ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 140

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
6. juuni 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/826, 28. mai 2018, Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/827, 4. juuni 2018, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

3

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/828, 15. veebruar 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/68 blokeerumisvastaste pidurisüsteemide, kõrgrõhuenergiasalvestite ja ühe voolikuga hüdraulikaühenduste osas ( 1)

5

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/829, 15. veebruar 2018, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas ( 1)

8

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/830, 9. märts 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 I lisa ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1322/2014 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite konstruktsiooni ja üldiste tüübikinnitusnõuete kohandamise osas

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/831, 5. juuni 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta ( 1)

35

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/832, 5. juuni 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, difenokonasooli, fenamidooni, flubeendiamiidi, fluopikoliidi, folpeedi, fosetüüli, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, propargiidi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega ( 1)

38

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/833, 4. juuni 2018, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/834, 4. juuni 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2018) 3318 all)  ( 1)

89

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/835, 4. juuni 2018, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Ungaris (teatavaks tehtud numbri C(2018) 3319 all)  ( 1)

104

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Gruusia tolli allkomitee otsus nr 1/2018, 20. märts 2018, millega asendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu I protokoll, mis käsitleb mõiste päritolustaatusega tooted määratlust ja halduskoostöö viise [2018/836]

107

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/826,

28. mai 2018,

Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 186 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/1324 (2) sätestab liidu osalemise mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA).

(2)

Liibanoni Vabariik (edaspidi „Liibanon“) väljendas soovi ühineda PRIMAga osaleva riigina võrdsel alusel PRIMAs osalevate liikmesriikidega ja kolmandate riikidega, kes on assotsieerunud programmiga „Horisont 2020“ – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014–2020.

(3)

Otsuse (EL) 2017/1324 artikli 1 lõike 2 kohaselt saab Liibanon PRIMAs osalevaks riigiks, kui ta sõlmib liiduga teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitleva rahvusvahelise lepingu, milles sätestatakse Liibanoni PRIMAs osalemise tingimused.

(4)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2018/467 (3) kirjutati 27. veebruaril 2018. aastal alla Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelisele teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingule, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (edaspidi „leping“), eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(5)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), kiidetakse liidu nimel heaks (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artikli 5 lõikes 2 sätestatud teate (5).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 28. mai 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. KARAKALNIKOV


(1)  17. aprilli 2018. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1324, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (ELT L 185, 18.7.2017, lk 1).

(3)  Nõukogu 25. septembri 2017. aasta otsus (EL) 2018/467 Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, milles sätestatakse Liibanoni Vabariigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 79, 22. märts 2018, lk 1).

(4)  Leping on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 79, 22.3.2018, lk 3) koos allkirjastamise otsusega.

(5)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


MÄÄRUSED

6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/827,

4. juuni 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) nr 267/2012 artikli 46 lõikega 7 vaatas nõukogu läbi kõnealuse määruse IX ja XIV lisasse kantud isikute ja üksuste loetelu.

(3)

Nõukogu leidis, et kandeid teatavate määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas loetletud isikute ja üksuste kohta tuleks ajakohastada.

(4)

Määrust (EL) nr 267/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 4. juuni 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TSACHEVA


(1)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 267/2012 IX lisa muudetakse järgmiselt:

1)

pealkirja „Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused“ all asendatakse alapealkirja „B. Üksused“ all loetletud vastavad kanded järgmisega:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„42.(g)

Shetab Gaman (teise nimega Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Aadress: Norouzi Alley, No 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Teheran

Tegutseb ettevõtja Yasa Part nimel.

26.7.2010

49.

Noavaran Pooyamoj (teise nimega Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (või Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company või Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (või Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo – No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Osaleb Iraani tuumasektoris kohest kasutust leidvate spetsiaalse elektrivarustuse ja materjalide tootmises ning nende tarnimises.

23.5.2011“

2)

pealkirja „II. Iraani revolutsiooniline kaardivägi (IRGC)“ all asendatakse alapealkirja „A. Isikud“ all loetletud vastavad kanded järgmisega:

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„1.

IRGCi brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

Endine MODAFLi kontrolliosakonna asejuht, vastutav kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest, on endiselt seotud MODAFLi ja IRGCiga, osutades neile muu hulgas teenuseid.

23.6.2008

8.

IRGCi brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

IRGCi kultuuri- ja sotsiaalküsimuste asekomandör. Basij vastupanuliikumise endine komandör.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sündinud 1961

Khatam al-Anbiya endine komandör.

26.7.2010

19.

IRGCi brigaadikindral Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali HAJIZADEH)

 

IRGCi õhujõudude juhataja.

23.1.2012“


6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/5


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/828,

15. veebruar 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/68 blokeerumisvastaste pidurisüsteemide, kõrgrõhuenergiasalvestite ja ühe voolikuga hüdraulikaühenduste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/68 (2) põhjenduse 6 kohaselt peab komisjon hiljemalt 1. jaanuariks 2020 hindama nõuet paigaldada blokeerumisvastane pidurisüsteem traktoritele, mille suurim valmistajakiirus on 40–60 km/h. Komisjon hindas seda nõuet ja järeldas, et kui delegeeritud määrusest jätta välja nendele masinatele blokeerumisvastase pidurisüsteemi paigaldamise nõue, võimaldaks see ära hoida nii tööstusharule kui ka kasutajatele mitteproportsionaalsete rahaliste kulude tekkimist. Seejuures aeglustaksid need kulud lõppkokkuvõttes uusima piduritehnoloogia turulejõudmist. Seepärast tuleks nendele masinatele blokeerumisvastaste pidurisüsteemide paigaldamise nõue välja jätta.

(2)

Kõrgrõhuenergiasalvestite käitamise tingimused peaksid võimaldama tehnika tasemele vastavat rõhuvahemikku ja nendes tuleks ette näha sellele vastav katsetamine. Seepärast tuleks rõhu piirväärtusi vastavalt kohandada.

(3)

Selleks et ühe voolikuga hüdraulikaühenduste kasutamise lõpetamine oleks sujuv nii liikmesriikide kui ka tööstusharu jaoks, ning võttes arvesse põllu- ja metsamajanduses kasutatavate haagisveokite väljavahetamise kiirust, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/68 pidurdamisnõuete kohaldamisel uute traktorite ja juba kasutusel olevate haagiste ühendamise suhtes pikendada piduriseadiste ja haagise piduriühenduste ühe voolikuga hüdraulikaühenduste üleminekunõuete kohaldamise tähtaega kuni 31. detsembrini 2024.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2015/68 vastavalt muuta.

(5)

Käesolev määrus peaks jõustuma viivitamata, kuna sellega tehakse delegeeritud määruses (EL) 2015/68 mitu olulist muudatust, mis on vajalikud selle sujuvaks kohaldamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2015/68 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2015/68 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 16 asendatakse järgmisega.

„Artikkel 16

Ühe voolikuga hüdraulikaühenduste ja nendega varustatud traktorite suhtes kohaldatavad nõuded

1.   Piduriseadiste ja haagise piduriühenduste ühe voolikuga hüdraulikaühenduste ning nendega varustatud masinate suhtes kohaldatavad tõhususnõuded on sätestatud XIII lisas. Neid nõudeid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2024.

2.   Tootjad ei tohi pärast 31. detsembrit 2024 paigaldada ühe voolikuga hüdraulikaühendusi uutele traktoritele.“;

2)

artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

teine lõik jäetakse välja;

b)

neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Alates 1. jaanuarist 2025 peavad riiklikud asutused keelama ühe voolikuga hüdraulikaühendusega varustatud traktorite turul kättesaadavaks tegemise, registreerimise ja kasutusele võtmise.“;

3)

määruse (EL) 2015/68 I, IV ja XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 60, 2.3.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/68, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse saamiseks vajalike pidurdustõhususe nõuetega (ELT L 17, 23.1.2015, lk 1).


LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/68 I, IV ja XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 2.2.1.21.2 jäetakse välja;

b)

punkt 2.2.1.23 asendatakse järgmisega:

„2.2.1.23.

Kui punktis 2.2.1.21.1 mainimata traktoritel on blokeerumisvastane pidurisüsteem, peab see vastama XI lisa nõuetele.“;

c)

punktist 2.2.2.15.1.1 jäetakse välja sõnad „Rõhk ei tohi ületata 11 500 kPa.“;

d)

lisatakse punktid 2.2.2.15.1.1.1 ja 2.2.2.15.1.1.2:

„2.2.2.15.1.1.1.

Kuni 15 000 kPa kindlaks määratud suurima töörõhuga energiasalvestite puhul ei tohi see madal rõhk hüdroenergiasalvestis ületada 11 500 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Selliste süsteemide puhul, kus ettenähtud pidurdustõhususe saavutamiseks kasutatakse selliseid energiasalvesteid, mille puhul kindlaks määratud suurim töörõhk ületab 15 000 kPa, võib see madal rõhk hüdroenergiasalvestis olla suurem kui 11 500 kPa.“

2.

IV lisa C-osasse „Salvestatud energiat kasutavad hüdropidurisüsteemid“ lisatakse punkt 1.3.2.1.1:

„1.3.2.1.1.

Selliste süsteemide puhul, kus ettenähtud pidurdustõhususe saavutamiseks kasutatakse selliseid energiasalvesteid, mille puhul kindlaks määratud suurim töörõhk ületab 15 000 kPa, peab energiasalvestite rõhk katse alguses olema tootja ettenähtud suurim rõhk.“

3.

XIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1.1 asendatakse järgmisega:

„1.1.

Traktoril võib olla ühe voolikuga hüdraulikaühendus, mis on varustatud ühega järgmistest:

a)

mõni I lisa punktis 2.1.4 osutatud tüüpi ühendustest;

b)

mõni I lisa punktides 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 ja 2.1.5.1.3 osutatud tüüpi ühendustest. Seejuures liitmiku dubleerimise vältimiseks võib ühe voolikuga hüdraulikaühenduse haaratav liitmik olla I lisa punktis 2.1.5.1.1 kirjeldatud haaratav liitmik, tingimusel et selles liitmikus tekkiv rõhk on kooskõlas punktidega 1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3.“;

b)

lisatakse punktid 1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3:

„1.1.1.

Kui haakeriista juhtvoolik ja lisavoolik on ühendatud, peab tekkiv rõhk pm olema kooskõlas II lisa 1. liite graafikuga 2.

1.1.2.

Kui ühe voolikuga hüdraulikaühendusega haakeriist on ühendatud, peab tekkiv rõhk pm olema kooskõlas käesoleva lisa punktiga 2 või 3.

1.1.3.

Punktides 1.1.1 ja 1.1.2 osutatud voolikuühendused tuvastatakse automaatselt.“


6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/8


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/829,

15. veebruar 2018,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 5 ja artikli 49 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kohustuslikke UNECE eeskirju, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 (2) I lisas, ajakohastatakse sageli. Sellega seoses tuleks nimekirja täiendada selgitava märkusega, mille kohaselt on tootjatel lubatud kasutada kõnealuste UNECE eeskirjade muudatuste seeriate järgmisi täiendusi, isegi kui need ei ole Euroopa Liidu Teatajas avaldatud.

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 I lisas esitatud UNECE eeskirjade nimekirjas on vaja parandada teatavad keelelised ebatäpsused.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IV lisa keelelised parandused ja täpsed viited sõidukite kategooriatele, mille suhtes kõnealust lisa kohaldatakse, on vajalikud, et liikmesriikide asutused saaksid määrust sujuvalt rakendada.

(4)

Rooliseadmeid käsitlevaid nõudeid, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/208 V lisas, on vaja kohandada tehnika arenguga kooskõlas standardiga ISO 10998:2008 ja nõuetega, mis on sätestatud UNECE eeskirjas nr 79, mis on lisatud delegeeritud määruse (EL) 2015/208 I lisas esitatud nimekirja.

(5)

Nüüdisaegsete põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite puhul kasutatakse elektromagnetilisi signaale, mille sagedus on kuni 2 000 MHz. Seepärast tuleks delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XV lisa muuta, et lisada katsetamiseks asjakohased sagedusvahemikud ja viia see vastavusse UNECE määrusega nr 10, mis sisaldab selliseid katsetamisnõudeid ja mida kohaldatakse XV lisas sätestatud nõuete alternatiivina.

(6)

Nüüdisaegse põllumajandustehnika puhul on vaja kasutada laiemaid rehve, et vältida pinnase tihenemist, samuti on vaja kasutada suuremaid tööriistu. Seepärast on vaja kohandada delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXI lisas sätestatud nõudeid, mis käsitlevad mõõtmeid ja haagise masse, sõiduki laiuse osas vastavalt sellele, mis on mitmes liikmesriigis juba lubatud.

(7)

Mõõtmeid käsitlevate nõuete kohandamine teeb vajalikuks kohandada teatavaid delegeeritud määruse (EL) 2015/208 lisades sätestatud nõudeid, mis käsitlevad VII lisas nähtavusala ja klaasipuhasteid, XII lisas valgustusseadmeid, XIV lisas sõiduki välispoolt ja lisaseadmeid, XXVI lisas tagumisi allasõidutõkkeid, XXVII lisas külgmisi allasõidutõkkeid ja XXVIII lisas lastiplatvorme, sest nende sätted sõltuvad otseselt lubatavast sõiduki laiusest.

(8)

Arvatakse, et hukkunutega õnnetusjuhtumeid saab oluliselt vähendada, kui karmistatakse põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite nähtavamaks tegemise nõudeid, kohandades delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XII lisas esitatud nõudeid, mis käsitlevad asjakohaseid tõhustatud valgustusseadmeid.

(9)

Selleks, et teha võimalikuks delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisas sätestatud katsetamisnõuete korrektne kohaldamine, on vaja ajakohastada üht sellise katsetamisega seotud matemaatilist valemit.

(10)

Liiklusohutuse tagamiseks seoses haagiste ja vahetatavate pukseeritavate seadeldistega, mille suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 167/2013, tuleks kohandada delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisas esitatud mehaanilisi haakeseadiseid käsitlevaid nõudeid, et võimaldada kolmepunktiliste mehaaniliste haakeseadiste kasutamist, ning tuleks kehtestada parandatud spetsifikatsioonid, mis käsitlevad mehaanilisi haakeseadiseid veetaval sõidukil, mis veab teisi sõidukeid.

(11)

Delegeeritud määrust (EL) 2015/208 tuleks seepärast vastavalt muuta ja parandada.

(12)

Kuna käesolev määrus sisaldab mitmeid delegeeritud määruse (EL) 2015/208 parandusi, peaks see jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2015/208 muudetakse järgmiselt:

1)

IV peatükki lisatakse artikkel 40a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 40a

Üleminekusätted

1.   Olenemata käesoleva määruse sätetest, nagu neid on muudetud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/829, (*1) jätkavad riiklikud asutused kuni 31. detsembrini 2018 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitüüpidele või süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüpidele tüübikinnituste andmist käesoleva määruse selle redaktsiooni kohaselt, mis kehtib 8. juunist 2018.

2.   Olenemata käesoleva määruse sätetest, nagu neid on muudetud delegeeritud määrusega (EL) 2018/829, lubavad liikmesriigid kuni 30. juunini 2019 turule lasta põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid sõidukeid või süsteeme, osi või eraldi seadmestikke, mis põhinevad tüübil, mis on saanud tüübikinnituse käesoleva määruse selle redaktsiooni kohaselt, mis kehtib 8. juunist 2018.

(*1)  Komisjoni 15. veebruari 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/829, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas (ELT L 140, 6.6.2018, lk 8).“;"

2)

I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII ja XXXIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 parandused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 I, IV, XII ja XXXIV lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 60, 2.3.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas (ELT L 42, 17.2.2015, lk 1).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 muudatused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII ja XXXIV lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Järgmine märkus lisatakse I lisas esitatud tabeli järele:

„Kohaldatakse käesolevas tabelis loetletud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjade üleminekusätteid, välja arvatud juhul, kui käesolevas eeskirjas on sätestatud konkreetsed alternatiivsed kuupäevad. Hilisemate muudatuste ja käesolevas tabelis loetletud muudatuste tingimustele vastavust aktsepteeritakse samuti.“

2.

V lisas asendatakse punkti 3.1.2 esimene lause järgmisega:

„Roolimisjõud, mis on vajalik otseliikumisasendist 12 m pöörderaadiusega pöörde tegemiseks, ei tohi riketeta roolisüsteemi puhul ületada 25 daN.“

3.

VII lisa punkti 2 lisatakse järgmine lause:

„Standardis ISO 5721-2:2014 esitatud katsed ja vastuvõetavuskriteeriumid kehtivad ka traktorite suhtes, mille laius ületab 2,55 m.“

4.

XII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 6.15.1 asendatakse järgmisega:

„6.15.1.

Olemasolu: kohustuslikud kõigil sõidukitel, mille pikkus ületab 4,6 m. Valikuline kõigil teistel sõidukitel.“;

b)

punkt 6.15.6 asendatakse järgmisega:

„6.15.6.

Reguleeritus: külje poole. Kui reguleeritus ei muutu, võib reflektor pöörelda.“;

c)

punkt 6.18.1 asendatakse järgmisega:

„6.18.1.

Olemasolu: kohustuslik traktoritel, mille pikkus ületab 4,6 m. Kohustuslik kategooriate R3 ja R4 haagistel, mille pikkus ületab 4,6 m. Valikuline kõigil teistel sõidukitel.“;

d)

punkti 6.18.4.3 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Mootorsõidukite puhul, mille pikkus ei ületa 6 m, ja kabiiniga šassiide puhul piisab ühest küljeääretule laternast sõiduki pikkuse esimesel kolmandikul või tagumisel kolmandikul. Traktorite puhul piisab ka ühest küljeääretule laternast sõiduki pikkuse keskmisel kolmandikul.“;

e)

punktile 6.18.4.3 lisatakse järgmine lõik:

„Küljeääretuli võib nagu külgmine helkurgi olla valgust kiirgava pinna osa.“;

f)

punkt 6.26.1 asendatakse järgmisega:

„6.26.1.

Olemasolu:

 

kohustuslik sõidukitel, mille kogulaius ületab 2,55 m.

 

Valikuline sõidukitel, mille kogulaius ei ületa 2,55 m.“

5.

XIV lisa punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.

Käesoleva lisa nõudeid kohaldatakse koormaga sõidukil, millel on kõige suurema läbimõõduga rehvid või kõige kõrgemad roomikud, mis ei ole ette nähtud mullakaitseks, mille kohta sõiduk on tüübikinnituse saanud, ning mille kõik uksed, aknad ja pagasiruumi kaas ja kapott jne on suletud, selle välispinnast väljaulatuvate osade suhtes, mis on“.

6.

XV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

2. osa punktis 3.4.2.1 asendatakse mõlemas kohas arv „1 000“ arvuga „2 000“;

b)

5. osa muudetakse järgmiselt:

i)

punktist 1.2 jäetakse välja viimased kolm lauset;

ii)

punktis 5.1.3 asendatakse arv „1 000“ arvuga „2 000“;

iii)

punktis 6.1 asendatakse arv „1 000“ arvuga „2 000“;

iv)

punkt 6.1.1 asendatakse järgmisega:

„6.1.1.

Et kontrollida sõiduki vastavust käesoleva osa nõuetele, katsetatakse sõidukit kuni 14 üksiksagedusel, nt: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 ja vahemikus 1 000 kuni 2 000 MHz vastavalt muudule, mis on märgitud standardis ISO 11451-1, 3. väljaanne, 2005 ja muudatus 1:2008.“;

v)

punktis 7.1.2 asendatakse arv „1 000“ arvuga „2 000“;

vi)

punkti 7.4 lisatakse järgmine lause:

„Sõiduki suhtes kasutatakse vertikaalpolariseeritud elektromagnetkiirgust sagedustel 20 – 2 000 MHz.“;

vii)

punkt 7.4.2 asendatakse järgmisega:

„7.4.2.   Katsesignaali lainekuju

Katsesignaali modulatsioon peab olema:

a)

amplituudmodulatsioon (AM), modulatsiooniga 1 kHz ja 80 % modulatsioonisügavusega (m = 0,8 ± 0,04) sagedusvahemikus 20 – 1 000 MHz (nagu määratletud käesoleva osa joonisel 3), ja

b)

impulssmodulatsioon (PM), ton = 577 μs ja periood = 4 600 μs, sagedusvahemik 1 000 – 2 000 MHz, nagu märgitud standardis ISO 11451-1, 3. väljaanne, 2005 ja muudatus 1:2008.“;

viii)

lisatakse punkt 7.4.4:

„7.4.4.   Kokkupuute kestus

Kokkupuute kestus igal katsesagedusel peab olema piisav, et katsetatav sõiduk saaks tavatingimustes reageerida. Igal juhul peab see olema vähemalt kaks sekundit.“

7.

XXI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.

T- ja C-kategooria sõiduki suurimad mõõtmed on järgmised:

2.1.1.

pikkus: 12 m;

2.1.2.

laius: 2,55 (arvestamata rehvikülgede läbipainet teega kokkupuutumise punktis).

Laiust võib suurendada kuni 3,00 meetrini, kui see on tingitud üksnes rehvide, kummiroomikute või topeltrehvide paigaldamisest, mis on vajalik mullakaitseks, sealhulgas porikaitse jaoks, tingimusel et sõiduki püsistruktuuri laius ei ületa 2,55 m ja tüübikinnitusega sõidukile on paigaldatud vähemalt üks rehvi- või kummiroomikute komplekt, millega koos ei tohi sõiduki laius olla üle 2,55 m.

2.1.3.

kõrgus: 4 m.“;

b)

Lisatakse punktid 2.3, 2.3.1, 2.3.2 ja 2.3.3:

„2.3.

R-kategooria sõiduki suurimad mõõtmed on järgmised:

2.3.1.

pikkus: 12 m;

2.3.2.

laius: 2,55 (arvestamata rehvikülgede läbipainet teega kokkupuutumise punktis).

Laiust võib suurendada kuni 3,00 meetrini, kui selle põhjuseks on vaid üks järgmisest kahest tingimusest:

a)

mullakaitseks vajalike rehvilahenduste kasutamine, tingimusel et sõidukile saab monteerida ka vähemalt ühe rehvikomplekti, ilma et sõiduki laius ületaks 2,55 m. Transportimiseks vajaliku sõidukistruktuuri laius ei tohi olla üle 2,55 m. Kui sõidukile on võimalik paigutada ka vähemalt üks rehvikomplekt, ilma et sõiduki laius ületaks 2,55 m, ei tohi sõiduki laius porikaitsete paigaldamise korral ületada 2,55 m;

b)

selliste tööriistade olemasolu, mis on vajalikud sõiduki toimimiseks ja mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (*1) rakendussätetele. Transportimiseks vajaliku sõidukistruktuuri laius ei tohi olla üle 2,55 m;

2.3.3.

kõrgus: 4 m.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).“"

8.

XXVI lisas asendatakse punkt 2.4.2 järgmisega:

„2.4.2.

seade ei tohi üheski punktis olla laiem tagateljest, mida mõõdetakse rataste kõige välimiste punktide järgi, v.a rehvide maapinnalähedane väljaulatuv kumerus, ega olla sellest lühem rohkem kui 10 cm kummaltki poolt. Kui tagatelgi on enam kui üks, võetakse arvesse kõige laiema telje laiust. Seadme laius ei tohi mingil juhul ületada 2,55 m.“

9.

XXVII lisa punkti 2.1 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Sõiduki laius koos seadmega ei tohi ületada sõiduki maksimaalset kogulaiust või olla üle 2,55 m, olenevalt sellest, kumb on kitsam. Selle välispinna põhiosa ei tohi olla sõiduki kõige välimisest külgtasandist (millega on määratud sõiduki maksimaalne laius) rohkem kui 120 mm seespool.“

10.

XXVIII lisa punktis 2 asendatakse teine taane järgmisega:

„—

selle laius ei ületa varustuseta traktori maksimaalset kogulaiust või 2,55 m, olenevalt sellest, kumb on kitsam.“

11.

XXXIV lisale lisatakse järgmine punkt:

„2.9.

Kui veetav sõiduk veab teist veetavat sõidukit, peab esimese sõiduki mehaaniline haakeseadis vastama traktorite mehaanilisi haakeseadiseid käsitlevatele nõuetele.“


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 parandused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/208 I, IV, XII ja XXXIV lisa parandatakse järgmiselt.

1.

I lisa parandatakse järgmiselt:

a)

eeskirja nr 5 rea all olev rida jäetakse välja;

b)

eeskirja nr 21 rea all olev rida jäetakse välja;

c)

eeskirja nr 75 rea all olev rida jäetakse välja.

2.

IV lisa parandatakse järgmiselt:

a)

punktid 1.1, 1.2 ja 2 jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised punktid 2, 3 ja 4:

„2.

Standardi ISO 10998:2008 / muudatus nr 1:2014 nõudeid kohaldatakse selliste Tb- ja Cb-kategooriasse kuuluvate sõidukite rooliseadme suhtes, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h, kuid ei ületa 60 km/h.

3.

Cb-kategooria traktorite roolimine on kooskõlas XXXIII lisa punktis 3.9 sätestatud nõuetega.

4.

Punktis 1 nimetatud sõidukite roolimisjõudu käsitlevad nõuded on samad nagu I lisas viidatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 79 punktis 6 sätestatud nõuded N2-kategooria sõidukite puhul.

Sadulistme ja juhtrauaga varustatud sõidukite puhul tuleks käepideme keskele rakendada samasugust roolimisjõudu.“

3.

XII lisa parandatakse järgmiselt:

a)

punkti 6.15.5 viimane lause asendatakse järgmisega:

„Vertikaalnurka horisontaaltasapinnast allpool võib vähendada 5°-ni, kui helkur on maapinnast vähem kui 750 mm kõrgusel.“;

b)

3. liite pealkiri asendatakse järgmisega:

„Signaaltahvlite ja -kilede mõõtmed, peegelduspinna minimaalne suurus, värvus ja fotomeetrilised miinimumnõuded ning identifitseerimine ja märgistamine sõidukite puhul, mille laius ületab 2,55 m“.

4.

XXXIV lisa parandatakse järgmiselt:

a)

punktis 3.4.1 asendatakse h2 arvutamise valem järgmisega:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))“;

b)

punkti 8 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

R1a- või R2a-kategooria vahetatavad pukseeritavad seadeldised, mis on peamiselt ette nähtud materjalide töötlemiseks määruse (EL) nr 167/2013 artikli 3 lõike 9 tähenduses;“.

6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/15


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/830,

9. märts 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 I lisa ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1322/2014 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite konstruktsiooni ja üldiste tüübikinnitusnõuete kohandamise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. veebruari 2013. aasta määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 4 ja artikli 49 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 167/2013 I lisas tuleks muuta mitut kannet, et saaks kehtestada nõuded täiendavate sõidukikategooriate jaoks vastavalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite ametliku katsetamise standardite viimastele versioonidele (OECD katsestandardid) (2).

(2)

UNECE eeskirju, mille kohaldamine on komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 (3) I lisa sätete alusel muudetud kohustuslikuks, ajakohastatakse sageli. Sellega seoses tuleks seda loetelu täiendada selgitava märkusega, milles täpsustatakse, et tootjad võivad kasutada kõnealuste UNECE eeskirjade kohaldatavate muudatusseeriate täiendusi isegi juhul, kui need ei ole Euroopa Liidu Teatajas avaldatud.

(3)

Selgitamaks, et liidu õigusaktide teatavad nõuded on samaväärsed ja täielikult kooskõlas OECD katsestandardites sätestatud nõuetega, tuleks delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 teatavates lisades esitatud nõuete teksti ja numeratsiooni kohandada, et need kattuksid vastavate OECD katsestandardite teksti ja numeratsiooniga.

(4)

Selleks et vähendada selliseid vigastusi ja hukkunutega õnnetusi, mis on tingitud sellest, et potentsiaalselt ohtlikes olukordades ei saa kitsarööpmeliste traktorite tagaossa paigaldatud kokkukäivat ümbermineku kaitsekonstruktsiooni üles tõsta, tuleks ergonoomilised nõuded muuta kohustuslikuks, et lihtsustada ja soodustada ümbermineku kaitsekonstruktsiooni ülestõstmist vajaduse korral.

(5)

OECD katsestandardite alusel väljastatud katsearuannete loetelu, mida tunnustatakse ELi tüübikinnituse alternatiivina delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 alusel väljastatud katsearuannetele, tuleks ajakohastada.

(6)

Teatavate katsemenetluste täpsustamiseks ja täiustamiseks tuleks teha veel väikesi muudatusi juhiistme katsemeetodis ja juhiistmele ligipääsu, juhtseadiste minimaalset tugevust ja kabiini materjali põlemiskiirust käsitlevates nõuetes, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) nr 1322/2014.

(7)

Määrust (EL) nr 167/2013 ja delegeeritud määrust (EL) nr 1322/2014 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 167/2013 I lisa muudatus

Määruse (EL) nr 167/2013 I lisas asendatakse 38. real sõidukikategooriate Ca ja Cb veerus märge „NA“ märkega „X“.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 1322/2014 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artiklis 12 asendatakse sõnad „T2-, T3- ja T4.3-kategooria sõidukite“ sõnadega „T2/C2-, T3/C3- ja T4.3/C4.3-kategooria sõidukite“;

(2)

V peatükis lisatakse artikkel 35a:

„Artikkel 35a

Üleminekusätted

1.   Kuni 26. juunini 2018 peavad liikmesriikide ametiasutused jätkama tüübikinnituste andmist põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite tüüpidele või süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüüpidele käesoleva määruse 25. juunil 2018 kehtiva redaktsiooni kohaselt.

2.   Kuni 31. detsembrini 2018 peavad liikmesriigid lubama turule lasta, registreerida või kasutusele võtta põllu- ja metsamajanduses kasutatavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis põhinevad tüübil, mis on saanud tüübikinnituse käesoleva määruse 25. juunil 2018 kehtiva redaktsiooni kohaselt.“;

(3)

I lisas lisatakse pealkirja „Märkus“ all olevasse teksti järgmine lõik:

„Kohaldatakse käesolevas tabelis loetletud UNECE eeskirjade üleminekusätteid, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud konkreetsed alternatiivsed kuupäevad. Aktsepteeritakse ka eeskirjadele vastavust kooskõlas käesolevas tabelis loetletud muudatustest hilisemate muudatustega.“;

(4)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

(5)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti B muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3.8.2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Vajaduse korral kontrollitakse külmahapruse omadusi kooskõlas punktides 3.8.2.1–3.8.2.7 esitatud nõuetega või punktis 3.8.3 esitatud nõuetega.“;

b)

lisatakse punkt 3.8.3:

„3.8.3.

Vastupidavust külmahaprusele võib tõendada, kohaldades käesoleva punkti B alapunkti 3 eeskirju ja juhiseid temperatuuril – 18 °C või sellest madalamal temperatuuril. Enne dünaamilist katset jahutatakse katsetatav kaitsekonstruktsioon ja kõik paigaldamistarvikud temperatuurini – 18 °C või sellest madalama temperatuurini.“;

(6)

VI lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Kui ei ole sätestatud teisiti, on punktis B osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline katse) standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD katsestandard nr 3, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“;

(7)

VII lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Kui ei ole sätestatud teisiti, on punktis B osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD katsestandard nr 8, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“;

(8)

VIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti B alapunkt 3.11.2 asendatakse järgmisega:

„3.11.2.

Vajaduse korral kontrollitakse külmahapruse omadusi kooskõlas punktides 3.11.2.1–3.11.2.7 esitatud nõuetega.“;

b)

VIII lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Kui ei ole sätestatud teisiti, on punktis B osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline katse) standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD katsestandard nr 4, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“;

(9)

IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale;

(10)

X lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale;

(11)

XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale;

(12)

XIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktile 3.1.3 lisatakse järgmine lõik:

„tootja valikul võib teha täiendavalt vabatahtliku müra mõõtmise, kusjuures mootor on seisatud ja lisaseadmed, nagu ventilaatorid, klaasisoojendid ja muud elektrilised seadmed töötavad täisvõimsusel;“;

b)

lisatakse punkt 3.2.2.2.2:

„3.2.2.2.2.

vabatahtliku kolmanda mõõtmise vältel on mootor seisatud ja lisaseadmed, nagu ventilaatorid, klaasisoojendid ja muud elektrilised seadmed töötavad täisvõimsusel;“;

(13)

XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale;

(14)

XV lisas asendatakse punkt 3.3.2 järgmisega:

„3.3.2.

Ülemine aste või pulk peab olema sõidukist lahkuvale isikule kergesti nähtav ja ligipääsetav. Järjestikku paiknevate astmete või pulkade vertikaalne vahemaa peab olema võrdne. Siiski on lubatud 20 mm suurune hälve.“;

(15)

XVIII lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Välja arvatud numeratsioon, on punktis B sätestatud nõuded identsed OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline katse) standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD katsestandard nr 4, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“;

(16)

XXII lisa punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Müradeklaratsioon

Kasutusjuhendis tuleb esitada müratase juhi kõrva juures, iga lisas XIII sätestatud katsetingimuse puhul või alternatiivina OECD katsestandardi nr 5 kohase mürataseme katse tulemused vastavalt selle katseprotokolli näidise punktile 4.“;

(17)

XXIII lisa punkt 1.2.1 asendatakse järgmisega:

„1.2.1.

Juhtseadised nagu roolirattad või juhthoovad, käigukangid, juhtkangid, vändad, pedaalid ja lülitid tuleb valida, kujundada, ehitada ja paigaldada selliselt, et nende aktiveerimisjõud, töömaht, asukoht, töömeetod ja värvikood on kooskõlas standardiga ISO 15077:2008, sealhulgas selle standardi A ja C lisa sätetega.“;

(18)

XXVII lisa punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kabiini materjali põlemiskiirus

Kabiinisisese materjali (nagu istme-, seina-, põranda- ja laekatted, kui need olemas on) põlemiskiirus ei tohi ületada 150 mm/min, kui neid katsetatakse kooskõlas standardiga ISO 3795:1989 või standardiga FMVSS302.“

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 60, 2.3.2013, lk 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  Komisjoni 19. septembri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1322/2014, millega täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite konstruktsiooni ja üldise tüübikinnituse nõuete osas (ELT L 364, 18.12.2014, lk 1).


I LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 II lisa tabel asendatakse järgmisega:

„OECD katsestandardi nr […] alusel esitatav katsearuanne

Valdkond

Väljaanne

Kohaldatavus

Alternatiivne katsearuanne ELi katsearuandele, mis esitatakse järgmise alusel

3

Põllu- ja metsamajanduslike traktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametlikud katsed

(dünaamiline katse)

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T1, T4.2 ja T4.3

VI lisa

XVIII lisa (kui turvavöö kinnituspunkte on katsetatud)

4

Põllu- ja metsamajanduslike traktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametlikud katsed

(staatiline katse)

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T1/C1, T4.2/C4.2 ja T4.3/C4.3

VIII lisa ja

XVIII lisa (kui turvavöö kinnituspunkte on katsetatud)

5

Põllu- ja metsamajandustraktorite juhtimiskoha (-kohtade) mürataseme ametlikud katsed

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T ja C

XIII lisa

6

Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite esiossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametlikud katsed

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T2/C2, T3/C3 ja T4.3/C4.3

IX lisa (kui kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni kaitsevõime nõuete täitmist on katsetatud ja need nõuded on täidetud) ja

XVIII lisa (kui turvavöö kinnituspunkte on katsetatud)

7

Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametlikud katsed

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T2/C2, T3/C3 ja T4.3/C4.3

X lisa (kui kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni kaitsevõime nõuete täitmist on katsetatud ja need nõuded on täidetud) ja

XVIII lisa (kui turvavöö kinnituspunkte on katsetatud)

8

Põllu- ja metsamajanduslike roomiktraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametlikud katsed

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

C1, C2, C4.2 ja C4.3

VII lisa ja

XVIII lisa (kui turvavöö kinnituspunkte on katsetatud)

10

Põllu- ja metsamajanduslike traktorite langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide ametlikud katsed

2017. aasta väljaanne

-2017. aasta veebruar-

T ja C

XI lisa

C osa“.


II LISA

Delegeeritud määruse (EL) 1322/2014 IX lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Punkti B muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 1.3.1 asendatakse järgmisega:

„1.3.1.   Esialgne mõiste: ratta või rööpme kesktasand

Ratta või rööpme kesktasand on võrdsel kaugusel kahest tasandist, kus asuvad rattavelje välispinna välisservad.“;

b)

punkti 1.3.2 lisatakse järgmine lause:

„Roomiktraktorite puhul on rattarööbe kummagi roomiku kesktasapinna vaheline kaugus.“;

c)

punkti 1.4 lisatakse järgmine lause:

„Roomikutega varustatud traktorite puhul: veorataste telgesid läbiva keskmise pikitasapinnaga risti asetsevate vertikaaltasapindade vaheline kaugus.“;

d)

punktid 2.1.2 ja 2.1.3 asendatakse järgmisega:

„2.1.2.

suuremate rehvide või roomikutega varustatud ühe telje jäik või reguleeritav minimaalne rööpmelaius on alla 1 150 mm. Eeldatakse, et suuremate rehvide või roomikutega telje rööbe on seatud mitte laiemaks kui 1 150 mm. Teise telje rööbet peab olema võimalik seada selliselt, et kitsamate rehvide või roomikute välimised ääred ei ulatu kaugemale teise telje rehvide või roomikute välisäärtest. Kui mõlema telje veljed ja rehvid või roomikud on samas mõõdus, peab jäik või reguleeritav rööpmelaius olema vähem kui 1 150 mm;

2.1.3.

traktori tühikaalule vastav mass vahemikus 400–3 500 kilogrammi, kaasa arvatud ümbermineku kaitsekonstruktsioon ja tootja soovitatud suurima mõõduga rehvid või roomikud. Suurim lubatud mass on 5 250 kg ning massikoefitsient (suurim lubatud mass/etalonmass) ei tohi olla suurem kui 1,75;“;

e)

punkti 3.1.2.3 lisatakse järgmine lause:

„Juhul kui traktor on varustatud roomikutega, määrab tootja kindlaks rööpmete laiuse.“;

f)

punkti 3.1.3.2 teine ja kolmas lause asendatakse järgmisega:

„Kui traktor on maad puudutavatel ratastel ebakindlas tasakaalus, peab see nurk olema vähemalt 38°. Katse tehakse üks kord täielikult paremale lukku pööratud roolirattaga ja teine kord täielikult vasakule lukku pööratud roolirattaga.“;

g)

punkti 3.1.4.3.1 muudetakse järgmiselt:

i)

traktorit iseloomustavate andmete rida B0 asendatakse järgmisega:

B0

(m)

tagumise rehvi või roomiku laius;“;

ii)

traktorit iseloomustavate andmete read D2 ja D3 asendatakse järgmisega:

D2

(m)

esirehvide või -roomikute kõrgus täieliku teljekoormuse juures;

D3

(m)

tagarehvide või -roomikute kõrgus täieliku teljekoormuse juures;“;

iii)

traktorit iseloomustavate andmete reas S asendatakse sõnad „Rööpmelaiuse (S) ja rehvilaiuse (B0) summa peab olema suurem kui kaitsekonstruktsiooni laius B6.“ sõnadega „Tagumise rööpmelaiuse (S) ja rehvi- või roomikulaiuste (B0) summa peab olema suurem kui kaitsekonstruktsiooni laius B6.“;

h)

punkt 3.1.4.3.2.2 asendatakse järgmisega:

„3.1.4.3.2.2.

pöörlemistelg on traktori pikisuunalise teljega paralleelne ning läbib esimese ja tagumise allamäge jääva ratta või roomiku kontaktpindade keskme;“;

i)

punkti 3.1.5.1 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Kaugus raskuskeskme ja tagatelje (L3 ) või esitelje (L2 ) vahel arvutatakse traktori massi jaotumise põhjal taga- ja esirataste või taga- ja esiroomikute vahel.“;

j)

punkt 3.1.5.2 asendatakse järgmisega:

„3.1.5.2.   Tagarehvide või -roomikute (D3 ) ja esirehvide või -roomikute (D2 ) kõrgus

Mõõdetakse rehvi või roomikute kõrgeima punkti kaugus maapinnast (joonis 6.5); esi- ja tagarehvide või esi- ja tagaroomikute puhul kasutatakse sama meetodit.“;

k)

punkti 3.1.5.4 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Löögipunkt määratakse kindlaks kaitsekonstruktsiooniga tangentsiaalsel tasandil, mis läbib esi- ja tagarehvide või esi- ja tagaroomikute ülemiste väliste punktide moodustatud joont (joonis 6.7).“;

l)

punkti 3.1.5.6 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Löögipunkt määratakse kindlaks kapotikaane ja kaitsekonstruktsiooniga tangentsiaalsel tasandil, mis läbib esirehvi või -roomiku ülemisi väliseid punkte (joonis 6.7). Mõõtmised tehakse kapotikaane mõlemal küljel.“;

m)

punktis 3.1.5.9 asendatakse esimene ja teine lõik pealkirja „Esitelje keskpunkti kõrgus (H0)“ all järgmisega:

„Esitelje keskpunkti vertikaalkaugus esirataste või -roomikute telje keskpunktist (H01 ) peab olema esitatud tootja tehnilises aruandes ja see tuleb järele vaadata.

Mõõdetakse esirataste või -roomikute telje keskpunkti vertikaalkaugus maapinnast (H02 ) (joonis 6.8).“;

n)

punktid 3.1.5.10 ja 3.1.5.11 asendatakse järgmistega:

„3.1.5.10.   Tagumine rööpmelaius (S)

Mõõdetakse minimaalne tagumine rööpmelaius suurimate tootja täpsustatud rehvide või roomikute kasutamise korral (joonis 6.9).

3.1.5.11.   Tagumise rehvi või roomiku laius (B0 )

Mõõdetakse tagumise rehvi või roomiku välis- ja sisetasandi vaheline kaugus rehvi ülaosas (joonis 6.9).“;

o)

punkt 3.2.1.3.4 asendatakse järgmisega:

„3.2.1.3.4.

Rööpmelaius tuleb reguleerida selliselt, et rehvid või roomikud tugevuskatse ajal kaitsekonstruktsiooni ei toetaks, kui see on võimalik. Kui katsed tehakse staatilise menetluse kohaselt, võib rattad või roomikud eemaldada.“;

p)

punkt 3.2.2.2.4 asendatakse järgmisega:

„3.2.2.2.4.

Kui traktori kere ja rataste või roomikute vahel on vedrustus, peab see olema katsete ajal blokeeritud.“;

q)

punkt 3.2.5.4 asendatakse järgmisega:

„3.2.5.4.   Muljumiskatsel kasutatav seade

Joonisel 6.10 kujutatud seadmega peab olema võimalik rakendada kaitsekonstruktsioonile allapoole suunatud jõudu ligikaudu 250 mm laiuse jäiga prussi abil, mis on universaalliigenditega kinnitatud koormust avaldava mehhanismi külge. Tuleb kasutada sobivaid teljetugesid, et traktori rehvidele või roomikutele ei mõjuks muljumisjõud.“;

r)

punkti 3.3.2.2 viimase lõigu viimane lause asendatakse järgmisega:

„Selle hindamiseks peavad esi- ja tagarehvid või esi- ja tagaroomikud ning rööpmelaius vastama tootja täpsustatud väikseimale standardmõõdule.“;

s)

joonis 6.5 asendatakse järgmisega:

Joonis 6.5

Andmed, mida on vaja, et teha arvutuse teel kindlaks ruumiline rullumiskäitumine traktori ümberpaiskumisel

Image

Märkus: D2 ja D3 mõõdetakse täieliku teljekoormuse juures.“;

t)

punkti 5.3.1 viimasesse lõiku lisatakse järgmine lause:

„Juhul kui traktor on varustatud roomikutega, määrab tootja kindlaks rööpmete laiuse.“;

u)

Osa B4 („Virtuaalkatsete suhtes kehtivad nõuded“) lisatakse järgmine lõik:

„Roomikutega varustatud traktorite puhul tuleb algmudelis asendada järgmised read:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“: LOCATE 13, 29: PRINT ““

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=“

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=“;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=“;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=“;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

kui see on asjakohane“;

(2)

IX lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Välja arvatud B2 ja B3 osa numeratsioon, mida on ühtlustatud kogu lisa lõikes, on punktis B osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike traktorite esiossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD standard 6, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“

III LISA

Delegeeritud määruse (EL) 1322/2014 X lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Punkti A lisatakse alapunkt 3:

„3.

Lisaks punkti 2 nõuetele peavad olema täidetud kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni (ROPS) toimivusnõuded, mis on sätestatud B3 osas.“;

(2)

Punkti B muudetakse järgmiselt:

(1)

punkt 3.1.2.2.5 asendatakse järgmisega:

„3.1.2.2.5.

Konstruktsiooni tagaosa külg, millele rakendatakse esimene koormus, peab olema see külg, mis katse tegijate arvates saab konstruktsiooni jaoks koormusi kõige ebasoodsamates tingimustes. Külgkoormust tuleb rakendada traktori keskpikitasandi küljele, mis asub selle külje vastas, millele rakendati pikisuunalist koormust. Koormust tuleb eest rakendada kaitsekonstruktsiooni keskpikitasandi samale küljele, millele rakendati külgkoormust.“;

(2)

lisatakse järgmine B3 osa:

„B3   NÕUDED KOKKUKÄIVA ÜMBERMINEKU KAITSEKONSTRUKTSIOONI KAITSEVÕIME KOHTA

5.1.   Kohaldamisala

Käesolevas osas sätestatakse minimaalsed kaitse- ja katsenõuded tagaossa paigaldatud kokkukäiva kaitsekonstruktsiooni kohta, mille juht tõstab seistes käsitsi üles ja/või laseb alla (kas koos osalise abisüsteemiga või ilma) ning mis lukustatakse käsi- või automaatjuhtimisega.

5.2.   Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid:

5.2.1.   „käsitsijuhtimisega kokkukäiv kaitsekonstruktsioon (ROPS)“– tagaossa paigaldatud kahepostiline kaitsekonstruktsioon, mille juht ise käsitsi üles tõstab või alla laseb (kas koos osalise abisüsteemiga või ilma);

5.2.2.   „automaatselt kokkukäiv kaitsekonstruktsioon“– tagaossa paigaldatud kahepostiline kaitsekonstruktsioon, mille tõste-/langetamissüsteem on täisautomaatne;

5.2.3.   „lukustussüsteem“– seade, millega lukustatakse käsi- või automaatjuhtimisega kaitsekonstruktsioon kas ülestõstetud või allalastud asendisse;

5.2.4.   „käsitsemisala“– tootja määratletud ümbermineku kaitsekonstruktsiooni ala ja/või kaitsekonstruktsioonile paigaldatud lisakäepide, millega juht võib teostada tõstmis-/langetamistoiminguid;

5.2.5.   „käsitsemisala juurdepääsetav osa“– ala, millest juht kaitsekonstruktsiooni üles tõstmisel ja alla laskmisel kinni võtab; see ala määratakse kindlaks käsitsemisala ristlõigete geomeetrilise keskpunktina;

5.2.6.   „juurdepääsetav ala“– ruum, milles seisev juht saab rakendada jõudu kaitsekonstruktsiooni ülestõstmiseks ja allalaskmiseks;

5.2.7.   „muljumiskoht“– koht, kus traktori osad liiguvad üksteise või liikumatute osade suhtes nii, et see võib põhjustada inimese või tema kehaosade muljumist;

5.2.8.   „rebenemiskoht“– koht, kus traktori osad liiguvad üksteise või muude osade suhtes nii, et see võib põhjustada inimese või tema kehaosade muljumise või rebenemise;

5.2.9.   „seismiskoht“– koht traktori platvormil, kuhu pääseb juhtimiskoha peamise juurdepääsu kohalt ja kus on piisavalt ruumi seisvale juhile.

5.3.   Käsitsijuhtimisega kokkukäiv kaitsekonstruktsioon

5.3.1.   Katse eeltingimused

5.3.1.1.   Käsitsemisala

Käsitsijuhtimine toimub seistes ning kasutatakse ühte või mitut turvakaare käsitsemisalas asuvat käepidet.

Turvakaart saab käsitseda maapinnalt või platvormil olevalt seismiskohalt (joonised 7.8a ja 7.8b).

Juht saab käsitseda turvakaart paralleelselt selle trajektooriga või trajektoori ees.

Lubatud on mitmejärguline protsess, mis hõlmab juhi mitut asendit ja mitut käsitsemisala.

Käsitsemisala peab olema selgelt ja püsivalt tähistatud (joonis 7.9).

Ala peab olema projekteeritud selliselt, et puuduksid teravad servad, nurgad ja karedad pinnad, mis võivad juhti vigastada.

Ala võib asuda traktori ühel või mõlemal küljel ning moodustada turvakaare või lisakäepidemete konstruktsioonielemendi. Käsitsemisalal ei tohi turvakaare käsitsi üles tõstmine ja alla laskmine tekitada juhile rebestusi, muljumisvigastusi ega ohtu kontrollimatute liigutuste tõttu.

5.3.1.2.   Juurdepääsetavad alad

Kolm juurdepääsetavat ala, millel rakendatakse erinevat lubatud jõudu ja mis on määratletud horisontaaltasapinna ja traktori välisdetailidega kokku puutuvate vertikaaltasapindade suhtes, mis piiravad juhi asendit või asendimuutust (joonis 7.10).

I ala: mugavalt juurdepääsetav ala

II ala: ilma keha ette kallutamata juurdepääsetav ala

III ala: keha ette kallutades juurdepääsetav ala

Turvakaare käsitsemine selle trajektooriga paralleelselt

 

Juhi asendit ja liikumist piiravad takistused. Need traktori osad on kindlaks määratud takistuse välisservadega külgnevate vertikaaltasapindadega.

 

Kui juhil on vaja turvakaare käsitsijuhtimise ajal jalgu liigutada, võib ta muuta oma asendit kas turvakaare liikumissuunaga vertikaalset tasapinda mööda või üksnes eelnevaga paralleelset ühte paralleeltasapinda mööda, et takistust vältida. Üldine asendimuutus on kombinatsioon sirglõikudest, mis on paralleelsed ja risti turvakaare trajektooriga. Ristisuunaline asendimuutus on lubatud eeldusel, et juht tuleb turvakaarele lähemale. Juurdepääsetavat ala mõistetakse eri juurdepääsetavate alade kogualana (joonis 7.11).

Turvakaare käsitsemine selle trajektoori ees:

 

II ja III ala laiendusi peetakse juurdepääsetavateks aladeks vaid turvakaare käsitsemisel selle trajektoori ees (joonis 7.12). Nendes laiendustes on käsitsemiseks vastuvõetav jõud sama kui vastavalt II ja III alal.

 

Kui juhil on vaja turvakaare käsitsijuhtimise ajal liikuda, peab saama asendit muuta ilma, et turvakaare trajektooriga paralleelsel tasapinnal oleks takistusi.

Sel juhul mõistetakse juurdepääsetavat ala eri juurdepääsetavate alade kogualana.

5.3.1.3.   Seismiskoht

Kõik tootja deklareeritud seismiskohad platvormil peavad olema juurdepääsetavad juhtimiskoha peamise juurdepääsu kohalt ja vastama järgmistele nõuetele:

seismiseks ettenähtud kohas peab olema piisavalt ruumi juhi mõlema jala jaoks ning, pind peab olema tasane ja libisemiskindel; sõltuvalt sõiduki ehitusest võib see koosneda kahest eraldi pinnast ja selleks võivad olla ka sõiduki osad. See peab olema paigutatud nii, et juht saab nõutavat toimingut tehes säilitada tasakaalu ja see peab olema samal kõrgustasandil ± 50 mm hälbega.

Sõiduk tuleb varustada selliste käepideme(te)ga ja/või piiretega, et oleks võimalik kolme punkti kontakt. Selle nõude täitmiseks saab kasutada ka sõiduki osi.

Seismiskohta peetakse piisavalt suureks, kui selle pind on ristlõikes vähemalt 400 mm küljepikkusega ruut (joonis 7.13).

Alternatiivse võimalusena võib seismiskoha nõude täitmiseks ette näha piisava ruumi ühe jala jaoks tasasel pinnal ja ühe põlve jaoks istmel.

5.3.1.4.   Katsetingimused

Traktoril tuleb kasutada tootja soovitatud suurima läbimõõdu ja selle läbimõõdu juures väikseima ristlõikega rehve. Rehvide rõhk peab vastama tootja poolt põllutöödeks ette nähtule.

Tagarattad peavad olema reguleeritud kitsaimale rööpmelaiusele; esirattad peavad olema reguleeritud samale rööpmelaiusele nii lähedale kui võimalik. Kui esirataste puhul on võimalik valida kahe erineva rööpme vahel, mis võrdselt erinevad kitsaimast tagumisest rööpmest, tuleb valida neist kahest laiem.

5.3.2.   Katsemenetlus

Katse eesmärk on mõõta turvakaare tõstmiseks ja langetamiseks vajaminevat jõudu. Katse viiakse läbi staatilistes tingimustes: esmast turvakaare liigutamist ei toimu. Turvakaare tõstmiseks ja langetamiseks vajamineva jõu iga mõõtmine tehakse turvakaare trajektoori puutuja suunas ja nii, et see läbib käsitsemisala ristlõikelist geomeetrilist keskpunkti.

Käsitsemisala peetakse juurdepääsetavaks juhul, kui see asub juurdepääsetavates alades või juurdepääsetavate alade kogualas (joonis 7.14).

Turvakaare tõstmiseks ja langetamiseks vajaminevat jõudu mõõdetakse mitmes käsitsemisala juurdepääsetava osa punktis (joonis 7.15).

Esimene mõõtmine teostatakse käsitsemisala juurdepääsetava osa äärmises punktis, kus turvakaar on täiesti alla lastud asendis (punkt 1 joonisel 7.15).

Teine mõõtmine tehakse punktis, kus asub punkt 1 pärast turvakaare pööramist üles, kohta, kus turvakaare trajektoori ristsirge on vertikaalne (punkt 2 joonisel 7.15).

Kolmas mõõtmine teostatakse pärast seda, kui turvakaar on tõstetud käsitsemisala juurdepääsetava osa ülemisse otsa (punkt 3 joonisel 7.15).

Kui kolmanda mõõtmise ajal ei ole turvakaar täiesti üleval, siis tehakse mõõtmine punktist, mis asub käsitsemisala juurdepääsetava osa kõige äärmises punktis, kui turvakaar on täielikult ülemises asendis (punkt 4 joonisel 7.15).

Kui trajektoor ületab punkti 1 ja punkti 3 vahel käsitsemisala juurdepääsetava osa kõige äärmises punktis I ja II ala piiri, teostatakse selles punktis täiendav mõõtmine (joonis 7.16).

Nendes punktides ei tohi suurim jõud ületada alas (I, II või III ala) vastuvõetavat jõudu.

Selleks et mõõta nõutavates punktides rakendatavat jõudu, saab mõõta väärtuse kas vahetult või turvakaare tõstmiseks või langetamiseks vajaliku pöördemomendi mõõtmise kaudu.

5.3.3.   Vastuvõetavuse kriteerium

5.3.3.1.   Jõu suhtes kehtiv nõue

Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni käsitsemiseks vastuvõetav jõud sõltub juurdepääsetavast alast tabelis 7.2 näidatud viisil.

Tabel 7.2.

Lubatavad jõutasemed

Ala

I

II

III

Vastuvõetav jõud (N)

100

75

50

Kui turvakaar on täielikult ülestõstetud või allalastud asendis, on lubatud suurendada vastuvõetavaid jõutasemeid kuni 25 %.

Kui turvakaart käsitsetakse selle trajektoorist eespool, on vastuvõetavaid jõutasemeid lubatud suurendada kuni 25 %.

Allalaskmise toimingu ajal on lubatud suurendada vastuvõetavaid jõutasemeid kuni 50 %.

5.3.3.2.   Täiendavad nõuded

Turvakaare käsitsi ülestõstmine ja allalaskmine ei tohi tekitada juhile rebestusi, muljumisvigastusi ega ohtu kontrollimatute liigutuste tõttu.

Muljumispunkti ei peeta juhi kätele ohtlikuks, kui käsitsemisalas on turvakaare ja traktori liikumatute osade vahelised kaugused vähemalt 100 mm käte, randmete ja rusika puhul ning 25 mm sõrmede puhul (ISO 13854:1996). Ohutuid kauguseid kontrollitakse vastavalt käsitsemisviisile, mille tootja on kasutusjuhendis ette näinud.

5.4.   Käsilukustussüsteem

Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni ülestõstetud/allalastud asendisse lukustamiseks paigaldatud seade peab olema projekteeritud järgmiselt:

seda peab saama seistes käsitseda üks juht ning see peab asuma ühel juurdepääsetavatest aladest;

olema kaitsekonstruktsioonist raskesti eemaldatav (nt lukustuspoltidena või fikseerivate poltidena küljespüsivad poldid);

peab vältima segadust seoses lukustustoiminguga (ära tuleb näidata poltide täpne asukoht);

peab vältima detailide soovimatut eemaldamist või kadumist.

Kui turvakaare ülestõstetud/allalastud asendisse lukustamise seadmed on tihvtid, peab neid olema võimalik kergesti sisse-välja lükata. Kui selleks on vaja rakendada turvakaare suhtes jõudu, peab see vastama punktide 1 ja 3 või 4 nõuetele (vt punkt 5.3).

Kõik muud lukustusseadmed tuleb projekteerida ergonoomiliselt, mille kohaselt ei või eriti nende kuju ega jõud põhjustada muljumis- ega rebenemisohtu.

5.5.   Automaatlukustussüsteemi eelkatse

Käsitsijuhtimisega kokkukäivale kaitsekonstruktsioonile paigaldatud automaatlukustussüsteemi suhtes tuleb teostada enne kaitsekonstruktsiooni tugevuse katset eelkatse.

Turvakaar reguleeritakse allalastud asendist ülemisse lukustusasendisse ja tagasi. Need toimingud moodustavad ühe tsükli. Täita tuleb 500 tsüklit.

Seda võib teha käsitsi või välise energiaallika abil (hüdrauliline, pneumaatiline või elektriline täiturseade). Mõlemal juhul rakendatakse jõudu tasapinna suunas, mis on paralleelne turvakaare trajektooriga ja läbib käsitsemisala. Turvakaare pöörlemissagedus on pidev ja väiksem kui 20 p/s.

Pärast 500 tsüklit ei tohi ülemises asendis turvakaare suhtes rakendatud jõud olla rohkem kui 50 % lubatavast jõust (tabel 7.2).

Turvakaare lahtilukustamine toimub vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Pärast 500 tsükli täitmist ei tohi lukustussüsteemi hooldada ega parandada.

Märkus 1. Eelkatset võib nõuda ka automaatselt kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni suhtes. Katse tuleb viia läbi enne kaitsekonstruktsiooni tugevuse katset.

Märkus 2. Eelkatse võib viia läbi tootja. Sel juhul esitab tootja kontrolliasutusele sertifikaadi, milles on kinnitatud katse nõuetekohast läbiviimist ning seda, et pärast 500 tsükli läbimist ei ole lukustussüsteemi hooldatud ega reguleeritud. Kontrolliasutus kontrollib seadme töökindlust ühe tsükli jooksul, mis seisneb turvakaare tõstmises ülemisse lukustusasendisse ja tagasi alla laskmises.

Image

Joonis 7.8 a

Maapinnalt

Joonis 7.8 b

Platvormilt

Image

Joonis 7.9

Käsitsemisala

Käsitsemisala

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image

Joonis 7.14

Käsitsemispiirkonna juurdepääsetava osa näide

Juurdepääsetavad alad

Käsitsemisala trajektoor

Käsitsemisala juurdepääsetav osa

Image

Joonis 7.15

Punktid, milles tuleb kontrollida jõu suhtes kehtivaid nõudeid

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Image

Joonis 7.16

Täiendav punkt, milles tuleb kontrollida jõu suhtes kehtivaid nõudeid

Täiendav punkt

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

“;

(3)

X lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus (1) järgmisega:

„(1)

Välja arvatud B2 ja B3 osa numeratsioon, mida on ühtlustatud kogu lisa lõikes, on punktis B osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD standard 7, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“

IV LISA

Delegeeritud määruse (EL) 1322/2014 XI lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Punkti C muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 3.1.3 asendatakse järgmisega:

„3.1.3.

Kaitsekonstruktsioon võib olla ette nähtud ainult juhi kaitsmiseks kukkuva eseme eest. Juhi jaoks võib konstruktsiooni peale olla võimalik paigaldada vähem või rohkem ajutise ilmastikukaitse. Tavaliselt eemaldab juht selle sooja ilma korral. Siiski on olemas püsikattega kaitsekonstruktsioone ning soe õhk ventileeritakse akende või klappide kaudu. Kuna kõnealune kate võib lisada konstruktsioonile tugevust ning eemaldatav kate ei pruugi õnnetuse toimumise ajal traktorile paigaldatud olla, eemaldatakse katseks kõik osad, mida juht niimoodi ära võtta saab. Avatavad uksed ja aknad eemaldatakse katse ajaks või kinnitatakse avatud asendisse, et need ei lisaks kaitsekonstruktsioonile tugevust.“;

b)

lisatakse järgmine punkt 3.1.3.1:

„3.1.3.1.

Kui ohutu ruumi vertikaalprojektsioonil on avatav katuseluuk, võib tootja taotlusel tema vastutusel ja vastavalt tema juhistele teha katse nii, et katuseluuk on:

suletud ja lukustatud asendis,

avatud asendis,

eemaldatud.

Igal juhul peavad punktis 3.3 esitatud nõuded olema täidetud ja katsetingimuste kirjeldus tuleb esitada katsearuandes.

Käesolevate eeskirjade ülejäänud osas osutatakse ainult kaitsekonstruktsiooniga tehtavatele katsetele. Seda tuleb mõista nii, et selles sisaldub ka traktori alaline kate.

Spetsifikatsioonidesse tuleb lisada kõigi ajutiste katete kirjeldus. Enne katset eemaldatakse kõik klaasist või sarnasest haprast materjalist osad. Traktori ja kaitsekonstruktsiooni osad, mis võivad katse ajal asjatult kahjustada saada ning mis ei mõjuta kaitsekonstruktsiooni tugevust ega mõõtmeid, võib tootja soovi korral enne katset eemaldada. Katse ajal ei või teha parandusi ega kohandusi. Kui on vaja teha mitu kukkumiskatset, võib tootja esitada mitu identset katsenäidist.“;

c)

tabeli 10.2 ette lisatakse punkt 3.6.2.8:

„3.6.2.8.

Teise võimalusena saab nende nõuete täitmist kontrollida rakendades katseesemele lööki olukorras, kus kõikide konstruktsioonielementide temperatuur on – 18 °C või madalam.“;

d)

joonise 10.3 pealkiri asendatakse järgmisega:

Joonis 10.3

Langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni minimaalne katsekonfiguratsioon

Katsestendil oma tavapärasesse paigalduskohta jäigalt kinnitatud kaitsekonstruktsioon“;

(2)

XI lisa selgitavates märkustes asendatakse selgitav märkus 1 järgmisega:

„1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on punktis C osutatud nõuded ja numeratsioon identsed OECD põllu- ja metsamajanduslike traktorite langevate esemete kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi sisu ja numeratsiooniga (OECD standard 10, 2017. aasta väljaanne, veebruar 2017).“

V LISA

Delegeeritud määruse (EL) 1322/2014 XIV lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

3. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

tabelis asendatakse PS nr 1 ja 2 read järgmisega:

„PS nr

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215“;

 

b)

tabelis asendatakse PS nr 699 ja 700 read järgmisega:

„PS nr

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0“;

(2)

liidet 4a muudetakse järgmiselt:

a)

tabelis asendatakse PS nr 1 ja 2 read järgmisega:

„PS nr

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089“;

 

b)

tabelis asendatakse PS nr 699 rida järgmisega:

„PS nr

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062“.

 


6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/831,

5. juuni 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkte a, d, e, h ja i, artikli 11 lõiget 3 ning artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (2) I lisas on kehtestatud liidu loetelu lubatud ainetest, mida võib kasutada toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalides ja -esemetes.

(2)

Pärast määruse (EL) nr 10/2011 viimast muutmist on Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) avaldanud täiendavaid teaduslikke arvamusi konkreetsete ainete kohta, mida võib kasutada toiduga kokkupuutuvates materjalides, ning juba varem lubatud ainete lubatud kasutusalade kohta. Selleks et tagada toiduohutusameti uusimate tulemuste kajastumine määruses (EL) nr 10/2011, tuleks määrust muuta.

(3)

Toiduohutusamet on vastu võtnud arvamused, millega hinnatakse uuesti toidu perkloraadiga saastumist ja inimeste toidukaudset kokkupuudet perkloraadiga (3) (4). Perkloorhappe soolad (perkloraadid) on määruse (EL) nr 10/2011 I lisa tabelisse 1 kantud kui lisaaine või polümeeri tootmise abiaine (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 822). Selle aine suhtes kohaldatakse migratsiooni piirnormi 0,05 mg/kg, mis põhineb toiduga kokkupuutuvatest materjalidest pärit toidu kaudu toimuvat tavapärast kokkupuudet käsitleval eeldusel, et 60 kg kehakaaluga isik tarbib päevas 1 kg toitu. Perkloraadi uuesti hindamisel kehtestas toiduohutusamet lubatud päevadoosiks 0,3 μg kehamassi kg kohta päevas, ning leidis, et kui täiskasvanute lühi- ja pikaajaline toidukaudne kokkupuude perkloraadiga oli normi piires, siis noorema elanikkonna kõigi rühmade puhul ületas see lubatud päevadoosi kõigi toiduga kokkupuuteallikate korral. Selle arvesse võtmiseks tuleks konkreetse aine migratsiooni piirnormi arvutamisel lähtuda toiduga kokkupuutuva materjali kaudu toimuva kokkupuute lubatud päevadoosist ning kohaldada jaotustegurit 10 %. Sellest tulenevalt tuleks perkloraadi migratsiooni piirnormi 0,05 mg/kg vähendada väärtuseni 0,002 mg/kg, et tagada toiduga kokkupuutuvatest plastmaterjalidest pärit perkloraadi migratsiooni ohutus inimeste tervisele.

(4)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (5) fosforishappe tri-2,4-bis(1,1-dimetüülpropüül)fenüülestri ja tri-4-(1,1-dimetüülpropüül)fenüülestri ning asjaomaste segatriestrite segu (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 974 ja CASi nr 939402-02–5) kasutamise kohta. Kõnealuse aine migratsiooni piirnorm on 5 mg toidu kg kohta. Toiduohutusamet jõudis uute teaduslike tõendite põhjal järeldusele, et kui muid piiranguid järgitakse, ei ole kõnealune aine migratsiooni piirnormi suurendamisel toidu kg kohta 5 mg-lt 10 mg-ni tarbijale ohtlik. Seepärast tuleks kõnealuse aine migratsiooni piirnormi toidu kg kohta tõsta 5 mg-lt 10 mg-ni tingimusel, et muud piirangud säilitatakse.

(5)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (6) aine 1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen-2,6-dikarboksüülhappe dimetüülestri kasutamise kohta (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1066 ja CASi nr 23985-75–3). Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et aine ei kujuta endast tarbijale ohtu, kui seda kasutatakse komonomeerina selliste toiduainetega kokkupuutuva mitmekihilise plastmaterjali sisemise kihina kasutatava polüesterkihi tootmisel, mille puhul on määruse (EL) nr 10/2011 III lisa tabelis 2 ette nähtud toidu mudelaine A, B, C ja/või D1 kasutamine. Aine ja selle dimeeride (tsüklilised ja avatud ahelaga) summaarne migratsioon ei tohiks ületada 0,05 mg toidu kg kohta. Seepärast tuleks kõnealune monomeer lisada liidu lubatud ainete loetellu tingimusel, et järgitakse nimetatud spetsifikatsioone.

(6)

Toiduohutusamet võttis vastu heakskiitva teadusliku arvamuse (7) aine [3-(2,3-epoksüpropoksü)propüül]trimetoksüsilaani (toiduga kokkupuutuva materjali aine nr 1068 ja CASi nr 2530-83–8) kasutamise kohta. Toiduohutusamet tegi järelduse, et kuigi ainel on genotoksiline potentsiaal, ei põhjusta see ohtu tervisele, kuna sellega kokkupuude puudub või on väga väike, kui seda kasutatakse sellistes väikese läbilaskvusega plastides sisalduva klaaskiu töötlemisel viimistlusaine komponendina nagu polüetüleentereftalaat (PET), polükarbonaat (PC), polübutüleentereftalaat (PBTP), temperatuurikindlad polüestrid ning epoksübisfenoolvinüülester, mis on mõeldud ühekordseks ja korduvkasutamiseks igasuguse toidu pikaajalisel säilitamisel toatemperatuuril ning korduvaks lühiajaliseks kokkupuuteks igasuguse toiduga kõrgemal või kõrgel temperatuuril. Kuna aine mõnel epoksürühma sisaldaval reaktsioonisaadusel võib olla ka genotoksiline potentsiaal, peaks aine ja selle kõigi reaktsioonisaaduste jääkide piirnorm töödeldud klaaskius olema aine puhul alla 10 μg toidu kg kohta ja reaktsioonisaaduste puhul alla 60 μg toidu kg kohta (hüdrolüüsitud monomeerid epoksürühma sisaldav tsükliline dimeer, trimeer ja tetrameer).

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 10/2011 I lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Plastmaterjale ja -esemeid, mis vastavad määrusele (EL) nr 10/2011, nagu seda kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, võib turule lasta kuni 26. juunini 2019 ja need võivad turule jääda kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(2)  Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).

(3)  EFSA Journal (2017); 15(10):5043.

(4)  EFSA Journal (2014); 12(10):3869.

(5)  EFSA Journal (2017); 15(5):4841.

(6)  EFSA Journal (2017); 15(5):4840.

(7)  EFSA Journal (2017); 15(10):5014.


LISA

Määruse (EL) nr 10/2011 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 1 tabelit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

toiduga kokkupuutuva materjali aineid puudutavad kanded nr 822 ja nr 974 asendatakse järgmisega:

„822

71938

 

Perkloorhappe soolad

Jah

Ei

Ei

0,002

 

 

(4)

974

74050

939402-02-5

Fosforishappe tri-2,4-bis(1,1-dimetüülpropüül)fenüülestri ja tri-4-(1,1-dimetüülpropüül)fenüülestri ning asjaomaste segatriestrite segu

Jah

Ei

Jah

10

 

SML väljendatakse aine fosfit- ja fosfaatvormi, 4-tert-amüülfenooli ja 2,4-di-tert-amüülfenooli summana. 2,4-di-tert-amüülfenooli migratsioon ei tohi ületada 1 mg toidu kilogrammi kohta.“

 

b)

toiduga kokkupuutuva materjali ainete numbrite järjekorras lisatakse järgmised kanded:

„1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen-2,6-dikarboksüülhappe dimetüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada üksnes komonomeerina sellise polüesterkihi tootmiseks, mis toiduga kokku ei puutu ning mida kasutatakse mitmekihilises plastmaterjalis, millel on kokkupuude üksnes sellise toiduga, mille puhul on III lisa tabelis 2 ette nähtud toidu mudelaine A, B, C ja/või D1 kasutamine. 8. veerus esitatud SML-i kohaldatakse aine ja selle dimeeride (tsüklilised ja avatud ahelaga) summa suhtes.

 

1068

 

2530-83-8

[3- (2,3-epoksüpropoksü)propüül]trimetoksüsilaan

Jah

Ei

Ei

 

 

Kasutada üksnes viimistlusaine komponendina sellise väikese läbilaskvusega plasti (polüetüleentereftalaat (PET), polükarbonaat (PC), polübutüleentereftalaat (PBT), temperatuurikindlad polüestrid ning epoksübisfenoolvinüülester) tugevdamiseks kasutatavate klaaskiudude töötlemiseks, mis on ette nähtud igasuguste toiduainetega kokku puutumiseks.

Aine puhul on jääkide piirnorm töödeldud klaaskius alla 0,01 mg toidu kg kohta ja iga reaktsioonisaaduse (hüdrolüüsitud monomeerid ja epoksürühma sisaldavad tsüklilised dimeerid, trimeerid ja tetrameerid) puhul alla 0,06 mg toidu kg kohta.“

 


6.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/832,

5. juuni 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, difenokonasooli, fenamidooni, flubeendiamiidi, fluopikoliidi, folpeedi, fosetüüli, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, propargiidi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 18 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, fenamidooni, folpeedi, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Difenokonasooli, flubeendiamiidi, fluopikoliidi ja fosetüüli jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Propargiidi jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse V lisas.

(2)

Codex alimentarius'e komisjon võttis 11. juulil 2015 vastu codex'i jääkide piirnormid fenamidooni jaoks (2).

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (3) artikli 5 lõike 3 kohaselt arvestatakse toidualaste õigusnormide väljatöötamisel või kohandamisel olemasolevaid või peatselt valmivaid rahvusvahelisi standardeid, välja arvatud siis, kui need standardid või nende asjaomased osad oleksid ebatõhusad või sobimatud vahendid toidualaste õigusnormide õiguspäraste eesmärkide täitmiseks või kui arvestamata jätmine on teaduslikult põhjendatud või kui nende kasutamise tulemusena tekiks liidus sobivaks määratud tasemest erinev kaitsetase. Sama määruse artikli 13 punkti e kohaselt peab liit edendama rahvusvaheliste tehniliste standardite ja toidualaste õigusnormide kooskõla, tagades samas, et liidus ettenähtud kõrge kaitsetase ei langeks.

(4)

Liit esitas codex'i pestitsiidijääkide komiteele reservatsiooni järgmiste pestitsiidide või toodete kombinatsioonide jaoks kavandatud codex'i jääkide piirnormide kohta: fenamidoon (õisik-ristõielised, viliköögivili, v.a kõrvitsalised).

(5)

Seetõttu tuleks fenamidooni codex'i jääkide piirnormid, mida ei ole loetletud põhjenduses 4, lisada määrusesse (EÜ) nr 396/2005 jääkide piirnormidena, välja arvatud juhul, kui neid kohaldatakse selliste toodete suhtes, mida ei ole nimetatud kõnealuse määruse I lisas, või juhul, kui need on kehtivatest jääkide piirnormidest madalamad. Asjaomased codex'i jääkide piirnormid on liidu tarbijatele ohutud (4).

(6)

Seoses menetlusega toimeainet tsümoksaniili sisaldava taimekaitsevahendi kasutamise lubamiseks kaunteta ubade puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(7)

Deltametriini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtkapsa puhul. Difenokonasooli kohta on sellina taotlus esitatud seoses kasutamisega muude õisikkapsaste, rooskapsa, sileda endiiviasiguri, põld-võõrkapsa, spinati ja muu samalaadse lehtköögivilja, salatsiguri ning rabarbri puhul. Fluopikoliidi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtpeedi puhul. Folpeedi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õunte ja pirnide puhul. Fosetüüli kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õunviljade, virsikute ja kartuli puhul. Mandestrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega aprikooside, kirsside, virsikute ja ploomide puhul. Metasakloori kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega Hiina kapsa puhul. Propamokarbi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtpeedi puhul. Pürimetaniili kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega söödava koorega kõrvitsaliste puhul. Sulfoksafloori kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega viinapuu lehtede ja hariliku artišoki puhul. Trifloksüstrobiini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega muude väikeste puuviljade ja marjade, aedsalati ja salatitaimede, portulaki, kaunteta ubade, herneste ja läätsede puhul.

(8)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigete 2 ja 4 kohaselt esitati sellised taotlused flubeendiamiidi kohta seoses kasutamisega USAs aprikooside, virsikute, ploomide ja sojaubade puhul, dinaatriumfosfonaadi kohta seoses kasutamisega USAs pähklite (välja arvatud kookospähklid) puhul ning propargiidi kohta seoses kasutamisega Brasiilias apelsinide ja Indias tee puhul. Taotluste esitajate väitel põhjustab nende ainete lubatud kasutamine vastavates eksportivates riikides kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu on vaja suuremaid jääkide piirnorme, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (5) artikli 53 kohaselt teavitas Ühendkuningriik 8. augustil 2017 komisjoni, et on Drosophila suzukii ootamatu massilise leviku tõttu andnud loa lasta turule toimeainet tsüantraniliprooli sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse pamplite ja vaarikate töötlemiseks. 13. septembril 2017 teavitas Ühendkuningriik artikli 53 kohaselt komisjoni, et on Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis'e, Delia antiqua ja Phytomyza gymnostoma ootamatu massilise leviku tõttu andnud loa lasta turule toimeainet tsüantraniliprooli sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse porrulaugu töötlemiseks. Niisuguste lubade andmine osutus vajalikuks meetmeks, sest kõnealuste kahjurite puhangut ei olnud võimalik ühelgi muul otstarbekal viisil tõhusalt ohjeldata. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 4 kohaselt on Ühendkuningriik lubade andmisest teavitanud ka teisi liikmesriike, komisjoni ja Euroopa Toiduohutusametit (edaspidi „toiduohutusamet“) ning esitanud taotlused eesmärgiga sätestada kõnealuste kultuuride jaoks ajutised jääkide piirnormid.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 53 kohaselt teavitas Kreeka 19. septembril 2017 komisjoni, et on andnud loa lasta turule toimeainet mepikvaati sisaldav taimekaitsevahend, mida kasutatakse puuvilla kasvuregulaatorina. Niisugune loa andmine osutus vajalikuks meetmeks, et vältida saagikadu. Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 4 kohaselt on Kreeka loa andmisest teavitanud ka teisi liikmesriike, komisjoni ja toiduohutusametit, ning esitanud taotluse eesmärgiga sätestada ajutine jääkide piirnorm puuvillaseemnete jaoks.

(11)

Asjaomased liikmesriigid hindasid määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt kõnealuseid taotlusi ja edastasid hindamisaruanded komisjonile.

(12)

Toiduohutusamet hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohte tarbijatele ja vajaduse korral loomadele, ning esitas põhjendatud arvamused kavandatud jääkide piirnormide kohta (6). Toiduohutusamet edastas kõnealused arvamused taotlejatele, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(13)

Toiduohutusamet jõudis oma põhjendatud arvamuses järeldusele, et seoses deltametriini kasutamisega lehtkapsa puhul mõjutavad riskihinnangut määramatused, mis ei ole standardmääramatused. Võttes arvesse, et lehtkapsa osakaal kokkupuutes toidu kaudu tervikuna on väike, on siiski asjakohane kehtestada jääkide piirnormiks 0,15 mg/kg.

(14)

Trifloksüstrobiiniga seoses esitas taotluse esitaja puuduolevad andmed loomsete toodete analüüsimeetodite kohta ning tegi CGA321113 võrdlusstandardi kaubanduslikult kättesaadavaks.

(15)

Mis puutub sojaubade töötlemiseks kasutatavasse flubeendiamiidi, on eksportivas riigis kehtestatud jääkide piirnormiks 0,25 mg/kg. Arvestades, et järelevalve all läbi viidud välikatsetel mõõdetud suurim jääk jäi veidi ülespoole kõnealust väärtust, on asjakohane kehtestada jääkide piirnormiks ümardatud väärtus 0,3 mg/kg.

(16)

Seoses porrulaugu, pamplite ja vaarikate töötlemiseks kasutatava tsüantraniliprooliga tuleks jääkide piirnormid kehtestada ajutiselt kuni 30. juunini 2021.

(17)

Seoses puuvilla töötlemiseks kasutatava mepikvaadiga tuleks puuvillaseemete jaoks jääkide piirnorm kehtestada ajutiselt kuni 30. juunini 2021.

(18)

Kõigi muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik andmeid käsitlevad nõuded on täidetud ja taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad, arvestades tarbija kokkupuute hinnangut Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(19)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamustele ja võttes arvesse käsitletava küsimuse puhul asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(20)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(21)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni ühine toidustandardite programm, codex alimentarius'e komisjon. III ja IV liide, 38. istung, Genf, Šveits, 6.–11. juuli 2015.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) („Teadusalane abi ELi seisukoha ettevalmistamiseks Codexi pestitsiidijääkide komitee 46. istungi jaoks“). EFSA Journal 2014; 12(7): 3737 [182 lk].

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(6)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries“ („Põhjendatud arvamus tsüantraniliprooli jääkide piirnormide kehtestamise kohta vaarikate ja pamplite puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5061 [24 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks“ („Põhjendatud arvamus tsüantraniliprooli jääkide piirnormide kehtestamise kohta porrulaugu puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5124 [24 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods“ („Põhjendatud arvamus tsümoksaniili jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta kaunteta ubade puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5066 [19 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale“ („Põhjendatud arvamus deltametriini jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta lehtkapsa puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 4683 [28 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops“ („Põhjendatud arvamus difenokonasooli jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5143 [28 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans“ („Põhjendatud arvamus flubeendiamiidi jääkide piirnormide kehtestamise kohta aprikooside, virsikute, nektariinide, ploomide ja sojaubade puhul impordi jaoks“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5128 [31 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards“ („Põhjendatud arvamus fluopikoliidi jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta lehtpeedi puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5135 [21 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears“ („Põhjendatud arvamus folpeedi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta õunte ja pirnide puhul“), EFSA Journal 2017; 15(10): 5041 [21 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato“ („Põhjendatud arvamus fosetüül-Al'i jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta pähklite, õunviljade, virsikute ja kartuli puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5161 [36 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums“ („Põhjendatud arvamus mandestrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta aprikooside, kirsside, virsikute/nektariinide ja ploomide puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5148 [22 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton“ („Põhjendatud arvamus mepikvaatkloriidi jääkide piirnormide kehtestamise kohta puuvilla puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5162 [25 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage“ („Põhjendatud arvamus metasakloori jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta Hiina kapsa puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5127 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves“ („Põhjendatud arvamus propamokarbi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta lehtpeedi/peedilehtede puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5055 [22 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea“ („Põhjendatud arvamus propargiidi jääkide piirnormi kehtestamise kohta tsitrusviljade ja tee puhul impordi jaoks“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5193 [25 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel“ („Põhjendatud arvamus pürimetaniili jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta söödava koorega kõrvitsaliste puhul“), EFSA Journal 2018; 16(2): 5145 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes“ („Põhjendatud arvamus sulfoksafloori jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta viinapuu ja sarnaste liikide lehtede ning hariliku artišoki puhul“), EFSA Journal 2017; 15(11): 5070 [23 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops“ („Põhjendatud arvamus trifloksüstrobiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul“), EFSA Journal 2018; 16(1): 5154 [33 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt:

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, fenamidooni, folpeeti, mandestrobiini, mepikvaati, metasakloori, propamokarbi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini käsitlevad veerud asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Tsüantraniliprool

Tsümoksaniil

Deltametriin (cis-deltametriin) (F)

Fenamidoon

Folpeet (folpeedi ja ftaalimiidi summa, väljendatud folpeedina) (R)

Mandestrobiin

Mepikvaat (mepikvaadi ja selle soolade summa, väljendatud mepikvaatkloriidina)

Metasakloor (metaboliitide 479M04, 479M08 and 479M16 summa, väljendatud metasakloorina) (R)

Propamokarb (propamokarbi ja selle soolade summa, väljendatud propamokarbina) (R)

Pürimetaniil (R)

Sulfoksafloor (isomeeride summa)

Trifloksüstrobiin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Tsitrusviljad

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Pähklid

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Õunviljad

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Õunad

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Pirnid

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Küdooniad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Muud

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Luuviljad

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Aprikoosid

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Maguskirsid

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Virsikud

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Ploomid

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Muud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Koguviljad

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Pamplid

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Põldmurakad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Muud

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mustikad

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Jõhvikad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Musta leedri marjad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Muud

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Viigimarjad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Lauaoliivid

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kinkanid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Tähtviljad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Hurmaad

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolanid

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Muud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litšid

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Kaktusviljad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Muud

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banaanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartulid

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Porgand

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Juurseller

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Mädarõigas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Maapirn

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pastinaak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Juurpetersell

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Redis

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Kaalikas

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Naeris

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Muud

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Sibulköögivili

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Küüslauk

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Sibul

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Pesasibul

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Roheline sibul ja talisibul

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Muud

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Viliköögivili

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Harilik paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Baklažaan

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Söödav muskushibisk

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Muud

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Kurk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melon

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Muud

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

Peakapsad

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Peakapsas

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

Nuikapsad

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Põldkännak

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Aedsalat

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Ameerika kollakas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Muud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinat

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Harilik portulak

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Lehtpeet

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Muud

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Kaunköögivili

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Oad (kaunadega)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Oad (kaunadeta)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Herned (kaunadega)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Herned (kaunadeta)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Läätsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Muud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Varsköögivili

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Spargel

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Varsseller

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Salat-apteegitill

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4