ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 84

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
28. märts 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/511, 23. märts 2018, millega muudetakse määrust (EL) 2018/120 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/512, 27. märts 2018, millega rakendatakse määruse (EL) nr 747/2014 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis) artikli 15 lõiget 3

13

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/513, 14. märts 2018, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

16

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/514, 14. märts 2018, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

18

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/515, 14. märts 2018, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF 2017/006 ES/Galicia apparel)

20

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/516, 27. märts 2018, millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis

22

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2018/517, 21. märts 2018, mis käsitleb kavandatavat kodanikualgatust Briti sõbrad – jääge meiega ELi (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1730 all)

25

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/518, 26. märts 2018, millega kehtestatakse nõuded loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud võistlushobuste taassisenemiseks pärast võistlustest tulenevat ajutist eksporti Indoneesiasse, millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ I lisa seoses Indoneesiat käsitleva kandega ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Indoneesiat käsitleva kandega selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelus, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2018) 1725 all)  ( 1 )

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/511,

23. märts 2018,

millega muudetakse määrust (EL) 2018/120 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2018/120 (1) on määratud 2018. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu.

(2)

Teatavaid aruandluskoode tuleks muuta, et saagi kohta oleks võimalik esitada täpne teave. Teatavaid viiteid joonealustele märkustele ja nende sõnastust tuleks korrigeerida.

(3)

Määruses (EL) 2018/120 on sätestatud, et ICESi 2.a ja 3.a rajoonis ning ICESi 4. alapiirkonnas on tobia lubatud kogupüük (TAC) null. Tobias on lühikese elueaga liik ja asjaomane teaduslik nõuanne tehakse kättesaadavaks veebruari teisel poolel, samal ajal kui püügitegevus algab aprillis.

(4)

Nüüd tuleks tobia püügi piirnorme ICESi 2.a ja 3.a rajoonis ning ICESi 4. alapiirkonnas muuta vastavalt Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) viimasele teaduslikule nõuandele, mis esitati 23. veebruaril 2018.

(5)

Tobiavarude puhul on ICESi 2.a ja 3.a rajoon ning ICESi 4. alapiirkond jaotatud majandamispiirkondadeks vastavalt teaduslikule nõuandele. Majandamispiirkond 3r asub enamjaolt Norra vetes. Samas on osa sellest piirkonnast ka liidu vetes ning mõned olulised kalapüügipiirkonnad hõlmavad nii majandamispiirkonda 2r kui ka 3r. ICESi nõuandes on sätestatud, et keskmiselt 8 % majandamispiirkonna 3r saagist püütakse liidu vetest. Kõnealusest nõuandest lähtudes tuleks kehtestada püügi piirnormid majandamispiirkonda 3r kuuluvates liidu vetes.

(6)

Tursa lubatud kogupüüki (TAC) ICESi 1. alapiirkonnas ja 2.b rajoonis tuleks muuta, et kajastada õigesti liidu kalalaevadele eraldatud kalapüügivõimalusi osutatud piirkonnas.

(7)

ICCATi konventsiooni alal Maltale lubatud selliste õngejadalaevade maksimaalset arvu, millele võib anda loa Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres harilikku tuuni püüda, pardal hoida, ümber laadida, transportida või lossida, tuleks muuta, et võtta arvesse sellise loaga laevade arvu suurenemist.

(8)

Määrust (EL) 2018/120 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Määruses (EL) 2018/120 sätestatud püügi piirnorme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018. Käesoleva määruse sätteid, milles käsitletakse püügi piirnorme, tuleks seetõttu samuti kohaldada alates kõnealusest kuupäevast. Selline tagasiulatuv kohaldamine ei mõjuta õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid, kuna asjaomased kalapüügivõimalused ei ole veel ammendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2018/120 IA, IB ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  Nõukogu 23. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) 2018/120, millega määratakse 2018. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/127 (ELT L 27, 31.1.2018, lk 1).


LISA

1.

IA lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Tabel, milles on tobia ja seotud kaaspüügi püügi võimalused 2.a, 3.a ja 4. püügipiirkonna liidu vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

tobiad ja seotud kaaspüük

Ammodytes spp.

Püügipiirkond:

2.a, 3.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed (1)

Taani

195 875  (2)

 

 

Ühendkuningriik

4 282  (2)

 

 

Saksamaa

300 (2)

 

 

Rootsi

7 193  (2)

 

 

Liit

207 650

 

 

TAC

207 650

 

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

b)

Tabel, milles on põhjaatlandi hõbekala püügi võimalused 3.a ja 4. püügipiirkonna liidu vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Püügipiirkond:

3.a ja 4. püügipiirkonna liidu veed

(ARU/3A4-C)

Taani

1 093

 

 

Saksamaa

11

 

 

Prantsusmaa

8

 

 

Iirimaa

8

 

 

Madalmaad

51

 

 

Rootsi

43

 

 

Ühendkuningriik

20

 

 

Liit

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Ennetuslik TAC“

c)

Tabel, milles on merilutsu püügivõimalused 3.a püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

Liik:

meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

3a

(USK/03A.)

Taani

15

 

 

Rootsi

8

 

 

Saksamaa

8

 

 

Liit

31

 

 

TAC

31

 

Ennetuslik TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõiget 2.“

d)

Tabel, milles on merilutsu püügivõimalused 5., 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

meriluts

Brosme brosme

Püügipiirkond:

5., 6. ja 7. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

(USK/567EI.)

Saksamaa

17

 

 

Hispaania

60

 

 

Prantsusmaa

705

 

 

Iirimaa

68

 

 

Ühendkuningriik

340

 

 

Muud riigid

17 (4)

 

 

Liit

1 207

 

 

Norra

2 923  (5)  (6)  (7)  (8)

 

 

TAC

4 130

 

Ennetuslik TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 12 lõiget 1.

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõiget 2.

e)

Tabel, milles on kilttursa püügivõimalused 3.a püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

Liik:

kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Püügipiirkond:

3a

(HAD/03A.)

Belgia

12

 

 

Taani

2 070

 

 

Saksamaa

132

 

 

Madalmaad

2

 

 

Rootsi

245

 

 

Liit

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analüütiline TAC“

f)

Tabel, milles on euroopa merluusi püügivõimalused 3.a püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

Liik:

euroopa merluus

Merluccius merluccius

Püügipiirkond:

3a

(HKE/03A.)

Taani

2 890  (9)

 

 

Rootsi

246 (9)

 

 

Liit

3 136

 

 

TAC

3 136  (10)

 

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõiget 2.

g)

Tabel, milles on põhjaputassuu püügivõimalused 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Püügipiirkond:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

(WHB/1X14)

Taani

61 277  (11)

 

 

Saksamaa

23 825  (11)

 

 

Hispaania

51 949  (11)  (12)

 

 

Prantsusmaa

42 644  (11)

 

 

Iirimaa

47 451  (11)

 

 

Madalmaad

74 720  (11)

 

 

Portugal

4 826  (11)  (12)

 

 

Rootsi

15 158  (11)

 

 

Ühendkuningriik

79 513  (11)

 

 

Liit

401 363  (11)  (13)

 

 

Norra

110 000

 

 

Fääri saared

10 000

 

 

TAC

Ei kohaldata

 

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõiget 2.

h)

Tabel, milles on sinise molva püügivõimalused 3.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

sinine molva

Molva dypterygia

Püügipiirkond:

3.a püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

(BLI/03A-)

Taani

3

 

 

Saksamaa

2

 

 

Rootsi

3

 

 

Liit

8

 

 

TAC

8

 

Ennetuslik TAC“

i)

Tabel, milles on hariliku molva püügivõimalused 3.a püügipiirkonna liidu vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

3.a püügipiirkonna liidu veed

(LIN/03A.)

Belgia

6

 

 

Taani

50

 

 

Saksamaa

6

 

 

Rootsi

19

 

 

Ühendkuningriik

6

 

 

Liit

87

 

 

TAC

87

 

Ennetuslik TAC“

j)

Tabel, milles on hariliku molva püügivõimalused 6., 7., 8., 9., 10., 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

harilik molva

Molva molva

Püügipiirkond:

6., 7., 8., 9., 10., 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed

(LIN/6X14.)

Belgia

48 (14)

 

 

Taani

8 (14)

 

 

Saksamaa

173 (14)

 

 

Hispaania

3 498

 

 

Prantsusmaa

3 730  (14)

 

 

Iirimaa

935

 

 

Portugal

8

 

 

Ühendkuningriik

4 296  (14)

 

 

Liit

12 696

 

 

Norra

7 500  (15)  (16)  (17)

 

 

Fääri saared

200 (18)  (19)

 

 

TAC

20 396

 

Ennetuslik TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 12 lõiget 1.

k)

Tabel, milles on norra salehomaari püügivõimalused 3.a püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

Liik:

norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Püügipiirkond:

3a

(NEP/03A.)

Taani

8 626

 

 

Saksamaa

25

 

 

Rootsi

3 087

 

 

Liit

11 738

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

11 738

 

Analüütiline TAC

Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 7 lõiget 2.“

l)

Tabeli kolmandas joonealuses märkuses, milles on railiste püügivõimalused 6.a, 6.b, 7.a–c ja 7.e–k püügipiirkonna liidu vetes, asendatakse aruandluskood „(RJE/7FG)“ koodiga „(RJE/7FG.)“.

m)

Tabel, milles on hariliku merikeele püügivõimalused 3.a püügipiirkonna ja alarajoonide 22–24 liidu vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

harilik merikeel

Solea solea

Püügipiirkond:

3a; alarajoonide 22–24 liidu veed

(SOL/3ABC24)

Taani

376

 

 

Saksamaa

22 (20)

 

 

Madalmaad

36 (20)

 

 

Rootsi

14

 

 

Liit

448

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

448

 

Analüütiline TAC

n)

Tabel, milles on stauriidide ja seotud kaaspüügi püügi võimalused 4.b, 4.c ja 7.d püügipiirkonna liidu vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

stauriidid ja seotud kaaspüük

Trachurus spp.

Püügipiirkond:

4.b, 4.c ja 7.d püügipiirkonna liidu veed

(JAX/4BC7D)

Belgia

14 (21)

 

 

Taani

5 985  (21)

 

 

Saksamaa

529 (21)  (22)

 

 

Hispaania

111 (21)

 

 

Prantsusmaa

497 (21)  (22)

 

 

Iirimaa

376 (21)

 

 

Madalmaad

3 604  (21)  (22)

 

 

Portugal

13 (21)

 

 

Rootsi

75 (21)

 

 

Ühendkuningriik

1 425  (21)  (22)

 

 

Liit

12 629

 

 

Norra

2 550  (23)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

15 179

 

Ennetuslik TAC

2.

IB lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Tabel, milles on tursa püügivõimalused 1. ja 2.b püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:

Liik:

tursk

Gadus morhua

Püügipiirkond:

1 ja 2b

(COD/1/2B.)

Saksamaa

5 409  (26)

 

 

Hispaania

12 047  (26)

 

 

Prantsusmaa

2 461  (26)

 

 

Poola

2 359  (26)

 

 

Portugal

2 472  (26)

 

 

Ühendkuningriik

3 552  (26)

 

 

Muud liikmesriigid

390 (24)  (26)

 

 

Liit

28 690  (25)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

b)

Tabel, milles on meriahvenate (pelaagilised) püügivõimalused NAFO 1F püügipiirkonna Gröönimaa vetes ning 5., 12. ja 14. püügipiirkonna Gröönimaa vetes, asendatakse järgmisega:

Liik:

meriahvenad (pelaagilised)

Sebastes spp.

Püügipiirkond:

NAFO 1F piirkonna Gröönimaa veed ning 5., 12. ja 14. püügipiirkonna Gröönimaa veed

(RED/N1G14P)

Saksamaa

858 (27)  (28)  (29)

 

 

Prantsusmaa

4 (27)  (28)  (29)

 

 

Ühendkuningriik

6 (27)  (28)  (29)

 

 

Liit

868 (27)  (28)  (29)

 

 

Norra

628 (27)  (28)

 

 

Fääri saared

0 (27)  (28)  (30)

 

 

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

 

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

3.

IV lisa punktis 4 asendatakse tabel A järgmisega:

„Tabel A

Kalalaevade arv (31)

 

Küpros (32)

Kreeka (33)

Horvaatia

Itaalia

Prantsusmaa

Hispaania

Malta (34)

Seinnoodalaevad

1

1

16

12

20

6

1

Õngejadalaevad

20 (35)

0

0

30

8

31

54

Söödaga õngelaevad

0

0

0

0

37

60

0

Käsiõngelaevad

0

0

12

0

33 (36)

2

0

Traalerid

0

0

0

0

57

0

0

Muud väikesemahulise kalapüügi laevad (37)

0

42

0

0

118

184

0


(1)  Välja arvatud veed, mis asuvad kuue meremiili kaugusel Ühendkuningriigi lähtejoonest Shetlandi, Fair Isle'i ja Foula juures.

(2)  Merlangi ja hariliku makrelli kaaspüük võib moodustada kuni 2 % kvoodist (OT1/*2A3A4). Merlangi ja hariliku makrelli kaaspüük, mis arvestatakse kvoodist maha vastavalt sellele sättele, ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 8 kohaselt kvoodist maha arvestatav liikide kaaspüük ei tohi kokku ületada 9 % kvoodist.

Eritingimus:

eespool nimetatud kvootide piires ei tohi püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid järgmistes IID lisas määratletud tobiavarude majandamise piirkondades:

Püügipiirkond

:

tobiavarude majandamispiirkonna liidu veed

 

1r

2r (3)

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Taani

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

Ühendkuningriik

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Saksamaa

194

7

13

86

0

0

0

Rootsi

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Liit

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Kokku

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(3)  Majandamispiirkonnas 2r võib TACi püüda üksnes kontroll-TACina ning sellega seoses tuleb kasutada püügi proovivõtuprotokolli.“

(4)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük selle kvoodi all ei ole lubatud.

(5)  Võib püüda 2.a, 4., 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonna liidu vetes (USK/*24X7C).

(6)  Eritingimus: selle alusel on lubatud 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas muude kalaliikide juhupüük 25 % laeva kohta igal ajal. Seda protsenti võib suurendada esimese 24 tunni jooksul pärast kalapüügi algust konkreetses piirkonnas. Muude liikide juhupüügi üldkogus 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas ei tohi ületada järgmist kogust tonnides (OTH/*5B67-): 3 000. Selle sätte alusel ei või tursa kaaspüük 6.a püügipiirkonnas olla rohkem kui 5 %.

(7)  Kaasa arvatud harilik molva. Järgmised Norra kvoodid on ainult õngejadadega püügiks 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas.

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Meriluts (USK/*5B67-)

2 923

(8)  Merilutsu ja hariliku molva Norra kvoodid on vastastikku asendatavad kuni järgmise ulatuse võrra (tonnides): 2 000.“

(9)  Seda kvooti võib üle kanda 2.a ja 4. püügipiirkonna liidu vetesse. Igast sellisest ülekandmisest tuleb aga eelnevalt komisjonile teatada.

(10)  Euroopa merluusi põhjapoolsed varud järgmise TACi piires: 111 785.“

(11)  Eritingimus: liidu kasutatava 21 500 tonni suuruse kogukoguse raames võivad liikmesriigid oma kvoodist Fääri vetes (WHB/*05B-F) püüda järgmise protsendi: 9,2 %.

(12)  Seda kvooti võib üle kanda 8.c, 9. ja 10. püügipiirkonda; CECAFi 34.1.1 liidu vetesse. Igast sellisest ülekandmisest tuleb aga eelnevalt komisjonile teatada.

(13)  Eritingimus: ELi kvootidest 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. ja 14. püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes (WHB/*NZJM1) ning 8.c, 9. ja 10. püügipiirkonnas; CECAFi 34.1.1 liidu vetes (WHB/*NZJM2) võib järgmise koguse püüda Norra majandusvööndis või Jan Mayeni ümbruse piirkonnas: 227 975.“

(14)  Eritingimus: sellest kvoodist kõige rohkem 15 % võib püüda 4. püügipiirkonna liidu vetes (LIN/*04-C.).

(15)  Eritingimus: selle alusel on lubatud 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas muude kalaliikide juhupüük 25 % laeva kohta igal ajal. Seda protsenti võib suurendada esimese 24 tunni jooksul pärast kalapüügi algust konkreetses piirkonnas. Muude liikide juhupüügi üldkogus 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas ei tohi ületada järgmist kogust tonnides (OTH/*6X14.): 3 000. Selle sätte alusel ei või kaaspüügil püütud turska 6.a püügipiirkonnas olla rohkem kui 5 %.

(16)  Kaasa arvatud meriluts. Norrale kvoodiga eraldatud kogused püütakse ainult õngejadadega 5.b, 6. ja 7. püügipiirkonnas ja need on järgmised:

Molva (LIN/*5B67-)

7 500

Meriluts (USK/*5B67-)

2 923

(17)  Hariliku molva ja merilutsu Norra kvoodid on vastastikku asendatavad kuni järgmise ulatuse võrra (tonnides): 2 000.

(18)  Kaasa arvatud meriluts. Püütakse 6.b ja 6.a püügipiirkonnas põhja pool 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(19)  Eritingimus: selle alusel on lubatud 6.a ja 6.b püügipiirkonnas muude kalaliikide juhupüük 20 % laeva kohta igal ajal. Seda protsenti võib suurendada esimese 24 tunni jooksul pärast kalapüügi algust konkreetses piirkonnas. Muude liikide juhupüügi üldkogus 6.a ja 6.b püügipiirkonnas ei tohi ületada järgmist kogust tonnides (OTH/*6AB.): 75.“

(20)  Selle kvoodi alusel võib püüda üksnes 3.a püügipiirkonnas ja alarajoonide 22–24 liidu vetes.“

(21)  Hirvkala, kilttursa, merlangi ja hariliku makrelli kaaspüük võib moodustada kuni 5 % kvoodist (OTH/*4BC7D). Hirvkala, kilttursa, merlangi ja hariliku makrelli kaaspüük, mis arvestatakse kvoodist maha vastavalt sellele sättele, ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 8 kohaselt kvoodist maha arvestatav liikide kaaspüük ei tohi kokku ületada 9 % kvoodist.

(22)  Eritingimus: kuni 5 % 7.d püügipiirkonnas püütud kvoodist võib arvestada koguseks, mis on püütud järgmiste piirkondade kvoodi kohaselt: 2.a, 4.a, 6., 7.a–c, 7.e–k, 8.a, 8.b, 8.d ja 8.e püügipiirkonna liidu veed; 5.b püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelised veed; 12. ja 14. püügipiirkonna rahvusvahelised veed (JAX/*2A-14).

(23)  Võib püüda 4.a püügipiirkonna liidu vetes, kuid mitte 7.d püügipiirkonna liidu vetes (JAX/*04-C.).“

(24)  Välja arvatud Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Portugal ja Ühendkuningriik.

(25)  Liidu kasutuses olevate tursavarude osa jaotamine Teravmägede ja Karusaare püügipiirkonnas ning kaasnenud kilttursa kaaspüük ei piira ühelgi viisil 1920. aasta Pariisi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

(26)  Kilttursa kaaspüük võib olla kuni 14 % loomuse kohta. Kilttursa kaaspüügi kogused lisanduvad tursakvoodile.“

(27)  Tohib püüda ainult 10. maist kuni 31. detsembrini.

(28)  Võib püüda ainult Gröönimaa vetes meriahvenate kaitsealal järgmisi koordinaate ühendavate joontega piiratud alal:

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

64° 45′ N

28° 30′ W

2

62° 50′ N

25° 45′ W

3

61° 55′ N

26° 45′ W

4

61° 00′ N

26° 30′ W

5

59° 00′ N

30° 00′ W

6

59° 00′ N

34° 00′ W

7

61° 30′ N

34° 00′ W

8

62° 50′ N

36° 00′ W

9

64° 45′ N

28° 30′ W

(29)  Eritingimus: selle kvoodi alusel võib püüda ka eespool osutatud meriahvenate kaitseala rahvusvahelistes vetes (RED/*5-14P).

(30)  Võib püüda ainult 5. ja 14. püügipiirkonna Gröönimaa vetes (RED/*514GN).“

(31)  Punktides 1, 2 ja 3 esitatud arvud võivad väheneda, et liidu rahvusvahelised kohustused oleksid täidetud.

(32)  Ühe keskmise suurusega seinnoodalaeva võib asendada kuni kümne õngejadalaevaga või ühe väikese seinnoodalaeva ja kuni kolme õngejadalaevaga.

(33)  Ühe keskmise suurusega seinnoodalaeva võib asendada kuni kümne õngejadalaevaga või ühe väikese seinnoodalaeva ja kolme rannalähedase püügi laevaga.

(34)  Ühe keskmise suurusega seinnoodalaeva võib asendada kuni kümne õngejadalaevaga.

(35)  Mitmeotstarbelised laevad, mis kasutavad erinevaid püügivahendeid.

(36)  Atlandi ookeanil tegutsevad õngelaevad.

(37)  Mitmeotstarbelised laevad, mis kasutavad erinevaid püügivahendeid (õngejada, käsiõng, veoõng).“


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/13


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/512,

27. märts 2018,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 747/2014 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis) artikli 15 lõiget 3

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 747/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 747/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) punkti 5 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 14. märtsil 2018 teavet kolme isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 747/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 747/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 203, 11.7.2014, lk 1.


LISA

Järgnevalt nimetatud isikuid käsitlevad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast, b) föderaalasjade ministeeriumi endine erinõunik, c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959

Sünnikoht: Kutum

Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on elanud Hartumis)

Kodakondsus: Sudaan

Pass: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015);

b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013)

Isikukood: kodakondsustunnistus nr A0680623

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele“ korraldus „võimaldada Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada nende elutähtsate vajaduste täitmine“. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareia-ründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alase õiguse rikkumise ning muude julmade tegude eest.

3.   SHAREIF Adam

Teise nimega: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Ametikoht: Sudaani vabastusarmee komandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1970

Sünnikoht: El-Fasher

Kodakondsus: Sudaan

Passi number: P00182993, välja antud 19. juulil 2010 (kehtetu alates 18. juulist 2015)

Isikukood: 103-0037-6235 (passis märgitud)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: teadaolevalt suri 7. juunil 2012. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Komandör Adam Yacub Shanti käsualused Sudaani vabastusarmee sõdurid rikkusid relvarahukokkulepet, rünnates Sudaani valitsuse sõjaväekoosseisu, mis eskortis 23. juulil 2005 Põhja-Darfuris Abu Hamra lähistel veokite konvoid, ja tappes kolm sõdurit. Pärast rünnakut võeti saagiks valitsusvägede relvad ja laskemoon. Eksperdirühmal on teavet, mis kinnitab, et Sudaani vabastusarmee rünnak leidis aset ja oli selgelt organiseeritud; seega oli see ka hästi ettevalmistatud. Eksperdirühm järeldas, et seetõttu on piisavalt alust eeldada, et Adam Yacub Shant, kes kinnitatud andmetel oli Sudaani vabastusarmee piirkondlik komandör, pidi rünnakust teadlik olema ja selle heaks kiitma või selleks käsu andma. Seetõttu on ta rünnaku eest otseselt vastutav ning vastab loetellu kandmise kriteeriumidele.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Teise nimega: a) kindral Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Ametikoht: Reformi ja arengu rahvusliku liikumise (National Movement for Reform and Development) välikomandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1967

Sünnikoht: El-Fasher, Põhja Darfur

Kodakondsus: sünnijärgne Sudaani kodanik

Aadress: Tine, Sudaan (elab Tines, Sudaani-Tšaadi piirist Sudaani pool)

Isikukood: a) 192-3238459-9 b) Sünnijärgne kodakondsustunnistus nr 302581

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Mayu on vastutav Sudaani Darfuri piirkonda lähetatud Aafrika Liidu missiooni (AMIS) isikkooseisu liikmete röövimise eest 2005. aasta oktoobris. Mayu püüab seda missiooni avalikult nurjata hirmutamise teel. Näiteks ähvardas ta 2005. aasta novembris alla lasta Aafrika Liidu helikopterid Jebel Mooni piirkonnas. Sellise tegevusega on Mayu selgelt rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005), kujutades endast ohtu stabiilsusele Darfuris ning vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.“


OTSUSED

28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/16


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/513,

14. märts 2018,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (2) eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)

Saksamaa esitas 6. oktoobril 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Saksamaal. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)

Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Saksamaa taotluse alusel rahalist toetust summas 2 165 231 eurot.

(5)

Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 165 231 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 14. märtsist 2018.

Strasbourg, 14. märts 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PAVLOVA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/18


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/514,

14. märts 2018,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (2) eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)

Rootsi esitas 9. augustil 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Rootsis. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)

Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Rootsi taotluse alusel rahalist toetust summas 2 130 400 eurot.

(5)

Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 2 130 400 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 14. märtsist 2018.

Strasbourg, 14. märts 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PAVLOVA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/20


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/515,

14. märts 2018,

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF 2017/006 ES/Galicia apparel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (2) eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)

Hispaania esitas 19. juulil 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist viies ettevõttes, mis on tegevad rõivatootmise sektoris Hispaania Galicia piirkonnas. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule majandusele ulatuslik negatiivne mõju.

(5)

Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaania taotluse alusel rahalist toetust summas 720 000 eurot.

(6)

Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 720 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 14. märtsist 2018.

Strasbourg, 14. märts 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PAVLOVA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/22


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/516,

27. märts 2018,

millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsust 2014/450/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/423/ÜVJP, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. juulil 2014 vastu otsuse 2014/450/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) punkti 5 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 14. märtsil 2018 teavet kolme isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2014/450/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/450/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 27. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ZAHARIEVA


(1)  ELT L 203, 11.7.2014, lk 106.


LISA

Järgnevalt nimetatud isikuid käsitlevad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

„2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast, b) föderaalasjade ministeeriumi endine erinõunik, c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959;

Sünnikoht: Kutum

Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on elanud Hartumis)

Kodakondsus: Sudaan

Pass: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015);

b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013)

Isikukood: kodakondsustunnistus nr A0680623

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele“ korraldus „võimaldada Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada nende elutähtsate vajaduste täitmine“. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareia-ründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumise ning muude julmade tegude eest.

3.   SHAREIF Adam

Teise nimega: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub

Ametikoht: Sudaani vabastusarmee komandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1970

Sünnikoht: El-Fasher

Kodakondsus: Sudaan

Passi number: P00182993, välja antud 19. juulil 2010 (kehtetu alates 18. juulist 2015)

Isikukood: 103-0037-6235 (passis märgitud)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: teadaolevalt suri 7. juunil 2012. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttes

Komandör Adam Yacub Shanti käsualused Sudaani vabastusarmee sõdurid rikkusid relvarahukokkulepet, rünnates Sudaani valitsuse sõjaväekoosseisu, mis eskortis 23. juulil 2005 Põhja-Darfuris Abu Hamra lähistel veokite konvoid, ja tappes kolm sõdurit. Pärast rünnakut võeti saagiks valitsusvägede relvad ja laskemoon. Eksperdirühmal on teavet, mis kinnitab, et Sudaani vabastusarmee rünnak leidis aset ja oli selgelt organiseeritud; seega oli see ka hästi ettevalmistatud. Eksperdirühm järeldas, et seetõttu on piisavalt alust eeldada, et Adam Yacub Shant, kes kinnitatud andmetel oli Sudaani vabastusarmee piirkondlik komandör, pidi rünnakust teadlik olema ja selle heaks kiitma või selleks käsu andma. Seetõttu on ta rünnaku eest otseselt vastutav ning vastab loetellu kandmise kriteeriumidele.

4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Teise nimega: a) kindral Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Ametikoht: Reformi ja arengu rahvusliku liikumise (National Movement for Reform and Development) välikomandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1967

Sünnikoht: El-Fasher, Põhja Darfur

Kodakondsus: sünnijärgne Sudaani kodanik

Aadress: Tine, Sudaan (elab Tines, Sudaani-Tšaadi piirist Sudaani pool)

Isikukood: a) 192-3238459-9 b) sünnijärgne kodakondsustunnistus nr 302581

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Mayu on vastutav Sudaani Darfuri piirkonda lähetatud Aafrika Liidu missiooni (AMIS) isikkooseisu liikmete röövimise eest 2005. aasta oktoobris. Mayu püüab seda missiooni avalikult nurjata hirmutamise teel. Näiteks ähvardas ta 2005. aasta novembris alla lasta Aafrika Liidu helikopterid Jebel Mooni piirkonnas. Sellise tegevusega on Mayu selgelt rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005), kujutades endast ohtu stabiilsusele Darfuris ning vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.“


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/25


KOMISJONI OTSUS (EL) 2018/517,

21. märts 2018,

mis käsitleb kavandatavat kodanikualgatust „Briti sõbrad – jääge meiega ELi“

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 1730 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kavandatava algatuse „Briti sõbrad – jääge meiega ELi“ sisu on järgmine: „2016. aastal Brexiti üle toimunud rahvahääletus ei olnud siduv, vaid tegemist oli rahvahääletusega, mis võimaldas Briti parlamendil teada saada brittide arvamuse tol hetkel“.

(2)

Kavandatud kodanikualgatuse põhieesmärgid on järgmised: „Meie eesmärk on luua platvorm, mis võimaldaks kõigil Euroopa kodanikel sellest algatusest osa võtta ning jõuda enamiku Briti kodanikeni (sealhulgas ELis elavad kodanikud, kes jäeti algse referendumi ajal hääletusõigusest ilma), andes nii kõigile Briti kodanikele võimaluse oma arvamust avaldada.“

(3)

Euroopa Liidu lepinguga (ELi leping) on tugevdatud liidu kodanikuühiskonda ja tõhustatud liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias Euroopa kodanikualgatuse kaudu.

(4)

Seepärast peaksid kodanikualgatuse kord ja tingimused olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et julgustada kodanike osalust ja muuta liit ligipääsetavamaks.

(5)

Iga liikmesriigi õigus Euroopa Liidust välja astuda on sätestatud ELi lepingu artikli 50 lõikes 1, mille kohaselt võib iga liikmesriik kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega otsustada liidust välja astumise.

(6)

Kuigi Euroopa Komisjon peab Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda kahetsusväärseks, nagu tõdes 24. juunil 2016 (2) ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker koos Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donaldi Tuski ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi peaministri Mark Ruttega, ei ole aluslepingutes sätestatud õiguslikku alust sellise õigusakti vastuvõtmiseks, mis käsitleks otsustusprotsessi liikmesriigis, kes on teatanud kavatsusest ELi lepingu artikli 50 alusel liidust välja astuda.

(7)

Seetõttu jääb kavandatav kodanikualgatus „Briti sõbrad – jääge meiega ELi“ ilmselgelt väljapoole komisjoni volitusi esitada liidu õigusakti ettepanekut aluslepingute rakendamiseks vastavalt määruse artikli 4 lõike 2 punktile b, tõlgendatuna koostoimes kõnealuse määruse artikli 2 punktiga 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seetõttu keeldutakse käesolevaga kavandatava algatuse „Briti sõbrad – jääge meiega ELi“ registreerimisest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud kavandatud kodanikualgatuse „Briti sõbrad – jääge meiega ELi“ korraldajatele, keda esindavad kontaktisikutena [isikuandmed on kustutatud pärast korraldajatega konsulteerimist].

Brüssel, 21. märts 2018

Komisjoni nimel

esimene asepresident

Frans TIMMERMANS


(1)  ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_et.htm


28.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/518,

26. märts 2018,

millega kehtestatakse nõuded loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud võistlushobuste taassisenemiseks pärast võistlustest tulenevat ajutist eksporti Indoneesiasse, millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ I lisa seoses Indoneesiat käsitleva kandega ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Indoneesiat käsitleva kandega selliste kolmandate riikide ja nende osade loetelus, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 1725 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõikeid 1 ja 4, artikli 16 lõiget 2 ning artikli 19 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2009/156/EÜ on kehtestatud elushobuslaste liitu importimist reguleerivad loomatervishoiu nõuded. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import liitu on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest, kus täidetakse teatavaid loomatervisenõudeid.

(2)

Komisjoni otsuse 93/195/EMÜ (2) I lisas on sätestatud sanitaarrühmadesse A–E kuuluvate kolmandate riikide loetelud. Kõnealuse otsuse VII lisas on muu hulgas esitatud sellise veterinaarsertifikaadi näidis, mida kasutatakse registreeritud hobuste taassisenemisel pärast nende vähem kui 60 päeva kestnud ajutist eksporti Aasia mängude või Endurance World Cupi ratsaspordiüritustel osalemise eesmärgil.

(3)

18. Aasia mängude ratsaspordiüritused toimuvad Indoneesias Jakartas 18. augustist kuni 2. septembrini 2018. Kõnealused üritused hõlmavad takistussõitu, koolisõitu ja kolmevõistlust Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni egiidi all ning meelitavad kohale ka liidu ratsutajaid ja hobuseid.

(4)

Et lubada registreeritud võistlushobuste liitu taassisenemist vahemikus 10. augustist kuni 10. septembrini 2018 pärast nende Aasia mängudel osalemisest tulenevat ajutist eksporti, ning et näha ette näidisveterinaarsertifikaat, mis hõlmab selliseid registreeritud hobuseid, on vaja sätestada, et asjaomased hobused võivad taas liitu siseneda üksnes juhul, kui nende kohta esitatakse otsuse 93/195/EMÜ VII lisas sätestatud näidisele vastav veterinaarsertifikaat. Selleks on vaja lisada Indoneesia kõnealuse otsuse I lisa asjakohasesse sanitaarrühma.

(5)

Kuna I lisa on korduvalt muudetud, tuleks seda ajakohastada ja see õigusselguse huvides tervikuna asendada.

(6)

Seepärast tuleks otsust 93/195/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Komisjoni otsuse 2004/211/EÜ (3) I lisaga kehtestati kolmandate riikide või, kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid peavad lubama hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitati kõnealuses lisas sellise impordi suhtes kohaldatavad nõuded.

(8)

Et võõrustada 2018. aasta Aasia mänge, on Indoneesia pädevad asutused taotlenud riigi selle territooriumi osa tunnustamist hobuslaste haigustest vaba tsoonina, mis asub Jakarta kesklinna elamurajoonis paikneval täielikult taraga ümbritsetud võistlusalal ja selle ümbruses ning mis on seisnud hobuslastest tühjana alates 2016. aasta maist. Kõnealune hobuslaste haigustest vaba tsoon kehtestati Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) (4) soovituste kohaselt ja ekspertide abi kasutades.

(9)

Indoneesia pädevad asutused on esitanud mitu tagatist, eelkõige direktiivi 2009/156/EÜ I lisas loetletud loomataudide teatamiskohustuse kohta nende riigis ning kohustuse kohta täita täielikult kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 2 punktis f esitatud nõuet, mis käsitleb komisjoni ja liikmesriikide viivitamatut teavitamist hobuslaste haiguse esinemisest.

(10)

Vastavalt Indoneesialt ja Maailma Loomatervise Organisatsioonilt saadud teabele ei ole hobuste Aafrika katku, hobuste Venezuela entsefalomüeliiti ja vesikulaarset stomatiiti Indoneesias kunagi esinenud.

(11)

Kuigi puuduvad aruanded kargtaudi ja malleuse esinemise kohta eelmistel aastatel, on Indoneesia teinud põhjaliku seroloogilise uuringu Jakarta suurlinnapiirkonna hobuslaste haigustest vaba tsooni keskosa ümbritseva järelevalve- ja kaitsetsooni hobuslaste populatsiooni seas ning uuringu tulemustest nähtus, et hobuste Aafrika katku ja kargtaudi ei esine. Ühel 600st uuringus osalenud hobusest diagnoositi seroloogilisel uuringul siiski malleus.

(12)

Kesktsoonis, mis hõlmab ka Aasia mängude toimumiskohta, ei viibi hobuslasi kuuekuise perioodi jooksul, mis algas ametlikult 15. veebruaril 2018, ning kõik hobuslaste haigustest vaba tsooniga seotud tauditõrje- ja bioturvameetmed kehtivad, kuni tsooni tuuakse võistlustel osalevad hobused kooskõlas kokkulepitud karantiinikorraga.

(13)

Et tagada hobuste populatsiooni tervisliku seisundi jätkusuutlik kaitse hobuslaste haigustest vabas tsoonis, on Indoneesia ametiasutused kohustunud looma kõnealuse tsooni territooriumile karantiinikeskuse, kus kontrollitakse muudel Indoneesia aladel paiknevatest põllumajandusettevõtetest ja teatavatest otsuse 2004/211/EÜ I lisas loetlemata kolmandatest riikidest sissetoodavaid hobuseid. Sisenemiseelse karantiini ajal kontrollitakse loomade tervist vastavalt ELi importimise tingimustele, mida kohaldatakse sama sanitaarrühma suhtes.

(14)

Võttes arvesse Indoneesia esitatud rahuldavat teavet ja tagatisi, tuleks Indoneesia kanda 10. augustist kuni 10. septembrini 2018 otsuse 2004/211/EÜ I lisas sätestatud loetellu kolmandatest riikidest, kust on lubatud registreeritud hobuste liitu taassisenemine. Samas tuleks teatavate hobuslaste haiguste puhul kohaldada Indoneesia piirkondadeks jaotamist. Epidemioloogilisest seisukohast lähtudes tuleks hobuslaste haigustest vaba tsoon Indoneesias paigutada kõnealuse otsuse I lisa loetelus sanitaarrühma C.

(15)

Seepärast tuleks otsust 2004/211/EÜ vastavalt muuta.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid annavad loa registreeritud võistlushobuste liitu taassisenemiseks otsuse 2004/211/EÜ I lisas esitatud ajavahemiku jooksul pärast nende ajutist eksporti Indoneesia piirkondadeks jaotatud territooriumile seoses Jakartas toimuvatel 2018. aasta Aasia mängudel osalemisega, tingimusel et igal hobusel on kaasas nõuetekohaselt täidetud veterinaarsertifikaat, mis vastab otsuse 93/195/EMÜ VII lisas esitatud näidisveterinaarsertifikaadile, ning et hobused ja nendega kaasasolevad veterinaarsertifikaadid esitatakse liitu sisenemise piiripunktis.

Artikkel 2

Otsuse 93/195/EMÜ I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Seda kohaldatakse kuni 30. septembrini 2018.

Brüssel, 26. märts 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. veebruari 1993. aasta otsus 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1).

(3)  Komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta otsus 2004/211/EÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


I LISA

I LISA

Sanitaarühm A  (1)

Šveits (CH), Gröönimaa (GL), Island (IS)

Sanitaarrühm B  (1)

Austraalia (AU), Valgevene (BY), Montenegro (ME), endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (2) (MK), Uus-Meremaa (NZ), Serbia (RS), Venemaa (3) (RU), Ukraina (UA)

Sanitaarrühm C  (1)

Kanada (CA), Hiina (3) (CN), Hongkong (HK), Indoneesia (3)  (4) (ID), Jaapan (JP), Korea Vabariik (KR), Aomen (MO), Malaisia (poolsaar) (MY), Singapur (SG), Tai (TH), Ameerika Ühendriigid (US)

Sanitaarrühm D  (1)

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Boliivia (BO), Brasiilia (3) (BR), Tšiili (CL), Costa Rica (3) (CR), Kuuba (CU), Jamaica (JM), Mehhiko (3) (MX), Peruu (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Sanitaarrühm E  (1)

Araabia Ühendemiraadid (AE), Bahrein (BH), Alžeeria (DZ), Iisrael (5) (IL), Jordaania (JO), Kuveit (KW), Liibanon (LB), Maroko (MA), Omaan (OM), Katar (QA), Saudi Araabia (3) (SA), Tuneesia (TN), Türgi (3) (TR).II LISA

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse lisatakse vastavalt ISO-koodi tähestikulisele järjekorrale Hongkongi ja Iisraeli kannete vahele järgmine kanne Indoneesia kohta:

„ID

Indoneesia

ID-0

Kogu riik

 

Kehtib 10. augustist kuni 10. septembrini 2018“

ID-1

Hobuslaste haigustest vaba tsoon Jakartas (üksikasjade kohta vt lahter 9)

C

X

2)

Lisatakse lahter 9:

„Lahter 9

ID

Indoneesia

ID-1

Hobuslaste haigustest vaba tsoon Jakartas, mis hõlmab järgmist:

1)

kesktsoon, mis hõlmab toimumiskohta Pulomases;

2)

järelevalvetsoonis asuv kiirteelõik, mis suundub toimumiskohast Jakarta rahvusvahelistesse lennujaamadesse (Soekarno-Hatta ja Halim Perdana Kusuma)“