ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 215

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
23. august 2018


Sisukord

 

III   Muud aktid

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1154]

1

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 217/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1155]

3

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 218/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1156]

4

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 219/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused ja II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1157]

5

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 220/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1158]

7

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 221/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1159]

8

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 222/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1160]

10

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 223/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1161]

12

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 224/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1162]

14

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 225/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1163]

15

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 226/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1164]

17

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 227/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1165]

18

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 228/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1166]

19

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 229/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1167]

21

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 230/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1168]

22

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 231/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1169]

24

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 232/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1170]

26

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 233/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1171]

28

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 234/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1172]

30

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 235/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1173]

32

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 236/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1174]

33

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 237/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1175]

35

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 238/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1176]

37

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 239/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1177]

38

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 240/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1178]

39

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 241/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine ja X lisa Teenused üldiselt [2018/1179]

40

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 242/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond [2018/1180]

41

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 245/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1181]

42

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 246/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1182]

43

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 247/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1183]

44

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 248/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1184]

45

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 249/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1185]

46

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 250/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1186]

47

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 251/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1187]

49

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 252/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1188]

50

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 253/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa Äriühinguõigus [2018/1189]

51

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 254/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2018/1190]

52

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 255/2016, 2. detsember 2016, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta [2018/1191]

53

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 216/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1154]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1101, millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses veiste infektsioossest rinotrahheiidist vaba staatuse andmisega Saksamaa Rheinland-Pfalzi ja Saarlandi liidumaadele ning Arnsbergi, Detmoldi ja Münsteri ringkondadele (Regierungsbezirke) (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes.

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 80 (komisjoni otsus 2004/558/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 D 1101: komisjoni 5. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1101 (ELT L 182, 7.7.2016, lk 51).“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/1101 norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 182, 7.7.2016, lk 51.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 217/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1155]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1235, millega antakse Korea Vabariigis asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes.

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 101 (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/423) järele lisatakse järgmine punkt:

„102.

32016 D 1235: komisjoni 26. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1235, millega antakse Korea Vabariigis asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (ELT L 202, 28.7.2016, lk 43).

Nimetatud õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes.“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/1235 norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 202, 28.7.2016, lk 43.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/4


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 218/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1156]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1100, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Costa Rica, Saksamaa, Leedu, Namiibia ja Hispaania BSE staatuse osas (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 7.2 punkti 49 (komisjoni otsus 2007/453/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 D 1100: komisjoni 5. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1100 (ELT L 182, 7.7.2016, lk 47).“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/1100 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 182, 7.7.2016, lk 47.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 219/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ ja II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1157]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. oktoobri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimuste, sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi, sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ja II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa muudetakse järgmiselt:

1.

I peatüki osas 1.1 lisatakse punkti 11 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004) järele järgmine punkt:

„11a.

32015 D 1918: komisjoni 22. oktoobri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, 24.10.2015, lk 31).“

2.

II peatüki punkti 31j (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

„31ja.

32015 D 1918: komisjoni 22. oktoobri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, 24.10.2015, lk 31).“

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 882/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

„54zzzia.

32015 D 1918: komisjoni 22. oktoobri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, 24.10.2015, lk 31).“

Artikkel 3

Rakendusotsuse (EL) 2015/1918 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 280, 24.10.2015, lk 31.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 220/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1158]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/842, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 167/2008 seoses koktsidiostaatikumi loa hoidja nime ja koktsidiostaatikumi kaubanimega (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 1zzzzm (komisjoni määrus (EL) nr 167/2008) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 0842: komisjoni 27. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/842 (ELT L 141, 28.5.2016, lk 47).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/842 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 141, 28.5.2016, lk 47.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 221/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1159]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/895, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2008 seoses Lactobacillus rhamnosus'e (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis'e (CNCM-I-3699) preparaadi loa hoidja nimega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/896, milles käsitletakse raudnaatriumtartraatide kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897, milles käsitletakse Bacillus subtilis'e (C-3102) (DSM 15544) valmistise lubamist munakanade ja dekoratiivkalade söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1444/2006, (EL) nr 333/2010 ja (EL) nr 184/2011 loa hoidja osas (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/898, milles käsitletakse Bacillus licheniformis'e (ATCC 53757) ja selle proteaasi (EC 3.4.21.19) valmistise lubamist broilerkanade, munakanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Novus Europe S.A./N.V.) (4).

(5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/899, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (5).

(6)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/900, milles käsitletakse bensoehappe lubamist emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6).

(7)

Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(8)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1zzzzzd (komisjoni määrus (EÜ) nr 1290/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0895: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/895 (ELT L 152, 9.6.2016, lk 1).“

2.

Punkti 1zzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1444/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0897: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897 (ELT L 152, 9.6.2016, lk 7).“

3.

Punktidesse 2c (komisjoni määrus (EL) nr 333/2010) ja 2v (komisjoni määrus (EL) nr 184/2011) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 0897: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897 (ELT L 152, 9.6.2016, lk 7).“

4.

Punkti 163 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/329) järele lisatakse järgmised punktid:

„164.

32016 R 0896: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/896, milles käsitletakse raudnaatriumtartraatide kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 152, 9.6.2016, lk 3).

165.

32016 R 0897: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897, milles käsitletakse Bacillus subtilis'e (C-3102) (DSM 15544) valmistise lubamist munakanade ja dekoratiivkalade söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1444/2006, (EL) nr 333/2010 ja (EL) nr 184/2011 loa hoidja osas (ELT L 152, 9.6.2016, lk 7).

166.

32016 R 0898: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/898, milles käsitletakse Bacillus licheniformis'e (ATCC 53757) ja selle proteaasi (EC 3.4.21.19) valmistise lubamist broilerkanade, munakanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Novus Europe S.A./N.V.) (ELT L 152, 9.6.2016, lk 11).

167.

32016 R 0899: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/899, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (ELT L 152, 9.6.2016, lk 15).

168.

32016 R 0900: komisjoni 8. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/900, milles käsitletakse bensoehappe lubamist emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (ELT L 152, 9.6.2016, lk 18)“.

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/895, (EL) 2016/896, (EL) 2016/897, (EL) 2016/898, (EL) 2016/899 ja (EL) 2016/900 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 1.

(2)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 3.

(3)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 7.

(4)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 11.

(5)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 15.

(6)  ELT L 152, 9.6.2016, lk 18.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/10


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 222/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1160]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/972, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/973, milles käsitletakse tsink bislüsinaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/997, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi EC 3.2.1.6 lubamist imetavate emiste ja vähem tähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1007, milles käsitletakse ammooniumkloriidi lubamist muude mäletsejaliste kui nuumlammaste ning kasside ja koerte söödalisandina (loa hoidja Latochema Co. Ltd) (4).

(5)

Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(6)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 168 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/900) järele lisatakse järgmised punktid:

„169.

32016 R 0972: komisjoni 17. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/972, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (ELT L 161, 18.6.2016, lk 18).

170.

32016 R 0973: komisjoni 17. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/973, milles käsitletakse tsink bislüsinaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (ELT L 161, 18.6.2016, lk 21).

171.

32016 R 0997: komisjoni 21. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/997, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi EC 3.2.1.6 lubamist imetavate emiste ja vähem tähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (ELT L 164, 22.6.2016, lk 4).

172.

32016 R 1007: komisjoni 22. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1007, milles käsitletakse ammooniumkloriidi lubamist muude mäletsejaliste kui nuumlammaste ning kasside ja koerte söödalisandina (loa hoidja Latochema Co. Ltd) (ELT L 165, 23.6.2016, lk 10).“

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/972, (EL) 2016/973, (EL) 2016/997 ja (EL) 2016/1007 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 161, 18.6.2016, lk 18.

(2)  ELT L 161, 18.6.2016, lk 21.

(3)  ELT L 164, 22.6.2016, lk 4.

(4)  ELT L 165, 23.6.2016, lk 10.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 223/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1161]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095, milles käsitletakse tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003, (EÜ) nr 479/2006, (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1zq (komisjoni määrus (EÜ) nr 1334/2003) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1095: komisjoni 6. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095 (ELT L 182, 7.7.2016, lk 7).“

2.

Punkti 1zzu (komisjoni määrus (EÜ) nr 479/2006), 1zzzzzj (komisjoni määrus (EÜ) nr 335/2010), 60 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 991/2012) ja 94 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 636/2013) lisatakse:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 1095: komisjoni 6. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095 (ELT L 182, 7.7.2016, lk 7).“

3.

Punkti 172 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1007) järele lisatakse järgmine punkt:

„173.

32016 R 1095: komisjoni 6. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095, milles käsitletakse tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003, (EÜ) nr 479/2006, (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 (ELT L 182, 7.7.2016, lk 7).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/1095 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 182, 7.7.2016, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/14


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 224/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1162]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1220, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-treoniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 173 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1095) järele lisatakse järgmine punkt:

„174.

32016 R 1220: komisjoni 26. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1220, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-treoniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 201, 27.7.2016, lk 11).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/1220 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 201, 27.7.2016, lk 11.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 225/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1163]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi 2016. aasta rakendusdirektiiv (EL) 2016/317, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses seemnepakendite ametliku etiketiga (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/320, millega muudetakse otsust 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse fütosanitaarküsimustega seotud õigusakte. Fütosanitaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa III peatükki muudetakse järgmiselt:

1.

Punktidesse 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ), 3 (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ), 11 (nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ), 12 (nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ) ja 13 (nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 L 0317: komisjoni 3. märtsi 2016. aasta rakendusdirektiiv (EL) 2016/317 (ELT L 60, 5.3.2016, lk 72).“

2.

Punktile 36 (komisjoni otsus 2004/842/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 D 0320: komisjoni 3. märtsi 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/320 (ELT L 60, 5.3.2016, lk 88).“

Artikkel 2

Rakendusdirektiivi (EL) 2016/317 ja rakendusotsuse (EL) 2016/320 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 60, 5.3.2016, lk 72.

(2)  ELT L 60, 5.3.2016, lk 88.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 226/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1164]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) (1) heitmetega.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa I peatüki punkti 45zu (komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0427: komisjoni määrus (EL) 2016/427, 10. märts 2016 (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/427 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 82, 31.3.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 227/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1165]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1718, millega muudetakse seoses raskeveokite heitega määruse (EL) nr 582/2011 sätteid mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil katsetamise kohta ja varu-saastekontrolliseadmete vastupidavuse katsetamise menetlust (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa I peatüki punkti 45zzl (komisjoni määrus (EL) nr 582/2011) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1718: komisjoni 20. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1718 (ELT L 259, 27.9.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1718 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 259, 27.9.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 228/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1166]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1933, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega kakaokiudude, banaanikrõpsude, toidulisandite, kuivatatud ürtide ja kuivatatud vürtside puhul (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1940, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega (2).

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32015 R 1933: komisjoni 27. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1933 (ELT L 282, 28.10.2015, lk 11),

32015 R 1940: komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1940 (ELT L 283, 29.10.2015, lk 3).“

Artikkel 2

Määruste (EL) 2015/1933 ja (EL) 2015/1940 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 282, 28.10.2015, lk 11.

(2)  ELT L 283, 29.10.2015, lk 3.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 229/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1167]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1244, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lähedaste, α,β-küllastumata struktuuri sisaldavate lõhna- ja maitseainete rühma osas (1).

(2)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzzs (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1244: komisjoni 28. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1244 (ELT L 204, 29.7.2016, lk 7).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1244 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 204, 29.7.2016, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/22


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 230/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1168]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854, millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/862, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (2).

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt:

1.

punkti 54zzzzzp (komisjoni määrus (EL) nr 432/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0854: komisjoni 30. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854 (ELT L 142, 31.5.2016, lk 5).“;

2.

punkti 111 (komisjoni määrus (EL) nr 2016/372) järele lisatakse järgmised punktid:

„112.

32016 R 0854: komisjoni 30. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854, millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 (ELT L 142, 31.5.2016, lk 5).

113.

32016 R 0862: komisjoni 31. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/862, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (ELT L 144, 1.6.2016, lk 24).“

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/854 ja (EL) 2016/862 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 142, 31.5.2016, lk 5.

(2)  ELT L 144, 1.6.2016, lk 24.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/24


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 231/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1169]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2284, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (1).

(2)

Määrusega (EL) 2015/2284 tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv nr 76/621/EMÜ (2), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt:

1.

punkti 113 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/862) järele lisatakse järgmine punkt:

„114.

32015 R 2284: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2284, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (ELT L 327, 11.12.2015, lk 23).“

2.

Punkti 12 (nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EL) 2015/2284 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 23.

(2)  EÜT L 202, 28.7.1976, lk 35.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/26


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 232/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1170]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1379, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1381, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (2).

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 114 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2015/2284) järele lisatakse järgmised punktid:

„115.

32016 R 1379: komisjoni 16. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1379, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist (ELT L 222, 17.8.2016, lk 1).

116.

32016 R 1381: komisjoni 16. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1381, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 222, 17.8.2016, lk 8).“

Artikkel 2

Määruste (EL) 2016/1379 ja (EL) 2016/1381 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 222, 17.8.2016, lk 1.

(2)  ELT L 222, 17.8.2016, lk 8.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/28


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 233/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1171]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1389, millega lubatakse esitada toidu kohta tervisealane väide, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1390, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (2).

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 116 (komisjoni määrus (EL) 2016/1381) järele lisatakse järgmised punktid:

„117.

32016 R 1389: komisjoni 17. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1389, millega lubatakse esitada toidu kohta tervisealane väide, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 223, 18.8.2016, lk 55).

118.

32016 R 1390: komisjoni 17. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1390, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 223, 18.8.2016, lk 58).“

Artikkel 2

Määruste (EL) 2016/1389 ja (EL) 2016/1390 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 223, 18.8.2016, lk 55.

(2)  ELT L 223, 18.8.2016, lk 58.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/30


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 234/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1172]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1174, milles käsitletakse teatava difenaakumit sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Hispaania on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1175, milles käsitletakse teatava spinosaadi sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12nnx (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/904) järele lisatakse järgmised punktid:

„12nny.

32016 D 1174: komisjoni 15. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1174, milles käsitletakse teatava difenaakumit sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Hispaania on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (ELT L 193, 19.7.2016, lk 110).

12nnz.

32016 D 1175: komisjoni 15. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1175, milles käsitletakse teatava spinosaadi sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (ELT L 193, 19.7.2016, lk 113).“

Artikkel 2

Rakendusotsuste (EL) 2016/1174 ja (EL) 2016/1175 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 193, 19.7.2016, lk 110.

(2)  ELT L 193, 19.7.2016, lk 113.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 235/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1173]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1688, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa seoses naha sensibiliseerimisega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12zc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1688: komisjoni 20. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1688 (ELT L 255, 21.9.2016, lk 14).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1688 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 255, 21.9.2016, lk 14.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/33


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 236/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1174]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548, millega kiidetakse heaks põhiaine diammooniumfosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/549, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete bentasooni, butüültsühalofopi, dikvaadi, famoksadooni, flumioksasiini, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), metalaksüül-M'i, pikolinafeeni, prosulfurooni, pümetrosiini, tiabendasooli ja metüültifensulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560, millega kiidetakse heaks põhiaine vadak vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (3).

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded:

„—

32016 R 0548: komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548 (ELT L 95, 9.4.2016, lk 1),

32016 R 0549: komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/549 (ELT L 95, 9.4.2016, lk 4),

32016 R 0560: komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560 (ELT L 96, 12.4.2016, lk 23).“

2.

Punkti 13zzzzzzd (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/638) järele lisatakse järgmised punktid:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548, millega kiidetakse heaks põhiaine diammooniumfosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 95, 9.4.2016, lk 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560, millega kiidetakse heaks põhiaine vadak vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 96, 12.4.2016, lk 23).“

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/548, (EL) 2016/549 ja (EL) 2016/560 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 95, 9.4.2016, lk 1.

(2)  ELT L 95, 9.4.2016, lk 4.

(3)  ELT L 96, 12.4.2016, lk 23.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/35


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 237/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1175]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864, milles käsitletakse toimeaine triasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871, milles käsitletakse toimeaine amitrooli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872, milles käsitletakse toimeaine isoproturooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (3).

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punktile 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded:

„—

32016 R 0864: komisjoni 31. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864 (ELT L 144, 1.6.2016, lk 32),

32016 R 0871: komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871 (ELT L 145, 2.6.2016, lk 4),

32016 R 0872: komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872 (ELT L 145, 2.6.2016, lk 7).“

2.

Punkti 13zzzzzzf (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/560) järele lisatakse järgmised punktid:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: komisjoni 31. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864, milles käsitletakse toimeaine triasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT L 144, 1.6.2016, lk 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871, milles käsitletakse toimeaine amitrooli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT L 145, 2.6.2016, lk 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: komisjoni 1. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872, milles käsitletakse toimeaine isoproturooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT L 145, 2.6.2016, lk 7).“

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) 2016/864, (EL) 2016/871 ja (EL) 2016/872 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 144, 1.6.2016, lk 32.

(2)  ELT L 145, 2.6.2016, lk 4.

(3)  ELT L 145, 2.6.2016, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/37


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 238/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1176]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/951, millega kiidetakse heaks madala riskitasemega toimeaine Trichoderma atroviride tüvi SC1 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0951: komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/951 (ELT L 159, 16.6.2016, lk 6).“

2.

Punkti 13zzzzzzi (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/872) järele lisatakse järgmine punkt:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: komisjoni 15. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/951, millega kiidetakse heaks madala riskitasemega toimeaine Trichoderma atroviride tüvi SC1 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 159, 16.6.2016, lk 6).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/951 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 159, 16.6.2016, lk 6.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/38


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 239/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1177]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/970, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIX peatüki punktile 3q (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0970: komisjoni 27. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/970 (ELT L 163, 21.6.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Direktiivi (EL) 2016/970 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 163, 21.6.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/39


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 240/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2018/1178]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. veebruari 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/235, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) II lisa (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse piiritusjookidega seotud õigusakte. Piiritusjooke käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XXVII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXVII peatüki punkti 9 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0235: komisjoni 18. veebruari 2016. aasta määrus (EL) 2016/235 (ELT L 44, 19.2.2016, lk 7).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/235 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 44, 19.2.2016, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/40


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 241/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ ja X lisa „Teenused üldiselt“ [2018/1179]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. septembri 2013. aasta soovitus 2013/461/EL SOLVITi toimimise põhimõtete kohta (1).

(2)

Soovitusega 2013/461/EL asendatakse komisjoni soovitus 2001/893/EÜ (2), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingus asendada.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa ja X lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XX peatüki pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD“ all jäetakse välja punkti 5 (komisjoni soovitus 2001/893/EÜ) tekst.

Artikkel 2

EMP lepingu X lisa punkti 3a (komisjoni rakendusotsus 2014/89/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

1.

32013 H 0461: komisjoni 17. septembri 2013. aasta soovitus 2013/461/EL SOLVITi toimimise põhimõtete kohta (ELT L 249, 19.9.2013, lk 10).“

Artikkel 3

Soovituse 2013/461/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 249, 19.9.2013, lk 10.

(2)  EÜT L 331, 15.12.2001, lk 79.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 242/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“ [2018/1180]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/687 sagedusala 694–790 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada traadita elektroonilise lairibaside teenuseid, ja selle sagedusala riigisiseseks paindlikuks kasutamiseks Euroopa Liidus (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XI lisa punkti 5czl (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/339) järele lisatakse järgmine punkt:

„5czm.

32016 D 0687: Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/687 sagedusala 694–790 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada traadita elektroonilise lairibaside teenuseid, ja selle sagedusala riigisiseseks paindlikuks kasutamiseks Euroopa Liidus (ELT L 118, 4.5.2016, lk 4).“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/687 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 118, 4.5.2016, lk 4.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 245/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2018/1181]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/472, millega muudetakse määrust (EL) nr 72/2010 seoses mõiste „komisjoni inspektor“ määratlusega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66hc (komisjoni määrus (EL) nr 72/2010) muudetakse järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 0472: komisjoni 31. märtsi 2016. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2016/472 (ELT L 85, 1.4.2016, lk 28).“

2.

Kohanduse b tekst asendatakse järgmise tekstiga:

„Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

Oma ülevaatuste käigus võib EFTA järelevalveamet kasutada ELi liikmesriikide loetletud riiklikke audiitoreid, samuti komisjonis töötavaid inspektoreid.“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/472 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 85, 1.4.2016, lk 28.

(*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/43


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 246/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2018/1182]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1158, millega muudetakse määrust (EL) nr 452/2014 seoses kolmandate riikide käitajatele antavate lubade vormide ja nendega seotud käitamistingimuste väljajätmisega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66ng (komisjoni määrus (EL) nr 452/2014) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32016 R 1158: komisjoni 15. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1158 (ELT L 192, 16.7.2016, lk 21).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1158 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 192, 16.7.2016, lk 21.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 247/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport“ [2018/1183]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1185, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 seoses ühiste lennureeglite ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevate käitamissätete (SERA osa C) ajakohastamise ja lõpliku väljakujundamisega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 730/2006 (1).

(2)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1185 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) 730/2006 (2), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 66wk (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 923/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1185: komisjoni 20. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1185 (ELT L 196, 21.7.2016, lk 3).“

2.

Punkt 66wa (komisjoni määrus (EÜ) No 730/2006) jäetakse välja.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/1185 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 196, 21.7.2016, lk 3.

(2)  ELT L 128, 16.5.2006, lk 3.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/45


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 248/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2018/1184]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. novembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/2099, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (1).

(2)

Otsusega (EL) 2015/2099 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2006/799/EÜ (2) ja 2007/64/EÜ (3), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 2d (komisjoni otsus 2006/799/EÜ) tekst asendatakse järgmise tekstiga:

32015 R 2099: komisjoni 18. novembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/2099, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 303, 20.11.2015, lk 75).“

2.

Punkt 2da (komisjoni otsus 2007/64/EÜ) jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsuse (EL) 2015/2099 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 303, 20.11.2015, lk 75.

(2)  ELT L 325, 24.11.2006, lk 28.

(3)  ELT L 32, 6.2.2007, lk 137.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 249/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2018/1185]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 7. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/1796, millega muudetakse otsuseid 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et võtta arvesse muudatusi ainete klassifitseerimisel (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punktidesse 2e (komisjoni otsus 2011/264/EL), 2h (komisjoni otsus 2011/263/EL), 2zg (komisjoni otsus 2012/720/EL) ja 2zh (komisjoni otsus 2012/721/EL) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 D 1796: komisjoni 7. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/1796 (ELT L 274, 11.10.2016, lk 55).“

Artikkel 2

Otsuse (EL) 2016/1796 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 274, 11.10.2016, lk 55.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/47


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 250/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2018/1186]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1349, millega kehtestatakse jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1371, millega kehtestatakse personaalarvutitele, sülearvutitele ja tahvelarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (2).

(3)

Otsusega (EL) 2016/1349 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/563/EÜ, (3) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(4)

Otsusega (EL) 2016/1371 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2011/330/EL (4) ja 2011/337/EL (5), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(5)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 2g (komisjoni otsus 2009/563/EÜ) tekst asendatakse järgmise tekstiga:

32016 R 1349: komisjoni 5. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1349, millega kehtestatakse jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 214, 9.8.2016, lk 16).“

2.

Punkti 2q (komisjoni otsus 2011/337/EL) tekst asendatakse järgmise tekstiga:

32016 R 1371: komisjoni 10. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1371, millega kehtestatakse personaalarvutitele, sülearvutitele ja tahvelarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 217, 12.8.2016, lk 9).“

3.

Punkt 2s (komisjoni otsus 2011/330/EL) jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsuste (EL) 2016/1349 ja (EL) 2016/1371 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 214, 9.8.2016, lk 16.

(2)  ELT L 217, 12.8.2016, lk 9.

(3)  ELT L 196, 28.7.2009, lk 27.

(4)  ELT L 148, 7.6.2011, lk 5.

(5)  ELT L 151, 10.6.2011, lk 5.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/49


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 251/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2018/1187]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. juuli 2016. aasta otsus 2016/1332, millega kehtestatakse mööblile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (1).

(2)

Otsusega (EL) 2016/1332 on tunnistatud kehtetuks komisjoni otsus 2009/894, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 2zd (komisjoni otsus 2009/894/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32016 D 1332: komisjoni 28. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/1332, millega kehtestatakse mööblile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 210, 4.8.2016, lk 100).“

Artikkel 2

Otsuse (EL) 2016/1332 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 210, 4.8.2016, lk 100.

(2)  ELT L 320, 5.12.2009, lk 23.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/50


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 252/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2018/1188]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/775, milles käsitletakse võrdlusaluseid, mida kasutatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3f lõikele 5 (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 21alh (komisjoni määrus (EL) nr 1123/2013) järele lisatakse järgmine punkt:

„21ali.

32016 D 0775: komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/775, milles käsitletakse võrdlusaluseid, mida kasutatakse kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks õhusõiduki käitajatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3f lõikele 5 (ELT L 128, 19.5.2016, lk 10).“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/775 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 128, 19.5.2016, lk 10.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/51


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 253/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa „Äriühinguõigus“ [2018/1189]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1703, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 10 ja 12 ning rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 28 (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXII lisa punkti 10ba (komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 1703: komisjoni 22. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1703 (ELT L 257, 23.9.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Määruse (EL) 2016/1703 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 257, 23.9.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/52


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 254/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2018/1190]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane laiendada EMP lepingu osaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta otsust (EL) 2016/344 deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (1).

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 15 lõike 9 tekst asendatakse järgmiselt:

„EFTA riigid osalevad koostöös, mis on ette nähtud järgmistes ELi õigusaktides:

32014 D 0573: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (ELT L 159, 28.5.2014, lk 32).

EFTA riigid osalevad täies mahus, kuid ilma hääleõiguseta, võrgustiku nõukogu töös.

32016 D 0344: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta otsus (EL) 2016/344 deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (ELT L 65, 11.3.2016, lk 12).“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (*1).

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 65, 11.3.2016, lk 12.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


23.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/53


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 255/2016,

2. detsember 2016,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta [2018/1191]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. märtsi 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/765, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 (1) seoses teatavate veinivalmistustavadega1.

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veiniga seotud õigusakte. Veini käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu protokolli nr 47 sissejuhatuse seitsmendas lõigus. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu protokolli nr 47 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 47 1. liite punkti 10 (komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2009) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 R 0765: komisjoni 11. märtsi 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/765 (ELT L 127, 18.5.2016, lk 1).“

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2016/765 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. detsember 2016

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ELT L 127, 18.5.2016, lk 1.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.