ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 160

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
18. juuni 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2019/985, 17. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1001, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/986, 7. märts 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite seirega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/987, 29. mai 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seirega

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/988, 17. juuni 2019, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/989, 17. juuni 2019, milles käsitletakse toimeaine kloroprofaami heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

11

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2019/990, 17. juuni 2019, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b, nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ II lisas ja komisjoni direktiivi 93/61/EMÜ lisas esitatud perekondade ja liikide loetelu ( 1 )

14

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi otsus (EL) 2019/991, 16. jaanuar 2019, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

23

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2019/992, 4. juuni 2019, Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/993, 17. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/994, 17. juuni 2019, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

26

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/995, 17. juuni 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ( 1 )

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/985,

17. juuni 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1001, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. juuni 2019. aasta otsust (ÜVJP) 2019/993, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. juulil 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1006, (2) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis. Nimetatud otsusega nähti muu hulgas ette rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine teatavate isikute, üksuste ja asutuste suhtes, kes on tegelenud Maldiivi Vabariigis õigusriigi põhimõtte õõnestamise ja kaasava poliitilise lahenduse leidmise takistamisega, ning isikute suhtes, kes on Maldiivi Vabariigis toime pannud inimõiguste raskeid rikkumisi või kuritarvitamisi.

(2)

Nõukogu määrusega (EL) 2018/1001 (3) jõustatakse otsuses (ÜVJP) 2018/1006 sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 17. juunil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/993, millega tunnistatakse otsus (ÜVJP) 2018/1006 kehtetuks.

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldatakse nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Määrus (EL) 2018/1001 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EL) 2018/1001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 17. juuni 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(2)  Nõukogu 16. juuli 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis (ELT L 180, 17.7.2018, lk 24).

(3)  Nõukogu 16. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1001, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis (ELT L 180, 17.7.2018, lk 1).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/3


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/986,

7. märts 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheite seirega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, (1) eelkõige selle artikli 8 lõike 9 teist lõiku ja artikli 13 lõike 6 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. septembrist 2019 kohaldatakse kõikide väikesõidukite CO2-heite ja kütusekulu mõõtmiseks uue regulatiivse katsemeetodina komisjoni määruses (EL) 2017/1151 (2) sätestatud ühtlustatud ülemaailmset kergsõidukite katsetamise meetodit (WLTP), millega asendatakse komisjoni määruses (EÜ) nr 692/2008 (3) sätestatud uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Seepärast tuleks kasutusele võtta uus metoodika mitmeastmelise tüübikinnitusega N1-kategooria sõidukite CO2-heite ja kütusekulu kindlakstegemiseks.

(2)

Vastavalt määrusele (EL) nr 510/2011 omistatakse mitmeastmelise tüübikinnitusega sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Selleks, et võimaldada baassõiduki tootjal tõhusalt ja piisava kindlusega kavandada oma tegevust asjaomasele eriheite sihttasemele vastavuse saavutamiseks, tuleks sätestada metoodika, mille alusel tagatakse, et konkreetsele tootjale omistatavad mittekomplektse baassõiduki CO2-heite ja massi näitajad on teada juba asjaomase mittekomplektse baassõiduki tootmise ja müümise hetkel, mitte alles hetkeks, mil lõppastme tootja komplekteeritud sõiduki turule laseb.

(3)

Mittekomplektse baassõiduki CO2-heite kindlakstegemiseks on asjakohane kasutada määruses (EL) 2017/1151 sätestatud interpoleerimismeetodit, mille puhul tuleks valida konkreetsed sisendväärtused nii, et saadavad CO2-heite ja massi väärtused oleksid lõpliku komplekteeritud sõiduki puhul hiljem kindlaks tehtavate väärtuste suhtes võimalikult representatiivsed. Sidususe tagamiseks tuleks baassõiduki tootja jaoks eriheite sihttaseme arvutamisel võtta arvesse selleks otstarbeks kindlaks tehtud massi väärtusi.

(4)

Baassõiduki tootja peaks esitama nii interpoleerimismeetodi puhul kasutatavad sisendväärtused kui ka mittekomplektse baassõiduki CO2-heite ja massi väärtused komisjonile. Samal ajal peaksid liikmesriigid jätkuvalt teavitama komisjoni lõplike komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite ja massi väärtustest.

(5)

Nende esitatud andmete alusel peaks komisjon pidevalt hindama baassõiduki CO2-heite väärtuste representatiivsust ja teavitama tootjaid kõikidest tuvastatud lahknevustest. Kui täheldatakse olulisi pikaajalisi erinevusi lõpliku komplekteeritud sõiduki keskmise CO2 eriheite ja baassõiduki tootja jaoks kindlaks määratud CO2-heite keskmise seireväärtuse vahel, tuleks tootjale omistatud eriheite sihttasemele vastavuse kindlakstegemiseks kasutada lõplikku komplekteeritud sõidukit iseloomustavaid väärtusi.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.

(2)  Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).

(3)  Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisas lisatakse punkti 1 alapunkti c järgmine lõik:

„II lisa A osa punktis 1a osutatud mittekomplektsete mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul kasutatakse näitaja M asemel seiremassi (Mmon). Seiremass arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:

 

Mmon = MRObase × B0,

 

kus

 

MRObase ja B0 tähistavad II lisa A osa punkti 1a.1 alapunktis a määratletud näitajaid.“

2)

II lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

alates 1. jaanuarist 2021 jäetakse välja punkt 1.2;

b)

lisatakse punktid 1a, 1a.1, 1b ja 1c:

„1a.   Määruse (EL) 2017/1151 kohaselt kindlaks tehtav mitmeastmelise tüübikinnitusega N1-kategooria sõidukite CO2 eriheide

Alates 1. septembrist 2019 teeb tootja iga mittekomplektse N1-kategooria baassõiduki puhul, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ kohast mitmeastmelist tüübikinnitust, kindlaks sõiduki CO2 eriheite (edaspidi „CO2-heite seireväärtus“) vastavalt punktis 1a.1 sätestatud metoodikale ning esitab selle komisjonile.

Komisjon arvutab esimese lõigu kohaselt talle esitatud mittekomplektse baassõiduki CO2-heite seireväärtuse alusel baassõiduki tootja keskmise CO2 eriheite selle kalendriaasta jooksul, mil mitmeastmelise tüübikinnitusega komplekteeritud sõiduk registreeritakse, välja arvatud juhul, kui on täidetud punktis 1b osutatud tingimused.

Komplekteeritud baassõiduki puhul kasutatakse CO2-heite seireks asjaomase töökorras sõiduki CO2-heidet ja massi.

1a.1.   Mittekomplektse baassõiduki CO2 eriheite arvutamine

Baassõiduki tootja kasutab iga üksiku mittekomplektse baassõiduki CO2-heite seireväärtuse arvutamiseks baassõiduki heitega seotud tüübikinnituse puhul kohaldatavast metoodikast sõltuvalt määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 7. all-lisa punktis 3.2.3.2 või 3.2.4 osutatud interpoleerimismeetodit, mille puhul kasutatakse asjaomases punktis määratletud mõisteid järgmiste eranditega.

a)

Üksiksõiduki mass

Määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 7. alalisa punktides 3.2.3.2.2.1 ja 3.2.4.1.1.1 osutatud mõiste „TMind“ asendatakse baassõiduki massi vaikeväärtusega DMbase või asjakohasel juhul sõiduki vähima katsemassiga TML või sõiduki suurima katsemassiga TMH.

DMbase tehakse kindlaks järgmise valemi alusel:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL,

kus

MRObase

on määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa punktis 3.2.5 määratletud töökorras baassõiduki mass,

B0

on keremassitegur väärtusega 1,375 ja

MVL

on sõiduki koormust iseloomustav mass, mis vastab 28 protsendile sõiduki suurimast lubatud koormusest, mis on omakorda määratletud kui täismass, millest on lahutatud töökorras baassõiduki massi ja B0 korrutis ning 25 kg.

B0 väärtuse leidmiseks arvutatakse kõikide kalendriaasta jooksul registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukitele vastavate töökorras mittekomplektsete baassõidukite massi ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punkti 5 kohaselt arvutatud lisatud massi vaikeväärtuse summa ning kalendriaastatel 2015, 2016 ja 2017 registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukitele vastavate töökorras baassõidukite massi suhtarvu kaalutud keskväärtus.

B0 väärtust kohandatakse 31. oktoobriks 2021 kalendriaastatel 2018, 2019 ja 2020 registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite asjakohaste massiväärtuste alusel, mis arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele.

 

Valem 1:

Formula

kus

Ay

on Mfi and Mbi suhtarvu kaalutud keskväärtus,

Mfi

on töökorras baassõiduki mass, millele on liidetud lisatud massi vaikeväärtus, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punktis 5,

Mbi

on töökorras baassõiduki mass ja

n

on kalendriaasta jooksul registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukitele vastavate baassõidukite arv.

 

Valem 2:

Formula

kus

Ai

on valemi 1 kohaselt arvutatud kaalutud keskväärtus ja

ni

on kalendriaasta jooksul registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukitele vastavate baassõidukite arv.

Kui baassõiduki massi vaikeväärtus DMbase on väiksem kui interpolatsioonitüüpkonda iseloomustav vähim katsemass TML, asendatakse TMind näitajaga TML.

Kui baassõiduki massi vaikeväärtus DMbase on suurem kui interpolatsioonitüüpkonda iseloomustav suurim katsemass TMH, asendatakse TMind näitajaga TMH.

b)

Üksiksõiduki veeretakistus

Määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 7. all-lisa punkti 3.2.3.2.2.2 või 3.2.4.1.1.2 kohaldamisel kasutatakse baassõiduki veeretakistust.

c)

Lauppind

Sõidutakistusmaatriksi tüüpkonda kuuluva mittekomplektse baassõiduki puhul kasutab tootja määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 7. all-lisa punktis 3.2.3.2.2.3 osutatud mõiste „Af“ määratlemiseks ühte järgmistest võimalustest:

i)

sõidutakistusmaatriksi tüüpkonna representatiivse sõiduki lauppind ruutmeetrites;

ii)

interpolatsioonitüüpkonna sõidukite lauppinna suurima ja vähima väärtuse keskväärtus ruutmeetrites;

iii)

interpolatsioonitüüpkonna sõidukite suurim lauppind ruutmeetrites, kui interpoleerimismeetodit ei kasutata.

Mittekomplektse baassõiduki puhul, mis ei kuulu ühessegi sõidutakistusmaatriksi tüüpkonda, kasutatakse interpolatsioonitüüpkonna sõidukite suurimat lauppinda.

1b.   CO2-heite seireväärtuse representatiivsus

Komisjon hindab alates kalendriaastast 2020 igal aastal baassõiduki tootja teatatud CO2-heite keskmise seireväärtuse representatiivsust asjaomasel kalendriaastal registreeritud komplekteeritud sõidukite keskmise CO2 eriheite suhtes ning teavitab sellest baassõiduki tootjat.

Kui hindamisest nähtub, et erinevus kõikide komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite keskväärtuse ja tootja kõikide vastavate baassõidukite CO2-heite keskmise seireväärtuse vahel on kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul kummalgi aastal 4 % või suurem, kasutab komisjon järgnevaks aastaks baassõiduki tootja jaoks keskmise CO2 eriheite või summaarse heite arvutamiseks komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite keskväärtust. Kui kõnealuseid erinevusi täheldatakse pikaajaliselt, korratakse kirjeldatud arvutust iga kolme aasta järel.

1c.   Baassõidukite tootjate esitatavad andmed

Baassõidukite tootjad esitavad komisjonile iga mittekomplektse ja iga komplekteeritud baassõiduki kohta, mille suhtes on esitatud mitmeastmelise tüübikinnituse taotlus ja mida nad on eelneva kalendriaasta jooksul liidus müünud, iga aasta 28. veebruariks järgmised andmed:

a)

valmistajatehase tähis;

b)

interpolatsioonitüüpkonna tunnuskood;

c)

baassõiduki CO2 eriheide;

d)

lauppind (täpsustatakse kohaldatav määratlemisvõimalus);

e)

baassõiduki veeretakistus;

f)

seiremass;

g)

töökorras baassõiduki mass;

h)

sõiduki koormust iseloomustav mass, mis on määratletud käesoleva lisa punktis 1a.1.“;

c)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„Punktis 1 osutatud üksikasjalik teave saadakse asjaomase väikese tarbesõiduki tootja väljastatud vastavustunnistuselt või on sellise tunnistuse andmetega kooskõlas. Muu üksikasjalik teave saadakse tüübikinnitusdokumentidest või lähtuvalt andmetest, mille baassõiduki tootja on esitanud vastavalt punktile 1c. Liikmesriigid kehtestavad vajalikud meetmed seiremenetluses piisava täpsuse tagamiseks. Kui väikese tarbesõiduki vastavustunnistusele on märgitud nii suurim kui ka vähim lubatud mass, kasutavad liikmesriigid käesoleva määruse kohaldamisel üksnes suurimat väärtust. Kahte eri kütust (bensiin/gaas) kasutavate sõidukite puhul, mille vastavustunnistusele on märgitud CO2 eriheide kummagi kütuseliigi puhul, kasutavad liikmesriigid üksnes gaasi puhul mõõdetud väärtust.“


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/987,

29. mai 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 seoses mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seirega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, (1) eelkõige selle artikli 8 lõike 9 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 293/2012 (2) kohaselt peavad nii liikmesriigid kui ka tootjad esitama kooskõlas määrusega (EL) nr 510/2011 teatavad andmed uute väikeste tarbesõidukite registreerimise kohta.

(2)

Alates 1. septembrist 2019 kohaldatakse väikesõidukite CO2-heite ja kütusekulu mõõtmiseks uue regulatiivse katsemeetodina komisjoni määruses (EÜ) nr 692/2008 (3) sätestatud uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) asemel komisjoni määruses (EL) 2017/1151 (4) sätestatud ühtlustatud ülemaailmset kergsõidukite katsetamise meetodit (WLTP). See muudatus mõjutab ka mitmeastmelise tüübikinnitusega N1-kategooria sõidukite CO2-heite ja kütusekulu kindlakstegemise metoodikat.

(3)

Vastavalt määrusele (EL) nr 510/2011 omistatakse mitmeastmelise tüübikinnitusega sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Et võimaldada baassõiduki tootjal tõhusalt ja piisava kindlusega kavandada oma tegevust CO2 eriheite sihttasemele vastavuse saavutamiseks, tagatakse kõnealuse metoodikaga, et konkreetsele tootjale omistatavad CO2-heite ja massi näitajad on teada juba baassõiduki tootmise ja müümise hetkel, mitte alles hetkeks, mil lõppastme tootja komplekteeritud sõiduki turule laseb.

(4)

Baassõiduki tootja peaks esitama komisjonile määruse (EL) nr 510/2011 II lisa A osa punktis 1a.1 osutatud interpoleerimisarvutuste jaoks kasutatud sisendväärtused ning mittekomplektse baassõiduki CO2-heite ja massi väärtused. Neid väärtusi tuleks kasutada baassõiduki tootja jaoks keskmise eriheite ja eriheite sihttaseme arvutamiseks.

(5)

Tootjad, kelle mittekomplektseid baassõidukeid on eelneval kalendriaastal müüdud eesmärgiga võimaldada teise astme tootjal sõidukid komplekteerida, peaksid edastama määruse (EL) nr 510/2011 II lisas sätestatud andmed Euroopa Keskkonnaameti ettevõtlusandmete varamusse.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 293/2012 artiklisse 10 lisatakse lõiked 3 ja 4:

„3.   Eriheite sihttaseme ja keskmise CO2 eriheite esialgsete väärtuste arvutamise ning määruse (EL) nr 510/2011 II lisa A osa punkti 1a.1 kohaselt kasutatud sisendväärtuste kontrollimise võimaldamiseks esitavad tootjad Euroopa Keskkonnaameti hallatavasse andmevaramusse lisatavate andmete elektroonilise edastussüsteemi kaudu komisjonile kõnealuse määruse II lisa A osa punktis 1c sätestatud teabe iga eelneval kalendriaastal liidus müüdud mitmeastmelise tüübikinnitusega baassõiduki kohta.

Andmed edastatakse elektroonilise edastussüsteemi kaudu Euroopa Keskkonnaameti hallatavasse andmevaramusse.

4.   Kui tootja jätab lõikes 3 osutatud üksikasjalikud andmed esitamata, arvutatakse esialgne eriheite sihttase ja esialgne keskmine eriheide liikmesriigi esitatud üksikasjalike andmete alusel.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 29. mai 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. aprilli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 293/2012 uute väikeste tarbesõidukite registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (ELT L 98, 4.4.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).

(4)  Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/988,

17. juuni 2019,

millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkte a, d, e, h, i ja j ning artikli 11 lõiget 3 ja artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (2) prantsuskeelses versioonis on viga seoses konkreetse aine migratsiooni piirnormiga, mis on esitatud I lisa tabeli 1 punkti 1 real 1052.

(2)

Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 10/2011 prantsuskeelset versiooni vastavalt parandada. Teistes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(2)  Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/989,

17. juuni 2019,

milles käsitletakse toimeaine kloroprofaami heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2004/20/EÜ (2) kanti toimeaine kloroprofaam nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine kloroprofaami heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, lõpeb 31. juulil 2019.

(4)

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikliga 1 on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemikus esitatud taotlus kloroprofaami heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Kolmest taotlejast koosnev rakkerühm esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 29. aprillil 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamise aruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas laekunud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava koondtoimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(8)

18. juunil 2017 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas kloroprofaam võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et tarbijatele toidu kaudu avalduvat riski ei olnud võimalik lõplikult hinnata, kuna puudusid mitmed andmed ja leiti ebaselgeid asjaolusid seoses kõnealuse toimeaine kasutamisega toidukultuuridel. Tarbijatele avalduva riski esialgses hinnangu tulemusel avastati siiski kloroprofaamiga seoses üks kriitiline probleem; hinnangus tehti kindlaks, et nii kloroprofaam kui ka selle peamine metaboliit 3-kloroaniliin avaldavad tarbijale toidu kaudu suurt ja pikaajalist riski. Peale selle jõudis toiduohutusamet järeldusele, et on vaja täiendavat teaduslikku hinnangut kloroprofaami võimalike endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta ning et avamaakasutusest tuleneva riski hindamist ei olnud sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete osas võimalik lõpule viia.

(9)

Komisjon palus, et taotlejad esitaksid oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kohaselt ka esialgse pikendamisaruande kohta. Taotlejad esitasid oma märkused, mida analüüsiti põhjalikult.

(10)

Vaatamata taotlejate esitatud väidetele ei olnud võimalik kõnealuse ainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(11)

23. jaanuaril 2019 teatas üks kloroprofaami heakskiidu pikendamise taotluse esitanud rakkerühma liige komisjonile, et on otsustanud loobuda toetamast kloroprofaami tüüpilist kasutusviisi kartulite idanemise vastase vahendina. 19. märtsil 2019 teatas rakkerühm komisjonile, et on loobunud toetamast kõiki tüüpilisi kasutusviise, välja arvatud mittesöödavad kultuuride, st lillesibulate puhul.

(12)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seetõttu on asjakohane jätta toimeaine kloroprofaami heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(13)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(14)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega kloroprofaami sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasi võtmiseks.

(15)

Kui liikmesriigid annavad kloroprofaami sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, peab kõnealune ajavahemik lõppema hiljemalt 8. oktoobril 2020.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/917 (7) pikendati kloroprofaami heakskiidu kehtivusaega 31. juulini 2019, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna aga pikendamata jätmise kohta on otsus tehtud enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks hakata käesolevat määrust kohaldama niipea kui võimalik.

(17)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust kloroprofaami heakskiitmiseks.

(18)

Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei ole eesistuja määratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning esimees esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee ei ole arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine kloroprofaami heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja 78. rida, milles käsitletakse kloroprofaami.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võtavad toimeainet kloroprofaami sisaldavate taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 8. jaanuariks 2020.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 8. oktoobriks 2020.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/20/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeaine kloroprofaami lisamisega (ELT L 70, 9.3.2004, lk 32).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham („Järeldused toimeaine kloroprofaami pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“). EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 lk doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Komisjoni 27. juuni 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/917, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, karvooni, kloroprofaami, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, dikvaadi, etefooni, etoprofossi, etoksasooli, famoksadooni, fenamidooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, Gliocladium catenulatum'i tüve J1446, isoksaflutooli, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metoksüfenosiidi, metribusiini, milbemektiini, oksasulfurooni, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, pümetrosiini ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 163, 28.6.2018, lk 13).


DIREKTIIVID

18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/14


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2019/990,

17. juuni 2019,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b, nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ II lisas ja komisjoni direktiivi 93/61/EMÜ lisas esitatud perekondade ja liikide loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiivi 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 3 ja artiklit 22,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta direktiivi 93/61/EMÜ, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme, (3) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivides 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ on direktiividega hõlmatud liigid sätestatud kaheveerulises tabelis, kus ühes veerus on loetletud liigi teaduslik nimetus ja teises on loetletud iga liigi puhul vähemalt üks üldnimetus.

(2)

Teatavad köögiviljaliikide sordid kuuluvad nende teaduslike nimetuste all loetletud liikidesse, kuid mitte üldnimetustega kirjeldatud sortide hulka. Seepärast tuleks täpsustada, kas konkreetne sort kuulub direktiivide 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ kohaldamisalasse.

(3)

Täpsustuse puhul tuleks arvesse võtta asjaolu, et kui teatavate mitmekesiste köögiviljaliikide sorte turustatakse liidus laialdaselt, siis teiste sortide turg piirdub riigi või piirkonna tasandiga. Seega ei oleks asjakohane hõlmata kõnealuste köögiviljaliikide kõiki sorte. Seepärast tuleks täpsustada, et teatavate liikide puhul tuleks hõlmata kõik sordid, samas kui teatavate muude liikide puhul tuleks hõlmata ainult osa sortidest.

(4)

Kasvatatavate taimede rahvusvahelises nomenklatuuris võeti kasvatatavate liikide sortide klassifitseerimiseks ametlikult kasutusele rühma kategooria. Rühma kategooria on sobiv vahend teatavate selliste liikide sortide määratlemiseks, mis kuuluvad direktiivide 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ kohaldamisalasse.

(5)

Et täpsustada, kas hõlmatud on kõik köögiviljaliikide sordid või üksnes teatavad rühmad, tuleks muuta direktiivides 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ esitatud liikide tabeleid. Köögiviljaliikide botaanilised nimetused ja nendesse liikidesse kuuluvate rühmade nimetused tuleks esitada hierarhilises järjekorras, et vältida võimalikku ebaselgust seoses asjaomaste liikide sortide ulatusega.

(6)

Sortide liikidevahelise ja liigisisese ristamise tulemusena võivad tekkida köögiviljaliikide sordid, mis ei kuulu ühtegi kindlaksmääratud liiki ega rühma. Et sellised sordid kuuluksid direktiivi 2002/55/EÜ kohaldamisalasse, peaks liikide loetelu sisaldama kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis b esitatud loetellu kantud liikide ja rühmade vahelisi ristandeid.

(7)

Direktiivi 2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b loetletud rühmad peaksid vajaduse korral kajastuma ka kõnealuse direktiivi II lisa punkti 3 alapunktis a ja III lisa punktis 2 esitatud loeteludes.

(8)

Seepärast tuleks direktiive 2002/55/EÜ, 2008/72/EÜ ja 93/61/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Komisjoni direktiiviga 93/61/EMÜ rakendatakse nõukogu direktiivi 92/33/EÜ (4) artiklit 4, mis on kehtetuks tunnistatud ja asendatud nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ artikliga 4. Direktiivi 93/61/EMÜ lisas on esitatud loetelu, milles on sätestatud köögiviljade paljundusmaterjali suhtes kohaldatavad tingimused ning kus on loetletud asjaomased liigid ja kahjulikud organismid, mis võivad mõjutada nende kvaliteeti.

(10)

Direktiivis 93/61/EMÜ tuleks lisas esitatud loetelu ajakohastamise raames ajakohastada teatavate liikide botaanilisi nimetusi vastavalt teaduslike teadmiste arengule.

(11)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/55/EÜ muudatused

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisa A osale.

Artikkel 2

Direktiivi 2008/72/EÜ muudatused

Direktiivi 2008/72/EÜ II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisa B osas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Direktiivi 93/61/EMÜ muudatused

Direktiivi 93/61/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisa C osale.

Artikkel 4

Ülevõtmine

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 30. juuniks 2020. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2020.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.

(2)  ELT L 205, 1.8.2008, lk 28.

(3)  EÜT L 250, 7.10.1993, lk 19.

(4)  Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 157, 10.6.1992, lk 1).


LISA

A OSA

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

 

Allium cepa L.

Cepa rühm (harilik sibul, värtensibul)

Aggregatum'i rühm (pesasibul (e šalottsibul))

 

Allium fistulosum L. (rindeline sibul)

kõik sordid

 

Allium porrum L. (porrulauk)

kõik sordid

 

Allium sativum L. (küüslauk)

kõik sordid

 

Allium schoenoprasum L. (murulauk)

kõik sordid

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (aed-harakputk)

kõik sordid

 

Apium graveolens L.

Aedselleri rühm

Juurselleri rühm

 

Asparagus officinalis L. (spargel)

kõik sordid

 

Beta vulgaris L.

Punapeedi rühm (harilik peet, sh peet Cheltenham)

Lehtpeedi rühm (lehtpeet e mangold)

 

Brassica oleracea L.

Lehtkapsa rühm

Lillkapsa rühm

Capitata rühm (punane peakapsas ja valge peakapsas)

Rooskapsa rühm

Nuikapsa rühm

Kähara peakapsa rühm

Spargelkapsa rühm (brokoli, asparkapsas)

Palmkapsa rühm

Tuttkapsa rühm (portugali kapsas)

 

Brassica rapa L.

Hiina kapsa rühm

Naeri rühm

 

Capsicum annuum L. (harilik paprika e punapipar)

kõik sordid

 

Cichorium endivia L. (endiiviasigur)

kõik sordid

 

Cichorium intybus L.

Salatsiguri rühm

Hariliku siguri rühm (punasigur e Itaalia sigur)

Tööstusliku siguri (juursiguri) rühm

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (harilik arbuus)

kõik sordid

 

Cucumis melo L. (melon)

kõik sordid

 

Cucumis sativus L.

Hariliku kurgi rühm

Kornišoni rühm

 

Cucurbita maxima Duchesne (suureviljaline kõrvits)

kõik sordid

 

Cucurbita pepo L. (harilik kõrvits, sh küps kõrvits, samuti taldrikkõrvits või rullkõrvits, sh küpsemata taldrikkõrvits)

kõik sordid

 

Cynara cardunculus L.

Hispaania artišoki rühm

Kardi rühm

 

Daucus carota L. (porgand ja söödaporgand)

kõik sordid

 

Foeniculum vulgare Mill. (harilik apteegitill)

Azoricum'i rühm

 

Lactuca sativa L. (aedsalat)

kõik sordid

 

Solanum lycopersicum L. (tomat)

kõik sordid

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lehtpeterselli rühm

Juurpeterselli rühm

 

Phaseolus coccineus L. (õisuba)

kõik sordid

 

Phaseolus vulgaris L.

Põõsasaedoa rühm

Lattoa rühm

 

Pisum sativum L.

Siledateralise herne rühm

Kortsteralise herne rühm

Suhkruherne rühm

 

Raphanus sativus L.

Redise rühm

Musta rõika rühm

 

Rheum rhabarbarum L. (harilik rabarber)

kõik sordid

 

Scorzonera hispanica L. (aed-mustjuur)

kõik sordid

 

Solanum melongena L. (baklažaan)

kõik sordid

 

Spinacia oleracea L. (aedspinat)

kõik sordid

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (põldkännak)

kõik sordid

 

Vicia faba L. (põlduba)

kõik sordid

 

Zea mays L.

Suhkrumaisi rühm

Lõheneva maisi rühm

Eespool loetletud liikide ja rühmade kõik ristandid.“

2)

II lisa punkti 3 alapunkti a tabeli esimeses veerus asendatakse kannete „Asparagus officinalis“ ja „Cichorium endivia“ vahel paiknevad kanded järgmisega:

 

Beta vulgaris (punapeedi rühm)

 

Beta vulgaris (muu kui punapeedi rühm)

 

Brassica oleracea (lillkapsa rühm)

 

Brassica oleracea (muu kui lillkapsa rühm)

 

Brassica rapa (hiina kapsa rühm)

 

Brassica rapa (naeri rühm)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (salatsiguri rühm, hariliku siguri rühm)

 

Cichorium intybus (tööstusliku siguri (juursiguri) rühm)“.

3)

III lisa punkti 2 tabeli esimeses veerus asendatakse kannete „Capsicum annuum“ ja „Cichorium endiviva“ vahel paiknevad kanded järgmisega:

 

Cichorium intybus (salatsiguri rühm, hariliku siguri rühm)

 

Cichorium intybus (tööstusliku siguri (juursiguri) rühm)“.

B OSA

„II LISA

Artikli 1 lõikes 2 esitatud perekondade ja liikide loetelu

Allium cepa L.

Cepa rühm (harilik sibul, värtensibul)

Aggregatum rühm (pesasibul (e šalottsibul))

Allium fistulosum L. (rindeline sibul)

kõik sordid

Allium porrum L. (porrulauk)

kõik sordid

Allium sativum L. (küüslauk)

kõik sordid

Allium schoenoprasum L. (murulauk)

kõik sordid

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (aed-harakputk)

kõik sordid

Apium graveolens L.

Aedselleri rühm

Juurselleri rühm

Asparagus officinalis L. (spargel)

kõik sordid

Beta vulgaris L.

Punapeedi rühm (harilik peet, sh peet Cheltenham)

Lehtpeedi rühm (lehtpeet e mangold)

Brassica oleracea L.

Lehtkapsa rühm

Lillkapsa rühm

Capitata rühm (punane peakapsas ja valge peakapsas)

Rooskapsa rühm

Nuikapsa rühm

Kähara peakapsa rühm

Spargelkapsa rühm (brokoli, asparkapsas)

Palmkapsa rühm

Tuttkapsa rühm (portugali kapsas)

Brassica rapa L.

Hiina kapsa rühm

Naeri rühm

Capsicum annuum L. (harilik paprika e punapipar)

kõik sordid

Cichorium endivia L. (endiiviasigur)

kõik sordid

Cichorium intybus L.

Salatsiguri rühm

Hariliku siguri rühm (punasigur e Itaalia sigur)

Tööstusliku siguri (juursiguri) rühm

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (harilik arbuus)

kõik sordid

Cucumis melo L. (melon)

kõik sordid

Cucumis sativus L.

Hariliku kurgi rühm

Kornišoni rühm

Cucurbita maxima Duchesne (suureviljaline kõrvits)

kõik sordid

Cucurbita pepo L. (harilik kõrvits, sh küps kõrvits, samuti taldrikkõrvits või rullkõrvits, sh küpsemata taldrikkõrvits)

kõik sordid

Cynara cardunculus L.

Hispaania artišoki rühm

Kardi rühm

Daucus carota L. (porgand ja söödaporgand)

kõik sordid

Foeniculum vulgare Mill. (harilik apteegitill)

Azoricum'i rühm

Lactuca sativa L. (aedsalat)

kõik sordid

Solanum lycopersicum L. (tomat)

kõik sordid

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Lehtpeterselli rühm

Juurpeterselli rühm

Phaseolus coccineus L. (õisuba)

kõik sordid

Phaseolus vulgaris L.

Põõsasaedoa rühm

Lattoa rühm

Pisum sativum L.

Siledateralise herne rühm

Kortsteralise herne rühm

Suhkruherne rühm

Raphanus sativus L.

Redise rühm

Musta rõika rühm

Rheum rhabarbarum L. (harilik rabarber)

kõik sordid

Scorzonera hispanica L. (aed-mustjuur)

kõik sordid

Solanum melongena L. (baklažaan)

kõik sordid

Spinacia oleracea L. (aedspinat)

kõik sordid

Valerianella locusta (L.) Laterr. (põldkännak)

kõik sordid

Vicia faba L. (põlduba)

kõik sordid

Zea mays L.

Suhkrumaisi rühm

Lõheneva maisi rühm

“.

C OSA

Direktiivi 93/61/EMÜ lisa veergu „Perekond või liik“ muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „Allium ascalonicum“ asendatakse sõnadega „Allium cepaAggregatum'i rühm“;

b)

sõnad „Allium cepa“ asendatakse sõnadega „Allium cepaCepa rühm“;

c)

sõnad „Brassica pekinensis“ asendatakse sõnadega „Brassica rapa – hiina kapsa rühm“;

d)

sõnad „Lycopersicon lycopersicum“ asendatakse sõnadega „Solanum lycopersicum“.


OTSUSED

18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/23


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL) 2019/991,

16. jaanuar 2019,

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega (1),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0087/2018),

võttes arvesse oma 18. aprilli 2018. aasta otsust, (3) millega lükati 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastust,

võttes arvesse oma 24. oktoobri 2018. aasta otsust, (4) milles keelduti andmast heakskiitu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (5), eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, (6) eriti selle artiklit 36,

võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208, (7) eriti selle artiklit 108,

võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti a teist lõiku,

1.   

annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.   

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Antonio TAJANI

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.

(2)  Vt joonealune märkus 1.

(3)  ELT L 248, 3.10.2018, lk 195.

(4)  ELT L 331, 28.12.2018, lk 213.

(5)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)  ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(7)  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/24


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2019/992,

4. juuni 2019,

Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi ametisse nimetamise kohta (EUAM Ukraine/1/2019)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2014. aasta otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine), (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poliitika- ja julgeolekukomitee on otsuse 2014/486/ÜVJP artikli 7 kohaselt volitatud tegema kooskõlas aluslepingu artikliga 38 asjakohaseid otsuseid missiooni EUAM Ukraine poliitilise kontrollimise ja strateegilise juhtimise, sealhulgas eelkõige missiooni juhi ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 25. oktoobril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1662, (2) millega pikendati missiooni EUAM Ukraine juhi Kęstutis LANČINSKASE volitusi 1. detsembrist 2018 kuni 31. maini 2019.

(3)

Nõukogu võttis 13. mail 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/761, (3) millega pikendati missiooni EUAM Ukraine kestust kuni 31. maini 2021.

(4)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 27. mail 2019 ettepaneku nimetada missiooni EUAM Ukraine juhiks Antti HARTIKAINEN,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Antti HARTIKAINEN nimetatakse Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhiks alates 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2020.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 4. juuni 2019

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 217, 23.7.2014, lk 42.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 25. oktoobri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1662, millega pikendatakse Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi volitusi (EUAM UKRAINE/1/2018) (ELT L 278, 8.11.2018, lk 18).

(3)  Nõukogu 13. mai 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/761, millega muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) (ELT L 125, 14.5.2019, lk 16).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/25


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/993,

17. juuni 2019,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. juulil 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1006, (1) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis.

(2)

Tulenevalt otsuse (ÜVJP) 2018/1006 läbivaatamisest, võttes arvesse selle eesmärke ja arvestades praegust olukorda Maldiivi Vabariigis, otsustas nõukogu kehtivad piiravad meetmed tühistada.

(3)

Otsus (ÜVJP) 2018/1006 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus (ÜVJP) 2018/1006 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 17. juuni 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 16. juuli 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis (ELT L 180, 17.7.2018, lk 24).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/26


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/994,

17. juuni 2019,

millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud alalise biotsiidikomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine etofeenproks on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisasse kasutamiseks tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ning kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 86 käsitatakse seda sama määruse alusel heaks kiidetuna, kui on täidetud kõnealuse direktiivi I lisas kehtestatud nõuded ja tingimused.

(2)

Tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiit aegub 31. jaanuaril 2020. 27. juulil 2018 esitati kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 13 lõikega 1 taotlus etofeenproksi heakskiidu pikendamiseks.

(3)

19. detsembril 2018 teatas Austria hindav pädev asutus komisjonile, et kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 14 lõikega 1 on ta jõudnud otsusele, et taotlust on vaja täielikult hinnata. Kõnealuse määruse artikli 8 lõike 1 kohaselt teeb taotlust hindav pädev asutus taotluse täieliku hindamise 365 päeva jooksul pärast selle kinnitamist.

(4)

Kõnealuse määruse artikli 8 lõike 2 kohaselt võib taotlust hindav pädev asutus vajaduse korral nõuda, et taotleja esitaks piisavad andmed hindamise teostamiseks. Sel juhul pikendatakse nimetatud 365-päevast tähtaega ajavahemiku võrra, mis ei või olla pikem kui kokku 180 päeva, välja arvatud juhul, kui pikendamine on põhjendatud nõutavate andmete iseloomu või erakorraliste asjaolude tõttu.

(5)

270 päeva jooksul pärast soovituse saamist taotlust hinnanud pädevalt asutuselt valmistab Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „kemikaaliamet“) ette arvamuse toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamise kohta ja esitab selle komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 14 lõikele 3.

(6)

Sellest tulenevalt on tõenäoline, et tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiit aegub taotlejast sõltumatutel põhjustel enne, kui võetakse vastu otsus selle pikendamise kohta. Seega on asjakohane lükata tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva edasi taotluse läbivaatamiseks piisava ajavahemiku võrra. Võttes arvesse tähtaegu, mis on ette nähtud taotlust hindavale pädevale asutusele hindamiseks ning kemikaaliametile arvamuse ettevalmistamiseks ja esitamiseks, on asjakohane lükata heakskiidu aegumiskuupäeva edasi kuni 31. oktoobrini 2022.

(7)

Tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiit, välja arvatud heakskiidu aegumiskuupäev, tuleks jõusse jätta, kui on täidetud direktiivi 98/8/EÜ I lisas sätestatud nõuded ja tingimused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides etofeenproksi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva lükatakse edasi kuni 31. oktoobrini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).


18.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/995,

17. juuni 2019,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad laevaomanikud tagama, et ringlussevõtmisele määratud laevad võetakse ringlusse üksnes sellises laevade ringlussevõtu kohas, mis on kantud laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetellu, mis avaldatakse vastavalt kõnealuse määruse artiklile 16.

(2)

Euroopa loetelu on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/2323 (2).

(3)

Taani on komisjonile teatanud, et pädev asutus on andnud kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 14 loa kahele Taani territooriumil asuvale laevade ringlussevõtu kohale (3). Taani on esitanud komisjonile kogu asjakohase teabe kõnealuste kohtade lisamiseks Euroopa loetellu. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu ajakohastada, et lisada sellesse nimetatud kohad.

(4)

Pärast määruse (EL) nr 1257/2013 inkorporeerimist Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse (4) on Norra teatanud komisjonile, et pädev asutus on andnud kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 14 loa viiele Norra territooriumil asuvale laevade ringlussevõtu kohale (5). Norra on esitanud komisjonile kogu asjakohase teabe kõnealuste kohtade lisamiseks Euroopa loetellu. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu ajakohastada, et lisada sellesse nimetatud kohad.

(5)

Komisjon on saanud määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 15 lõike 1 kohase taotluse Türgis asuva laevade ringlussevõtu koha (6) kandmiseks Euroopa loetellu. Olles hinnanud vastavalt kõnealuse määruse artiklile 15 esitatud või kogutud teavet ja lisatõendeid, on komisjon seisukohal, et nimetatud koht vastab kõnealuse määruse artiklis 13 sätestatud nõuetele, mis on kehtestatud laevade ringlussevõtuks ja laevade ringlussevõtu koha kandmiseks Euroopa loetellu. Seetõttu tuleks Euroopa loetelu ajakohastada, et lisada sellesse nimetatud koht.

(6)

Lisaks on vaja parandada viga seoses määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 16 lõike 2 punktiga d seotud teabega, mis on esitatud Euroopa loetelus Soomes asuva laevade ringlussevõtu koha kohta.

(7)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2016/2323 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 1257/2013 artikliga 25 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2016/2323 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 330, 10.12.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2323, millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta (ELT L 345, 20.12.2016, lk 119).

(3)  FAYARD A/S ja Stena Recycling A/S.

(4)  EMP ühiskomitee 5. detsembri 2018 aasta otsus nr 257/2018, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (transport) ja XX lisa (keskkond) (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn ja Norscrap West AS.

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


LISA

„LISA

MÄÄRUSE (EL) nr 1257/2013 ARTIKLIS 16 OSUTATUD LAEVADE RINGLUSSEVÕTU KOHTADE EUROOPA LOETELU

A OSA

Liikmesriikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi

Ringlussevõtu meetod

Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus

Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega

Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (1)

Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (2))

Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (3)

BELGIA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Telefon: +32(0)9/251 25 21

E-post: peter.wyntin@galloo.com

Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpind

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 265 meetrit

 

Laius: 37 meetrit

 

Süvis: 12,5 meetrit

 

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva

34 000  (4)

31. märts 2020

TAANI

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Taani

www.fayard.dk

Telefon: +45 7592 0000

E-post: fayard@fayard.dk

Kasutusest kõrvaldamine ja ringlussevõtt kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 415 meetrit

 

Laius: 90 meetrit

 

Süvis: 7,8 meetrit

Laevade ringlussevõtu koha tegevust reguleeritakse vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele ja Kerteminde omavalitsuse poolt 7. novembril 2018 väljastatud keskkonnaloas sätestatud tingimustele. Keskkonnaluba hõlmab töötundide, eritöötingimuste ning jäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud tingimusi ning sisaldab ka tingimust, et tegevus peab toimuma kuivdokis.

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva

0 (5)

7. november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenaa

Taani

www.fornaes.dk

Telefon: +45 8632 6393

E-post: recycling@fornaes.dk

Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 150 meetrit

 

Laius: 25 meetrit

 

Süvis: 6 meetrit

 

GT: 10 000

Norddjursi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva

30 000  (6)

30. juuni 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Taani

Veebisait: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-post: kim@mars-eu.dk

Lõikamine ja gaaslõikamine pärast lammutatava objekti paigutamist ellingule

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 290 meetrit

 

Laius: 90 meetrit

 

Süvis: 14 meetrit

Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Frederikshavni omavalitsuse poolt 9. märtsil 2018 väljastatud keskkonnaloas.

Frederikshavni omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohtadesse, mis on sätestatud laevade ringlussevõtu kohale väljastatud keskkonnaloas.

Ringlussevõtukohas ei tohi ohtlikke jäätmeid ladustada kauem kui ühe aasta jooksul.

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva

0 (7)

23. august 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Taani

www.smedegaarden.net

Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 170 meetrit

 

Laius: 40 meetrit

 

Süvis: 7,5 meetrit

 

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva

20 000  (8)

15. september 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

TAANI

Telefon: +45 2069 9190

Veebisait: https://www.stenarecycling.dk/

E-post:jakob.kristensen@stenarecycling.com

Lõikamine ja gaaslõikamine pärast lammutatava objekti paigutamist piiratud üleujutuskindlale alale, kus on veekindel pind ja tõhus äravoolusüsteem.

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 40 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 10 meetrit

Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Esbjergi omavalitsuse poolt 5. oktoobril 2017 väljastatud keskkonnaloas.

Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohtadesse, mis on sätestatud laevade ringlussevõtu kohale väljastatud keskkonnaloas.

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 14 päeva

0 (9)

7. veebruar 2024

EESTI

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 610 2933

Faks: +372 610 2444

E-post: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Ujuvilolekus kai ääres ja ujuvdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 197 meetrit

 

Laius: 32 meetrit

 

Süvis: 9,6 meetrit

 

GT: 28 000

Jäätmeluba nr L.JÄ/327249. Ohtlike jäätmete käitlemise luba nr 0222. Vene-Balti sadama eeskirjad, laevade ringlussevõtu käsiraamat MSR-Refonda. Keskkonnajuhtimissüsteem, jäätmekäitlus EP 4.4.6–1-13.

Ringlussevõtukoht võib võtta ringlusse ainult selliseid ohtlikke materjale, mille jaoks tal on luba.

Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva

21 852  (10)

15. veebruar 2021

HISPAANIA

DDR VESSELS XXI, S.L.

El Museli sadam

Gijón

Hispaania

Telefon: +34 630 14 44 16

E-post: abarredo@ddr-vessels.com

Lammutusramp

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud tuumalaevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 169,9 meetrit

(Sellest suuremad laevad, mille ümberminekumoment rambil on null või negatiivne, võib heaks kiita sõltuvalt põhjaliku teostatavusuuringu tulemustest)

Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.

Ringlussevõtukoha asukohaks oleva sadama sadamakapteni büroo sõnaselge heakskiit

0 (11)

28. juuli 2020

PRANTSUSMAA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Telefon: +33 (0)7 69 79 12 80

E-post: patrick@demonaval-recycling.fr

Sadamas, kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokk):

 

Pikkus: 140 meetrit

 

Laius: 25 meetrit

 

Süvis: 5 meetrit

Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.

Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.

0 (12)

11. detsember 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Prantsusmaa

Telefon: +33(0)2 35 95 16 34

E-post: infos@gardet-bezenac.com

Ujuvilolekus ja ellingul

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 150 meetrit

 

Laius: 18 meetrit

 

LDT: 7 000

Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.

Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.

16 000  (13)

30. detsember 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Prantsusmaa

Telefon: +33(0)5 56 90 58 00

E-post: maintenance@bordeaux-port.fr

Sadamas, kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokk):

 

Pikkus: 240 meetrit

 

Laius: 37 meetrit

 

Süvis: 17 meetrit

Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.

Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.

18 000  (14)

21. oktoober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Prantsusmaa

Telefon: +33(0)2 98 01 11 06

E-post: navaleo@navaleo.fr

Sadamas, kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed (kuivdokk):

 

Pikkus: 225 meetrit

 

Laius: 34 meetrit

 

Süvis: 27 meetrit

Keskkonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.

Sõnaselge heakskiit – kinnitusotsuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.

5 500  (15)

24. mai 2021

ITAALIA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 Genova

Itaalia

Telefon: +39 (0)10 251561

E-post: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Sadamas, kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 350 meetrit

 

Laius: 75 meetrit

 

Süvis: 16 meetrit

 

GT: 130 000

Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.

Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele.

Sõnaselge heakskiit

38 564  (16)

6. juuni 2023

LÄTI

A/S „Tosmares kuģubūvētava“

Ģenerāļa Baloža tänav 42/44, Liepaja, LV-3402

Läti

Telefon: +371 63401919

E-post: shipyard@tosmare.lv

Laeva lammutamine (kuivdokis ja sadamabasseinis)

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 165 meetrit

 

Laius: 22 meetrit

 

Süvis: 7 meetrit

 

DWT:14 000

 

GT: 200 – 12 000

 

Kaal: 100 – 5 000 tonni

 

LDT: 100 – 5 000

Vt riiklik luba nr LI10IB0024.

Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast

0 (17)

11. juuni 2020

LEEDU

UAB APK

Minijos 180 (kaikoht 133A), LT 93269, Klaipėda,

Leedu

Telefon: +370 (46) 365776

Faks: +370 (46) 365776

E-post: uab.apk@gmail.com

Sadamas (kai ääres)

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 130 meetrit

 

Laius: 35 meetrit

 

Süvis: 10 meetrit

 

GT: 3 500

Vt riiklik luba nr TL-KL.1–15/2015.

Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast

1 500  (18)

17. märts 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kaikohad 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Leedu

Telefon: +370 685 32607

E-post: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Sadamas (kai ääres)

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed (kaikoht 127A):

 

Pikkus: 80 meetrit

 

Laius: 16 meetrit

 

Süvis: 6 meetrit

 

GT: 1 500

Laeva maksimaalmõõtmed (kaikoht 131A):

 

Pikkus: 80 meetrit

 

Laius: 16 meetrit

 

Süvis: 5 meetrit

 

GT: 1 500

Vt riiklik luba nr TL-KL.1–16/2015 (kaikoht 127A).

Vt riiklik luba nr TL-KL.1–51/2017 (kaikoht 131A).

Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast

3 910  (19)

17. märts 2020

(kaikoht 127A)

19. aprill 2022

(kaikoht 131A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kaikohad 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269, Klaipėda

Leedu

Telefon: +370 (46) 483940/483891

Faks: +370 (46) 483891

E-post: refonda@wsy.lt

Sadamas (kai ääres)

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 230 meetrit

 

Laius: 55 meetrit

 

Süvis: 14 meetrit

 

GT: 70 000

Vt riiklik luba nr (11.2)-30–161/2011/TL-KL.1–18/2015.

Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast

20 140  (20)

21. mai 2020

MADALMAAD

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Madalmaad

Telefon: +31 18 123 43 53

E-post: mzoethout@keppelverolme.nl

Laeva lammutamine

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 405 meetrit

 

Laius: 90 meetrit

 

Süvis: 11,6 meetrit

Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.

Sõnaselge heakskiit

52 000  (21)

21. juuli 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Madalmaad

Telefon: +31 78 673 60 55

E-post: info@sloperij-nederland.nl

Laeva lammutamine

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 200 meetrit

 

Laius: 33 meetrit

 

Süvis: 6 meetrit

 

Kõrgus: 45 meetrit (Botlekbridge)

Laeva ringlussevõtu toimingud algavad vees, et muuta kere kergemaks; vints, millega laev haalatakse rambile, suudab tõmmata 2 000 tonni.

Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.

Sõnaselge heakskiit

9 300  (22)

27. september 2021

NORRA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norra

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Demonteerimine kai ääres ja seejärel kere libistamine kaile.

Jäätmekäitlus ja lammutamine veekindlal pinnal, kus on tõhus äravoolusüsteem.

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 290 meetrit

 

Süvis: 23 meetrit

AF võtab vastu ka poolsukeldatavaid puurimisplatvorme.

Vt riiklik luba nr 2005.0038.T.

Sõnaselge heakskiit

20 000  (23)

28. jaanuar 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norra

www.greenyard.no

Ellingul sisetingimustes. Suured demonteerimistööd tuleb teha siseruumides.

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Laius: 25 meetrit

 

Pikkus: piiramata

Vt riiklik luba nr 2018.0833.T.

Loaga seatakse piirangud töödele, mida võib teha välitingimustes selleks, et mahutada laevad siseruumides asuvasse ringlussevõtukohta.

Sõnaselge heakskiit

0 (24)

28. jaanuar 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

Norra

www.kvaerner.com

Sadamabasseinis ja ellingul. Suured laevad lammutatakse osaliselt kail, kuni kere saab paigutada ellingule.

Kogu edasine lammutustöö toimub betoonalustel, millel on äravool reoveepuhastusseadmetesse.

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 230 meetrit

 

Laius: piiramata

Kvaerner võtab vastu ka avamereplatvormide pealisehitisi ja sõrestikjalgu ning poolsukeldatavaid paigaldisi.

Vt riiklik luba nr 2013.0111.T.

Sõnaselge heakskiit

60 000  (25)

28. jaanuar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norra

www.lutelandetoffshore.com

Demonteerimine kai ääres, lammutamiseks tõstetakse veekindlale pinnale, millel on äravoolu- ja puhastussüsteemid.

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Kõik loaga lubatud mõõtmetega laevad.

Lutelandet võtab vastu ka avamereplatvormide pealisehitisi ja sõrestikjalgu ning poolsukeldatavaid paigaldisi.

Vt riiklik luba

nr 2014.0646.T.

Sõnaselge heakskiit

7 000  (26)

28. jaanuar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norra

www.norscrap.no

Ujuvelling.

Sõltuvalt keerukusest on veel järgmised võimalused.

1.

Demonteerimine kai ääres ja seejärel lammutamine veekindlal pinnal, millel on tõhus äravoolusüsteem.

2.

Kuivdokk

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 150 meetrit

 

Laius: 34 meetrit

 

LDT: 8 000 tonni ujuvellingul. Saab suurendada vastavalt ringlussevõtumeetoditele.

Vt riiklik luba nr 2017.0864.T.

Sõnaselge heakskiit

4 500  (27)

1. märts 2024

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Telefon: +351 234 378 970, +351 232 767 700

E-post: info@navalria.pt

Lammutamine kuivdokis,

saasteärastus ja lammutamine horisontaaltasandil ja kaldtasandil vastavalt laeva suurusele.

Horisontaaltasandi nimivõimsus: 700 tonni

 

Kaldtasandi nimivõimsus: 900 tonni

Tegevuse tingimused on esitatud dokumendile AL n.o 5/2015/CCDRC (26. jaanuar 2016) lisatud spetsifikaatides.

Sõnaselge heakskiit

1 900  (28)

26. jaanuar 2020

SOOME

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Soome

Telefon: +358 2 44 511

E-post: try@turkurepairyard.com

Sadamas, kuivdokis

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 250 meetrit

 

Laius: 40 meetrit

 

Süvis: 7,9 meetrit

Piirangud on esitatud riiklikus keskkonnaloas.

Sõnaselge heakskiit

20 000  (29)

1. oktoober 2023

ÜHENDKUNINGRIIK

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Ühendkuningriik

Telefon: +44(0)1642 806080

E-post: info@ableuk.com

Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis

Kõik loaga lubatud mõõtmetega laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 337,5 meetrit

 

Laius: 120 meetrit

 

Süvis: 6,65 meetrit

Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele.

Koht on heaks kiidetud loaga (viide EPR/VP3296ZM), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.

Sõnaselge heakskiit

66 340  (30)

6. oktoober 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Kontaktandmed:

Telefon: +44(0)131 454 3380

E-post:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis.

Kõik kuni 7 000 -tonnised laevad

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 165 meetrit

 

Laius: 21 meetrit

 

Süvis: 7,7 meetrit

Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele. Koht on heaks kiidetud loaga (viide WML L 1157331), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.

Sõnaselge heakskiit

7 275  (31)

2. november 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Ühendkuningriik

Telefon: +44(0)2890 458456

E-post: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis

Kõik laevad, mille mõõtmed on esitatud kokkulepitud töökavas.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

peamine (suurim) dokk on mõõtmetega 556 m × 93 m × 1,2 m DWT ja see saab vastu võtta nende mõõtmete piiresse jäävaid laevu. Suurim kuivdokk on 1,2 miljonit DWT.

Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele.

Koht on heaks kiidetud jäätmekäitluslitsentsiga (loa number LN/07/21/V2), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.

Sõnaselge heakskiit

13 200  (32)

3. august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Ühendkuningriik

Telefon: +44(0)1792 654592

E-post: info@swanseadrydocks.com

Laeva lammutamine ja sellega seotud töötlemine, mis on lubatud kuivdokis ja sadamabasseinis.

Kõik loaga lubatud mõõtmetega laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 200 meetrit

 

Laius: 27 meetrit

 

Süvis: 7 meetrit

Kohal on laevade ringlussevõtu kava, mis vastab määruse (EL) nr 1257/2013 nõuetele.

Koht on heaks kiidetud loaga (viide EPR/UP3298VL), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukoha käitajale.

Sõnaselge heakskiit

7 275  (33)

2. juuli 2020

B OSA

Kolmandates riikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi

Ringlussevõtu meetod

Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus

Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega

Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad (34)

Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT (35))

Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev (36)

TÜRGI

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Türgi

Telefon: +90 232 618 21 65

E-post: info@isiksangemi.com

Maabumismeetod

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: piiramata

 

Laius: 75 meetrit

 

Süvis: 17 meetrit

Ringlussevõtukohal on laevade lammutamise luba, mille on väljastanud keskkonna- ja linnaplaneerimisministeerium, ning laevade lammutamise loatunnistus, mille on väljastanud transpordi-, merendus- ja kommunikatsiooniministeerium ning mis sisaldab piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.

Ohtlikke jäätmeid käitleb SRAT (Türgi laevade ringlussevõtu ühing), mis tegutseb keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi poolt väljastatud vajaliku litsentsi alusel.

Vaikimisi antud heakskiit

Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.

91 851  (37)

7. juuli 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3–4 Aliaga,

Izmir 35800,

Türgi

Telefon: +90 232 618 2030

E-post: info@leyal.com.tr

Maabumismeetod

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: piiramata

 

Laius: 100 meetrit

 

Süvis: 15 meetrit

Ringlussevõtukohal on laevade lammutamise luba, mille on väljastanud keskkonna- ja linnaplaneerimisministeerium, ning laevade lammutamise loatunnistus, mille on väljastanud transpordi-, merendus- ja kommunikatsiooniministeerium ning mis sisaldab piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.

Ohtlikke jäätmeid käitleb SRAT (Türgi laevade ringlussevõtu ühing), mis tegutseb keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi poolt väljastatud vajaliku litsentsi alusel.

Vaikimisi antud heakskiit

Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks.

Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.

55 495  (38)

9. detsember 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

Türgi

Telefon: +90 232 618 2065

E-post: demtas@leyal.com.tr

Maabumismeetod

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: piiramata

 

Laius: 63 meetrit

 

Süvis: 15 meetrit

Ringlussevõtukohal on laevade lammutamise luba, mille on väljastanud keskkonna- ja linnaplaneerimisministeerium, ning laevade lammutamise loatunnistus, mille on väljastanud transpordi-, merendus- ja kommunikatsiooniministeerium ning mis sisaldab piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.

Ohtlikke jäätmeid käitleb SRAT (Türgi laevade ringlussevõtu ühing), mis tegutseb keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi poolt väljastatud vajaliku litsentsi alusel.

Vaikimisi antud heakskiit

Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks.

Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.

50 350  (39)

9. detsember 2023

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Ameerika Ühendriigid

Telefon: 956–831-2299

E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpind

Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.

Laeva maksimaalmõõtmed:

 

Pikkus: 335 meetrit

 

Laius: 48 meetrit

 

Süvis: 9 meetrit

Tingimused, mille alusel ringlussevõtukohal on lubatud tegutseda, on määratletud lubades ja sertifikaatides, mille on ringlussevõtukohale väljastanud keskkonnakaitseamet, Texase keskkonnakvaliteedi komisjon, Texase maa-amet ja Ameerika Ühendriikide Rannikuvalve.

USA toksiliste ainete kontrolli seadusega on keelatud USAsse importida välisriigi lipu all sõitvaid laevu, mis sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB) suuremas kontsentratsioonis kui 50 miljondikku.

Ringlussevõtukohas on kaks ellingut rampidega lõplikuks laevade ringlussevõtuks (idapoolne elling (East Slip) ja läänepoolne elling (West Slip)). ELi liikmesriikide lipu all sõitvate laevade ringlussevõtt toimub üksnes idapoolse ellingu rambil.

Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ei ole praegu ette nähtud laeva ringlussevõtu kava heakskiitmisega seotud menetlust.

120 000  (40)

9. detsember 2023


(1)  Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 7 lõikele 3.

(2)  Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandale lausele.

(3)  Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev vastab liikmesriigi laevade ringlussevõtu kohale antud loa kehtivuse lõppkuupäevale.

(4)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

(5)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.

(6)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

(7)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 200 000 LDTd aastas.

(8)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.

(9)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 45 000 LDTd aastas.

(10)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

(11)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.

(12)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

(13)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 18 000 LDTd aastas.

(14)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 23 000 LDTd aastas.

(15)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 10 000 LDTd aastas.

(16)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.

(17)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.

(18)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.

(19)  Lubade kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 12 000 LDTd aastas (6 000 LDTd kaikoha kohta).

(20)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 45 000 LDTd aastas.

(21)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.

(22)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 45 000 LDTd aastas.

(23)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.

(24)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.

(25)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 60 000 LDTd aastas.

(26)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 200 000 LDTd aastas.

(27)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 100 000 LDTd aastas.

(28)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 5 000 LDTd aastas.

(29)  Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.

(30)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 230 000 LDTd aastas.

(31)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 7 275 LDTd aastas.

(32)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 300 000 LDTd aastas.

(33)  Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 74 999 LDTd aastas.

(34)  Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 7 lõikele 3.

(35)  Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandale lausele.

(36)  Kolmandas riigis asuva laevade ringlussevõtu koha kanne Euroopa loetelus kehtib viis aastat alates kuupäevast, mil jõustub asjaomane komisjoni rakendusotsus, millega nähakse ette kõnealuse ringlussevõtukoha loetellu kandmine, kui ei ole sätestatud teisiti.

(37)  Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 120 000 LDTd aastas.

(38)  Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 80 000 LDTd aastas.

(39)  Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.

(40)  Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 120 000 LDTd aastas.