ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 91

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
9. aprill 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/548, 6. aprill 2018, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/549, 6. aprill 2018, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/550, 6. aprill 2018, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 684/2009 (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega) II lisa

13

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/551, 6. aprill 2018, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

16

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/552, 6. aprill 2018, millega ajakohastatakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ viiteid teatavate toodete koodidele kombineeritud nomenklatuuris

27

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/1


Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu jõustumise kohta

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on teatanud üksteisele Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu (1) jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Kooskõlas lepingu artikliga 8 jõustus leping seega 4. aprillil 2018.


(1)  ELT L 258, 6.10.2017, lk 4.


MÄÄRUSED

9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/2


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/548,

6. aprill 2018,

millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 30. augusti 2017. aasta määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007, (1) eriti selle artikli 47 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. augustil 2017 vastu määruse (EL) 2017/1509.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kandis 30. märtsil 2018 ühe isiku ja kakskümmend üks üksus selliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid ning määras 15 laeva suhtes varade külmutamise, 25 laeva suhtes sadamasse sissesõidu keelu ning 12 laeva suhtes registreerimise teises riigis.

(3)

Määruse (EL) 2017/1509 XIII ja XIV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1509 XIII ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. aprill 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 224, 31.8.2017, lk 1.


LISA

1)

Allpool loetletud isik ja üksused lisatakse määruse (EL) 2017/1509 XIII lisas esitatud ja artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute ja üksuste loetellu.

„a)   Füüsilised isikud

 

Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Sünniaeg: 20.10.1957

Passinumber: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan korraldas KRDV söeeksporti koos kolmandas riigis tegutseva KRDV vahendajaga ning ta on varem üritanud muudest sanktsioonidest kõrvale hiilida.

b)   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Teised nimed

Asukoht

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Muu teave

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Panama lipu all sõitva aluse HUA FU registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Tegemist on kaubalaevaga, millele lastiti 24. septembril 2017 Najinis KRDVs KRDV süsi.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Laeva CHON MYONG registreeritud omanik. Tegemist on KRDV lipu all sõitva alusega, mille kaudu toimus 2017. aasta detsembri lõpus kütuse tankimine laevalt laevale.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri NAM SAN 8 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale. Samuti aluse HAP JANG GANG 6 omanik.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

ASIA BRIDGE 1 laevajuht ja kommertsdirektor. Hongkongi omandis olev alus, arvatav ASIA BRIDGE 1 sai 19. oktoobril 2017 Huaxin Shippingult ülesande valmistuda sisenemiseks Namposse, KRDVi, et võtta sealt peale Vietnamisse saadetav söelaadung. ASIA BRIDGE 1 sai Huaxin Shipping Ltd. töötajalt, keda ei ole tuvastatud, ülesande valmistuda 8 000 tonni söe pealevõtmiseks ning seejärel sõita Cam Phasse Vietnami. Kaptenil kästi Nampo sadamas seistes laeva nimi ja muud tunnused riidega kinni katta.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands

30.3.2018

Tsang Yung Yuan (teise nimega Neil Tsang) ja Kingly Won üritasid 2017. aastal osaleda ühe kolmanda riigi ettevõttega naftatehingus, mille väärtus oli üle miljoni dollari, et naftat ebaseaduslikult KRDVsse transportida. Kingly Won tegutses selle naftafirma ja ühe Hiina firma vahendajana, kes pöördus Kingly Woni poole, et viimane tema nimel laevakütust ostaks.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri CHON MA SANi registreeritud omanik. KRDV lipu all sõitev CHON MA SAN valmistus tõenäoliselt laevalt laevale tankimiseks 2018. aasta jaanuari lõpus. KRDV lipu all sõitva mootortankeri YU JONG 2 kapten, mille kohta anti 18. novembril 2017 tundmatule KRDVs asuvale kontrollijale teada, et laev üritas oli enne laevalt laevale tankimist tormi vältida. Kapten pakkus, et YU JONG 2 tangiks naftat enne KRDV lipu all sõitvat tankerit CHON MA SAN, sest CHON MA SAN on suurem ning seetõttu sobivam tormi ajal tankimiseks. Pärast seda, kui CHON MA SAN tankis teiselt laevalt kütteõli, tankis YU JONG 2 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise kaudu 1 168 kiloliitrit kütteõli.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri AN SAN 1 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

YU PHYONG 5 registreeritud omanik. YU PHYONG 5 tankis 2017. aasta novembri lõpus laevalt laevale tankimise kaudu 1 721 tonni kütteõli.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankerite SAM JONG 1 ja SAM JONG 2 registreeritud omanik. Arvatakse, et mõlemad laevad importisid KRDVsse rafineeritud naftat, rikkudes sellega 2018. aasta jaanuari lõpus ÜRO sanktsioone.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV lipu all sõitev SAM MA 2, mille omanik on Korea Samma Shipping Company, tankis 2017. aasta oktoobri keskel laevalt laevale naftat ning võltsis dokumente, tankides ühe toimingu käigus peaaegu 1 600 tonni kütteõli. Kaptenile anti käsk laevakerelt kustutada SAMMA SHIPPING ja koreakeelsed sõnad ning asendada need nimega Hai Xin You 606, et varjata laeva KRDV päritolu.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK;

äriregistri number: IMO 5434358

30.3.2018

KRDV tankeri YU JONG 2 registreeritud omanik. Laevale laaditi 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise käigus 1 168  kiloliitrit kütteõli.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Panama lipu all sõitva laeva KOTI laevajuht ja kommertsdirektor. KOTI kaudu toimus 9. detsembril 2017 tõenäoliselt naftatoodete laevalt laevale tankimine KRDV lipu all sõitvale laevale KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV naftatoodete tankeri YU SON laevajuht. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA registreeritud omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri JI SONG 6 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari lõpus nafta pumpamine laevalt laevale. Samale ettevõttele kuuluvad ka alused JI SONG 8 ja WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Ettevõtte omanik on või seda kontrollib Tsang Yung Yuan ning see on seotud KRDV söe ebaseaduslike tarnetega.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Aluse DONG FENG 6 registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 11. juulil 2017 Hamhungis KRDVs eksportimiseks süsi, millega rikuti ÜRO sanktsioone.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

St Kitts-Nevise lipu all sõitvate aluste HAO FAN 2 ja HAO FAN 6 laevajuht ja kommertsdirektor. Alusele HAO FAN 6 lastiti 27. augustil 2017 Nampos KRDVs süsi. Alusele HAO FAN 2 lastiti 3. juunil 2017 Nampos KRDVs Põhja-Korea süsi.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419–201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

XIN GUANG HAI laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 27. oktoobril 2017 Taeanis KRDVs süsi ning mis pidi arvestuslikult saabuma 14. novembril 2017 Cam Phasse Vietnamis, kuid sinna ei saabunud, vaid läks hoopis 18. detsembril 2017 Port Klangi Malaisias.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17–22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Aluse YUK TUNG laevajuht ja kommertsdirektor. Selle aluse kaudu toimus rafineeritud naftatoodete laevalt laevale tankimine.“

2)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1509 XIV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „A. Arestitavad laevad“:

„1.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

2.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

3.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

4.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

5.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

6.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

7.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

8.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

9.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

10.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

11.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

12.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

13.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

IMO: 8408595

14.   Nimi: JI SONG 8

Lisateave

IMO: 8503228

15.   Nimi: HAP JANG GANG 6

Lisateave

IMO: 9066540“

3)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1509 XIV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „B. Laevad, millel on keelatud sadamasse siseneda“:

„9.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

10.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

11.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

12.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

13.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

14.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

15.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

16.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

17.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

18.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

19.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

20.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

21.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

22.   Nimi: ASIA BRIDGE 1

Lisateave

IMO: 8916580

23.   Nimi: XIN GUANG HAI

Lisateave

IMO: 9004700

24.   Nimi: HUA FU

Lisateave

IMO: 9020003

25.   Nimi: YUK TUNG

Lisateave

IMO: 9030591

26.   Nimi: KOTI

Lisateave

IMO: 9417115

27.   Nimi: DONG FENG 6

Lisateave

IMO: 9008201

28.   Nimi: HAO FAN 2

Lisateave

IMO: 8747604

29.   Nimi: HAO FAN 6

Lisateave

IMO: 8628597

30.   Nimi: JIN HYE

Lisateave

IMO: 8518572

31.   Nimi: FAN KE

Lisateave

IMO: 8914934

32.   Nimi: WAN HENG 11

Lisateave

IMO: 8791667

33.   Nimi: MIN NING DE YOU 078

Lisateave

IMO: puudub“


9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/549,

6. aprill 2018,

millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestati kaupade nomenklatuur (edaspidi „kombineeritud nomenklatuur“ või „CN“), mis on esitatud kõnealuse määruse I lisas.

(2)

Kombineeritud nomenklatuuri grupi 17 lisamärkuses 6 on määratletud inuliinisiirup CNi alamrubriikide 1702 60 80 ja 1702 90 80 tähenduses. See on inuliini või oligofruktooside hüdrolüüsil saadud esmatoode ja sisaldab kuivaines kindla koguse fruktoosi vabas vormis või sahharoosina.

(3)

Komisjoni algatusel tehti Euroopa tollilaborite võrgustiku meetme 2 (2) raames määruse (EMÜ) nr 2658/87 artikli 12 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1294/2013 (3) artikli 7 punkti a alapunkti ii põhjal suhkrute ja suhkrut sisaldavate toodete 2016. aasta pädevuskatse (4) („Proficiency Test on Sugars and Sugar Containing Products 2016“). See näitas, et liidu tollilaborid tõlgendavad grupi 17 lisamärkuse 6 fraasi „fruktoos vabas vormis või sahharoosina“ erinevalt.

(4)

Seepärast tuleks kõnealuse lisamärkuse teksti selgitada. Tootes leiduvate suhkrute kogus väljendatuna kuivaine kohta tuleks määrata kõrgefektiivse vedelikkromatograafia meetodil, mis on kõige täpsem olemasolev meetod.

(5)

Õiguskindluse tagamise huvides on seda lisamärkust vaja muuta, lisades olemasolevasse teksti uue lõigu.

(6)

Selleks et tagada kombineeritud nomenklatuuri ühesugune tõlgendamine kogu liidus seoses CNi alamrubriikidega 1702 60 80 ja 1702 90 80 hõlmatud inuliinisiirupi määratlusega, tuleks muuta kombineeritud nomenklatuuri grupi 17 lisamärkust 6.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuri teise osa grupi 17 lisamärkusesse 6 lisatakse järgmine lõik:

Vabas vormis või sahharoosina esineva fruktoosi kogus arvutatuna kuivaine kohta määratakse valemi F + 0,5 S/0,95 järgi, kus F on fruktoosisisaldus ja S sahharoosisisaldus, määratuna kõrgefektiivse vedelikkromatograafia meetodil.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. aprill 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Meede 2 käsitleb tollilaborite võrdlusteste ja meetodite tõestamist.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1294/2013, millega luuakse Euroopa Liidu tollialane tegevusprogramm aastateks 2014–2020 („Toll 2020“) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 624/2007/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 209).

(4)  24. aprillil 2017 Euroopa Komisjoni poolt välja antud ja Euroopa tollilaborite võrgustikule jagatud lõpparuanne.


9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/550,

6. aprill 2018,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 684/2009 (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega) II lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (2) kehtestati kaupade nomenklatuur (edaspidi „kombineeritud nomenklatuur“), et täita ühise tollitariifistiku, liidu väliskaubanduse statistika ning kaupade impordi või ekspordiga seotud muude liidu poliitikavaldkondade nõudeid.

(2)

Teatavate andmeväljade täitmiseks direktiivi 2008/118/EÜ artiklite 21–25 kohaselt vahetatavates sõnumites tuleb kasutada määruse (EÜ) nr 684/2009 (3) II lisas esitatud koode.

(3)

Tooteid, mille suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ (4) sätteid, kirjeldatakse viidetega komisjoni määruses (EÜ) nr 2031/2001 (5) esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodidele.

(4)

Teatavad energiatooted on loetletud määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punkti 11 („Aktsiisikaup“) tabelis ja neid on kirjeldatud viidetega komisjoni määruses (EÜ) nr 2031/2001 esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodidele.

(5)

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa muudatuste põhjal, millest viimased tehti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1925, (6) on teatavate direktiivis 2003/96/EÜ osutatud energiatoodete koodid kombineeritud nomenklatuuris asendatud uute koodidega.

(6)

Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2018/552 (7) kohaselt ajakohastati teatavate direktiivi 2003/96/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate energiatoodetekoode kombineeritud nomenklatuuris, võttes arvesse kombineeritud nomenklatuuri muudatusi, millest viimased tehti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1925.

(7)

Tuleb tagada, et määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punktis 11 („Aktsiisikaup“) loetletud energiatoodete kirjeldamiseks kasutatud kombineeritud nomenklatuuri koodid on need, millele viidatakse direktiivis 2003/96/EÜ, mida on ajakohastatud rakendusotsusega (EL) 2018/552.

(8)

Nõukogu direktiivis 95/60/EÜ (8) ei ole nõutud ühise erimärgistuse kohaldamist CN-koodi 2710 19 21 alla kuuluva reaktiivkütuse suhtes. Seepärast ei tohiks kõnealust koodi kasutada märgistatud petrooli kirjeldamiseks.

(9)

Aktsiisikauba koodi E490 kirjelduses osutatakse paljudele CN-koodidele, kuid direktiivi 2003/96/EÜ artikli 20 lõike 1 punkti c kohaselt peaks kõnealune aktsiisikauba kood hõlmama ainult mõnda neist. Seepärast tuleks selle kirjeldust muuta, et loetletud oleksid ainult asjakohased koodid.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 684/2009 vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punkti 11 („Aktsiisikaup“) tabelis asendatakse koodidega E410–E490, E910 ja E920 tähistatud aktsiisikauba read järgmisega:

EPC

CAT

ÜHIK

Kauba kirjeldus

A

P

D

E410

E

2

Pliid sisaldav bensiin, mis kuulub CN-koodide 2710 12 31 , 2710 12 51 ja 2710 12 59 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E420

E

2

Pliivaba bensiin, mis kuulub CN-koodide 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 ja 2710 12 49 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E430

E

2

Märgistamata gaasiõli, mis kuulub CN- koodide 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ja 2710 20 19 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E440

E

2

Märgistatud gaasiõli, mis kuulub CN- koodide 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ja 2710 20 19 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E450

E

2

Petrool, mis kuulub CN-koodi 2710 19 21 alla, ja märgistamata petrool, mis kuulub CN-koodi 2710 19 25 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E460

E

2

Märgistatud petrool, mis kuulub CN-koodi 2710 19 25 alla (nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E470

E

1

Raske kütteõli, mis kuulub CN- koodide 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 ja 2710 20 39 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

ei

E480

E

2

Tooted, mille kaubanduslik liikumine toimub mahtkaubana ja mis kuuluvad CN- koodide 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 ja 2710 20 90 alla (ainult tooted, mille mahust vähem kui 90 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) destilleerub temperatuuril 210 °C ning vähemalt 65 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) temperatuuril 250 °C ISO 3405 meetodi järgi (samaväärne ASTM D 86 meetodiga)) (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E490

E

2

Tooted, mis kuuluvad CN- koodide 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 ja 2710 19 55 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt c)

ei

ei

jah

E910

E

2

Rasvhappe monoalküülestrid, mille estrite sisaldus on vähemalt 96,5 % massist (FAMAE) ja mis kuuluvad CN-koodi 3826 00 10 alla (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt h)

ei

ei

jah

E920

E

2

Tooted, mis kuuluvad CN-koodide 3824 99 86 , 3824 99 92 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja-vedeldid), 3824 99 93 , 3824 99 96 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja-vedeldid) ja 3826 00 90 alla, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena (direktiiv 2003/96/EÜ, artikkel 20, lõige 1, punkt h)

ei

ei

jah

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 15. septembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. aprill 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(3)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(4)  Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51).

(5)  Komisjoni 6. augusti 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2031/2001, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (EÜT L 279, 23.10.2001, lk 1).

(6)  Komisjoni 12. oktoobri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1925, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 31.10.2017, lk 1).

(7)  Komisjoni 6. aprilli 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/552, millega ajakohastatakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ viiteid teatavate toodete koodidele kombineeritud nomenklatuuris (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 27).

(8)  Nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/60/EÜ gaasiõlide ja petrooli erimärgistamise kohta (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 46).


OTSUSED

9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/16


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/551,

6. aprill 2018,

millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. mail 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/849.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee kandis 30. märtsil 2018 ühe isiku ja kakskümmend üks üksust selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid ning määras 15 laeva suhtes varade külmutamise, 25 laeva suhtes sadamasse sissesõidu keelu ning 12 laeva suhtes registreerimise teises riigis.

(3)

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 I ja IV lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2016/849 I ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 6. aprill 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 141, 28.5.2016, lk 79.


LISA

1)

Allpool loetletud isik ja üksused lisatakse otsuse (ÜVJP) 2016/849 I lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

„A.   Isikud

 

Nimi

Teised nimed

Sünniaeg

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Sünniaeg: 20.10.1957

Passinumber: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan korraldas KRDV söeeksporti koos kolmandas riigis tegutseva KRDV vahendajaga ning ta on varem üritanud muudest sanktsioonidest kõrvale hiilida.

B.   Üksused

 

Nimi

Teised nimed

Asukoht

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Muu teave

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

Panama lipu all sõitva aluse HUA FU registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Tegemist on kaubalaevaga, millele lastiti 24. septembril 2017 Najinis KRDVs KRDV süsi.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

Laeva CHON MYONG 1 registreeritud omanik. Tegemist on KRDV lipu all sõitva alusega, mille kaudu toimus 2017. aasta detsembri lõpus kütuse tankimine laevalt laevale.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri NAM SAN 8 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale. Samuti aluse HAP JANG GANG 6 omanik.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29–31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, China

30.3.2018

ASIA BRIDGE 1 laevajuht ja kommertsdirektor. Hongkongi omandis olev alus, arvatav ASIA BRIDGE 1 sai 19. oktoobril 2017 Huaxin Shippingult ülesande valmistuda sisenemiseks Namposse, KRDVi, et võtta sealt peale Vietnamisse saadetav söelaadung. ASIA BRIDGE 1 sai Huaxin Shipping Ltd. töötajalt, keda ei ole tuvastatud, ülesande valmistuda 8 000 tonni söe pealevõtmiseks ning seejärel sõita Cam Phasse Vietnami. Kaptenil kästi Nampo sadamas seistes laeva nimi ja muud tunnused riidega kinni katta.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands

30.3.2018

Tsang Yung Yuan (teise nimega Neil Tsang) ja Kingly Won üritasid 2017. aastal osaleda ühe kolmanda riigi ettevõttega naftatehingus, mille väärtus oli üle miljoni dollari, et naftat ebaseaduslikult KRDVsse transportida. Kingly Won tegutses selle naftafirma ja ühe Hiina firma vahendajana, kes pöördus Kingly Woni poole, et viimane tema nimel laevakütust ostaks.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri CHON MA SANi registreeritud omanik. KRDV lipu all sõitev CHON MA SAN valmistus tõenäoliselt laevalt laevale tankimiseks 2018. aasta jaanuari lõpus. KRDV lipu all sõitva mootortankeri YU JONG 2 kapten, mille kohta anti 18. novembril 2017 tundmatule KRDVs asuvale kontrollijale teada, et laev üritas oli enne laevalt laevale tankimist tormi vältida. Kapten pakkus, et YU JONG 2 tangiks naftat enne KRDV lipu all sõitvat tankerit CHON MA SAN, sest CHON MA SAN on suurem ning seetõttu sobivam tormi ajal tankimiseks. Pärast seda, kui CHON MA SAN tankis teiselt laevalt kütteõli, tankis YU JONG 2 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise kaudu 1 168 kiloliitrit kütteõli.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri AN SAN 1 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

YU PHYONG 5 registreeritud omanik. YU PHYONG 5 tankis 2017. aasta novembri lõpus laevalt laevale tankimise kaudu 1 721 tonni kütteõli.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankerite SAM JONG 1 ja SAM JONG 2 registreeritud omanik. Arvatakse, et mõlemad laevad importisid KRDVsse rafineeritud naftat, rikkudes sellega 2018. aasta jaanuari lõpus ÜRO sanktsioone.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV lipu all sõitev SAM MA 2, mille omanik on Korea Samma Shipping Company, tankis 2017. aasta oktoobri keskel laevalt laevale naftat ning võltsis dokumente, tankides ühe toimingu käigus peaaegu 1 600 tonni kütteõli. Kaptenile anti käsk laevakerelt kustutada SAMMA SHIPPING ja koreakeelsed sõnad ning asendada need nimega Hai Xin You 606, et varjata laeva KRDV päritolu.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, DPRK;

äriregistri number: IMO 5434358

30.3.2018

KRDV tankeri YU JONG 2 registreeritud omanik. Laevale laaditi 19. novembril 2017 laevalt laevale tankimise käigus 1 168  kiloliitrit kütteõli.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Panama lipu all sõitva laeva KOTI laevajuht ja kommertsdirektor. KOTI kaudu toimus 9. detsembril 2017 tõenäoliselt naftatoodete laevalt laevale tankimine KRDV lipu all sõitvale laevale KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV naftatoodete tankeri YU SON laevajuht. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus nafta pumpamine laevalt laevale.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri PAEK MA registreeritud omanik. Tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari keskel nafta pumpamine laevalt laevale.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, DPRK

30.3.2018

KRDV tankeri JI SONG 6 registreeritud omanik. Arvatakse, et selle tankeri kaudu toimus 2018. aasta jaanuari lõpus nafta pumpamine laevalt laevale. Samale ettevõttele kuuluvad ka alused JI SONG 8 ja WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Ettevõtte omanik on või seda kontrollib Tsang Yung Yuan ning see on seotud KRDV söe ebaseaduslike tarnetega.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China

30.3.2018

Aluse DONG FENG 6 registreeritud omanik, laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 11. juulil 2017 Hamhungis KRDVs eksportimiseks süsi, millega rikuti ÜRO sanktsioone.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, China

30.3.2018

St Kitts-Nevise lipu all sõitvate aluste HAO FAN 2 ja HAO FAN 6 laevajuht ja kommertsdirektor. Alusele HAO FAN 6 lastiti 27. augustil 2017 Nampos KRDVs süsi. Alusele HAO FAN 2 lastiti 3. juunil 2017 Nampos KRDVs Põhja-Korea süsi.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419–201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China

30.3.2018

XIN GUANG HAI laevajuht ja kommertsdirektor. Sellele laevale lastiti 27. oktoobril 2017 Taeanis KRDVs süsi ning mis pidi arvestuslikult saabuma 14. novembril 2017 Cam Phasse Vietnamis, kuid sinna ei saabunud, vaid läks hoopis 18. detsembril 2017 Port Klangi Malaisias.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17–22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore

30.3.2018

Aluse YUK TUNG laevajuht ja kommertsdirektor. Selle aluse kaudu toimus rafineeritud naftatoodete laevalt laevale tankimine.“

2)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse otsuse (ÜVJP) 2016/849 IV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „A. Laev, millelt on lipp ära võetud“

„1.   Nimi: ASIA BRIDGE 1

Lisateave

IMO: 8916580

2.   Nimi: XIN GUANG HAI

Lisateave

IMO: 9004700

3.   Nimi: HUA FU

Lisateave

IMO: 9020003

4.   Nimi: YUK TUNG

Lisateave

IMO: 9030591

5.   Nimi: KOTI

Lisateave

IMO: 9417115

6.   Nimi: DONG FENG 6

Lisateave

IMO: 9008201

7.   Nimi: HAO FAN 2

Lisateave

IMO: 8747604

8.   Nimi: HAO FAN 6

Lisateave

IMO: 8628597

9.   Nimi: JIN HYE

Lisateave

IMO: 8518572

10.   Nimi: FAN KE

Lisateave

IMO: 8914934

11.   Nimi: WAN HENG 11

Lisateave

IMO: 8791667

12.   Nimi: MIN NING DE YOU 078

Lisateave

IMO: puudub“

3)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse otsuse (ÜVJP) 2016/849 IV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „D. Laevad, millel on keelatud sadamasse siseneda“:

„9.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

10.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

11.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

12.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

13.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

14.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

15.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

16.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

17.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

18.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

19.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

20.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

21.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

IMO: 8408595

22.   Nimi: ASIA BRIDGE 1

Lisateave

IMO: 8916580

23.   Nimi: XIN GUANG HAI

Lisateave

IMO: 9004700

24.   Nimi: HUA FU

Lisateave

IMO: 9020003

25.   Nimi: YUK TUNG

Lisateave

IMO: 9030591

26.   Nimi: KOTI

Lisateave

IMO: 9417115

27.   Nimi: DONG FENG 6

Lisateave

IMO: 9008201

28.   Nimi: HAO FAN 2

Lisateave

IMO: 8747604

29.   Nimi: HAO FAN 6

Lisateave

IMO: 8628597

30.   Nimi: JIN HYE

Lisateave

IMO: 8518572

31.   Nimi: FAN KE

Lisateave

IMO: 8914934

32.   Nimi: WAN HENG 11

Lisateave

IMO: 8791667

33.   Nimi: MIN NING DE YOU 078

Lisateave

IMO: puudub“

4)

Allpool nimetatud laevad lisatakse nende laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse otsuse (ÜVJP) 2016/849 IV lisas sätestatud piiravaid meetmeid pealkirja all „E. Laevad, mille vara on külmutatud“

„1.   Nimi: CHON MYONG 1

Lisateave

IMO: 8712362

2.   Nimi: AN SAN 1

Lisateave

IMO: 7303803

3.   Nimi: YU PHYONG 5

Lisateave

IMO: 8605026

4.   Nimi: SAM JONG 1

Lisateave

IMO: 8405311

5.   Nimi: SAM JONG 2

Lisateave

IMO: 7408873

6.   Nimi: SAM MA 2

Lisateave

IMO: 8106496

7.   Nimi: YU JONG 2

Lisateave

IMO: 8604917

8.   Nimi: PAEK MA

Lisateave

IMO: 9066978

9.   Nimi: JI SONG 6

Lisateave

IMO: 8898740

10.   Nimi: CHON MA SAN

Lisateave

IMO: 8660313

11.   Nimi: NAM SAN 8

Lisateave

IMO: 8122347

12.   Nimi: YU SON

Lisateave

IMO: 8691702

13.   Nimi: WOORY STAR

Lisateave

IMO: 8408595

14.   Nimi: JI SONG 8

Lisateave

IMO: 8503228

15.   Nimi: HAP JANG GANG 6

Lisateave

IMO: 9066540“


9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/552,

6. aprill 2018,

millega ajakohastatakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ viiteid teatavate toodete koodidele kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, (1) eriti selle artikli 2 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (2) kehtestati kaupade nomenklatuur (edaspidi „kombineeritud nomenklatuur“), et täita ühise tollitariifistiku, liidu väliskaubanduse statistika ning kaupade impordi või ekspordiga seotud muude liidu poliitikavaldkondade nõudeid.

(2)

Tooteid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2003/96/EÜ sätteid, kirjeldatakse viidetega komisjoni määruses (EÜ) nr 2031/2001 (3) esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodidele.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa muudatuste põhjal, millest viimased tehti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1925, (4) on teatavate direktiivis 2003/96/EÜ osutatud toodete koodid kombineeritud nomenklatuuris asendatud uue koodidega.

(4)

Seepärast on asjakohane ajakohastada viiteid teatavatele direktiivis 2003/96/EÜ kasutatud koodidele, tagamaks et seal osutatud tooteid kirjeldatakse uute, rakendusmääruses (EL) 2017/1925 ajakohastatud kombineeritud nomenklatuuri koodidega.

(5)

Otsus ajakohastada viiteid teatavatele kombineeritud nomenklatuuri koodidele ei tohi endaga kaasa tuua mingeid direktiiviga 2003/96/EÜ kohaldatavate maksu alammäärade muutusi ega ühegi energiatoote lisamist või väljajätmist.

(6)

Direktiivi 2003/96/EÜ tuleks seega järgnevalt muuta,

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/96/EÜ viiteid teatavatele määruses (EÜ) nr 2031/2001 esitatud kombineeritud nomenklatuuri koodidele ajakohastatakse ja asendatakse viidetega rakendusmääruse (EL) 2017/1925 vastavatele koodidele:

1)

artikli 2 lõike 1 punktis h asendatakse kood „3824 90 99“ koodidega „3824 99 86, 3824 99 92 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid), 3824 99 93, 3824 99 96 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid), 3826 00 10 ja 3826 00 90“;

2)

artikli 16 lõikes 1 ajakohastatakse viiteid teatavatele koodidele järgmiselt:

a)

esimese lõigu teises taandes asendatakse kood „3824 90 55“ koodiga „3824 99 55“;

b)

esimese lõigu teises taandes asendatakse koodid „3824 90 80 – 3824 90 99“ koodidega „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid), 3824 99 93, 3824 99 96 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid), 3826 00 10 ja 3826 00 90“;

c)

teises lõigus asendatakse kood „2851 00 10“ koodiga „2853 90 10“;

3)

artikli 20 lõikes 1 ajakohastatakse viiteid teatavatele koodidele järgmiselt:

a)

punkti c esimeses lauses asendatakse koodid „2710 11 – 2710 19 69“ koodidega „2710 12 – 2710 19 68 ja 2710 20 – 2710 20 39 ja 2710 20 90 (ainult tooted, mille mahust vähem kui 90 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) destilleerub temperatuuril 210 °C ning vähemalt 65 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) temperatuuril 250 °C ISO 3405 meetodi järgi (samaväärne ASTM D 86 meetodiga))“;

b)

punkti c teises lauses asendatakse kood „2710 11 21“ koodiga „2710 12 21“;

c)

punkti c teises lauses asendatakse kood „2710 11 25“ koodiga „2710 12 25“;

d)

punkti c teises lauses asendatakse kood „2710 19 29“ koodidega „2710 19 29 ja 2710 20 90 (ainult tooted, mille mahust vähem kui 90 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) destilleerub temperatuuril 210 °C ning vähemalt 65 % (kaasa arvatud destillatsioonikaod) temperatuuril 250 °C ISO 3405 meetodi järgi (samaväärne ASTM D 86 meetodiga))“;

e)

punktis h asendatakse kood „3824 90 99“ koodidega „3824 99 86, 3824 99 92 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid), 3824 99 93, 3824 99 96 (v.a aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud ja lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja-vedeldid), 3826 00 10 ja 3826 00 90“;

4)

I lisas ajakohastatakse viiteid teatavatele koodidele järgmiselt:

a)

tabelit A ajakohastatakse järgmiselt:

i)

kood „2710 11 31“ asendatakse koodiga „2710 12 31“;

ii)

kood „2710 11 41“ asendatakse koodiga „2710 12 41“;

iii)

kood „2710 11 45“ asendatakse koodiga „2710 12 45“;

iv)

kood „2710 11 49“ asendatakse koodiga „2710 12 49“;

v)

kood „2710 11 51“ asendatakse koodiga „2710 12 51“;

vi)

kood „2710 11 59“ asendatakse koodiga „2710 12 59“;

vii)

koodid „2710 19 41 – 2710 19 49“ asendatakse koodidega „2710 19 43 – 2710 19 48 ja 2710 20 11 – 2710 20 19“;

b)

tabelis B asendatakse koodid „2710 19 41 – 2710 19 49“ koodidega „2710 19 43 – 2710 19 48 ja 2710 20 11 – 2710 20 19“;

c)

tabelit C ajakohastatakse järgmiselt:

i)

koodid „2710 19 41 – 2710 19 49“ asendatakse koodidega „2710 19 43 – 2710 19 48 ja 2710 20 11 – 2710 20 19“;

ii)

koodid „2710 19 61 – 2710 19 69“ asendatakse koodidega „2710 19 62 – 2710 19 68 ja 2710 20 31 – 2710 20 39“;

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 15. septembrist 2018.

Brüssel, 6. aprill 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(3)  Komisjoni 6. augusti 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2031/2001, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (EÜT L 279, 23.10.2001, lk 1).

(4)  Komisjoni 12. oktoobri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1925, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 31.10.2017, lk 1).