ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 208

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
17. august 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1145, 7. juuni 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide osas

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1146, 7. juuni 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, ning määrust (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega

9

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5070 all)  ( 1 )

38

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21)

91

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2018/1149, 10. august 2018, mittesiduvate suuniste kohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/821 kohaste konflikti- ja riskipiirkondade ning tarneahela muude riskide kindlaksmääramist

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

17.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1145,

7. juuni 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/891 puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 37,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/891 (2) on täiendatud määrust (EL) nr 1308/2013 seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2393 (3) on muudetud määrust (EL) nr 1308/2013 eelkõige seoses abiga puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele. Seepärast peaks delegeeritud määrus (EL) 2017/891 kajastama määruse (EL) nr 1308/2013 asjakohaste sätete muudatusi.

(2)

Puu- ja köögiviljasektoris riikliku finantsabi andmist käsitlevaid sätteid tuleks ajakohastada.

(3)

Sätteid, mis käsitlevad juhte, kui tootjaorganisatsiooni tootjaliikmetel peaks olema lubatud müüa teatav osa oma toodangust väljaspool tootjaorganisatsiooni, kui see on lubatud tootjaorganisatsiooni põhikirjas ja kui see on kooskõlas liikmesriigi määratud tingimustega, on vaja täpsustada. Väljaspool tootjaorganisatsiooni müüdava toodangu piirmäära on vaja täpsustada.

(4)

Uutele meetmetele, mis käsitlevad tootjaorganisatsioonide vastastikust juhendamist ning ühisfondide täiendamist rakenduskava täitmisel, peaks olema võimalik anda liidu finantsabi.

(5)

Liikmesriigid võivad jätkata riigieelarvest tootjaorganisatsioonidele riikliku finantsabi andmist liidu piirkondades, kus tootjate organiseerituse tase on eriti madal. Järelikult tuleks liidu siseturu moonutuste vältimiseks sätestada tingimused, mille alusel võib puu- ja köögiviljasektoris anda riiklikku finantsabi, ning määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 3 osutatud organiseerituse määra arvutamise meetod.

(6)

Sätteid, mis käsitlevad teatavate investeeringute vastavust liidu finantsabi tingimustele, on vaja täpsustada.

(7)

Toetuse saamise tingimustele vastavaid ja mittevastavaid edendamis- ja teavitamismeetmeid, mida võetakse nii ennetamise eesmärgil kui ka kriisi ajal, sealhulgas meetmeid ja tegevusi, mille eesmärk on puu- ja köögiviljaturgude mitmekesistamine ja konsolideerimine, on vaja täpsustada seoses meetmete ja tegevuste vastavusega liidu finantsabi tingimustele.

(8)

Sätteid, mis käsitlevad aastaaruandeid tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, sealhulgas tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude, tootjarühmade ning rakendusfondide, rakenduskavade ja tunnustuskavade kohta, tuleks lihtsustada. Need peavad võimaldama komisjonil sektorit piisavalt jälgida.

(9)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2017/891 vastavalt muuta.

(10)

Vajalikud on üleminekusätted, et tagada sujuv üleminek delegeeritud määruses (EL) 2017/891 sätestatud olemasolevatelt nõuetelt, meetmetelt ja tegevustelt käesolevas määruses sätestatud uutele nõuetele.

(11)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada samast kuupäevast kui määrust (EL) 2017/2393. Vaatamata sellele tuleks sätteid, mis käsitlevad riiklikku finantsabi, näitajaid ja seiret, kohaldada alates 1. jaanuarist 2019, et anda liikmesriikidele ja ettevõtjatele aega uute eeskirjadega kohanemiseks.

(12)

Uute meetmete ja määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt liidu finantsabi saamise tingimustele vastavate meetmete rakendamise tingimused peaksid jõustuma määrusega (EL) 2017/2393 määrusesse (EL) nr 1308/2013 tehtud muudatuste kohaldamise kuupäevast alates, et tagada turustabiilsus tootjaorganisatsioonide ja nende liikmete jaoks, eelkõige võttes arvesse, et kõnealused meetmed hõlmavad peamiselt kriisiennetamist või -ohjamist, ning võimaldada neil uutest meetmest täiel määral kasu saada. Õiguspäraste ootuste kindlustamiseks võivad tootjaorganisatsioonid otsustada jätkata pooleliolevaid rakenduskavasid kavade heakskiitmise ajal kohaldatavate eeskirjade alusel või neid muuta, et saada kasu uutest meetmetest ja tegevustest, mis vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt liidu finantsabi saamise tingimustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/891 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2017/891 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)   „riikidevaheline tootjaorganisatsioonide liit“– tootjaorganisatsioonide liit, millesse kuuluvatest organisatsioonidest või liitudest vähemalt üks asub muus liikmesriigis kui see, kus asub liidu peakontor;“.

2)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Toodangu turustamine väljaspool tootjaorganisatsiooni

1.   Kui tootjaorganisatsioon seda oma põhikirjas lubab ja kui see on kooskõlas liikmesriigi ja tootjaorganisatsiooni sätestatud tingimustega, võivad tootjaliikmed:

a)

müüa otse või väljaspool oma põllumajanduslikku majapidamist tarbijatele tooteid nende oma tarbeks;

b)

turustada ise või oma organisatsiooni määratud teise tootjaorganisatsiooni kaudu asjaomaseid tooteid kogustes, mis on mahu või väärtuse poolest nende organisatsioonis turustatava asjaomase toodangu mahu või väärtusega võrreldes vähetähtsad;

c)

turustada ise või oma tootjaorganisatsiooni määratud teise tootjaorganisatsiooni kaudu tooteid, mis nende omaduste või tootjaliikmete toodangu piiratud mahu või väärtuse tõttu ei kuulu tavaliselt tootjaorganisatsiooni äritegevuse alla.

2.   Tootjaliikmete poolt lõike 1 kohaselt väljaspool tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu maht või väärtus ei tohi ületada 25 % iga tootjaliikme turustatavast toodangust.

Liikmesriigid võivad siiski kehtestada esimeses lõigus osutatust madalama protsendimäära, mille ulatuses tootjaliikmed võivad turustada toodangut väljaspool tootjaorganisatsiooni. Liikmesriigid võivad kõnealust määra suurendada 40 %-ni juhul, kui tooted on hõlmatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 834/2007 (*1) või juhul kui tootjaliikmed turustavad toodangut nende enda tootjaorganisatsiooni poolt määratud teise tootjaorganisatsiooni kaudu.

(*1)  Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).“"

3)

Artikli 22 lõiget 10 muudetakse järgmiselt:

„10.   Kui toodang väheneb loodusõnnetuse, ilmastikutingimuste, looma- või taimehaiguste või kahjurite levikust põhjustatud kahju tõttu, siis igasuguse kõnealuste põhjuste tõttu ning seoses III peatüki 7. jaos käsitletud saagikindlustusmeetmete või tootjaorganisatsiooni või selle tootjaliikmete hallatavate samaväärsete meetmetega saadud kindlustushüvitise võib arvata turustatud toodangu väärtuse hulka.“

4)

Artikli 30 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Tootjaorganisatsioonid või tootjaorganisatsioonide liidud, kellele on antud määruse (EL) nr 1305/2013 artikliga 27 või komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 (*2) artikliga 19 ette nähtud toetust, võivad samal ajal rakenduskava kohaldada juhul, kui asjaomane liikmesriik tagab, et toetusesaajad saavad mis tahes meetme puhul toetust üksnes ühe toetuskava alusel.

(*2)  Komisjoni 25. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 1.7.2014, lk 1).“"

5)

Artikli 31 lõike 6 esimese lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

„Investeeringuid, sh rendilepingu raames tehtavaid investeeringuid võib rakendusfondist rahastada ühes osas või rakenduskavas heakskiidetud osamaksetena.“

6)

II jaotise III peatüki 3. jagu asendatakse järgmisega:

3. jagu

Toetus seoses ühisfondidega

Artikkel 40

Toetus seoses ühisfondidega

1.   Liikmesriigid võtavad vastu üksikasjalikud eeskirjad, milles käsitletakse ühisfondide moodustamise halduskulude katmiseks ja ühisfondide täiendamiseks ettenähtud toetust, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 esimese lõigu punktis d.

2.   Lõikes 1 osutatud toetus ühisfondi moodustamise halduskulude katmiseks peab koosnema nii liidu finantsabi kui ka tootjaorganisatsiooni sissemaksete summadest. Kõnealuse toetuse kogusumma ei tohi ületada vastavalt 5 %, 4 % või 2 % ühisfondi esimesel, teisel ja kolmandal toimimisaastal tootjaorganisatsiooni poolt ühisfondi tehtud sissemaksest.

3.   Tootjaorganisatsioon võib saada lõikes 1 osutatud toetust ühisfondi moodustamise halduskulude katmiseks ainult üks kord ja üksnes ühisfondi toimimise kolmel esimesel aastal. Kui tootjaorganisatsioon taotleb kõnealust toetust alles ühisfondi toimimise teisel või kolmandal aastal, on toetuse summa vastavalt 4 % või 2 % ühisfondi teisel ja kolmandal toimimisaastal tootjaorganisatsiooni poolt ühisfondi tehtud sissemaksest.

4.   Liikmesriigid võivad kehtestada tootjaorganisatsioonile seoses ühisfondidega antava toetuse ülemmäärad.“

7)

II jaotise III peatükile lisatakse 8. jagu:

8. jagu

Juhendamise toetus

Artikkel 51a

Juhendamismeetmete rakendamine

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 punkti i kohaldamisel vastavad toetuse saamise tingimustele järgmised juhendamismeetmed:

a)

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõikes 3 osutatud kriisiennetus- ja -ohjemeetmetega seotud parimate tavade vahetamine, mis aitab tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, tootjarühmadel või üksikutel tootjatel kasutada kriisiennetus- ja -ohjemeetmete rakendamise kogemusi;

b)

meetmed, millega edendatakse uute tootjaorganisatsioonide asutamist, olemasolevate ühinemist või üksikutel tootjatel olemasoleva tootjaorganisatsiooniga ühinemise võimaldamist;

c)

juhendajatele ja juhendatavatele võrgustikutöö võimaluste loomine, et tugevdada eelkõige turustamiskanaleid kriisiennetuse ja -ohje vahendina.

2.   Juhendaja on tootjaorganisatsioonide liit või tootjaorganisatsioon. Juhendaja on juhendamismeetmete toetuse saaja.

3.   Juhendatav on tunnustatud tootjaorganisatsioon või tootjarühm, mis asub piirkonnas, kus organiseerituse tase on väiksem kui 20 %, kolmel järjestikusel aastal, mis eelnevad rakenduskava rakendamisele.

Üksikud tootjad, tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu mitteliikmed võivad olla juhendatavad ka juhul, kui nad asuvad piirkonnas, kus organiseerituse tase on suurem kui 20 %.

4.   Juhendamisega seotud kulud on määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõikes 3 osutatud rakenduskava kriisiennetus- ja -ohjemeetmete osa.

Juhendamisega seotud rahastamiskulud on loetletud käesoleva määruse III lisas.

Kõik III lisas nimetatud kulud tasutakse juhendajale.

5.   Juhendamismeetmete osas allhankeid ei tehta.“

8)

Artikkel 52 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 52

Riikliku finantsabi kohaldamise tingimused

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 35 lõike 1 kohaldamise eesmärgil arvutatakse liikmesriigi konkreetse piirkonna tootjate organiseerituse tase sellise puu- ja köögivilja väärtuse alusel, mida asjaomases piirkonnas tootsid ja turustasid:

a)

tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud ning

b)

määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125e kohaselt tunnustatud tootjarühmad või määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 27 kohaselt tunnustatud tootjaorganisatsioonid ja -rühmad.

Arvutamisel jagatakse esimeses lõigus osutatud viisil kindlaks määratud väärtus asjaomases piirkonnas toodetud puu- ja köögivilja koguväärtusega.

2.   Asjaomases piirkonnas ning lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b osutatud organisatsioonide, nende liitude või rühmade poolt toodetud ja turustatud puu- ja köögivilja väärtuse puhul võetakse arvesse üksnes tooteid, mille osas kõnealuseid tootjaorganisatsioone, nende liite või rühmi on tunnustatud. Artiklit 22 kohaldatakse mutatis mutandis.

Kõnealuses piirkonnas toodetud puu- ja köögivilja koguväärtuse arvutamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 (*3) I lisas sätestatud metoodikat mutatis mutandis.

3.   Riiklikku finantsabi võib maksta üksnes lõikes 4 osutatud piirkonnas toodetud puu- ja köögivilja eest.

4.   Selleks et arvutada lõikes 1 osutatud organiseerituse tase, määratlevad liikmesriigid nende territooriumi eristatava osana piirkonnad, mille kohta on andmed kättesaadavad, järgides seejuures objektiivseid ja mittediskrimineerivaid kriteeriume, sh piirkondade agronoomilisi ja majanduslikke tunnusjooni, põllumajanduse või puu- ja köögiviljakasvatuse võimalusi või institutsioonilist või haldusstruktuuri.

Liikmesriigi määratletud piirkondi ei muudeta vähemalt viie aasta jooksul, v.a juhul, kui muutmine on objektiivselt põhjendatud eelkõige põhjustel, mis ei ole seotud asjaomase piirkonna või asjaomaste piirkondade tootjate organiseerituse taseme arvutamisega.

5.   Enne riikliku finantsabi andmist edastavad liikmesriigid komisjonile loetelu piirkondade kohta, mis vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kriteeriumidele, ning nendes piirkondades tootjaorganisatsioonile antava riikliku finantsabi summa.

Liikmesriigid teatavad komisjonile mis tahes muudatustest seoses piirkondadega, mis vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kriteeriumidele.

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (ELT L 33, 5.2.2004, lk 1).“"

9)

Artikkel 56 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 56

Näitajad

1.   Rakenduskavade ja riiklike strateegiate rakendamist jälgitakse ja hinnatakse, et hinnata rakenduskavades seatud eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ning nende eesmärkide taustal rakenduskava tulemuslikkust ja tõhusust.

2.   Lõikes 1 nimetatud edusamme, tulemuslikkust ja tõhusust hinnatakse rakenduskava kogu rakendamise kestel näitajate alusel, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2017/892 II lisa punktis 4 ning mis on seotud tegevuste ja meetmetega, mida rakenduskava ajal rakendavad tunnustatud tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud, riikidevahelised tootjaorganisatsioonide liidud ja tootjarühmad.“

10)

Artiklit 57 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

esitada andmeid aruandluse jaoks.“

b)

Lõiget 3 muudetakse järgmiselt.

i)

Teine lõik asendatakse järgmisega:

„Hindamise käigus kontrollitakse rakenduskavas seatud üldeesmärkide saavutamist rakendusmääruse (EL) 2017/892 II lisa punktis 4 loetletud näitajate alusel.“

ii)

Viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Hindamisaruanne lisatakse vastavale rakendusmääruse (EL) 2017/892 artiklis 21 osutatud aastaaruandele.“

11)

II, III ja V lisa muudetakse kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Üleminekusätted

Ilma et see piiraks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/891 artikli 34 kohaldamist, jätkatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 (4) või delegeeritud määruse (EL) 2017/891 alusel enne 20. jaanuari 2018 heaks kiidetud rakenduskava rakendamist kuni selle lõppemiseni tingimustel, mida kohaldatakse enne 1. jaanuari 2018.

Liikmesriigid võivad siiski tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu taotluse korral heaks kiita muudatused rakenduskavas, mis on heaks kiidetud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 või delegeeritud määruse (EL) 2017/891 alusel enne 20. jaanuari 2018. Kõnealused muudatused peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1308/2013 (muudetud määrusega (EL) 2017/2393), delegeeritud määruses (EL) 2017/891 (muudetud käesoleva määruse artikliga 1) ning rakendusmääruses (EL) 2017/892 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2018/1146) (5).

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Artikli 1 punkte 8, 9 ja 10 ning lisa punkti 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/891, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (ELT L 138, 25.5.2017, lk 4).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15).

(4)  Komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 7. juuni 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1146, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, ning määrust (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 9).


LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2017/891 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 20 asendatakse järgmisega:

„20.

Tootjaorganisatsiooni või nende liitude võetud allhankega seotud meetmed väljaspool liitu, välja arvatud juhul, kui müügiedendusmeedet rakendatakse väljaspool liitu vastavalt rakendusmääruse (EL) 2017/892 artiklile 14.“;

b)

lisatakse uus punkt 21:

„21.

Ekspordikrediit seoses meetmete ja tegevustega, mille eesmärk on puu- ja köögiviljaturgude mitmekesistamine ja konsolideerimine nii ennetamise eesmärgil kui ka kriisi ajal.“

2)

III lisasse lisatakse uued punktid 12, 13 ja 14:

„12.

Juhendamisega seotud kulud rakenduskava kriisiennetus- ja -ohjemeetmete raames.

Käesoleva meetme kohased rahastamiskõlblikud kulud on:

a)

korraldus- ja juhendamiskulud ning

b)

juhendaja reisi- ja majutuskulud ning päevarahad.

13.

Liidu territooriumil kolmanda riigi fütosanitaarnõuete täitmise protokolle käsitlevate läbirääkimiste, protokollide rakendamise ja haldamisega seotud kulud, kui need on kandnud tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit tulenevalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 punktis a ja c osutatud kriisiennetus- ja -ohjemeetmetest, välja arvatud kolmanda riigi kulude hüvitamiseks.

14.

Rakendusmääruse (EL) 2017/892 artiklis 14 osutatud müügiedendus- ja teavitusmeetmetega seotud kulud. Kõnealuste meetmete raames loetakse rahastamiskõlblikuks kulusid, mis on seotud müügiedendus- ja teavitusürituste korraldamisega ja nendel osalemisega, siia alla kuuluvad eelkõige avalike suhete alane töö ning müügiedendus- ja teavituskampaaniad, mis võivad seisneda ka riikliku, Euroopa ja rahvusvahelise tähtsusega üritustel, messidel ja näitustel osalemises. Tehnilise nõustamise teenuste kulud on rahastamiskõlblikud, kui need on vajalikud selliste ürituste või müügiedendus- ja teavituskampaaniate korraldamiseks või nendel osalemiseks.“

3)

V lisa asendatakse järgmisega:

„V LISA

Artikli 54 punktis b osutatud teave, mis tuleb liikmesriikide aastaaruandesse lisada

Kogu teave peab käima aruandes esitatava kalendriaasta kohta. See peab hõlmama teavet aruandeaasta kohta käivate kontrollide ja halduskaristuste kohta. Aasta jooksul muutuva teabe osas peaks aastaaruanne sisaldama ülevaadet aruandeaasta olukorra kohta 31. detsembri seisuga.

A OSA – TEAVE TURUKORRALDUSE JAOKS

1.

Haldusalane teave

a)

Määruse (EL) nr 1308/2013 I jaotise II peatüki 3. jao ning II jaotise III peatüki 1., 2. ja 3. jao rakendamiseks vastu võetud riiklike õigusaktide muudatused.

b)

Rakenduskavade suhtes kohaldatava säästvate rakenduskavade riikliku strateegiaga seotud muudatused.

2.

Teave tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude ning tootjarühmade kohta:

a)

tunnustatud/peatatud tunnustusega tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude ning tootjarühmade koguarv. Lisaks:

i)

tootjaorganisatsioonide liitude puhul: tootjaorganisatsioonide liikmete arv;

ii)

tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude puhul: tootjaorganisatsioonide liikmete arv ja liikmesriigid, kus iga liikme peakontor asub;

b)

peatatud tunnustusega tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude ning tootjarühmade koguarv. Lisaks tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude puhul: organisatsioonide liikmete arv ja liikmesriigid, kus iga liikme peakontor asub;

c)

liitudevaheliste ühinemiste arv kokku (jaotatuna koguarvu, uute organisatsioonide ja uute ID-numbrite kaupa);

d)

liikmete arv (kokku ja jaotatuna füüsiliste isikute, juriidiliste isikute ning puu- ja köögiviljade tootjate kaupa);

e)

rakenduskava/tunnustuskava omavate liitude/rühmade koguarv (jaotatuna tunnustatud ja peatatud tunnustusega liitude/rühmade ning ühinemiste kaupa);

f)

toodangu osa, mis on mõeldud turustamiseks värskete toodete turul (koos toodangu väärtuse ja mahuga);

g)

toodangu osa, mis on mõeldud töötlemiseks (koos toodangu väärtuse ja mahuga);

h)

puu- ja köögiviljatoodanguks kasutatava haritava maa kogupindala.

3.

Teave asjaomaste kulude kohta:

a)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitudega seotud kulud (jaotatuna rakendusfondi, lõpliku rakendusfondi ja riikliku finantsabi kaupa);

b)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude rakenduskavade tegelikud kulud (jaotatuna eesmärgikohasteks meetmeteks ja tegevusteks);

c)

tootjarühmade tegelikud kogukulud;

d)

turult kõrvaldatud tooted jaotatuna toodete kategooriate kaupa (maht, kogukulud, ELi toetuse suurus ja sihtotstarbed (tasuta jagamine, kompostimine, töötlev tööstus ja muud)).

4.

Teave seoses rakenduskavade ja tunnustuskavade seirega:

a)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitudega seotud näitajad (jaotatuna eesmärgikohasteks meetmeteks ja tegevusteks);

b)

tootjarühmadega seotud näitajad.

B OSA – TEAVE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMISE JA HEAKSKIITMISE JAOKS

Teave kontrollide ja halduskaristuste kohta:

a)

liikmesriigi tehtud kontrollid: kontrollitud asutuste üksikasjad ja kontrollimiste kuupäevad;

b)

kontrollimäärad;

c)

kontrollide tulemused;

d)

kohaldatud halduskaristused.


17.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1146,

7. juuni 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, ning määrust (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 38, artikli 182 lõikeid 1 ja 4 ning artiklit 223,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 62 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/892 (3) on kehtestatud määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2393 (4) on muudetud määrust (EL) nr 1308/2013 eelkõige seoses abiga puu- ja köögiviljasektoris. Seepärast peaks rakendusmäärus (EL) 2017/892 kajastama määruse (EL) nr 1308/2013 asjakohaste sätete muudatusi.

(2)

Puu- ja köögiviljasektoris riikliku finantsabi andmist käsitlevaid rakenduseeskirju tuleks ajakohastada.

(3)

Tuleks sätestada üksikasjad, mille kohaselt rakendatakse liidu finantsabi ülemmäära suurendamist 50 %-lt 60 %-le liikmesriikides, kus tootjaorganisatsioonid turustavad vähem kui 20 % puu- ja köögiviljatoodangust, vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punktile f, ja eelkõige üksikasjad liikmesriigi tootjate organiseerituse taseme arvutamise kohta, et tagada suurendamistingimuste kontrolli ja toetusetaotluste sidus rakendamine kogu liidus.

(4)

Samuti tuleks täpsustada, et toodete müügiedendus hõlmab kriisimeetmena puu- ja köögiviljaturgude mitmekesistamist ja konsolideerimist.

(5)

Sätteid, mis käsitlevad aastaaruandeid tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, sealhulgas tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude, tootjarühmade ning rakendusfondide, rakenduskavade ja tunnustuskavade kohta, tuleks lihtsustada. Need aruanded peavad võimaldama komisjonil sektorit piisavalt jälgida.

(6)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 182 osutatud imporditollimaksude kohaldamise tingimusi, mis võivad kehtida teatavate puu- ja köögiviljade impordi puhul, tuleks täpsustada.

(7)

Kui tootjaorganisatsioonide liit või riikidevaheline tootjaorganisatsioonide liit rakendab rakenduskava, peaksid liikmesriigid tagama, et topeltrahastus on välistatud ning nii tootjaorganisatsioonide liidu kui ka sellesse kuuluvate liikmete tasandil rakendatavaid meetmeid kontrollitakse määruse (EL) nr 1306/2013 nõuete kohaselt.

(8)

Rakendusmääruse (EL) 2017/892 I ja II lisa tuleks ajakohastada, et lihtsustada liikmesriikide aastaaruande A osa ja ühiseid tulemusnäitajaid ning jätta välja üldised alusnäitajad.

(9)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2017/892 vastavalt muuta.

(10)

Määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa I osa A jao punktiga 3 on liikmesriikidele kehtestatud kohustus teavitada komisjoni kõigist kõnealuse jao punktis 2 sätestatud piirmäärade suurendamistest. Komisjoni määrust (EÜ) nr 606/2009 (5) tuleks muuta, et sätestada üksikasjad seoses kõnealuse teabe esitamisega liikmesriikidelt komisjonile.

(11)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada samast kuupäevast kui määrust (EL) 2017/2393. Sellest olenemata tuleks aruandlust käsitlevaid sätteid kohaldada alates 1. jaanuarist 2019, et anda liikmesriikidele ja asjaomastele ettevõtjatele piisavalt aega käesoleva määrusega sätestatud muudatuste rakendamiseks. Paindlikkust, mis tuleneb tootjaorganisatsioonidele uute meetmete ja tegevuste kohaldamisest üleminekusätete alusel, tuleb rakendada koos tagasiulatuvusega, et tagada kokkulangevus määruse (EL) 2017/2393 kohaldamise kuupäevaga selliselt, et järgitakse määruse (EL) nr 1308/2013 muudatuste kohaldamist.

(12)

Uute meetmete ja määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt liidu finantsabi saamise tingimustele vastavate meetmete rakendamise tingimused peaksid jõustuma määrusega (EL) 2017/2393 määrusesse (EL) nr 1308/2013 tehtud muudatuste kohaldamise kuupäevast alates, et tagada tootjaorganisatsioonidele ja nende liikmetele turustabiilsus, eelkõige võttes arvesse, et kõnealused meetmed hõlmavad peamiselt kriisiennetamist või -ohjamist, ning võimaldada neil uutest meetmetest täiel määral kasu saada. Õiguspäraste ootuste kindlustamiseks võivad tootjaorganisatsioonid otsustada jätkata eelmise õigusraamistiku kohaseid rakenduskavasid või neid muuta, et saada kasu uutest meetmetest ja tegevustest, mis vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt liidu finantsabi saamise tingimustele.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2017/892 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2017/892 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Liidu finantsabi ülemmäära 50 %-lt 60 %-le suurendamise rakendamine

1.   Liidu finantsabi ülemmäära suurendatakse 50 %-lt 60 %-le tunnustatud tootjaorganisatsiooni ühe rakenduskava või rakenduskava osa kohta määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punkti f alusel, juhul kui:

a)

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punktis f osutatud tingimused on täidetud rakenduskava rakendamise igal aastal ning käesoleva määruse artikli 9 lõike 2 punktis g osutatud korra kohaselt:

b)

tunnustatud tootjaorganisatsioon on teinud taotluse oma rakenduskava esitamise ajal.

2.   Kohaldades liidu finantsabi ülemmäära suurendamist 50 %-lt 60 %-le ühe rakenduskava või rakenduskava osa kohta, arvutatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punktis f osutatud tootjaorganisatsioonide puu- ja köögiviljatoodangu turustamise määr rakenduskava iga aasta kohta kui osa, mille moodustab tootjaorganisatsioonide poolt asjaomases liikmesriigis turustatud toodangu väärtus selles liikmesriigis turustatud puu- ja köögiviljatoodangu koguväärtusest delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 23 lõikes 1 sätestatud arvestusperioodil.

Olenemata sellest arvutavad liikmesriigid, kes kohaldavad delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 23 lõikes 3 sätestatud alternatiivset meetodit, määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punktis f osutatud tootjaorganisatsioonide puu- ja köögiviljatoodangu turustamise määra rakenduskava iga aasta kohta vastavalt osale, mille moodustab tootjaorganisatsioonide poolt asjaomases liikmesriigis turustatud toodangu väärtus selles liikmesriigis turustatud puu- ja köögiviljatoodangu koguväärtusest ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember, mis eelneb aastale, mil abi käesoleva määruse artikli 8 kohaselt heaks kiidetakse.

3.   Liikmesriigid teatavad taotluse esitanud tootjaorganisatsioonile heakskiidetud toetussumma, sh summa, mis tuleneb toetusmäära suurendamisest määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punkti f alusel, hiljemalt rakenduskava rakendamisele eelneva aasta 15. detsembriks, nagu on sätestatud käesoleva määruse artiklis 8.

4.   Liikmesriigid kontrollivad igal rakenduskava rakendamise aastal, et tingimused liidu finantsabi ülemmäära suurendamiseks 50 %-lt 60 %-le määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 3 punkti f alusel on täidetud.“

2)

Artikli 4 lõike 1 punkti a muudetakse järgmiselt:

„a)

lähteolukorra kirjeldus, mis põhineb vajaduse korral II lisa tabelis 4.1 loetletud üldistel näitajatel;“.

3)

Artikli 9 lõiked 6 ja 7 asendatakse järgmisega:

„6.   Tootjaorganisatsioonid esitavad toetusetaotluse seoses meetmetega, mida rakendatakse tootjaorganisatsioonide tasandil liikmesriigis, kus neid on tunnustatud. Kui nad on riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu liikmed, esitavad tootjaorganisatsioonid liikmesriigile, kus asub riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu peakontor, taotluse koopia.

7.   Riikidevaheline tootjaorganisatsioonide liit esitab toetusetaotluse seoses meetmetega, mida rakendatakse riikidevahelise liidu tasandil liikmesriigis, kus asub asjaomase liidu peakontor. Liikmesriigid tagavad, et topeltrahastamise ohtu ei ole.“

4)

Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad vastu tingimused, mis peavad olema täidetud müügiedendus- ja teavitusmeetmete puhul, sh meetmed ja tegevused, mille eesmärk on puu- ja köögiviljaturu mitmekesistamine ja konsolideerimine, olenemata sellest, kas need meetmed on seotud kriisiennetamise või -ohjamisega. Kõnealuste tingimuste alusel peab olema võimalik vajaduse korral meetmete kiire kohaldamine.

Meetmete põhieesmärk on tootjaorganisatsioonide ja nende liitude turustatavate toodete konkurentsivõime suurendamine suurte turuhäirete, tarbijate usalduse kaotuse või muude sama laadi probleemide korral.

Tootjaorganisatsioonide ja nende liitude rakendatavate müügiedendus- ja teavitusmeetmete konkreetsed eesmärgid on:

a)

suurendada teadlikkust liidu põllumajandustoodete kvaliteedist ja kõrgetest kvaliteedistandarditest, mida liidus nende tootmise suhtes kohaldatakse;

b)

suurendada liidu põllumajandustoodete ja teatavate töödeldud toodete konkurentsivõimet ja tarbimist ning suurendada teadlikkust nende kvaliteedist nii liidus kui ka väljaspool liitu;

c)

suurendada teadlikkust liidu kvaliteedisüsteemidest nii liidus kui ka väljaspool liitu;

d)

suurendada liidu põllumajandustoodete ja teatavate töödeldud toodete turuosa, pöörates tähelepanu suurima kasvupotentsiaaliga turgudele kolmandates riikides; ning

e)

suurte turuhäirete, tarbijate usalduse kaotuse või muude sama laadi probleemide korral aidata kaasa normaalsete turutingimuste taastumisele liidus.“

5)

III peatükk jäetakse välja.

6)

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 21

Tootjarühmadelt, tootjaorganisatsioonidelt ja tootjaorganisatsioonide liitudelt saadav teave ja aastaaruanded ning liikmesriikide aastaaruanded

Liikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral esitavad määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125e kohaselt loodud tootjarühmad, tunnustatud tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud ning riikidevahelised tootjaorganisatsioonide ja tootjarühmade liidud igasuguse asjakohase teabe, mis on vajalik delegeeritud määruse (EL) 2017/891 artikli 54 punktis b osutatud aastaaruande koostamiseks. Aastaaruande ülesehitus on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed teabe kogumiseks liikmete arvu ning turustatud toodangu mahu ja väärtuse kohta nende tootjaorganisatsioonide puhul, kes ei ole esitanud rakenduskava. Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 27 osutatud tootjaorganisatsioonid ja tootjarühmad peavad esitama liikmete arvu ning turustatud toodangu mahu ja väärtuse.“

7)

Artikli 33 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriik, kus asub riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu peakontor,

a)

vastutab täielikult kõnealuse organisatsiooni või liidu sellise kontrollimise korralduse eest, mis on seotud riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu tasandil kohaldatava rakenduskava kohaste meetmetega ja riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu rakendusfondiga, ning halduskaristuste kohaldamise eest, kui sellise kontrolli tulemusel selgub, et kohustusi ei ole täidetud, ning

b)

tagab selliste riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu rakenduskava kohaste meetmete kontrolli ja maksete korraldamise, mida rakendatakse väljaspool selle liikmesriigi territooriumi, kus asub liidu peakontor.

4.   Rakenduskavade kohased meetmed vastavad selle liikmesriigi normidele ja riiklikule strateegiale, kus esitatakse toetusetaotlus vastavalt artikli 9 lõigetele 6 ja 7.

Keskkonnakaitse- ja fütosanitaarmeetmed ning kriisiennetus- ja -ohjemeetmed peavad siiski vastama selle liikmesriigi normidele, kus meetmeid ja tegevusi tegelikult rakendatakse.“

8)

Artikli 39 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 182 lõikes 1 osutatud täiendavat imporditollimaksu võib kohaldada käesoleva määruse VII lisas loetletud toodete suhtes ja ajavahemikel. Kõnealust täiendavat imporditollimaksu kohaldatakse, kui mis tahes toodete kogused, mis on lastud vabasse ringlusse kõnealuses lisas sätestatud kohaldamisperioodidel, ületavad kõnealuse toote käivituskogust, välja arvatud juhul, kui import tõenäoliselt ei häiri liidu turgu või kui täiendava imporditollimaksu mõju oleks kavandatud eesmärki arvestades ebaproportsionaalne.“

9)

I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 606/2009 muutmine

Määrusesse (EÜ) nr 606/2009 lisatakse artikkel 12a:

„Artikkel 12a

Teatamine liikmesriikide otsustest lubada naturaalse alkoholisisalduse suurendamist

1.   Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada võimalust lubada naturaalse alkoholisisalduse suurendamist mahuprotsentides vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa I osa A jao punktile 3, teatavad sellest komisjonile enne otsuse vastuvõtmist. Teates märgivad liikmesriigid protsendi, mille võrra määruse (EL) nr 1308/2013 VIII lisa I osa A jao punktis 2 kindlaks määratud piirmäära on tõstetud, otsusega seotud piirkonnad ja sordid, ning esitavad andmed ja tõendid selle kohta, et asjaomastes piirkondades on ilmastikutingimused olnud erakordselt ebasoodsad.

2.   Teade koostatakse kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (*1) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 (*2).

3.   Komisjon edastab teate enda loodud teabesüsteemi kaudu teiste liikmesriikide ametiasutustele.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Artikli 1 punkte 5, 6 ja 9 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 138, 25.5.2017, lk 57).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15).

(5)  Komisjoni 10. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 1).


LISA

„I LISA

Artiklis 2 osutatud säästvate rakenduskavade riikliku strateegia ülesehitus ja sisu

1.   Riikliku strateegia kestus

Määrab liikmesriik.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 36 lõike 2 punktides a ja b osutatud olukorra tugevate ja nõrkade külgede analüüs ning arengupotentsiaal, nendega sobiv strateegia ja valitud prioriteetide põhjendus.

2.1.   Olukorra analüüs.

Puu- ja köögiviljasektori hetkeolukorra kirjeldus, kasutades arvandmeid ja esitades tugevad ja nõrgad küljed, olulised erinevused, vajadused ja lüngad ning arengupotentsiaali II lisa tabelis 4.1 määratletud ühiste alusnäitajate ja vajaduse korral muude asjakohaste täiendavate näitajate alusel. Kirjelduses peab vähemalt sisalduma:

puu- ja köögiviljasektori tulemuslikkus: puu- ja köögiviljasektori tugevad ja nõrgad küljed, konkurentsivõime ning tootjaorganisatsioonide arengupotentsiaal;

puu- ja köögiviljatootmise mõju keskkonnale (toime, surve ja kasu), sh peamised arengusuunad.

2.2.   Tugevate ja nõrkade külgedega sobiv strateegia.

Selliste põhivaldkondade kirjeldus, milles sekkumisest oodatakse maksimaalset lisandväärtust:

rakenduskavades seatud eesmärkide ja nendega seotud oodatavate tulemuste asjakohasus ning nende tegeliku saavutamise võimalik ulatus;

strateegia sisemine sidusus, vastastikku tugevdava toime olemasolu ning võimalikud konfliktid või vastuolud erinevate valitud meetmete rakenduslike eesmärkide vahel;

valitud meetmete järjepidevus ja täiendavus muude riiklike või piirkondlike meetmete ning liidu fondide kaudu toetatud tegevustega, eelkõige maaelu arengu ja müügiedendusprogrammidega;

oodatavad tulemused ja mõju võrreldes esialgse olukorraga ning nende panus liidu eesmärkide saavutamisse.

2.3.   Mõjuhinnang varasema riikliku strateegia kohta (kui on asjakohane).

Hiljuti rakendatud rakenduskavade tulemuste ja mõju kirjeldus.

3.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 36 lõike 2 punktis c osutatud rakenduskavade eesmärgid ja tulemuslikkuse näitajad.

Valitud rahastamiskõlblike meetmete kirjeldus (mittetäielik loetelu), eesmärgid, kontrollitavad sihttasemed ja näitajad, mis võimaldavad hinnata eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, meetmete tulemuslikkust ja tõhusust.

3.1.   Kõiki meetmeid või mitut liiki meetmeid käsitlevad tingimused.

Liikmesriigid tagavad, et kõik riikliku strateegia ja riikliku raamistikuga hõlmatud meetmed on tõendatavad ja kontrollitavad. Kui rakenduskavade kohaldamise hindamise käigus ilmneb, et kontrollitavuse ja tõendatavuse nõuded ei ole täidetud, kohandatakse asjaomaseid meetmeid vastavalt või tühistatakse need. Kui toetust antakse standardse kindla summa või ühikuhindade astmike alusel, tagavad liikmesriigid, et vastavad arvutused on nõuetekohased ja õiged ning tehtud eelnevalt kindlaks määratud korraliku, õiglase ja tõendatava arvutuse alusel. Keskkonnameetmed peavad vastama määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõikes 5 sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid võtavad vastu kaitsemeetmed, normid ja kontrollimeetmed selle tagamiseks, et valitud rahastamiskõlblikud meetmed ei saaks toetust muudest asjakohastest ühise põllumajanduspoliitika rahastamisvahenditest, eelkõige maaelu arengu ja müügiedendusprogrammidest ega muudest riiklikest või piirkondlikest kavadest. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 6 kohaselt kasutusele võetud tõhusad meetmed, et kaitsta keskkonda rakenduskavade kohaselt toetatavatest investeeringutest tuleneva võimaliku suureneva surve eest ning kõnealuse määruse artikli 36 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahastamiskõlblikkuskriteeriumid selle tagamiseks, et rakenduskavadest toetatavate üksikutesse põllumajandusettevõtetesse tehtavate investeeringute puhul järgitakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 191 ning liidu seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud eesmärke.

3.2.   Eriteave selliste meetmete liikide kohta, millega püütakse saavutada määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõikes 1 sätestatud või osutatud eesmärke (täita ainult valitud meetmete liikide kohta).

3.2.1.   Põhivara soetamine

toetuse saamise tingimustele vastavad investeeringuliigid,

muud toetuse saamise tingimustele vastavad soetusviisid (nt rentimine, liisimine),

toetuse saamise tingimuste üksikasjad.

3.2.2.   Muud meetmed

toetuse saamise tingimustele vastavate tegevuste liikide kirjeldus,

toetuse saamise tingimuste üksikasjad.

4.   Pädevate ametiasutuste ja vastutavate asutuste määramine.

Riikliku strateegia juhtimise, järelevalve ja hindamise eest vastutava riikliku asutuse määramine liikmesriigis.

5.   Järelevalve- ja hindamissüsteemide kirjeldus

Riiklikus strateegias sätestatud tulemusnäitajad hõlmavad artikliga 4 ettenähtud ja II lisa tabelis 4.1 loetletud tulemusnäitajaid. Vajaduse korral täpsustatakse riiklikus strateegias täiendavaid näitajaid, mis kajastavaid riiklikele rakenduskavadele eriomaseid riiklikke või piirkondlikke vajadusi, tingimusi ja eesmärke.

5.1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 36 lõike 2 punktides d ja e osutatud rakenduskavade hindamine ja tootjaorganisatsioonide aruandekohustus.

Rakenduskavadega seotud järelevalve- ja hindamisnõuete ning menetluste, sh tootjaorganisatsioonide aruandekohustuse kirjeldus.

5.2.   Riikliku strateegia järelevalve ja hindamine.

Riikliku strateegiaga seotud järelevalve- ja hindamisnõuete ning menetluste kirjeldus.

„II LISA

Aastaaruande A osa

AASTAARUANDE ÜLESEHITUS – A OSA

Käesolevas dokumendis esitatud vormid moodustavad A osa aastaaruandest, mille liikmesriikide pädevad ametiasutused peavad edastama Euroopa Komisjonile aruandealusele kalendriaastale järgneva aasta 15. novembriks.

Vormide aluseks on aruandeid käsitlevad nõuded, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/891 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) artikli 54 punktis b ja V lisas.

1.   Haldusalane teave

Tabel 1.1.

Määruse (EL) nr 1308/2013 I jaotise II peatüki 3. jao ning II jaotise III peatüki 1., 2. ja 3. jao rakendamiseks (seoses puu- ja köögiviljasektoriga) vastu võetud riiklike õigusaktide muudatused

Tabel 1.2.

Rakenduskavade suhtes kohaldatava säästvate rakenduskavade riikliku strateegiaga seotud muudatused

2.   Teave tootjaorganisatsioonide, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude ja tootjarühmade kohta

Tabel 2.1.

Tootjaorganisatsioonid

Tabel 2.2.

Riikidevahelised tootjaorganisatsioonid

Tabel 2.3.

Tootjaorganisatsioonide liidud

Tabel 2.4.

Riikidevahelised tootjaorganisatsioonide liidud

Tabel 2.5.

Tootjarühmad

3.   Teave asjaomaste kulude kohta

Tabel 3.1.

Tootjaorganisatsioonide, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitudega seotud kulud

Tabel 3.2.

Tootjaorganisatsioonide, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude rakenduskavadega seotud kogukulud

Tabel 3.3.

Tootjarühmade kogukulud

Tabel 3.4.

Turult kõrvaldamine

4.   Rakenduskavade/tunnustuskavade järelevalve

Tabel 4.1.

Tootjaorganisatsioonide ja riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitudega seotud näitajad

Tabel 4.2.

Tootjarühmadega seotud näitajad

Selgitavad märkused

Lühendid

Põllumajandustoodete ühine turukorraldus

ÜTK

Tootjarühm

TR

Tootjaorganisatsioonid

TO

Riikidevahelised tootjaorganisatsioonid

RTO

Tootjaorganisatsioonide liit

TOL

Riikidevaheline tootjaorganisatsioonide liit

RTOL

Rakendusfond

RF

Rakenduskava

RK

Turustatud toodangu väärtus

TTV

Liikmesriik

Liikmesriik

Riikide tunnused

Riigi nimi (originaalkeeles)

Lühinimi (eesti k)

Kood

Belgique/België

Belgia

BE

България (*1)

Bulgaaria

BG

Česká republika

Tšehhi Vabariik

CZ

Danmark

Taani

DK

Deutschland

Saksamaa

DE

Eesti

Eesti

EE

Éire/Ireland

Iirimaa

IE

Ελλάδα (*1)

Kreeka

EL

España

Hispaania

ES

France

Prantsusmaa

FR

Italia

Itaalia

IT

Κύπρος (*1)

Küpros

CY

Latvija

Läti

LV

Lietuva

Leedu

LT

Luxembourg

Luksemburg

LU

Magyarország

Ungari

HU

Malta

Malta

MT

Nederland

Madalmaad

NL

Österreich

Austria

AT

Polska

Poola

PL

Portugal

Portugal

PT

Republika Hrvatska

Horvaatia

HR

România

Rumeenia

RO

Slovenija

Sloveenia

SI

Slovensko

Slovakkia

SK

Suomi/Finland

Soome

FI

Sverige

Rootsi

SE

United Kingdom

Ühendkuningriik

UK

Piirkonnakoodid

Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

Asjaomase piirkonna märkimine iga jao avalehel ja iga tabeli alguses on valikuline võimalus liikmesriigile, kes soovib esitada andmed piirkondade kaupa.

TOde, RTOde, TOLide, RTOLide ja TRide koodnumber (ID)

Iga TO, RTO, TOLi, RTOLi ja TRi koodnumber on KORDUMATU. Kui TO, RTO, TOLi, RTOLi või TRi tunnustus kehtetuks tunnistatakse, ei kasutata sama koodnumbrit kunagi uuesti.

Rahalised väärtused

Rahalised väärtused esitatakse eurodes, välja arvatud omavääringut kasutavate liikmesriikide puhul. Lahter „OMAVÄÄRING“ on tabelite ÜLAOSAS

Vääring

 

Lahtrisse märgitakse kasutatud omavääringu kood.

 

KOOD

Euro

EUR

Naelsterling

GBP

Kontaktpunkt

Liikmesriik:

 

Aasta:

 

Piirkond:

 

 

 


Organisatsioon

Nimi

 

Postiaadress

 

Kontaktisik 1

Perekonnanimi

 

Eesnimi

 

Ametinimetus

 

E-posti aadress

 

Töötelefon

 

Faks

 

Kontaktisik 2

Perekonnanimi

 

Eesnimi

 

Ametinimetus

 

E-posti aadress

 

Töötelefon

 

Faks

 

Aastaaruanne – A osa

Liikmesriik:

 

Aasta:

 

Piirkond:

 

 

 

1. JAGU

HALDUSALANE TEAVE

Tabel 1.1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 I jaotise II peatüki 3. jao rakendamiseks (seoses puu- ja köögiviljasektoriga) vastu võetud riiklike õigusaktide muudatused

Liikmesriigi õigusaktid

Nimetus

Avaldamine liikmesriigi ametlikus väljaandes

link

 

 

 


Tabel 1.2.   Rakenduskavade suhtes kohaldatava säästvate rakenduskavade riikliku strateegiaga seotud muudatused

Riiklik strateegia

Riikliku strateegia muudatused  (1)

link

 

 

Aastaaruanne – A osa

Liikmesriik:

 

Aasta:

 

Piirkond:

 

 

 

2. JAGU

TOde, RTOde, TOLide, RTOLide ja TRidega SEOTUD TEAVE

Tabel 2.1.   Tootjaorganisatsioonid

Tunnustatud TOde koguarv

 

Peatatud tunnustusega TOde koguarv

 

Kehtetuks tunnistatud tunnustusega TOde koguarv

 

Teise (või mitme) TO, RTO, TOLi või RTOLiga ühinenud TOde koguarv

Asjaomaste TOde koguarv

 

Uute TOde, RTOde, TOLide ja RTOLide koguarv

 

Uute ID-numbrite arv

 

TOde liikmete arv

Kokku

 

Juriidilised isikud

 

Füüsilised isikud

 

Puu- ja/või köögiviljatootjate arv

 

Rakenduskava rakendavate TOde koguarv

tunnustatud TOd

 

peatatud tunnustusega TOd

 

ühinemisega seotud TOd

 

Värskelt turustatava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Töödeldava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatava maa pindala (ha) (*2)

 


Tabel 2.2.   Riikidevahelised tootjaorganisatsioonid  (2)

Tunnustatud RTOde koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

 

oetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO peakontor

 

Peatatud tunnustusega RTOde koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

 

loetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO peakontor

 

Kehtetuks tunnistatud tunnustusega RTOde koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

 

loetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO peakontor

 

Teise (või mitme) RTO või RTOLiga ühinenud RTOde koguarv

Asjaomaste RTOde koguarv

 

Uute RTOde ja RTOLide koguarv

 

Uute ID-numbrite arv

 

RTOde liikmete arv

Kokku

 

Juriidilised isikud

 

Füüsilised isikud

 

Puu- ja/või köögiviljatootjate arv

 

Rakenduskava rakendavate RTOde koguarv

tunnustatud RTOd

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

peatatud tunnustusega RTOd

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

ühinemisega seotud RTOd

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

Värskelt turustatava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Töödeldava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatava maa pindala (ha) (*3)

 


Tabel 2.3.   Tootjaorganisatsioonide liidud  (3)

Tunnustatud TOLide koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

Peatatud tunnustusega TOLide koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

Kehtetuks tunnistatud tunnustusega TOLide koguarv

 

 

liikmest tootjaorganisatsioonide arv

 

Teise (või mitme) TOLiga või RTOLiga ühinenud TOLide koguarv

Seotud TOLide koguarv

 

Uute TOLide ja RTOLide koguarv

 

Uute ID-numbrite arv

 

TOLide liikmete arv

Kokku

 

Juriidilised isikud

 

Füüsilised isikud

 

Puu- ja/või köögiviljatootjate arv

 

Rakenduskava rakendavate TOLide koguarv

tunnustatud TOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

peatatud tunnustusega TOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

ühinemisega seotud TOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

Värskelt turustatava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Töödeldava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatava maa pindala (ha) (*4)

 


Tabel 2.4.   Riikidevahelised tootjaorganisatsioonide liidud  (4)

Tunnustatud RTOLide koguarv

 

 

liikmest TO/RTO/TOLide arv

 

 

loetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO/RTO/TOLi peakontor

 

Peatatud tunnustusega RTOLide koguarv

 

 

liikmest TO/RTO/TOLide arv

 

 

loetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO/RTO/TOLi peakontor

 

Kehtetuks tunnistatud tunnustusega RTOLide koguarv

 

 

liikmest TO/RTO/TOLide arv

 

 

loetelu liikmesriikide kohta, kus asub liikmest TO/RTO/TOLi peakontor

 

Teise (või mitme) RTOLiga ühinenud RTOLide koguarv

Asjaomaste RTOLide koguarv

 

Uute RTOLide koguarv

 

Uute ID-numbrite arv

 

RTOLide liikmete arv

Kokku

 

Juriidilised isikud

 

Füüsilised isikud

 

Puu- ja/või köögiviljatootjate arv

 

Rakenduskava rakendavate RTOLide koguarv

tunnustatud RTOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

peatatud tunnustusega RTOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

ühinemisega seotud RTOLid

täieliku rakenduskavaga

 

osalise rakenduskavaga

 

Värskelt turustatava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Töödeldava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatava maa pindala (ha) (*5)

 


Tabel 2.5.   Tootjarühmad

Tunnustatud tootjarühmade koguarv

 

Peatatud tunnustusega tootjarühmade koguarv

 

Kehtetuks tunnistatud tunnustusega tootjarühmade koguarv

 

Tootjaorganisatsiooniks saanud tootjarühmade koguarv

 

Teise (või mitme) tootjarühmaga ühinenud tootjarühmade koguarv

Asjaomaste tootjarühmade koguarv

 

Uute tootjarühmade koguarv

 

Uute ID-numbrite arv

 

Tootjarühmade liikmete arv

Kokku

 

Juriidilised isikud

 

Füüsilised isikud

 

Puu- ja/või köögiviljatootjate arv

 

Värskelt turustatava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Töödeldava toodangu osa

Väärtus

 

Maht (tonnides)

 

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatava maa pindala (ha) (*6)

 

Aastaaruanne – A osa

Liikmesriik:

 

Aasta:

 

Piirkond:

 

 

 

3. JAGU

KULUDE TEAVE

Tabel 3.1.   TOde, RTOde, TOLide ja RTOLidega seotud kulud

 

Kõik TOd

Kõik RTOd

Kõik TOLid

Kõik RTOLid

Rakendusfond

Kokku heakskiidetud

 

 

 

 

Organisatsiooni ja/või selle liikmete rahalise osaluse summa

 

 

 

 

Liidu finantsabi summa

 

 

 

 

Lõplik rakendusfond

KOKKU kulutatud

 

 

 

 

Organisatsiooni liikmete rahalise osaluse summa

 

 

 

 

Liidu finantsabi summa

 

 

 

 

Riiklik finantsabi

Tegelikult makstud riiklik finantsabi kokku

 

 

Tegelikult makstud riikliku finantsabi prognoositav ELi poolt tagasimakstud summa

 

Loetelu piirkondadest, mis on saanud finantsabi vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 35

 

Turustatud toodangu väärtus (arvutatud kooskõlas määruse (EL) 2017/891 artikliga 22)

 

 

 

 

(eurodes või omavääringus)

Tabel 3.2.   TOde, RTOde, TOLide ja RTOLide rakenduskavade tegelikud kogukulud

Meetmed/tegevused

Määruse (EL) nr 2017/891 artikli 2 punktid f ja g

Eesmärgid

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõiked 1 ja 3 ning artikli 152 lõike 1 punkt c

Tegelikud kogukulud (eurodes või omavääringus)

Kõik TOd

Kõik RTOd

Kõik TOLid

Kõik RTOLid

Investeeringud

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

 

 

 

 

Teadusuuringud

 

 

 

 

Teadusuuringud ja eksperimentaaltootmine

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Kvaliteedikavad (ELi ja riiklikud) ning kvaliteedi parandamisega seotud meetmed

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Müügiedendamine ja teavitamine

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Toodete müügi edendamine

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

 

 

 

 

Koolitusmeetmed ja parimate tavade vahetamine

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

 

 

 

 

Nõuandeteenused ja tehniline tugi

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Mahepõllumajanduslik tootmine

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Integreeritud tootmine

 

 

 

 

Veeressursside tõhusam kasutamine või majandamine, sh vee säästmine ja drenaaž

 

 

 

 

Mullakaitse tegevus

 

 

 

 

Tegevus bioloogilist mitmekesisust soodustavate elupaikade loomiseks või säilitamiseks, maastiku säilitamiseks, sh ajalooliste objektide kaitse

 

 

 

 

Energiasäästu soodustav tegevus (v.a transport)

 

 

 

 

Jäätmetekke vähendamise ja jäätmekäitluse tõhustamisega seotud tegevus

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

Turundus

 

 

 

 

Ühisfondide moodustamine

Kriisiennetus ja -ohje

 

 

 

 

Ühisfondide täiendamine

 

 

 

 

Viljapuuaedade taastamine

 

 

 

 

Turult kõrvaldamine

 

 

 

 

tasuta jagamiseks

 

 

 

 

muud

 

 

 

 

Toorelt koristamine

 

 

 

 

Koristamata jätmine

 

 

 

 

Saagikindlustus

 

 

 

 

Juhendamine

 

 

 

 

Halduskulud

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Keskkonnameetmed

Kriisiennetus ja -ohje

Teadusuuringud

Muud

Tootmise planeerimine

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

 

 

 

 

Märkus.

Määruses (EL) nr 1308/2013 on sätestatud järgmised eesmärgid:

Tootmise planeerimine     Artikli 33 lõike 1 punkt a ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid i, ii ja xi

Toodete kvaliteedi parandamine     Artikli 33 lõike 1 punkt b ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid i, iv ja vi

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine     Artikli 33 lõike 1 punkt c ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid i, ii, iii, iv, ix ja xi

Toodete müügi edendamine     Artikli 33 lõike 1 punkt d ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid vi ja ix

Keskkonnameetmed     Artikli 33 lõike 1 punkt e ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid iii, iv, v, vii ja viii

Kriisiennetus ja -ohje     Artikli 33 lõike 1 punkt f ja lõike 3 punkt a ning artikli 152 lõike 1 punkti c alapunktid iv ja xi

Teadusuuringud     Artikli 152 lõike 1 punkti c alapunkt iv


Tabel 3.3.   Tootjarühmade tegelikud kogukulud

 

Kõikide tootjarühmade tegelikud kogukulud

(eurodes või omavääringus)

Tootjarühmade investeeringud

Tootjarühmade tunnustamiseks vajalikud investeeringud

 

liidu finantsabi summa

 

liikmesriigi finantsabi summa

 

tootjarühma / tootjarühma liikme rahalise osaluse summa

 


Tabel 3.4.   Turult kõrvaldamine

 

Aastane kogumaht

(tonnides)

Kogukulud

(eurodes või omavääringus)

Liidu finantsabi summa

Tasuta jagamiseks

(tonnides)

Kompostimiseks

(tonnides)

Töötleva tööstuse käsutusse

(tonnides)

Muu sihtotstarve

(tonnides)

Määruse (EL) 2017/891 IV lisas loetletud tooted

Lillkapsad

 

 

 

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

Viinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

Aprikoosid

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinid

 

 

 

 

 

 

 

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

Baklažaanid

 

 

 

 

 

 

 

Melonid

 

 

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinid

 

 

 

 

 

 

 

Satsumad

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

Muud tooted

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Aastaaruanne – A osa

Liikmesriik:

 

Aasta:

 

Piirkond:

 

 

 

4. JAGU

RAKENDUSKAVADE JÄRELEVALVE

Näitajad, mis on seotud tunnustatud tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude, riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja tootjarühmade rakendus- või tunnustuskava kohase tegevusega, ei hõlma tingimata kõiki tegureid, mis võivad kajastuda rakenduskava väljundites, tulemustes ja mõjus ning neid omakorda mõjutada. Seepärast peaks näitajate abil kajastatavaid andmeid tõlgendama sellise kvantitatiivse ja kvalitatiivse teabe valguses, mis on seotud rakendus- või tunnustuskava rakendamise edu või läbikukkumist mõjutavate muude oluliste teguritega.

Kui liikmesriik kasutab näitajate arvutamiseks valimit, teatatakse komisjonile koos aastaaruandega valimi suurus, selle esindatus ja muud põhielemendid.

Tabel 4.1.   TOde, RTOde, TOLide ja RTOLidega seotud näitajad

Meetmed/tegevused

Määruse (EL) nr 2017/891 artikli 2 punktid f ja g

Eesmärgid

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõiked 1 ja 3 ning artikli 152 lõike 1 punkt c

Näitajad

Kõik TOd

Kõik RTOd

Kõik TOLid

Kõik RTOLid

Investeeringud (5)

Tootmise planeerimine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Turustatud toodangu koguväärtus / turustatud toodangu kogumaht (eurodes või omavääringus / kg)

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Teadusuuringud

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Teadusuuringud ja eksperimentaaltootmine

Tootmise planeerimine

Koguväärtus

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Koguväärtus

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Koguväärtus

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Koguväärtus

 

 

 

 

Kvaliteedikavad (ELi ja riiklikud) (6) ning kvaliteedi parandamisega seotud meetmed

Toodete kvaliteedi parandamine

KPN/KGT/GTT (7) pindala (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Maht (tonnides)

 

 

 

 

Müügiedendamine ja teavitamine (8)

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Müügiedenduskampaaniate arv

 

 

 

 

Toodete müügi edendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Müügiedenduskampaaniate arv

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Müügiedenduskampaaniate arv

 

 

 

 

Koolitusmeetmed ja parimate tavade vahetamine

Tootmise planeerimine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Kriisiennetus ja -ohje

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Nõuandeteenused ja tehniline tugi

Tootmise planeerimine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Mahepõllumajanduslik tootmine

Keskkonnameetmed

Mahepõllumajanduslikuks puu- ja/või köögiviljatootmiseks kasutatav maa (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Integreeritud tootmine

Integreeritud puu- ja/või köögiviljatootmiseks kasutatav maa (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Veeressursside tõhusam kasutamine või majandamine, sh vee säästmine ja drenaaž

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatav maa, kus tuleb vee kasutamist vähendada (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Mahuerinevus (m3)

(n – 1 / n)

 

 

 

 

Mullakaitse tegevus

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatav mullaerosiooni ohus olev maa, kus rakendatakse erosioonivastaseid meetmeid (ha  (9))

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Väetise kasutamise erinevus hektari kohta (t/ha)

(n – 1 / n)

 

 

 

 

Tegevus bioloogilist mitmekesisust soodustavate elupaikade loomiseks või säilitamiseks, maastiku säilitamiseks, sh ajalooliste objektide kaitse

Alad, kus toimub tegevus elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Energiasäästu soodustav tegevus (v.a transport)

Puu- ja köögiviljatootmiseks kasutatav maa, kus tuleb energia kasutamist vähendada (ha)

 

 

 

 

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Energiatarbimise erinevus

(n – 1 / n):

 

Tahke energiatoore

(t / turustatud toodangu maht)

 

 

 

 

Vedel energiatoore

(l / turustatud toodangu maht)

 

 

 

 

Gaas

(m3 / turustatud toodangu maht)

 

 

 

 

Elektrienergia

(kWh / turustatud toodangu maht)

 

 

 

 

Jäätmetekke vähendamise ja jäätmekäitluse tõhustamisega seotud tegevus

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Jäätmemahu erinevus (m3 / turustatud toodangu maht)

(n – 1 / n)

 

 

 

 

Pakendimahu erinevus (m3 / turustatud toodangu maht)

(n – 1 / n)

 

 

 

 

Transport

Energiatarbimise erinevus

(n – 1 / n):

 

 

 

 

Vedel energiatoore

(l / turustatud toodangu maht

 

 

 

 

Gaas

(m3 / turustatud toodangu maht

 

 

 

 

Elektrienergia

(kWh / turustatud toodangu maht)

 

 

 

 

Turundus

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Tegevuste arv

 

 

 

 

Ühisfondide moodustamine (10)

Kriisiennetus ja -ohje

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Ühisfondide täiendamine (11)

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Viljapuuaedade taastamine

Asjaomane ala (ha)

 

 

 

 

Turult kõrvaldamine (11)

Rakendatud tegevuste arv

 

 

 

 

Toorelt koristamine (12)

Rakendatud tegevuste arv

 

 

 

 

Asjaomane ala (ha)

 

 

 

 

Koristamata jätmine (12)

Rakendatud tegevuste arv

 

 

 

 

Asjaomane ala (ha)

 

 

 

 

Saagikindlustus

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Juhendamine

Rakendatud tegevuste arv

 

 

 

 

Muud

Tootmise planeerimine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Toodete kvaliteedi parandamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Toodete kaubandusliku väärtuse suurendamine

Ettevõtete arv

 

 

 

 

Keskkonnameetmed

Ettevõtete arv

 

 

 

 


Tabel 4.2.   Tootjarühmadega seotud näitajad

 

Näitaja

Arv

Tootjarühmade investeeringud

Tootjarühmade tunnustamiseks vajalikud investeeringud

Tootjarühmade liikmete arv

 

Tootjaorganisatsioonina tunnustatud tootjarühmade arv

 


(*1)  Transliteratsioon ladina tähestikku: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

(1)  Riiklikus strateegias aruandeaastal tehtud muudatuste kokkuvõte.

(*2)  v.a seened

(2)  Tabel käsitleb liikmesriike, kus asuvad riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide peakontorid.

Kogupindala tähendab pindala, mida kasutavad riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liikmed: tootjaorganisatsioonid, kasvatajad, kes kuuluvad tootjaorganisatsiooni, mis on riikidevahelise tootjaorganisatsiooni liige, ja kasvatajad, kes kuuluvad riikidevahelisse tootjaorganisatsiooni.

(*3)  v.a seened

(3)  Tabel käsitleb liikmesriike, kus asuvad tootjaorganisatsioonide liitude peakontorid.

Kogupindala tähendab pindala, mida kasutavad tootjaorganisatsioonide liitude liikmed: tootjaorganisatsioonid, kasvatajad, kes kuuluvad tootjaorganisatsiooni, mis on tootjaorganisatsioonide liidu liige.

(*4)  v.a seened

(4)  Tabel käsitleb liikmesriike, kus asuvad tootjaorganisatsioonide riikidevaheliste liitude peakontorid.

Kogupindala tähendab pindala, mida kasutavad riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide liitude liikmed: tootjaorganisatsioonid, kasvatajad, kes kuuluvad tootjaorganisatsiooni, mis on riikidevahelise tootjaorganisatsioonide liidu liige.

(*5)  v.a seened

(*6)  v.a seened

(5)  Sealhulgas vähetootlikud investeeringud, mis on seotud rakenduskava raames võetud kohustuste täitmisega.

(6)  Hõlmavad hulka tootmismeetoditega seotud üksikasjalikke kohustusi, a) mille järgimist kontrollib sõltumatu kontrolliasutus ja b) millega tagatakse lõpptoote kvaliteet, mis i) rahvatervise-, taimetervise- või keskkonnanormide puhul ületab oluliselt tavapäraseid kaubandusstandardeid ja ii) vastab olemasolevatele või prognoositavatele turuvõimalustele. Kvaliteedikavade peamised liigid hõlmavad ettepaneku kohaselt järgmist: a) sertifitseeritud mahepõllumajanduslik tootmine; b) kaitstud geograafilised tähised ja kaitstud päritolunimetused, c) sertifitseeritud integreeritud tootmine, d) eraviisilised sertifitseeritud tootekvaliteedi kavad.

(7)  Kaitstud päritolunimetused, kaitstud geograafilised tähised ja garanteeritud traditsioonilised tooted

(8)  Üks müügiedendus- või teavituskampaania päev on üks tegevus.

(9)  „Mullaerosiooni ohus“ on mis tahes veerjas maalapp, mille kalle on suurem kui 10 % ja mille suhtes kas on või ei ole võetud erosioonivastaseid meetmeid (nt muldkate, külvikord jne). Kui asjaomane teave on kättesaadav, võib liikmesriik selle asemel kasutada järgmist määratlust: „Mullaerosiooni ohus“ on mis tahes maalapp, mille hinnanguline mullakadu on suurem mullatekke loomulikust määrast ja mille suhtes kas on või ei ole võetud erosioonivastaseid meetmeid (nt muldkate, külvikord jne).

(10)  Eri ühisfondide moodustamisega/täiendamisega seotud tegevused on eraldi tegevused.

(11)  Sama toote turult kõrvaldamine aasta eri perioodidel ja erinevate toodete turult kõrvaldamine on eraldi tegevused. Konkreetse toote iga turult kõrvaldamise toiming on üks tegevus.

(12)  Saagi toorelt koristamine ja koristamata jätmine on eraldi tegevused. Sama toote saagi toorelt koristamine ja koristamata jätmine on üks tegevus sõltumata selleks kulunud päevade arvust, selles osalevate ettevõtete arvust ja asjaomaste maatükkide või hektarite arvust.


OTSUSED

17.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/38


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1147,

10. august 2018,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 5070 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), (1) eriti selle artikli 13 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused on võrdlusalus loatingimuste kehtestamisel direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste jaoks ja pädevad asutused peaksid kehtestama heite piirnormid, millega tagatakse, et tavapärastes käitamistingimustes ei ületata heitetaset, mis on saavutatav PVT-järeldustes kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga.

(2)

Liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate foorum, mis loodi komisjoni 16. mai 2011. aasta otsusega, (2) esitas komisjonile 19. detsembril 2017 oma arvamuse jäätmekäitlust käsitleva PVT-viitedokumendi kavandatava sisu kohta. See arvamus on üldsusele kättesaadav.

(3)

Käesoleva otsuse lisas esitatud PVT-järeldused on nimetatud PVT-viitedokumendi oluline osa.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Võetakse vastu lisas esitatud parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused seoses jäätmekäitlusega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. august 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

(2)  Komisjoni 16. mai 2011. aasta otsus, millega luuakse foorum teabevahetuseks vastavalt direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) artiklile 13 (ELT C 146, 17.5.2011, lk 3).


LISA

JÄÄTMEKÄITLUSE PARIMA VÕIMALIKU TEHNIKA (PVT) JÄRELDUSED

KOHALDAMISALA

Käesolevaid parima võimaliku tehnika (PVT) järeldusi kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL I lisas nimetatud järgmistele tegevusvaldkondadele:

5.1.

Ohtlike jäätmete kõrvaldamine või taaskasutamine tootmisvõimsusega üle 10 tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut järgmist meetodit:

a)

bioloogiline töötlemine;

b)

füüsikalis-keemiline töötlemine;

c)

segude koostamine või segamine enne mõne muu direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1 ja 5.2 loetletud meetodi rakendamist;

d)

ümberpakendamine enne mõne muu direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1 ja 5.2 loetletud meetodi rakendamist;

e)

lahustite taasväärtustamine/regenereerimine;

f)

anorgaaniliste materjalide, välja arvatud metallid ja metallide ühendid, ringlussevõtt/taasväärtustamine;

g)

hapete ja aluste regenereerimine;

h)

heite vähendamiseks kasutatud ainete taaskasutamine;

i)

katalüsaatorikomponentide taaskasutamine;

j)

õlide taasrafineerimine või korduskasutamine muul viisil;

5.3.

a)

Tavajäätmete kõrvaldamine tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut järgmist meetodit, välja arvatud nõukogu direktiivis 91/271/EMÜ (1) hõlmatud meetodid:

i)

bioloogiline töötlemine;

ii)

füüsikalis-keemiline töötlemine;

iii)

jäätmete töötlemine enne põletamist või koospõletamist;

iv)

tuha töötlemine;

v)

metallijäätmete, sealhulgas elektroonikaromude ja romusõidukite ning nende osade töötlemine purustites.

b)

tavajäätmete taaskasutamine või taaskasutamise ja kõrvaldamise kombinatsioon tootmisvõimsusega üle 75 tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut järgmist meetodit, välja arvatud direktiivis 91/271/EMÜ hõlmatud meetodid:

i)

bioloogiline töötlemine;

ii)

jäätmete töötlemine enne põletamist või koospõletamist;

iii)

tuha töötlemine;

iv)

metallijäätmete, sealhulgas elektroonikaromude ja romusõidukite ning nende osade töötlemine purustites.

Kui ainsaks teostatavaks jäätmetöötlustegevuseks on anaeroobne kääritamine, on selle tegevuse võimsuse künnisväärtuseks 100 tonni päevas.

5.5.

Mõne direktiivi 2010/75/EL I lisa punktides 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.6 loetletud meetodi rakendamisele eelnev ohtlike jäätmete ajutine ladustamine, mis pole hõlmatud direktiivi 2010/75/EL I lisa punktiga 5.4 ja mille kogumaht on üle 50 tonni, v.a ajutine kogumiseelne hoidmine jäätmete tekkekohas.

6.11.

Reovee [termin on muutunud; varem tõlgitud ka „heitvesi“] selline iseseisvalt käitatav puhastamine, mida ei hõlma nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ ja mida tehakse käitises, mille tegevusalad on kirjeldatud eespool punktides 5.1, 5.3 või 5.5.

Seoses reovee sellise iseseisvalt käitatava puhastamisega, mida ei hõlma direktiiv 91/271/EMÜ, käsitletakse neis PVT-järeldustes ka eri allikatest pärineva reovee kombineeritud töötlemist, kui reovee põhiline saastekoormus pärineb tegevustest, mis on nimetatud eespool punktides 5.1, 5.3 või 5.5.

Käesolevates PVT-järeldustes ei käsitleta järgmist:

paigutamine maapealsetesse basseinidesse;

loomakorjuste või loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtmine, mida hõlmab tegevuse kirjeldus direktiivi 2010/75/EL I lisa punktis 6.5, kui seda käsitletakse PVT-järeldustes tapamajade ja loomsete kõrvalsaaduste tööstuse kohta (SA);

sõnniku töötlemine käitises, kui seda käsitletakse PVT-järeldustes kodulindude ja sigade intensiivkasvatuse kohta (IRPP);

jäätmete vahetu (st ilma eeltöötluseta) taaskasutusse võtmine tooraine asemel käitistes, mille tegevusalasid käsitletakse muudes PVT-järeldustes, nt:

plii (nt patareidest), tsingi või alumiiniumi soolade vahetu taaskasutamine või katalüsaatorites sisalduvate metallide taaskasutamine. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused värviliste metallide tööstuse kohta (NFM);

paberi töötlemine selle ringlussevõtuks. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused puitmassi, paberi ja papi tootmiseks (PP);

jäätmete kasutamine kütusena/toorainena tsemendiahjudes. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmise jaoks (CLM);

jäätmete koospõletamine, pürolüüs ja gaasistamine. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused jäätmete põletamise kohta (WI) või PVT-järeldused suurte põletusseadmete jaoks (LCP);

prügilad. Neid hõlmab nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ (2). Eelkõige käsitletakse direktiivis 1999/31/EÜ püsivat ja pikaajalist ladustamist maa all (≥ üks aasta enne kõrvaldamist, ≥ kolm aastat enne taaskasutamist);

saastunud pinnase (st välja kaevamata pinnase) tervendamine kohapeal;

räbu ja koldetuha töötlemine. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused jäätmete põletamise kohta (WI) ja/või PVT-järeldused suurte põletusseadmete jaoks (LCP);

vanametalli ja metalli sisaldava materjali sulatamine. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused värviliste metallide tööstuse kohta (NFM), PVT-järeldused raua- ja terasetootmise jaoks (IS) ja/või PVT-järeldused sepikodade ja valukodade kohta (SF);

kasutatud hapete ja leeliste regenereerimine, kui seda hõlmavad PVT-järeldused mustmetallide töötlemise kohta;

kütuste põletamine, kui see ei tekita kuuma gaasi, mis jäätmetega otseselt kokku puutub. Seda võivad hõlmata PVT-järeldused suurte põletusseadmete jaoks (LCP) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 (3).

Lisaks võivad PVT-järeldustes käsitletud tegevusvaldkondadega seoses olulised olla järgmised PVT-järeldused ja -viitedokumendid:

majanduslik mõju ja terviklik keskkonnamõju (ECM);

ladustamisel tekkiv heide (EFS);

energiatõhusus (ENE);

tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest pärineva õhku- ja vetteheite seire (ROM);

tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmine (CLM);

reovee ja jääkgaaside ühised puhastus- ja käitlussüsteemid keemiatööstuses (CWW);

kodulindude või sigade intensiivkasvatus (IRPP).

Neid PVT-järeldusi kohaldatakse, ilma et see piiraks ELi õigusaktide asjakohaseid sätteid, nt jäätmehierarhia kohta.

MÕISTED

Käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

Kasutatud mõiste

Määratlus

Üldmõisted

Suunatud heide

Saasteainete heide keskkonda mistahes lõõri, toru, korstna jne kaudu. See hõlmab ka heidet pealt avatud biofiltritest.

Pidev mõõtmine

Tootmiskohas püsipaigaldusega automaatmõõtesüsteemiga tehtav mõõtmine.

Puhtusetõend

Kirjalik dokument, millega jäätmetekitaja või -valdaja tõendab, et asjaomane tühi jäätmepakend (nt vaat, konteiner) on vastuvõetavuskriteeriumite alusel puhas.

Hajusheide

Suunamata heide (nt tolm, orgaanilised ühendid, lõhn), mis võib eralduda pindallikatest (nt paakidest) või punktallikatest (nt toruäärikute kaudu). See hõlmab ka heidet välistingimustes aunkompostimisest.

Otseheide

Heide suublasse ilma reovee edasise käitlemiseta.

Heitekoefitsiendid

Arvud, mille saab heite hindamiseks korrutada teadaolevate andmetega, nagu käitise/protsessi või läbilaskevõime andmed.

Olemasolev käitis

Käitis, mis ei ole uus käitis.

Tõrvikpõletamine

Kõrgtemperatuuriline oksüdeerimine, mille käigus tööstusprotsessides tekkiva heitgaasi põlevad ühendid põletatakse lahtise leegiga. Tõrvikpõletamist kasutatakse peamiselt põlevatest gaasidest vabanemiseks ohutuse eesmärkidel või ebatavaliste töötingimuste korral.

Lendtuhk

Põlemiskambris või suitsugaasivoos moodustunud osakesed, mis kanduvad edasi suitsugaasis.

Kontrollimatu heide

Hajusheide punktallikatest.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed, nagu on määratletud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 2.

Kaudne heide

Heide, mis pole otseheide.

Vedelad biolagunevad jäätmed

Bioloogilist päritolu jäätmed, mille veesisaldus on suhteliselt suur (nt rasvapüüduritega kogutu, orgaanilised setted, toidujäätmed).

Käitise oluline ajakohastamine

Käitise ülesehituses või tehnilises lahenduses tehtav oluline muudatus, mis hõlmab töötlemismeetodite ja/või heite vähendamise meetodite ning nendega seotud seadmete olulist kohandamist või asendamist.

Mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Tahkete segajäätmete töötlemine, milles on ühendatud mehaaniline ja bioloogiline töötlemine, nagu aeroobne või anaeroobne töötlemine.

Uus käitis

Pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist asjaomases tegevuskohas esimest korda loa saanud käitis või täielikult asendatud käitis.

Väljund

Töödeldud jäätmed, mis jäätmekäitluskohast väljuvad.

Pastataolised jäätmed

Sete, mis ei voola vabalt.

Perioodiline mõõtmine

Mõõtmine teatavate ajavahemike järel käsitsi või automatiseeritult.

Taaskasutamine

Taaskasutamine, nagu on määratletud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punktis 15.

Rafineerimine

Vanaõli töötlemine, et muuta see baasõliks.

Regenereerimine

Töötlemisviisid ja protsessid, mille põhieesmärk on muuta töödeldud materjalid (nt kasutatud aktiivsüsi või kasutatud lahusti) taas sarnasel eesmärgil kasutatavaks.

Tundlik ala

Ala, mis vajab erikaitset, näiteks:

elamupiirkonnad;

inimtegevuse piirkonnad (nt naabruses asuvad töökohad, koolid, päevahoiukeskused, puhkealad, haiglad või hooldekodud).

Paigutamine maapealsetesse basseinidesse

Vedelate või püdelate jäätmete paigutamine kaevanditesse, tiikidesse, biotiikidesse jne.

Kütteväärtusega jäätmete käitlemine

Puidujäätmete, vanaõli, plastjäätmete, lahustijääkide jne töötlemine, et toota kütust või nende kütteväärtust tõhusamalt kasutada.

Lenduvad fluorosüsivesinikud

Lenduvad fluorosüsivesinikud: lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), mis koosnevad fluorosüsivesinikest, eelkõige täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikest (CFC), osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikest (HCFC) ja osaliselt halogeenitud fluorosüsivesinikest (HFC).

Lenduvad süsivesinikud

Lenduvad süsivesinikud: LOÜd, mis koosnevad ainult vesinikust ja süsinikust (nt etaan, propaan, isobutaan, tsüklopentaan).

LOÜ

Lenduv orgaaniline ühend, nagu on määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 45.

Jäätmevaldaja

Jäätmevaldaja, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (4) artikli 3 punktis 6.

Sisendjäätmed

Jäätmed, mida jäätmekäitluskohas käitlema hakatakse.

Vesipõhised vedeljäätmed

Jäätmed (nt emulsioonid, happejäägid, vett sisaldavad merejäätmed), mis koosnevad vett sisaldavatest vedelikest, hapetest/leelistest või pumbatavatest setetest ning mis pole vedelad biolagunevad jäätmed.

Saasteained/näitajad

Adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid (AOX)

Adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid, mida väljendatakse Cl-ina, hõlmavad adsorbeeritavate orgaaniliste ühenditega seotud kloori, broomi ja joodi.

Arseen

Arseen, mida väljendatakse As-ina, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi arseeniühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

BHT

Biokeemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mis kulub orgaanilise ja/või anorgaanilise aine biokeemiliseks oksüdeerimiseks viie (BHT5) või seitsme (BTH7) päeva jooksul.

Kaadmium

Kaadmium, mida väljendatakse Cd-na, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi kaadmiumiühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Klorofluorosüsivesinikud

Klorofluorosüsivesinikud: LOÜd, mis koosnevad süsinikust, kloorist ja fluorist.

Kroom

Kroom, mida väljendatakse Cr-ina, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi kroomiühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Kuuevalentne kroom

Kuuevalentne kroom, mida väljendatakse Cr(VI)na, hõlmab kõiki kroomiühendeid, milles kroom on oksüdatsiooniastmes +6.

KHT

Keemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mida on vaja orgaanilise aine täielikuks keemiliseks oksüdeerimiseks süsihappegaasiks. KHT näitab orgaaniliste ühendite massikontsentratsiooni.

Vask

Vask, mida väljendatakse Cu-na, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi vaseühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Tsüaniid

Vaba tsüaniid, mida väljendatakse CN-ina.

Tolm

Tahkete osakeste üldarv (õhus)

HOI

Nafta süsivesinike indeks. Süsivesiniklahustiga ekstraheeritavate ühendite summa (sh pika või hargneva ahelaga alifaatsed, alitsüklilised, aromaatsed või alküülasendatud aromaatsed süsivesinikud).

HCl

Kõik anorgaanilised gaasilised klooriühendid, väljendatud vesinikkloriidina (HCl).

HF

Kõik anorgaanilised gaasilised fluoriühendid, väljendatud vesinikfluoriidina (HF).

H2S

Vesiniksulfiid. Siia ei kuulu karbonüülsulfiid ja merkaptaanid.

Plii

Plii, mida väljendatakse Pb-na, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi pliiühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Elavhõbe

Elavhõbe, mida väljendatakse Hg-na, hõlmab elementaarelavhõbedat ning kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi elavhõbedaühendeid, mis on kas gaasilised, lahustunud või seotud osakeste külge.

NH3

Ammoniaak.

Nikkel

Nikkel, mida väljendatakse Ni-na, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi nikliühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Lõhnaaine kontsentratsioon

Euroopa lõhnaühikute (ouE) arv ühes kuupmeetris tavatingimustel ja mõõdetuna dünaamilise olfaktomeetriaga standardi EN 13725 kohaselt.

PCB

Polüklooritud bifenüül.

Dioksiinitaolised PCBd.

Polüklooritud bifenüülid, mis on loetletud komisjoni määruses (EÜ) nr 199/2006 (5).

PCDD/F

Polüklorodibensodioksiin/polüklorodibensofuraan(id).

PFOA

Perfluorooktaanhape.

PFOS

Perfluorooktaansulfoonhape.

Fenooliindeks

Fenoolide summa, väljendatud fenooli kontsentratsioonina ja mõõdetud standardi EN ISO 14402 kohaselt.

TOC

Orgaanilise süsiniku kogusisaldus, väljendatud C-na (vees), hõlmab kõiki orgaanilisi ühendeid.

Nüld

Üldlämmastik, väljendatud N-ina, hõlmab vaba ammoniaaki ja ammooniumlämmastikku (NH4–N), nitritlämmastikku (NO2–N), nitraatlämmastikku (NO3–N) ja orgaaniliselt seotud lämmastikku.

Püld

Üldfosfor, väljendatud P-na, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi fosforiühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

TSS

Hõljuvaine kogusisaldus. Kogu hõljuvaine massikontsentratsioon (vees), mis on mõõdetud filtrimisega läbi klaaskiudfiltrite ja kaalanalüütilise meetodiga.

TVOC

Lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisaldus, väljendatud süsinikuna (C, õhus).

Tsink

Tsink, mida väljendatakse Zn-ina, hõlmab kõiki anorgaanilisi ja orgaanilisi tsingiühendeid, mis on kas lahustunud või seotud osakeste külge.

Käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi lühendeid:

Lühend

Määratlus

EMS

Keskkonnajuhtimissüsteem

EoLV

Romusõiduk [termin on muutunud; varem tõlgitud „kasutuselt kõrvaldatud sõiduk“] (nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (6) artikli 2 lõikes 2).

HEPA

Kõrgefektiivne tahkete osakeste õhufilter

IBC

Mahtlastikonteiner

LDAR

Pihkumise avastamine ja kõrvaldamine

LEV

Kohtväljatõmbeventilatsiooni süsteem

POS

Püsiv orgaaniline saasteaine (nagu loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 (7))

WEEE

Elektroonikaromud (nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL (8) artikli 3 lõikes 1)

ÜLDISED KAALUTLUSED

Parim võimalik tehnika

Käesolevates PVT-järeldustes loetletud ja kirjeldatud meetodid ei ole normatiivsed ega ammendavad. On lubatud kasutada muid meetodeid, millega tagatakse vähemalt samaväärne keskkonnakaitse tase.

Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevad PVT-järeldused üldkohaldatavad.

Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) õhkuheite puhul

Kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevates PVT-järeldustes käsitletavad parima võimaliku tehnikaga saavutatavad õhkuheite tasemed (PVT-SHT) on kontsentratsioonid, mis on väljendatud saasteaine massina heitgaasi ruumalaühiku kohta järgmistel standardtingimustel: kuiv gaas temperatuuril 273,15 K ja rõhul 101,3 kPa, ilma hapnikusisaldust arvesse võtmata ning esitatuna mõõtühikutes μg/Nm3 või mg/Nm3.

Õhkuheite PVT-SHT keskmistamise ajavahemike puhul kasutatakse järgmisi mõisteid.

Mõõtmise liik

Keskmistamisaeg

Määratlus

Pidev

Ööpäeva keskmine

Kehtivate pideva mõõtmise tulemusena saadud pooltunni või tunni keskmiste keskmine väärtus 24 tunni kohta.

Perioodiline

Proovivõtuperioodi keskmine

Kolme järjestikuse vähemalt 30 minutilise mõõtmise keskmine väärtus (9).

Kui kasutatakse pidevat mõõtmist, võib PVT-SHTd väljendada ööpäeva keskmisena.

Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) vetteheite puhul

Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevates PVT-järeldustes osutatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) vetteheite puhul kontsentratsioonid, mis on väljendatud saasteaine massina vee ruumalaühiku kohta, esitatuna mõõtühikutes μg/l või mg/l.

Kui ei ole märgitud teisiti, viitavad PVT-SHTdega seotud keskmistamisajad ühele järgmisest kahest juhust:

heitvee pideva ärajuhtimise puhul ööpäeva keskmised väärtused, st 24 tunni vooluhulgaga võrdelised keskmistatud proovid;

partiide kaupa ärajuhtimise puhul väljalaske kestuse keskmised väärtused, mis põhinevad vooluhulgaga võrdelistel keskmistatud proovidel, või kui äravool on piisavalt segatud ja homogeenne, siis enne väljalaset võetud punktproovil.

Ajaga võrdelisi keskmistatud proove võib kasutada tingimusel, et voolu piisav stabiilsus on tõendatud.

Kõik vetteheite PVT-SHTd mõõdetakse heite käitisest väljumise kohas.

Heitkoguste vähendamise tõhusus

Heitkoguste vähendamise keskmise tõhususe arvutused käesolevates PVT-järeldustes (vt tabel 6.1) ei hõlma KHT ja orgaanilise süsiniku kogusisalduse puhul esimesi käitlusetappe, mille eesmärk on eraldada suurem osa orgaanilisi aineid vesipõhistest vedeljäätmetest, näiteks aurustamise ja kondensatsiooniga, emulsiooni lõhkumise või faasieraldusega.

1.   ÜLDISED PVT-JÄRELDUSED

1.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 1. Üldise keskkonnatoime parandamiseks on PVT rakendada ja järgida keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab kõiki järgmisi omadusi:

I.

juhtkonna, sh kõrgema juhtkonna pühendumus;

II.

juhtkonna poolt sellise keskkonnapoliitika määratlemine, mis muu hulgas hõlmab käitise keskkonnatoime pidevat parandamist;

III.

vajaliku korra, eesmärkide ja sihttasemete planeerimine ja kehtestamine koos finantsplaneerimise ja investeeringutega;

IV.

korra rakendamine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:

a)

struktuur ja vastutus;

b)

värbamine, väljaõpe, teadlikkus ja pädevus;

c)

suhtlemine;

d)

töötajate kaasamine;

e)

dokumentatsioon;

f)

tõhus protsessijuhtimine;

g)

hoolduskavad;

h)

valmisolek hädaolukorraks ning hädaolukorras tegutsemine;

i)

vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele;

V.

tulemuslikkuse kontrollimine ja parandusmeetmete võtmine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:

a)

seire ja mõõtmine (vt ka Teadusuuringute Ühiskeskuse võrdlusaruanne tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest pärineva õhku- ja vetteheite seire kohta – tulemustele suunatud seire, ROM);

b)

parandus- ja ennetusmeetmed;

c)

dokumenteerimine;

d)

sõltumatu (võimaluse korral) sise- või väliskontroll, et teha kindlaks, kas keskkonnajuhtimissüsteem toimib kavatsuste kohaselt ning kas seda rakendatakse ja järgitakse nõuetekohaselt;

VI.

keskkonnajuhtimissüsteemi ja selle jätkuva sobivuse, piisavuse ja tõhususe hindamine kõrgema juhtkonna poolt;

VII.

puhtama tehnoloogia arengu jälgimine;

VIII.

uue käitise projekteerimisel käitise tulevase sulgemise keskkonnamõjuga ning kogu selle kasutusaja jooksul avalduva keskkonnamõjuga arvestamine;

IX.

korrapäraste sektorisiseste võrdlusanalüüside tegemine;

X.

jäätmevoogude haldamine (vt BAT 2);

XI.

reovee- ja heitgaasivoogude inventuur (vt BAT 3);

XII.

jääkide haldamise kava (vt kirjeldust punktis 6.5);

XIII.

õnnetusjuhtumitega tegelemise kava (vt kirjeldust punktis 6.5);

XIV.

lõhnaaine esinemise vähendamise kava (vt BAT 12);

XV.

müra ja vibratsiooni tekke piiramise kava (vt BAT 17).

Kohaldatavus

Keskkonnajuhtimissüsteemi ulatus (nt üksikasjalikkuse tase) ja laad (nt standarditud või standardimata) on üldiselt seotud käitise laadi, suuruse ja keerukusega ning selle võimalike keskkonnamõjudega (mis olenevad muu hulgas käideldavate jäätmete liigist ja kogusest).

BAT 2. Selleks et parandada käitise üldist keskkonnatoimet, on PVT kasutada kõiki järgmisi meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

a.

Jäätmete iseloomustamise korra ning jäätmete eelneva heakskiitmise korra kehtestamine ja rakendamine

Nende kordade eesmärk on tagada konkreetsete jäätmeliikide käitlustoimingute tehniline (ja õiguslik) sobivus enne nende jäätmete jõudmist käitisesse. Need hõlmavad teabe kogumist sisendjäätmete kohta ning võivad hõlmata jäätmeproovide võtmist ja jäätmete iseloomustamist, et saada piisavad teadmised jäätmete koostise kohta. Jäätmete eelneva heakskiitmise kord on riskipõhine ning selles arvestatakse näiteks jäätmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, tööohutuse kui ka keskkonnamõju osas ning eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) esitatud teabega.

b.

Jäätmete vastuvõtmise korra kehtestamine ja rakendamine

Vastuvõtmiskorra eesmärk on kinnitada jäätmete omadusi, mis tehti kindlaks eelneva heakskiitmise etapis. Selles määratakse kindlaks elemendid, mida tuleb jäätmete käitisesse saabumisel kontrollida, ning jäätmete vastuvõtmise ja tagasilükkamise kriteeriumid. Kord võib hõlmata jäätmeproovide võtmist, uurimist ja analüüsi. Jäätmete vastuvõtmise kord on riskipõhine ning selles arvestatakse näiteks jäätmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, tööohutuse kui ka keskkonnamõju osas ning eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) esitatud teabega.

c.

Jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri kasutuselevõtt ja rakendamine

Jäätmete jälgimise süsteemi ja inventuuri eesmärk on jälgida käitises olevate jäätmete asukohta ja kogust. See hõlmab kogu teavet, mis on saadud jäätmete eelneva heakskiitmise etapis (nt käitisesse saabumise kuupäev ja jäätmete kordumatu viitenumber, teave eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) kohta, eelneva heakskiitmise ja vastuvõtmise etapi analüüside tulemused, kavandatav käitlemisviis, kohapeal hoitavate jäätmete laad ja kogus, sealhulgas kindlaks tehtud ohud) ning nende vastuvõtmisel, ladustamisel, käitlemisel ja/või ülekandel väljapoole tegevuskohta. Jäätmete jälgimise süsteem on riskipõhine ning selles arvestatakse näiteks jäätmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, tööohutuse kui ka keskkonnamõju osas ning eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) esitatud teabega.

d.

Väljundi kvaliteedi juhtimise süsteemi kehtestamine ja rakendamine

See meetod hõlmab väljundi kvaliteedi juhtimise süsteemi loomist ja rakendamist tagamaks, et jäätmekäitluse tulemused vastavad ootustele, tuginedes näiteks kehtivatele EN-standarditele. See süsteem võimaldab jäätmekäitluse toimimist ka jälgida ja optimeerida ning võib sel eesmärgil hõlmata asjakohaste komponentide materjalivoo analüüsi jäätmekäitluse käigus. Jäätmete materjalivoogude analüüsi kasutamine on riskipõhine ning selles arvestatakse näiteks jäätmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, tööohutuse kui ka keskkonnamõju osas ning eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) esitatud teabega.

e.

Jäätmete eraldatuse tagamine

Jäätmeid hoitakse eraldi nende omaduste järgi, et võimaldada neid kergemini ja keskkonnale ohutumalt ladustada ja käidelda. Jäätmete eraldatus põhineb jäätmete füüsilisel eraldamisel ja korral, millega on kindlaks määratud, millal ja kus jäätmeid hoitakse.

f.

Jäätmete kokkusobivuse tagamine enne nende segamist või jäätmesegude koostamist

Kokkusobivus tagatakse hulga kontrollimeetmete ja katsetega, millega tehakse kindlaks soovimatud ja/või potentsiaalselt ohtlikud keemilised reaktsioonid jäätmete vahel (nt polümerisatsioon, gaasi eraldumine, eksotermiline reaktsioon, lagunemine, kristallisatsioon, sadenemine), kui jäätmeid segatakse, nende segusid koostatakse või muid käitlustoiminguid ellu viiakse. Kokkusobivuskatsed on riskipõhised ning neis arvestatakse näiteks jäätmete ohtlike omadustega, neist tulenevate riskidega nii protsesside ohutuse, tööohutuse kui ka keskkonnamõju osas ning eelmis(t)e jäätmevaldaja(te) esitatud teabega.

g.

Tahkete sisendjäätmete sortimine

Tahkete sisendjäätmete sortimise (10) eesmärk on hoida ära soovimatu materjali jõudmine järgneva(te)sse jäätmekäitlusetappi(desse). See võib hõlmata järgmist:

käsitsi eraldamine visuaalse kontrolli käigus;

mustmetallide, värviliste metallide või kõigi metallide eraldamine;

optiline eraldamine, nt lähi-infrapunaspektroskoopiaga või röntgenisüsteemidega;

tihedusel põhinev eraldamine, nt õhkklassifitseerimisega, veega täidetud separeerimismahutitega, vibrosõeluritega;

suurusel põhinev eraldamine, nt sõelumisega.

BAT 3. Selleks et hõlbustada õhku ja vette paisatava heite vähendamist, on PVT luua reovee- ja heitgaasivoogude inventuuri pidevalt ajakohastatav süsteem, mis on osa keskkonnajuhtimissüsteemist (vt BAT 1) ja mis hõlmab kogu järgmist teavet:

i)

teave käideldavate jäätmete omaduste ja jäätmekäitlusprotsesside kohta, sealhulgas:

a)

protsesside lihtsustatud vooskeemid, milles on näidatud heite päritolu;

b)

protsessi integreeritud meetodite ning reovee või heitgaaside nende tekkekohas puhastamise kirjeldused, sealhulgas selliste meetodite ja puhastamise tulemuslikkus;

ii)

teave reoveevoogude omaduste kohta, näiteks:

a)

voolukiiruse, pH, temperatuuri ja elektrijuhtivuse keskmised väärtused ning nende muutlikkus;

b)

asjakohaste ainete (nt KHT ja orgaanilise süsiniku kogusisaldus, lämmastikuühendid, fosfor, metallid, prioriteetsed ained/mikrosaasteained) keskmine kontsentratsioon ja heitkogus ning nende muutlikkus;

c)

andmed biokõrvaldatavuse kohta (nt BHT, BHT ja KHT suhe, Zahni-Wellensi test, bioloogilise inhibeerimise (nt aktiivmuda inhibeerimise) võime) (vt BAT 52);

iii)

teave heitgaasivoogude omaduste kohta, näiteks:

a)

voolukiiruse ja temperatuuri keskmised väärtused ja nende muutlikkus;

b)

asjakohaste ainete (nt orgaanilised ühendid, POSid, nt PCBd) keskmine kontsentratsioon ja heitkogus ning nende muutlikkus;

c)

süttivus, alumine ja ülemine plahvatuspiir, reaktsioonivõime;

d)

muude selliste ainete sisaldus, mis võivad mõjutada heitgaasi puhastamise süsteemi või käitise ohutust (näiteks hapnik, lämmastik, veeaur, tolm).

Kohaldatavus

Inventuuri ulatus (nt üksikasjalikkuse tase) ja laad on üldiselt seotud käitise laadi, suuruse ja keerukusega ning selle võimalike keskkonnamõjudega (mis olenevad muu hulgas käideldavate jäätmete liigist ja kogusest).

BAT 4. Selleks et vähendada jäätmete ladustamisega seotud keskkonnariske, on PVT kasutada kõiki järgmisi meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Ladustamiskohtade optimeerimine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

ladustamiskoht on tundlikest aladest, vooluveekogudest jne nii kaugel kui tehniliselt ja majanduslikult võimalik;

ladustamiskoht on valitud viisil, mis kõrvaldab või minimeerib käitises jäätmete tarbetu käitlemise (nt samu jäätmeid käideldakse kaks korda või enam või transpordikaugused on liiga suured).

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

b.

Piisav ladustamismaht

Jäätmete kuhjumise vältimiseks võetakse meetmeid, näiteks:

jäätmete maksimaalne ladustamismaht on selgelt kindlaks määratud, võttes arvesse jäätmete omadusi (nt seoses tuleriskiga) ja käitlusvõimsust, ning seda ei ületata;

ladustatud jäätmete kogust kontrollitakse regulaarselt, et see ei ületaks maksimaalset lubatud ladustamismahtu;

jäätmete maksimaalne viibeaeg on selgelt kindlaks määratud.

Üldkohaldatav

c.

Ladustamistoimingute ohutus

See hõlmab järgmisi meetodeid:

seadmed, mida kasutatakse jäätmete peale- ja mahalaadimiseks ning ladustamiseks, on selgelt dokumenteeritud ja märgistatud;

jäätmeid, mis on teadaolevalt tundlikud soojuse, valguse, õhu, vee jne suhtes, kaitstakse selliste keskkonnatingimuste eest;

konteinerid ja vaadid on otstarbekohased ning neid ladustatakse turvaliselt.

d.

Eraldi koht pakendatud ohtlike jäätmete ladustamiseks ja käitlemiseks

Vajaduse korral kasutatakse pakendatud ohtlike jäätmete ladustamiseks ja käitlemiseks selleks ettenähtud kohta.

BAT 5. Selleks et vähendada jäätmete käitlemise ja teisaldamisega seotud keskkonnariske, on PVT kehtestada käitlemise ja teisaldamise kord ning seda rakendada.

Kirjeldus

Käitlemise ja teisaldamise korra eesmärk on tagada, et jäätmeid käideldakse ja viiakse asjaomastesse ladustamis- või käitluskohtadesse ohutult. See hõlmab järgmist:

jäätmeid käitlevad ja teisaldavad pädevad töötajad;

jäätmete käitlemine ja teisaldamine on nõuetekohaselt dokumenteeritud, need toimingud kinnitatakse enne nende elluviimist ning neid kontrollitakse pärast nende elluviimist;

meetmeid võetakse lekete vältimiseks, tuvastamiseks ja vähendamiseks;

jäätmete segamisel ja jäätmesegude koostamisel (nt tolmjate/pulbriliste jäätmete imemisel) rakendatakse toimingu ja kavandamisega seotud ettevaatusabinõusid.

Käitlemise ja teisaldamise kord on riskipõhine, sest selles arvestatakse õnnetus- ja vahejuhtumite tõenäosusega ning nende keskkonnamõjuga.

1.2.   Seire

BAT 6. Reoveevoogude inventuuriga kindlaks tehtud olulise vetteheite puhul (vt BAT 3) on PVT jälgida protsessi tähtsamaid parameetreid (nt reoveevool, pH, temperatuur, elektrijuhtivus, BHT) olulistes punktides (nt eeltöötlusseadmesse sissevoolu ja/või sealt väljavoolu kohas, lõpptöötlusseadmesse sissevoolu kohas, heite käitisest väljumise kohas).

BAT 7. PVT on jälgida vetteheidet vähemalt allpool esitatud sagedusega ja kooskõlas EN-standarditega. EN-standardite puudumise korral seisneb PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamises, millega tagatakse samaväärse teadusliku tasemega andmete saamine.

Aine/näitaja

Standard(id)

Jäätmekäitlusprotsess

Minimaalne seiresagedus (11)  (12)

Seire seos PVTdega

Absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid (AOX) (13)  (14)

EN ISO 9562

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

BAT 20

Benseen, tolueen, etüülbenseen, ksüleen (BTEX) (13)  (14)

EN ISO 15680

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord kuus

Keemiline hapnikutarve (KHT) (15)  (16)

EN-standard puudub

Kõik käitlusprotsessid, välja arvatud vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord kuus

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Vaba tsüaniid (CN-) (13)  (14)

On olemas mitu EN-standardit (st EN ISO 14403-1 ja -2)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Nafta süsivesinike indeks (HOI) (14)

EN ISO 9377-2

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord kuus

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Arseen (As), kaadmium (Cd), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), plii (Pb), tsink (Zn) (13)  (14)

On olemas mitu EN-standardit (nt EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord kuus

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Mangaan (Mn) (13)  (14)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Kuuevalentne kroom (Cr(VI)) (13)  (14)

On olemas mitu EN-standardit (st EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Elavhõbe (Hg) (13)  (14)

On olemas mitu EN-standardit (st EN ISO 17852, EN ISO 12846)

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord kuus

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Perfluorooktaanhape (13)

EN-standard puudub

Kõik jäätmekäitlusprotsessid

Iga kuue kuu tagant

Perfluorooktaansulfonaat (13)

Fenooliindeks (16)

EN ISO 14402

Vanaõli rafineerimine

Üks kord kuus

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Üldlämmastik (Nüld) (16)

EN 12260, EN ISO 11905-1

Jäätmete bioloogiline töötlemine

Üks kord kuus

Vanaõli rafineerimine

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Orgaanilise süsiniku kogusisaldus (TOC) (15)  (16)

EN 1484

Kõik käitlusprotsessid, välja arvatud vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord kuus

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Üldfosfor (Püld) (16)

On olemas mitu EN-standardit (st EN ISO 15681-1 ja -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)

Jäätmete bioloogiline töötlemine

Üks kord kuus

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

Hõljuvaine kogusisaldus (TSS) (16)

EN 872

Kõik käitlusprotsessid, välja arvatud vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord kuus

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üks kord ööpäevas

BAT 8. PVT on suunatud õhkuheite seire vähemalt allpool esitatud sagedusega ja kooskõlas EN-standarditega. EN-standardite puudumise korral seisneb PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamises, millega tagatakse samaväärse teadusliku tasemega andmete saamine.

Aine/näitaja

Standard(id)

Jäätmekäitlusprotsess

Minimaalne seiresagedus (17)

Seire seos PVTdega

Broomitud leegiaeglustid (18)

EN-standard puudub

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord aastas

BAT 25

Klorofluorosüsivesinikud

EN-standard puudub

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Iga kuue kuu tagant

BAT 29

Dioksiinitaolised PCBd

EN 1948-1, -2, ja -4 (19)

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega (18)

Üks kord aastas

BAT 25

PCBsid sisaldavate seadmete vabastamine saastest

Iga kolme kuu tagant

BAT 51

Tolm

EN 13284–1

Jäätmete mehaaniline töötlemine

Iga kuue kuu tagant

BAT 25

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

BAT 34

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

BAT 41

Kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termiline töötlemine

BAT 49

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

BAT 50

HCl

EN 1911

Kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termiline töötlemine (18)

Iga kuue kuu tagant

BAT 49

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine (18)

BAT 53

HF

EN-standard puudub

Kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termiline töötlemine (18)

Iga kuue kuu tagant

BAT 49

Hg

EN 13211

Elavhõbedat sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Iga kolme kuu tagant

BAT 32

H2S

EN-standard puudub

Jäätmete bioloogiline töötlemine (20)

Iga kuue kuu tagant

BAT 34

Metallid ja poolmetallid, v.a elavhõbe

(nt As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (18)

EN 14385

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord aastas

BAT 25

NH3

EN-standard puudub

Jäätmete bioloogiline töötlemine (20)

Iga kuue kuu tagant

BAT 34

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine (18)

Iga kuue kuu tagant

BAT 41

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine (18)

BAT 53

Lõhnaaine kontsentratsioon

EN 13725

Jäätmete bioloogiline töötlemine (21)

Iga kuue kuu tagant

BAT 34

PCDD/F (18)

EN 1948-1, -2, ja -3 (19)

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Üks kord aastas

BAT 25

TVOC

EN 12619

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Iga kuue kuu tagant

BAT 25

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Iga kuue kuu tagant

BAT 29

Kütteväärtusega jäätmete mehaaniline töötlemine (18)

Iga kuue kuu tagant

BAT 31

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Iga kuue kuu tagant

BAT 34

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine (18)

Iga kuue kuu tagant

BAT 41

Vanaõli rafineerimine

BAT 44

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

BAT 45

Kasutatud lahustite regenereerimine

BAT 47

Kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termiline töötlemine

BAT 49

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

BAT 50

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine (18)

BAT 53

PCBsid sisaldavate seadmete vabastamine saastest (22)

Iga kolme kuu tagant

BAT 51

BAT 9. PVT on vähemalt kord aastas jälgida kasutatud lahustite regenereerimisest tulenevat orgaaniliste ühendite hajusheidet õhku, vabastada lahustite abil POSe sisaldavad seadmed saastest ning töödelda lahusteid füüsikalis-keemiliselt nende kütteväärtuse kasutamiseks, rakendades üht või mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Mõõtmine

Haistmismeetodid, optiline gaasikuvamismeetod, valgusvoo-varjutuse meetod või selektiivse neeldumise meetod. Vt kirjeldusi punktis 6.2.

b.

Heitekoefitsiendid

Heitearvutused, mis põhinevad perioodiliste mõõtmistega (nt iga kahe aasta tagant) valideeritavatel heitekoefitsientidel.

c.

Massibilanss

Hajusheite arvutamine massibilansi alusel, võttes arvesse lahusti sisendkogust, suunatud õhkuheidet, vetteheidet, lahustit protsessi tulemuses ja protsessi (nt destilleerimise) jääke.

BAT 10. PVT on korrapäraselt jälgida lõhnaaine heidet.

Kirjeldus

Lõhnaaine heidet on võimalik jälgida järgmiselt:

kasutades EN-standardeid (nt lõhnaaine kontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetriaga standardi EN 13725 kohaselt või lõhnaainega kokkupuute määramine standardi EN 16841-1 või -2 kohaselt);

kui kasutatakse alternatiivseid meetodeid, mille puhul EN-standardid puuduvad (nt lõhnaaine mõju hindamine), siis kasutades selliseid ISO, riiklikke või muid rahvusvahelisi standardeid, millega tagatakse samaväärse teadusliku tasemega andmete saamine.

Seiresagedus on kindlaks määratud lõhnaaine esinemise vähendamise kavas (vt BAT 12).

Kohaldatavus

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse lõhnaaine levikut tundlikule alale ja/või see oht on põhjendatud.

BAT 11. PVT on jälgida vähemalt kord aastas vee, energia ja tooraine aastast tarbimist ning jääkide ja reovee aastast teket.

Kirjeldus

Seire hõlmab otseseid mõõtmisi, arvutusi või registreerimist, nt sobivate mõõturite või arvete abil. Seiret kohaldatakse kõige asjakohasemal tasandil (nt protsessi või käitise/seadme tasandil) ning arvesse võetakse mistahes märkimisväärseid muutusi käitises.

1.3.   Õhkuheide

BAT 12. Lõhnaaine heite vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT lõhnaaine esinemise vältimise kava kehtestamine ja rakendamine ning selle korrapärane ülevaatamine keskkonnajuhtimissüsteemi osana (vt BAT 1); kava hõlmab kõiki järgmisi elemente:

meetmeid ja tähtaegu hõlmav protokoll;

lõhnaaine seire korraldamise protokoll, nagu sätestatud BAT 10-s;

kindlakstehtud lõhnaaine esinemise juhtumitele, nt kaebustele reageerimise protokoll;

lõhnaaine esinemise vältimise ja vähendamise protokoll, mille eesmärk on lõhnaaine allika (-allikate) tuvastamine; lõhnaaine allikate osatähtsuse iseloomustamine; vältimis- ja/või vähendamismeetmete rakendamine.

Kohaldatavus

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse lõhnaaine levikut tundlikule alale ja/või see oht on põhjendatud.

BAT 13. Lõhnaaine heite vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT kasutada üht või mitut allpool nimetatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Viibeaja minimeerimine

(Potentsiaalselt) ebameeldivat lõhnaaine tekitavate jäätmete viibeaja minimeerimine ladustamis- ja käitlussüsteemides (nt torud, paagid, konteinerid), eelkõige anaeroobsetes tingimustes. Vajaduse korral võetakse piisavaid meetmeid kõrghooaja jäätmekoguste vastuvõtmiseks.

Kohaldatav üksnes avatud süsteemidele.

b.

Keemiline töötlemine

Kemikaalide kasutamine ebameeldiva lõhnaga ühendite tekke vähendamiseks (näiteks vesiniksulfiidi oksüdeerimine või sadestamine).

Ei kohaldata, kui see võib halvendada väljundi soovitud kvaliteeti.

c.

Aeroobse töötlemise optimeerimine

Vesipõhiste vedeljäätmete aeroobse töötlemise puhul võib see hõlmata järgmist:

puhta hapniku kasutamine;

ujumuda eemaldamine paakidest;

aeratsioonisüsteemi sagedane hooldus.

Muude jäätmete kui vesipõhised vedeljäätmed aeroobse töötlemise kohta vt BAT 36.

Üldkohaldatav

BAT 14. Õhku jõudva hajusheite – eelkõige tolmu, orgaaniliste ühendite ja lõhnaaine – vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT kasutada allpool nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.

Olenevalt riskist, mida jäätmed kujutavad õhku jõudva hajusheite seisukohast, on eriti asjakohane PVT 14d.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Võimalike hajusheite allikate arvu minimeerimine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

sobiva konstruktsiooniga torustiku kasutamine (nt torustiku kogupikkuse vähendamine, äärikute ja ventiilide arvu vähendamine, keevitatud liitmike ja torude kasutamine);

raskusjõu abil ülekandmise eelistamine pumpadele;

materjali langemiskõrguse piiramine;

liikluskiiruse piiramine;

tuuletõkete kasutamine.

Üldkohaldatav

b.

Eriti pihkumiskindlate seadmete valimine ja kasutamine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

kahekordsete tihenditega ventiilid või sama tõhusad seadmed;

eriti pihkumiskindlad tihendid (spiraalsed tihendid, rõngastihendid) kriitilise tähtsusega kohtades;

pumbad, kompressorid ja loksutajad, millel on statsionaarse tihendi asemel hermeetiline tihend;

magnetpumbad, -kompressorid ja -loksutajad;

sobivad hooldusklapid, augutangid, puuripead, nt lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude degaseerimisel.

Olemasolevate käitiste puhul võib rakendatavus olla piiratud käitamisnõuete tõttu.

c.

Korrosioonitõrje

See hõlmab järgmisi meetodeid:

sobivate ehitusmaterjalide valimine;

torude (väljast) ja seadmete (seest või väljast) katmine korrosioonitõrjeainetega.

Üldkohaldatav

d.

Hajusheite piiramine, kogumine ja puhastamine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

hajusheidet tekitada võivate jäätmete ja materjali ladustamine, töötlemine ja käitlemine kinnistes hoonetes ja/või kinnistes seadmetes (nt konveierilintidel);

sobiva rõhu hoidmine kinnistes seadmetes või hoonetes;

heite kogumine ja suunamine sobivasse heite vähendamise süsteemi (vt punkt 6.1) õhu väljatõmbe süsteemi ja/või õhu imemise süsteemide abil, mis on heiteallikate lähedal.

Kinniste seadmete või hoonete kasutamine võib olla piiratud ohutuse kaalutlustel, näiteks plahvatuste või hapnikukao ohu tõttu.

Kinniste seadmete või hoonete kasutamist võib piirata ka jäätmete kogus.

e.

Niisutamine

Võimalike tolmu hajusheite allikate (nt jäätmete ladustamiskohad, liiklusalad ja avatud käitlemiskohad) niisutamine vee või uduga.

Üldkohaldatav

f.

Hooldus

See hõlmab järgmisi meetodeid:

juurdepääsu tagamine võimalikele lekkivatele seadmetele;

kaitsevahendite, nagu ribakardinate ja kiirrulluste korrapärane kontrollimine.

Üldkohaldatav

g.

Käitlus- ja ladustamiskohtade puhastamine

See hõlmab meetodeid, nagu kogu jäätmekäitluskoha (koridorid, liiklusalad, ladustamisalad jne), konveierilintide, seadmete ja konteinerite korrapärane puhastamine.

Üldkohaldatav

h.

Pihkumise avastamise ja kõrvaldamise (LDAR) programm

Vt punkt 6.2. Kui eeldatakse orgaaniliste ühendite heidet, luuakse LDARi programm ja rakendatakse seda, kasutades riskipõhist lähenemisviisi, milles arvestatakse eelkõige käitise ehitusega ning asjaomaste orgaaniliste ühendite koguse ja laadiga.

Üldkohaldatav

BAT 15. PVT on kasutada tõrvikpõletamist ainult ohutuse tagamiseks või ebatavaliste töötingimuste korral (nt käivitamine, seiskamine), rakendades mõlemat allpool kirjeldatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Asjakohane käitise projekteerimine

See hõlmab gaasi kogumise süsteemi, millel on piisav maht ja mis on varustatud pihkumiskindlate kaitseklappidega.

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Gaasi kogumise süsteemi võib paigaldada ka olemasolevatesse käitistesse.

b.

Käitise töö korraldamine

See hõlmab gaasisüsteemi tasakaalustamist ja täpse protsessijuhtimise kasutamist.

Üldkohaldatav

BAT 16. Tõrvikpõletamisel (kui tõrvikpõletamine on vältimatu) tekkiva õhkuheite vähendamiseks on PVT rakendada mõlemat allpool kirjeldatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Tõrvikpõletusseadmete nõuetekohane projekteerimine

Tuleb optimeerida seadme kõrgus ja rõhk, lisada auru, õhku või gaasi, valida õige põletusotsiku tüüp jne, et võimaldada suitsuvaba põlemine, seadme töökindlus ja liigsete gaaside tõhus põletamine.

Üldkohaldatav uute tõrvikpõletite puhul. Olemasolevates käitistes võib kohaldatavus olla piiratud, nt hoolduseks vajaliku aja puudumise tõttu.

b.

Seire ja andmete salvestamine kui osa tõrvikpõletamise juhtimisest

See hõlmab põletamisele saadetud gaasi koguse pidevat jälgimist. See võib hõlmata muude näitajate hindamist (nt gaasivoo koostis, kütteväärtus, abiainete suhtarv, kiirus, väljuva gaasi voolukiirus, saasteainete (nt NOX, CO, süsivesinikud) heide, müra). Tõrvikpõletamisjuhtumite registreerimine sisaldab tavaliselt juhtumite kestuse ja arvu registreerimist, võimaldab heidet koguseliselt hinnata ning võib aidata edaspidiseid tõrvikpõletamisjuhtumeid vältida.

Üldkohaldatav

1.4.   Müra ja vibratsioon

BAT 17. Müra ja vibratsiooni vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis nende vähendamiseks on PVT müra ja vibratsiooni tekke piiramise kava kehtestamine ja rakendamine ning selle korrapärane ülevaatamine keskkonnajuhtimissüsteemi osana (vt BAT 1); kava hõlmab kõiki järgmisi elemente:

I.

sobivaid meetmeid ja tähtaegu hõlmav protokoll;

II.

müra ja vibratsiooni seire protokoll;

III.

kindlakstehtud müra ja vibratsiooni tekke juhtumitele, nt kaebustele reageerimise protokoll;

IV.

müra ja vibratsiooni vältimise ja vähendamise programm, mille eesmärk on tuvastada müra ja vibratsiooni allikad, mõõta/hinnata kokkupuudet müra ja vibratsiooniga, iseloomustada eri allikate osatähtsust ning võtta vältimis- või vähendamismeetmeid.

Kohaldatavus

Kohaldatavus on piiratud juhtudega, kui eeldatakse müra või vibratsiooni levikut tundlikule alale ja/või see oht on põhjendatud.

BAT 18. Müra ja vibratsiooni vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis nende vähendamiseks on PVT kasutada üht või mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Seadmete ja hoonete sobiv paigutus

Müra saab vähendada, kui suurendatakse vahemaad müraallika ja vastuvõtja vahel, kasutatakse hooneid müratõketena ning paigutatakse hoonete sisse- ja väljapääsud ümber.

Olemasolevate käitiste puhul võib seadmete või sisse- ja väljapääsude ümberpaigutamist piirata ruumipuudus või ülemäärased kulutused.

b.

Töökorralduslikud meetmed

See hõlmab järgmisi meetodeid:

i.

seadmete kontroll ja hooldus;

ii.

võimaluse korral kinniste ruumide uste ja akende sulgemine;

iii.

seadmete käitamine kogenud töötajate poolt;

iv.

võimaluse korral öösel mürarohke tegevuse vältimine;

v.

müra leviku tõkestamine hooldus-, liiklus-, käitamis- ja töötlemistegevuse ajal.

Üldkohaldatav

c.

Vähest müra tekitavad seadmed

Need võivad olla otseajamiga mootorid, kompressorid, pumbad ja tõrvikpõletid.

d.

Müra ja vibratsiooni leviku tõkestamise vahendid

See hõlmab järgmisi meetodeid:

i.

müravähendajad;

ii.

seadmete heli- või vibratsiooniisolatsioon;

iii.

mürarohkete seadmete sulgemine kinnisesse ruumi;

iv.

hoonete helikindluse suurendamine.

Kohaldatavust võib piirata ruumipuudus (olemasolevate käitiste puhul).

e.

Müra leviku tõkestamine

Müra levikut võib tõkestada müratõkete (nt kaitseseinad, tammid ja hooned) paigutamisega müraallikate ja häiritavate inimeste vahele.

Kohaldatav üksnes olemasolevatele käitistele, sest uute käitiste puhul tuleks seda arvesse võtta juba projekteerimisel. Olemasolevate käitiste puhul võib tõkete lisamist piirata ruumipuudus.

Metallijäätmete mehaanilisele purustitega töötlemisele on see kohaldatav üksnes piirangute raames, mis on seotud süttimisohuga purustajas.

1.5.   Vetteheide

BAT 19. Veetarbimise optimeerimiseks, tekkiva reovee koguse vähendamiseks ning pinnasesse- ja vetteheite vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT kasutada allpool nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Veemajandus

Veetarbimist optimeeritakse meetmetega, mis võivad hõlmata järgmist:

veesäästukavad (nt tõhusa veekasutuse eesmärkide seadmine, vooskeemid ja vee massibilansid);

pesuvee kasutuse optimeerimine (nt kuivpuhastus märgpuhastuse asemel, üksnes päästikuga kontrollitavate puhastusseadmete kasutamine);

vaakumi tekitamiseks kasutatava vee koguse vähendamine (nt kasutades vedeliku ringluspumpasid kõrge keemistemperatuuriga vedelikega).

Üldkohaldatav

b.

Vee ringlusse võtmine

Vesi võetakse käitises ringlusesse, vajaduse korral pärast puhastamist. Ringlussevõtu määra piiravad käitise veebilanss, lisandite (nt ebameeldiva lõhnaga ühendid) sisaldus ja/või vee omadused (nt toitainete sisaldus).

Üldkohaldatav

c.

Läbilaskmatud pinnad

Olenevalt riskidest, mida jäätmed kujutavad pinnase ja/või vee saastamise seisukohast, tagatakse, et jäätmekäitlusala ükski osa (nt jäätmete vastuvõtmise, käitlemise, ladustamise, töötlemise ja ärajuhtimise alad) ei lase asjaomaseid vedelikke läbi.

Üldkohaldatav

d.

Meetodid, millega vähendatakse paakide ja anumate ülevoolu ning lekete tõenäosust ja mõju

Olenevalt riskidest, mida paakides ja anumates sisalduvad vedelikud kujutavad vee ja/või pinnase saastamise seisukohast, on meetmed muu hulgas järgmised:

ülevooluandurid;

ülevoolutorud, mis on ühendatud kinnise äravoolusüsteemiga (st asjaomase teisese laialivalgumist piirava struktuuriga või teise anumaga);

vedelikupaagid, mille ümber on sobiv teisene laialivalgumist piirav struktuur; teisese struktuuri maht on tavaliselt piisav selleks, et mahutada suurimast paagist väljavoolanud kogust;

paakide, anumate ja teisese piirava struktuuri isoleerimine (nt ventiilide sulgemine).

Üldkohaldatav

e.

Kaetud kohad jäätmete ladustamiseks ja töötlemiseks

Olenevalt riskidest, mida jäätmed kujutavad pinnase ja/või vee saastamise seisukohast, ladustatakse ja töödeldakse jäätmeid kaetud kohtades, et vältida nende kokkupuutumist vihmaveega ning seega minimeerida saastunud äravooluvee kogus.

Kohaldatavus võib olla piiratud, kui ladustatakse ja töödeldakse suuri jäätmekoguseid (nt metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustites).

f.

Reovee eraldamine

Eri reoveevood (äravoolav pinnasevesi, protsessivesi) kogutakse ja puhastatakse eraldi olenevalt saasteainete sisaldusest ja puhastusmeetodite kombinatsioonist. Eelkõige eraldatakse saastamata reoveevood saastatud reoveevoogudest, mida on vaja puhastada.

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Üldkohaldatav olemasolevate käitiste puhul piirangute raames, mis on seotud veekogumissüsteemi konstruktsiooniga.

g.

Sobiv äravoolutaristu

Jäätmekäitlusala on ühendatud äravoolutaristuga.

Töötlemis- ja ladustamisaladele sadanud vihmavesi kogutakse koos pesuveega, mõnikord lekkinud ainetega jne äravoolutaristusse ning võetakse ringlusesse või puhastatakse olenevalt selle saasteainete sisaldusest.

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Üldkohaldatav olemasolevate käitiste puhul piirangute raames, mis on seotud äravoolusüsteemi konstruktsiooniga.

h.

Projekteerimine ja hooldus, mis võimaldab lekkeid tuvastada ja kõrvaldada

Korrapärane seire võimalike lekete tuvastamiseks on riskipõhine ja vajaduse korral seadmeid parandatakse.

Maa-aluste komponentide kasutamist piiratakse. Kui maa-aluseid komponente kasutatakse, siis olenevalt riskidest, mida nendes komponentides sisalduvad jäätmed kujutavad pinnase ja/või vee saastamise seisukohast, paigaldatakse maa-alustele komponentidele teisesed laialivalgumist piiravad struktuurid.

Uute käitiste puhul on üldkohaldatav maapealsete komponentide kasutamine. Seda võib aga piirata külmumisoht.

Teiseste laialivalgumist piiravate struktuuride paigaldamine võib olla olemasolevate käitiste puhul piiratud.

i.

Sobiv puhversäilitusmaht

Ebatavalistes käitamistingimustes tekkinud reoveele tagatakse sobiv puhversäilitusmaht, kasutades riskipõhist lähenemisviisi (nt saasteainete laadi, edasise reoveekäitluse mõju ja suubla seisu arvestamine).

Reovee ärajuhtimine puhvermahutist on võimalik üksnes pärast asjakohaste meetmete võtmist (nt seire, puhastamine, korduskasutamine).

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Olemasolevate käitiste puhul võib kohaldatavust piirata ruumipuudus ja veekogumissüsteemi konstruktsioon.

BAT 20. Vetteheite vähendamiseks on PVT käidelda reovett, kasutades allpool nimetatud meetodite asjakohast kombinatsiooni.

Meetod (23)

Tüüpilised saasteained, mille heidet vähendatakse

Kohaldatavus

Eel- ja esmane puhastamine, nt

a.

Tasakaalustamine

Kõik saasteained

Üldkohaldatav

b.

Neutraliseerimine

Happed, leelised

c.

Füüsiline eraldamine, nt mitmesugused sõelad, liiva- ja rasvapüüdurid, õli ja vee eraldamise või eelsetitamise mahutid

Suuremad tahked lisandid, hõljuvaine, õli/rasv

Füüsikalis-keemiline töötlemine, nt

d.

Adsorbeerimine

Adsorbeeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt süsivesinikud, elavhõbe, adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid

Üldkohaldatav

e.

Destilleerimine/rektifitseerimine

Lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, mida saab eraldada destilleerimisega, nt mõned lahustid

f.

Sadestamine

Sadenevad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt metallid, fosfor

g.

Keemiline oksüdeerimine

Oksüdeeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt nitrit, tsüaniid

h.

Keemiline redutseerimine

Redutseeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt kuuevalentne kroom (Cr(VI))

i.

Aurustamine

Lahustuvad saasteained

j.

Ioonivahetus

Ioonsed lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt metallid

k.

Läbipuhumine

Väljapuhutavad saasteained, nt vesiniksulfiid (H2S), ammoniaak (NH3), mõned adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid (AOX), süsivesinikud

Bioloogiline töötlemine, nt

l.

Aktiivmudaprotsess

Biolagunevad orgaanilised ühendid

Üldkohaldatav

m.

Membraanbioreaktor

Lämmastikuärastus

n.

Nitrifikatsioon/denitrifikatsioon, kui töötlemine hõlmab bioloogilist töötlemist

Üldlämmastik, ammoniaak

Nitrifitseerimine ei pruugi olla kasutatav kloriidide suure sisalduse (nt üle 10 g/l) korral ning juhul, kui kloriidide sisalduse vähendamine enne nitrifitseerimist ei ole põhjendatav keskkonnakasuga. Nitrifitseerimist ei kasutata, kui reovee temperatuur on madal (nt alla 12 °C).

Tahkete ainete eemaldamine, nt

o.

Koagulatsioon ja flokulatsioon

Hõljuvaine ja peenosakestega seotud metallid

Üldkohaldatav

p.

Setitamine

q.

Filtratsioon (nt liivfiltrimine, ultrafiltrimine, mikrofiltrimine)

r.

Flotatsioon


Tabel 6.1.

PVTga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) otseheite korral suublasse

Aine/näitaja

PVT-SHT (24)

Jäätmekäitlusprotsess, millega PVT-SHT seotud on

Orgaanilise süsiniku kogusisaldus (TOC) (25)

10–60 mg/l

Kõik käitlusprotsessid, välja arvatud vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

10–100 mg/l (26)  (27)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Keemiline hapnikutarve (KHT) (25)

30–180 mg/l

Kõik käitlusprotsessid, välja arvatud vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

30–300 mg/l (26)  (27)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Hõljuvaine kogusisaldus (TSS)

5–60 mg/l

Kõik jäätmekäitlusprotsessid

Nafta süsivesinike indeks (HOI)

0,5–10 mg/l

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üldlämmastik (Nüld)

1–25 mg/ll (28)  (29)

Jäätmete bioloogiline töötlemine

Vanaõli rafineerimine

10–60 mg/ll (28)  (29)  (30)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Üldfosfor (Püld)

0,3–2 mg/l

Jäätmete bioloogiline töötlemine

1–3 mg/l (27)

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Fenooliindeks

0,05–0,2 mg/l

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

0,05–0,3 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Vaba tsüaniid (CN-) (31)

0,02–0,1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Adsorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid (AOX) (31)

0,2–1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Metallid ja poolmetallid (31)

Arseen (väljendatud As-ina)

0,01–0,05 mg/l

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Kaadmium (väljendatud Cd-na)

0,01–0,05 mg/l

Kroom (väljendatud Cr-ina)

0,01–0,15 mg/l

Vask (väljendatud Cu-na)

0,05–0,5 mg/l

Plii (väljendatud Pb-na)

0,05–0,1 mg/l (32)

Nikkel (väljendatud Ni-na)

0,05–0,5 mg/l

Elavhõbe (väljendatud Hg-na)

0,5–5 μg/l

Tsink (väljendatud Zn-ina)

0,1–1 mg/l (33)

Arseen (väljendatud As-ina)

0,01–0,1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Kaadmium (väljendatud Cd-na)

0,01–0,1 mg/l

Kroom (väljendatud Cr-ina)

0,01–0,3 mg/l

Kroom (väljendatud Cr(VI)-ina)

0,01–0,1 mg/l

Vask (väljendatud Cu-na)

0,05–0,5 mg/l

Plii (väljendatud Pb-na)

0,05–0,3 mg/l

Nikkel (väljendatud Ni-na)

0,05–1 mg/l

Elavhõbe (väljendatud Hg-na)

1–10 μg/l

Tsink (väljendatud Zn-ina)

0,1–2 mg/l

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 7-s.

Tabel 6.2.

PVTga saavutatavad heitetasemed (PVT-SHT) kaudse heite korral suublasse

Aine/näitaja

PVT-SHT (34)  (35)

Jäätmekäitlusprotsess, millega PVT-SHT seotud on

Nafta süsivesinike indeks (HOI)

0,5–10 mg/l

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Vaba tsüaniid (CN-) (36)

0,02–0,1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid (AOX) (36)

0,2–1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Metallid ja poolmetallid (36)

Arseen (väljendatud As-ina)

0,01–0,05 mg/l

Metallijäätmete mehaaniline töötlemine purustitega

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemine

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

Vanaõli rafineerimine

Kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemiline töötlemine

Kasutatud lahustite regenereerimine

Väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu

Kaadmium (väljendatud Cd-na)

0,01–0,05 mg/l

Kroom (väljendatud Cr-ina)

0,01–0,15 mg/l

Vask (väljendatud Cu-na)

0,05–0,5 mg/l

Plii (väljendatud Pb-na)

0,05–0,1 mg/l (37)

Nikkel (väljendatud Ni-na)

0,05–0,5 mg/l

Elavhõbe (väljendatud Hg-na)

0,5–5 μg/l

Tsink (väljendatud Zn-ina)

0,1–1 mg/l (38)

Arseen (väljendatud As-ina)

0,01–0,1 mg/l

Vesipõhiste vedeljäätmete käitlemine

Kaadmium (väljendatud Cd-na)

0,01–0,1 mg/l

Kroom (väljendatud Cr-ina)

0,01–0,3 mg/l

Kroom (väljendatud Cr(VI)-ina)

0,01–0,1 mg/l

Vask (väljendatud Cu-na)

0,05–0,5 mg/l

Plii (väljendatud Pb-na)

0,05–0,3 mg/l

Nikkel (väljendatud Ni-na)

0,05–1 mg/l

Elavhõbe (väljendatud Hg-na)

1–10 μg/l

Tsink (väljendatud Zn-ina)

0,1–2 mg/l

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 7-s.

1.6.   Heide õnnetus- ja vahejuhtumitest

BAT 21. Et ära hoida või piirata õnnetus- ja vahejuhtumite keskkonnamõju, on PVT kasutada kõiki allpool nimetatud meetodeid osana õnnetusjuhtumitega tegelemise kavast (vt BAT 1).

Meetod

Kirjeldus

a.

Kaitsemeetmed

Need hõlmavad näiteks järgmisi meetmeid:

käitise kaitsmine pahatahtlike tegude eest;

tulekahjude ja plahvatuste eest kaitset pakkuv süsteem, mis sisaldab seadmeid ennetamiseks, tuvastamiseks ja kustutamiseks;

juurdepääs asjaomastele kontrolliseadmetele ja nende töövalmidus hädaolukordades.

b.

Juhusliku/tahtmatu heite haldamine

Kehtestatakse kord ja tehnilised nõuded, et tegeleda õnnetus- ja vahejuhtumitest tuleneva heitega (selle levikut piirates), näiteks heitega leketest, tuletõrjeveest või kaitseklappidest.

c.

Õnnetus- ja vahejuhtumite registreerimise ja hindamise süsteem

See hõlmab järgmisi meetodeid:

logi/päevik, milles registreeritakse kõik õnnetused, vahejuhtumid, muudatused protseduurides ja inspekteerimise tulemused;

selliste õnnetuste ja vahejuhtumite tuvastamise, neile reageerimise ja nendest õppimise kord.

1.7.   Materjalitõhusus

BAT 22. Et kasutada materjale tõhusalt, on PVT asendada materjalid jäätmetega.

Kirjeldus

Jäätmete töötlemiseks kasutatakse muude materjalide asemel jäätmeid (nt leelise- või happejääke kasutatakse pH reguleerimiseks, lendtuhka kasutatakse sideainena).

Kohaldatavus

Mõned kohaldatavuspiirangud tulenevad saasteohust, mis kaasneb lisanditega (nt raskmetallid, POSid, soolad, patogeenid) jäätmetes, millega muid materjale asendatakse. Veel üks piirang seisneb materjale asendavate jäätmete kokkusobivuses sisendjäätmetega (vt BAT 2).

1.8.   Energiatõhusus

BAT 23. Energia tõhusaks kasutamiseks on PVT kasutada mõlemat allpool esitatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

a.

Energiatõhususkava

Energiatõhususkava hõlmab tegevuse (või tegevuste) täpse energiatarbimise määratlemist ja arvutamist, igal aastal tulemuslikkuse põhinäitajate kindlaksmääramist (näiteks täpne energiatarbimine, väljendatuna kilovatt-tundides ühe tonni töödeldud jäätmete kohta) ning olukorra parandamise perioodiliste eesmärkide ja nendega seotud meetmete kavandamist. Kava kohandatakse vastavalt jäätmekäitluse eripäradele, arvestades elluviidavat protsessi (või protsesse), töödeldavat jäätmevoogu (või voogusid) jne.

b.

Energiabilansi andmed

Energiabilansi andmed kajastavad energiatarbimise ja -tootmise (sealhulgas ekspordi) jaotust allikate kaupa (st elekter, gaas, traditsioonilised vedel- ja tahkekütused ning jäätmed). Need hõlmavad järgmist:

i)

teave energiatarbimise kohta seoses tarnitud energiaga;

ii)

teave käitisest eksporditud energia kohta;

iii)

energiavoogude teave (nt Sankey diagrammid või energiabilansid), mis kajastab seda, kuidas energiat protsessis kasutatakse.

Energiabilansi andmeid kohandatakse vastavalt jäätmekäitluse eripäradele, arvestades elluviidavat protsessi (või protsesse), töödeldavat jäätmevoog (või voogusid) jne.

1.9.   Pakendite korduskasutamine

BAT 24. Et vähendada kõrvaldatavate jäätmete kogust, on PVT maksimeerida pakendite korduskasutamist osana jääkide haldamise kavast (vt BAT 1).

Kirjeldus

Pakendeid (vaadid, konteinerid, mahtlastikonteinerid, kaubaalused) korduskasutatakse jäätmete hoiustamiseks, kui need on heas seisus ja piisavalt puhtad, olenevalt (järjestikku kasutatavate) ainete kokkusobivuse kontrollist. Vajaduse korral läbivad pakendid enne korduskasutamist asjakohase töötluse (nt uuendamine, puhastamine).

Kohaldatavus

Mõned kohaldatavuspiirangud tulenevad jäätmete saastumise ohust, mis kaasneb pakendite korduskasutamisega.

2.   PVT-JÄRELDUSED JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE KOHTA

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad punktis 2 esitatud PVT-järeldused jäätmete mehaanilise töötlemise puhul, kui see pole ühendatud bioloogilise töötlemisega, ning lisaks üldistele PVT-järeldustele punktis 1.

2.1.   Üldised PVT-järeldused jäätmete mehaanilise töötlemise kohta

2.1.1.   Õhkuheide

BAT 25. Et vähendada tolmu, peenosakestega seotud metallide, PCDD/Fi ja dioksiinitaoliste PCBde õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ning kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Tsüklon

Vt punkt 6.1.

Tsükloneid kasutatakse peamiselt jämeda tolmu esialgsete eraldajatena.

Üldkohaldatav

b.

Tekstiilfilter

Vt punkt 6.1.

Ei pruugi olla kohaldatav õhuväljalaskekanalitele, mis on purustiga vahetult ühendatud, kui süttimise mõju tekstiilfiltrile pole võimalik leevendada (nt kaitseklappide kasutamisega).

c.

Märgpuhastus

Vt punkt 6.1.

Üldkohaldatav

d.

Vee pritsimine purustisse

Purustatavaid jäätmeid niisutatakse vee pritsimisega purustisse. Pritsitava vee kogust reguleeritakse purustatavate jäätmete koguse järgi (seda võib jälgida energia põhjal, mida purusti mootor tarbib).

Heitgaasid, mis sisaldavad jääktolmu, suunatakse tsükloni(te)sse ja/või märgskraberisse.

Kohaldatav üksnes kohalike tingimustega seotud piirangute raames (nt madal temperatuur, põud).


Tabel 6.3.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) jäätmete mehaanilisel töötlemisel tekkiva tolmu suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

Tolm

mg/Nm3

2–5 (39)

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

2.2.   PVT-järeldused metallijäätmete mehaanilise purustitega töötlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad metallijäätmete mehaanilise purustitega töötlemise puhul peale BAT 25 selles punktis esitatud PVT-järeldused.

2.2.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 26. Selleks et parandada üldist keskkonnatoimet ning vältida õnnetus- ja vahejuhtumitest tulenevat heidet, on PVT rakendada PVT 14 g-d ning kõiki järgmisi meetodeid:

a.

jäätmepallide üksikasjalik kontrollimine enne purustamist;

b.

ohtlike esemete eemaldamine sisendjäätmete voost ja nende ohutu kõrvaldamine (nt gaasiballoonid, romusõidukid ja elektroonikaromud, mille reostusohtu pole kõrvaldatud, esemed, mis on saastunud PCBdega, radioaktiivsed esemed);

c.

konteinerite töötlemine üksnes juhul, kui nendega on kaasas puhtusetõend.

2.2.2.   Süttimine

BAT 27. Et süttimist ära hoida ja süttimise korral heidet vähendada, on PVT kasutada allpool esitatud meetodit a ning ühte või mõlemat meetoditest b ja c.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Süttimiste haldamise kava

Need hõlmavad järgmist:

süttimiste vähendamise programm, mille eesmärk on tuvastada allikas (või allikad) ning kehtestada meetmed süttimiste ärahoidmiseks, nt sisendjäätmete kontroll, nagu kirjeldatud PVT 26a-s, ohtlike esemete eemaldamine, nagu kirjeldatud PVT 26b-s;

varasemate süttimisjuhtumite ja rakendatud meetmete ülevaatamine ning teadmiste levitamine süttimiste kohta;

süttimisjuhtumitele reageerimise protokoll;

Üldkohaldatav

b.

Kaitseklapid

Paigaldatakse kaitseklapid, et leevendada süttimisega kaasnevaid rõhulaineid, mis tekitaksid vastasel juhul palju kahju ja põhjustaks heidet.

c.

Eelpurustamine

Väikese kiirusega purusti kasutamine enne põhipurustit

Üldkohaldatav uute käitiste puhul olenevalt sisendmaterjalist.

Kohaldatav käitiste olulise uuendamise puhul, kui toimunud on märkimisväärne arv süttimisi.

2.2.3.   Energiatõhusus

BAT 28. Et kasutada energiat tõhusalt, on PVT hoida purustatava materjali hulk stabiilne

Kirjeldus

Purustatava materjali hulk ühtlustatakse, vältides voo katkemist või seadmete ülekoormust, mis tooks kaasa purusti soovimatu seiskamise ja käivitamise.

2.3.   PVT-järeldused lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemise kohta selles punktis esitatud PVT-järeldused lisaks BAT 25-le.

2.3.1.   Õhkuheide

BAT 29. Orgaaniliste ühendite õhkuheite vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis selle vähendamiseks on PVT rakendada PVT 14d-d, PVT 14h-d ning kasutada allpool esitatud meetodit a või ühte või mõlemat meetoditest c ja b.

Meetod

Kirjeldus

a.

Külmaainete ja õlide optimeeritud eemaldamine ja kogumine

Lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavatest elektroonikaromudest eemaldatakse kõik külmaained ja õlid ning kogutakse need kokku vaakumimemissüsteemiga (nt eemaldatakse külmaained vähemalt 90 % ulatuses). Külmaained eraldatakse õlidest ning õlid degaseeritakse.

Kompressorisse jääva õli hulka vähendatakse miinimumini (et kompressor ei tilguks).

b.

Krüokondensatsioon

Heitgaas, mis sisaldab orgaanilisi ühendeid, nagu lenduvad fluorosüsivesinikud või lenduvad süsivesinikud, suunatakse krüokondensatsiooniseadmesse, kus see veeldatakse (vt kirjeldust punktis 6.1). Veeldatud gaasi säilitatakse edasiseks töötlemiseks surveanumates.

c.

Adsorbeerimine

Heitgaas, mis sisaldab orgaanilisi ühendeid, nagu lenduvad fluorosüsivesinikud või lenduvad süsivesinikud, juhitakse adsorptsioonisüsteemi (vt kirjeldust punktis 6.1). Kasutatud aktiivsüsi regenereeritakse soojendatud õhuga, mis pumbatakse filtrisse orgaaniliste ühendite desorbeerimiseks. Seejärel surutakse regenereerimise heitgaas kokku ja jahutatakse, et orgaanilised ühendid veeldada (mõnel juhul krüokondensatsiooni abil). Veeldatud gaasi säilitatakse seejärel surveanumates. Kokkusurumisetapis alles jäänud heitgaas juhitakse tavaliselt tagasi adsorptsioonisüsteemi, et minimeerida lenduvate fluorosüsivesinike ja lenduvate süsivesinike heidet.


Tabel 6.4.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) seoses lenduvate orgaaniliste ühendite üldkoguse ja täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike suunatud heitega, mis kaasneb lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisaldavate elektroonikaromude käitlemisega

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

TVOC

mg/Nm3

3–15

Klorofluorosüsivesinikud

mg/Nm3

0,5–10

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

2.3.2.   Plahvatused

BAT 30. Et hoida ära heidet plahvatustest lenduvaid fluorosüsivesinikke ja/või lenduvaid süsivesinikke sisalduvate elektroonikaromude käitlemisel, on PVT kasutada üht allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Inertgaasi keskkond

Inertgaasi (nt lämmastiku) lisamisega vähendatakse kinnistes seadmetes (nt kinnised peenestid, purustid, tolmu- ja vahukogujad) hapniku kontsentratsiooni (nt nelja mahuprotsendini).

b.

Sundventilatsioon

Sundventilatsiooni kasutamisega vähendatakse süsivesiniku kontsentratsiooni kinnistes seadmetes (nt kinnised peenestid, purustid, tolmu- ja vahukogujad) < 25 %ni alumisest plahvatuspiirist.

2.4   PVT-järeldused kütteväärtusega jäätmete mehaanilise töötlemise kohta

Peale BAT 25 kehtivad kütteväärtusega jäätmete mehaanilise töötlemise kohta, mida hõlmavad direktiivi 2010/75/EL I lisa punkti 5.3 alapunkti a alapunkt iii ja punkti 5.3 alapunkti b alapunkt ii, selles punktis esitatud PVT-järeldused.

2.4.1.   Õhkuheide

BAT 31. Et vähendada orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Biofilter

c.

Termiline oksüdatsioon

d.

Märgpuhastus


Tabel 6.5.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) kütteväärtusega jäätmete mehaanilisel töötlemisel tekkiva lenduvate orgaaniliste ühendite üldkoguse suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

TVOC

mg/Nm3

10–30 (40)

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

2.5.   PVT-järeldused elavhõbedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilise käitlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad elavhõbedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilise käitlemise kohta selles punktis esitatud PVT-järeldused lisaks BAT 25-le.

2.5.1.   Õhkuheide

BAT 32. Et vähendada elavhõbeda õhkuheidet, on PVT koguda elavhõbeda heidet selle tekkekohas, suunata heide vähendamisele ja korraldada asjakohast seiret.

Kirjeldus

See hõlmab kõiki järgmisi meetmeid:

elavhõbedat sisaldavate elektroonikaromude käitlemiseks kasutatavad seadmed on kinnised, alarõhu all ja ühendatud kohtväljatõmbeventilatsiooni (LEV) süsteemiga;

protsessi käigus tekkivat heitgaasi töödeldakse tolmuärastusmeetoditega, nagu tsüklonid, tekstiilfiltrid ja HEPA-filtrid, millele järgneb adsorbeerimine aktiivsöele (vt punkt 6.1);

heitgaasi puhastamise tõhusust jälgitakse;

elavhõbeda taset puhastus- ja ladustamisaladel mõõdetakse sageli (nt kord nädalas), et tuvastada võimalikke elavhõbedalekkeid.

Tabel 6.6.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) elavhõbedat sisaldavate elektroonikaromude mehaanilisel käitlemisel tekkiva elavhõbeda suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

Elavhõbe (Hg)

μg/Nm3

2–7

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

3.   PVT-JÄRELDUSED JÄÄTMETE BIOLOOGILISE TÖÖTLEMISE KOHTA

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad jäätmete bioloogilise töötlemise puhul punktis 3 esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele punktis 1. PVT-järeldused punktis 3 ei kehti vesipõhiste vedeljäätmete töötlemise puhul.

3.1.   Üldised PVT-järeldused jäätmete bioloogilise töötlemise kohta

3.1.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 33. Et vähendada lõhnaaine heidet ja parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT valida sisendjäätmeid.

Kirjeldus

Meetod hõlmab sisendjäätmete eelnevat heakskiitmist, vastuvõtmist ja sortimist (vt BAT 2), et tagada sisendjäätmete sobivus käitlemiseks, nt seoses toitainete tasakaaluga, niiskuse või mürgiste ühenditega, mis võivad bioloogilist aktiivsust vähendada.

3.1.2.   Õhkuheide

BAT 34. Et vähendada tolmu, orgaaniliste ühendite ja ebameeldiva lõhnaga ühendite, nt H2S ja NH3, suunatud õhkuheidet, on PVT kasutada üht või mitut allpool nimetatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Biofilter

Vt punkt 6.1.

Heitgaasi puhastamine enne biofiltri kasutamist (nt vee- või happelise skraberiga) võib olla vajalik NH3 suure sisalduse korral (nt 5–40 mg/Nm3), et kontrollida keskkonna pH-d ning piirata N2O moodustumist biofiltris.

Mõned muud ebameeldiva lõhnaga ühendid (nt tioolid, H2S) võivad biofiltri keskkonda hapestada ja tuua kaasa vajaduse kasutada vee- või leeliselist skraberit, et heitgaasi enne biofiltri kasutamist puhastada.

c.

Tekstiilfilter

Vt punkt 6.1. Tekstiilfiltrit kasutatakse jäätmete mehaanilis-bioloogilisel töötlemisel.

d.

Termiline oksüdatsioon

Vt punkt 6.1.

e.

Märgpuhastus

Vt punkt 6.1. Vee-, happelisi või leeliselisi skrabereid kasutatakse koos biofiltri, termilise oksüdatsiooni või aktiivsöele adsorbeerimisega.


Tabel 6.7.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) jäätmete bioloogilisel töötlemisel tekkiva NH3, lõhnaaine, tolmu ja lenduvate orgaaniliste ühendite üldkoguse suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

Jäätmekäitlusprotsess

NH3  (41)  (42)

mg/Nm3

0,3–20

Kõik jäätmete bioloogilise töötlemise protsessid

Lõhnaaine kontsentratsioon (41)  (42)

ouE/Nm3

200–1 000

Tolm

mg/Nm3

2–5

Jäätmete mehaanilis-bioloogiline töötlemine

TVOC

mg/Nm3

5–40 (43)

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

3.1.3.   Vetteheide ja veekasutus

BAT 35. Reovee tekke ja veekasutuse vähendamiseks on PVT kasutada kõiki allpool nimetatud meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Reovee eraldamine

Kompostihunnikute ja -aunade nõrgvesi eraldatakse äravoolavast pinnaseveest (vt PVT 19f).

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Üldkohaldatav olemasolevate käitiste puhul piirangute raames, mis on seotud veetorustike konstruktsiooniga.

b.

Vee ringlusse võtmine

Protsessivee voogude (nt anaeroobiliste protsesside vedelate kääritussaaduste veetustamisest) ringlusse võtmine või muude veevoogude (nt kondensaatvesi, loputusvesi, äravoolav pinnasevesi) võimalikult suur kasutamine. Ringlussevõtu määra piiravad käitise veebilanss, lisandite (nt raskmetallid, soolad, patogeenid, ebameeldiva lõhnaga ühendid) sisaldus ja/või vee omadused (nt toitainete sisaldus).

Üldkohaldatav

c.

Nõrgvee tekke minimeerimine

Jäätmete niiskussisalduse optimeerimine, et minimeerida nõrgvee teket.

Üldkohaldatav

3.2.   PVT-järeldused jäätmete aeroobse töötlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad jäätmete aeroobse töötlemise puhul selles punktis esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele jäätmete bioloogilise töötlemise kohta punktis 3.1.

3.2.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 36. Et vähendada õhkuheidet ja parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT jälgida ja/või kontrollida jäätmete ja protsesside põhinäitajaid.

Kirjeldus

Jäätmete ja protsesside põhinäitajate jälgimine ja kontrollimine, sealhulgas:

sisendjäätmete omadused (nt süsiniku ja lämmastiku suhe, osakeste suurus);

temperatuur ja niiskussisaldus auna eri kohtades;

auna õhutatus (nt auna ümberpööramise sagedus, O2 ja/või CO2 sisaldus aunas, õhuvoogude temperatuur sundõhutamise korral);

auna poorsus, kõrgus ja laius.

Kohaldatavus

Auna niiskussisalduse jälgimine pole kohaldatav suletud protsessidele, kui tuvastatud on probleeme seoses tervise ja/või ohutusega. Sellisel juhul võib niiskussisaldust jälgida enne jäätmete ladustamist suletud kompostimiskohta ja seda kohandada, kui jäätmed suletud kompostimiskohast ära võetakse.

3.2.2.   Lõhnaaine heide ja hajusheide õhku

BAT 37. Et vähendada välistingimustes töötlemise etappides tekkiva tolmu, lõhnaaine ja bioaerosoolide hajusheidet õhku, on PVT rakendada üht või mõlemat allpool kirjeldatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Poolläbilaskvate membraankatete kasutamine.

Kasutatavad kompostiaunad kaetakse poolläbilaskvate membraanidega.

Üldkohaldatav

b.

Toimingute kohandamine vastavalt ilmastikutingimustele

See hõlmab järgmisi meetodeid:

ilmastikuolude ja ilmaennustustega arvestamine enne ulatuslikke välitingimustes toimuvaid protsesse. Näiteks aunade või hunnikute moodustamise või ümberpööramise, purustamise või sõelumise vältimine halbade ilmastikutingimuste korral, et vältida heite levimist (nt kui tuulekiirus on liiga väike või liiga suur või tuul puhub tundlike alade suunas).

Aunade paigutamine nii, et valdava tuule teele jääb võimalikult väike osa kompostitavast massist, vähendamaks heite levikut auna pinnalt. Aunad ja hunnikud asuvad eelistatavalt kogu ala madalaimas kohas.

Üldkohaldatav

3.3.   PVT-järeldused jäätmete anaeroobse töötlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad jäätmete anaeroobse töötlemise puhul selles punktis esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele jäätmete bioloogilise töötlemise kohta punktis 3.1.

3.3.1.   Õhkuheide

BAT 38. Et vähendada õhkuheidet ja parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT jälgida ja/või kontrollida jäätmete ja protsesside põhinäitajaid.

Kirjeldus

Manuaalse ja/või automaatse seiresüsteemi rakendamine, et:

tagada kääritusmahuti stabiilne toimimine;

minimeerida võimalus toimimisega seotud probleemideks (näiteks vahutamine), mis võivad kaasa tuua lõhnaaine heite;

tagada piisavalt varane hoiatamine süsteemi häirete korral, mis võivad kaasa tuua lekkimise ja plahvatused.

See hõlmab jäätmete ja protsesside põhinäitajate jälgimist ja/või kontrollimist, sealhulgas:

kääritatava materjali pH ja aluselisus;

kääritusmahuti töötemperatuur;

kääritusmahuti hüdrauliline ja orgaaniline koormus;

lenduvate rasvhapete (VFA) ja ammoniaagi sisaldus kääritusmahutis ja kääritussaaduses;

biogaasi kogus, koostis (nt H2S) ja rõhk;

vedeliku ja vahu tase kääritusmahutis.

3.4.   PVT-järeldused jäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise kohta

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad jäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise puhul selles punktis esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele jäätmete bioloogilise töötlemise kohta punktis 3.1.

Kui see on asjakohane, kehtivad jäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise puhul ka PVT-järeldused jäätmete aeroobse töötlemise kohta (punkt 3.2) ja anaeroobse töötlemise kohta (punkt 3.3).

3.4.1.   Õhkuheide

BAT 39. Et vähendada õhkuheidet, on PVT kasutada mõlemat allpool nimetatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Heitgaasivoogude eraldamine

Kogu heitgaasivoo jaotamine suure saasteainesisaldusega ja väikese saasteainesisaldusega heitgaasivoogudeks, nagu kindlaks tehtud BAT 3-s mainitud inventuuri käigus.

Üldkohaldatav uute käitiste puhul

Üldkohaldatav olemasolevate käitiste puhul piirangute raames, mis on seotud õhuteede paigutusega.

b.

Heitgaasiringlus

Väikese saasteainesisaldusega heitgaasi ringlussevõtt bioloogilises protsessis, millele järgneb heitgaasi puhastamine, mida on kohandatud vastavalt saasteainete sisaldusele (vt BAT 34).

Heitgaasi kasutamist bioloogilises protsessis võib piirata heitgaasi temperatuur ja/või saasteainesisaldus.

Enne korduskasutamist võib olla vaja heitgaasis olev veeaur kondenseerida. Sellisel juhul on vaja gaasi jahutada ning eraldunud vesi võetakse võimaluse korral ringlusesse (vt BAT 35) või puhastatakse enne selle ärajuhtimist.

4.   PVT-JÄRELDUSED JÄÄTMETE FÜÜSIKALIS-KEEMILISE TÖÖTLEMISE KOHTA

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad jäätmete füüsikalis-keemilise töötlemise puhul punktis 4 esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele punktis 1.

4.1.   PVT-järeldused tahkete ja/või pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemilise töötlemise kohta

4.1.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 40. Et parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT jälgida sisendjäätmeid osana jäätmete eelneva heakskiitmise ja vastuvõtmise korrast (vt BAT 2).

Kirjeldus

Sisendjäätmete seire, arvestades näiteks järgmist:

orgaaniliste ainete, oksüdeerijate, metallide (nt elavhõbe), soolade, ebameeldiva lõhnaga ühendite sisaldus;

H2 moodustumise võimalus suitsugaasi käitlemise jääkide, nt lendtuha, segamisel veega.

4.1.2.   Õhkuheide

BAT 41. Et vähendada tolmu, orgaaniliste ühendite ja NH3 õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Biofilter

c.

Tekstiilfilter

d.

Märgpuhastus


Tabel 6.8.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) tahkete ja pastataoliste jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkiva tolmu suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT

(proovivõtuperioodi keskmine)

Tolm

mg/Nm3

2–5

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.2.   PVT-järeldused vanaõli rafineerimise kohta

4.2.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 42. Et parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT jälgida sisendjäätmeid osana jäätmete eelneva heakskiitmise ja vastuvõtmise korrast (vt BAT 2).

Kirjeldus

Sisendjäätmete jälgimine seoses klooritud ühendite sisaldusega (nt klooritud lahustid või PCBd).

BAT 43. Et vähendada kõrvaldatavate jäätmete kogust, on PVT kasutada üht või mitut allpool nimetatud meetodit.

Meetod

Kirjeldus

a.

Materjali taaskasutamine

Vaakumdestillatsiooni, lahustiga ekstraheerimise, kelmeaurustite jne orgaaniliste jääkide kasutamine asfalditoodetes jne.

b.

Energia taaskasutamine

Vaakumdestillatsiooni, lahustiga ekstraheerimise, kelmeaurustite jne orgaaniliste jääkide kasutamine energia taaskasutamiseks.

4.2.2.   Õhkuheide

BAT 44. Et vähendada orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Termiline oksüdatsioon

Vt punkt 6.1. See hõlmab heitgaasi juhtimist tööstusahju või katlasse.

c.

Märgpuhastus

Vt punkt 6.1.

Kehtib PVT-SHT punktis 4.5.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.3.   PVT-järeldused kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemilise töötlemise kohta

4.3.1.   Õhkuheide

BAT 45. Et vähendada orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1

b.

Krüokondensatsioon

c.

Termiline oksüdatsioon

d.

Märgpuhastus

Kehtib PVT-SHT punktis 4.5.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.4.   PVT-järeldused kasutatud lahustite regenereerimise kohta

4.4.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 46. Et parandada kasutatud lahustite regenereerimise üldist keskkonnatoimet, on PVT kasutada üht või mõlemat allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Materjalina taaskasutusse võtmine

Lahustid eraldatakse destilleerimisjääkidest aurustamisega.

Kohaldatavus võib olla piiratud, kui energiavajadus on eraldatud lahusti kogusega võrreldes ülemääraselt suur.

b.

Energiakasutus

Destilleerimisjääke kasutatakse energia kasutamiseks.

Üldkohaldatav

4.4.2.   Õhkuheide

BAT 47. Et vähendada orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada allpool esitatud meetodite kombinatsiooni.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Protsessi heitgaaside ringlus aurukatlas

Protsessi heitgaasid juhitakse kondensaatoritest aurukatlasse, mis käitist varustab.

Ei pruugi olla kohaldatav halogeenitud lahustite jääkide töötlemisele, et vältida PCBde ja/või PCDD/Fi tekkimist ja eritumist.

b.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

Meetodi kohaldatavus võib olla piiratud ohutuskaalutlustel (nt aktiivsöekiht süttib tavaliselt, kui ketoonid selle pinnale adsorbeeruvad).

c.

Termiline oksüdatsioon

Vt punkt 6.1.

Ei pruugi olla kohaldatav halogeenitud lahustite jääkide töötlemisele, et vältida PCBde ja/või PCDD/Fi tekkimist ja eritumist.

d.

Kondensatsioon või krüokondensatsioon

Vt punkt 6.1.

Üldkohaldatav

e.

Märgpuhastus

Vt punkt 6.1.

Üldkohaldatav

Kehtib punktis 4.5 esitatud PVT-SHT.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.5.   PVT-SHT orgaaniliste ühendite õhkuheite puhul, mis kaasneb vanaõli rafineerimisega, kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemilise töötlemisega ja kasutatud lahustite regenereerimisega

Tabel 6.9.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) lenduvate orgaaniliste ühendite üldkoguse suunatud õhkuheite puhul, mis kaasneb vanaõli rafineerimisega, kütteväärtusega jäätmete füüsikalis-keemilise töötlemisega ja kasutatud lahustite regenereerimisega

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT (44)

(proovivõtuperioodi keskmine)

TVOC

mg/Nm3

5–30

4.6.   PVT-järeldused kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termilise töötlemise kohta

4.6.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 48. Et parandada kasutatud aktiivsöe, katalüsaatorite jäätmete ja väljakaevatud saastunud pinnase termilise töötlemise üldist keskkonnatoimet, on PVT kasutada kõiki allpool esitatud meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

Kohaldatavus

a.

Ahjus tekkivate heitgaaside soojuse kasutamine

Eralduvat soojust võib kasutada näiteks põletusõhu eelkuumutamiseks või selleks, et tekitada auru, mida kasutatakse ka kasutatud aktiivsöe reaktiveerimiseks.

Üldkohaldatav

b.

Kaudse küttega ahi

Kaudse küttega ahju kasutatakse, et vältida kontakti ahju sisu ja põleti(te)s tekkivate suitsugaasidega.

Üks kaudse küttega ahjude osadest on tavaliselt metalltoru ning kohaldatavus võib olla piiratud korrosiooniohu tõttu.

Olemasolevate käitiste uuendamist võivad takistada majanduslikud piirangud.

c.

Protsessi integreeritud meetodid õhkuheite vähendamiseks

See hõlmab järgmisi meetodeid:

ahju temperatuuri ja pöördahju pöörlemiskiiruse kontrollimine;

kütuse valik;

tihendatud ahju kasutamine või ahju kasutamine alandatud rõhu all, et vältida hajusheidet õhku.

Üldkohaldatav

4.6.2.   Õhkuheide

BAT 49. Et vähendada HCl-i, HF-i, tolmu ja orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Tsüklon

Vt punkt 6.1. Seda meetodit kasutatakse koos täiendavate heite vähendamise meetoditega.

b.

Elektrifilter (ESP)

Vt punkt 6.1.

c.

Tekstiilfilter

d.

Märgpuhastus

e.

Adsorbeerimine

f.

Kondensatsioon

g.

Termiline oksüdatsioon (45)

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.7.   PVT-järeldused väljakaevatud saastunud pinnase vesipesu kohta

4.7.1.   Õhkuheide

BAT 50. Et vähendada tolmu ja orgaaniliste ühendite õhkuheidet, mis kaasneb ladustamise, käitlemise ja pesemise etappidega, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Tekstiilfilter

c.

Märgpuhastus

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

4.8.   PVT-järeldused PCBsid sisaldavate seadmete vabastamiseks saastest

4.8.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 51. Et parandada üldist keskkonnatoimet ning vähendada PCBde ja orgaaniliste ühendite suunatud õhkuheidet, on PVT kasutada kõiki allpool nimetatud meetodeid.

Meetod

Kirjeldus

a.

Ladustamis- ja töötlemisalade katmine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

kogu ladustamis- ja käitlusala betoonpõranda katmine vaikkattega.

b.

Töötajate juurdepääsueeskirjade kehtestamine, et vältida saaste levikut

See hõlmab järgmisi meetodeid:

ladustamis- ja käitluskohtade juurdepääsukohad on lukustatud;

juurdepääsuks alale, kus hoitakse ja käideldakse saastunud seadmeid, on vaja erikvalifikatsiooni;

olemas on eraldi „puhtad“ ja „määrdunud“ riietusruumid kaitseriietuse selga panemiseks/ära võtmiseks.

c.

Seadmete optimeeritud puhastamine ja äravool

See hõlmab järgmisi meetodeid:

saastunud seadmete välispindu puhastatakse anioonse detergendiga;

seadmeid tühjendatakse pumbaga või vaakumi abil, mitte raskusjõu mõjul;

vaakumkambri täitmisel, tühjendamisel ja (lahti)ühendamisel lähtutakse selleks kehtestatud korrast;

pärast trafo südamiku eemaldamist kestast tagatakse pikk äravooluaeg (vähemalt 12 tundi), et vältida saastunud vedeliku tilkumist järgmiste töötlemistoimingute käigus.

d.

Õhkuheite kontroll ja seire

See hõlmab järgmisi meetodeid:

saastest puhastamise ala õhk kogutakse kokku ja seda puhastatakse aktiivsöefiltritega;

meetodi c puhul mainitud vaakumpumba väljalase ühendatakse nn toruotsameetodil põhineva heite vähendamise süsteemiga (nt kõrgtemperatuuriline jäätmepõletus, termiline oksüdatsioon või adsorbeerimine aktiivsöele);

suunatud heidet jälgitakse (vt BAT 8);

PCBde võimalikku õhust sadestumist jälgitakse (nt füüsikalis-keemiliste mõõtmiste või bioseirega).

e.

Jäätmekäitlusjääkide kõrvaldamine

See hõlmab järgmisi meetodeid:

trafo poorsed saastunud osad (puit ja paber) suunatakse kõrgtemperatuurilisse põletusse);

PCBd õlides hävitatakse (nt dekloorimine, hüdrogeenimine, solvateerunud elektronide protsessid, kõrgtemperatuuriline jäätmete põletamine).

f.

Lahusti taaskasutamine lahustiga pesemise korral

Orgaaniline lahusti kogutakse kokku ja destilleeritakse, et seda protsessis taaskasutada.

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

5.   PVT-JÄRELDUSED VESIPÕHISTE VEDELJÄÄTMETE KÄITLEMISE KOHTA

Kui pole märgitud teisiti, kehtivad vesipõhiste vedeljäätmete käitlemise puhul punktis 5 esitatud PVT-järeldused lisaks üldistele PVT-järeldustele punktis 1.

5.1.   Üldine keskkonnatoime

BAT 52. Et parandada üldist keskkonnatoimet, on PVT jälgida sisendjäätmeid osana jäätmete eelneva heakskiitmise ja vastuvõtmise korrast (vt BAT 2).

Kirjeldus

Sisendjäätmete seire, arvestades näiteks järgmist:

biokõrvaldatavus (nt BHT, BHT ja KHT suhe, Zahni-Wellensi test, bioloogilise inhibeerimise (nt aktiivmuda inhibeerimise) võime);

emulsiooni lõhkumise võimalikkus, nt laborikatsetega.

5.2.   Õhkuheide

BAT 53. Et vähendada HCl-i, NH3 ja orgaaniliste ühendite õhkuheidet, on PVT rakendada PVT 14d-d ja kasutada üht või mitut allpool esitatud meetoditest.

Meetod

Kirjeldus

a.

Adsorbeerimine

Vt punkt 6.1.

b.

Biofilter

c.

Termiline oksüdatsioon

d.

Märgpuhastus


Tabel 6.10.

PVTga saavutatav heitetase (PVT-SHT) vesipõhiste vedeljäätmete töötlemisel tekkiva HCl-i ja lenduvate orgaaniliste ühendite üldkoguse suunatud õhkuheite puhul

Näitaja

Mõõtühik

PVT-SHT (46)

(proovivõtuperioodi keskmine)

Vesinikkloriid (HCl)

mg/Nm3

1–5

TVOC

3–20 (47)

Asjaomast seiret kirjeldatakse BAT 8-s.

6.   MEETODITE KIRJELDUS

6.1.   Suunatud õhkuheide

Meetod

Tüüpiline saasteaine (või saasteained), mille heidet vähendatakse

Kirjeldus

Adsorbeerimine

Elavhõbe, lenduvad orgaanilised ühendid, vesiniksulfiid, ebameeldiva lõhnaga ühendid

Adsorptsioon on heterogeenne reaktsioon, mille käigus gaasimolekulid kogunevad sellise tahke aine või vedeliku pinnale, mis „eelistab“ konkreetseid ühendeid teistele ja seega eemaldab need äravoolust. Kui pind on adsorbeerinud nii palju kui võimalik, vahetatakse adsorbent välja või adsorbeeritud sisu desorbeeritakse osana adsorbendi regenereerimisest. Desorbeeritud saasteained on tavaliselt suurema kontsentratsiooniga ning neid võib kas taaskasutada või need kõrvaldada. Kõige levinum adsorbent on granuleeritud aktiivsüsi.

Biofilter

Ammoniaak, vesiniksulfiid, lenduvad orgaanilised ühendid, ebameeldiva lõhnaga ühendid

Heitgaasi voog juhitakse läbi orgaanilise materjali kihi (nt turvas, kanarbik, kompost, juured või puukoor, okaspuit ja eri materjalide kombinatsioonid) või läbi mõne inertse materjali (savi, aktiivsüsi ja polüuretaan), kus looduslikult esinevad mikroorganismid muudavad selle bioloogilise oksüdatsiooni teel süsinikdioksiidiks, veeks, anorgaanilisteks sooladeks ja biomassiks.

Biofiltri ehituses on arvestatud sisendjäätmete laadiga. Sobiv filterkihi materjal valitakse nt vee kinnipidamise võime, mahumassi, poorsuse, struktuurse terviklikkuse järgi. Olulised on ka filterkihi sobiv paksus ja pindala. Biofilter on ühendatud sobiva ventilatsiooni- ja õhuringlussüsteemiga, et tagada kihis ühtlane õhujaotus ning heitgaasi piisav viibeaeg.

Kondensatsioon ja krüokondensatsioon

Lenduvad orgaanilised ühendid

Kondensatsioon on meetod, millega eemaldatakse heitgaasivoost lahustiaurud, jahutades gaasi alla selle kastepunkti. Krüokondensatsiooni puhul võib kondensaatori töötemperatuur olla kuni – 120 °C, aga tegelikult jääb see sageli – 40 °C ja – 80 °C vahele. Krüokondensatsioon sobib kõigi LOÜde ja lenduvate anorgaaniliste saasteainete puhul olenemata nende aururõhkudest. Kasutatav madal temperatuur võimaldab saavutada väga suure kondenseerimistõhususe, mistõttu sobib see hästi lõplikuks LOÜde heite kontrolli meetodiks.

Tsüklon

Tolm

Tsüklonfiltreid kasutatakse raskemate tahkete osakeste eemaldamiseks, mis „kukuvad välja“, kui heitgaasid enne separaatorist väljumist pöörlema pannakse.

Tsükloneid kasutatakse tahkete osakeste, eelkõige PM10-osakeste kontrollimiseks.

Elektrifilter (ESP)

Tolm

Elektrifiltri tööpõhimõte on osakestele laengu andmine ja nende eraldamine elektrivälja toimel. Elektrifiltreid saab kasutada väga erinevates tingimustes. Kuivelektrifiltris eemaldatakse kogutud materjal mehaaniliselt (nt raputamise, vibratsiooni, suruõhu abil), samal ajal kui märgelektrifiltris loputatakse see sobiva vedeliku, tavaliselt vee abil välja.

Tekstiilfilter

Tolm

Tekstiilfilter, millele viidatakse sageli kui kottfiltrile, on valmistatud poorsest kootud või vilditud kangast, millest gaas voolab läbi, kuid osakesed peetakse kinni. Tekstiilfiltri kasutamiseks on vaja valida heitgaasi omaduste ja suurima töötemperatuuri jaoks sobiv kangamaterjal.

HEPA-filter

Tolm

HEPA-filtrid (kõrgefektiivsed tahkete osakeste õhufiltrid) on absoluutfiltrid. Filtreeriv materjal koosneb klaaskiudpaberist või -matist, millel on suur pakketihedus. Heitgaasivoog juhitakse läbi filtreeriva materjali, kuhu kogunevad tahked osakesed.

Termiline oksüdatsioon

Lenduvad orgaanilised ühendid

Põlevate gaaside ja lõhnaainete oksüdeerimine heitgaasivoos, mille jaoks saasteainete segu õhu või hapnikuga kuumutatakse põletuskambris temperatuurini, mis on kõrgem isesüttimistemperatuurist, ning hoitakse kõrgel temperatuuril piisavalt kaua, et põlemine saaks minna lõpuni – süsihappegaasi ja veeni.

Märgpuhastus

Tolm, lenduvad orgaanilised ühendid, gaasilised happelised ühendid (leeliseline skraber), gaasilised leeliselised ühendid (happeline skraber)

Gaasiliste või tahkete saasteainete eemaldamine gaasivoost massiülekandega vedelasse lahustisse, sageli vette või vesilahusesse. See võib hõlmata keemilist reaktsiooni (nt happelises või leeliselises skraberis). Selektiivne katalüütiline redutseerimine (SCR)

6.2.   Orgaaniliste ühendite hajusheide õhku

Pihkumise avastamise ja kõrvaldamise (LDAR) programm

Lenduvad orgaanilised ühendid

Struktureeritud meetod orgaaniliste ühendite kontrollimatu heite vähendamiseks pihkumise avastamise ja pihkuvate komponentide parandamise või vahetamise teel. Pihkumise avastamiseks on praegu olemas haistmismeetod (kirjeldatud standardis EN 15446) ja optiline gaasikuvamismeetod.

Haistmismeetod: esiteks tuleb kasutada käeshoitavat gaasianalüsaatorit orgaaniliste ühendite sisalduse mõõtmiseks seadmete ümbruses (nt kasutades leekionisatsiooni või fotoionisatsiooni). Teiseks tuleb ümbritseda komponent läbilaskmatu kotiga, et teha mõõtmine otse heiteallika juures. Mõnikord asendatakse teine etapp sellise matemaatilise korrelatsioonikõvera kasutamisega, mis on saadud paljude sarnaste komponentide puhul tehtud varasemate mõõtmiste statistiliste tulemuste põhjal.

Optilised gaasikuvamismeetodid: optilisel gaasikuvamismeetodil kasutatakse väikest kerget käeshoitavat kaamerat, mille abil saab reaalajas näha gaasi pihkumist, mis paistab kaamera videokujutisel suitsuna, koos seadme komponendi tavalise kujutisega, nii et lihtsalt ja kiiresti on võimalik üles leida koht, kus on orgaaniliste ühendite märkimisväärne pihkumine. Kujutis tekib aktiivsetes süsteemides komponendilt ja selle ümbrusest tagasipeegelduvast infrapunasest laserivalgusest. Passiivsed süsteemid põhinevad seadmelt ja selle ümbrusest loomulikult kiirguval infrapunavalgusel.

Lenduvate orgaaniliste ühendite hajusheite mõõtmine

Lenduvad orgaanilised ühendid

Haistmis- ja optilised gaasikuvamismeetodid, nagu on kirjeldatud pihkumise avastamise ja kõrvaldamise programmi juures.

Käitises eralduvate heidete täielikku jälgimist ja mõõtmist saab teha mitme üksteist täiendava meetodi kombineerimisega, näiteks kasutades valgusvoo-varjutuse meetodit või selektiivse neeldumisega laserlokatsiooni (DIAL) meetodeid. Selliste meetoditega saab uurida muutust ajas, teha ristkontrolli ning kasutatavat LDARi programmi ajakohastada ja valideerida.

Valgusvoo-varjutuse meetod (SOF): selle meetodi puhul salvestatakse teatavat geograafilist teed pidi tuulega risti läbi lenduvate orgaaniliste ühendite voogude kiirguvat päikesevalguse spektri laiaribalist infrapuna- või ultraviolett-/nähtava valguse osa ja analüüsitakse selle spektrit Fourier' teisenduse abil.

Selektiivse neeldumisega laserlokatsioon (DIAL): see on lasertehnika, milles kasutatakse valguse selektiivset neeldumist (light detection and ranging, LIDAR); see on raadiolainetel töötava radari optiline analoog. See tehnika põhineb laserimpulsside peegeldumisel atmosfääris leiduvatelt aerosoolidelt ja selle puhul analüüsitakse teleskoopi püütud peegeldunud valguse spektrit.

6.3.   Vetteheide

Meetod

Tüüpiline saasteaine (või saasteained), mille heidet vähendatakse

Kirjeldus

Aktiivmudaprotsess

Biolagunevad orgaanilised ühendid

Lahustunud orgaaniliste saasteainete bioloogiline oksüdeerimine hapniku abil, kasutades mikroorganismide metabolismi. Lahustunud hapniku juuresolekul (mille jaoks lisatakse õhku või puhast hapnikku) muudetakse orgaanilised komponendid süsinikdioksiidiks, veeks või muudeks metaboliitideks ja biomassiks (st aktiivmudaks). Mikroorganisme hoitakse reovees hõljuvas olekus ja kogu segu aereeritakse mehaaniliselt. Aktiivmudasegu suunatakse eraldamisseadmesse, millest muda suunatakse tagasi aeratsioonimahutisse.

Adsorbeerimine

Adsorbeeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt süsivesinikud, elavhõbe, absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid

Eraldusmeetod, mille puhul vedelikus (st reovees) esinevad ühendid (st saasteained) kogutakse tahke aine (tavaliselt aktiivsöe) pinnale.

Keemiline oksüdeerimine

Oksüdeeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt nitrit, tsüaniid

Orgaanilised ühendid oksüdeeritakse vähem kahjulikeks ja kergemini biolagunevateks ühenditeks. Meetodid hõlmavad märgoksüdatsiooni või oksüdatsiooni osooni või vesinikperoksiidiga, mida võivad toetada katalüsaatorid või ultraviolettkiirgus. Keemilist oksüdeerimist kasutatakse ka selliste orgaaniliste ühendite lagundamiseks, mis tekitavad lõhna, maitset ja värvi, ning desinfektsiooniks.

Keemiline redutseerimine

Redutseeritavad lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, nt kuuevalentne kroom (Cr(VI))

Keemiline redutseerimine on saasteainete muutmine sarnasteks, kuid vähem kahjulikeks või ohtlikeks ühenditeks, kasutades keemilisi redutseerijaid.

Koagulatsioon ja flokulatsioon

Hõljuvaine ja peenosakestega seotud metallid

Koagulatsiooni ja flokulatsiooni kasutatakse hõljuvaine eraldamiseks reoveest ning neid viiakse sageli ellu üksteisele järgnevate etappidena. Koagulatsiooniks lisatakse koagulante, mille laengud on hõljuvaine omaga vastupidised. Flokulatsiooniks lisatakse polümeere, et mikrohelbed liituksid kokkupõrkel ja moodustaksid suuremad helbed. Moodustunud helbed eraldatakse seejärel setitamise, õhu flotatsiooni või filtrimisega.

Destilleerimine/rektifitseerimine

Lahustunud biolagunematud või inhibeerivad saasteained, mida saab