ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 183

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
19. juuli 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1017, 18. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ning rakendusmäärusi (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1018, 18. juuli 2018, millega antakse luba UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutusala laiendamiseks uuendtoiduna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 alusel ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( 1)

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1019, 18. juuli 2018, milles käsitletakse toimeaine oksasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1)

14

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1020, 18. juuli 2018, millega võetakse vastu ja ajakohastatakse oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori loetelu automaatseks sobitamiseks EURESe ühise IT-platvormi kaudu ( 1)

17

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1021, 18. juuli 2018, millega võetakse vastu tehnilised standardid ja vormingud, mis on vajalikud automaatse sobitamise toimimiseks Euroopa klassifikaatoril põhineva ühise IT-platvormi kaudu, ning riiklike süsteemide ja Euroopa klassifikaatori koostalitlusvõime tagamiseks ( 1)

20

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 154/2018, 6. juuli 2018, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond) ning protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) [2018/1022]

23

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 9. juuli 2018. aasta määruse (EL) 2018/978 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa) parandus ( ELT L 176, 12.7.2018 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1017,

18. juuli 2018,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ning rakendusmäärusi (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (edaspidi „alusmäärus“), (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4 ja artikli 13 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), (2) eriti selle artikli 23 lõiget 6 ja artikli 24 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

A.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

2. detsembril 2013 kehtestas nõukogu dumpinguvastased meetmed (3) ja tasakaalustusmeetmed (4) Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes (edaspidi „esialgsed meetmed“).

(2)

11. veebruaril 2016 laiendas komisjon meetmeid Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte, tehes erandi nende meetmete kohaldamisalast konkreetselt välja jäetud äriühingute valmistatud toodete impordile (edaspidi „laiendatud meetmed“) (5).

(3)

Pärast esialgsete meetmete aegumise läbivaatamist kehtestas komisjon 1. märtsil 2017 dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud 18 kuuks (edaspidi „jätkuvad meetmed“) (6). Samal päeval lõpetas ta ka kaks osalist vahepealset läbivaatamist, mis piirdusid liidu huvidega (7).

(4)

3. märtsil 2017 algatas komisjon osalise vahepealse läbivaatamise, mis piirdus jätkuvate meetmete vormi ja ulatusega (8). Sellest läbivaatamisest tulenevalt muutis komisjon jätkuvaid meetmeid, kui oli avaldanud oma rakendusmääruse (EL) 2017/1570, (9) mis jõustus 1. oktoobril 2017.

(5)

8. novembril 2017 muutis komisjon laiendatud meetmeid ja lisas vastavalt komisjoni rakendusmääruste (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185 (10) artikli 1 lõikes 1 esitatud vabastuse saanud äriühingute nimekirja uue eksportiva tootja.

(6)

Seega kehtivad Malaisiast ja Taiwanist lähetatud, kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need elemendid on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte, praegu sellised tasakaalustavad ja dumpinguvastased meetmed, mis kehtestati komisjoni rakendusmäärustega (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, kusjuures neid meetmeid ei kohaldata selliste toodete impordi suhtes, mille on valmistanud nende meetmete kohaldamisalast konkreetselt välja jäetud äriühingud, nagu on sätestatud rakendusmäärustes (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, mida on muudetud rakendusmäärusega (EL) 2017/1997.

B.   MENETLUS

1.   Algatamine

(7)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1994 (edaspidi „algatamismäärus“) algatas komisjon laiendatud meetmete läbivaatamise, et selgitada välja võimalus vabastada nende meetmete kohaldamisest äriühingu Longi (Kuching) SDN.BHD (edaspidi „taotluse esitaja“ või „Longi Kuching“), kes on kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) eksportiv tootja Malaisias (11). Läbivaatamise algatamise määrusega tunnistati ka kehtetuks taotluse esitaja impordi suhtes kohaldatud dumpinguvastased tollimaksud ja kehtestati tema impordi registreerimise nõue.

(8)

Taotluse esitaja taotlus sisaldas prima facie tõendeid, mis toetasid piisavalt väidet, et ta on uus eksportiv tootja ning vastab dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõike 4 ja artikli 13 lõike 4 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõike 6 kohastele maksuvabastuse kriteeriumidele, täpsemalt väitis taotluse esitaja, et

ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu laiendatud meetmed tinginud uurimise perioodi jooksul, st ajavahemikul alates 1. aprillist 2014 kuni 31. märtsini 2015,

ei ole hoidnud meetmetest kõrvale ja

on võtnud endale tagasivõetamatu lepingulise kohustuse eksportida liitu märkimisväärne tootekogus.

2.   Vaatlusalune toode

(9)

Vaatlusalused tooted on kristalsest ränist fotoelektrilised moodulid või paneelid ja kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides kasutatavad elemendid (elementide paksus on kuni 400 mikromeetrit), mis on lähetatud Malaisiast ja Taiwanist, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast ja Taiwanist pärinevana või mitte, ning mis kuuluvad CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla.

(10)

Vaatlusaluse toote määratlus ei hõlma järgmisi tooteliike:

päikeselaadurid, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid;

õhukesest kilest fotoelektrilised tooted;

kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist (fotoelektrilistest elementidest) saadavat elektrit;

moodulid või paneelid, mille alalispinge väljundis on kuni 50 V ja väljundvõimsus kuni 50 W ning mida kasutatakse üksnes vahetult akulaadurina sama pinge ja võimsusega süsteemides.

3.   Aruandeperiood

(11)

Aruandlusperiood hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017.

4.   Uurimine

(12)

Komisjon andis läbivaatamise algatamisest teada äriühingule Longi Kuching, liidu tööstusharule, keda esindas esialgses uurimises kaebuse esitanud osaline (EU ProSun), ning Malaisia ja Hiina Rahvavabariigi asutustele.

(13)

Komisjon hankis kõik andmed, mida ta pidas läbivaatamiseks vajalikuks, ja kontrollis neid. Eelkõige sai ta taotluse esitajalt vastused küsimustikule. Taotluse esitaja valdustesse Malaisias tehti kontrollkäik märtsis 2018.

C.   JÄRELDUSED

(14)

Longi Kuching on kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja elementide tegelik tootja Malaisias, kes inkorporeeriti jaanuaris 2016. Ta hakkas mooduleid ja elemente äriotstarbel tootma mais 2016.

(15)

Longi Kuching ei olnud eksportinud liitu vaatlusalust toodet laiendatud meetmed tinginud uurimise perioodil, st ajavahemikul alates 1. aprillist 2014 kuni 31. märtsini 2015. Kuni aruandlusperioodi lõpuni, st kuni 31. detsembrini 2017, ei olnud Longi Kuching ostnud vaatlusalust toodet HRVst edasimüümiseks ega liitu ümberlaadimiseks. Samas oli ta aga võtnud lepingulise kohustuse eksportida vaatlusalust toodet ühele liidus asuvale tarbijale.

(16)

Taotluse esitaja valduste kontrollimisel selgus, et leping oli täidetud ja et taotluse esitaja oli novembris 2017 varustanud Poolas asuvat tarbijat vaatlusaluse tootega. Mingit muud müüki liidus ei olnud selle ajani toimunud.

(17)

Taotluse esitaja kuulub täielikult Hongkongis asuvale äriühingule Longi H.K. Trading Limited, mis omakorda kuulub täielikult Hiina äriühingule Longi Green Energy Technology Co., Ltd. Viimati nimetatu on Longi kontserni põhiemaettevõtja; Longi kontsern on tegev kogu fotogalvaanilise energia väärtusahela ulatuses ja toodab muu hulgas pooljuhtplaate, monokristallplokke ning päikeseelemente ja -mooduleid. Praegu kehtivad Longi kontsernile Hiina Rahvavabariigist pärinevate kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja elementide importi hõlmavad tasakaalustusmeetmed ja dumpinguvastased meetmed. Nagu algatamismääruses märgitud, uuris komisjon hoolikalt neid suhteid ja kontrollis, kas Longi Kuching asutati kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmiseks või kas teda kasutati selleks.

(18)

Komisjon tegi kindlaks, et Longi Kuching on vaatlusaluse toote tegelik tootja ning et tal on nii elementide kui ka moodulite tootmiseks, sealhulgas teadus- ja arendustegevuseks, olemas täielikud ja ajakohased võimalused. Ta ei ole meetmetest kõrvale hoidnud, näiteks ei ole ta laadinud ümber, pannud kokku ega müünud liitu edasi Hiina Rahvavabariigist pärit päikesemooduleid ja -elemente.

(19)

Seega jõudis komisjon järeldusele, et Longi Kuchingi ei asutatud ega kasutatud esialgsetest meetmetest kõrvalehoidmiseks ja et tema kuulumine Hiina ettevõtjale ei anna iseenesest põhjust taotlus tagasi lükata.

(20)

Seda arvestades ei pidanud komisjon vajalikuks kehtestada mingeid konkreetseid järelevalvetingimusi, kui maksuvabastus peaks antama. Selleks et tagada maksuvabastuse nõuetekohane kohaldamine, pidas komisjon asjakohaseks kohaldada erimeetmeid, mida kohaldatakse kõikide vabastuse saanud äriühingute suhtes. Need erimeetmed hõlmavad nõuet esitada liikmesriikide tolliasutustele kehtiv kaubaarve, mis vastab rakendusmääruse (EL) 2016/184 artikli 1 lõikes 2 ja rakendusmääruse (EL) 2016/185 artikli 1 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Kui imporditavale kaubale ei ole lisatud sellist arvet, kohaldatakse selle suhtes kas laiendatud dumpinguvastast tollimaksu või laiendatud tasakaalustavat tollimaksu.

(21)

Võttes arvesse põhjendustes 13–19 kirjeldatud järeldusi, jõudis komisjon otsusele, et Longi (Kuching) SDN.BHD vastab dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõikes 4 ja artikli 13 lõikes 4 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõikes 6 sätestatud kriteeriumidele ning et tema suhtes ei tuleks laiendatud meetmeid kohaldada.

(22)

Eespool esitatud järeldused tehti teatavaks taotluse esitajale ja teistele huvitatud isikutele ning neile anti võimalus esitada märkusi. Ühtegi märkust ei esitatud.

D.   LAIENDATUD MEETMETEST VABASTUSE SAANUD ÄRIÜHINGUTE NIMEKIRJA MUUTMINE

(23)

Eespool esitatut arvesse võttes jõudis komisjon järeldusele, et äriühing Longi (Kuching) SDN.BHD tuleks lisada nende äriühingute nimekirja, mis on vabastatud rakendusmäärusega (EL) 2016/184 kehtestatud tasakaalustavast tollimaksust ja rakendusmäärusega (EL) 2016/185 kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust.

(24)

Arvestades asjaolu, et vabastuse saanud Malaisia ja Taiwani eksportivate tootjate nimekiri sisaldub ka rakendusmäärustes (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, tuleks Longi (Kuching) SDN.BHD lisada ka kõnealuses kahes määruses sisalduvasse eksportivate tootjate nimekirja.

(25)

Sellest tulenevalt tuleks Longi (Kuching) SDN.BHD lisada rakendusmääruse (EL) 2016/184 artikli 1 lõikes 1, rakendusmääruse (EL) 2016/185 artikli 1 lõikes 1, rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 4 lõikes 1 ja rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 4 lõikes 1 eraldi välja toodud äriühingute nimekirja.

(26)

Lisaks sõltub maksuvabastuse kohaldamine rakendusmääruse (EL) 2016/184 artikli 1 lõikes 2 ja rakendusmääruse (EL) 2016/185 artikli 1 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmisest. See nõue sisaldub ka rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 4 lõikes 2 ja rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 4 lõikes 2.

(27)

See eraldi väljatoodud äriühingute nimekiri peaks olema identne kõikides kehtivates rakendusmäärustes. Kuna rakendusmäärusega (EL) 2017/1997 lisati Jinko Solar Technology SDN.BHD rakendusmääruse (EL) 2016/184 artikli 1 lõikes 1 ja rakendusmääruse (EL) 2016/185 artikli 1 lõikes 1 eraldi välja toodud äriühingute nimekirja, tuleks ta lisada ka rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 4 lõikes 1 ja rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 4 lõikes 1 eraldi välja toodud äriühingute nimekirja.

(28)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudetud rakendusmääruse (EL) 2016/184 artikli 1 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Malaisia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Artikkel 2

Muudetud rakendusmääruse (EL) 2016/185 artikli 1 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Malaisia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 4 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Malaisia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Artikkel 4

Rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 4 lõikes 1 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Malaisia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

Longi (Kuching) SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

C309

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096 “

Artikkel 5

Tolliasutustele antakse korraldus lõpetada rakendusmääruse (EL) 2017/1994 artikli 3 kohane impordi registreerimine. Selle sätte kohaselt juba registreeritud impordilt ei nõuta dumpinguvastast tollimaksu.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 66).

(5)  Komisjoni 11. veebruari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/184, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte (ELT L 37, 12.2.2016, lk 56), ja komisjoni 11. veebruari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte (ELT L 37, 12.2.2016, lk 76).

(6)  Komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/366, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise uurimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 19 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud (ELT L 56, 3.3.2017, lk 1), ja komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/367, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 56, 3.3.2017, lk 131).

(7)  Ibidem.

(8)  Teade Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete ja tasakaalustusmeetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 67, 3.3.2017, lk 16).

(9)  Komisjoni 15. septembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1570, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/366 ja rakendusmäärust (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2013/707/EL (millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks) (ELT L 238, 16.9.2017, lk 22).

(10)  Komisjoni 7. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1997, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud, kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte (ELT L 289, 8.11.2017, lk 1).

(11)  Komisjoni 6. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1994, millega algatatakse rakendusmääruste (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185 (millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud, kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud, kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast ja Taiwanist pärinevana või mitte) läbivaatamine, et selgitada välja võimalus vabastada kõnealuste meetmete kohaldamisest üks Malaisia eksportiv tootja, ning millega tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuselt eksportivalt tootjalt pärineva impordi suhtes ja kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärineva impordi registreerimise nõue (ELT L 288, 7.11.2017, lk 30).


19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1018,

18. juuli 2018,

millega antakse luba UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutusala laiendamiseks uuendtoiduna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 alusel ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 kohaselt peab komisjon esitama uuendtoidu liidu turule laskmise lubamist ja liidu loetelu ajakohastamist käsitleva rakendusakti eelnõu.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega 2014/396/EL (3) anti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 258/97 (4) ja pärast Euroopa Toiduohutusametilt arvamuse (5) saamist luba UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) turule laskmiseks teatavate toitude, sealhulgas pärmiga kergitatud leiva- ja saiatoodete, pärmiga kergitatud valikpagaritoodete ning toidulisandite uuendkoostisosana.

(5)

6. detsembril 2016 esitas äriühing Lallemand Bio-Ingredients Taani pädevale asutusele taotluse UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutusala laiendamiseks ja kasutuskoguste suurendamiseks. Taotluses käsitleti UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) kasutusala laiendamist täiendavate toidugruppide, nimelt kodus küpsetamiseks kasutatava müügipakendis värske ja kuivpärmi ning toidulisandite suhtes, ilma viiteta lubatud piirmääradele. Lisaks sellele taotleti spetsifikatsioonis pärmikontsentraadi D2-vitamiini miinimumsisalduse muutmist ning selle vähendamist 1 800 000 IU-lt (450 μg/g) 800 000 IU-le (200 μg/g).

(6)

Vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 35 lõikele 1 käsitatakse määruse (EL) 2015/2283 kohaselt esitatud taotlusena iga taotlust uuendtoidu turulelaskmiseks liidus, mis on esitatud liikmesriigile uuendtoitu ja toidu uuendkoostisosi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 4 kohaselt ja mille kohta enne 1. jaanuari 2018 ei ole lõplikku otsust tehtud.

(7)

Kuigi taotlus UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) uuendtoiduna liidu turule laskmiseks esitati liikmesriigile kooskõlas määruse (EÜ) nr 258/97 artikliga 4, vastab taotlus ka määrusega (EL) 2015/2283 sätestatud nõuetele.

(8)

Taani pädev asutus esitas 30. juunil 2017 oma esialgse hindamisaruande. Kõnealuses aruandes jõuti järeldusele, et UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) laiendatud kasutusala ja kavandatud maksimaalsed kasutuskogused vastavad määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud uuendtoidu kriteeriumidele.

(9)

Komisjon edastas esialgse hindamisaruande teistele liikmesriikidele 7. juulil 2017. Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõike 4 esimeses lõigus sätestatud 60 päeva jooksul esitasid teised liikmesriigid märkused seoses järgmisega: kasutatud meetodid võimalike mutantide nõuetekohaseks tuvastamiseks, toidulisandi puhul piirnormi kaotamist toetavate ohutusalaste põhjenduste puudumine, teabe puudumine uuendtoidu uue vormi säilivuse kohta, teabe puudumine laborite akrediteerimise kohta ning selle kohta, kas uuendtoidu tarbimisega võiks kaasneda EFSA kehtestatud D-vitamiini lubatud päevadoosi ületamine (6).

(10)

Võttes arvesse teiste liikmesriikide tehtud märkusi, esitas taotleja lisaselgitusi, millega liikmesriigid ja komisjon jäid rahule. Kõnealused selgitused annavad piisavalt alust kinnitada, et UV-töödeldud pagaripärm (Saccharomyces cerevisiae) vastab määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1925/2006 (8) on sätestatud toidulisanditele ja toidule lisatud vitamiinide ja mineraaltoitainete kasutamise erisätted. UV-töödeldud pagaripärmi kasutusala laiendamist tuleks lubada ilma, et see piiraks kõnealuste erisätete kohaldamist.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) käsitlevat kannet liidus lubatud uuendtoitude loetelus, millele on osutatud määruse (EL) 2015/2283 artiklis 8, muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Liidu loetelu kanne, millele osutatakse lõikes 1, sisaldab käesoleva määruse lisas sätestatud kasutustingimusi ja märgistamisnõudeid.

3.   Käesolevas artiklis sätestatud luba ei piira direktiivi 2002/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1925/2006 sätete kohaldamist.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Komisjoni 24. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/396/EL, millega lubatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel lasta toidu uuendkoostisosana turule UV-töödeldud pagaripärm (Saccharomyces cerevisiae) (ELT L 186, 26.6.2014, lk 108).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta (EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1).

(5)  Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast, (Teaduslik arvamus UV-töödeldud, D-vitamiiniga rikastatud pagaripärmi ohutuse kohta), EFSA Journal 2014; 12(1):3520.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2813

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) käsitlev kanne tabelis 1 (Lubatud uuendtoidud) asendatakse järgmisega.

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

UV-töödeldud pagaripärm (Saccharomyces cerevisiae)

Määratud toidugrupp

D2-vitamiini piirnorm

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „D-vitamiini sisaldav pärm“ või „D2-vitamiini sisaldav pärm“.

 

Pärmiga kergitatud leiva- ja saiatooted

5 μg D2-vitamiini 100 g kohta

Pärmiga kergitatud valikpagaritooted

5 μg D2-vitamiini 100 g kohta

Toidulisandid, nagu määratletud direktiivis 2002/46/EÜ

 

Müügipakendis värske või kuivpärm kodus küpsetamiseks

45 μg/100 g (värske pärm)

200 μg/100 g (kuivpärm)

1.

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „D-vitamiini sisaldav pärm“ või „D2-vitamiini sisaldav pärm“.

2.

Uuendtoidu märgisel peab olema märge, et toiduaine on ette nähtud üksnes küpsetamiseks ning seda ei tohiks süüa toorelt.

3.

Uuendtoidu märgisel peavad olema lõpptarbija jaoks kasutusjuhised, et kodus küpsetatud lõpptootes ei ületaks D2-vitamiini maksimumsisaldus 5 μg/100 g.“

2)

UV-töödeldud pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) käsitlev kanne tabelis 2 (Spetsifikatsioonid) asendatakse järgmisega.

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

UV-töödeldud pagaripärm (Saccharomyces cerevisiae)

Kirjeldus/määratlus:

Pagaripärmi (Saccharomyces cerevisiae) töödeldakse ultraviolettvalgusega, et käivitada ergosterooli muundumine D2-vitamiiniks (ergokaltsiferool). D2-vitamiini sisaldus pärmikontsentraadis jääb vahemikku 800 000 –3 500 000 IU D-vitamiini 100 g kohta (200–875 μg/g). Pärm võib olla inaktiveeritud.

Pärmikontsentraat segatakse tavalise pagaripärmiga, et mitte ületada piirnomi müügipakendis värskes või kuivpärmis, mis on ette nähtud kodus küpsetamiseks.

Helepruuni värvusega vabalt voolavad graanulid

D2-vitamiin:

Keemiline nimetus: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraeen-3-ool

Sünonüüm: ergokaltsiferool

CASi nr: 50–14-6

Molekulmass: 396,65 g/mol

Pärmikontsentraadi mikrobioloogilised kriteeriumid:

Koliformsed bakterid: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: 25 grammis ei leidu“


19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1019,

18. juuli 2018,

milles käsitletakse toimeaine oksasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõike 1 punkti b ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2003/23/EÜ (2) kanti toimeaine oksasulfuroon nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine oksasulfurooni heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. juulil 2019.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemikus esitatud taotlus oksasulfurooni heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mida nõutakse vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 29. jaanuaril 2016 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamise aruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas laekunud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(8)

2. veebruaril 2017 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas oksasulfuroon võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Toiduohutusamet tegi kindlaks palju andmelünki, mille tõttu ei saanud riskihindamist mitmes valdkonnas lõpule viia. Eelkõige ei olnud oksasulfurooni ja selle metaboliitide kohta kättesaadava teabe põhjal võimalik lõpule viia hindamist, milles käsitletakse tarbijate üldist kokkupuudet ainega, põhjavee kokkupuudet ainega ning veeorganismidele, vihmaussidele, mulla makro- ja mikroorganismidele ning muudele kui sihtrühma maismaataimedele avalduvat riski.

(10)

Komisjon esitas pikendamisaruande kavandi ja määruse eelnõu oksasulfurooni kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 19. juulil 2017.

(11)

Komisjon palus taotluse esitajal esitada oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotleja esitaks oma märkused pikendamisaruande kavandi kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(12)

Vaatamata taotleja esitatud väidetele jäid põhjenduses 9 nimetatud probleemid siiski lahendamata.

(13)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Toimeaine oksasulfurooni heakskiit tuleks seega jätta pikendamata.

(14)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(15)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega oksasulfurooni sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasivõtmiseks.

(16)

Kui liikmesriigid annavad oksasulfurooni sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 46, peab kõnealune ajavahemik lõppema hiljemalt 8. novembril 2019.

(17)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/917 (7) pikendati oksasulfurooni heakskiidu kehtivusaega 31. juulini 2019, et pikendamise protsessi saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna aga pikendamata jätmise kohta on otsus tehtud enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama nii kiiresti kui võimalik.

(18)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt oksasulfurooni heakskiitmiseks uut taotlust.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine oksasulfurooni heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas jäetakse välja 42. rida, milles käsitletakse oksasulfurooni.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid tühistavad toimeainet oksasulfurooni sisaldavate taimekaitsevahendite load hiljemalt 8. novembriks 2018.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 20, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 8. novembriks 2019.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. märtsi 2003. aasta direktiiv 2003/23/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete imasamoksi, oksasulfurooni, etoksüsulfurooni, foraamsulfurooni, oksadiargüüli ja tsüatsofamiidi lisamisega (ELT L 81, 28.3.2003, lk 39).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 lk, doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Kättesaadav internetis aadressil www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisjoni 27. juuni 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/917, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, karvooni, kloroprofaami, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, dikvaadi, etefooni, etoprofossi, etoksasooli, famoksadooni, fenamidooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, Gliocladium catenulatum'i tüve J1446, isoksaflutooli, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metoksüfenosiidi, metribusiini, milbemektiini, oksasulfurooni, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, pümetrosiini ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 163, 28.6.2018, lk 13).


OTSUSED

19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/17


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1020,

18. juuli 2018,

millega võetakse vastu ja ajakohastatakse oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori loetelu automaatseks sobitamiseks EURESe ühise IT-platvormi kaudu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/589 luuakse ühine IT-platvorm, et viia kokku vabad töökohad ning töökohataotlused ja CVd (tööotsijate profiilid) Euroopa Liidus ning teha need kättesaadavaks EURESe portaalile.

(2)

Selleks et võimaldada vabade töökohtade sobitamist tööotsijate profiilidega, tuleb teavet vahetada kooskõlas määruse (EL) 2016/589 artikli 17 kohase ühtse süsteemiga, mis põhineb ühistel tehnilistel standarditel ja vormingutel.

(3)

Selleks et lihtsustada vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide vahetamist ning tagada tippkvaliteediga sobitamine kõigi keelte ja riikide puhul, on ametite, oskuste ja kompetentside kirjeldamiseks vaja kasutada üksikasjalikku mitmekeelset terminoloogiat. Selline terminoloogia toimib ühise võrdlusalusena, kui riikidevahelise töökohtade sobitamise käigus vahetatakse teavet kandidaatide või vabade töökohtade kohta, ning sellega tagatakse teabe tähenduse säilimine.

(4)

Seepärast on määruse (EL) 2016/589 artikliga 19 ette nähtud kasutada Euroopa klassifikaatorit, et saavutada koostalitlusvõime selline tase, mida on vaja tippkvaliteediga sobitamiseks ühise IT-platvormi kaudu;

(5)

Komisjon tegi tihedat koostööd liikmesriikidega ja sidusrühmadega, et töötada sel eesmärgil välja oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification, edaspidi „ESCO“). Ta asutas liikmesriikide ESCO töörühma, et tagada tihe koostöö liikmesriikidega. Samuti asutas ta ESCO halduskomitee, mis annab tehnilist nõu ESCO haldamiseks, ajakohastamiseks, rakendamiseks ning selle kvaliteedi tagamiseks. Ka sidusrühmad aitasid kaasa ESCO arendamisele võrdlusrühmade ja veebipõhiste konsultatsioonide kaudu.

(6)

Komisjon konsulteeris liikmesriikide ESCO töörühmaga ESCO klassifikaatori ja selle tõlkimise suhtes enne, kui otsustas avaldada selle esimese versiooni kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes 28. juulil 2017.

(7)

ESCO esimese versiooni mitmekeelsed oskuste, kompetentside ja ametite loetelud on seepärast asjakohane vastu võtta Euroopa klassifikaatorina määruse (EL) 2016/589 artikli 19 tähenduses.

(8)

Miinimumnõudena peaksid need loetelud sisaldama iga ameti, oskuse või kompetentsi kohta vähemalt ühte terminit igas Euroopa Liidu ametlikus keeles, kordumatut identifikaatorit, kirjeldust ja ametite puhul ka vastavuse kaardistust rahvusvahelise ametite klassifikaatori (International Standard Classification of Occupations, edaspidi „ISCO“) viimase versiooniga.

(9)

Kuna Euroopa klassifikaator peab tagama stabiilse võrdlusaluse EURESe ja võimalik, et ka muude tööportaalide jaoks, eesmärgiga teostada mitmekeelset sobitamist veebipõhiselt, tuleb kõnealust klassifikaatorit tööturu, terminoloogia ja sobitamistehnoloogia arengu tõttu korrapäraselt ajakohastada. Euroopa klassifikaatori ajakohastatud versiooni vastuvõtmise kord tugineb heale koostööle komisjoni ja liikmesriikide vahel.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas EURESe komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese, kohaldamisala ja mõisted

1.   Käesoleva otsusega koostatakse Euroopa klassifikaatori oskuste, kompetentside ja ametite loetelu, mida kasutatakse selleks, et tagada EURESe ühise IT-platvormi toimimine vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 19, ning sätestatakse kõnealuse loetelu ajakohastamise ja läbivaatamise kord.

2.   Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(a)

„oskused ja kompetentsid“ hõlmavad järgmist:

(1)   „teadmised“– õppimise kaudu omandatud teave, mille tulemuseks on töö- või õppevaldkonnaga seotud faktide, põhimõtete, teooriate ja praktikate kogum;

(2)   „oskused“– suutlikkus rakendada teadmisi ja kasutada oskusteavet ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks;

(3)   „kompetents“– tõendatud suutlikkus kasutada teadmisi, oskusi ja isiklikke, sotsiaalseid ja/või metodoloogilisi võimeid töö- või õppeolukordades ning kutsealases ja isiklikus arengus;

(b)

„amet“ – töökohtade kogum, mis hõlmab sarnaseid ülesandeid ning nõuab sarnaseid oskusi, samas kui „töökoht“ tähendab ülesandeid ja kohustusi, mida teostab üks isik konkreetse töö kontekstis;

(c)

„loetelu“ – selliste kordumatute identifikaatorite loend, mis kirjeldavad ameteid või oskusi ja kompetentse ja millele on lisatud metaandmed;

(d)

„väheolulised parandused“ – oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori vastu võetud loetelude muudatused, et parandada tõlke- või kirjavead ja muud ilmsed vead, mis ei muuda ei klassifikaatori struktuuri ega terminite tähendust või muud sisu;

(e)

„ESCO teenusplatvorm“ – veebisait, millel komisjon teeb oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori kättesaadavaks ja mis on üldsusele juurdepääsetav (2).

Artikkel 2

Loetelu koostamine

Oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaator, millele on osutatud määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõikes 2, koosneb järgmisest:

(a)

28. juulil 2017 ESCO teenusplatvormil oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori osana avaldatud ametid;

(b)

28. juulil 2017 ESCO teenusplatvormil oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori osana avaldatud oskused ja kompetentsid.

Artikkel 3

Loetelu ajakohastamine

1.   Selleks et kajastada muudatusi tööturul, haridus- ja koolitusvaldkonnas või terminoloogias, vaatab komisjon koos liikmesriikidega korrapäraselt läbi EURESe portaalis kasutatavat oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori loetelu ajakohastamise vajadust.

2.   Enne kui tehakse ettepanek käesoleva otsuse muutmise või asendamise kaudu võtta vastu artikli 2 kohane oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatori loetelu ajakohastatud versioon, konsulteerib komisjon määruse (EL) 2016/589 artiklis 14 osutatud EURESe koordinatsioonirühma ja liikmesriikide ESCO töörühmaga.

3.   Loetelude väheolulisi parandusi ei käsitata klassifikaatori uute ajakohastatud versioonide vastuvõtmisena. Komisjon teatab siiski EURESe ESCO koordineerimisrühma kaudu liikmesriikidele aegsasti ning vähemalt 30 päeva enne iga sellise väheolulise paranduse tegemist.

Artikkel 4

Loetelu avaldamine

1.   EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet tagab, et ametite, oskuste ja kompetentside Euroopa klassifikaatori loetelu ja kõik selle ajakohastatud versioonid tehakse ESCO teenusplatvormil interneti kaudu kättesaadavaks.

2.   EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet teeb loetelu kättesaadavaks ka liikmesriikidele vormingus, mis lihtsustab määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõike 3 kohase loetelu koostamist ja ajakohastamist.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco


19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/20


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1021,

18. juuli 2018,

millega võetakse vastu tehnilised standardid ja vormingud, mis on vajalikud automaatse sobitamise toimimiseks Euroopa klassifikaatoril põhineva ühise IT-platvormi kaudu, ning riiklike süsteemide ja Euroopa klassifikaatori koostalitlusvõime tagamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määrust (EL) nr 492/2011 ja määrust (EL) nr 1296/2013, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/589 luuakse ühine IT-platvorm, et viia kokku vabad töökohad ning töökohataotlused ja CVd (tööotsijate profiilid) Euroopa Liidus.

(2)

Selleks et võimaldada vabade töökohtade sobitamist töökohataotluste ja tööotsijate profiilidega, tuleb teavet vahetada kooskõlas määruse (EL) 2016/589 artikli 17 kohase ühtse süsteemiga, mis põhineb ühistel tehnilistel standarditel ja vormingutel.

(3)

Selleks et tagada tippkvaliteediga mitmekeelne sobitamine ühise platvormi kaudu, tuleb vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 19 kasutada oskuste, kompetentside ja ametite Euroopa klassifikaatorit.

(4)

Liikmesriigid, kes otsustavad, et nad ei kasuta Euroopa klassifikaatorit oma vabade töökohtade ja tööotsijate riiklikes süsteemides, mis on ühendatud ühe kooskõlastatud kanaliga määruse (EL) 2016/589 artikli 18 tähenduses, peavad koostalitluse võimaldamiseks kaardistama nendes süsteemides kasutatavate klassifikaatorite ja Euroopa klassifikaatori omavahelise vastavuse.

(5)

Riiklike, piirkondlike või valdkondlike klassifikaatorite ja Euroopa klassifikaatori vastavuse kaardistamiseks on vaja koostada vastavusloetelud ja -tabelid ning neid korrapäraselt ajakohastada.

(6)

Selleks et lihtsustada selliste vastavusloetelude ja -tabelite koostamist ning seejärel ka vastavuse kaardistamisele tuginevat teabevahetust, tuleks komisjonil selle toetamiseks tagada vajalikud tehnilised standardid ja vormingud ning asjakohased tehnilised tugirakendused.

(7)

Riiklike vastavustabelite avaldamise ja nende jagamise kaudu teiste liikmesriikide ja komisjoniga aitavad liikmesriigid arendada ja täiustada Euroopa klassifikaatorit ning EURESe pakutavaid teenuseid ja töövahendeid, näiteks otsi- või sobitamismootorite algoritme.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas EURESe komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas otsuses sätestatakse tehnilised standardid ja vormingud, mis on vajalikud automaatse sobitamise toimimiseks Euroopa klassifikaatoril põhineva ühise IT-platvormi kaudu, ning riiklike süsteemide ja Euroopa klassifikaatori koostalitlusvõime tagamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „vastavustabelid“– masinloetavad võrdlustabelid, milles selgitatakse, kuidas ühe klassifikaatori mõisted on seotud ühe või mitme muu klassifikaatori mõistetega. Vastavustabeleid kasutatakse teabe automaatseks transkodeerimiseks, mis võimaldab automaatset sobitamist ühise IT-platvormi kaudu;

b)   „masinloetav“– teabe esitusviis sellises vormingus, mida saab arvutiga lihtsalt töödelda;

c)   „transkodeerimine“– teabe ühest kodeeritud vormingust teise konvertimise protsess;

d)   „süntaks“– teabe struktureerituna esitamise eeskirjad ja kord;

e)   „ESCO teenusplatvorm“– veebisait, millel komisjon teeb oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori kättesaadavaks ja mis on üldsusele juurdepääsetav (2).

Artikkel 3

Vastavustabelite koostamine

1.   Liikmesriigid, kes kasutavad riiklikke, piirkondlikke või valdkondlikke klassifikaatoreid ametite, oskuste või kompetentsidega seotud teabe dokumenteerimiseks vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide riiklikus süsteemis, mis on ühendatud ühe kooskõlastatud kanaliga määruse (EL) 2016/589 artikli 18 tähenduses, peavad selleks, et teha see teave määruse (EL) 2016/589 artikli 17 lõike 1 kohaselt kättesaadavaks EURESe portaali kaudu, koostama ja kasutama masinloetavaid vastavustabeleid iga sellise riikliku, piirkondliku või valdkondliku klassifikaatori ja Euroopa klassifikaatori vahel, mis on vastu võetud vastavalt määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõikele 2.

2.   Selleks et tagada automaatse sobitamise tõhus toimimine ühise IT-platvormi kaudu, koostavad liikmesriigid need tabelid vastavalt ühistele tehnilistele standarditele ja vormingutele, millele on osutatud määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõikes 6.

3.   Lõikes 2 osutatud tehnilised standardid ja vormingud koosnevad järgmisest:

a)

teave, mis tuleb vastavustabelites esitada;

b)

süntaks selle teabe väljendamiseks.

4.   EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet edastab teavet lõikes 2 osutatud tehniliste standardite ja vormingute kohta ning teeb need kättesaadavaks EURESe portaali välisvõrgus (3).

5.   Nagu on ette nähtud määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõikes 5, pakuvad Euroopa Komisjon ja EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet liikmesriikidele toetust klassifikaatorite vastavuse kaardistamiseks. Eelkõige teeb ta kättesaadavaks loetelude ja vastavustabelite koostamise ja ajakohastamise tugirakenduse.

6.   Liikmesriikidel, kes kasutavad riigi tasandil Euroopa klassifikaatorit, ei ole määruse (EL) 2016/589 artikli 19 lõike 4 kohaselt vaja käesolevas otsuses osutatud vastavustabeleid koostada.

7.   Järgides artiklis 6 sätestatud korda, võib EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet tehnilisi standardeid ja vorminguid ajakohastada.

Artikkel 4

Vastavustabelite kasutamine koostalitlusvõime tagamiseks ühise IT-platvormiga

Artiklis 3 osutatud vastavustabeleid kasutatakse vabu töökohti või tööotsijate profiile käsitleva teabe automaatseks transkodeerimiseks, et kõnealust teavet ühise IT-platvormi kaudu automaatselt sobitada. Liikmesriigid tagavad, et kõik määruse (EL) 2016/589 artikli 17 lõikes 1 osutatud vabade töökohtade ja tööotsijate profiilide suhtes kohaldatavad riiklike, piirkondlike või valdkondlike klassifikaatorite koodid asendatakse või neid täiendatakse enne EURESe portaalis kättesaadavaks tegemist vastava Euroopa klassifikaatori koodiga, kasutades transkodeerimiseks vastavustabeleid.

Artikkel 5

Vastavustabelite avaldamine

Liikmesriigid teevad oma vastavustabelid kättesaadavaks, avaldades need ESCO teenusplatvormil ning kasutades artikli 3 lõikes 2 määratletud standardeid ja vorminguid.

Artikkel 6

Tehniliste standardite ja vormingute haldamine ja ajakohastamine

1.   Iga liikmesriik määrab ühtse kontaktpunkti, kuhu suunatakse kõik nõuded, küsimused ja kogu teabevahetus seoses käesoleva otsuse kohaldamisega, ning edastab selle andmed oma EURESe riikliku koordinatsioonibüroo kaudu EURESe Euroopa Koordinatsiooniametile.

2.   Määruse (EL) 2016/589 artiklis 14 osutatud EURESe koordinatsioonirühm vaatab üks kord aastas läbi käesoleva otsuse kohaldamise.

3.   EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet võib artikli 3 lõikes 2 osutatud tehnilisi standardeid ja vorminguid ajakohastada, kui seda on vaja tõhusaks automaatseks sobitamiseks ühise IT-platvormi kaudu.

4.   Enne iga tehniliste standardite või vormingute uue versiooni vastuvõtmist ja selle kättesaadavaks tegemist EURESe portaali välisvõrgus konsulteerib EURESe Euroopa Koordinatsiooniamet ametlikult EURESe koordinatsioonirühmaga.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. juuli 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/23


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 154/2018,

6. juuli 2018,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond) ning protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) [2018/1022]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1) (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“).

(2)

Tunnistades, et andmekaitse on paljude rahvusvaheliste inimõigustealaste kokkulepetega kaitstud põhiõigus.

(3)

Tunnistades Euroopa Majanduspiirkonna vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate võrdsete õiguste ja kohustuste tähtsust.

(4)

Käesolevas otsuses sätestatakse, et EFTA riikide järelevalveasutused osalevad täielikult ühtse kontaktpunkti ja järjepidevuse mehhanismis ning neil on määrusega (EL) 2016/679 loodud Euroopa Andmekaitsenõukogus (edaspidi „andmekaitsenõukogu“) samad õigused ja kohustused kui ELi liikmesriikide järelevalveasutustel, välja arvatud õigus hääletada ja õigus kandideerida nõukogu eesistuja ja eesistuja asetäitja valimistel. Seepärast tuleb EFTA riikide järelevalveasutused kaasata andmekaitsenõukogu tegevusse, sh mis tahes allrühmade tegevusse, mida andmekaitsenõukogu oma ülesannete täitmiseks moodustab, ja anda neile kogu teave, mida nad tõhusaks osalemiseks vajavad, sh vajaduse korral täielik juurdepääs mis tahes elektroonilisele teabevahetussüsteemile, mille andmekaitsenõukogu võib luua.

(5)

Määrusega (EL) nr 2016/679 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(6)

EMP lepingu XI lisa ja protokolli nr 37 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XI lisa punkti 5e (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ) tekst asendatakse alates järgmisega:

32016 R 0679: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

EFTA riikide järelevalveasutused osalevad Euroopa Andmekaitsenõukogu (edaspidi „andmekaitsenõukogu“) tegevuses. Seega on neil andmekaitsenõukogus samad õigused ja kohustused kui ELi liikmesriikide järelevalveasutustel, välja arvatud õigus hääletada ja õigus kandideerida nõukogu eesistuja ja eesistuja asetäitja valimistel, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti. EFTA riikide järelevalveasutuste seisukohad märgitakse andmekaitsenõukogus eraldi.

Andmekaitsenõukogu kodukorras võetakse täiel määral arvesse EFTA riikide järelevalveasutuste ja EFTA järelevalveameti osalemist, v.a õigust hääletada ja kandideerida nõukogu eesistuja ja eesistuja asetäitja valimistel.

b)

Sõltumata käesoleva lepingu protokolli nr 1 sätetest ja kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, hõlmavad mõisted „liikmesriik/liikmesriigid“ ja „järelevalveasutused“ lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka vastavalt EFTA riike ja nende järelevalveasutusi.

c)

Viiteid liidu õigusaktidele või liidu andmekaitsesätetele käsitatakse viidetena vastavalt EMP lepingule või selles sisalduvatele andmekaitsesätetele.

d)

Artikli 13 lõike 1 punkti f ja artikli 14 lõike 1 punkti f lisatakse EFTA riikidega seoses sõnade „kaitse piisavust käsitleva komisjoni otsuse“ järel sõnad „mida kohaldatakse EMP lepingu alusel“.

e)

Artiklis 45 lisatakse EFTA riikidega seoses lõike 1 järele järgmine tekst:

„1a.   Enne, kui EMP ühiskomitee teeb otsuse käesoleva artikli lõike 3 või lõike 5 kohase rakendusakti EMP lepingusse inkorporeerimise kohta, võib EFTA riik otsustada kohaldada selles sätestatud meetmeid.

Iga EMP EFTA riik otsustab enne käesoleva artikli lõike 3 või lõike 5 kohaselt vastu võetud mis tahes rakendusakti jõustumist, kas ta kohaldab selles sisalduvaid meetmeid samal ajal ELi liikmesriikidega enne seda, kui EMP ühiskomitee on teinud otsuse rakendusakti EMP lepingusse inkorporeerimise kohta, ning teavitab sellest komisjoni ja EFTA järelevalveametit. Kui EMP ühiskomitee ei tee vastupidist otsust, kohaldab iga EFTA riik käesoleva artikli lõike 3 või lõike 5 kohaselt vastu võetud rakendusaktis sisalduvaid meetmeid samal ajal ELi liikmesriikidega.

Olenemata lepingu artiklist 102, võib juhul, kui EFTA järelevalveamet ei jõua kaheteistkümne kuu jooksul alates käesoleva artikli lõike 3 või lõike 5 kohaselt vastu võetud rakendusakti jõustumisest kokkuleppele selle EMP lepingusse inkorporeerimise üle, iga EFTA riik lõpetada nende meetmete kohaldamise ning see riik peab teatama sellest viivitamata komisjonile ja EFTA järelevalveametile.

Erandina artikli 1 lõikest 3 piiravad või keelavad teised EMP lepingu osalised isikuandmete vaba liikumise EFTA riiki, mis ei kohalda käesoleva artikli lõike 5 kohaselt vastu võetud rakendusaktis sisalduvaid meetmeid samal viisil, kuna need meetmed takistavad isikuandmete edastamist kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.“

f)

Alati kui EL alustab kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega konsultatsioone artikli 45 kohase kaitse piisavuse otsuse vastuvõtmiseks, tuleb EFTA riike sellest nõuetekohaselt teavitada. Kui kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon võtab konkreetseid kohustusi seoses liikmesriikidest pärit isikuandmete töötlemisega, võtab EL arvesse EFTA riikide olukorda ja arutab kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega võimalikke mehhanisme, mida EFTA riigid võivad seejärel kohaldada.

g)

Artikli 46 lõike 2 punktile d lisatakse järgmine tekst:

„EFTA riikide järelevalveasutustel on ELi järelevalveasutustega samad õigused esitada komisjonile heakskiitmiseks standardseid andmekaitseklausleid vastavalt artikli 93 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele“.

h)

Artiklisse 46 lisatakse EFTA riikidega seoses lõike 2 järele järgmine lõige:

„2a.   Enne seda, kui EMP ühiskomitee on teinud otsuse rakendusakti EMP lepingusse inkorporeerimise kohta, võib lõikes 1 osutatud asjakohased kaitsemeetmed sätestada artikli 46 lõike 2 punktides c ja d osutatud standardsete andmekaitseklauslitega, kui EFTA riik kohaldab rakendusaktis sisalduvaid meetmeid.

Iga EFTA riik otsustab enne artikli 46 lõike 2 punktide c ja d kohaselt vastu võetud rakendusaktide jõustumist, kas ta kohaldab neis sisalduvaid meetmeid samal ajal ELi liikmesriikidega enne seda, kui EMP ühiskomitee on teinud otsuse rakendusakti EMP lepingusse inkorporeerimise kohta, ning teavitab sellest komisjoni ja EFTA järelevalveametit. Kui EMP ühiskomitee ei tee vastupidist otsust, kohaldab iga EFTA riik artikli 46 lõike 2 punktide c ja d kohaselt vastu võetud rakendusaktis sisalduvaid meetmeid samal ajal ELi liikmesriikidega.

Olenemata lepingu artiklist 102, võib juhul, kui EFTA järelevalveamet ei jõua kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 46 lõike 2 punktide c ja d kohaselt vastu võetud rakendusakti jõustumisest kokkuleppele selle EMP lepingusse inkorporeerimise üle, iga EFTA riik lõpetada nende meetmete kohaldamise ning see riik peab teatama sellest viivitamata komisjonile ja EFTA järelevalveametile.“

i)

Artikli 58 lõikes 4 ei kohaldata EFTA riikide puhul sõnu „kooskõlas hartaga“.

j)

Artiklis 59 lisatakse sõna „komisjonile“ järele sõnad „, EFTA järelevalveametile“.

k)

EFTA järelevalveametil on õigus osaleda andmekaitsenõukogu kohtumistel ilma hääleõiguseta. EFTA järelevalveamet nimetab oma esindaja.

l)

Kui see on asjakohane käesoleva lepingu artikli 109 kohaste ülesannete täitmiseks, on EFTA järelevalveametil õigus taotleda andmekaitsenõukogult nõuandeid või arvamusi ning teavitada nõukogu vastavalt artiklile 63, artikli 64 lõikele 2, artikli 65 lõike 1 punktile c ja artikli 70 lõike 1 punktile e. Artiklis 63 lisatakse sõna „komisjoniga“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveametiga“, artikli 64 lõikes 2 ja artikli 65 lõike 1 punktis c lisatakse sõna „komisjon“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveamet“ ning artikli 70 lõike 1 punktis e lisatakse sõna „komisjoni“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveameti“.

m)

Andmekaitsenõukogu eesistuja või sekretariaat teavitab EFTA järelevalveametit vajaduse korral nõukogu tegevusest vastavalt artikli 64 lõike 5 punktidele a ja b, artikli 65 lõikele 5 ja artikli 75 lõike 6 punktile b. Artikli 64 lõike 5 punktides a ja b ning artikli 75 lõike 6 punktis b lisatakse sõna „komisjoni“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveameti“, artikli 65 lõikes 5 lisatakse sõna „komisjonile“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveametile“.

Kui see on asjakohane käesoleva lepingu artikli 109 kohaste ülesannete täitmiseks, on EFTA järelevalveametil õigus saada teavet asjaomase EFTA riigi järelevalveasutuselt vastavalt artikli 66 lõikele 1. Artikli 66 lõikes 1 lisatakse sõna „komisjonile“ järele sõnad „ja vajaduse korral EFTA järelevalveametile“.

n)

Artikli 71 lõikes 1 lisatakse sõna „nõukogule“ järele sõnad „EFTA riikide alalisele komiteele, EFTA järelevalveametile“.

o)

Artikli 73 lõikele 1 lisatakse järgmine lause:

„EFTA riikidest pärit andmekaitsenõukogu liikmeid ei saa valida eesistujaks ega eesistuja asetäitjaks.““

Artikkel 2

EMP lepingu protokolli nr 37 punkti 13 (Töörühm üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega) tekst jäetakse välja.

Artikkel 3

Määruse (EL) 2016/679 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (*1).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. juuli 2018

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Oda Helen SLETNES


(1)  ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(*1)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


Lepinguosaliste ühisavaldus, mis on lisatud ühiskomitee 6. juuli 2018. aasta otsusele nr 154/2018, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Pidades meeles EMP lepingu kahest sambast koosnevat süsteemi ning võttes arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu otsuste vahetut siduvat mõju EMP EFTA riikide riiklikele järelevalveasutustele, lepinguosalised

võtavad teadmiseks asjaolu, et Euroopa Andmekaitsenõukogu otsused on suunatud riiklikele järelevalveasutustele,

tunnistavad, et see lahendus ei loo pretsedenti tulevasteks kohandusteks ELi õigusaktides, mis inkorporeeritakse EMP lepingusse.


Parandused

19.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/27


Komisjoni 9. juuli 2018. aasta määruse (EL) 2018/978 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 176, 12. juuli 2018 )

Lisa tekst asendatakse järgmisega:

LISA

II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa tabelisse lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber.

Aine määratlus

Keemiline nimetus/INN

CASi number

EÜ number

a

b

c

d

„1383

Tagetes erecta lilleekstrakt (*1)

90131-43–4

290–353-9

Tagetes erecta lilleõli (*2)

90131-43–4

290–353-9/-

2)

III lisa tabelisse lisatakse järgmised kanded:

Viitenumber

Aine määratlus

Piirangud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„308

Tagetes minuta lilleekstrakt (*3)

Tagetes minuta lilleõli (*4)

Tagetes minuta lilleekstrakt

Tagetes minuta lilleõli

91770-75–1;

91770-75–1/8016-84–0

294–862-7;

294–862-7

a)

Mittemahapestavad tooted

a)

0,01 %

Nii a kui ka b puhul: Alfatertienüüli (tertiofeen) sisaldus ekstraktides/õlides ≤ 0,35 %.

Punkti a puhul: Mitte kasutada päiksekaitsetoodetes ja toodetes, mis on mõeldud kaitseks loodusliku/kunstliku UV-valgusega kokkupuute korral.

Nii a kui ka b puhul: Tagetese kombineeritud kogusisaldus kasutusvalmis tootes ei ületa Tagetes patulaga (kanne 309) kombineeritud kasutamisel tulbas g esitatud maksimaalse sisalduse piirnorme.

 

b)

Mahapestavad tooted

b)

0,1 %

309

Tagetes patula lilleekstrakt (*5)

Tagetes patula lilleõli (*6)

Tagetes patula lilleekstrakt

Tagetes patula lilleõli

91722-29–1;

91722-29–1/8016-84–0

294–431-3;

294–431-3/-

a)

Mittemahapestavad tooted

a)

0,01 %

Nii a kui ka b puhul: Alfatertienüüli (tertiofeen) sisaldus ekstraktides/õlides ≤ 0,35 %.

Punkti a puhul: Mitte kasutada päiksekaitsetoodetes ja toodetes, mis on mõeldud kaitseks loodusliku/kunstliku UV-valgusega kokkupuute korral.

Nii a kui ka b puhul: Tagetese kombineeritud kogusisaldus kasutusvalmis tootes ei ületa Tagetes minutaga (kanne 308) kombineeritud kasutamisel tulbas g esitatud maksimaalse sisalduse piirnorme.

 

b)

Mahapestavad tooted

b)

0,1 %


(*1)  Alates 1. maist 2019 ei lasta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turule. Alates 1. augustist 2019 ei tehta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turul kättesaadavaks.

(*2)  Alates 1. maist 2019 ei lasta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turule. Alates 1. augustist 2019 ei tehta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turul kättesaadavaks.“

(*3)  Alates 1. maist 2019 ei lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele. Alates 1. augustist 2019 ei tehta Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele.

(*4)  Alates 1. maist 2019 ei lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele. Alates 1. augustist 2019 ei tehta Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele.

(*5)  Alates 1. maist 2019 ei lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele. Alates 1. augustist 2019 ei tehta Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele.

(*6)  Alates 1. maist 2019 ei lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele. Alates 1. augustist 2019 ei tehta Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad seda ainet ning ei vasta nendele piirangutele.“