ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 288

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
16. november 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1728, 13. juuli 2018, millega täiendatakse määrust (EL) nr 515/2014 ELi eelarvest täiendavate vahendite eraldamise kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1729, 15. november 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 206/2009 seoses reisijatele ja üldsusele ettenähtud plakatitel esitatava teabega isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste saadetiste kohta ( 1 )

4

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1730, 12. november 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi teisel istungil võetav seisukoht seoses elavhõbeda, välja arvatud elavhõbedajäätmete, keskkonnahoidliku vaheladustamise suuniste vastuvõtmisega vastavalt nimetatud konventsiooni artikli 10 lõigetele 2 ja 3

7

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1731, 12. november 2018, millega nimetatakse ametisse kaks Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kaks asendusliiget

9

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1732, 30. oktoober 2018, millega asutatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina Euroopa laamajälgimissüsteem (EPOS ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7011 all)  ( 1 )

10

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2018/1733, 14. november 2018, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus

15

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1734, 14. november 2018, millega tehakse Saksamaa Liitvabariigile, Hispaania Kuningriigile, Itaalia Vabariigile ja Küprose Vabariigile erand statistika esitamise osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952 (teatavaks tehtud dokumendi C(2018) 7465 all)  ( 1 )

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1728,

13. juuli 2018,

millega täiendatakse määrust (EL) nr 515/2014 ELi eelarvest täiendavate vahendite eraldamise kohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 574/2007/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktiga b on eraldatud 791 miljonit eurot üle välispiiride liikuvate rändevoogude juhtimist toetavate IT-süsteemide väljatöötamiseks, tingimusel et võetakse vastu asjakohased liidu õigusaktid.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 artikliga 15 on komisjonile antud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, millega kehtestatakse määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktis b osutatud IT-süsteemide väljatöötamiseks ettenähtud summa jaotus, kui selle summa jagunemine ei ole ette nähtud liidu õigusaktidega.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2226 (2) on loodud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem on 1. ja 2. põhjenduses osutatud IT-süsteemide keskne osa. Peale selle on oluline määrus (EL) 2017/2226 rakendada viivitamata, et süsteem hakkaks täielikult toimima 2020. aastal, nagu kavandatud.

(4)

Määruse (EL) 2017/2226 artikliga 64 on ette nähtud need sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamisega seotud kulud, mis kaetaks liidu üldeelarvest ja mille katteks antakse toetust 100 % ulatuses. Kuid selle artikliga ei ole ette nähtud nende kulude katmiseks ette nähtud lisavahendite suurust ega nende jaotust kululiikide ja vahendite saajate kaupa.

(5)

Määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktis b sätestatud rahastamispaketist tuleks eraldada kokku 480 241 000 eurot, et katta määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõigete 1 ja 2 kohaldamisest tulenevad kulud.

(6)

Sellest kogueraldisest tuleks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa agentuurile (edaspidi „eu-LISA“) kättesaadavaks teha 287 863 000 eurot, et kooskõlas määruse (EL) 2017/2226 artikliga 37 katta sama määruse artikli 64 lõikes 1 sätestatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise kesksüsteemi, sidetaristu, ühtse riikliku liidese, veebiteenuse ja määruse (EL) 2017/2226 artikli 63 lõikes 2 osutatud andmehoidla loomise ja käigushoidmise kulud.

(7)

Kõnealusest kogueraldisest tuleks liikmesriikidele kättesaadavaks teha 192 378 000 eurot, et katta olemasoleva piiritaristu lõimimise ja selle ühtse riikliku liidesega ühendamise ning ühtse riikliku liidese majutamise kulud kooskõlas määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõikega 2. See summa peaks katma ka määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõikes 1 osutatud ühtse riikliku liidese loomise ja käitamise kulud, mis tekivad nii eu-LISA-l kui ka liikmesriikidel.

(8)

Vastavalt määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõike 2 teisele lõigule ei saa nimetatud 192 378 000 euro suurust summat kasutada kõnealuses lõigus loetletud kulude katmiseks, kuid need kulud oleksid rahastamiskõlblikud määrusega (EL) nr 515/2014 loodud Sisejulgeolekufondi riiklike programmide raames määruse (EL) nr 514/2014 artikli 16 lõigetes 3, 4 ja 5 osutatud kaasrahastamise määra alusel.

(9)

Kuna määrus (EL) 2017/2226 põhineb Schengeni acquis'l, on Taani otsustanud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli nr 22 artikli 4 kohaselt rakendada määrust (EL) 2017/2226 oma riigi õiguses. Seega on käesolev määrus rahvusvahelise õiguse kohaselt Taani suhtes siduv.

(10)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ (3). Seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Seetõttu ei tuleks käesolevat määrust Ühendkuningriigile adresseerida.

(11)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ (4). Seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Seetõttu ei tuleks käesolevat määrust Iirimaale adresseerida.

(12)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) (5) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (6) artikli 1 punktides A ja B osutatud valdkondadesse.

(13)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (7) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ (8) artikliga 3.

(14)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (9) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A ja B osutatud valdkondadesse, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/350/EL (10) artikliga 3.

(15)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas just selles küsimuses konsulteeritud kõikide liikmesriikide ekspertide avaldatud arvamusega.

(17)

Määrust (EL) nr 515/2014 tuleb seetõttu vastavalt täiendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) 2017/2226 rakendamise kulude katmiseks eraldatakse vastavalt sama määruse artiklile 64 liidu üldeelarvest kokku 480 241 000 eurot.

2.   Lõikes 1 osutatud summa võetakse määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõike 5 punktis b osutatud IT-süsteemide arendamiseks ette nähtud 791 000 000 eurost.

Artikkel 2

Artikli 1 lõikes 1 osutatud summat kasutatakse järgmiselt:

a)

287 863 000 eurot eraldatakse määrusega (EL) nr 1077/2011 loodud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa agentuurile määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõikes 1 osutatud kulude katteks;

b)

192 378 000 eurot eraldatakse liikmesriikidele määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõikes 2 osutatud kulude ning määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõikes 1 osutatud ühtse riikliku liidese loomise ja käitamisega seotud kulude katteks. Vastavalt määruse (EL) 2017/2226 artikli 64 lõigetele 1 ja 2 antakse kulude katmiseks liidu eelarvest toetust 100 % ulatuses abikõlblikest kogukuludest. Kõik liikmesriigid saavad sellest toetusest võrdse osa.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 13. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 143.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20).

(3)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(4)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(6)  Nõukogu 17. mai 1999. aasta otsus 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31).

(7)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(8)  Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/146/EÜ sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 1).

(9)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 21.

(10)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/350/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, seoses sisepiiridel piirikontrolli kaotamise ja isikute liikumisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 19).


16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1729,

15. november 2018,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 206/2009 seoses reisijatele ja üldsusele ettenähtud plakatitel esitatava teabega isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste saadetiste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste tootmise, töötlemise, turustamise ja ühendusse toomise loomatervishoiunõuded, (1) eriti selle artikli 8 lõike 5 kolmandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 206/2009 (2) on kehtestatud eeskirjad, mis käsitlevad loomsete saaduste toomist liitu isiklikuks tarbimiseks ja mittekaubandusliku impordina reisijate pagasis või eraisikutele väikestes kogustes kohale toimetamisel tellimise korral.

(2)

Määruse (EÜ) nr 206/2009 artikliga 3 on nõutud, et liikmesriigid peavad tagama, et kõikides liitu sisenemise punktides juhitaks kolmandatest riikidest saabuvate reisijate tähelepanu veterinaarnõuetele, mida kohaldatakse isiklikuks tarbimiseks liitu toodavate loomsete saaduste suhtes. Reisijatele ettenähtud teabes peab leiduma vähemalt selline teave, mis on esitatud ühel kõnealuse määruse III lisas sätestatud plakatil.

(3)

Et teha teave reisijatele ja üldsusele paremini nähtavaks, on asjakohane kasutada plakatitel uut kujundust.

(4)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 206/2009 III lisa vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud kaks plakatit lisatakse määruse (EÜ) nr 206/2009 III lisasse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Komisjoni 5. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 206/2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004, ELT L 77, 24.3.2009, lk 1.


LISA

Image

Image


OTSUSED

16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/7


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1730,

12. november 2018,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi teisel istungil võetav seisukoht seoses elavhõbeda, välja arvatud elavhõbedajäätmete, keskkonnahoidliku vaheladustamise suuniste vastuvõtmisega vastavalt nimetatud konventsiooni artikli 10 lõigetele 2 ja 3

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Minamata elavhõbedakonventsiooni (edaspidi „konventsioon“) vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2017/939 (1) ja see jõustus 16. augustil 2017.

(2)

Vastavalt kodukorda käsitlevale otsusele MC-1/1, mis võeti vastu konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil, peavad konventsiooniosalised tegema kõik selleks, et jõuda kõigis sisulistes küsimustes kokkuleppele konsensuse teel.

(3)

19.–23. novembril 2018 toimuval teisel istungil võtab konventsiooniosaliste konverents vastu suunised elavhõbeda, välja arvatud elavhõbedajäätmete, keskkonnahoidliku vaheladustamise kohta (edaspidi „suunised“).

(4)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel konventsiooniosaliste konverentsi teisel istungil võetav seisukoht, sest suunistel on õiguslik toime, kuna konventsiooniosalised peavad neid arvesse võtma keskkonnahoidlikku vaheladustamist käsitlevate meetmete võtmisel.

(5)

Liit andis oma panuse suuniste eelnõu läbivaatamisse istungitevahelise eksperditöö raames, millele pandi alus konventsiooniosaliste konverentsi esimesel istungil vastu võetud otsusega MC-1/18. Liit ei pidanud vajalikuks esitada ettepanekuid täiendavate muudatuste tegemiseks istungitevahelise töö käigus koostatud läbivaadatud suuniste eelnõus.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/852, (2) eelkõige selle artikli 7 lõige 3, on vastavuses konventsiooni artikli 10 lõike 2 sätetega, mida on täiendatud läbivaadatud suuniste eelnõuga.

(7)

Seetõttu tuleks toetada läbivaadatud suuniste eelnõu vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi teisel istungil, on toetada konventsiooniosaliste konverentsi teisel istungil vastuvõtmiseks esitatud dokumentides sisalduvate elavhõbeda, välja arvatud elavhõbedajäätmete, keskkonnahoidliku vaheladustamise suuniste vastuvõtmist, millele on osutatud konventsiooni artikli 10 lõigetes 2 ja 3.

Esimeses lõigus osutatud dokumentidesse tehtavates väiksemates muudatustes võivad liidu esindajad kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, võttes arvesse konventsiooniosaliste konverentsi teise istungi tulemusi ja konsulteerides liikmesriikidega koordineerimiskoosolekute käigus kohapeal.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BLÜMEL


(1)  Nõukogu 11. mai 2017. aasta otsus (EL) 2017/939 Minamata elavhõbedakonventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 142, 2.6.2017, lk 4).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/852 elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (ELT L 137, 24.5.2017, lk 1).


16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/9


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1731,

12. november 2018,

millega nimetatakse ametisse kaks Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kaks asendusliiget

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Taani valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL) 2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Nõukogu otsusega (EL) 2016/552 (4) nimetati 5. aprillil 2016 Thomas KASTRUP-LARSENI asemel liikmeks Erik NIELSEN. Nõukogu otsusega (EL) 2017/426 (5) nimetati 7. märtsil 2017 Erik NIELSENI asemel liikmeks Kirstine BILLE ja Kirsten JENSEN nimetati uuesti liikmeks.

(2)

Seoses Kirstine BILLE ja Jens Christian GJESINGI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kaks liikmekohta.

(3)

Seoses John SCHMIDT ANDERSENI ja Kirsten JENSENI volituste lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud kaks asendusliikme kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmetena:

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

asendusliikmetena:

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BLÜMEL


(1)  Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).

(2)  Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).

(3)  Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).

(4)  Nõukogu 5. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/552, millega nimetatakse ametisse Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige (ELT L 95, 9.4.2016, lk 12).

(5)  Nõukogu 7. märtsi 2017. aasta otsus (EL) 2017/426, millega nimetatakse ametisse Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige (ELT L 64, 10.3.2017, lk 108).


16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/10


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1732,

30. oktoober 2018,

millega asutatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina Euroopa laamajälgimissüsteem (EPOS ERIC)

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 7011 all)

(Ainult hollandi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, portugali-, prantsus-, saksa-, sloveeni- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Belgia, Taani, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Norra, Portugal, Sloveenia ja Ühendkuningriik esitasid komisjonile taotluse asutada Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina Euroopa laamajälgimissüsteemi (EPOS ERIC). Kreeka, Island ja Šveits on teatanud oma otsusest osaleda EPOS ERICu töös esialgu vaatlejana. Eespool nimetatud riigid on kokku leppinud, et EPOS ERICu asukohaliikmesriik on Itaalia.

(2)

Kuna Ühendkuningriik teatas 29. märtsil 2017, et kavatseb Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt liidust lahkuda, lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või, kui sellist lepingut ei sõlmita, kaks aastat pärast liidust lahkumise kavatsusest teatamist, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta kõnealust ajavahemikku pikendada. Pärast väljaastumise kuupäeva ja ilma et see mõjutaks väljaastumislepingu sätete kohaldamist, peetakse Ühendkuningriiki käesoleva rakendusotsuse kohaldamisel kolmandaks riigiks määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 2 punkti b tähenduses.

(3)

Vastavalt EMP ühiskomitee otsusele nr 72/2015 (2) hõlmab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) leping määrust (EÜ) nr 723/2009.

(4)

Komisjon hindas taotlust vastavalt määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 5 lõikele 2 ja jõudis järeldusele, et see vastab nimetatud määruses sätestatud nõuetele.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 20 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina asutatakse Euroopa laamajälgimissüsteem EPOS ERIC.

2.   Konsortsiumi EPOS ERIC põhikirja olulised osad on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Taani Kuningriigile, Kreeka Vabariigile, Prantsuse Vabariigile, Islandile, Itaalia Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Norra Kuningriigile, Portugali Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Šveitsi Konföderatsioonile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 30. oktoober 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Carlos MOEDAS


(1)  ELT L 206, 8.8.2009, lk 1.

(2)  EMP ühiskomitee 20. märtsi 2015. aasta otsus nr 72/2015, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2016/755] (ELT L 129, 19.5.2016, lk 85).


LISA

KONSORTSIUMI EPOS ERIC PÕHIKIRJA OLULISED OSAD

Konsortsiumi EPOS ERIC põhikirja olulised osad nõukogu määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 6 lõike 3 tähenduses on põhikirja järgmised artiklid ja lõiked.

1.   Ülesanded ja tegevus

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 3)

1.

EPOS ERICu peamine ülesanne on luua jagatud Euroopa laamajälgimissüsteem ja seda töös hoida ning tagada tõhus juhtimisraamistik, et edendada temaatiliste põhiteenuste integreerimist ja koordineerimist ning luua integreeritud põhiteenused ja tagada nende juhtimine.

2.

EPOS ERIC viib ellu järgmisi tegevusi:

a)

osutab temaatilisi põhiteenuseid Euroopa laamajälgimissüsteemis osalevatele eri kogukondadele;

b)

tagab EPOS ERICus temaatiliste põhiteenuste koordineerimise, mis hõlmab õiguslikke, juhtimis- ja finantsaspekte, ning tagab tehnilise ühenduse integreeritud põhiteenustega;

c)

arendab integreeritud põhiteenuseid, et tagada koostalitlusvõime, andmete haldamine ja juurdepääs teenustele;

d)

ühtlustab Euroopa laamajälgimissüsteemi rakendamist riiklike prioriteetide ja strateegiatega;

e)

integreerib Euroopa laamajälgimissüsteemi ülemaailmsesse teaduskogukonda, et laiendada selle süsteemi teenuseid;

f)

tagab uue teadustaristu saavutuste täies mahus kasutamise;

g)

edendab koolitus-, teavitus- ja rahvusvahelist koostööd;

h)

osaleb ELi vahenditest rahastatavates projektides;

i)

mis tahes muu seonduv tegevus, mis on vajalik EPOS ERICu ülesande täitmiseks.

3.

EPOS ERIC täidab oma peamist ülesannet mittemajanduslikel alustel. EPOS ERIC võib piiratud ulatuses tegeleda majandustegevusega, tingimusel et see on tihedalt seotud tema peamise ülesandega ega ohusta selle täitmist.

4.

Oma majandustegevuse kulude ja tulude üle peab EPOS ERIC eraldi raamatupidamist ning küsib majandustegevuse eest turuhinda või juhul, kui seda ei ole võimalik kindlaks määrata, kõiki kulusid ja mõistlikku marginaali sisaldavat summat. Need tegevused ei kuulu maksuvabastuse alla.

2.   EPOS ERICu põhikirjajärgne asukoht

(EPOS ERICu põhikirja artikli 2 lõige 3)

EPOS ERICu põhikirjajärgne asukoht on Itaalias Roomas.

3.   Nimi

(EPOS ERICu põhikirja artikli 2 lõige 1)

Euroopa laamajälgimissüsteem asutatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina (ERIC) määruse (EÜ) nr 723/2009 alusel (edaspidi „EPOS ERIC“).

4.   Kestus

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 26)

EPOS ERIC asutatakse esialgu 20 aastaks. Seda perioodi võib pikendada üldkogu otsusega, mis tehakse kahekolmandikulise häälteenamusega.

5.   Tegevuse lõpetamine

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 27)

1.

EPOS ERICu tegevuse lõpetamise kohta teeb otsuse üldkogu vastavalt põhikirja artiklile 10.

2.

Pärast EPOS ERICu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist teavitab EPOS ERIC sellest otsusest ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul kümne päeva jooksul Euroopa Komisjoni.

3.

Pärast EPOS ERICu võlgade tasumist järele jäänud vara jagatakse liikmete vahel proportsionaalselt iga liikme poolt EPOS ERICule makstud kumuleerunud aastamaksudega, nagu on sätestatud põhikirja artiklis 9.

4.

EPOS ERIC teatab komisjonile tegevuse lõpetamise menetluse lõpuleviimisest ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt kümne päeva jooksul.

5.

EPOS ERIC lakkab eksisteerimast päeval, mil Euroopa Komisjon avaldab sellekohase teate Euroopa Liidu Teatajas.

6.   Vastutus

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 18)

1.

EPOS ERIC vastutab oma võlgade eest.

2.

Liikmed ei vastuta ühiselt EPOS ERICu võlgade eest. Liikmete ja alaliste vaatlejate finantsvastutus EPOS ERICu võlgade eest piirdub nende vastavate sissemaksetega EPOS ERICusse, nagu on sätestatud põhikirja artiklis 9.

3.

EPOS ERIC kindlustab ennast nõuetekohaselt EPOS ERICu asutamise ja toimimisega seotud riskide eest.

7.   Juurdepääsupõhimõtted

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 19)

1.

EPOS ERICu andmetele juurdepääsu poliitikas järgitakse avalike andmetega seotud parimaid rahvusvahelisi tavasid, nagu Euroopa Liidus kehtestatud tavad, ning tunnustatakse andmete omanike õigusi.

2.

EPOS ERIC soodustab teadustegevust ja edendab üldjuhul avatud juurdepääsu teadusandmetele, andmetoodetele, teenustele ja tarkvarale ning teadusasutustele, järgides FAIR-põhimõtteid.

3.

Kui andmete jagamise ja füüsilise juurdepääsu eeskirjadega seotud põhimõtetes esineb erinevusi, edendab EPOS ERIC avalik-õiguslike teaduskogukondade ning liikmete, vaatlejate ja teiste hulgas avatuse ja jagamise kultuuri. Juurdepääs põhineb avatud juurdepääsu põhimõtetel, mille puhul järgitakse EPOS ERICu rakenduseeskirjades määratletud kriteeriume, menetlust ja meetodeid.

4.

Menetlused ja hindamiskriteeriumid tehakse EPOS ERICu veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks.

8.   Teadusliku hindamise põhimõtted

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 20)

EPOS ERICu tegevust hindab iga viie aasta järel suurima pädevusega rahvusvaheliste välishindajate sõltumatu rühm, kelle nimetab üldkogu ja kes annab üldkogule aru; rühm teostab EPOS ERICu tegevuse teaduslikke hindamisi.

9.   Teabe levitamise põhimõtted

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 21)

1.

EPOS ERIC innustab teadlasi tegema oma uuringutulemused avalikult kättesaadavaks ka EPOS ERICu kaudu.

2.

EPOS ERIC kasutab sihtrühmadeni jõudmiseks mitmesuguseid kanaleid, sealhulgas veebiportaalid, uudiskirjad, seminarid, osalemine konverentsidel, artiklid ajakirjades ja uudistemeedias.

10.   Intellektuaalomandi õigused

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 22)

1.

Terminit „intellektuaalomand“ käsitatakse 14. juulil 1967 sõlmitud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni artiklist 2 lähtudes.

2.

EPOS ERICu andmete ning EPOS ERICu tegevuse raames loodud ja arendatud muude teadmiste intellektuaalomandi õigused kuuluvad üksus(t)ele või isiku(te)le, kes on need loonud.

3.

Liikmete või esindavate üksuste vahelist intellektuaalomandi vahetamist ja integreerimist reguleeritakse üldkogu heaks kiidetud rakenduseeskirjadega. Rakenduseeskirjades käsitletakse ka vahetatavate andmete konfidentsiaalsuse tingimusi.

4.

Intellektuaalomand, mis on loodud üksnes EPOS ERICu rahastatud tegevuse tulemusel, kuulub EPOS ERICule.

5.

EPOS ERIC järgib kehtivaid andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset käsitlevaid õigusakte.

11.   Töölevõtmise põhimõtted

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 23)

1.

EPOS ERICu töölevõtupõhimõtete suhtes kohaldatakse selle riigi õigusakte, kus töötajad tööle võetakse ja kus nad harilikult oma tööd teevad.

2.

EPOS ERICu töötajate valimine, töölevõtmine ja töötamine toimub läbipaistval, mittediskrimineerival ning võrdseid võimalusi austaval viisil. Kõikidest EPOS ERICu vabadest töökohtadest antakse avalikult teada.

12.   Hankepõhimõtted

(EPOS ERICu põhikirja artikkel 24)

1.

EPOS ERIC kohtleb hankemenetluses osalevaid kandidaate ja pakkujaid võrdselt ja mittediskrimineerivalt. EPOS ERICu hankepõhimõtted lähtuvad läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsi põhimõtetest. Hankemenetluste ja -kriteeriumide üksikasjalikud eeskirjad sätestatakse rakenduseeskirjades.

2.

Liikmete ja vaatlejate tehtavate hangete puhul, mis on seotud EPOS ERICu tegevusega, võetakse nõuetekohaselt arvesse EPOS ERICu vajadusi, tehnilisi nõudeid ja asjaomaste asutuste kehtestatud spetsifikatsioone.

16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/15


KOMISJONI OTSUS (EL) 2018/1733,

14. november 2018,

millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2012. aasta otsust 2012/735/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaubanduslepingut, mis on sõlmitud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel (2) (edaspidi „leping“), on alates 1. märtsist 2013 ajutiselt kohaldatud Peruu suhtes (3) ning alates 1. augustist 2013 Colombia suhtes (4). Ecuador on liitunud lepinguga ühinemisprotokolli (5) kaudu, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2017.

(2)

Lepingu artikliga 209 on nähtud ette võimalus lisada uusi geograafilisi tähiseid lepingu XIII lisa 1. liitesse pärast vastuväidete esitamise menetluse lõpetamist ja pärast seda, kui need uued tähised on läbi vaadatud, nagu on osutatud lepingu artiklis 208.

(3)

Colombia esitas liidule taotluse lisada lepingu XIII lisa 1. liitesse uued geograafilised tähised. Liit lõpetas vastuväidete esitamise menetluse ja vaatas Colombia üheksa uut geograafilist tähist läbi.

(4)

Lepingu artikli 257 lõikes 2 on sätestatud, et lepinguosaliste poolt lepingu artikli 257 lõike 1 kohaselt asutatud intellektuaalomandi allkomitee vastutab lepingu artiklis 209 osutatud teabe hindamise eest ning esitab lepingupoolte poolt lepingu artikli 12 lõike 1 kohaselt asutatud kaubanduskomiteele ettepanekuid lepingu XIII lisa 1. liite muutmiseks.

(5)

5. oktoobril 2018 hindas intellektuaalomandi allkomitee Colombia üheksa uue geograafilise tähisega seotud teavet ja tegi kaubanduskomiteele ettepaneku muuta vastavalt lepingu XIII lisa 1. liidet.

(6)

Lepingu artikli 13 lõike 1 punktis d on sätestatud, et kaubanduskomitee ülesanne on anda hinnanguid ja teha otsuseid, nagu on ette nähtud käesolevas lepingus, kõikides küsimustes, mille on talle suunanud käesoleva lepingu kohaselt asutatud eriorganid.

(7)

Lepingu artikli 14 lõike 3 kohaselt võtavad artikli 12 lõikes 4 osutatud juhtudel otsuse vastu EL ja asjaomane lepingule alla kirjutanud Andide riik, ning otsus omab õigusjõudu ainult nende poolte suhtes. Käesoleva juhtumi suhtes kohaldatakse artikli 12 lõike 4 sätteid, kuna see on eranditult seotud kahepoolsete suhetega EL ja Colombia vahel ning seda on arutatud intellektuaalomandi allkomitee kahepoolsel kohtumisel.

(8)

Lepingu XIII lisa 1. liidet tuleks seetõttu muuta ja kõnealused muudatused tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatused, mis on sätestatud kaubanduskomitee otsuse eelnõus, kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Kaubanduskomitee otsuse eelnõu on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Liidu delegatsiooni juhti kaubanduskomitees volitatakse kõnealuse komitee otsust Euroopa Liidu nimel heaks kiitma.

Artikkel 3

Pärast selle vastuvõtmist avaldatakse kaubanduskomitee otsus Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 21.12.2012, lk 1.

(2)  Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (ELT L 354, 21.12.2012, lk 3).

(3)  Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Peruu vahel (ELT L 56, 28.2.2013, lk 1).

(4)  Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Colombia vahel (ELT L 201, 26.7.2013, lk 7).

(5)  Nõukogu 11. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2369 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 356, 24.12.2016, lk 1).


LISA

KAUBANDUSKOMITEE OTSUS nr …/2018,

[…] 2018,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepingu XIII lisa 1. liidet

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelist kaubanduslepingut, eriti selle artikli 13 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

11. veebruaril 2014 esitas Colombia liidule taotluse lisada lepingu artikli 209 kohaselt lepingu XIII lisa 1. liitesse uued geograafilised tähised. Liit lõpetas vastuväidete esitamise menetluse ja vaatas Colombia üheksa uut geograafilist tähist läbi.

(2)

5. oktoobril 2018 hindas intellektuaalomandi allkomitee vastavalt lepingu artikli 257 lõikele 2 ELi ja Colombia vahelisel kohtumisel Colombia üheksa uue geograafilise tähisega seotud teavet ja tegi kaubanduskomiteele ettepaneku muuta vastavalt lepingu XIII lisa 1. liidet.

(3)

Lepingu XIII lisa 1. liidet tuleks seetõttu muuta.

(4)

Lepingu XIII lisa 1. liite muutmise otsuse võib lepingu artikli 14 lõike 3 kohaselt vastu võtta ELi ja Colombia vahelisel kaubanduskomitee kohtumisel, kuna see omab õigusjõudu ainult nende lepinguosaliste suhtes ega mõjuta teise lepingule alla kirjutanud Andide riigi õigusi ja kohustusi,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa 1. liite tabeli punktis a „Põllumajandustoodete ja toiduainete, veini, kange alkoholi ja aromatiseeritud veini geograafilised tähised Colombias“ lisatakse käesoleva otsuse lisasse tehtud kanded.

Artikkel 2

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla kaubanduskomitee esindajad, kes on volitatud lepinguosaliste nimel lepingut muutma. Käesolev otsus jõustub viimase allkirja andmise kuupäeval.

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Koostatud

Kaubanduskomitee nimel

ELi delegatsiooni juht

Colombia delegatsiooni juht


LISA

Café de Nariño

Kohv

Café de Cauca

Kohv

Café del Huila

Kohv

Bizcocho de Achira del Huila

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

Queso Paipa

Juust

Queso del Caquetá

Juust

Clavel de Colombia

Lilled ja dekoratiivtaimed

Rosa de Colombia

Lilled ja dekoratiivtaimed

Crisantemo de Colombia

Lilled ja dekoratiivtaimed


16.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/19


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1734,

14. november 2018,

millega tehakse Saksamaa Liitvabariigile, Hispaania Kuningriigile, Itaalia Vabariigile ja Küprose Vabariigile erand statistika esitamise osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952

(teatavaks tehtud dokumendi C(2018) 7465 all)

(Ainult saksa-, kreeka-, itaalia- ja hispaaniakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1952, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ (1) ja eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Saksamaa, Hispaania, Itaalia ja Küpros on esitanud komisjonile taotluse, et neile tehtaks erand kohustusest esitada teatavaid statistilisi andmeid maagaasi- ja elektrihindade kohta.

(2)

Liikmesriikide poolt esitatud teave/põhjendused õigustavad erandite lubamist.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lubatakse teha määruse (EL) 2016/1952 sätetest järgmisi erandeid.

1)

Saksamaa Liitvabariigile võimaldatakse erand kohustusest esitada võrdlusaastate 2017 ja 2018 kohta järgmisi statistilisi andmeid:

 

I lisa punkti 5 alapunkti b kohased andmed tarbijate vahemiku I6 kohta;

 

I lisa punkti 6 alapunkti a kohased andmed;

 

II lisa punkti 4 alapunkti b kohased andmed tarbijate vahemiku IG kohta;

 

II lisa punkti 5 alapunkti a kohased andmed võrguhindade alakomponentide ja maksude, lõivude ning tasude alakomponentide kohta.

2)

Hispaania Kuningriigile võimaldatakse erand kohustusest esitada võrdlusaastate 2017 ja 2018 kohta järgmisi statistilisi andmeid:

 

I lisa punkti 6 alapunkti a kohased andmed komponentide ja alakomponentide kohta;

 

I lisa punkti 7 kohased andmed aastaste tarbimismahtude kohta;

 

II lisa punkti 5 alapunktide a ja b kohased andmed võrguhindade kolme põhikomponendi ja alakomponentide kohta ning elektrihindadega seotud maksude, lõivude ning tasude kohta ja elektrihindade kolmetasandilise jaotuse kohta.

3)

Itaalia Vabariigile võimaldatakse erand kohustusest esitada võrdlusaastate 2017 ja 2018 kohta järgmisi statistilisi andmeid:

 

I lisa punkti 6 alapunkti a kohased andmed võrguhindade alakomponentide ja maksude, lõivude ning tasude alakomponentide kohta;

 

II lisa punkti 5 alapunkti a kohased andmed võrguhindade alakomponentide ja maksude, lõivude ning tasude alakomponentide kohta.

4)

Küprose Vabariigile võimaldatakse erand kohustusest esitada võrdlusaasta 2017 kohta järgmisi statistilisi andmeid:

II lisa punkti 5 alapunkti a kohased andmed võrguhindade alakomponentide ja maksude, lõivude ning tasude alakomponentide kohta.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile, Hispaania Kuningriigile, Itaalia Vabariigile ja Küprose Vabariigile.

Brüssel, 14. november 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Marianne THYSSEN


(1)  ELT L 311, 17.11.2016, lk 1.