ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
20. märts 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/454, 14. märts 2018, millega keelatakse Euroopa Liidu liikmesriigi (välja arvatud Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Portugal ja Ühendkuningriik) lipu all sõitvatel laevadel tursapüük 1. ja 2.b püügipiirkonnas

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2018/455, 16. märts 2018, millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/456, 19. märts 2018, uuendtoidu staatuse määramist käsitleva konsulteerimisprotsessi menetlusetappide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu ( 1 )

6

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/457, 13. märts 2018, millega lubatakse Läti Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

14

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/458, 19. märts 2018, millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 97/193/ÜVJP Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta

16

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/459, 19. märts 2018, millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas

17

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/454,

14. märts 2018,

millega keelatakse Euroopa Liidu liikmesriigi (välja arvatud Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Portugal ja Ühendkuningriik) lipu all sõitvatel laevadel tursapüük 1. ja 2.b püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2018/120 (2) on kehtestatud kvoodid 2018. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2018. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2018. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi

peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) 2018/120, millega määratakse 2018. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/127 (ELT L 27, 31.1.2018, lk 1).


LISA

Nr

03/TQ120

Liikmesriik

Liikmesriigid, v.a Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Portugal ja Ühendkuningriik

Kalavaru

COD/1/2B.

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

1 ja 2b

Kuupäev

8.2.2018


20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/455,

16. märts 2018,

millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõikeid 5 ja 6,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (2) eriti selle artikli 55 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud Euroopa Liidu (EL) toidu-, sööda- ja loomatervishoiualaste referentlaborite üldised ülesanded, kohustused ja nõuded. ELi loomatervishoiu ja elusloomade referentlaborid on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osas. Kõnealuse lisa II osa punktis 15 on ELi referentlaborina koorikloomade haiguste jaoks esitatud Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Ühendkuningriik.

(2)

Direktiivis 2006/88/EÜ sätestatakse loomatervishoiu nõuded vesiviljelusloomade ja neist saadud toodete turuleviimisele, impordile liitu ja transiidile liidu kaudu ning minimaalsed ennetavad ja kontrollimeetmed seoses kõnealuste loomade teatavate haigustega. Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 55 lõikes 1 on sätestatud kõnealuse direktiiviga seotud veeloomade haiguste referentlaborite määramise kord.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 737/2008 (3) määrati ELi koorikloomade haiguste referentlaboriks alates 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2018 Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Ühendkuningriik. Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 55 lõikes 3 on sätestatud võimalus kõnealuse labori ülesannete ülevaatamiseks.

(4)

Teatise tõttu, mille Ühendkuningriik esitas kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 50, ei ole Cefasel võimalik ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesannete täitmist jätkata alates 1. juulist 2018.

(5)

Arvestades tehniliste teadmiste, laboratoorse suutlikkuse ja riiklike referentlaboritega loodud võrgustike koostoimet, peaks ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesanded üle võtma ELi kalahaiguste referentlabor.

(6)

Seepärast peaks ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesanded üle võtma ELi kalahaiguste referentlaboriks määratud „Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Taani“.

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, mis saab ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlabori vastutusala, tuleks määrata ELi koorikloomade haiguste referentlaboriks perioodiks 1. juulist 2018 kuni 30. juunini 2023. Lisaks tuleks see kanda määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa loetellu. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa vastavalt muuta.

(8)

Euroopa Liidu koorikloomade haiguste referentlaborite tegevuse katkematu järjepidevuse tagamiseks on asjakohane sätestada konkreetne kuupäev, mil käesoleva määrusega sätestatud meetmete kohaldamine algab.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikus 1. juulist 2018 kuni 30. juunini 2023 on ELi koorikloomade referentlabori vastutusala ja ülesanded järgmisel laboril: Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Taani.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6.

ELi referentlabor kalade ja koorikloomade haiguste jaoks

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Taani“.

2)

Punkt 15 jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(3)  Komisjoni 28. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 737/2008, millega määratakse ühenduse koorikloomade haiguste, marutaudi ja veiste tuberkuloosi referentlaborid, sätestatakse marutaudi ja veiste tuberkuloosi ühenduse referentlaborite täiendav vastutus ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (ELT L 201, 30.7.2008, lk 29).


20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/456,

19. märts 2018,

uuendtoidu staatuse määramist käsitleva konsulteerimisprotsessi menetlusetappide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2015/2283 on kehtestatud eeskirjad liidus uuendtoidu turule laskmise ja kasutamise kohta.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artiklis 4 on sätestatud uuendtoidu staatuse kindlakstegemise korra aluspõhimõtted. Nimetatud artikli lõike 1 kohaselt peavad toidukäitlejad tegema kindlaks, kas toit, mida nad kavatsevad liidus turule lasta, kuulub kõnealuse määruse kohaldamisalasse.

(3)

Selleks et määrata konkreetse toidu uuendtoidu staatus, tuleks esitada konsulteerimistaotlus. Liikmesriigid peaksid kontrollima selliste taotluste nõuetekohasust. Seepärast on vaja kehtestada kontrolliprotsessi eeskirjad.

(4)

Tuleks kehtestada eeskirjad selle tagamiseks, et konsulteerimistaotlustes oleks uuendtoidu staatuse määramiseks esitatud kogu teave, mida liikmesriikidel on hindamiseks vaja.

(5)

Selleks et tagada toidukäitlejate ja üldsuse teavitamine uuendtoidu staatusest, tuleks teave uuendtoidu staatuse kohta teha üldsusele kättesaadavaks.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala ja reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad määruse (EL) 2015/2283 artikli 4 rakendamiseks seoses konsulteerimisprotsessi menetlusetappidega, et teha kindlaks, kas toit kuulub või ei kuulu nimetatud määruse kohaldamisalasse.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks mõistetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/2002 (2) ning määruses (EL) 2015/2283, kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „konsulteerimistaotlus“– toidukäitleja poolt sihtliikmesriigile esitatud taotlus uuendtoidu staatuse määramiseks konkreetse toidu puhul;

b)   „sihtliikmesriik“– liikmesriik, kus toidukäitleja kavatseb konkreetse toidu esimest korda turule lasta.

Artikkel 3

Konsulteerimistaotluse esitamine

1.   Toidukäitleja konsulteerib sihtliikmesriigiga, nagu on sätestatud määruse (EL) 2015/2283 artikli 4 lõikes 2, esitades sellele liikmesriigile konsulteerimistaotluse.

2.   Kui toidukäitleja kavatseb toidu turule lasta ühel ajal mitmes liikmesriigis, esitab ta konsulteerimistaotluse ainult ühele nendest liikmesriikidest.

Artikkel 4

Konsulteerimistaotluse sisu ja esitamine

1.   Konsulteerimistaotlus esitatakse sihtliikmesriigile elektrooniliselt ja taotlus koosneb järgmisest:

a)

kaaskiri;

b)

tehniline toimik;

c)

tõendavad dokumendid;

d)

selgitav märkus, milles täpsustatakse esitatud dokumentide otstarvet ja asjakohasust.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud kaaskiri tuleb koostada I lisas esitatud vormi kohaselt.

3.   Lõike 1 punktis b osutatud tehniline toimik peab sisaldama teavet, mida sihtliikmesriigil on vaja uuendtoidu staatuse kohta otsuse tegemiseks, ja toimik koostatakse II lisas esitatud vormi kohaselt.

4.   Erandina lõikest 3 ei pea taotleja esitama kõiki II lisas osutatud elemente tingimusel, et ta esitab iga puuduva elemendi puudumise kohta kontrollitava põhjenduse.

Artikkel 5

Konsulteerimistaotluse nõuetekohasuse kontrollimise kord

1.   Sihtliikmesriik kontrollib viivitamata, kas konsulteerimistaotlus vastab artikli 4 nõuetele.

2.   Kui toidukäitleja poolt konsulteerimistaotluses esitatud teave on puudulik, palub sihtliikmesriik toidukäitlejal esitada lisateavet või konsulteerimistaotlust asjakohaselt ajakohastada sihtliikmesriigi määratud ajavahemiku jooksul.

3.   Konsulteerimistaotlust ei loeta nõuetekohaseks, kui:

a)

toidukäitleja ei esita nõutud lisateavet või ajakohastatud konsulteerimistaotlust sihtliikmesriigi määratud aja jooksul;

b)

esitatud lisateave ei ole piisav otsustamaks, kas konsulteerimistaotlus on nõuetekohane.

4.   Sihtliikmesriik teeb otsuse konsulteerimistaotluse nõuetekohasuse kohta ning teavitab sellest otsusest viivitamata toidukäitlejat, teisi liikmesriike ja komisjoni. Kui sihtliikmesriik peab konsulteerimistaotlust mittenõuetekohaseks, esitab ta sellise otsuse põhjused.

Artikkel 6

Nõuetekohase konsulteerimistaotluse hindamise kord

1.   Sihtliikmesriik teeb otsuse toidu uuendtoidu staatuse kohta nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil ta tegi otsuse konsulteerimistaotluse nõuetekohasuse kohta.

2.   Kui sihtliikmesriik leiab, et tal ei ole toidu uuendtoidu staatuse kohta otsuse tegemiseks piisavalt tõendeid, võib ta taotleda toidukäitlejalt lisateavet. Selle taotluse täitmise tähtaeg määratakse kindlaks koos toidukäitlejaga.

Sihtliikmesriik võib konsulteerida teiste liikmesriikide ja komisjoniga.

3.   Ilma et see piiraks lõikes 4 sätestatut, ei tohi lõikes 2 osutatud lisateabe taotlemine pikendada lõikes 1 osutatud ajavahemikku.

4.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib sihtliikmesriik pikendada lõikes 1 nimetatud ajavahemikku kuni neli kuud. Sihtliikmesriik teavitab toidukäitlejat, teisi liikmesriike ja komisjoni oma otsusest ning esitab põhjendused.

5.   Sihtliikmesriik teavitab toidu uuendtoidu staatuse kohta tehtud otsusest viivitamata toidukäitlejat, teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab põhjendused kooskõlas käesoleva määruse artikliga 7.

Artikkel 7

Teave uuendtoidu staatuse ja selle avaldamise kohta

1.   Käesoleva määruse artikli 6 lõikes 5 osutatud teade sisaldab järgmist:

a)

asjaomase toidu nimetus ja kirjeldus;

b)

avaldus selle kohta, kas asjaomane toit on uuendtoit, ei ole uuendtoit või ei ole uuendtoit üksnes toidulisandites;

c)

punktis b osutatud avalduse põhjendused;

d)

juhul kui tegemist on uuendtoiduga, siis kõige sobivam toidukategooria, mille alla see kuulub määruse (EL) 2015/2283 artikli 3 lõike 2 kohaselt.

2.   Komisjon teeb teabe uuendtoidu staatuse kohta üldsusele viivitamata kättesaadavaks komisjoni veebisaidil.

Artikkel 8

Liikmesriikide pädevad ametiasutused

Liikmesriigid esitavad komisjonile 1. märtsiks 2018 käesoleva määruse kohaldamiseks määratud riigi pädevate asutuste kontaktandmed ja asjaomaste kontaktpunktide kontaktandmed.

Komisjon avaldab need kontaktandmed komisjoni veebisaidil hiljemalt 1. mail 2018.

Artikkel 9

Konfidentsiaalsus

1.   Toidukäitleja võib sihtliikmesriigilt paluda nõustumist sellega, et teabe avalikustamisel tuleb konsulteerimistaotluse osana esitatud teatavat teavet käsitleda konfidentsiaalsena, kui sellise teabe avalikustamine võib kahjustada toidukäitleja konkurentsivõimet.

2.   Lõikes 1 nimetatud eesmärgil osutab toidukäitleja sihtriigile, millist osa esitatud teabest tuleks käsitleda konfidentsiaalsena, ning esitab kõik teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse põhjendamiseks vajalikud üksikasjad.

3.   Sihtliikmesriik teatab toidukäitlejale oma seisukohad küsimuses, milline osa teabest jääb konfidentsiaalseks.

Konfidentsiaalsena ei käsitata järgmist teavet:

a)

taotleja nimi ja aadress;

b)

toidu nimetus ja kirjeldus;

c)

taotleja esitatud uuringute kokkuvõte;

d)

kui see on asjakohane, siis kasutatud analüüsimeetod(id).

4.   Teiste liikmesriikidega konsulteerimise korral vastavalt artikli 6 lõike 2 teisele lõigule teavitab sihtliikmesriik komisjoni ja liikmesriike oma seisukohtadest konsulteerimistaotluse konfidentsiaalsuse küsimuses.

5.   Pärast seda, kui toidukäitlejat on teavitatud vastavalt lõikele 3, võib ta oma konsulteerimistaotluse kolme nädala jooksul tagasi võtta ja selle aja vältel käsitletakse esitatud teavet konfidentsiaalsena.

6.   Komisjon ja liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tagada lõikega 3 ette nähtud konfidentsiaalsus käesoleva määruse kohaselt saadud teabe puhul, välja arvatud teabe puhul, mis tuleb avalikustada inimtervise kaitse huvides.

7.   Kui toidukäitleja võtab või on võtnud tagasi oma konsulteerimistaotluse vastavalt lõikele 5, ei avalikusta komisjon ega liikmesriigid teavet, mille puhul toidukäitleja palus konfidentsiaalsust vastavalt lõikele 1.

8.   Lõigete 1–7 kohaldamine ei mõjuta komisjoni ja liikmesriikide vahel sellise teabe vahetamist, mis on vajalik käesoleva määruse kohaselt esitatud konsulteerimistaotluste käsitlemiseks.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


I LISA

UUENDTOIDU STAATUSE MÄÄRAMISE KONSULTEERIMISTAOTLUSE KAASKIRJA VORM

Liikmesriigi pädev asutus:

Kuupäev: …

Teema: konsulteerimistaotlus uuendtoidu staatuse määramiseks järgmisele: …

Toidukäitleja(d) / konsulteeriv pool:

Äriühing: …

Aadress: …

Telefon: …

E-post: …

Kontaktisik: …

esitab (esitavad) konsulteerimistaotluse uuendtoidu staatuse määramiseks järgmisele: …

Lugupidamisega

Allkiri …

Lisad:

Tehniline toimik

Konsulteerimistaotlust toetavad dokumendid

Selgitavad märkused


II LISA

TEHNILISE TOIMIKU VORM

Selgitavates märkustes tuleb selgitada eri teabeosade vahelist seost. Eriti seoses nende tõenditega, mis on esitatud, et tõendada ulatuslikul määral inimtoiduna kasutamist liidus enne 15. maid 1997, kuna järelduse tegemiseks tuleb arvesse võtta paljude eri allikate dokumente.

Kui uuendtoidu staatuse määramiseks on asjakohased üksnes asjaomaste dokumentide osad, tuleb need osad tähistada.

Kõigi toitude puhul tuleb täita 1. jagu.

Ekstraktide puhul tuleb lisaks 1. jaole täita ka 2. jagu.

Toidu puhul, mis on saadud tootmisprotsessist, mida ei kasutatud enne 15. maid 1997 liidus toidu tootmiseks, tuleb täita 1. jagu (punktid 1–3 ja punkt 7) ning 3. jagu.

1. jagu. Kõik toidud (toidu puhul, mis on saadud tootmisprotsessist, mida ei kasutatud toidu tootmiseks liidus enne 15. maid 1997, tuleb täita üksnes punktid 1–3 ja punkt 7)

1.

Toidu kirjeldus

1.1.

Toidu nimetus

 

1.2.

Toidu üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas teave, kas toit koosneb tehisnanomaterjalidest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (1) artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktide viii ja ix tähenduses

 

1.3.

Esitatav uuendtoidu kategooria vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 3 lõike 2 punktile a (vajaduse korral)

 


2.

Toidu ja/või toiduallika (kui on asjakohane) täpsem kirjeldus
A.   

Organismid (mikroorganismid, seened, vetikad, taimed, loomad)

2.1.

Taksonoomiline nimetus (täielik ladinakeelne nimetus koos autori nimega)

 

2.2.

Sünonüümid, muud nimetused (vajaduse korral)

 

2.3.

Asjaomase organismi puhul (vajaduse korral) täpsustada, millise osa kasutamisele liidus inimtoiduks enne 15. maid 1997 on viidatud

 

2.4.

Puhtuse/kontsentratsiooni spetsifikatsioon

 

B.   

Keemilised ained

2.5.

CASi number (numbrid) (kui see on määratud)

 

2.6.

Keemiline nimetus (keemilised nimetused) vastavalt IUPACi nomenklatuuri reeglitele

 

2.7.

Sünonüümid, kaubanimi, triviaalnimetus (vajaduse korral)

 

2.8.

Molekuli- ja struktuurivalem

 

2.9.

Puhtuse/kontsentratsiooni spetsifikatsioon

 


3.

Kasutustingimused

3.1.

Kuidas kavatsetakse toitu kasutada?

 

3.2.

Tooteliik (-liigid), milles toitu kavatsetakse kasutada

 

3.3.

Sisaldus/kontsentratsioon (või sisalduse vahemik) tootes (toodetes), milles toitu kavatsetakse kasutada

 


4.

Tootmisprotsess

4.1.

Tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus. Tootmisprotsessi kirjeldamiseks lisada protsessi vooskeem

 


5.

Asjaomase toidu inimtoiduna tarbimine liidus enne 15. maid 1997

5.1.

Mil määral tarbiti kogu liidus asjaomast toitu olulises koguses enne 15. maid 1997? Esitada andmed.

 

5.2.

Mil määral tarbiti ühes liikmesriigis asjaomast toitu olulises koguses enne 15. maid 1997? Esitada andmed.

 

5.3.

Kas toitu tarbiti liidus enne 15. maid 1997 üksnes piirkonniti / väikeses ulatuses? Esitada andmed.

 

5.4.

Kas toit oli liidus enne 15. maid 1997 kättesaadav koostisainena, mis oli suunatud erisihtrühmale (nt meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit)? Esitada andmed.

 


6.

Konsulteerimine kättesaadavuse üle liidus

Kui toidukäitlejad ei ole kindlad, kas neil olemas olev teave on piisav tõendamaks, et asjaomast toitu on liidus olulisel määral inimtoiduna tarbitud enne 15. maid 1997, võivad nad konsulteerida teiste toidukäitlejatega või toidukäitlejate liitudega, et koguda piisavalt teavet.

6.1.

Kas muude toidukäitlejatega või toidukäitlejate liitudega on konsulteeritud? Esitada andmed.

 

6.2.

Kas toit on praegu liidu turul kättesaadav? Esitada andmed.

 


7.

Lisateave

7.1.

Kas on andmeid, et asjaomast toodet kasutatakse liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ (2) kohaselt ravimina?

 

7.2.

Kas on muud teavet, mis aitaks uuendtoidu staatuse määrata? Esitada tuleb kogu asjakohane teave, isegi juhul, kui seda ei ole konkreetselt nõutud.

 

2. jagu. Ekstraktid

8.

Ekstraktid

8.1.

Kõik lisaandmed ekstrakti lähtematerjali kohta, kui neid ei ole esitatud 1. jaos. Esitada andmed.

 

8.2.

Ekstrakti spetsifikatsioon. Esitada andmed.

 

8.3.

Kas toiduallikast ekstraheeritud ekstrakti mis tahes koostisosade sissevõtmine toiduga võib ületada nende sissevõtmist asjaomase toiduallikaga? Esitada andmed.

 


3. jagu. Toit, mis on saadud sellisest tootmisprotsessist, mida ei kasutatud liidus toidu tootmisel enne 15. maid 1997

9.

Tootmisprotsess

9.1.

Tootmisprotsessi üksikasjalik kirjeldus. Tootmisprotsessi kirjeldamiseks lisada protsessi vooskeem.

 

9.2.

Kas toidu struktuur või koostis mõjutab selle toiteväärtust, metabolismi või soovimatute ainete sisaldust protsessi tõttu, mille abil toit on valmistatud? Esitada andmed.

 

9.3.

Kas toit on valmistatud allikast, mida iseenesest ei tarbita tavaliselt toiduvaliku osana? Esitada andmed.

 

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).


OTSUSED

20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/14


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/457,

13. märts 2018,

millega lubatakse Läti Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) eriti selle artiklit 395,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 193 kohaselt on üldjuhul maksuhalduritele käibemaksu tasuma kohustatud kaupa tarniv või teenuseid osutav maksukohustuslane.

(2)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 199a lõike 1 punkti h kohaselt võivad liikmesriigid näha ette, et mängukonsoolide tarnete eest on käibemaksu kohustatud tasuma maksukohustuslane, kellele tarne tehakse (edaspidi „pöördmaksustamine“). Seda võimalust Läti ei kasuta, ehkki ta kohaldab pöördmaksustamist tahvel- ja sülearvutite tarnete suhtes kõnealuse direktiivi artikli 199a lõike 1 punkti h alusel.

(3)

Läti mängukonsoolide sektoris sagenenud pettuste tõttu soovib Läti kehtestada mängukonsoolide riigisisese tarnimise suhtes pöördmaksustamise.

(4)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 199a lõike 1 kohaselt võib pöördmaksustamist kohaldada kuni 31. detsembrini 2018 ja vähemalt kaks aastat. Kuna kaheaastase ajavahemiku tingimus ei ole täidetud, ei ole Lätil võimalik pöördmaksustamist kohaldada direktiivi 2006/112/EÜ artikli 199a lõike 1 punkti h alusel.

(5)

Komisjonis 15. novembril 2017 registreeritud kirjas taotles Läti luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193, et teha käibemaksu tasumise eest vastutavaks isik, kellele mängukonsoole tarnitakse.

(6)

Vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõikele 2 teavitas komisjon 23. novembri 2017. aasta kirjas teisi liikmesriike Läti taotlusest. Komisjon teatas 24. novembri 2017. aasta kirjaga Lätile, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(7)

Läti esitatud teabe kohaselt suurenesid mängukonsoolide tarnimise valdkonna käibemaksupettused pärast pöördmaksustamise kehtestamist mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite ja integraallülitusseadmete tarnete suhtes. Mängukonsoolide puhul on käibemaksupettused eriti tõenäolised seetõttu, et need on suhteliselt väikesed, suhteliselt kallid ja nende internetiturg on hästi arenenud. Läti esitatud teabe kohaselt on riik kehtestanud käibemaksupettustega võitlemiseks mitu tavameedet. Läti peab siiski vajalikuks kehtestada riigieelarve käibemaksutulu kao vältimiseks mängukonsoolide tarnimise suhtes pöördmaksustamise.

(8)

Seetõttu tuleks käibemaksu maksmisest kõrvalehoidumise vältimiseks anda Lätile luba kohaldada piiratud ajavahemikul mängukonsoolide tarnimise suhtes pöördmaksustamist.

(9)

Erimeetme kohaldamine ei mõjuta käibemaksust tulenevaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 antakse Lätile luba teha mängukonsoolide tarnimise puhul käibemaksu maksmise eest vastutavaks tarne saaja.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Käesolev otsus kehtib kuni 31. detsembrini 2018.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile.

Brüssel, 13. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

V. GORANOV


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.


20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/16


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/458,

19. märts 2018,

millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 97/193/ÜVJP Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 1997 vastu ühise seisukoha 97/193/ÜVJP (1).

(2)

Ühise seisukoha 97/193/ÜVJP läbivaatamine näitas, et ühise seisukohaga kehtestatud meetmed tuleks tühistada.

(3)

Ühine seisukoht 97/193/ÜVJP tuleks seega kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühine seisukoht 97/193/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  17. märtsi 1997. aasta ühine seisukoht 97/193/ÜVJP, mille nõukogu on Euroopa Liidu lepingu artikli J.2 alusel määratlenud Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta (EÜT L 81, 21.3.1997, lk 1).


20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/17


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/459,

19. märts 2018,

millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 21. märtsil 2011 vastu otsuse 2011/173/ÜVJP (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas.

(2)

Otsuse 2011/173/ÜVJP läbivaatamine näitas, et nende piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 31. märtsini 2019.

(3)

Otsust 2011/173/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/173/ÜVJP artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse 31. märtsini 2019.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsus 2011/173/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas (ELT L 76, 22.3.2011, lk 68).