ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
15. detsember 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2322, 29. mai 2017, Kanada ja Euroopa Liidu vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

1

 

 

Kanada ja Euroopa Liidu vaheline leping salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorra kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2323, 17. november 2017, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Ternasco de Aragón (KGT)]

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2324, 12. detsember 2017, millega pikendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2325, 14. detsember 2017, milles käsitletakse loa andmist vedelletsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ja õlivabade letsitiinide valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2326, 14. detsember 2017, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine imiprotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2327, 14. detsember 2017, millega kiidetakse heaks toimeaine 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2328, 14. detsember 2017, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus Skalický rubín (KPN)

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2329, 14. detsember 2017, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2330, 14. detsember 2017, milles käsitletakse loa andmist raud(II)karbonaadi, raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)sulfaatmonohüdraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi, raud(II)fumaraadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaadi ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ja rauddekstraani kasutamiseks põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003 ja (EÜ) nr 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2331, 14. detsember 2017, millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus La Clape (KPN)

45

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2332, 14. detsember 2017, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas viieteistkümnendas osalises hankemenetluses

46

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2333, 13. detsember 2017, millega määratakse kindlaks koguselised piirangud ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8317 all)

47

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2334, 14. detsember 2017, millega pikendatakse tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva ( 1 )

64

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2017/2335, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38)

66

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/1


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/2322,

29. mai 2017,

Kanada ja Euroopa Liidu vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 37 koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikega 5 ja artikli 218 lõike 6 esimese lõiguga,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsustas oma 27. ja 28. novembri 2003. aasta istungil anda eesistujariigile, keda abistab peasekretär / kõrge esindaja, volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Kanada vahelise salastatud teabe kaitse lepingu sõlmimiseks.

(2)

Pärast kõnealuste volituste andmist pidas eesistujariik Kanadaga läbirääkimisi salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu üle.

(3)

Nimetatud leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kanada ja Euroopa Liidu vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping („leping“) kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule alla kirjutama, et see liidu suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. mai 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

C. CARDONA


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/2


TÕLGE

Kanada ja Euroopa Liidu vaheline

LEPING

salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorra kohta

KANADA

ja

edaspidi „lepinguosalised“,

ARVESTADES, et lepinguosaliste ühine eesmärk on tugevdada oma julgeoleku kõiki aspekte;

ARVESTADES, et lepinguosalised on ühel nõul, et tuleks soodustada konsultatsioone ja koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes;

ARVESTADES, et sel eesmärgil on lepinguosalistel vaja vahetada teavet, millele nad on määranud salastatuse kategooria;

TUNNISTADES, et osapooled peavad võtma asjakohaseid meetmeid sellise teabe vahetamise kaitseks,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesoleva lepingu kohaselt:

a)   „salastatud teave“– mis tahes teave, millele üks lepinguosaline on omistanud salastatuse taseme ja sellisena märgistanud ning mis võiks volitamata kolmandatele isikutele teatavaks saamise korral kahjustada mitmesugusel määral kõnealuse lepinguosalise huve. Teave võib esineda suulisel, visuaalsel, elektroonilisel, magnetkandja või dokumendi kujul või materjali, seadmete või tehnoloogiana, kaasa arvatud paljundused, tõlked ja väljatöötamisjärgus materjalid;

b)   „kaitstud teave“– mis tahes teave, mille Kanada on sellisena asjakohase märke abil määratlenud ning mis võiks volitamata kolmandatele isikutele teatavaks saamise korral kahjustada Kanada üksikisiku või üksuse huve või Kanada avalikke huve. Teave võib esineda suulisel, visuaalsel, elektroonilisel, magnetkandja või dokumendi kujul või materjali, seadmete või tehnoloogiana, kaasa arvatud paljundused, tõlked ja väljatöötamisjärgus materjalid;

c)   „töövõtja“– üksikisik või juriidiline isik, kellel on lepinguliste kohustuste võtmiseks õigus- ja teovõime; mõiste võib tähendada ka alltöövõtjat, kuid ei tähenda Kanada või ELi poolt töölepingu alusel palgatud üksikisikut;

d)   „teadmisvajadus“– juurdepääs salastatud teabele on piiratud volitatud isikutega, kes vajavad juurdepääsu sellisele salastatud teabele oma ametikohustuste täitmiseks;

e)   „föderaalvalitsus“– Kanada föderaalvalitsuse osakonnad ja kõik Kanada riikliku föderaalhalduse allüksused;

f)   „kolmas isik“– iga üksikisik või üksus, kes ei ole lepinguosaline.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse salastatud teabe suhtes, mida lepinguosalised teineteisele edastavad või omavahel vahetavad.

2.   Käesolev leping sisaldab ka sätteid, mis käsitlevad ELile edastatud Kanada kaitstud teabe kaitset. Kui ei ole sätestatud teisiti, käsitatakse kõiki käesolevas lepingus tehtud viiteid salastatud teabele ühtlasi ka viidetena Kanada kaitstud teabele.

3.   Vastuvõttev lepinguosaline kaitseb talle teise lepinguosalise poolt edastatud salastatud teavet kadumise, selle salajasuse kahjustamise või selle loata avaldamise eest vastavalt käesolevale lepingule. Kumbki lepinguosaline võtab kooskõlas oma õigus- ja haldusnormidega meetmeid, et täita käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi.

4.   Vastuvõttev lepinguosaline kasutab saadud salastatud teavet vaid teavet edastava lepinguosalise poolt kindlaks määratud eesmärkidel või eesmärkidel, milleks salastatud teavet edastati või vahetati.

5.   Käesolev leping ei ole aluseks salastatud teabe kohustuslikule avaldamisele lepinguosaliste poolt.

Artikkel 3

Kohaldamine

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse järgmiste ELi institutsioonide ja üksuste suhtes: Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu“), nõukogu peasekretariaat, Euroopa Komisjon, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa välisteenistus.

2.   Kanada puhul kohaldatakse käesolevat lepingut föderaalvalitsuse suhtes.

Artikkel 4

Salastatud teave ja kaitstud teave

1.   Ühe lepinguosalise poolt teisele lepinguosalisele edastatud salastatud teabel peab olema asjakohane salastusmärge vastavalt lõikele 2. ELile edastatud Kanada kaitstud teabel peab olema asjakohane märge vastavalt lõikele 4.

2.   Kumbki lepinguosaline tagab, et teiselt lepinguosaliselt saadud salastatud teabe suhtes rakendatakse sellise tasemega kaitset, mis on nõutav vastava salastusmärke puhul, nagu see on esitatud järgmises tabelis:

EL

KANADA

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET või TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL või CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Kanadas puudub samaväärne märge

3.   Kanada tagab RESTREINT UE/EU RESTRICTED tasemel salastatud teabele kaitse, mis on vähemalt samaväärne kaitsega, mida EL tagab kõnealusele teabele.

4.   EL töötleb ja säilitab Kanada PROTECTED A või PROTÉGÉ A tasemel salastatud teavet samal viisil, nagu RESTREINT UE/EU RESTRICTED tasemel salastatud ELi teavet. EL töötleb ja säilitab Kanada PROTECTED B või PROTÉGÉ B ning PROTECTED C või PROTÉGÉ C tasemel salastatud teavet artiklis 11 osutatud lepingu täitmiseks sõlmitavate halduskokkulepete kohaselt.

5.   Teavet edastav lepinguosaline võib tähistada salastatud teabe ka märkega, milles täpsustatakse kõik teabe kasutamise, avaldamise, edastamise või juurdepääsu piirangud ning täiendavad julgeolekunõuded teabe kaitsmiseks vastuvõtva lepinguosalise poolt, sealhulgas vastuvõtva lepinguosalise institutsioonide või üksuste poolt. Kanada võib samuti tähistada kaitstud teabe märkega, milles täpsustatakse kõik teabe kasutamise, avaldamise, edastamise või juurdepääsu piirangud ning täiendavad julgeolekunõuded teabe kaitsmiseks ELi poolt, sealhulgas artikli 3 lõikes 1 märkimata institutsiooni või üksuse poolt.

Artikkel 5

Salastatud teabe kaitse

1.   Vastuvõttev lepinguosaline tagab teavet edastavalt lepinguosaliselt saadud salastatud teabe suhtes järgmise:

a)

säilitatakse märge, mille teavet edastav lepinguosaline teabele omistas vastavalt artiklile 4;

b)

teabe salastatuse taset ei alandata ning selle salastatust ei kustutata ilma teavet edastava lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;

c)

piiramata lõike 2 kohaldamist, ei avaldata ega levitata teavet kolmandatele isikutele või lepinguosaliste ühelegi artiklis 3 nimetamata institutsioonile või üksusele ilma edastava lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;

d)

teavet kasutatakse vastavalt piiranguid tähistavale märkele, mille edastav lepinguosaline on lisanud salastatud teabele kooskõlas artikli 4 lõikega 5;

e)

teavet kaitstakse kooskõlas käesoleva lepingu ning artiklis 11 osutatud lepingu täitmiseks sõlmitavate halduskokkulepetega.

2.   Vastuvõttev lepinguosaline teavitab edastavat lepinguosalist igast kohtuasutuse või uurimisasutusena tegutseva õigusasutuse taotlusest saada edastavalt lepinguosaliselt käesoleva lepingu kohaselt saadud salastatud teavet. Sellise taotluse hindamisel võtab vastuvõttev lepinguosaline võimalikult suures ulatuses arvesse edastava lepinguosalise seisukohti. Kui selline taotlus sisaldab vastuvõtva lepinguosalise õigus- ja haldusnormidest tulenevalt kõnealuse salastatud teabe edastamist taotluse esitanud kohtu- või õigusasutusele, siis tagab vastuvõttev lepinguosaline võimalikult maksimaalsel määral, et teave on nõuetekohaselt kaitstud, sealhulgas mis tahes edaspidise avaldamise eest.

Artikkel 6

Töötajatega seotud julgeolek

1.   Lepinguosalised tagavad, et juurdepääs käesoleva lepingu alusel edastatavale või vahetatavale salastatud teabele põhineb vaid teadmisvajadusel.

2.   Lepinguosalised tagavad, et igale isikule, kellele antakse juurdepääs käesoleva lepingu alusel edastatavale või vahetatavale salastatud teabele, selgitatakse kõnealuse salastatud teabe kaitseks olulisi julgeolekueeskirju ja toiminguid ning et ta võtab endale vastutuse kõnealuse salastatud teabe kaitsmise eest.

3.   Lepinguosalised tagavad, et juurdepääs käesoleva lepingu alusel edastatavale või vahetatavale salastatud teabele on piiratud isikutega:

a)

kellel on volitused juurdepääsuks kõnealusele salastatud teabele tulenevalt nende tööülesannetest; ning

b)

kellele on antud nõutav juurdepääsuluba või kellel on konkreetsed õigused või volitused kooskõlas lepinguosaliste vastavate õigus- ja haldusnormidega.

Artikkel 7

Asukoha turvalisus

Vastuvõttev lepinguosaline tagab, et teise lepinguosalise poolt edastatud salastatud teavet hoitakse turvalises, kontrollitud ja kaitstud kohas.

Artikkel 8

Salastatud teabe levitamine või avaldamine töövõtjatele

1.   Kumbki lepinguosaline võib edastada salastatud teavet töövõtjale või tulevasele töövõtjale teavet edastava lepinguosalise eelneval kirjalikul nõusolekul. Enne salastatud teabe avaldamist töövõtjale või tulevasele töövõtjale tagab vastuvõttev lepinguosaline, et töövõtja või tulevane töövõtja on muutnud oma ruumid turvaliseks ja suudab kaitsta salastatud teavet vastavalt artiklile 7 ning et töövõtjal või tulevasel töövõtjal on nõutav töötlemisluba ning tema töötajatel, kes vajavad juurdepääsu salastatud teabele, on nõutav juurdepääsuluba.

2.   RESTREINT UE/EU RESTRICTED ning Kanada PROTECTED A või PROTÉGÉ A salastatuse tasemel teabe edastamisel töövõtjale või tulevasele töövõtjale ei ole töötlemisloa väljastamine nõutav.

3.   EL ei edasta Kanada PROTECTED A või PROTÉGÉ A salastatuse tasemel teavet töövõtjale või tulevasele töövõtjale, välja arvatud erijuhtudel, mil Kanada on selleks eelnevalt andnud oma kirjaliku nõusoleku, sealhulgas seoses meetmetega, millega reguleeritakse sellise teabe kaitset.

Artikkel 9

Salastatud teabe edastamine

1.   Käesoleva lepingu kohaselt:

a)

edastab Kanada salastatud teavet elektrooniliselt, magnetkandjal või paberdokumendi kujul nõukogu keskregistri kaudu, kes edastab selle ELi liikmesriikidele ning artikli 3 lõikes 1 osutatud ELi institutsioonidele ja üksustele;

b)

edastab EL salastatud teavet elektrooniliselt, magnetkandjal või paberdokumendi kujul Kanada valitsuse asjaomase talituse või asutuse registrile, tehes seda Brüsselis paikneva Euroopa Liidu juures asuva Kanada valitsuse esinduse kaudu.

2.   Lepinguosaline võib edastada salastatud teavet ning nõuda, et see tehtaks kättesaadavaks vaid artiklis 3 osutatud institutsioonide või üksuste konkreetsetele pädevatele ametnikele, organitele või teenistustele. Sellise salastatud teabe edastamisel määrab lepinguosaline teabe ainusaajateks artiklis 3 osutatud institutsioonide või üksuste konkreetsed pädevad ametnikud, organid või teenistused. Sellisel juhul toimub salastatud teabe edastamine järgmiselt:

a)

Kanada edastab salastatud teavet vastavalt vajadusele kas nõukogu keskregistri, Euroopa Komisjoni keskregistri või Euroopa välisteenistuse keskregistri kaudu;

b)

EL edastab salastatud teavet Kanada valitsuse asjaomase üksuse, talituse või asutuse registrile, tehes seda Brüsselis paikneva Euroopa Liidu juures asuva Kanada valitsuse esinduse kaudu.

Artikkel 10

Järelevalve

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesoleva lepingu täitmise üle teostavad järelevalvet järgmised üksused:

a)

Kanada puhul Kanada valitsuse poolt määratud üksus, mille nimi edastatakse ELile diplomaatiliste kanalite kaudu;

b)

ELi puhul liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, julgeolekuküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni liige ja nõukogu peasekretär.

Artikkel 11

Lepingu täitmiseks sõlmitavad halduskokkulepped

1.   Käesoleva lepingu täitmiseks tagavad lepinguosalised, et nende pädevad asutused sõlmivad lepingu täitmiseks sõlmitavad halduskokkulepped, milles sätestatakse nõuded järgmiste küsimuste kohta:

a)

juurdepääsuload;

b)

salastatud teabe edastamise ja vahetamise kord;

c)

teave säilitamise turvameetmete kohta;

d)

menetlused, mida kasutatakse salastatud teabe kadumise, selle salajasuse kahjustamise või selle loata avaldamise korral; ning

e)

elektroonilisel kujul esitatud salastatud teabe kaitsmise kord.

2.   Lepinguosalised peavad vastastikuseid julgeolekukonsultatsioone ja korraldavad hindamiskülastusi, et hinnata käesoleva lepingu ja lõikes 1 osutatud lepingu täitmiseks sõlmitavate halduskokkulepete kohaselt kummagi lepinguosalise poolt teise lepinguosalise edastatud salastatud teabe suhtes rakendatavate turvameetmete tõhusust. Lepinguosalised otsustavad ühiselt kõnealuste konsultatsioonide ja hindamiskülastuste sageduse ja aja.

3.   Enne kui üks lepinguosaline edastab teisele lepinguosalisele salastatud teavet, teeb teavet edastav lepinguosaline kirjalikult kindlaks, et vastuvõttev lepinguosaline on võimeline kaitsma salastatud teavet viisil, mis on kooskõlas käesoleva lepinguga ja lõikes 1 osutatud lepingu täitmiseks sõlmitavate halduskokkulepetega.

Artikkel 12

Salastatud teave, mis on kadunud, mille salajasus on kahjustatud või mis on loata avaldatud

1.   Vastuvõttev lepinguosaline teavitab edastavat lepinguosalist viivitamatult, kui ta avastab, et käesoleva lepingu kohaselt saadud salastatud teave võib olla kadunud, selle salajasus on kahjustatud või see on loata avaldatud, ning algatab uurimise, et teha kindlaks, kuidas kõnealune teave kadus, sai kahjustatud või loata avaldati. Lisaks edastab vastuvõttev lepinguosaline teavet edastanud lepinguosalisele uurimise tulemused ja teabe probleemi kordumise vältimiseks võetud meetmete kohta.

2.   Asjaolu, et käesoleva lepingu kohaselt kaitseb EL Kanada kaitstud teavet, ei tekita ühelegi ELi liikmesriigile kohustust käsitada sellise teabe salajasuse kahjustamist kuriteona oma kriminaalõiguse alusel.

Artikkel 13

Kulud

Kumbki lepinguosaline kannab oma kulud, mis on seotud käesoleva lepingu täitmisega.

Artikkel 14

Muud lepingud

Käesoleva lepinguga ei muudeta lepinguosaliste vahelisi kehtivaid lepinguid või kokkuleppeid ega Kanada ja ELi liikmesriikide vahelisi lepinguid või kokkuleppeid. Käesoleva lepinguga ei mõjutata mingil määral Kanada ja ELi liikmesriikide vahel tulevikus sõlmitavaid lepinguid või kokkuleppeid. Käesolev leping ei takista lepinguosalisi sõlmimast muid salastatud teabe edastamise või vahetamisega seotud lepinguid.

Artikkel 15

Vaidluste lahendamine

Lepinguosalised lahendavad kõik käesoleva lepingu tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad erimeelsused konsultatsioonide teel.

Artikkel 16

Jõustumine, muutmine ja lõpetamine

1.   Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud teineteisele lepingu jõustamiseks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest.

2.   Kumbki lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist oma õigus- ja haldusnormide muudatustest, mis võivad mõjutada käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabe kaitset.

3.   Kumbki lepinguosaline võib igal ajal taotleda käesoleva lepingu läbivaatamist, et kaaluda võimalike muudatuste tegemist.

4.   Lepingut võib muuta vastastikusel kokkuleppel. Käesoleva lepingu mõne sätte muutmist taotlev lepinguosaline teatab sellest teisele lepinguosalisele kirjalikult. Muudatus jõustub vastavalt lõikes 1 kirjeldatud korrale.

5.   Lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest teisele lepinguosalisele kirjalikult. Lepingu kehtivus lõpeb kolm kuud pärast seda, kui teine lepinguosaline on sellekohase teate kätte saanud. Mõlemad lepinguosalised rakendavad enne lepingu kehtivuse lõppemist edastatud salastatud teabe suhtes jätkuvalt käesolevas lepingus kirjeldatud kaitset.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Sõlmitud Brüsselis neljandal detsembril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad versioonid on võrdselt autentsed.

Euroopa Liidu nimel

Kanada nimel


MÄÄRUSED

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2323,

17. november 2017,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Ternasco de Aragón“ (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Hispaania taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1107/96 (2) (mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 583/2013) (3) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Ternasco de Aragón“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (4).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Ternasco de Aragón“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1107/96 geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras (EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1).

(3)  Komisjoni 18. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 583/2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Ternasco de Aragón (KGT)] (ELT L 169, 21.6.2013, lk 37).

(4)  ELT C 250, 1.8.2017, lk 24.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2324,

12. detsember 2017,

millega pikendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2001/99/EÜ (2) lisati toimeaine glüfosaat nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud toimeaineid käsitatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuna ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine glüfosaadi heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 15. detsembril 2017.

(4)

Taotlus pikendada toimeaine glüfosaadi kuulumist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse esitati vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 1141/2010 (5) artiklile 4 kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt määruse (EL) nr 1141/2010 artiklile 9. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 20. detsembril 2013 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamise aruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas laekunud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava koondtoimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(8)

Lähtudes Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse 20. märtsil 2015 avaldatud uurimistulemustest seoses glüfosaadi võimaliku kantserogeense mõjuga, volitas komisjon 29. aprillil 2015 toiduohutusameti alusteabe läbi vaatama ja lisama need uurimistulemused oma 13. augusti 2015. aasta järeldustesse.

(9)

Et võimaldada Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuselt saadud teabe (6) asjakohast hindamist ning võttes arvesse liikmesriikidelt ja avalikkuselt laekunud märkuste erakordselt suurt arvu, pikendas komisjon toiduohutusameti järelduse esitamise tähtaega kuni 30. oktoobrini 2015.

(10)

30. oktoobril 2015 (7) esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse selle kohta, kas võib eeldada, et glüfosaat vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Komisjon esitas esialgse läbivaatamisaruande glüfosaadi kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 28. jaanuaril 2016.

(11)

Taotlejale anti võimalus esitada pikendamist käsitleva esialgse läbivaatamisaruande kohta märkusi.

(12)

Alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee aruteludest 18. ja 19. mail 2016 ilmnes, et konkreetselt glüfosaadi puhul pidas mitmed liikmesriigid kui riskijuhid asjakohaseks, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „kemikaaliamet“) riskihindamise komitee avaldaks oma arvamuse ühtlustatud klassifitseerimise kohta seoses glüfosaadi kantserogeensusega enne otsuse tegemist heakskiidu pikendamise kohta, kuna selline arvamus võiks olla oluline määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kriteeriumide kohase heakskiidu jaoks.

(13)

Glüfosaadi heakskiidu võimalikku pikendamist arutati põhjalikult ka väljaspool alalist taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteed. Euroopa Parlament võttis 13. aprillil 2016 (8) ja 24. oktoobril 2017 (9) vastu resolutsioonid komisjoni rakendusmääruste eelnõude kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitu, ning 6. oktoobril 2017 võttis Euroopa Komisjoni ametlikult vastu eduka Euroopa kodanikualgatuse, (10) milles viidati konkreetselt glüfosaadile kui ühele kodanikualgatuse kolmest eesmärgist, ning millele oli allkirja andnud üle miljoni Euroopa kodaniku vähemalt seitsmest liikmesriigist.

(14)

Kuna peeti vajalikuks, et kemikaaliameti riskihindamise komitee avaldaks oma arvamuse ühtlustatud klassifitseerimise kohta seoses glüfosaadi kantserogeensusega, sealhulgas kantserogeensuse ohuklassi kohta, esitas referentliikmesriik 17. märtsil 2016 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (11) artikli 37 kohase toimiku. Arvestades selle toimiku hindamiseks kuluvat aega, pikendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1056 (12) toimeaine heakskiidu kehtivusaega kuupäevani, mil möödub kuus kuud kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse kättesaamisest komisjoni poolt, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2017. Selleks, et võtta arvesse uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi, muudeti vahepeal komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1313 (13) toimeaine heakskiitmise tingimusi.

(15)

Kemikaaliameti riskihindamise komitee võttis oma arvamuse (14) vastu 15. märtsil 2017 ja edastas selle komisjonile 15. juunil 2017. Komisjon avaldas 28. juunil 2017Euroopa Liidu Teatajas teatise, (15) milles kinnitas arvamuse kättesaamise kuupäeva. Kemikaaliameti riskihindamise komitee järeldas oma arvamuses konsensuslikult, et praegu kättesaadava teabe põhjal ei ole põhjendatud ohuklassifikatsiooni alusel glüfosaadi klassifitseerimine kantserogeenseks aineks.

(16)

Toiduohutusamet osutas 2015. aasta oktoobri järelduses andmelüngale, et välistada ühes uuringus täheldatud võimalik endokriinne toime. Asjakohased andmed said kättesaadavaks liiga hilja selleks, et neid vastastikuses eksperdihinnangus arvesse võtta. Komisjon palus 27. septembril 2016 toiduohutusametil hinnata kõnealust täiendavat teavet. 7. septembril 2017 (16) esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused glüfosaadi võimalike endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta. Oma järeldustes kinnitas toiduohutusamet, et andmelünka on asjakohaselt käsitletud, sest toetudes kättesaadavale põhjalikule toksikoloogiavaldkonna andmebaasile näitavad olemasolevad tõendid, et glüfosaadil puuduvad endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis avalduvad östrogeenide, androgeenide, kilpnäärme ja steroidogeneesi toimemehhanismi kaudu. Kättesaadavad ökotoksikoloogilised uuringud ei ole vastuolus selle järeldusega.

(17)

Vähemalt ühe toimeainet glüfosaati sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusega seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seega loetakse need heakskiitmise kriteeriumid täidetuks.

(18)

Seepärast on asjakohane glüfosaadi heakskiitu pikendada.

(19)

Kuigi toimeaine glüfosaadi kohta on juba olemas palju teavet, mille hindamisel on jõutud järelduseni, et toimeaine glüfosaadi heakskiitu tuleks pikendada, avaldatakse glüfosaadi kohta viimasel ajal erakordselt sageli täiendavat teavet võrreldes teiste toimeainetega. Seetõttu tuleks glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikkuse puhul võtta arvesse võimalust, et teadus ja tehnoloogia arenevad kiiresti, ning pidada silmas ka asjaolu, et glüfosaat on liidus üks kõige laialdasemalt kasutatavaid herbitsiide.

(20)

Arvestades nimetatud asjaolusid ja muid põhjendustes osutatud õiguspäraseid tegureid ning pidades silmas vajadust tagada ohutuse ja kaitse kõrge tase, mis vastab liidus kohaldatavale kõrgele kaitsetasemele, siis on riskijuhtimise seisukohast lähtudes asjakohane pikendada glüfosaadi heakskiidu kehtivusaega viie aasta võrra, tagades, et muude toimeainetega võrreldes korraldatakse glüfosaadi uus hindamine esmajärjekorras.

(21)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõike 1 kohaselt ja kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud.

(22)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõike 3 kohaselt ja koostoimes artikli 13 lõikega 4 tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(23)

Võttes arvesse, et glüfosaadi praeguse heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 15. detsembril 2017, tuleks käesolev määrus jõustada võimalikult kiiresti.

(24)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates päevast, mis järgneb toimeaine glüfosaadi heakskiidu aegumiskuupäevale, millele on viidatud põhjenduses 3.

(25)

Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei ole oma esimehe kehtestatud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning esimees esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas apellatsioonikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

I lisas kirjeldatud toimeaine glüfosaadi heakskiitu pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. detsembrist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 12. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/99/EÜ, millega muudetakse taimekaitsevahendite turuletoomist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa toimeainete glüfosaadi ja metüültiofeensulfurooni lisamisega (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 7. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1141/2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (ELT L 322, 8.12.2010, lk 10).

(6)  IARC, „Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans“, Volume 112 (2015). Kättesaadav internetis: www.iarc.fr.

(7)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2015. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate“, EFSA Journal 2015;13(11):4302, 107 lk, doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(8)  Euroopa Parlamendi 13. aprilli 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D044281/01 – 2016/2624(RSP)). Kättesaadav internetis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=ET&ring=B8-2016-0439.

(9)  Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (D053565-01 – 2017/2904(RSP). Kättesaadav internetis: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=ET&ring=B8-2017-0567.

(10)  Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000002, kättesaadav internetis: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=et.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(12)  Komisjoni 29. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1056, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 173, 30.6.2016, lk 52).

(13)  Komisjoni 1. augusti 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1313, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiitmise tingimustega (ELT L 208, 2.8.2016, lk 1).

(14)  Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (2017). „Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (EC Number: 213-997-4; CAS Number: 1071-83-6)“.

(15)  Komisjoni teatis kuupäeva kohta, mil komisjon sai kätte Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee esitatud arvamuse glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimise ja ELi tasandil märgistamise kohta (ELT C 204, 28.6.2017, lk 5).

(16)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2017. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate“, EFSA Journal 2017;15(9):4979, 20 lk, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


I LISA

Tavanimetus,

identifitseerimisnumbrid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Glüfosaat

CASi nr 1071-83-6

CIPACi nr 284

N-(fosfonometüül)glütsiin

≥ 950 g/kg

Lisandid:

formaldehüüd, kuni 1 g/kg

N-nitrosoglüfosaat, kuni 1 mg/kg

16. detsember 2017

15. detsember 2022

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse glüfosaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele tundlikel aladel, eriti muude kui põllukultuuridega seotud kasutusvaldkondade puhul;

käitlejate ja hobikasutajate kaitsele;

maismaaselgroogsete ja sihtrühma mittekuuluvate maismaataimede kaitsele;

ohule, mis mõjutab elurikkust ning sihtrühma mittekuuluvate maismaa-lülijalgsete ja selgroogsete arvukust, võttes arvesse nende toitumisega seotud vastastikust toimet;

saagikoristuseelse kasutuse vastavusele headele põllumajandustavadele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2009/128/EÜ artikli 12 punktis a loetletud spetsiifilistel aladel viiakse glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine miinimumini.

Liikmesriigid tagavad kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali ja toksilisuse toimikutes kasutatud katsematerjali spetsifikatsioonide samaväärsuse.

Liikmesriigid tagavad, et glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid ei sisalda muu koostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini (CASi nr 61791-26-2).


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osast jäetakse välja kanne 25 glüfosaadi kohta;

2)

B osasse lisatakse järgmine kanne:

 

Tavanimetus,

identifitseerimisnumbrid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„118

Glüfosaat

CASi nr 1071-83-6

CIPACi nr 284

N-(fosfonometüül)glütsiin

≥ 950 g/kg

Lisandid:

formaldehüüd, kuni 1 g/kg

N-nitrosoglüfosaat, vähem kui 1 mg/kg

16. detsember 2017

15. detsember 2022

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse glüfosaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele tundlikel aladel, eriti muude kui põllukultuuridega seotud kasutusvaldkondade puhul;

käitlejate ja hobikasutajate kaitsele;

maismaaselgroogsete ja sihtrühma mittekuuluvate maismaataimede kaitsele;

ohule, mis mõjutab elurikkust ning sihtrühma mittekuuluvate maismaa-lülijalgsete ja selgroogsete arvukust, võttes arvesse nende toitumisega seotud vastastikust toimet;

saagikoristuseelse kasutuse vastavusele headele põllumajandustavadele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2009/128/EÜ artikli 12 punktis a loetletud spetsiifilistel aladel viiakse glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine miinimumini.

Liikmesriigid tagavad kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali ja toksilisuse toimikutes kasutatud katsematerjali spetsifikatsioonide samaväärsuse.

Liikmesriigid tagavad, et glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid ei sisalda muu koostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini (CASi nr 61791-26-2).


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud läbivaatamisaruandes.“


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2325,

14. detsember 2017,

milles käsitletakse loa andmist vedelletsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ja õlivabade letsitiinide valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1007

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba letsitiinide kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need söödalisandid olemasoleva tootena seejärel söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 on esitatud taotlus letsitiinivalmististe uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „emulgaatorid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 13. juuli 2016. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda kõnealused letsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ega õlivabade letsitiinide valmistised kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis amet järeldusele, et kõnealuseid valmistisi peetakse söödas emulgaatorina kasutamisel tõhusaks. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Vedelletsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ja õlivabade letsitiinide hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste valmististe kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud tingimustele.

(6)

Turumoonutuste ärahoidmiseks peetakse asjakohaseks ühtlustada letsitiinide, vedelletsitiinide, hüdrolüüsitud letsitiinide ja õlivabade letsitiinide omadused ja kasutustingimused ning seepärast tuleks komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/1007 (4) vastavalt muuta.

(7)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust loa tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

I lisas kirjeldatud söödalisandeid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „emulgaatorid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Määruse (EL) 2017/1007 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2017/1007 lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1.   I lisas kirjeldatud söödalisandeid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. juulit 2018 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   I lisas kirjeldatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. jaanuari 2019 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   I lisas kirjeldatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. jaanuari 2020 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4561.

(4)  Komisjoni 15. juuni 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1007, milles käsitletakse loa andmist teatava letsitiinivalmistise kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 153, 16.6.2017, lk 13).


I LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Letsitiinisisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: emulgaatorid

1c322i

Vedelletsitiinid

Söödalisandi koostis

Letsitiinivalmistis:

fosfolipiide ≥ 48 %,

niiskusesisaldus ≤ 1 %

Vedelik

Toimeaine kirjeldus

Rapsiseemnetest, päevalillest ja/või sojaoast eraldatud vedelletsitiinid (CASi nr: 8002-43-5)

Analüüsimeetodid  (1)

Söödalisandi iseloomustamine:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012 (2) ja vastavad katsemeetodid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) monograafias „Letsitiin“ (3)  (4)

Kõik loomaliigid

 

4. jaanuar 2028

1c322ii

 

Hüdrolüüsitud letsitiinid

Söödalisandi koostis

Hüdrolüüsitud letsitiinide valmistis:

fosfolipiide ≥ 44 %,

niiskusesisaldus ≤ 1 %

Vedelik

Toimeaine kirjeldus

Päevalillest ja/või sojaoast eraldatud hüdrolüüsitud vedelletsitiinid (CASi nr: 8002-43-5)

Analüüsimeetodid  (1)

Söödalisandi iseloomustamine:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012 (2) ja vastavad katsemeetodid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) monograafias „Letsitiin“ (3)  (4)

Kõik loomaliigid

 

 

 

 

4. jaanuar 2028

1c322iii

Õlivabad letsitiinid

Söödalisandi koostis

Õlivabade letsitiinide valmistis, milles järgmiste ainete sisaldus on järgmine: fosfolipiide ≥ 75 %,

niiskusesisaldus ≤ 2 %

Tahkis

Toimeaine kirjeldus

Päevalillest ja/või sojaoast eraldatud ning lahustiga ekstraheerimise teel rasvatustatud tahked õlivabad letsitiinid (CASi nr: 8002-43-5)

Analüüsimeetodid  (1)

Söödalisandi iseloomustamine:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012 (2) ja vastavad katsemeetodid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) monograafias „Letsitiin“ (3)  (4)

Kõik loomaliigid

 

4. jaanuar 2028


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(3)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafia nr 4 „Lecithin“ („Letsitiin“) (2007): http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ 4. köide „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonides osutatud ja nende puhul kasutatavad analüüsi- ja katsemeetodid ning laboratoorsed lahused“): http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


II LISA

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Letsitiinisisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: emulgaatorid

1c322

Letsitiinid

Söödalisandi koostis

Letsitiinivalmistis, milles järgmiste ainete sisaldus on järgmine:

fosfolipiide ≥ 18 %,

lüsofosfolipiide ≥ 11 %,

niiskusesisaldus ≤ 1 %

Toimeaine kirjeldus

Sojaoast eraldatud letsitiinid (CASi nr: 8002-43-5)

Analüüsimeetodid  (1)

Söödalisandi iseloomustamine:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012 (2) ja vastavad katsemeetodid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) monograafias „Letsitiin“ (3)  (4)

Kõik loomaliigid

6. juuli 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(3)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafia nr 4 „Lecithin“ („Letsitiin“) (2007): http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ 4. köide „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonides osutatud ja nende puhul kasutatavad analüüsi- ja katsemeetodid ning laboratoorsed lahused“): http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2326,

14. detsember 2017,

millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine imiprotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1062/2014 (2) on kehtestatud loetelu olemasolevatest toimeainetest, mida tuleb hinnata seoses nende võimaliku heakskiitmisega biotsiidides kasutamiseks. Imiprotriin kuulub sellesse loetelusse.

(2)

Imiprotriini on hinnatud kasutamiseks määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliiki 18 (insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks) kuuluvates toodetes.

(3)

Hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriik esitas 20. juulil 2016 hindamisaruande ja oma soovitused.

(4)

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 7 lõikega 2 sõnastas biotsiidikomitee 27. juunil 2017 Euroopa Kemikaaliameti arvamuse, võttes arvesse taotlust hinnanud pädeva asutuse järeldusi.

(5)

Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 18 kuuluvad biotsiidid, mis sisaldavad imiprotriini, eeldatavasti määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b kriteeriumidele, kui on täidetud teatavad selle toimeaine kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks imiprotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides, kui teatavad nõuded ja tingimused on täidetud.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid võtta vajalikud meetmed, et valmistuda uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks toimeaine imiprotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas sätestatud nõuete ja tingimustega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).


LISA

Üldnimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Tooteliik

Eritingimused

Imiprotriin

IUPACi nimetus:

reaktsioonimass: 2,5-diokso-3-prop-2-ünüülimidasolidiin-1-üülmetüül (1R)-cis-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat; 2,5-diokso-3-prop-2-ünüülimidasolidiin-1-üülmetüül (1R)-trans-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat;

EÜ nr: 428–790-6

CASi nr: 72963-72–5

≥ 870 g/kg

1. juuli 2019

30. juuni 2029

18

Biotsiididele loa andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:

1)

toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusaladega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud.

2)

Pidades silmas hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks tehtud riske, tuleb toote hindamisel pöörata erilist tähelepanu pinnaveele, setetele ja pinnasele selliste toodete puhul, mida kasutatakse sisetingimustes pindadele pihustamiseks.

3)

Toodete puhul, millest võib tekkida jääke toidus või söödas, tuleb kontrollida, kas on vaja kehtestada uued või muudetud jääkide piirnormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 470/2009 (2) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005, (3) ning võtta asjakohased riskivähendamismeetmed, mis tagavad, et kohaldatavaid jääkide piirnorme ei ületataks.


(1)  Selles veerus esitatud puhtusaste on minimaalne puhtusaste, mille juures toimeainet hinnati. Turule lastud tootes võib olla sama või erineva puhtusastmega toimeaine, kui on tõendatud, et see on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/25


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2327,

14. detsember 2017,

millega kiidetakse heaks toimeaine 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 90 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poola sai 26. novembril 2009 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) artikli 11 lõike 1 kohase taotluse toimeaine 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni lisamiseks nimetatud direktiivi I lisasse selle kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 6 (suletud nõudes kasutatavad konservandid); nimetatud tooteliik vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 6.

(2)

Poola esitas 24. märtsil 2016 hindamisaruande koos oma soovitustega vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 90 lõikele 2.

(3)

27. juunil 2017 sõnastas biotsiidikomitee Euroopa Kemikaaliameti arvamuse, võttes arvesse taotlust hinnanud pädeva asutuse järeldusi.

(4)

Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 6 kuuluvad 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni sisaldavad biotsiidid eeldatavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(5)

Seepärast on asjakohane kiita heaks 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides, kui on täidetud teatavad nõuded ja tingimused.

(6)

Kuna 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (3) I lisa punktis 3.4.2.2.1.2 esitatud kriteeriumidele, mille alusel see liigitatakse nahka sensibiliseerivate ainete 1A-alamkategooriasse (tugevad sensibilisaatorid), tuleks 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooniga töödeldud või seda sisaldavad töödeldud tooted turulelaskmisel asjakohaselt märgistada.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid võtta vajalikud meetmed, et valmistuda uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks 2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni toimeainena kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides vastavalt lisas esitatud nõuetele ja tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).


LISA

Üldnimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Tooteliik

Eritingimused

2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

(MBIT)

IUPACi nimetus:

2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

EÜ nr: puudub

CASi nr: 2527-66–4

≥ 997 g/kg

1. juuli 2018

30. juuni 2028

6

Biotsiididele loa andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:

1)

toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusaladega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud.

2)

Pidades silmas hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks tehtud riske, tuleb toote hindamisel pöörata erilist tähelepanu:

a)

kutselistele kasutajatele;

b)

pinnaveele ja põhjaveele, kui konservandiga säilitatavat värvi ja kipsi kasutatakse välitingimustes, ning konservandiga säilitatavate vedelike kasutamisele paberi, tekstiili või naha tootmises.

Töödeldud toodete turulelaskmisel kohaldatakse järgmist tingimust:

2-metüül-1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooniga töödeldud või seda sisaldava töödeldud toote turulelaskmise eest vastutav isik tagab, et sellise töödeldud toote märgisele on kantud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus loetletud teave.


(1)  Selles veerus esitatud puhtusaste on minimaalne puhtusaste, mille juures toimeainet hinnati. Turule lastud tootes võib olla sama või erineva puhtusastmega toimeaine, kui on tõendatud, et see on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2328,

14. detsember 2017,

millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „Skalický rubín“ (KPN)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 99,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõigetele 2 ja 3 vaatas komisjon läbi Slovakkia taotluse registreerida nimetus „Skalický rubín“ ja see avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2).

(2)

Komisjonile ei esitatud ühtki määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 98 kohast vastuväidet.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 99 tuleks võtta nimetus „Skalický rubín“ kaitse alla ja kanda see registrisse, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 104.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Skalický rubín“ (KPN) võetakse kaitse alla.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT C 224, 13.7.2017, lk 9.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2329,

14. detsember 2017,

millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 (2) III lisas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, kelle mahepõllumajanduslike toodete tootmise süsteemid ja sellise tootmise kontrolli meetmed on tunnistatud samaväärseks määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatutega.

(2)

Costa Rica esitatud teabe kohaselt on kontrollorganite nimed Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Control Union Certifications ja Primus lab muutunud ning need on nüüd vastavalt Kiwa BCS Costa Rica Limitada, Control Union Perú ja PrimusLabs.com CR S.A. Ühtlasi teavitas Costa Rica komisjoni asjaolust, et Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería ei ole enam kontrollorgan ja et sertifikaate annavad välja nüüd muud kontrollorganid, mitte põllumajandusministeerium.

(3)

Jaapan teatas komisjonile, et nende pädev asutus on lisanud riigi tunnustatud kontrollorganite loetellu kaks kontrollorganit, täpsemalt Japan Food Research Laboratories ja Leafearth Company, ning et ettevõtjate Bureau Veritas Japan, Inc. ja Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS) nimed on muudetud, samuti on muutunud ettevõtja Organic Certification Association internetiaadress.

(4)

Uus- Meremaa esitatud teabe kohaselt on riigi pädeva asutuse internetiaadress muutunud.

(5)

Korea Vabariik teatas komisjonile, et riigi pädev asutus on lisanud riigi tunnustatud kontrollorganite loetellu kontrollorgani Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas sätestatud Korea Vabariigi loetelus oleku tähtaeg lõpeb 31. jaanuaril 2018. Võttes arvesse asjaolu, et Korea Vabariik täidab jätkuvalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 2 sätestatud tingimusi, tuleks loetelusse kuulumise tähtaega pikendada määramata ajaks.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas on esitatud kolmandates riikides samaväärsuse kontrollijatena ja samaväärsust kinnitavate sertifikaatide väljaandjatena tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas loetletud kontrollorganite määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 kohane tunnustamine lõpeb 30. juunil 2018. Komisjoni pideva järelevalve tulemuste põhjal tuleks asjaomaste kontrollorganite tunnustamist pikendada kuni 30. juunini 2021.

(9)

Ettevõtja Albinspekt on komisjonile teatanud oma aadressi muutumisest.

(10)

Komisjon on saanud ettevõtja BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. taotluse kõnealuse ettevõtja lisamiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa loetellu. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et ettevõtja BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. tunnustamine on A- ja D-tootekategooria osas õigustatud Türgi puhul.

(11)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja BIOCert Indonesia taotluse tema lisamiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa loetellu. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et ettevõtja BIOCert Indonesia tunnustamine on A- ja D-tootekategooria osas õigustatud Indoneesia puhul.

(12)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Bio.inspecta AG taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on A- ja D-tootekategooria osas põhjendatud Afganistani, Hiina ja Nepali puhul.

(13)

Ettevõtja Bolicert Ltd lisamine määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa loetellu peatati rakendusmäärusega (EL) 2017/1473 (3). Ajutise peatamise lõpetamiseks kutsus komisjon ettevõtjat Bolicert Ltd üles esitama IOASi (ettevõtja Bolicert Ltd akrediteerimisasutus) väljastatud kehtiva akrediteerimistunnistuse ning võtma asjakohased ja õigeaegsed parandusmeetmed vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 nõuetele. IOAS teatas komisjonile, et otsustas peatamise lõpetada, kuna temani jõudsid piisavad andmed ettevõtja Bolicert Ltd võetud parandusmeetmetest. Saadud teabe põhjal järeldas komisjon, et ettevõtja Bolicert Ltd uuesti lisamine IV lisasse samadel tingimustel nagu enne peatamist on õigustatud.

(14)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollorgani CCPB Srl taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, B-, D-, E- ja F-tootekategooria osas Albaania, Alžeeria, Araabia Ühendemiraatide ja Lõuna-Aafrika puhul, A-tootekategooria osas Uganda puhul, A- ja D-tootekategooria puhul Afganistani, Armeenia, Etioopia, Ghana, Nigeeria, Senegali ja Usbekistani puhul, A-, D- ja E-tootekategooria osas Valgevene, Kasahstani, Moldova, Venemaa, Serbia Tai, Tadžikistani ja Türkmenistani puhul, A-, B-, D- ja E-tootekategooria osas Aserbaidžaani, Kõrgõzstani ja Ukraina puhul, A-, B- ja D-tootekategooria osas Katari puhul ning D-tootekategooria osas Tuneesia puhul.

(15)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Control Union Certifications taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, B-, C-, D-, E- ja F-tootekategooria osas Brunei, Cooki saarte, prantsuse Polüneesia, Gruusia, Grenada, Guyana, Jordaania, Kuveidi, Liibanoni, Paapua Uus-Guinea, São Tomé ja Príncipe, Seišellide, Tadžikistani, Türkmenistani ja Venezuela puhul, B-, C- ja D- (ainult vein) ning E-tootekategooria osas Austraalia puhul, C- ja E-tootekategooria osas Uus-Meremaa puhul, B-tootekategooria osas Tonga ja Tuneesia puhul ning F-tootekategooria osas Tuvalu puhul.

(16)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Ecocert SA taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud D- (vein) ja E-tootekategooria osas Argentiina puhul, B-tootekategooria osas Jaapani, Kõrgõzstani ja Zimbabwe puhul, E-tootekategooria osas Gruusia ja Mosambiigi puhul ning F-tootekategooria osas Paraguay ja Uruguay puhul.

(17)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Boliivia, Colombia ja Laose puhul, A-, C-, D- ja E-tootekategooria osas Tšiili puhul, D-tootekategooria osas Costa Rica puhul ning C- ja D-tootekategooria (töödeldud vesiviljelustooted) osas Ameerika Ühendriikide puhul.

(18)

Ettevõtja IMOswiss AG on komisjonile teatanud, et lõpetab alates 1. jaanuarist 2018 oma tegevuse kõikides kolmandates riikides, kus teda on tunnustatud ning seega ei peaks ta alates kõnealusest kuupäevast loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas enam olema.

(19)

Ettevõtja Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH on komisjonile teatanud oma internetiaadressi muutumisest.

(20)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Letis S.A. taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Afganistani, Etioopia, Iraani, Kasahstani, Moldova, Pakistani, Venemaa, Tadžikistani, Türgi ja Ukraina puhul.

(21)

Ettevõtja Organic agriculture certification Thailand on komisjonile teatanud oma nime muutmisest nimeks Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) ja oma aadressi muutumisest.

(22)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Organic Control System taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooriate osas Bosnia ja Hertsegoviina puhul.

(23)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Organic Standard taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise laiendamine on õigustatud B-tootekategooria osas Kasahstani, Kõrgõzstani, Moldova ja Venemaa puhul ning samuti on õigustatud selle laiendamine veinile.

(24)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud kontrollija Organska Kontrola taotluse tema erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A-, B- ja D-tootekategooria osas Kosovo (4) puhul.

(25)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja ORSER taotluse oma erisuste muutmiseks. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et tunnustamise geograafilise kohaldamisala laiendamine on õigustatud A- ja D-tootekategooria osas Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Gruusia, Iraani, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Nepali puhul.

(26)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Servicio de Certificación CAAE S.L.U. taotluse kõnealuse ettevõtja lisamiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa loetellu. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et A- ja D-tootekategooria osas on ettevõtja Servicio de Certificación CAAE S.L.U. tunnustamine õigustatud Boliivia, Ecuadori, Mehhiko, Maroko, Peruu ja Türgi puhul.

(27)

Komisjon on kätte saanud ja läbi vaadanud ettevõtja Tse-Xin Organic Certification Corporation taotluse kõnealuse ettevõtja lisamiseks määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa loetellu. Saadud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et A- ja D-tootekategooria osas on ettevõtja Tse-Xin Organic Certification Corporation tunnustamine õigustatud Taiwani puhul.

(28)

Mahepõllumajanduse valdkonna akrediteerimisasutus DAkkS teatas komisjonile oma otsusest ettevõtjale Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) antud akrediteering peatada. Määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt võib komisjon igal ajal peatada asjaomase kontrollorgani kuulumise kõnealuse määruse IV lisas esitatud loetellu kas esitatud teabe alusel või juhul, kui kontrollorgan ei ole nõutavat teavet esitanud. Komisjon kutsus ettevõtjat Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) üles esitama kehtiva akrediteerimistunnistuse ning võtma asjakohased ja õigeaegsed parandusmeetmed vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 nõuetele, kuid ettevõtja ei vastanud määratud tähtaja jooksul rahuldavalt. Seega tuleks peatada ettevõtja Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) kuulumine määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisasse, kuni ta on esitanud piisavad andmed.

(29)

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2017/872) (*1) IV lisas on ettevõtja IMOcert Latinoamérica Ltda loetletud kui tunnustatud kontrollorgan A- ja B-tootekategooria osas Argentina puhul ning A-tootekategooria osas Costa Rica puhul. Kuna nii Argentina kui ka Costa Rica on loetletud määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas vastavalt A- ja B-tootekategooria ning A-tootekategooria puhul, ei saanud ettevõtja IMOcert Latinoamérica Ltda olla tunnustatud kõnealuste riikide puhul nimetatud tootekategooriate osas määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas kooskõlas kõnealuse määruse artikli 10 lõike 2 punktiga b. Kõnealuseid tootekategooriaid hõlmav tunnustamine nimetatud riikide puhul tuleks seega välja jätta. Kuna Argentina ja Costa Rica puhul oli kõnealustele tootekategooriatele viidatud ekslikult, kutsus komisjon ettevõtjat IMOcert Latinoamérica Ltda üles mitte sertifitseerima nendesse tootekategooriatesse kuuluvaid tooteid.

(30)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1842 (5) muudetud määruse (EÜ) nr 1235/2008 V lisas on esitatud elektroonilise sertifitseerimissüsteemi kohase mahepõllumajanduslike toodete kontrollsertifikaadi uus näidis, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 13 lõikes 2. Kõnealuses lisas osutab sertifikaadi 12. lahtrile vastav märkus ekslikult 21. lahtri asemel 24. lahtrile. See viga tuleks parandada.

(31)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1235/2008 III, IV ja V lisa vastavalt muuta ja parandada.

(32)

Ettevõtja IMOcert Latinoamérica Ltda väljajätmist tuleks kohaldada tagasiulatuvalt alates rakendusmääruse (EL) 2017/872 jõustumise kuupäevast ja ettevõtja IMOswiss AG väljajätmist tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2018.

(33)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1235/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

2)

IV lisa muudetakse ja parandatakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

3)

V lisa parandatakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

II lisa punkti 12 kohaldatakse 12. juunist 2017.

II lisa punkti 13 kohaldatakse 1. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(3)  Komisjoni 14. augusti 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1473, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 210, 15.8.2017, lk 4).

(4)  Komisjoni 22. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/872, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 134, 23.5.2017, lk 6).

(*1)  See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(5)  Komisjoni 14. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1842, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas ning määrust (EÜ) nr 889/2008 säilitatud või töödeldud mahepõllumajanduslikele toodetele esitatavate nõuete ja teabe edastamise osas (ELT L 282, 19.10.2016, lk 19).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Costa Ricat käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 5 jäetakse välja koodnumbrit CR-BIO-001 käsitlev rida ning koodnumbreid CR-BIO-002, CR-BIO-004 ja CR-BIO-006 käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com“

b)

punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused: vt punkt 5.“

2)

Jaapanit käsitlevas kandes asendatakse punkt 5 järgmisega:

a)

koodnumbreid P-BIO-001, JP-BIO-007 ja JP-BIO-018 käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html“

b)

Lisatakse järgmised read:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/“

3)

Uus-Meremaad käsitlevas kandes asendatakse punkt 4 järgmisega:

„4.

Pädev asutus: Esmaste majandussektorite ministeerium

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/“

4)

Korea Vabariiki käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 5 lisatakse järgmine rida:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home“

b)

punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

Loetelus oleku tähtaeg: määratlemata.“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisa muudetakse ja parandatakse järgmiselt.

1)

Terves nimetatud lisas asendatakse kõikide kannete punktis 5 kuupäev „kuni 30. juunini 2018“ kuupäevaga „kuni 30. juunini 2021“.

2)

Kandes „Albinspekt“ asendatakse punkt 1 järgmisega:

„1.

Aadress: Rr. Kavajes, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albaania“

3)

Kande „Balkan Biocert Skopje“ järele lisatakse järgmine uus kanne:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“

1.

Aadress: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Türgi

2.

Internetiaadress: http://basakekolojik.com.tr

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Koodnumber

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Türgi

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2021.“

4)

Kande „Bioagricert S.r.l.“ järele lisatakse järgmine uus kanne:

„„BIOCert Indonesia“

1.

Aadress: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indoneesia

2.

Internetiaadress: http://www.biocert.co.id

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Koodnumber

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indoneesia

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2021.“

5)

Kande „Bio.inspecta AG“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Afganistan

x

x

CN-BIO-161

Hiina

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

—“

6)

Kande „Bio Latina Certificadora“ järele lisatakse järgmine uus kanne:

„„Bolicert Ltd“

1.

Aadress: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Boliivia

2.

Internetiaadress: http://www.bolicert.org

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Koodnumber

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Boliivia

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2021.“

7)

Kannet „CCPB Srl“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„AE-BIO-102

Araabia Ühendemiraadid

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganistan

x

x

AL-BIO-102

Albaania

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armeenia

x

x

AZ-BIO-102

Aserbaidžaan

x

x

x

x

BY-BIO-102

Valgevene

x

x

x

DZ-BIO-102

Alžeeria

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etioopia

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kõrgõzstan

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kasahstan

x

x

x

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

NG-BIO-102

Nigeeria

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbia

x

x

x

RU-BIO-102

Venemaa

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Tai

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadžikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Türkmenistan

x

x

x

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Usbekistan

x

x

ZA-BIO-102

Lõuna-Aafrika

x

x

x

x

X“

b)

Tuneesiat käsitleva rea veergu D lisatakse ristike;

c)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja III lisaga hõlmatud tooted.“

8)

Kannet „Control Union Certifications“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„AU-BIO-149

Austraalia

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cooki saared

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Gruusia

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordaania

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuveit

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Liibanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Uus-Meremaa

x

x

PF-BIO-149

Prantsuse Polüneesia

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Paapua Uus-Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seišellid

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé ja Príncipe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadžikistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Türkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tuneesia

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x“

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja III lisaga hõlmatud tooted.“

9)

Kande „Ecocert SA“ punkti 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„AR-BIO-154

Argentina

x

x

—“

b)

Gruusiat ja Mosambiiki käsitlevate ridade veergu E lisatakse ristike;

c)

Jaapanit, Kõrgõzstani ja Zimbabwet käsitlevate ridade veergu B lisatakse ristike;

d)

Paraguayd ja Uruguayd käsitlevate ridade veergu F lisatakse ristike.

10)

Kannet „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„BO-BIO-144

Boliivia

x

x

CL-BIO-144

Tšiili

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CR-BIO-144

Costa Rica

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Ameerika Ühendriigid

x

x

—“

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted.“

11)

Kanne „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ jäetakse välja.

12)

Kande „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ punktis 3 asendatakse Argentinat ja Costa Ricat käsitlevad read järgmisega:

„AR-BIO-123

Argentina

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—“

13)

Kanne „IMOswiss AG“ jäetakse välja.

14)

Kandes „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Internetiaadress: www.kiwabcs-oeko.com“.

15)

Kande „Letis S.A“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„AF-BIO-135

Afganistan

x

 

x

ET-BIO-135

Etioopia

x

 

x

IR-BIO-135

Iraan

x

 

x

KZ-BIO-135

Kasahstan

x

 

x

MD-BIO-135

Moldova

x

 

x

PK-BIO-135

Peruu

x

 

x

RU-BIO-135

Venemaa

x

 

x

TJ-BIO-135

Tadžikistan

x

 

x

TR-BIO-135

Türgi

x

 

x

UA-BIO-135

Ukraina

x

 

x

—“

16)

Kannet „Organic agriculture certification Thailand“ muudetakse järgmiselt:

a)

nimi asendatakse järgmisega:

„„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)““;

b)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Aadress: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Tai“.

17)

Kande „Organic Control System“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„BA-BIO-162

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

—“

18)

Kannet „Organic Standard“ muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 3 Kõrgõzstani, Kasahstani, Moldovat ja Venemaad käsitlevate ridade veergu B lisatakse ristike;

b)

punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.“

19)

Kande „Organska Kontrola“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmine rida:

„XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20)

Kande „ORSER“ punkti 3 lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„AZ-BIO-166

Aserbaidžaan

x

x

BA-BIO-166

Bosnia ja Hertsegoviina

x

x

GE-BIO-166

Gruusia

x

x

IR-BIO-166

Iraan

x

x

KG-BIO-166

Kõrgõzstan

x

x

KZ-BIO-166

Kasahstan

x

x

NP-BIO-166

Nepal

x

x

—“

21)

Kande „Quality Partner“ järele lisatakse järgmine uus kanne:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“

1.

Aadress: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Hispaania

2.

Internetiaadress: http://www.caae.es

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Koodnumber

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Boliivia

x

x

EC-BIO-178

Ecuador

x

x

MA-BIO-178

Maroko

x

x

MX-BIO-178

Mehhiko

x

x

PE-BIO-178

Peruu

x

x

TR-BIO-178

Türgi

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2021.“

22)

Kande „Suolo e Salute srl“ järele lisatakse järgmine uus kanne:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation“

1.

Aadress: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

2.

Internetiaadress: http://www.tw-toc.com/en

3.

Asjaomased koodid, kolmandad riigid ja tootekategooriad:

Koodnumber

Kolmas riik

Tootekategooria

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Taiwan

x

x

4.

Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja veinid.

5.

Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2021.“


(*1)  See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.“


III LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 V lisas esitatud 12. lahtrit käsitlevas märkuses asendatakse viide „24. lahtris“ viitega „21. lahtris“.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2330,

14. detsember 2017,

milles käsitletakse loa andmist raud(II)karbonaadi, raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)sulfaatmonohüdraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi, raud(II)fumaraadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaadi ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina ja rauddekstraani kasutamiseks põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003 ja (EÜ) nr 479/2006

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Rauaühendeid raud(III)kloriidheksahüdraati, raud(III)oksiidi, raud(II)karbonaati, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraati, glütsiini raud(II)kelaadi hüdraati, raud(II)fumaraati, raud(II)sulfaatheptahüdraati ja raud(II)sulfaatmonohüdraati on tähtajatult lubatud kasutada komisjoni määrustega (EÜ) nr 1334/2003 (3) ja (EÜ) nr 479/2006 (4) kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti need ained olemasolevate toodetena hiljem söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 ja koostoimes kõnealuse määruse artikliga 7 on esitatud taotlused raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(III)oksiidi, raud(II)karbonaadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi, raud(II)fumaraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi ja raud(II)sulfaatmonohüdraadi uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Kõnealuse määruse artikli 7 kohaselt on lisaks esitatud taotlus rauddekstraani kasutamiseks põrsaste söödalisandina. Taotlejad taotlesid kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Teaduslikel põhjustel soovitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) oma 19. juuni 2013. aasta, (5)30. jaanuari 2014. aasta, (6)5. märtsi 2014. aasta, (7)28. aprilli 2014. aasta (8) ja 27. jaanuari 2016. aasta (9) arvamustes asendada võimaliku vääritimõistmise ärahoidmiseks varem inglise keeles raud(III) ja raud(II) kohta kasutatud nimetused uutega. Toiduohutusamet soovitas ka jaotada aminohapete raud(II)kelaadid nende keemiliste omaduste järgi kahte rühma: aminohapete raud(II)kelaadi hüdraat ja valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaat.

(5)

Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda raud(II)karbonaat, raud(II)kloriidheksahüdraat, raud(II)sulfaatmonohüdraat, raud(II)sulfaatheptahüdraat, raud(II)fumaraat, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraat, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaat ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraat kahjulikku toimetloomatervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Kuna kõikide raud(II)- ja raud(III)ühendite niklisisalduse tõttu võivad need ühendid ärritada hingamisteid, silmi ja nahka, tuleks kõnealuste söödalisandite ja neid sisaldavate eelsegude käitlemisel võtta asjakohased kaitsemeetmed, et hoida ära kasutajate ohutusega seotud probleemide tekkimist.

(6)

Oma 24. jaanuari 2017. aasta arvamuses (10) jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda rauddekstraan kahjulikku toimet loomatervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale ning et asjakohaste kaitsemeetmete võtmise korral on see kasutajatele ohutu.

(7)

Toiduohutusamet järeldas veel, et raud(II)karbonaat, raud(II)kloriidheksahüdraat, raud(II)sulfaatmonohüdraat, raud(II)sulfaatheptahüdraat, raud(II)fumaraat, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraat, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaat ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraat on tõhusad rauaallikad, kuid seejuures varieerub raud(II)karbonaadi biosaadavus märkimisväärselt ja seda peetakse raud(II)sulfaadi biosaadavusest väiksemaks. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruanded söödas sisalduvate söödalisandite analüüsimise meetodi kohta.

(8)

Raud(II)karbonaadi, raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)sulfaatmonohüdraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi, raud(II)fumaraadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, valguhüdrolüsaatide raud(II)kelaadi ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise ning rauddekstraani põrsaste söödalisandina kasutamise hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud, välja arvatud joogivee puhul. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste ainete kasutamiseks käesoleva määruse lisas määratletud viisil; nende kasutamine joogivees tuleks keelata.

(9)

Käesoleva määrusega raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)karbonaadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, raud(II)fumaraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi, raud(II)sulfaatmonohüdraadi ja glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi uuesti lubamise ja raud(III)oksiidi puhul loa andmisest keeldumise tulemusena tuleks kõnealuseid aineid käsitlevad kanded määrustest (EÜ) nr 479/2006 ja (EÜ) nr 1334/2003 välja jätta.

(10)

Kuna toiduohutusamet ei järeldanud oma 24. mai 2016. aasta arvamuses, (11) et raud(III)oksiid on sihtliikidele ohutu, tuleks kõnealune söödalisand ja seda sisaldav sööt võimalikult kiiresti turult kõrvaldada. Praktilistel kaalutlustel tuleks ette näha piiratud üleminekuperiood asjaomaste toodete turult kõrvaldamiseks, et ettevõtjad saaksid nõuetekohaselt järgida turult kõrvaldamise kohustust.

(11)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust määrustega (EÜ) nr 1334/2003 ja (EÜ) nr 479/2006 lubatud raud(III)kloriidheksahüdraadi, raud(II)karbonaadi, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraadi, glütsiini raud(II)kelaadi hüdraadi, raud(II)fumaraadi, raud(II)sulfaatheptahüdraadi ja raud(III)sulfaatmonohüdraadi loatingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Kasutamise eritingimused

Lisas nimetatud lubatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“, ei tohi kasutada joogivees.

Artikkel 3

Keelamine

Käesolevaga keeldutakse loa andmisest raud(III)oksiidi kasutamiseks ning kõnealust ainet ei tohi enam toitainelise söödalisandina kasutada.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1334/2003 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1334/2003 lisas jäetakse elementi raud (Fe) käsitlevast kandest E1 välja järgmised söödalisandid, nende keemilised valemid ja kirjeldused: „Raud(III)kloriid, heksahüdraat“; „Raud(II)karbonaat“; „Aminohappehüdraatide raud(II)kelaat“; „Raud(II)fumaraat“; „Raudsulfaat, heksahüdraat“; „Raudsulfaat, monohüdraat“ ning „Raud(III)oksiid“.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 479/2006 muutmine

Määruse (EÜ) nr 479/2006 lisast jäetakse välja söödalisandit „2-valentse raua kelaat glütsiinhüdraadiga“ käsitlev kanne E1.

Artikkel 6

Üleminekumeetmed

1.   Määrustega (EÜ) nr 1334/2003 ning (EÜ) nr 479/2006 lubatud raud(III)kloriidheksahüdraati, raud(II)karbonaati, aminohapete raud(II)kelaadi hüdraati, glütsiini raud(II)kelaadi hüdraati, raud(II)fumaraati, raud(II)sulfaatheptahüdraati, raud(III)oksiidi ja raud(II)sulfaatmonohüdraati ning kõnealuseid aineid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. juulit 2018 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. jaanuari 2019 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 4. jaanuari 2020 kooskõlas enne 4. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Komisjoni 25. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2003, millega muudetakse mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimusi (ELT L 187, 26.7.2003, lk 11).

(4)  Komisjoni 23. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 479/2006 teatavate mikroelementide ühendite rühma kuuluvate söödalisandite kasutamise lubamise kohta (ELT L 86, 24.3.2006, lk 4).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7): 3287.

(6)  EFSA Journal 2014; 12(2): 3566.

(7)  EFSA Journal 2014; 12(3): 3607.

(8)  EFSA Journal 2015; 13(5): 4109.

(9)  EFSA Journal 2016; 14(2): 4396.

(10)  EFSA Journal 2017; 15(2): 4701.

(11)  EFSA Journal 2016; 14(6): 4508.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/45


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2331,

14. detsember 2017,

millega võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 99 kohaselt kaitse alla nimetus „La Clape“ (KPN)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 99,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõigetele 2 ja 3 vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse registreerida nimetus „La Clape“ ja see avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2).

(2)

Komisjonile ei esitatud ühtki määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 98 kohast vastuväidet.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 99 tuleks võtta nimetus „La Clape“ kaitse alla ja kanda see registrisse, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 104.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „La Clape“ (KPN) võetakse kaitse alla.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT C 259, 9.8.2017, lk 3.


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2332,

14. detsember 2017,

milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas viieteistkümnendas osalises hankemenetluses

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 (3) on avatud lõssipulbri müük hankemenetluse teel.

(2)

Viieteistkümnenda osalise hankemenetluse raames saadud pakkumusi arvesse võttes ei tuleks kindlaks määrata madalaimat müügihinda.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas viieteistkümnendas osalises hankemenetluses, mis käsitleb lõssipulbri müüki ja mille puhul pakkumuste esitamise tähtaeg lõppes 12. detsembril 2017, ei kehtestata madalaimat müügihinda.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi

peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2080, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (ELT L 321, 29.11.2016, lk 45).


OTSUSED

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/47


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2333,

13. detsember 2017,

millega määratakse kindlaks koguselised piirangud ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 8317 all)

(Ainult hispaania-, hollandi-, horvaadi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, läti-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, saksa- ja tšehhikeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artikli 16 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Imporditud kontrollitavate ainete liidus vabasse ringlusse lubamisel kehtivad koguselised piirangud.

(2)

Komisjonil tuleb need piirangud kindlaks määrata ja ettevõtjatele kvoodid eraldada.

(3)

Lisaks peab komisjon kindlaks määrama muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikud kogused oluliseks laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks ning äriühingud, kellel on õigus neid kasutada.

(4)

Eraldatud kvootide määramisega oluliseks laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks tuleb tagada, et järgitakse koguselisi piiranguid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 10 lõikes 6, kohaldades komisjoni määrust (EL) nr 537/2011 (2). Kuna koguselised piirangud hõlmavad osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike koguseid, mille laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks antakse luba, peaks kvootide eraldamine hõlmama ka osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike tootmist ja importimist osutatud kasutuseks.

(5)

Komisjon on avaldanud teate ettevõtjatele, kes 2018. aastal kavatsevad Euroopa Liitu importida või sealt eksportida osoonikihti kahandavaid kontrollitavaid aineid, ning ettevõtjatele, kes 2018. aastal kavatsevad kõnealuseid aineid toota või importida laboris ja analüüside tegemisel kasutamiseks (3) ning kes on saanud deklaratsioonid kavandatava impordi kohta 2018. aastal.

(6)

Koguselised piirangud ja kvoodid tuleks kindlaks määrata ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 kooskõlas osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Montreali protokolli kohase iga-aastase aruandlustsükliga.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 25 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vabasse ringlusse lubamise koguselised piirangud

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 reguleerimisalasse kuuluvate kontrollitavate ainete kogused, mida on lubatud liiduvälistest allikatest lasta ELis vabasse ringlusse 2018. aastal, on järgmised:

Kontrollitavad ained

Kogus ODP-kilogrammides (ODP – ozone depleting potential, osoonikahandamisvõime)

I rühm (täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud 11, 12, 113, 114 ja 115) ning II rühm (muud täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud)

2 616 350,00

III rühm (haloonid)

18 566 550,00

IV rühm (tetraklorometaan)

22 330 561,00

V rühm (1,1,1-trikloroetaan)

1 700 000,00

VI rühm (metüülbromiid)

480 720,00

VII rühm (osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinikud)

4 630,35

VIII rühm (osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinikud)

5 635 808,00

IX rühm (bromoklorometaan)

324 024,00

Artikkel 2

Kvootide eraldamine vabasse ringlusse lubamiseks

1.   Täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike 11, 12, 113, 114 ja 115 ning muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse I lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

2.   Haloonide impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse II lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

3.   Tetraklorometaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse III lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

4.   1,1,1-trikloroetaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse IV lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

5.   Metüülbromiidi impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse V lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

6.   Osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse VI lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

7.   Osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse VII lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

8.   Bromoklorometaani impordikvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018 eraldatakse VIII lisas osutatud eesmärkidel kasutamiseks samas lisas loetletud ettevõtjatele.

9.   Ettevõtjate individuaalsed kvoodid sätestatakse IX lisas.

Artikkel 3

Laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks eraldatavad kvoodid

Aastal 2018 laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete impordi- või tootmiskvoodid eraldatakse X lisas loetletud ettevõtjatele.

Kõnealustele ettevõtjatele ettenähtud maksimumkogused, mida 2018. aastal võib laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks toota või importida, on esitatud XI lisas.

Artikkel 4

Kehtivusaeg

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 ja selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2018.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele.

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Ühendkuningriik

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Saksamaa

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Ühendkuningriik

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES Cedex

Prantsusmaa

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Prantsusmaa

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Prantsusmaa

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgia

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Saksamaa

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Horvaatia

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Saksamaa

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54–56

TW118NY LONDON

Ühendkuningriik

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riia

Läti

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Madalmaad

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Prantsusmaa

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Saksamaa

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Tšehhi Vabariik

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8A

35002 Cheb

Tšehhi Vabariik

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Saksamaa

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Ühendkuningriik

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Saksamaa

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Itaalia

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Ühendkuningriik

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Ühendkuningriik

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Madalmaad

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Saksamaa

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Itaalia

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Madalmaad

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Kreeka

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Saksamaa

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Hispaania

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Saksamaa

35

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5–13 (HAUS D)

81377 München

Saksamaa

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Ühendkuningriik

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgia

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Saksamaa

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Ühendkuningriik

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Ühendkuningriik

41

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Madalmaad

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80–392 Gdansk

Poola

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Hispaania

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Itaalia

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Ühendkuningriik

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51–180 Wroclaw

Poola

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Prantsusmaa

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Saksamaa

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Ühendkuningriik

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Saksamaa

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Prantsusmaa

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Itaalia

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Ühendkuningriik

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Itaalia

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Ühendkuningriik

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Hispaania

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Itaalia

59

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Saksamaa

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Ühendkuningriik

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Iirimaa

 

 

Brüssel, 13. detsember 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 1. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 537/2011 meetodi kohta, mille alusel määratakse laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete kogused ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 147, 2.6.2011, lk 4).

(3)  ELT C 43, 10.2.2017, lk 5.


I LISA

I ja II RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike 11, 12, 113, 114 ja 115 ning muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinike kasutamiseks lähteainena ja töötlemise abiainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


II LISA

III RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid haloonide kasutamiseks lähteainena ja kriitiliseks kasutuseks ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


III LISA

IV RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid tetraklorometaani kasutamiseks lähteainena ja töötlemise abiainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


IV LISA

V RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid 1,1,1-trikloroetaani kasutamiseks lähteainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

ARKEMA FRANCE (FR)


V LISA

VI RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid metüülbromiidi kasutamiseks lähteainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VI LISA

VII RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid osaliselt halogeenitud bromofluorosüsivesinike kasutamiseks lähteainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


VII LISA

VIII RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kasutamiseks lähteainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


VIII LISA

IX RÜHM

Importijatele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2009 eraldatud impordikvoodid bromoklorometaani kasutamiseks lähteainena ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2018.

Äriühing

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


IX LISA

(Tundlik ja konfidentsiaalne äriteave – ei avaldata)


X LISA

Ettevõtjad, kel on õigus 2018. aastal toota või importida kontrollitavaid aineid laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks

Laboratoorsel või analüütilisel otstarbel kasutatavate kontrollitavate ainete kvoodid määratakse järgmistele äriühingutele.

Äriühing

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


XI LISA

(Tundlik ja konfidentsiaalne äriteave – ei avaldata)


15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/64


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2334,

14. detsember 2017,

millega pikendatakse tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud alalise biotsiidikomitee arvamusega

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine kreosoot on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisasse kasutamiseks tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ning kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 86 käsitatakse seda sama määruse alusel heaks kiidetuna, kui on täidetud kõnealuse direktiivi I lisas kehtestatud nõuded ja tingimused.

(2)

Kreosoodi heakskiit aegub 30. aprillil 2018. 27. oktoobril 2016 esitati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 13 lõike 1 kohaselt taotlus kõnealuse toimeaine heakskiidu pikendamiseks.

(3)

Taotlust hindav Ühendkuningriigi pädev asutus teavitas 14. juulil 2017 komisjoni talitusi vajadusest teha täielik hindamine. Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 14 lõike 2 kohaselt on täieliku hindamise jaoks ette nähtud 365-päevane ajavahemik. Kõnealuse määruse artikli 8 lõike 2 kohaselt võib taotlust hindav pädev asutus nõuda hindamise käigus vajaduse korral, et taotleja esitaks piisavad andmed hindamise teostamiseks. Sel juhul pikendatakse nimetatud 365-päevast tähtaega ajavahemiku võrra, mis ei või olla pikem kui kokku 180 päeva, välja arvatud juhul, kui see on põhjendatud nõutavate andmete iseloomu või erakorraliste asjaolude tõttu.

(4)

270 päeva jooksul pärast soovituse saamist taotlust hinnanud pädevalt asutuselt valmistab Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „kemikaaliamet“) ette arvamuse toimeaine heakskiitmise otsuse uuendamise kohta ja esitab selle komisjonile vastavalt kõnealuse määruse artikli 14 lõikele 3.

(5)

Kuna kreosoot on klassifitseeritud 1B kategooria kantserogeeniks ning vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (3) XIII lisa kohaselt püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise aine (PBT-aine) või väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine (vPvB-aine) kriteeriumidele, vastab kreosoot ka väljajätmise kriteeriumidele, mis on esitatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktides a ja e. Seepärast on vaja täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas vähemalt üks kõnealuse määruse artikli 5 lõike 2 esimese lõigu tingimustest on täidetud ja kas kreosoodi heakskiidu kehtivusaega võib seega pikendada.

(6)

Sellest tulenevalt on tõenäoline, et kreosoodi heakskiit aegub taotlejast sõltumatutel põhjustel enne, kui võetakse vastu otsus selle pikendamise kohta. Seega on asjakohane lükata kreosoodi heakskiidu aegumiskuupäeva edasi taotluse läbivaatamiseks piisava ajavahemiku võrra. Lähtuvalt ajavahemikust, mis on ette nähtud taotlust hindavale pädevale asutusele hindamiseks ning kemikaaliametile arvamuse ettevalmistamiseks ja esitamiseks selle kohta, kas vähemalt üks kõnealuse määruse artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud tingimus on täidetud ja kas kreosoodi heakskiitu võib seega pikendada, on asjakohane lükata kreosoodi heakskiidu aegumiskuupäeva edasi kuni 31. oktoobrini 2020.

(7)

Kreosoodi heakskiit, välja arvatud heakskiidu aegumiskuupäev, tuleks jõusse jätta, kui on täidetud direktiivi 98/8/EÜ I lisas sätestatud nõuded ja tingimused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva pikendatakse kuni 31. oktoobrini 2020.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


SUUNISED

15.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/66


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/2335,

23. november 2017,

granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõikeid 2 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) asutab ühise granulaarsete andmete analüütilise krediidiandmebaasi (edaspidi „AnaCredit“), mis hõlmab kõikide eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide krediidiandmeid. AnaCredit toetab eurosüsteemi, EKPSi ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nende ülesannete täitmisel, sealhulgas rahapoliitika analüüsimisel ja rahapoliitika operatsioonide elluviimisel, riskijuhtimisel, finantsstabiilsuse jälgimisel ning makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja uuringute ning pangandusjärelevalve läbiviimisel.

(2)

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) (1) sätestab, et andmeid esitava liikmesriigi residendist andmeesitajad peavad esitama krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed oma liikmesriigi keskpangale (RKP). Andmeid esitava liikmesriigi RKPd peavad edastama need andmed Euroopa Keskpangale (EKP). Seetõttu tuleb määratleda asjaomaste andmete edastamise kord vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) nõuetele. Eelkõige on vaja, et RKPd esitaksid vastaspoole viitandmed ning asjakohastel juhtudel registreeriksid vastaspooled asutuste ja filiaalide andmebaaside registris (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) ehk keskteabehoidlas, kus hoitakse organisatsiooniliste üksuste andmeid ning teavet nende vastastikuste suhete kohta, mis muu hulgas võimaldab õigel ajal tuletada kontserni struktuure vastavalt RIADi erinevatele määratlustele.

(3)

Lisaks on vaja selgelt määratleda RKP kohustused andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevatest välisfiliaalidest vaadeldavate üksuste krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamisel EKP-le, et vältida topeltaruandlust ning seeläbi tagada tõhusate ja tulemuslike statistikamenetluste rakendamine statistika tegemise ahelas.

(4)

AnaCredit võib hõlmata ka selliste liikmesriikide krediidiandmeid, mille rahaühik ei ole euro, kuid mis võivad otsustada saada andmeid esitavaks liikmesriigiks, võttes riigi õigusesse üle määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) sätted või sätestades asjaomaste aruandlusnõuete kohustuse kooskõlas riigi õigusega muul viisil. Need liikmesriigid võivad võtta riigi õigusesse üle käesoleva suunise sätted või rakendada meetmeid kooskõlas riigi õigusega muul viisil, mis tagab EKP-le andmete ühtsel viisil edastamise kohustuse täitmise.

(5)

Suunise EKP/2014/15 (2) artikli 24 kohaselt esitavad ja säilitavad RKPd statistilised võrdlusandmed institutsionaalsete või juriidiliste isikute kohta kohastel juhtudel RIADis. RIADi andmeid kasutatakse rahaloomeasutuste (RAd), investeerimisfondide, finantsvahendusettevõtete, maksestatistikas hõlmatud asutuste ja kindlustusseltside ametlike nimekirjade koostamiseks.

(6)

RIAD peaks olema kõikide määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) määratletud vastaspoole viitandmete teabehoidla. AnaCrediti korrektse toimimise eeltingimuseks on unikaalse tunnuskoodi määramine kõikidele vastaspooltele.

(7)

Määratleda tuleks määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 11 kohaselt esitatavate andmete ulatus, mille alusel võivad RKPd luua tagasiside kanaleid andmeesitajatega või täiendada olemasolevaid tagasiside kanaleid selle määruse alusel, kasutades kogutud krediidiandmete allkogumeid. Tagasiside kanalid võimaldavad andmeesitajatel laiemalt hinnata krediidivõimelisust, eelkõige piiriüleste võlgnike puhul, ning parandada krediidiasutuste ja muude laenuandjate krediidiriski juhtimist. Tagasiside kanal võib tõhustada EKPSi panust krediidiasutuste finantsjärelevalves ning finantssüsteemi stabiilsuse tagamises.

(8)

Järgmisel etapil peaks EKP koos andmeid esitavate riikide RKPdega kehtestama õigusraamistiku, milles määratletakse tagasiside kanalite ulatus ja rakendamise üksikasjad. Õigusraamistik ei tohiks kehtestada RKPdele piiranguid vastaspoole viitandmete jagamiseks andmeesitajatega, kui see on vajalik aruandluskorra tulemuslikkuse ja järjepidevuse tagamiseks ning RIADis hoitavate vastaspoole viitandmete kvaliteedi parandamiseks.

(9)

Tuleb kehtestada tõhus kord tehniliste muudatuste tegemiseks käesoleva suunise lisadesse, tingimusel et need ei muuda aluspõhimõtteid ega mõjuta aruandluskoormust. Käesoleva korra järgimisel tuleks arvesse võtta EKPSi statistikakomitee seisukohti. Muud EKPSi komiteed ja RKPd võivad teha ettepanekuid tehniliste muudatuste tegemiseks lisadesse statistikakomitee kaudu,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevas suunises täpsustatakse RKP kohustusi seoses määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) alusel kogutud krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamisega EKP-le, sealhulgas RKP kohustusi seoses vastaspoolte registreerimisega RIADis, ning andmete edastamise korda.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse mõisteid määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) määratletud tähenduses.

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „krediidiandmed“ (credit data)– granulaarsed krediidiandmed ja krediidiriski andmed;

2)   „andmeid esitavas liikmesriigis tegutsev välisfiliaal“ (reporting Member State foreign branch, RMS foreign branch)– andmeid esitava liikmesriigi residendist välisfiliaal, mis moodustab teise andmeid esitava liikmesriigi residendist krediidiasutuse juriidiliselt sõltuva osa;

3)   „peakontor“ (head office undertaking)– juriidiline üksus, mille juriidiliselt sõltuva osa välisfiliaal moodustab;

4)   „päritoluriigi RKP“ (home NCB)– RKP andmeid esitavas liikmesriigis, kus krediidiasutus, mille õiguslikult sõltuva osa välisfiliaal moodustab, on resident;

5)   „asukohariigi RKP“ (host NCB)– RKP liikmesriigis, kus välisfiliaal on resident;

6)   „RIADi kood“ (RIAD code)– vastaspoole unikaalne tunnuskood, mida kasutatakse andmete edastamiseks RKP-lt EKP-le;

7)   „pädev RKP“ (competent NCB)– vastaspoole viitandmetega seonduvate rollide ja kohustuste määratlemise tähenduses RKP andmeid esitavas liikmesriigis, kus vastaspool on resident. Nende vastaspoolte osas, kes ei ole andmeid esitava liikmesriigi residendid, käsitatakse EKPd pädeva RKPna;

8)   „algatav RKP“ (originating NCB)– vastaspoole viitandmetega seonduvate rollide ja kohustuste määratlemise tähenduses RKP andmeid esitavas liikmesriigis, mis edastab EKP-le viitandmeid vastaspoolte kohta, kes on muu liikmesriigi residendid;

9)   „väljundandmed“ (output data)– EKP poolt krediidiandmete ja vastaspoolte viitandmete põhjal koostatavad andmed;

10)   „andmekvaliteedihaldus“ või „DQM“ (data quality management, DQM)– väljundandmete kvaliteedi tagamine, kontrollimine ja säilitamine, kasutades ja kohaldades DQM sihtväärtusi, DQM mõõdikuid ja DQM lävendeid;

11)   „DQM sihtväärtus“ (DQM target)– võrdlusnäitaja väljundandmete kvaliteedi hindamiseks;

12)   „DQM mõõdik“ (DQM metric)– statistiline näitaja, et mõõta konkreetse DQM sihtväärtuse tasemele jõudmist;

13)   „DQM lävend“ (DQM threshold)– sellise kontrolli miinimumtase, mis tuleb teha DQM raamistiku nõuete täitmiseks DQM sihtväärtuse osas.

II PEATÜKK

RKP ARUANDLUSKOHUSTUS KREDIIDIANDMETE JA VASTASPOOLE VIITANDMETE OSAS

Artikkel 3

RKP üldine aruandluskohustus krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete osas

RKP kogub ja esitab EKP-le krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I kuni IV lisas sätestatud vormidel, võttes arvesse RKP õigust teha erandeid või vähendada aruandlussagedust kooskõlas selle määruse artikliga 16.

Artikkel 4

Konkreetsed aruandluskohustused, sagedus ja tähtajad RKPdele

1.   RKP esitab EKP-le määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) kohaselt kogutud krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed vastavalt sama määruse artikli 13 lõigetele 4 kuni 8.

2.   RKP määratleb järgmised krediidiandmete atribuudid:

a)

ei kohaldata: andmeatribuudid, st andmeatribuudid, mida ei kohaldata vastava instrumendi, kaitse või vastaspoole puhul, millele andmeatribuut osutab, või

b)

ei nõuta: andmeatribuudid, st andmeatribuudid, mille osas on määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) sõnaselgelt sätestatud, et nende edastamist ei nõuta, või mida RKP on otsustanud määruse kohaselt mitte koguda.

3.   RKP tagab, et kõik asjaomased vastaspooled on aruandekuupäeva seisuga RIADis registreeritud ning vastaspoole viitandmed on konkreetse aruandekuupäeva seisuga kehtivad. Kuigi krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamisele kohaldatakse ühtset tähtaega vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 13 lõikele 8, peab RKP mõistlikul määral püüdma esitada vastaspoole viitandmed ning kohastel juhtudel registreerida vastaspool RIADis vähemalt üks päev enne krediidiandmete edastamist.

Artikkel 5

Tegelik andmeid esitav üldkogum

1.   RKP määratleb ja ajakohastab tegeliku andmeid esitava üldkogumi järgmise põhjal:

a)

määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artiklis 3 määratletud tegelik andmeid esitav üldkogum;

b)

määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 kohaselt RKP tehtud erandid, võttes arvesse kõikidele sektoritele antud laenude jääkväärtust, mille osas on RKP-le esitatud andmed eelmise kalendriaasta detsembri lõpu seisuga vastavalt Euroopa Keskpanga määrusele (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (3);

c)

andmeesitajate poolt RKP-le esitatud andmed ühinemiste, jagunemiste või ümberkorralduste kohta, mis võivad mõjutada statistikaalaste kohustuste täitmist;

d)

asjaomaste RKPde omavahelised kokkulepped välisfiliaalide topeltaruandluse vältimiseks vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõikele 3 ja artikli 16 lõikele 3;

e)

asjaomaste RKPde omavahelised kokkulepped andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevate välisfiliaalide kohustuste jagamise kohta vastavalt käesoleva suunise artiklile 6.

2.   Ilma et see piiraks andmeid esitavates liikmesriikides asutatud uute andmeesitajate hõlmamist tegelikku andmeid esitavasse üldkogumisse pärast aruandluse algust vastavalt määrusele (EL) 2016/867 (EKP/2016/13), peab RKP erandi tegemisel või selle tühistamisel kontrollima määruse artiklis 16 sätestatud tingimustele vastavust. RKP teeb nimetatud kontrolli iga aasta esimeses kvartalis vastavalt tegelikule andmeid esitavale üldkogumile eelneva aasta detsembrikuu seisuga. RKP võib kontrolli edasi lükata kuni 2021. aasta esimese kvartalini.

3.   RKP tagab, et aruandekuupäeva seisuga oleks RIADis registreeritud järgmised vastaspooled:

a)

sellised andmeesitajad vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 1 punktile 8, kes on andmeid esitava RKP liikmesriigi residendid;

b)

punktis a osutatud vaadeldavad üksused, mis on andmeesitajate välisfiliaalid vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 1 punktile 9;

c)

punktis b osutatud vaadeldavate üksuste peakontorid.

Kohe kui on täidetud liigitamise kriteeriumid, registreerib RKP need vastaspooled: i) andmeesitajaks, ii) vaadeldavaks üksuseks või iii) vaadeldava üksuse peakontoriks ning igal juhul enne esimest aruandekuupäeva, pärast mida nad vastavad sellisteks vastaspooleks liigitamise kriteeriumidele.

4.   RKP tagab, et aruandekuupäeva seisuga oleks RIADis registreeritud järgmised andmed vaadeldava üksuse kohta:

a)

vaadeldava üksuse ja selle juriidilise isiku, mille osa vaadeldav üksus moodustab, omavaheline suhe;

b)

aruandekuupäev, mille osas vaadeldavad üksused peavad edastama andmed AnaCreditisse;

c)

kohaldatavad erandid, täpsustades järgmist:

i)

erand on tehtud kooskõlas määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikega 1;

ii)

erand hõlmab kõiki määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikes 1 määratletud aruandlusnõudeid või osa nendest;

iii)

erand on tehtud välisfiliaalidele vastavalt asjaomaste RKPde omavahelisele kokkuleppele topeltaruandluse vältimiseks kooskõlas määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõikega 3 ja artikli 16 lõikega 3;

d)

kinnitus RKP andmete mittekogumise otsuse kohta vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõikele 4;

e)

kinnitus üksnes kvartalipõhiste krediidiandmete edastamise kohustuse kohta vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2 ja

f)

kinnitus vaadeldava üksuse kohustuse kohta esitada vastaspoole riskiandmeid üksnes kvartalipõhiselt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormil 2.

5.   Päritoluriigi RKP registreerib RIADis otsuse, mille kohaselt ei koguta juriidiliselt isikult, mille osa välisfiliaal moodustab, määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormil 1 toodud välisfiliaali andmeatribuute või kogutakse neist vaid osa, kui neid instrumente hoiab või teenindab välisfiliaal, mis on teise andmeid esitava liikmesriigi resident vastavalt selle määruse artikli 6 lõike 3 punktile a.

6.   Asukohariigi RKP registreerib RIADis otsuse, mille kohaselt ei koguta välisfiliaalilt, mis moodustab osa juriidilisest isikust, mis on teise andmeid esitava liikmesriigi resident vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõike 3 punktile b, sama määruse I lisa vormil 2 toodud andmeatribuute või kogutakse neist vaid osa.

7.   Asjaomane RKP teavitab EKPd määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 15 kohaselt kavandatavatest meetmetest määruses sätestatud statistikaaruandluse nõuete täitmiseks ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral, mis hõlmab üht või enamat andmeesitajat ning võib mõjutada nende andmeesitajate statistikaalaste kohustuste täitmist.

Artikkel 6

Andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevate filiaalide kohustuste jagamine

1.   Kui juriidiline isik ja selle mis tahes välisfiliaal on residendid erinevates andmeid esitavates liikmesriikides, püüavad RKPd mõistlikul määral vältida topeltaruandlust vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõikele 3 ning kooskõlastavad omavahel määruse I lisa vormidel 1 ja 2 toodud andmeatribuutide kogumise andmeesitajalt ja tema välisfiliaalidelt.

2.   Käesoleva suunise II lisas on määratletud kohustuste jagunemine RKPde vahel, kes esitavad EKP-le andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevate välisfiliaalide krediidiandmeid ja vastaspoole viitandmeid, võttes arvesse andmeesitajatele tehtavaid erandeid.

3.   Andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevalt välisfiliaalilt andmete kogumisega seotud päritoluriigi RKP-l ja asukohariigi RKP-l on õigus krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete EKP-le edastamisega seonduvaid kohustusi omavahel jagada viisil, mis erineb käesoleva suunise II lisas sätestatud kohustuste jagunemisest vastavalt lõikele 4 ning on selle suhtes ülimuslik. Päritoluriigi RKP või asukohariigi RKP teavitab EKPd asjaomasest kokkuleppest ning registreerib RIADis järgmised andmed:

a)

määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormil 1 toodud andmete EKP-le edastamise eest vastutav RKP ja

b)

määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormil 2 toodud andmete EKP-le edastamise eest vastutav RKP.

Mõlemad RKPd registreerivad vastaspoole viitandmed RIADis.

4.   Käesoleva suunise II lisa sätete suhtes ülimusliku määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormidel 1 ja 2 toodud andmete edastamise kohustuste jagamise kokkuleppe tulemuseks ei tohi olla väiksemas mahus krediidiandmete edastamine EKP-le, võrreldes II lisas sätestatud kohustuste jagunemisele, ilma et see piiraks RKP otsust mitte koguda konkreetseid andmeatribuute vastavalt selle määruse artiklile 7.

5.   Kui kaks asjaomast RKPd on vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõikele 3 sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt üks RKP kogub kõik andmeid esitavas liikmesriigis tegutseva välisfiliaali andmed (vormid 1 ja 2) ning edastab need EKP-le, siis:

a)

RKP, kes EKP-le andmeid ei edasta, võib topeltaruandluse vältimiseks otsustada mitte koguda andmeid vastava andmeid esitavas liikmesriigis tegutseva välisfiliaali kohta vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 8 lõikele 5 ja artikli 16 lõikele 3, ja

b)

EKP edastab andmeid esitavas liikmesriigis tegutseva välisfiliaali kohta esitatud andmed RKP-le, kes EKP-le andmeid ei esita, vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 10 lõikele 1.

Artikkel 7

Üleminekusätted krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamise kohta

1.   Kui RKP kasutab määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artiklis 19 sätestatud õigust edasi lükata 1. veebruarile 2019 eelnevate aruandekuupäevade krediidiandmete esmakordset edastamist EKP-le, edastatakse asjaomased andmed EKP-le hiljemalt 31. märtsiks 2019.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 2 lõiget 2, kui RKP tugineb lõikes 1 osutatud krediidiandmete edastamise üleminekusättele, võib RKP edasi lükata vastaspoole viitandmete esmakordset edastamist EKP-le, eeldusel et RKP esitab asjaomased andmed EKP-le kuus kuud enne krediidiandmete esmakordset edastamist ning igal juhul mitte hiljem kui 30. septembril 2018.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artiklit 19, peab RKP krediidiandmete esmakordse EKP-le edastamise edasilükkamise otsuse RIADis registreerima 30. juuniks 2018. Seda infot võib ajakohastada enne krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete esmakordset edastamist, kui RKP-l tekib vajadus andmete esmakordset edastamist edasi lükata.

4.   Kuu- ja kvartaliandmete esmakordse edastamise osas teavitavad RKPd EKPd 31. märtsiks 2018 valitud tegelikust andmeid esitavast üldkogumist, registreerides selle teabe RIADis.

III PEATÜKK

KONKREETSED ARUANDLUSKOHUSTUSED SEOSES VASTASPOOLE VIITANDMETEGA RIADis

Artikkel 8

Vastaspoole tuvastamine RIADis

1.   RKP tuvastab kõik vastaspooled, kelle andmeid ta edastab, sõltumata residentsusest, unikaalse RIADi koodi abil, võttes arvesse käesolevas suunises sätestatud tingimusi.

2.   RKP võtab tarvitusele kõik võimalikud meetmed, et korrektselt tuvastada vastaspool RIADis ning viidata talle vastava RIADi koodi abil, sõltumata vastaspoole residentsuse riigist. Seda nõuet kohaldatakse ka juhul, kui RKP kasutab krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete EKP-le edastamiseks ainult määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormi 2 olukorras, kus muu RKP kasutab sama vastaspoole andmete kogumiseks ja edastamiseks määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormi 1 ja kui andmeesitajatele on tehtud osalisi erandeid.

3.   RKP kasutab vastaspoolele viitamiseks järjepidevalt korrektset RIADi koodi ning ajakohastab koodi õigel ajal mis tahes muutuste korral, näiteks juhul, kui pädev RKP asendab ajutise koodi ametliku RIADi koodiga.

4.   RKP võib nõuda andmeesitajatelt konkreetse vastaspoole tunnuskoodide kogumi kasutamist. Määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) IV lisa kohaselt võib asjaomane RKP lubada andmeesitajatel kasutada esmasel andmete esitamisel vastaspoolele viitamiseks andmeesitajapõhist vastaspoole tunnuskoodi. Sellisel juhul kaardistab krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete kogumiseks määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormi 1 kasutav RKP andmeesitajate poolt vastaspoolele osutamisel kasutatavad erinevad vastaspoolte tunnuskoodid ja vastava RIADi koodi ning kasutab seda kaardistust andmete teisesel edastamisel.

5.   RKP tagab, et kõik vastaspooled, kes on seotud AnaCreditisse esitatavate instrumentidega, sõltumata vastaspoole enda rollist või residentsuse riigist, oleksid vastava aruandekuupäeva seisuga registreeritud RIADis. RKP teeb mõistlikke pingutusi uue vastaspoole registreerimiseks RIADis vähemalt üks päev enne EKP-le krediidiandmete edastamist instrumentide kohta, millega vastaspool on seotud.

Artikkel 9

Vastaspoole viitandmete edastamine RIADisse

1.   RKP edastab vastaspoole viitandmed EKP-le vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) IV lisa vormil 1 ja III lisa tabelites 2 ja 3 toodud vastaspoole viitandmete kogumile.

2.   RKP võib koguda vastaspoole viitandmeid, sealhulgas tunnuskoode, asjaomastelt andmeesitajatelt või riigi statistikaametiga, riiklike pädevate asutustega ja muude riigiasutustega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, kui selliseid andmeid on võimalik kasutada nõukogu määruses (EÜ) nr 2533/98 (4) määratletud eesmärkidel.

3.   RKP ajakohastab EKP-le edastatud vastaspoole viitandmed kohe, kui RKP-le on laekunud info andmeatribuudi või andmeatribuutide muudatuste kohta. Seda nõuet kohaldatakse nii residendist kui ka mitteresidendist vastaspoolte suhtes.

4.   Kuigi RKP-l on õigus mitte koguda teatud vastaspoole viitandmeid üksikutelt andmeesitajatelt, näiteks juhul, kui andmeatribuut kannab märget „N“ määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) III lisa tabelites 2 ja 3, edastab RKP määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 9 lõike 1 kohaselt RIADisse igal juhul juriidilise isiku tunnuse, sõltumata vastaspoole rollist või residentsuse riigist. Kui vastaspoolele ei ole juriidilise isiku tunnust omistatud, esitab RKP riigisisese tunnuse vastavalt EKP veebilehel AnaCrediti aruandluse juhendi lisana avaldatud riigisiseste tunnuste nimekirjale.

5.   Lisaks määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) nõutavatele kohustuslikele tunnustele edastab RKP RIADisse ka konkreetsele vastaspoolele määratud mis tahes muud riigisisesed tunnused, kui neid andmeid võib kasutada vastavalt määruses (EÜ) nr 2533/98 sätestatud konfidentsiaalsuse korrale.

6.   RKP-lt ei nõuta vastaspoole viitandmete edastamist RIADisse, kui vastaspool on lisatud EKP veebilehel AnaCrediti aruandluse juhendi lisana avaldatud rahvusvaheliste organisatsioonide nimekirja, mida EKP koos RKPdega regulaarselt ajakohastab. Sellisel juhul kasutab RKP üksnes asjakohast RIADi koodi rahvusvahelise organisatsiooni tuvastamiseks krediidiandmete edastamisel EKP-le. Seda nõuet kohaldatakse ka RAde nimekirja kantud vastaspoolte suhtes, välja arvatud juhul, kui vastaspool esineb võlgnikuna. Sellisel juhul peab RKP täitma vastaspoole viitandmetele kehtestatud üldiseid aruandluse nõudeid.

Artikkel 10

RKP vastutus RIADis registreeritud residendist vastaspoolte tuvastamise eest

1.   RKP vastutab kõikide residendist vastaspoolte unikaalse tuvastamise eest RIADis ning võtab tarvitusele kõik meetmed ühele ja samale residendist vastaspoolele osutavate korduvkirjete vältimiseks.

2.   Täpsem teave RKP võetavatest meetmetest vastaspoolte unikaalseks tuvastamiseks RIADis ning viitandmete haldamiseks on toodud I lisas.

3.   Kui residendist vastaspool on RIADis registreeritud ajutise RIADi koodiga, hindab pädev RKP hiljemalt keskse tuvastusteenuse abil koostatud võimalike korduvkirjete nimekirja saamise päevale järgneva teise kuu viimaseks tööpäevaks, kas uus ajutine vastaspool on olemasoleva residendist vastaspoole korduvkirje või iseseisev uus vastaspool. Esimesel juhul, st kui tegemist on korduvkirjega, valib RKP ettepandud nimekirjast eelistatud vaste ning tunnistab uue ajutise vastaspoole kehtetuks („külmutab“) vastava olemasoleva residendist vastaspoole kasuks („olemasolev“ vastaspool). Teisel juhul, st kui tegemist ei ole korduvkirjega, määrab RKP uuele ajutisele vastaspoolele ametliku RIADi koodi.

4.   Korduvkirje lahendamisel tegeleb RKP esmajärjekorras juhtumitega, mis hõlmavad uusi ajutisi residendist vastaspooli, millel on EKP-le esitatud krediidiandmete kohaselt kõige suuremad riskipositsioonid.

5.   RKP kasutab kõiki riigi tasandil kättesaadavaid andmeid, et tagada RIADis registreeritud residendist vastaspoolte viitandmete täielikkus, täpsus ja ajakohasus. Selleks hindab RKP kõiki usaldusväärseid teabeallikaid, eeldusel et asjaomaseid andmeid võib kasutada vastavalt määruses (EÜ) nr 2533/98 sätestatud konfidentsiaalsuse hoidmise korrale, et sisestada RIADisse asjaomaste vastaspoolte kohta võimalikult täpsed viitandmed.

6.   Juhul kui vastaspool on sellise riigi resident, millel ei ole vastaspoole viitandmeid edastavat pädevat RKPd, püüab EKP mõistlikul määral ja kättesaadavate andmete alusel määrata vastaspoole unikaalse tunnuse ja viitandmed, järgides „pädevale RKP-le/EKP-le“ käesoleva suunise I lisas sätestatud korda. Seejuures tegeleb EKP esmajärjekorras juhtumitega, mis hõlmavad vastaspooli, millel on AnaCreditisse esitatud andmete kohaselt kõige suuremad riskipositsioonid.

7.   RIAD arvutab varem kindlaks määratud reeglite kohaselt iga vastaspoole andmeatribuudi usaldusväärsuse, omistades kõikidele võimalikele allikatele prioriteetsuse taseme. Kui EKP määratletud standardreeglite (potentsiaalsete allikate järjekord) kasutamist ei peeta kohaseks, määratleb residendist vastaspoole viitandmete usaldusväärsuse arvutamiseks RIADis kohaldatavad reeglid RKP ning esitab need kirjalikult EKP-le. Pädev RKP võib iga vastaspoole viitandmete suhtes kohaldada erinevaid meetodeid ning võib asjaomaseid meetodeid muuta vastavalt oma äranägemisele.

8.   RKP tagab EKP veebilehel AnaCrediti aruandlusjuhendi lisana avaldatud riigisiseste tunnuste nimekirja ja õiguslike vormide nimekirja ajakohasena hoidmise asjaomase liikmesriigi osas. RKP teavitab EKPd kirjalikult ning õigel ajal mis tahes vajalikest muudatustest.

IV PEATÜKK

ANDMETE RIADisse EDASTAMISE KORD JA STANDARDID

Artikkel 11

RIADi koodi määramine

1.   Esmakordsel registreerimisel RIADis määrab RKP kõikidele residendist vastaspooltele ametliku RIADi koodi ja mitteresidendist vastaspooltele ajutise RIADi koodi vastavalt kehtestatud vorminõuetele.

2.   RKP tagab, et vastaspooltele (nii residentidele kui mitteresidentidele) määratud RIADi koodid oleksid kordumatud, st et nad ei oleks seotud enam kui ühe vastaspoolega ega muutuks ajas.

3.   RKP vastutab ametliku RIADi koodi määramise eest kõikidele residendist vastaspooltele, kelle algatav RKP või EKP registreeris RIADis algselt ajutise RIADi koodiga.

4.   EKP teavitab andmeid esitava liikmesriigi RKPd vastaspoole RIADi koodi muutustest, sõltumata vastaspoole residentsuse riigist. RKP kasutab vastaspoole kehtivat RIADi koodi alates kuupäevast, mil edastatakse järgmised nõutavad krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed.

Artikkel 12

RIADiga seotud edastamisstandardid

1.   RKP edastab vastaspoole viitandmed EKP-le RIADi kaudu. Andmete regulaarseks üleslaadimiseks kasutatakse failiedastust EKPSi standardkanali kaudu. Väiksemate mahtude puhul võib EKP alternatiivina kasutada kättesaamiskinnitust või ajakohastada andmeatribuudid veebipõhiselt.

2.   Võimalike vigade vältimiseks ning RIADis ajakohastuste täpsuse ja järjepidevuse tagamiseks teeb RKP enne andmete EKP-le edastamist andmevahetuse tingimustele vastava kehtivuskontrolli.

Artikkel 13

Kättesaamiskinnitused ja veateated

1.   Ajakohastuste laekumisel teeb EKP kohe esitatud andmete kehtivuskontrolli.

2.   Suunise EKP/2014/15 artikli 24 lõike 5 kohaselt saadab EKP RKP-le:

a)

kättesaamiskinnituse, mis sisaldab kokkuvõtet edukalt töödeldud ja vastavasse andmebaasi lisatud ajakohastustest, ja/või

b)

veateate, mis sisaldab täpseid andmeid ajakohastuste ja kehtivuskontrolli ebaõnnestumise kohta.

3.   RKPd peavad parandatud teabe viivitamata edastama.

Artikkel 14

Vastaspoole viitandmete esmakordne edastamine RIADisse

1.   RKP edastab EKP-le vastaspoole viitandmete esimese kogumi mitte hiljem kui kuus kuud enne krediidiandmete esmakordset esitamist vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 2 lõikele 2 ning teeb mõistlikke pingutusi andmete edastamiseks enne käesoleva suunise artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaega.

2.   Lõike 1 kohaselt esmakordselt edastatud vastaspoole viitandmete sisu osas on RKP kohustatud edastama vähemalt vastaspoole viitandmed, mida saab olemasoleva info kohaselt mõistlikult käsitleda asjakohasena.

3.   Määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) V lisas sätestatud ühiseid miinimumstandardeid edastamise, täpsuse, vastaspoolte õige tuvastamise, mõistete vastavuse ja paranduste kohta kohaldatakse ka vastaspoole viitandmete esmakordsel edastamisel EKP-le vastavalt lõikele 1.

4.   Kohaldatavatel juhtudel hõlmavad RKP poolt esmakordselt edastatavad vastaspoole viitandmed järgmisi andmeatribuute:

a)

vastaspoole tunnuskood (RIADi kood);

b)

juriidilise isiku tunnus;

c)

kui juriidilise isiku tunnus puudub: EKP veebilehel avaldatud riigisiseste tunnuste nimekirja kantud riigisisene tunnus, mis koosneb kahest muutujast: tunnuse liik (asjakohasel juhul kirjeldus) ja vastav kood (välja arvatud juhul, kui tunnuse liiki ei kohaldata);

d)

nimi;

e)

aadress: riik;

f)

aadress: asula;

g)

aadress: tänav;

h)

õiguslik vorm;

i)

institutsionaalne sektor.

5.   RKP poolt vastaspoole viitandmete esmakordsel edastamisel RIADisse edastatavate viitandmete nimekiri võib varieeruda, sõltuvalt vastaspoole rollist ja kategooriast tulenevatest andmeatribuutidest vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) III lisa tabelitele 2 ja 3.

V PEATÜKK

KREDIIDIANDMETE JA VASTASPOOLE VIITANDMETE KOGUMINE RKP POOLT

Artikkel 15

Erandid ja vähendatud aruandlussagedus

1.   Määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõigete 1 ja 2 tähenduses andmeid esitava liikmesriigi residendist andmeesitajate poolt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt esitatava laenude jäägi kogumahu arvutamisel võtab RKP arvesse vaid määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 3 lõikes 1 sätestatud tegelike andmeid esitava üldkogumiga hõlmatud andmeesitajate laenude jäägi kogumahtu, sealhulgas selliste andmeesitajate laenude jäägi kogumahtu, kelle suhtes on tehtud erand. Selguse huvides ei võta RKP arvesse selliste välisfiliaalide laenude jäägi kogumahtu, mis ei ole RKP andmeid esitava liikmesriigi residendid.

2.   Määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõike 2 tähenduses loa andmisel väikestele andmeesitajatele kuupõhiste krediidiandmete asemel kvartalipõhiste krediidiandmete edastamiseks 1. jaanuarile 2021 eelnevate aruandekuupäevade kohta võtab RKP arvesse järgmise aruandluse:

a)

väikesed andmeesitajad, kellele on tehtud erand vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 1, ja

b)

andmeesitajad, kes võivad esitada andmeid kvartalipõhiselt vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2,

suhet laenude jäägi kogumahtu, mis esitatakse määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel kõikide liikmesriigi residendist andmeesitajate poolt, ning tagab, et kombineeritud osakaal ei ületaks 4 %.

3.   Määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõike 3 ja artikli 16 lõike 3 kohaselt võib asjaomane RKP teha erandeid andmeesitajatele, kes on andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevad välisfiliaalid, kui RKP saab selle määruse artikli 14 lõikes 3 sätestatud kvaliteedi ja tähtajalisusega andmeid muudest allikatest. RKPde õigus teha erandeid kooskõlastatakse asjaomaste RKPde poolt vastavalt käesoleva suunise artiklis 6 sätestatud topeltaruandluse vältimise kokkulepetele. Selguse huvides ei loeta andmeesitajat, kelle suhtes on tehtud erand vastavalt artikli 16 lõikele 3, väikeseks andmeesitajaks, kelle suhtes on tehtud erand artikli 16 lõike 1 kohaselt, ega väikeseks andmeesitajaks, kellel on artikli 16 lõike 2 kohaselt lubatud esitada andmed kvartali- või kuupõhiselt.

4.   Õiguste teostamisel kooskõlas määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikega 1 võib asjaomane RKP teha erandeid väikestele andmeesitajatele, kes katavad kõik aruandluskohustused või osa nendest, sealhulgas kohustused, mis on seotud konkreetsete vaadeldavate üksustega, mis moodustavad osa andmeesitajast, kes on juriidiline isik.

Artikkel 16

Koostöö pädevate asutustega

1.   Kui määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) osutatud andmeid võib osaliselt või täielikult koguda pädevatelt ametiasutustelt, kes ei ole RKPd, ning kasutada määruses (EÜ) nr 2533/98 määratletud ulatuses ja eesmärkidel, siis võib RKP nende ametiasutustega kokku leppida kohase koostöökorra, et luua püsistruktuur vajalike andmete kogumiseks.

2.   RKP tagab enne lõikes 1 osutatud andmete EKP-le edastamist, et andmed vastavad määruses (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) sätestatud nõuetele.

VI PEATÜKK

ANDMEKVALITEEDIHALDUS

Artikkel 17

Edastamisstandardid ESCB-Neti kasutamisel

1.   RKPd kasutavad EKP nõutavate krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete elektrooniliseks edastamiseks EKPSi loodud süsteemi ESCB-Net. Andmed tehakse EKP-le kättesaadavaks kooskõlas eraldi sätestatud SDMX (5) aruandluse standarditega.

2.   EKP eelneval nõusolekul võib RKP kasutada krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamiseks muid kanaleid.

Artikkel 18

Andmekvaliteedihaldus

1.   Ilma, et see piiraks määrustes (EÜ) nr 2533/98 ja (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) sätestatud EKP kontrolliõigust, peab RKP kontrollima ja tagama EKP-le kättesaadavaks tehtud krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse ning tegema üldise andmekvaliteedihalduse raames EKPga tihedat koostööd.

2.   RKP määratleb tingimused, mille esinemisel lükatakse andmeesitajatelt kogutud andmed tagasi.

3.   RKP seirab vaadeldavaid üksuseid, kelle andmed on tagasi lükatud, ning võimalikke arenguid järgmistel aruandeperioodidel. RKP teavitab EKPd vastavatest seiretulemustest.

4.   RKP tagab, kontrollib ja säilitab krediidiandmete ja vastaspoole viiteandmete kvaliteedi, et tagada: i) agregeeritud väljundandmete kvaliteet, ii) krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete kooskõla ja iii) kooskõla muu statistikaga. Eelkõige kontrollib RKP enne krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete edastamist EKP-le, et:

a)

EKP-le edastatud failid vastaksid EKP andmeedastuse tehnilistele kirjeldustele;

b)

kõik kirjed oleksid korrektselt tuvastatud;

c)

igal lepingul, millega kaasneb vaadeldavale üksusele krediidirisk, oleks unikaalne lepingu tunnus, mida ei kasutata ühelgi ajahetkel sama vaadeldava üksuse muude lepingute tuvastamiseks;

d)

vaadeldava üksuse igal lepingul oleks unikaalne instrumendi tunnus, mida ei kasutata ühelgi ajahetkel sama lepingu ja vaadeldava üksuse muude instrumentide tuvastamiseks;

e)

vaadeldava üksuse igal kaitsel oleks unikaalne kaitse tunnus, mida ei kasutata ühelgi ajahetkel sama vaadeldava üksuse muude kaitsete tuvastamiseks;

f)

edastatavad krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed oleksid täielikud ja kooskõlas;

g)

kõik vastaspooled oleksid seotud instrumentidega, mis on registreeritud RIADi süsteemis ning millele osutataks vastaspoole tunnuse (RIADI koodi) kaudu vastavalt andmeesitajatelt saadud andmetele.

5.   Enne krediidiandmete EKP-le edastamist kontrollib ja tagab RKP, kes esitab määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormil 1 või 2 toodud andmeid, et iga instrumendi puhul, mille kohta esitatakse andmed instrumendiga seotud vastaspoole kohta, oleks RIADis registreeritud kõikide vastaspoolte vajalikud viitandmed.

6.   RKP edastatud krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed peavad olema kooskõlas riigi tasandil andmekvaliteedihalduslike tegevuste tulemusel riiklikesse andmebaasidesse kantud andmetega.

7.   Kui kaks RKPd edastavad artikli 6 kohaselt EKP-le krediidiandmeid vaadeldavate üksuste kohta, kes on andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevad välisfiliaalid, vastutab kumbki RKP tema poolt edastatud andmete kvaliteedi eest. Eelkõige juhul, kui kaks RKPd jõuavad kokkuleppele sekundaarse aruandluse kohustuste jagamise osas, peavad asjaomased RKPd tagama, et ühe RKP edastatud krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed oleksid kooskõlas teise asjaomase RKP edastatavate krediidiandmete ja vastaspoole viitandmetega. Selleks saadab EKP pärast andmete laadimist AnaCreditisse need andmed asjaomasele RKP-le, tagamaks, et edastatud krediidiandmed ja vastaspoole viitandmed on kooskõlas.

8.   RKPd kontrollivad krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete kooskõla ja täpsust, võrreldes neid riigi või liidu õiguse alusel riiklikul tasandil kättesaadavuse hetkel kogutud andmekogumitega. RKPd võtavad arvesse AnaCrediti andmekvaliteedi hindamisel kasutatavate andmekogumite metoodilisi ja ajalisi erinevusi.

9.   Vaadeldava üksuse krediidiandmete, aruandekuupäeva ja aruandluse liigi edastamisel, st määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormide 1 ja 2 kuupõhiste andmeatribuutide ja sama määruse I lisa vormi 2 kvartalipõhiste andmeatribuutide edastamisel, edastab AnaCredit automaatselt andmed edastanud RKP-le kinnitusteate, kinnitades faili üleslaadimist või tagasilükkamist süsteemis. Viimasel juhul sisaldab teade ka tagasilükkamise põhjust.

10.   EKP hindab krediidiandmeid ja vastaspoole viitandmeid kehtivuskontrollide tegemise abil tihedas koostöös RKPdega. Hindamine peab olema õigeaegne. EKP ja RKP võivad omavahel kooskõlastada andmekvaliteedihaldusega seotud tegevusi, võttes arvesse lahknevuste olulisust DQM mõõdikute ja DQM sihtväärtuste vahel nii riiklikul kui ka euroala tasandil.

11.   Vaadeldava üksuse krediidiandmete, aruandekuupäeva ja aruandluse liigi AnaCreditisse sisestamisel edastatakse AnaCrediti kaudu automaatselt kinnitusteade kehtivuskontrolli tulemustega. Teates täpsustatakse kõik andmed, mis ei vastanud AnaCreditis kehtivuskontrolli tingimustele, ning kontrolli tegemisel tuvastatud vead.

12.   Kui vaadeldav üksus on andmeid esitava liikmesriigi välisfiliaal ja kaks RKPd esitavad andmeid vaadeldava üksuse kohta:

a)

lõikes 11 osutatud teated edastatakse kahele asjaomasele RKP-le ja

b)

RKP vastutab vormil esitatud andmete kvaliteedi eest. Eelkõige vastutab RKP kehtivuskontrollide eest, millega kinnitatakse määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisa vormidel 1 ja 2 esitatud andmete kooskõla ja terviklikkust. Selleks tagab RKP sellel vormil esitatud andmete täpsuse, mille eest ta vastutab.

13.   RKP kehtestab andmeesitajatele mehhanismid selliste krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete ülevaatamiseks ja parandamiseks, mis ei vasta AnaCrediti kehtivuskontrollile, ning jälgib nende mehhanismide kasutamist, et RKP saaks esitada parandused nii kiiresti kui võimalik.

14.   Andmete kogumise, kontrollimise, töötlemise ja avaldamise korra rakendamise jälgimiseks esitavad EKP ja RKPd EKP nõukogule iga kahe aasta järel kvaliteediaruande. Kvaliteediaruanded hõlmavad nii krediidiandmeid kui ka vastaspoole viitandmeid ning annavad ülevaate RKPde kehtestatud meetoditest ja korrast residendist vastaspoolte unikaalseks tuvastamiseks. Esimene kvaliteediaruanne koostatakse 2020. aasta detsembris 2020. aasta septembri aruandekuupäeva seisuga.

Artikkel 19

Paranduste põhimõtted

1.   RKP edastab EKP-le kõik andmeesitajatelt laekunud parandused kohe pärast nende töötlemist.

2.   RKP sõlmib andmeesitajaga kokkuleppe, mis võimaldab AnaCrediti kehtivuskontrollile mittevastavate, artikli 18 lõikes 11 osutatud kinnitusteadetes tuvastatud andmete paranduste operatiivset edastamist mitte hiljem kui järgmisel vaadeldava üksuse kohta esitatavate andmete esitamise kuupäeval.

3.   RKP edastab parandused mis tahes ajal pärast aruandekuupäeva.

4.   RKP esitab vajalikud parandused kõikide aruandeperioodide kohta.

5.   EKP töötleb kõiki parandusi automaatselt ning sisestab need jagatud andmebaasi põhjendamatu viivituseta kohe pärast paranduste laekumist RKP-lt. EKP teavitab asjaomast RKPd täiendavate kvaliteedihinnangute tulemusest pärast paranduste töötlemist.

VII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

EKP juhatusel on õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, tingimusel et need muudatused ei muuda aluspõhimõtteid ega mõjuta andmeesitajate või RKP aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu sellisest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Artikkel 22

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 23. november 2017

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 18. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise kohta (EKP/2016/13) (ELT L 144, 1.6.2016, lk 44).

(2)  4. aprilli 2014. aasta suunis EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta (ELT L 340, 26.11.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


I LISA

Vastaspoolte tuvastamine ja viitandmete haldus asutuste ja filiaalide andmebaasi registris (RIAD)

Image

1.   Menetlusvoo skeemi üldised eeldused

1.1.

Eeldatakse, et kõikidel RKPdel on riigisisene viitandmete kogum, kus vastaspooled (nii riigisisesed kui ka mitteresidendid) on unikaalselt tuvastatud ning riigitasandil korduvkirjeid ei ole (st neil on unikaalne ja kordumatu RKP-sisene tunnus). See tähendab, et kuigi sama liikmesriigi erinevad andmeesitajad võivad kasutada asjaomase RKPga suhtlemisel vastaspoolele osutamiseks erinevaid vastaspoole tunnuseid, tagab RKP lõpuks, et kõik sellised tunnused seotakse kehtiva unikaalse vastaspoolega.

1.2.

Korduvkirjete vältimiseks teisendab RKP vajaduse korral andmeesitajate poolt RKP-le andmete edastamisel kasutatavad vastaspoole tunnused unikaalseteks RKP-sisesteks tunnusteks. Andmete edastamisel RIADisse ja AnaCreditisse teisendab RKP vajaduse korral kõik RKP-sisesed tunnused unikaalseks RIADi koodiks.

2.   Vooskeemi märkused

2.1.

„Teadaolev“ vastaspool on vastaspool, kes on registreeritud RIADis ning kelle RIADi kood on algatavale RKP-le teada.

2.2.

Uue vastaspoole saab RIADis registreerida vaid juhul, kui vajalik viitandmete atribuutide miinimumkogum („kehtiv kirje“) on esitatud vastavalt RIADi nõuetele.

2.3.

RIAD ei võimalda uut vastaspoolt registreerida olemasoleva vastaspoole tunnusega (juriidilise isiku tunnus ja/või riigisisene tunnus).

2.4.

RKP võib otsustada, kas teise RKP registreeritud riigisisene vastaspool on olemasoleva vastaspoole korduvkirje või mitte ka väljaspool keskset tuvastusteenust, kasutades selleks näiteks RKP sisemist protsessi (sortimisalgoritm).

2.5.

Keskne tuvastusteenus on RIADi funktsioon, mis võimaldab vastava sortimistööriista abil otsida võimalikke kokkulangevusi olemasolevate, ühe ja sama riigi residentidest vastaspoolte hulgas iga kord, kui uus vastaspool ajutise RIADi koodiga süsteemis registreeritakse. Sortimistööriista abil töödeldavad vastaspooled lisatakse „sisendjärjekorda“ ja sortimise tulemused „väljundjärjekorda“ ning esitatakse pädevale RKP-le lõplikuks hindamiseks vastava automaatse tagasivooluna.

2.6.

Pädev RKP vaatab RIADist laekunud võimalike korduste nimekirja üle ja valib igale ajutise RIADi koodiga vastaspoolele eelistatava kandidaadi nimekirjast (korduse tuvastamine) või otsustab, et nimekirjast ei tehta ühtegi valikut (korduse mittetuvastamine).

2.7.

Korduste eemaldamiseks otsustab pädev RKP pärast vaste leidmist RIADis registreeritud kahe vastaspoole vahel, milline vastaspool tunnistatakse kehtetuks („külmutatud vastaspool“) ja milline säilitatakse („olemasolev vastaspool“).


II LISA

Andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevate filiaalide kohustuste jagamine

Tabelis on toodud aruandluskohustuste jagunemine RKPde vahel andmeid esitavate liikmesriikide välisfiliaalidest vaadeldavate üksuse krediidiandmete ja vastaspoole viitandmete EKP-le edastamisel vastavalt andmeesitajatele tehtud eranditele.

Andmeid esitavas liikmesriigis tegutsevate filiaalide kohustuste jagamine

 

Päritoluriigi RKP-le andmeid esitavad andmeesitajad

Erandita

Kogutakse ainult V2

Kvartalipõhine aruandlus

Osaline erand

Täielik erand

Asukohariigi RKP-le andmeid esitavad andmeesitajad

Erandita

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

Kogutakse ainult V1

Päritoluriigi RKP V1 ja 2

Asukohariigi RKP: V1

Päritoluriigi RKP V2

V2 on nõutav (1)

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

V2 on nõutav (1)

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

V2 on nõutav (1)

Asukohariigi RKP: V1 ja V2

Kvartalipõhine aruandlus

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

V1 on nõutav (2)

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

Päritoluriigi RKP V1 ja V2 (Q)

Asukohariigi RKP: V1 ja V2 (Q)

Asukohariigi RKP: V1 ja V2 (Q)

Osaline erand

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

T1 on nõutav (2)

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

Päritoluriigi RKP V1 ja V2 (Q)

Täielik erand

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

V1 on nõutav (2)

Päritoluriigi RKP V1 ja V2

Päritoluriigi RKP V1 ja V2 (Q)

Märkus

i)

V1: vorm 1 vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisas määratletud tähendusele.

ii)

V2: vorm 2 vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) I lisas määratletud tähendusele.


(1)  Kui päritoluriigi RKP

a)

teeb erandi vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 1 või

b)

annab loa andmete esitamiseks kvartalipõhiselt vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2 ja

asukohariigi RKP

c)

ei tee erandit vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 1 ja

d)

ei anna luba andmete esitamiseks kvartalipõhiselt vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2,

siis asukohariigi RKP ei saa otsustada mitte koguda vormil 2 toodud andmeatribuute vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõike 3 punktile b või koguda neist vaid osa ning peab edastama vormid 1 ja 2 EKP-le.

(2)  Kui asukohariigi RKP

a)

teeb erandi vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 1 või

b)

annab loa andmete esitamiseks kvartalipõhiselt vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2 ja

päritoluriigi RKP

c)

ei tee erandit vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 1 ja

d)

ei anna luba andmete esitamiseks kvartalipõhiselt vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 16 lõikele 2,

siis päritoluriigi RKP ei saa otsustada mitte koguda vormil 1 toodud andmeatribuute vastavalt määruse (EL) 2016/867 (EKP/2016/13) artikli 6 lõike 3 punktile a või koguda neist vaid osa ning peab edastama vormid 1 ja 2 EKP-le.