ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 100I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
11. aprill 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/585, 11. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavaid loomi ja värsket liha ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/586, 11. aprill 2019, millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetisi ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/587, 11. aprill 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha ( 1 )

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/588, 11. aprill 2019, millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/589, 11. aprill 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua vesiviljelusloomade partiisid ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/590, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid ( 1 )

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/591, 11. aprill 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi ( 1 )

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/585,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavaid loomi ja värsket liha

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (2) ning eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/68/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu eeskirjad teatavate elusate kabiloomade impordile ühendusse ja transiidile ühenduse kaudu, muudetakse direktiive 90/426/EMÜ ja 92/65/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 72/462/EMÜ, (3) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (4), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 206/2010 (5) on sätestatud nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded. Määruses on sätestatud, et kabiloomade saadetisi ja nende loomade värsket liha, mis on ette nähtud inimtoiduks, võib kolmandatest riikidest liitu sisse tuua üksnes siis, kui need riigid täidavad nimetatud määruses sätestatud nõudeid.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EL) nr 206/2010 sätestatud nõudeid kabiloomade (v.a hobuslased) ning kabiloomade (sh hobuslaste) värske liha saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EL) nr 206/2010 I lisa 1. osas ja II lisa 1. osas sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide ja nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua kabiloomade (v.a hobuslased) ning kabiloomade (sh hobuslaste) värske liha saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 206/2010 I ja II lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 206/2010 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 321.

(4)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(5)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).


LISA

Määrust (EL) nr 206/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Määruse (EL) nr 206/2010 I lisa 1. osas:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GB-0

Kogu riik

 

 

 

GB-1

Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Šotimaa

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG – Guernsey

GG-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

V, IX

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE – Jersey

JE-0

Kogu riik

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

IVa, V, IX

2)

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas:

a)

Falklandi saari käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GB-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW“

 

 

 

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE – Jersey

JE-0

Kogu riik

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW“

 

 

 

 


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/586,

11. aprill 2019,

millega muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) ning eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (3), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (4) on sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu kodulinde ja linnukasvatussaadusi (edaspidi „kaubad“), ning veterinaarsertifikaatide nõuded. Kõnealuses määruses on sätestatud, et neid kaupu tohib liitu importida ja läbi liidu vedada ainult kõnealuse määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EÜ) nr 798/2008 sätestatud nõudeid kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kaupade saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(4)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa muudetakse järgmiselt.

a)

Hiinat käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„GB – Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GB-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A“

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev

Alguskuupäev

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„JE – Jersey

JE-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A“

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/587,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ja lõiget 4 ning artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (2), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 119/2009 (3) on sätestatud inimeste ja loomade tervishoiunõuded ning veterinaarsertifikaatide nõuded looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha saadetiste liitu sissetoomiseks ning on esitatud selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, kust on lubatud selliseid saadetisi liitu sisse tuua.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EÜ) nr 119/2009 sätestatud nõudeid looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide ja nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha saadetisi.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12).


LISA

Määruse (EL) nr 119/2009 I lisa 1. osas sätestatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Kanadat käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM“

 

b)

Gröönimaad käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM“

 


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/588,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku, artikli 8 lõiget 4 ja artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (2), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 605/2010 (3) on sätestatud inimeste ja loomade tervishoiunõuded ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetiste liitu sissetoomisel ning on esitatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, kust on lubatud selliseid saadetisi liitu sisse tuua.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EL) nr 605/2010 sätestatud nõudeid inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EL) nr 605/2010 I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu veergudesse A, B ja C, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete saadetisi.

(5)

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel, ELT L 175, 10.7.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 605/2010 I lisas sätestatud tabelit muudetakse järgmiselt:

(a)

Etioopiat käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+“

(b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey

+

+

+“


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/589,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua vesiviljelusloomade partiisid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavatel veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artiklit 22 ja artikli 61 lõiget 3.

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (2), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1251/2008 (3) III lisas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, territooriumidest, tsoonidest ja piirkondadest, kust on lubatud liitu sisse tuua vesiviljelusloomi.

(3)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EÜ) nr 1251/2008 sätestatud nõudeid vesiviljelusloomade partiide liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(4)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisas sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua vesiviljelusloomade partiisid.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse vektorliikide loetelu (ELT L 337, 16.12.2008, lk 41).


LISA

Määruse (EL) nr 1251/2008 III lisas esitatud tabelit muudetakse järgmiselt.

a)

Cooki saari käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

X

X

X

 

Kogu riik

GG

Guernsey

X

X

X

 

Kogu riik“

b)

Iisraeli käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„JE

Jersey

X

X

X

 

Kogu riik“


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/590,

11. aprill 2019,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2 ja artikli 9 lõike 1 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa I peatükis osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (3) eriti selle artikli 2 punkti i, artikli 12 lõikeid 1, 4 ja 5, artikli 13 lõiget 2 ning artikleid 15, 16, 17 ja 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Euroopa Ülemkogu võttis 22. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/476 (4), millega pikendatakse Ühendkuningriigi puhul Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast ajavahemikku. Kui alamkoda ei kiida väljaastumislepingut hiljemalt 29. märtsiks 2019 heaks, pikendatakse vastavalt nimetatud otsusele Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Direktiivis 2009/156/EÜ on sätestatud loomatervisenõuded hobuslaste importimiseks liitu. Kooskõlas selle direktiiviga võib liitu importida ainult hobuslasi, kes on pärit kõnealuse direktiivi kohaselt koostatud kolmandate riikide loetelus nimetatud kolmandatest riikidest või nende riikide territooriumide osadest ning kellega on kaasas on kõnealuses direktiivis esitatud näidisele vastav veterinaarsertifikaat.

(3)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud loomatervisenõuded hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote importimiseks liitu. Kooskõlas selle direktiiviga võib liitu importida ainult hobuslasi, kes on pärit kõnealuse direktiivi kohaselt koostatud kolmandate riikide loetelus nimetatud kolmandatest riikidest või nende riikide territooriumide osadest ning kellega on kaasas on kõnealuses direktiivis esitatud näidisele vastav veterinaarsertifikaat. Veterinaarsertifikaadiga kinnitatakse, et tooted on pärit sellistest tunnustatud seemendusjaamadest või spermasäilituskeskustest või kogumis- ja tootmisrühmadest, mille tagatised on vähemalt samaväärsed kõnealuse direktiivi D lisa I peatükis kehtestatud tingimustega.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/659 (5) on muu hulgas kehtestatud loetelu kolmandatest riikidest ja kolmandate riikide territooriumi osadest, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid.

(5)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad direktiivides 2009/156/EÜ ja 92/65/EMÜ ning rakendusmääruses (EL) 2018/659 sätestatud nõudeid elushobuslaste ning hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote saadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(6)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisas sätestatud selliste kolmandate riikide ja nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid.

(7)

Hobuslaste terviseseisundi osas tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ning Briti kroonile alluvad alad määrata sanitaarrühma A, ning kõikidesse kategooriatesse kuuluvate hobuslaste liitu sisenemine peaks olema lubatud.

(8)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(4)  Euroopa ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(5)  Komisjoni 12. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 110, 30.4.2018, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisas sätestatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

Falklandi saari käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GB-0

Kogu riik

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Kogu riik

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey

JE-0

Kogu riik

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 


11.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 100/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/591,

11. aprill 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Direktiivis 97/78/EÜ on sätestatud kolmandatest riikidest liitu toodavate toodete veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted. Kõnealuse direktiivi artikli 19 lõikes 1 on sätestatud, et komisjon peab koostama selliste taimsete saaduste loendi, mis peavad läbima piiril veterinaarkontrolli, kuna võivad põhjustada nakkuslike loomahaiguste liitu levimise riski, ning selliste kolmandate riikide loendi, kellel võib lubada kõnealuseid taimseid saadusi liitu eksportida.

(3)

Sellest tulenevalt on komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (3) IV lisas loetletud hein ja põhk kui taimsed saadused, mis peavad läbima piiril veterinaarkontrolli, ning kõnealuse määruse V lisas on loetletud riigid, kust liikmesriikidel on lubatud heina ja põhku importida.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad täidavad määruses (EÜ) nr 136/2004 sätestatud nõudeid heina- ja põhusaadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(5)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja teatavad Briti kroonile alluvad alad kanda määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisas esitatud selliste riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Määrust ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 22. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.1.2004, lk 11).


LISA

Määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmised read:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

GG

Guernsey“;

b)

Islandi käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„JE

Jersey“.