ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 213

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
22. august 2018


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

*

Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 2 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2018/1140

1

 

*

Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 3 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2018/1141

20

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

Eelarvemärkused on täidetavad üksnes juhul, kui need ei muuda ega laienda kehtiva õigusliku aluse kohaldamisala, ei mõjuta institutsioonide halduslikku iseseisvust ning neid on võimalik katta olemasolevatest vahenditest (nagu on märgitud 28.oktoobri 2015. aasta täidetavuse kirja lisas).

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

22.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/1


Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 2

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2018/1140

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal (5),

võttes arvesse komisjonis 13. aprillil 2018. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 2,

võttes arvesse 18. juunil 2018. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 4. juulil 2018. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 2 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 4. juuli 2018

President

A. TAJANI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 57, 28.2.2018.


PARANDUSEELARVE nr 2 2018. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 3
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 12

— Jaotis 1:

Omavahendid 13

— Jaotis 3:

Ülejäägid, saldod ja korrigeerimine 17

A.   SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse 2018. eelarveaasta jooksul vastavalt nõukogu 26. mai 2014. aasta otsuse 2014/335/EL, Euratom (Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta) artiklile 1

KULUD

Rubriik

Eelarve 2018 (1)

Eelarve 2017 (2)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Turvalisus ja kodakondsus

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globaalne Euroopa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Haldus

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

Erivahendid

517 246 105

1 581 200 013

–67,29

Kogukulu  (3)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


TULUD

Eelarverida

Eelarve 2018 (4)

Eelarve 2017 (5)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4-9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamine (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite netoülejäägid (peatükid 3 1, 3 2 ja 3 3)

p.m.

p.m.

Jaotiste 3-9 kogutulu

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

102 280 878 484

78 356 340 114

+30,53

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse 2014/335/EÜ, Euratom artiklis 2 osutatud omavahenditest (6)

142 374 438 534

115 483 788 464

+23,29

Kogutulu  (7)

144 778 626 795

126 770 711 153

+14,21


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (8)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgaaria

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Tšehhi Vabariik

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Taani

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Saksamaa

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Eesti

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Eesti

Iirimaa

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Kreeka

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Hispaania

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Prantsusmaa

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Horvaatia

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Horvaatia

Itaalia

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Küpros

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Küpros

Läti

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Leedu

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luksemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luksemburg

Ungari

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Madalmaad

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Austria

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Poola

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumeenia

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Sloveenia

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovakkia

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Soome

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Rootsi

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Ühendkuningriik

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Kokku

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgaaria

238 743 000

0,30

71 622 900

Tšehhi Vabariik

732 794 000

0,30

219 838 200

Taani

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Saksamaa

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Eesti

115 396 000

0,30

34 618 800

Iirimaa

860 539 000

0,30

258 161 700

Kreeka

740 156 000

0,30

222 046 800

Hispaania

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Prantsusmaa

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Horvaatia

241 636 000

0,30

72 490 800

Itaalia

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Küpros

92 779 000

0,30

27 833 700

Läti

113 835 000

0,30

34 150 500

Leedu

175 208 000

0,30

52 562 400

Luksemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Ungari

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Madalmaad

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Austria

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Poola

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumeenia

686 064 000

0,30

205 819 200

Sloveenia

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovakkia

300 056 000

0,30

90 016 800

Soome

962 168 000

0,30

288 650 400

Rootsi

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Ühendkuningriik

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Kokku

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 450 833 000

 

2 890 809 302

Bulgaaria

503 702 000

 

327 153 687

Tšehhi Vabariik

1 792 468 000

 

1 164 205 255

Taani

3 048 528 000

 

1 980 014 325

Saksamaa

33 995 907 000

 

22 080 290 181

Eesti

230 792 000

 

149 899 055

Iirimaa

2 431 496 000

 

1 579 252 975

Kreeka

1 882 276 000

 

1 222 535 415

Hispaania

12 003 612 000

 

7 796 327 840

Prantsusmaa

23 880 801 000

 

15 510 544 132

Horvaatia

483 272 000

 

313 884 433

Itaalia

17 500 853 000

 

11 366 777 555

Küpros

185 558 000

 

120 519 640

Läti

279 697 000

0,6494985  (9)

181 662 778

Leedu

411 930 000

 

267 547 912

Luksemburg

394 697 000

 

256 355 105

Ungari

1 239 469 000

 

805 033 241

Malta

104 602 000

 

67 938 841

Madalmaad

7 354 650 000

 

4 776 834 052

Austria

3 720 154 000

 

2 416 234 397

Poola

4 681 410 000

 

3 040 568 715

Portugal

1 933 791 000

 

1 255 994 330

Rumeenia

1 874 072 000

 

1 217 206 930

Sloveenia

429 322 000

 

278 843 990

Slovakkia

865 923 000

 

562 415 679

Soome

2 268 419 000

 

1 473 334 710

Rootsi

5 044 851 000

 

3 276 623 095

Ühendkuningriik

24 483 615 000

 

15 902 070 914

Kokku

157 476 700 000

 

102 280 878 484


TABEL 4

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatavate kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamise arvutus ning selle rahastamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5 (peatükk 1 6)

Liikmesriik

Brutomaksete vähendamine

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Kogurahvatulust lähtuv arvestusalus, mida kohaldatakse brutomakse vähendamisel

Vähendamise rahastamine

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgaaria

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Tšehhi Vabariik

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Taani

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Saksamaa

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Eesti

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Iirimaa

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Kreeka

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Hispaania

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Prantsusmaa

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Horvaatia

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Itaalia

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Küpros

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Läti

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Leedu

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luksemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Ungari

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Madalmaad

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Austria

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Poola

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumeenia

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Sloveenia

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovakkia

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Soome

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Rootsi

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Ühendkuningriik

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Kokku

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABEL 5

Ühendkuningriigi 2017. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (10) (%)

Summa

1.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

17,1194

 

2.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

7,4429

 

3.

(1) - (2)

9,6765

 

4.

Eraldatud kogukulu

 

118 550 222 885

5

Laienemisega seotud kulud (11)

 

25 135 292 635

6.

Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) - (5)

 

93 414 930 250

7.

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Ühendkuningriigi kasu (12)

 

1 019 406 910

9.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) - (8)

 

4 946 535 713

10.

Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (13)

 

–45 769 948

11.

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) - (10)

 

4 992 305 660


TABEL 6

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise (–4 992 305 660 eurot) rahastamise arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksud ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksud ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksudest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgaaria

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Tšehhi Vabariik

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Taani

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Saksamaa

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Eesti

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Iirimaa

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Kreeka

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Hispaania

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Prantsusmaa

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Horvaatia

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Itaalia

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Küpros

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Läti

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Leedu

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luksemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Ungari

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Madalmaad

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Austria

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Poola

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumeenia

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Sloveenia

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovakkia

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Soome

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Rootsi

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Ühendkuningriik

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kokku

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 7

Üldeelarve rahastamise kokkuvõte (14) omavahendite liikide ja liikmesriikide kaupa

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

 

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (15)

Suhkrumaksude netosumma (80 %)

Tollimaksude netosumma (80 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (80 %)

Sissenõudmiskulud (20 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.)

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatav vähendamine

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksud kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksude kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 890 809 302

31 084 353

242 848 053

3 727 357 508

3,12

6 200 557 508

Bulgaaria

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 153 687

3 517 825

27 483 181

429 777 593

0,36

517 877 593

Tšehhi Vabariik

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 205 255

12 518 490

97 801 325

1 494 363 270

1,25

1 781 863 270

Taani

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 014 325

– 120 268 697

166 334 951

2 368 265 379

1,98

2 745 965 379

Saksamaa

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 080 290 181

237 425 396

319 035 307

24 729 800 934

20,69

29 461 400 934

Eesti

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 899 055

1 611 838

12 592 561

198 722 254

0,17

231 622 254

Iirimaa

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 252 975

16 981 424

132 668 215

1 987 064 314

1,66

2 292 464 314

Kreeka

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 535 415

13 145 704

102 701 463

1 560 429 382

1,31

1 737 529 382

Hispaania

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 796 327 840

83 832 514

654 945 669

10 123 390 923

8,47

11 835 890 923

Prantsusmaa

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 510 544 132

166 782 096

1 302 993 398

20 114 032 926

16,83

21 863 832 926

Horvaatia

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 884 433

3 375 143

26 368 472

416 118 848

0,35

468 718 848

Itaalia

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 366 777 555

122 224 918

954 888 235

14 440 085 908

12,08

16 535 985 908

Küpros

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 519 640

1 295 926

10 124 487

159 773 753

0,13

181 673 753

Läti

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 662 778

1 953 387

15 260 935

233 027 600

0,19

281 027 600

Leedu

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 547 912

2 876 895

22 475 882

345 463 089

0,29

432 863 089

Luksemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 355 105

2 756 540

21 535 609

339 851 804

0,28

361 851 804

Ungari

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 033 241

8 656 378

67 628 382

1 039 000 401

0,87

1 196 000 401

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 938 841

730 534

5 707 334

90 067 009

0,08

103 267 009

Madalmaad

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 776 834 052

– 705 434 085

69 019 868

4 610 418 585

3,86

7 357 018 585

Austria

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 416 234 397

25 981 335

34 911 864

2 996 252 996

2,51

3 217 352 996

Poola

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 040 568 715

32 694 690

255 428 883

3 926 508 288

3,28

4 631 708 288

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 255 994 330

13 505 482

105 512 244

1 664 476 356

1,39

1 819 176 356

Rumeenia

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 206 930

13 088 408

102 253 833

1 538 368 371

1,29

1 700 568 371

Sloveenia

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 843 990

2 998 359

23 424 831

365 278 280

0,31

442 678 280

Slovakkia

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 415 679

6 047 555

47 246 822

705 726 856

0,59

811 026 856

Soome

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 334 710

15 842 504

123 770 345

1 901 597 959

1,59

2 055 697 959

Rootsi

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 276 623 095

– 166 217 026

47 343 511

3 479 373 880

2,91

4 027 373 880

Ühendkuningriik

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 902 070 914

170 992 114

–4 992 305 660

14 545 844 068

12,17

18 081 444 068

Kokku

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 280 878 484

0

0

119 530 438 534

100,00

142 374 438 534

B.   TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2/2018

Uus summa

1

OMAVAHENDID

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

p.m.

555 542 325

555 542 325

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

45 050 050

 

45 050 050

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSAMAKSED JA TAGASIMAKSED

110 000 000

 

110 000 000

7

VIIVISINTRESSID JA TRAHVID

115 000 000

 

115 000 000

8

LAENUTEHINGUD

6 186 061

 

6 186 061

9

MITMESUGUSED TULUD

25 001 000

 

25 001 000

 

KÕIK KOKKU

144 778 626 795

 

144 778 626 795

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2/2018

Uus summa

 

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Tootmismaks

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Kvoodiületamise tasu

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

 

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrektsioon

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Teatavate liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

142 929 980 859

– 555 542 325

142 374 438 534

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0
Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2/2018

Uus summa

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr käesoleval eelarveaastal on 0,6495 %.

Õiguslik alus

Nõukogu otsus 2014/335/EL, Euratom, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), eriti selle artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve projekt nr 2/2018

Uus summa

Belgia

2 906 510 838

–15 701 536

2 890 809 302

Bulgaaria

328 930 634

–1 776 947

327 153 687

Tšehhi Vabariik

1 170 528 678

–6 323 423

1 164 205 255

Taani

1 990 768 846

–10 754 521

1 980 014 325

Saksamaa

22 200 220 084

– 119 929 903

22 080 290 181

Eesti

150 713 237

– 814 182

149 899 055

Iirimaa

1 587 830 745

–8 577 770

1 579 252 975

Kreeka

1 229 175 661

–6 640 246

1 222 535 415

Hispaania

7 838 673 879

–42 346 039

7 796 327 840

Prantsusmaa

15 594 790 219

–84 246 087

15 510 544 132

Horvaatia

315 589 308

–1 704 875

313 884 433

Itaalia

11 428 516 623

–61 739 068

11 366 777 555

Küpros

121 174 247

– 654 607

120 519 640

Läti

182 649 487

– 986 709

181 662 778

Leedu

269 001 108

–1 453 196

267 547 912

Luksemburg

257 747 507

–1 392 402

256 355 105

Ungari

809 405 808

–4 372 567

805 033 241

Malta

68 307 853

– 369 012

67 938 841

Madalmaad

4 802 779 600

–25 945 548

4 776 834 052

Austria

2 429 358 262

–13 123 865

2 416 234 397

Poola

3 057 083 675

–16 514 960

3 040 568 715

Portugal

1 262 816 309

–6 821 979

1 255 994 330

Rumeenia

1 223 818 234

–6 611 304

1 217 206 930

Sloveenia

280 358 541

–1 514 551

278 843 990

Slovakkia

565 470 460

–3 054 781

562 415 679

Soome

1 481 337 181

–8 002 471

1 473 334 710

Rootsi

3 294 420 193

–17 797 098

3 276 623 095

Ühendkuningriik

15 988 443 592

–86 372 678

15 902 070 914

Artikkel 1 4 0 – Kokku

102 836 420 809

– 555 542 325

102 280 878 484

JAOTIS 3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2/2018

Uus summa

 

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

p.m.

555 542 325

555 542 325

3 0 2

Välistegevuse tagatisfondi ülejäägi tagasimakse eelarvesse

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA

p.m.

555 542 325

555 542 325

 

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 1 0 3

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 1 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

3 2 0 3

Määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 10b kohaldamine 1995ndal ja järgnevatel eelarveaastatel

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 2 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 2 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Eelnevate eelarveaastate käibemaksu- ja kogurahvatulupõhiste omavahendite kohandamiste tasaarvestus

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 3 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Teatavate liikmesriikide vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala teatavatest poliitikavaldkondadest kõrvalejäämise mõjust tulenev korrektsioon

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 4 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

3 5 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise lõpliku arvestuse tulemus

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 5 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 5 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

3 6 0 4

Ühendkuningriigi eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimise rahastamise vahearvestuse tulemus

p.m.

 

p.m.

 

Artikkel 3 6 0 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 6 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Omavahendeid käsitlevate otsuste rakendamisega seotud kohandus

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 3 7 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

555 542 325

555 542 325

PEATÜKK 3 0 —

KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

PEATÜKK 3 1 —

MÄÄRUSE (EL, EURATOM) NR 609/2014 ARTIKLI 10B KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSUDE SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 2 —

MÄÄRUSE (EL, EURATOM) NR 609/2014 ARTIKLI 10B KOHALDAMISEST TULENEVAD EELMISTE EELARVEAASTATE KOGURAHVATULU / RAHVAMAJANDUSE KOGUTOODANGU SALDOD JA NENDE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 3 3 —

EELNEVATE EELARVEAASTATE KÄIBEMAKSU- JA KOGURAHVATULUPÕHISTE OMAVAHENDITE KOHANDAMISTE TASAARVESTUS

PEATÜKK 3 4 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEVA ALA TEATAVATEST POLIITIKAVALDKONDADEST KÕRVALEJÄÄMISEST TULENEV KORREKTSIOON

PEATÜKK 3 5 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE LÕPLIKU ARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 6 —

ÜHENDKUNINGRIIGI EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMISE RAHASTAMISE VAHEARVESTUSE TULEMUS

PEATÜKK 3 7 —

OMAVAHENDEID KÄSITLEVATE OTSUSTE RAKENDAMISEGA SEOTUD KOHANDUS

PEATÜKK 3 0 —   KASUTATAV ÜLEJÄÄK EELMISEST EELARVEAASTAST

3 0 0
Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 2/2018

Uus summa

p.m.

555 542 325

555 542 325

Märkused

Finantsmääruse artikli 18 kohaselt kantakse iga eelarveaasta jääk, kas ülejääk või puudujääk, tulu või kuluna järgneva aasta eelarvesse.

Tulude ja kulude asjakohased esialgsed eelarvestused kirjendatakse eelarvemenetluse käigus eelarvesse, kasutades vajaduse korral kirjalikku muutmisettepanekut, mis esitatakse vastavalt finantsmääruse artiklile 39. Need koostatakse määruse (EL, Euratom) nr 608/2014 artikli 1 lõikes 1 sätestatud põhimõtete alusel.

Pärast eelarveaasta raamatupidamisarvestuse sulgemist kantakse kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused järgmise eelarveaasta eelarvesse paranduseelarvega, mille komisjon peab esitama 15 päeva jooksul pärast esialgse raamatupidamisaruande esitamist.

Puudujääk kirjendatakse III eelarvejao „Komisjon“ kulude eelarvestuse artiklisse 27 02 01.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eelkõige selle artikkel 18.

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, 26. mai 2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (ELT L 168, 7.6.2014, lk 29).

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 609/2014, 26. mai 2014, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 39).

Nõukogu otsus 2014/335/EL, Euratom, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), eriti selle artikkel 7.


(1)  Käesolevas veerus esitatud arvud vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1/2018 ja nr 2/2018.

(2)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2017. aasta eelarvele (ELT L 51, 28.2.2017, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1 kuni 6/2017.

(3)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(4)  Käesolevas veerus esitatud arvud vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1/2018 ja nr 2/2018.

(5)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2017. aasta eelarvele (ELT L 51, 28.2.2017, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1 kuni 6/2017.

(6)  2018. aasta eelarve omavahendid määrati kindlaks 19. mail 2017 omavahendite nõuandekomitee 169. koosolekul vastu võetud eelarveprognooside alusel.

(7)  Euroopa Liigu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(8)  Kasutatav arvestusbaas ei ületa 50 % kogurahvatulust.

(9)  Määra arvutamine: (102 280 878 484) / (157 476 700 000) = 0,649498487611183.

(10)  Ümardatud protsendimäärad.

(11)  Laienemisega seotud kulude summa koosneb 13 liikmesriigile, kes on ühinenud liiduga pärast 30. aprilli 2004, eraldatud kogukulust, välja arvatud põllumajanduse otsesed maksed, turuga seotud kulud ja EAGGFi tagatisrahastust tulenevad maaelu arendamise kulud.

(12)  „Ühendkuningriigi kasu“ vastab mõjule, mida Ühendkuningriigile avaldab üleminek piiristatud käibemaksule ja RKT/kogurahvatulu põhiste omavahendite kasutuselevõtt.

(13)  See juhuslik tulu vastab netotulule, mida Ühendkuningriik saab johtuvalt sellest, et 1. jaanuaril 2014 suurenes 10 protsendilt 20 protsendile traditsiooniliste omavahendite protsendimäär, mille liikmesriigid sissenõudmiskulude katteks endale jätavad.

(14)  p.m. (omavahendid + muud tulud = kogutulu = kogukulu); (142 374 438 534 + 2 404 188 261 = 144 778 626 795 = 144 778 626 795).

(15)  Omavahendite kogusumma protsendina kogurahvatulust: (142 374 438 534) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; omavahendite kogusumma ülempiir protsendina kogurahvatulust: 1,20 %.


22.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/20


Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 3

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2018/1141

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal (5),

võttes arvesse komisjonis 23. mail 2018. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 3,

võttes arvesse 22. juunil 2018. aastal vastu võetud ja 25. juunil 2018. aastal Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2018 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 4. juulil 2018. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 3 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 4. juuli 2018

President

A. TAJANI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 57, 28.2.2018.


PARANDUSEELARVE nr 3 2018. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Kulud 23

— Jaotis 22:

Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised 26

III JAGU.

KOMISJON

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 3/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Reservid (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKED

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

KONKURENTS

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Reservid (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Reservid (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

KESKKOND

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Reservid (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

MERENDUS JA KALANDUS

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Reservid (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANTSSTABIILSUSE, FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE LIIT

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

 

 

39 909 728 476

34 230 153 557

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

HARIDUS JA KULTUUR

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

TEABEVAHETUS

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

TERVIS JA TOIDUOHUTUS

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

RÄNNE JA SISEASJAD

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

KAUBANDUS

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA ARENG

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Reservid (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reservid (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Reservid (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

KOMISJONI HALDUS

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Reservid (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

EELARVE

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

KEELETALITUSED

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGEETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIIMAMEETMED

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Reservid (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RESERVID

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Kogusumma

156 196 026 490

140 763 487 169

500 000 000

 

156 696 026 490

140 763 487 169

Millest reservid (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

JAOTIS 22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 3/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 01

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISTE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

167 697 810

167 697 810

 

 

167 697 810

167 697 810

22 02

LAIENEMISPROTSESS JA -STRATEEGIA

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Reservid (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 04

EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RAHASTAMISVAHEND

2 435 530 106

2 336 883 728

 

 

2 435 530 106

2 336 883 728

 

Jaotis 22 — Kogusumma

3 891 105 748

3 680 713 958

500 000 000

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reservid (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

3 961 105 748

3 715 713 958

500 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

PEATÜKK 22 02 —   LAIENEMISPROTSESS JA -STRATEEGIA

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 3/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 02

LAIENEMISPROTSESS JA -STRATEEGIA

22 02 01

Toetus Albaaniale, Bosnia ja Hertsegoviinale, Kosovole, (1) Montenegrole, Serbiale ja endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile

22 02 01 01

Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

199 267 000

221 500 000

 

 

199 267 000

221 500 000

22 02 01 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

307 100 000

166 000 000

 

 

307 100 000

166 000 000

 

Artikkel 22 02 01 — Vahesumma

 

506 367 000

387 500 000

 

 

506 367 000

387 500 000

22 02 02

Toetus Islandile

22 02 02 01

Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikkel 22 02 02 — Vahesumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 03

Toetus Türgile

22 02 03 01

Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

97 400 000

13 500 000

 

 

97 400 000

13 500 000

Reservid (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

167 400 000

48 500 000

 

 

167 400 000

48 500 000

22 02 03 02

Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

4

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

 

Artikkel 22 02 03 — Vahesumma

 

333 784 000

276 000 000

500 000 000

 

833 784 000

276 000 000

Reservid (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

403 784 000

311 000 000

500 000 000

 

903 784 000

311 000 000

22 02 04

Piirkondlik integratsioon ja territoriaalne koostöö ning toetus riikide rühmadele (horisontaalprogrammid)

22 02 04 01

Mitut riiki hõlmavad programmid, piirkondlik integratsioon ja territoriaalne koostöö

4

411 426 000

283 000 000

 

 

411 426 000

283 000 000

22 02 04 02

Erasmus+ — Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) toetus

4

30 271 000

34 352 588

 

 

30 271 000

34 352 588

22 02 04 03

Rahaline toetus Kagu-Euroopa energiaühendusele

4

4 529 832

4 529 832

 

 

4 529 832

4 529 832

 

Artikkel 22 02 04 — Vahesumma

 

446 226 832

321 882 420

 

 

446 226 832

321 882 420

22 02 51

Varasema (2014. aasta eelse) ühinemiseelse abi lõpuleviimine

4

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

22 02 77

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

22 02 77 01

Katseprojekt — Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine konfliktipiirkondades

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 02

Ettevalmistav meede — Konfliktipiirkondades kultuuripärandi säilitamine ja taastamine

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 02 77 03

Ettevalmistav meede — Piirkondliku koostöö tõhustamine seoses endises Jugoslaavias toimunud konfliktide tulemusel teadmata kadunud isikute probleemiga

4

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikkel 22 02 77 — Vahesumma

 

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Peatükk 22 02 — Kogusumma

 

1 287 877 832

1 176 132 420

500 000 000

 

1 787 877 832

1 176 132 420

Reservid (40 02 41)

 

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

 

1 357 877 832

1 211 132 420

500 000 000

 

1 857 877 832

1 211 132 420

22 02 03
Toetus Türgile

22 02 03 02
Toetus majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele arengule ning sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 3/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

236 384 000

262 500 000

500 000 000

 

736 384 000

262 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) raames Türgis järgmiste konkreetsete eesmärkide täitmiseks:

majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks;

määruse (EL) nr 231/2014 I lisas loetletud abisaajate suutlikkuse suurendamine kõigil tasanditel, et täita liidu liikmesusest tulenevad kohustused majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu valdkonnas, toetades järkjärgulist vastavusse viimist liidu õigustikuga, selle vastuvõtmist, rakendamist ja jõustamist, sh liidu struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi haldamise ettevalmistamist.

Tulusid, mis on saadud rahalisest osalusest, mida liikmesriigid ja kolmandad riigid, sealhulgas nende mõlema avalik-õiguslikud asutused, üksused või füüsilised isikud maksavad teatavatesse välisabiprojektidesse või programmidesse, mida rahastab liit ja haldab komisjon nende nimel, võib kasutada täiendavate assigneeringute eraldamiseks. Sellised tulude eelarvestuse artikli 6 3 3 kohased osamaksud moodustavad finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt sihtotstarbelise tulu. Ilma et see piiraks finantsmääruse artikli 187 lõike 7 kohaldamist, määratakse haldustoetuskulude eelarvereale kantav summa iga programmi puhul kindlaks üleandmislepinguga, kusjuures keskmine toetuse suurus iga peatüki puhul ei tohi olla üle 4 % asjaomase programmi toetuste summast.

Kõik pagulaste ja neid vastu võtvate kogukondade toetuseks mõeldud assigneeringud peavad tooma kasu vahetult pagulastele ja/või soodustama nendega tegelevate vabaühenduste tegevust.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 231/2014, 11. märts 2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) (ELT L 77, 15.3.2014, lk 11), eriti selle artikli 2 lõike 1 punktid b ja c.


(1)  Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244(1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.