ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 234

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
11. september 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1394, 10. september 2019, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 vabasse ringlusse lubamise järelevalve ja liidu tolliterritooriumilt väljumise suhtes kohaldatavate teatavate eeskirjade osas

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1395, 10. september 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Bosniat ja Hertsegoviinat ning Iisraeli käsitlevaid kandeid ning Põhja-Makedoonia Vabariigi nimetust selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib liitu importida või läbi liidu vedada teatavaid linnukasvatussaadusi, ning munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist ( 1 )

14

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1396, 10. september 2019, millega kehtestatakse õigusnormid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 kohaldamiseks seoses meditsiiniseadmete valdkonna eksperdirühmade määramisega ( 1 )

23

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 17. mai 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/798 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias) parandus ( ELT L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Nõukogu 17. mai 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/806 (millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus ( ELT L 132, 20.5.2019 )

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1394,

10. september 2019,

millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 vabasse ringlusse lubamise järelevalve ja liidu tolliterritooriumilt väljumise suhtes kohaldatavate teatavate eeskirjade osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikleid 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 ja 268,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (2) kohaselt peavad liikmesriigid koguma ja vahetama teatavat teavet impordi kohta, mis on käibemaksust vabastatud vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (3) artikli 143 lõike 1 punktile ca (kaugmüügi erikord) või artikli 143 lõike 1 punktile d ja artikli 143 lõikele 2. Lisaks võivad toll ja muud pädevad asutused tolliseadustiku artikli 47 lõike 2 kohaselt juhul, kui see on vajalik riskide vähendamiseks ja pettuste vastu võitlemiseks, vahetada omavahel ja komisjoniga andmeid, mida nad on saanud kaupade sisenemise, väljumise, transiidi, liikumise, ladustamise ja lõppkasutuse kohta.

(2)

Kõige asjakohasem vahend käibemaksualase teabe vahetamiseks on elektrooniline süsteem „Surveillance“, mille komisjon on loonud tolliseadustiku artikli 56 lõikes 5 sätestatud järelevalvekohustuse täitmiseks. Määruse (EL) 2015/2447 artiklit 55 on vaja muuta, et selgitada, kellel ja millises ulatuses võib olla juurdepääs süsteemis „Surveillance“ säilitatavatele andmetele. Esiteks peaks komisjonil olema võimalik avalikustada süsteemi „Surveillance“ andmeid koondatud kujul. Teiseks peaks üldreeglina olema liikmesriikide tolliasutuste volitatud kasutajatel juurdepääs ainult neile koondamata andmetele, mis nende liikmesriik on esitanud, ja liidu tasandil koondatud andmetele. Kolmandaks tuleks artikliga 55 erandina üldreeglist ette näha võimalus, et konkreetsetes liidu õigusaktides, nt määruses (EL) nr 904/2010, sätestatakse, et komisjon annab teatavatele liikmesriikide asutustele teataval kindlaksmääratud viisil juurdepääsu koondamata andmetele.

(3)

Selleks et oleks võimalik koguda teavet, mida liikmesriigid määruse (EL) nr 904/2010 kohaselt peavad koguma ja vahetama, tuleks ka rakendusmäärust (EL) 2015/2447 elektroonilise süsteemi kogutavate andmeelementide arvu suurendamiseks muuta. Eelkõige on vaja, et kõnealuse määruse lisad 21-01 ja 21-02 sisaldaksid andmeelemente, mille järjekorranumbrid kõnealuse määruse B lisas on 3/40 ja 4/4 ja mis käivad vastavalt täiendavate makseviidete tunnusnumbrite ja maksustamisaluse kohta.

(4)

Tulenevalt tolliseadustiku artikli 278 muudatusest, mis tehti selleks, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil, (4) tuleks muuta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 sätet, millega kehtestatakse üleminekuperioodi loetelu järelevalvega seotud andmeelementidest (lisa 21-02). Sättes tuleks selgitada, et üleminekuperioodi andmeloetelu võib kasutada vabasse ringlusse lubamisel toimuva järelevalve eesmärgil seni, kuni riiklikud impordisüsteemid hakkavad toimima, st tolliseadustiku artikli 278 lõike 2 kohaselt mitte kauem kui 2022. aasta lõpuni. Ekspordil toimuva järelevalve eesmärgil võib üleminekuperioodi loetelu seevastu kasutada seni, kuni riiklikud ekspordisüsteemid hakkavad toimima, st tolliseadustiku artikli 278 lõike 3 kohaselt mitte kauem kui 2025. aasta lõpuni.

(5)

Kuni komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/578 (5) lisas osutatud impordikontrollisüsteemi ajakohastamiseni tuleb sellise kauba riskianalüüs, mille kohta sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest on loobutud, teha kauba tollile esitamise hetkel ajutise ladustamise deklaratsiooni või tollideklaratsiooni alusel, või kui tollideklaratsioon esitatakse muul viisil, siis tollile esitamise hetkel kättesaadava teabe alusel. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 187 tuleks muuta nii, et see kehtiks ka postisaadetiste suhtes ja selliste saadetiste suhtes, mille tegelik väärtus on väiksem kui 22 eurot, lisades asjakohased viited komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2015/2446 (6).

(6)

Ettevõtjatele tuleks võimaldada paindlikkust esitada mõnel muul vormil või mõnes muus dokumendis kui püügipäeviku väljatrükk kinnitus selle kohta, et merekalapüügisaadustega ja sellistest saadustest saadud kaupadega, mis laaditakse ümber ja mida veetakse läbi riigi või territooriumi, mis ei ole liidu tolliterritooriumi osa, ei ole manipuleeritud. Et aga sellegipoolest oleks võimalik merekalapüügisaadusi ja sellistest saadustest saadud kaupu seostada asjakohase püügipäevikuga juhtudel, mil mittemanipuleerimise kinnitus esitatakse mõnel muul vormil või mõnes muus dokumendis kui püügipäeviku väljatrükk, peaksid ettevõtjad esitama kõnealusel muul vormil või mõnes muus dokumendis viite vastavale püügipäevikule. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 214 tuleks vastavalt muuta.

(7)

Sellise lihtsustuse kohaldamisel, mille korral tollideklaratsioon esitatakse deklarandi arvestuskande vormis, võib toll loobuda kauba esitamise nõudest. Nõuetekohase tollikontrolli võimaldamiseks eriolukordades tuleks sätestada menetluseeskirjad juhtudeks, mil järelevalve tolliasutus nõuab uue tõsise finantsriski või muu eriolukorra tõttu konkreetse kauba esitamist tollile tolliseadustiku artikli 182 lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 234 tuleks vastavalt muuta.

(8)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikliga 302 on ette nähtud erand tollitõkendi paigaldamise nõudest õhu- või raudteed pidi veetavat kaupa sisaldavatele transpordivahenditele või üksikpakenditele, eeldusel et teatavad tingimused on täidetud. Kauba sihtkohta toimetamise tagamise seisukohast on meretransport sama turvaline kui õhu- või raudteetransport. Seepärast tuleks kõnealust erandit laiendada ka mereteed pidi veetavale kaubale, eeldusel et kauba suunamisel liidu transiidiprotseduurile tollideklaratsioonina kasutatav elektrooniline veodokument sisaldab viidet kaubaga kaasasolevale meretranspordi veokirjale.

(9)

Kui transiitveoga seotud liikmesriigi tolliasutus saab tõendeid selle kohta, et tollivõla põhjustanud sündmused toimusid tema territooriumil, peaks see asutus paluma lähteliikmesriigil anda talle üle sissenõudmisprotseduuri alustamise õiguse. Lähteliikmesriik peaks teatava ajavahemiku jooksul kinnitama, et ta annab sissenõudmisprotseduuri alustamise pädevuse seda palunud tolliasutusele. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 311 tuleks seepärast muuta, et see hõlmaks transiitveo konkreetset juhtu.

(10)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 324, milles on käsitletud seestöötlemisprotseduuri lõpetamise erijuhte, ning A ja B lisas esitatud vastavaid koode tuleks muuta nii, et need kajastaksid nõukogu määruse (EL) 2018/581 (7) jõustumist.

(11)

Kui kaup liidu tolliterritooriumilt välja viiakse, tuleks selgitada laevale või õhusõidukile laaditud kaubale väljumistolliasutuse määramist. Lisaks ei tohiks teatavat väljumistolliasutuse kindlaksmääramise lihtsustatud korda kohaldada aktsiisikauba ja liiduvälise kauba suhtes. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 329 tuleks vastavalt muuta.

(12)

Kui kaup võetakse pärast ekspordiks vabastamist ühtse veolepingu alusel üle, et vedada see liidu tolliterritooriumilt välja, tuleks selgitada eeskirju, millega tagatakse tollijärelevalve kuni kõnealuse kauba tegeliku väljaviimiseni. Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 332 tuleks vastavalt muuta.

(13)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 333 sätestatud menetluseeskirju väljaveoks vabastatud kauba järelevalve kohta tuleks selgitada, et lahendada olukordi, kus kaup väljub liidu tolliterritooriumilt muul viisil kui algselt ette nähtud, samuti selleks, et hõlmatud oleks tolliasutuste vaheline teabevahetus rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud tolliseadustiku kohase automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtuni kestval ajavahemikul.

(14)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 340 sätestatud menetluseeskirju kauba väljaviimise kohta tuleks selgitada, et lahendada olukordi, kus kaup deklareeritakse ekspordiks, kuid see ei lahku liidu tolliterritooriumilt.

(15)

Pärast seda, kui Põhja-Makedoonia teatas Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja Euroopa Liidule Prespa kokkuleppe jõustumisest, kannab endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik alates 15. veebruarist 2019 nime Põhja-Makedoonia Vabariik. Seda riiki tuleks rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisades nimetada nii, või kui see on asjakohane, siis lühivormiga „Põhja-Makedoonia“.

(16)

Selleks et hõlbustada teatavate andmenõuete vormingute ja koodide kasutamist eri elektrooniliste süsteemide deklaratsioonide ja teadete puhul, tuleks B lisa muuta.

(17)

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 33-07 on vaja parandada sõnastusviga viites delegeeritud määrusele (EL) 2015/2446.

(18)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2015/2447 vastavalt muuta ja parandada.

(19)

Käesolevas määruses sätestatud rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisade 21-01 ja 21-02 muudatusi tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2020, sest see on kuupäev, millest alates liikmesriigid peavad täitma määrusega (EL) nr 904/2010 kehtestatud teabevahetuskohustusi.

(20)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2015/2447 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Komisjon avalikustab lõikes 1 osutatud, tolli esitatud andmed ainult koondatud kujul.“;

(b)

lisatakse järgmised lõiked:

„3a.   Komisjon annab artikli 56 lõike 2 kohaselt loa saanud kasutajatele juurdepääsu selle liikmesriigi tolli esitatud koondamata andmetele, kes juurdepääsu taotles, ja liidu tasandil koondatud andmetele.

3b.   Erandina lõikest 3a annab komisjon liikmesriikide pädevatele asutustele juurdepääsu koondamata andmetele juhul, kui liidu õigusaktiga on selline juurdepääs ette nähtud.“;

(c)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 on nende andmete loetelu, mida komisjon võib vabasse ringlusse lubamisel toimuva järelevalve eesmärgil nõuda kuni rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud riiklike impordisüsteemide uuendamise kuupäevani, sätestatud lisas 21-02.

Erandina käesoleva artikli lõikest 1 on nende andmete loetelu, mida komisjon võib ekspordil toimuva järelevalve eesmärgil nõuda kuni rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud riiklike ekspordisüsteemide uuendamise kuupäevani, sätestatud lisas 21-02.“

(2)

Artikli 187 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui kaup, mille puhul sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest loobutakse kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 104 lõike 1 punktidega c–k, m ja n ning lõigetega 2, 3 ja 4, tuuakse liidu tolliterritooriumile, tehakse riskianalüüs kauba esitamisel tollile seda kaupa hõlmava ajutise ladustamise deklaratsiooni või tollideklaratsiooni põhjal, kui need on olemas.“

(3)

Artiklisse 214 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Lõike 1 kohaselt nõutava kinnituse võib esitada ükskõik millisel muul sobival vormil või mõnes muus dokumendis kui püügipäeviku väljatrükk, kuid see peab sisaldama viidet kõnealusele püügipäevikule.“

(4)

Artiklisse 234 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Kui järelevalve tolliasutus on kooskõlas tolliseadustiku artikli 182 lõike 3 kolmanda lõiguga nõudnud kauba esitamist tollile põhjusel, et tolliasutus on tuvastanud uue tõsise finantsriski või muu eriolukorra, mis on seotud loaga esitada tollideklaratsioon deklarandi arvestuskande vormis ja loobuda kauba esitamise kohustusest, annab järelevalve tolliasutus sellise loa omajale teada

a)

konkreetsest ajavahemikust, mille jooksul tuleb nimetatud olukordadega hõlmatud kaup tollile esitada,

b)

kohustusest sisestada tollile esitamise teate kuupäev arvestuskandesse ja

c)

kohustusest täita lõike 1 punkte b–e ja g.

Sellistes olukordades toimub kauba vabastamine kooskõlas tolliseadustiku artikliga 194.“

(5)

Artikli 302 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

„c)

kaupa veetakse meritsi ning elektrooniline veodokument, mida kasutatakse kauba suunamisel liidu transiidiprotseduurile tollideklaratsioonina, nagu on osutatud tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis e, sisaldab viidet kaubaga kaasasolevale meretranspordi veokirjale.“

(6)

Artiklisse 311 lisatakse järgmised lõiked:

„3.   Kui transiitveoga seotud liikmesriigi tolliasutus saab enne delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 77 punktis a osutatud tähtaja möödumist tõendeid selle kohta, et koht, kus tollivõla põhjustanud sündmused toimusid, asub tema territooriumil, saadab see tolliasutus viivitamata ja igal juhul nimetatud tähtaja jooksul lähteliikmesriigi tolliasutusele nõuetekohaselt põhjendatud taotluse anda vastutus sissenõudmisprotseduuri alustamise eest üle taotluse esitanud tolliasutusele.

4.   Lähteliikmesriigi tolliasutus kinnitab lõike 3 kohaselt esitatud taotluse kättesaamist ja teavitab taotluse esitanud tolliasutust 28 päeva jooksul alates taotluse saatmise kuupäevast, kas ta on nõus selle rahuldama ja andma taotluse esitanud tolliasutusele üle vastutuse sissenõudmisprotseduuri alustamise eest.“

(7)

Artikli 324 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

antakse üle põhilised töödeldud tooted, mille erga omnes imporditollimaksu määr on „tollimaksuvaba“ või mille kohta on väljastatud Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) vorm 1 (komponendi hooldustõend) või sellega samaväärne tõend, nagu on osutatud nõukogu määruse (EL) 2018/581 (*1) artiklis 2;

(*1)  Nõukogu 16. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/581, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavate õhusõidukitesse paigaldatavate või neis kasutatavate kaupade puhul ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1147/2002 (ELT L 98, 18.4.2018, lk 1).“"

(8)

Artiklit 329 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui kaup laaditakse meresadamas laevale, mis ei ole registreeritud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 120 osutatud regulaarlaevaliinile, et vedada see liidu tolliterritooriumilt välja, on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele laevale.

4.   Kui lõiget 3 ei kohaldata ja kaup laaditakse laevale või õhusõidukile ilma järgneva ümberlaadimiseta meritsi või õhuteed pidi toimuvaks veoks väljapoole liidu tolliterritooriumi, on väljumistolliasutuseks see tolliasutus, mis on pädev kohas, kus kaup laaditakse kõnealusele laevale või õhusõidukile.“;

(b)

lisatakse järgmine lõige:

„7a.   Hiljemalt alates rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu kuupäevast ei kohaldata lõikeid 6 ja 7 juhul, kui eksporditakse liidu kaupa, mis kuulub mõnda direktiivi 2008/118/EÜ artikli 1 lõikes 1 loetletud kategooriasse.

Hiljemalt alates rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu kuupäevast ei kohaldata lõiget 7 juhul, kui reeksporditakse liiduvälist kaupa.“

(9)

Artikli 332 lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimeses lõigus sätestatud kohustust ei kohaldata, kui kõnealune teave on tollile kättesaadav olemasolevate äri-, sadama- või transpordiinfosüsteemide kaudu või artikli 329 lõikega 7 hõlmatud olukorras.“

(10)

Artiklit 333 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4.   Kui ühe ekspordi- või reekspordideklaratsiooniga hõlmatud kaup viiakse väljumistolliasutusse ja seejärel viiakse see ettenägematute asjaolude tõttu liidu tolliterritooriumilt välja rohkem kui ühe saadetisena, teavitab väljumistolliasutus eksporditolliasutust kauba väljaviimisest alles siis, kui kogu kaup on liidu tolliterritooriumilt välja viidud.

5.   Ettenägematute asjaolude korral, kui ühe ekspordi- või reekspordideklaratsiooniga hõlmatud kaup viiakse väljumistolliasutusse ja seejärel viiakse liidu tolliterritooriumilt välja rohkem kui ühe väljumistolliasutuse kaudu, võib ükskõik milline tolliseadustiku artikli 267 lõikes 2 osutatud isik nõuda väljumistolliasutuselt, kus kaup esmakordselt esitati, et see teavitaks sellest teist väljumistolliasutust (teisi väljumistolliasutusi), kustkaudu osa kaupa liidu tolliterritooriumilt välja viiakse. Iga väljumistolliasutus teeb järelevalvet tema kaudu liidu tolliterritooriumilt väljaviidava kauba tegeliku väljaviimise üle. Järgmine väljumistolliasutus teavitab (järgmised väljumistolliasutused teavitavad) esimest väljumistolliasutust kaubast, mis on nende kaudu liidu tolliterritooriumilt välja viidud. Esimene väljumistolliasutus ja järgmine väljumistolliasutus (järgmised väljumistolliasutused) vahetavad seda teavet kooskõlastatult ja väljaspool rakendusotsuse 2016/578/EL lisas osutatud automaatset ekspordisüsteemi. Esimene väljumistolliasutus teavitab eksporditolliasutust, kui kogu kaup on liidu tolliterritooriumilt välja viidud.“;

(b)

lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Erandina käesoleva artikli lõike 2 teise lõigu punktidest b ja c on käesoleva määruse artikli 329 lõigetes 5 ja 6 osutatud juhtudel kuni rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu kuupäevadeni tähtajaks, mille jooksul väljumistolliasutus peab eksporditolliasutust kauba väljumisest teavitama, esimene tööpäev pärast päeva, mil kaup suunatakse kõnealusele transiidiprotseduurile, kaup viiakse liidu tolliterritooriumilt välja või transiidiprotseduur lõpetatakse.“;

(c)

lõiked 8 ja 9 jäetakse välja.

(11)

Artiklit 340 muudetakse järgmiselt:

(a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kui artikli 329 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud juhtudel on veolepingu muutmise tulemuseks see, et liidu tolliterritooriumist väljaspool lõppema pidanud vedu lõpeb liidu tolliterritooriumil, peavad asjaomased ettevõtjad või asutused väljumistolliasutust sellisest muutmisest teavitama ja võivad muudetud lepingu täita üksnes eelneval kokkuleppel kõnealuse tolliasutusega.“;

(b)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Hiljemalt alates rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu kuupäevast teavitab väljumistolliasutus lõigetes 2 ja 3 osutatud juhtudel eksporditolliasutust sellest, et kaupa ei ole liidu tolliterritooriumilt välja viidud.“

(12)

A lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

(13)

B lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

(14)

Lisas 21-01 lisatakse andmeelementi järjekorranumbriga 3/39 käsitleva rea järele järgmine rida:

„3/40

Täiendavate makseviidete tunnusnumber

Sama nagu andmeelement järjekorranumbriga 3/40“.

(15)

Lisas 21-02 lisatakse andmeelementi järjekorranumbriga 1/10 käsitleva rea järele järgmine rida:

„3/40

Täiendavate makseviidete tunnusnumber

Sama nagu andmeelement järjekorranumbriga 3/40

44 – an ..40

4/4

Maksude arvutamine – maksustamisalus (*2)

Sama nagu andmeelement järjekorranumbriga 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

Lisa 23-01 tabeli esimeses veerus muudetakse rida „P tsoon“ järgmiselt:

(a)

nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ jäetakse välja;

(b)

nimede „Montenegro“ ja „Norra“ vahele lisatakse nimi „Põhja-Makedoonia“.

(17)

Lisa 32-01 punktis 1 asendatakse nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ nimega „Põhja-Makedoonia Vabariik“.

(18)

Lisa 32-02 punktis 1 asendatakse nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ nimega „Põhja-Makedoonia Vabariik“.

(19)

Lisa 32-03 punktis 1 asendatakse nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ nimega „Põhja-Makedoonia Vabariik“.

(20)

Lisa 72-04 II osa muudetakse järgmiselt:

(a)

VI peatüki lahtris 7 asendatakse nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ nimega „Põhja-Makedoonia“;

(b)

VII peatüki lahtris 6 asendatakse nimi „endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik“ nimega „Põhja-Makedoonia“.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 parandused

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisa 33-07 lahtris 2 asendatakse sõnad „Delegeeritud määruse (EL) 2015/XXX“ sõnadega „Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446“.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkte 14 ja 15 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).

(3)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/632, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (ELT L 111, 25.4.2019, lk 54).

(5)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/578, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikus sätestatud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm (ELT L 99, 15.4.2016, lk 6).

(6)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(7)  Nõukogu 16. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/581, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavate õhusõidukitesse paigaldatavate või neis kasutatavate kaupade puhul ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1147/2002 (ELT L 98, 18.4.2018, lk 1).

(*2)  Kui (Maksude arvutamine – maksuliik) puhul sisestatud liidu kood on B00.“


I LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 A lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

I jaotise tabelit „Taotluste ja otsuste ühiste andmenõuete vorming“ muudetakse järgmiselt:

(a)

IV jaotise andmeelementi järjekorranumbriga IV/6 käsitleva rea veerus „Andmeelemendi nimetus“ olev tekst asendatakse järgmisega:

„Juba antud lihtsustused või hõlbustused, rahvusvaheliste konventsioonide, Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni rahvusvahelise standardi või Euroopa standardiorganisatsiooni Euroopa standardi alusel väljastatud julgeoleku- ja turvalisussertifikaadid või volitatud ettevõtja sertifikaadiga samaväärsed sertifikaadid, mis on väljastatud kolmandates riikides ja mida on tunnustatud lepingus“;

(b)

XIV jaotise andmeelementi järjekorranumbriga XIV/4 käsitleva rea veerus „Andmeelemendi nimetus“ olev tekst asendatakse järgmisega:

„Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg“;

(2)

II jaotise pealkirja „KOODID“ alapealkirja „6/2. Majanduslikud tingimused“ all asendatakse koodi 14 käsitlev tekst järgmisega:

„töötlemine toodeteks, mis paigaldatakse õhusõidukisse, mille kohta on väljastatud Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) vorm 1 (komponendi hooldustõend) või sellega samaväärne tõend, või mida kasutatakse sellises õhusõidukis;“.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 B lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

I jaotise tabelit „Deklaratsioonide ja teatiste ühiste andmenõuete vormingud ja korduvus“ muudetakse järgmiselt:

(a)

rida 2/1 „Lihtsustatud deklaratsioon/Eelnevad dokumendid“ muudetakse järgmiselt:

1)

veeru „Andmeelemendi vorming (tüüp/pikkus)“ tekst asendatakse järgmisega:

„Eelneva dokumendi liik: an..3+

Viide eelnevale dokumendile: an..35+

Kaubaartikli tunnus: n..5 +

Pakendiliik: an..2

Pakendite arv: n..8

Vajaduse korral mõõtühik ja täpsusti: an..4 +

Kogus: n..16,6“;

2)

veergu „Märkused“ lisatakse järgmine tekst:

„Kasutatakse TARICis määratletud mõõtühikuid ja täpsusteid. Sel juhul peab mõõtühikute ja täpsustite vorming olema an..4, kuid ei tohi mitte kunagi olla riigisiseste mõõtühikute ja täpsustite jaoks ettenähtud vorming n..4.

Kui TARICis vastavaid mõõtühikuid ja täpsusteid ei ole, võib kasutada riigisiseseid mõõtühikuid ja täpsusteid. Nende vorming on n..4.“;

(b)

rea 2/2 „Lisateave“ veergu „Päise tasandi korduvus“ lisatakse järgmine tekst:

„99x“;

(c)

rida 2/3 „Esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load, täiendavad viited“ muudetakse järgmiselt:

1)

veeru „Andmeelemendi vorming (tüüp/pikkus)“ tekst asendatakse järgmisega:

Dokumendi liik (liidu koodid): a1 + an3 + (vajaduse korral)

Dokumendi tunnus: an..35

VÕI

Dokumendi liik (siseriiklikud koodid): n1 + an3 + (vajaduse korral)

Dokumendi tunnus: an..35

+ (vajaduse korral) Väljaandnud asutuse nimi: an..70 +

Kehtivusaja lõppkuupäev: n8 (aaaakkpp) +

Vajaduse korral mõõtühik ja täpsusti: an..4 +

Kogus: n..16,6 +

Vääringu kood: a3 +

Summa: n..16,2“;

2)

veergu „Märkused“ lisatakse järgmine tekst:

„Kasutatakse TARICis määratletud mõõtühikuid ja täpsusteid. Sel juhul peab mõõtühikute ja täpsustite vorming olema an..4, kuid ei tohi mitte kunagi olla riigisiseste mõõtühikute ja täpsustite jaoks ettenähtud vorming n..4.

Kui TARICis vastavaid mõõtühikuid ja täpsusteid ei ole, võib kasutada riigisiseseid mõõtühikuid ja täpsusteid. Nende vorming on n..4.

Vääringu jaoks kasutatakse vääringule kehtestatud kolmetähelist ISO-koodi (ISO 4217).“;

3)

veeru „Päise tasandi korduvus“ tekst asendatakse järgmisega:

„99x“;

(d)

ridade 3/44 ja 4/1 vahele lisatakse järgmised read:

„3/45

Tagatise andnud isiku tunnusnumber

an..17

EI

1x

 

EORI-number peab vastama II jaotises andmeelemendi „3/2 Eksportija tunnusnumber“ puhul määratletud struktuurile.

3/46

Tollimaksu maksnud isiku tunnusnumber

an..17

EI

1x

 

EORI-number peab vastama II jaotises andmeelemendi „3/2 Eksportija tunnusnumber“ puhul määratletud struktuurile.“;

(e)

rea 4/18 veerus „Andmeelemendi nimetus“ asendatakse sõna „Postiväärtus“ sõnaga „Väärtus“;

(f)

rea 4/19 veerus „Andmeelemendi nimetus“ asendatakse sõna „Postikulud“ sõnadega „Lõppsihtkohta transportimise kulud“;

(g)

ridade 5/30 ja 6/1 vahele lisatakse järgmine rida:

„5/31

Vastuvõtmise kuupäev

n8 (aaaakkpp)

EI

1x

1x“;

 

(h)

rida 6/19 „Kauba liik“ muudetakse järgmiselt:

1)

veeru „Andmeelemendi vorming (tüüp/pikkus)“ tekst asendatakse järgmisega:

„an..3“;

2)

veeru „Märkused“ tekst asendatakse järgmisega:

„Kasutatakse UPU koodiloendit 130“;

(i)

rea 7/13 veeru „Andmeelemendi nimetus“ tekst asendatakse tekstiga „Konteineri tarnija liigi kood“;

(j)

rida 8/7 jäetakse välja;

(2)

II jaotise jagu „2. Koodid“ muudetakse järgmiselt:

(a)

pealkirja „1/3. Transiidideklaratsiooni/Tollistaatust tõendava dokumendi liik“ all olevat teksti muudetakse järgmiselt:

1)

alapealkirja „Transiidi korral kasutatavad koodid“ alla lisatakse järgmine tekst:

„TIR

TIR-veoetapi käigus veetav kaup“;

2)

alapealkirja „Tolli kaubamanifesti korral kasutatavad koodid“ all jäetakse välja järgmine tekst:

„N

Kõik kaubad, mille suhtes ei kehti koodide T2L ja T2LF all kirjeldatud olukord“;

(b)

pealkirja „1/10. Protseduur“ alapealkirja „Loetelu kodeerimisel kasutatavatest protseduuridest“ all olevat teksti muudetakse järgmiselt:

1)

koodi 01 kirjelduse tekst asendatakse järgmisega:

„Kauba üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja tagasisaatmine kaubanduse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ või direktiivi 2008/118/EÜ sätteid, ja tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätted ei kohaldata, või kaubanduse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Näide: kolmandast riigist saabuv liiduväline kaup, mis lastakse vabasse ringlusse Prantsusmaal ning saadetakse Kanalisaartele.“;

2)

koodi 10 „Alaline eksport“ näide asendatakse järgmisega:

„Liidu kauba eksport kolmandasse riiki, samuti liidu kauba lähetamine liidu tolliterritooriumi nendesse osadesse, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 2006/112/EÜ või direktiivi 2008/118/EÜ sätteid.“;

ridade H6 ja I1 vahele lisatakse järgmine rida:

„H7

Vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon, kui saadetis on vabastatud imporditollimaksust vastavalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 23 lõikele 1 või artikli 25 lõikele 1

4 000 “;

(c)

pealkirja „1/11. Lisaprotseduur“ alapealkirja „Seestöötlemine (tolliseadustiku artikkel 256)“ all olevasse tabelisse lisatakse järgmine rida:

„Kauba hävitamine seestöötlemise korras

A10 “;

(d)

pealkirja „1/11. Lisaprotseduur“ alapealkirja „Tollimaksuvabastus (nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009 (1))“ all olevat tabelit muudetakse järgmiselt:

(1)

koodile C01 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Selliste füüsiliste isikute imporditud isiklikud asjad, kes asuvad alaliselt liidu tolliterritooriumile elama“;

(2)

koodile C43 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Sellise füüsilise isiku poolt vabasse ringlusse lubatud isiklikud asjad, kes kavatseb asuda alaliselt liidu tolliterritooriumile elama (kohustusega seotud tollimaksuvaba import)“;

(3)

koodile C60 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Seoses abielu sõlmimisega imporditavad kaasavara ja majatarbed, mis on lubatud vabasse ringlusse mitte varem kui kaks kuud enne abiellumist (tollimaksuvabastus asjakohase tagatise esitamisel)“;

(4)

koodile C61 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavad kingitused, mis on lubatud vabasse ringlusse mitte varem kui kaks kuud enne abiellumist (tollimaksuvabastus asjakohase tagatise esitamisel)“;

(5)

koodile C40 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Sõjaohvrite mälestusmärkide ja surnuaedade rajamiseks, hooldamiseks ja kaunistamiseks ettenähtud materjalid“;

(e)

pealkirja „1/11. Lisaprotseduur“ alapealkirja „Ajutine import“ all olevat tabelit muudetakse järgmiselt:

(1)

koodile D01 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Kaubaalused (sh kaubaaluste varuosad, tarvikud ja seadmed)“;

(2)

koodile D02 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Konteinerid (sh konteinerite varuosad, tarvikud ja seadmed)“;

(3)

koodile D19 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Kaup, mis on mõeldud läbima müügilepinguga ettenähtud heakskiitmiskatse“;

(4)

koodile D26 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Kaup, välja arvatud äsja valmistatud kaup, mida imporditakse selle müügiks oksjonil“;

(5)

koodile D51 vastaval real asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„Ajutine import osalise imporditollimaksuvabastusega“;

(f)

pealkirja „1/11. Lisaprotseduur“ alapealkirja „Muud“ punkti „Import“ all olevat tabelit muudetakse järgmiselt:

(1)

koodile F03 vastaval real asendatakse tekst „artikli 158 lõikes 2“ tekstiga „artikli 158 lõikes 3“;

(2)

koodidele F31 kuni F34 vastavad read jäetakse välja;

(3)

koodile F47 vastava rea järele lisatakse järgmised read:

„Direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud kaupade kaugmüügi erikorra alusel toimuv import kolmandatest riikidest või kolmandatelt territooriumidelt.

F48

Direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 7. peatükis sätestatud impordikäibemaksu deklareerimise ja tasumise erikorra alusel toimuv import.

F49 “;

(g)

pealkirja „2/2. Lisateave“ alapealkirja „Lisateave – kood XXXXX“ all olevaid tabeleid muudetakse järgmiselt:

1)

tabelis pealkirjaga „Üldine kategooria – kood 0xxxx“ asendatakse koodile 00500 vastav rida järgmisega:

„Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa II jaotis

Deklarant ja importija on samad isikud

„Importija“

00500 “;

2)

tabelisse pealkirjaga „Üldine kategooria – kood 0xxxx“ lisatakse järgmised read:

„Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 176 lõike 1 punkt c ja artikli 241 lõike 1 esimene lõik

Seestöötlemise lõpetamine

„„IP“ ja asjakohane loa number või INF number“

00700

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 241 lõike 1 teine lõik

Seestöötlemise lõpetamine (konkreetsed kaubanduspoliitilised meetmed)

„IP CPM“

00800

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 238

Ajutise impordi lõpetamine

„„TA“ ja asjakohane loa number“

00900 “;

3)

tabelis pealkirjaga „Importimisel: kood 1xxxx“ jäetakse koodidele 10200, 10300 ja 10500 vastavad read välja;

4)

koodidele 20100 ja 20200 vastavad read asendatakse järgmisega:

„„Ühistransiidiprotseduuri“ artikkel 18 (*)

Ühistransiidiprotseduuri riigist eksportimine, mille suhtes kehtivad piirangud, või liidust eksportimine, mille suhtes kehtivad piirangud

 

20100

„Ühistransiidiprotseduuri“ artikkel 18 (*)

Ühistransiidiprotseduuri riigist eksportimine, mille suhtes kehtivad tollimaksud, või liidust eksportimine, mille suhtes kehtivad tollimaksud

 

20200 “;

5)

tabelis pealkirjaga „Eksportimisel: kood 3xxxx“ asendatakse teise rea viimases veerus number „30 400“ numbriga „30 700“;

(h)

pealkirja „3/40. Täiendavate makseviidete tunnusnumber“ alapealkirja „1. Rollikood“ all rollikoodile „FR2“ vastaval real asendatakse kolmanda veeru („Kirjeldus“) tekst järgmisega:

„Isik, kes vastutab liidusiseselt soetatud kaubalt käibemaksu tasumise eest kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 200.“;

(i)

pealkirja „3/40. Täiendavate makseviidete tunnusnumber“ alapealkirja „1. Rollikood“ alla lisatakse järgmised read:

„FR5

Müüja (IOSS)

Maksukohustuslane, kes kasutab direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud kolmandatest riikidest ja kolmandatelt territooriumidelt imporditud kaupade kaugmüügi erikorda, ning kõnealuse direktiivi artiklis 369q osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri omaja.

FR7

Maksukohustuslane või käibemaksu tasumise eest vastutav isik

Maksukohustuslase või käibemaksu tasumise eest vastutava isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui käibemaksu tasumise tähtaega lükatakse edasi vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 211 teisele lõigule.“;

(j)

pealkirja „4/17. Soodustus“ punkti 19 tekst asendatakse järgmisega:

„Ajutine peatamine selliste toodete osas, mis imporditakse Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) vormiga 1 (komponendi hooldustõend) või sellega samaväärse tõendiga“;

(k)

pealkiri „7/13. Seadmete tarnija liik“ asendatakse pealkirjaga „7/13. Konteineri tarnija liigi kood“;

(l)

pealkirja „8/2. Tagatise liik“ all olevas tabelis asendatakse seitsmenda rea teises veerus kood „7“ koodiga „I“.


11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1395,

10. september 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Bosniat ja Hertsegoviinat ning Iisraeli käsitlevaid kandeid ning Põhja-Makedoonia Vabariigi nimetust selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib liitu importida või läbi liidu vedada teatavaid linnukasvatussaadusi, ning munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku, artikli 8 punkti 4 ja artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1, artikli 24 lõiget 2, artikli 25 lõiget 2 ja artikli 26 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 798/2008 (3) on kehtestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude ja linnukasvatussaaduste (edaspidi „kaubad“) liitu importimise ja liidu kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal. Kõnealuses määruses on sätestatud, et neid kaupu tohib liitu importida ja läbi liidu vedada ainult kõnealuse määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Määruses (EÜ) nr 798/2008 on sätestatud ka tingimused, mille täitmisel loetakse kolmas riik, territoorium, tsoon ja piirkond kõrge patogeensusega linnugripist vabaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Bosnia ja Hertsegoviina loetletud kolmanda riigina, mille kogu territooriumilt on lubatud kodulindude liha liitu importida või liidust läbi vedada.

(4)

Bosnia ja Hertsegoviina on taotlenud luba importida liitu ja vedada läbi liidu mune ja munatooteid. Komisjon tegi Bosnias ja Hertsegoviinas auditi, et hinnata liitu eksportimiseks ettenähtud kodulindude liha käsitlevaid loomatervishoiu kontrolle, ning auditiga kogutud andmete ja auditi soodsa tulemuse põhjal tegi komisjon järelduse, et Bosnia ja Hertsegoviina vastab määruses (EÜ) nr 798/2008 sätestatud loomatervishoiunõuetele munade ja munatoodete importimiseks liitu ja läbi liidu vedamiseks. Seetõttu on asjakohane muuta Bosnia ja Hertsegoviina kannet määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis ja lubada sellel kolmandal riigil importida liitu ja vedada läbi liidu mune ja munatooteid.

(5)

Lisaks sellele on Bosnia ja Hertsegoviina esitanud komisjonile munakanade liigis Gallus gallus esineva Salmonella riikliku tõrjekava. Leiti, et kõnealune tõrjekava ei anna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2160/2003 (4) sätestatud tagatisi ning seda ei kiidetud heaks. Seega on Bosniast ja Hertsegoviinast lubatud importida üksnes liigi Gallus gallus mune vastavalt määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osa punktile „S4“.

(6)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Iisrael loetletud kolmanda riigina, mille territooriumi teatavatest osadest on olenevalt Newcastle'i haigusest tingitud hädatapmispõhimõtte rakendamisest lubatud teatud munatooteid liitu importida või läbi liidu vedada. Selline piirkonnajaotuskava on esitatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas.

(7)

24. aprillil 2019 kinnitas Iisrael alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi esinemist ühes kodulinnukasvatuses oma territooriumil. Kõnealuse kinnitatud kõrge patogeensusega linnugripi puhangu tõttu alates aprillist 2019 ei saa Iisraeli enam kõnealusest haigusest vabaks pidada ning Iisraeli veterinaarasutustel ei ole enam võimalik välja anda sertifikaate liitu imporditavatele või läbi liidu veetavatele inimtoiduks ettenähtud kodulindude liha saadetistele.

(8)

Iisraeli veterinaarasutused on esitanud komisjonile kõrge patogeensusega linnugripi puhangu kohta teavet ja kinnitanud, et nad on alates taudipuhangu kindlakstegemise päevast peatanud veterinaarsertifikaatide väljastamise liitu imporditavatele või läbi liidu veetavatele inimtoiduks ettenähtud kodulinnulihasaadetistele.

(9)

Seega ei ole selliste toodete saadetisi alates nimetatud kuupäevast Iisraelist liitu sisse toodud. Selguse ja õiguskindluse huvides on asjakohane dokumenteerida kõnealune olukord ja kanda määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas tabelisse asjakohane lõppkuupäev. Nii tagatakse ka see, et kui Iisrael saab kõrge patogeensusega linnugripist vabaks ja talle kehtestatakse alguskuupäev, ei või selliste pärast lõppkuupäeva ja enne alguskuupäeva valmistatud toodete saadetisi liitu sisse tuua.

(10)

Seepärast tuleks muuta määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis esitatud kannet Iisraeli kohta, et võtta arvesse praegust epidemioloogilist olukorda kõnealuses kolmandas riigis.

(11)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) vahendamise tulemusena saavutasid Ateena ja Skopje 2018. aasta juunis kahepoolse kokkuleppe („Prespa kokkulepe“), et muuta ÜRO esialgset viidet endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile. Mõlemad riigid on nüüdseks kokkuleppe ratifitseerinud ja Põhja-Makedoonia Vabariik on ELile ametlikult teatanud selle jõustumisest. Seetõttu on asjakohane muuta kõnealuse kolmanda riigi nimi määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis.

(12)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas on sätestatud munatoodete veterinaarsertifikaadi näidis (EP). Kõnealuse veterinaarsertifikaadi näidise I osa märkustes on viidatud harmoneeritud süsteemi (HS) kaubakoodidele, mis tuleb märkida kõnealuse sertifikaadi I osa lahtrisse I.19.

(13)

Munadest eraldatud ensüüme, nagu näiteks lüsosüüm, loetakse munatoodeteks ja kõnealustele ensüümidele vastavad asjakohased HS-koodid tuleks lisada HS-koodidele, mis on märgitud munatoodete kohta veterinaarsertifikaadi näidise I osa lahtrisse I.19. Seega tuleks vastavalt muuta munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist (EP).

(14)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa vastavalt muuta.

(15)

Veterinaarsertifikaatide muudetud näidiste kohustuslikuks muutmisele peaks eelnema kahekuuline üleminekuaeg, et liikmesriigid ja tööstusharu saaksid veterinaarsertifikaadi muudetud näidises sätestatud nõuetega kohaneda.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Üleminekuajal kuni 11. novembrini 2019 lubavad liikmesriigid jätkuvalt tuua liitu sellise kauba saadetisi, millega on kaasas määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaadi näidisele vastav veterinaarsertifikaat munatoodete jaoks sellisel kujul, mis kehtis enne käesoleva määrusega tehtud muudatusi näidises, juhul kui sertifikaat on allkirjastatud enne 11. oktoobrit 2019.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 325, 12.12.2003, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Kogu riik

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Iisraeli käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Iisrael(5)

IL-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

Maanteest nr 5 lõunasse jääv ala

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Maanteest nr 5 põhja jääv ala

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Põhja-Makedoonia Vabariiki käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Kogu riik

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017“

 

 

 

d)

järgmine allmärkus jäetakse välja:

„(4)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasandil toimuvate läbirääkimiste lõppemist.“

2)

2. osas asendatakse munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis järgmisega:

Munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis

Image 1 Tekst pildi Image 2 Tekst pildi Image 3 Tekst pildi Image 4 Tekst pildi

OTSUSED

11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/23


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1396,

10. september 2019,

millega kehtestatakse õigusnormid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 kohaldamiseks seoses meditsiiniseadmete valdkonna eksperdirühmade määramisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrust (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ, (1) eriti selle artikli 106 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eksperdirühmad tuleb määrata, et anda komisjonile, meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale (edaspidi „MDCG“), liikmesriikidele, teavitatud asutustele ja tootjatele teaduslikku, tehnilist ja kliinilist abi seoses määruse (EL) 2017/745 rakendamisega ning et esitada seisukohti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 (2) artikli 48 lõikega 6.

(2)

Eelkõige peavad teavitatud asutused konsulteerima eksperdirühmadega määruse (EL) 2017/745 kontekstis korraldatavate teatavate kõrge riskiteguriga meditsiiniseadmete kliiniliste hindamiste asjus ning määruse (EL) 2017/746 kontekstis korraldatavate teatavate kõrge riskiteguriga in vitro diagnostikameditsiiniseadmete toimivuse hindamiste asjus.

(3)

Komisjon on teinud MDCGga konsulteerides kindlaks valdkonnad, kus vajatakse pidevalt teaduslikke, tehnilisi ja/või kliinilisi nõuandeid. Nendes valdkondades tuleks määrata eksperdirühmad ja nende rühmade korraldus- ja tegevuspõhimõtted, sealhulgas menetlused rühmade liikmete väljavalimiseks ja ametisse nimetamiseks, et tagada nende töö vastavus kõige rangematele teadusliku pädevuse, erapooletuse, sõltumatuse ja läbipaistvuse nõuetele. Määratud eksperdirühmade loetelu saab muuta saadud kogemuste või kindlaks tehtud uute vajaduste põhjal.

(4)

Eksperdirühmade liikmeks olevad nõunikud tuleks nimetada objektiivsete kriteeriumide alusel ning avaliku osalemiskutse tulemusena. Osalemiskutsesse märgitud valikukriteeriumide abil tuleks tagada, et valitakse kõrge kvalifikatsiooniga nõunikud, kellel on piisavad ajakohased kliinilised, teaduslikud või tehnilised eksperditeadmised asjasse puutuvates kindlaks määratud valdkondades ning kes suudavad tegutseda sõltumatult ja avalikes huvides. Valikukriteeriumide abil tuleks samuti tagada, et kõigi nõunike eksperditeadmised kokku hõlmavad piisavalt kõiki kindlaks määratud valdkondi ning et nõunike geograafiline päritolu kajastab liidu teaduslike ja kliiniliste lähenemisviiside mitmekesisust.

(5)

Osalemiskutsesse tuleks märkida igasse eksperdirühma nimetatavate või kättesaadavate ekspertide loetellu kantavate nõunike arv lähtuvalt prognoositavast töökoormusest ja vajalikest eksperditeadmistest.

(6)

Eksperdirühmade korralduse abil tuleks tagada piisav paindlikkus, et erialateadmisi saaks kasutada, kui selleks tekib vajadus. Seetõttu tuleks lisaks eksperdirühmadesse nimetatavatele nõunikele koostada loetelu nõunikest, kes ei ole eksperdirühmade liikmed. Sellesse loetellu kantavad nõunikud peaksid vajaduse korral olema saadaval eksperdirühmade töö toetamiseks.

(7)

Tagamaks et eksperdirühmad täidavad oma ülesandeid õigel ajal ja tõhusal viisil, peaks neil olema võimalik luua allrühmasid, mis täidavad eriülesandeid ja koosnevad teatavast arvust eksperdirühma liikmetest.

(8)

Selleks et lihtsustada eksperdirühmade korraldust ja nendevahelist suhtlust, tuleks luua eksperdirühmade eesistujatest ja eesistujate asetäitjatest koosnev koordineerimiskomitee. Komisjon peaks tagama eksperdirühmadele ja koordineerimiskomiteele sekretariaadi, et tagada eksperdirühmade tõhusaks toimimiseks vajalik tugi.

(9)

Eksperdirühmad peaksid tegutsema läbipaistval ja kooskõlastatud viisil. Selleks peaks koordineerimiskomitee koostama eksperdirühmade ühise töökorra, asutusesisesed suunised ja tegevusmeetodid ning tegema need üldsusele kättesaadavaks. Ühine töökord, asutusesisesed suunised ja tegevusmeetodid tuleks korrapäraselt läbi vaadata, et neis võetaks arvesse viimseid teaduslikke edusamme ja kõige uuemaid tegevuspõhimõtteid.

(10)

Kui eksperdirühmad, sekretariaat või koordineerimiskomitee töötlevad isikuandmeid, siis tuleb seda teha kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (3).

(11)

Nõunikud peaksid täitma komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443 (4) ja (EL, Euratom) 2015/444 (5) sätestatud julgeolekunorme, mis käsitlevad ELi salastatud teabe ja tundliku salastamata teabe kaitset.

(12)

Võttes arvesse panust, mille eksperdirühmad annavad liidu poliitika eesmärkide saavutamisse, andes teaduslikku, tehnilist ja kliinilist abi komisjonile, MDCG-le, tootjatele ja teavitatud asutustele seoses määruse (EL) 2017/745 ja määruse (EL) 2017/746 rakendamisega, ning võttes arvesse kulutasuvuse põhimõtet, peaksid nõunikud saama oma tegevuse eest piisavat tasu lisaks nende kulude hüvitamisele. Tasu suurus peaks kajastama nõunikelt nõutava töö ulatust, eelkõige selle kestust ja määratavate ülesannete olemust.

(13)

Eksperdirühmade tegevust tuleks rahastada komisjoni asjakohase eelarverea vahenditest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eksperdirühmade määramine

1.   Üks eksperdirühm määratakse täitma määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõigetes 9 ja 10 ning määruse (EL) 2017/746 artikli 48 lõikes 6 sätestatud ülesandeid igas järgmises valdkonnas:

1)

ortopeedia, traumatoloogia, rehabilitatsioon, reumatoloogia;

2)

vereringeelundkond;

3)

neuroloogia;

4)

hingamissüsteem, anestesioloogia, intensiivravi;

5)

endokrinoloogia ja diabeet;

6)

üld- ja plastiline kirurgia ning stomatoloogia;

7)

sünnitusabi ja günekoloogia, sealhulgas reproduktiivmeditsiin;

8)

gastroenteroloogia ja hepatoloogia;

9)

nefroloogia ja uroloogia;

10)

oftalmoloogia;

11)

in vitro diagnostikameditsiiniseadmed (IVD).

2.   Määratakse täiendav eksperdirühm, kes hakkab vastutama määruse (EL) 2017/745 IX lisa punkti 5.1 alapunktis c osutatud otsuse eest.

Artikkel 2

Nõunike ametisse nimetamine ja loetelu koostamine

1.   Määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõike 5 otstarbel nimetatakse nõunikud eksperdirühmades ametisse pärast osalemiskutse avaldamist ja konsulteerimist meditsiiniseadmete koordineerimisrühmaga (edaspidi „MDCG“), lähtuvalt kõnealuses osalemiskutses märgitud valikukriteeriumidest.

2.   Lõikes 1 osutatud osalemiskutses määratakse kindlaks iga eksperdirühma liikmete arv.

3.   Määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõike 6 otstarbel ja pärast konsulteerimist MDCGga kantakse nõunikud, kes vastavad osalemiskutses märgitud kriteeriumidele, aga keda ei nimetata eksperdirühma liikmeks, kättesaadavate ekspertide loetellu (edaspidi „loetelu“).

4.   Nõunike valimisel peetakse silmas vajadust tagada

a)

piisavad ja ajakohased kliinilised, teaduslikud või tehnilised eksperditeadmised artikli 1 lõikes 1 osutatud valdkondades,

b)

sõltumatus, erapooletus, objektiivsus ja huvide konfliktide puudumine, nagu on märgitud määruse (EL) 2017/745 artiklis 107 ning

c)

tasakaalustatud geograafiline esindatus.

5.   Kui see on vajalik teatava eksperdirühma töökoormuse või teatavale eksperdirühmale eksperditeadmiste pakkumise vajaduse tõttu, siis võib sellesse eksperdirühma nimetada täiendavaid nõunikke loetelust.

6.   Kui see on vajalik teatava eksperdirühma töökoormuse või teatavale eksperdirühmale eksperditeadmiste pakkumise vajaduse tõttu, siis võib sellesse eksperdirühma määrata piiratud ajaks konkreetseid ülesandeid täitma nõunikud loetelust või teisest eksperdirühmast.

7.   Loetelu võib ajakohastada, avaldades täiendavad osalemiskutsed.

Artikkel 3

Allrühmad

1.   Eksperdirühm võib kokkuleppel komisjoniga luua alalisi või sihtotstarbelisi allrühmi, millele antakse konkreetsed ülesanded ja mis koosnevad teatavast arvust eksperdirühma liikmetest.

2.   Allrühmad järgivad oma tegevuses eksperdirühmade ühist töökorda, millele on osutatud artikli 9 lõikes 1.

Artikkel 4

Ametiaeg

1.   Nõunikud nimetatakse eksperdirühma liikmeteks kolmeks aastaks võimalusega ametiaega pikendada.

2.   Kui nõunik ei vasta enam artiklites 12 ja 15 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 339 märgitud tingimustele, astub ametist tagasi või ei suuda enam eksperdirühma töösse tulemuslikust panustada, siis võib komisjon selle nõuniku ametist vabastada.

3.   Kui nõunik vabastatakse ametist tema ametiaja jooksul, siis nimetatakse tema ülesandeid ülejäänud ametiajal täitma nõunik loetelust.

Artikkel 5

Eesistuja ja eesistuja asetäitja valimine

1.   Iga artiklis 4 osutatud ametiaja alguses valib iga eksperdirühm ja allrühm lihthäälteenamusega oma liikmete hulgast eesistuja ja eesistuja asetäitja.

2.   Eesistuja ja eesistuja asetäitja ametiaeg kestab kolm aastat, mida võib pikendada. Eesistuja ja eesistuja asetäitja asendamine ametiaja jooksul toimub lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt ja asendaja jääb ametisse ülejäänud ametiajaks.

3.   Allrühmade puhul kestab eesistuja ja eesistuja asetäitja ametiaeg alates nende valimisest kuni allrühma volituste lõpuni.

Artikkel 6

Hääletamise kord

Määruse (EL) 2017/745 artikli 54 lõike 1 ja artikli 61 lõike 2 ning määruse (EL) 2017/746 artikli 48 lõike 6 kontekstis teaduslike arvamuste või seisukohtade vastuvõtmisel teeb eksperdirühm otsuseid kooskõlas määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõikega 12.

Artikkel 7

Koordineerimiskomitee

1.   Kõigi eksperdirühmade eesistujatest ja eesistuja asetäitjatest koosnev koordineerimiskomitee (edaspidi „komitee“) luuakse artiklis 5 osutatud valimiste tulemusena.

2.   Komitee teeb muu hulgas järgmist:

tagab tulemusliku teabevahetuse eksperdirühmade vahel,

võtab vastu ja vaatab läbi eksperdirühmade ühiseid töökordi kooskõlas artikliga 9 ning

võtab vastu ja vaatab läbi eksperdirühmade kasutatavaid asutusesiseseid suuniseid ja tegevusmeetodeid.

3.   Komitee tegutseb kooskõlas artikli 9 lõikes 1 osutatud ühise töökorraga.

Artikkel 8

Arvamuste, seisukohtade või seisukohavõttude koostamine

1.   Eksperdirühma või allrühma eesistuja võib määrata iga koostatava arvamuse, seisukoha või seisukohavõtu puhul raportööri või kaasraportööri. Sel puhul on kõik ülejäänud liikmed läbivaatavad liikmed.

2.   Eksperdirühmad järgivad artiklis 9 osutatud ühist töökorda ja kõiki komitees vastu võetud asjakohaseid suuniseid, nagu on osutatud artikli 7 lõike 2 kolmandas taandes.

3.   Eksperdirühmad kasutavad määruse (EL) 2017/745 artikli 54 lõikes 1 osutatud tegevuse raames komisjoni esitatud suuniseid, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/745 IX lisa punkti 5.1 alapunktis h.

Artikkel 9

Ühine töökord

1.   Komitee võtab komisjoni talituste ettepanekul ja nõusolekul oma liikmete lihthäälteenamustega vastu kõigi eksperdirühmade ühise töökorra.

Eesistujad konsulteerivad enne ühise töökorra vastuvõtmist selle sisu asjus oma vastavate eksperdirühmadega.

2.   Eksperdirühmade ühises töökorras märgitakse muu hulgas:

a)

menetlused eksperdirühmade ülesannete täitmiseks, millele on osutatud määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõigetes 9 ja 10;

b)

nõuded, millega tagatakse artiklites 12–15 sätestatud põhimõtete järgimine.

3.   Komitee vaatab kokkuleppel komisjoni talitustega ühise töökorra läbi vähemalt kord iga kolme aasta tagant ning ajakohastab seda, tagamaks et selles võetakse arvesse viimaseid teaduslikke edusamme ning kõige uuemaid tegevuspõhimõtteid.

4.   Ühine töökord tehakse komisjoni sihtotstarbelisel veebisaidil üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 10

Sekretariaat

1.   Komisjon tagab eksperdirühmadele ja komiteele sekretariaadi (edaspidi „sekretariaat“).

2.   Sekretariaadi ülesandeks on anda eksperdirühmadele tõhusaks toimimiseks vajalikku tuge. Sekretariaat teeb eelkõige järgmist:

teeb kindlaks võimalikud huvide konfliktid ja ohjab neid;

teeb järelevalvet selle üle, kas asjaomane eksperdirühm kohaldab järjepidevalt määruse (EL) 2017/745 IX lisa punkti 5.1 alapunktis c osutatud kriteeriume kooskõlas artikli 8 lõikes 3 osutatud komisjoni suunistega;

teeb järelevalvet artikli 1 lõikes 2 osutatud eksperdirühma töö üle;

kontrollib vastavust artiklis 9 osutatud ühisele töökorrale ja artikli 7 lõike 2 kolmandas taandes osutatud suunistele ja tegevusmeetoditele ning arvamuste, seisukohtade ja seisukohavõttude taotlustele;

avaldab arvamused, seisukohad ja seisukohavõtud kooskõlas määruse (EL) 2017/745 artikli 106 lõike 12 teise lõiguga;

menetleb eksperdirühmade taotlusi täiendavate eksperditeadmiste saamiseks.

Artikkel 11

Tasustamine

1.   Nõunikud saavad tasu ettevalmistava töö ja eksperdirühma koosolekutel (isiklikult või elektrooniliste vahendite abil) ning muudes eksperdirühma käesoleva otsusega reguleeritud tegevustes osalemise eest. Tasu määratakse kindlaks kooskõlas lisas märgitud kriteeriumidega.

2.   Komisjon hüvitab nõunike reisi- ja vajaduse korral elamiskulud, mis on seotud käesoleva otsusega reguleeritud eksperdirühmade tegevusega, kooskõlas komisjonis kehtivate sätetega. Need kulud hüvitatakse summade piires, mis on komisjoni talitustele selleks otstarbeks iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt eraldatud.

Artikkel 12

Sõltumatus, erapooletus ja objektiivsus

1.   Nõunikud nimetatakse ametisse või määratakse isikuliselt. Nad ei tohi delegeerida oma ülesandeid muudele isikutele.

2.   Nõunikel ei tohi olla meditsiiniseadmete tööstuses või teavitatud asutuses või mis tahes muus organisatsioonis või sektoris rahalisi või muid huve, mis võivad mõjutada nende sõltumatust, erapooletust ja objektiivsust. Nad esitavad huvide deklaratsiooni, milles on märgitud kõik huvid, mis võivad seada kahtluse alla nende sõltumatuse, erapooletuse ja objektiivsuse või mida võib mõislikult käsitada neid kahtluse alla seadvana, sealhulgas kõik olulised asjaolud, mis on seotud nende lähedaste pereliikmetega.

3.   Huvide deklaratsioon esitatakse kirjalikult osalemiskutse raames taotluse esitamise ajal.

4.   Nõunikud ajakohastavad oma huvide deklaratsiooni

enne seda, kui nad nimetatakse eksperdirühma liikmeks või kantakse loetellu;

alati, kui see on vajalik asjaolude muutumise tõttu,

enne eksperdirühmas konkreetse ülesande täitmise alustamist.

5.   Kui lõigetes 1–4 osutatud kohustused ei ole täidetud, siis võib komisjon võtta kõik vajalikud meetmed.

Artikkel 13

Kohustus

1.   Nõunikud võtavad kohustuse tegutseda avalikes huvides ja järgida artiklites 12–15 loetletud põhimõtteid. Selleks allkirjastavad nad kohustuse võtmise deklaratsiooni.

2.   Nõunikud peavad vastama oma eksperdirühma või allrühma eesistuja ja sekretariaadi taotlustele ja muudele teadaannetele. Nad teevad kõik vajaliku, et täita neile määratud ülesanded oma võimete piires ja määratud tähtpäevaks, nagu on kirjeldatud artiklis 9 osutatud ühises töökorras.

Artikkel 14

Läbipaistvus

Eksperdirühmad peavad tegutsema läbipaistval viisil. Sekretariaat teeb komisjoni sihtotstarbelisel veebisaidil üldsusele viivitamata kättesaadavaks eelkõige järgmise:

a)

eksperdirühmades ametisse nimetatud või sinna määratud või kättesaadavate ekspertide loetellu kantud nõunike nimed;

b)

eksperdirühmades ametisse nimetatud või sinna määratud nõunike elulookirjeldused ning huvide, konfidentsiaalsus- ja kohustuse võtmise deklaratsioonid;

c)

artiklis 9 osutatud eksperdirühmade ühise töökorra;

d)

arvamused, seisukohad ja seisukohavõtud kooskõlas artikliga 8.

Artikkel 15

Konfidentsiaalsus

1.   Nõunikud ei tohi avaldada eksperdirühmades töötamise käigus või käesoleva otsusega reguleeritud muu tegevuse käigus saadud konfidentsiaalset teavet. Selleks allkirjastavad nad konfidentsiaalsusdeklaratsiooni.

2.   Nõunikud peavad täitma otsustes (EL, Euratom) 2015/443 ja (EL, Euratom) 2015/444 sätestatud julgeolekunorme, mis käsitlevad ELi salastatud teabe ja tundliku salastamata teabe kaitset.

3.   Kui lõigetes 1 ja 2 osutatud kohustused ei ole täidetud, siis võib komisjon võtta kõik vajalikud meetmed.

Artikkel 16

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 117, 5.5.2017, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 5.5.2017, lk 176).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(4)  Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

(5)  Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).


LISA

NÕUSTAJATE TASUSTAMINE

1.

Nõustajate töötasu on 450 eurot iga täistööpäeva eest.

2.

Arvutatakse kogu tööaeg ja see ümardatakse lähima poole tööpäevani.

3.

Määruse (EL) 2017/745 artikli 54 lõikes 1 ja määruse (EL) 2017/746 artikli 48 lõikes 6 osutatud ülesannete puhul on maksimaalne tööpäevade arv, mille eest eksperdid võivad saada tasu, märgitud tabelis 1.

Tabel 1

Maksimaalne tööpäevade arv, mille eest eksperdid võivad saada tasu määruse (EL) 2017/745 artikli 54 lõikes 1 ja määruse (EL) 2017/746 artikli 48 lõikes 6 osutatud ülesannete puhul

 

Määrus (EL) 2017/745

Artikli 54 lõige 1

Määrus (EL) 2017/746

Artikli 48 lõige 6

 

Otsus selle kohta, kas tuleks koostada teaduslik arvamus (jah/ei)

Teadusliku arvamuse koostamine ja esitamine

Seisukoha esitamine in vitro diagnostikameditsiiniseadme toimivuse kohta

Eesistuja/eesistuja asetäitja

Ei tehta

2

2

Raportöör

1

5

4

Kaasraportöör

1

5

4

Läbivaatavad liikmed (*1)

Ei tehta

0,5

0,5

Käesoleva otsuse artikli 2 lõike 6 kohaselt ametisse nimetatud nõustajad

Ei tehta

2

2

4.

Määruse (EL) 2017/745 artikli 55 lõikes 3, artikli 61 lõikes 2, artikli 106 lõike 10 punktides a–f ja artikli 106 lõikes 11 ning määruse (EL) 2017/746 artikli 50 lõikes 3 osutatud ülesannete puhul, mis on jaotatud kategooriatesse lähtuvalt nende keerukuse astmest, on maksimaalne tööpäevade arv märgitud tabelis 2.

Tabel 2

Maksimaalne tööpäevade arv, mille eest eksperdid võivad saada tasu määruse (EL) 2017/745 artikli 55 lõikes 3, artikli 61 lõikes 2, artikli 106 lõike 10 punktides a–f ja artikli 106 lõikes 11 ning määruse (EL) 2017/746 artikli 50 lõikes 3 osutatud ülesannete puhul

Ülesande keerukus (soovituslikud kriteeriumid (*2))

Tegutsemisvaldkond

Töötasu täistööaja ekvivalendina

I kategooria – lihtne ülesanne:

väikses mahus andmete, dokumentide ja kirjanduse läbivaatamisel põhinev arvamus

ei ole vaja konsulteerida muude teadusasutustega

puudub teave sidusrühmadelt, sealhulgas patsientide organisatsioonidelt ja tervishoiuspetsialistidelt

ülesande täitmiseks on soovituslikult aega vähem kui kolm kuud

Eesistuja

2

Raportöör

3

Kaasraportöör

3

Läbivaatav liige

0,5

Käesoleva otsuse artikli 2 lõike 6 kohaselt ametisse nimetatud nõustajad

1

II kategooria – keerukas ülesanne:

märkimisväärses mahus andmetel, dokumentidel ja kirjandusel põhinev arvamus

tuleb vaadata läbi teistelt teadusasutustelt konsultatsiooni tulemusena saadud tagasiside, kui konsultatsioon toimub

on saadaval teave sidusrühmadelt, sealhulgas patsientide organisatsioonidelt ja tervishoiuspetsialistidelt, mis tuleb läbi vaadata

ülesande täitmiseks on soovituslikult aega kolm kuni kuus kuud

Eesistuja

3

Raportöör

5

Kaasraportöör

5

Läbivaatav liige

1

Käesoleva otsuse artikli 2 lõike 6 kohaselt ametisse nimetatud nõustajad

2

III kategooria – väga keerukas ülesanne:

märkimisväärses mahus andmetel, dokumentidel ja kirjandusel põhinev arvamus

tuleb vaadata läbi teistelt teadusasutustelt konsultatsiooni tulemusena saadud mahukas tagasiside, kui konsultatsioon toimub

on saadaval suures koguses teavet sidusrühmadelt, sealhulgas patsientide organisatsioonidelt ja tervishoiuspetsialistidelt, mis tuleb läbi vaadata

ülesande täitmiseks on soovituslikult aega rohkem kui kuus kuud

Eesistuja

4

Raportöör

7

Kaasraportöör

7

Läbivaatav liige

2

Käesoleva otsuse artikli 2 lõike 6 kohaselt ametisse nimetatud nõustajad

2

5.

Töötasu saamise eelduseks on ülesannete täitmine kooskõlas ühise töökorraga.

(*1)  Vastava eksperdirühma või vastavate allrühmade nõustajad, kes kinnitavad raportööri ja kaasraportööri koostatud arvamuse või seisukoha

(*2)  Iga kriteeriumi võib kohaldada teistest sõltumatult


Parandused

11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/31


Nõukogu 17. mai 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/798 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 132, 20. mai 2019 )

Leheküljel 3 lisa 36. kande veerus „Nimi“

asendatakse

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (teise nimega Nizar Asaad)“

järgmisega:

„Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (teise nimega Al-Asad; Assad; Asad)“.


11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/31


Nõukogu 17. mai 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/806 (millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 132, 20. mai 2019 )

Leheküljel 38 lisa 36. kande veerus „Nimi“

asendatakse

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (teise nimega Nizar Asaad)“

järgmisega:

„Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (teise nimega Al-Asad; Assad; Asad)“.