ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 187

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
12. juuli 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1187, 6. juuni 2019, Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ning selle teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1188, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1189, 8. juuli 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1190, 11. juuli 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 Hispaaniale 2019. aastaks eraldatud püügikvootidest mahaarvamiste osas

30

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1191, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 04 03 01 03 - tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine) ( 1 )

33

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1192, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 02 03 01 – kaupade ja teenuste siseturu toimimine ja selle arendamine ja eelarverida 02 03 04 – siseturu haldamise vahendid) ( 1 )

36

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1193, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 33 02 03 01 – äriühinguõigus) ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1194, 5. juuli 2019, milles käsitletakse 4-tert-butüülfenooli (PTBP) määratlemist väga ohtliku ainena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1195, 10. juuli 2019, millega muudetakse otsuseid 2008/730/EÜ, 2008/837/EÜ, 2009/184/EÜ, 2011/354/EL, rakendusotsuseid 2012/81/EL, 2013/327/EL, (EL) 2015/690, (EL) 2015/697, (EL) 2015/699, (EL) 2016/1215, (EL) 2017/1208 ja (EL) 2017/2451 seoses loa hoidja ja esindajaga, et lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba, puuvilla, rapsi ja maisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 5093 all)  ( 1 )

43

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/1196, 11. juuli 2019, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

50

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus ( ELT L 158, 27.5.2014 )

52

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus ( ELT L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1187,

6. juuni 2019,

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ning selle teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti d ja artikli 87 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 10. juunil 2016 komisjonile loa alustada läbirääkimisi, et sõlmida Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel leping, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist (edaspidi „leping“).

(2)

Läbirääkimised viidi 24. mail 2018 lepingu parafeerimisega edukalt lõpule.

(3)

Kuna rahvusvaheline kuritegevus ulatub oma iseloomust tingituna ka üle liidu piiride, ei suuda liikmesriigid omapäi küllaldaselt parandada õiguskaitsealase teabe vahetamist, mille eesmärk on säilitada julgeolek liidus. Piiriülese õiguskaitsealase koostöö soodustamise seisukohast on äärmiselt oluline, et kõigil liikmesriikidel ja Šveitsi Konföderatsioonil oleks vastastikku juurdepääs üksteise riiklikele DNA-registritele, sõrmejälgede identifitseerimise süsteemidele ja sõidukite registreerimisandmetele.

(4)

Nõukogu otsus 2008/615/JSK, (1) nõukogu otsus 2008/616/JSK (2) ja selle lisa ning nõukogu raamotsus 2009/905/JSK (3) on Iirimaa jaoks siduvad ning seetõttu osaleb Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(5)

Otsus 2008/615/JSK, otsus 2008/616/JSK ja selle lisa ning raamotsus 2009/905/JSK on Ühendkuningriigi jaoks siduvad ning seetõttu osaleb Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Leping tuleks allkirjastada ja sellele lisatud deklaratsioon heaks kiita. Lepingu teatavaid sätteid tuleks kohaldada ajutiselt kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Liidu nimel kiidetakse heaks lepingule lisatud deklaratsioon.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 4

Kooskõlas lepingu artikli 8 lõikega 3 kohaldatakse lepingu artikli 5 lõikeid 1 ja 2 ajutiselt alates lepingu allkirjastamisest (4) kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 6. juuni 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A. BIRCHALL


(1)  Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1).

(2)  Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

(3)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta raamotsus 2009/905/JSK laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta (ELT L 322, 9.12.2009, lk 14).

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu allkirjastamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/3


Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline

LEPING,

mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON

teiselt poolt,

edaspidi koos „lepinguosalised“,

SOOVIDES tugevdada politsei- ja õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel, ilma et see piiraks isikuvabadust kaitsvate õigusnormide kohaldamist,

ARVESTADES, et praegused suhted lepinguosaliste vahel, eelkõige leping Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (1) kinnitavad tihedat koostööd võitluses kuritegevuse vastu,

MÄRKIDES lepinguosaliste ühist huvi tagada Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise politseikoostöö toimumine kiirel ja tõhusal viisil, mis on kooskõlas nende siseriiklike õigussüsteemide aluspõhimõtetega ning 4. novembril 1950. aastal Roomas allkirjastatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud üksikisiku õiguste ja põhimõtetega,

TUNNISTADES, et nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsuses 2006/960/JSK (Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta) (2) on juba sätestatud normid, mille alusel Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni õiguskaitseasutused saavad kiiresti ja tõhusalt vahetada olemasolevat teavet ja jälitusteavet, et viia läbi uurimist kriminaalasjades või jälitusmenetlust,

TUNNISTADES, et rahvusvahelise koostöö soodustamiseks õiguskaitse valdkonnas on väga oluline võimaldada täpse teabe kiiret ja tõhusat vahetamist,

TUNNISTADES, et eesmärk on kehtestada kord kiirete, tõhusate ja odavate andmevahetuse vahendite ning andmete ühise kasutamise edendamiseks, tuleks kõnealuse korra suhtes kohaldada vastutuse põhimõtet ja see kord peaks nõuetekohaselt tagama andmete õigsuse ning turbe nende edastamisel ja säilitamisel ning samuti sisaldama korda andmevahetuse salvestamiseks ja vahetatavate andmete kasutamise suhtes kohaldatavaid piiranguid,

MÄRKIDES, et käesolev leping sisaldab seetõttu sätteid, mis põhinevad nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), (3) nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) (4) ja selle lisa ning nõukogu 30. novembri 2009. aasta raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) (5) peamistel sätetel ning mille eesmärk on parandada teabevahetust selliselt, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Šveitsi Konföderatsioon annavad üksteisele õiguse juurdepääsuks automatiseeritud DNA-registritele, sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemidele ning sõidukite registreerimisandmetele,

MÄRKIDES, et riiklikes DNA-registrites ja sõrmejälgede automatiseeritud identifitseerimise süsteemides sisalduvate andmete puhul peaks kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem võimaldama päringut tegeval riigil teise sammuna taotleda registrit haldavalt riigilt konkreetseid asjaomaseid isikuandmeid ning vajaduse korral täiendavat teavet vastastikuse abi andmise menetluste kaudu, kaasa arvatud nõukogu raamotsuse 2006/960/JSK kohaselt vastu võetud menetluste kaudu,

ARVESTADES, et kõnealused sätted tõhustaks märkimisväärselt praegu rakendatavat korda, võimaldades Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Šveitsi Konföderatsioonil teada saada, kas mõni teine riik omab talle vajaminevat teavet ning kui omab, siis milline riik,

ARVESTADES, et piiriülene andmete võrdlemine annab kuritegevusega võitlemisele uue mõõtme ning et andmete võrdlemisel saadud teave võimaldab rakendada uusi uurimisalaseid lähenemisviise ning etendab seega riikide õiguskaitse- ja õigusasutuste abistamisel väga olulist osa,

ARVESTADES, et normid põhinevad riikide andmebaaside võrguks ühendamisel,

ARVESTADES, et teatavaid tingimusi kohaldades peaksid riigid saama edastada isikuandmeid ja isikustamata andmeid, et parandada teabevahetust, mille eesmärk on tõkestada kuritegusid ning tagada avalik kord ja julgeolek piiriülese mõõtmega suursündmuste puhul,

TUNNISTADES, et lisaks teabevahetuse parandamisele on vaja reguleerida politseiasutuste vahelise tiheda koostöö muid vorme, eelkõige ühiste julgeolekuoperatsioonide (nt ühispatrullid) korral toimuvat koostööd,

ARVESTADES, et kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem näeb ette anonüümsete profiilide võrdlemise süsteemi, kus isikuandmeid vahetatakse ainult kokkulangevuse tuvastamisel ning mille edastamised ja kättesaamised on hõlmatud siseriikliku õigusega, sealhulgas õigusabi normidega, ning et selline süsteem tagab piisava andmekaitse, kusjuures eeldatakse, et isikuandmete edastamisel teise riiki on nõutav piisav andmekaitse tase andmeid saavas riigis,

ARVESTADES, et Šveitsi Konföderatsioon kannab oma asutuste kulud, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamisega,

TUNNISTADES, et laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimine on oluline samm turvalisema ja tulemuslikuma kohtuekspertiisi teabe vahetamise suunas ning et Šveitsi Konföderatsioon peaks täitma teatavaid nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK sätteid,

ARVESTADES, et kui Šveitsi Konföderatsiooni ametiasutused töötlevad käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid terrorismi või piiriüleste kuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärkidel, peaksid nad kohaldama selliseid Šveitsi Konföderatsiooni õiguses sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK) (6),

VÕTTES ALUSEKS Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vastastikuse usalduse üksteise õigussüsteemide struktuuri ja toimimise suhtes,

VÕTTES ARVESSE, et vastavalt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb koostööd Šveitsi DNA-profiilide ja sõrmejälgede andmete infosüsteemide raames, (7) kasutavad mõlemad riigid DNA ja sõrmejälgede andmete vahetamisel sama andmebaasi ja samu teabevahetussüsteeme,

TUNNISTADES, et kahepoolsete ja mitmepoolsete lepingute sätted on jätkuvalt kohaldatavad kõikides küsimustes, mida käesolev leping ei hõlma,

ON OTSUSTANUD SÕLMIDA KÄESOLEVA LEPINGU:

Artikkel 1

Lepingu ese ja eesmärk

1.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–24, artikli 25 lõige 1, artiklid 26–32 ja artikkel 34 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

2.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) artiklid 1–19 ja 21 ning selle lisa, välja arvatud selle 4. peatüki punkt 1, kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

3.   Liikmesriikide poolt nõukogu otsustega 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK seoses tehtud deklaratsioonid on samuti kohaldatavad nende kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooniga.

4.   Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) artiklid 1–5 ja artikli 6 lõige 1 kohaldatavad kahepoolsetes suhetes Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „lepinguosalised“– Euroopa Liit ja Šveitsi Konföderatsioon;

2)   „liikmesriik“– Euroopa Liidu liikmesriik;

3)   „riik“– liikmesriik või Šveitsi Konföderatsioon.

Artikkel 3

Ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine

1.   Et tagada artiklis 1 osutatud sätete võimalikult ühetaoline kohaldamine ja tõlgendamine, jälgivad lepinguosalised pidevalt nimetatud sätetega seotud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika ja Šveitsi Konföderatsiooni pädevate kohtute kohtupraktika arengut. Sel eesmärgil luuakse mehhanism, et tagada sellist kohtupraktikat käsitleva teabe korrapärane vastastikune vahetamine.

2.   Šveitsi Konföderatsioonil on õigus esitada Euroopa Liidu Kohtule seisukohti või kirjalikke märkusi küsimustes, mille kohta on mõne liikmesriigi kohus taotlenud Euroopa Liidu Kohtult eelotsust seoses mis tahes artiklis 1 osutatud sätte tõlgendamisega.

Artikkel 4

Vaidluste lahendamine

Kõik vaidlused Šveitsi Konföderatsiooni ja liikmesriigi vahel seoses käesoleva lepingu või artiklis 1 osutatud mis tahes sätete või nende muudatuste tõlgendamise või kohaldamisega võib vaidluses osalev pool edastada liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni valitsuste esindajate koosolekule eesmärgiga saavutada kiire lahendus.

Artikkel 5

Muutmine

1.   Kui on vaja muuta artiklis 1 osutatud sätteid, teavitab Euroopa Liit sellest esimesel võimalusel Šveitsi Konföderatsiooni ning palub temalt võimalikke kommentaare.

2.   Euroopa Liit teavitab Šveitsi Konföderatsiooni kõigi artiklis 1 osutatud sätete muutmisest niipea, kui asjaomane muudatus on vastu võetud.

Šveitsi Konföderatsioon teeb sõltumatult otsuse, kas nõustuda muudatuse sisuga ja rakendada seda oma siseriiklikus õiguskorras. Kõnealusest otsusest teatatakse Euroopa Liidule kolme kuu jooksul alates esimeses lõigus osutatud teavitamise kuupäevast.

3.   Kui muudatuse sisu saab muutuda Šveitsi Konföderatsiooni jaoks siduvaks alles pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, teatab Šveitsi Konföderatsioon sellest Euroopa Liidule oma teate edastamise ajal. Šveitsi Konföderatsioon teavitab Euroopa Liitu viivitamatult kirjalikult kõigi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest. Kui referendumi korraldamine ei ole nõutav, toimub teavitamine kohe pärast referendumi tähtaja möödumist. Kui referendumi korraldamine on nõutav, on Šveitsi Konföderatsioonil teavitamiseks aega kuni kaks aastat alates Euroopa Liidu teate kuupäevast. Alates muudatuse Šveitsi Konföderatsiooni suhtes jõustumiseks ettenähtud kuupäevast kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest teatamiseni kohaldab Šveitsi Konföderatsioon võimaluse korral muudatuse sisu ajutiselt.

4.   Kui Šveitsi Konföderatsioon ei nõustu asjaomase muudatuse sisuga, peatatakse käesoleva lepingu kohaldamine. Kutsutakse kokku lepinguosaliste koosolek, et käsitleda kõiki muid käesoleva lepingu nõuetekohase toimimise jätkamise võimalusi, sealhulgas võimalust tunnustada õigusnormide samaväärsust. Peatamine lõpetatakse niipea, kui Šveitsi Konföderatsioon teatab nõustumisest asjaomase muudatuse sisuga või kui lepinguosalised lepivad kokku asuda käesolevat lepingut uuesti kohaldama.

5.   Kui lepinguosalised ei ole kuuekuulise peatamisperioodi järel lepingu uuesti kohaldamises kokku leppinud, kaotab käesolev leping kehtivuse.

6.   Käesoleva artikli lõikeid 4 ja 5 ei kohaldata nõukogu otsuse 2008/615/JSK 3., 4. või 5. peatükiga ning nõukogu otsuse 2008/616/JSK artikliga 17 seotud muudatuste puhul, mille suhtes Šveitsi Konföderatsioon on teavitanud Euroopa Liitu, et ta ei nõustu muudatusega, esitades selle põhjused. Sellistel juhtudel ning ilma, et see piiraks käesoleva lepingu artikli 10 kohaldamist, kohaldatakse Šveitsi Konföderatsiooni ja iga liikmesriigi vahelistes kahepoolsetes suhetes jätkuvalt asjaomaste sätete muutmiseelset versiooni.

Artikkel 6

Läbivaatamine

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesolev leping vaadatakse ühiselt läbi hiljemalt viie aasta möödumisel selle jõustumisest. Läbivaatamisel käsitletakse eelkõige lepingu praktilist rakendamist, tõlgendamist ja edasiarendamist; samuti hõlmab see selliseid küsimusi nagu Euroopa Liidu arengu tagajärjed käesoleva lepingu esemele.

Artikkel 7

Seos muude lepingute ja kokkulepetega

1.   Šveitsi Konföderatsioon võib jätkata käesoleva lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivate piiriülest koostööd liikmesriikidega käsitlevate kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui sellised lepingud või kokkulepped ei ole vastuolus käesoleva lepingu eesmärkidega. Šveitsi Konföderatsioon teatab Euroopa Liidule igast sellisest lepingust või kokkuleppest, mida jätkuvalt kohaldatakse.

2.   Šveitsi Konföderatsioon võib pärast käesoleva lepingu jõustumist sõlmida või jõustada täiendavaid liikmesriikidega piiriülest koostööd käsitlevaid kahe- või mitmepoolseid lepinguid või kokkuleppeid, kui nimetatud lepingud või kokkulepped näevad ette käesoleva lepingu eesmärkide laiendamise või suurendamise. Šveitsi Konföderatsioon teavitab Euroopa Liitu sellistest uutest lepingutest või kokkulepetest kolme kuu jooksul alates nende allkirjastamisest või kui tegemist on enne käesoleva lepingu jõustumist allkirjastatud lepingute või kokkulepetega, siis kolme kuu jooksul alates nende jõustumisest.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud lepingud ja kokkulepped ei mõjuta suhteid selliste liikmesriikidega, kes ei ole nende osalised.

4.   Käesolev leping ei mõjuta olemasolevaid õigusabi või kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise alaseid lepinguid.

Artikkel 8

Teated, deklaratsioonid ja jõustumine

1.   Lepinguosalised teatavad üksteisele nende menetluste lõpuleviimisest, mis on vajalikud selleks, et väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda.

2.   Euroopa Liit võib väljendada oma nõusolekut end käesoleva lepinguga siduda, isegi kui otsuseid seoses nõukogu otsuse 2008/615/JSK kohaselt esitatavate või esitatud isikuandmete töötlemisega ei ole veel tehtud kõigi liikmesriikide puhul.

3.   Artikli 5 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ajutiselt alates käesoleva lepingu allkirjastamisest.

4.   Artiklis 1 osutatud sätete muudatuste puhul, mis on vastu võetud pärast käesoleva lepingu allkirjastamist, kuid enne selle jõustumist, hakatakse artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud kolmekuist tähtaega arvestama alates käesoleva lepingu jõustumise päevast.

5.   Teate esitamisel lõike 1 kohaselt või mis tahes ajal pärast seda, kui see on ette nähtud, esitab Šveitsi Konföderatsioon artikli 1 lõikes 3 osutatud deklaratsioonid.

6.   Käesolev leping jõustub viimase lõike 1 kohaselt esitatud teate kuupäevale järgneva kolmanda kuu esimesel päeval.

7.   Liikmesriigid ja Šveitsi Konföderatsioon ei või edastada käesoleva lepingu kohaselt isikuandmeid enne, kui nõukogu otsuse 2008/615/JSK 6. peatüki sätted on rakendatud sellises edastamises osalevate riikide siseriiklikus õiguses.

Kontrollimaks, kas Šveitsi Konföderatsiooni puhul on seda tehtud, toimub Šveitsi Konföderatsioonile vastuvõetavatel tingimustel ja korras tema suhtes hindamiskülastus ja süsteemi katseline kasutamine, sarnaselt nõukogu otsuse 2008/616/JSK 4. peatüki kohaselt liikmesriikidega seoses toimuvale hindamiskülastusele ja katselisele kasutamisele.

Üldise hindamisaruande alusel ja samade protseduuride kohaselt, mida järgitakse automatiseeritud andmevahetuse alustamisel liikmesriikides, määrab nõukogu kindlaks kuupäeva või kuupäevad, millest alates liikmesriigid võivad edastada käesoleva lepingu kohaselt Šveitsi Konföderatsioonile isikuandmeid.

8.   Šveitsi Konföderatsioon rakendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680 sätted ja kohaldab neid. Šveitsi Konföderatsioon edastab Euroopa Komisjonile kõnealuse direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

9.   Šveitsi Konföderatsioon rakendab nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK artikleid 1–24, artikli 25 lõiget 1, artikleid 26–32 ja artiklit 34 ning kohaldab neid. Šveitsi Konföderatsioon edastab Euroopa Komisjonile nõukogu raamotsusega reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste sätete teksti.

10.   Šveitsi Konföderatsiooni pädevad asutused ei tohi kohaldada nõukogu otsuse 2008/615/JSK 2. peatüki sätteid enne, kui Šveitsi Konföderatsioon rakendab ja kohaldab käesoleva artikli lõigetes 8 ja 9 osutatud sätteid.

Artikkel 9

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga

Uute liikmesriikide ühinemine Euroopa Liiduga loob käesoleva lepingu alusel õigusi ja kohustusi kõnealuste uute liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel.

Artikkel 10

Lepingu lõpetamine

1.   Lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, andes teisele lepinguosalisele hoiule lepingu lõpetamise teate.

2.   Käesoleva lepingu lõpetamine vastavalt lõikele 1 jõustub kuus kuud pärast lepingu lõpetamise teate hoiuleandmist.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(2)  ELT L 386, 29.12.2006, lk 89.

(3)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

(4)  ELT L 210, 6.8.2008, lk 12.

(5)  ELT L 322, 9.12.2009, lk 14.

(6)  ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.

(7)  Šveitsi föderaalõiguse ametlik kogumik AS/RO 2006 2031; Šveitsi föderaalõiguse süstemaatiline kogumik SR/RS 0.360.514.1.


Lepinguosaliste deklaratsioon seoses lepingu allkirjastamisega

Euroopa Liit ja Šveitsi Konföderatsioon, kes on nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) osalised, esitavad järgmise deklaratsiooni:

DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete vahetamise rakendamiseks vastavalt lepingule on vaja, et Šveitsi Konföderatsioon looks iga asjaomase andmekategooria jaoks iga liikmesriigiga kahepoolsed sidemed.

Selle töö võimaldamiseks ja lihtsustamiseks antakse Šveitsi Konföderatsiooni käsutusse kõik olemasolevad dokumendid, tarkvaratooted ja kontaktisikute nimekirjad.

Šveitsi Konföderatsioonil on võimalus luua mitteametlik partnerlus liikmesriikidega, kes on sellist andmevahetust juba rakendanud, et vahetada kogemusi ning saada tehnilist ja praktilist tuge. Partnerluse üksikasjad lepitakse kokku otsekontaktis asjaomaste liikmesriikidega.

Šveitsi eksperdid võivad võtta igal ajal ühendust nõukogu eesistujariigi, Euroopa Komisjoni või nendes küsimustes juhtivate ekspertidega, et saada teavet, selgitusi või muud abi. Samuti võib komisjon, kui ta võtab ettepanekute või teatiste ettevalmistamisel ühendust liikmesriikide esindajatega, kasutada võimalust võtta ühtlasi ühendust Šveitsi Konföderatsiooni esindajatega.

Šveitsi eksperdid võib kutsuda osalema kohtumistel, kus liikmesriikide eksperdid arutavad nõukogus tehnilisi aspekte, mis on otseselt seotud eespool nimetatud nõukogu otsuste sisu nõuetekohase kohaldamise ja edasiarendamisega.


MÄÄRUSED

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/11


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1188,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa standard EN 13561, mis käsitleb väliruloosid ja markiise, võeti Euroopa Standardikomitees algselt vastu 2004. aastal ja seda muudeti 2008. aastal. Selles on sätestatud neli väliruloode ja markiiside toimivusklassi, ennekõike mis puudutab nimetatud toodete vastupanu tuulekoormusele.

(2)

Standardiga EN 13561 kehtestatud klassid ei ole praegu turul olemasolevate toodete jaoks piisavad. Kõige uuemate toodete vastupanu tuulekoormusele on suurem kui varasemate toodete puhul. Olemasolevate klasside kasutamine võib teatud juhtudel tingida ohutusprobleeme, mis on seotud toodete kinnitustega.

(3)

Seega tuleb standardis EN 13561 esitatud tuulekoormusele vastupanu klassifikatsioonile lisada veel kolm toimivusklassi. Samuti tuleb seoses klasside kasutamisega vahet teha kõnealuse standardiga hõlmatud toodete alamklassidel, ennekõike mis puudutab liigendtugedega markiise, selliseid väliruloosid, mille kangas liigub külgjuhikutes, ja pergolaid.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artiklile 27 võivad toimivusklassid seoses ehitustoodete põhiomadustega kehtestada kas komisjon või Euroopa standardiorganisatsioonid, lähtudes komisjoni poolt talle antud läbivaadatud volitusest. Kuna täiendavad toimivusklassid tuleb kehtestada võimalikult kiiresti, peaks uued toimivusklassid kehtestama komisjon. Kõnealuse määruse artikli 27 lõike 2 kohaselt tuleb kõnealuseid klasse kasutada ühtlustatud standardites,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtestatakse väliruloode ja markiiside tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid, mis esitatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

Tabel 1

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid selliste väliruloode puhul, mille kangas liigub külgjuhikutes, ja pergolate puhul

Klass

0

1

2

3

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Klass

4

5

6

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tabel 2

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid käärliigendiga markiiside, lihtmarkiiside, libistatavate kinnitustega markiiside, vertikaalsete markiiside, ruloosarnaste markiiside (markisolette), fassaadikatete, katusemarkiiside, lehtlaruloode ja putukavõrkude puhul

Klass

0

1

2

3

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tabel 3

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid liigendmarkiiside puhul

Klass

0

1

2

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1189,

8. juuli 2019,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 6 ja artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast esialgset heakskiitmist täiskogu istungil Brisbane'is 2017. aasta detsembris kiitsid Kimberley protsessi osalised täiskogu istungil Brüsselis 2018. aasta novembris heaks Gaboni Vabariigi võtmise selle protsessi osaliseks.

(2)

Mitme Kimberley protsessi osalise pädeva asutuse aadressi II lisas ja liikmesriikide pädevate asutuste aadresse III lisas on vaja ajakohastada.

(3)

Pärast seda, kui Iirimaa oli esitanud määruse (EÜ) nr 2368/2002 artikli 19 kohase taotluse nimetada ELi asutus, külastas komisjon Iirimaa poolt nimetatud ELi asutust, et kontrollida selle valmisolekut asuda täitma määruses (EÜ) nr 2368/2002 osutatud ülesandeid. Iirimaa poolt nimetatud ELi asutuses tehtud ettevalmistused ja kavandatud menetlused viitavad, et asutus on suuteline täitma usaldusväärselt, õigeaegselt, tõhusalt ja nõuetekohaselt määruse (EÜ) nr 2368/2002 II, III ja V peatükis sätestatud ülesandeid. Tuleb näha ette realistlik ajakava, et Iirimaa saaks rakendada vajalikud muudatused.

(4)

Seoses sellega, et Kimberley protsessi osalised võtsid täiskogu istungil Brüsselis 2018. aasta novembris vastu haldusotsuse „Tehniliste mõistete muudatused“, tuleks mõiste „päritoluriik“ asendada Kimberley protsessi sertifikaatides mõistega „kaevandamisriik“.

(5)

Selleks, et kajastada mõiste „päritoluriik“ asendamist mõistega „kaevandamisriik“ Euroopa Liidu sertifikaadis, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 2368/2002 artikli 2 punktis g, tuleb vastavalt muuta nimetatud määruse IV lisa. Tuleb näha ette realistlik ajakava, et liidu pädevad asutused saaksid selle muudatusega kohaneda, võttes arvesse uute sertifikaatide kättesaadavuse tagamiseks vajalikku aega.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 2368/2002 II, III ja IV lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2368/2002 artiklis 22 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2368/2002 muudetakse järgmiselt:

(1)

II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

(2)

III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

(3)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Iirimaa suhtes kohaldatakse III lisa alates 1. septembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Federica MOGHERINI


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.


I LISA

„II LISA

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi osaliste ja nende nõuetekohaselt nimetatud pädevate asutuste nimekiri, millele on viidatud artiklites 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMEENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRAALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

VALGEVENE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASIILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODŽA

Ministry of Commerce

Lot 19–61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

Rahvusvaheline:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Üldinfo: Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KESK-AAFRIKA VABARIIK

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

HIINA RAHVAVABARIIK

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKOND

Department of Trade and Industry

Hongkong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

China

KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONGO VABARIIK

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

CÔTE D'IVOIRE

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EUROOPA LIIT

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources Accra P.O.

Box M 212

India

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONEESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IISRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAAPAN

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KASAHSTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KOREA VABARIIK

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSE DEMOKRAATLIK RAHVAVABARIIK

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBEERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEHHIKO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

UUS-MEREMAA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORRA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

VENEMAA FÖDERATSIOON

Rahvusvaheline:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Russian Federation

Impordi- ja ekspordiasutus:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09–01, The Treasury,

Singapore 179434

LÕUNA-AAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVEITS

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIWANI, PENGHU, KINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUM

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANSAANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

TAI

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TÜRGI

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Impordi- ja ekspordiasutus:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


II LISA

„III LISA

Liikmesriikide pädevate asutuste ja nende ülesannete nimekiri, millele viidatakse artiklites 2 ja 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Föderaalne majandusasjade, VKEde, füüsilisest isikust ettevõtjate ja energeetika teenistus, Majandusanalüüside ja rahvusvahelise majanduse peadirektoraat)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Telefon: +32 22775459

Faks: +32 22775461 või +32 22779870

E-post: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Belgias ainult järgmine asutus:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

TŠEHHI VABARIIK

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Tšehhi Vabariigis ainult järgmine asutus:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Telefon: +420 261333841, +420 261333859, mobiiltelefon +420 737213793

Faks: +420 261333870

E-post: diamond@cs.mfcr.cz

Alaline teenus määratud tolliasutuses – Praha Ruzyně

Tel +420 220113788 (esmaspäevast reedeni 7.30–15.30)

Tel +420 220119678 (laupäeval ja pühapäeval kogu päev ning muudel päevadel 15.30–7.30)

SAKSAMAA

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli (sh liidu sertifikaatide väljastamine) teostab Saksamaal ainult järgmine asutus:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Telefon: + 49 6781 56 27 0

Faks: +49 6781 56 27 19

E-post: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Käesoleva määruse artikli 5 lõike 3, artiklite 6, 9, 10, artikli 14 lõike 3 ning artiklite 15 ja 17 kohaldamisel, eelkõige seoses komisjonile aruandmise kohustusega, tegutseb pädeva Saksamaa asutusena järgmine asutus:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Telefon: +49 228 303-49874

Faks: +49 228 303-99106

E-post: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IIRIMAA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Telefon: +353 1 678 2000

E-post: KPRMA@DCCAE.gov.ie

RUMEENIA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Telefon: + 351 218 813 843/8

Faks: + 351 218 813 986

E-post: dsl@at.gov.pt

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli (sh liidu sertifikaatide väljastamine) teostab Portugalis ainult järgmine asutus:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Telefon: +351 210030080

Faks: +351 210037777

E-post: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

RUMEENIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Riiklik Tarbijakaitse Amet)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bukarest, Rumeenia)

Cod postal (sihtnumber) 011865

Telefon: +40 213184635/+40 213129890/+40 213121275

Faks: +40 213184635/+40 213143462

www.anpc.ro

ÜHENDKUNINGRIIK

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Telefon: +44 2070086903/+44 2070085797

E-post: KPUK@fco.gov.uk


III LISA

„IV LISA

Artiklis 2 nimetatud ühenduse sertifikaat

Kooskõlas Lissaboni lepingust tulenevate muudatustega, mille raames Euroopa Liit asendab Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane, kasutatakse käesoleva määruse artikli 2 punktis g määratletud ühenduse sertifikaadile viidates mõistet „ELi sertifikaat“.

ELi sertifikaadil on järgmised tunnused. Liikmesriigid tagavad, et nende väljastatud sertifikaadid on identsed. Sel eesmärgil esitavad nad komisjonile väljastatavate sertifikaatide näidised.

ELi sertifikaatide trükkimine on liikmesriikide ülesanne. ELi sertifikaate võib trükkida ka trükikojas, mille määrab asukohaliikmesriik. Viimasel juhul peab igal ELi sertifikaadil olema viide, et liikmesriik on selle määranud. Igale ELi sertifikaadile märgitakse trükikoja nimi ja aadress või tähis, mis võimaldab trükikoda tuvastada. Trükikoda on rangetele turvanõuetele vastav pangatähtede trükikoda. Trükikoda esitab asjakohased soovitused valitsusasutustelt ja äriklientidelt.

Euroopa Komisjon toimetab ELi asutuste käsutusse ELi originaalsertifikaatide näidised.

Materjalid

Mõõtmed: A4 (210 mm × 297 mm);

vesimärkidega, mis sisaldavad nähtamatuid, ainult ultraviolettkiirguses nähtavaid (kollane/sinine) kiude;

lahustitundlik;

ultraviolettkiirguses helenduv (dokumendi eritunnused on selgesti näha ultraviolettlambiga valgustamisel);

95 g/m2 paber.

Trükkimine

Spektrivärvides taustatrükk (lahustitundlik);

spektrivärvidel on taustaturvatrükk, mis kopeerimisel nähtavale ei tule;

kasutatavad trükivärvid peavad olema „lahustitundlikud“, et välistada dokumenti kantud teksti muutmist kemikaalide abil, näiteks pleegitusainetega;

ühevärviline taustatrükk (püsiv ja valguskindel);

tuleb tagada, et teine spektrivärvides taustatrükk kaitseks sertifikaate päikesevalguse eest;

nähtamatu, ultraviolettkiirguses nähtava värvi kasutamine (ELi lipu tähed);

turvatrükikoda peab kasutama trükivärvi õiges koguses, et ultraviolettkiirguses nähtavad tunnused ei oleks nähtavad tavalises valguses;

ELi lipp: trükitakse Euroopa sinise ja kuldse värviga;

sügavtrükis äär;

kombatav sügavtrükkvärv on üks olulisemaid dokumendi tunnuseid;

mikroskoopilises kirjas tekst „Kimberley protsessi sertifikaat“;

varjatud kujutis: KP;

mikrotekstina „KPCS“;

dokumendi kujunduses peab sisalduma kopeerimist välistav peenejooneline taustatunnus („Medallion“).

Nummerdamine

Igal ELi sertifikaadil on kordumatu seerianumber, mille ees seisab kood: EU;

liikmesriikidele, kes kavatsevad väljastada ELi sertifikaate, annab seerianumbrid komisjon;

dokumendil peab olema kaks kokkulangevat numbrit – nähtav ja nähtamatu;

esimene = kaheksanumbriline seeria, üks kord igas dokumendi osas, mustas trükis;

trükikoda vastutab iga sertifikaadi nummerdamise eest;

trükikoda peab ka pidama kõiki numbreid sisaldavat andmebaasi;

teine = kaheksanumbriline nähtamatu trükitud number (vastab eespool esitatule), mis fluorestseerub ultraviolettkiirguse mõjul.

Keel

Inglise keel ja vajaduse korral muude asjaomaste liikmesriikide keeled.

Paigutus ja viimistlus

Kohustuslikud tunnused

Piluperforeeritud asendis 1, lõigatud A4 formaati, 100 mm paremast servast

a)

vasak pool

Image 3

b)

parem pool

Image 4

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1190,

11. juuli 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 Hispaaniale 2019. aastaks eraldatud püügikvootidest mahaarvamiste osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006, (1) eriti selle artikli 105 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni võttis 2013. aastal vastu rakendusmääruse (EL) nr 185/2013, (2) milles sätestatakse mahaarvamised teatavatest Hispaaniale 2013. ja järgmisteks aastateks eraldatud püügikvootidest teatavate makrellikvootide ületamise tõttu 2009. aastal. Kõnealuse määrusega on kehtestatud mahaarvamised makrellipüügi kvoodist ICESi rajoonis 8c, 9. ja 10. alapiirkonnas ning CECAFi 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes ja anšoovisepüügi kvoodist ICESi 8. alapiirkonnas.

(2)

Hispaania rannapüügilaevastik sõltub suurel määral makrellipüügist ja selle laevastiku kasumlikkus on juba praegu väga väike. Lisaks on 2019. aasta kvoot 20 % väiksem kui 2018. aasta kvoot ja makrellikvoodist mahaarvamine jätkub veel kuni 2023. aastani. Kui makrellikvoodist lubatakse teha väiksem mahaarvamine üksnes 2019. aastal, ei suurene kalavaru suhtes avalduv püügisurve rohkem, kui on juba lubatud nõukogu määrusega (EL) 2019/124 (3). Et vältida sotsiaal-majanduslikke tagajärgi nii asjaomasele kalandussektorile kui ka sellega seotud töötlevale tööstusele, ei tohiks igal aastal mahaarvatavad kogused ületada 33 % aastasest makrellipüügikvoodist. Kui mahaarvatav kogus ületab 33 % aastasest makrellipüügikvoodist, tuleks rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 muuta, et vähendada igal aastal mahaarvatavat kogust, pikendades samas vastavalt mahaarvamise perioodi.

(3)

Hispaania kvoot makrelli püügiks ICESi rajoonis 8c, ICESi 9. ja 10. alapiirkonnas ning CECAFi 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes 2019. aastal on 24 597 tonni, kuid rakendusmäärusega (EL) nr 185/2013 ette nähtud mahaarvamised kõnealuseks aastaks on 9 240 tonni, mis moodustab 38 % Hispaania kvoodist. Seega tuleks 2019. aastal mahaarvatavaid koguseid vähendada, et need moodustaksid 33 % kvoodist, ning vahe tuleks lisada 2023. aastal mahaarvamisele kuuluvatele kogustele.

(4)

Hispaania on taotlenud, et 2019. aasta makrellipüügikvoodist mahaarvamist vähendataks algselt ettenähtud 5 544 tonnilt 4 421 tonnile. Erinevus moodustab 0,1 % lubatud kogupüügist ja seega on bioloogiline mõju kalavarudele minimaalne, kuid väikesemahulise kalapüügi jaoks on see erinevus oluline. Samast kvoodist 2023. aastal tehtavaid mahaarvamisi suurendatakse algselt ettenähtud 269 tonnilt 1 392 tonnini. Makrellipüügikvootide ja anšoovisepüügikvootide vähendamise esialgne määr oleks igal aastal erinev, kuid see säiliks kogu ajavahemiku 2019–2023 jooksul. 2023. aastal mahaarvatavad kogused jääksid allapoole 2016.–2022. aastaks kehtestatud igal aastal mahaarvatavaid koguseid.

(5)

Makrelli ja anšoovise kvootidest 2019. aastal mahaarvatavate koguste muutmine tagaks jätkuvalt selle, et kõnealuste liikide 2019. aasta püügivõimalusi ei ületata. Need muudatused oleksid kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärkidega.

(6)

Rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 185/2013 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 62, 6.3.2013, lk 1.

(3)  ELT L 29, 31.1.2019, lk 1.


LISA

Kalavaru

Esialgne kvoot 2009. aastal

Kohandatud kvoot 2009. aastal

Tuvastatud püük 2009. aastal

Kvoodi ja püügi erinevus (ülepüük)

Mahaarvamine 2013. aastal

Mahaarvamine 2014. aastal

Mahaarvamine 2015. aastal

Mahaarvamine 2016. aastal

Mahaarvamine 2017. aastal

Mahaarvamine 2018. aastal

Mahaarvamine 2019. aastal

Mahaarvamine 2020. aastal

Mahaarvamine 2021. aastal

Mahaarvamine 2022. aastal

Mahaarvamine 2023. aastal

MAC8C

3 411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Anšoovise puhul loetakse aastaks vastaval aastal algavat püügihooaega.


OTSUSED

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/33


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1191,

8. juuli 2019,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 04 03 01 03 - tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 46 ja 48 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) ( „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu protokolli nr 31.

(3)

EMP lepingu protokoll nr 31 sisaldab teatavaid sätteid koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust.

(4)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate tööjõu vaba liikumise ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimise raames.

(5)

Seetõttu tuleks muuta EMP lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019.

(6)

EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks seetõttu põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. juuli 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/2019,

…,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping“), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate tööjõu vaba liikumise ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimise raames.

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 5 lõigetes 5 ja 13 asendatakse sõnad „ja 2018.“ sõnadega „2018. ja 2019.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (*1).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/36


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1192,

8. juuli 2019,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 02 03 01 – kaupade ja teenuste siseturu toimimine ja selle arendamine ja eelarverida 02 03 04 – siseturu haldamise vahendid)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) („EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu protokolli nr 31.

(3)

EMP lepingu protokoll nr 31 sisaldab sätteid koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust.

(4)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames, mis on seotud kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja arendamise ning siseturu haldamise vahenditega.

(5)

Seetõttu tuleks muuta EMP lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019.

(6)

EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks seetõttu põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. juuli 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …2019,

…,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping“), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames, mis on seotud kaupade ja teenuste siseturu toimimise ja selle arendamisega ning siseturu haldamise vahenditega.

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 7 lõigetes 12 ja 14 asendatakse sõnad „ja 2018.“ sõnadega „2018. ja 2019.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (*1).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/39


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1193,

8. juuli 2019,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 33 02 03 01 – äriühinguõigus)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) („EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.

(2)

Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta EMP lepingu protokolli nr 31.

(3)

EMP lepingu protokoll nr 31 sisaldab sätteid koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust.

(4)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames, mis on seotud äriühinguõigusega.

(5)

Seetõttu tuleks muuta EMP lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019.

(6)

EMP ühiskomitees võetav liidu seisukoht peaks seetõttu põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. juuli 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.

(2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.


EELNÕU

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr …/2019,

…,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping“), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane jätkata EMP lepingu osaliste koostööd Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate liidu meetmete raames, mis on seotud äriühinguõigusega.

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks jätkuda 1. jaanuarist 2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 7 lõikes 13 asendatakse sõnad „ja 2018.“ sõnadega „2018 ja 2019.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (*1).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

EMP ühiskomitee sekretärid


(*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/41


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1194,

5. juuli 2019,

milles käsitletakse 4-tert-butüülfenooli (PTBP) määratlemist väga ohtliku ainena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 4987)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 59 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Saksamaa esitas 30. augustil 2016 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet“) kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikega 3 kõnealuse määruse XV lisa kohaselt koostatud toimiku (edaspidi „XV lisa toimik“) 4-tert-butüülfenooli (PTBP) (EÜ nr: 202-679-0; CASi nr: 98-54-4) määratlemiseks väga ohtliku ainena vastavalt nimetatud määruse artikli 57 punktile f selle aine endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu, mida kinnitavad teaduslikud tõendid tõenäolise tõsise keskkonnamõju kohta, mille alusel võib ainet pidada sama ohtlikuks kui muid määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e osutatud aineid.

(2)

Ameti liikmesriikide komitee (edaspidi „komitee“) võttis 15. detsembril 2016 vastu arvamuse (2) XV lisa toimiku kohta. Ehkki enamik komitee liikmeid oli seisukohal, et PTBP tuleks määratleda vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f väga ohtliku ainena, ei jõudnud komitee ühehäälsele kokkuleppele. Kaks liiget avaldasid kahtlust ühe peamise asjaomase teadusuuringu (3) usaldusväärsuse suhtes ja olid seisukohal, et olemasolevad tõendid ei võimalda järeldada, et ainet saab pidada sama ohtlikuks kui muid määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e osutatud aineid. Kolmas liige küll toetas PTBP määratlemist väga ohtliku ainena, kuid väljendas samuti kahtlust selle peamise uuringu usaldusväärsuse suhtes. Komisjon ei nõustu kahtlustega peamise teadusuuringu usaldusväärsuse suhtes.

(3)

17. jaanuaril 2017 esitas amet vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikele 9 komitee arvamuse komisjonile otsuse tegemiseks PTBP määratlemise kohta kõnealuse määruse artikli 57 punkti f alusel.

(4)

Komisjon nõustub komitee arvamusega, väljendades üksmeelset nõusolekut, et on olemas teaduslikud tõendid kahjuliku mõju kohta kaladele seoses PTBP östrogeense toimemehhanismiga, mis tõendab, et aine vastab Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvahelise kemikaaliohutuse programmi (WHO/IPCS) (4) raames kokku lepitud määratlusele endokriinfunktsiooni kahjustava kemikaali kohta. Kokkupuude PTBPga toob kaasa tõsise ja pöördumatu kahjuliku toime kalade sugulisele arengule, nimelt mõjutatud kalapopulatsioonide täieliku ja pöördumatu soo pöördumise, mille tulemuseks on ainult emaste isenditega populatsioonid. Järeldust, mille kohaselt PTBP-l on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, toetab ka analoogia teiste samasse alküülfenoolide aineklassi kuuluvate ainetega (5). Nimetatud põhjustel järeldab komisjon, et PTBP puhul on olemas teaduslikud tõendid tõenäolise tõsise keskkonnamõju kohta.

(5)

Komisjon märgib, et kõnealune kahjulik mõju on raskusastmelt sarnane muude selliste ainete mõjuga, mis on endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punkti f alusel väga ohtliku ainena, millel on tõenäoliselt tõsine keskkonnamõju. Kalade puhul täheldatud mõju on pöördumatu ja võib olla oluline looduslike populatsioonide jaoks. Enamik komitee liikmeid oli arvamusel, et olemasoleva teabe põhjal on keeruline tuletada kokkupuute ohutut taset, et ohtusid adekvaatselt hinnata, kuigi see võib olemas olla. Komisjon nõustub kõnealuse hinnanguga. Sellest lähtuvalt leiab komisjon, et PTBP kahjulikust mõjust tulenev ohtlikkus on samaväärne määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktides a–e osutatud ainete ohtlikkusega. Probleemi rõhutab asjaolu, et peamises uuringus täheldati aine väikese sisalduse juures (vähim täheldatavat toimet avaldav kontsentratsioon: 1 μg/l) ohtlikku mõju kalade sugulisele arengule.

(6)

PTBP tuleks määratleda väga ohtliku ainena vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f selle aine endokriinseid häireid põhjustavate omaduste ja tõenäolise tõsise keskkonnamõju tõttu, mille alusel võib ainet pidada sama ohtlikuks kui muid punktides a–e osutatud aineid.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   4-tert-butüülfenool (PTBP) (EÜ nr: 202-679-0; CASi nr: 98-54-4) määratletakse väga ohtliku ainena vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f selle aine endokriinseid häireid põhjustavate omaduste ja tõenäolise tõsise keskkonnamõju tõttu, mille alusel võib ainet pidada sama ohtlikuks kui muid nimetatud määruse artikli 57 punktides a–e osutatud aineid.

2.   Lõikes 1 nimetatud aine kantakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikes 1 osutatud kandidaatainete loetellu ning rubriiki „Lisamise põhjused“ lisatakse järgmine märkus: „Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – keskkond)“.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Euroopa Kemikaaliametile.

Brüssel, 5. juuli 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), lk 61.

(4)  Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheline kemikaaliohutuseprogramm (WHO/IPCS), 2002. „Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors“ ( „Üldhinnang teaduse tasemele seoses endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega“). WHO/PCS/EDC/02.2, avalikult kättesaadav aadressil: http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga; 4-tert-oktüülfenool (CASi nr: 140-66-1; EÜ nr: 205-426-2); 4-heptüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga; 4-tert-pentüülfenool (CASi nr: 80-46-6; EÜ nr: 201-280-9);


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1195,

10. juuli 2019,

millega muudetakse otsuseid 2008/730/EÜ, 2008/837/EÜ, 2009/184/EÜ, 2011/354/EL, rakendusotsuseid 2012/81/EL, 2013/327/EL, (EL) 2015/690, (EL) 2015/697, (EL) 2015/699, (EL) 2016/1215, (EL) 2017/1208 ja (EL) 2017/2451 seoses loa hoidja ja esindajaga, et lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba, puuvilla, rapsi ja maisi

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 5093 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 21 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Saksamaal asuval äriühingul Bayer CropScience AG on määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohane luba lasta turule geneetiliselt muundatud toitu ja sööta (sojauba, puuvill, raps ja mais), mis on hõlmatud komisjoni otsustega 2008/730/EÜ, (2) 2008/837/EÜ, (3) 2009/184/EÜ, (4) 2011/354/EL, (5) komisjoni rakendusotsustega 2012/81/EL, (6) 2013/327/EL, (7) (EL) 2015/690, (8) (EL) 2015/697, (9) (EL) 2015/699 (10) ja (EL) 2016/1215 (11).

(2)

Belgias asuval äriühingul Bayer CropScience N.V. on luba lasta turule geneetiliselt muundatud toitu ja sööta (puuvill) ning ta on Ameerika Ühendriikides asuva äriühingu Bayer CropScience LP volitatud esindaja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/1208 (12) kohase loa puhul.

(3)

Belgias asuval äriühingul Bayer CropScience N.V. on luba lasta turule geneetiliselt muundatud toitu ja sööta (sojauba) ning ta on Ameerika Ühendriikides asuva äriühingu M.S. Technologies LLC volitatud esindaja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/2451 (13) kohase loa puhul.

(4)

Äriühingud Bayer CropScience AG (Saksamaa) Bayer CropScience N.V. (Belgia) ja Bayer CropScience LP (Ameerika Ühendriigid) palusid 1. augusti 2018. aasta kirjaga komisjoni kanda kõik oma õigused ja kohustused seoses geneetiliselt muundatud toodete lubade ning menetluses olevate taotlustega üle Ameerika Ühendriikides asuvale äriühingule BASF Agricultural Solutions Seed US LLC.

(5)

Äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC kinnitas 19. oktoobri 2018. aasta kirjaga oma nõusolekut kõnealuse ülekandmisega ja andis loa Saksamaal asuvale äriühingule BASF SE tegutsemiseks tema esindajana ELis.

(6)

M.S. Technologies LLC kinnitas 11. oktoobril 2018 kirjalikult oma nõusolekut oma esindaja vahetusega.

(7)

Otsuste 2008/730/EÜ, 2008/837/EÜ, 2009/184/EÜ ja 2011/354/EL lisad sisaldavad viiteid The American Oil Chemists' Society veebilehtedele, kus on olemas määramismeetodi etalonained, mis on seotud äriühinguga Bayer, seega tuleks neid linke vastavalt kohandada.

(8)

Loaandmisotsuste kavandatud muudatused on oma olemuselt puhtalt halduslikud ja nendega ei kaasne asjaomaste toodete uut hindamist. Sama kehtib ka asjaomaste loa andmise otsuste adressaatide kohta, kelle puhul tuleks samuti teha asjakohased kohandused.

(9)

Taotletud muudatuste rakendamiseks on vaja muuta otsuseid, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud tooteid, mille loahoidjad on Bayer CropScience AG ja Bayer CropScience N.V. Eelkõige tuleks asjakohaselt muuta järgimisi otsuseid: otsused 2008/730/EÜ, 2008/837/EÜ, 2009/184/EÜ, 2011/354/EL, rakendusotsused 2012/81/EL, 2013/327/EL, (EL) 2015/690, (EL) 2015/697, (EL) 2015/699, (EL) 2016/1215, (EL) 2017/1208 ja (EL) 2017/2451.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/730/EÜ muutmine

Otsust 2008/730/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG-le, Alfred-Nobel-Str. 50, D – 40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

4)

Lisa punkti d kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

etalonained: AOCS 0707-A ja AOCS 0707-B, kättesaadavad American Oil Chemists Society veebilehel https://www.aocs.org/crm“.

Artikkel 2

Otsuse 2008/837/EÜ muutmine

Otsust 2008/837/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AGle, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

4)

Lisa punkti d kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

etalonained: AOCS 0306-A ja AOCS 0306-E, kättesaadavad American Oil Chemists Society veebilehel https://www.aocs.org/crm“.

Artikkel 3

Otsuse 2009/184/EÜ muutmine

Otsust 2009/184/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 7 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 9 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG-le, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

4)

Lisa punkti d kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

etalonained: AOCS 0208-A, kättesaadav American Oil Chemists Society veebilehel https://www.aocs.org/crm“.

Artikkel 4

Otsuse 2011/354/EL muutmine

Otsust 2011/354/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG-le, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

4)

Lisa punkti d kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

etalonained: AOCS 1108-A ja 0306-A, kättesaadavad American Oil Chemists Society veebisaidil https://www.aocs.org/crm“.

Artikkel 5

Rakendusotsuse 2012/81/EL muutmine

Rakendusotsust 2012/81/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG-le, Alfred-Nobel-Str. 50, D – 40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 6

Rakendusotsuse 2013/327/EL muutmine

Rakendusotsust 2013/327/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, keda esindab BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein,“ järgmisega „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab ettevõtja BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 7

Rakendusotsuse (EL) 2015/690 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2015/690 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „äriühingule Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab ettevõtja BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 8

Rakendusotsuse (EL) 2015/697 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2015/697 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG-le, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 9

Rakendusotsuse (EL) 2015/699 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2015/699 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „ettevõtjale Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 10

Rakendusotsuse (EL) 2016/1215 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2016/1215 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 6 asendatakse tekst „Bayer CropScience AG“ järgmisega „äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (USA), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa)“.

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „ettevõtjale Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D – 40789 Monheim am Rhein“ järgmisega „äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotleja ja loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 11

Rakendusotsuse (EL) 2017/1208 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2017/1208 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Loa hoidja

Loa hoidja on äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Ameerika Ühendriigid), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa).“

2)

Artiklis 8 asendatakse tekst „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia“ järgmisega „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Loa hoidja:

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.“

Artikkel 12

Rakendusotsuse (EL) 2017/2451 muutmine

Rakendusotsust (EL) 2017/2451 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Loa hoidjad

Loa hoidjad on

a)

äriühing BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Ameerika Ühendriigid), keda esindab äriühing BASF SE (Saksamaa),

ja

b)

äriühing BASF SE (Saksamaa), kes esindab äriühingut M.S. Technologies, LLC (Ameerika Ühendriigid).“

2)

Artiklis 9 asendatakse tekst „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgia“ järgmisega „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa“.

3)

Lisa punkt a asendatakse järgmisega:

„a)   Taotlejad ja loa hoidjad

Nimi

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Aadress

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Ameerika Ühendriigid,

keda esindab äriühing BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa;

ning

Nimi

:

BASF SE Germany

Aadress

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa

järgmise äriühingu nimel: M. S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa, 52656, Ameerika Ühendriigid.“

Artikkel 13

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Saksamaa.

Brüssel, 10. juuli 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. septembri 2008. aasta otsus 2008/730/EÜ, millega lubatakse A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) geneetiliselt muundatud sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 247, 16.9.2008, lk 50).

(3)  Komisjoni 29. oktoobri 2008. aasta otsus 2008/837/EÜ, millega lubatakse LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) geneetiliselt muundatud puuvilla sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 299, 8.11.2008, lk 36).

(4)  Komisjoni 10. märtsi 2009. aasta otsus 2009/184/EÜ, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud rapsi T45 (ACS-BNØØ8-2) sisaldavaid või sellest toodetud kaupu seoses asjaoluga, et sellist rapsi turustati kolmandates riikides kuni 2005. aastani (ELT L 68, 13.3.2009, lk 28).

(5)  Komisjoni 17. juuni 2011. aasta otsus 2011/354/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614 (BCS-GHØØ2-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud kaupu (ELT L 160, 18.6.2011, lk 90).

(6)  Komisjoni 10. veebruari 2012. aasta otsus 2012/81/EL, millega lubatakse viia turule geneetiliselt muundatud sojauba A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 40, 14.2.2012, lk 10).

(7)  Komisjoni 25. juuni 2013. aasta rakendusotsus 2013/327/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule toitu, mis koosneb geneetiliselt muundatud rapsist Ms8, Rf3 või MS8 × RF3 või sisaldab neid, ning toitu ja sööta, mis on toodetud nendest geneetiliselt muundatud organismidest (ELT L 175, 27.6.2013, lk 57).

(8)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/690, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest saadud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 112, 30.4.2015, lk 35).

(9)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/697, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud maisi T25 (ACS-ZMØØ3-2) ja uuendatakse olemasolevaid maisi T25 (ACS-ZMØØ3-2) sisaldavaid tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 112, 30.4.2015, lk 66).

(10)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/699, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla T304-40 (BCS-GHØØ4-7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud kaupu (ELT L 112, 30.4.2015, lk 77).

(11)  Komisjoni 22. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1215, millega lubatakse turule lasta geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 199, 26.7.2016, lk 16).

(12)  Komisjoni 4. juuli 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1208, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud puuvilla GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 173, 6.7.2017, lk 23).

(13)  Komisjoni 21. detsembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2451, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba FG72 × A5547-127 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 346, 28.12.2017, lk 20).


12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/50


KOMISJONI OTSUS (EL) 2019/1196,

11. juuli 2019,

milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes), eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) teatas nõukogu eesistujale 14. märtsi 2019. aasta kirjaga oma kavatsusest osaleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 (1).

(2)

Kuna Ühendkuningriigi osalemisele määruses (EL) 2018/1727 ei ole seatud eritingimusi, ei ole vaja võtta üleminekumeetmeid.

(3)

Seepärast tuleks kinnitada Ühendkuningriigi osalemine määruses (EL) 2018/1727.

(4)

Määrus (EL) 2018/1727 jõustus 11. detsembril 2018 ja seda kohaldatakse alates 12. detsembrist 2019.

(5)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate, et kavatseb liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kaks aastat pärast teate esitamist, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda tähtaega pikendada.

(6)

Liit ja Ühendkuningriigi valitsus leppisid Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus (2) (edaspidi „väljaastumisleping“) kokku 2018. aasta novembris, kuid sisemenetlused selle jõustamiseks ei ole veel lõpule jõudnud. Väljaastumislepingu neljandas osas on sätestatud üleminekuperiood, mis algab lepingu jõustumise kuupäevast. Üleminekuperioodil kohaldatakse Ühendkuningriigis ja selle suhtes liidu õigust vastavalt väljaastumislepingule.

(7)

Euroopa Ülemkogu otsusega (EL) 2019/476 (3) ja kokkuleppel Ühendkuningriigiga pikendati 22. märtsil 2019 ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega kuni 22. maini 2019, juhul kui alamkoda kiidab väljaastumislepingu heaks 29. märtsiks 2019, või vastasel juhul kuni 12. aprillini 2019. Väljaastumisleping jäi alamkojas 29. märtsiks 2019 heaks kiitmata. 11. aprillil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga vastu otsuse (EL) 2019/584, (4) millega pikendati ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega kuni 31. oktoobrini 2019. Ühendkuningriigi taotlusel võib seda tähtaega veelgi pikendada Euroopa Ülemkogu ühehäälse otsusega, mis võetakse vastu kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Lisaks võib Ühendkuningriik igal ajal tagasi võtta teate selle kohta, et kavatseb liidust välja astuda.

(8)

Seepärast kohaldatakse määrust (EL) 2018/1727 Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis ainult juhul, kui Ühendkuningriik on 12. detsembril 2019 liikmesriik, või juhul, kui väljaastumisleping on selleks kuupäevaks jõustunud.

(9)

Vastavalt protokolli nr 21 artiklile 4 peaks käesolev otsus jõustuma võimalikult kiiresti – järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kinnitatakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemine määruses (EL) 2018/1727.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk 138).

(2)  ELT C 144I, 25.4.2019, lk 1.

(3)  Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Ülemkogu 11. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/584, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).


Parandused

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/52


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 158, 27. mai 2014 )

Leheküljel 96 artikli 16 lõike 3 punktis a

asendatakse

„a)

auditeeritav üksus võib kutsuda mis tahes vannutatud audiitoreid või audiitorühinguid tegema pakkumusi kohustusliku auditi teenuse osutamiseks, tingimusel et järgitakse artikli 17 lõiget 3 ning et hankemenetluse korraldus ei takista valikumenetluses osalemast ettevõtjaid, kes teenisid eelneval kalendriaastal asjaomases liikmesriigis alla 15 % oma audititasudest avaliku huvi üksuste auditeerimisest;“

järgmisega:

„a)

auditeeritav üksus võib kutsuda mis tahes vannutatud audiitoreid või audiitorühinguid tegema pakkumusi kohustusliku auditi teenuse osutamiseks, tingimusel et järgitakse artikli 17 lõiget 3 ning et hankemenetluse korraldus ei takista valikumenetluses osalemast ettevõtjaid, kes teenisid eelneval kalendriaastal alla 15 % asjaomase liikmesriigi avaliku huvi üksuste poolt makstud audititasudest;“.

12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/52


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 158, 27. mai 2014 )

Leheküljel 80 põhjenduse 18 viiendas lauses

asendatakse

„Valikumenetluse käigus tohiks auditeeritav üksus piirata väikese turuosaga vannutatud audiitoritel või audiitorühingutel esitamast oma ettepanekud auditi töövõtuks.“

järgmisega:

„Valikumenetluse käigus ei tohiks auditeeritav üksus piirata väikese turuosaga vannutatud audiitoritel või audiitorühingutel esitamast oma ettepanekud auditi töövõtuks.“