ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 74

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
18. märts 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/423, 13. märts 2019, millega antakse liidu luba biotsiidiperele Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2019/424, 15. märts 2019, millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013 ( 1 )

46

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/425, 12. märts 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitees

67

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/426, 12. märts 2019, millega nimetatakse ametisse üks Belgia Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja kaks asendusliiget

100

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/427, 12. märts 2019, millega nimetatakse ametisse Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

101

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/1


Teave Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

Eespool nimetatud protokoll allkirjastati 20. detsembril 2018 Brüsselis.


MÄÄRUSED

18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/423,

13. märts 2019,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 44 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

27. augustil 2015 esitas SCC GmbH ettevõtja Novadan ApS nimel määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (Novadani nisadesinfektsioonivahendite biotsiidipere, edaspidi „biotsiidipere“) ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 3. Taani pädev asutus nõustus taotlust hindama kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõikega 1. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-YV019394-00.

(2)

Biotsiidipere sisaldab toimeainena joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja. Võttes arvesse toimeaine olemuslikke omadusi ja endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikke kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100, (2) kaalub komisjon joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi heakskiitmise otsuse läbivaatamist vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 15. Olenevalt kõnealuse läbivaatamise tulemustest kaalub komisjon seejärel, kas kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 48 tuleb liidu antud load kõnealust toimeainet sisaldavate toodete jaoks läbi vaadata.

(3)

11. aprillil 2018 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma soovitused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4)

31. oktoobril 2018 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, (3) mis vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3 sisaldas biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandit ning biotsiidipere lõplikku hindamisaruannet. Arvamuses järeldatakse, et biotsiidipere vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(5)

17. jaanuaril 2019 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(6)

Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidipere jaoks liidu luba.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Novadan ApS antakse liidu luba biotsiidipere „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ (Novadani nisadesinfektsioonivahendite biotsiidipere) jaoks, loa number on EU-0019757-0000.

Liidu luba kehtib alates 7. aprillist 2019 kuni 31. märtsini 2029.

Liidu loa andmisel eeldatakse vastavust lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301, 17.11.2017, lk 1).

(3)  Euroopa Kemikaaliameti 6. juuli 2018. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidipere „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan“ jaoks (ECHA/BPC/215/2018).


LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0019757-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EU-0019757-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

1.   HALDUSTEAVE

1.1.   Biotsiidipere nimi

Nimetus

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

1.2.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

1.3.   Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi

Novadan ApS

Aadress

Platinvej 21, 6000 Kolding, Taani

Loa number

EU-0019757-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber

EU-0019757-0000

Loa andmise kuupäev

7. aprill 2019

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

31. märts 2029

1.4.   Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Novadan ApS

Tootja aadress

Platinvej 21, 6000 Kolding Taani

Tootmiskohtade asukoht

Platinvej 21, 6000 Kolding Taani

1.5.   Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

Polüvinüülpürrolidoonjood

Tootja nimi

Marcus Research Laboratory, Inc.

Tootja aadress

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Ühendriigid


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

Cosayach Nitratos S.A.

Tootja aadress

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Tšiili


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

ACF Minera S.A.

Tootja aadress

San Martin No 499, 1100000 Iquique Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Tšiili


Toimeaine

Jood

Tootja nimi

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Tootja aadress

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Tšiili

Tootmiskohtade asukoht

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Tšiili

2.   BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA KASUTUSVORM

2.1.   Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,714

3,57

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,15

0,75

2.2.   Kasutusvormi liik (liigid)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

AL - Muu vedelik

EW - Emulsioon, õli vees

II OSA

TEINE TEABETASAND — TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 1

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–1

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

3,57

3,57

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,75

0,75

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

SL - Lahustuv kontsentraat

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Võib söövitada metalle.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 –lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kontsentraat)

Täita mahuti lahjendatud kontsentraadiga ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades.

Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendusele 20 %

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 2 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kontsentraat)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kontsentraat)

Täita mahuti lahjendatud kontsentraadiga ja keerata päästikpihusti peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada päästikpihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Täita mahuti vajadusel värske desovahendiga.

Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja pihusti neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendusele 20 %

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine elektroonilise pihustiga (kontsentraat)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, elektrooniline pihusti (kontsentraat)

Avada lahjendatud kontsentraati sisaldav mahuti ja sisestada elektroonilise pihusti imitoru.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada elektroonilise pihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Asendada tühi mahuti vajadusel uue mahutiga. Pärast desinfitseerimist panna imitorusüsteem veeämbrisse ja loputada pihusti, pumbates vett läbi pihusti.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendusele 20 %

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 4. Kasutus # 4 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kontsentraat)

Avada lahjendatud kontsentraati sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendusele 20 %

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 5. Kasutus # 5 – lüpsijärgne automatiseeritud pihustamine roboti abil (kontsentraat)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud pihustamine roboti abil (kontsentraat)

Avada lahjendatud kontsentraati sisaldav mahuti ja sisestada robotlüpsiseadme imitoru.

Robot puhastab nisad automatiseeritud harjade abil. Pärast robotlüpsmist pihustatakse 2–4 ml desovahendit automaatselt klastriharust nisadele. Pihusti loputamine on automaatne.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lahjendusele 20 %

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.5.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (1) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Lahjendada kontsentraati dekanteerimise või pumpamise teel. Täita mahuti lahjendatud kontsentraadiga ja keerata sissekastmistops peale. Kontsentraati tuleb lahjendada vahekorras 1:4. Meta-SPC 1 kontsentraadid sisaldavad 0,89 % kogu joodi ja lahjendatakse vahekorras 1:4 kasutuslahuseks, mille joodi kogusisaldus on 0,178 %. See vastab 20 % lahjendusele (massi järgi).

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalpakendis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 1 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Nova Dip

IO Dip

Udder Des 1:4 Jod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

Loa number

EU-0019757-0001 1–1

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

3,57

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,75

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 2

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–2

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,0

1,42

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,21

0,298

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 2 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 6. Kasutus # 1 –lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 7. Kasutus # 2 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (2) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalpakendis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 2 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Jopo Film

IO Super Dip

Barrera Dip

Loa number

EU-0019757-0001 1–1

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,42

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,298

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 3

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–3

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,82

0,99

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,172

0,208

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 3 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 8. Kasutus # 1 – lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 9. Kasutus # 2 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (3) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalpakendis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 18 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 3 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Nova Dip Barriere

IO Multi Dip

Loa number

EU-0019757-0002 1–2

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,82

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,172

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 4

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–2

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,714

0,99

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,15

0,208

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 4 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 4 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 10. Kasutus # 1 – lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 11. Kasutus # 2 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata päästikpihusti peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada päästikpihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Täita mahuti vajadusel värske desovahendiga. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja pihusti neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 12. Kasutus # 3 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine elektroonilise pihustiga (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, elektrooniline pihusti (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada elektroonilise pihusti imitoru.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada elektroonilise pihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Asendada tühi mahuti vajadusel uue mahutiga. Pärast desinfitseerimist panna imitorusüsteem veeämbrisse ja loputada pihusti, pumbates vett läbi pihusti.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.°C

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 13. Kasutus # 4 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 14. Kasutus # 5 – lüpsijärgne automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada robotlüpsiseadme imitoru.

Robot puhastab nisad automatiseeritud harjade abil. Pärast robotlüpsmist pihustatakse 2–4 ml desovahendit automaatselt klastriharust nisadele. Pihusti loputamine on automaatne.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.5.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.°C

4.5.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (4) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalmahutis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 4 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Jopo Spray

IO Spray

Barrera Spray

Agro Teat Spray

Nova Dip Ready for Use

Loa number

EU-0019757-0004 1–4

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

0,714

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,15

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 5

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–5

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,0

1,46

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,21

0,307

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 5 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

AL - Muu vedelik

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 5 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 15. Kasutus # 1 – lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 16. Kasutus # 2 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata päästikpihusti peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada päästikpihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Täita mahuti vajadusel värske desovahendiga.

Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja pihusti neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.°C

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 17. Kasutus # 3 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine elektroonilise pihustiga (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, elektrooniline pihusti (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada elektroonilise pihusti imitoru.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pihustada elektroonilise pihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Asendada tühi mahuti vajadusel uue mahutiga. Pärast desinfitseerimist panna imitorusüsteem veeämbrisse ja loputada pihusti, pumbates vett läbi pihusti.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 18. Kasutus # 4 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 19. Kasutus # 5 – lüpsijärgne automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada robotlüpsiseadme imitoru.

Robot puhastab nisad automatiseeritud harjade abil. Pärast robotlüpsmist pihustatakse 2–4 ml desovahendit automaatselt klastriharust nisadele. Pihusti loputamine on automaatne.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.5.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (5) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalmahutis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 5 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Nova Dip Spray 3000

IO Spray Plus

PV-Plus 3000

Tehotippi Soft Plus

F 6 Robo V

Loa number

EU-0019757-0005 1–5

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,46

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,307

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6

1.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 HALDUSTEAVE

1.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 identifikaator

Identifikaator

meta-SPC 6

1.2.   Loanumbri järelliide

Number

1–6

1.3.   Biotsiidi liik (liigid)

Biotsiidi liik (liigid)

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 KOOSTISE TEAVE

2.1.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Minimaalselt

Maksimaalselt

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,0

1,43

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,21

0,3

2.2.   Toote omaduste metakokkuvõtte 6 oleku kirjeldus(ed)

Kasutusvorm(id)

EW - Emulsioon, õli vees

3.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

4.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 6 LUBATUD KASUTUS

4.1.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 20. Kasutus # 1 – lüpsijärgne käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Puhastada vahetult enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga.

Pärast lüpsmist pigistada mahutit ja asetada sissekastmistopsid altpoolt iga nisa ümber, veendudes, et nisa oleks kogu ulatuses desovahendisse kastetud. Täita värske desovahendiga, vajadusel mahutit pigistades. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja sissekastmistops neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.1.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 21. Kasutus # 2 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, päästikpihusti (kasutusvalmis)

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata päästikpihusti peale.

Puhastada enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga. Pärast lüpsmist pihustada päästikpihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Täita mahuti vajadusel värske desovahendiga. Pärast desinfitseerimist tühjendada ja puhastada mahuti ja pihusti neid veega loputades.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.2.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.2.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 22. Kasutus # 3 – lüpsijärgne käsitsi pihustamine elektroonilise pihustiga (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

käsitsi pihustamine, elektrooniline pihusti (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada elektroonilise pihusti imitoru.

Puhastada enne lüpsi nisasid hoolikalt individuaalse paberrätiku/lapiga. Pärast lüpsmist pihustada elektroonilise pihusti abil nisadele desovahendit, veendudes, et iga nisa oleks desovahendiga kaetud. Asendada tühi mahuti vajadusel uue mahutiga. Pärast desinfitseerimist panna imitorusüsteem veeämbrisse ja loputada pihusti, pumbates vett läbi pihusti.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.3.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote käsitsi pihustamisel kanda kemikaalikindlaid kindaid (kaitsekinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteteabes).

4.3.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 23. Kasutus # 4 – lüpsijärgne automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada automatiseeritud sissekastmissüsteemi imitoru.

Enne lüpsmist puhastada nisad hoolikalt automatiseeritult või käsitsi.

Pärast lüpsmist vähendatakse vaakumit selliselt, et nisakannude haare lõdveneb ja nendesse juhitakse nisa desovahend. Lüpsiriista eemaldamise (ACR - Automatic Cluster Removal süsteemi abil) järel on nisad kaetud 2–4 ml desovahendiga. Kui ACR on väljalülitatud, loputatakse automatiseeritud sissekastmisseadmega lüpsiriist põhjalikult veega ja kuivatatakse suruõhuga. Pärast seda on lüpsiriist järgmiseks lüpsiks valmis. Kogu protsess on automatiseeritud.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.4.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.   Kasutusala kirjeldus

Tabel 24. Kasutus # 5 – lüpsijärgne automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Tooteliik

Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Bakterid

Pärmseen

Kasutuskoht

Sisetingimustes

DESINFITSEERIMINE LOOMADE HÜGIEENI EESMÄRGIL: lüpsiloomade (lehmad, pühvlid, lambad, kitsed) nisade lüpsijärgse desinfitseerimise vahend.

Kasutusmeetod(id)

automatiseeritud pihustamine roboti abil (kasutusvalmis)

Avada kasutusvalmis toodet sisaldav mahuti ja sisestada robotlüpsiseadme imitoru.

Robot puhastab nisad automatiseeritud harjade abil. Pärast robotlüpsmist pihustatakse 2–4 ml desovahendit automaatselt klastriharust nisadele. Pihusti loputamine on automaatne.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus

Lehmad ja pühvlid: 4 ml/loom protseduuri kohta; lambad 2 ml/loom protseduuri kohta; kitsed: 3 ml/loom protseduuri kohta.

Lüpsijärgne kasutamine: 1–3 korda päevas (pärast igat lüpsi).

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kanister, HDPE: 0,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l

Plastvaat, HDPE: 200 l

Mahtlastikonteiner, HDPE: 1 000 l

Läbipaistmatud mahutid.

4.5.1.   Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.2.   Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.3.   Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4.   Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.5.   Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt üldiseid kasutusjuhiseid.

5.   TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S (6) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1.   Kasutusjuhendid

Täita mahuti kasutusvalmis tootega ja keerata sissekastmistops peale.

Enne kasutamist tuleb tooted viia temperatuurile üle 20 °C.

Soovitatav on toote pealekandmisvahendi täitmiseks kasutada doseerimispumpa.

Piisava kokkupuuteaja tagamiseks tuleb vältida toote eemaldamist pärast pealekandmist. Jätta toode nisadele ja lasta loomadel vähemalt viis minutit pärast lüpsijärgset desinfitseerimist püsti olla.

5.2.   Riskivähendamismeetmed

Juhul, kui on vaja kombineerida lüpsieelset ja -järgset desinfitseerimist, tuleks kaaluda lüpsieelseks desinfitseerimiseks teise, joodi mitte sisaldava toote kasutamist.

5.3.   Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: eemaldada kannatanu saasteallika juurest.

Sissehingamisel: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: loputada veega. Eemaldada saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaärrituse või vaevuste korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada viivitamatult veega (vähemalt 15 minutit). Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Vaevuste püsimise korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: sümptomite ilmnemise ja/või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda viivitamatult mürgistusteabekeskuse poole. Teadvusehäire korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist, vaid panna isik taastumisasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

Arsti poole pöördudes hoida toote pakend või etikett käepärast.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida mahavoolanud toote jõudmist äravoolu, kanalisatsiooni või vooluveekogusse.

Teatada pädevatele asutustele, kui toode on põhjustanud keskkonnasaaste (kanalisatsioonis, vooluveekogus, pinnases või õhus).

Tõkestada ulatuslikumad lekked kokkukogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertse materjaliga ning asetada seejärel sobivasse suletud mahutisse eeskirjadekohaseks kõrvaldamiseks.

Mitte panna mahavoolanud materjale tagasi originaalmahutisse.

5.4.   Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kõrvaldamine: kõrvaldada kasutamata toode ja pakend vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutatud toote saab uhta linna kanalisatsiooni või paigutada sõnnikuhoidlasse vastavalt kohalikele nõuetele. Vältida eraldumist individuaalsetesse reoveepuhastusjaamadesse.

Tühje mahuteid loputada rohke veega ja kõrvaldada koos tava- või kaubandusjäätmetega.

Nisade puhastamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tavaprügina.

Toode kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Pakend kuulub ohtlike jäätmete kategooriasse: ei.

Euroopa jäätmeloendi (EWC) kood: 0706 rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed.

Muu teave: jäätmete käitlemisel tuleb arvesse võtta toote käitlemise suhtes kehtivaid ettevaatusabinõusid. Jäätmekood kehtib puhtal kujul esinevate tootejääkide puhul.

5.5.   Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Märgitakse ohutuskaardil: hoida originaalmahutis. Hoida toodet läbipaistmatus mahutis kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduainetest, loomasöödast, väetistest ja muudest tundlikest materjalidest. Hoida külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

Hoidmistemperatuur: 0–30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud.

6.   MUU TEAVE

Meta-SPC 6 pH vahemik: 4–5

7.   KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6

7.1.   Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis

Kaubanduslik nimetus

Jopo Winterspray

IO Winterspray

Jodopax RTU

Barrera W

Loa number

EU-0019757-0006 1–6

Tavanimetus

IUPAC nimetus

Funktsioon

CAS number

EÜ number

Sisaldus (%)

Polüvinüülpürrolidoonjood

 

Toimeaine

25655-41–8

 

1,43

Jood

 

Toimeaine

7553-56–2

231–442-4

0,3


(1)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 1 iga lubatud kasutuse puhul.

(2)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 2 iga lubatud kasutuse puhul.

(3)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 3 iga lubatud kasutuse puhul.

(4)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 4 iga lubatud kasutuse puhul.

(5)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 5 iga lubatud kasutuse puhul.

(6)  Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 6 iga lubatud kasutuse puhul.


18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/424,

15. märts 2019,

millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt peab komisjon kehtestama ökodisaini nõuded energiamõjuga toodetele, mille müügi- ja kaubandusmahud on suured ning millel on oluline keskkonnamõju, mida on võimalik ilma liigsete kuludeta oluliselt vähendada.

(2)

Komisjon on teinud ettevalmistava uuringu, et analüüsida tavaliselt äriotstarbel kasutatavate serverite ja andmesalvestustoodete tehnika-, keskkonna- ja majandusaspekte. Uuring on tehtud koostöös ELi ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud.

(3)

Servereid ja andmesalvestustooteid turustatakse tavaliselt kasutamiseks andmekeskustes, kontorites ja ettevõtluskeskkonnas.

(4)

Serverite ja andmesalvestustoodete keskkonnaaspektid, mida peetakse käesoleva määruse seisukohast oluliseks, on kasutusetapi energiatarve ja ressursitõhusus, eelkõige sellistest aspektidest nagu parandatavus, korduskasutatavus ja ringlussevõetavus varustuskindluse huvides.

(5)

Ökodisaini nõuded peaksid ühtlustama serverite ja andmesalvestustoodete energiatarbe ja ressursitõhususe nõuded kogu liidus, et siseturg toimiks paremini ja et kõnealused tooted töötaksid keskkonnasõbralikumalt.

(6)

Otseselt serveritega seotud aastane energiatarve on 2030. aastal eeldatavasti 48 TWh, ning kui arvata sinna juurde taristuga (nt jahutussüsteemid ja puhvertoiteallikasüsteemid) seotud aastane energiatarve, kasvab see arv 75 TWh-ni. Andmesalvestustoodete aastane energiatarve on 2030. aastal eeldatavasti 30 TWh ja koos taristuga 47 TWh. Ettevalmistav uuring näitab, et serverite ja andmesalvestustoodete kasutusetapi energiatarvet on võimalik tunduvalt vähendada.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud ökodisaini nõuete tulemusena on aastane energiasääst 2030. aastaks hinnanguliselt umbes 9 TWh (ligikaudu Eesti 2014. aasta elektrienergiatarve). Täpsemalt annavad käesolevas määruses sätestatud serverite ökodisaini nõuded 2030. aastaks hinnanguliselt otsest energiasäästu umbes 2,4 TWh aastas ja kaudset (st taristust tingitud) energiasäästu 3,7 TWh aastas, mis annab kogusäästuks 6,1 TWh ehk 2,1 miljonit CO2-ekvivalenttonni. Käesolevas määruses sätestatud andmesalvestusseadmete ökodisaini nõuded annavad 2030. aastaks hinnanguliselt otsest energiasäästu umbes 0,8 TWh aastas ja kaudset (st taristust tingitud) energiasäästu 2 TWh aastas, mis annab kogusäästuks 2,8 TWh ehk 0,9 miljonit CO2-ekvivalenttonni.

(8)

Liidu ringmajanduse tegevuskava (2) kohaselt peaks komisjon veenduma, et ökodisaini kriteeriumide väljatöötamisel või läbivaatamisel pannakse erilist rõhku ringmajandusega seotud aspektidele, nagu toodete vastupidavus ja parandatavus. Seepärast tuleks sätestada nõuded energiaga mitteseotud aspektide kohta, nagu oluliste komponentide ja kriitilise tähtsusega toorainete eemaldamine, turvalise andmekustutuse funktsiooni olemasolu ja püsivara uusima versiooni pakkumine.

(9)

Oluliste komponentide eemaldamise nõue peaks eeldatavasti soodustama serverite ja andmesalvestustoodete parandatavust ja uuendatavust, eriti kolmandate isikute poolt (näiteks varuosade remontijad ja hooldajad).

(10)

Võimalust käsitleda ökodisaini määrustes kriitilise tähtsusega tooraineid (sealhulgas ettevõtete serverite puhul) mainiti hiljutises komisjoni talituste töödokumendis „Aruanne kriitilise tähtsusega toorainete ja ringmajanduse kohta“ (3).

(11)

Turvalise andmekustutuse funktsiooni olemasolu nõuet saaks rakendada selliste tehniliste lahenduste abil nagu funktsiooni realiseerimine püsivaras, harilikult põhimises sisend-väljundsüsteemis (BIOS), autonoomses buuditavas keskkonnas olevas tarkvaras, mis tarnitakse tootega kaasas oleval buuditaval laserplaadil, DVD-l või USB-mäluseadmel või tarkvaras, mille saab installida koos tootega tarnitavatesse toetatud operatsioonisüsteemidesse (näidete loetelu ei ole ammendav).

(12)

Energiaga mitteseotud aspektidele esitatavad nõuded aitavad eeldatavalt pikendada serverite tööiga, muutes lihtsamaks serverite varustamise lisaseadmetega ja taaskasutuse, säilitades samas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (4) kehtestatud eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise.

(13)

Serverite ja andmesalvestustoodete energiatarvet on võimalik vähendada olemasolevate litsentsivabade tehniliste lahenduste abil ilma nende toodete ostmise ja käitamise kogukulu suurendamata.

(14)

Ökodisaini nõuded ei tohiks mõjutada serverite ja andmesalvestustoodete kasutusomadusi ja taskukohasust lõpptarbija seisukohast ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale.

(15)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks selliste nõuete kohaldamist, mis tulenevad liidu tervis- ja ohutusalastest õigusnormidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/35/EL, (5) mis hõlmab kõiki vahelduvpingel 50 – 1 000 V või alalispingel 75 – 1 500 V töötavatest elektriseadmetest tulenevaid tervis- ja ohutusriske.

(16)

Ökodisaini nõuete kehtestamisel tuleks tootjatele anda piisavalt aega, et oma tooted käesoleva määruse kohaselt ümber kujundada. Ajakava peaks olema selline, et selles võetaks arvesse mõju tootjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kuludele ning ühtlasi tagataks käesoleva määruse eesmärkide õigeaegne saavutamine.

(17)

Tootenäitajate mõõtmiseks ja arvutamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, sealhulgas Euroopa standardiorganisatsioonide poolt komisjoni taotlusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 (6) sätestatud korra kohaselt vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui sellised on olemas.

(18)

Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikliga 8 on käesolevas määruses sätestatud, milliseid vastavushindamismenetlusi tuleb kohaldada.

(19)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ IV ja V lisas osutatud tehnilistes dokumentides teavet niivõrd, kuivõrd see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(20)

Lisaks käesolevas määruses sätestatud siduvatele õigusnõuetele tuleks määrata kindlaks parimate võimalike tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlustasemed, et serverite ja andmesalvestustoodete olelusringi keskkonnatoimet iseloomustav teave oleks laialdaselt ja kergesti kättesaadav.

(21)

Komisjoni määrust (EL) nr 617/2013 (7) tuleks muuta, et jätta selle kohaldamisalast välja serverarvutid ja vältida sel viisil kattuvust käesoleva määruse kohaldamisalas olevate samade toodetega.

(22)

Käesolevas määruses esitatud mõisted, mis on seotud andmesalvestustoodetega, on kooskõlas salvestusvõrkude tootjate liidu (Storage Networking Industry Association, SNIA) rohesalvestusalgatuse raames väljatöötatud terminoloogiaga, mis on defineeritud programmi SNIA Emerald taksonoomias.

(23)

Eelkõige vastab väikeste andmesalvestustoodete määratlus SNIA Emeraldi taksonoomias sätestatud kategooria „Online 1“ seadmetele ja suurte andmesalvestustoodete määratlus vastab SNIA Emeraldi taksonoomias sätestatud kategooria „Online 5“ ja „Online 6“ seadmetele.

(24)

Käesolevas määruses esitatud mõisted, mis on seotud serverite tooteliikidega, serveri tõhususe, serveri jõudluse ja suurima võimsusega, on kooskõlas standardis EN 303 470:2018 kehtestatud terminoloogiaga. Serveri tõhususe mõõtmise ja arvutamise metoodika on kooskõlas standardis EN 303 470:2018 kehtestatud metoodikaga.

(25)

Töötingimuste klassid ja nende omadused on kooskõlas Ameerika kütte-, jahutus- ja kliimasüsteemide inseneride liidu koostatud juhendiga „Thermal Guidelines for Data Processing Environments“ (andmetöötluskeskkondade soojustingimused). Eelkõige on iga töötingimuste klassi piirtingimused (nt temperatuur ja niiskus) kooskõlas juhendis „Thermal Guidelines for Data Processing Environments“ esitatud keskkonnatingimuste lubatud vahemikega, kui tootjad katsetavad oma seadmeid, kontrollimaks, kas need nende tingimuste piires töötavad.

(26)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõikes 1 sätestatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaini nõuded serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete turustamiseks ja kasutuselevõtuks.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:

a)

manusrakenduste jaoks ette nähtud serverid;

b)

serverid, mis on liigitatud väikeserveriteks määruse (EL) nr 617/2013 tähenduses;

c)

rohkem kui nelja protsessoripesaga serverid;

d)

serverseadmed;

e)

suured serverid;

f)

absoluutse tõrketaluvusega serverid;

g)

võrguserverid;

h)

väikesed andmesalvestustooted;

i)

suured andmesalvestustooted.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „server“– infotehnoloogiatoode, mis pakub teenuseid klientseadmetele, nagu lauaarvutid, sülearvutid, kõhnklient-lauaarvutid, internetitelefonid, nutitelefonid, tahvelarvutid, telekommunikatsiooniseadmed, automaatsüsteemid või muud serverid, ja haldab nende võrguressursse ning millele pääseb eelkõige ligi võrguühenduse, mitte kasutaja vahetult ühendatud sisendseadmete (nt klaviatuur või hiir) kaudu ja millel on järgmised omadused:

a)

see on ette nähtud kasutamiseks serveri operatsioonisüsteemiga (OS) ja/või hüperviisoritega ning on mõeldud kasutaja paigaldatud ärirakenduste käitamiseks;

b)

see sobib veaparanduskoodi (error-correcting code, ECC) ja/või puhverdatud mälu (sh puhverdatud kaherealised mälumoodulid (DIMMid) ja emaplaadipuhvri (BOB) konfiguratsioonid) kasutamiseks;

c)

kõik protsessorid saavad kasutada jagatud süsteemimälu ja on üheleainsale operatsioonisüsteemile või hüperviisorile sõltumatult nähtavad;

2)   „rohkem kui nelja protsessoripesaga server“– server, millel on protsessori paigaldamiseks rohkem kui neli liidest. Mitmesõlmeliste serverite puhul tähistab see termin serverit, mille igas sõlmes on rohkem kui neli liidest;

3)   „manusrakendus“– tarkvararakendus, mis asub alaliselt tööstus- või tarbijaseadmes ning on tavaliselt salvestatud säilmällu, näiteks püsimällu või välkmällu;

4)   „serverseade“– server, mis ei ole ette nähtud kasutama kasutaja paigaldatavat tarkvara, pakub teenuseid ühe või mitme võrgu kaudu, on tavaliselt juhitav veebi- või käsurealiidese kaudu ja on komplektis etteinstallitud operatsioonisüsteemi ja rakendustarkvaraga, mida kasutatakse kindla funktsiooni või omavahel tihedalt seotud funktsioonide täitmiseks;

5)   „tõrketaluvusega server“– server, mille projekteerimisel on süsteemi mikroarhitektuuri, protsessorisse ja kiibistikku integreeritud ulatuslikud töökindlus-, käideldavus-, teenindavus- ja skaleeritavusvõimalused;

6)   „suur server“– tõrketaluvusega server, mis tarnitakse eelnevalt integreeritud/eelnevalt katsetatud süsteemina, mis on paigutatud ühte või mitmesse täissuurusega püstikusse ja mis hõlmab kõrgühenduvusega sisendite/väljundite alamsüsteemi vähemalt 32 kindla sisend-/väljundpesaga;

7)   „mitmesõlmeline server“– server, milles on ühte korpusesse paigaldatud vähemalt kaks sõltumatut serverisõlme, mis kasutavad ühiselt vähemalt üht toiteplokki. Mitmesõlmelises serveris jaotatakse kõigi sõlmede toidet ühiste toiteplokkide kaudu. Mitmesõlmelise serveri serverisõlmed ei ole käigult vahetatavad;

8)   „absoluutse tõrketaluvusega server“– server, mis on projekteeritud täieliku riistvaraliiasusega (st üheaegselt ja korduvalt täitma sama ülesannet, et tagada kriitilise tähtsusega rakenduste pidev käideldavus), milles iga arvutuskomponent on dubleeritud kahe sõlme vahel, mis töötavad samasuguse ja üheaegse koormusega (st kui üht sõlme tabab tõrge või see vajab parandamist, võib teine sõlm jätkata tööd üksi, et vältida maasolekut);

9)   „võrguserver“– võrgutoode, mis koosneb samadest komponentidest kui server ja millel on lisaks veel rohkem kui 11 võrguporti summaarse läbilaskevõimega vähemalt 12 Gb/s, portide dünaamilise rekonfigureerimise võime ning tarkvaraliselt määratletud võrgu kaudu tagatud virtualiseeritud võrgukeskkonna jaoks vajalik kiirus ja tugi;

10)   „andmesalvestustoode“– täisfunktsionaalne salvestussüsteem, mis pakub andmesalvestusteenuseid otse või võrgu kaudu ühendatud klientidele ja seadmetele. Komponendid ja alamsüsteemid, mis on andmesalvestustoote arhitektuuri lahutamatud osad (nt mis tagavad kontrollerite ja ketaste vahelise sisemise side), loetakse andmesalvestustoote osaks. Seevastu komponente, mida seostatakse tavaliselt andmekeskuse tasandi salvestuskeskkonnaga (nt seadmed, mis on vajalikud välise salvestusvõrgu tööks), ei loeta andmesalvestustoote osaks. Andmesalvestustoode võib koosneda sisseehitatud salvestuskontrolleritest, andmesalvestitest, sisemistest võrguelementidest, tarkvarast ja muudest seadmetest;

11)   „kõvaketas“– andmesalvesti, mis loeb ühelt või mitmelt pöörlevalt magnetkettalt ja kirjutab sellistele magnetketastele;

12)   „pooljuhtketas“– andmesalvesti, mis ei kasuta andmete salvestamiseks pöörlevaid magnetkettaid, vaid loeb pooljuhtkandjal asuvast säilmälust ja kirjutab sellisesse mällu;

13)   „andmesalvesti“– seadmed, mis võimaldavad salvestada andmeid säilmällu, välja arvatud agregeerivad salvestuselemendid, nagu sõltumatute ketaste liiasmassiivide alamsüsteemid, lindirobotid, failerid, failiserverid ja andmesalvestid, millele lõppkasutajate rakendusprogrammidel puudub vahetu juurdepääs, vaid mida kasutatakse omamoodi sisemise vahemäluna;

14)   „võrgupõhine andmesalvestustoode“– andmesalvestustoode, mis on ette nähtud võrgupõhiseks andmetele ligipääsuks juhupöörduse teel, millele on juurdepääs juhu- või jadapõhimõttel ja mille maksimaalne aeg esimeste andmete saamiseks on vähem kui 80 millisekundit;

15)   „väike andmesalvestustoode“– andmesalvestustoode, mis sisaldab maksimaalselt kolme andmesalvestit;

16)   „suur andmesalvestustoode“– kõrge tehnilise tasemega või suurarvuti funktsiooniga andmesalvestustoode, mis oma maksimumkonfiguratsioonis toetab rohkem kui 400 andmesalvestit ja millel on järgmised nõutavad omadused: mitte ühtegi nõrka lüli, tõrgeteta teenindavus ja integreeritud salvestuskontroller.

2.   II–V lisa kohaldamiseks on täiendavad mõisted esitatud I lisas.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded ja ajakava

1.   Serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded on sätestatud II lisas.

2.   Alates 1. märtsist 2020 peavad serverid vastama II lisa punktides 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 ja 3.4 sätestatud ökodisaininõuetele.

3.   Alates 1. märtsist 2020 peavad võrgupõhised andmesalvestustooted vastama II lisa punktides 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 ja 3.4 sätestatud ökodisaininõuetele.

a)

Alates 1. märtsist 2021 peavad serverid ja võrgupõhised andmesalvestustooted vastama II lisa punktis 1.2.3 sätestatud ökodisaininõuetele.

b)

Alates 1. jaanuarist 2023 peavad serverid ja võrgupõhised andmesalvestustooted vastama II lisa punktis 1.1.2 sätestatud ökodisaininõuetele.

c)

Ökodisaininõuete täitmist kontrollitakse III lisas sätestatud arvutus- ja mõõtemeetodite kohaselt.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud vastavushindamismenetluseks on kas kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine projekti või kavandi kontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise jaoks esitatakse tehnilistes dokumentides käesoleva määruse II lisa punktis 3.4 sätestatud teave.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve kontrollimisel kohaldavad liikmesriigid käesoleva määruse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Kõrvalehoidmine

Tootja ega importija ei tohi lasta turule tooteid, mis on projekteeritud tuvastama, et nendega tehakse katseid (näiteks katsetingimuste või katsetsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse jõudluse automaatse muutmisega, et saavutada tootja või importija poolt tehnilistes dokumentides deklareeritud või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas paremaid tulemusi.

Artikkel 7

Soovituslikud võrdlusnäitajad

Soovituslikud võrdlusnäitajad, mis kehtivad 7. aprillil 2019 turul olevate parimate näitajatega serverite ja andmesalvestustoodete suhtes, on esitatud V lisas.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon hindab käesolevat määrust ja esitab hindamise tulemused vajaduse korral koos esialgse läbivaatamisettepanekuga nõuandefoorumile 2022. aasta märtsiks. Hindamise käigus vaadatakse nõuded läbi, et võtta arvesse tehnika arengut, ja analüüsitakse, kas oleks otstarbekas:

a)

ajakohastada serverite aktiivse oleku tõhususe spetsiifilisi ökodisaini nõuded;

b)

ajakohastada serverite jõudeoleku võimsustarbe spetsiifilisi ökodisaini nõuded;

c)

ajakohastada käesoleva määruse mõisteid või kohaldamisala;

d)

ajakohastada serverite ja andmesalvestustoodete materjalitõhususe nõudeid, sealhulgas nõudeid selle kohta, millised andmed tuleb esitada täiendava kriitilise tähtsusega tooraine (tantaal, gallium, düsproosium ja pallaadium) kohta, võttes arvesse ringlussevõtjate vajadusi;

e)

jätta käesoleva määruse kohaldamisalast välja serverseadmed, suured serverid, absoluutse tõrketaluvusega serverid ja võrguserverid;

f)

jätta II lisa punktis 2.1 ja punktis 2.2 sätestatud ökodisaini nõuetest välja tõrketaluvusega serverid, kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) serverid ja integreeritud APAga serverid;

g)

kehtestada spetsiifilised ökodisaini nõuded serveri protsessori toitehalduse funktsiooni kohta;

h)

kehtestada spetsiifilised ökodisaini nõuded töötingimuste klasside kohta;

i)

kehtestada spetsiifilised ökodisaini nõuded andmesalvestustoodete tõhususe, jõudluse ja võimsustarbe kohta.

Artikkel 9

Määruse (EL) nr 617/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 617/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded arvutite turulelaskmiseks.“;

b)

lõike 2 punkt h jäetakse välja;

c)

lõike 3 punktid a–d jäetakse välja.

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 2 jäetakse välja;

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4)   „sisemine toiteallikas“– komponent, mis muundab vooluvõrgust saadava vahelduvvoolu alalisvooluks, et tagada arvuti toide, ja millel on järgmised tunnused:

a)

see asub arvuti korpuses, kuid on eraldi arvuti emaplaadist;

b)

toiteallikas on ühendatud vooluvõrku ühe kaabliga ilma vahepealse elektriseadmeta toiteallika ja vooluvõrgu vahel ning

c)

kõik vooluühendused toiteallikast arvuti komponentidesse, v.a integreeritud lauaarvuti kuvari alalisvooluühendus, on arvutikorpuses.

Sisemisi alalispinge muundureid, mida kasutatakse ühe välisest toiteallikast pärineva alalispinge muundamiseks erinevateks arvutis kasutatavateks sisendpingeteks, ei käsitata sisemise toiteallikana;“;

c)

punktid 12–16 jäetakse välja;

d)

punkt 22 asendatakse järgmisega:

„22)   „tooteliik“– lauaarvuti, integreeritud lauaarvuti, sülearvuti, kõhnklient-lauaarvuti, tööjaam, mobiilne tööjaam, väikeserver, mängukonsool, dokk või sisemine või väline toiteallikas;“.

3)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Arvutite ökodisaini nõuded on sätestatud II lisas.

Arvutite vastavust kohaldatavatele ökodisaini nõuetele hinnatakse III lisas sätestatud meetodite kohaselt.“

4)

Artikli 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Arvutite vastavust kohaldatavatele ökodisaini nõuetele kontrollitakse käesoleva määruse III lisa punktis 2 sätestatud kontrollimenetluse kohaselt.“

5)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 5.2 jäetakse välja;

b)

punkti 7.3 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Tööjaamad, mobiilsed tööjaamad, kõhnklient-lauaarvutid ja väikeserverid“.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 9 kohaldatakse siiski alates 1. märtsist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  COM(2015) 614 final.

(3)  SWD(2018) 36 final.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

(7)  Komisjoni 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 617/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ arvutite ja serverarvutite ökodisaininõuete osas (ELT L 175, 27.6.2013, lk 13).


I LISA

II–V lisas kasutatavad mõisted

II–V lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „ühe või kahe protsessoripesaga server“– server, millel on protsessori paigaldamiseks üks või kaks liidest. Mitmesõlmeliste serverite puhul tähistab see termin serverit, mille igas sõlmes on üks või kaks protsessoripesa;

2)   „sisend-/väljundseade“– seade, mis võimaldab sisestada ja väljastada andmeid serveri või andmesalvestustoote ja muude seadmete vahel. Sisend-/väljundseade võib olla integreeritud emaplaadile või sellega ühendatud laienduspesade (nt PCI, PCIe) kaudu;

3)   „emaplaat“– serveri peamine trükkplaat. Käesolevas määruses hõlmab emaplaat ka pistikuid täiendavate plaatide lisamiseks ja tavaliselt järgmisi komponente: protsessor, mälu, BIOS ja laienduspesad;

4)   „protsessor“– loogikaseade, mis reageerib serveri käitamise põhikäsklustele ja töötleb neid. Käesolevas määruses on protsessor serveri keskseade. Tavaliselt kujutab keskseade endast füüsilist paketti, mis paigaldatakse serveri emaplaadile pesa kaudu või jooteliitega. Keskseadmepakett võib sisaldada üht või mitut protsessorituuma;

5)   „mälu“– serveri protsessoriväline osa, kuhu salvestatakse andmed, mida protsessor vahetult kasutab; mälu suurust väljendatakse gigabaitides (GB);

6)   „laienduskaart“– sisemine komponent, mis on ühendatud EDGE-ühenduse teel ühise/standardliidese kaudu, nagu PCIe, ja pakub lisafunktsioone;

7)   „graafikakaart“– laienduskaart, mis sisaldab üht või mitut graafikaprotsessorit ning lokaalset mälukontrolleri liidest ja spetsiaalselt graafika jaoks ette nähtud lokaalset mälu;

8)   „puhverdatud topeltkiirusega (DDR) kanal“– kanal või mäluport, mis ühendab mälukontrollerit serveris kindla arvu mäluseadmetega. Tüüpiline server võib sisaldada mitut mälukontrollerit, mis võivad omakorda toetada üht või mitut puhverdatud DDR-kanalit. Nii teenindab iga puhverdatud DDR-kanal vaid osa serverarvuti tervest adresseeritavast mälumahust;

9)   „plaatserver“– plaadipüstikus kasutamiseks mõeldud server. Plaatserver on kõrgtihedusega seade, mis toimib sõltumatu serverina ja milles on vähemalt üks protsessor ja süsteemimälu, kuid mis vajab toimimiseks plaadipüstiku ühisressursse (nt toiteplokid, jahutus). Protsessorit ega mälumoodulit ei loeta plaatserveriks, kui toote tehnilises dokumentatsioonis ei ole märgitud, et tegemist on autonoomse serveri skaleerimist võimaldava tootega;

10)   „plaadipüstik“– korpus, milles on plaatserverite, mäluplaatide ja muude plaadikujuliste seadmete toimimiseks vajalikud ühisressursid. Plaadipüstikus olevate ühisressursside hulka võivad kuuluda toiteplokid, andmekandjad ning alalisvoolu jaotuse, temperatuurihalduse, süsteemihalduse ja võrguteenuste riistvara;

11)   „kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) server“– server, mis on projekteeritud ja optimeeritud kasutama paljusid paralleelseid rakendusi kõrgjõudlusega andmetöötluse või süvaõppevõimelise tehisintellekti rakenduste jaoks. HPC-serverid peavad vastama kõikidele järgmistele kriteeriumidele:

a)

need koosnevad mitmest andmetöötlussõlmest, mis on rühmitatud peamiselt arvutusvõime suurendamiseks;

b)

neis on kiired protsessidevahelised ühendused sõlmede vahel;

12)   „serverite tootepere“– kõrgema taseme üldnimetus serverite rühma kohta, millel on samasugune püstiku ja emaplaadi kombinatsioon ning mis võib hõlmata paljusid riist- ja tarkvarakonfiguratsioone. Serverite tootepere kõikidel konfiguratsioonidel peavad olema järgmised ühised tunnused:

a)

nad peavad kuuluma samasse mudeliseeriasse või seadmeliiki;

b)

neil peab olema kas sama kujutegur (st püstik, plaat, torn vms) või sama mehaaniline ja elektriline konstruktsioon, kusjuures lubatud on vaid väikesed mehaanilised erinevused, mis võimaldavad konstruktsiooni kasutada eri kujutegurite puhul;

c)

nad peavad kasutama kas ühest kindlaksmääratud protsessoriseeriast pärit protsessoreid või protsessoreid, mille saab ühendada ühte liiki pessa;

d)

neil peab olema samasugune toiteplokk (või samasugused toiteplokid);

e)

neil peab olema ühepalju kasutadaolevaid protsessoripesi ja täidetud kasutadaolevaid protsessoripesi;

13)   „toiteplokk“– seade, mis muundab siseneva vahelduv- või alalisvoolu üheks või mitmeks alalisvooluväljundiks, et toita serverit või andmesalvestustoodet. Serveri või andmesalvestustoote toiteplokk peab olema autonoomne ja emaplaadist füüsiliselt eraldatav ning peab süsteemiga ühenduma eemaldatava või aparatuurse elektrilise ühendusega;

14)   „võimsustegur“– vattides väljendatud tegelikult tarbitud võimsuse suhe voltamprites väljendatud näivvõimsusse;

15)   „ühe väljundiga toiteplokk“– toiteplokk, mis on projekteeritud nii, et see annab suurema osa oma nimi-väljundvõimsusest ühte peamisse alalisvooluväljundisse, mida kasutatakse serveri või andmesalvestustoote toitmiseks. Ühe väljundiga toiteplokil võib olla üks või mitu ooteväljundit, mis on siseneva vooluallikaga ühendatuna alati pinge all. Toiteploki täiendavate mittepeamiste väljundite ja ooteväljundite nimi-väljundvõimsus kokku ei või olla suurem kui 20 W. Toiteplokke, millel on mitu väljundit, mille pinge on sama nagu peaväljundil, loetakse ühe väljundiga toiteplokkideks, välja arvatud juhul, kui:

a)

need väljundid saavad voolu eraldi muunduritest või neil on eraldi väljundi alaldamisetapid või

b)

neil väljunditel on sõltumatud piirvoolud;

16)   „mitme väljundiga toiteplokk“– toiteplokk, mis on projekteeritud nii, et see annab suurema osa oma nimi-väljundvõimsusest mitmesse peamisse alalisvooluväljundisse, mida kasutatakse serveri või andmesalvestustoote toiteks. Mitme väljundiga toiteplokil võib olla üks või mitu ooteväljundit, mis on siseneva vooluallikaga ühendatuna alati pinge all. Toiteploki täiendavate mittepeamiste väljundite ja ooteväljundite nimi-väljundvõimsus kokku võib olla 20 W või alla selle;

17)   „alalisvoolul töötav server“– server, mis on projekteeritud töötama üksnes alalisvoolu toitel;

18)   „alalisvoolul töötav andmesalvestustoode“– andmesalvestustoode, mis on projekteeritud töötama üksnes alalisvoolu toitel;

19)   „jõudeolek“– tööolek, milles operatsioonisüsteem ja muu tarkvara on laadimise lõpetanud, server suudab teha töökoormusega seonduvaid toiminguid, kuid aktiivseid töökoormusega seonduvaid toiminguid ei nõuta, samuti ei ole nende tegemine süsteemil pooleli (st server on tööolekus, kuid ei tee kasulikku tööd). Kui serveri suhtes kohaldatakse progressiivseid konfiguratsiooni- ja toiteliidese (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI) standardeid, vastab jõudeolek ainult süsteemi tasandile S0;

20)   „jõudeoleku võimsustarve“ (Pidle)– jõudeolekus tarbitav võimsus vattides;

21)   serverite tootepere „vähima jõudlusega konfiguratsioon“– kombinatsioon kahest andmesalvestist, väikseima tuumade arvu ja sageduse (GHz) korrutisega protsessorist ning mälumahust (GB), mis on vähemalt võrdne mälukanalite arvu ja kaherealise (DIMM) mooduli väikseima mahu (GB) korrutisega, serveril, mis esindab serverite tootepere kõige väiksema jõudlusega tootemudelit. Kõik mälukanalid täidetakse samasuguse konstruktsiooni ja võimsusega DIMM-RAW kaartidega;

22)   serverite tootepere „suurima jõudlusega konfiguratsioon“– kombinatsioon kahest andmesalvestist, suurima tuumade arvu ja sageduse korrutisega protsessorist ning mälumahust (GB), mis võrdub protsessorite, tuumade ja riistvaralõimede vähemalt kolmekordse korrutisega, mis esindab tootepere kõige suurema jõudlusega tootemudelit. Kõik mälukanalid täidetakse samasuguse konstruktsiooni ja võimsusega DIMM-RAW kaartidega;

23)   „riistvaralõim“– protsessori tuumas olevad riistvararessursid, mis täidavad tarkvara käskude voogu. Protsessori tuumas võib olla ressursse rohkem kui ühe lõime samaaegseks täitmiseks;

24)   „aktiivse oleku tõhusus“ (Effserver)– III lisa punkti 3 kohaselt mõõdetud ja arvutatud serveri tõhususe arvväärtus;

25)   „aktiivne olek“– tööolek, milles server teeb tööd, reageerides varem või samal ajal saadud välisstiimulitele (nt võrgu kaudu edastatud käsud). Aktiivne olek hõlmab nii aktiivset töötlemist kui ka andmete otsimist ja võtmist mälust, vahemälust või sisemiselt/välimiselt andmekandjalt, oodates uut võrgu kaudu tulevat sisendit;

26)   „serveri jõudlus“– serveri poolt diskreetsete süsteemikomponentide (nt protsessorite, mälu, salvestite) ja alamsüsteemide (RAM, keskseade) katsetamise käigus standardtingimustes tehtav tehingute arv ajaühikus;

27)   „suurim võimsus“ (Pmax)– suurim võimsus, mis on registreeritud üheteistkümne töögi skooriga vastavalt standardile;

28)   „keskseadme jõudlus“ (PerfCPU)– serveri poolt keskseadme alamsüsteemi katsetamise käigus standardtingimustes tehtav tehingute arv ajaühikus;

29)   „väline töötlemiskiirendi“ (APA)– spetsiaalne protsessor ja sellega seotud alamsüsteem, mis suurendavad andmetöötlusvõimsust, nagu graafikaprotsessorid või programmeeritavad ventiilimaatriksid. APA ei saa töötada ilma keskseadmeta serveris. APA võib installida serverisse kas täiendavale graafika- või laienduskaardile, mis on paigaldatud üldotstarbelisse pistikprogrammide laienduspessa, või integreerida serverikomponenti, näiteks emaplaadile;

30)   „APA laiendus“– APA, mis on pistikprogrammide laienduspessa paigaldatud lisakaardil. APA laienduse lisakaardil võib olla üks või mitu APAt ja/või eraldi kindla otstarbega irdlülitid;

31)   „integreeritud APA“– APA, mis on integreeritud emaplaadile või keskseadmepaketti;

32)   „tooteliik“– serveri või andmesalvestustoote projektlahendus, mis hõlmab šassiid (püstik-, torn-, plaat-), pesade arvu ja serverite puhul seda, kas on tegemist tõrketaluvusega serveri, plaatserveri, mitmesõlmelise serveri, HPC-serveri, integreeritud APAga serveri või alalisvoolul töötava serveriga või serveriga, mis ei kuulu ühtegi nimetatud kategooriasse;

33)   „lahtimonteerimine“– protsess, mille käigus võetakse objekt osadeks selliselt, et seda saab hiljem kokku panna ja toimivaks muuta;

34)   „püsivara“– koos tootega tarnitav süsteem, riistvara, komponent või välisprogramm, mis annab riistvara funktsioneerimiseks vajalikke põhikäske, sealhulgas kõik asjakohased programmi- ja riistvarauuendid;

35)   „turvaline andmekustutus“– olemasolevate andmete kõikide jälgede kustutamine andmesalvestist, andmete täielik ülekirjutamine sellisel viisil, et algsete andmete või nende osade kättesaamine muutub teatava jõupingutuste taseme juures teostamatuks.


II LISA

Ökodisaini nõuded

1.   ÖKODISAINI ERINÕUDED SERVERITELE JA VÕRGUPÕHISTELE ANDMESALVESTUSTOODETELE

1.1.   Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri nõuded

1.1.1.   Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul (välja arvatud alalisvoolul töötavad serverid ja alalisvoolul töötavad andmesalvestustooted) toiteploki tõhusus 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures nimikoormusest ning võimsustegur 50 % juures nimikoormusest olla väiksem kui tabelis 1 esitatud väärtused.

Tabel 1

Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri miinimumnõuded alates 1. märtsist 2020

 

Toiteploki miinimumtõhusus

Minimaalne võimsustegur

% nimikoormusest

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Mitme väljundiga

88 %

92 %

88 %

0,90

Ühe väljundiga

90 %

94 %

91 %

0,95

1.1.2.   Alates 1. jaanuarist 2023 ei või serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul (välja arvatud alalisvoolul töötavad serverid ja alalisvoolul töötavad andmesalvestustooted) toiteploki tõhusus 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures nimikoormusest ning võimsustegur 50 % juures nimikoormusest olla väiksem kui tabelis 2 esitatud väärtused.

Tabel 2

Toiteploki tõhususe ja võimsusteguri miinimumnõuded alates 1. jaanuarist 2023

 

Toiteploki miinimumtõhusus

Minimaalne võimsustegur

% nimikoormusest

10 %

20 %

50 %

100 %

50 %

Mitme väljundiga

90 %

94 %

91 %

0,95

Ühe väljundiga

90 %

94 %

96 %

91 %

0,95

1.2.   Materjalitõhususe nõuded

1.2.1.   Alates 1. märtsist 2020 peavad tootjad tagama, et ühendus-, kinnitus- või sulgemisvõtted ei takista järgmiste komponentide (kui need on olemas) lahtimonteerimist parandamise või korduskasutuse otstarbel:

a)

andmesalvestid;

b)

mälu;

c)

protsessor (keskseade);

d)

emaplaat;

e)

laienduskaart/graafikakaart;

f)

toiteplokk;

g)

plaadipüstikud;

h)

akud.

1.2.2.   Alates 1. märtsist 2020 tehakse kõikidel toote andmesalvestitel sisalduvate andmete kustutamiseks kättesaadavaks turvalise andmekustutuse funktsioon.

1.2.3.   Alates 1. märtsist 2021 tehakse püsivara uusim versioon tasuta või õiglase, läbipaistva ja diskrimineerimisvaba hinnaga kättesaadavaks, kui teatava tootemudeli esimese toote turulelaskmisest on möödunud kaks aastat, ja see jääb kättesaadavaks vähemalt kaheksaks aastaks pärast teatava toodemudeli viimase toote turulelaskmist. Püsivara uusim turvauuend tehakse tasuta kättesaadavaks alates tootemudeli turulelaskmise ajast kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat.

2.   ÖKODISAINI ERINÕUDED AINULT ÜHE VÕI KAHE PROTSESSORIPESAGA SERVERITELE

2.1.   Jõudeoleku võimsustarve

Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite (v.a tõrketaluvusega serverid, HPC-serverid ja integreeritud APAga serverid) jõudeoleku võimsustarve ületada järgmise valemi põhjal arvutatud väärtust:

Pidle = Pbase + ΣPadd_i

kus Pbase on jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälve, mis on esitatud tabelis 3, ja ΣPadd_i on kasutatavate lisakomponentide tabelis 4 esitatud jõudeoleku võimsustarbe lubatud hälvete summa. Plaatserverite puhul arvutatakse Pidle , jagades kogu mõõdetud võimsuse katsetatavasse plaadipüstikusse paigaldatud plaatserverite arvuga. Mitmesõlmeliste serverite puhul loetakse kokku pesade arv sõlme kohta ning arvutatakse Pidle , jagades kogu mõõdetud võimsuse katsetatavasse korpusse paigaldatud sõlmede arvuga.

Tabel 3

Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälbed

Tooteliik

Jõudeoleku baasvõimsustarbe lubatud hälve, Pbase (W)

1 pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega mitmesõlmelised serverid)

25

2 pesaga serverid (mis ei ole plaat- ega mitmesõlmelised serverid)

38

Plaat- või mitmesõlmelised serverid

40


Tabel 4

Täiendavad lubatud hälbed lisakomponentide jõudeoleku võimsustarbe jaoks

Süsteemi tunnus

Kehtib järgmise suhtes:

Täiendav jõudeoleku võimsustarbe lubatud hälve

Keskseadme jõudlus

Kõik serverid

1 pesaga: 10 × PerfCPU W

2 pesaga: 7 × PerfCPU W

Lisatoiteplokid

Spetsiaalselt liiasvõimsuse saavutamiseks paigaldatud toiteplokid

10 W toiteploki kohta

Kõva- või pooljuhtkettad

Paigaldatud kõvaketta või pooljuhtketta kohta

5,0 W iga kõva- või pooljuhtketta kohta

Täiendav mälu

Paigaldatud mälu, mis ületab 4 GB

0,18 W ühe gigabaidi kohta

Täiendav puhverdatud DDR-kanal

Paigaldatud puhverdatud DDR-kanalid, kui kanaleid on üle 8

4,0 W iga puhverdatud DDR-kanali kohta

Täiendavad sisend-/väljundseadmed

Paigaldatud seadmed, millel on rohkem kui kaks porti kiirusega ≥ 1 Gbit, Ethernet emaplaadil

< 1 Gb/s: hälvet pole lubatud

= 1 Gb/s: 2,0 W iga aktiivse pordi kohta

> 1 Gb/s ja < 10 Gb/s: 4,0 W iga aktiivse pordi kohta

≥ 10 Gb/s ja < 25 Gb/s: 15,0 W iga aktiivse pordi kohta

≥ 25 Gb/s ja < 50 Gb/s: 20,0 W iga aktiivse pordi kohta

≥ 50 Gb/s: 26,0 W iga aktiivse pordi kohta

2.2.   Aktiivse oleku tõhusus

Alates 1. märtsist 2020 ei või serverite (v.a tõrketaluvusega serverid, HPC-serverid ja integreeritud APAga serverid) aktiivse oleku tõhusus (Effserver) olla väiksem tabelis 5 esitatud väärtustest.

Tabel 5

Aktiivse oleku tõhususe nõuded

Tooteliik

Vähim aktiivse oleku tõhusus

1 pesaga serverid

9,0

2 pesaga serverid

9,5

Plaat- või mitmesõlmelised serverid

8,0

3.   TOOTJATE ESITATAV TEAVE

3.1.   Alates 1. märtsist 2020 tuleb paigaldajatele ja lõppkasutajatele mõeldud kasutusjuhendis (kui see on tootega kaasas) ning tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel esitada serverite (välja arvatud ühekordse tellimuse põhjal valmistatud serverite) kohta järgmine tooteinfo alates tootemudeli turulelaskmisest kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat:

a)

tooteliik;

b)

tootja nimi, registreeritud kaubanimi ning kontaktaadress;

c)

tootemudeli number ja kui need on olemas, siis ka vähima ja suurima jõudlusega konfiguratsiooniga mudelite numbrid;

d)

valmistamise aasta;

e)

toiteploki tõhusus 10 % (kui seda kasutatakse), 20 %, 50 % ja 100 % juures nimi-väljundvõimsusest (v.a alalisvoolul töötavate serverite puhul) väljendatuna protsentides ja ümardatuna ühe kümnendkohani;

f)

võimsustegur 50 % juures nimikoormusest (v.a alalisvoolul töötavate serverite puhul) ümardatuna kolme kümnendkohani;

g)

toiteploki nimi-väljundvõimsus (W) ümardatuna lähima täisarvuni. Kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, tuleb kõigi serverite tootepere raames pakutavate toiteplokkide kohta esitada punktides e ja f nimetatud teave;

h)

jõudeoleku võimsustarve (W) ümardatuna ühe kümnendkohani;

i)

kõigi komponentide loetelu, mille puhul kehtib täiendav jõudeoleku võimsustarbe hälve (lisatoiteplokk, kõva- või pooljuhtkettad, lisamälu, täiendavad puhverdatud DDR-kanalid, täiendavad sisend-/väljundseadmed);

j)

suurim võimsus (W) ümardatuna ühe kümnendkohani;

k)

deklareeritud töötingimuste klass vastavalt tabelile 6;

l)

jõudeoleku võimsustarve (W) deklareeritud töötingimuste klassi ülemise piirtemperatuuri juures;

m)

aktiivse oleku tõhusus ja jõudlus serveri aktiivses olekus;

n)

info käesoleva lisa punktis 1.2.2 osutatud turvalise andmekustutuse funktsiooni kohta, sealhulgas juhised selle kohta, kuidas seda funktsiooni kasutada, kasutatud võtted ja toetatav(ad) turvalise andmekustutuse standard(id), kui need on olemas;

o)

plaatserverite puhul loetelu soovitatavatest kombinatsioonidest ühilduvate plaadipüstikutega;

p)

kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, lisatakse loetelu kõigist mudeli konfiguratsioonidest, mida see mudel esindab.

Kui tootemudel kuulub serverite tooteperre, esitatakse punkti 3.1 alapunktides e–m nõutav teave serverite tootepere vähima jõudlusega ja suurima jõudlusega konfiguratsiooni kohta.

3.2.   Alates 1. märtsist 2020 tuleb paigaldajatele ja lõppkasutajatele mõeldud kasutusjuhendis (kui see on tootega kaasas) ning tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel esitada võrgupõhiste andmesalvestustoodete (välja arvatud ühekordse tellimuse põhjal valmistatud andmesalvestustoodete) kohta järgmine tooteinfo alates tootemudeli turulelaskmisest kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat:

a)

tooteliik;

b)

tootja nimi, registreeritud kaubanimi ning kontaktaadress;

c)

tootemudeli number;

d)

valmistamise aasta;

e)

toiteploki tõhusus 10 % (kui seda kasutatakse), 20 %, 50 % ja 100 % juures nimi-väljundvõimsusest (v.a alalisvoolul töötavate võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul) väljendatuna protsentides ja ümardatuna ühe kümnendkohani;

f)

võimsustegur 50 % juures nimikoormusest (v.a alalisvoolul töötavate võrgupõhiste andmesalvestustoodete puhul) ümardatuna kolme kümnendkohani;

g)

deklareeritud töötingimuste klass vastavalt tabelile 6; samuti tuleb lisada märkus: „Seda toodet on katsetatud, kontrollimaks, et see töötab deklareeritud töötingimuste klassi piirtingimustes (nt temperatuur ja niiskus)“;

h)

info käesoleva lisa punktis 1.2.2 osutatud andmekustutusfunktsiooni(de) kohta, sealhulgas juhised selle kohta, kuidas seda funktsiooni kasutada, kasutatud võtted ja toetatav(ad) turvalise andmekustutuse standard(id), kui need on olemas.

3.3.   Alates 1. märtsist 2020 teevad tootjad, nende volitatud esindajad ja importijad kolmandatele isikutele, kes tegelevad serverite hoolduse, remondi, korduskasutuse, ringlussevõtu ja uuendamisega (sealhulgas maaklerid, varuosade remonditöökojad, varuosade pakkujad, ringlussevõtjad ja kolmandatest isikutest hooldajad), alates tootemudeli turulelaskmisest kuni ajani, mil teatava tootemudeli viimase toote turulelaskmisest on möödunud vähemalt kaheksa aastat, oma veebisaidil serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete kohta tasuta kättesaadavaks järgmise teabe, eeldusel et huvitatud kolmas isik registreerub esitatud veebisaidil:

a)

järgmiste kriitilise tähtsusega toorainete ligikaudne massivahemik komponendi tasandil (alla 5 g, 5 – 25 g, üle 25 g):

a)

akudes olev koobalt,

b)

kõvakettas olev neodüüm;

b)

juhend käesoleva lisa punktis 1.2.1 osutatud lahtimonteerimistoimingute kohta, sealhulgas iga vajaliku toimingu ja komponendi kohta:

a)

toimingu liik,

b)

avatavate kinnituskohtade liik ja arv,

c)

vajalikud tööriistad.

Kui tegemist on serveriga ja tootemudel kuulub serverite tooteperre, esitatakse punkti 3.3 alapunktides a ja b nõutav teave kas tootemudeli kohta või serverite tootepere vähima jõudlusega ja suurima jõudlusega konfiguratsiooni kohta.

3.4.   Alates 1. märtsist 2020 tuleb serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete kohta esitada tehnilistes dokumentides artikli 4 kohase vastavushindamise otstarbel järgmine teave:

a)

serverite puhul punktides 3.1 ja 3.3 loetletud teave,

b)

andmesalvestustoodete puhul punktides 3.2 ja 3.3 loetletud teave.

Tabel 6

Töötingimuste klassid

 

Kuivtermomeetri näit, °C

Niiskusvahemik (mittekondens.)

 

 

Töötingimuste klass

Lubatud vahemik

Soovitatav vahemik

Lubatud vahemik

Soovitatav vahemik

Suurim kastepunkt (°C)

Suurim muutumiskiirus (°C/h)

A1

15–32

18–27

kastep. – 12 °C ja suht. õhuniiskus 8 % kuni

kastep. 17 °C ja suht. õhuniiskus 80 %

kastep. – 9 °C kuni

kastep. 15 °C ja suht. õhuniiskus 60 %

17

5/20

A2

10–35

18–27

kastep. – 12 °C ja suht. õhuniiskus 8 % kuni

kastep. 21 °C ja suht. õhuniiskus 80 %

Sama kui A1

21

5/20

A3

5–40

18–27

kastep. – 12 °C ja suht. õhuniiskus 8 % kuni

kastep. 24 °C ja suht. õhuniiskus 85 %

Sama kui A1

24

5/20

A4

5–45

18–27

kastep. – 12 °C ja suht. õhuniiskus 8 % kuni

kastep. 24 °C ja suht. õhuniiskus 90 %

Sama kui A1

24

5/20


III LISA

Mõõtmised ja arvutused

1.

Käesoleva määruse nõuete täitmiseks ja nende nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt harmoneeritud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava meetodi kohaselt, milles võetakse arvesse tänapäeva üldtunnustatud tehnika taset ja mille mõõtmisviga peetakse väikeseks.

2.

Serverite katsetamisel tehakse katseid kas eraldi tootemudeli konfiguratsiooniga või, kui server kuulub serverite tooteperre, II lisa punkti 3.1 alapunkti jaoks p deklareeritud vähima jõudlusega konfiguratsiooniga ja suurima jõudlusega konfiguratsiooniga, mis hõlmab nii riistvara konfiguratsiooni kui ka süsteemiseadeid, kui ei ole täpsustatud teisiti.

Kõigil serverite tootepere raames pakutavatel konfiguratsioonidel peab olema ühepalju täidetud protsessoripesi, mida katsetamise käigus kasutatakse. Kui tegemist on vaid osaliselt täidetud pesadega serveriga (nt kahe pesaga server, milles on üks protsessor), võib tema jaoks kindlaks määrata serverite tootepere, eeldusel et konfiguratsioone katsetatakse nõuetekohaselt eraldi serverite tooteperena ja need vastavad kõnealuse eraldi serverite tootepere piires täidetud pesade arvu osas samadele nõuetele.

APA laiendusega serverite puhul katsetatakse katseseadet nii, et kui mõõdetakse jõudeoleku võimsustarvet, aktiivse oleku tõhusust ja serveri jõudlust aktiivses olekus, on APA laiendus eemaldatud. Kui APA laienduses on APA ja protsessori vaheline side lahendatud eraldi PCIe lüliti baasil, tuleb PCIe kaart (kaardid) või riser kaart (-kaardid) (i.k riser) kõigi konfiguratsioonide aktiivses olekus ja jõudeolekus katsetamise ajaks eemaldada.

Mitmesõlmeliste serverite puhul katsetatakse katseseadme võimsustarvet sõlme kohta täies ulatuses täidetud püstiku konfiguratsioonis. kõik mitmesõlmelise püstiku mitmesõlmelised serverid on konfigureeritud ühtmoodi (homogeenselt),

Plaatserverite puhul katsetatakse plaatserveri võimsustarvet pooles ulatuses täidetud püstiku konfiguratsioonis ja püstik täidetakse järgmiselt.

1)

Üksikute plaatserverite konfiguratsioon

a)

Kõik püstikusse paigaldatud üksikud plaatserverid peavad olema identsed ja sama konfiguratsiooniga.

2)

Pooles ulatuses täidetud püstik

a)

Arvutatakse, mitut plaatserverit on vaja, et täita püstikus olevatest ühekordse laiusega plaatserveri pesadest pooled.

b)

Mitme toitepiirkonnaga plaadipüstiku puhul valitakse toitepiirkondade arv, mille puhul on püstik kõige lähemal sellele, et olla pooles ulatuses täidetud. Kui kaks võimalust on ühevõrra lähedal sellele, et püstik oleks täidetud pooles ulatuses, tehakse katse toitepiirkonnaga või toitepiirkondade kombinatsiooniga, mille puhul kasutatakse suuremat arvu plaatservereid.

c)

Tuleb järgida kõiki kasutusjuhendi või tootja soovitusi püstiku osalise täitmise kohta; soovitused võivad hõlmata mõnede tühjaks jäänud toitepiirkondade toiteplokkide ja jahutusventilaatorite lahtiühendamist.

d)

Kui kasutusjuhendi soovitused ei ole kättesaadavad või on mittetäielikud, tuleb lähtuda järgmistest juhistest:

i)

täitke toitepiirkonnad täies ulatuses;

ii)

võimaluse korral ühendage lahti tühjaks jäänud toitepiirkondade toiteplokid ja jahutusventilaatorid;

iii)

täitke kõik tühjaks jäänud lahtrid katsetamise ajaks kattepaneelidega või samaväärsete õhuvoolu piirajatega.

3.

Aktiivse oleku tõhususe (Effserver) ja jõudeoleku võimsustarbe (Pidle ) arvutamiseks vajalikud andmed mõõdetakse sama katse käigus asjaomase standardi kohaselt, kusjuures jõudeoleku võimsustarvet võib mõõta kas enne aktiivse oleku tõhususe katsetamist või pärast seda.

Serverite aktiivse oleku tõhusus (Effserver) arvutatakse järgmiselt:

Effserver = exp [Wcpu × ln (Effcpu ) + WMemory × ln (EffMemory ) + WStorage × ln (EffStorage )]

kus WCPU , WMemory ja WStorage on protsessori, mälu ja salvesti töökide suhtes kohaldatavad koefitsiendid järgmiselt:

WCPU on protsessori töökidele omistatud koefitsient = 0,65

WMemory on mälu töökidele omistatud koefitsient = 0,30

WStorage on salvesti töökidele omistatud koefitsient = 0,05

ning

Formula

kus

i = 1, kui tegemist on töögiga Compress;

i = 2, kui tegemist on töögiga LU;

i = 3, kui tegemist on töögiga SOR;

i = 4, kui tegemist on töögiga Crypto;

i = 5, kui tegemist on töögiga Sort;

i = 6, kui tegemist on töögiga SHA256;

i = 7, kui tegemist on töögiga Hybrid SSJ;

Formula

kus

i = 1, kui tegemist on töögiga Flood3;

i = 2, kui tegemist on töögiga Capacity3;

Formula

kus

i = 1, kui tegemist on töögiga Sequential;

i = 2, kui tegemist on töögiga Random;

ning

Formula

kus

:

Perfi

:

ajavahemiku normaliseeritud jõudluse mõõtetulemuste geomeetriline keskmine;

:

Pwri

:

ajavahemiku mõõdetud võimsusväärtuste geomeetriline keskmine.

Selleks, et serverile saaks anda ühe energiatõhususe parameetri, kombineeritakse ajavahemiku jõudlusväärtused kõigi eri töökide puhul järgmise menetluse kohaselt:

a)

individuaalsete töökide ajavahemiku jõudlusväärtused kombineeritakse geomeetrilisi keskmisi kasutades, et saada üksiku töögi jõudlusväärtused töögi kohta;

b)

töökide jõudluse skoorid kombineeritakse geomeetrilise keskmise funktsiooni kasutades töökoormuse liigi põhjal, et saada töökoormuse liigi väärtus;

c)

kolm töökoormuse liiki kombineeritakse kaalutud geomeetrilise keskmise funktsiooni kasutades, et saada serveri tõhususe üks summaarne väärtus.


IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega importija ei tohi neid kasutada lubatud hälvetena, et kehtestada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi, samuti ei tohi ta neid kasutada nimetatud väärtuste tõlgendamisel, et saavutada toote vastavus nõuetele või esitada paremaid jõudlusnäitajaid.

Kui toode on projekteeritud tuvastama, et temaga tehakse katseid (näiteks katsetingimuste või katsetsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse jõudluse automaatse muutmisega, et saavutada soodsamad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tootja või importija poolt tehnilistes dokumentides või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit nõuetele vastavaks.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 alusel tootemudeli vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1.

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli või, kui tootja on teatanud serverite tooteperest, mudeli konfiguratsiooni üht eksemplari. Kui kontrollitakse vähima jõudlusega või suurima jõudlusega konfiguratsiooni, on deklareeritud väärtuste puhul tegemist vastava konfiguratsiooni väärtustega. Kui kontrollitakse juhuslikult valitud või tellitud mudelikonfiguratsiooni, on deklareeritud väärtuste puhul tegemist suurima jõudlusega konfiguratsiooni väärtustega.

2.

Mudel või mudelikonfiguratsioon loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a)

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohastes tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (deklareeritud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast soodsamad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b)

kui deklareeritud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või importija avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtusi, mis on tootja või importija seisukohast soodsamad kui deklareeritud väärtused, ning

c)

kui liikmesriigi ametiasutused katsetavad mudeli üht eksemplari või, kui tootja on deklareerinud, et serverit esindab serverite tootepere, serverite tootepere vähima jõudlusega või suurima jõudlusega konfiguratsiooni, peavad kindlakstehtud väärtused (asjaomaste näitajate katsete käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmiste põhjal arvutatud väärtused) jääma tabelis 7 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3.

Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti 3.1 alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4.

Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata:

a)

mudelite või serverite tootepere mudelikonfiguratsioonide puhul, mida toodetakse aastas vähem kui viis eksemplari, loetakse asjaomane mudel ja kõik sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti 3.1 alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks;

b)

kui tegemist on mudeliga, mida toodetakse aastas vähemalt viis eksemplari, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks välja sama mudeli veel kolm eksemplari või, kui tootja on deklareerinud, et serverit esindab serverite tootepere, nii serverite tootepere vähima jõudlusega kui ka suurima jõudlusega konfiguratsiooni ühe eksemplari.

5.

Mudel või mudeli konfiguratsioon loetakse kehtivatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul kindlaks tehtud väärtuste aritmeetiline keskmine jääb tabelis 7 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

6.

Kui punkti 4 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik sama tooteteabega hõlmatud mudelikonfiguratsioonid (vastavalt II lisa punkti 3.1 alapunktile p) käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7.

Kui punktide 3 ja 6 kohaselt on tehtud otsus selle kohta, et mudel ei vasta nõuetele, esitavad liikmesriigi ametiasutused teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes käesoleva lisa tabelis 7 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid ei kasutata.

Tabel 7

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Toiteploki tõhusus (%)

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud väärtusest üle 2 % väiksem.

Võimsustegur

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud väärtusest üle 10 % väiksem.

Jõudeoleku võimsustarve, Pidle ja suurim võimsus (W)

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud väärtusest üle 10 % suurem.

Aktiivse oleku tõhusus ja jõudlus aktiivses olekus

Määratud väärtus ei tohi olla deklareeritud väärtusest üle 10 % väiksem.


V LISA

Artiklis 6 osutatud soovituslikud võrdlusnäitajad

Direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 3. osa punkti 2 kohaldamiseks määratakse kindlaks järgmised soovituslikud võrdlusnäitajad.

Need viitavad 7. aprilli 2019. aasta seisuga parimale kättesaadavale tehnoloogiale.

Serverite ja võrgupõhiste andmesalvestustoodete parima turul oleva tehnoloogia soovituslikud võrdlusnäitajad on järgmised.

Tabel 8

Jõudeoleku energiakulu, serveri tõhususe ja töötingimuste võrdlusnäitajad

Tooteliik

Jõudeoleku võimsustarve (W)

Aktiivse oleku tõhusus

Töötingimuste klass

Tornserver, 1 pesa

21,3

17

A3

Püstikserver, 1 pesa

18

17,7

A4

Püstikserver, 2 pesa, väikese jõudlusega

49,9

18

A4

Püstikserver, 2 pesa, suure jõudlusega

67

26,1

A4

Püstikserver, 4 pesa

65,1

34,8

A4

Plaatserver, 2 pesa

75

47,3

A3

Plaatserver, 4 pesa

63,3

21,9

A3

Tõrketaluvusega server, 2 pesa

222

9,6

A3

Andmesalvestustooted

Ei kohaldata

Ei kohaldata

A3


Tabel 9

Võrdlusnäitajad toiteploki tõhususe kohta 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % juures nimikoormusest ning võimsusteguri kohta 20 % või 50 % juures nimikoormusest

Toiteploki nimivõimsus

10 %

20 %

50 %

100 %

< 750 W

91,17 %

93,76 %

94,72 %

Võimsustegur > 0,95

94,14 %

≥ 750 W

95,02 %

95,99 %

Võimsustegur > 0,95

96,09 %

94,69 %


OTSUSED

18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/67


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/425,

12. märts 2019,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitees

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis nõukogu otsuse (EL) 2018/1089 (1) alusel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu (2) („leping“), mis jõustus 1. septembril 2018.

(2)

Liidu ja Norra kahepoolne leping loob kindla õigusraamistiku käibemaksu valdkonnaga seotud koostöö tegemiseks pettuste vastases võitluses ja nõuete sissenõudmisel. Koostöö tegemisel võetakse kasutusele samad vahendid, mida liikmesriigid kasutavad praegu halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks, näiteks elektroonilised platvormid ja e-vormid.

(3)

Lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitee annab soovitusi ja võtab vastu otsuseid, et tagada lepingu nõuetekohane toimimine ja rakendamine.

(4)

Esimesel koosolekul peab ühiskomitee vastu võtma kodukorra, teenustaseme kokkuleppe ja muud otsused, mis käsitlevad lepingu nõuetekohast rakendamist ja toimimist.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel ühiskomitees võetav seisukoht, kuna teenustaseme kokkulepe ja muud otsused on liidule siduvad.

(6)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 1 esindab ühiskomitees liitu komisjon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitee esimesel koosolekul võetav seisukoht põhineb vastu võetavate otsuste eelnõudel, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. märts 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Nõukogu 22. juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/1089 Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 195, 1.8.2018, lk 1).

(2)  ELT L 195, 1.8.2018, lk 3.


EELNÕU

EUROOPA LIIDU JA NORRA KUNINGRIIGI VAHELISE KÄIBEMAKSU VALDKONNAGA SEOTUD HALDUSKOOSTÖÖD, PETTUSTE VASTAST VÕITLUST JA NÕUETE SISSENÕUDMIST KÄSITLEVA LEPINGU KOHASELT MOODUSTATUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2019,

…,

ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise kohta

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelist käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlevat lepingut (1) ( „leping“), eriti selle artikli 41 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 41 lõike 1 kohaselt on loodud lepinguosaliste esindajates koosnev ühiskomitee.

(2)

Vastavalt lepingu artikli 41 lõikele 3 võtab ühiskomitee vastu oma kodukorra

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE

Artikkel 1

Käesolevaga võetakse vastu ühiskomitee kodukord otsuse lisas esitatud kujul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

…,

Ühiskomitee

eesistuja


(1)  ELT L 195, 1.8.2018, lk 3.

LISA

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitee kodukord

Artikkel 1

Koosseis ja eesistuja

1.   Ühiskomitee koosneb Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi (ühiselt „lepinguosalised“) esindajatest.

2.   Euroopa Liitu („liit“) esindab Euroopa Komisjon. Norra Kuningriiki esindab […].

3.   Ühiskomiteed juhatab vaheldumisi kumbki lepinguosaline kahe kalendriaasta jooksul. Esimene eesistumise periood lõpeb lepingu jõustumiskuupäevale järgneva aasta 31. detsembril. Esimene eesistuja on liit.

Artikkel 2

Vaatlejad ja eksperdid

1.   Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad võivad osaleda vaatlejatena.

2.   Ühiskomitee võib lubada oma koosolekutel osaleda ka teistel isikutel vaatlejana.

3.   Eesistuja võib lubada vaatlejatel aruteludes osaleda ja oma erialateadmisi jagada. Samas ei ole neil hääleõigust ja nad ei või osaleda ühiskomitee otsuste ja soovituste koostamises.

4.   Konkreetsete päevakorrapunktide arutamiseks võidakse koosolekule kutsuda ka eriteadmistega eksperte.

Artikkel 3

Koosoleku kokkukutsumine

1.   Eesistuja kutsub ühiskomitee koosoleku kokku vähemalt kord kahe aasta jooksul. Koosoleku kokkukutsumist võivad taotleda mõlemad lepinguosalised.

2.   Lepinguosalised määravad kindlaks ja kooskõlastavad omavahel iga koosoleku toimumise kuupäeva ja koha.

3.   Koosolekuid võib pidada ka telekonverentsi või videokonverentsi teel.

4.   Eesistuja edastab koosolekukutse teisele lepinguosalisele ning artikli 2 lõikes 2 osutatud vaatlejatele ja artikli 2 lõikes 4 osutatud ekspertidele vähemalt 15 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Liidu liikmesriikide esindajad, kellele on osutatud artikli 2 lõikes 1, kutsub koosolekule Euroopa Komisjon.

5.   Koosolekud ei ole avalikud, kui ei lepita kokku teisiti. Ühiskomitee nõupidamised on salajased.

Artikkel 4

Päevakord

1.   Eesistuja koostab iga koosoleku esialgse päevakorra ja esitab selle lepinguosalistele hiljemalt kuus kuud enne koosoleku toimumist. Lepinguosalised lepivad lõplikus päevakorras kokku hiljemalt 15 tööpäeva enne koosolekut ja eesistuja saadab selle laiali.

2.   Viitedokumendid ja täiendavad dokumendid saadetakse lepinguosalistele hiljemalt esialgse päevakorra saatmise kuupäeval.

3.   Ühiskomitee otsustele viitavate päevakorrapunktide päevakorda lisamise taotlus ja kõik sellega seotud dokumendid saadetakse ühiskomiteele vähemalt 7 kuud enne koosoleku toimumist.

Artikkel 5

Sekretariaaditeenused

1.   Ühiskomitee sekretariaadi ülesandeid täidab eesistuja. Kogu ühiskomiteega peetav kirjavahetus, sealhulgas päevakorrapunktide päevakorda võtmise või sealt välja jätmise taotlused, adresseeritakse eesistujale.

2.   Käesoleva artikli lõikest 1 olenemata tegutseb lepingu artiklite 20 ja 39 kohaselt esitatavate statistiliste andmete edastamisel sekretärina komisjon.

Artikkel 6

Koosoleku protokoll

1.   Eesistuja koostab iga koosoleku protokolli. Eesistuja saadab protokolli laiali viivitamata ja mitte hiljem kui üks kuu pärast koosolekut. Protokoll võetakse vastu lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

2.   Eesistuja saadab vastuvõetud protokolli teisele lepinguosalisele.

Artikkel 7

Otsuste ja soovituste vastuvõtmine

1.   Kõik ühiskomitee otsused ja soovitused tuleb eelnevalt lepinguosaliste vahel läbi arutada.

2.   Ühiskomitee otsused ja soovitused võetakse vastu ühiskomitee koosolekul ühehäälselt.

3.   Otsused või soovitused võib vastu võtta kirjalikus menetluses, tingimusel et mõlemad lepinguosalised on sellega nõus.

Kirjalikus menetluses saadab eesistuja otsuse või soovituse eelnõu lepinguosalistele ning näeb ette tähtaja seisukohtade esitamiseks. Kui kumbki lepinguosaline ei esita enne selle tähtaja möödumist otsuse või soovituse eelnõu kohta vastuväiteid, loetakse see otsus või soovitus tema poolt vaikimisi heakskiidetuks.

Eesistuja teavitab lepinguosalisi kirjaliku menetluse tulemustest viivitamata ja mitte hiljem kui vastavalt teises lõigus osutatud 14 kalendripäeva pärast tähtaja möödumist.

Artikkel 8

Kulud

Iga lepinguosaline ja olukorrast olenevalt iga vaatleja ning ekspert kannab ühiskomitee koosolekutel osalemisega seotud kulud.


EELNÕU

EUROOPA LIIDU JA NORRA KUNINGRIIGI VAHELISE KÄIBEMAKSU VALDKONNAGA SEOTUD HALDUSKOOSTÖÖD, PETTUSTE VASTAST VÕITLUST JA NÕUETE SISSENÕUDMIST KÄSITLEVA LEPINGU KOHASELT MOODUSTATUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 2/2019,

…,

mis käsitleb teabevahetuse tüüpvorme, teabeedastust CCN/CSI võrgu kaudu ja teabevahetuse keskasutuste vaheliste kontaktide organiseerimisega seotud praktilist korda

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu (1) („leping“) eriti selle artikli 41 lõiget 1

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu kohane halduskoostöö hõlmab vastastikust teabevahetust.

(2)

Teabevahetuse vahendeid, nagu tüüpvormid ja elektroonilised sidesüsteemid, on juba rakendatud nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (2) ja nõukogu direktiivi 2010/24/EL (3) raames ning need on täielikult kooskõlas lepingu halduskoostöö raamistikuga.

(3)

Lepingu artikli 41 lõike 2 punktide d, e, g ja h rakendamiseks on vaja vastu võtta praktiline kord,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Teabevahetuse tüüpvormid

Lepingu artikli 21 lõike 1 ja artikli 40 lõike 1 kohaselt kasutavad pädevad asutused lepingu II ja III jaotise kohase teabe edastamiseks määruse (EL) nr 904/2010 ja direktiivi 2010/24/EL rakendamiseks vastu võetud tüüpvorme.

Tüüpvormide ülesehitust ja küljendust võib kohandada vastavalt side- ja teabevahetussüsteemide uutele nõuetele ja võimalustele, tingimusel et neis sisalduvaid andmeid ja teavet oluliselt ei muudeta.

Artikkel 2

Teabeedastus CCN/CSI võrgu kaudu

Kogu lepingu II ja III jaotise kohaselt edastatud teave antakse edasi üksnes elektrooniliselt ühise teabevõrgu ja ühise süsteemiliidese (CCN/CSI võrgu) kaudu, välja arvatud juhul, kui see on tehnilistel põhjustel teostamatu.

Artikkel 3

Suhtlemise korraldamine teabevahetuse keskasutuste ja teabevahetuse asutuste vahel

1.   Selleks et korraldada suhtlust lepingu artikli 4 lõike 2 punktis b ja lõike 3 punktis b osutatud teabevahetuse keskasutuste ja teabevahetuse asutuste vahel, kasutavad pädevad asutused direktiivi 2010/24/EL rakendamiseks vastu võetud eeskirju.

2.   Lepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt määratud teabevahetuse keskasutused ajakohastavad artikli 4 lõigete 3 ja 4 alusel määratud teabevahetuse asutuste ja pädevate ametnike nimekirja ning teevad selle elektrooniliselt kättesaadavaks teistele teabevahetuse keskasutustele.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval

…,

Ühiskomitee

eesistuja


(1)  ELT L 195, 1.8.2018, lk 3.

(2)  Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).

(3)  Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.3.2010, lk 1).


EELNÕU

EUROOPA LIIDU JA NORRA KUNINGRIIGI VAHELISE KÄIBEMAKSU VALDKONNAGA SEOTUD HALDUSKOOSTÖÖD, PETTUSTE VASTAST VÕITLUST JA NÕUETE SISSENÕUDMIST KÄSITLEVA LEPINGU KOHASELT MOODUSTATUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 3/2019,

…,

mis käsitleb teenustaseme kokkuleppe sõlmimise korda

ÜHISKOMITEE, t,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu (1) ( „leping“) artikli 41 lõiget 1

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 5 kohaselt tuleb teenustaseme kokkulepe, millega tagatakse side- ja teabevahetussüsteemide toimimiseks vajalike teenuste tehniline kvaliteet ja kvantiteet, sõlmida ühiskomitee kehtestatud korras. Praktilistel põhjustel on asjakohane sõlmida kaks eraldi teenustaseme kokkulepet, mis hõlmavad side- ja teabevahetussüsteemine erinevaid aspekte.

(2)

Lepingu artikli 5 rakendamiseks on vaja vastu võtta praktiline kord,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva otsuse lisades I ja II esitatud teenustaseme kokkulepped sõlmitakse Euroopa Liitu esindava Euroopa Komisjoni ja Norra Kuningriigi vahel ning need on lepinguosaliste jaoks siduvad alates päevast, mis järgneb selle heakskiitmisele ühiskomitee poolt.

2.   Kumbki lepinguosaline võib taotleda teenustaseme kokkuleppe läbivaatamist, esitades taotluse ühiskomitee eesistujale. Seni, kuni ühiskomitee kavandatud muudatuste kohta otsuse teeb, kehtivad asjakohase teenustaseme kokkuleppe viimasena sõlmitud versiooni sätted.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

…,

Ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  ELT L 195, 1.8.2018, lk 3.

I LISA

Teenustaseme kokkulepe käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalike süsteemide ja rakenduste kohta

1.   KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VIITEDOKUMENDID

1.1.   KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID

Teenustaseme kokkuleppes võetakse arvesse allpool olevat lepingute ja kohaldatavate otsuste loetelu.

Tabel 1

Kohaldatavad aktid

[AD.1.]

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlev leping („leping“) (ELT L 195, 1.8.2018, lk 3),

[AD.2.]

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitee otsus nr 2/2019, mis käsitleb teabevahetuse tüüpvorme, teabeedastust CCN/CSI võrgu kaudu ja teabevahetuse keskasutuste vaheliste kontaktide organiseerimisega seotud praktilist korda,

1.2.   VIITEDOKUMENDID

Teenustaseme kokkuleppes on arvesse võetud järgmistes viitedokumentides esitatud teavet. Dokumentide kohaldatavad versioonid on avaldatud CIRCABC või ITSM veebiportaalis.

Tabel 2

Viitedokumendid

[RD.1.]

CCN Mail III User Guide for NAs (ITSM veebiportaal)

[RD.2.]

CCN Intranet – Local Network Administrator Guide (ITSM veebiportaal)

[RD.3.]

Statistics – Guidelines and instructions (ANNEX rev1) to SCAC No 560

[RD.4.]

VAT e-Forms – Functional Specifications

[RD.5.]

VAT e-Forms – Technical Specifications

[RD.6.]

Recovery e-Forms – Functional Specifications

[RD.7.]

Recovery e-Forms – Technical Specifications

[RD.8.]

CCN/CSI General Security Policy (ITSM Web Portal)

[RD.9.]

CCN Gateway Management Procedures (ITSM Web Portal)

[RD.10.]

CCN/CSI Baseline Security Checklist (ITSM Web Portal)

2.   TERMINOLOOGIA

2.1.   AKRONÜÜMID

Tabel 3

Akronüümid

AKRONÜÜM

MÕISTE

CCN/CSI

ühine teabevõrk / ühine süsteemiliides

CET

Kesk-Euroopa aeg

CIRCABC

riiklike haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike suhtlus- ja teabekeskus

DG

peadirektoraat

EoF

vormide vahetamine

ITIL (1)

infotehnoloogia infrastruktuuri andmik

ITSM

infotehnoloogiateenuste haldus

lepinguosaline

teenustaseme kokkuleppes tähendab „lepinguosaline“ kas Norrat või komisjoni

VAT

käibemaks

2.2.   MÕISTED

Tabel 4

Mõisted

VÄLJEND

MÕISTE

CET

Kesk-Euroopa aeg, GMT+1 ja suveajal GMT+2.

Tööpäevad ja -tunnid (ITSM tugiteenus).

7.00 kuni 20.00 (CET), 5 päeva nädalas (esmaspäevast reedeni, puhkepäevad kaasa arvatud)

3.   SISSEJUHATUS

Käesolev dokument koosneb teenustaseme kokkuleppest, mille on sõlminud Norra Kuningriik ( „Norra“) ja Euroopa Komisjon („komisjon“), keda koos nimetatakse „teenustaseme kokkuleppe osalisteks“.

3.1.   TEENUSTASEME KOKKULEPPE KOHALDAMISALA

Lepingu artiklis 5 on sätestatud, et sõlmitakse teenustaseme kokkulepe, millega tagatakse side- ja teabevahetussüsteemide toimimiseks vajalike teenuste tehniline kvaliteet ja kvantiteet.

Käesolevas teenustaseme kokkuleppes sätestatakse Norra ja komisjoni suhted seoses käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalike süsteemide ja rakenduste kasutamisega ning suhted Norra ja liikmesriikide vahel seoses vormide vahetamisega.

Järgmised süsteemid töötavad ja nende suhtes kohaldatakse teenustaseme kokkuleppe tingimusi:

vormide vahetamine;

jälgimine, statistika ja testimine.

Komisjon juhib infotehnoloogia abil halduskoostöö tegemist käsitleva kokkuleppe saavutamise protsessi. See hõlmab standardeid, menetlusi, vahendeid, tehnoloogiat ja taristut. Norrale antakse abi, et tagada teabevahetussüsteemide kättesaadavus ja nõuetekohane rakendamine. Komisjon tagab ka kogu süsteemi jälgimise, järelevalve ja hindamise. Lisaks sellele annab komisjon Norrale suuniseid, mida tuleb kõnealuse teabevahetuse puhul järgida.

Kõik teenustaseme kokkuleppes osutatud eesmärgid kehtivad üksnes tavapärastes töötingimustes.

Vääramatu jõu korral peatatakse teenustaseme kokkuleppe kohaldamine Norra suhtes vääramatu jõu kestuse ajaks.

Vääramatu jõud on ettenägematu sündmus või asjaolu, mis ei allu Norra või komisjoni kontrollile ja mida ei saa omistada vastutava isiku tegevusele ega tegevusetusele ennetavate meetmete võtmisel. Vääramatu jõu sündmused on valitsuse tegevus, sõda, tulekahju, plahvatus, üleujutus, impordi- või ekspordieeskirjad või -embargod ja töövaidlused.

Vääramatu jõu esinemisele tuginev kokkuleppe osaline teatab teisele kokkuleppe osalisele viivitamata, et vääramatu jõu asjaolude tõttu on võimatu osutada teenuseid või saavutada teenustaseme kokkuleppes seatud eesmärke, tuues välja need teenused ja eesmärgid, mida vääramatu jõud mõjutab. Vääramatust jõust mõjutatud kokkuleppe osaline teatab teisele kokkuleppe osalisele viivitamata vääramatu jõu asjaolude äralangemisest.

3.2.   KOKKULEPPE KESTUS

Teenustaseme kokkulepe muutub kokkuleppe osaliste jaoks siduvaks alates päevast, mis järgneb kokkuleppe heakskiitmisele lepingu artikli 41 alusel asutatud ühiskomitees („ühiskomitee“).

4.   ÜLESANDED

Teenustaseme kokkuleppe eesmärk on tagada nende komisjoni ja Norra osutatavate teenuste kvaliteet ja kvantiteet, mida on vaja, et teha käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalikud süsteemid ja rakendused Norrale ja komisjonile kättesaadavaks.

4.1.   TEENUSED, MIDA KOMISJONI OSUTAB NORRALE

Komisjon osutab järgmisi teenuseid:

operatiivteenused:

kasutajatugi ja operatsioonid:

a)

kasutajatoeteenus;

b)

intsidendikäsitlus;

c)

jälgimine ja teavitamine;

d)

koolitus;

e)

turbe haldus;

f)

aruandlus ja statistika;

g)

konsultatsioon;

referentskeskus:

a)

teabehaldus;

b)

dokumendikeskus (CIRCABC).

Selleks et neid teenuseid osutada, hoiab komisjon käigus järgmised rakendused:

statistika rakendused;

CIRCABC;

tugiteenused.

4.2.   TEENUSED, MIDA NORRA OSUTAB KOMISJONILE

Norra osutab järgmisi teenuseid:

edastab komisjonile kogu kättesaadava teabe, mis on lepingu kohaldamisel asjassepuutuv;

teatab komisjonile kõigist eritingimustest;

esitab igal aastal statistika lepingu artiklis 20 sätestatud teabe edastamise kohta.

5.   TEENUSE TASEME ÜLEVAADE

Käesolevas peatükis kirjeldatakse üksikasjalikult komisjoni ja Norra osutatavate eespool kirjeldatud teenuste kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid aspekte.

5.1.   KOMISJONI TEENUSE TASE

5.1.1.   Tugiteenused

5.1.1.1.   Kokkulepe

Komisjon teeb kättesaadavaks tugiteenuse, et vastata kõigile küsimustele ja teatada kõikidest probleemidest, mis on Norral ette tulnud käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalike süsteemide ja rakenduste või muu neid mõjutada võiva asjaoluga seoses. Tugiteenust pakub ITSM oma töötundidel.

ITSM-i tugiteenuse osutamine tagatakse vähemalt 95 % ulatuses ITSM-i tööajast. Kõik küsimused või probleemid võib tugiteenusele edastada ITSM-i tööajal telefoni, faksi või e-posti teel ja väljaspool ITSM-i tööaega e-posti või faksi teel. Kui küsimused või probleemid edastatakse väljaspool ITSM-i tööaega, peetakse need automaatselt saabunuks järgmisel tööpäeval kell 8.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Tugiteenus registreerib ja liigitab teenuste haldussüsteemi saabunud teenuskõned ning teatab taotluse esitanud isikule muutustest tema taotluse staatuses.

ITSM pakub kasutajatele esmast tuge ja suunab ettenähtud aja jooksul edasi kõik teenuskõned, mis kuuluvad teise isiku vastutusalasse (nt arendajate üksus, ITSM-i alltöövõtjad). ITSM tagab registreerimiseks ettenähtud tähtaegadest kinnipidamise vähemalt 95 % juhtumitel, mis aruandluskuu jooksul tekivad.

ITSM jälgib juhtumite lahendamist kõigi teenuskõnede puhul ja kiirendab lahendamisprotsessi, teatades komisjonile sellest, kui juhtumi lahendamiseks kuluv aeg ületab kindlaksmääratud tähtaega, mis sõltub probleemi laadist.

Küsimuse või probleemi prioriteetsusest sõltub see, kui pikk on vastamiseks ja lahendamiseks ettenähtud aeg. Selle määrab kindlaks ITSM, kuid liikmesriigid või komisjon võivad taotleda konkreetset prioriteetsuse taset.

Registreerimisaeg on e-kirja kättesaamise ja kättesaamist kinnitava e-kirja saatmise vaheline lubatud maksimaalne ajavahemik.

Lahendamise aeg on juhtumi registreerimise ja taotluse esitajale selle lahendamise kohta teabe saatmise vaheline ajavahemik. See hõlmab ka juhtumi sulgemiseks kulunud aega.

Need ei ole absoluutsed tähtajad, kuna hõlmavad üksnes aega, mil teenuskõne alusel tegutseb ITSM. Kui teenuskõne suunatakse edasi Norrasse, komisjonile või teisele isikule (nt arendajate üksus, ITSM-i alltöövõtjad), siis seda aega ei võeta ITSM-i poolt juhtumi lahendamiseks kulunud aja arvutamisel arvesse.

ITSM tagab registreerimiseks ja juhtumi lahendamiseks ettenähtud tähtaegadest kinnipidamise vähemalt 95 % juhtumitel, mis aruandluskuu jooksul tekivad.

Tabel 5

Registreerimisaeg ja juhtumi lahendamise aeg (töötundi/päeva)

PRIORITEET

REGISTREERIMISAEG

JUHTUMI LAHENDAMISE AEG

P1: eriti oluline

0,5h

4h

P2: väga oluline

0,5h

13h (1 päev)

P3: keskmiselt oluline

0,5h

39h (3 päeva)

P4: väheoluline

0,5h

65h (5 päeva)

5.1.1.2.   Aruandlus

Komisjon esitab aruande kõigi käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalike süsteemide ja rakendustega seotud teenuskõnede kohta järgmiselt:

kõik kuu jooksul lahendatud juhtumid (Norra);

kõik kuu jooksul registreeritud juhtumid (Norra);

kõik aruande esitamise kuupäeval ja kellaajal pooleliolevad juhtumid (Norra).

5.1.2.   Statistikateenused

5.1.2.1.   Kokkulepe

Komisjon koostab statistikat käibemaksu ja sissenõudmise valdkonnas vahetatud vormide arvu kohta, kasutades elektroonilist andmebaasi CCN/Mail, mis on kättesaadav ITSM-i veebiportaalis.

5.1.2.2.   Aruandlus

Komisjon koostab vajaduse korral aruande vastavuskontrolli aruannete kohta ning teeb need Norrale kättesaadavaks.

5.1.3.   Vormide vahetamine

5.1.3.1.   Kokkulepe

Järgmises tabelis on esitatud õigusaktidega kindlaks määratud vormide vahetamiseks ettenähtud maksimaalne edastamise tähtaeg või vastamise aeg.

Tabel 6

Vormide vahetamise tulemuslikkus

CCN/Mail postkast

Vorm

Tähtaeg

VIESCLO

Teabe vahetamine lepingu artiklite 7, 10, 12 ja 18 alusel

Üldine teabevahetus

Teabe esitamise tähtaeg on võimalikult lühike ja mitte hiljem kui 3 kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva (lepingu artikkel 8).

Kui teave on juba taotluse saanud asutuse käsutuses, on selleks tähtajaks maksimaalselt üks kuu (lepingu artikkel 8).

VIESCLO

Teabe vahetamine lepingu artiklite 7, 10, 12 ja 18 alusel 0

Teatamistaotlus

Kohese vastusega teatamistaotlus (lepingu artikkel 12).

TAXFRAUD

Teabe vahetamine lepingu artiklite 7, 10, 12 ja 18 alusel

Pettusevastast võitlust puudutava teabe vahetamine

Varifirmasid puudutav teave saadetakse niipea, kui see saadakse.

TAXAUTO

Automaatne teabevahetus

Automaatselt vahetatava teabe kategooriad määrab kindlaks ühiskomitee vastavalt lepingu artiklile 11.

REC-A-CUST; REC-B-VAT;

REC-C-EXCISE;

REC-D-INCOME-CAP;

REC-E-INSUR;

REC-F-INHERIT-GIFT;

REC-G-NAT-IMMOV;

REC-H-NAT-TRANSP;

REC-I-NAT-OTHER;

REC-J-REGIONAL;

REC-K-LOCAL; REC-L-OTHER; REC-M-AGRI

Teabetaotlus lepingu artikli 22 alusel

Teatamistaotlus lepingu artikli 25 alusel

Sissenõudmistaotlus lepingu artikli 27 alusel

Ettevaatusabinõusid käsitlev taotlus lepingu artikli 33 alusel

Teabetaotlus:

kättesaamise kinnitus 7 kalendripäeva jooksul;

ajakohastamine 6 kuu möödumisel kättesaamise kinnituse kuupäevast

Teatamistaotlus:

kättesaamise kinnitus 7 kalendripäeva jooksul;

Sissenõudmistaotlus ja ettevaatusabinõusid käsitlev taotlus:

kättesaamise kinnitus 7 kalendripäeva jooksul;

ajakohastamine iga 6-kuulise perioodi möödumisel kättesaamise kinnituse kuupäevast

5.1.3.2.   Aruandlus

Norra esitab komisjonile ka igal aastal e-posti teel statistilised andmed lepingu artiklites 20 ja 39 sätestatud teabe edastamise kohta [RD.3.].

5.1.4.   Probleemihaldus

5.1.4.1.   Leping

Norra hoiab käigus piisava probleemide registreerimise (2) ja järelmeetmete mehhanismi mis tahes probleemide jaoks, mis mõjutavad nende rakenduste hoste, süsteemitarkvara ning andme- ja rakendustarkvara.

Probleemidest CCN-võrgustiku mis tahes osas (lüüsid ja/või teabevahetuse e-posti serverid) teatatakse kohe ITSM-le.

5.1.4.2.   Aruandlus

Norra teavitab ITSM-i, kui tal on tehnilise tehnikataristuga sisemine probleem, mis puudutab tema enda süsteeme ja rakendusi, mis on vajalikud käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks.

Kui Norra leiab, et ITSM-le teatatud probleemiga ei tegelda või ei ole tegeldud või seda ei lahendata või ei ole lahendatud rahuldavalt, teatab ta sellest võimalikult kiiresti komisjonile.

5.1.5.   Turbe haldus

5.1.5.1.   Leping (3)

Norra kaitseb käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalikke süsteeme ja rakendusi turvarikkumiste eest ning registreerib mis tahes turvarikkumised ja turvalisuse alased parandused.

Norra kohaldab turbealaseid soovitusi ja/või turbealaseid nõudeid, mis on kindlaks määratud järgmistes dokumentides:

Tabel 7

Turbealased soovitused

Nimetus

Versioon

Kuupäev

https security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN /Mail III User Guide for NAs

3.0

15.6.2012

Security recommendations of CCN /Mail III Webmail access – Ref. CCN Intranet – Local Network Administrator Guide

4.0

11.9.2008

5.1.5.2.   Aruandlus

Norra esitab komisjonile vajaduse korral aruande turvarikkumiste ja kõigi võetud meetmete kohta.

5.2.   NORRA TEENUS TASE

5.2.1.   Kõik teenuse taseme valdkonnad

5.2.1.1.   Leping

Norra registreerib kõik käibemaksu valdkonnas halduskoostööks ja nõuete sissenõudmiseks vajalike Norra süsteemide ja rakenduste tehnilisi, toimivusalaseid ja organisatsioonilisi aspekte puudutavad kättesaadavuse probleemid või muudatused (4).

5.2.1.2.   Aruandlus

Norra teavitab vajaduse korral ITSM-i enda süsteemide tehniliste, toimivusalaste ja organisatsiooniliste aspektidega seotud kättesaadavuse probleemidest või muudatustest. ITSM-i teavitatakse alati kõigist tegevpersonaliga (käitajad, süsteemihaldurid) seotud muudatustest.

5.2.2.   Tugiteenused

5.2.2.1.   Leping

Norra teeb kättesaadavaks talle adresseeritud juhtumite lahendamiseks, abi andmiseks ja testimiseks tugiteenuse. Tugiteenuse töötunnid peaks olema samad, mis ITSM-i tugiteenuse töötunnid ITSM-i tööpäevadel. Norra tugiteenus töötab vähemalt tööpäevadel kl 10.00-16.00 Kesk-Euroopa aja järgi, välja arvatud Norra riigipühad. On soovitatav, et Norra tugiteenus järgiks küsimuste ja juhtumite lahendamisel ITIL-i teenuste toetamise suuniseid.

5.2.2.2.   Aruandlus

Norra teavitab vajaduse korral ITSM-i kõigist oma tugiteenuse kättesaadavuse probleemidest.

6.   KVALITEEDI HINDAMINE

6.1.   LEPING

Komisjon hindab ITSM-lt ja Norralt saadud aruandeid (ITSM-i koostatud tegevusaruanded, teated, statistika, muu teave), määrab kindlaks käesoleva teenustaseme kokkuleppe järgimise tasemed ning võtab probleemide korral ühendust Norraga, et probleem lahendada ja tagada, et teenuse kvaliteet on kooskõlas käesoleva kokkuleppega.

6.2.   ARUANDLUS

Komisjon esitab Norrale iga kuu aruande punktis 5.1.2 määratletud teenuse taseme kohta.

7.   TEENUSTASEME KOKKULEPPE HEAKSKIITMINE

Selleks et teenustaseme kokkulepe oleks kohaldatav, peab ühiskomitee selle heaks kiitma.

8.   TEENUSTASEME KOKKULEPPE MUUDATUSED

Teenustaseme kokkulepe vaadatakse läbi, kui komisjon või Norra on esitanud selleks ühiskomiteele kirjaliku taotluse.

Seni, kuni ühiskomitee ei ole muudatusettepanekute suhtes otsust teinud, kohaldatakse kehtiva teenustaseme kokkuleppe sätteid. Ühiskomitee tegutseb käesoleva kokkuleppe tähenduses otsuseid tegeva organina.

9.   KONTAKTPUNKT

Kõigi käesoleva dokumendiga seotud küsimuste või märkuste osas võtke ühendust:

SERVICE PROVIDER - SERVICE DESK

support@itsmtaxud.europa.eu


(1)  ITIL: http://www.itil-officialsite.com

http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf

(2)  Seotud ITIL-i probleemihalduse ja muudatuste juhtimisega

(3)  Need on käesoleva teenustaseme kokkuleppe koostamise ajal kättesaadavad dokumendiversioonid. Lugejad saavad edasiste ajakohastustega tutvuda CCN/CSI portaalis (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).

(4)  Soovitatakse kasutada ITIL-i intsidendikäsitluse põhimõtteid.

II LISA

Ühise teabevõrgu / ühise süsteemiliidese (CCN/CSI SLA) teenustaseme kokkulepe

1.   KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VIITEDOKUMENDID

1.1.   KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID

Käesolevas ühise teabevõrgu / ühise süsteemiliidese teenustaseme kokkuleppes ( „CCN/CSI teenustaseme kokkulepe“) võetakse arvesse allpool olevat lepingute ja kohaldatavate otsuste loetelu.

Tabel 1

Kohaldatavad aktid

[AD.1.]

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlev leping („leping“) (ELT L 195, 1.8.2018, lk 3)

[AD.2.]

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitee otsus nr 2/2019, mis käsitleb teabevahetuse tüüpvorme, teabeedastust CCN/CSI võrgu kaudu ja teabevahetuse keskasutuste vaheliste kontaktide organiseerimisega seotud praktilist korda

1.2.   VIITEDOKUMENDID

Käesolevas CCN/CSI teenustaseme kokkuleppes on arvesse võetud järgmistes viitedokumentides esitatud teavet. Dokumentide kohaldatavad versioonid on käesoleva kokkuleppe allkirjastamise ajal kehtinud versioonid.

Tabel 2

Viitedokumendid

ID

VIIDE

PEALKIRI

VERSIOON

RD1

CCN-COVW-GEN

CCN/CSI & SPEED2 Systems Overview

EN18.01

RD2

CCN-CMPR-GW

CCN Gateways Management Procedures

EN19.20

RD3

CCN-CSEC-POL

CCN/CSI General Security Policy

EN05.00

RD4

CCN-CSEC-BSCK

CCN/CSI Baseline Security Checklist

EN03.00

RD5

CCN-CLST-ROL

Description of CCN/CSI roles

EN02.10

RD6

CCN-CNEX-031

External note 031 - Procedure for the Move of a CCN/CSI Site

EN06.20

RD7

CCN-CNEX-060

External Note 060 - Install new CCN Site

EN02.20

RD8

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB

CCN/CSI-PRG-AP/C-01-MARB-Application Programming Guide (C Language)

EN11.00

2.   TERMINOLOOGIA

2.1.   AKRONÜÜMID

Tabel 3

Akronüümid

AKRONÜÜMID

MÕISTE

ACT

Rakenduse konfigureerimise vahend

AIX

IBM Unix OS

CCN

Ühine teabevõrk

CCN/CSI

Ühine teabevõrk / Ühine süsteemiliides

CCN/WAN

Ühisele teabevõrgule võrguteenuste osutamise raamteenus

CI

Konfiguratsiooniüksus

CIRCABC

Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (Riiklike haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike suhtlus- ja teabekeskus)

COTS

Ühine valmistoode

CPR

Kliendi ruumides asuv ruuter

CSA

Ühise teabevõrgu turvahaldur

CSI

Ühine süsteemiliides

DG

Peadirektoraat

DMZ

Demilitariseeritud tsoon

EC

Euroopa Komisjon

HPUX

Hewlett Packard Unix operatsioonisüsteem

HTTP

Hüperteksti edastamise protokoll

HTTPS

Hüperteksti edastamise protokoll - turvaline

HVAC

Küte, ventilatsioon ja õhu konditsioneerimine

HW

Riistvara

ICT

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

IMAP

Internetisõnumitele juurdepääsu protokoll

IP

Internetiprotokoll

ITCAM

IBM Tivoli Composite Application Manager

ITSM

Infotehnoloogiateenuste haldamine

LAN

Kohtvõrk

LSA

Kohtsüsteemi administraator

MQ

IBM MQ Series SW

MVS

Mitmekordne virtuaalsalvestus

NA

Riiklik haldusasutus

OBS

Orange'i äriteenused

OS

Operatsioonisüsteem

OSP

Teenuse osutaja kohustused

OSR

Teenuse taotleja kohustused

PoP

Võrgupunktid

QA

Kvaliteedi tagamine

RAP

API prokside kaughaldus

RD

Viitedokument

SMTP

Lihtne meiliedastusprotokoll

SQI

Teenuse kvaliteedi näitaja

SSG

Turvalised teenindavad lüüsid (Juniper krüpteerimise töövahend)

SW

Tarkvara

TAXUD

Maksundus ja tolliliit

TCP

Edastusohje protokoll

UPS

Puhvertoiteallikas

WAN

Laivõrk

2.2.   ÜHISE TEABEVÕRGU / ÜHISE SÜSTEEMILIIDESE TEENUSTASEME KOKKULEPPE MÕISTETE MÄÄRATLEMINE

Tabel 4

Mõisted

MÕISTE

KIRJELDUS

Aruandeperiood

Hõlmatud aeg on üks kuu.

Tööpäev

Tööpäevad on teenuse osutaja tugiteenuse tööpäevad. Need on seitse nädalapäeva, sh riigipühad.

Töötund

Töötunnid on teenuse osutaja tugiteenuse töötunnid. Need on 24h ööpäevas tööpäevadel.

Tööaeg

Teenuse osutaja nn tööaeg on aeg, mil tugiteenus oma ülesandeid täidab. Teenuse osutaja tagab tugiteenuse 24h ööpäevas, seitse päeva nädalas, sh riigipühadel.

Olenevalt teenuse aknast tegutsetakse kas kohe (24/7) või plaanitakse sekkumine järgmisesse päeva. Kirjad, faksid, e-kirjad ja elektroonilised taotlused (ITSM-i portaali kaudu) võetakse vastu igal hetkel. Sissetulevad taotlused registreeritakse teenuse osutaja tugiteenuse haldussüsteemis nn teenuskõnedena.

3.   SISSEJUHATUS

Käesolev dokument koosneb ühise teabevõrgu / ühise süsteemiliidese teenustaseme kokkuleppest („CCN/CSI teenustaseme kokkulepe“), mille on sõlminud Euroopa Komisjon („teenuse osutaja“) ja Norra Kuningriik („teenuse taotleja“), keda koos nimetatakse „teenustaseme kokkuleppe osalisteks“.

„Teenuse osutaja“ hõlmab järgmisi maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi organisatsioonilisi üksusi:

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi üksus B2, mis koordineerib kõiki CCN/CSI tegevusi;

ITSM3 Operations (ITSM3 operatsioonid), mis osutab operatiivteenuseid;

CCN2DEV, mis pakub CCN-i tarkvara (ajakohastamis- ja parendusliku hoolduse teenused);

üleeuroopalise tuumvõrgu pakkuja (CCN/WAN, praegu muud äriteenused).

Taotletava teenuse iseloomust sõltuvalt täidab ülesande üks teenuse osutajatest.

„Teenuse taotleja“ on Norra Kuningriigi riiklik asutus. Selle asjaomased organisatsioonilised üksused on järgmised:

riiklik CCN-i toe keskus, mis vastutab riikliku maksuhalduri ruumides asuvate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmete toe ja halduse eest, samuti sellise riikliku infrastruktuuri toe ja halduse eest, mis toetab rakendusi, mis töötavad üle CCN/CSI infrastruktuuri;

riiklik rakenduste toe keskus, mille ülesanne on pakkuda riiklikku tuge EÜ rakendustele, mis töötavad riigi domeenis ja kasutavad CCN/CSI infrastruktuuri teenuseid;

riiklikud rakenduste arendusüksused, mille ülesanne on CCN/CSI infrastruktuuri kasutavate rakenduste arendamine, sealhulgas nende alltöövõtjad.

3.1.   CCN/CSI TEENUSTASEME KOKKULEPPE KOHALDAMISALA

Lepingu artiklis 5 on sätestatud, et sõlmitakse teenustaseme kokkulepe, millega tagatakse side- ja teabevahetussüsteemide toimimiseks vajalike teenuste tehniline kvaliteet ja kvantiteet.

Käesolevas CCN/CSI teenustaseme kokkuleppes sätestatakse komisjoni (teenuse osutaja) ja Norra Kuningriigi (teenuse taotleja) suhted seoses ühise teabevõrgu / ühise süsteemiliidese süsteemi („CCN/CSI süsteem“) käitamisetapiga.

Selles määratletakse teenuse taotlejale osutatava teenuse nõutav tase. Kokkulepe hõlmab samuti ühist arusaama sellest, millised on ootused teenuse tasemele ja teenustaseme kokkuleppe osaliste vastutusvaldkonnad.

Käesolevas dokumendis kirjeldatakse praegu teenuse osutaja poolt osutatavaid teenuseid ja nende tasemeid.

Kõik CCN/CSI teenustaseme kokkuleppes osutatud eesmärgid kehtivad üksnes tavapärastes töötingimustes.

Vääramatu jõu korral ei peeta ühtegi kokkuleppe osalist vastutavaks oma kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud loodusõnnetus (sh tulekahju, üleujutus, maavärin, torm, orkaan või muu looduskatastroof), sõda, sissetung, välisvaenlaste tegevus, vaenulik tegevus (olenemata sellest, kas sõda on kuulutatud või mitte), kodusõda, mäss, revolutsioon, ülestõus, sõjaline või usurpeeritud võim või konfiskeerimine, terrorism, natsionaliseerimine, valitsuse sanktsioon, blokaad, embargo, töövaidlus, streik või kommertselektrivõrgu blokeering, katkestus või pikaajaline rike.

3.2.   CCN/CSI TEENUSE MÄÄRATLUS JA TUNNUSED

Ühine teabevõrk / ühine süsteemiliides on vahend, mille abil maksunduse ja pettustevastase võitluse valdkonnas tegutsevad liikmesriikide ametiasutused saavad vahetada maksuteavet. CCN/CSI süsteemi infrastruktuuri põhitunnused on järgmised.

Tabel 5

CCN/CSI kaudu osutatavate teenuste tunnused

ÜLEEUROOPALINE

CCN/CSI annab teenuse taotlejatele üldise laivõrguühenduse mitmete võrgupunktide kaudu igas liikmesriigis, ühinevates riikides ja Norra Kuningriigis. CCN/CSI tuumvõrk annab nõutava suutlikkuse ja vastupidavuse, et tagada teenuse taotlejate jaoks kõrge käideldavuse määr.

PALJUPLATVORMILINE

Võimaldab erisuguste platvormide (Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX, SVR4, IBM MVS jt) koostalitlusvõimet väga portatiivse sidevirna kaudu (CSI), mis on paigaldatud standardsetele riiklikele rakenduste platvormidele.

PALJUPROTOKOLLILINE

Toetab eri protokolle ja teabevahetusparadigmasid:

CSI-protokoll, mis toetab asünkroonse ja sünkroonse (nõue/vastus) side paradigmasid (CCN/CSI kanal);

HTTP/S-protokoll interaktiivseks juurdepääsuks CCN-i intraneti teenustele (CCN-i intraneti kanal);

POP-, IMAP-, SMTP-protokollid elektronposti vahetuseks riiklike maksuhaldurite, samuti rakenduste vahel (CCN Mail III kanal).

TURVALINE

Teabevahetus CCN/CSI võrgus on kaitstud, et tagada optimaalne konfidentsiaalsus ja andmeterviklus. Turbeteenused hõlmavad järgmist:

asukohtadevaheline IPSec256-bitine krüpteering ja kaitse soovimatu ligipääsu vastu, mis saavutatakse igas CCN/CSI asukohas tulemüüri/krüptoseadmetega;

igas asukohas juurdepääsu kontrolli mehhanismid (autentimine, autoriseerimine, arvestuse pidamine), mida rakendatakse CCN-i lüüsis ja mida toetavad lokaalsed haldustööriistad (ADM3G);

seansiturve, mille tagavad sõnumi tasandi krüpteering (turvaline CSI), SSL v.3 vastastikune autentimine ja krüpteering (HTTPS), POP-S ja IMAP-S (turvaline elektronposti edastus).

JUHITUD

CCN/CSI infrastruktuur tagab teenuse taotlejatele ka juhitud teenused, sealhulgas:

keskne kontroll;

sündmuste logimine;

statistika koostamine CSI ja CCN Mail III sõnumivahetuse kohta (suurus, sõnumite arv, maatriks) ning CCN-i lüüside ja CCN Mail III kohta;

kasutajahaldus (ADM3G) ja kataloogiteenused;

CSI virnade valideerimine;

portaaliteenused:

CCN-i portaal: onlain-juurdepääs statistikale, API prokside onlain-kaughaldus;

ITSM-i portaal: onlain-infoleht, onlain-dokumentatsioon ja CSI virnapaketid, CCN-i korduma kippuvad küsimused (KKK);

rakenduse konfigureerimise vahend;

teenuskõnede jälitus ja veebitugi.

3.3.   KOKKULEPPE KESTUS

CCN/CSI teenustaseme kokkulepe muutub selle osalistele siduvaks järgmisel päeval pärast kokkuleppe heakskiitmist lepingu artikliga 41 moodustatud ühiskomitee („ühiskomitee“) poolt.

4.   ÜLESANDED

4.1   TEENUSE OSUTAJA KOHUSTUSED (OSP)

Teenuse osutaja teeb järgmist:

Tabel 6

Teenuse osutaja kohustused (OSP)

[OSP1]

Käitab CCN/CSI võrgu infrastruktuuri, et saavutada punktis 8 kirjeldatud teenusetasemed.

[OSP2]

Valib välja CCN/CSI infrastruktuuri ja tarkvara komponendid.

[OSP3]

Tagab riist- ja tarkvara hoolduse maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmete jaoks (nt CCN-i lüüsid), mis on paigaldatud teenuse taotlejate ruumidesse, samuti CCN Mail III keskserverite puhul.

[OSP4]

Tagab järelevalve teenuse taotlejate ruumidesse paigaldatud maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmete üle.

[OSP5]

Haldab CCN/CSI auditifaile.

[OSP6]

Haldab CCN/CSI adresseerimiskava.

[OSP7]

Järgib reegleid ja soovitusi, mis on esitatud järgmistes turbedokumentides:

CCN/CSI General Security Policy RD3;

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD4;

[OSP8]

Teenuse taotleja peab aeg-ajalt kontrollima, et võrgu käideldavus ei ole hoolduse või mõne muu plaanijärgse käideldamatuse tõttu vähenenud. Kui see nii on, teavitab teenuse taotleja teenuse osutajat vähemalt üks kuu ette. Kui teenuse taotlejal ei ole võimalik sellest tähtajast kinni pidada, lahendab olukorra maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

[OSP9]

Kõik CCN-i lüüsidel kasutatavad tarkvaralitsentsid annab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

[OSP10]

Järgib CCN/CSI asukoha varundamispõhimõtteid (vt RD2).

[OSP11]

Auditeerib süsteemi, nagu on määratletud dokumendis RD2.

[OSP12]

Teeb korrapäraselt süsteemi turvalisuse kontrolli, nagu on määratletud dokumendis RD2.

4.2.   TEENUSE TAOTLEJA KOHUSTUSED (OSR)

Teenuse taotleja teeb järgmist.

Tabel 7

Teenuse taotleja kohustused (OSR)

Tehniline ja infrastruktuuri tasand

[OSR1]

Majutab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi poolt kättesaadavaks tehtud CCN-i infrastruktuuri seadmeid ning tagab asjakohase:

seadmepüstiku / hoidla ruumi;

elektritoite;

kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed.

[OSR2]

Tagab, et CCN/CSI komponentidel on elektriühendus puhvertoiteallikaga. Lokaalsete standardite (nt pistiku adapterid) erikohandused peab tegema teenuse taotleja.

Käitamise ja töökorralduse tasand

[OSR3]

Määrab töötajad, kelle ülesanded on kirjeldatud dokumendis RD5.

[OSR4]

Tagab kohaloleku väljaspool tavapärast tööaega, kui teenuse osutaja seda vajalikuks peab ja nõuab.

Teatud toimingute korral, mida teostab tuumvõrgu pakkuja või teenuse osutaja, võidakse teenuse tarbijalt nõuda kohtsüsteemi administraatori koordineerimist ja/või kohalolekut. Et neid tegevusi saaks planeerida, on etteteatamisaeg vähemalt üks kuu; kuna planeerimine on asukohtade arvu tõttu keerukas, on vaja teha täielikku koostööd.

[OSR5]

Ei peata kunagi maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmete tööd ilma teenuse osutaja ametliku loata.

[OSR6]

Küsib teenuse osutajalt ametliku loa enne, kui paigaldab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmetele täiendavaid riist- või tarkvarakomponente, mis ei kuulu standardpaketti.

[OSR7]

Annab selge kirjelduse märgatud/teatatud intsidentide kohta, millest teenuse taotleja on teada andnud.

[OSR8]

Teeb aktiivselt koostööd teenuse osutaja ja/või tema esindajatega, kui see on teenuste osutamiseks vajalik.

Sidepidamise tasand

[OSR9]

Kasutab üksnes teenuse osutaja ja oma organisatsiooni siseseid kontaktpunkte.

[OSR10]

Teavitab teenuse osutajat kontaktpunktide mis tahes puudumisest teenuse osutaja tööajal või tagab vähemalt varulahenduse, mille abil on võimalik kontaktpunktid asendada.

[OSR11]

Teavitab teenuse osutajat muudatustest oma kontaktpunktides vähemalt viis tööpäeva enne muudatuste asetleidmist.

[OSR12]

Teavitab teenuse osutajat igasugusest plaanijärgsest infrastruktuuri hooldusest, mis võib mõjutada maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmeid, mida majutatakse teenuse tarbija ruumides (vähemalt nädal aega ette kõigi seadmete puhul).

Näiteks plaanitud elektrikatkestused või katkestused võrgu infrastruktuuris, andmekeskuse asukoha muutus, IP-aadressi muutused jne.

[OSR13]

Teavitab teenuse osutajat kõikidest välistest probleemidest, nagu elektrisüsteemi rikked, mis mõjutavad CCN-i lüüside ja rakenduste platvormide toimimist.

[OSR14]

Teavitab teenuse osutajat ametliku taotluse vormis ja vähemalt kuus kuud ette maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmete asukoha muutmisest. Teenuse taotleja kannab asukoha muutmisega seotud kulud. Selle protseduuri kohta lisateabe saamiseks vt RD6.

[OSR15]

Teavitab teenuse osutajat kõikidest katkestustest maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri ja teenuse taotleja (riiklik maksuhaldur või vastav peadirektoraat) vahelistes turvalistes ühendustes.

[OSR16]

Teavitab teenuse osutajat kõikidest katkestustest rakenduste platvormidel.

[OSR28]

Teenuse taotleja peab andma teada kõikidest plaanitud katkestustest lokaalses andmekeskuses/arvutisaalis (sh laivõrgus) üks töönädal ette. Seda on vaja selleks, et maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat saaks teavitada vastavalt mis tahes muid seotud sidusrühmi.

Turbe ja kasutajahalduse tasand

[OSR17]

Haldab lokaalseid kasutajakontosid CCN-i lüüsis (vt RD2).

[OSR18]

Annab vajaduse korral teenuse osutaja volitatud töötajatele loa füüsiliseks juurdepääsuks seadmetele.

[OSR19]

Autoriseerib asjakohased TCP-pordid teenuse tarbija võrgus (riigi domeen) (vt RD2).

[OSR20]

Tagab, et võrgu krüptoseadmed (praegu Juniper SSG) teenuse taotleja asukohas asuvad kontrollitud juurdepääsuga alal.

[OSR21]

Annab juurdepääsu kõikidele maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri seadmetele üksnes volitatud töötajatele. Juurdepääs antakse ainult ühise teabevõrgu turvahalduri taotluse korral. Soovimatu juurdepääs nendele seadmetele võib seada ohtu turvalisuse või vähemalt põhjustada võrgukatkestusi.

[OSR22]

Järgib reegleid ja soovitusi, mis on esitatud järgmistes turbedokumentides:

CCN/CSI General Security Policy RD5;

CCN/CSI Baseline Security Checklist RD6.

Rakenduste haldus ja arendamine

[OSR27]

Teenuse taotleja vastutab ainuisikuliselt oma rakenduste arendamise, toe ja haldamise eest. Need peavad vastama dokumendis RD8 esitatud reeglitele.

4.3.   TEENUSE OSUTAJA POOLT OSUTATAVAD TEENUSED

4.3.1.   IT-tugiteenus

Teenuse osutaja pakub terviklikku IT-tugiteenust koos intsidendi- ja probleemihaldusega. IT-tugiteenus hõlmab rohkemat kui tavapärane kasutajatugi ning on üldisema lähenemisviisiga, mis võimaldab integreerida tegevusprotsessid CCN/CSI teenusehaldusse.

Peale intsidentide, probleemide ja küsimuste käsitlemise tagab IT-tugiteenus ka ühenduslüli muude tegevustega, nagu muutmistaotlused, hoolduslepingud, tarkvaralitsentsid, teenuse taseme haldus, konfigureerimise haldus, käideldavuse juhtimine, turbe haldus ja IT-teenuse katkematuse haldus.

Samuti teavitab IT-tugiteenus automaatselt teenuse taotlejat mis tahes kiireloomulisest teabest, olles seeläbi teenuse taotleja jaoks teabeedastuskeskuseks.

Teavitus on määratletud teenuse osutaja väljaantud sõnumina, millega hoiatatakse teenuse taotlejat sündmuse eest, mis võib mõjutada CCN/CSI operatsioone: lüüsi käideldamatus, süsteemi katkestus, rikked, infrastruktuuri hooldus või tarkvara uuendus.

IT-tugiteenuse ühendus teenuse taotlejaga saavutatakse läbi teenuse osutaja kontaktpunkti või ITSM-i veebiportaali, mis pakub teenuse taotlejale selliseid onlain-teenuseid nagu teenuskõnede jälitus, või rakenduse konfigureerimise vahendi ja CCN-i veebiportaali, mis tagab CSI pakettide allalaadimiskoha, juurdepääsu statistikale ja seireandmetele jne.

4.3.1.1.   Intsidendi- ja probleemihaldus

Selle teenuse raames käsitletakse intsidente, mis pärinevad tugiteenuse kasutajatelt (sh süsteemi operatsioonid). Intsidendina võidakse käsitada lihtsat teabe- või selgitustaotlust, kuid see võib olla ka teadaanne konkreetse komponendi nõuetele mittevastavast toimimisest.

Intsident on määratletud kui ootamatu sündmus, mis ei ole osa infrastruktuuri tavapärasest toimimisest, või häire, mis halvendab CCN/CSI operatiivteenust. Intsident on lahendatud siis, kui teenus on taastatud.

Intsident võib olla seotud järgmiste konfiguratsiooniüksustega:

teenuse osutaja vastutada olev riistvara: CCN-i lüüsid, turbeseadmed, kliendi ruumides asuvad ruuterid ning muud võrgu ühenduvuse seadmed maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri (EuroDomain) kohtvõrgus;

krüptoseadmetes kasutatav tarkvara;

lüüsides kasutatav süsteemitarkvara; opsüsteem, põhiline sidetarkvara, nagu TCP/IP jne;

kolmandate isikute tarkvara, mida kasutatakse lüüsides, nagu Tuxedo, MQSeries, Sun ONE Directory Server, PostgreSQL, Apache jne;

CCN Mail III;

lüüsides kasutatav CCN/CSI tarkvara;

rakenduste platvormidel töötav CSI tarkvara;

SIAP (turvaline internetipääsu punkt) – ühtne kaitse.

Probleemi võib tuvastada kas üksiku intsidendi põhjal, millel on äärmiselt negatiivne mõju kasutajateenusele ja mille põhjus on teadmata, või mitme intsidendi põhjal, millel on ühised tunnused. Probleem on lahendatud siis, kui põhjus on kindlaks tehtud ja kõrvaldatud.

Intsidendi esinemisel uuritakse olukorda, et taastada CCN/CSI operatiivteenused (kui vaja) ja leida üles intsidendi algpõhjus. Teenuse osutaja aitab lahendada intsidente riikliku maksuhalduri rakendustarkvaras, CCN/CSI-ga ühenduse tasandil, kui see ei mõjuta muid teenuseid, mida teenuse osutaja peab osutama. Teenuse osutaja abi seisneb teabe andmises CCN/CSI õige kasutamise kohta. See ei tähenda osalemist riikliku maksuhalduri rakendustarkvara silumises.

4.3.2.   Teenusehaldust toetavad vahendid

CCN-i lüüsiinfrastruktuuri, rakenduste ja CCN-i järjekordade jälgimist toetab toodete rühm IBM® Tivoli Monitoring (Tivoli Monitoring) ja IBM Tivoli Composite Application Manager (ITCAM).

CCN Tivoli Monitoring ja Tivoli Reporting teenusel, mis põhineb tootel IBM Tivoli Monitoring suite, on järgmised funktsionaalsused:

jälgib rakenduste järjekordi CCN-i lüüsides (WebSphere MQ);

jälgib CCN-i lüüside operatsioonisüsteemi staatust;

kesktöötlusseadme kasutus, kettaruum, mälu kasutus, võrgu kasutus, protsessid;

riistvara jälgimine selleks eraldatud kanali kaudu;

jälgib CCN-i komponentide käitusprotsesse CCN-i lüüsides;

jälgib CCN Mail III infrastruktuuri;

annab CCN-i Tivoli kasutajatele ülevaate varem jälgitud teabest;

genereerib eelnevalt kindlaksmääratud hoiatusi varem jälgitud komponentide kohta;

teeb kättesaadavaks aruanded varasemate kogutud andmete põhjal (CCN-i Tivoli andmeait);

annab teavet CCN/CSI infrastruktuuri käideldavuse ja toimimisnäitajate kohta aja jooksul, kajastades olulisi suundumusi järjepideval ja ühtsel viisil.

4.3.3.   IKT-infrastruktuuri haldus ja operatsioonid

Teenuse osutaja ülesanne on paigaldada CCN/CSI operatiivinfrastruktuur ning seda käitada ja hooldada, et tagada kokkulepitud käideldavuse tasemed.

CCN/CSI operatiivinfrastruktuur koosneb EuroDomain edastusseadmetest (CCN-i lüüsid), turbeseadmetest, kliendi ruumidesse paigaldatud ruuterist ja telekommunikatsiooniseadmetest.

See teenus hõlmab järgmist:

käideldavuse juhtimine;

ettenägematute olukordade juhtimine;

rakenduste konfigureerimisandmete haldus;

turbe haldus.

Samuti ka järgmist:

CCN/CSI seadmete asukoha muutmise koordineerimine;

uute kohtade käikulaskmise koordineerimine;

CCN-i infrastruktuuri suutlikkuse planeerimine;

eespool nimetatud taotletud tegevusest kokkuvõtte tegemine igakuisel töökoosolekul; sellel koosolekul osaleb kvaliteedi kontrolli tagaja, kusjuures kõik lepinguosalised annavad CCN/CSI teenusesse oma panuse;

nn külmutamistaotluste vahendamine; neid saavad esitada üksnes volitatud kasutajad maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi vastavale ametnikule;

riistvara, operatsioonisüsteemi ja ühise valmistoote projekteerimine, kavandamine, käikulaskmine, operatsioonid, tehniline tugi ja kõrvaldamine;

võrguteenused;

riistvara, operatsioonisüsteemi ja ühise valmistootega seotud teenused;

varundamine ja taastamine;

töötehaldusteenus;

IKT-infrastruktuuri haldusega seotud plaanide (s.o IKT-infrastruktuuri plaan, käideldavuse plaan, suutlikkuse plaan, talitluspidevuse plaan) koostamine ja haldamine;

infrastruktuuriga seotud teostatavusuuringud.

4.3.3.1.   Käideldavuse juhtimine

Peamine teenus, mida teenuse osutaja peab pakkuma, on tagada, et CCN/CSI süsteem oleks töökorras ja toimiks nõutud käideldavuse tasemel.

Teenuse osutaja tagab, et kõik CCN/CSI asukohad on omavahel ühendatud laivõrgu kaudu, mis annab vajaliku paindlikkuse ja suutlikkuse, et tagada CCN/CSI infrastruktuuri ja teenuseid kasutavate otsustava tähtsusega tegevusrakenduste nõuetekohane toimimine.

Käideldavuse juhtimise teenus hõlmab järgmist:

üldine juurdepääs kõigi ühenduses olevate riiklike maksuhaldurite ruumides;

abonendiliin (+ varuliin) laivõrgu kohaliku juurdepääsupunkti ja riikliku haldusasutuse ruumide vahel;

kliendi ruumides asuva ruuteri paigaldus, konfigureerimine ja hooldus;

turbeseadme (s.o SSG krüpto-tulemüüri boksi) paigaldus ja hooldus;

demilitariseeritud tsoonis asuvad sidelüüsid igas asukohas (s.o CCN-i lüüsid);

CCN Mail III kesksüsteem.

Teenuse osutaja jagab samuti käideldavuse kohta tööolukorras kogutud statistilist teavet ja pakub seireteenust, mõlemat probleemide ennetava jälituse ja statistilistel eesmärkidel.

4.3.3.2.   Ettenägematute olukordade juhtimine

Teenuse osutaja vastutab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuri CCN/CSI komponentide eest igas CCN/CSI asukohas.

Ettenägematute olukordade juhtimise eesmärk on taastada CCN/CSI süsteemi osalise või täieliku häire või hävimise korral kokkulepitud aja jooksul kokkulepitud teenustasemed, pakkudes teenuse taotlejatele sellist abi ja selliseid elemente nagu:

CCN-i lüüside tarkvara varundamine (igas asukohas);

keskne CCN-i varusüsteem;

liiased krüptoseadmed;

võimete ümbersuunamine produktsiooni- ja varulüüside vahel;

riistvara varuseadmed;

kahekaablilised sideliinid CCN-i tuumvõrku (igas asukohas);

abi CCN/CSI elementide paigaldamisel ja konfigureerimisel maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi CCN-i infrastruktuuris;

taasteprotseduurid.

4.3.3.3.   Rakenduste konfigureerimisandmete haldus

Käesolev teenus puudutab CCN/CSI rakenduste jaoks vajalike konfigureerimisandmete haldamist teenuse osutaja poolt.

Need konfigureerimisandmed on talletatud CCN/CSI keskkataloogis. CCN/CSI keskkataloogi haldamise ülesanne on jagatud teenuse osutaja ja riiklike maksuhaldurite vahel. Iga riiklik haldusasutus vastutab oma lokaalsete CCN/CSI kasutajate haldamise eest. Ülejäänut haldab teenuse osutaja.

Näited konfiguratsioonidest, milleks on vaja maksuhalduri teenusetaotlust:

lokaalse administraatori profiili määratlemine;

rakendusteenuse registreerimine;

rakenduste järjekorra registreerimine;

sõnumitüübi registreerimine;

rakenduste konfigureerimisandmete valideerimine;

haldusrollide registreerimine;

kontaktide haldamine.

4.3.4.   Turbe haldus

Käesolev teenus puudutab CCN/CSI keskkonna jaoks vajalike turvaelementide haldamist teenuse osutaja poolt.

Turvalisust juhitakse samuti seotud serveriseadmete, võrguseadmete ja käitamistasandil.

Teabevahetus CCN/CSI võrgus on kaitstud, et tagada optimaalne konfidentsiaalsus ja andmeterviklus.

Turbeteenused hõlmavad järgmist:

asukohtadevaheline krüpteering ja kaitse soovimatu ligipääsu vastu, mis saavutatakse tulemüüri/krüptoseadmetega;

igas asukohas juurdepääsu kontrolli mehhanismid (autentimine, autoriseerimine, arvestuse pidamine), mida rakendatakse CCN-i lüüsis ja mida toetavad lokaalsed haldustööriistad (ADM3G);

seansiturve, mille tagavad sõnumi tasandi krüpteering (turvaline CSI), SSL vastastikune autentimine ja krüpteering (HTTPS ja NJCS), POP-S ja IMAP-S (turvaline elektronposti edastus);

SIAP-i ühtne kaitsemehhanism turvaliseks internetipõhiseks juurdepääsuks CCN-i teenustele.

4.3.5.   Dokumendihaldus

Teenuse osutaja hoiab kogu CCN/CSI tehnilise dokumentatsiooni (s.o tehniline dokument, kasutajajuhendid, korduma kippuvad küsimused, infolehed, eelseisvad sündmused jne) ajakohasena; kõik need koos moodustavad dokumendikeskuse.

See hõlmab dokumente, mis on seotud CCN/CSI infrastruktuuriga: Oracle-Tuxedo, IBM-MQ, CCN-i lüüsid, CCN-i Mail III, CSI tarkvara, protseduurid, aruanded, varasem sidepidamine partneritega jne.

Teenuse osutaja haldab loetelu CCN/CSI-ga seotud dokumentidest, mida võib edastada teenuse taotlejale. Need dokumendid on kättesaadavad CIRCABC-is ja ITSM-i portaalis.

Teenuse osutaja ajakohastab automaatselt kõnealust loetelu uute heakskiidetud dokumendiversioonidega.

4.3.6.   Aruandlus ja statistika

Teenuse osutaja teeb teenuse taotlejale CCN-i ja ITSM-i veebiportaali kaudu kättesaadavaks järgmised aruandlusvahendid:

onlainis käideldavuse arvnäitajad CCN-i lüüside ja CCN Mail III serverite kohta;

onlain-infolehed;

CCN/CSI teabevahetust käsitlev statistika.

Samuti peab teenuse osutaja korrapäraselt IT-tehnoloogia ja infrastruktuuri teemalisi koosolekuid, kus antakse aru ja esitatakse statistikat.

4.3.7.   Koolitus

Teenuse osutaja töötab välja kursused ja pakub koolitust seoses CCN/CSI süsteemi tehniliste aspektidega. Standardkursusi korraldatakse mooduliteks jaotatud koolituspakettide raames. Üldpõhimõte on, et koolitusi korraldatakse igal aastal. Standardkoolituspakette pakutakse kaks korda aastas maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi kaudu ning need on kättesaadavad onlainis ITSM-i portaalis.

5.   TEENUSE TASEME HINDAMINE

5.1.   TEENUSE TASE

Teenuse tase näitab teenuse osutaja poolt osutatud teenuste kvaliteeti. See arvutatakse teenuse kvaliteedi näitaja abil.

Eeldatakse, et teenuse taotleja täidab oma kohustusi (vt § 4.2), et saavutada teenuse kokkulepitud tase.

5.2.   KOHALDATAVAD TEENUSE KVALITEEDI NÄITAJAD

5.2.1.   Iga CCN/CSI asukoha käideldavus

Käesoleva kvaliteedinäitajaga nähakse ette iga asukoha vähim mõõdetav käideldavus nn täisperioodil, st 24/7 asjaomases kuus. CCN/CSI teenustaseme kokkuleppe piirnorm on järgmine:

PIIRNORM

>= 97,0 % käideldav

5.2.2.   Tööaja kvaliteedinäitaja

Teenuse osutaja nn tööaeg on aeg, mil tugiteenus oma ülesandeid täidab. Teenuse osutaja tagab tugiteenuse 24h ööpäevas, seitse päeva nädalas, sh riigipühadel.

Olenevalt teenuse aknast tegutsetakse kas kohe (24/7) või sekkumine plaanitakse järgmisesse teenuse aknasse. Kirjad, faksid, e-kirjad ja elektroonilised taotlused (ITSM-i portaali kaudu) võetakse vastu igal hetkel. Sissetulevad taotlused registreeritakse teenuse osutaja tugiteenuse haldussüsteemis nn teenuskõnedena.

Teenustaseme kokkuleppe piirnorm on järgmine:

PIIRNORM

Tugiteenus ei või olla tööajal kättesaamatu rohkem kui kaks korda kuus

5.2.3.   Teavitusteenuse kvaliteedinäitaja

Teenuse osutaja osutab teenuse taotlejale teavitusteenuseid.

On kahte liiki teavitusi: kiireloomulised teavitused ja tavalised teavitused.

—   KIIRELOOMULISED TEAVITUSED (kui ei ole piisavalt aega, et teavitada CCN/CSI kogukonda vähemalt seitse kalendripäeva ette): teavitused edastatakse asjakohastele adressaatidele hiljemalt kahe tunni jooksul pärast kiireloomulise teavituse taotluse saamist.

—   TAVALISED TEAVITUSED (või plaanipärased sekkumised): teavitused edastatakse asjakohastele adressaatidele vähemalt nädal (seitse kalendripäeva) enne sekkumist ja meeldetuletus saadetakse vähemalt 24 tundi enne sündmust.

Käesoleva näitajaga mõõdetakse plaanipärasest käideldamatusest (massipostituse kaudu) teada andmiseks ette nähtud tähtaja järgimist.

5.2.4.   Ettenägematute olukordade juhtimise kvaliteedinäitaja

Külmvarundus (ümberlülituse protseduur, varundamine ja taastamine või CCN üle interneti)

Sobiv ümberlülituse liik tehakse kindlaks konkreetse riikliku haldusasutuse süsteemi ülesehituse ja asjaomase probleemi põhjaliku analüüsi alusel.

Maksimaalne aeg, mis võib kuluda ümberlülitamiseks mis tahes riikliku haldusasutuse produktsioonilüüsilt sobivale CCN-i varulüüsi lahendusele, on järgmine:

PIIRNORM

Kõige rohkem 5 töötundi pärast seda, kui teenuse taotlejaga ümberlülituse sooritamises kokku lepiti

5.2.5.   Rakenduste konfigureerimisandmete halduse kvaliteedinäitaja

Maksimaalne aeg, mis võib kuluda, et täita rakenduse konfigureerimise taotlus rakenduse konfigureerimise vahendi kaudu igas eraldi asukohas, on järgmine:

PIIRNORM

5 tööpäeva

5.2.6.   Kinnituse andmiseks kuluva aja kvaliteedinäitaja

Maksimaalne aeg, mis võib kuluda hetkest, kui tugiteenus saab taotluse, hetkeni, kui kinnitus (s.o teenuskõne number) saadetakse teenuse taotlejale, on järgmine:

PIIRNORM

30 minutit

Intsidendid on liigitatud vastavalt nende prioriteedi tasemetele.

Intsidendi prioriteeti märgitakse numbritega 1 kuni 4:

Tabel 8

Intsidendi prioriteet

1

ERITI OLULINE

2

VÄGA OLULINE

3

KESKMISELT OLULINE

4

VÄHEOLULINE

5.2.7.   Intsidendi lahendamiseks kuluva aja kvaliteedinäitaja

Intsidendi lahendamiseks kuluvat aega arvestatakse hetkest, kui teenuse osutaja annab intsidendi kohta kinnituse, kuni hetkeni, kui teenuse osutaja kõrvaldab intsidendi algpõhjuse või rakendab asenduslahenduse.

Vastavalt prioriteedile võib intsidendi lahendamiseks kuluv aeg olla järgmine:

Tabel 9

Intsidentide lahendamise ajad

PRIORITEET

INTSIDENDI LAHENDAMISE AEG

ERITI OLULINE

5 töötundi

VÄGA OLULINE

13 töötundi

KESKMISELT OLULINE

39 töötundi

VÄHEOLULINE

65 töötundi


Tabel 10

Intsidentide lahendamiseks kuluva aja piirnormid

PRIORITEET

PIIRNORM

ERITI OLULINE

>= 95,00 % ERITI OLULISTEST intsidentidest tuleb lahendada kokkulepitud aja jooksul (5 töötundi).

VÄGA OLULINE

>= 95,00 % VÄGA OLULISTEST intsidentidest tuleb lahendada kokkulepitud aja jooksul (13 töötundi).

KESKMISELT OLULINE

>= 95,00 % KESKMISELT OLULISTEST intsidentidest tuleb lahendada kokkulepitud aja jooksul (39 töötundi).

6.   TEENUSTASEME KOKKULEPPE HEAKSKIITMINE

Selleks et teenustaseme kokkulepe oleks kohaldatav, peab ühiskomitee selle heaks kiitma.

7.   TEENUSTASEME KOKKULEPPE MUUDATUSED

CCN/CSI teenustaseme kokkulepe vaadatakse läbi, kui komisjon või Norra Kuningriik on esitanud selleks ühiskomiteele kirjaliku taotluse.

Seni, kuni ühiskomitee ei ole muudatusettepanekute suhtes otsust teinud, kohaldatakse kehtiva CCN/CSI teenustaseme kokkuleppe sätteid. Ühiskomitee tegutseb kehtiva CCN/CSI teenustaseme kokkuleppe otsuseid tegeva organina.

8.   KONTAKTPUNKT

Kõigi operatiivteenuste puhul on ühtne kontaktpunkt ITSM3 Operations (ITSM3 operatsioonid). Selle kontaktandmed on järgmised:

ITSM3 Operations - IBM

Image 1 Tasuta telefoninumber: + 800 7777 4477

Image 2 Telefoninumber, millel helistades maksab kõne eest helistaja: + 40 214 058 422

Image 3 support@itsmtaxud.europa.eu

Image 4 http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal

(CCN-i veebiportaal – CCN-i registreeritud kasutajatele)

Image 5 https://itsmtaxud.europa.eu/smt/ess.do

(ITSM-i veebiportaal – teenuskõned)


EELNÕU

EUROOPA LIIDU JA NORRA KUNINGRIIGI VAHELISE KÄIBEMAKSU VALDKONNAGA SEOTUD HALDUSKOOSTÖÖD, PETTUSTE VASTAST VÕITLUST JA NÕUETE SISSENÕUDMIST KÄSITLEVA LEPINGU KOHASELT MOODUSTATUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 4/2019,

…,

mis käsitleb Norra poolt Euroopa infosüsteemides osalemisest tulenevate kulude kindlaksmääramist seoses liidu üldeelarvesse makstava rahalise osaluse suuruse ja üksikasjadega

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu (1) ( „leping“) artikli 41 lõiget 1

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2013 (2) on kehtestatud Euroopa infosüsteemide arendamist, käitamist ja hooldamist käsitlevad normid, mis on esitatud nimetatud määruse lisa punktis A.

(2)

Ühine teabevõrk / ühine süsteemiliides („CCN/CSI“) ning lepingu artikli 41 lõike 2 punkti d alusel vastu võetavad elektroonilised vormid on Euroopa infosüsteemide liidu komponendid.

(3)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1286/2013 artikli 9 lõikega 3 kasutavad mitteosalevad riigid Euroopa infosüsteemide liidu komponente vastavalt nende riikidega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud lepingutele.

(4)

Lepingu artikli 41 lõike 2 punkti f rakendamiseks on vaja vastu võtta praktiline kord,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Paigalduskulud

Esialgne summa, mille Norra Kuningriik tasub virtuaalsele privaatvõrgule (VPN) juurdepääsu loomise eest, on 20 000 eurot.

See summa makstakse 60 päeva jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Artikkel 2

Iga-aastane rahaline osalus

Norra Kuningriigi iga-aastane rahaline osalus liidu üldeelarves on 20 000 eurot. See summa tasutakse iga aasta 1. septembriks.

Kõnealune osalus katab IT-lahenduste (CCN/CSI, e-vormid, jne) arendamise, hooldamise ja uuendamisega seotud kulutused.

Artikkel 3

Makseviis

Artiklites 1 ja 2 osutatud summad makstakse eurodes komisjoni eurodes nomineeritud pangakontole, mis on märgitud sissenõudekorraldusel.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

…,

Ühiskomitee nimel

eesistuja


(1)  ELT L 195, 1.8.2018, lk 3.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1286/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse tegevusprogramm Euroopa Liidu maksusüsteemide toimimise parandamiseks aastateks 2014–2020 ( „Fiscalis 2020“ ) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 25).


18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/100


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/426,

12. märts 2019,

millega nimetatakse ametisse üks Belgia Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja kaks asendusliiget

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Belgia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020.

(2)

Seoses Michel LEBRUNI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud liikmekoht.

(3)

Seoses Anne-Marie CORBISIER' ja Antoine TANZILLI volituste lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kaks asendusliikme kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmena:

Willy BORSUS, Conseiller communal de Marche-en-Famenne,

b)

asendusliikmetena:

Laurent HACKEN, Conseiller communal à Forest,

Etienne SERMON, Conseiller communal d'Andenne.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. märts 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).


18.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 74/101


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/427,

12. märts 2019,

millega nimetatakse ametisse Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud liikmekoht seoses Paul WATSONI surmaga.

(3)

Regioonide Komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses Suzanne Ellen GROCOTTI ametiaja lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks, mis kestab kuni 25. jaanuarini 2020 või kuni kuupäevani, mil Ühendkuningriik astub EList välja, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, järgmised isikud:

a)

liikmena:

Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,

ning

b)

asendusliikmena:

Joanne LABAN, Councillor, Enfield Council.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. märts 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).