ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 199I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
7. august 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1100, 6. juuni 2018, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) lisa

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1101, 3. august 2018, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) artikli 5 teise lõigu kohaldamise kriteeriumid

7

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2018/1102, 6. juuni 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga

11

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

7.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 199/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1100,

6. juuni 2018,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest, (1) ning eelkõige selle artikli 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2271/96 nähakse ette kaitse kolmandate riikide vastu võetud seaduste, määruste ja muude õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju eest ja nendel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest ning selle mõju tõrjumine, kui niisugune kohaldamine mõjutab liidu füüsiliste ja juriidiliste isikute huve, kes tegutsevad rahvusvahelises kaubanduses ja/või on seotud kapitali liikumise ning sellega seonduva äritegevusega liidu ja kolmandate riikide vahel.

(2)

Määrusega tunnistatakse, et nende eksterritoriaalse kohaldamisega rikutakse rahvusvahelist õigust.

(3)

Kolmandate riikide õigusaktid, mille suhtes määrust (EÜ) nr 2271/96 kohaldatakse, on esitatud kõnealuse määruse lisas.

(4)

Ameerika Ühendriigid teatasid 8. mail 2018, et ei loobu enam Iraani suhtes siseriiklike piiravate meetmete kohaldamisest. Teatavaid kõnealuseid meetmeid kohaldatakse eksterritoriaalselt ning see võib põhjustada negatiivset mõju liidu huvidele ja Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevaid õigusi kasutavate füüsiliste ja juriidiliste isikute huvidele.

(5)

Seetõttu tuleks määruse lisa muuta, et lisada sellesse kõnealused piiravad meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2271/96 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 309, 29.11.1996, lk 1.


LISA

SEADUSED, MÄÄRUSED JA MUUD ÕIGUSAKTID

Märkus: Käesolevas lisas sisalduvate õigusaktide peamistest sätetest esitatakse kokkuvõte ainult teavitamise eesmärgil. Sätete täielik ülevaade ja nende täpne sisu esitatakse asjaomastes õigusaktides.

RIIK: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

ÕIGUSAKTID

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993“, XVII jaotis „Cuban Democracy Act 1992“, artiklid 1704 ja 1706

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Nõuded on konsolideeritud õigusakti „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ I jaotisse, vt allpool.

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Tekkinud kohustused sisalduvad nüüd õigusaktis „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“, vt allpool.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“

I jaotis

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Kohustus olla kooskõlas USA Kuuba suhtes kehtestatud majandus- ja finantsembargoga, mis muu hulgas tähendab, et USAsse ei impordita otse ega kolmandate riikide kaudu kaupu ega teenuseid, mis on Kuubast pärit või mis sisaldavad Kuubast pärit materjale või kaupu, ei kaubelda kaupadega, mis asusid või on asunud Kuubas või transporditakse või on transporditud Kuubast või Kuuba kaudu, ei reekspordita USAsse Kuubast pärit suhkrut ilma eksportija pädevale riigiasutusele teatamata, USAsse ei impordita suhkrutooteid, millel puudub kinnitus, et need ei ole Kuuba tooted, ning külmutatakse Kuuba vara ja finantstehingud Kuubaga.

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Keeld laadida või lossida laeva lasti mis tahes USA paigas või siseneda USA sadamatesse; keeld importida Kuubast pärit kaupu või teenuseid ja importida Kuubasse USAst pärit kaupu või teenuseid, niisuguste finantstehingute blokeerimine, kuhu on kaasatud Kuuba.

III ja IV jaotis

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Kohustus lõpetada tehingud varem USA kodanikele (sealhulgas USA kodakondsuse saanud kuubalastele) kuulunud ja Kuuba režiimi poolt sundvõõrandatud varaga („trafficking“). (Nimetatud tehingud („trafficking“) hõlmavad kasutamist, müüki, loovutamist, kontrolli, haldamist ja muid isikule kasutoovaid toiminguid).

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Juba tekkinud vastutusel põhinevad USA kohtumenetlused ELi kodanike või ettevõtete vastu, kes on kaasatud nimetatud tehingutesse („trafficking“), mis viivad kohtuotsusteni/otsusteni maksta (mitmekordset) hüvitist USA poolele. Nimetatud tehingutesse („trafficking“) kaasatud isikute USAsse sisenemise keeld, kaasa arvatud nende abikaasad, alaealised lapsed ja esindajad.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996“

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

 

Teadlikult:

i)

mitte investeerida Iraani 12 kuu jooksul suuremaid summasid kui 20 miljonit USA dollarit, mis otseselt ja oluliselt aitab kaasa Iraani suutlikkusele arendada oma naftavarusid;

ii)

mitte pakkuda Iraanile 12 kuu jooksul kaupu, teenuseid või muud liiki toetust, mille väärtus on vähemalt 1 miljon USA dollarit, või mille koguväärtus on vähemalt 5 miljonit USA dollarit, mis võib otseselt ja märkimisväärselt lihtsustada Iraani rafineeritud naftasaaduste omamaise tootmise säilitamist või laiendamist, või Iraani suutlikkust arendada riigis asuvaid naftavarusid;

iii)

mitte pakkuda Iraanile 12 kuu jooksul kaupu, teenuseid või muud liiki toetust, mille väärtus on vähemalt 250 000 USA dollarit, või mille koguväärtus on vähemalt 1 miljon USA dollarit, mis võib otseselt ja märkimisväärselt toetada Iraani naftakeemiatoodete omamaise tootmise säilitamist või laiendamist;

iv)

mitte pakkuda Iraanile 12 kuu jooksul a) rafineeritud naftasaadusi või b) kaupu, teenuseid või muud liiki toetust, mis võib otseselt ja märkimisväärselt edendada Iraani suutlikkust importida rafineeritud naftasaadusi, mille väärtus on vähemalt 1 miljon USA dollarit, või mille koguväärtus on vähemalt 5 miljonit USA dollarit;

v)

mitte osaleda väljaspool Iraani asuvate naftavarude arendamisega tegelevas ühisettevõttes, mis on asutatud 1. jaanuaril 2002 või hiljem, ja milles Iraan või selle valitsus omab erilisi huve;

vi)

mitte osaleda toornafta transpordis Iraanist või toornaftast ja rafineeritud naftasaadustest koosneva veose Iraani päritolu varjamises;

 

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Meetmed impordi või hangete piiramiseks USAsse, keeld olla määratud USA valitsusfondide esmaseks vahendajaks või hoidjaks, juurdepääsukeeld USA finantsasutuste laenudele või nende vahendusel tehtud ülekannetele, USA kohtualluvuse alla kuuluvate välisvaluutatehingute keeld, USA ekspordipiirangud, USA kohtualluvuse alla kuuluvate kinnisvaratehingute keeld või EXIM-Bank'i toetuse andmisest keeldumine ning laevadele seatud maabumis- ja sadamate külastamise piirangud.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012“

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

 

Teadlikult:

i)

mitte anda märkimisväärset toetust, sealhulgas võimaldades märkimisväärseid finantstehinguid, või kaupu või teenuseid teatavatele Iraani sadamates, energia-, laevandus- või laevaehitussektoris tegutsevatele isikutele või nende nimel tegutsevatele isikutele või iraanlastele, kes on kantud SDN-nimekirja (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List);

ii)

mitte kaubelda Iraaniga selliste märkimisväärsete kaupade ja teenustega, mida kasutatakse Iraani energia-, laevandus- või laevaehitussektoris;

iii)

mitte osta Iraanist naftat ja naftasaadusi ning teostada nendega seotud finantstehinguid teatavatel juhtudel;

iv)

mitte teostada või võimaldada tehinguid maagaasi müümiseks Iraani või selle ostmiseks Iraanist (kohaldatakse välismaiste finantsinstitutsioonide suhtes);

v)

mitte kaubelda Iraaniga väärismetallide, grafiidi, toormetalli või metallide pooltoodete või tarkvaraga, mida võidakse kasutada konkreetsetes sektorites või mille kasutamises võivad osaleda teatavad isikud; ega võimaldada sellise kauplemisega seoses märkimisväärseid tehinguid;

vi)

mitte osutada väärtpaberite emissiooni tagamise teenuseid, kindlustus- ja edasikindlustusteenuseid teatud tegevuste suhtes, sealhulgas näiteks eespool punktides i) ja ii) kirjeldatud tegevused, või teatavate isikute kategooriate suhtes;

Teatavaid erandeid kohaldatakse kauplemise või tehingu laadist ning kohaldatud hoolsuskohustuse tasemest sõltuvalt.

 

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Meetmed impordi või hangete piiramiseks USAsse, keeld olla määratud USA valitsusfondide esmaseks vahendajaks või hoidjaks, juurdepääsukeeld USA finantsasutuste laenudele või nende vahendusel tehtud ülekannetele, USA kohtualluvuse alla kuuluvate välisvaluutatehingute keeld, USA ekspordipiirangud, USA kohtualluvuse alla kuuluvate kinnisvaratehingute keeld või EXIM-Bank'i toetuse andmisest keeldumine ning USAs korrespondentarvete avamist ja omamist käsitlevad keelud ja piirangud.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012“

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

 

Teadlikult mitte teostada või võimaldada märkimisväärseid finantstehinguid Iraani Keskpanga või mõne muu Iraani määratud finantsinstitutsiooniga (kohaldatakse välismaiste finantsinstitutsioonide suhtes).

 

Toiduainete ja ravimitega seotud tehingute ja naftaga seotud tehingute suhtes kohaldatakse teatavatel juhtudel erandeid.

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Tsiviil- ja kriminaalkaristused; USAs korrespondentarvete avamist ja omamist käsitlevad keelud ja piirangud.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012“

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

 

Teadlikult:

i)

mitte osutada teatavatele iraanlastele väärtpaberite emissiooni tagamise teenuseid, kindlustus- või edasikindlustusteenuseid;

ii)

mitte toetada Iraani riigivõlakirjade või Iraani kontrolli alla kuuluvate üksuste võlakirjade emiteerimist;

iii)

mitte osaleda otseselt ega kaudselt USA õiguse alusel keelatud tehingutes Iraani valitsusega või Iraani valitsuse kohtualluvuse alla kuuluva isikuga (kohaldatakse USA kodaniku omanduses olevate või kontrolli alla kuuluvate välismaiste tütarettevõtjate suhtes);

iv)

mitte osutada Iraani Keskpangale või finantsinstitutsioonile, kelle varalised huvid on Iraani massihävitusrelvade leviku alase tegevuse tõttu blokeeritud, spetsiaalseid finantssõnumiteenuseid, või võimaldada või lihtsustada otsest või kaudset juurdepääsu sellistele sõnumiteenustele.

Seoses punktiga i) kohaldatakse erandeid humanitaarabi, toiduainete ja ravimite tarnete suhtes ning kohaldatud hoolsuskohustuse tasemest sõltuvalt.

 

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Meetmed impordi või hangete piiramiseks USAsse, keeld olla määratud USA valitsusfondide esmaseks vahendajaks või hoidjaks, juurdepääsukeeld USA finantsasutuste laenudele või nende vahendusel tehtud ülekannetele, USA kohtualluvuse alla kuuluvate välisvaluutatehingute keeld, USA ekspordipiirangud, USA kohtualluvuse alla kuuluvate kinnisvaratehingute keeld või EXIM-Bank'i toetuse andmisest keeldumine ning USAs korrespondentarvete avamist ja omamist käsitlevad keelud ja piirangud.

MÄÄRUSED

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations“

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

 

Mitte reeksportida kaupu, tehnoloogiat või teenuseid, mis on a) eksporditud USAst ja b) mille suhtes kohaldatakse USAs ekspordikontrolli eeskirju, kui on teada, või on põhjust arvata, et eksport on mõeldud spetsiaalselt Iraanile või selle valitsusele.

 

Keeldu ei kohaldata kaupade suhtes, mida on muudetud märkimisväärses ulatuses väljaspool USAd valmistatud tooteks, ja sellisesse tootesse lisatud kaupade suhtes, kui nende väärtus on alla 10 % kogu toote väärtusest.

ELi huvide võimalik kahjustamine:

 

Tsiviilkaristused, trahvid ja vanglakaristus.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7–1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Keelud on konsolideeritud õigusakti „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996“ I jaotisse, vt allpool. Lisaks nõutakse litsentside ja/või lubade saamist Kuubaga seotud majandustegevuse suhtes.

ELi huvide võimalik kahjustamine:

Rikkumise korral trahvid, vara või õiguste kaotamine, vabadusekaotus.


7.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 199/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1101,

3. august 2018,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) artikli 5 teise lõigu kohaldamise kriteeriumid

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest, (1) eriti selle artikli 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2271/96 on ette nähtud kaitse teatavate kolmandate riikide vastuvõetud loetletud seaduste, määruste ja muude õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise ja nendel põhinevate või neist tulenevate meetmete ebaseadusliku mõju eest ning selle mõju tõrjumine, kui niisugune kohaldamine mõjutab selliste kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute huve, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega ja/või on seotud kapitali liikumise ning sellega seonduva äritegevusega liidu ja kolmandate riikide vahel.

(2)

Määruses (EÜ) nr 2271/96 tunnistatakse, et selliste seaduste, määruste ja muude õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamisega rikutakse rahvusvahelist õigust.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 esimese lõigu kohaselt ei või ükski kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud isik vahetult ega oma tütarettevõtja või muu vahendusisiku kaudu tegutsedes või tahtlikult tegutsemata jättes järgida mingeid nõudeid ega keelde, sealhulgas ühenduseväliste kohtute nõudeid, mis põhinevad kõnealustel seadustel või neil põhinevatel või neist tulenevatel toimingutel.

(4)

Siiski võivad määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teise lõigu kohaselt kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud isikud taotleda komisjonilt luba kõnealust nõuet või keeldu täielikult või osaliselt järgida, juhul kui mittejärgimine kahjustaks tõsiselt nende või liidu huve.

(5)

Selleks et tagada õiguskindlus ja määruse (EÜ) nr 2271/96 tulemuslik rakendamine ja võttes samal ajal teatavate nõuetekohaselt põhjendatud asjaolude korral arvesse riski tekitada tõsist kahju kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvidele, on vaja sätestada määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teise lõigu rakendamise kriteeriumid.

(6)

Kuna komisjoni ülesanne on teha järelevalvet liidu õiguse, sealhulgas määruse (EÜ) nr 2271/96 ühetaolise kohaldamise üle, jälgib komisjon tähelepanelikult käesoleva määruse kohaldamist ja võtab vastu selle rakendamise hindamise tulemuste kohaselt vajalikke muudatusi.

(7)

Sätestada tuleks ka peamised menetlusetapid, mis tuleb läbida, kui komisjonile on esitatud taotlus saada luba kõnealust nõuet või keeldu täielikult või osaliselt järgida.

(8)

Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (2) ning (EÜ) nr 45/2001 (3).

(9)

Käesoleva määruse kohased taotlused peaksid käsitlema tegutsemist või tegutsemata jätmist, mis põhineb otseselt või kaudselt määruse (EÜ) nr 2271/96 lisas nimetatud seadustel või neil põhinevatel või neist tulenevatel toimingutel või tuleneb nendest.

(10)

Taotlust tuleks käsitleda võimalikult kiiresti.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas eksterritoriaalse seadusandluse komitee arvamusega ja on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (4) kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teise lõigu kohaldamise kriteeriumid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „loetletud eksterritoriaalsed õigusaktid“– määruse (EÜ) nr 2271/96 lisas nimetatud seadused, määrused ja muud õigusaktid, sealhulgas nendel põhinevad või neist tulenevad määrused ja muud õigusaktid;

b)   „järgnevad meetmed“– loetletud eksterritoriaalsetel õigusaktidel põhinevad või neist tulenevad meetmed;

c)   „mittejärgimine“– otsese tegevuse või tahtliku tegutsemata jätmise tulemusel sellise nõude või keelu, sealhulgas liiduvälise kohtu nõude mittejärgimine, mis otseselt või kaudselt põhineb loetletud eksterritoriaalsetel õigusaktidel või järgnevatel meetmetel või tuleneb nendest;

d)   „kaitstud huvid“– iga määruse (EÜ) nr 2271/96 artiklis 11 osutatud isiku huvi, liidu huvi või mõlema huvi;

e)   „taotleja“– määruse (EÜ) nr 2271/96 artiklis 11 osutatud isik, kes on esitanud määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teises lõigus osutatud taotluse.

Artikkel 3

Taotluste esitamine

1.   Määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teises lõigus osutatud loa taotlused tuleb esitada kirjalikult järgmisel aadressil:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Taotluses tuleb märkida taotleja nimi ja kontaktandmed, loetletud eksterritoriaalse õigusakti täpne säte või asjaomane järgnev meede ning selles tuleb kirjeldada taotletava loa ulatust ning mittejärgimisest tulenevat võimalikku kahju.

3.   Taotleja peab oma taotluses esitama piisavalt tõendeid selle kohta, et mittejärgimine kahjustaks tõsiselt vähemalt üht kaitstud huvi.

4.   Komisjon võib vajaduse korral küsida taotlejalt lisatõendeid, mis tuleb esitada komisjoni kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul.

5.   Komisjon teatab taotlusest eksterritoriaalse seadusandluse komiteele viivitamata pärast selle kättesaamist.

Artikkel 4

Taotluste hindamine

Kui komisjon hindab, kas võib tekkida tõsine kahju määruse (EÜ) nr 2271/96 artikli 5 teises lõigus osutatud kaitstud huvidele, võtab ta vajaduse korral arvesse muu hulgas järgmisi mittekumuleeruvaid kriteeriume:

a)

kas kaitstud huvi võib seda ähvardava kahju konteksti, laadi ja allika põhjal olla konkreetselt ohus;

b)

kas see kolmas riik, kust loetletud eksterritoriaalne õigusakt pärineb, on taotleja suhtes algatanud haldus- või kohtuliku uurimise, mis veel kestab, või kas selle kolmanda riigiga on sõlmitud eelnev kompromisskokkulepe;

c)

kas on olemas märkimisväärne seos selle kolmanda riigiga, kust loetletud eksterritoriaalne õigusakt või järgnev meede pärineb, näiteks kas taotlejal on ema- või tütarettevõtjaid või kas sinna on kaasatud füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes kuuluvad sellise kolmanda riigi esmasesse jurisdiktsiooni, kust loetletud eksterritoriaalne õigusakt või järgnev meede pärineb;

d)

kas taotleja saaks mõistlikult võtta meetmeid kahju vältimiseks või leevendamiseks;

e)

kahjulik mõju majandustegevusele, eelkõige see, kas taotlejale tekitataks olulist majanduslikku kahju, mis võib ohustada tema elujõulisust või tuua kaasa pankrotiriski;

f)

kas taotleja tegutsemine muutuks ülemääraselt keeruliseks seetõttu, et kaovad olulised sisendid või ressursid, mida ei saa mõistlikult asendada;

g)

kas taotleja õiguste kasutamine oleks märkimisväärselt pärsitud;

h)

kas ohutus, turvalisus, inimeste elu ja tervise kaitse ning keskkonna kaitse võib olla ohus;

i)

kas liidu võime viia ellu oma humanitaarabi-, arengu- ja kaubanduspoliitikat või järgida sisepoliitika välisaspekte võib olla ohus;

j)

strateegiliste kaupade või teenuste tarnekindlus liidu või liikmesriigi piires või nende toomisel liitu või liikmesriiki ning nende nappuse ja tarnehäirete mõju;

k)

mõju siseturule kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise ning finants- ja majandusstabiilsuse ning liidu põhitaristute seisukohast;

l)

kahju süsteemne mõju, eelkõige muudesse sektoritesse ülekanduv mõju;

m)

mõju ühe või mitme liikmesriigi tööturule ja selle piiriülesed tagajärjed liidu sees;

n)

muud asjakohased tegurid.

Artikkel 5

Taotluse tulemus

1.   Kui komisjon leiab artiklis 4 osutatud hindamise tulemusel piisavalt tõendeid selle kohta, et mittejärgimine tekitaks kaitstud huvidele tõsist kahju, esitab ta eksterritoriaalse seadusandluse komiteele kiiresti otsuse eelnõu, milles nähakse ette asjakohased meetmed.

2.   Kui komisjon ei leia artiklis 4 osutatud hindamise tulemusel piisavalt tõendeid selle kohta, et mittejärgimine tekitaks kaitstud huvidele tõsist kahju, esitab ta eksterritoriaalse seadusandluse komiteele otsuse eelnõu, milles nähakse ette taotluse tagasilükkamine.

3.   Komisjon teeb lõpliku otsus taotlejale viivitamata teatavaks.

Artikkel 6

Andmetöötlus

1.   Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks töötleb komisjon isikuandmeid.

2.   Mis tahes isikuandmete töötlemine peab toimuma kooskõlas määrustega (EL) 2016/679 ja (EÜ) nr 45/2001.

3.   Selleks et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EÜ) nr 45/2001 tulenevaid õigusi, nimetatakse välispoliitika vahendite talitus käesoleva määruse kohaldamisel komisjoni vastutavaks töötlejaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d tähenduses.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 309, 29.11.1996, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).


OTSUSED

7.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 199/11


KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS (EL) 2018/1102,

6. juuni 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates otsuse nr 466/2014/EL vastuvõtmisest on Iraanis saavutatud märkimisväärset edu majanduse, sotsiaal-, keskkonna ja poliitika valdkonnas.

(2)

Novembris 2016 tervitas nõukogu väljavaadet laiendada Iraanile Euroopa Investeerimispanga kolmandatele riikidele laenude andmise volitust.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2018/412 (2) lisati Iraan potentsiaalselt rahastamiskõlblike piirkondade ja riikide loetellu otsuse II lisas.

(4)

Iraani astutud konkreetsed sammud universaalsete põhivabaduste, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste austamiseks on olulised ELi Iraani-suunalise poliitika tuleviku kujundamisel.

(5)

Euroopa Investeerimispank jätkab asjakohaste tegevuspõhimõtete ja menetluste kohaldamist, et kaitsta oma terviklikkust ning usaldust panga vastu.

(6)

Seetõttu on komisjon ja Euroopa välisteenistus hinnanud, et üldine majanduslik, sotsiaalne, keskkonnaalane ja poliitiline olukord võimaldab lisada Iraani otsuse nr 466/2014/EL III lisasse, mis sisaldab ELi tagatisega Euroopa Investeerimispanga finantseeringu saamiseks rahastamiskõlblike riikide loetelu.

(7)

Otsust nr 466/2014/EL tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse nr 466/2014/EL III lisa punkti C alapunktis 2 asendatakse sõnad „Bangladesh, Bhutan, Filipiinid, Hiina, India, Indoneesia, Iraak, Jeemen, Kambodža, Laos, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tai, Vietnam“ järgmiste sõnadega: „Bangladesh, Bhutan, Filipiinid, Hiina, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Jeemen, Kambodža, Laos, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tai, Vietnam“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 6. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 135, 8.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2018. aasta otsus (EL) 2018/412, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (ELT L 76, 19.3.2018, lk 30).