ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 157

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
14. juuni 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/972, 7. juuni 2019, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Džiugas (KGT)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/973, 13. juuni 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bispüribaki, denatooniumbensoaadi, fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, propakvisafopi ja tebufenosiidi jääkide piirnormidega ( 1 )

3

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/974, 12. juuni 2019, millega kiidetakse heaks liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 alusel esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise parandamise riiklikud programmid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4177 all)

28

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/975, 13. juuni 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4495 all)  ( 1 )

31

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14)

61

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1977 (millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020) parandus ( ELT L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

14.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/972,

7. juuni 2019,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Džiugas“ (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Leedu taotlus registreerida nimetus „Džiugas“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Džiugas“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Džiugas“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.3 „juust“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 28, 23.1.2019, lk 3.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


14.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/973,

13. juuni 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bispüribaki, denatooniumbensoaadi, fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, propakvisafopi ja tebufenosiidi jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Fenoksükarbi, flurokloridooni, propakvisafopi ja tebufenosiidi jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Kvisalofop-P-etüüli ja kvisalofop-P-tefurüüli (väljendatud kvisalofopina, mis hõlmab ka kvisalofop-P-d) jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Määruses (EÜ) nr 396/2005 ei ole sätestatud bispüribaki ja denatooniumbensoaadi jääkide piirnorme ning kuna neid toimeaineid ei ole lisatud kõnealuse määruse IV lisasse, kohaldatakse nendes suhtes vaikimisi väärtust 0,01 mg/kg, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktis b.

(2)

Bispüribaki puhul esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (2). Selles soovitati kehtestada jääkide piirnorm riisi jaoks. Selle aine kohta muid lubasid ei ole. Kuna tarbijatele ohtu ei ole, tuleks kõigi muude kaupade puhul kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormiks asjaomane määramispiir.

(3)

Denatooniumbensoaadi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (3). Kõigi denatooniumbensoaati sisaldavate taimekaitsevahendite lubatud kasutusviis peab olema piiratud kasutamisega repellendina metsanduses ja need ei ole ette nähtud otse kasutamiseks söödavatel põllukultuuridel. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas kehtestada jääkide piirnormiks asjaomane määramispiir.

(4)

Fenoksükarbi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (4). Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme õunte, pirnide, küdooniate, astelpihlaka viljade, nisperode / jaapani villpöörise viljade, ploomide, lauaviinamarjade, veiniviinamarjade, veiste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), lammaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), kitsede (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), hobuslaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud) ning lehma-, lamba-, kitse ja hobusepiima puhul. Muude toodete puhul soovitas amet jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et apelsinide, sidrunite, mandariinide, aprikooside ja lauaoliivide puhul ei ole teave jääkide piirnormi kohta täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi ja arvesse võetakse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(5)

Flurokloridooni jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (5). Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlust. Amet soovitas vähendada jääkide piirnorme kartuli, porgandi, juurselleri, pastinaagi, päevalilleseemnete ja puuvillaseemnete puhul. Amet jõudis järeldusele, et juurpeterselli, maisi, nisu, sigade (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), veiste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), lammaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), kitsede (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), hobuslaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), lamba- ja kitsepiima puhul ei ole jääkide piirnormi kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi ja arvesse võetakse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(6)

Kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli ja propakvisafopi puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (6). Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlust ja vähendada jääkide piirnorme greipide, apelsinide, sidrunite, laimide, mandariinide, õunte, pirnide, küdooniate, astelpihlaka viljade, nisperode / jaapani villpöörise viljade, aprikooside, maguskirsside, virsikute, ploomide, lauaviinamarjade, veiniviinamarjade, maasikate, pamplite, vaarikate (punased ja kollased), mustikate, sõstarde (mustad, punased ja valged), karusmarjade (rohelised, punased ja kollased), kibuvitsamarjade, musta leedri marjade, lauaoliivide, kinkanite, kartulite, söögipeedi, porgandi, juurselleri, mädarõika, maapirni, pastinaagi, juurpeterselli, redise, aed-piimjuure, kaalika, naeri, küüslaugu, sibula, pesasibula, hariliku paprika, baklažaani, söödava muskushibiski, kurgi, kornišoni, kabatšoki, meloni, suureviljalise kõrvitsa, arbuusi, rooskapsa, pekingi lehtnaeri / petsai, lehtkapsa, nuikapsaste, aedsalati, sileda endiiviasiguri / eskariooli, salatsiguri, aed-harakputke, murulaugu, lehtselleri, peterselli, aedsalvei, rosmariini, aed-liivatee, vürtsbasiiliku ja söödavate õite, loorberilehtede, estragoni, ubade (kaunadega), ubade (kaunadeta), herneste (kaunadega), herneste (kaunadeta), läätsede (värskete), spargli, varsselleri, hariliku artišoki, porrulaugu, ubade (kuivatatud), läätsede (kuivatatud), herneste (kuivatatud), lupiinide/lupiiniubade (kuivatatud), puuvillaseemnete, õli tootmiseks ettenähtud oliivide, juurtest taimeteede ja suhkrupeedi juurte puhul. Muude toodete puhul tegi amet ettepaneku jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Amet jõudis järeldusele, et põldkännaku, aedsalati, sileda endiiviasiguri / eskariooli, salatkressi ning muude idandite ja võrsete, ameerika kollaka, põld-võõrkapsa/rukola, kapsas-lehtsinepi, noorlehtedega põllukultuuride (sh Brassica liigid), spinati, lehtpeedi, õitest taimeteede, lehtedest ja ürtidest taimeteede, maitseaineseemnete, maitseviljade, sigade (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), veiste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), lammaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), kitsede (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), hobuslaste (lihas- ja rasvkude, maks ja neerud), kodulindude (lihas- ja rasvkude, maks), lehma-, lamba-, kitse- ja hobusepiima ning linnumunade puhul ei ole teave jääkide piirnormide kohta täielikult kättesaadav ja riskijuhid peavad asjaolusid täiendavalt kaaluma. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi ja arvesse võetakse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(7)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetega 2 ja 4 on esitatud taotlus kvisalofop-P-etüüli kasutamise kohta maisi puhul Kanadas. Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 hindas taotlust asjaomane liikmesriik ja hindamisaruanne edastati komisjonile. Toiduohutusamet hindas taotlust ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige tarbijatele ja vajaduse korral ka loomadele avalduvaid riske, ning esitas põhjendatud arvamuse jääkide kavandatavate piirnormide kohta (7). Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõik andmenõuded on täidetud ja taotlejate soovitud muudatused on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad.

(8)

Tebufenosiidi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 (8). Amet soovitas kastanite puhul jääkide piirnormi vähendada. Muude toodete puhul soovitas amet jääkide piirnormi suurendada või jätkata kehtiva piirnormi kohaldamist. Amet jõudis järeldusele, et maguskirsside, riisi, sigade (maks ja neerud), veiste (maks ja neerud), lammaste (rasvkude, maks ja neerud), kitsede (rasvkude, maks ja neerud), hobuslaste (maks ja neerud), kodulindude (lihas- ja rasvkude ning maks), lehma-, lamba-, kitse- ja hobusepiima ning linnumunade puhul ei ole teave jääkide piirnormide kohta täielikult kättesaadav ja riskijuhid peavad asjaolusid täiendavalt kaaluma. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas toiduohutusameti poolt kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi ja arvesse võetakse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet. Spargelkapsa, peakapsaste, pekingi lehtnaeri / petsai, lehtkapsa, põldkännaku, aedsalati, sileda endiiviasiguri / eskariooli, salatkressi ning muude idandite ja võrsete, ameerika kollaka, põld-võõrkapsa/rukola, kapsas-lehtsinepi, noorlehtedega põllukultuuride (sh Brassica liigid), spinati, hariliku portulaki, lehtpeedi, hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehtede, ürt-allikkersi, aed-harakputke, vürtsbasiiliku ja söödavate õite, rapsiseemnete, suhkruroo, sigade (lihas- ja rasvkude), veiste (lihas- ja rasvkude), lammaste (lihaskude), kitsede (lihaskude), hobuslaste (lihas- ja rasvkude) ning kodulindude (lihaskude) puhul jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nende toodete jaoks codex'is esitatud jääkide piirnormid (CXL) on tarbijatele ohutud. Seepärast on asjakohane kehtestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormideks samad väärtused.

(9)

Toodete jaoks, mille töötlemine asjaomaste taimekaitsevahenditega ei ole lubatud ja mille jaoks ei ole kehtestatud impordil kohaldatavaid jääkide piirnorme ega codex'is esitatud jääkide piirnorme, tuleks jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir või vaikeväärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(10)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Mitme toimeaine puhul jõudsid laborid järeldusele, et tehnika arengu tõttu on teatavate toodete kohta vaja kehtestada konkreetsed määramispiirid.

(11)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(12)

Jääkide uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi arvesse võetud.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(14)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekumeetmed selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(15)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, jätkatakse nende toodete suhtes, mis on toodetud liidus või imporditud liitu enne 4. jaanuari 2020.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 4. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuni 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus bispüribaki jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal (2018); 16(1): 5142.

(3)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus denatooniumbensoaadi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal (2018); 16(3): 5232.

(4)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus fenoksükarbi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal (2018); 16(1): 5155.

(5)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus flurokloridooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“). EFSA Journal (2018); 16(1): 5144.

(6)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli ja propakvisafopi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal 2017; 15(12): 5050.

(7)  Euroopa Toiduohutusamet, „Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize“ („Kvisalofop-P-etüüli jääkide piirnormi kehtestamine geneetiliselt muundatud maisi impordi jaoks“), EFSA Journal (2018); 16(4): 5250.

(8)  Euroopa Toiduohutusamet, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“ („Põhjendatud arvamus tebufenosiidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“), EFSA Journal (2018); 16(2): 5190.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisasse lisatakse järgmised bispüribakki, denatooniumbensoaati, fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofoppi ja tebufenosiidi käsitlevad veerud:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Bispüribak (bispüribaki, selle soolade ja estrite summa, väljendatud bispüribakina)

Denatooniumbensoaat (denatooniumbensoaadi ja selle soolade summa, väljendatud denatooniumbensoaadina)

Fenoksükarb (F)

Flurokloridoon (cis- ja trans-isomeeride summa) (F)

Kvisalofop (kvisalofopi, selle soolade, estrite (sealhulgas propakvisafop) ja konjugaatide summa, väljendatud kvisalofopina (kõik koostises esinevad isomeerid mis tahes vahekorras))

Tebufenosiid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Tsitrusviljad

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähklid

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Mandlid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Kašupähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kastanid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kookospähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekanipähklid

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Piiniapähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Muud

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Õunviljad

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Õunad

 

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

 

 

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Maguskirsid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Virsikud

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Ploomid

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Muud

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

Viinamarjad

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

Koguviljad

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Põldmurakad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

 

 

2

0153990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Mustikad

 

 

 

 

 

3

0154020

Jõhvikad

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Viigimarjad

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Lauaoliivid

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kinkanid

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Tähtviljad

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Hurmaad

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanid

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Muud

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Litšid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

1

0163020

Banaanid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartulid

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Porgand

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Juurseller

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Mädarõigas

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Maapirn

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Pastinaak

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Juurpetersell

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Redis

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Kaalikas

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Naeris

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Muud

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Sibul

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Harilik paprika

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Baklažaan

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Kurk

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melon

 

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuus

 

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Peakapsas

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Põldkännak

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Aedsalat

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Muud

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Spinat

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Lehtpeet

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

10

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

20

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Muud

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Läätsed

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Spargel

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardi

 

 

 

 

 

 

0270030

Varsseller

 

 

 

 

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

 

 

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

 

 

 

 

0270990

Muud

 

 

 

 

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Oad

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Herned

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Linaseemned

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Maapähklid

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Unimagunaseemned

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Rapsiseemned

 

 

 

 

2

2

0401070

Sojaoad

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Kõrvitsaseemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Värvisafloori seemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Põldtudra seemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Riitsinuseseemned

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Õlivili

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

3

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Muud

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

TERAVILI

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Oder

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Mais

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Harilik hirss

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Kaer

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Riis

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Rukis

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Harilik sorgo

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Nisu

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Muud

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Teed

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kohvioad

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Õitest

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Roos

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Muud

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakaooad

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HUMAL

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Aniis

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Seller

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Muud

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Harilik ingver

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

0840990

Muud

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pungad

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Juursigur

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Muud

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Koed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Rasvkude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Maks

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Neerud

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Rasvkude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Maks

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Neerud

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Rasvkude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Maks

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Neerud

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Rasvkude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Maks

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Neerud

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Rasvkude

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Maks

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Neerud

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

Kodulinnud

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Lihaskude

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Rasvkude

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Maks

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Neerud

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Rasvkude

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Maks

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Neerud

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Muud

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Piim

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Veised

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Lambad

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Kitsed

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Hobused

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Muud

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kanad

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Pardid

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Haned

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Vutid

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Muud

 

 

 

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

rasvas lahustuv

Fenoksükarb (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0161030

Lauaoliivid

Flurokloridoon (cis- ja trans-isomeeride summa) (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0213070

Juurpetersell

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011010

Lihaskude

1011020

Rasvkude

1011030

Maks

1011040

Neerud

1012010

Lihaskude

1012020

Rasvkude

1012030

Maks

1012040

Neerud

1013010

Lihaskude

1013020

Rasvkude

1013030

Maks

1013040

Neerud

1014010

Lihaskude

1014020

Rasvkude

1014030

Maks

1014040

Neerud

1015010

Lihaskude

1015020

Rasvkude

1015030

Maks

1015040

Neerud

1020020

Lambad

1020030

Kitsed

Kvisalofop (kvisalofopi, selle soolade, estrite (sealhulgas propakvisafop) ja konjugaatide summa, väljendatud kvisalofopina (kõik koostises esinevad isomeerid mis tahes vahekorras))

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole propakvisafopi puhul täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0251010

Põldkännak

0251020

Aedsalat

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0251050

Ameerika kollakas

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0251070

Kapsas-lehtsinep

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole kvisalofop-P-etüüli puhul täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0252010

Spinat

0252030

Lehtpeet

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite ja säilivuse kohta ei ole kvisalofop-P-etüüli puhul täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0631010

Kummel

0631020

Hapu hibisk

0631030

Roos

0631040

Jasmiin

0631050

Pärn

0632010

Maasikas

0632020

Tee-punapõõsas

0632030

Matepuu

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete, analüüsimeetodite ja säilivuse kohta ei ole kvisalofop-P-etüüli puhul täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0810010

Aniis

0810020

Pärsia köömen

0810030

Seller

0810040

Koriander

0810050

Harilik vürtsköömen

0810060

Aedtill

0810070

Harilik apteegitill

0810080

Põld-lambalääts

0810090

Muskaatpähkel

0820010

Piment

0820020

Jaapani pipar

0820030

Köömen

0820040

Kardemon

0820050

Kadakamarjad

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

0820070

Vanill

0820080

Tamarind

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole kvisalofop-P-tefurüüli puhul täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011010

Lihaskude

1011020

Rasvkude

1011030

Maks

1011040

Neerud

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1012010

Lihaskude

1012020

Rasvkude

1012030

Maks

1012040

Neerud

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1013010

Lihaskude

1013020

Rasvkude

1013030

Maks

1013040

Neerud

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1014010

Lihaskude

1014020

Rasvkude

1014030

Maks

1014040

Neerud

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1015010

Lihaskude

1015020

Rasvkude

1015030

Maks

1015040

Neerud

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1016010

Lihaskude

1016020

Rasvkude

1016030

Maks

1016040

Neerud

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1017010

Lihaskude

1017020

Rasvkude

1017030

Maks

1017040

Neerud

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1020010

Veised

1020020

Lambad

1020030

Kitsed

1020040

Hobused

1030010

Kanad

1030020

Pardid

1030030

Haned

1030040

Vutid

Tebufenosiid (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0140020

Maguskirsid

0500060

Riis

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave kinnitavate analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 14. juuniks 2021, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

1011030

Maks

1011040

Neerud

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1012030

Maks

1012040

Neerud

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1013020

Rasvkude

1013030

Maks

1013040

Neerud

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1014020

Rasvkude

1014030

Maks

1014040

Neerud

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1015030

Maks

1015040

Neerud

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1016010

Lihaskude

1016020

Rasvkude

1016030

Maks

1016040

Neerud

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

1020010

Veised

1020020

Lambad

1020030

Kitsed

1020040

Hobused

1030010

Kanad

1030020

Pardid

1030030

Haned

1030040

Vutid

2)

III lisa A osast jäetakse välja fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofoppi, propakvisafoppi ja tebufenosiidi käsitlevad veerud.


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.


OTSUSED

14.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/974,

12. juuni 2019,

millega kiidetakse heaks liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 alusel esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise parandamise riiklikud programmid

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 4177 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete turgude ühine korraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 57 esimese lõigu punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohaselt edastasid kõik liikmesriigid komisjonile mesindustoodete tootmise ja turustamise kolme aasta riiklikud programmid 2020., 2021. ja 2022. mesindusaastaks.

(2)

Kõnealused 28 programmi vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 eesmärkidele ja sisaldavad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1368 (2) artiklis 4 nõutud teavet.

(3)

Igale riiklikule programmile antava liidu rahalise toetuse üle tuleb otsustada kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 lõikega 2 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1366 (3) artikliga 4.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise programmid 2020., 2021. ja 2022. mesindusaastaks.

Artikkel 2

Liidu toetus artiklis 1 osutatud riiklikele programmidele piirdub lisas sätestatud maksimumsummadega 2020., 2021. ja 2022. mesindusaastaks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuni 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 6. augusti 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 9).

(3)  Komisjoni 11. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 3).


LISA

Liidu rahalise toetuse summa riiklikele mesindusprogrammidele 2020., 2021. ja 2022. mesindusaastaks

(eurodes)

 

2020. mesindusaasta

2021. mesindusaasta

2022. mesindusaasta

Belgia

160 330

160 400

160 255

Bulgaaria

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Tšehhi

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Taani

175 240

163 641

146 265

Saksamaa

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Eesti

100 000

100 000

100 000

Iirimaa

45 000

45 000

45 000

Kreeka

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Hispaania

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Prantsusmaa

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Horvaatia

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Itaalia

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Küpros

100 000

100 000

100 000

Läti

207 500

207 500

248 398

Leedu

486 900

487 114

486 672

Luksemburg

15 337

15 344

15 330

Ungari

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Madalmaad

190 000

190 000

190 000

Austria

880 301

880 688

879 889

Poola

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugal

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumeenia

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Sloveenia

380 000

380 000

380 000

Slovakkia

734 909

735 232

734 565

Soome

140 500

140 500

140 500

Rootsi

330 857

330 857

330 857

Ühendkuningriik

558 590

558 590

558 590

EL 28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


14.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/975,

13. juuni 2019,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 4495 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides, kus on kinnitust leidnud kõnealuse haiguse esinemine kodu- või uluksigadel (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“). Kõnealuse rakendusotsuse lisa I–IV osas on piiritletud ja loetletud asjaomaste liikmesriikide teatavad piirkonnad, mis kõnealuse taudiga seoses on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riskitaseme järgi. Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa on muudetud mitu korda, et seoses sigade Aafrika katkuga võtta arvesse epidemioloogilise olukorra muutusi liidus, mida on vaja kajastada kõnealuses lisas. Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa muudeti viimati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/950 (5) pärast seda, kui sigade Aafrika katku puhangud esinesid Poolas ja Ungaris.

(2)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2019/950 vastuvõtmise kuupäeva on esinenud sigade Aafrika katku uusi juhtumeid kodusigadel Leedus, mida on ka vaja kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas.

(3)

2019. aasta juunis esines kaks sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel Leedus Šakiai ja Marijampolė piirkonnas, mis on praegu esitatud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas. Need sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel kujutavad endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada kõnealuses lisas. Sigade Aafrika katku esinemist nendes Leedu piirkondades tuleks vastavalt kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisa III osas, mitte selle II osas.

(4)

2019. aasta juunis esinesid mõned sigade Aafrika katku juhtumid uluksigadel Poolas Elblaski maakonnas, mis asub rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas loetletud piirkondade vahetus läheduses. Need sigade Aafrika katku juhtumid uluksigadel kujutavad endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada kõnealuses lisas. Sigade Aafrika katku esinemist selles Poola piirkonnas tuleks vastavalt kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas, mitte selle I osas.

(5)

Selleks, et võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorra hiljutisi muutusi liidus ja võidelda taudi levikuga seotud riskidega ennetaval viisil, tuleks Leedus ja Poolas piiritleda uued piisava suurusega kõrge riskiga piirkonnad ja lisada need nõuetekohaselt rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I, II ja III osa loeteludesse. Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuni 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Komisjoni 7. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/950, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 152, 11.6.2019, lk 97).


LISA

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

I OSA

1.   Belgia

Järgmised piirkonnad Belgias:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaaria

Järgmised piirkonnad Bulgaarias:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,