ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 309

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
5. detsember 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1889, 4. detsember 2018, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1890, 29. november 2018, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta De Nederlandsche Banki välisaudiitori osas

3

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1891, 30. november 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2014/403/EL, mis käsitleb liikmesriikidele erandite tegemist statistiliste andmete edastamisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7943 all)  ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1892, 3. detsember 2018, Läti võetud meetme kohta keelata GGP Italy SpA toodetud muruniiduki turule laskmine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/42/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7656 all)  ( 1 )

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

5.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1889,

4. detsember 2018,

millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 497 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et hoida ära häireid rahvusvahelistel finantsturgudel ning mitte karistada krediidiasutusi ja investeerimisühinguid rangemate omavahendite nõuete kehtestamisega olemasolevate kolmandates riikides asutatud kesksete vastaspoolte tunnustamise protsessi ajal, on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikega 2 ette nähtud üleminekuperiood, mille jooksul võivad liidus asutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud käsitada kolmandate riikide keskseid vastaspooli, kellega nad tehinguid kliirivad, nõuetele vastavate kesksete vastaspooltena.

(2)

Määrusega (EL) nr 575/2013 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 (2) seoses teatavate sisenditega, mida kasutatakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute omavahendite nõuete arvutamiseks kolmandate riikide kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul. Sellest tulenevalt on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikega 5a ette nähtud, et teatavad kolmandate riikide kesksed vastaspooled edastavad piiratud ajavahemiku jooksul teavet oma kliirivatelt liikmetelt saadud alustamise tagatise kogusumma kohta. See üleminekuperiood vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikes 2 sätestatud üleminekuperioodile.

(3)

Mõlemad üleminekuperioodid pidid lõppema 15. juunil 2014.

(4)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikega 3 on antud komisjonile õigus võtta vastu rakendusakt, et pikendada omavahendite nõuetega seotud üleminekuperioodi erakorralises olukorras kuue kuu võrra. Kõnealust ajapikendust tuleks kohaldada ka määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikes 5a sätestatud tähtaegade suhtes. Kõnealuseid üleminekuperioode pikendati viimati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/815 15. detsembrini 2018 (3).

(5)

Kolmandates riikides asutatud kesksetest vastaspooltest, kes on juba taotlenud tunnustamist vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 25, on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve juba tunnustanud 32 vastaspoolt. Ülejäänud kolmandates riikides asutatud kesksed vastaspooled on endiselt tunnustamise ootel ning nende tunnustamise protsessiga ei jõuta lõpule 15. detsembriks 2018. Kui üleminekuperioodi ei pikendata, peaksid liidus asutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud (või nende väljaspool liitu asutatud tütarettevõtjad), kellel on ülejäänud kolmandates riikides asutatud kesksete vastaspoolte vastu nõudeid, nimetatud nõuete puhul omavahendeid märkimisväärselt suurendama, mis võib tingida nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute loobumise otsesest osalemisest kõnealustes kesksetes vastaspooltes või vähemalt ajutiselt nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute klientidele kliirimisteenuste osutamise katkestamise, põhjustades seega tõsiseid häireid turgudel, kus kõnealused kesksed vastaspooled tegutsevad.

(6)

Seepärast jääb ka pärast rakendusmäärusega (EL) 2018/815 ette nähtud üleminekuperioodi lõppemist alles vajadus hoida ära häireid väljaspool liitu asuvatel finantsturgudel, mis tingis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikes 2 sätestatud üleminekuperioodi eelmised pikendamised. Üleminekuperioodi uus pikendamine peaks võimaldama liidus asutatud krediidiasutustel ja investeerimisühingutel (või nende väljaspool liitu asutatud tütarettevõtjatel) vältida omavahendite nõuete märkimisväärset suurenemist tulenevalt sellest, et kesksete vastaspoolte (kes pakuvad majanduslikult elujõulisel ja kättesaadaval viisil spetsiifilisi kliirimisteenuseid, mida liidus asutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud või nende väljaspool liitu asutatud tütarettevõtjad vajavad) tunnustamise protsess ei ole lõpule jõudnud. Järelikult on asjakohane pikendada üleminekuperioode veel kuue kuu võrra.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma enne 16. detsembrit 2018, et tagada kehtivate üleminekuperioodide pikendamine enne nende lõppemist. Hilisem jõustumine võib põhjustada häireid kesksetele vastaspooltele, turgudele, kus nad tegutsevad, ning krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kellel on kõnealuste kesksete vastaspoolte vastu nõuded.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikes 2 ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a teises lõigus osutatud 15kuulisi perioode, mida pikendati viimati rakendusmäärusega (EL) 2018/815, pikendatakse veel kuue kuu võrra kuni 15. juunini 2019.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 1. juuni 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/815, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul (ELT L 137, 4.6.2018, lk 3).


OTSUSED

5.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/3


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1890,

29. november 2018,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta De Nederlandsche Banki välisaudiitori osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 4 (Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta), eriti selle artiklit 27.1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. oktoobri 2018. aasta soovitust Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta (EKP/2018/25) (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade raamatupidamist auditeerivad EKP nõukogu soovitatud sõltumatud välisaudiitorid, kelle kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

De Nederlandsche Banki praeguse välisaudiitori (Deloitte Accountants B.V) volitused lõpevad pärast majandusaasta 2018 auditeerimist. Seetõttu tuleb määrata välisaudiitor alates majandusaastast 2019.

(3)

De Nederlandsche Bank on valinud majandusaastateks 2019–2022 oma välisaudiitoriks KPMG Accountants N.V, võimalusega pikendada välisaudiitori volitusi aasta kaupa kuni majandusaastani 2025.

(4)

EKP nõukogu on soovitanud nimetada majandusaastateks 2019–2022 De Nederlandsche Banki välisaudiitoriks KPMG Accountants N.V, võimalusega pikendada välisaudiitori volitusi aasta kaupa kuni majandusaastani 2025.

(5)

EKP nõukogu soovitusest tulenevalt tuleks nõukogu otsust 1999/70/EÜ (2) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   KPMG Accountants N.V. kinnitatakse De Nederlandsche Banki välisaudiitoriks majandusaastateks 2019–2022.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Euroopa Keskpangale.

Brüssel, 29. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

M. SCHRAMBÖCK


(1)  ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.

(2)  Nõukogu 25. jaanuari 1999. aasta otsus 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta (EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69).


5.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1891,

30. november 2018,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/403/EL, mis käsitleb liikmesriikidele erandite tegemist statistiliste andmete edastamisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 7943 all)

(Ainult bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, horvaadi-, iiri-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 26. juuni 2014. aasta rakendusotsust, millega muudetakse rakendusotsust 2014/403/EL, mis käsitleb liikmesriikidele erandite tegemist statistiliste andmete edastamisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 549/2013 artikli 6 lõike 1 kohaselt on rakendusotsusega 2014/403/EL tehtud liikmesriikidele nende taotluse alusel erandeid, kui need on põhjendatud vajadusega riigi haldus- ja statistikasüsteeme nimetatud määruse täielikuks järgimiseks oluliselt kohandada.

(2)

Määruse (EL) nr 549/2013 artikli 6 lõike 3 kohaselt kontrollis komisjon tehtud erandite põhjendusi, konsulteeris Euroopa statistikasüsteemi komiteega ja võttis vastu aruande tehtud erandite kohaldamise kohta (3).

(3)

Aruande kohaselt on määruse (EL) nr 549/2013 alusel andmete kättesaadavus paranenud, enamik liikmesriike on oma haldus- ja statistikasüsteeme kohandanud ning on hakanud kõiki või osa erandi alla kuuluvaid andmeid esitama veel enne esimese edastuse kuupäeva.

(4)

2018., 2019. või 2020. aastal aeguvast 365 erandist on 244 erandi (67 %) põhjendus endiselt kehtiv ning neid ei ole vaja muuta, 98 erandit (27 %) tuleks tühistada, sest nende põhjendus enam ei kehti, ning 23 erandit (6 %) tuleks kitsendada, kuna nende põhjendus kehtib veel ainult osaliselt.

(5)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/403/EL vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/403/EL lisa asendatakse käesoleva rakendusotsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Eesti Vabariigile, Iirimaale, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Horvaatia Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Ungarile, Malta Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile, Slovakkia Vabariigile, Soome Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 30. november 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Marianne THYSSEN


(1)  ELT L 174, 26.6.2013, lk 1.

(2)  ELT L 195, 2.7.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) kohaldamist ja tehtud erandite kohaldamist (COM(2018) 506).


LISA

MÄÄRUSE (EL) nr 549/2013 KONKREETSETE ERANDITE LOETELU

Riik: Belgia

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

ESE – 16.c) Mittepalgalised töötajad

EMP – 16.b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes

Kogumajandus ja A*10 jaotus, töötunnid, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–1999Q4

2020

1A

ESE – 16.c) Mittepalgalised töötajad

EMP – 16.b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes

Kogumajandus ja A*10 jaotus, töötunnid

1995–1999

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus ja A*21 jaotus, töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2020

10

Kõik muutujad

NUTS II jaotus, kogumajandus ja A*10 jaotus

2000–2002

2020

12

Kõik muutujad

NUTS III jaotus, kogumajandus ja A*10 jaotus

2000–2002

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

Riik: Bulgaaria

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P.53 – Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, eelmise aasta hinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2012Q4

2020

1A

P.53 – Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, eelmise aasta hinnad

1995–2012

2020

2

D.9p_S.1311 – millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)

D.9p_S.1313 – millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313)

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

1995–2012

2020

2

D.29p – Muud tootmismaksud, makstavad

S.13 – Valitsemissektor

1995–2011

2020

3

P.5 – Kapitali kogumahutus

P.51g – Kapitali kogumahutus põhivarasse tegevusalade kaupa

Kogumajandus ja A*10 jaotused (kui on kohustuslik), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1997

2020

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused

1995–1997

2020

11

D.92p – millest investeeringutoetused

S.13 – Valitsemissektor,

Kõik COFOGi jaotused

1995–2018

2020

11

D.92p – millest investeeringutoetused

S.13 – Valitsemissektor,

Kõik COFOGi grupid

2001–2018

2020

20

Kõik muutujad

Kogumajandus ja S.13 alla kuuluvad A*21 tegevusalad, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2015

2020

22

Kõik muutujad

Kogumajandus ja A*21 jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1997

2020

26

Kõik muutujad

Kõik sektorid

1995–2007

2020

26

Kõik muutujad

Sektor S.13 – Valitsemissektor

2008–2013

2020

Riik: Taani

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

COICOPi jaotus rühmadeks P101 – Eelharidus ja esimese taseme haridus, P102 – Teise taseme haridus, P103 – Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus, P104 – Kolmanda taseme haridus, P105 – Haridus, mille taset ei ole võimalik määrata, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

8

D.212 – Impordimaksud ja -tollimaksud, välja arvatud käibemaks

D.214 – Tootemaksud, välja arvatud käibemaks ja impordimaksud

Kõik sektorid, ressursid (D.214 esitatakse koos kirjega D.212, D.212 on tühi kuni erandi kehtivuse lõpuni)

1995–2018

2020

9

D.212 – Impordimaksud ja -tollimaksud, välja arvatud käibemaks

D.2122 – Impordimaksud, v.a käibemaks ja imporditollimaksud

D.2122b – Impordi kursikompensatsioonid

D.2122c – Aktsiisimaksud

D.2122d – Üldised müügimaksud

D.2122e – Muud teatavate teenuste maksud

D.2122f – Impordimonopolist saadav kasum

D.214 – Tootemaksud, välja arvatud käibemaks ja impordimaksud

D.214a – Aktsiisi- ja tarbimismaksud

D.214b – Tempelmaksud

D.214c – Finants- ja kapitalitehingute maksud

D.214d – Auto registreerimise maksud

D.214e – Meelelahutuse maksud

D.214f – Maksud loteriidelt, hasartmängudelt ja kihlvedudelt

D.214g – Kindlustuspreemiatele kehtestatud maksud

D.214h – Muud teatavate teenuste maksud

D.214i – Üldised müügimaksud või kumuleeruvad käibemaksud

D.214j – Fiskaalmonopolide kasumid

D.214k – Eksporditollimaksud ja ekspordi kursikompensatsioonid

D.214l – Mujal klassifitseerimata muud tootemaksud

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

S.212 – ELi institutsioonid ja asutused

(D.214 ja selle allkirjed, sealhulgas D.2122, esitatakse; D.2122 ja selle allkirjed, v.a D.2122a, on tühjad kuni erandi kehtivuse lõpuni)

1995–2018

2020

11

Kõik (asjakohased) muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

COFOGi grupid 09.1 Eelharidus ja esimese taseme haridus ja 09.2 Teise taseme haridus (esitatakse koos joonealuse märkusega, milles selgitatakse, et grupi 09.1 kuludest kuulub oluline, kuid eristamatu osa gruppi 09.2)

2001–2018

2020

15

P11 – Turutoodang

P13 – Lõpptarbimiseks mittekasutatav turuväline toodang

A*64 jaotus, jooksevhinnad (P.11 esitatakse koos kirjega P.131; P.13 esitatakse ilma kirjeta P.131 kuni erandi kehtivuse lõpuni)

2010–2014

2020

15

P11 – Turutoodang

P13 – Lõpptarbimiseks mittekasutatav turuväline toodang

A*64 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (P.11 esitatakse koos kirjega P.131; P.13 esitatakse ilma kirjeta P.131 kuni erandi kehtivuse lõpuni)

2015–2016

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Põhivara ja varud

AN.12 – 16. Varud

Kõik sektorid

2012–2017

2020

Riik: Saksamaa

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P.52 – 9. b) Varude muutus

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1995Q1–2012Q4

2020

1A

P.52 – 9. b) Varude muutus

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1995–2012

2020

2

P.52 + P.53 – Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kõik sektorid (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1995–2012

2020

3

P.51g – 7. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse tegevusalade kaupa – põhivara jaotus AN_F6

Põhivara jaotus AN_F6 ja NACE A*10 jaotuse järgi, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (esitatakse uue põhivara kohta)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

Kogumajandus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1995–2012

2020

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

P023 – Narkootikumid (lisatakse gruppi P022 – Tubakatooted), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

8

P.52 – Varude muutus

Sektor S.13 – Valitsemissektor, kasutamine (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1995–2012

2020

8

EMP – Tööhõive (töötavate isikute arv ja töötundide arv)

Sektor S.13 – Valitsemissektor, töötundide arv

1995–2018

2020

801

P.52 + P.53 – Varude muutus ja väärisesemete netosoetamine

Sektor S.13 – Valitsemissektor, kasutamine, jooksevhinnad, sesoonselt korrigeerimata (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma valitsemissektori sõjaliste varudeta)

1999Q1–2012Q4

2020

9

D.51c – Kapitalikasumi maksud

D.51d – Loterii- või hasartmänguvõitude maksud

D.51e – Mujal klassifitseerimata muud tulumaksud

Kõik sektorid

1995–2018

2020

10

P51g – 4. Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksevhinnad)

NUTS II jaotus, kogumajandus ja A*10 jaotus

2000–2001

2020

10

P51g – 4. Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksevhinnad)

NUTS II jaotus, A*10 jaotus (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse uue põhivara kohta)

2002–2017

2020

11

D.92 – millest investeeringutoetused

S.13 – Valitsemissektor,

Kõik COFOGi grupid

2001–2011

2020

11

P.5 – Kapitali kogumahutus

S.13 – Valitsemissektor,

COFOGi 2. jagu ja 2. jao grupid (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma grupita P.52 Valitsemissektori sõjalised varud)

1995–2012

2020

13

Kõik muutujad

NUTS II jaotus (edastatakse S.14 + S.15 summa)

2000–2017

2020

20

AN.1132g – 6. IKT-seadmete koguväärtus

AN.11321g – 7. Arvutite riistvara koguväärtus

AN.11322g – 8. Telekommunikatsiooniseadmete koguväärtus

AN.1132n – 18. IKT-seadmete netoväärtus

AN.11321n – 19. Arvutite riistvara netoväärtus

AN.11322n – 20. Telekommunikatsiooniseadmete netoväärtus

Kogumajandus, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.1132 – 6. Kapitali kogumahutus IKT-seadmetesse

P.51g_AN.11321 – 7. Kapitali kogumahutus arvutite riistvarasse P.51g_AN.11322 – 8. Kapitali kogumahutus telekommunikatsiooniseadmetesse

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.111 – 2. Kapitali kogumahutus eluruumidesse

P.51g_AN.112 – 3. Kapitali kogumahutus muudesse hoonetesse ja rajatistesse

P.51g_AN.113 + P.51g_AN.114 – 4. Kapitali kogumahutus masinatesse ja seadmetesse ning kaitseotstarbelisse põhivarasse

P.51g_AN.1131 – 5. Kapitali kogumahutus transpordivahenditesse

P.51g_AN.115 – 10. Kapitali kogumahutus kultiveeritud bioloogilistesse ressurssidesse

A*21 jaotus (esitatakse uue põhivara kohta), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2017

2020

26

AN.1121 – 6. Hooned, mis ei ole elamud

AN.1122 – 7. Muud rajatised

AN.12 – 16. Varud

Kõik sektorid

2012–2017

2020

Riik: Eesti

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus ja A*21 jaotus, töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2020

3

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotus jaotiste B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T kohta, töötunnid (tuhandetes)

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*64 jaotus jagude 17, 18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98 kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–2017

2020

3

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*64 jaotus jagude 03, 17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68A, 69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 95, 97_98 kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*64 jaotus jagude 02, 03, 05_09, 10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 64, 65, 66, 68A, 69_70, 69_71, 71, 72, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98 kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–2017

2020

3

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*64 jaotus jagude 41_43, 49, 96 kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–1996

2020

3

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotused jaotiste B, D, E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–2018

2020

3

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotused jaotiste F, H, M, S kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–1996

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotus jaotiste U, T kohta, töötunnid (tuhandetes)

2000–2018

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotus jaotiste U, T kohta, inimesed (tuhandetes)

1995–2018

2020

Riik: Iirimaa

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik (kohustuslikud) jaotused/üksikasjad

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

3

P.51c – 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa

A*64 jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse A*38 jaotus)

1995–2017

2020

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

P082 – Telefoni– ja faksiseadmed, P083 – Telefoni– ja faksiteenused, P090 – Vaba aeg ja kultuur, P101 – Eelharidus ja esimese taseme haridus, P102 – Teise taseme haridus, P103 – Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus, P104 – Kolmanda taseme haridus, P105 – Haridus, mille taset ei ole võimalik määrata, P096 – Pakettreisid, P110 – Restoranid ja hotellid, P112 – Majutusteenused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

Riik: Hispaania

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1A

D.21 – 2. a) Tootemaksud

D.31 – 2. b) Tootesubsiidiumid

Kogumajandus, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 2 kuud (esitatakse D.21 bilanss miinus D.31)

1995–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

P103 – Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus (lisatakse gruppi P104), P122 + P127 – Prostitutsioon ja muud mujal klassifitseerimata teenused (esitatakse ilma kirjeta P122), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

9

D.611C – Tööandjate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.611V – Tööandjate tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed

D.613c – Kodumajapidamiste tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.613ce – Töötajate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.613v – Kodumajapidamiste tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed

Kõik sektorid

1995–2013

2020

11

Kõik muutujad

Kõik sektorid

G0702 – Ambulatoorsed teenused

G0703 – Haiglateenused (G0702 lisatakse gruppi GO703)

2001–2018

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

K1 – Põhivara kulum

B2A3N – Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

NACE A*64 jaotus, jooksevhinnad

2010–2015

2018

17

K1 – Põhivara kulum

B2A3N – Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

CPA P*64 jaotus, jooksevhinnad

2010, 2015

2018

26

AN.11 – 3. Põhivara

AN.112 – 5. Muud hooned ja rajatised

AN.113 + AN.114 – 8. Masinad ja seadmed + Kaitseotstarbeline põhivara

AN.115 – 9. Kultiveeritud bioloogilised ressursid

AN.117 – 10. Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted

S.1 – Kogumajandus

2000–2011

2020

Riik: Prantsusmaa

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

2

TC – millest tasumisele kuuluvad maksuvähendused, mis ületavad maksumaksja kohustust

S.13 – Valitsemissektor

2012–2018

2020

3

P.51c – 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa

A*64 jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse A*38 jaotus)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

A*64 jaotus, jooksevhinnad (esitatakse A*38 jaotus)

1995–2017

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

D.29 – D.39 – 6. Muud tootmismaksud miinus muud tootmissubsiidiumid

D1 – 9. Töötajate hüvitised tegevusalade kaupa

D.11 – 9. a) Palgad tegevusalade kaupa

A*21 jaotus, jooksevhinnad, edastamise tähtaeg t + 9 kuud

Edastamise tähtaeg t + 21 kuud

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotus, inimeste, töötundide ja töökohtade arv (tuhandetes), edastamise tähtaeg t + 9 kuud

Edastamise tähtaeg t + 21 kuud

2020

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

P023 – Narkootikumid

P101 – Eelharidus ja esimese taseme haridus

P102 – Teise taseme haridus

P103 – Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus

P104 – Kolmanda taseme haridus

P105 – Haridus, mille taset ei ole võimalik määrata, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

10

B.1g – 1. Kogulisandväärtus alushindades (mahu kasvumäär eelmise aasta hindade alusel)

NUTS II jaotus, koguväärtus, edastamise tähtaeg t + 24 kuud

Edastamise tähtaeg t + 27 kuud

2020

10

P51g – 4. Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksevhinnad)

NUTS II jaotus, koguväärtus ja A*10 jaotus, edastamise tähtaeg t + 24 kuud

Edastamise tähtaeg t + 27 kuud

2020

Riik: Horvaatia

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

1995Q1–1999Q4

2020

1Q

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

1Q

P.3 – 5. a) Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (riigi territooriumi järgi)

Jaotus kestvuse järgi, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.5 – 9 Kapitali kogumahutus

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (esitatakse ilma grupita P.53)

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.51g – 9. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse

AN_F6: põhivara jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

2000Q1–2019Q4

2020

1Q

P.53 – 9. c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

2000Q1–2019Q4

2020

1A

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

1A

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

A*10 jaotus, jooksevhinnad

1995–1999

2018

1A

D.11 – 17. a) Palgad

D.12 – 17. b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Kogumajandus ja A*10 jaotus, jooksevhinnad

1995–1999

2018

1A

P.3 – 5. a) Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (riigi territooriumi järgi)

Jaotus kestvuse järgi, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2004

2020

1A

P.5 – 9 Kapitali kogumahutus

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (esitatakse ilma grupita P.53)

1995–2018

2020

1A

P.51g – 9. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse

Põhivara jaotus AN_F6, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2004

2020

1A

P.53 – 9. c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

1A

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

A*10 jaotus, tööga hõivatud inimeste arv (tuhandetes)

1995–1999

2018

1A

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

Kogumajandus ja A*10 jaotus, töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2018

2

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

1995–2000

2020

2

P.5 – Kapitali kogumahutus

P.52 + P.53 – Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

(esitatakse ilma grupita P.53)

2001–2009

2020

2

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

2001–2009

2020

2

OP5ANP – Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused ja grupid

(esitatakse ilma gruppideta NP ja P.53)

2001–2009

2020

3

Kõik muutujad

A*10/A*21 jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 9 kuud

Edastamise tähtaeg t + 21 kuud

2020

3

P.51c – 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa

A*21 ja A*64 jaotused, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

3

P.5 – 9. Kapitali kogumahutus

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (esitatakse ilma grupita P.53)

1995–2018

2020

3

P.51g – 7. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2004

2020

3

P.51g – 7. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse tegevusalade kaupa, põhivara jaotus AN_F6

A*10 jaotus ja põhivara jaotus AN_F6, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2004

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

Kogumajandus ja A*10 jaotus, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2018

2020

3

P.53 – 7. c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 ja A*64 jaotused, inimesed (tuhandetes)

1995–1999

2018

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus, A*21 ja A*64 jaotused, töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2018

5

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

1995–2004

2020

6

Kõik muutujad

Tehingud, vara ja kohustused, kogumajandus ja kõik (all)sektorid, konsolideeritud ja konsolideerimata

1995–2001

2020

7

Kõik muutujad

Tehingud, vara ja kohustused, kogumajandus ja kõik (all)sektorid, konsolideeritud ja konsolideerimata

1995–2000

2020

8

Kõik muutujad

Kõik sektorid, kasutamine ja ressursid

1995–2001

2020

8

P.53 – Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

S.1 – Kogumajandus, kasutamine

2002–2018

2020

8

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor, kasutamine

2001–2009

2020

801

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor, kasutamine, jooksevhinnad, sesoonselt korrigeerimata

2001Q1–2009Q4

2020

9

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

1995–2001

2020

9

D.612 – Tööandjate arvestuslikud sotsiaalmaksed

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

1995–2012

2020

9

D.613c – Kodumajapidamiste tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.613ce – Töötajate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.613v – Kodumajapidamiste tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

2002–2018

2020

10

B.1g – 1. Kogulisandväärtus alushindades (mahu kasvumäär eelmise aasta hindade alusel)

NUTS II jaotused, kogumajandus

2000–2018

2020

10

D.1 – 3. Hüvitised töötajatele (jooksevhinnad)

P51g – 4. Kapitali kogumahutus põhivarasse (jooksevhinnad)

Kogumajandus ja kõik NUTS II jaotused, A*10 jaotused

2000–2006

2020

10

ETO – 5. Kogutööhõive tuhandete töötajate ja tuhandete töötundide kaupa

Kõik NUTS II jaotused, kogumajandus, inimeste arv (tuhandetes), edastamise tähtaeg t + 12 kuud

Edastamise tähtaeg t + 24 kuud

2019

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused

1995–2000

2020

11

OP5ANP – Kapitali kogumahutus + Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused ja grupid

(esitatakse ilma gruppideta NP ja P.53)

2001–2009

2020

11

P.5 – Kapitali kogumahutus

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused ja grupid

(esitatakse ilma grupita P.53)

2001–2009

2020

11

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused ja grupid

2001–2009

2020

13

Kõik muutujad

Kõik NUTS II jaotused

2000–2011

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

20

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

2000–2017

2020

22

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

1995–2004

2020

26

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, v.a AN.111 – Eluruumid

1995–2017

2020

27

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

1999Q1–2001Q4

2020

Riik: Küpros

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P.53 – 9. c) Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kogumajandus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2017Q4

2018

1Q

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik NACE jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

1A

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik NACE jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 2 kuud.

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

Kogumajandus ja A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad, edastamise tähtaeg t + 9 kuud

Edastamise tähtaeg t + 21 kuud

2020

26

AN.113 + AN.114 – 8. Masinad ja seadmed + Kaitseotstarbeline põhivara

AN.117 – 10. Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted

Kõik sektorid

2012–2017

2020

26

AN.12 – 16. Varud

Kõik sektorid

2012–2017

2020

26

AN.211 – 20. Maa

S.14 + S.15

1995–2017

2020

Riik: Läti

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

3

P.1 – 1. Toodang alushindades tegevusalade kaupa

P.2 – 2. Vahetarbimine ostjahindades tegevusalade kaupa

D1 – 9. Töötajate hüvitised tegevusalade kaupa

D.11 – 9. a) Palgad tegevusalade kaupa

A*64 jaotused, jooksevhinnad

1995–1999

2020

3

B.1g – 3. Kogulisandväärtus alushindades tegevusalade kaupa

A*64 jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1999

2020

3

B.2n + B.3n – 5. Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

D.29 – D.39 – 6. Muud tootmismaksud miinus muud tootmissubsiidiumid

A*21 ja A*64 jaotused, jooksevhinnad

1995–2000

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotused, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–1999

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotused, eelmise aasta hinnad

2000–2009

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 ja A*64 jaotus, inimesed ja töötunnid (tuhandetes) (kui on kohustuslik)

1995–1999

2020

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi grupid

2001–2006

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

Riik: Luksemburg

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik NACE jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja kõik korrigeeritud andmed. (Käesolev erand asendab 2016. kalendriaasta erandi, milles taotletakse tähtaja pikendamist t + 90 päeva võrra.)

Edastamise tähtaeg t + 85 päeva

2020

1A

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik NACE jaotused, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 2 kuud. (Käesolev erand asendab 2016. kalendriaasta erandi, milles taotletakse tähtaja pikendamist t + 90 päeva võrra.)

Edastamise tähtaeg t + 85 päeva

2020

6

Kõik muutujad

Tehingud ja muud muutused, vara ja kohustused, kogumajandus ja kõik (all)sektorid, konsolideeritud ja konsolideerimata

1995–1998

2020

7

Kõik muutujad

Vara ja kohustused, kogumajandus ja kõik (all)sektorid, konsolideeritud ja konsolideerimata

1995–1998

2020

Riik: Ungari

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P.51g – 9. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse

AN_F6: põhivara järgmine jaotus: AN.117 – Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2011Q4

2020

2

P.52 + P.53 – Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus realiseerimine OP5ANP – Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

(kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma grupita P.53)

1995–2018

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa

Kogumajandus ja A*21 jaotus, töötunnid

1995–2009

2020

8

P.53 – Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

Kõik sektorid, kasutamine

1995–2018

2020

8

NP – Mittetoodetud vara soetamine miinus realiseerimine

Kõik sektorid, v.a S.13 – Valitsemissektor, kasutamine

1995–2018

2020

20

AN.1132g – 6. IKT-seadmete koguväärtus;

AN.11321g – 7. Arvutite riistvara koguväärtus

AN.11322g – 8. Telekommunikatsiooniseadmete koguväärtus;

AN.117g – 11. Intellektuaalomandiõigustega seotud toodete koguväärtus;

AN.1173g – 12. Arvutitarkvara ja andmebaaside koguväärtus

AN.1132n – 18. IKT-seadmete netoväärtus;

AN.11321n – 19. Arvutite riistvara netoväärtus;

AN.11322n – 20. Telekommunikatsiooniseadmete netoväärtus;

AN.117n – 23. Intellektuaalomandiõigustega seotud toodete netoväärtus;

AN.1173n – 24. Arvutitarkvara ja andmebaaside netoväärtus

Kogumajandus ja A*21 jaotus (kui on kohustuslik), asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2011

2020

22

P.51g_AN1132 – 6. Kapitali kogumahutus IKT-seadmetesse;

P.51g_AN.11321 – 7. Kapitali kogumahutus arvutite riistvarasse;

P.51g_AN.11322 – 8. Kapitali kogumahutus telekommunikatsiooniseadmetesse

P.51g_AN.1173 – 12. Kapitali kogumahutus arvutitarkvarasse ja andmebaasidesse

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2011

2020

26

AN.211 – 20. Maa

Sektor S.14 + S.15 – Kodumajapidamised + Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

1995–2017

2020

Riik: Malta

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

1Q

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik jaotused (NACE, AN_F6, kestvus), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–1999Q4

2020

1Q

B.1g – 1. Kogulisandväärtus alushindades

A*10 jaotus, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

2000Q1–2014Q4

2020

1Q

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus ja A*10 jaotus (kui on kohustuslik), töötunnid (tuhandetes), korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–1999Q4

2020

1A

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 70 päeva

2020

1A

Kõik muutujad

Kogumajandus ja kõik jaotused (NACE, AN_F6, kestvus), eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1999

2020

1A

B.1g – 1. Kogulisandväärtus alushindades

A*10 jaotus, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2014

2020

1A

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus ja A*10 jaotus (kui on kohustuslik), töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2020

3

Kõik muutujad

Kogumajandus ning kõik NACE ja AN_F6 jaotused, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1999

2020

3

B.1g – 3. Kogulisandväärtus alushindades tegevusalade kaupa

A*21 ja A*64 jaotused, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2018

2020

3

P.51c – 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa

A*21 ja A*64 jaotused, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2018

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

1995–2007

2020

3

P.52 – 7. b) Varude muutus tegevusalade kaupa

A*10 jaotus, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad

Edastamise tähtaeg t + 48 kuud

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*21 jaotus, töötunnid (tuhandetes)

1995–1999

2020

5

Kõik muutujad

Kõik COICOPi jaotused (kui on kohustuslik), eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1999

2020

8

Kõik muutujad

Kõik sektorid, kasutamine ja ressursid

1995–2004

2020

8

EMP – Tööhõive (töötavate isikute arv ja töötundide arv)

Sektor S.13 – Valitsemissektor, inimeste arv

1995–1999

2020

8

EMP – Tööhõive (töötavate isikute arv ja töötundide arv)

Sektor S.13 – Valitsemissektor, töötundide arv

1995–2018

2020

801

Kõik muutujad

Kõik sektorid, kasutamine ja ressursid, jooksevhinnad, sesoonselt korrigeerimata ja korrigeeritud

1999Q1–2004Q4

2020

10

B.1g – 1. Kogulisandväärtus alushindades (mahu kasvumäär eelmise aasta hindade alusel)

NUTS II jaotus, kogumajandus

2000–2017

2020

13

Kõik muutujad

NUTS II jaotus

2000–2004

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused, jooksevhinnad

Edastamise tähtaeg t + 54 kuud

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused, jooksevhinnad

Edastamise tähtaeg t + 54 kuud

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Tabel 16 – Viis täiendavat tabelit (kasutamise tabel alushindades, kasutamise tabel kodumaise toodangu kohta, kasutamise tabel impordi kohta, kaubanduslikud ja transpordimarginaalid, netotootemaksud)

Kogu täiendav tabel, sh kõik jaotused/üksikasjad, jooksevhinnad

Edastamise tähtaeg t + 54 kuud

2020

17

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused, jooksevhinnad

Edastamise tähtaeg t + 54 kuud

2020

20

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused

2000–2017

2020

22

Kõik muutujad

Kogumajandus ja A*21 jaotus, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–1999

2020

26

Kõik (kohustuslikud) muutujad, v.a AN.111 – Eluruumid

Kõik (kohustuslikud) sektorid

1995–2017

2020

27

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus,

sh andmed kõigi sektorite vastastehingute kohta

1999Q1–2003Q4

2020

Riik: Austria

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

13

Kõik muutujad

NUTS II jaotus (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse S.14 + S.15 summana)

2012–2017

2020

26

AN.11 + AN.12 – 2. Põhivara ja varud

AN.1121 – 6. Hooned, mis ei ole elamud

AN.1122 – 7. Muud rajatised

AN.12 – 16. Varud

Kõik sektorid

2012–2017

2020

Riik: Poola

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

Kogumajandus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–1998Q4

2020

1Q

D11 – 17. a) Palgad

D12 – 17. b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Kogumajandus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

D.11 – 17. a) Palgad

D12 – 17. b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

A*10 jaotus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

D.11 – 17. a) Palgad

D12 – 17. 1gb) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Kogumajandus ja A*10 jaotus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

Edastamise tähtaeg t + 95 päeva

2020

1Q

B.2g + B.3g – 13. Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu

D.2 – 14. Tootmis- ja impordimaksud

D.3 – 15. Subsiidiumid

Kogumajandus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–1998Q4

2020

1Q

B.2g + B.3g – 13. Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu

D.2 – 14. Tootmis- ja impordimaksud

D.3 – 15. Subsiidiumid

Kogumajandus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

Edastamise tähtaeg t + 95 päeva

2020

1Q

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

Kogumajandus ja A*10 jaotus, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes), korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2000Q4

2020

1Q

P.6 – 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

P.7 – 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import, geograafiline jaotus

P6/P7 järgmine jaotus (kui on kohustuslik): S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), S.22 – Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata andmed

Edastamise tähtaeg t + 65 päeva

2020

1Q

P.6 – 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

P.7 – 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import, geograafiline jaotus

P6/P7 järgmine jaotus (kui on kohustuslik): S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), S.22 – Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, jooksevhinnad ja aheldatud väärtused, sesoonselt korrigeeritud andmed

Edastamise tähtaeg t + 65 päeva

2020

1A

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

Kogumajandus ja A*10 jaotus, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes)

1995–2000

2020

1A

B.2g + B.3g – 13. Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu

D.2 – 14. Tootmis- ja impordimaksud

D.3 – 15. Subsiidiumid

Kogumajandus, jooksevhinnad, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 95 päeva

2020

1A

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

D.11 – 17. a) Palgad

D.12 – 17. b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Kogumajandus ja A*10 jaotus, jooksevhinnad, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 95 päeva

2020

1A

P.6 – 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

P.7 – 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import, geograafiline jaotus

P6/P7 järgmine jaotus (kui on kohustuslik): S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), S.22 – Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja mitteresidentsed rahvusvahelised organisatsioonid, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 65 päeva

2020

2

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

OP5ANP – Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

1995–2009

2020

2

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

1995–2004

2020

2

OP5ANP – Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma grupita NP)

1995–2004

2020

2

D.995 – Valitsemissektorilt asjaomastele sektoritele tehtavad kapitaliülekanded, mille moodustavad arvestatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävad maksud ja sotsiaalmaksed

S.1313 – Kohalik omavalitsus

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

Kogumajandus ja A*21 jaotus, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes)

1995–2000

2020

3

EMP – 8. Tööhõive tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

ESE – 8. a) Mittepalgalised töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

EEM – 8. b) Töötajad tegevusalade kaupa (tuhat inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta)

A*64 jaotus, inimeste arv (tuhandetes)

1995–2009

2020

3

P.1 – 1. Toodang alushindades tegevusalade kaupa

P.2 – 2. Vahetarbimine ostjahindades tegevusalade kaupa

D.29 – D.39 – 6. Muud tootmismaksud miinus muud tootmissubsiidiumid

D.1 – 9. Töötajate hüvitised tegevusalade kaupa

D.11 – 9. a) Palgad tegevusalade kaupa

A*64 jaotus, jooksevhinnad, edastamise tähtaeg t + 21 kuud

Edastamise tähtaeg t + 24 kuud

2020

3

B.1g – 3. Kogulisandväärtus alushindades tegevusalade kaupa

P.51c – 4. Põhivara kulum tegevusalade kaupa

A*64 jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, edastamise tähtaeg t + 21 kuud

Edastamise tähtaeg t + 24 kuud

2020

8

EMP – Tööhõive (töötavate isikute arv ja töötundide arv)

Sektor S.13 – Valitsemissektor, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes)

1995–2009

2020

8

NP – Mittetoodetud vara soetamine miinus realiseerimine

Kõik sektorid, kasutamine

1995–2004

2020

801

NP – Mittetoodetud vara soetamine miinus realiseerimine

Kõik sektorid, kasutamine, jooksevhinnad, sesoonselt korrigeerimata andmed

1999Q1–2004Q4

2020

10

EMP – 5. Tööhõive tuhandete töötajate ja tuhandete töötundide kaupa

ETO – Kokku

EEM – Töötajad

Kõik NUTSi jaotused, A*10 jaotus, töötunnid (tuhandetes)

2000–2007

2020

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused

1995–2001

2020

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi grupid

2001

2020

11

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

Kõik COFOGi jaotused

2002–2009

2020

11

OP5ANP – Kapitali kogumahutus + Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13 – Valitsemissektor

Kõik COFOGi jaotused (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma grupita NP)

2002–2009

2020

11

NP – Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

OP5ANP – Kapitali kogumahutus + Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused

1995–2009

2020

15

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

16

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotus, eelmise aasta hinnad

2015–2016

2020

20

AN.1132g – 6. IKT-seadmete koguväärtus

AN.11321g – 7. Arvutite riistvara koguväärtus

AN.11322g – 8. Telekommunikatsiooniseadmete koguväärtus

AN.1139g + AN.114g – 9. Muude masinate ja seadmete ning kaitseotstarbelise põhivara koguväärtus

AN.1132n – 18. IKT-seadmete netoväärtus

AN.11321n – 19. Arvutite riistvara netoväärtus

AN.11322n – 20. Telekommunikatsiooniseadmete netoväärtus

AN.1139n + AN.114n – 21. Masinate ja seadmete ning kaitseotstarbelise põhivara netoväärtus

Kogumajandus, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.11 – 1. Kapitali kogumahutus põhivarasse

P.51g_AN.1132 – 6. Kapitali kogumahutus IKT-seadmetesse P.51g_AN.11321 – 7. Kapitali kogumahutus arvutite riistvarasse

P.51g_AN.11322 – 8. Kapitali kogumahutus telekommunikatsiooniseadmetesse

P51g_AN.1139 + AN.114 – 9. Kapitali kogumahutus muudesse masinatesse ja seadmetesse ning kaitseotstarbelisse põhivarasse

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2017

2020

26

AN.211 – 20. Maa

S.14 + S.15 – Kodumajapidamised + Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

1995–2009

2020

Riik: Portugal

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

17

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik üksikasjad/jaotused

2010

2020

Riik: Rumeenia

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P3 – 5. a) Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (riigi territooriumi järgi)

Jaotus kestvuse järgi, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2017Q4

2018

1Q

P.51g – 9. a) Kapitali kogumahutus põhivarasse

AN_F6: põhivara jaotus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed

1995Q1–2019Q4

2020

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi grupid

2001–2006

2020

20

Kõik muutujad

Kogumajandus ja A*21 jaotus, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2017

2020

22

P.51g_AN.1132 – Kapitali kogumahutus IKT-seadmetesse

P.51g_AN.11321 – Kapitali kogumahutus arvutite riistvarasse

P.51g_AN.11322 – Kapitali kogumahutus telekommunikatsiooniseadmetesse

Kogumajandus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

2000–2017

2020

26

Kõik kohustuslikud muutujad, v.a AN.111 – Eluruumid

Kogumajandus ja kõik kohustuslikud sektorite jaotused

1995–2017

2020

Riik: Sloveenia

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi jaotused

1995–1998

2020

26

AN.211 – 20. Maa

S.14 + S.15 – Kodumajapidamised + Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

1995–2014

2018

27

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid, sh andmed kõigi sektorite vastastehingute kohta

1999Q1–2003Q4

2020

Riik: Slovakkia

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

5

P.3 – 1. Lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi (kodumajapidamised)

P102 – Teise taseme haridus ja P103 – Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus, jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused

1995–2017

2019

11

Kõik muutujad

S.13 – Valitsemissektor

S.1311 – Keskvalitsus

S.1313 – Kohalik omavalitsus

S.1314 – Riiklikud sotsiaalkindlustusfondid

Kõik COFOGi grupid

2001–2002

2019

20

Kõik muutujad

Kogumajandus ja A*21 jaotus, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2003

2019

26

AN.11 + AN.12 – 2. Põhivara ja varud

AN.1121 – 6. Hooned, mis ei ole elamud

AN.1122 – 7. Muud rajatised

AN.12 – 16. Varud

Kõik sektorid

2012–2016

2019

26

AN.11 – 3. Põhivara

AN.112 – 5. Muud hooned ja rajatised

AN.113 + AN.114 – 8. Masinad ja seadmed + Kaitseotstarbeline põhivara

AN.115 – 9. Kultiveeritud bioloogilised ressursid

AN.117 – 10. Intellektuaalomandiõigustega seotud tooted

Kõik sektorid (kui on kohustuslik)

2000–2017

2019

26

AN.211 – 20. Maa

S.14 + S.15 – Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

1995–2016

2019

Riik: Soome

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik (kohustuslikud) jaotused/üksikasjad

Edastamise tähtaeg t + 65 päeva

2020

1A

Kõik muutujad

Kogu tabel, sh kõik (kohustuslikud) jaotused/üksikasjad, edastamise tähtaeg t + 2 kuud

Edastamise tähtaeg t + 65 päeva

2020

Riik: Rootsi

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik/edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

1Q

P.6 – 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

P.7 – 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import

P6/P7 järgmine jaotus (kui on kohustuslik): S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse P6/P7 jaotus ilma andmeteta euroala/ELi institutsioonide ja asutuste kohta)

1995Q1–2019Q4

2020

1Q

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

D.11 – 17. a) Palgad

D12 – 17.b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Residendist töötajatele makstava hüvitise A*10 jaotus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma välisriigis elavatele töötajatele makstava hüvitiseta)

1995Q1–2019Q4

2020

1Q

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

Kogumajandus ja residentide tööhõive A*10 jaotus, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes), korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma välisriigis töötamise andmeteta)

1995Q1–2019Q4

2020

1A

P.6 – 10. Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

P.7 – 11. Kaupade (FOB) ja teenuste import

P6/P7 järgmine jaotus (kui on kohustuslik): S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), jooksevhinnad, eelmise aasta hinnad ja aheldatud väärtused (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse P6/P7 jaotus ilma andmeteta euroala/ELi institutsioonide ja asutuste kohta)

1995–2018

2020

1A

D.1 – 17. Hüvitised residendist tootmisüksuste töötajatele ja residendist töötajatele

D.11 – 17. a) Palgad

D12 – 17.b) Tööandjate sotsiaalkindlustusmaksed

Residendist töötajatele makstava hüvitise A*10 jaotus, jooksevhinnad, korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma välisriigis elavatele töötajatele makstava hüvitiseta)

1995–2018

2020

1A

EMP – 16. b) Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta) ning residentide tööhõive (tuhat inimest)

ESE – 16. c) Mittepalgalised töötajad

EEM – 16. d) Töötajad

Kogumajandus ja residentide tööhõive A*10 jaotus, inimeste ja töötundide arv (tuhandetes), korrigeerimata ja sesoonselt korrigeeritud andmed (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma välisriigis töötamise andmeteta)

1995–2018

2020

3

P.1 – 1. Toodang alushindades tegevusalade kaupa

P.2 – 2. Vahetarbimine ostjahindades tegevusalade kaupa

B.2n + B.3n – 5. Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

D.29 – D.39 – 6. Muud tootmismaksud miinus muud tootmissubsiidiumid

Kogumajandus ja A*21 jaotus, jooksevhinnad, edastamise tähtaeg t + 9 kuud

Edastamise tähtaeg t + 21 kuud

2020

9

D.61SC – Sotsiaalkindlustusskeemi teenustasud

D.614 – Kodumajapidamiste sotsiaalmaksete täiendused

S.212 – ELi institutsioonid ja asutused

2012–2018

2020

15

P7 – Kaupade ja teenuste import

P7 järgmine jaotus: S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), CPA P*64 jaotuse järgi, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (kui on kohustuslik) (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma andmeteta euroala/ELi institutsioonide ja asutuste kohta)

2010–2016

2020

15

Kõik muutujad

Jaotus tegevusaladeks/toodeteks 36, 37–39 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 36–37 ja 38–39 summana),

jaotus tegevusaladeks/toodeteks 45, 46, 47 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 45–47 summana), jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (kui on kohustuslik)

2010–2016

2020

16

P6 – Kaupade ja teenuste eksport

P6 järgmine jaotus: S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), CPA P*64 jaotuse järgi, jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (kui on kohustuslik) (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma andmeteta euroala/ELi institutsioonide ja asutuste kohta)

2010–2016

2020

16

Kõik muutujad

Jaotus tegevusaladeks/toodeteks 36, 37–39 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 36–37 ja 38–39 summana),

jaotus tegevusaladeks/toodeteks 45, 46, 47 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 45–47 summana), jooksevhinnad ja eelmise aasta hinnad (kui on kohustuslik)

2010–2016

2020

16

B2A3N – Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

B2A3G – Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu

Jaotus NACE A*64 jaotuse järgi, jooksevhinnad

2010–2016

2020

17

P6 – Kaupade ja teenuste eksport

P7 – Kaupade ja teenuste import

P6/P7 järgmine jaotus: S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused, S.21–S.2I – Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused (v.a Euroopa Keskpank ja muud euroala institutsioonid ja asutused), CPA P*64 jaotuse järgi, jooksevhinnad (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse ilma andmeteta euroala/ELi institutsioonide ja asutuste kohta)

2010, 2015

2020

17

Kõik muutujad

Jaotus toodeteks 36, 37–39 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 36–37 ja 38–39 summana),

jaotus toodeteks 45, 46, 47 (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse 45–47 summana), jooksevhinnad

2010, 2015

2020

17

B2A3N – Tegevuse netoülejääk ja netosegatulu

B2A3G – Tegevuse koguülejääk ja kogusegatulu

CPA P*64 jaotus, jooksevhinnad

2010, 2015

2020

20

AN.11g – 1. Põhivara koguväärtus; AN.111g – 2. Eluruumide koguväärtus; AN.112g – 3. Muude hoonete ja rajatiste koguväärtus; AN.113g + AN.114g – 4. Masinate ja seadmete ning kaitseotstarbelise põhivara koguväärtus; AN.1131g – 5. Transpordivahendite koguväärtus; AN.1132g – 6. IKT-seadmete koguväärtus; AN.11321g – 7. Arvutite riistvara koguväärtus; AN.11322g – 8. Telekommunikatsiooniseadmete koguväärtus; AN.1139g + AN.114g – 9. Muude masinate ja seadmete ning kaitseotstarbelise põhivara koguväärtus; AN.115g – 10. Kultiveeritud bioloogiliste ressursside koguväärtus; AN.117g – 11. Intellektuaalomandiõigustega seotud toodete koguväärtus; AN.1173g – 12. Arvutitarkvara ja andmebaaside koguväärtus

Kogumajandus ja NACE A*21 jaotus, asenduskulud jooksevhindades ja eelmise aasta hindades

2000–2017

2020

Riik: Ühendkuningriik

Tabel

Kood ja muutuja

Erandi üksikasjalik kirjeldus

Erandiga hõlmatav ajavahemik / edastamise tähtaja pikendamine

Esimene edastus

26

Kõik muutujad

Kõik sektorid (kuni erandi kehtivuse lõpuni esitatakse kogumajanduse ning institutsionaalsete sektorite AN.1, AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, AN.1121, AN.1122, AN.113 + AN.114, AN.115 andmed, sh metaandmed võrdluses madalama kvaliteediga)

1995–2014

2018


5.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/40


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1892,

3. detsember 2018,

Läti võetud meetme kohta keelata GGP Italy SpA toodetud muruniiduki turule laskmine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/42/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 7656 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

1. juulil 2014 teatas Läti komisjonile meetmest, millega keelatakse GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itaalia, toodetud muruniiduki tüübi Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) turule laskmine.

(2)

Läti võttis meetme 3. detsembril 2013, arvestades, et see muruniiduk ei vasta olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mis on sätestatud direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktides 1.3.8 ja 1.4.1, sest see ei vasta harmoneeritud standardile EN 60335-2-77:2010.

(3)

Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/902 (2) leidis komisjon, et Läti võetud meede on põhjendatud.

(4)

Oma 26. jaanuari 2017. aasta otsusega (3) tühistas Üldkohus rakendusotsuse (EL) 2015/902, sest otsus ei rajanenud direktiivis 2006/42/EÜ sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele mittevastavuse konkreetsel tõendamisel, vaid üksnes asjaomase niiduki mittevastamisel harmoneeritud standardile EN 60335-2-77:2010, samas kui tema vastamine harmoneeritud standardile EN 60335-2-77:2006 andis talle asjassepuutuval ajavahemikul (st 3. septembrist 2012 kuni 31. augustini 2013) endiselt neile nõuetele vastavuse eelduse (4).

(5)

Selleks et täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 266 sätestatud kohustust, nõutakse komisjonilt Üldkohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist.

(6)

Selleks konsulteeris komisjon asjaomaste pooltega.

(7)

Tootja kinnitas, et muruniidukit ei ole alates 1. septembrist 2013 toodetud ega üheski ELi liikmesriigis turule lastud. Tootja kinnitas, et muruniiduk võeti vahendajatelt ja edasimüüjatelt Lätis 2014. aasta alguses tagasi, ning esitas teabe, mille kohaselt oli harmoneeritud standardit 60335-2-77:2006 õigesti kohaldatud.

(8)

Läti esitas teabe, mille kohaselt riiklik meede endiselt kehtib. Samuti kinnitas Läti, et kõnealune meede põhines harmoneeritud standardi EN 60335-2-77:2010 kohaldamisel ja hinnang üksnes kõnealusel harmoneeritud standardil. Läti esitatud lisateave ei olnud piisav, et tõendada harmoneeritud standardi EN 60335-2-77:2006 ebaõiget kohaldamist.

(9)

Arvestades kättesaadavat teavet ja eelkõige seda, et Läti meede põhines harmoneeritud standardile EN 60335-2-77:2010 vastavuse hindamisel, samas kui Üldkohtu 26. jaanuari 2017. aasta otsusest järeldub, et vaatlusalusel perioodil kohaldati toote suhtes harmoneeritud standardit EN 60335-2-77:2006, ei saa pidada seda riiklikku meedet põhjendatuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Läti ametiasutuste võetud meede, millega keelatakse GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Itaalia, toodetud muruniiduki tüüp Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) turule laskmine, ei ole põhjendatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. detsember 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

(2)  Komisjoni 10. juuni 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/902 Läti võetud meetme kohta keelata GGP Italy spa toodetud muruniiduki turule laskmine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/42/EÜ (ELT L 147, 12.6.2015, lk 22).

(3)  Kohtuasi T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) vs. Euroopa Komisjon, ECLI:EU:T:2017:36.

(4)  ECLI:EU:T:2017:36, punktid 70 ja 71.