ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 192

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
30. juuli 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1063, 16. mai 2018, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1064, 25. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

29

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/1065, 27. juuli 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1066, 27. juuli 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

34

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1067, 26. juuli 2018, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2018) 4804 all)  ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1068, 27. juuli 2018, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2018) 5121 all)  ( 1 )

43

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega) parandus ( ELT L 343, 29.12.2015 )

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/1063,

16. mai 2018,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (1), eriti selle artikleid 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 ja 253,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 952/2013 (edaspidi „tolliseadustik“) ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (2) praktilisest rakendamisest ilmnes, et delegeeritud määrusesse on vaja teha mõned muudatused, et kohandada seda paremini ettevõtjate ja tolli vajadustega.

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 punktis 19 esitatud „eksportija“ määratlust tuleks muuta seoses üksikisiku pagasi hulka mittekuuluva kauba ekspordiga, et äripartneritel oleks suurem vabadus valida eksportijana tegutseda võivat isikut. Praegune määratlus on problemaatiline, sest selles on „eksportija“ määratletud ainult ühe isikuna, kes peab vastama kolmele kumuleeruvale nõudele: ta peab olema liidu tolliterritooriumil asutatud isik, tal peab olema leping kolmandas riigis asuva kaubasaajaga ja tal peavad olema volitused otsustada, et kaup tuleb viia väljapoole liidu tolliterritooriumi. Seepärast peaks uus „eksportija“ määratlus olema vähem piirav ja piirduma eksportijaks olemise tingimuste puhul ekspordiprotseduuri toimimise jaoks oluliste nõuetega: eksportijal peavad olema volitused otsustada, et kaup tuleb viia väljapoole liidu tolliterritooriumi, ja kooskõlas määruse (EL) nr 952/2013 artikli 170 lõikega 2 peab ta olema asutatud liidu tolliterritooriumil. Ainult juhul, kui äripartnerid ei jõua eksportijana tegutseda võiva isiku osas kokkuleppele või kui isik ei ole asutatud liidu tolliterritooriumil, määratakse eksportija tollialaste õigusaktide alusel.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 5 lõike 1 kohaselt tuleks kõigilt liidu kauba tollistaatust tõendavat dokumenti taotlevatelt isikutelt, olenemata sellest, kas nad on liidu tolliterritooriumil asutatud või mitte, nõuda EORI-numbri registreerimist, et nad saaksid juurdepääsu liidu tolliseadustiku kohasele liidu kauba tollistaatuse süsteemile, nagu on osutatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/578 (3) lisas.

(4)

Tolliasutustel on vaja alalist erandit elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise nõudest taotluste ja otsuste puhul, mida esineb harva ja mille puhul elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise nõue eeldaks ebaproportsionaalseid majanduslikke jõupingutusi. Arvestades, et eri liikmesriikides kasutatakse erinevaid elektroonilisi andmetöötlusvahendeid, on ka taotlused ja otsused, millega seoses tuleks erand teha, liikmesriigiti erinevad. Kõik liikmesriigid peavad kasutama elektroonilisi andmetöötlusvahendeid selliste taotluste ja otsuste puhul, mille suhtes on kehtestatud ühised andmenõuded ja mille jaoks on kasutusele võetud ühtsed elektroonilised süsteemid. Seepärast tuleks sätestada delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 uus artikkel 7a, millega lubatakse kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid ainult selliste taotluste ja otsuste puhul, mille suhtes ei ole delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 A lisas sätestatud asjakohaseid andmenõudeid.

(5)

Selleks et vältida olukordi, kus otsuse tegemine põhjendamatult viibib, sest taotleja ei ole esitanud tolliasutustele õiget teavet, kuigi talle anti võimalus seda teha, ei tohiks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 10 punktiga a laiendada ärakuulamise õigust taotlejatele, kellel on palutud esitada asjakohane teave ja kes ei ole seda teinud, mistõttu ei ole tolliasutused saanud nende taotlust rahuldada.

(6)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 37 punktis 21 esitatud „registreeritud eksportija“ määratlust tuleks täpsustada, nii et see hõlmaks ka eksportijaid, kes on asutatud ühes liikmesriigis ja registreeritud kõnealuse liikmesriigi tolliasutuste juures, et eksportida liidust pärit tooteid riiki või territooriumile, millega liidul on sisse seatud kauplemise sooduskord; see võimaldaks kõnealustel eksportijatel koostada päritoludeklaratsioone asjaomasest kauplemise sooduskorrast kasu saamiseks. Seevastu ei peaks määratlus sisaldama eksportijate registreerimist selleks, et koostada asenduspäritolukinnitusi, kui kaup saadetakse edasi Türki, sest Türki saadetava kauba puhul Euroopa Liidus päritolutõendi asendamist ei kohaldata.

(7)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 40 on sätestatud võimalus kasutada registreeritud eksportijaks saamise taotluse esitamiseks elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid. Seda alalist erandit tuleks laiendada kogu suhtlusele ja teabevahetusele, mis on seotud registreeritud eksportija staatust käsitlevate taotluste ja otsustega ning kõigi järgnevate, nende otsuste haldamisega seotud taotluste ja toimingutega, kuna olemasolev registreeritud eksportijate jaoks ettenähtud elektrooniline andmetöötlussüsteem – rakendusmääruse (EL) 2016/578 lisas osutatud registreeritud eksportijate süsteem (REX) – ei sisalda praegu ettevõtjatega suhtlemiseks ettenähtud ühtlustatud liidest. Erand on ajutine ja seda ei ole enam vaja, kui REX-süsteem saab sellise ühtlustatud liidese.

(8)

Selleks et tagada kauba vastavus päritolureeglitele, peaksid liikmesriikide tolliasutused ja soodustatud riikide pädevad asutused, kes kohaldavad kahepoolset või piirkondlikku kumulatsiooni, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 53 ja artikli 55 lõikes 8, tegema kõik vajalikud päritolukontrolli toimingud, mitte piirduma ainult päritolutõendite väljaandmise või koostamise kontrolliga.

(9)

Selleks et muuta selgemaks päritolu kindlaksmääramise reegel piirkondliku kumulatsiooni korral, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 55 lõike 4 ja artikli 55 lõike 6 teine ja kolmas lõik ühendada.

(10)

Selleks et tagada kooskõla delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 166 lõike 1 punktides b ja c, artikli 167 lõike 1 punktis s, artiklis 168 ja artiklis 169 kasutatud mõistetega, tuleks muuta kõnealuse delegeeritud määruse artikli 76 (seestöötlemisprotseduuri tulemusena saadud töödeldud toodete suhtes kohaldatava imporditollimaksu arvutamise erand) sõnastust.

(11)

Selguse huvides tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 82 viidata lisadele, milles on sätestatud asjakohased ühised andmenõuded käendaja kohustuse kohta.

(12)

Selleks et tagada kooskõla tagatisi käsitlevate sätete vahel, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 83 esitatud viide liikmesriikidele asendada viitega tolliasutustele.

(13)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikliga 97 ettenähtud tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise otsuse tegemise tähtaega tuleks pikendada, kui pädeval tolliasutusel ei ole selleks ettenähtud ajavahemiku jooksul võimalik hindamist lõpule viia ja tagasimaksmise või vähendamise otsust teha põhjusel, et otsuse tegemine sõltub mõne sellise juhtumi tulemusest, mis on faktide ja õiguslike asjaolude poolest võrreldav ning mille menetlemine kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 267 on Euroopa Liidu Kohtus pooleli, või konkreetsete pooleli olevate ja kõnealust otsust mõjutada võivate haldusmenetluste tulemusest. Tagamaks et otsustusperioodi pikendamine ei kahjusta taotleja huve, peaks kõnealune pikendamine olema võimalik ainult juhul, kui taotleja ei esita selle suhtes vastuväiteid ning see on selgelt piiritletud kõnealuste konkreetsete olukordadega.

(14)

Selleks et tagada liidu kaubaga takistusteta kauplemine nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (4) või nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (5) kohaldamisalasse kuuluvate ja nende kohaldamisalast välja jäävate liidu tolliterritooriumi osade (erikorraga maksuterritooriumid) vahel, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklitega 114 ja 134 kehtestada teatavad lihtsustused selliste tolliformaalsuste ja -kontrollide suhtes, mida kohaldatakse kõnealuse kauplemise korral siis, kui see toimub samas liikmesriigis.

(15)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 115 kohaselt võib kauba esitamiseks heaks kiita muu koha kui pädev tolliasutus, tingimusel et kaup deklareeritakse tolliprotseduurile või reeksporditakse väga lühikese aja jooksul. Seda perioodi tuleks veidi pikendada, nii et kõnealusele tingimusele vastaks rohkem ettevõtjaid. Samasugust pikendamist tuleks kohaldada tingimuse suhtes, mis on seotud muu koha kui ajutise ladustamise rajatise heakskiitmisega kauba ajutiseks ladustamiseks.

(16)

Selleks et kaitsta kalandustoodete püügikoha andmeid juhul, kui püügipäeviku väljatrükk esitatakse kolmandate riikide ametiasutustele selleks, et need asutused saaksid kontrollida, kas nende riigis või territooriumil ümberlaaditavate või läbi nende riigi või territooriumi veetavate merekalapüügisaadustega ja sellistest saadustest saadud kaupadega ei ole manipuleeritud, peaks ettevõtjatel olema lubatud nimetatud teave kõnealuse kontrolli jaoks esitatavast püügipäeviku väljatrükist eemaldada. Selleks et merekalapüügisaadusi ja sellistest saadustest saadud kaupu oleks võimalik seostada asjakohase püügipäevikuga juhtudel, mil mittemanipuleerimise kinnitus esitatakse mõnel muul vormil või dokumendil kui püügipäeviku väljatrükk, peaks ettevõtja esitama kõnealusel muul vormil või dokumendil viite vastavale püügipäevikule.

(17)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 136 sätestatud võimalust, et ajutiselt imporditavad transpordivahendid deklareeritakse suuliselt, tuleks laiendada, et see hõlmaks kõnealuse määruse artiklites 214, 215 ja 216 osutatud konkreetseid olukordi, sest tavapärased tolliformaalsused ei ole sellise kauba puhul harilikult vajalikud.

(18)

Imporditollimaksu summa arvutamine teatavatel seestöötlemisjuhtudel on sätestatud ühtmoodi kahes eri kohas – delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 76 punktis b ja artikli 168 lõikes 2. See kattuvus tuleks artikli 168 lõike 2 väljajätmisega kõrvaldada.

(19)

Lõppkasutusprotseduuri load, mis võimaldavad kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 27 ja 29 kuuluvate eri toodete koos ladustamise („koosladustamine“) peaksid piisaval määral tagama koos ladustatud eri kauba hilisema tuvastamise ja nende tollijärelevalve. Delegeeritud määrusesse (EL) 2015/2446 tuleks lisada kehtetuks tunnistatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 2454/93 (6) olevaga sarnane säte.

(20)

Selleks et tagada vastavus tolliseadustiku artikli 118 lõikega 4, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikliga 189 lubada defektne või lepingu tingimustele mittevastav kaup suunata välistransiidiprotseduurile, selle asemel, et see liidu tolliterritooriumilt välja viia; mõlema protseduuri korral kaotab kõnealune kaup oma liidu kauba tollistaatuse.

(21)

Selleks et lihtsustada sellise ekspordiprotseduuri kasutamist, millele järgneb transiidiprotseduur, ning selleks et vältida tollimaksust ja tagatisega hõlmamata muudest maksudest tuleneva tollivõla tekkimist, tuleks kolmandasse riiki eksporditava ja TIR-veoetapi või ATA-/Istanbuli konventsiooni alusel toimuva transiidiprotseduuri käigus läbi liidu tolliterritooriumi veetava kauba puhul nõuda selle välistransiidiprotseduurile suunamist ja seega selle liiduväliseks kaubaks muutmist.

(22)

Selleks et hõlbustada tollijärelevalvet nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 1 osutatud, ekspordiprotseduurile ja seejärel transiidiprotseduurile suunatud kauba liikumise üle, tuleks lubada kõnealune kaup suunata välistransiidiprotseduurile, millega see kaotab oma liidu kauba tollisaatuse.

(23)

Selleks et tolliasutustel oleks võimalik taotlusi hõlpsamini menetleda ja taotlusprotsess ettevõtjate jaoks tõhusamaks muuta, tuleks volitatud kaubasaatjatel lubada esitada eriliste tõkendite kasutamise loa taotlusi sellele tolliasutusele, kes on pädev andma volitatud kaubasaatja staatust.

(24)

Paljudes ajutise impordiga seotud sätetes on viidatud äriotstarbel või eraviisiliselt kasutatavatele transpordivahenditele. Kõigi ajutise impordi raames täielikult imporditollimaksust vabastamist käsitlevate eeskirjade kohaldamiseks tuleks nende mõistete tähendust täpsustada. Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 215 lõikes 4 sätestatud määratlused tuleks seepärast kõnealuse delegeeritud määruse artiklis 207 muuta üldisemaks eeskirjaks.

(25)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklisse 215 tuleks lisada uus lõige, et füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on liidu tolliterritooriumil, saaksid kohaldada ajutise impordi protseduuri nii, et nad saaksid liidus kasutada eraviisiliselt renditud liiduväliseid maanteetranspordivahendeid. Sellise võimaluse pakkumine lahendaks mõned autorendifirmade probleemid ja edendaks piiriülest turismi. Kuna aga ajutine import on peamiselt ette nähtud väljaspool liitu asutatud isikute jaoks, tuleks artikliga 218 lubada sellist eraviisilist kasutamist ainult lühikese aja jooksul.

(26)

Ajutise impordi protseduuri kasutamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklitele 218, 220, 223, 228 ja 231–236 tuleks lubada ka siis, kui protseduuri pidaja on asutatud liidu tolliterritooriumil. Sellist paindlikkust on vaja, sest puudub põhjus liidu tolliterritooriumil ja väljaspool seda asutatud isikute erinevaks kohtlemiseks teatava kauba (nt kaup, mida kavatsetakse välja panna või kasutada avalikul üritusel) ajutise impordi korral.

(27)

Tagamaks et õigusnorme asjaomastes elektroonilistes süsteemides nõuetekohaselt kohaldatakse, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 A ja B lisa teatavaid sätteid muuta.

(28)

Otsusega 94/800/EÜ (7) kiitis nõukogu heaks Marrakechis 15. aprillil 1994 allakirjutatud lõppaktile lisatud päritolureeglite lepingu. Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisas 22–01 on sätestatud erireeglid, mille alusel määratakse kindlaks riik, kus toimus teatava kauba viimane oluline töötlemine sama määruse artikli 32 tähenduses. Seda reeglite loetelu tuleks laiendada, et lisada sinna täiendavaid tooteid, mis võimaldaks kõnealuste toodete puhul viimase olulise töötlemise põhimõtet ühetaoliselt tõlgendada. Reeglite nõuetekohase kohaldamise tagamiseks ajakohastatakse loetelu vastavalt rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel kehtestatud kaupade nomenklatuuri (harmoneeritud süsteem) viimasele versioonile.

(29)

Pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 avaldamist on avastatud mitmesuguseid vigu, mis tuleb parandada. Artiklites 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 ja 197 peaksid viited tolliseadustiku täiendatud artiklitele olema täpsemad. A ja B lisas tuleb teatavad andmeelemendid paremini määratleda. Kooskõla tagamiseks tuleks lisade B-03 ja B-05 näidised, mille andmeelemendi „Viitenumber/UCR“ juures on vale numbriviide, asendada ja lisa 71–05 ühise andmeelemendi „CN-kood, netokogus, väärtus (K)“ viites olev viga parandada. Lisas 90 tuleks parandada mõned valed viited nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (8), määrusele (EMÜ) nr 2454/93 ja tolliseadustikule.

(30)

Käesoleva määruse muutmissätetega muudetakse mitut delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 sätet, mis on osutunud praktikas raskesti kohaldatavaks. Nendega tuleks tagada, et tolliseadustikku ja delegeeritud määrust rakendatakse viisil, mis on paremini kooskõlas majandusliku tegelikkusega, ning seepärast on kõnealuseid muudatusi hädasti vaja. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(31)

Õiguskindluse huvides tuleks uut sätet, millega lubatakse kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid selliste taotluste ja otsuste puhul, mille suhtes määruse (EL) 2015/2446 A lisas ei ole sätestatud ühiseid andmenõudeid, kohaldada alates 2. oktoobrist 2017. Sel kuupäeval võeti kasutusele rakendusmääruse (EL) 2016/578 lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane tolliotsuste süsteem ning sellest ajast alates ei või tolliasutused komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 (9) artikli 2 kohaselt tolliotsuste ja tollile esitatavate taotluste puhul enam lubada kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid. Pärast 2. oktoobrit 2017 on siiski tulnud kasutada teatavaid paberkandjal taotlusi ja otsuseid. Need avaldavad mõju teatava aja jooksul ja ei ole ettevõtja ega liikmesriigi huvides, et nende kehtivus seataks kahtluse alla nõuetekohase vormi puudumise tõttu.

(32)

Delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 tuleks seepärast vastavalt muuta ja parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 punkt 19 asendatakse järgmisega:

„19)   „eksportija“

a)

üksikisik, kes veab liidu tolliterritooriumilt väljaviidavat kaupa, kui see kaup kuulub üksikisiku pagasi hulka;

b)

muudel juhtudel, kui punkti a ei kohaldata:

i)

liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kellel on volitused otsustada ja kes on otsustanud, et kaup tuleb viia väljapoole kõnealust tolliterritooriumi;

ii)

kui alapunkti i ei kohaldata, siis iga liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kes on sellise lepingu osaline, mille alusel tuleb kaup kõnealuselt tolliterritooriumilt välja viia.“

2)

Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„f)

ta taotleb liidu kauba tollistaatust tõendava dokumendi registreerimist ja kinnitamist.“

3)

I jaotise 2. peatüki 2. jakku lisatakse järgmine tekst:

„0. alajagu

Vahendid, mida kasutatakse teabevahetuseks taotluste ja otsuste korral, mille kohta A lisas ei ole asjakohaseid andmenõudeid sätestatud

Artikkel 7a

Taotlused ja otsused, mis on esitatud elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite abil

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)

Tolliasutused võivad lubada kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid selliste taotluste ja otsuste puhul, mille suhtes A lisas ei ole sätestatud asjakohaseid andmenõudeid, ning kõigi järgnevate, nende otsuste haldamisega seotud taotluste ja toimingute puhul.“

4)

Artikli 10 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

otsuse tegemise taotlust ei võeta vastu kooskõlas käesoleva määruse artikliga 11 või komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*1) artikli 12 lõikega 2;

(*1)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

5)

Artikli 37 punkti 21 alapunktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

eksportija, kes on asutatud liikmesriigis ja kes on registreeritud kõnealuse liikmesriigi tolliasutuste juures, et eksportida liidust pärit tooteid riiki või territooriumile, millega liidul on sisse seatud kauplemise sooduskord, või

c)

kauba edasisaatja, kes on asutatud liikmesriigis ja registreeritud kõnealuse liikmesriigi tolliasutuste juures, et koostada asenduspäritolukinnitusi, et saata edasi päritolustaatusega tooteid mujale liidu tolliterritooriumi piires või vajadusel Norrasse või Šveitsi (edaspidi „registreeritud edasisaatja“);“.

6)

Artikkel 40 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 40

Registreeritud eksportija staatuse taotlemise ja registreeritud eksportijatega teabe vahetamise vahendid

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)

Elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid võib kasutada kogu suhtluse ja teabevahetuse korral, mis on seotud registreeritud eksportija staatust käsitlevate taotluste ja otsustega ning kõigi järgnevate, nende otsuste haldamisega seotud taotluste ja toimingutega.“

7)

Artikli 53 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva määruse artikleid 41–52 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklit 108 kohaldatakse mutatis mutandis liidust soodustatud riiki kahepoolse kumulatsiooni eesmärgil teostatava ekspordi suhtes.“

8)

Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Samasse piirkondlikku rühma kuuluvate soodustatud riikide vahelist piirkondlikku kumulatsiooni kohaldatakse üksnes tingimusel, et selles soodustatud riigis toimuv töö või töötlemine, kus tooteid edasi töödeldakse või tootes kasutatakse, on artikli 47 lõikes 1 kirjeldatust mahukam ning tekstiiltoodete puhul ka lisas 22–05 sätestatud toimingutest mahukam.

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimus ei ole täidetud, märgitakse toodete liitu eksportimiseks väljaantud või koostatud päritolutõendile päritoluriigiks see piirkondlikku rühma kuuluv riik, kust on pärit lõpptoote valmistamisel kasutatud materjalid, mille väärtuse osakaal oli kõige suurem.“;

b)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Kui kumulatsioonitaotlus rahuldatakse, võimaldab I või III rühma kuuluvate soodustatud riikide vaheline piirkondlik kumulatsioon käsitada ühte piirkondlikku rühma kuuluvast riigist pärit materjale teise piirkondlikku rühma kuuluvast riigist pärit materjalidena, kui neid kasutatakse seal valmistatud tootes, tingimusel et teisena nimetatud soodustatud riigis tehtav töö või töötlemine on artikli 47 lõikes 1 kirjeldatust mahukam ning tekstiiltoodete puhul ka lisas 22–05 sätestatud toimingutest mahukam.

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimus ei ole täidetud, märgitakse toodete liitu eksportimiseks ette nähtud päritolutõendile päritoluriigiks see kumulatsioonis osalev riik, kust on pärit lõpptoote valmistamisel kasutatud materjalid, mille väärtuse osakaal oli kõige suurem.“;

c)

lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   Käesoleva määruse artikleid 41–52 ning rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikleid 108–111 kohaldatakse mutatis mutandis ühest soodustatud riigist teise soodustatud riiki piirkondliku kumulatsiooni alusel teostatava ekspordi suhtes.“

9)

Artikli 76 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

seestöötlemisprotseduurile suunamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise ajal oleks kauba suhtes kohaldatud põllumajandus- või kaubanduspoliitika meedet, ajutist või lõplikku dumpinguvastast tollimaksu, tasakaalustavat tollimaksu, kaitsemeedet või kontsessioonide peatamisest tulenevat täiendavat tollimaksu, kui see kaup oleks deklareeritud vabasse ringlusse sel ajal;“.

10)

Artiklisse 82 lisatakse järgmine lõige:

„5.   Lisades 32–01, 32–02 ja 32–03 sätestatakse vastavalt üldised andmenõuded käendaja kohustuse kohta esitada üksiktagatis, maksekviitungina esitatav üksiktagatis või üldtagatis.“

11)

Artikli 83 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Tolliasutused aktsepteerivad lõikes 1 osutatud tagamisviise, kui need on lubatud liikmesriigi õigusega.“

12)

Artikkel 97 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 97

Tagasimaksmis- või vähendamisotsuse tegemise tähtaja pikendamine

(tolliseadustiku artikli 22 lõige 3)

1.   Tolliseadustiku artikli 116 lõike 3 esimese lõigu või artikli 116 lõike 3 teise lõigu punkti b kohaldamisel peatatakse tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise otsuse tegemise tähtaeg seni, kuni asjaomane liikmesriik on saanud teate komisjoni otsuse kohta või komisjonilt teate toimiku tagastamise kohta käesoleva määruse artikli 98 lõikes 6 sätestatud põhjustel.

2.   Tolliseadustiku artikli 116 lõike 3 teise lõigu punkti b kohaldamisel peatatakse tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise otsuse tegemise tähtaeg seni, kuni asjaomane liikmesriik on saanud teate komisjoni otsuse kohta, milles käsitletakse faktide ja õiguslike asjaolude poolest võrreldavat juhtumit.

3.   Kui tagasimaksmis- või vähendamisotsust võivad mõjutada ühe järgmise pooleli oleva haldus- või kohtumenetluse tulemused, võib tagasimaksmis- või vähendamisotsuse tegemise tähtaega taotleja nõusolekul järgmiselt pikendada:

a)

kui juhtum on faktide ja õiguslike asjaolude poolest sama või võrreldav ning selle menetlemine kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 267 on Euroopa Liidu Kohtus pooleli, võib tagasimaksmis- või vähendamisotsuse tegemise tähtaega pikendada ajavahemiku võrra, mis lõpeb hiljemalt 30 päeva pärast Euroopa Kohtu tehtud kohtuotsuse väljakuulutamise kuupäeva;

b)

kui tagasimaksmis- või vähendamisotsus sõltub rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 109, 110 või 125 või asjaomase sooduslepingu kohaselt tehtud sooduspäritolutõendi järelkontrolli taotluse tulemustest, võib tagasimaksmis- või vähendamisotsuse tegemise tähtaega pikendada kontrollimise aja võrra, millele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 109, 110 või 125 või asjaomases sooduslepingus, kuid mitte rohkem kui 15 kuu võrra alates taotluse esitamise kuupäevast, ning

c)

kui tagasimaksmis- või vähendamisotsus sõltub rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 23 lõike 2 kohaselt korraldatud sellise konsulteerimismenetluse tulemustest, mille eesmärk on tagada liidu tasandil nõuetekohase ja ühtlustatud tariifse klassifitseerimise või päritolu määramine, võib tagasimaksmis- või vähendamisotsuse tegemise tähtaega pikendada ajavahemiku võrra, mis lõpeb hiljemalt 30 päeva pärast seda, kui komisjon on teatanud STI- ja SPI-otsuste tegemise peatamise tühistamisest, nagu on sätestatud kõnealuse rakendusmääruse artikli 23 lõikes 3.“

13)

Artikkel 114 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 114

Erikorraga maksuterritooriumidega kauplemine

(tolliseadustiku artikli 1 lõige 3)

1.   Liikmesriigid kohaldavad käesoleva määruse artikleid 115–118 ja tolliseadustiku artikleid 133–152 sellise liidu kauba suhtes, mis tuuakse erikorraga maksuterritooriumilt liidu tolliterritooriumi muusse ossa või viiakse liidu tolliterritooriumi muust osast erikorraga maksuterritooriumile, kui kõnealune liidu tolliterritooriumi muu osa ei ole erikorraga maksuterritoorium ega asu samas liikmesriigis.

2.   Kui liidu kaup lähetatakse erikorraga maksuterritooriumilt liidu tolliterritooriumi muusse ossa, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, kuid mis asub samas liikmesriigis, esitatakse see tollile kohe, kui see saabub kõnealusesse liidu tolliterritooriumi muusse ossa. Kui asjaomase liikmesriigi pädeva tolliasutuse heakskiit on olemas, võib kauba esitada määratud tolliasutuses või mis tahes muus kõnealuse tolliasutuse määratud või heakskiidetud kohas enne selle väljaviimist erikorraga maksuterritooriumilt.

Kauba esitab tollile isik, kes toob kauba liidu tolliterritooriumi muusse ossa, või isik, kelle nimel või kelle eest kaup kõnealusesse liidu tolliterritooriumi ossa tuuakse.

3.   Kui liidu kaup lähetatakse sellisest liidu tolliterritooriumi osast, mis ei ole erikorraga maksuterritoorium, samas liikmesriigis asuvale erikorraga maksuterritooriumile, esitatakse see tollile kohe, kui see saabub erikorraga maksuterritooriumile. Kui asjaomase liikmesriigi pädeva tolliasutuse heakskiit on olemas, võib kauba esitada määratud tolliasutuses või mis tahes muus kõnealuse tolliasutuse määratud või heakskiidetud kohas enne selle väljaviimist lähetamiskohast.

Kauba esitab tollile isik, kes toob kauba erikorraga maksuterritooriumile, või isik, kelle nimel või kelle eest kaup erikorraga maksuterritooriumile tuuakse.

4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud liidu kauba suhtes kohaldatakse tollialaseid sätteid ainult käesoleva määruse artikli 134 kohaselt.“

14)

Artikkel 115 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 115

Kauba tollile esitamise ja ajutise ladustamise koha heakskiitmine

(tolliseadustiku artikli 139 lõige 1 ja artikli 147 lõige 1)

1.   Kauba esitamiseks võib heaks kiita muu koha kui pädev tolliasutus, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

tolliseadustiku artikli 148 lõigetes 2 ja 3 ning käesoleva määruse artiklis 117 sätestatud nõuded on täidetud;

b)

kaup deklareeritakse tolliprotseduurile või reeksporditakse hiljemalt 3 päeva pärast selle tollile esitamist, või kui tegemist on tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis b osutatud volitatud kaubasaajaga, siis hiljemalt 6 päeva pärast selle tollile esitamist, välja arvatud juhul, kui toll nõuab kauba kontrollimist vastavalt tolliseadustiku artikli 140 lõikele 2.

Kui mingi koha jaoks on juba antud ajutise ladustamise luba, ei ole heakskiitu enam vaja.

2.   Kauba ajutiseks ladustamiseks võib heaks kiita muu koha kui ajutise ladustamise rajatis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

tolliseadustiku artikli 148 lõigetes 2 ja 3 ning käesoleva määruse artiklis 117 sätestatud nõuded on täidetud;

b)

kaup deklareeritakse tolliprotseduurile või reeksporditakse hiljemalt 3 päeva pärast selle tollile esitamist, või kui tegemist on tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis b osutatud volitatud kaubasaajaga, siis hiljemalt 6 päeva pärast selle tollile esitamist, välja arvatud juhul, kui toll nõuab kauba kontrollimist vastavalt tolliseadustiku artikli 140 lõikele 2.“

15)

Artikkel 133 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 133

Saadused ja kaup, mis laaditakse ümber ja mida veetakse läbi riigi või territooriumi, mis ei ole liidu tolliterritooriumi osa

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 2 ja artikli 6 lõike 3 punkt a)

1.   Kui artikli 119 lõike 1 punktides d ja e osutatud saadused ja kaup laaditakse ümber ja veetakse läbi riigi või territooriumi, mis ei ole liidu tolliterritooriumi osa, esitatakse artikli 129 kohaseks tollistaatuse tõendamiseks liidu kalalaeva või liidu kalatöötlemislaeva püügipäeviku väljatrükk ja vajaduse korral ka ümberlaadimisdeklaratsiooni väljatrükk, millel peab lisaks artikli 130 lõikes 1 loetletud teabele olema järgmine teave:

a)

kõnealuse riigi või territooriumi tolliasutuse kinnitus;

b)

saaduste ja kauba kõnealusesse riiki või kõnealusele territooriumile sissetoomise ja sealt väljaviimise kuupäevad;

c)

liidu tolliterritooriumile tagasisaatmiseks kasutatud transpordivahend;

d)

punktis a osutatud tolliasutuse aadress.

Kui esimeses lõigus osutatud püügipäeviku väljatrükk tuleb esitada sellise riigi või territooriumi tolliasutusele, mis ei ole liidu tolliterritooriumi osa, ei pea see sisaldama teavet koha kohta, kust merekalapüügisaadused püüti, nagu on osutatud artikli 130 lõike 1 punktis a.

2.   Kui lõike 1 kohaldamisel esitatakse mõni muu vorm või dokument kui püügipäeviku väljatrükk, peab selles vormis või dokumendis lisaks lõikes 1 nõutud teabele olema viide püügipäevikule, mis võimaldab teha kindlaks asjaomase püügireisi.“

16)

Artikkel 134 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 134

Tollideklaratsioonid erikorraga maksuterritooriumidega kauplemisel

(tolliseadustiku artikli 1 lõige 3)

1.   Tolliseadustiku artikli 1 lõikes 3 osutatud liidu kaubaga kauplemise korral kohaldatakse järgmisi sätteid mutatis mutandis:

a)

tolliseadustiku V jaotise 2., 3. ja 4. peatükk;

b)

tolliseadustiku VIII jaotise 2. ja 3. peatükk;

c)

käesoleva määruse V jaotise 2. ja 3. peatükk;

d)

käesoleva määruse VIII jaotise 2. ja 3. peatükk.

2.   Tolliseadustiku artikli 1 lõike 3 kohase ühe liikmesriigi piires toimuva liidu kaubaga kauplemise raames võivad kõnealuse liikmesriigi tolliasutused lubada üheainsa dokumendi kasutamist nii erikorraga maksuterritooriumidele, sealt välja või nende vahel veetava kauba lähetamise („lähetusdeklaratsioon“) kui ka sissetoomise deklareerimiseks („sissetoomisdeklaratsioon“).

3.   Kuni rakendusotsuse (EL) 2016/578 lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni võib asjaomase liikmesriigi tolliasutus tolliseadustiku artikli 1 lõike 3 kohase ühe liikmesriigi piires toimuva liidu kaubaga kauplemise raames lubada kaubaarve või veodokumendi kasutamist lähetusdeklaratsiooni või sissetoomisdeklaratsiooni asemel.“

17)

Artikli 136 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

artiklites 208–216 osutatud kaubaalused, konteinerid ja transpordivahendid ning varuosad, tarvikud ja varustus nende kaubaaluste, konteinerite ja transpordivahendite jaoks;“.

18)

Artikli 168 lõige 2 jäetakse välja.

19)

VII jaotise 1. peatüki 2. jakku lisatakse artikkel 177a:

„Artikkel 177a

Tollijärelevalve all olevate toodete koosladustamine lõppkasutusprotseduuril

(tolliseadustiku artikli 211 lõige 1)

Tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punktis a osutatud lõppkasutusprotseduuri loas määratakse kindlaks vahendid ja meetodid selliste tollijärelevalve all olevate, kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 27 ja 29 kuuluvate toodete või CN-koodi 2709 00 alla kuuluvate toornaftaõlide tuvastamiseks ja tollijärelevalveks, mida ladustatakse koos.

Kui esimeses lõigus nimetatud tooted ei ole sama kaheksakohalise CN-koodiga või sama kaubandusliku kvaliteedi ning tehniliste ja füüsiliste näitajatega, siis on koosladustamine lubatud ainult juhul, kui kogu koos ladustatav kaup peab läbima ühe kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 lisamärkuses 5 nimetatud töötlemisviisidest.“

20)

Artikkel 189 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 189

Välistransiidiprotseduuri kohaldamine teatavatel juhtudel

(tolliseadustiku artikli 226 lõige 2)

1.   Kui liidu kaupa eksporditakse kolmandasse riiki, mis on ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osalisriik, või kui liidu kaupa eksporditakse ühte või mitmesse ühistransiidiprotseduuri riiki ja see läbib kõnealused riigid ning kui kohaldatakse ühistransiidiprotseduuri konventsiooni sätteid, suunatakse kaup tolliseadustiku artikli 226 lõike 2 kohasele välistransiidiprotseduurile järgmistel juhtudel:

a)

kaup on läbinud ekspordiga seotud tolliformaalsused eksporditoetuse saamiseks selle kolmandatesse riikidesse eksportimisel ühise põllumajanduspoliitika alusel;

b)

liidu kaup pärineb sekkumisvarudest ja selle suhtes kohaldatakse kasutamise ja/või sihtkohaga seotud kontrollimeetmeid ning see on läbinud ühise põllumajanduspoliitika alusel kolmandatesse riikidesse eksportimisega seotud tolliformaalsused;

c)

liidu kaup vastab tolliseadustiku artikli 118 lõike 1 kohaselt imporditollimaksu tagasimaksmise või vähendamise tingimustele.

2.   Liidu kauba, mis vastab kooskõlas tolliseadustiku artikli 118 lõikega 1 imporditollimaksu tagasimaksmise või vähendamise tingimustele, võib suunata tolliseadustiku artikli 118 lõikes 4 ja artikli 226 lõikes 2 osutatud välistransiidiprotseduurile.

3.   Kui liidu kaupa eksporditakse kolmandasse riiki ja seda veetakse TIR-veoetapi või ATA- või Istanbuli konventsiooni alusel toimuva transiidiprotseduuri käigus läbi liidu tolliterritooriumi, suunatakse kaup tolliseadustiku artikli 226 lõike 2 kohasele välistransiidiprotseduurile.

4.   Kui direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 1 osutatud, liidu kauba tollistaatusega kaupa eksporditakse, võib selle kauba suunata tolliseadustiku artikli 226 lõike 2 kohasele välistransiidiprotseduurile.“

21)

Lisatakse artikkel 197a:

„Artikkel 197a

Eriliste tõkendite kasutamise taotlused

(tolliseadustiku artikli 22 lõike 1 kolmas lõik)

Kui volitatud kaubasaatja või tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis a osutatud volitatud kaubasaatja staatust taotlev ettevõtja taotleb tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis c osutatud eriliste tõkendite kasutamise luba, võib taotluse esitada selle liikmesriigi otsustuspädevale tolliasutusele, kus volitatud kaubasaatja transiitveod liidus algavad.“

22)

Artiklisse 207 lisatakse järgmine lõik:

„Kui käesolevas alajaos osutatakse transpordivahendi äriotstarbelisele kasutamisele, mõeldakse selle all transpordivahendi kasutamist isikute tasuliseks veoks või kauba tööstuslikuks või äriotstarbeliseks veoks tasu eest või tasuta. Transpordivahendi eraviisiline kasutamine tähendab transpordivahendi kasutamist muul kui äriotstarbel.“

23)

Artikli 212 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui transpordivahend deklareeritakse ajutiseks impordiks artikli 136 lõike 1 kohaselt suuliselt või artikli 139 lõike 1 kohaselt muu toimingu vormis, antakse artikli 141 lõike 1 kohaselt ajutise impordi luba isikule, kellel on füüsiline kontroll kauba üle selle ajutise impordi protseduurile vabastamise hetkel, välja arvatud juhul, kui kõnealune isik tegutseb mõne teise isiku eest. Sel juhul antakse luba viimati nimetatud isikule.“

24)

Artiklit 215 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on liidu tolliterritooriumil, saavad täieliku imporditollimaksuvabastuse maanteetranspordivahenditele, mille nad on rentinud autorendiettevõtjaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel ja mida nad kasutavad eraviisiliselt.“;

b)

lõige 4 jäetakse välja.

25)

Artiklisse 218 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Artikli 215 lõike 2a osutatud juhul reeksporditakse maanteetranspordivahend kaheksa päeva jooksul pärast ajutise impordi protseduurile suunamist.“

26)

Artiklisse 220 lisatakse järgmine lõik:

„Ajutise impordi protseduuri kasutamise loa taotlejale ja ajutise impordi protseduuri pidajale, kes on asutatud liidu tolliterritooriumil, antakse samuti täielik imporditollimaksuvabastus meremeeste ajaviitevahenditele.“

27)

Artiklisse 223 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

28)

Artiklisse 228 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

29)

Artiklisse 231 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

30)

Artiklisse 232 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

31)

Artiklisse 233 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

32)

Artiklisse 234 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

33)

Artiklisse 235 lisatakse järgmine lõik:

„Taotleja ja protseduuri pidaja võivad olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

34)

Artiklisse 236 lisatakse järgmine lõik:

„Punktis b osutatud olukordades võivad taotleja ja protseduuri pidaja olla asutatud liidu tolliterritooriumil.“

35)

A lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

36)

B lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

37)

Lisa 22-01 muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 parandused

Delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 parandatakse järgmiselt.

1)

Artikli 124a pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 124a

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine dokumendiga T2L või T2LF

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 2, artikli 6 lõike 3 punkt a ja artikli 153 lõige 2)“.

2)

Artikli 126a pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 126a

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine laevandusettevõtja manifesti esitamisega

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 2 ja artikli 6 lõike 3 punkt a)“.

3)

Artikli 129a pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 129a

Formaalsused, mille volitatud väljastaja täidab tõendi T2L või T2LF, kaubaarve või veodokumendi väljastamise korral

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 2 ja artikli 6 lõike 3 punkt a)“.

4)

Artikli 129d pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 129d

Tingimused, mille alusel antakse luba koostada laevandusettevõtja manifest pärast laeva lahkumist

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a ja artikli 153 lõige 2)“.

5)

Artikli 131 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 131

Ümberlaadimine

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)“.

6)

Artikli 193 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 193

Liidu transiidiprotseduurile kauba suunamiseks volitatud kaubasaatja staatuse andmine

(tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkt a)“.

7)

Artikli 195 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 195

Liidu transiidiprotseduuri alusel liikuva kauba saamiseks volitatud kaubasaaja staatuse andmine

(tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkt b)“.

8)

Artikli 197 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Artikkel 197

Eriliste tõkendite kasutamise luba

(tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkt c)“.

9)

A lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

10)

B lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

11)

Lisa B-03 parandatakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

12)

Lisa B-04 II jaotise punktis 9 „Teekonnal täidetavad formaalsused“ asendatakse reale „Lahter „Ümberlaadimine (7/1)““ järgnevas teises lõigus tekst „lahtri 18“ tekstiga „lahtri „Transpordivahendi tunnusandmed lähetamisel (7/7)“ ja lahtri „Transpordivahendi riikkondsus lähetamisel (7/8)““.

13)

Lisa B-05 parandatakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

14)

Lisa 71-05 A jao esimese tabeli esimese tulba „Ühised andmeelemendid“ seitsmenda rea tekst „Töödeldud toodete CN-kood, netokogus, väärtus (K)“ asendatakse järgmisega:

„CN-kood, netokogus, kauba väärtus (K)“.

15)

Lisa 90 muudetakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 3 kohaldatakse alates 2. oktoobrist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/578, millega kehtestatakse liidu tolliseadustikus sätestatud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm (ELT L 99, 15.4.2016, lk 6).

(4)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(5)  Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12).

(6)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(7)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

(8)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(9)  Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.3.2016, lk 1).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 A lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jaotise 1. peatüki tabelis „Märkused“ asendatakse märkuse [14] kirjeldus järgmisega:

„See teave esitatakse üksnes artiklis 176 osutatud standarditud teabevahetuseta seestöötlemise (EX/IM) kasutamise loa puhul ja seestöötlemise (IM/EX) kasutamise loa puhul.“

2)

I jaotise 1. peatüki tabelis „Märkused“ asendatakse märkuse [15] kirjeldus järgmisega:

„See teave esitatakse üksnes seestöötlemise (IM/EX) loa või lõppkasutuse loa puhul.“

3)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 4. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud ja kohad) andmeelemendile „4/3. Koht, kus hoitakse tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav“ järgneva alapealkirja „Kõik asjakohased tabeliveerud, mida kasutatakse“ all olev esimene lõik järgmisega:

„Tolliseadustiku artikli 22 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud tollialane keskne raamatupidamine on raamatupidamine, mida tolliasutus käsitab tollialase keskse raamatupidamisena, mis võimaldab tolliasutusel jälgida ja kontrollida kõiki asjaomase loa või otsusega hõlmatud toiminguid. Taotleja olemasolevaid äri-, maksu- või muid raamatupidamisdokumente võib aktsepteerida tollialase keskse raamatupidamisena, kui need hõlbustavad auditipõhist kontrolli.“

4)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 5. rühma (kauba identifitseerimine) andmeelemendile „5/9. Keelatud kaubakategooriad ja kauba liikumise keeld“ järgneva alapealkirja „Kõik asjakohased tabeliveerud, mida kasutatakse“ all olev lõik järgmisega:

„Märkige toimingud või kombineeritud nomenklatuuri koodi kuue esimese numbri abil kaubad, mille suhtes lihtsustust ei kohaldata.“

5)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (toimingud ja protseduurid) andmeelemendile „7/2. Tolliprotseduuri liik“ järgneva alapealkirja „Kõik asjakohased tabeliveerud, mida kasutatakse“ all olev lõik järgmisega:

„Kasutades asjaomaseid liidu koode, märkige, kas luba kavatsetakse kasutada tolliprotseduuri jaoks või ladustamisrajatiste pidamiseks. Kui see on asjakohane, märkige loa viitenumber, kui seda ei ole märgitud muu taotluses esitatud teabe raames. Kui luba ei ole veel antud, märkige taotluse registreerimisnumber.“

6)

IV jaotise 1. peatüki andmenõuete tabelis asendatakse andmeelementi IV/6 käsitleva rea veerus „Andmeelemendi nimetus“ olev tekst järgmisega:

„Juba antud lihtsustused või hõlbustused, rahvusvaheliste konventsioonide, Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni rahvusvahelise standardi või Euroopa standardiorganisatsiooni Euroopa standardi alusel väljastatud julgeoleku- ja turvalisussertifikaadid või volitatud ettevõtja sertifikaadiga samaväärsed sertifikaadid, mis on väljastatud kolmandates riikides ja mida on tunnustatud lepingus.“

7)

IV jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi IV/6 pealkiri järgmisega:

„IV/6.   Juba antud lihtsustused või hõlbustused, rahvusvaheliste konventsioonide, Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni rahvusvahelise standardi või Euroopa standardiorganisatsiooni Euroopa standardi alusel väljastatud julgeoleku- ja turvalisussertifikaadid või volitatud ettevõtja sertifikaadiga samaväärsed sertifikaadid, mis on väljastatud kolmandates riikides ja mida on tunnustatud lepingus“.

8)

V jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi V/1 pealkirja all olev tekst järgmisega:

„Märkige, milliste tolliseadustiku artiklite 71 ja 72 kohaselt hinnale lisatavate või sellest maha arvatavate elementide või milliste tolliseadustiku artikli 70 lõike 2 kohaselt tegelikult makstud või makstava hinna moodustavate elementide suhtes lihtsustust kohaldatakse (nt abivahendid, kasutustasud, transpordikulud jne) ning seejärel viidake vastavate summade kindlaksmääramiseks kasutatud arvutusmeetodile.“

9)

VI jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi VI/2 pealkirja all olev tekst järgmisega:

„Märkige eelneva 12 kuu põhjal arvutatud kauba tolliprotseduurile suunamise ja tolliprotseduuri lõpetamise vaheline keskmine ajavahemik, või kui see on asjakohane, kauba ajutise ladustamise protseduurile suunamise ja ajutise ladustamise protseduuri lõpetamise vaheline ajavahemik. See teave esitatakse ainult juhul, kui kauba eriprotseduurile suunamiseks või ajutise ladustamise rajatise pidamiseks kasutatakse üldtagatist.“

10)

XIII jaotise 1. peatüki andmenõuete tabelis jäetakse andmeelementi XIII/6 käsitleva rea veerus „Staatus“ viide [1] välja.

11)

XIV jaotise 1. peatüki andmenõuete tabelis asendatakse andmeelementi XIV/4 käsitleva rea veerus „Andmeelemendi nimetus“ olev tekst järgmisega:

„Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg“.

12)

XIV jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi XIV/2 pealkirja all olev tekst järgmisega:

„Taotlus:

Juhul kui taotlus käsitleb eksporti või reeksporti, tõendage, et tolliseadustiku artikli 263 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Luba:

Juhul kui luba käsitleb eksporti või reeksporti, põhjendage, miks tuleks kohaldada vabastust vastavalt tolliseadustiku artikli 263 lõikele 2.“

13)

XIV jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelement XIV/4 järgmisega:

„XIV/4.   Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg

Otsustuspädev tolliasutus näeb loas ette tähtaja, mille jooksul loa omanik saadab järelevalve tolliasutusele lisadeklaratsiooni andmed.

Tähtaega väljendatakse päevades.“

14)

XX jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi XX/2 pealkirja all olev tekst järgmisega:

„Taotlus:

Märkige üldtagatise esitamise või tagatisest vabastamise otsuse viitenumber. Kui asjaomast luba ei ole veel antud, märkige taotluse registreerimisnumber.

Luba:

Märkige üldtagatise esitamise või tagatisest vabastamise otsuse viitenumber.“


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 1. rühma tabelis jäetakse andmeelementi 1/6 käsitleva rea veerus G3 olev tekst välja.

2)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 2. rühma tabelis asendatakse andmeelementi 2/2 käsitlev rida järgmisega:

„2/2

Lisateave

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY“.

 

3)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 2. rühma tabelis asendatakse andmeelementi 2/3 käsitlev rida järgmisega:

„2/3

Esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load, täiendavad viited.

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY“.

 

4)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 3. rühma tabelisse lisatakse järgmine rida:

„3/45

Tagatise andnud isiku tunnusnumber

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Tollimaksu maksnud isiku tunnusnumber

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y“.

 

5)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 5. rühma tabelisse lisatakse järgmine rida:

„5/31

Vastuvõtmise kuupäev

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]“.

 

 

 

6)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 7. rühma tabelis jäetakse andmeelementi 7/1 käsitleva rea veerus D3 olev tekst välja.

7)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 7. rühma tabelis jäetakse andmeelementi 7/19 käsitleva rea veerus D3 olev tekst välja.

8)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 8. rühma tabelis jäetakse andmeelemente 8/2 ja 8/3 käsitleva rea veerus H2 olev tekst välja.

9)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 8. rühma tabelis jäetakse andmeelementi „8/7. Mahakandmine“ käsitlev rida välja.

10)

I jaotise 3. peatüki 2. jakku lisatakse järgmine märkus:

„[51]

Seda andmeelementi kasutatakse üksnes lisadeklaratsioonides.“

11)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 1. rühma andmeelemendis „1/6. Kaubaartikli järjekorranumber“ olev alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerud A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5,G3–G5, H1–H6 ja I1:“ järgmise alapealkirjaga:

„Andmenõuete tabeli veerud A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a–F1d, F2a–F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1–H6 ja I1:“.

12)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all muudetakse 2. rühma andmeelementi „2/1. Lihtsustatud deklaratsioon/eelnevad dokumendid“ järgmiselt:

a)

alapealkirja „Andmenõuete tabeli veerud D1–D3:“ ette lisatakse järgmine tekst:

„Andmenõuete tabeli veerud B1 ja H1:

 

Märkige asjaomase deklaratsiooniga deklareeritud kauba mahakandmisega seotud üksikasjad ajutise ladustamise lõppemise kohta.

 

Selliste üksikasjade hulka kuuluvad mahakantav kogus ja selle mõõtmiseks kasutatav ühik.“;

b)

alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerg E2:“ ja selle all olev tekst asendatakse järgmisega:

„Andmenõuete tabeli veerg E2:

 

Märkige selle (nende) sisenemise ülddeklaratsiooni(de) tolli viitenumber, mis esitati kaupade kohta enne nende saabumist liidu tolliterritooriumile.

 

Kui tegemist on liidu kaubaga, märkige vastavalt vajadusele ja kui see on kättesaadav tolli kaubamanifesti esitavale isikule, selle tollideklaratsiooni viitenumber, mille alusel kaup on vabasse ringlusse lubatud.

 

Kui sisenemise ülddeklaratsiooni või vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni tolli viitenumber on esitatud ja tolli kaubamanifestis ega liidu kauba tollistaatuse tõendis ei ole käsitletud kõiki sisenemise ülddeklaratsiooniga või tollideklaratsiooniga hõlmatud kaupu, märkige vastavad kaubaartikli järjekorranumbrid sisenemise ülddeklaratsiooni või tollideklaratsiooni, kui need on elektroonilist manifesti esitavale isikule kättesaadavad.“;

c)

alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerg G3:“ ja selle all olev tekst asendatakse järgmisega:

„Andmenõuete tabeli veerg G3:

 

Ilma et see piiraks tolliseadustiku artikli 139 lõike 4 kohaldamist, märkige sisenemise ülddeklaratsiooni(de) tolli viitenumber või tolliseadustiku artiklis 130 osutatud juhtudel ajutise ladustamise deklaratsiooni või kauba kohta esitatud tollideklaratsiooni(de) tolli viitenumber.

 

Kui asjaomase kaubaga seoses on esitatud ajutise ladustamise deklaratsioon vastavalt tolliseadustiku artikli 145 lõikele 3, märkige viide sellele ajutise ladustamise deklaratsioonile.

 

Kui esitamisteates ei käsitleta kõiki osutatud eelneva deklaratsiooniga hõlmatud kaupu, siis esitab kaupu esitav isik kaubale eelnevas deklaratsioonis määratud kaubaartikli järjekorranumbri(d).“

13)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all lisatakse 2. rühma andmeelemendi „2/3. Esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load, täiendavad viited“ alapealkirja „Andmenõuete tabeli veerud B1–B4, C1, H1–H5 ja I1:“ ette järgmine tekst:

„Andmenõuete tabeli veerud B1 ja H1:

 

Märkige asjaomase deklaratsiooniga deklareeritud kauba mahakandmisega seotud üksikasjad impordi-/ekspordilubade ja -sertifikaatide kohta.

 

Selliste üksikasjade hulka kuuluvad viide asjaomase loa või sertifikaadi väljastanud asutusele, asjaomase loa või sertifikaadi kehtivusaeg, mahakantav kogus ning selle mõõtmiseks kasutatav ühik.“

14)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all lisatakse 3. rühma järgmine tekst:

3/45.    Tagatise andnud isiku tunnusnumber

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Esitatakse tagatise andnud isiku artikli 1 punktis 18 osutatud EORI-number, kui tagatise andnud isik ei ole deklarant.

3/46.    Tollimaksu maksnud isiku tunnusnumber

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Esitatakse tollimaksu maksnud isiku artikli 1 punktis 18 osutatud EORI-number, kui tollimaksu maksnud isik ei ole deklarant.“

15)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all lisatakse 5. rühma järgmine tekst:

5/31.   Vastuvõtmise kuupäev

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Märkige lihtsustatud tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev või kuupäev, mil kaup kanti deklarandi arvestusse.“

16)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all jäetakse 7. rühma andmeelemendi „7/1. Ümberlaadimine“ alapealkiri „Tabeli veerg D3:“ ja selle all olev tekst välja.

17)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all jäetakse 7. rühma andmeelemendi „7/19. Muud juhtumid veo ajal“ alapealkiri „Tabeli veerg D3:“ ja selle all olev lõik välja.

18)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all jäetakse 8. rühma andmeelemendi „8/7. Mahakandmine“ alapealkiri ja selle all olev tekst välja.


III LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa 22-01 muudetakse järgmiselt.

1)

Sissejuhatavates märkustes asendatakse punkti 2.1 kolmas lause järgmisega:

„„Harmoneeritud süsteem“ või „HS“– rahvusvahelise kaupade kirjelduse ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel kehtestatud kaupade nomenklatuur, mida on muudetud Tollikoostöö Nõukogu 27. juuni 2014. aasta soovitusega („HS 2017“).“

2)

Lisa kogu teksti ulatuses asendatakse sõnad „HS 2012“ sõnadega „HS 2017“.

3)

I jaotise grupi 2 tabelisse lisatakse järgmine rida:

„0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud.

Käesolevasse rubriiki kuuluva kauba päritoluriik on riik, kus looma nuumati enne tapmist vähemalt kolm kuud, või sigade, lammaste või kitsede puhul vähemalt kaks kuud enne tapmist.“

4)

II jaotise grupi 14 ette lisatakse järgmine tekst:

„GRUPP 11

Jahvatustööstuse tooted; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen

Grupi abireegel segude kohta:

1.

Selle abireegli kohaldamisel tähendab mõiste „segamine“ sihipärast ja proportsionaalselt kontrollitavat tegevust, mille käigus viiakse kokku kaks või rohkem samaväärset materjali.

2.

Käesolevasse gruppi kuuluvate toodete segu päritoluriik on nende materjalide päritoluriik, mida on segus üle 50 % massist. Sama päritoluga materjalide massid liidetakse.

3.

Kui mitte ühegi kasutatud materjali mass ei vasta nõutud protsendimäärale, on segu päritoluriik riik, kus toimus segamine.

Grupi abireegel:

Kui kauba päritoluriiki ei ole võimalik kindlaks määrata põhireeglite ja muude grupi abireeglite abil, loetakse päritoluriigiks riik, kust on pärit suurem osa kasutatud materjalidest, võttes aluseks materjalide massi.

HS 2017 kood

Kauba kirjeldus

Põhireeglid

1101

Püülijahu nisust või meslinist

CC

1102

Püülijahu muust teraviljast, v.a nisust ja meslinist

CC

1103

Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid

CC

1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega), v.a rubriigi 1006 riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud

CC

1105

Kuivatatud kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

CC

1106

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest, rubriigi 0714 saagost, juurtest või mugulatest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber; grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

CC

1107

Linnased, röstitud või röstimata

CC

1108

Tärklis; inuliin

CTH

1109

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

CTH“.

5)

IV jaotise grupi 20 tabelis asendatakse HS 2012 koodiga ex 2009 seotud rea veerus „Kauba kirjeldus“ sõnad „Viinamarjamahl Muud“ sõnaga „Viinamarjamahl“.

6)

XI jaotise grupi 58 tabelis asendatakse HS 2012 koodiga 5804 seotud rea veerus „Kauba kirjeldus“ olev tekst järgmisega:

„Tüll ja muu võrkriie, v.a telgedel kootud riie ja silmkoeline või heegeldatud kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid, peale rubriikidesse 6002–6006 kuuluvate“.

7)

XVI jaotise grupis 84 asendatakse alapealkiri „Rubriigis 8473 kasutatud mõiste „pooljuhttoodete kooste““ ja kaks sellele järgnevat lauset järgmisega:

„Mõiste „pooljuhttoodete kooste“ määratlus

Allpool esitatud tabelis kasutatud mõistega „pooljuhttoodete kooste“ seotud põhireegli kohaselt tähendab see kiipide, toorikkristallide või muude pooljuhttoodete muutmist sellisteks kiipideks, toorikkristallideks või muudeks pooljuhttoodeteks, mis pakendatakse või monteeritakse ühendamiseks ühisele kandjale või ühendatakse ja seejärel monteeritakse. Pooljuhttoodete koostet ei loeta minimaalseks toiminguks.“

8)

XVI jaotise gruppi 85 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri „Rubriikides 8535, 8536, 8537, 8541 ja 8542 kasutatud mõiste „pooljuhttoodete kooste“ määratlus“ ja kaks sellele järgnevat lauset asendatakse järgmisega:

„Mõiste „pooljuhttoodete kooste“ määratlus

Allpool esitatud tabelis kasutatud mõistega „pooljuhttoodete kooste“ seotud põhireegli kohaselt tähendab see kiipide, toorikkristallide või muude pooljuhttoodete muutmist sellisteks kiipideks, toorikkristallideks või muudeks pooljuhttoodeteks, mis pakendatakse või monteeritakse ühendamiseks ühisele kandjale või ühendatakse ja seejärel monteeritakse. Pooljuhttoodete koostet ei loeta minimaalseks toiminguks.“;

b)

tabelis lisatakse HS 2012 koodiga ex 8501 seotud rea järele järgmised read:

ex 8523 59

Kiipkaardi integraalskeem integreeritud pooliga

CTH või pooljuhttoodete kooste

ex 8525 80

Pooljuhi pildikomponent

CTH või pooljuhttoodete kooste“;

c)

tabelis asendatakse HS 2012 koodiga ex 8536 seotud rea veerus „Kauba kirjeldus“ olev tekst järgmisega:

„Elektrilised pooljuhtseadmed vooluahela lülitamiseks või kaitsmiseks või vooluahelaga või vooluahelas ühendamiseks (nt lülitid, releed, sulavkaitsmed, liigpingepiirikud, pistikud, pistikupesad, lambipesad ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele kuni 1 000 V“;

d)

tabelis jäetakse HS 2012 koodiga ex 8537 10 seotud rida välja;

e)

tabelisse lisatakse järgmine rida:

ex 8548 90

Nutiühendusmoodulid, millel on sidekontroller ja turvaline kiipkaardi kontroller

CTH või pooljuhttoodete kooste“.

9)

XVIII jaotise gruppi 90 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri „Rubriikides 9026 ja 9031 kasutatud mõiste „pooljuhttoodete kooste“ määratlus“ ja kaks sellele järgnevat lauset asendatakse järgmisega:

„Mõiste „pooljuhttoodete kooste“ määratlus

Allpool esitatud tabelis kasutatud mõistega „pooljuhttoodete kooste“ seotud põhireegli kohaselt tähendab see kiipide, toorikkristallide või muude pooljuhttoodete muutmist sellisteks kiipideks, toorikkristallideks või muudeks pooljuhttoodeteks, mis pakendatakse või monteeritakse ühendamiseks ühisele kandjale või ühendatakse ja seejärel monteeritakse. Pooljuhttoodete koostet ei loeta minimaalseks toiminguks.“;

b)

tabel asendatakse järgmisega:

„HS 2017 kood

Kauba kirjeldus

Põhireeglid

ex 9029

Magnetotundlikel takistuselementidel põhinev magnetvälja tuvastamise pooljuhtkomponent, signaali normaliseerimise lisakomponendiga või ilma

CTH, v.a rubriigist 9033 ; või pooljuhttoodete kooste“.


IV LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 A lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jaotise 1. peatüki tabelis „Märkused“ asendatakse märkuse [10] kirjeldus järgmisega:

„See teave tuleb esitada üksnes järgmiste taotluste puhul:

a)

seestöötlemise protseduuri või lõppkasutusprotseduuriga seotud loa taotlused vastavalt artiklile 162, kui taotleja on asutatud väljaspool liidu tolliterritooriumi;

b)

ajutise impordi loa taotlused vastavalt artiklile 205.“

2)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 4. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud ja kohad) andmeelemendi „4/8. Kauba asukoht“ alapealkirja „Tabeli veerud 7b–7d:“ all olev tekst järgmisega:

„Märkige asjakohase koodiga selle koha või nende kohtade tunnus, kuhu võidakse paigutada tolliprotseduurile suunatud kaup.“

3)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 4. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud ja kohad) andmeelemendis „4/10. Protseduurile suunav(ad) tolliasutus(ed)“ olev tekst järgmisega:

„Kõik asjakohased tabeliveerud, mida kasutatakse:

Märkige soovitatud protseduurile suunav tolliasutus või tolliasutused vastavalt artikli 1 punktile 17.“

4)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 4. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud ja kohad) andmeelemendis „4/13. Järelevalve tolliasutus“ olev tekst järgmisega:

„Kõik asjakohased tabeliveerud, mida kasutatakse:

Märkige pädev järelevalve tolliasutus vastavalt artikli 1 punktile 36.“

5)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 5. rühma (kauba identifitseerimine) andmeelemendis „5/1. Kauba kood“ alapealkiri „Tabeli veerud 7c–7d:“ alapealkirjaga

„Tabeli veerud 7b–7d“.

6)

I jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all muudetakse 5. rühma (kauba identifitseerimine) andmeelementi „5/4. Kauba väärtus“ järgmiselt:

a)

alapealkiri „Tabeli veerud 8a, 8b ja 8d:“ asendatakse alapealkirjaga „Tabeli veerud 8a–8d“;

b)

alapealkiri „Tabeli veerg 8c:“ ja selle all olev tekst jäetakse välja.

7)

XVI jaotise 2. peatüki alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse andmeelemendi „XVI/3. Lisatagatised“ neljas taane järgmisega:

„—

banaanid on kaalutud vastavalt rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 61-03 sätestatud korrale;“.


V LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jaotise 2. peatüki 1. jao tabelis asendatakse veergu G4 käsitleva rea veerus „Õiguslik alus“ olev tekst järgmisega:

„Tolliseadustiku artikli 5 punkt 17 ja artikkel 145“.

2)

I jaotise 2. peatüki 1. jao tabelis asendatakse veergu G5 käsitleva rea veerus „Õiguslik alus“ olev tekst järgmisega:

„Tolliseadustiku artikli 148 lõike 5 punktid b ja c“.

3)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 5. rühma tabelis jäetakse andmeelementi 5/1 käsitleva rea veerus „Lahtri nr“ olev viide „S12“ välja.

4)

I jaotise 3. peatüki 1. jao 7. rühma tabelis asendatakse andmeelementi 7/13 käsitleva rea veerus „Andmeelemendi nimetus“ olev tekst järgmisega:

„Konteineri tarnija liigi kood“.

5)

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

6)

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

7)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 3. rühma (osalised) andmeelemendis „3/2. Eksportija tunnusnumber“ sõnad „Andmenõuete tabeli veerud H1–H4 ja I1:“ järgmiste sõnadega:

„Andmenõuete tabeli veerud H1, H3 ja H4:“.

8)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 3. rühma (osalised) andmeelemendis „3/17. Deklarant“ alapealkirja „Andmenõuete tabeli veerud H1–H6 ja I1:“ all olev teine lõik järgmisega:

„Kui deklarant ja importija on üks ja seesama isik, märkige asjakohane kood, mis on määratletud andmeelemendis 2/2 Lisateave.“

9)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 3. rühma (osalised) andmeelemendis „3/36. Teavitava osalise tunnusnumber – alamtaseme veoleping“ alapealkirja „Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:“ all olev esimene lõik järgmisega:

„Esitatakse teavitava osalise EORI-number, millele on osutatud artikli 1 punktis 18, kui see on deklarandile kättesaadav.“

10)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 5. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud, kohad, riigid, piirkonnad) andmeelemendis „5/1. Liidu tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise eeldatav kuupäev ja kellaaeg“ sõnad „Andmenõuete tabeli veerud G1–G3:“ järgmiste sõnadega:

„Andmenõuete tabeli veerud G1 ja G2:“.

11)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 5. rühma (kuupäevad, ajad, ajavahemikud, kohad, riigid, piirkonnad) andmeelement „5/20. Saadetise marsruudil läbitavate riikide koodid“ järgmisega:

5/20.    Saadetise marsruudil läbitavate riikide koodid

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Näidake koodidega kronoloogilises järjekorras riigid, mille kaudu kaup kulgeb vedamisel esimesest lähteriigist viimasesse sihtriiki, nagu on ette nähtud madalaimas meretranspordi alamveokirjas, madalaimas alamlennuveokirjas või maantee- või raudteeveodokumendis. See hõlmab ka kaupade algset lähteriiki ja viimast sihtriiki.“

12)

(Ei puuduta eestikeelset versiooni).

13)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 6. rühma (kauba identifitseerimine) andmeelemendid „6/16. Kauba kood – TARICi lisakoodid“ ja „6/17. Kauba kood – riiklik(ud) lisakood(id)“ järgmisega:

6/16.    Kauba kood – TARICi lisakoodid

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Märkige kõnealusele kaubaartiklile vastav(ad) TARICi lisakood(id).

6/17.    Kauba kood – siseriiklik(ud) lisakood(id)

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

Märkige kõnealusele kaubaartiklile vastav(ad) riiklikud lisakood(id).“

14)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelemendis „7/3. Veo viitenumber“ olev tekst järgmisega:

7/3.    Veo viitenumber

Kõik asjakohased andmenõuete tabeli veerud, mida kasutatakse:

 

Kui see on asjakohane, esitage transpordivahendi teekonna tunnusandmed, näiteks merereisi number, IATA lennunumber või reisi number.

 

Mere- ja lennutranspordi kasutamise korral tuleb juhul, kui laevandus- või lennuettevõtja veab kaupu partneritega sõlmitud laeva lastijaotuslepingu, koodijagamise lepingu või sarnase töövõtulepingu alusel, kasutada partnerite reisi- või lennunumbreid.“

15)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all muudetakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelementi „7/7. Transpordivahendi tunnusandmed lähetamisel“ järgmiselt:

a)

alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerud B1 ja B2:“ asendatakse alapealkirjaga „Andmenõuete tabeli veerud B1, B2 ja B3:“;

b)

alapealkirja „Andmenõuete tabeli veerud D1–D3:“ all olev esimene lõik asendatakse järgmisega:

„See teave hõlmab laeva IMO-numbrit või kordumatut Euroopa ühtset laeva identifitseerimisnumbrit vastavalt sellele, kas kasutatakse mere- või siseveetransporti. Muude transpordiliikide puhul kasutatakse sama identifitseerimisviisi, mis on ette nähtud andmenõuete tabeli veergudes B1, B2 ja B3.“

16)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelemendis „7/9. Transpordivahendi tunnusandmed saabumisel“ olev alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerud G4 ja G5:“ järgmise alapealkirjaga:

„Andmenõuete tabeli veerg G4:“.

17)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelemendi „7/11. Teave konteineri suuruse ja liigi kohta“ pealkiri järgmisega: „7/11. Konteineri suurus ja liik“.

18)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelemendis „7/14. Aktiivse transpordivahendi tunnusandmed piiri ületamisel“ olev alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerud E2, F1a–F1c, F2a, F2b, F4a, F4b ja F5:“ järgmise alapealkirjaga:

„Andmenõuete tabeli veerud E2, F1a–F1c, F4a, F4b ja F5:“.

19)

II jaotise alapealkirja „Andmenõuded“ all asendatakse 7. rühma (teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)) andmeelemendis „7/15. Aktiivse transpordivahendi riikkondsus piiri ületamisel“ olev alapealkiri „Andmenõuete tabeli veerud F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b ja F5:“ järgmise alapealkirjaga:

„Andmenõuete tabeli veerud F1a, F1b, F4a, F4b ja F5:“.


VI LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa B-03 I peatükis asendatakse kaubanimekirja näidis järgmisega:

Image“.


VII LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa B-05 I peatükis asendatakse transiidi/julgeoleku kaubanimekirja näidis järgmisega:

Image“.


VIII LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa 90 tabelit muudetakse järgmiselt.

1)

5. reas asendatakse veerus „Määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 alusel kohaldatavad sätted“ olev tekst järgmisega:

„Lihtsustatud tollideklaratsiooni luba (määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 76 lõike 1 punktid a ja b, määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklid 253–253 g, 254, 260–262, 269–271, 276–278, 282 ja 289)“.

2)

6. reas asendatakse veerus „Tolliseadustiku, käesoleva määruse ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 alusel kohaldatavad sätted“ olev kolmas lõik järgmisega:

„ja/või tolli poolt määratud või heakskiidetud kohad vastavalt tolliseadustiku artikli 5 lõikele 33“.

3)

15. reas asendatakse veerus „Määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 alusel kohaldatavad sätted“ olev teine lõik järgmisega:

„(määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklid 84–90 ja 114–123 ning artikkel 129, määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklid 496–523 ja 536–549)“.

4)

16. reas asendatakse veerus „Määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 alusel kohaldatavad sätted“ olev esimene lõik järgmisega:

„Seestöötlemise tagasimakse protseduuri luba (määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklid 84–90 ja 114–129 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklid 496–523, 536–544 ja artikkel 550)“.


30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1064,

25. juuli 2018,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1), eriti selle artikli 183 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009 (2), eriti selle artikli 5 lõike 6 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi.

(3)

Määrust (EÜ) nr 1484/95 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi

peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni 28. juuni 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1484/95, millega sätestatakse täiendavate imporditollimaksude süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja määratakse kindlaks kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini kohta täiendavad imporditollimaksud ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 163/67/EMÜ (EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47).


LISA

I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(eurot/100 kg)

Artiklis 3 osutatud tagatis

(eurot/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) rümbad, nn 70 % kanarümbad, külmutatud

108,6

0

AR

0207 12 90

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) rümbad, nn 65 % kanarümbad, külmutatud

139,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) kondita tükid, külmutatud

263,5

11

AR

249,1

15

BR

334,8

0

CL

255,3

13

TH

0207 27 10

Kalkuni kondita tükid, külmutatud

305,0

0

BR

321,9

0

CL

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

242,1

1

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata tooted kanast ja kukest (liigist Gallus domesticus)

237,5

15

BR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).


30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1065,

27. juuli 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (1), eriti selle artikli 7 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 (2) on sätestatud tehnilised nõuded lennutreeningseadmete sertifitseerimiseks, teatavate õhusõidukite käitamisega seotud pilootide sertifitseerimiseks ning pilootide koolitamise, eksamineerimise ja kontrollimisega seotud isikute ja organisatsioonide sertifitseerimiseks.

(2)

Pärast seda, kui õhusõidukite seisuplatsil kontrollimisel väljaspool liikmesriikide territooriumi leiti, et lennumeeskonnaliikmed käitasid õhusõidukit, mis oli registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui neile piloodiloa välja andnud liikmesriik, muutis Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO) Chicago konventsiooni 1. lisa, et hõlbustada lubade automaatset valideerimist piirkondlike ohutusjärelevalve lepingute kaudu.

(3)

See muudatus peaks kajastuma määruses (EL) nr 1178/2011, et liidu lennumeeskonnaliikme lube oleks võimalik kolmandates riikides automaatselt valideerida. Kooskõlas ICAO konventsiooni 1. lisa muudatuse 174 punktiga 1.2.2.3.2.1 tuleks kehtestada üleminekuperiood, mis võimaldaks teha olemasolevates piloodilubades vajalikke muudatusi.

(4)

Pärast seda, kui jõustus määruse (EL) nr 1178/2011 I lisa (FCL osa), mis koostati dokumendis „Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1“ (JAR-FCL 1) sätestatud tingimuste põhjal, on liit kasutusele võtnud pädevuspõhisema lähenemisviisi, et tagada proportsionaalsete ja tulemuspõhiste nõuete rakendamine lennumeeskonnaliikme lubade suhtes. Seepärast tuleks muuta teise piloodi loa koolituskursuste edasijõudnute faasis kohaldatavat stardi- ja maandumiskoolituse nõuet, et viia see vastavusse ICAO dokumendis 9868 „Procedures for Air Navigation Services –Training“ (PANS-TRG) antud soovitustega.

(5)

Euroopa Lennundusohutusamet esitas komisjonile rakenduseeskirjade eelnõu koos arvamustega nr 16/2016 ja nr 3/2017.

(6)

Määrust (EL) nr 1178/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1178/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

„9.   Enne 19. augustit 2018 välja antud lubade puhul peavad liikmesriigid hiljemalt 31. detsembriks 2022 vastama punkti ARA.FCL.200 muudetud Komisjoni määrusega (EL) 2018/1065 (*1) alapunkti a teises lõigus sätestatud nõuetele.

(*1)  Komisjoni 27. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1065, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses liidu poolt lennumeeskonnaliikmetele välja antud lubade automaatse valideerimisega ning seoses stardi- ja maandumiskoolitusega (ELT L 192, 30.7.2018, lk 31).“"

2)

I lisa (FCL osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punktile FCL.045 lisatakse alapunkt e:

„e)

Piloodil, kes kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukiga, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, peab trükisena või elektrooniliselt kaasas olema ICAO liite viimane väljaanne, mis sisaldab selle lepingu ICAO registreerimisnumbrit, millega tunnustatakse lubade automaatset valideerimist, ning nende riikide loetelu, kes on kõnealuse lepinguga ühinenud.“,

b)

5. liite punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11)

Kompetentsuse tagamiseks peab koolituskursus sisaldama vähemalt 12 starti ja maandumist. Nende startide ja maandumiste arvu võib vähendada kuueni, kui sertifitseeritud koolitusorganisatsioon ja käitaja tagavad enne koolituskursuse alustamist, et:

a)

on kehtestatud protseduur, mille abil hinnatakse piloodiõpilase kompetentsustaseme nõuetelevastavust, ning

b)

on kehtestatud menetlus, millega tagatakse parandusmeetmete võtmine, kui koolituse käigus toimuv hindamine näitab, et see on vajalik.

Stardid ja maandumised peavad toimuma instruktori järelevalve all ning samal lennukil, mille kohta tüübipädevus välja antakse.“

3)

VI lisa (ARA osa) muudetakse järgmiselt:

a)

punkti ARA.GEN.105 muudetakse järgmiselt:

i)

lisatakse punktid 3a ja 3b:

„3a.   „ARO.RAMP“– lennutegevuse määruse II lisa RAMP-alajagu;

3b.   „automaatselt valideeritud“– riigi poolt Chicago konventsiooni I lisa kohaselt välja antud lennumeeskonnaliikme luba tunnustatakse ilma formaalsusteta kõnealuse loa ICAO liites loetletud ICAO lepinguosalise riigi poolt;“;

ii)

punkt 12 asendatakse järgmisega:

„12)   „ICAO liide“– Chicago konventsiooni I lisa kohaselt välja antud automaatselt valideeritud lennumeeskonnaliikme loa liide, mida on nimetatud lennumeeskonnaliikme loa punktis XIII.“;

b)

punkti ARA.FCL.200 muudetakse järgmiselt:

punkti ARA.FCL.200 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Lubade ja pädevusmärgete väljaandmine. Pädev asutus annab lennumeeskonnaliikme loa ja sellega seotud pädevusmärked välja, kasutades käesoleva osa I liitega ette nähtud vormi.

Kui piloot kavatseb lennata väljaspool liidu territooriumi õhusõidukil, mis on registreeritud mõnes muus liikmesriigis kui talle lennumeeskonnaliikme loa välja andnud liikmesriik, teeb pädev asutus järgmist:

(1)

lisab lennumeeskonnaliikme loa punktile XIII järgmise märkuse: „Käesolev luba on automaatselt valideeritud vastavalt käesoleva loa ICAO liitele.“ ja

(2)

teeb ICAO liite piloodile trükitud või elektroonilises vormis kättesaadavaks.“;

c)

I liite punkti a alapunkti 2 alapunkt XIII asendatakse järgmisega:

„XIII

märkused, st piirangute ja õigustega seotud erimärked, sealhulgas keeleoskusmärge, loa automaatset valideerimist käsitlevad märked, II lisas nimetatud õhusõidukite pädevusmärked, kui kõnealuseid õhusõidukeid kasutatakse ärilises transpordis, ja“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 27. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).


30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1066,

27. juuli 2018,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96 (1), eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisas on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes rakendatakse kõnealuse määruse alusel 22. mail 2003. aastal väljaspool Iraaki asunud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

23. juulil 2018 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada neli kannet nende isikute või üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.


LISA

III lisast jäetakse välja järgmised kanded:

(a)

„71.

IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Aadressid: a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.“

(b)

„87.

MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Aadress: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.“

(c)

„132.

STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Aadress: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.“

(d)

„153.

STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Aadress: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.“

OTSUSED

30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/36


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1067,

26. juuli 2018,

millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 4804 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (1), eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt peavad kolmandad riigid, kellelt liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga hõlmatud loomi ja loomseid saadusi, esitama jääkide kontrolli kavad (edaspidi „kavad“), millega nähakse ette nõutavad tagatised. Kavad peaksid hõlmama vähemalt kõnealuse direktiivi I lisas loetletud jääkide ja ainete rühmi.

(2)

Komisjoni otsusega 2011/163/EL (2) kiideti heaks teatavate kolmandate riikide esitatud kavad, milles käsitletakse selliseid loomi ja loomseid saadusi, mis on loetletud (edaspidi „loetelu“) kõnealuse otsuse lisas.

(3)

Võttes arvesse teatavate kolmandate riikide esitatud hiljutisi kavasid ja komisjonile laekunud lisateavet, on vaja loetelu ajakohastada.

(4)

Bosnia ja Hertsegoviina on komisjonile esitanud kava veise-, lamba- ja sealiha kohta. Kava annab piisavad tagatised ja see tuleks heaks kiita. Seetõttu tuleks loetellu lisada kanded Bosnia ja Hertsegoviina veise-, lamba- ja sealiha kohta.

(5)

Gröönimaa puhul on loetellu lisatud lambaliha ning põllumajanduslikult peetavate ja looduslike ulukite liha. Gröönimaa aga teatas komisjonile, et ta ei ole enam huvitatud looduslike ulukite liha eksportimisest liitu, kuna sellist liha müüakse üksnes riigisiseselt. Seega tuleks Gröönimaad käsitlev kanne looduslike ulukite kohta loetelust eemaldada.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2011/163/EL vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/163/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. juuli 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


LISA

LISA

ISO2 kood

Riik

Veised

Lambad/kitsed

Sead

Hobuslased

Kodulinnud

Vesiviljelus

Piim

Munad

Küülikud

Looduslikud ulukid

Põllumajanduslikult peetavad ulukid

Mesi

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albaania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armeenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austraalia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasiilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valgevene

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Tšiili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Hiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikaani Vabariik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etioopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandi saared

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Fääri saared

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruusia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Gröönimaa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indoneesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Iisrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iraan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Jaapan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kõrgõzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Lõuna-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmari Liidu Vabariik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mehhiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambiik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namiibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Uus-Kaledoonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uus-Meremaa

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peruu

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipiinid

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venemaa

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi Araabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svaasimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tai

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tuneesia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Türgi

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansaania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Ameerika Ühendriigid

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Lõuna-Aafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Üksnes kaamelipiim.

(2)  Tapmiseks ette nähtud elushobuslaste eksport liitu (ainult toiduloomad).

(3)  Kolmandad riigid, kus kasutatakse üksnes toorainet, mis on pärit kas liikmesriikidest või artikli 2 kohaselt sellise tooraine liitu importimiseks heakskiidu saanud kolmandatest riikidest.

(4)  Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik; selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasandil toimuvate läbirääkimiste lõppemist.

(5)  Välja arvatud Kosovo (kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta).

(6)  Ainult põhjapõdrad Murmanski ja Jamali Neenetsi piirkonnast.

(7)  Siin tähenduses Iisraeli Riik, v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist.

(8)  Üksnes kaup, mis on toodetud Uus-Meremaalt pärit värskest lihast ja mis on ette nähtud liidu jaoks ning mida laaditakse Singapuris maha või ümber või mille transiitvedu läbi Singapuri toimub seda seal ladustades või ladustamata.


30.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1068,

27. juuli 2018,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 5121 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (1), eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (2), eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (3), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga liikmesriikides, kus on esinenud kõnealuse taudi kinnitatud juhtumeid kodu- või uluksigade hulgas (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“). Kõnealuse rakendusotsuse lisa I–IV osas on piiritletud ja loetletud asjaomaste liikmesriikide teatavad piirkonnad, mis kõnealuse taudiga seoses on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riskitaseme järgi. Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa on muudetud mitu korda, et seoses sigade Aafrika katkuga võtta arvesse epidemioloogilise olukorra muutusi liidus, mida on vaja kajastada kõnealuses lisas. Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa muudeti viimati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2018/1036 (5) pärast seda, kui sigade Aafrika katku puhangud esinesid Lätis, Leedus, Poolas ja Rumeenias.

(2)

Sigade Aafrika katku levimise risk looduses on seotud taudi loomuliku järkjärgulise levikuga uluksigade populatsioonis ning samuti inimtegevusega seotud riskidega, nagu näitab kõnealuse taudi hiljutine epidemioloogiline areng liidus ning nagu on dokumenteeritud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) loomatervishoiu ja loomade heaolu komisjoni 14. juuli 2015. aasta teaduslikus arvamuses, EFSA 23. märtsi 2017. aasta teadusaruandes „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland“ („Epidemioloogilised analüüsid sigade Aafrika katku kohta Balti riikides ja Poolas“) ning EFSA 7. novembri 2017. aasta teadusaruandes „Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic states and Poland“ („Epidemioloogilised analüüsid sigade Aafrika katku kohta Balti riikides ja Poolas“) (6).

(3)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2018/1036 vastuvõtmise kuupäeva on sigade Aafrika katkust tingitud epidemioloogiline olukord liidus muutunud ning on esinenud kõnealuse taudi uusi juhtumeid, mida on vaja kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas.

(4)

2018. aasta juulis esines kolm sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel Poolas Chełmi, Włodawa ja Hrubieszówi maakonnas. Need sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel kujutavad endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku esinemist neis Poola piirkondades tuleks vastavalt kajastada kõnealuse lisa III osas, mitte selle lisa II osas.

(5)

2018. aasta juulis esines kaks sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel Leedus Marijampolė ja Šiauliai maakonnas. Need sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel kujutavad endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku esinemist neis Leedu piirkondades tuleks vastavalt kajastada kõnealuse lisa III osas, mitte selle lisa I ja II osas.

(6)

2018. aasta juulis esines üks sigade Aafrika katku puhang kodusigadel Lätis Kuldīga maakonnas. See sigade Aafrika katku puhang kodusigadel kujutab endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku esinemist selles Läti piirkonnas tuleks vastavalt kajastada kõnealuse lisa III osas, mitte selle lisa II osas.

(7)

2018. aasta juulis esines neli sigade Aafrika katku juhtumit uluksigadel Poolas Kętrzyni, Kozienice ja Lubartówi maakonnas. Need sigade Aafrika katku juhtumid uluksigadel kujutavad endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku esinemist neis Poola piirkondades tuleks vastavalt kajastada kõnealuse lisa II osas, mitte selle lisa I osas.

(8)

2018. aasta juulis esines üks sigade Aafrika katku juhtum ulukseal Leedus Klaipėda maakonnas. See sigade Aafrika katku juhtum ulukseal kujutab endast riskitaseme suurenemist, mida tuleks kajastada rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku esinemist selles Leedu piirkonnas tuleks vastavalt kajastada kõnealuse lisa II osas.

(9)

Et võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogilise olukorra hiljutisi muutusi liidus ja ennetavalt võidelda taudi levikuga seotud riskidega, tuleks Lätis, Leedus ja Poolas piiritleda uued piisava suurusega kõrge riskiga piirkonnad ning loetleda need nõuetekohaselt rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Kõnealust lisa tuleks vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuli 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Komisjoni 19. juuli 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1036, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 185, 23.7.2018, lk 29).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4163; EFSA Journal 2017; 15(3):4732; EFSA Journal 2017; 15(11):5068.


LISA

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse järgmisega:

LISA

I OSA

1.   Tšehhi Vabariik

Järgmised piirkonnad Tšehhi Vabariigis:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

2.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Hiiu maakond.

3.   Ungari

Järgmised piirkonnad Ungaris:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vaiņodes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė,

6.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze, część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i Korsze w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gmina Kotuń w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,

gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łęczyńskim,

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Siennica Różana położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gmina Łaszczów, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

powiat miejski Lublin.

7.   Rumeenia

Järgmised piirkonnad Rumeenias:

Galați county,

Vrancea county,

Buzău county,

Cluj county,

Maramureș county,

Bistrița county,

Arad county with the following delimitation:

In the North side of the line described by following localities:

Macea

Șiria

Bârzava

Toc, which is junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Hunedoara county with the following delimitation:

North of the line described by following localities:

Brănișca

Deva municipality

Turdaș

Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7

North of National Road no. 7

Alba county with the following delimitation:

North of National Road no. 7

Vaslui county,

Bacau county,

Covasna county,

Prahova county,

Ilfov county,

Giurgiu county.

II OSA

1.   Tšehhi Vabariik

Järgmised piirkonnad Tšehhi Vabariigis:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungari

Järgmised piirkonnad Ungaris:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S22 w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Barciany i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 i część gminy Węgorzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,

gmina Joniec w powiecie płońskim,

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,

gmina Borowie w powiecie garwolińskim,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat otwocki,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę biegnącą do wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

III OSA

1.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Neretas novada Mazzalves pagasts,

Ozolnieku novada Salgales pagasts,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts

Tērvetes novada Bukaišu pagasts

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,

gmina Goniądz w powiecie monieckim

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 biegnącą od południowej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie na zachód i na północ od powiatu miejskiego Chełm, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Siennica Różana położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 82 i 838 w powiecie łęczyńskim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.

4.   Rumeenia

Järgmised piirkonnad Rumeenias:

Satu Mare county,

Tulcea county,

Constanța county,

Bihor county,

Salaj county