ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 047I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
19. veebruar 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/274, 11. jaanuar 2019, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

19.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 47/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/274,

11. jaanuar 2019,

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest („Euratom“) välja astuda vastavalt ELi lepingu artiklile 50, mida kohaldatakse Euratomi suhtes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 106a kohaselt.

(2)

22. mail 2017 andis nõukogu komisjonile loa alustada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi lepingu üle, milles sätestatakse väljaastumise kord, võttes arvesse tema ja liidu tulevaste suhete raamistikku.

(3)

Läbirääkimisi peeti vastavalt Euroopa Ülemkogu 29. aprilli ja 15. detsembri 2017. aasta ja 23. märtsi 2018. aasta suunistele ning nende üldeesmärk oli tagada Ühendkuningriigi korrakohane väljaastumine liidust ja Euratomist.

(4)

25. novembril 2018 kiitis Euroopa Ülemkogu Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu („leping“) heaks.

(5)

Kuna läbirääkimised on lõppenud, tuleks lepingule liidu nimel alla kirjutada, tingimusel et viiakse lõpule menetlused, mis on vajalikud selle sõlmimiseks hilisemal kuupäeval.

(6)

Vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse ELi lepingu artiklit 50 ka Euratomi suhtes.

(7)

Lepinguga sätestatakse üleminekuperiood, mille jooksul – olenemata Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kõigist tagajärgedest seoses Ühendkuningriigi osalemisega liidu institutsioonides, organites ja asutustes – on liidu õigus, kaasa arvatud rahvusvahelised lepingud, kohaldatav Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Komisjon peaks seetõttu teatama liidu ja Euratomi nimel nende lepingute teistele osalistele, et nende lepingute kohaldamisel käsitatakse Ühendkuningriiki üleminekuperioodil liikmesriigina.

(8)

Lepingu artikli 185 teise lõiguga sätestatakse, et vajalike sisemenetluste lõpuleviimist käsitleva kirjaliku teate esitamisel võib liit liikmesriigi kohta, kes on esitanud põhjused, mis on seotud selle liikmesriigi siseriikliku õiguse aluspõhimõtetega, deklareerida, et lisaks nõukogu raamotsuses 2002/584/JSK (1) osutatud Euroopa vahistamismääruse täitmata jätmise alustele võivad selle liikmesriigi vahistamismäärusi täitvad õigusasutused üleminekuperioodi jooksul keelduda oma kodanike loovutamisest Ühendkuningriigile Euroopa vahistamismääruse alusel. Seega on asjakohane määrata kindlaks ajavahemik, mille jooksul saavad seda võimalust kasutada soovivad liikmesriigid komisjonile ja nõukogu peasekretariaadile sellest teatada.

(9)

Vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 4 ei ole Ühendkuningriik osalenud käesolevat otsust puudutavatel nõukogu aruteludel ega otsuse vastuvõtmisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allkirjastamiseks antakse liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele (2).

Artikkel 2

Euroopa Ülemkogu eesistujale ja komisjoni presidendile antakse luba leping liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastada.

Artikkel 3

Vahetult pärast lepingu allkirjastamist teatab komisjon lepingu artikli 2 punkti a alapunktis iv osutatud rahvusvaheliste lepingute teistele osalistele, et lepingu jõustumise korral käsitatakse Ühendkuningriiki üleminekuperioodil nende lepingute kohaldamisel liikmesriigina.

Artikkel 4

Liikmesriigid, kes kavatsevad kasutada lepingu artikli 185 teises lõigus sätestatud võimalust, teatavad oma sellekohasest kavatsusest komisjonile ja nõukogu peasekretariaadile enne 15. veebruari 2019.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. jaanuar 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).

(2)  ELT C 66 I, 19.2.2019, lk 1.