ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 210

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
21. august 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1152, 26. juuni 2018, Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1153, 26. juuni 2018, Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

2

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

21.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1152,

26. juuni 2018,

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 5. juuni 2003. aasta otsusega komisjonile loa alustada kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks liidu tasandil sõlmitava lepinguga.

(2)

Komisjon on pidanud liidu nimel Hiina Rahvavabariigiga läbirääkimisi lennundusteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) sõlmimiseks. Läbirääkimised viidi 8. detsembril 2017 lepingu parafeerimisega edukalt lõpule.

(3)

Lepingu eesmärk on viia liikmesriikide ja Hiina Rahvavabariigi vahel sõlmitud 27 kahepoolset lennuteenuste lepingut kooskõlla liidu õigusega.

(4)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada, tingimusel et see hiljem sõlmitakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi „leping“) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isiku(d), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/2


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1153,

26. juuni 2018,

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis oma 7. märtsi 2016. aasta otsusega komisjonile loa alustada läbirääkimisi Hiina Rahvavabariigi valitsusega tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimiseks. Komisjon pidas liidu nimel Hiina Rahvavabariigi valitsusega läbirääkimisi tsiviillennundusohutuse lepingu (edaspidi „leping“) üle, et edendada kahepoolset koostööd tsiviillennundusohutuse vallas ning soodustada liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelist kaubandust ja investeeringuid lennundustoodete vallas.

(2)

Leping tuleks liidu nimel allkirjastada, eeldusel et see hiljem sõlmitakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu (edaspidi „leping“) liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA