ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 234

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
18. september 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1239, 9. juuli 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) III lisa

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

18.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1239,

9. juuli 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) III lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et kodanikualgatuse korraldajad kasutavad allakirjutanutelt toetusavalduste kogumiseks ainult määruse III lisas esitatud näidistele vastavat toetusavalduse vormi.

(2)

Toetusavalduste vormid sisaldavad avaldust isikuandmete puutumatuse kohta, mis annavad teavet selle kohta, kuidas allakirjutanute isikuandmeid võidakse töödelda ja millised on allakirjutanute õigused andmesubjektidena. Avalduses isikuandmete puutumatuse kohta viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtetuks tunnistatud direktiivile 95/46/EÜ (2).

(3)

Direktiiv 95/46/EÜ tunnistati kehtetuks määrusega (EL) 2016/679 (3). Määrust (EL) 2016/679 hakati kohaldama alates 25. maist 2018.

(4)

Määruse (EL) 2016/679 artiklis 13 on sätestatud teave, mille vastutav töötleja peab andmesubjektile temalt isikuandmete kogumise ajal isikuandmeid saades esitama. Sellist teavet tuleks edaspidi esitada toetusavalduse vormi näidises sisalduvas avalduses isikuandmete puutumatuse kohta.

(5)

Määruse (EL) 2016/679 artiklis 94 on sätestatud, et viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 95/46/EÜ tõlgendatakse viidetena määrusele (EL) 2016/679. Selguse, õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides tuleks isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses esitatud viidet ajakohastada.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 211/2011 III lisa vastavalt muuta.

(7)

Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (4) artikli 28 lõikele 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 211/2011 III lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

A osa lõpus esitatud toetusavalduse vormi näidises sätestatud avaldus isikuandmete kaitse puutumatuse kohta asendatakse järgmisega:

„Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajad säilitavad Teie andmeid maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.“;

(2)

B osa lõpus esitatud toetusavalduse vormi näidises sätestatud avaldus isikuandmete kaitse puutumatuse kohta asendatakse järgmisega:

„Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.

Korraldajad säilitavad Teie andmeid maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.

Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil.

Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormil esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris.

Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 008, 12.1.2001, lk 1).