ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 103

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
12. aprill 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/593, 8. aprill 2019, Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

*

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/594, 8. aprill 2019, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (KGT)]

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/595, 11. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/596, 11. aprill 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

24

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/597, 9. aprill 2019, Euroopa arengualase finantsstruktuuri kõrgetasemelise eksperdirühma moodustamise kohta

26

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/598, 9. aprill 2019, mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikega 4

29

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/599, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all)  ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/600, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2831 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/601, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2832 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/602, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua veiste embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2833 all)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/603, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ lisasid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2834 all)  ( 1 )

44

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/604, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2838 all)  ( 1 )

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/605, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2840 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/606, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2841 all)  ( 1 )

53

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/607, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2900 all)  ( 1 )

56

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/1922 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus ( ELT L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/461 (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast) parandus ( ELT L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/593,

8. aprill 2019,

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 209 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2016/1873 (2) kirjutati Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingule (edaspidi „leping“) 25. oktoobril 2016 alla eeldusel, et leping hiljem sõlmitakse.

(2)

Lepinguga asutatakse Euroopa Liidu (EL) ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus rahvusvahelise organisatsioonina, millel on rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt juriidilise isiku staatus.

(3)

Tegutsedes ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse raames, peaksid liit ja selle liikmesriigid kooskõlastama oma seisukohad vastavalt aluslepingutele ja lojaalse koostöö põhimõttele.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma lepingu artiklis 24 sätestatud ratifitseerimiskirja.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 8. aprill 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  4. oktoobri 2017. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 10. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1873 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 288, 22.10.2016, lk 1).


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/3


EUROOPA LIIDU NING LADINA-AMEERIKA JA KARIIBI PIIRKONNA RAHVUSVAHELISE SIHTASUTUSE ASUTAMISLEPING

Käesoleva lepingu osalised,

TULETADES MEELDE Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning Euroopa Liidu (EL) vahel 1999. aasta juunis Rio de Janeiros toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna esimese tippkohtumise raames sõlmitud strateegilist partnerlust,

PIDADES MEELES Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning ELi riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 16. mail 2008 Limas Peruu Vabariigis toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna viiendal tippkohtumisel vastu võetud algatust,

TULETADES MEELDE Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning ELi riigipeade ja valitsusjuhtide, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja komisjoni presidendi otsust Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse asutamise kohta, mis võeti vastu 18. mail 2010 Madridis Hispaanias toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna kuuendal tippkohtumisel,

TULETADES MEELDE, et Saksamaa Liitvabariigis asutati 2011. aastal ülemineku sihtasutus, mis lõpetab oma tegevuse ja mis likvideeritakse pärast Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse rahvusvahelise asutamislepingu jõustumist,

KORRATES vajadust luua rahvusvahelisele avalikule õigusele alluv valitsustevaheline rahvusvaheline organisatsioon, kasutades selleks ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna Madridi VI tippkohtumise raames toimunud ministrite kohtumisel vastu võetud volitustel põhinevat Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse rahvusvahelist asutamislepingut, mis aitab tugevdada olemasolevaid sidemeid Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide, ELi ning ELi liikmesriikide vahel,

ON KOKKU LEPPINUD järgmises:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva lepinguga asutatakse Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvaheline sihtasutus (edaspidi „sihtasutus“ või „ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus“).

2.   Käesolevas lepingus sätestatakse sihtasutuse eesmärgid ning sellega kehtestatakse sihtasutuse tegevust, struktuuri ja toimimist reguleerivad üldreeglid ja suunised.

Artikkel 2

Olemus ja peakorter

1.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus on rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt asutatud valitsustevahelist laadi rahvusvaheline organisatsioon. Selle eesmärk on kahe piirkonna partnerlussuhete tugevdamine ELi ja ELi liikmesriikide ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) vahel.

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse peakorter on vaba- ja hansalinnas Hamburgis Saksamaa Liitvabariigis.

Artikkel 3

Sihtasutuse liikmed

1.   Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid, ELi liikmesriigid ning EL, olles väljendanud oma nõusolekut olla seotud käesoleva lepinguga ning järgides oma õiguslikke sisemenetlusi, saavad ainsateks ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse liikmeteks.

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus on osalemiseks avatud ka Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendusele (CELAC).

Artikkel 4

Juriidiline isik

1.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus on rahvusvaheline juriidiline isik ning tal on olemas vajalik õigus- ja teovõime oma eesmärkide saavutamiseks ja tegevuseeks iga oma liikme territooriumil, kooskõlas nende riikide õigusaktidega.

2.   Samuti saab sihtasutus sõlmida lepinguid, omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning algatada kohtumenetlusi.

Artikkel 5

Sihtasutuse eesmärgid

1.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus teeb järgmist:

a)

aitab kaasa CELACi ja ELi kahe piirkonna partnerlusprotsessile, mis hõlmab kodanikuühiskonna ja muude sotsiaalsete osalejate osalemist ja nende tehtavaid panuseid;

b)

edendab teist piirkonda käsitlevate teadmiste ja vastastikuse mõistmise suurendamist mõlemas piirkonnas;

c)

suurendab vastastikust nähtavust mõlemas piirkonnas ning kahe piirkonna vaheliste partnerlussuhete nähtavust.

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus teeb eelkõige järgmist:

a)

edendab ja koordineerib tulemustele suunatud tegevust, mis toetab kahe piirkonna vahelisi suhteid ning mis on suunatud CELACi ja ELi vahelistel tippkohtumistel kindlaks määratud prioriteetide rakendamisele;

b)

edendab arutelu ühiste strateegiate üle, mille eesmärk on täita teadusuuringute stimuleerimise abil eespool nimetatud prioriteete;

c)

toetab tulemuslikke vahetusi ja uusi võimalusi sõlmida suhteid kodanikuühiskonna ja muude sotsiaalsete osalejate vahel.

Artikkel 6

Tegevuse kriteeriumid

1.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse tegevus vastab käesoleva lepingu artiklis 5 sätestatud eesmärkide saavutamiseks järgmistele tingimustele:

a)

see põhineb riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil tippkohtumistel käsitletavatel prioriteetidel ja teemadel, keskendudes kahe piirkonna suhete edendamisel kindlaks tehtud vajadustele;

b)

see hõlmab, niivõrd kui see on võimalik ja sihtasutuse tegevuse raames, kodanikuühiskonda ja muid sotsiaalseid osalejaid, nagu akadeemilised asutused, ja selle juures võetakse mittesiduvalt arvesse nende panust. Selleks võiks iga liige kindlaks määrata asjakohased institutsioonid ja organisatsioonid, kes teevad tööd kahe piirkonna vahelise dialoogi parandamiseks riiklikul tasandil;

c)

see lisab väärtust olemasolevatele algatustele;

d)

see muudab partnerlussuhte nähtavaks, keskendudes eelkõige mitmekordistava mõjuga meetmetele.

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus on tegevuste käivitamisel või nendes osalemisel tegevusele ja tulemustele orienteeritud ning dünaamiline.

Artikkel 7

Sihtasutuse tegevus

1.   Artiklis 5 sätestatud eesmärkide saavutamiseks teeb ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus muu hulgas järgmist:

a)

innustab arutelude pidamist seminaride, konverentside, õpikodade, analüüsirühmade, kursuste, näituste, publikatsioonide, esitluste, kutsealaste koolituste ning parimate tavade ja eriteadmiste vahetamise kaudu;

b)

edendab ja toetab CELACi ja ELi vahelistel tippkohtumistel käsitletavate teemade ning CELACi ja ELi kõrgemate ametnike kohtumiste prioriteetidega seotud üritusi;

c)

käivitab kahe piirkonna vahelisi teadlikkuse suurendamise programme ja algatusi, sealhulgas vahetusi kindlaks määratud prioriteetsetes valdkondades;

d)

innustab uuringute tegemist mõlema piirkonna poolt kindlaks tehtud küsimustes;

e)

otsib ja pakub uusi kontaktivõimalusi, võttes eelkõige arvesse neid isikuid või institutsioone, kes ei ole CELACi ja ELi kahe piirkonna partnerlusega tuttavad;

f)

loob internetipõhise platvormi ja/või koostab elektroonilise väljaande.

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus võib panna ette algatusi koostöös avaliku ja erasektori institutsioonide, ELi institutsioonide, rahvusvaheliste ja piirkondlike institutsioonide, Ladina-Ameerika ja Kariibi riikide ning ELi liikmesriikidega.

Artikkel 8

Sihtasutuse ülesehitus

ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse ülesehitus on järgmine:

a)

juhatajate nõukogu,

b)

president ning

c)

tegevdirektor.

Artikkel 9

Juhatajate nõukogu

1.   Juhatajate nõukogu koosneb ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse liikmete esindajatest. Nõukogu kohtub kõrgemate ametnike tasandil ning asjakohasel juhul CELACi ja ELi vaheliste tippkohtumiste puhul välisministrite tasandil.

2.   Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendust (CELAC) esindab juhatajate nõukogus tähtajaline eesistujariik, ilma et see mõjutaks asjaomase riigi osalemist eraldiseisva riigina.

3.   Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee (EuroLat) täitevbürool palutakse nimetada juhatajate nõukogusse vaatlejateks üks esindaja igast piirkonnast.

4.   Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV) – ELi parlamentaarsel ühisassambleel palutakse nimetada juhatajate nõukogusse vaatlejateks üks esindaja EList ja üks Kariibi piirkonnast.

Artikkel 10

Juhatajate nõukogu eesistujad

Juhatajate nõukogul on kaks eesistujat, üks esindaja EList ning teine Ladina-Ameerika ja Kariibi riikidest.

Artikkel 11

Juhatajate nõukogu volitused

ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse juhatajate nõukogul on järgmised volitused:

a)

nimetada ametisse sihtasutuse president ja tegevdirektor;

b)

võtta vastu üldsuunised sihtasutuse töö kohta ja kehtestada selle tööprioriteedid ja kodukord ning asjakohased meetmed, et tagada eelkõige välisrahastamisega seotud läbipaistvus ja vastutus;

c)

kiita heaks peakorterileping ja kõik muud lepingud või kokkulepped, mida sihtasutus võib Ladina-Ameerika ja Kariibi riikide ning ELi liikmesriikidega privileegide ja immuniteetide osas sõlmida;

d)

võtta tegevdirektori ettepaneku põhjal vastu eelarve ja personalieeskirjad;

e)

kinnitada tegevdirektori ettepaneku põhjal sihtasutuse organisatsioonilises struktuuris tehtavad muudatused;

f)

võtta tegevdirektori esitatud kavandi põhjal vastu mitmeaastane tööprogramm, sealhulgas mitmeaastane eelarveprognoos, mis sisaldab üldjuhul nelja-aastast väljavaadet;

g)

võtta tegevdirektori esitatud kavandi põhjal ja mitmeaastase tegevuskava raames vastu iga-aastane tööprogramm, sealhulgas saabuva aasta projektid ja tegevused;

h)

võtta vastu järgmise aasta eelarve;

i)

kiita heaks sihtasutuse projektide järelevalve ja auditeerimise ning nende kohta esitatavate aruannete kriteeriumid;

j)

võtta vastu sihtasutuse eelmise aasta aastaaruanne ja finantsaruanded;

k)

anda presidendile ja tegevdirektorile suuniseid ja nõu;

l)

teha osalistele ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks;

m)

hinnata sihtasutuse tegevuse arengut ja võtta tegevdirektori esitatud aruannete põhjal meetmeid;

n)

lahendada vaidlusi, mis võivad tekkida osaliste vahel käesoleva lepingu ja selle muudatuste tõlgendamise või kohaldamise küsimustes;

o)

kutsuda ametist tagasi president ja/või tegevdirektor;

p)

kiita heaks strateegiliste partnerluste loomine;

q)

kiita heaks mis tahes lepingu sõlmimine või õigusliku vahendi vastuvõtmine, mis on kokku lepitud läbirääkimiste teel kooskõlas artikli 15 lõike 4 punktiga i.

Artikkel 12

Juhatajate nõukogu koosolekud

1.   Juhatajate nõukogu peab aastas kaks tavakoosolekut. Need langevad kokku CELACi ja ELi kõrgemate ametnike koosolekutega.

2.   Juhatajate nõukogu peab ühe eesistuja, tegevdirektori või vähemalt ühe kolmandiku oma liikmete taotlusel ka erakorralisi koosolekuid.

3.   Juhatajate nõukogu sekretariaadi ülesannete täitmine on sihtasutuse tegevdirektori alluvuses.

Artikkel 13

Juhatajate nõukogu otsuste tegemine

Juhatajate nõukogu võtab meetmeid, kui igast piirkonnast on kohal üle poole nõukogu liikmetest. Otsuseid tehakse kohal olevate liikmete konsensusega.

Artikkel 14

Sihtasutuse president

1.   Juhatajate nõukogu valib presidendi ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast. President nimetatakse ametisse neljaks aastaks ning tema ametiaega on võimalik üks kord pikendada.

2.   President on isik, kes on tuntud ja austatud nii Ladina-Ameerikas ja Kariibi piirkonnas kui ka ELis. President peab ametit vabatahtlikuna, kuid tal on õigus vajalike ja nõuetekohaselt põhjendatud kulude hüvitamisele.

3.   Presidendi ametisse määratakse vaheldumisi ELi liikmesriigi kodanik ning Ladina-Ameerika või Kariibi piirkonna riigi kodanik. Kui ametisse nimetatud president on pärit ELi liikmesriigist, siis on ametisse nimetatud tegevdirektor Ladina-Ameerika või Kariibi piirkonna riigist ja vastupidi.

4.   President:

a)

esindab sihtasutust välissuhetes, tagades nähtava ja esindusliku rolli kõrgetasemeliste kontaktide kaudu Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide ning ELi ja ELi liikmesriikide asutustega ning muude partneritega;

b)

annab vastavalt vajadusele aru välisministrite kohtumistel, muude ministrite kohtumistel, juhatajate nõukogu koosolekutel ja muudel olulistel kohtumistel;

c)

annab tegevdirektorile nõu mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi ning eelarveprojekti ettevalmistamisel, mis esitatakse kinnitamiseks juhatajate nõukogule;

d)

täidab muid juhatajate nõukogu poolt kokku lepitud ülesandeid.

Artikkel 15

Sihtasutuse tegevdirektor

1.   Sihtasutust juhib tegevdirektor, kelle nimetab nelja-aastaseks ja ühe korra pikendatavaks ametiajaks ametisse juhatajate nõukogu ning kes valitakse pärast kandidaatide esitamist ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse liikmete poolt.

2.   Tegevdirektor ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organilt, ilma et see piiraks juhatajate nõukogu pädevust.

3.   Tegevdirektori töö on tasustatav ja sellesse ametisse määratakse vaheldumisi ELi liikmesriigi kodanik ning Ladina-Ameerika või Kariibi piirkonna riigi kodanik. Kui ametisse nimetatud tegevdirektor on pärit ELi liikmesriigist, siis on ametisse nimetatud president Ladina-Ameerika või Kariibi piirkonna riigist ja vastupidi.

4.   Tegevdirektor on sihtasutuse esindaja ja täidab järgmisi ülesandeid:

a)

valmistab presidendiga konsulteerides ette sihtasutuse mitmeaastase ja iga-aastase tööprogrammi ja eelarve;

b)

nimetab ametisse ja juhib sihtasutuse personali, tagades selle vastavuse sihtasutuse eesmärkidele;

c)

rakendab eelarvet;

d)

esitab juhatajate nõukogule vastuvõtmiseks perioodilisi ja iga-aastaseid tegevusaruandeid ning finantsaruandeid, järgides läbipaistvaid menetlusi ja tagades teabe asjakohase ringluse seoses kõigi sihtasutuse tehtavate või toetatavate tegevustega, sealhulgas riiklikul tasandil kindlaks tehtud, samuti sihtasutuse tegevuses osalevate institutsioonide ja organisatsioonide ajakohastatud nimekirja;

e)

esitab artiklis 18 osutatud aruande;

f)

valmistab ette juhatajate nõukogu koosolekud ja aitab nõukogu tööle kaasa;

g)

konsulteerib vajaduse korral asjakohaste kodanikuühiskonna esindajate ja muude sotsiaalsete osalejatega, eelkõige institutsioonidega, kellele ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse liikmed võisid tõstatatud küsimusest ja konkreetsetest vajadustest sõltuvalt osutada, hoides juhatajate nõukogu kursis nende kontaktide tulemustega, arvestades sealjuures edaspidiseid kaalutlusi;

h)

peab konsultatsioone ja läbirääkimisi sihtasutuse asukohariigi ja muude käesoleva lepingu osalistega seoses sihtasutusele nendes riikides võimaldatavaid tingimusi puudutavate üksikasjadega;

i)

peab läbirääkimisi rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide ja avaliku või erasektori asutustega rahvusvahelise mõjuga lepingute või õiguslike vahendite üle küsimustes, mis ületavad sihtasutuse igapäevase haldusliku toimimise piire, olles juhatajate nõukoguga asjakohaselt konsulteerinud ja seda teavitanud selliste läbirääkimiste algusest ja kavandatavast lõpetamisest, konsulteerides samuti korrapäraselt nende sisu, ulatuse ja tõenäolise tulemuse osas;

j)

annab juhatajate nõukogule aru sihtasutusega seotud kohtumenetlustest.

Artikkel 16

Sihtasutuse rahastamine

1.   Makseid tehakse vabatahtlikult, ilma et see piiraks juhatajate nõukogus osalemist.

2.   Sihtasutust rahastavad peamiselt selle liikmed. Juhatajate nõukogu võib kahe piirkonna tasakaalu järgides kaaluda muid sihtasutuse tegevuse rahastamise viise.

3.   Konkreetsetel juhtudel ning olles eelnevalt teavitanud juhatajate nõukogu ja sellega nõusoleku saamiseks konsulteerinud, on sihtasutusel õigus hankida lisavahendeid avaliku ja erasektori asutustelt saadava välisrahastamise kaudu, muu hulgas taotluste kohase aruannete ja analüüside koostamise kaudu. Neid vahendeid kasutatakse eranditult sihtasutuse tegevuse huvides.

4.   Saksamaa Liitvabariik annab omal kulul ja oma sihtasutusele antava rahalise panuse raames asjakohaselt sisustatud ruumid, mis sobivad sihtasutusele kasutamiseks, ning tagab ka rajatise hoolduse, kommunaalteenused ja turvalisuse.

Artikkel 17

Raamatupidamisaruannete audit ja avaldamine

1.   Juhatajate nõukogu nimetab sihtasutuse raamatupidamisaruannete auditeerimise eesmärgil ametisse sõltumatud audiitorid.

2.   Sõltumatult auditeeritud aruanded sihtasutuse varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta tehakse liikmetele kättesaadavaks võimalikult kiiresti pärast iga finantsaasta lõppu, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast seda kuupäeva, ning juhatajate nõukogu kaalub nende heakskiitmist oma esimesel sellele järgneval koosolekul.

3.   Pärast seda avaldatakse auditeeritud aruannete ja bilansi kokkuvõte.

Artikkel 18

Sihtasutuse hindamine

Tegevdirektor esitab iga nelja aasta järel alates käesoleva lepingu jõustumisest juhatajate nõukogule aruande sihtasutuse tegevuse kohta. Juhatajate nõukogu annab sellele tegevusele üldise hinnangu ja võtab vastu otsused sihtasutuse edasise tegevuse kohta.

Artikkel 19

Strateegilised partnerlused

1.   Sihtasutusel on neli algset strateegilist partnerit: ELi poolel „L'Institut des Amériques“ Prantsusmaal ja „Regione Lombardia“ Itaalias ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna poolel Ülemaailmne Demokraatia ja Arengu Fond (FUNGLODE) Dominikaani Vabariigis ja ÜRO Ladina-Ameerika ning Kariibi mere riikide majanduskomisjon (ECLAC).

2.   ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus võib oma eesmärkide saavutamiseks luua täiendavaid strateegilisi partnerlusi mõlema piirkonna valitsustevaheliste organisatsioonide, riikide ja avaliku või erasektori asutustega, austades alati kahe piirkonna tasakaalu põhimõtet.

Artikkel 20

Privileegid ja immuniteedid

1.   Sihtasutuse olemus ja juriidiline isik on määratletud artiklites 2 ja 4.

2.   Sihtasutuse, juhatajate nõukogu, presidendi, tegevdirektori, personali ja liikmete esindajate staatust, privileege ja immuniteete Saksamaa Liitvabariigi territooriumil nende ülesannete täitmise eesmärgil reguleeritakse Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja sihtasutuse vahel sõlmitud peakorterilepinguga.

3.   Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud peakorterileping on käesolevast lepingust sõltumatu.

4.   Sihtasutus võib sõlmida ühe või mitme Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigi ja ELi liikmesriigiga juhatajate nõukogu heakskiidetavad ning selliste privileegide ja immuniteetidega seotud muud lepingud, mis võivad olla vajalikud sihtasutuse nõuetekohaseks toimimiseks nende territooriumidel.

5.   Sihtasutus, selle varad, tulud ja muu omand on selle ametliku tegevuse raames vabastatud kõigist otsestest maksudest. Sihtasutus ei ole vabastatud osutatud teenuste eest maksmisest.

6.   Sihtasutuse tegevdirektor ja personal on vabastatud riiklikest maksudest sihtasutuse makstavatelt töötasudelt ja muudelt tasudelt.

7.   Sihtasutuse personal tähendab kogu tegevdirektori poolt ametisse nimetatud personali, välja arvatud tunnitasu saavad kohapealt tööle võetud töötajad.

Artikkel 21

Sihtasutuse keeled

Sihtasutuse töökeeled on keeled, mis on kasutusel Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning Euroopa Liidu vahelises strateegilises partnerluses alates selle asutamisest 1999. aasta juunis.

Artikkel 22

Vaidluste lahendamine

Kõik vaidlused, mis võivad osaliste vahel tekkida seoses käesoleva lepingu ja selle muudatuste kohaldamise või tõlgendamisega, esitatakse otsesteks läbirääkimisteks nende vahel, et saavutada nende õigeaegne lahendamine. Kui vaidlust ei lahendata nende vahenditega, esitatakse see otsustamiseks juhatajate nõukogule.

Artikkel 23

Muudatused

1.   Käesolevat lepingut võib muuta ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutuse juhatajate nõukogu algatusel või iga osalise taotlusel. Muudatusettepanekud edastatakse hoiulevõtjale, kes teatab neist kaalumiseks ja läbirääkimiste pidamiseks kõigile osalistele.

2.   Muudatused võetakse vastu konsensusega ja need jõustuvad pärast kolmekümne päeva möödumist kuupäevast, kui hoiulevõtja on saanud viimase teate selle kohta, et kõik selleks vajalikud formaalsused on lõpetatud.

3.   Hoiulevõtja teatab kõigile osalistele muudatuste jõustumisest.

Artikkel 24

Ratifitseerimine ja ühinemine

1.   Käesolev leping on avatud allkirjastamiseks kõigile Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidele, ELi liikmesriikidele ja ELile alates 25. oktoobrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani ja see tuleb ratifitseerida. Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule hoiulevõtjale.

2.   Käesolev leping jääb ühinemiseks avatuks ELile ning nendele Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidele ja ELi liikmesriikidele, kes ei ole seda allkirjastanud. Vastavad ühinemiskirjad antakse hoiule hoiulevõtjale.

Artikkel 25

Jõustumine

1.   Käesolev leping jõustub kolmkümmendal päeval pärast seda, kui iga piirkonna kaheksa osalist, sealhulgas Saksamaa Liitvabariik ja EL, on andnud hoiulevõtjale hoiule oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad. Muude Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riikide ja ELi liikmesriikide jaoks, kes annavad oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad hoiule pärast jõustumise kuupäeva, jõustub käesolev leping kolmkümmendal päeval pärast seda, kui need Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid ja ELi liikmesriigid annavad hoiule oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad.

2.   Hoiulevõtja teatab kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1 kõigile osalistele ratifitseerimis- või ühinemiskirjade kättesaamisest ja käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

Artikkel 26

Kestus ja denonsseerimine

1.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.

2.   Iga osaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, esitades selleks hoiulevõtjale diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teatise. Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel teatise kättesaamisest.

Artikkel 27

Lõpetamine ja likvideerimine

1.   Sihtasutus lõpetatakse,

a)

kui kõik sihtasutuse liikmed või kõik sihtasutuse liikmed peale ühe on lepingu denonsseerinud või

b)

kui sihtasutuse liikmed otsustavad selle lõpetada.

2.   Lõpetamise korral eksisteerib sihtasutus ainult selle likvideerimise eesmärgil. Sihtasutuse tegevuse lõpetavad likvideerijad, kes müüvad sihtasutuse vara ja täidavad selle kohustused. Jääk jagatakse liikmete vahel proportsionaalselt nende panustega.

Artikkel 28

Hoiulevõtja

Lepingu hoiulevõtjaks on Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat.

Artikkel 29

Reservatsioonid

1.   Osalised võivad käesoleva lepingu allkirjastamise või ratifitseerimise või sellega ühinemise hetkel esitada reservatsioone ja/või deklaratsioone selle teksti kohta, tingimusel et need ei ole vastuolus lepingu eesmärgiga.

2.   Esitatud reservatsioonid ja deklaratsioonid edastatakse hoiulevõtjale, kes teatab neist teistele lepingu osalistele.

Artikkel 30

Üleminekusätted

2011. aastal Saksamaa Liitvabariigi õigusaktide alusel asutatud üleminekusihtasutus lõpetab oma tegevuse alates käesoleva lepingu jõustumisest ja üleminekusihtasutus lõpetatakse. Üleminekusihtasutuse varad ja kohustused, vahendid, raha ja muud lepingulised kohustused kantakse üle käesoleva lepingu alusel asutatud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutusele. Selleks viivad ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna sihtasutus ja üleminekusihtasutus lõpule vajalike õiguslike vahendite sõlmimise Saksamaa Liitvabariigiga ja täidavad asjakohased õiguslikud nõuded.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad alla kirjutanud käesoleva lepingu ühele originaaleksemplarile, mis on koostatud bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed, ja see originaaleksemplar antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu arhiivi, kes edastab kõigile osalistele tõestatud koopia.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 2

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 3

Image 4

Za Českou republiku

Image 5

Image 6

For Kongeriget Danmark

Image 7

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 8

Eesti Vabariigi nimel

Image 9

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 10

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 11

Por el Reino de España

Image 12

Pour la République française

Image 13

Za Republiku Hrvatsku

Image 14

Image 15

Per la Repubblica italiana

Image 16

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 17

Latvijas Republikas vārdā –

Image 18

Lietuvos Respublikos vardu

Image 19

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 20

Magyarország részéről

Image 21

Għar-Repubblika ta' Malta

Image 22

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 23

Für die Republik Österreich

Image 24

Image 25

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 26

Pela República Portuguesa

Image 27

Pentru România

Image 28

Za Republiko Slovenijo

Image 29

Image 30

Za Slovenskú republiku

Image 31

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 32

För Konungariket Sverige

Image 33

Image 34

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 35

For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

Image 36

For the Commonwealth of the Bahamas

Image 37

For Barbados

For Belize

Image 38

Por el Estado Plurinacional de Bolivia

Image 39

Pela República Federativa do Brasil

Image 40

Por la República de Chile

Image 41

Por la República de Colombia

Image 42

Por la República de Costa Rica

Image 43

Por la República de Cuba

Image 44

Image 45

For the Commonwealth of Dominica

Image 46

Image 47

Por la República de Dominicana

Image 48

Por la República de Ecuador

Image 49

Por la República de El Salvador

Image 50

For Grenada

Image 51

Image 52

Por la República de Guatemala

Image 53

For the Cooperative Republic of Guyana

Image 54

Pour la République d'Haïti

Image 55

Por la República de Honduras

Image 56

For Jamaica

Image 57

Por los Estados Unidos Mexicanos

Image 58

Por la República de Nicaragua

Image 59

Por la República de Panamá

Image 60

Por la República de Paraguay

Image 61

Por la República del Perú

Image 62

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Image 63

Image 64

For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

Image 65

Image 66

Voor de Republiek Suriname

Image 67

For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

Image 68

Por la República Bolivariana de Venezuela

Image 69


MÄÄRUSED

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/594,

8. aprill 2019,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (2) alusel registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1107/96 geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras (EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1).

(3)  ELT C 441, 7.12.2018, lk 20.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/595,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 733/2008 kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kaks aastat pärast teate esitamist, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada. Ühendkuningriigist saab siis kolmas riik.

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1635/2006 (2) kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et Tšernobõli tuumaelektrijaama avariist mõjutatud kolmandate riikide pädevad asutused annavad välja ekspordisertifikaadid, millega tõendatakse, et tooted, mille juurde need kuuluvad, ei ületa määruses (EÜ) nr 733/2008 sätestatud lubatud piirmäärasid. Konkreetsed kolmandad riigid on loetletud määruse (EÜ) nr 1635/2006 II lisas.

(3)

Rakendusmäärusega (EL) 2019/370 (3) muudeti määrust (EÜ) nr 1635/2006, et lisada Ühendkuningriik selle määruse II lisasse. Rakendusmäärust (EL) 2019/370 hakatakse kohaldama alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3, välja arvatud juhul, kui selleks kuupäevaks on jõustunud väljaastumisleping või kui Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi on pikendatud.

(4)

Ühendkuningriigi taotluse alusel otsustas Euroopa Ülemkogu 22. märtsil 2019 pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud perioodi. Seega ei ole võimalik enam täita rakendusmääruse (EL) 2019/370 kohaldamise tingimusi, mis on täpsustatud kõnealuse määruse artiklis 2.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1635/2006 II lisa vastavalt muuta ja sätestada selle muudatuse kohaldamise tingimused.

(6)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1635/2006 II lisasse lisatakse järgmine kanne:

„Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 30.7.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni 6. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1635/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 (kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 306, 7.11.2006, lk 3).

(3)  Komisjoni 7. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/370, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud eeskirjad, seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (ELT L 68, 8.3.2019, lk 1).


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/596,

11. aprill 2019,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisas on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes rakendatakse kõnealuse määruse alusel 22. mail 2003 väljaspool Iraaki asunud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

8. aprillil 2019 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada 13 kannet nende isikute või üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisast kustutatakse järgmised kanded:

„9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Aadress: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.“

„34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Aadressid: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniya, Iraq.“

„37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Aadress: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.“

„51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Aadress: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.“

„70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Aadress: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.“

„73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Aadressid: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.“

„86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Aadress: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.“

„97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Aadress: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.“

„138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Aadress: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.“

„141.

„STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Aadress: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.“

„191.

STATE SEWING COMPANY. Aadress: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.“

„203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Aadress: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Aadress: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.“


OTSUSED

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/26


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/597,

9. aprill 2019,

Euroopa arengualase finantsstruktuuri kõrgetasemelise eksperdirühma moodustamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 240 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vaja on arutada Euroopa arengualase finantsstruktuuri üle. Seepärast tuleks moodustada Euroopa arengualase finantsstruktuuri kõrgetasemeline eksperdirühm (edaspidi „eksperdirühm“).

(2)

Eksperdirühm peaks esitama nõukogule sõltumatu aruande, milles antakse ülevaade Euroopa arengualase finantsstruktuuri parendamise ja ratsionaliseerimise võimalustest ja asjaomastest väljakutsetest ning kõnealuse finantsstruktuuri arengustsenaariumidest kooskõlas Euroopa poliitikaeesmärkidega, et anda teavet nõukogu asjakohasteks aruteludeks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Moodustamine ja ülesanne

1.   Nõukogu peasekretariaadi raames moodustatakse Euroopa arengualase finantsstruktuuri kõrgetasemeline eksperdirühm (edaspidi „eksperdirühm“).

2.   Eksperdirühma ülesanne on esitada nõukogule sõltumatu aruanne vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud pädevusraamistikule. Eksperdirühm moodustatakse kuni selle pädevusraamistikus kindlaks volituste täitmiseni vastavalt pädevusraamistikus määratud tähtajale.

Artikkel 2

Liikmesus

1.   Eksperdirühma esimeheks nimetatakse Thomas WIESER.

2.   Eksperdirühma liikmeteks nimetatakse José Antonio ALONSO, Monique BARBUT, Erik BERGLÖF, Jacek DOMINIK, Nanno D. KLEITERP, Norbert KLOPPENBURG, Franco PASSACANTANDO ja Susan ULBÆK.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 9. aprill 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


LISA

EUROOPA ARENGUALASE FINANTSSTRUKTUURI KÕRGETASEMELINE EKSPERDIRÜHM

PÄDEVUSRAAMISTIK

1.   Eksperdirühm

1.1.   Koosseis

Eksperdirühm koosneb kuuest kuni kaheksast sõltumatust ja erapooletust eksperdist. Need eksperdid nimetatakse ametisse lähtuvalt nende ametialastest ja tehnilisest teadmistest ja kogemustest rahanduse, arengu ja asjaomaste institutsiooniliste struktuuride alal. Eksperdirühma moodustamisel võetakse arvesse soolist ja geograafilist tasakaalu. Rühma koosseisus kajastuvad mitmed vastavad kriteeriumid ning selle moodustamisel võetakse arvesse liikmesriikide vahelisi institutsioonilisi erinevusi. Eksperdirühma esimees ja liikmed kinnitavad ametisse nimetamisel, et neil puudub huvide konflikt ning et nad on sõltumatud ja erapooletud.

1.2.   Valimine

Nõukogu nimetab eksperdirühma esimehe ja liikmed ametisse pärast seda, kui COREPER on esitatud kandidatuurid läbi vaadanud. Esimehe ülesanne on teha ettepanek piiratud hulgast ekspertidest koosneva rühma kohta, mis vastab punktis 1.1 osutatud põhimõtetele. Liikmesriikidele esitatakse enne COREPERi-poolset kandidatuuride läbivaatamist kõigi soovitatud kandidaatide põhjalikud elulood.

1.3.   Finantssätted

Eksperdirühma liikmetel, kes peavad oma elukohast lahkuma, et asuda täitma oma töökohustusi Brüsselis, on õigus sõidukulude hüvitamisele ja hüvitisele vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu asepeasekretäri otsusele nr 21/2009 lähetuskulude hüvitamise kohta isikutele, kes ei ole Euroopa Liidu Nõukogu töötajad. Vastavad kulud kannab nõukogu.

2.   Kronoloogia

Varsti pärast ametisse nimetamist esitab eksperdirühm COREPERile oma tööprogrammi. Eksperdirühm teavitab COREPERi rühma moodustamisele järgneva kolme kuu jooksul oma töö seisust. Eksperdirühm annab asjaomastele nõukogu organitele, sealhulgas rahandusnõunike töörühmale, arengukoostöö töörühmale ning ajutisele naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi töörühmale vastava taotluse korral regulaarselt ajakohastatud teavet.

Eksperdirühm esitab nõukogule kuus kuud pärast ametisse nimetamist lõpparuande. Aruande ja rühma poolt oma volituste täitmisel esitatud soovituste eesmärk on teavitada ja abistada nõukogu tema aruteludes ja võimalikes otsustes. Aruannet või mis tahes soovitusi, sealhulgas seoses käimasolevate seadusandlike menetlustega, ei tohiks mingil juhul käsitada nõukogu seisukohana. Nõukogu teeb otsuse aruande järelmeetmete kohta. Tagatakse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ning välisasjade nõukogu (arenguküsimused) kaasamine ja koostöö.

3.   Volitused

Käesoleva pädevusraamistiku tähenduses hõlmab Euroopa arengualane finantsstruktuur Euroopa Investeerimispanka (EIP), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) ning komisjoni hallatavaid rahastamisvahendeid. Euroopa arengualast finantsstruktuuri analüüsides lähtub eksperdirühm kogu süsteemi hõlmavast perspektiivist.

Et vältida käimasolevate tegevuste dubleerimist ja edendada võimalusi täiendavaks koostööks muude oluliste arenguvaldkonna osalejatega, kaalub eksperdirühm eelkõige seda, kuidas maksimeerida Euroopa arengualase finantsstruktuuri lisaväärtust olemasoleval liikmesriikide asjaomaste riiklike asutuste, näiteks riiklike arengu valdkonna finantseerimisasutuste ja -ametite, ning rahvusvaheliste ja mitmepoolsete institutsiooniliste organite, näiteks Euroopa Nõukogu Arengupanga või Maailmapanga mitmekesisel maastikul. Eksperdirühm võtab samuti arvesse üldisi arengusuundi ja vajadusi, mille taustal ülemaailmne arengualane finantsstruktuur on aja jooksul kujunenud, ning seda, kuidas ülemaailmset finantsstruktuuri on neist arengusuundadest ja vajadustest lähtuvalt kohandatud.

Eksperdirühm kirjeldab Euroopa arengualase finantsstruktuuri ratsionaliseerimise võimalusi ja asjaomaseid väljakutseid, käsitledes eelkõige EIP ja EBRD asjakohaseid rolle. Ta esitab soovitused Euroopa arengualase finantsstruktuuri arengustsenaariumide kohta, sealhulgas soovitused selge tähtsuse ja ajalisse järjekorda seadmise kohta, võttes arvesse võimalikke seonduvaid kulusid, tuginedes järgmisele:

hinnang Euroopa praeguse arengualase finantsstruktuuri võimele saavutada liidu välistegevuse ja arengu valdkonna poliitilised prioriteedid, eeskätt seoses arengumõju, tõhususe, täiendavuse, kattuvuste ja kulutuste tasuvusega;

analüüs, millised vastavad tugevused ja nõrkused on kõigi asjaomaste osalejate volitustel ja vahenditel, sealhulgas EIP ja EBRD riskihaldus-, juhtimis-, osalus- ja motivatsioonistruktuuridel;

EIP, EBRD ja komisjoni esitatud strateegiate läbivaatamine, et arendada edasi nende volitusi seoses erasektori arengu ja riigilaenude andmise edendamisega, sealhulgas asjakohasel juhul vähim arenenud ja ebakindlates riikides.

4.   Konsulteerimine

Eksperdirühm võib konsulteerida asjaomaste liidu institutsioonide ja asutustega, sealhulgas Euroopa Parlamendi, komisjoni ja EIPga, ning liikmesriikide asjaomaste riiklike institutsiooniliste organite, näiteks riiklike arengu valdkonna finantseerimisasutuste ja -ametitega. Ta võib konsulteerida ka EBRDga. Vajaduse korral võib eksperdirühm kutsuda teisi asutusi, sealhulgas toetatavate riikide asutusi esitama oma seisukohti kirjalikult või panustama eksperdirühma kohtumistel.

Eksperdirühm tagab konsulteerimisprotsessi läbipaistvuse, esitades oma aruande lisas kõigi konsultatsioonide loetelu.

5.   Sekretariaat

Nõukogu peasekretariaat täidab eksperdirühma sekretariaadi ülesandeid. Ta annab vajalikku haldustuge, et tagada eksperdirühma toimimine, sealhulgas seoses dokumentide avaldamisega. Vastavad kulud, sealhulgas korraldamise ja koosolekutega seotud kulud, kannab nõukogu.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/29


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/598,

9. aprill 2019,

mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikega 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõike 3 kohaselt peaks nõukogu nimetama Euroopa prokurörid ametisse kuue aasta pikkuseks ametiajaks, ilma uueks ametiajaks ametisse nimetamise võimaluseta, kuid volitusi võib pikendada kuueaastase ametiaja lõpus maksimaalselt kolme aasta võrra.

(2)

Määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõike 4 kohaselt asendatakse iga kolme aasta järel üks kolmandik Euroopa prokuröridest. Nõukogu peaks võtma lihthäälteenamusega vastu Euroopa prokuröride ametisse nimetamise üleminekusätted, mida kohaldatakse esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul.

(3)

Need üleminekusätted peaksid tagama, et esimest korda Euroopa Prokuratuuri ametisse nimetatud Euroopa prokuröride suhtes kohaldatakse nõuetekohaselt korrapärase asendamise põhimõtet, et tagada Euroopa prokuröride kolleegiumi töö järjepidevus. Samal ajal peaksid nad võtma arvesse Euroopa Prokuratuuri erivajadusi esimestel aastatel pärast selle asutamist ja tegevuse alustamist.

(4)

Seetõttu tuleks kehtestada erisätted esimest korda pärast määruse (EL) 2017/1939 jõustumist ametisse nimetatud Euroopa prokuröride ametiaja kestuse kohta.

(5)

Et tagada esimesel ametiajal täielik läbipaistvus ja erapooletus nende Euroopa prokuröride määramise puhul, kelle ametiaeg kestab kuue asemel kolm aastat, tuleks järgida loosimisel põhinevat süsteemi. See süsteem tagab ka, et nende Euroopa prokuröride valik, kelle ametiaeg on lühem, on geograafiliselt neutraalne.

(6)

Komisjon esitas 15. jaanuaril 2019 ettepaneku nõukogu rakendusotsuse kohta, mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega kehtestatakse üleminekusätted Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks määruse (EL) 2017/1939 jõustumisele järgnevaks esimeseks ametiajaks ja selle jooksul.

Artikkel 2

1.   Enne Euroopa prokuröride ametisse nimetamist määratakse loosimise teel rühm, mis hõlmab üht kolmandikku osalevate liikmesriikide arvust käesolevate üleminekusätete kohaldamise ajal.

2.   Kui nende üleminekusätete kohaldamise ajal ei ole osalevate liikmesriikide arvu võimalik kolmega jagada, ümardatakse kõnealusesse rühma kuuluvate liikmesriikide arv lähima suurema täisarvuni.

3.   Nõukogu peasekretariaat võtab tihedas koostöös komisjoniga meetmed, mis on vajalikud loosi tõmbamise korra rakendamiseks.

Artikkel 3

Artikli 2 kohaselt loodud rühma kuuluvate liikmesriikide Euroopa prokuröride ametiaeg on kolm aastat. See ametiaeg ei ole pikendatav.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 9. aprill 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/599,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476, (2) millega pikendatakse kokkuleppel Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut 29. märtsil 2019 heaks ei kiidetud, lõppeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis alates 13. aprillist 2019 (väljaastumise kuupäev).

(2)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 on ette nähtud, et liikmesriigid, kolmandad riigid või nende piirkonnad liigitatakse vastavalt nende staatusele veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) osas ühte järgmisest kolmest kategooriast: väheolulise BSE-riskiga riigid, kontrollitud BSE-riskiga riigid ja määramata BSE-riskiga riigid.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud komisjonile taotluse oma BSE staatuse määramiseks, märkides, et see hõlmab ka Briti kroonile alluvaid alasid. Taotlusele on lisatud kõnealust riiki ja Briti kroonile alluvaid alasid käsitlev asjakohane teave määruse (EÜ) nr 999/2001 II lisas sätestatud kriteeriumide ja võimalike riskitegurite kohta.

(4)

Praegu on Šotimaa liigitatud väheolulise BSE-riskiga riigiks, kuid Ühendkuningriigi selles piirkonnas on 18. oktoobri 2018. aasta seisuga kinnitatud uus BSE juhtum. Seega ei vasta Šotimaa enam määruse (EÜ) nr 999/2001 II lisas sätestatud väheolulise riski kategooria nõuetele. Seepärast tuleks Šotimaa liigitada kontrollitud BSE-riski kategooriasse.

(5)

Põhja-Iirimaa BSE staatust arvestades võib selle ala lugeda väheolulise BSE-riskiga alaks, samas kui ülejäänud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvad alad võib lugeda kontrollitud BSE-riskiga alaks.

(6)

Võttes arvesse eespool nimetatud konkreetset teavet ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses alates väljaastumise kuupäevast, tuleks Põhja-Iirimaa lisada komisjoni otsuse 2007/453/EÜ (3) lisa punkti A kohasesse kolmandate riikide piirkondade loetelusse ning ülejäänud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja Briti kroonile alluvad alad tuleks lisada kõnealuse lisa punkti B seoses riikide või piirkondade liigitamisega vastavalt nende BSE staatusele. Seepärast tuleks kõnealuse otsuse lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019. Seda ei tuleks siiski kohaldada juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/453/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(2)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84).


LISA

Otsuse 2007/453/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

RIIKIDE VÕI PIIRKONDADE LOETELU

A.   Väheolulise BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Liikmesriigid

Belgia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Saksamaa

Eesti

Horvaatia

Itaalia

Küpros

Läti

Leedu

Luksemburg

Ungari

Malta

Madalmaad

Austria

Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Hispaania

Soome

Rootsi

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid

Island

Liechtenstein

Norra

Šveits

Kolmandad riigid

Argentina

Austraalia

Brasiilia

Tšiili

Colombia

Costa Rica

India

Iisrael

Jaapan

Namiibia

Uus-Meremaa

Panama

Paraguay

Peruu

Singapur

Ameerika Ühendriigid

Uruguay

Kolmandate riikide piirkonnad

Põhja-Iirimaa

B.   Kontrollitud BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Liikmesriigid

Iirimaa

Kreeka

Prantsusmaa

Kolmandad riigid

Kanada

Guernsey

Mani saar

Jersey

Mehhiko

Nicaragua

Lõuna-Korea

Taiwan

Ühendkuningriik, v.a Põhja-Iirimaa

C.   Määramata BSE-riskiga riigid ja piirkonnad

Riigid ja piirkonnad, mida ei ole nimetatud käesoleva lisa punktides A ega B.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/35


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/600,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2831 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt peavad kolmandad riigid, kellelt liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga hõlmatud loomi ja loomseid saadusi, esitama jääkide kontrolli kavad (edaspidi „kavad“), millega nähakse ette nõutavad tagatised. Kavad peaksid hõlmama vähemalt kõnealuse direktiivi I lisas loetletud jääkide ja ainete rühmi.

(3)

Komisjoni otsusega 2011/163/EL (3) kiideti heaks teatavate kolmandate riikide esitatud kavad nimetatud otsuse lisas loetletud teatavate loomade ja loomsete saaduste kohta.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud komisjonile Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade kavad veiste, lammaste/kitsede, sigade, hobuslaste, kodulindude, vesiviljeluse, piima, munade, küülikute, looduslike ulukite, tehistingimustes peetavate ulukite ja mee kohta. Kõnealused kavad annavad piisavad tagatised ja neid tuleks tunnustada.

(5)

Selleks et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja Briti kroonile alluvad alad kanda otsuses 2011/163/EL esitatud nende kolmandate riikide loetellu, mille kavasid on tunnustatud. Seepärast tuleks otsuse 2011/163/EL lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/163/EL lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


LISA

Otsuse 2011/163/EL lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Fääri saari ja Gruusiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

2)

Gruusiat ja Ghanat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

3)

Iisraeli ja Indiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„IM

Mani saar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

4)

Iraani ja Jamaicat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/38


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/601,

11. aprill 2019,

millega muudetakse rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste spermat

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2832 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1, artikli 10 lõike 2 esimest lõiku ja artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni rakendusotsuse 2011/630/EL (3) I lisas on esitatud selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama koduveiste sperma importi.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad rakendusotsuses 2011/630/EL sätestatud nõudeid koduveiste sperma saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda rakendusotsuse 2011/630/EL I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste sperma saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt muuta rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 20. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/630/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu (ELT L 247, 24.9.2011, lk 32).


LISA

Rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey“

 

 


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/41


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/602,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua veiste embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2833 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1 ja artikli 9 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni otsuse 2006/168/EÜ (3) I lisas on esitatud selliste kolmandate riikide loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama veiste embrüote importi.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad otsuses 2006/168/EÜ sätestatud nõudeid veiste embrüote saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda otsuse 2006/168/EÜ I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua veiste embrüote saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks otsuse 2006/168/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/168/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 4. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (ELT L 57, 28.2.2006, lk 19).


LISA

Otsuse 2006/168/EÜ I lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Šveitsi käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

II LISA

III LISA

IV LISA

GG

Guernsey

II LISA

III LISA

IV LISA“

b)

Iisraeli käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey

II LISA

III LISA

IV LISA“


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/44


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/603,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ lisasid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2834 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Määruses (EÜ) nr 854/2004 on sätestatud, et loomseid saadusi imporditakse üksnes sellisest kolmandast riigist või kolmanda riigi osast, mis on kõnealuse määruse kohaselt koostatud loetelus.

(3)

Komisjoni otsuses 2006/766/EÜ (3) on loetletud kolmandad riigid, mis vastavad määruses (EÜ) nr 854/2004 osutatud kriteeriumidele ja on seega suutelised tagama, et kõnealuste toodete eksport liitu vastab liidu õigusaktides tarbijate tervise kaitseks sätestatud sanitaartingimustele.

(4)

Eelkõige on kõnealuse otsuse I lisas loetletud kolmandad riigid, kust on lubatud sisse tuua kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid; otsuse II lisas aga on loetletud kolmandad riigid ja territooriumid, kust on lubatud sisse tuua inimtoiduks ette nähtud kalatooteid. Neis loeteludes on märgitud ka piirangud, mis kehtivad sellisele impordile teatavatest kolmandatest riikidest.

(5)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EÜ) nr 854/2004 sätestatud nõudeid inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade, meritigude ja kalatoodete saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(6)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda otsuses 2006/766/EL sätestatud selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid.

(7)

Seepärast tuleks otsuse 2006/766/EÜ I ja II lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/766/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsus 2006/766/EÜ, millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53).


LISA

Otsuse 2006/766/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Otsuse 2006/766/EÜ I lisas esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK

 

GG

GUERNSEY“

 

b)

Gröönimaad käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

JERSEY“

 

(2)

Otsuse 2006/766/EÜ II lisas esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Gaboni käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„GB

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK“

 

b)

Gruusiat käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„GG

GUERNSEY“

 

c)

Iraani käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

JERSEY“

 


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/47


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/604,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2838 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 17 lõiget 3, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(1)

Komisjoni otsuse 2010/472/EL (3) I lisas on esitatud loetelu kolmandatest riikide või nende osadest, kust liikmesriigid peavad lubama importida lammaste ja kitsede sperma saadetisi, ning otsuse III lisas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, kust liikmesriigid peavad lubama importida lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote saadetisi.

(2)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad otsuses 2010/472/EL sätestatud nõudeid lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(3)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda otsuse 2010/472/EL I ja III lisas esitatud selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote saadetisi.

(4)

Seepärast tuleks otsuse 2010/472/EL I ja III lisa vastavalt muuta.

(5)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/472/EL I ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).


LISA

Otsuse 2010/472/EL I ja III lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Otsuse 2010/472/EL I lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey“

 

 

(2)

Otsuse 2010/472/EL III lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

 

 

GG

Guernsey“

 

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey“

 

 


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/50


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/605,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2840 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ja lõiget 4 ning artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (3) on muu hulgas sätestatud tingimused, mida tuleb täita selliste saadetiste liitu toomisel, mis sisaldavad teatavaid lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, mida on töödeldud ühel kõnealuse otsuse II lisa 4. osas sätestatud töötlemisviisil (edaspidi „kaubad“), sealhulgas loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, kust on kaupade toomine liitu lubatud.

(3)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, kust lubatakse liitu tuua kaupu, tingimusel et need on läbinud II lisa kõnealuses osas osutatud asjakohase töötluse. Kõnealuste töötlemisviiside eesmärk on kõrvaldada teatavad loomaterviseriskid, mis on seotud konkreetsete kaupadega. Kõnealuse lisa 4. osas on sätestatud muu kui eritöötlus A ning eritöötlemisviisid B–F, mis on loetletud alanevas järjekorras vastavalt konkreetse kaubaga seotud loomaterviseriski suurusele.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad otsuses 2007/777/EÜ sätestatud nõudeid töötluse A läbinud, inimtoiduks ettenähtud kaupade saadetiste liitu toomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(5)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas sätestatud selliste kolmandate riikide ja nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kõnealuste kaupade saadetisi.

(6)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).


LISA

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Etioopiat käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A“


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/53


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/606,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2841 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1, artikli 9 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni rakendusotsuse 2012/137/EL (3) I lisas on esitatud selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama kodusigade sperma importi.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad rakendusotsuses 2012/137/EL sätestatud nõudeid kodusigade sperma saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda rakendusotsuse 2012/137/EL I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide ja nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade sperma saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt muuta rakendusotsuse 2012/137/EL I lisa.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2012/137/EL I lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/137/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29).


LISA

Rakendusotsuse 2012/137/EL I lisa tabelisse lisatakse Šveitsi käsitleva kande järele järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

 

GG

Guernsey

 

JE

Jersey“.

 


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/56


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/607,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2900 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (1) eriti selle artikli 20 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 6 lõike 4 teise lõigu teist lauset ja lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476, (4) millega pikendatakse kokkuleppel Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut 29. märtsil 2019 heaks ei kiidetud, lõppeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis alates 13. aprillist 2019 (väljaastumise kuupäev).

(2)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (5) on sätestatud loetelu piirikontrollipunktidest, mis on heaks kiidetud kooskõlas direktiividega 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ, ning keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelu ühtses veterinaariaalases elektroonilises süsteemis (TRACES). Need loetelud on esitatud vastavalt kõnealuse otsuse I ja II lisas.

(3)

Belgia esitatud ettepaneku alusel tuleks Antwerpeni sadamas ja Zeebrugge sadamas asuvate piirikontrollipunktide heakskiitu laiendada inimtoiduks ettenähtud pakendamata toodetele. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(4)

Taani esitatud ettepaneku alusel tuleks loetellu lisada Esbjergi sadama piirikontrollipunktis asuv uus kontrollikeskus pakendatud toodete kontrollimiseks. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(5)

Iirimaa esitatud ettepaneku alusel tuleks Dublini sadamas asuva piirikontrollipunkti heakskiitu laiendada loomadele ja inimtoiduks ettenähtud pakendamata toodetele ning Rosslare'i sadamas tuleks heaks kiita uus piirikontrollipunkt loomade ja toodete jaoks. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(6)

Hispaania esitatud ettepaneku alusel tuleks Ferroli sadamas heaks kiita uus piirikontrollipunkt pakendatud toodete jaoks. Lisaks sellele tuleks tühistada Santanderi sadama piirikontrollipunkti ja Vigo sadamas asuva piirikontrollipunki ühe kontrollikeskuse tegevuse peatamine. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(7)

Prantsusmaa esitatud ettepaneku alusel tuleks Caen-Ouistrehami sadamas, Calais' sadamas ja raudteel, Cherbourgi sadamas, Dieppe'i sadamas, Roscoffi sadamas ja Saint-Malo sadamas heaks kiita uued piirikontrollipunktid teatavate toote- või loomakategooriate jaoks. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(8)

Madalamaade esitatud ettepaneku alusel tuleks loetellu lisada Rotterdami sadama piirikontrollipunktis asuv uus kontrollikeskus inimtoiduks ettenähtud pakendatud toodete kontrollimiseks. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(9)

Seepärast tuleks otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(5)  Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsus 2009/821/EÜ, millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES (ELT L 296, 12.11.2009, lk 1).


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

erimärkuste juurde lisatakse järgmised märkused:

„(16)

=

Välja arvatud kabiloomade rümbad

(17)

=

Ainult maanteesõidukitega Eurotunneli süstikraudtee kaudu veetavate saadetiste puhul“;

b)

Belgiat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Antwerpeni sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

ii)

kanne Zeebrugge sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)“

 

c)

Taanit käsitlevas osas asendatakse kanne Esbjergi sadama kohta järgmisega:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)“

 

d)

Iirimaad käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Dublini sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O“

ii)

Dublini sadamat käsitleva kande järele lisatakse kanne Rosslare'i sadama kohta:

„Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O“

e)

Hispaaniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

Ciudad Reali käsitleva kande järele lisatakse kanne Ferroli sadama kohta:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“

 

ii)

kanne Santanderi sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

iii)

kanne Vigo sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), HC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

f)

Prantsusmaad käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

Bresti käsitleva kande järele lisatakse kanded Caen-Ouistrehami sadama ja Calais'sadama ja raudtee kohta:

„Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)“

 

ii)

Châteauroux-Déolsi käsitleva kande järele lisatakse kanne Cherbourgi sadama kohta:

„Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)“

iii)

Deauville'i käsitleva kande järele lisatakse kanne Dieppe'i sadama kohta:

„Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)“

iv)

Roissy Charles-de-Gaulle'i käsitleva kande järele lisatakse kanne Roscoffi sadama kohta:

„Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC“

 

v)

Roueni käsitleva kande järele lisatakse kanne Saint-Malo sadama kohta:

„Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O“

g)

Madalmaid käsitlevas osas asendatakse kanne Rotterdami sadama kohta järgmisega:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC (2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)“

 

h)

Ühendkuningriiki käsitlev osa jäetakse välja.

2)

II lisast jäetakse Ühendkuningriiki käsitlev osa välja.


Parandused

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/60


Komisjoni 10. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/1922 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 319, 14. detsember 2018 )

Leheküljel 129 punkti 3B001 alapunkti f alapunktides 3 ja 4

asendatakse

„3.

seadmed pooljuhtide maskide valmistamiseks, millel on kõik järgmised omadused:

a.

kasutatakse hälvitatud-fokuseeritud elektronkimpu, ioonkimpu või „laser“kiirt; ja

b.

mis tahes järgmine omadus:

1.

FWHM laotuspunkti suurus väiksem kui 65 nm ja kujundi paigutus väiksem kui 17 nm (keskmine + 3 sigma); või

2.

ei kasutata;

3.

Teise kihi katteviga väiksem kui 23 nm (keskmine + 3 sigma) maskil;

4.

seadmed seadiste töötlemiseks otsekirjutusmeetodeid kasutades, millel on kõik järgmised omadused:

a.

hälvitatud-fokuseeritud elektronkimp; ja

b.

mis tahes järgmine omadus:

1.

väikseim kimbu suurus 15 nm või väiksem; või

2.

katteviga väiksem kui 27 nm (keskmine + 3 sigma);“

järgmisega:

„3.

seadmed pooljuhtide maskide valmistamiseks, millel on kõik järgmised omadused:

a.

kasutatakse hälvitatud-fokuseeritud elektronkimpu, ioonkimpu või „laser“kiirt; ja

b.

mis tahes järgmine omadus:

1.

FWHM laotuspunkti suurus väiksem kui 65 nm ja kujundi paigutus väiksem kui 17 nm (keskmine + 3 sigma); või

2.

ei kasutata;

3.

Teise kihi katteviga väiksem kui 23 nm (keskmine + 3 sigma) maskil;

4.

seadmed seadiste töötlemiseks otsekirjutusmeetodeid kasutades, millel on kõik järgmised omadused:

a.

hälvitatud-fokuseeritud elektronkimp; ja

b.

mis tahes järgmine omadus:

1.

väikseim kimbu suurus 15 nm või väiksem; või

2.

katteviga väiksem kui 27 nm (keskmine + 3 sigma);“.


12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/61


Komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/461 (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 80, 22. märts 2019 )

Leheküljel 10 pealkirjas

asendatakse

„KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/461, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast“

järgmisega:

„KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/461, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi majandus- ja rahandusministeeriumile erandi tegemisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast“.

Leheküljel 10 põhjenduses 6

asendatakse

„(6)

Erisätete puudumise korral tooks Ühendkuningriigi väljaastumine liidust kaasa selle, et ei Inglise Pank ega Ühendkuningriigi võlahaldusasutus ei saa enam kehtivast erandist kasu, välja arvatud juhul, kui nad lisatakse selliste kolmandate riikide keskpankade ja võlahaldusasutuste loetellu, kelle suhtes erandit kohaldatakse.“

järgmisega:

„(6)

Erisätete puudumise korral tooks Ühendkuningriigi väljaastumine liidust kaasa selle, et ei Inglise Pank ega Ühendkuningriigi majandus- ja rahandusministeerium (Her Majesty's Treasury) ei saa enam kehtivast erandist kasu, välja arvatud juhul, kui nad lisatakse selliste kolmandate riikide keskpankade ja võlahaldusasutuste loetellu, kelle suhtes erandit kohaldatakse.“

Leheküljel 10 põhjenduse 7 kolmandas lauses

asendatakse

„Seega tuleks Inglise Pank ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutus lisada delegeeritud määruses (EL) 2016/522 sätestatud selliste avaliku sektori asutuste loetellu, kelle suhtes erandit kohaldatakse.“

järgmisega:

„Seega tuleks Inglise Pank ja Ühendkuningriigi majandus- ja rahandusministeerium (Her Majesty's Treasury) lisada delegeeritud määruses (EL) 2016/522 sätestatud selliste avaliku sektori asutuste loetellu, kelle suhtes erandit kohaldatakse.“

Leheküljel 12 lisas delegeeritud määruse (EL) 2016/522 I lisa punkti 13 muudatuses

asendatakse

„13.

Ühendkuningriik:

Inglise Pank;

Ühendkuningriigi võlahaldusasutus;“

järgmisega:

„13.

Ühendkuningriik:

Inglise Pank;

Ühendkuningriigi majandus- ja rahandusministeerium (Her Majesty's Treasury);“