ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
29. november 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2200, 28. november 2017, millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2201, 27. november 2017, millega antakse luba Escherichia coli tüve BL21 abil toodetud 2′-fukosüüllaktoosi turule laskmiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7662 all)

5

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga loodud CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu otsus nr 1/2017, 17. november 2017, milles käsitletakse I protokolli IX lisa (ülemeremaad ja -territooriumid) muutmist [2017/2202]

10

 

*

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga loodud CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu otsus nr 2/2017, 17. november 2017, vahekohtunike nimekirja kehtestamise kohta [2017/2203]

12

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

29.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2200,

28. november 2017,

millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/1566 (2) on ette nähtud kohaldada teatavate Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Kõnealuse määruse II lisas osutatud imporditariifikvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 184. Kõnealuseid kvoote kohaldatakse kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2018.

(2)

Ukrainast pärit ja kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud teatavate teraviljade impordi korrapärasuse tagamiseks ning spekulatsioonide vältimiseks on asjakohane ette näha, et kõnealust importi korraldatakse impordilitsentside abil. Selleks tuleks kohaldada komisjoni määrusi (EÜ) nr 1301/2006, (3) (EÜ) nr 1342/2003 (4) ja komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1239, (5) v.a käesolevas määruses sätestatud erandite korral.

(3)

Nende kvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks kehtestada impordilitsentsitaotluste esitamise tähtajad ning määrata kindlaks taotlustel ja litsentsidel esitatav teave.

(4)

Haldustõhususe huvides peaksid liikmesriigid kasutama komisjoni teavitamiseks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (6) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 (7) ette nähtud infosüsteeme.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja haldamine

1.   Käesoleva määruse lisas osutatud teatavate Ukrainast pärit toodete impordi tariifikvoodid avatakse igal aastal alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.

2.   Lõikes 1 osutatud impordi tariifikvootide raames maksustatakse importi määraga 0 eurot tonni kohta.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 1301/2006 ja rakendusmäärust (EL) 2016/1239.

Artikkel 2

Impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise eeskirjad

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 ei tohi taotleja esitada ühe nädala jooksul ühe ja sama järjekorranumbriga kvoodi kohta rohkem kui ühe impordilitsentsitaotluse. Juhul kui sama isik esitab mitu taotlust, keeldutakse kõigi taotluste vastuvõtmisest ning taotluste esitamisel antud tagatised jäetakse asjaomase liikmesriigi tuludesse.

Impordilitsentside taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele igal nädalal hiljemalt reedel kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Igal impordilitsentsi taotlusel näidatakse täisarvuna kogus kilogrammides, mis ei tohi olla suurem kui asjaomase kvoodi üldkogus.

3.   Impordilitsentsid antakse välja neljandal tööpäeval pärast artikli 4 lõike 1 kohast teatise esitamise tähtpäeva.

4.   Impordilitsentsi taotlusele ja impordilitsentsile kantakse lahtrisse 8 riigi nimi „Ukraina“ ning tehakse rist lahtrisse „jah“. Litsentsid kehtivad üksnes Ukrainast pärit kaupade kohta.

Artikkel 3

Impordilitsentside kehtivus

Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 7 lõikele 2 arvestatakse impordilitsentsi kehtivusaega alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni.

Artikkel 4

Teavitamine

1.   Impordilitsentsi taotluste esitamise nädalale järgneval esmaspäeval hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe, milles on esitatud iga taotlus järjekorranumbri kaupa, viitega toote päritolule ja taotletavale kogusele CN-koodide kaupa, sealhulgas tühiteated. Teade koostatakse kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185.

2.   Impordilitsentside väljaandmise päeval edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe väljaantud litsentside kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sealhulgas väljaantud impordilitsentsidega hõlmatud üldkoguste kohta CN-koodide kaupa.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1566, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (ELT L 254, 30.9.2017, lk 1).

(3)  Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(4)  Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12).

(5)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (ELT L 206, 30.7.2016, lk 44).

(6)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(7)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


LISA

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava kohaldamisala käesoleva lisa mõistes on kindlaks määratud 1. jaanuaril 2017 kehtivate CN-koodidega. Kui CN-koodile eelneb „ex“, on sooduskohtlemise kohaldamine määratud kindlaks CN-koodi ja toote määratluse alusel.

Jrk-nr

Toode

CN-kood

Kogus tonnides

09.4277

Speltanisu, harilik nisu ja meslin, v.a seemneks

1001 99 00

65 000

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust

1101 00 15

Meslinijahu

1101 00 90

Muust teraviljast kui nisust, meslinist, rukkist, maisist, odrast, kaerast ja riisist jahvatatud jahu

1102 90 90

Harilikust nisust ja speltanisust tangud ja lihtjahu

1103 11 90

Nisugraanulid

1103 20 60

09.4278

Mais, v.a seemneks

1005 90 00

625 000

Maisijahu

1102 20

Maisitangud ja lihtjahu

1103 13

Maisigraanulid

1103 20 40

Töödeldud maisiterad

1104 23

09.4279

Oder, v.a seemneks

1003 90 00

325 000

Odrajahu

1102 90 10

Odragraanulid

ex 1103 20 25


OTSUSED

29.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2201,

27. november 2017,

millega antakse luba Escherichia coli tüve BL21 abil toodetud 2′-fukosüüllaktoosi turule laskmiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7662 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

4. augustil 2014 esitas äriühing Jennewein Biotechnologie GmbH Madalmaade pädevale asutusele taotluse lasta Euroopa Liidu turule Escherichia coli geneetiliselt muundatud tüve BL21 abil toodetud oligosahhariidi 2′-fukosüüllaktoosi pulber ja vedel kontsentraat toidu uuendkoostisosana määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 1 lõike 2 punkti d tähenduses. Sihtrühm on imikud.

(2)

2′-fukosüüllaktoos ei kuulu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 (2) kohaldamisalasse, kuna Escherichia coli geneetiliselt muundatud tüve BL21 kasutatakse abiainena ning geneetiliselt muundatud mikroorganismist saadud materjali uuendtoidus ei esine.

(3)

Madalmaade pädev asutus avaldas 3. juunil 2016 esialgse hindamisaruande. Aruandes jõuti järeldusele, et Escherichia coli geneetiliselt muundatud tüve BL21 abil toodetud oligosahhariidi 2′-fukosüüllaktoosi pulber ja vedel kontsentraat vastavad määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud toidu uuendkoostisosa kriteeriumidele.

(4)

Komisjon edastas esmase hindamisaruande teistele liikmesriikidele 13. juunil 2016.

(5)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõike 4 esimeses lõigus ette nähtud 60 päeva jooksul esitati põhjendatud vastuväiteid. Eelkõige esitati vastuväiteid seoses tarbitava 2′-fukosüüllaktoosi suure kogusega. Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 7 lõike 1 kohaselt tuleb vastu võtta otsus, milles käsitletakse esitatud vastuväiteid. Taotleja muutis seejärel taotlust seoses 2′-fukosüüllaktoosi maksimaalse kogusega imiku piimasegudes ja jätkupiimasegudes. Liikmesriigid ja komisjon jäid selle muudatuse ja taotleja esitatud lisaselgitustega rahule.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 609/2013 (3) on sätestatud nõuded imikute ja väikelaste toidule. 2′-fukosüüllaktoosi pulbri ja vedela kontsentraadi kasutamiseks tuleks anda luba, ilma et see piiraks kõnealuse määruse ja määrusega (EÜ) nr 258/97 paralleelselt kohaldatavate muude õigusaktide kohaldamist.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 609/2013 kohaldamist, võib käesoleva otsuse I lisas kirjeldatud 2′-fukosüüllaktoosi pulbrit ja vedelat kontsentraati lasta Euroopa Liidu turule kasutamiseks toidu uuendkoostisosana käesoleva otsuse II lisas kirjeldatud otstarbel ja piirnormi järgides.

Artikkel 2

Käesoleva otsusega lubatud 2′-fukosüüllaktoosi pulbri ja vedela kontsentraadi nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on nii pulbri kui ka vedela kontsentraadi puhul „2′-fukosüüllaktoos“.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Saksamaa.

Brüssel, 27. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).


I LISA

2′-FUKOSÜÜLLAKTOOSI KIRJELDUS

Määratlus:

Keemiline nimetus

α-L-fukopüranosüül-(1→2)-β-D-galaktopüranosüül-(1→4)-D-glükopüranoos

Keemiline valem

C18H32O15

Molekulmass

488,44 Da

CASi nr

41263-94-9

Kirjeldus: 2′-fukosüüllaktoosi pulber, mis on toodetud Escherichia coli geneetiliselt muundatud tüve BL21 abil, on valge kuni vandlivärvi pulber, mis on saadud 2′-fukosüüllaktoosi vedelast kontsentraadist pihustuskuivatamise teel. 2′-fukosüüllaktoosi vedel kontsentraat on värvitu kuni kergelt kollakas selge 45 ± 5massi-mahuprotsendiline vesilahus.

2′-fukosüüllaktoosi pulbri kirjeldus

Kirjeldav näitaja

Piirnormid

Füüsikaline näitaja

Valge kuni vandlivärvi

 

Keemiline koostis

2′-fukosüüllaktoos

≥ 90 %

Laktoos

≤ 5 %

3-fukosüüllaktoos

≤ 5 %

Difukosüüllaktoos

≤ 5 %

Fukosüülgalaktoos

≤ 3 %

Glükoos

≤ 3 %

Galaktoos

≤ 3 %

Fukoos

≤ 3 %

GMO tuvastamine

Negatiivne

 

Veesisaldus

 

≤ 9,0 %

Valgusisaldus

 

≤ 100 μg/g

Tuhasisaldus

 

≤ 0,5 %

Saasteained

Plii

≤ 0,02 mg/kg

Arseen

≤ 0,2 mg/kg

Kaadmium

≤ 0,1 mg/kg

Elavhõbe

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoksiin M1

≤ 0,025 μg/g

Mikrobioloogilised näitajad

Bakterite üldarv

≤ 104 CFU/g

Enterobakterid/kolibakterid

puuduvad 11 grammis

Pärm- ja hallitusseened

≤ 100 CFU/g

Salmonella spp.

Negatiivne 100 grammis

Cronobacter spp.

Negatiivne 100 grammis

Endotoksiinid

≤ 100 EU/g

CFU: kolooniat moodustavad ühikud EU: endotoksiiniühikud

2′-fukosüüllaktoosi vedela kontsentraadi kirjeldus

Kirjeldav näitaja

Piirnormid

Füüsikaline näitaja

Värvitu kuni kergelt kollakas selge lahus

 

Kuivainesisaldus

 

Kuivainesisaldus vees 45 ± 5 massi-mahuprotsenti

Keemiline koostis

2′-fukosüüllaktoos

≥ 90 %

Laktoos

≤ 5 %

3-fukosüüllaktoos

≤ 5 %

Difukosüüllaktoos

≤ 5 %

Fukosüülgalaktoos

≤ 3 %

Glükoos

≤ 3 %

Galaktoos

≤ 3 %

Fukoos

≤ 3 %

GMO tuvastamine

Negatiivne

 

Valgusisaldus

 

≤ 100 μg/g

Tuhasisaldus

 

≤ 0,5 %

Saasteained

Plii

≤ 0,02 mg/kg

Arseen

≤ 0,2 mg/kg

Kaadmium

≤ 0,1 mg/kg

Elavhõbe

≤ 0,5 mg/kg

Aflatoksiin M1

≤ 0,025 μg/kg

Mikrobioloogilised näitajad

Bakterite üldarv

≤ 5 000 CFU/g

Enterobakterid/kolibakterid

puuduvad 11 grammis

Pärm- ja hallitusseened

≤ 50 CFU/g

Salmonella spp.

Negatiivne 200 ml-s

Cronobacter spp.

Negatiivne 200 ml-s

Endotoksiinid

≤ 100 EU/ml

CFU: kolooniat moodustavad ühikud EU: endotoksiiniühikud


II LISA

2′-fukosüüllaktoosi pulbri ja vedela kontsentraadi lubatud kasutusviisid

Toidu liik

Piirnorm

Imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

1,2 grammi 2′-fukosüüllaktoosi kasutusvalmis tootes, mida turustatakse sellisena või mis tuleb tootja juhendi kohaselt valmistada.


RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

29.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/10


Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga loodud

CARIFORUMi-ELi ÜHISNÕUKOGU OTSUS nr 1/2017,

17. november 2017,

milles käsitletakse I protokolli IX lisa (ülemeremaad ja -territooriumid) muutmist [2017/2202]

CARIFORUMi-ELi ÜHISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist majanduspartnerluslepingut (edaspidi „leping“), eriti selle I protokolli artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I protokollis, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, on sätestatud, et ülemeremaade ja -territooriumidena käsitletakse protokolli IX lisas loetletud ülemeremaid ja -territooriume.

(2)

Pärast Mayotte'i (1) ja Saint-Barthélemy (2) staatuse muutumist ning pärast nõukogu otsuse 2013/755/EL (3) (ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta) jõustumist tuleks ajakohastada lepingu I protokolli IX lisas esitatud ülemeremaade ja -territooriumide loetelu,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

I protokolli IX lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 17. november 2017

CARIFORUMi riikide nimel

K. JOHNSON SMITH

Euroopa Liidu nimel

C. MALMSTRÖM


(1)  Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte'i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).

(2)  Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes (ELT L 325, 9.12.2010, lk 4).

(3)  Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ELT L 344, 19.12.2013, lk 1).


LISA

I PROTOKOLLI IX LISA

Ülemeremaad ja -territooriumid

Käesoleva protokolli kohaldamisel tähendavad „ülemeremaad ja -territooriumid“ Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas osutatud maid ja territooriume, mis on loetletud allpool:

(Käesolev loetelu ei määra nende maade ja territooriumide staatust ega selle muutumist tulevikus.)

1.

Ülemeremaad ja -territooriumid, kellel on erisuhted Taani Kuningriigiga:

Gröönimaa.

2.

Ülemeremaad ja -territooriumid, kellel on erisuhted Prantsuse Vabariigiga:

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad,

Prantsuse Polüneesia,

Saint-Pierre ja Miquelon,

Saint-Barthélemy,

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad,

Wallis ja Futuna.

3.

Ülemeremaad ja -territooriumid, kellel on erisuhted Madalmaade Kuningriigiga:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.

Ülemeremaad ja -territooriumid, kellel on erisuhted Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga:

Anguilla,

Bermuda,

Kaimani saared,

Falklandi saared,

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared,

Monteserrat,

Pitcairn,

Saint Helena ja sõltkonnad,

Briti Antarktise ala,

Briti India ookeani ala,

Turks ja Caicos,

Briti Neitsisaared.


29.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/12


Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga loodud

CARIFORUMi-ELi ÜHISNÕUKOGU OTSUS nr 2/2017,

17. november 2017,

vahekohtunike nimekirja kehtestamise kohta [2017/2203]

CARIFORUMi-ELi ÜHISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist majanduspartnerluslepingut, eriti selle artikli 221 lõiget 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepinguosalised võtavad vastu artikli 221 lõikes 1 ette nähtud 15 vahekohtunikust koosneva nimekirja, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolevale otsusele lisatud vahekohtunike nimekirja võib muuta CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 17. november 2017

CARIFORUMi riikide nimel

K. JOHNSON SMITH

Euroopa Liidu nimel

C. MALMSTRÖM


LISA

Lepingu artikli 221 lõikes 1 osutatud vahekohtunike nimekiri

CARIFORUMi riikide valitud vahekohtunikud:

 

Tracy BENN-ROBERTS (Antigua ja Barbuda)

 

Nicole FOSTER (Barbados)

 

Bertha COOPER – ROSSEAU (Bahama saared)

 

Michelle A. BROWN (Jamaica)

 

Fabiola MEDINA GARNES (Dominikaani Vabariik)

ELi valitud vahekohtunikud:

 

Jacques BOURGEOIS (Belgia)

 

Claus – Dieter EHLERMANN (Saksamaa)

 

Pieter Jan KUIJPER (Madalmaad)

 

Giorgio SACERDOTI (Itaalia)

 

Ramon TORRENT (Hispaania)

Lepinguosaliste ühiselt valitud vahekohtunikud:

 

Frederick ABBOTT (Ühendriigid)

 

James BACCHUS (Ühendriigid)

 

Armand DE MESTRAL (Kanada)

 

Claudia OROZCO (Colombia)

 

Helge SELAND (Norra)