ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 307

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
3. detsember 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/1877, 26. november 2018, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1878, 26. november 2018, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus (Scrumbie de Dunăre afumată (KGT))

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1879, 29. november 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1880, 30. november 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

24

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 14. mai 2018. aasta rakendusotsuse (EL) 2018/719 (millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas) parandused ( ELT L 120, 16.5.2018 )

27

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1877,

26. november 2018,

mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (1) selle viimati muudetud kujul („AKV-ELi partnerlusleping“),

võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa (2) („sisekokkulepe“), eriti selle artikli 10 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust (3),

võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruses (EL) 2015/323 (4) on kindlaks määratud 11. Euroopa Arengufondi („11. EAF“) vahenditest toimuva rahastamise üksikasjalikud eeskirjad. Nimetatud eeskirjad käsitlevad muu hulgas kohaldatavaid põhimõtteid; 11. EAFi vahendite koosseisu; finantsjuhtimises osalejaid ja üksusi, kellele on usaldatud eelarve täitmine; rahastamisotsuseid, kulukohustusi ja makseid; rahastamisvahendeid, sh hankeid, toetusi ja liidu usaldusfonde; raamatupidamise aastaaruannete esitamist ja raamatupidamisarvestust; kontrollikoja poolt läbiviidavat välisauditit ja eelarve täitmise heakskiitmist Euroopa Parlamendi poolt ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) hallatavat investeerimisrahastut.

(2)

Lihtsuse ja sidususe nimel on määrust (EL) 2015/323 võimalikult suurel määral ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 (5) ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1268/2012 (6). Ühtlustamine toimus otseviidete kaudu kõnealustele määrustele ning see on ühest küljest võimaldanud hõlpsasti kindlaks teha 11. EAFi vahenditest toimuva rahastamise eripära ja teisest küljest vähendanud liidu rahastamiseeskirjade mitmekesisust välistegevuse valdkonnas, mis põhjustaks tarbetut koormust vahendite saajatele, komisjonile ja teistele osalistele.

(3)

Määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 ja delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012 on liidetud ja asendatud üheainsa õigusaktiga – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2018/1046, (7) millega tehti olulisi muudatusi ja täiustusi ning lihtsustati liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid. Lihtsuse huvides tuleks 11. EAFi suhtes kohaldatavat finantsmäärust võimalikult suurel määral ühtlustada kõnealuse määrusega. Õigusselguse huvides ja võttes arvesse ühtlustamisest tingitud muudatuste suurt arvu, tuleks määrus (EL) 2015/323 kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega.

(4)

Tuleb meenutada, et 11. EAFi vahenditest toimuva rahastamise raamistik koosneb lisaks käesolevale määrusele veel AKV-ELi partnerluslepingust, eelkõige selle IV lisast; sisekokkuleppest; nõukogu otsusest 2013/755/EL (8) ning nõukogu määrusest (EL) 2015/322 (9).

(5)

11. EAFi vahenditest toimuval rahastamisel tuleks juhinduda ühtsuse ja eelarve õigsuse, arvestusühiku, sihtotstarbelisuse, usaldusväärse finantsjuhtimise ja läbipaistvuse põhimõttest. Kuna 11. EAF hõlmab mitut aastat, ei tohiks eelarve aastasuse põhimõte 11. EAFi suhtes kehtida.

(6)

Tarvis on määrata kindlaks üksikasjalikud normid, mille alusel liikmesriigid teevad osamaksed 11. EAFi ning mille alusel jaotatakse finantsabi riigiti Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) neljanda osa kohaldamisalasse kuuluvate ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMTd) vahel.

(7)

Finantsjuhtimises osalejaid, s.o eelarvevahendite käsutajaid ja peaarvepidajaid, nende ülesannete delegeerimist ja nende vastutust käsitlevad normid tuleks ühtlustada määrusega (EL, Euratom) 2018/1046, kuna need osalejad tegutsevad 11. EAFi rakendamisel käesoleva määruse alusel komisjoniga samas õigusraamistikus.

(8)

Tarvis on kehtestada üksikasjalikud normid, mille alusel volitatud eelarvevahendite käsutaja kehtestab tihedas koostöös riikliku, piirkondliku, AKV-sisese või territoriaalse eelarvevahendite käsutajaga vajaliku korra toimingute nõuetekohase teostamise tagamiseks.

(9)

Eelarve täitmise viise, st eelarve täitmise ülesannete usaldamise ning selle tingimuste ja piiride määramist käsitlevad normid tuleks ühtlustada määrusega (EL, Euratom) 2018/1046. Lisada tuleks ka selline eelarve täitmise ülesannete usaldamist käsitlev säte, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 236/2014 (10) sisalduvale sättele, et tagada välistegevuse ühtne rahastamine. Käesolev määrus peaks sellegipoolest sisaldama erisätteid riikliku eelarvevahendite käsutaja ajutise asendamise kohta, AKV riikide ning ÜMTde poolt ülesannete usaldamise kohta teenusepakkujale ning liidu finantshuvide kaitse tugevdamise kohta kaudse eelarve täitmise korral koos AKV riikide ning ÜMTdega.

(10)

Rahastamisotsuseid käsitlevad sätted tuleks ühtlustada määruse (EL, Euratom) 2018/1046 vastavate sätetega niivõrd, kuivõrd komisjon rakendab 11. EAFi käesoleva määruse alusel.

(11)

Kulukohustusi käsitlevad normid tuleks ühtlustada määruses (EL, Euratom) 2018/1046 sätestatuga, välja arvatud esialgsed kulukohustused. Peale selle tuleks juhul, kui see on vajalik meetmete jaoks, mille puhul AKV riigid või ÜMTd täidavad eelarvet kaudselt, näha ette tähtaegade pikendamine.

(12)

Maksete tegemise tähtajad tuleks ühtlustada määruses (EL, Euratom) 2018/1046 sätestatuga. Erisätted tuleks kehtestada juhuks, kui AKV riike ning ÜMTsid ei volitata tegema makseid kaudse eelarve täitmise raames, mistõttu jätkab komisjon vahendite saajatele maksete tegemist.

(13)

Mitmesugused rakendussätted, milles käsitletakse siseaudiitorit, head haldust ja õiguskaitset, IT-süsteemi, elektroonilisi ülekandeid, e-haldust, haldus- ja finantskaristusi ning menetlusest kõrvalejätmise juhtumeid sisaldava keskandmebaasi kasutamist, tuleks ühtlustada määruses (EL, Euratom) 2018/1046 sätestatuga. Peale selle tuleks juhul, kui 11. EAFi rakendatakse kaudse eelarve täitmise raames koos AKV riikide ja ÜMTdega, tõhustada karistuste määramist liidu finantshuvide kaitseks.

(14)

Hankeid, toetusi, auhindu ja eksperte käsitlevad normid tuleks ühtlustada määruses (EL, Euratom) 2018/1046 sätestatuga. Rahastamisvahendeid ja liidu usaldusfonde reguleerivad normid tuleks 11. EAFi eripära arvestades ühtlustada teatavate kohandustega. ÜMTdele antava eelarvetoetuse puhul tuleks võtta arvesse institutsioonilisi sidemeid asjaomaste liikmesriikidega.

(15)

Raamatupidamise aastaaruannete esitamist ja raamatupidamisarvestust ning välisauditit ja eelarve täitmisele heakskiitu andmist käsitlevad normid peaksid vastama määruses (EL, Euratom) 2018/1046 sätestatule.

(16)

Tarvis on kehtestada tingimused, millest lähtudes kontrollikoda peaks rakendama oma volitusi 11. EAFi suhtes.

(17)

Tarvis on kehtestada tingimused, mille kohaselt EIP peaks haldama 11. EAFi vahendeid.

(18)

Sätted, milles käsitletakse kontrollikoja kontrolli EIP hallatavate 11. EAFi vahendite üle, peaksid olema kooskõlas kontrollikoja, EIP ja komisjoni vahelise kolmepoolse kokkuleppega, mis on ette nähtud ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3.

(19)

Üleminekusätetes tuleks kehtestada normid seoses 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondide („varasemad EAFid“) jääkide ja tulude käsitlemisega ning käesoleva määruse kohaldamisega kõnealuste EAFide pooleliolevate toimingute suhtes.

(20)

Käesoleva määruse tõlgendamisel tuleks püüda säilitada sidusus määrusega (EL, Euratom) 2018/1046, välja arvatud juhul, kui selline tõlgendamine oleks vastuolus 11. EAFi eripäraga, nagu on sätestatud AKV-ELi partnerluslepingus, sisekokkuleppes, otsuses 2013/755/EL ja määruses (EL) 2015/322,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ESIMENE OSA

PÕHISÄTTED

I JAOTIS

Reguleerimisese, kohaldamisala ja üldsätted

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse 11. EAFi vahenditest toimuva rahastamise ning selle raamatupidamise aastaaruande esitamise ja auditeerimise normid.

Artikkel 2

Seos määrusega (EL, Euratom) 2018/1046

1.   Käesolevas määruses esitatud viiteid määruse (EL, Euratom) 2018/1046 kohaldatavatele sätetele ei käsitata viidetena neile menetlussätetele, mis ei ole 11. EAFi puhul asjakohased.

2.   Siseviited määruses (EL, Euratom) 2018/1046 ei muuda kaudselt viidatud sätteid 11. EAFi suhtes kohaldatavaks.

3.   Käesolevas määruses sisalduvaid konkreetseid viiteid määruse (EL, Euratom) 2018/1046 sätetele käsitatakse dünaamiliste viidetena, mis hõlmavad ka kõnealuste sätete hilisemaid muudatusi.

4.   Komisjoni otsust Euroopa Liidu üldeelarve täitmise sise-eeskirjade kohta (Euroopa Komisjoni käsitlev jagu), mis on mõeldud komisjoni talitustele, kohaldatakse 11. EAFi suhtes mutatis mutandis.

Artikkel 3

Üldsätted

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

2.   Käesolevas määruses käsitatakse järgmisi määruse (EL, Euratom) 2018/1046 mõisteid järgmiselt:

a)   „assigneeringud“ ja „tegevusassigneeringud“– „11. EAFi vahendid“;

b)   „alusakt“– vastavalt kontekstile sisekokkulepe, otsus 2013/755/EL või määrus (EL) 2015/322;

c)   „eelarve“ ja „eelarve-/eelarveline“– „11. EAF“;

d)   „eelarveline kulukohustus“– „finantskohustus“;

e)   „eelarverida“– „jaotus“;

f)   „kolmas riik“– partnerriik või -territoorium, mida 11. EAF geograafiliselt hõlmab.

3.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 4 ja 5.

II JAOTIS

Finantspõhimõtted

Artikkel 4

Finantspõhimõtted

11. EAFi vahendeid rakendatakse kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

ühtsus ja eelarve õigsus,

b)

arvestusühik,

c)

kõikehõlmavus,

d)

sihtotstarbelisus,

e)

usaldusväärne finantsjuhtimine ja tulemuslikkus,

f)

läbipaistvus.

Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Artikkel 5

Ühtsuse ja eelarve õigsuse põhimõte

Kõik kogutud tulud ja tehtud kulud fikseeritakse 11. EAFi raamatupidamisarvestuses.

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 8 lõikeid 2, 3 ja 4.

Artikkel 6

Arvestusühiku põhimõte

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 19.

Artikkel 7

Kõikehõlmavuse põhimõte

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 20. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 8 kohaldamist, peab kogutulu katma kavandatavate maksete kogusumma.

2.   Käesoleva määruse artikli 8 lõike 2 punktis c osutatud tulu vähendab automaatselt nende kulukohustuste makseid, millelt see tulu tekkis.

3.   Liit ei või 11. EAFi raames laenu võtta.

Artikkel 8

Sihtotstarbeline tulu

1.   Sihtotstarbelist tulu kasutatakse konkreetsete kulukategooriate rahastamiseks.

2.   Sihtotstarbeliste tulude hulka kuuluvad:

a)

liikmesriikide ja kolmandate riikide – sealhulgas mõlemal juhul nende avalik-õiguslike asutuste, üksuste või füüsiliste isikute – ning rahvusvaheliste organisatsioonide rahaline osalus teatavates välisabiprojektides või -programmides, mida vastavalt määruse (EL) 2015/322 artiklile 10 rahastab liit ja haldab komisjon või EIP nende nimel;

b)

teatavad sihtotstarbelised tulud, nagu sihtkapitalina saadud tulu, toetused, kinked ja annakud;

c)

tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest sissenõude järel;

d)

tagasimaksed ja tulu, mis tekib rahastamisvahenditest või eelarvelistest tagatistest vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 209 lõikele 3;

e)

tulu, mis tekib maksutagastustest vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 27 lõike 3 esimese lõigu punktile b.

3.   Lõike 2 punktides a ja b osutatud sihtotstarbelise tuluga rahastatakse rahastaja määratud kulukategooriaid tingimusel, et komisjon selle heaks kiidab.

Lõike 2 punktides d ja e osutatud sihtotstarbelise tuluga rahastatakse selliseid kulukategooriaid, mis sarnanevad nendega, millest kõnealune tulu tekkis.

4.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 25, 26 ja 27. Annetuse vastuvõtmiseks on vaja nõukogu luba.

5.   11. EAFi vahendid, mis vastavad sihtotstarbelisele tulule, tehakse automaatselt kättesaadavaks, kui tulu on komisjonile laekunud. Saada olevate summade eelarvestus muudab aga 11. EAFi vahendid kättesaadavaks lõike 2 punktis a osutatud sihtotstarbelise tulu puhul, kui leping liikmesriigiga on sõlmitud eurodes; sellisel juhul võib kõnealuse tulu arvel makseid teha alles siis, kui tulu on laekunud.

Artikkel 9

Sihtotstarbelisuse põhimõte

1.   11. EAFi vahendid nähakse ette sihtotstarbeliselt konkreetseteks eesmärkideks AKV riikide ja ÜMTde kaupa ning vastavalt peamistele koostöövahenditele.

2.   AKV riikide osas on peamised koostöövahendid ette nähtud AKV-ELi partnerluslepingu Ic lisas esitatud finantsprotokolliga. Vahendite sihtotstarbe (sihtjaotus) määramisel lähtutakse ka sisekokkuleppest ja määrusest (EL) 2015/322, võttes arvesse sisekokkuleppe artikli 6 kohaste programmitöö ja rakendamisega seotud toetuskulude katteks reserveeritud vahendeid.

3.   ÜMTde puhul on peamised koostöövahendid ette nähtud otsuse 2013/755/EL neljandas osas ja II lisas. Nende vahendite sihtotstarbe määramisel võetakse arvesse ka nimetatud lisa artikli 3 lõikes 3 sätestatud eraldamata vahendite reservi ning selle artikli 1 lõike 1 punkti c kohasteks uuringuteks ja tehnilise abi meetmeteks mõeldud vahendeid.

Artikkel 10

Usaldusväärse finantsjuhtimise ja tulemuslikkuse põhimõte ning sisekontroll

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 33 lõiget 1, lõike 2 punkte a ja b ja lõiget 3 ning artikleid 34 ja 36.

Artikkel 11

Läbipaistvuse põhimõte

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 37 lõiget 1 ja artiklit 38.

2.   Sisekokkuleppe artikli 7 kohane iga-aastane kulukohustuste, maksete ja nõutavate aastaste osamaksude summa eelarvestus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

3.   Vajaduse korral, kui vahendite saajaks on füüsiline isik, käsitatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 38 lõike 2 kohaldamise eesmärgil mõistet „asukoht“ NUTS 2 taseme piirkonnaga samaväärse piirkonnana.

III JAOTIS

11. EAFi vahendid ja rakendamine

Artikkel 12

11. EAFi vahendite allikad

11. EAFi vahendid koosnevad sisekokkuleppe artikli 1 lõigetes 2, 4 ja 6 osutatud ülemmäärast, sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 9 osutatud vahenditest ning käesoleva määruse artiklis 8 osutatud muust sihtotstarbelisest tulust.

Artikkel 13

11. EAFi ülesehitus

11. EAFi tulud ja kulud liigitatakse nende liigi või neile määratud kasutusotstarbe järgi.

Artikkel 14

11. EAFi rakendamine usaldusväärse finantsjuhtimise ja tulemuslikkuse põhimõtte kohaselt

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 57, artikli 59 lõikeid 2 ja 3 ning artikleid 60 ja 61.

2.   Komisjon asub täitma liidu kohustusi, millele on osutatud AKV-ELi partnerluslepingu artiklis 57 ja otsuses 2013/755/EL. Selleks rakendab ta 11. EAFi tulusid ja kulusid kooskõlas käesoleva osa ja käesoleva määruse kolmanda osaga omal vastutusel ja 11. EAFi vahendite piires.

3.   Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et tagada 11. EAFi vahendite kasutamine usaldusväärse finantsjuhtimise ja tulemuslikkuse põhimõtte kohaselt.

Artikkel 15

Eelarve täitmise viisid

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 62 lõike 1 esimese lõike punkte a ja c, lõike 2 esimest ja kolmandat lõiku ning lõiget 3.

IV JAOTIS

Finantsjuhtimises osalejad

Artikkel 16

Üldsätted finantsjuhtimises osalejate ja nende vastutuse kohta

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 72–76.

2.   Finantsjuhtimises osalejate vastutuse kohta kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 90–95.

Artikkel 17

Eelarvevahendite käsutaja

1.   Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 74 lõikes 9 osutatud iga-aastane tegevusaruanne hõlmab lisana tabeleid, milles esitatakse jaotuste, riikide, territooriumide, piirkondade või allpiirkondade kaupa eelarveaasta kulukohustuste, eraldatud summade ja tehtud maksete kogusummad ning koondsummad alates vastava EAFi avamisest.

2.   Kui komisjoni vastutav eelarvevahendite käsutaja saab teada probleemidest 11. EAFi vahendite haldamisega seotud menetlustes, võtab ta koos määratud riikliku, piirkondliku, AKV-sisese või territoriaalse eelarvevahendite käsutajaga olukorra parandamiseks ühendust kõigi vajalike isikutega ning võtab mis tahes vajalikke meetmeid. Kui riiklik, piirkondlik, AKV-sisene või territoriaalne eelarvevahendite käsutaja ei täida või ei suuda täita talle AKV-ELi partnerluslepingu või otsusega 2013/755/EL määratud ülesandeid, võib komisjoni vastutav eelarvevahendite käsutaja asuda ajutiselt eelnimetatu kohale ning tegutseda tema nimel ja eest kaudse eelarve täitmise raames. Sellisel juhul võib komisjon saada tekkinud täiendava halduskoormuse eest rahalist hüvitist asjaomasele AKV riigile või ÜMT-le eraldatud vahenditest.

Artikkel 18

Peaarvepidaja

1.   11. EAFi peaarvepidajaks on komisjoni peaarvepidaja.

2.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 77 lõike 1 esimese lõigu punkte a ja c–f, artikli 78 lõikeid 3 ja 4, artiklit 79, artikli 80 lõikeid 1, 2 ja 3, artiklit 81, artikli 82 lõikeid 2–10 ning artikleid 84, 85, ja 86.

3.   Komisjoni hallatavate 11. EAFi vahendite suhtes kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 80 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud raamatupidamiseeskirju. Nimetatud eeskirju kohaldatakse 11. EAFi suhtes, võttes arvesse selle tegevuse eripära.

4.   Peaarvepidaja koostab ja kehtestab pärast vastutava eelarvevahendite käsutajaga konsulteerimist 11. EAFi toimingute suhtes kohaldatava kontoplaani.

V JAOTIS

Tulutoimingud

Artikkel 19

Aastane osamaks ja selle osad

1.   Kooskõlas sisekokkuleppe artikliga 7 määratakse aastase osamaksu ülemmäär n + 2 aastaks ja aastane osamaks n + 1 aastaks ning selle maksmine kolmes osas kindlaks käesoleva artikli lõigetes 2–7 sätestatud korra kohaselt.

Iga liikmesriigi makstavad osamaksu osad kehtestatakse selliselt, et need oleksid proportsionaalsed asjaomase liikmesriigi poolt 11. EAFi makstavate osamaksudega, mis on sätestatud sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 2.

2.   Komisjon esitab n aasta 15. oktoobriks ettepaneku, mis sisaldab järgmist:

a)

aastase osamaksu ülemmäär n + 2 aastaks;

b)

aastane osamaks n + 1 aastaks;

c)

n + 1 aasta osamaksu esimese osa suurus;

d)

statistilisel lähenemisel põhinev hinnanguline mittesiduv prognoos aastate n + 3 ja n + 4 eeldatava aastase osamaksu kohta.

Nõukogu teeb kõnealuse ettepaneku suhtes otsuse n aasta 15. novembriks.

Liikmesriigid maksavad n + 1 aasta osamaksu esimese osa hiljemalt n + 1 aasta 21. jaanuariks.

3.   Komisjon esitab n + 1 aasta 15. juuniks ettepaneku, mis sisaldab järgmist:

a)

n + 1 aasta osamaksu teise osa suurus;

b)

n + 1 aasta osamaks, mida on muudetud vastavalt tegelikele vajadustele juhtudel, kui aastane osamaks erineb vastavalt sisekokkuleppe artikli 7 lõikele 3 tegelikest vajadustest.

Nõukogu teeb kõnealuse ettepaneku suhtes otsuse hiljemalt 21 kalendripäeva möödudes pärast komisjoni ettepaneku esitamist.

Liikmesriigid maksavad osamaksu teise osa hiljemalt 21 kalendripäeva möödudes pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist.

4.   Võttes arvesse EIP prognoose investeerimisrahastu haldamise ja toimingute, sealhulgas EIP rakendatavate intressitoetuste kohta, koostab komisjon n + 1 aasta 15. juuniks kulukohustuste ja maksete ning n aastal nõutud ja n + 1 aastal ning n + 2 aastal nõutavate aastaste osamaksude summa eelarvestuse ja edastab selle nõukogule. Komisjon esitab liikmesriikide aastased osamaksud ning samuti EAFist veel maksta oleva summa, tehes vahet EIP ja komisjoni osal. n + 1 ja n + 2 aasta määrade aluseks on suutlikkus tagada tegelikult ettepanekule vastav vahendite tase, püüdes samal ajal vältida märkimisväärseid erinevusi eri aastate vahel ja märkimisväärset eelarveaasta lõppsaldot.

5.   Komisjon esitab n + 1 aasta 10. oktoobriks ettepaneku, mis sisaldab järgmist:

a)

n + 1 aasta osamaksu kolmanda osa suurus;

b)

n + 1 aasta osamaks, mida on muudetud vastavalt tegelikele vajadustele, kui aastane osamaks erineb vastavalt sisekokkuleppe artikli 7 lõikele 3 tegelikest vajadustest.

Nõukogu teeb kõnealuse ettepaneku suhtes otsuse hiljemalt 21 kalendripäeva möödudes pärast komisjoni ettepaneku esitamist.

Liikmesriigid maksavad osamaksu kolmanda osa hiljemalt 21 kalendripäeva möödudes pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist.

6.   Teatava aasta osamaksu osade kogusumma ei ületa kõnealuseks aastaks määratud aastase osamaksu suurust. Aastase osamaksu suurus ei ületa kõnealuseks aastaks määratud ülemmäära. Ülemmäära ei suurendata, välja arvatud sisekokkuleppe artikli 7 lõike 4 kohaselt. Ülemmäära võimalik suurendamine lisatakse käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 5 osutatud ettepanekutesse.

7.   n + 2 aastal iga liikmesriigi poolt makstava aastase osamaksu ülemmäära, n + 1 aasta aastase osamaksu ja osamaksu osade puhul täpsustatakse:

a)

komisjoni hallatav summa ning

b)

EIP hallatav summa, sealhulgas tema hallatavad intressitoetused.

Artikkel 20

Osamaksude maksmine

1.   Osamaksunõuetega kustutatakse kõigepealt järjestikku varasemate EAFide jaoks ette nähtud summad.

2.   Liikmesriikide osamaksud esitatakse ja tasutakse eurodes.

3.   Artikli 19 lõike 7 punktis a osutatud osamaksu kannab iga liikmesriik erikontole nimega „Euroopa Komisjon – Euroopa Arengufond“, mis on avatud asjaomase liikmesriigi keskpangas või tema määratud finantsasutuses. Osamaksude summad jäävad neile erikontodele, kuni on tarvis teha makseid.

4.   Lõikes 3 osutatud konto suhtes ei kohaldata tasu ega intresse.

5.   Kui käesoleva artikli lõikes 3 osutatud konto suhtes kohaldatakse negatiivset intressimäära, krediteerib asjaomane liikmesriik kontole hiljemalt artiklis 19 osutatud iga osamaksu tasumise kuupäevaks summa, mis vastab sellele negatiivse intressi summale, mis on kohaldatav kuni osamaksu tasumisele eelneva kuu esimese päevani.

6.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist, püüab komisjon kõik raha väljavõtmised erikontodelt teha nii, et neil kontodel olevad vahendid jaguneksid alati vastavalt sisekokkuleppe artikli 1 lõike 2 punktis a esitatud osamaksude jaotusele.

7.   Komisjon püüab 11. EAFi sularahavajaduste katmisel kooskõlas lõikega 3 vähendada liikmesriikide poolt lõike 5 kohaselt negatiivse intressi summade krediteerimise kohustuse mõju, kasutades eelisjärjekorras asjaomaste kontode kreeditisse kantud summasid.

8.   Iga liikmesriik kannab artikli 19 lõike 7 punktis b osutatud osamaksu üle kooskõlas artikli 47 lõikega 1.

Artikkel 21

Üle kandmata osamaksusummadelt kogunev intress

1.   Artikli 19 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tähtaegade möödumisel on asjaomane liikmesriik kohustatud tasuma intressi järgmistel tingimustel:

a)

intressimäär vastab Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud intressimäärale, mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval, mil tähtaeg möödub, ning millele lisandub kaks protsendipunkti. Intressimäärale lisandub veerand protsendipunkti iga viivitatud kuu kohta;

b)

intressi makstakse ajavahemiku eest, mis algab maksetähtpäevale järgneval kalendripäeval ja lõpeb maksmiskuupäeval.

2.   Käesoleva määruse artikli 19 lõike 7 punktis a osutatud osamaksu intress kantakse ühele sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 6 sätestatud kontodest.

Käesoleva määruse artikli 19 lõike 7 punktis b osutatud osamaksu intress kantakse üle investeerimisrahastusse kooskõlas käesoleva määruse artikli 47 lõikega 1.

Artikkel 22

Üle kandmata osamaksude sissenõudmine

AKV-ELi partnerluslepingu Ic lisas esitatud finantsprotokolli kehtivusaja lõppedes esitavad komisjon ja EIP vastavalt vajadusele käesolevas määruses sätestatud tingimuste kohase nõude selle osamaksude osa kohta, mille liikmesriigid on veel kohustatud tasuma käesoleva määruse artikli 19 alusel.

Artikkel 23

Muud tulutoimingud

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 97, 98 ja 99, artikli 100 lõiget 1 ja lõike 2 esimest lõiku, artikli 101 lõikeid 1–6 ning artikleid 102–107 ja 109. Sissenõudmine võib toimuda komisjoni otsusega, mis pööratakse täitmisele vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 299.

2.   Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 97 lõikes 3 sisalduvat viidet omavahenditele käsitatakse viitena liikmesriikide osamaksudele, millele on osutatud käesoleva määruse artiklis 19.

3.   Eurodes väljendatud sissenõuete suhtes kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 99 lõiget 2. Kohalikus vääringus sissenõuete suhtes kohaldatakse seda, kasutades asjaomast vääringut emiteeriva riigi keskpanga intressimäära, mis kehtis sissenõudekorralduse esitamise kuu esimesel kalendripäeval.

VI JAOTIS

Kulutoimingud

Artikkel 24

Kulukohustuste ja rahastamisotsuste suhtes kohaldatavad normid

1.   Kulukohustusele eelneb komisjoni poolt vastuvõetud rahastamisotsus.

2.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 110 lõikeid 2–5, artiklit 111, artikli 112 lõike 1 esimese lõigu punkte a ja b ning lõikeid 2–5 ning artikleid 114, 115 ja 116.

3.   Seoses määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 114 lõike 2 kolmanda ja neljanda lõigu kohaldamisega võib tähtaega, mis on ette nähtud meetme rakendamise eesmärgil juriidiliste kohustuste võtmiseks, pikendada kauemaks kui kolm aastat AKV riikide või ÜMTdega rahastamislepingu sõlmimise kuupäevast.

4.   Kui 11. EAFi vahendeid rakendatakse kaudse eelarve täitmise raames koos AKV riikide või ÜMTdega, võib vastutav eelarvevahendite käsutaja, olles põhjenduse heaks kiitnud, pikendada määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 114 lõikes 6 osutatud kaheaastast ning nimetatud määruse artikli 114 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud kolmeaastast tähtaega.

5.   Lõigetes 3 ja 4 osutatud pikendatud tähtaegade lõppemisel vabastatakse kasutamata jäänud jäägid.

6.   AKV-ELi partnerluslepingu artiklite 96 ja 97 alusel võetavate meetmete puhul võib käesolevas artiklis osutatud tähtaegade kulgemise peatada.

7.   Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 111 lõike 1 kolmanda lõigu kohaldamisel hinnatakse nõuetele vastavust asjaomaste sätete, eelkõige aluslepingute, AKV-ELi partnerluslepingu, otsuse 2013/755/EL, sisekokkuleppe ja käesoleva määruse ning kõikide kõnealuste sätete rakendamiseks vastu võetud õigusaktide alusel.

Artikkel 25

Maksetähtajad

1.   Komisjoni maksete suhtes kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 116, võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimusi.

2.   Kui 11. EAFi vahendeid rakendatakse kaudse eelarve täitmise raames koos AKV riikide või ÜMTdega ning komisjon teeb makseid nende nimel, kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 116 lõike 1 punktis b osutatud tähtaega kõigi maksete suhtes, mida ei ole nimetatud kõnealuse lõike punktis a. Rahastamisleping peab sisaldama vajalikke sätteid avaliku sektori hankija õigeaegse koostöö tagamiseks.

3.   Seoses määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 116 lõikega 5 tehakse maksed, mille eest vastutab komisjon, sama jaotuse arvel kui vastava lepingu kohased maksed. Kui allesjäänud summad ei ole piisavad, kaetakse need sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 6 osutatud kontolt või kontodelt.

VII JAOTIS

Siseaudiitor

Artikkel 26

Siseaudiitor

11. EAFi siseaudiitoriks on komisjoni siseaudiitor ning määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 123 osutatud komisjoni siseauditi järelevalvekomitee täidab oma ülesandeid ka komisjoni hallatavate EAFi vahendite puhul. Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 118–122.

VIII JAOTIS

Mitmesugused rakendussätted

Artikkel 27

Ühised eeskirjad

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 124–146, artikli 147 lõiget 1, artiklit 148, artikli 149 lõikeid 1 ja 3–7 ning artikleid 150–153.

Artikkel 28

Halduskokkulepe Euroopa välisteenistusega

Euroopa välisteenistus ja komisjoni talitused võivad kokku leppida üksikasjalikus korras, et lihtsustada sisekokkuleppe artikli 6 kohaste 11. EAFiga seotud kulude katteks reserveeritud vahendite kasutamist liidu delegatsioonide poolt.

IX JAOTIS

Rahastamisvahendid

Artikkel 29

Üldsätted rahastamisvahendite kohta

1.   Finantsabi andmiseks käesoleva jaotise raames võib liidu, AKV riikide ning ÜMTde koostöö toimuda muu hulgas järgmistes vormides:

a)

kolmepoolsed kokkulepped, mille kaudu liit koordineerib AKV riigile, ÜMT-le või piirkonnale antavat abi kolmanda riigiga;

b)

halduskoostöö meetmed, näiteks liikmesriigi või äärepoolseima piirkonna ja AKV riigi või ÜMT või nende piirkonna avalik-õiguslike asutuste, kohalike asutuste, riigiasutuste või avalikke teenuseid osutavate eraõiguslike üksuste vaheline mestimine, samuti liikmesriikide lähetatud avaliku sektori eksperte ning nende piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi hõlmavad koostöömeetmed;

c)

valdkondlikud programmid sihipäraseks suutlikkuse suurendamiseks AKV riigis, ÜMT-l või nende piirkonnas ning neile antav lühiajaline tehniline abi ja nõu, samuti valitsemistava ja avaliku sektori reformi alaste eriteadmiste ja -pädevustega jätkusuutlike keskuste toetamine;

d)

toetus avaliku ja erasektori partnerluse loomiseks ja haldamiseks vajalike kulude rahastamiseks;

e)

valdkondliku poliitika toetusprogrammid, millega liit toetab AKV riigi või ÜMT valdkondlikku programmi;

f)

intressitoetused.

2.   Lisaks artiklites 30–37 ette nähtud rahastamisvormidele võidakse finantsabi anda

a)

võlakergendusena rahvusvaheliselt kokkulepitud võlakergendusprogrammide alusel;

b)

erandjuhul valdkondlike ja üldiste impordikavadena, mis võivad esineda järgmisel kujul:

i)

valdkondlikud mitterahalised impordikavad;

ii)

valdkondlikud impordikavad, mis hõlmavad valuutaabi asjaomase valdkonna impordi rahastamiseks, või

iii)

üldised impordikavad, mis hõlmavad valuutaabi mitmesuguseid tooteid hõlmava üldimpordi rahastamiseks.

3.   Finantsabi võib anda ka toetusena rahvusvahelistele, piirkondlikele või riiklikele fondidele, näiteks fondidele, mille on loonud või mida haldavad EIP, liikmesriigid või AKV riigid või ÜMTd ja nende piirkonnad või rahvusvahelised organisatsioonid, et suurendada mitme rahastaja poolset ühisrahastamist, või mille on loonud üks või mitu rahastajat projektide ühiseks rakendamiseks.

Kui see on asjakohane, edendatakse liidu finantsasutuste vastastikust juurdepääsu muude organisatsioonide loodud rahastamisvahenditele.

4.   11. EAFi raames rahastatavaid meetmeid võidakse rakendada paralleelse või ühise kaasrahastamisega.

Paralleelse kaasrahastamise korral jagatakse meede mitmeks selgelt eristatavaks osaks, millest igaüht rahastavad erinevad kaasrahastavad partnerid nii, et rahastamise lõppkasutust on alati võimalik kindlaks teha.

Ühise kaasrahastamise puhul jaotatakse meetme kogukulud kaasrahastavate partnerite vahel ning vahendid ühendatakse nii, et meetme konkreetsete tegevuste rahastamisallikat ei ole hiljem enam võimalik kindlaks teha.

5.   Toetades üleminekut ja reforme AKV riikides ning ÜMTdel, tugineb liit liikmesriikide kogemustele ja õppetundidele ning jagab nende kohta teavet.

Artikkel 30

Kaudne eelarve täitmine

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 154–159, võttes arvesse käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimusi. Kõnealuse määruse artikli 158 kohaldamise eesmärgil võib kaudne eelarve täitmine koostöös kolmandate riikidega toimuda ka asjaomase piirkondliku või AKV riikide sisese organisatsiooni või asutusega sõlmitud rahastamislepingu vormis.

2.   11. EAFi vahendeid kasutavad üksused tagavad ühtsuse liidu välispoliitikaga ja võivad usaldada eelarve täitmise ülesanded muudele üksustele komisjoni suhtes kohaldatavate tingimustega samaväärsetel tingimustel. Nad täidavad igal aastal oma kohustused vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 155 lõikele 1. Auditiarvamus esitatakse ühe kuu jooksul pärast aruande ja vahendite haldaja kinnituse esitamist ning seda võetakse arvesse komisjonile kindluse tagamisel.

Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 62 lõike 1 esimese lõigu punkti c alapunktis ii osutatud rahvusvahelised organisatsioonid ja nimetatud määruse artikli 62 lõike 1 esimese lõigu punkti c alapunktides v ja vi osutatud liikmesriikide asutused, kellele komisjon on usaldanud eelarve täitmisega seotud ülesanded, võivad samuti usaldada eelarve täitmisega seotud ülesanded asjakohase tegutsemis- ja finantssuutlikkusega mittetulundusühendustele komisjoni suhtes kohaldatavate tingimustega samaväärsetel tingimustel.

AKV riigid ja ÜMTd võivad 11. EAFi vahendeid kasutada ka oma osakondade ning teenuslepingu alusel tegutsevate eraõiguslike asutuste kaudu. Kõnealused asutused valitakse avatud, läbipaistva, proportsionaalse ja mittediskrimineeriva menetluse alusel, vältides huvide konflikte. Teenuslepingu tingimused määratakse kindlaks rahastamislepingus.

3.   Kui 11. EAFi rakendatakse kaudse eelarve täitmise raames koos AKV riikide ja ÜMTde või nende piirkondlike organisatsioonidega, siis komisjon, ilma et see piiraks avaliku sektori hankijate kohustusi:

a)

nõuab vajaduse korral vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklitele 101 (välja arvatud artikli 101 lõiked 7–9) kuni 106 tasumisele kuuluvad summad sisse avaliku sektori hankijate vahendite saajatelt, sealhulgas otsuse alusel, mis pööratakse täitmisele samadel tingimustel, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 299;

b)

võib määrata juhul, kui asjaolud seda nõuavad, avaliku sektori hankija osalejatele ja vahendite saajatele ning muudele avaliku sektori hankija suhtes määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 136 lõikes 1 osutatud olukorras olevatele üksustele ja isikutele haldus- või rahalise karistuse või mõlemad samadel tingimustel, nagu on sätestatud nimetatud määruse artiklites 135–143.

Sellekohased sätted nähakse ette rahastamislepingus.

Artikkel 31

Hanked

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 160–172, artikli 173 lõiget 1, lõike 2 esimest ja teist lõiku ning lõikeid 3 ja 4 ning artikleid 174–179.

Artikkel 32

Toetused

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 180–205.

Artikkel 33

Auhinnad

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 206 ja 207.

Artikkel 34

Rahastamisvahendid

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 208 lõikeid 4 ja 5, artikli 209 lõikeid 1, 2 ja 4, artikli 210 lõiget 1, artiklit 214, artikli 215 lõikeid 2–7 ning artiklit 216.

2.   11. EAFi raames võib luua rahastamisvahendeid. Sellistes rahastamisvahendites võivad rahaliselt osaleda ka liikmesriigid ja muud osalised.

3.   11. EAFil on lubatud rahastada rahastamisvahendeid ja liidu eelarvega ettenähtud eelarvelisi tagatisi.

4.   Rahastamisvahendeid võib luua artiklis 24 osutatud rahastamisotsusega. Neid juhib võimaluse korral alati EIP, mitmepoolne Euroopa finantsasutus, näiteks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, või kahepoolne Euroopa finantsasutus, näiteks kahepoolne arengupank, ning need võib ühendada täiendavate toetustega muudest allikatest.

Artikkel 35

Liidu usaldusfondid

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 234, 235 ja 252.

2.   Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 234 lõike 2 kohaldamisel käsitatakse pädeva komiteena sisekokkuleppe artiklis 8 osutatud Euroopa Arengufondi komiteed.

Artikkel 36

Eelarvetoetus

1.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 236.

2.   Liidu üldine või valdkondlik eelarvetoetus põhineb vastastikusel vastutusel ja ühisel pühendumusel üldistele väärtustele ning selle eesmärk on tugevdada liidu ja AKV riikide ja ÜMTde lepingulisi partnerlusi, et edendada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet, toetada kestlikku ja kaasavat majanduskasvu ning kaotada vaesus.

3.   Iga otsus anda eelarvetoetust põhineb liidu kokkulepitud eelarvetoetuse poliitikal, selgetel kõlblikkuskriteeriumidel ning riskide ja kasu hoolikal hindamisel.

Sellise otsuse üks peamistest määravatest teguritest on AKV riikide ja ÜMTde pühendumuse, tulemuste ja edusammude hindamine demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte järgimisel. Eelarvetoetust diferentseeritakse, et reageerida paremini AKV riikide ja ÜMTde poliitilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele kontekstile, võttes arvesse ebakindlaid olukordi.

4.   Eelarvetoetuse andmisel määrab komisjon selgelt kindlaks eelarvetoetuse andmise tingimused ja jälgib nende täitmist ning toetab parlamentaarse kontrolli ja auditivõime arendamist, suurendab läbipaistvust ja parandab teabe kättesaadavust avalikkusele.

5.   Eelarvetoetuse väljamaksmine sõltub AKV riikide ja ÜMTdega kokku lepitud eesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest.

6.   Eelarvetoetuse andmisel ÜMTdele võetakse arvesse nende institutsioonilisi sidemeid asjaomase liikmesriigiga.

Artikkel 37

Eksperdid ja osalemistasud

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 237 lõikeid 1–4 ning artikleid 238 ja 239.

X JAOTIS

Raamatupidamise aastaaruanne ja muud finantsaruanded

Artikkel 38

11. EAFi raamatupidamisaruandlus

1.   11. EAFi raamatupidamise aastaaruanne koostatakse iga eelarveaasta kohta; eelarveaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini. Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:

a)

finantsaruandeid,

b)

rahalise rakendamise aruannet.

Finantsaruannetele lisatakse EIP teave, mis on esitatud vastavalt käesoleva määruse artiklile 51.

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklit 243.

2.   Peaarvepidaja saadab esialgse raamatupidamise aastaaruande elektroonselt hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks kontrollikojale.

Kontrollikoda esitab järgmise aasta 15. juuniks oma märkused esialgse raamatupidamise aastaaruande selle osa kohta, mis käsitleb neid 11. EAFi vahendeid, mille finantsjuhtimise eest vastutab komisjon, et komisjon saaks teha lõpliku raamatupidamise aastaaruande koostamiseks vajalikud parandused.

3.   Komisjon kiidab lõpliku raamatupidamise aastaaruande heaks ja saadab selle elektroonselt Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale hiljemalt järgmise aasta 31. juuliks.

Peaarvepidaja saadab kontrollikojale samaks tähtajaks ka esitiskirja lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta.

Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 246 lõike 3 teist lõiku.

Lõplik raamatupidamise aastaaruanne avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt järgmise aasta 15. novembriks koos kinnitava avaldusega, mille kontrollikoda on teinud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 43.

Artikkel 39

Rahalise rakendamise aruanne

1.   Rahalise rakendamise aruande koostab vastutav eelarvevahendite käsutaja ja see edastatakse 15. märtsiks peaarvepidajale lisamiseks 11. EAFi raamatupidamise aastaaruannetesse. See peab andma õige ja õiglase ülevaate 11. EAFi vahenditest tehtud tulu- ja kulutoimingutest. See koostatakse miljonites eurodes ja see sisaldab

a)

tulemiaruannet, milles esitatakse kõik eelarveaasta tulu- ja kulutoimingud;

b)

tulemiaruande lisa, millega täiendatakse ja kommenteeritakse kõnealuses aruandes esitatud teavet.

2.   Tulemiaruanne sisaldab

a)

tabelit, mis kirjeldab jaotustes eelnenud eelarveaasta jooksul toimunud muudatusi;

b)

tabelit, milles esitatakse jaotuste kaupa eelarveaasta kulukohustuste, eraldatud summade ja maksete kogusummad ning koondsummad alates 11. EAFi avamisest.

Artikkel 40

Komisjoni ja EIP poolne järelevalve ja aruandlus

1.   Komisjon ja EIP teevad kumbki oma vastutusalas järelevalvet 11. EAFi abi kasutamise üle AKV riikide, ÜMTde ja teiste abisaajate poolt ning 11. EAFi vahenditest rahastatavate projektide rakendamise üle, pöörates erilist tähelepanu AKV-ELi partnerluslepingu artiklites 55 ja 56 ning otsuse 2013/755/EL vastavates sätetes nimetatud eesmärkide täitmisele.

2.   EIP teavitab komisjoni korrapäraselt tema hallatavatest 11. EAFi vahenditest rahastatavate projektide rakendamisest, järgides investeerimisrahastu tegevussuunistes sätestatud korda.

3.   Komisjon ja EIP annavad liikmesriikidele teavet 11. EAFi vahendite rakendamise kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) 2015/322 artiklis 18. Komisjon saadab kõnealuse teabe kontrollikojale.

Artikkel 41

Eelarveline raamatupidamisarvestus

1.   Eelarveline raamatupidamisarvestus annab üksikasjaliku ülevaate 11. EAFi vahendite kasutamisest.

2.   Eelarvelises raamatupidamisarvestuses kajastatakse kõik

a)

jaotused ja 11. EAFi vastavad vahendid,

b)

kulukohustused,

c)

maksed ning

d)

eelarveaasta kindlakstehtud võlad ja laekumised täies mahus ja ilma neid vastastikku kohandamata.

3.   Kui kohustused, maksed ja võlad esitatakse riikide vääringutes, peab raamatupidamisarvestuse süsteem vajaduse korral võimaldama neid kajastada nii riikide vääringutes kui ka eurodes.

4.   Üldised kulukohustused kajastatakse eurodes komisjoni poolt vastu võetud rahastamisotsuste väärtuse alusel. Üksikud kulukohustused kajastatakse eurodes juriidiliste kohustuste väärtuse alusel. See väärtus sisaldab asjakohasel juhul:

a)

eraldist hüvitatavate kulude katteks tõendavate dokumentide esitamisel;

b)

eraldist 11. EAFist rahastatavates lepingutes määratletud hinnamuutuste, koguste suurenemise ja ettenägematute kulude puhuks;

c)

finantseraldist vahetuskursside kõikumiste puhuks.

5.   Kõiki kohustuste täitmist käsitlevaid raamatupidamisandmeid säilitatakse viis aastat alates artiklis 44 osutatud otsuse tegemisest, millega kiidetakse heaks 11. EAFi vahendite kasutamine eelarveaastal, mil kohustus raamatupidamise seisukohalt täidetuks loeti.

XI JAOTIS

Välisaudit ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine

Artikkel 42

Välisaudit ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine komisjoni puhul

1.   Artikli 14 kohaselt komisjoni hallatavatest 11. EAFi vahenditest rahastatavate toimingute osas teostab kontrollikoda oma volitusi vastavalt käesolevale artiklile ja artiklile 43.

2.   Kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 255, 256 ja 257, artikli 258 lõikeid 1 ja 2, lõike 3 teist lauset ja lõiget 4 ning artiklit 259.

3.   Käesoleva jaotise kohaldamisel võtab kontrollikoda arvesse aluslepinguid, AKV-ELi partnerluslepingut, otsust 2013/755/EL, sisekokkulepet, käesolevat määrust ja kõiki muid nende kohaselt vastu võetud õigusakte.

4.   Kontrollikoda teavitatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 60 lõikes 1 osutatud sise-eeskirjadest, sealhulgas eelarvevahendite käsutaja määramisest, ning kõnealuse määruse artiklis 79 osutatud delegeerimisdokumendist.

5.   AKV riikide ning ÜMTde auditeerimisasutusi innustatakse tegema kontrollikojaga tema üleskutsel koostööd.

6.   Kontrollikoda võib liidu mis tahes institutsiooni taotlusel esitada arvamusi 11. EAFiga seotud küsimuste kohta.

Artikkel 43

Kinnitav avaldus

Samal ajal määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 258 osutatud aastaaruandega esitab kontrollikoda Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalduse, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldusväärsust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust ning mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 44

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine

1.   Kui käesoleva artikli lõikes 2 ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikleid 260–263.

2.   Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsus hõlmab käesoleva määruse artiklis 38 osutatud aruandeid, välja arvatud teave, mille on vastavalt käesoleva määruse artiklile 51 esitanud EIP. Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 260 lõikes 1 osutatud eelarve täitmise heakskiit antakse nende 11. EAFi vahendite kohta n aastal, mida käesoleva määruse artikli 14 lõike 2 kohaselt haldab komisjon.

3.   Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

TEINE OSA

INVESTEERIMISRAHASTU

Artikkel 45

EIP roll

1.   Kooskõlas käesoleva osaga haldab EIP liidu nimel investeerimisrahastut ja viib läbi selle toiminguid, muu hulgas andes intressitoetusi ja tehnilist abi.

2.   Peale selle teostab EIP muid toiminguid, mida rahastatakse sisekokkuleppe artikli 4 kohaselt tema omavahenditest, millele võivad olla asjakohasel juhul liidetud 11. EAFi vahenditest saadud intressitoetused.

3.   Käesoleva osa rakendamise tulemusena ei teki komisjonil nõudeid ega kohustusi.

Artikkel 46

Investeerimisrahastu kulukohustuste ja maksete eelarvestus

EIP saadab sisekokkuleppe kohaselt igal aastal enne 1. septembrit komisjonile sisekokkuleppe artikli 7 lõikes 1 osutatud eelarvestuse koostamiseks vajaliku kulukohustuste ja maksete eelarvestuse investeerimisrahastu toimingute, sealhulgas tema enda antavate intressitoetuste kohta. Vajaduse korral saadab EIP komisjonile kohustuste ja maksete ajakohastatud eelarvestuse. Eelarvestuse kord nähakse ette käesoleva määruse artikli 49 lõikes 4 osutatud halduslepinguga.

Artikkel 47

Investeerimisrahastu osamaksude haldamine

1.   Liikmesriigid tasuvad vastavalt artikli 49 lõikes 4 osutatud halduslepinguga ettenähtud üksikasjalikele normidele artikli 19 lõike 7 punktis b osutatud ja nõukogu sätestatud osamaksud ilma saaja kuludeta EIP-le erikonto kaudu, mille EIP avab investeerimisrahastu nimel.

2.   Sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 5 osutatud kuupäev on 31. detsember 2030.

3.   Välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab sisekokkuleppe artikli 5 kohase EIP-le hüvitise maksmise osas teisiti, lisatakse tulud, mille EIP saab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud erikontode krediteerimisest, täiendavalt investeerimisrahastule ja neid võetakse arvesse käesoleva määruse artiklis 19 osutatud osamaksunõuete puhul ning kasutatakse võimalike finantskohustuste täitmiseks pärast 31. detsembrit 2030.

4.   EIP teostab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summade sularahahaldust vastavalt artikli 49 lõikes 4 osutatud halduslepinguga ette nähtud üksikasjalikele normidele.

5.   Investeerimisrahastut hallatakse vastavalt AKV-ELi partnerluslepingus, otsuses 2013/755/EL, sisekokkuleppes ja käesolevas osas ette nähtud tingimustele.

Artikkel 48

Hüvitis EIP-le

EIP-le makstakse täielikku hüvitist investeerimisrahastu toimingute haldamise eest. Nõukogu otsustab EIP-le hüvitise maksmise allikate ja mehhanismide üle vastavalt sisekokkuleppe artikli 5 lõikele 4. Kõnealuse otsuse rakendusmeetmed lisatakse käesoleva määruse artikli 49 lõikes 4 osutatud halduslepingusse.

Artikkel 49

Investeerimisrahastu rakendamine

1.   EIP hallatavatest 11. EAFi vahenditest rahastatavate rahastamisvahendite suhtes kohaldatakse EIP oma reegleid.

2.   Programmide või projektide puhul, mida kaasrahastavad liikmesriigid või nende täitevasutused ning mis vastavad määruses (EL) 2015/322 ette nähtud riikide koostööstrateegiate ja programmdokumentide ning sisekokkuleppe artikli 10 lõike 1 teises ja kolmandas lõigus ning otsuse 2013/755/EL artiklis 74 sätestatud prioriteetidele, võib EIP usaldada investeerimisrahastu rakendamise ülesanded liikmesriikidele või nende täitevasutustele.

3.   EIP avaldab investeerimisrahastust finantstoetuse saajate nimed, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine võib kahjustada saaja ärihuve, järgides konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ja eelkõige isikuandmete kaitse nõudeid. Avalikustamise kriteeriumide ja üksikasjalikkuse juures võetakse arvesse asjaomase majandusharu ja investeerimisrahastu eripära.

4.   Käesoleva osa üksikasjalikud rakendusnormid nähakse ette liitu esindava komisjoni ja EIP vahelise halduslepinguga.

Artikkel 50

Investeerimisrahastu aruandlus

EIP teavitab komisjoni korrapäraselt investeerimisrahastu toimingutest, sealhulgas intressitoetustest, iga EIP-le tasutud osamaksunõude kasutamisest ning eelkõige kohustuste, lepingute ja maksete kvartalisummadest vastavalt artikli 49 lõikes 4 osutatud halduslepinguga ette nähtud üksikasjalikele normidele.

Artikkel 51

Investeerimisrahastu raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded

1.   EIP peab investeerimisrahastu, sealhulgas tema rakendatavate ja 11. EAFi vahenditest rahastatavate intressitoetuste kohta raamatupidamisarvestust, et tagada piisav kontrolljälg raha kõikide liikumiste kohta alates laekumisest kuni väljamaksmiseni ning sellest edaspidi saadava tulu ning võimalike sissenõuete kohta. EIP koostab vastavad raamatupidamisarvestuse eeskirjad ja meetodid vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ning teavitab nendest komisjoni ja liikmesriike.

2.   Igal aastal saadab EIP nõukogule ja komisjonile aruande tema hallatavatest 11. EAFi vahenditest rahastatavate toimingute rakendamise kohta, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eeskirjade ja meetodite kohaselt koostatud finantsaruanded ja artikli 39 lõikes 2 osutatud andmed.

3.   Nimetatud dokumentide projektid esitatakse hiljemalt järgmise eelarveaasta 28. veebruariks ning lõplikud versioonid 30. juuniks, et komisjonil oleks võimalik neid kasutada käesoleva määruse artiklis 38 osutatud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks vastavalt sisekokkuleppe artikli 11 lõikele 4. EIP esitab enda hallatavate vahendite kasutamise aruande komisjonile hiljemalt 31. märtsiks.

Artikkel 52

EIP toimingutega seotud välisaudit ja eelarve täitmise kinnitamise menetlus

EIP poolt vastavalt käesolevale osale hallatavate 11. EAFi vahenditest rahastatavate toimingute suhtes kohaldatakse auditit ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, mida EIP kohaldab kolmanda isiku volitusel hallatavate kontode suhtes. Kontrollikoja-poolse auditeerimise üksikasjalikud normid sätestatakse EIP, komisjoni ja kontrollikoja vahelises kolmepoolses kokkuleppes.

KOLMAS OSA

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

I JAOTIS

Üleminekusätted

Artikkel 53

Varasemate EAFide jääkide ülekandmine

Varasemaid EAFe käsitlevate sisekokkulepete alusel kogutud vahendite jääkide ülekandmine 11. EAFi toimub vastavalt sisekokkuleppe artikli 1 lõike 2 punktile b ning lõigetele 3 ja 4.

Artikkel 54

Intressitulu varasemate EAFide vahenditelt

Varasemate EAFide vahenditelt kogunenud intressitulu jääk kantakse üle 11. EAFi ning seda kasutatakse samal otstarbel kui sisekokkuleppe artikli 1 lõikes 6 osutatud tulu. Sama kehtib varasemate EAFidega seotud mitmesuguste tulude suhtes, nagu näiteks liikmesriikidelt kõnealustesse EAFidesse osamaksude tasumisega viivitamise puhul saadav viivisintress. EIP hallatavatelt varasema EAFi vahenditelt kogunev intress lisatakse investeerimisrahastule.

Artikkel 55

Osamaksude vähendamine jääkide võrra

Sisekokkuleppe artikli 1 lõike 2 punktis a kindlaks määratud liikmesriikide osamakse vähendatakse 10. EAFi projektide ja varasemate EAFide sisekokkuleppe artikli 1 lõike 3 kohaselt sidumata jäänud või sisekokkuleppe artikli 1 lõike 4 kohaselt vabastatud summade võrra, kui nõukogu ei otsusta ühehäälselt teisiti.

Iga liikmesriigi osamaksu mõju arvutatakse proportsionaalselt iga liikmesriigi osamaksuga 9. ja 10. EAFi. Mõju arvutatakse igal aastal.

Artikkel 56

Käesoleva määruse kohaldamine varasemate EAFide raames tehtud toimingute suhtes

Käesolevat määrust kohaldatakse ka varasematest EAFidest rahastatavate toimingute suhtes, ilma et see mõjutaks kehtivaid juriidilisi kohustusi. Käesolevat määrust ei kohaldata investeerimisrahastule varasemate EAFide raames.

Artikkel 57

Osamaksude menetluse algus

Artiklites 19–22 sätestatud liikmesriikide osamaksude menetlust kohaldatakse esimest korda n + 2 aasta osamaksudega seoses tingimusel, et sisekokkulepe jõustub n aasta 1. oktoobri ja n + 1 aasta 30. septembri vahel.

II JAOTIS

Lõppsätted

Artikkel 58

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) 2015/323 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 59

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.

(3)  ELT C 396, 31.10.2018, lk 1.

(4)  Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/323, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 58, 3.3.2015, lk 17).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(8)  Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (ELT L 344, 19.12.2013, lk 1).

(9)  Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/322 11. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta (ELT L 58, 3.3.2015, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 236/2014, milles sätestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (ELT L 77, 15.3.2014, lk 95).


LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EL) 2015/323

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 4

Artikli 3 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõige 5

Artikli 2 lõige 4

Artikkel 3

Artikli 3 lõige 2

Artikkel 4

Artikli 3 lõige 2

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 9 lõike 2 punkt a

Artikli 8 lõike 2 punkt a

Artikli 9 lõike 2 punkt b

Artikli 8 lõike 2 punkt b

Artikli 9 lõike 2 punkt c

Artikli 8 lõike 2 punkt c

Artikli 9 lõike 2 punkt d

Artikli 9 lõike 2 punkt e

Artikli 8 lõike 2 punkt d

Artikli 9 lõike 2 punkt f

Artikli 8 lõike 2 punkt e

Artikli 9 lõige 3

Artikli 8 lõige 3

Artikli 9 lõige 4

Artikli 9 lõige 5

Artikli 8 lõige 4

Artikli 9 lõige 6

Artikli 8 lõige 5

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikli 11 lõige 1

Artikkel 10

Artikli 11 lõige 2

Artikli 11 lõige 3

Artikli 11 lõige 4

Artikkel 12

Artikli 13 lõige 1

Artikli 11 lõige 1

Artikli 13 lõige 2

Artikli 11 lõige 2

Artikli 13 lõige 3

Artikli 11 lõige 3

Artikli 13 lõige 4

Artikli 29 lõige 4

Artikli 13 lõige 5

Artikkel 30

Artikkel 14

Artikkel 12

Artikkel 15

Artikkel 13

Artikkel 16

Artikkel 14

Artikli 17 lõige 1

Artikli 14 lõige 1

Artikli 17 lõige 2

Artikli 15 lõige 1

Artikli 17 lõige 3

Artikli 30 lõige 2

Artikli 17 lõige 4

Artikli 30 lõige 3

Artikli 17 lõige 5

Artikli 29 lõige 3

Artikli 18 lõige 1

Artikli 18 lõige 2

Artikli 16 lõige 1

Artikli 18 lõige 3

Artikli 16 lõige 2

Artikli 19 lõike 1 esimene lõik

Artikli 18 lõige 2

Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Artikli 17 lõige 1

Artikli 19 lõige 2

Artikli 17 lõige 2

Artikli 20 lõige 1

Artikli 18 lõige 1

Artikli 20 lõige 2

Artikli 18 lõige 2

Artikkel 21

Artikkel 19

Artikkel 22

Artikkel 20

Artikkel 23

Artikkel 21

Artikkel 24

Artikkel 22

Artikli 25 lõige 1

Artikli 23 lõige 1

Artikli 25 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikli 25 lõige 3

Artikli 23 lõige 3

Artikli 25 lõige 4

Artikli 25 lõige 5

Artikkel 26

Artikli 24 lõiked 1 ja 2

Artikli 27 lõige 1

Artikli 24 lõige 2

Artikli 27 lõige 2

Artikli 24 lõige 3

Artikli 27 lõige 3

Artikli 24 lõige 4

Artikli 27 lõige 4

Artikli 24 lõige 5

Artikli 27 lõige 5

Artikli 24 lõige 6

Artikli 27 lõige 6

Artikli 24 lõige 7

Artikli 27 lõige 7

Artiklid 27 ja 42

Artikkel 28

Artikkel 26

Artikkel 29

Artikkel 25

Artikkel 30

Artikkel 26

Artikkel 31

Artikkel 27

Artikkel 32

Artikkel 27

Artikkel 33

Artikkel 27

Artikkel 34

Artikkel 28

Artikli 35 lõige 1

Artikli 29 lõige 1

Artikli 35 lõige 2

Artikli 29 lõige 2

Artikli 35 lõige 3

Artikli 29 lõige 3

Artikli 35 lõige 4

Artikli 29 lõige 5

Artikli 30 lõige 1

Artikkel 36

Artikkel 31

Artikkel 37

Artikkel 32

Artikkel 38

Artikkel 33

Artikkel 39

Artikkel 36

Artikkel 40

Artikkel 34

Artikkel 41

Artikkel 37

Artikkel 42

Artikkel 35

Artikli 43 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 38 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 43 lõige 2

Artikli 38 lõike 2 esimene lõik

Artikli 43 lõige 3

Artikli 38 lõike 2 teine lõik

Artikli 43 lõige 4

Artikli 38 lõike 3 esimene ja teine lõik

Artikli 43 lõige 5

Artikli 38 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 43 lõige 6

Artikli 38 lõike 3 neljas lõik

Artikli 43 lõige 7

Artikli 38 lõike 2 esimene lõik ja lõike 3 esimene ja teine lõik

Artikli 44 lõige 1

Artikli 38 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 44 lõige 2

Artikli 39 lõige 1

Artikli 44 lõige 3

Artikli 39 lõige 2

Artikkel 45

Artikkel 40

Artikkel 46

Artikli 18 lõiked 3 ja 4

Artikkel 47

Artikkel 41

Artikli 48 lõige 1

Artikli 42 lõige 1

Artikli 48 lõige 2

Artikli 42 lõige 2

Artikli 48 lõige 3

Artikli 42 lõige 3

Artikli 48 lõige 4

Artikli 42 lõige 2

Artikli 48 lõige 5

Artikli 42 lõige 4

Artikli 48 lõige 6

Artikli 42 lõige 5

Artikli 48 lõige 7

Artikli 42 lõige 6

Artikkel 49

Artikkel 43

Artikli 50 lõige 1

Artikli 44 lõige 2

Artikli 50 lõige 2

Artikli 44 lõige 3

Artikli 50 lõige 3

Artikli 44 lõige 1

Artikkel 51

Artikkel 45

Artikkel 52

Artikkel 46

Artikkel 53

Artikkel 47

Artikkel 54

Artikkel 48

Artikkel 55

Artikkel 49

Artikkel 56

Artikkel 50

Artikli 57 lõige 1

Artikli 51 lõige 1

Artikli 57 lõige 2

Artikli 51 lõiked 2 ja 3

Artikkel 58

Artikkel 52

Artikkel 59

Artikkel 53

Artikkel 60

Artikkel 54

Artikkel 61

Artikkel 55

Artikkel 62

Artikkel 56

Artikkel 63

Artikkel 57

Artikkel 58

Artikkel 64

Artikkel 59


3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1878,

26. november 2018,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Scrumbie de Dunăre afumată“ (KGT))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Rumeenia taotlus registreerida nimetus „Scrumbie de Dunăre afumată“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Scrumbie de Dunăre afumată“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Scrumbie de Dunăre afumată“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.7 „värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 162, 8.5.2018, lk 28.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1879,

29. november 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et määrata kindlaks komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 (3) avatud hankemenetlusega hõlmatud lõssipulbri kogus, on kõnealuse määruse artiklis 1 sätestatud tähtaeg, enne mida peab lõssipulber olema saadetud riiklikku lattu.

(2)

Arvestades hindade taastumisest tingitud praegust olukorda piima- ja piimatooteturul ning suuri sekkumisvarusid, on asjakohane teha müügiks kättesaadavaks täiendav kogus lõssipulbrit, muutes selle lattu saabumise tähtaega.

(3)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/2080 vastavalt muuta.

(4)

Selleks et teha lõssipulber viivitamata müügiks kättesaadavaks, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/2080 artiklis 1 asendatakse kuupäev „1. augustit 2016“ kuupäevaga „1. jaanuari 2018“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2080, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (ELT L 321, 29.11.2016, lk 45).


3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1880,

30. november 2018,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid on vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a kohustatud aktsiisimaksust vabastama mis tahes liikmesriigi nõuete kohaselt täielikult denatureeritud alkoholi, kui need nõuded on vastavalt kõnealuse artikli lõigete 3 ja 4 tingimustele nõuetekohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud.

(2)

Direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punkti a kohaselt igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 3199/93 (2) lisas.

(3)

6. juunil 2018 teatas Tšehhi Vabariik komisjonile, milliseid denaturante ta kavatseb kasutada alkoholi täielikuks denatureerimiseks kõnealuse direktiivi artikli 27 lõike 1 punkti a tähenduses.

(4)

Komisjon edastas kõnealuse teate teistele liikmesriikidele 4. juulil 2018.

(5)

Komisjonile ei ole laekunud vastuväiteid.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 3199/93 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3199/93 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

(2)  Komisjoni 22. novembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12).


LISA

„LISA

Alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutada lubatud toodete loetelu koos vastav ate Chemical Abstracts Service'i (CAS) registreerimisnumbritega:

Atsetoon

CASi nr: 67–64-1

Denatooniumbensoaat

CASi nr: 3734-33–6

Etanool

CASi nr: 64–17-5

Etüül-tert-butüüleeter

CASi nr: 637–92-3

Fluorestseiin

CASi nr: 2321-07–5

Bensiin (sh pliivaba bensiin)

CASi nr: 86290-81–5

Isopropüülalkohol

CASi nr: 67–63-0

Petrool

CASi nr: 8008-20–6

Lambiõli

CASi nr: 64742-47–8 ja 64742-48–9

Metanool

CASi nr: 67–56-1

Metüületüülketoon (2-butanoon)

CASi nr: 78–93-3

Metüülisobutüülketoon

CASi nr: 108–10-1

Metüleensinine (52015)

CASi nr: 61–73-4

Lahustibensiin

CASi nr: 92062-36–7

Tärpentiniõlid

CASi nr: 8006-64–2

Tehniline bensiin

CASi nr: 92045-57–3

Mõistel „absoluutne etanool“ on käesolevas lisas sama tähendus kui Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) terminoloogias.

Kõigis liikmesriikides võib denatureeritud alkoholile lisada mis tahes värvainet, et anda alkoholile iseloomulik värvus, mis muudab selle kergesti äratuntavaks.

I.   Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Saksamaal, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Ungaris, Maltal, Madalmaades, Austrias, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias ja Soomes alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatav ühtne denatureerimismeetod

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

1,0 liitrit metüületüülketooni,

1,0 grammi denatooniumbensoaati.

II.   Alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatava ühtse denatureerimismeetodi korral kasutatakse järgmistes liikmesriikides suuremat kontsentratsiooni

Ühendkuningriik

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

3,0 liitrit isopropüülalkoholi,

3,0 liitrit metüületüülketooni,

1,0 grammi denatooniumbensoaati.

Horvaatia

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

Vähemalt:

1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

1,0 liitrit metüületüülketooni,

1,0 grammi denatooniumbensoaati.

Rootsi

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

1,0 liitrit isopropüülalkoholi,

2,0 liitrit metüületüülketooni,

1,0 grammi denatooniumbensoaati.

III.   Teatavates liikmesriikides alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad täiendavad denatureerimismeetodid

Tšehhi Vabariik

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta:

0,4 liitrit lakibensiini,

0,2 liitrit petrooli,

0,1 liitrit tehnilist bensiini.

Kreeka

Denatureerida on lubatud ainult halva kvaliteediga alkoholi (destillatsiooni eel- ja järeljooksud), mille alkoholisisaldus on vahemikus 93–96 mahuprotsenti.

Vett sisaldava 93-mahuprotsendilise kontsentratsiooniga alkoholi hektoliitrile lisatakse järgmised ained:

2,0 liitrit metanooli,

1,0 liitrit tärpentiniõli,

0,50 liitrit lambiõli,

0,40 grammi metüleensinist.

20 °C juures peaks muutmata kujul lõpptoode saavutama alkoholisisalduse 93 mahuprotsenti.

Soome – lubatud kuni 31.12.2018

Hektoliitri absoluutse etanooli kohta üks järgmistest segudest:

1.

2,0 liitrit metüületüülketooni,

3,0 liitrit metüülisobutüülketooni;

2.

2,0 liitrit atsetooni,

3,0 liitrit metüülisobutüülketooni.


Parandused

3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/27


Komisjoni 14. mai 2018. aasta rakendusotsuse (EL) 2018/719 (millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 120, 16. mai 2018 )

Leheküljel 17 lisa punkti 1 alapunktis a

asendatakse

„Taanit käsitlevas osas asendatakse kanne Aalborgi lennujaama kohta järgmisega:“

järgmisega:

„Taanit käsitlevas osas lisatakse teise kande järele järgmine kanne Aalborgi lennujaama kohta:“.

Leheküljel 17 lisa punkti 2 alapunktis b

asendatakse

„Austriat käsitlevas osas asendatakse keskasutust käsitlev kanne „AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT“ järgmise kandega „AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ“.“

järgmisega:

„Austriat käsitlevas osas asendatakse keskasutust käsitlev kanne „AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT“ järgmise kandega „AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ“.“