ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 330

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
13. detsember 2017


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

*

Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 3 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2017/2120

1

 

*

Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 4 lõplik vastuvõtmine (EL, Euratom) 2017/2121

14

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

Eelarvemärkused on täidetavad üksnes juhul, kui need ei muuda ega laienda kehtiva õigusliku aluse kohaldamisala, ei mõjuta institutsioonide halduslikku iseseisvust ning neid on võimalik katta olemasolevatest vahenditest (nagu on märgitud 28.oktoobri 2015. aasta täidetavuse kirja lisas).

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Seadusandlikud aktid

13.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/1


Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 3

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2017/2120

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016. aastal (5),

võttes arvesse komisjonis 30. mail 2017. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 3,

võttes arvesse 4. septembril 2017. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2017 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 13. septembril 2017. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 3 lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 13. september 2017

President

A. TAJANI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 51, 28.2.2017.


PARANDUSEELARVE nr 3 2017. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Kulud 4

— Jaotis 04:

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus 6
— Personal 12

III JAGU

KOMISJON

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKED

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURENTS

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

KESKKOND

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MERENDUS JA KALANDUS

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reservid (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANTSSTABIILSUSE, FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE LIIT

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reservid (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

HARIDUS JA KULTUUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

TEABEVAHETUS

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

TERVIS JA TOIDUOHUTUS

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

RÄNNE JA SISEASJAD

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reservid (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KAUBANDUS

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA ARENG

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMISJONI HALDUS

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reservid (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

EELARVE

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

KEELETALITUSED

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGEETIKA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIIMAMEETMED

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVID

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Kogusumma

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Millest reservid (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

JAOTIS 04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 01

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSTE JA SOTSIAALSE KAASATUSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EUROOPA SOTSIAALFOND

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

GLOBALISEERUMISEGA KOHANEMISE EUROOPA FOND (EGF)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND (IPA) — TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA MEETMED JA INIMRESSURSSIDE ARENDAMINE

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

EUROOPA ABIFOND ENIM PUUDUST KANNATAVATE ISIKUTE JAOKS

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

Jaotis 04 — Kogusumma

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

PEATÜKK 04 02 —   EUROOPA SOTSIAALFOND

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

04 02

EUROOPA SOTSIAALFOND

04 02 01

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 1. eesmärk (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piiriäärsetes maakondades rahu ja leppimise saavutamiseks mõeldud eriprogrammi lõpuleviimine (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 1. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 2. eesmärk (2000–2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 2. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 3. eesmärk (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — 3. eesmärk (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

„EQUALi“ meetmete lõpuleviimine (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Varasemate ühenduse algatuste lõpuleviimine (enne 2000. aastat alustatud)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Uuenduslikud meetmed ja tehniline abi (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Uuenduslikud meetmed ja tehniline abi (enne 2000. aastat)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Lähenemine (2007–2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Programm „PEACE“ (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive (2007–2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Euroopa Sotsiaalfondi meetmete lõpuleviimine — Tegevuse tehniline abi (2007–2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Euroopa Sotsiaalfond — Vähem arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Euroopa Sotsiaalfond — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Euroopa Sotsiaalfond — Arenenumad piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõive eesmärgi investeeringud

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

04 02 63 01

Euroopa Sotsiaalfond — Tegevuse tehniline abi

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida haldab komisjon

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

Artikkel 04 02 63 — Vahesumma

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

Peatükk 04 02 — Kogusumma

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Märkused

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 175 on ette nähtud, et artiklis 174 seatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamist tuleb toetada struktuurifondide (kuhu kuulub ka ESF) toel võetavate meetmetega. Struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja ülesehitus on määratletud kõnealuse lepingu artikli 177 kohaselt.

Finantsmääruse artikliga 80 on ette nähtud finantskorrektsioonid juhul, kui kulud on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes.

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikliga 39, määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklitega 100 ja 102 ning määruse (EL) nr 1303/2013 artiklitega 85, 144 ja 145 on komisjoni tehtavate finantskorrektsioonidega seoses ette nähtud erieeskirjad, mida kohaldatakse ESFi finantskorrektsioonide puhul.

Sel alusel tehtud finantskorrektsioonidest saadud mis tahes tulu kantakse tulude eelarvestuse artiklisse 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 või 6 5 4 ja see on finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktis c sätestatud sihtotstarbeline tulu.

Finantsmääruse artiklis 177 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel meetmega seonduvad eelmaksed täielikult või osaliselt tagasi makstakse.

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 82 on sätestatud erieeskirjad, mida kohaldatakse ESFi puhul eelmaksena makstud summade tagasimaksmise suhtes.

Eelmakse tagasimakstud summad loetakse sihtotstarbeliseks sisetuluks vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 4 ja need tuleb kanda punktidesse 6 1 5 0 või 6 1 5 7.

Pettusevastase võitluse meetmeid rahastatakse artikli 24 02 01 alusel.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artiklid 174, 175 ja 177.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, 21. juuni 1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1), eriti selle artikkel 39.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1784/1999, 12. juuli 1999, Euroopa Sotsiaalfondi kohta (EÜT L 213, 13.8.1999, lk 5).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 12).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), eriti selle artiklid 82, 83, 100 ja 102.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti selle artikli 21 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 80 ja 177.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Alusaktid

24. ja 25. märtsi 1999. aasta Berliini Euroopa Ülemkogu järeldused.

16. ja 17. detsembri 2005. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused.

7. ja 8. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused.

04 02 64
Noorte tööhõive algatus

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud selleks, et anda täiendavat toetust ESFi vahenditest rahastatavatele meetmetele, millega võideldakse noorte tööpuuduse vastu. Tegemist on majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi raames noorte tööhõive algatuse jaoks makstavate konkreetsete summadega piirkondades, kus noorte tööpuuduse määr oli 2012. aastal üle 25 %, või nende liikmesriikide puhul, kus noorte tööpuuduse määr suurenes 2012. aastal rohkem kui 30 % võrra, piirkondades, kus noorte tööpuuduse määr oli 2012. aastal suurem kui 20 % („rahastamiskõlblikud piirkonnad“). 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil on sellele eelarvereale eraldatud täiendavalt 3 000 000 000 eurot, mis on ette nähtud ESFi toetuste maksmiseks rahastamiskõlblikes piirkondades. Assigneering on ette nähtud inimväärsete töökohtade loomise rahastamiseks.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata noorte naiste olukorrale, kes võivad seista silmitsi soopõhiste takistustega, kui nad püüavad leida kvaliteetseid tööpakkumisi, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikavõimalusi.

Assigneeringut kasutatakse muu hulgas selleks, et toetada noorte tööpuudusest kõige enam mõjutatud piirkondades mitteformaalset haridust, keelekursusi, demokraatlikku teadlikkust ja kutseõpet kombineerivate haridusstruktuuride loomist nii avaliku sektori osalejate kui ka valitsusväliste organisatsioonide poolt.

Aastatel 2014–2017 mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmäära raames olemas olevad varud moodustavad finantsraamistiku kulukohustuste koguvaru, mis tuleb teha kättesaadavaks lisaks finantsraamistikus aastateks 2016–2020 kindlaks määratud ülemmääradele majanduskasvu ja tööhõive, eriti noorte tööhõive suurendamisega seotud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, nagu on sätestatud nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määruses (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).

TÖÖTAJAD

Euroopa Liidu asutused, kellel on juriidilise isiku staatus

Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused — Energeetika

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Tegevusüksus ja palgaaste

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

2017. aasta parandatud eelarve

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Kokku AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Kokku AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Kokku AST/SC

Kokku

68

68

Euroopa ühisettevõtted

Ühtse Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamisega tegelev ühisettevõte (SESAR)

Tegevusüksus ja palgaaste

ühtse Euroopa taeva lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamisega tegelev ühisettevõte (SESAR)

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 3/2017

2017. aasta parandatud eelarve

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Kokku AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Kokku AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Kokku AST/SC

Kokku

39

39


13.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/14


Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 4

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2017/2121

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (3),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (4),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016. aastal (5),

võttes arvesse komisjonis 26. juunil 2017. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4,

võttes arvesse 4. septembril 2017. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 13. septembril 2017. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve nr 4 lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 13. september 2017

President

A. TAJANI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)  ELT L 51, 28.2.2017.


PARANDUSEELARVE nr 4 2017. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Kulud 17

— Jaotis 13:

Regionaal- ja linnapoliitika 19

— Jaotis 40:

Reservid 36

III JAGU

KOMISJON

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKED

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

KONKURENTS

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

KESKKOND

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

MERENDUS JA KALANDUS

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Reservid (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

FINANTSSTABIILSUSE, FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE LIIT

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Reservid (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

HARIDUS JA KULTUUR

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

TEABEVAHETUS

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

TERVIS JA TOIDUOHUTUS

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

RÄNNE JA SISEASJAD

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Reservid (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KAUBANDUS

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA ARENG

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

KOMISJONI HALDUS

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Reservid (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

EELARVE

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

AUDIT

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

KEELETALITUSED

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGEETIKA

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

KLIIMAMEETMED

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

RESERVID

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Kogusumma

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Millest reservid (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

JAOTIS 13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 01

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA VALDKONNA HALDUSKULUD

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Reservid (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

ÜHTEKUULUVUSFOND

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND — REGIONAALARENG NING PIIRKONDLIK JA TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

SOLIDAARSUSFOND

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

ABI ANDMIST KÄSITLEV MÄÄRUS

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

STRUKTUURIREFORMI TUGIPROGRAMM – TEGEVUSE TEHNILINE ABI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Reservid (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

Jaotis 13 — Kogusumma

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

PEATÜKK 13 03 —   EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 03

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

13 03 01

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 1 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Eriprogrammi lõpuleviimine rahu ja leppimise saavutamiseks Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piiriäärsetes maakondades (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 1 (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 2 (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Eesmärk 2 (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Programmi „Urban“ lõpetamine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Varasemate programmide lõpuleviimine — Ühenduse algatused (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete lõpuleviimine — Tehniline abi ja uuendusmeetmed (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Tehniline abi ja uuenduslikud meetmed (varasemad kui 2000. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Liidu osamaksed Rahvusvahelisse Iirimaa Fondi

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Ühenduse algatuse „Interreg III“ meetmete lõpuleviimine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Kandidaatriikidega piirnevate piirkondade toetamine — Varasemate programmide lõpuleviimine (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Lähenemine

1.2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Programm „PEACE“

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

1.2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Euroopa territoriaalne koostöö

1.2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Operatiivne tehniline abi

1.2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia tehnilise abi ja teabelevi ning makropiirkondade strateegia parema tundmise (2007–2013) meetmete lõpuleviimine

1.2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) lähenemisvahenditest rahastatavate riskijagamisvahenditega seonduvate meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive vahenditest rahastatavate riskijagamisvahenditega seonduvate meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Vähem arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Üleminekupiirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Enam arenenud piirkonnad — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Äärepoolseimate ja hõredalt asustatud piirkondade täiendav eritoetus — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

13 03 64 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Euroopa territoriaalne koostöö

1.2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

Kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikide osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavas Euroopa territoriaalses koostöös — Toetus rubriigist 4 (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Euroopa naaberriikide osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavas Euroopa territoriaalses koostöös — Toetus rubriigist 4 (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

Artikkel 13 03 64 — Vahesumma

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

13 03 65 01

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Operatiivne tehniline abi

1.2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida haldab komisjon

1.2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

Artikkel 13 03 65 — Vahesumma

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Uuendusmeetmed linnade säästva arengu valdkonnas

1.2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Makropiirkonna strateegiad aastateks 2014–2020 — Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia — Tehniline abi

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Makropiirkonna strateegiad aastateks 2014–2020 — Euroopa Liidu Doonau piirkonna strateegia — Tehniline abi

1.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

13 03 77 01

Katseprojekt — Romide integratsiooni meetmete üleeuroopaline koordineerimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Ettevalmistav meede — Väikelaenudele soodsama keskkonna edendamine Euroopas

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Ettevalmistav meede — Piirkondliku ja kohaliku tasandi koostöö tõhustamine liidu regionaalpoliitika edendamise kaudu ülemaailmsel tasandil

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Ettevalmistav meede — Euroopa Liidu Doonau piirkonna juhtimismudeli loomine – parem ja tõhusam koordineerimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Katseprojekt — Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja sotsiaalse koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi suunas Doonau makropiirkonnas

1.2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Ettevalmistav meede Euroopa Liidu Atlandi strateegiat käsitleva Atlandi foorumi jaoks

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Ettevalmistav meede — Toetus Mayotte’ile ja muudele territooriumidele, mis võivad saada äärepoolseima piirkonna staatuse

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Ettevalmistav meede — Liikumine ühtse piirkondliku identiteedi, rahvaste lepitamise ning majandusliku ja sotsiaalse koostöö, sealhulgas üleeuroopalise pädevuse ja asjatundlikkuse platvormi suunas Doonau makropiirkonnas

1.2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Katseprojekt — Ühtekuuluvuspoliitika ja selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega: „teaduse tipptaseme saavutamine“

1.2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Ettevalmistav meede — Põhjamere piirkonna strateegia

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Ettevalmistav meede — Maailma linnad: ELi ja kolmandate riikide koostöö linnaarenduse valdkonnas

1.2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Ettevalmistav meede — Kreeka pealinnast Ateenast väljapoole jäävate piirkondade tegelik ja soovitud majanduspotentsiaal

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Ettevalmistav meede — ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) koostöö territoriaalse ühtekuuluvuse vallas

1.2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Ettevalmistav meede — Ühtekuuluvuspoliitika ja selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega: teaduse tipptaseme saavutamine – edasised sammud

1.2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Ettevalmistav meede — Majanduskasvu ja valitsemistava toetamine mahajäänud piirkondades

1.2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Ettevalmistav meede — Majanduslikud konkurentsieelised ja aruka spetsialiseerumise potentsiaal piirkondlikul tasandil Rumeenias

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Katseprojekt — ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia — piirkonna kui terviku jaoks tõelist lisaväärtust omavate algatuste ja projektide loomine ja ettevalmistamine

1.2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Ettevalmistav meede — Makropiirkondlik strateegia 2014–2020: ELi Alpi piirkonna strateegia

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Ettevalmistav meede — ELi linnade tegevuskava

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

Artikkel 13 03 77 — Vahesumma

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

Peatükk 13 03 — Kogusumma

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Märkused

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 175 on ette nähtud, et artiklis 174 seatud majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamist tuleb toetada struktuurifondide (kuhu kuulub ka Euroopa Regionaalarengu Fond) vahendusel võetavate meetmetega. Artikli 176 kohaselt on Euroopa Regionaalarengu Fond asutatud selleks, et olla abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel liidu piires. Struktuurifondide ülesanded, esmatähtsad eesmärgid ja ülesehitus määratletakse ELi toimimise lepingu artikli 177 kohaselt.

Finantsmääruse artikliga 80 on ette nähtud finantskorrektsioonid juhul, kui kulud on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes.

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artiklis 39, määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklites 100 ja 102 ning määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 85, 144 ja 145 on komisjoni tehtavate finantskorrektsioonidega seoses ette nähtud erieeskirjad, mida kohaldatakse ERFi finantskorrektsioonide suhtes.

Sel alusel tehtud finantskorrektsioonidest saadud mis tahes tulu kantakse tulude eelarvestuse artiklisse 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 või 6 5 4 ja see on finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktis c sätestatud sihtotstarbeline tulu.

Finantsmääruse artiklis 177 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel meetmega seonduvad eelmaksed täielikult või osaliselt tagasi makstakse.

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 82 on sätestatud konkreetsed eeskirjad eelmaksete tagasi maksmiseks ERFi puhul.

Tagasi makstud eelmaksed moodustavad finantsmääruse artikli 21 lõike 4 kohaselt sihtotstarbelise sisetulu ja kantakse punkti 6 1 5 0 või punkti 6 1 5 7.

Pettusevastase võitluse meetmeid rahastatakse artiklist 24 02 01.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artiklid 174, 175, 176 ja 177.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1260/1999, 21. juuni 1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1), eriti selle artikkel 39.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1783/1999, 12. juuli 1999, Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (ELT L 213, 13.8.1999, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), eriti selle artiklid 82, 83, 100 ja 102.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eriti selle artikli 21 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 80 ja 177.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Alusaktid

24. ja 25. märtsi 1999. aasta Berliini Euroopa Ülemkogu järeldused.

15. ja 16. detsembri 2005. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused.

7. ja 8. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused.

13 03 16
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Lähenemine

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulukohustuste katteks, mis on jäänud täitmata seoses programmidega, mis algatati ERFi vahendusel lähenemiseesmärgi alusel 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil. Eesmärgi raames tahetakse kiirendada vähim arenenud liikmesriikide ja piirkondade lähenemist, parandades majanduskasvu ja tööhõive tingimusi.

Osa assigneeringust on ette nähtud piirkonnasiseste erinevuste vähendamiseks, tagamaks, et antud piirkonna üldine areng ei varjaks endas väljapääsmatus vaesuses alasid ega ebasoodsates oludes territoriaalseid üksusi.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 (mida on muudetud Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu (ELT L 112, 24.4.2012) III lisa punktiga 7) artikli 105a lõikega 1 loetakse programmid ja projektid, mis on Horvaatia ühinemise kuupäevaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1085/2006 heaks kiidetud ja mille rakendamine ei ole selleks kuupäevaks lõpule viidud, komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1083/2006 alusel heakskiidetuks, v.a juhul, kui programm on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 1085/2006 artikli 3 lõike 1 punktides a ja e nimetatud rahastamisprogrammide raames.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

13 03 18
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulukohustuste katteks, mis on jäänud täitmata seoses programmidega, mis algatati ERFi vahendusel piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi alusel 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil. Eesmärgiga tahetakse suurendada vähim arenenud piirkondade hulgast välja jäävate alade piirkondlikku konkurentsivõimet ja atraktiivsust ning tööhõivet, võttes arvesse strateegias „Euroopa 2020“ seatud eesmärke.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

13 03 19
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete lõpuleviimine — Euroopa territoriaalne koostöö

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulukohustuste katteks, mis on jäänud täitmata ERFi Euroopa territoriaalset koostööd käsitleva eesmärgi raames algatatud programmidega programmitöö perioodil 2007–2013. Eesmärgiga tahetakse tugevdada territoriaalset ja makropiirkondlikku koostööd ja kogemuste vahetamist asjakohasel tasemel.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 (mida on muudetud Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu (ELT L 112, 24.4.2012) III lisa punktiga 7) artikli 105a lõikega 1 loetakse programmid ja projektid, mis on Horvaatia ühinemise kuupäevaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1085/2006 heaks kiidetud ja mille rakendamine ei ole selleks kuupäevaks lõpule viidud, komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1083/2006 alusel heaks kiidetuks, v.a juhul, kui programm on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 1085/2006 artikli 3 lõike 1 punktides a ja e nimetatud rahastamisprogrammide raames.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

PEATÜKK 13 04 —   ÜHTEKUULUVUSFOND

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 04

ÜHTEKUULUVUSFOND

13 04 01

Ühtekuuluvusfondi varasemate projektide lõpuleviimine (varasemad kui 2007. aasta)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

Ühtekuuluvusfondi meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riskijagamisvahenditega seonduvate meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Ühtekuuluvusfond — Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid

1.2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

13 04 61 01

Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

1.2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Ühtekuuluvusfond — Liikmesriigi taotlusel antav operatiivne tehniline abi, mida haldab komisjon

1.2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

Artikkel 13 04 61 — Vahesumma

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

Peatükk 13 04 — Kogusumma

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Märkused

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 177 teises lõigus on sätestatud, et Ühtekuuluvusfond asutatakse selleks, et toetada keskkonnaprojekte ning üleeuroopaliste võrkude projekte transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

Määruse (EÜ) nr 1164/94 II lisa artiklis H ning määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklites 100 ja 102 ning määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 85, 144 ja 145 on komisjoni tehtavate finantskorrektsioonide kriteeriumidega seoses sätestatud erieeskirjad, mida kohaldatakse Ühtekuuluvusfondi finantskorrektsioonide suhtes.

Finantsmääruse artikliga 80 on ette nähtud finantskorrektsioonid juhul, kui kulud on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes. Sel alusel tehtud finantskorrektsioonidest saadud mis tahes tulu kantakse tulude eelarvestuse artiklisse 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 või 6 5 4 ja see on finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktis c sätestatud sihtotstarbeline tulu.

Finantsmääruse artiklis 177 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel meetmega seonduvad eelmaksed täielikult või osaliselt tagasi makstakse.

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 82 on sätestatud erieeskirjad, mida kohaldatakse Ühtekuuluvusfondi puhul eelmaksena makstud summade tagasimaksmise suhtes.

Tagasi makstud eelmaksed moodustavad finantsmääruse artikli 21 lõike 4 kohaselt sihtotstarbelise sisetulu ja kantakse punkti 6 1 5 0 või punkti 6 1 5 7.

Pettusevastaseid meetmeid rahastatakse artikli 24 02 01 kohaselt.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu toimimise leping, eelkõige selle artikkel 177.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1164/94, 16. mai 1994, millega asutatakse ühtekuuluvusfond (EÜT L 130, 25.5.1994, lk 1).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), eriti selle artiklid 82, 100 ja 102.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 79).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1), eelkõige selle artikli 21 lõiked 3 ja 4 ning artiklid 80 ja 177.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 281).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

Alusaktid

15. ja 16. detsembri 2005. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused.

7. ja 8. veebruari 2013. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused.

13 04 02
Ühtekuuluvusfondi meetmete (2007–2013) lõpuleviimine

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Märkused

Assigneering on ette nähtud selleks, et katta programmitöö perioodil 2007–2013 võetud Ühtekuuluvusfondi kohustusi.

Assigneering on samuti ette nähtud selleks, et katta täitmata jäänud kulukohustusi seoses määruse (EÜ) nr 1083/2006 rakendamiseks vajalike ettevalmistusmeetmete, järelevalve-, haldus- ja tehnilise abi meetmete ning hindamis-, auditeerimis- ja kontrollimeetmetega vastavalt kõnealuse määruse artiklile 45. Assigneeringut võib eelkõige kasutada järgmiste kulude katteks:

toetavad kulud (esinduskulud, koolitused, kohtumised),

kirjastamis- ja teabekulud,

infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud kulud,

teenuste osutamise ja uuringute tegemise lepingud,

toetused.

Assigneering on samuti ette nähtud komisjoni poolt heaks kiidetud meetmete rahastamiseks 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi ettevalmistamisel.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 (mida on muudetud Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu (ELT L 112, 24.4.2012) III lisa punktiga 7) artikli 105a lõikega 1 loetakse programmid ja projektid, mis on Horvaatia ühinemise kuupäevaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1085/2006 heaks kiidetud ja mille rakendamine ei ole selleks kuupäevaks lõpule viidud, komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1083/2006 alusel heaks kiidetuks, v.a juhul, kui programm on heaks kiidetud määruse (EÜ) nr 1085/2006 artikli 3 lõike 1 punktides a ja e nimetatud rahastamisprogrammide raames.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (ELT L 210, 31.7.2006, lk 79).

Alusaktid

Euroopa Ühenduse asutamisleping, eelkõige selle artiklid 158 ja 161.

Euroopa Liidu toimimise leping, eelkõige selle artiklid 174 ja 177.

PEATÜKK 13 06 —   SOLIDAARSUSFOND

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 06

SOLIDAARSUSFOND

13 06 01

Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Peatükk 13 06 — Kogusumma

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Märkused

Artikkel on ette nähtud liikmesriikides piirkondlike suurõnnetuste korral kasutusele võetavate Euroopa Liidu Solidaarsusfondist tulenevate assigneeringute kirjendamiseks. Asjaomastele liikmesriikidele tuleks abi anda seoses loodusõnnetustega, nähes määratud finantsabi kasutamiseks ette lõpptähtpäeva ning sätestades abisaajariikide kohustuse põhjendada saadud abi kasutamist. Saadud abi, mis hiljem tasaarvestatakse näiteks põhimõtte „saastaja maksab“ alusel kolmandate isikute maksetega või mis on kahjude lõpliku hindamise põhjal ettenähtust suurem, tuleks tagasi nõuda.

Välja arvatud ettemaksete puhul eraldatakse assigneeringud kas assigneeringute reservist ümberpaigutamise kaudu või paranduseelarve kaudu (kui reservis ei ole piisavalt assigneeringuid) üheaegselt otsusega Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite kasutusele võtmise kohta.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002, 11. november 2002, Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 2. detsember 2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884), eriti selle artikkel 10.

JAOTIS 40

RESERVID

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 01

HALDUSKULUDE RESERVID

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

FINANTSSEKKUMISTE RESERVID

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATIIVRESERV

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Jaotis 40 — Kogusumma

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

PEATÜKK 40 03 —   NEGATIIVRESERV

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 03

NEGATIIVRESERV

40 03 01

Negatiivreserv

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

Peatükk 40 03 — Kogusumma

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negatiivreserv

Eelarve 2017

Paranduseelarve nr 4/2017

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Märkused

Negatiivreservi põhimõte on sätestatud finantsmääruse artiklis 47. See reserv tuleb kasutusele võtta enne eelarveaasta lõppu finantsmääruse artiklites 26 ja 27 sätestatud korras tehtavate ümberpaigutuste teel.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).