ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 178

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
16. juuli 2018


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/994, 13. juuli 2018, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/995, 12. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/996, 12. juuli 2018, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Limone Femminello del Gargano (KGT)]

6

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/997, 13. juuli 2018, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/998, 12. juuli 2018, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) ja Soome staatusega nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) osas ning Bonamia ostreae'st vabade Iirimaa piirkondade loetelu ja Marteilia refringens'ist vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas ja millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar) vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2018) 4381 all)  ( 1)

9

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

OTSUSED

16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/1


NÕUKOGU OTSUS (EL, Euratom) 2018/994,

13. juuli 2018,

millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 223 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt (2) („valimisakt“), mis oli lisatud nõukogu otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom, (3) jõustus 1. juulil 1978 ning seda muudeti otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (4).

(2)

Valimisaktis peab tegema mitmeid muudatusi.

(3)

Tulenevalt Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 peab nõukogu kehtestama sätted Euroopa Parlamendi liikmete valimiseks otsestel ja üldistel valimistel vastavalt seadusandlikule erimenetlusele.

(4)

Selleks et suurendada Euroopa poliitilist teadlikkust ja tagada arvestatav valimisaktiivsus on oluline valimisprotsessi läbipaistvus ja juurdepääs usaldusväärsele teabele, ning on soovitav, et liidu kodanikud oleksid aegsasti teadlikud Euroopa Parlamendi valimistest, nendel valimistel kandideerijatest ja riigi erakondade kuulumisest Euroopa tasandi erakonda.

(5)

Selleks et soodustada valijate osalemist Euroopa Parlamendi valimistel ja kasutada täielikult ära tehnoloogia arengu pakutavad võimalused, võiksid liikmesriigid sätestada võimaluse hääletada muu hulgas eelhääletamise abil, kirja teel, elektrooniliselt ja interneti kaudu, tagades samas eelkõige tulemuste usaldusväärsuse, hääletamise salajasuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas kohaldatava liidu õigusega.

(6)

Liidu kodanikel on õigus osaleda liidu demokraatlikus elus, eelkõige hääletades või kandideerides Euroopa Parlamendi valimistel.

(7)

Liikmesriike julgustatakse võtma vajalikke meetmeid, et võimaldada Euroopa Parlamendi valimistel hääletada oma kodanikel, kes elavad kolmandas riigis.

(8)

Valimisakti tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Valimisakti muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

1.   Igas liikmesriigis valitakse Euroopa Parlamendi liikmed liidu kodanike esindajatena proportsionaalse esindatuse põhjal, kasutades nimekirjasüsteemi või üksiku ülekantava hääle meetodit.

2.   Liikmesriigid võivad lubada hääletada eelisnimekirjasüsteemi põhjal vastavalt korrale, mille nad kehtestavad.

3.   Valimised on otsesed, üldised ja vabad ning hääletamine on salajane.“;

2)

artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võivad kehtestada kohtade jaotamiseks künnise. Riigi tasandil ei või see künnis ületada 5 % antud kehtivatest häältest.

2.   Nimekirjasüsteemi kasutavad liikmesriigid kehtestavad kohtade jaotamiseks miinimumkünnise valimisringkondades, millel on üle 35 koha. Kõnealune künnis ei moodusta alla 2 % ja üle 5 % asjaomases valimisringkonnas, sealhulgas ühe valimisringkonnaga liikmesriigis antud kehtivatest häältest.

3.   Liikmesriigid võtavad lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks vajalikud meetmed hiljemalt enne Euroopa Parlamendi valimisi, mis toimuvad pärast nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2018/994 (*1) jõustumisele järgnevaid esimesi Euroopa Parlamendi valimisi.

(*1)  Nõukogu 13. juuli 2018. aasta otsus (EL, Euratom) 2018/994, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat aktivalimistel, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 178, 16.7.2018, lk 1)“;"

3)

lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3a

Kui siseriiklikes õigusnormides on sätestatud Euroopa Parlamendi valimisteks kandidaatide esitamise tähtpäev, on see tähtpäev vähemalt kolm nädalat enne asjaomases liikmesriigis vastavalt artikli 10 lõikele 1 Euroopa Parlamendi valimiste toimumiseks kindlaksmääratud kuupäeva.

Artikkel 3b

Liikmesriigid võivad sätestada, et hääletussedelil on lubatud esitada selle Euroopa tasandi erakonna nimi või logo, kuhu riigi erakond või üksikkandidaat kuulub.“;

4)

lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Liikmesriigid võivad sätestada võimaluse hääletada Euroopa Parlamendi valimistel eelhääletamise abil, kirja teel, elektrooniliselt ja interneti kaudu. Sellisel juhul võtavad nad vastu meetmed, mis on piisavad eelkõige tulemuste usaldusväärsuse, hääletamise salajasuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks kooskõlas kohaldatava liidu õigusega.“;

5)

artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

1.   Euroopa Parlamendi liikmete valimistel on igal valijal ainult üks hääl.

2.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid eesmärgiga tagada, et Euroopa Parlamendi valimistel topelthääletamise puhul kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi.“;

6)

lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 9a

Kooskõlas oma siseriikliku valimismenetlusega võivad liikmesriigid võtta vajalikke meetmeid, et võimaldada Euroopa Parlamendi valimistel hääletada oma kodanikel, kes elavad kolmandas riigis.

Artikkel 9b

1.   Iga liikmesriik määrab kontaktasutuse, mis vastutab valijate ja kandidaatide andmete vahetamise eest teiste liikmesriikide asjaomaste kontaktasutustega.

2.   Ilma et see piiraks valijate nimekirja kandmist ja kandidaatide esitamist käsitlevate siseriiklike õigusnormide kohaldamist, alustab lõikes 1 osutatud asutus kooskõlas isikuandmete kaitse suhtes kohaldatava liidu õigusega hiljemalt kuus nädalat enne artikli 10 lõikes 1 osutatud valimisperioodi esimest päeva direktiivis 93/109/EÜ (*2) nimetatud andmete edastamist nendele kontaktasutustele seoses liidu kodanikega, kes on kantud valijate nimekirja või registreeritud kandidaadina liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole.

(*2)  Nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiiv 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34).“"

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid kiidavad käesoleva otsuse heaks oma põhiseadusest tulenevate nõuete kohaselt. Liikmesriigid teatavad selleks vajalike menetluste lõpulejõudmisest nõukogu peasekretariaadile.

2.   Käesolev otsus jõustub esimesel päeval pärast lõikes 1 osutatud viimase teate saamist (5).

Brüssel, 13. juuli 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LÖGER


(1)  4. juuli 2018. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5.

(3)  Nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1).

(4)  Nõukogu 25. juuni ja 23. septembri 2002. aasta otsus 2002/772/EÜ, Euratom, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).

(5)  Nõukogu peasekretariaat avaldab otsuse jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/995,

12. juuli 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 (3) avati lõssipulbri müük hankemenetluse teel. Kõnealuse õigusaktiga nähti algselt ette kahe osalise pakkumismenetluse korraldamine kuus, välja arvatud augustis ja detsembris.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/472 (4) muudeti rakendusmäärust (EL) 2016/2080 nii, et vähendati pakkumuste esitamiseks ette nähtud ajavahemike arvu ühe ajavahemikuni kuus ning sellist ajavahemikku ei nähtud enam ette augustiks.

(3)

Osaliste pakkumismenetluste rakendamisel 2018. aastal saadud kogemused on näidanud huvi suurenemist pakkumismenetluste suhtes praegustes turutingimustes. Seepärast on asjakohane taastada pakkumuste esitamiseks ette nähtud algne ajavahemike arv ja näha selline ajavahemik ette augustiks.

(4)

Kuna augusti ajavahemik lõpeb neljandal teisipäeval, on asjakohane septembriks ette näha üksnes üks ajavahemik, et kahe järjestikuse nädala jooksul ei tuleks korraldada kaht pakkumismenetlust.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/2080 vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/2080 artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Teise osalise ja järgmiste osaliste pakkumismenetluste puhul algab pakkumuste esitamise aeg esimesel tööpäeval pärast eelmise ajavahemiku lõppu. Kõnealused ajavahemikud lõpevad kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Augusti ajavahemik lõpeb aga neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi), septembri ajavahemik kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi) ja detsembri ajavahemik teisel teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Kui teisipäev on riigipüha, on tähtpäev eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. juulil 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2080, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (ELT L 321, 29.11.2016, lk 45).

(4)  Komisjoni 15. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/472, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas (ELT L 73, 18.3.2017, lk 5).


16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/996,

12. juuli 2018,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Limone Femminello del Gargano“ (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 148/2007 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Limone Femminello del Gargano“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Limone Femminello del Gargano“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 148/2007, millega teatavad nimetused registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris (Geraardsbergse mattentaart (KGT) – Pataca de Galicia ehk Patata de Galicia (KGT) – Poniente de Granada (KPN) – Gata-Hurdes (KPN) – Patatas de Prades ehk Patates de Prades (KGT) – Mantequilla de Soria (KPN) – Huile d'olive de Nîmes (KPN) – Huile d'olive de Corse ehk Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (KPN) – Clémentine de Corse (KGT) – Agneau de Sisteron (KGT) – Connemara Hill Lamb ehk Uain Sléibhe Chonamara (KGT) – Sardegna (KPN) – Carota dell'Altopiano del Fucino (KGT) – Stelvio ehk Stilfser (KPN) – Limone Femminello del Gargano (KGT) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (KPN) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (KGT) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (KGT) – Sangueira de Barroso – Montalegre (KGT) – Batata de Trás-os-Montes (KGT) – Salpicão de Barroso – Montalegre (KGT) – Alheira de Barroso – Montalegre (KGT) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ehk Borrego de leite de Barroso (KGT) – Azeite do Alentejo Interior (KPN) – Paio de Beja (KGT) – Linguíça do Baixo Alentejo ehk Chouriço de carne do Baixo Alentejo (KGT) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (KPN)) (ELT L 46, 16.2.2007, lk 14).

(3)  ELT C 51, 10.2.2018, lk 17.


OTSUSED

16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/7


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/997,

13. juuli 2018,

millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. juulil 2012 vastu otsuse 2012/392/ÜVJP, (1) käivitades Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger), et toetada Nigeri julgeolekuvaldkonna osalejate võimekuse suurendamist võitlemisel terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega.

(2)

Nõukogu võttis 18. juulil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1172, (2) millega pikendas EUCAP Sahel Nigeri kestust 15. juulini 2018. Nõukogu võttis 11. juulil 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1253, (3) millega nägi EUCAP Sahel Nigerile ette lähtesumma 15. juulini 2018.

(3)

EUCAP Sahel Nigerit ja selle lähtesummat tuleks seetõttu pikendada kuni 30. septembrini 2018.

(4)

Otsust 2012/392/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5)

EUCAP Sahel Niger viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/392/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 13 lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„EUCAP Sahel Nigeri tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 16. juulist 2017 kuni 30. septembrini 2018 on 31 000 000 eurot.“

2)

Artiklis 16 asendatakse teine lause järgmisega:

„Seda kohaldatakse 30. septembrini 2018.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 16. juulist 2018.

Brüssel, 13. juuli 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LÖGER


(1)  Nõukogu 16. juuli 2012. aasta otsus 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) (ELT L 187, 17.7.2012, lk 48).

(2)  Nõukogu 18. juuli 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1172, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) (ELT L 193, 19.7.2016, lk 106).

(3)  Nõukogu 11. juuli 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1253, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) (ELT L 179, 12.7.2017, lk 15).


16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/998,

12. juuli 2018,

millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) ja Soome staatusega nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) osas ning Bonamia ostreae'st vabade Iirimaa piirkondade loetelu ja Marteilia refringens'ist vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas ja millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar) vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 4381 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 43 lõiget 2, artikli 49 lõiget 1, artikli 50 lõiget 3, artikli 51 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/177/EÜ (2) I lisa C osas on esitatud nende liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade loetelu, mis on tunnistatud taudivabadeks teatavate taudide osas, mis on kantud direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa II osasse.

(2)

Selles loetelus on kogu Horvaatia territoorium praegu tunnistatud vabaks karpkalade herpesviroosist (KHV) ning kogu Soome territoorium vabaks nakkuslikust vereloomeelundite nekroosist (IHN). Viimastel aastatel on siiski kumbki liikmesriik teatanud vastavalt mitmest kõnealuse taudi puhangust.

(3)

Mõlemad liikmesriigid on edastanud komisjonile teabe, millest selgub, et nad on võtnud direktiivi 2006/88/EÜ kohaseid meetmeid, et neid puhanguid tõkestada. Neid meetmeid võetakse mõnes piirkonnas ka praegu.

(4)

Kõnealuses loetelus on praegu kogu Iirimaa rannik, välja arvatud kaheksa lahte, tunnistatud vabaks Bonamia ostreae'st. Hiljutise Bonamia ostreae puhangu tõttu, mis tekkis ühes Iirimaa lahes, mis on loetletud kui sellest taudist vaba piirkond, on direktiivi 2006/88/EÜ kohaselt kehtestatud piiranguid, mida kohaldatakse ka praegu.

(5)

Lisaks on kogu Põhja-Iirimaa rannik tunnistatud vabaks Marteilia refringens'ist. Ühendkuningriik on siiski teatanud kahest kõnealuse taudi puhangust kahes Põhja-Iirimaa lahes. Vastavalt direktiivile 2006/88/EÜ on kehtestatud liikumispiirangud, mida praeguseni kohaldatakse.

(6)

Kooskõlas Horvaatia, Soome, Iirimaa ja Ühendkuningriigi edastatud teabega ei tuleks asjaomaseid piirkondi enam loetleda vastavatest taudidest vabadena ning seepärast tuleks Horvaatia, Soome, Iirimaa ja Ühendkuningriigi taudivabade piirkondade geograafilist piiritlust ajakohastada.

(7)

Komisjoni otsuse 2010/221/EL (3) I lisas on esitatud nende liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade loetelu, mis on tunnistatud taudivabadeks teatavatest taudidest, mida ei ole kantud direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa II osasse.

(8)

Selles loetelus käsitatakse praegu Ühendkuningriigi Põhja-Iirimaa territooriumi, välja arvatud teatavad lahed, vabana austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar). Herpesviiruse OsHV-1 μVar hiljutise puhangu tõttu, mis tekkis ühes muus lahes, tuleks Ühendkuningriigi taudivaba piirkonna geograafilist piiritlust ajakohastada.

(9)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2009/177/EÜ I lisa ja otsuse 2010/221/EL I lisa.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa tabeli neljandat veergu „Taudivaba ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)“ muudetakse järgmiselt:

1)

rea „Karpkalade herpesviirus [Termin on muutunud. Uus termin on „karpkalade herpesviroos“] (KHV)“ kanne Horvaatia kohta asendatakse järgmisega: „Kogu territoorium, välja arvatud järgmised tsoonid: tsoon, mis hõlmab vesiviljeluse tootmisettevõtet Donji Miholjac'is (heakskiidu number 2HR0109) koos Drava jõega Dubrava tammist selle suubumiseni Doonau jõkke, ning tsoonist, mis hõlmab vesiviljeluse tootmisettevõtet Grudnjakis (heakskiidu number 2HR0177) koos Vučica jõe kogu vesistuga kuni selle suubumiseni Karašica jõkke ning sealt edasi Karašica jõge selle suubumiseni Drava jõkke.“;

2)

rea „Nakkuslik vereloomenekroos [Termin on muutunud. Uus termin on „nakkuslik vereloomeelundite nekroos“] (IHN)“ kanne Soome kohta asendatakse järgmisega: „Kogu territoorium, välja arvatud Ii ja Kuivaniemi rannikualad ning järgmised valgalad: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi piirkond ja 4.41 Pielineni piirkond“;

3)

rea „Bonamia ostreae nakkus“ kanne Iirimaa kohta asendatakse järgmisega:

„Kogu Iirimaa rannik, välja arvatud:

1.

Corki sadam;

2.

Galway laht;

3.

Ballinakilli sadam;

4.

Clew' laht;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksodi laht;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkierani laht.“;

4)

rea „Marteilia refringens'i nakkus“ kanne Ühendkuningriigi kohta asendatakse järgmisega:

„Kogu Suurbritannia rannik

Kogu Põhja-Iirimaa rannik, välja arvatud Belfast Lough ja Dundrumi laht

Kogu Guernsey ja Hermi rannik

Jersey foogtkonna ranniku piirkond: kõnealune piirkond koosneb padumerest ja vahetust rannikualast, mis jääb Jersey saare keskmise tõusuveemärgi ja Jersey saare keskmise mõõnavee märgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. See asub Saint-Malo lahes, La Manche'i väina lõunaosas.

Kogu Mani saare rannik“.

Artikkel 2

Otsuse 2010/221/EL I lisa tabeli neljanda veeru „Heakskiidetud riiklike meetmetega hõlmatud ala geograafiline piiritlus“ rea „Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)“ kannet Ühendkuningriigi kohta muudetakse järgmiselt:

„Suurbritannia territoorium, välja arvatud Roachi jõgi, Crouchi jõgi, Blackwateri suudmeala ja Colne'i jõgi Essex'is, põhja Kenti rannikuala, Poole'i sadam (Dorset) ja Teign'i jõgi (Devon)

Põhja-Iirimaa territoorium, v.a Dundrumi ja Killough' laht, Foyle'i, Carlingfordi ja Strangfordi laht

Guernsey territoorium“.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  Komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta otsus 2009/177/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses seire- ja likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatusega (ELT L 63, 7.3.2009, lk 15).

(3)  Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsus 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (ELT L 98, 20.4.2010, lk 7).