ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 306

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
22. november 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2167, 5. juuli 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes

2

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2168, 20. september 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 589/2008 vabalt peetavate kanade munade turustusnormide osas kanade piiratud pääsu korral jooksuaedadesse

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2169, 21. november 2017, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika edastamise vormi ja praktilist korda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2017/2170, 15. november 2017, N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

19

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/2171, 20. november 2017, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2019. aasta ülemmäära, 2018. aasta osamaksu ja 2018. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2020. ja 2021. aasta osamaksu suuruse kohta

21

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/2172, 20. november 2017, millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses esimese konkursivooru väljamaksmata tulude kasutuselevõtuga (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7656 all)

24

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2173, 20. november 2017, millega muudetakse otsuse 2008/185/EÜ II lisa seoses kontrollikava heakskiitmisega Aujeszky haiguse likvideerimiseks Lombardia maakonnas Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7587 all)  ( 1 )

26

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2174, 20. november 2017, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa mesilaste ja kimalastega kauplemiseks ette nähtud veterinaarsertifikaadi osas (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7588 all)  ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2175, 21. november 2017, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7835 all)  ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2176, 21. november 2017, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Poolas (teatavaks tehtud numbri C(2017) 7874 all)  ( 1 )

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/1


Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, jõustumise kohta

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (1), jõustub 1. detsembril 2017, kuna raamlepingu protokolli artikli 4 lõikes 2 sätestatud menetlus lõpetati 6. novembril 2017.


(1)  ELT L 348, 21.12.2016, lk 3.


MÄÄRUSED

22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2167,

5. juuli 2017,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 6 ning artikli 18 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1380/2013 eesmärk on tagasiheite järkjärguline kaotamine liidu kalanduses, kehtestades selliste liikide saagi lossimise kohustuse, mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 1 punktile d kohaldatakse edelapiirkonna vetes püüki määratlevate liikide suhtes lossimiskohustust hiljemalt 1. jaanuarist 2017.

(3)

Lossimiskohustuse täitmiseks on komisjon delegeeritud määrusega (EL) 2016/2374 (2) kehtestanud tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes ajavahemikuks 2016–2018, võttes aluseks Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaade ja Portugali poolt 2016. aastal esitatud ühise soovituse.

(4)

Belgial, Hispaanial, Prantsusmaal, Madalmaadel ja Portugalil on otsene huvi kalavarude majandamiseks edelapiirkonna vetes. Nimetatud liikmesriigid esitasid pärast edelapiirkonna vete nõuandekomisjoniga konsulteerimist 2. jaanuaril 2017 komisjonile uue ühise soovituse.

(5)

Uue ühise soovitusega täiendatakse delegeeritud määrusega (EL) 2016/2374 kehtestatud tagasiheitekava ning hõlmatakse süsisaba püük ICES (Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu) rajoonides VIIIa, IX ja X ning CECAF (Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee) piirkonnas 34.1.2; ning besuugo püük ICES rajoonis IX.

(6)

See uue ühise soovitusega väljapakutud meede on kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 18 lõikega 3, mistõttu võib selle lisada delegeeritud määrusesse (EL) 2016/2374.

(7)

Uues ühises soovituses pakuti välja, et erandit lossimiskohustusest kohaldataks süsisaba püügi suhtes süvavee põhjaõngejadadega ICES rajoonides VIIIa, IX ja X ning CECAF piirkonnas 34.1.2, kuna olemasolevad teaduslikud nõuanded näitavad, et registreeritud tagasiheitejuhtumite esinemissagedus ja isendite arv on väike, võttes arvesse selle püüdmiseks kasutavate vahendite, meetodite ja ökosüsteemi omadusi. ICES järeldas oma hinnangus, et tagasiheidet võib enamikke hindamiseesmärke arvesse võttes pidada olematuks või minimaalseks, kuna süsisaba suremust tagasiheitel põhjustavad peamiselt hai- ja vaalaründed konksu otsa jäänud kaladele ning see on väike võrreldes suremusega lossimisel. Eeltoodut arvestades kiidab komisjon kavandatud erandi seega heaks.

(8)

Uues ühises soovituses pakutakse ka välja, et erandit lossimiskohustusest kohaldataks besuugo püügi suhtes ICES alapiirkonnas IX, kuna liikmesriigid on seisukohal, et teaduslikud tõendid näitavad, et liigi ellujäämismäär võib olla kõrge. Selle tõendamiseks tuleb aga korraldada uusi uuringuid ja erandit võib kaaluda tulevikus, kui asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile käimasolevate katsete tulemusel saadud andmed.

(9)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2374 lisa tuleks selguse huvides ümber struktureerida.

(10)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/2374 vastavalt muuta.

(11)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud meetmed mõjutavad otseselt majandustegevust, mis on seotud liidu laevade kalapüügihooaja ja selle kavandamisega, peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist. Ühise soovituse hilise esitamise tõttu tuleks delegeeritud määrust erandina üldpõhimõttest kohaldada alates 1. jaanuarist 2017,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2374 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

(2)  Komisjoni 12. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (ELT L 352, 23.12.2016, lk 33).


LISA

LISA

Lossimiskohustusega hõlmatud kalapüük

1.   Hariliku merikeele (Solea solea) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES VIIIa, b, d ja e rajoon

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70–100 mm

Hariliku merikeele kogupüük

TBB

Kõik piimtraalid

Võrgusilma suurus 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kõik abarad ja nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem


2.   Hariliku merikeele (Solea solea) ja atlandi merilesta (Pleuronectes platessa) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES rajoon IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Kõik abarad ja nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem

Hariliku merikeele ja atlandi merilesta kogupüük


3.   Euroopa merluusi (Merluccius merluccius) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES VIIIa, b, d ja e rajoon

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Kõik põhjatraalid ja noodad

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem

Euroopa merluusi kogupüük

LL, LLS

Kõik õngejadad

Kõik

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem

ICES rajoonid VIIIc ja IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Kõik põhjatraalid ja noodad

Laevad, mis vastavad järgmistele kumulatiivsetele kriteeriumidele:

1.

Kasutatakse võrgusilma uurust 70 mm või rohkem.

2.

Lossitud euroopa merluusi üldkogus on perioodil 2014/2015 (1) rohkem kui 5 % kõikidest lossitud liikidest ja üle 5 tonni.

Euroopa merluusi kogupüük

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 80–99 mm

LL, LLS

Kõik õngejadad

Õngekonks suurusega üle 3,85 cm +/– 1,15 cm (pikkus) ja 1,6 cm +/– 0,4 cm (laius)


4.   Euroopa merikuradi (Lophiidae) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES VIIIa, b, d ja e rajoon

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 200 mm või rohkem

Euroopa merikuradi kogupüük

ICES rajoonid VIIIc ja IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 200 mm või rohkem

Euroopa merikuradi kogupüük


5.   Norra salehomaari (Nephrops norvegicus) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES rajoonid VIIIa, b, d ja e (ainult funktsionaalse üksuse sees)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70 mm või rohkem

Norra salehomaari kogupüük

ICES rajoonid VIIIc ja IXa (ainult funktsionaalse üksuse sees)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70 mm või rohkem

Norra salehomaari kogupüük


6.   Süsisaba (Aphanopus carbo) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES rajoonid VIIIc, IX, X ja CECAF püügipiirkond 34.1.2

LLS, DWS

Süvavee põhjaõngejadad

Süsisaba kogupüük


7.   Besuugo (Pagellus bogaraveo) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES rajoon IX

LLS, DWS

Süvavee põhjaõngejadad

Õngekonks suurusega üle 3,95 cm (pikkus) ja 1,65 cm (laius)

Besuugo kogupüük


(1)  Vaatlusperioodi ajakohastatakse järgmistel aastatel. 2018. aastal on vaatlusperioodiks aastad 2015 ja 2016 ning 2019. aastal aastad 2016 ja 2017.


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2168,

20. september 2017,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 589/2008 vabalt peetavate kanade munade turustusnormide osas kanade piiratud pääsu korral jooksuaedadesse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 75 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008 (2) on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (3) üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta. Eelkõige on määruse (EÜ) nr 589/2008 II lisa punktis 1 esitatud miinimumnõuded, mida kohaldatakse vabalt peetavate kanade munade suhtes.

(2)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 227 anti komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte sellega seotud valdkonnas.

(3)

Määruse (EÜ) nr 589/2008 II lisa punkti 1 alapunktiga a on ette nähtud erandi kohaldamisaeg, mille jooksul tohib mune turustada vabalt peetavate kanade munadena juhul, kui ühenduse õiguse alusel on inimeste ja loomade tervise kaitsmise huvides kehtestatud jooksuaias [Termin on muutunud. Varem kasutatud „uiteväli“] viibimise piirang (piirangu võivad kehtestada ka veterinaarasutused), mis ei tohi aga kesta kauem kui 12 nädalat. Pärast liidus esinenud tõsiseid lindude gripi puhanguid näib olevat asjakohane kehtestada erandi pikem kohaldamisaeg ning täpsustada eeskirju nende ühtlustatud rakendamiseks kogu liidus, eelkõige seoses erandi kohaldamisaja algusega.

(4)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 589/2008 II lisa vastavalt muuta.

(5)

Kõnealuse meetme viivitamata rakendamise tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 589/2008 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. september 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 23. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 589/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta (ELT L 163, 24.6.2008, lk 6).

(3)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


LISA

Tootmissüsteemide miinimumnõuded munade eri tootmisviiside puhul

1.

„Vabalt peetavate kanade munad“ peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt nõukogu direktiivi 1999/74/EÜ (1) artiklis 4 sätestatud tingimustele.

Eelkõige peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

kanadel peab olema terve päev avatud pääs jooksuaeda. See nõue ei keela siiski tootjal tõkestamast sinna pääsu hommikutundidel piiratud ajavahemiku jooksul vastavalt headele põllumajandustavadele, sealhulgas headele loomakasvatustavadele.

Kui liidu õiguse alusel vastu võetud meetmetega peaks inimeste ja loomade tervise kaitsmise huvides olema nõutud kanade jooksuaias viibimise piirang, võib mune piirangust olenemata jätkuvalt turustada vabalt peetavate kanade munadena, tingimusel et munakanade pääsu jooksuaeda ei ole piiratud rohkem kui järjestikuse 16 nädala jooksul. Kõnealune maksimaalne ajavahemik algab kuupäevast, mil ühel ajal lindlasse pandud asjaomase munakanakarja pääsu jooksuaeda tegelikult piirati;

b)

jooksuaiad, kuhu kanad pääsevad, on kaetud peamiselt taimkattega ning neid ei kasutata muuks otstarbeks, välja arvatud kasutamine viljapuuaedade, metsamaa ja kariloomade karjamaana, kui pädevad asutused on jooksuaedade karjamaana kasutamiseks loa andnud;

c)

suurim loomkoormus ei tohi ületada 2 500 kana kasutusala hektari kohta või ühte kana 4 m2 kohta. Kui ühe kana kohta on kasutada vähemalt 10 m2 ja kui kasutatakse rotatsioonisüsteemi ning kanadel on linnukarja eluaja jooksul võrdne juurdepääs kogu territooriumile, peab karjaalal alati olema vähemalt 2,5 m2 kana kohta;

d)

jooksuaedade raadius ei tohi ületada 150 meetrit hoone lähimast väljumisluugist. Kuni 350 meetrine raadius hoone lähimast väljumisluugist on siiski lubatud, kui kogu jooksuaias on ühtlaste vahemaade järel piisav arv direktiivi 1999/74/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 3 alapunkti b alapunktis ii määratletud tähenduses varjualuseid, ühe hektari kohta vähemalt neli varjualust.

2.

„Õrrekanade munad“ peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 4 sätestatud tingimustele.

3.

„Puuris peetavate kanade munad“ peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt:

a)

direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 5 sätestatud tingimustele kuni 31. detsembrini 2011 või

b)

direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 6 sätestatud tingimustele.

4.

Liikmesriigid võivad lubada ettevõtetele, kus on kuni 350 munakana või kus kasvatatakse tõumunakanu, erandeid käesoleva lisa punktidest 1 ja 2, mis on seotud direktiivi 1999/74/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunkti d teises lauses ning punkti 1 alapunktis e, punktis 2, punkti 3 alapunkti a alapunktis i ja punkti 3 alapunkti b alapunktis i osutatud kohustustega.


(1)  Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (ELT L 203, 3.8.1999, lk 53).


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2169,

21. november 2017,

mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika edastamise vormi ja praktilist korda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1952, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ, (1) ning eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/1952 kehtestatakse ühine raamistik võrreldava Euroopa statistika koostamiseks liidu kodutarbijatele ja mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele määratud maagaasi- ja elektrihindade kohta.

(2)

Vastavalt määruse (EL) 2016/1952 artikli 5 lõikele 2 peaksid liikmesriigid edastama statistilised andmed elektrooniliselt komisjoni kehtestatavas asjakohases tehnilises vormingus.

(3)

Statistiliste andmete ja metaandmete vahetuse standardiga (SDMX) on kehtestatud statistilised ja tehnilised normid ametliku statistika vahetamiseks. Seetõttu peaks komisjon (Eurostat) Euroopa statistikasüsteemi raames kehtestama koostöös liikmesriikidega nendele normidele vastava tehnilise vormi.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liidu kodutarbijatele ja mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele määratud maagaasi- ja elektrihindu käsitlevate andmete edastamiseks Eurostatile kasutatakse ühtse kontaktpunkti teenust, mis võimaldab komisjonil (Eurostatil) nimetatud andmetest elektrooniliselt väljavõtteid teha.

Artikkel 2

Komisjonile (Eurostatile) andmete edastamiseks kasutatav struktuur on esitatud lisades.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 311, 17.11.2016, lk 1.


I LISA

Maagaasi hinda käsitlevate statistiliste andmete esitamise struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist teavet.

Üldteave

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Riik

eksportiva riigi nimi

kord poolaastas

Organisatsioon

aruandva organisatsiooni nimi

kord poolaastas

Kontaktisik

aruandva ametniku nimi

kord poolaastas

E-posti aadress

aruandva ametniku e-posti aadress

kord poolaastas

Aasta

vaatlusaasta (2017, 2018 vm)

kord poolaastas

Poolaasta

1. või 2.

kord poolaastas

Iga tarbimisvahemiku kohta tuleb edastada tabelites 1, 2 ja 4 toodud lahtrid.

Kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik D1 (väike): aastane tarbimine alla 20 GJ;

vahemik D2 (keskmine): aastane tarbimine vähemalt 20, kuid alla 200 GJ;

vahemik D3 (suur): aastane tarbimine vähemalt 200 GJ.

Mitte-kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik I1: aastane tarbimine alla 1 000 GJ;

vahemik I2: aastane tarbimine vähemalt 1 000, kuid alla 10 000 GJ;

vahemik I3: aastane tarbimine vähemalt 10 000, kuid alla 100 000 GJ;

vahemik I4: aastane tarbimine vähemalt 100 000, kuid alla 1 000 000 GJ;

vahemik I5: aastane tarbimine vähemalt 1 000 000, kuid alla 4 000 000 GJ;

vahemik I6: aastane tarbimine vähemalt 4 000 000 GJ.

Tabeli 3 andmed peavad olema esitatud kõiki tarbimisvahemikke hõlmavate keskmistena.

Tabel 1. Peamised hinnatasandid

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

kord poolaastas

Hind ilma maksudeta

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab vaid energia- ja tarnekomponenti ja võrgukomponenti.

kord poolaastas

Hinnad ilma käibemaksu ja teiste tagastatavate maksudeta;

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning maksusid, lõivusid ja tasusid, mida käsitletakse mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele tagastamatutena. Kodutarbijate puhul hõlmab see hinnatasand energia- ja võrgukomponente ning maksusid, lõivusid ja tasusid, välja arvatud käibemaks.

kord poolaastas

Hinnad koos kõigi maksude ja (tagastatava ja mittetagastatava) käibemaksuga

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning kõiki tagastatavaid ja tagastamatuid maksusid, lõivusid ja tasusid, sealhulgas käibemaksu.

kord poolaastas

Väärtused esitatakse riigi omavääringus gigadžauli (ülemine kütteväärtus) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 2. Hindade üksikasjalik jagunemine komponentideks ja allkomponentideks

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Energia- ja tarnehind

väärtus

vaatluse staatus

See komponent sisaldab tarnija poolt maagaasi eest makstud hinda või maagaasi hinda maagaasi sisenemisel ülekandesüsteemi, sealhulgas järgmisi lõpptarbija kulusid, kui need on kohaldatavad: hoiustamiskulud ja kulud, mis on seotud maagaasi müügiga lõpptarbijatele.

kord aastas

Võrguhind

väärtus

vaatluse staatus

Võrguhind sisaldab lõpptarbijate jaoks järgmisi kulusid: ülekande- ja jaotustariifid, ülekande- ja jaotuskaod, võrgukulud, müügijärgne teenindus, süsteemi teenindamise kulud ning arvestite rent ja mõõtmiskulud.

kord aastas

Käibemaks

väärtus

vaatluse staatus

Käibemaks nii, nagu see on määratletud nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ (1).

kord aastas

Taastuvenergiamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ning soojuse ja elektri koostootmise edendamisega.

kord aastas

Võimsusmaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud strateegiliste varude, võimsustasude ja energiajulgeolekuga; maagaasi jaotusmaksud; luhtunud kulud ja lõivud, mis on seotud energeetikavaldkonna reguleerivate asutuste või turu- ja süsteemioperaatorite rahastamisega.

kord aastas

Keskkonnamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud õhukvaliteedi ja muude keskkonnaeesmärkidega; maksud CO2 ja muude kasvuhoonegaaside heite eest.

kord aastas

Muud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Kõik muud maksud, lõivud ja tasud, mis ei ole hõlmatud eespool esitatud nelja kategooriaga: kaugkütte toetamine; kohalikud või piirkondlikud maksud; hüvitised saartele; kontsessioonitasud, mis on seotud litsentside ja tasudega maa ja riigi- või eraomandi kasutamise eest torustike või teiste seadmete jaoks.

kord aastas

Kõigi komponentide ja kõigi allkomponentide vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse riigi omavääringus gigadžauli (GJ) kohta, võttes aluseks ülemise kütteväärtuse (GCV).

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 3. Võrgukulud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Ülekandekulud

protsent

vaatluse staatus

Ülekandekulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning ülekandekulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Jaotuskulud

protsent

vaatluse staatus

Jaotuskulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning jaotuskulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Kõigi ülekande- ja jaotuskulude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 4. Tarbimismahud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Tarbimismahud

protsent

vaatluse staatus

Maagaasi suhteline osakaal igas tarbimisvahemikus, lähtudes kogumahust, millele hinnad viitavad.

kord aastas

Kõigi tarbimismahtude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


II LISA

Elektrihinda käsitlevate statistiliste andmete esitamise struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist teavet.

Üldteave

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Riik

eksportiva riigi nimi

kord poolaastas

Organisatsioon

aruandva organisatsiooni nimi

kord poolaastas

Kontaktisik

aruandva ametniku nimi

kord poolaastas

E-posti aadress

aruandva ametniku e-posti aadress

kord poolaastas

Aasta

vaatlusaasta (2017, 2018 vm)

kord poolaastas

Poolaasta

1. või 2.

kord poolaastas

Iga tarbimisvahemiku kohta tuleb edastada tabelites 1, 2 ja 4 toodud lahtrid.

Kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik DA (väga väike): aastane tarbimine alla 1 000 kWh;

vahemik DB (väike): aastane tarbimine vähemalt 1 000, kuid alla 2 500 kWh;

vahemik DC (keskmine): aastane tarbimine vähemalt 2 500, kuid alla 5 000 kWh;

vahemik DD (suur): aastane tarbimine vähemalt 5 000, kuid alla 15 000 kWh;

vahemik DE (väga suur): aastane tarbimine vähemalt 15 000 kWh.

Mitte-kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik IA: aastane tarbimine alla 20 MWh;

vahemik IB: aastane tarbimine vähemalt 20, kuid alla 500 MWh;

vahemik IC: aastane tarbimine vähemalt 500, kuid alla 2 000 MWh;

vahemik ID: aastane tarbimine vähemalt 2 000, kuid alla 20 000 MWh;

vahemik IE: aastane tarbimine vähemalt 20 000, kuid alla 70 000 MWh;

vahemik IF: aastane tarbimine vähemalt 70 000, kuid alla 150 000 MWh;

vahemik IG: aastane tarbimine vähemalt 150 000 MWh.

Tabeli 3 andmed peavad olema esitatud kõiki tarbimisvahemikke hõlmavate keskmistena.

Tabel 1. Peamised hinnatasandid

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

kord poolaastas

Hind ilma maksudeta:

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab vaid energia- ja tarnekomponenti ja võrgukomponenti.

kord poolaastas

Hinnad ilma käibemaksu ja teiste tagastatavate maksudeta

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning maksusid, lõivusid ja tasusid, mida käsitletakse mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele tagastamatutena. Kodutarbijate puhul hõlmab see hinnatasand energia- ja võrgukomponente ning maksusid, lõivusid ja tasusid, välja arvatud käibemaks.

kord poolaastas

Hinnad koos kõigi maksude ja (tagastatava ja mittetagastatava) käibemaksuga

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning kõiki tagastatavaid ja tagastamatuid maksusid, lõivusid ja tasusid, sealhulgas käibemaksu.

kord poolaastas

Väärtused esitatakse riigi omavääringus kilovatt-tunni (kWh) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 2. Hindade üksikasjalik jagunemine komponentideks ja allkomponentideks

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Energia- ja tarnehind

väärtus

vaatluse staatus

Koguhinna komponent, mis hõlmab energiat ja tarnet, ilma maksudeta.

See komponent sisaldab lõpptarbija jaoks järgmisi kulusid: energia tootmine, koondamine, tasakaalustamine, tarnitud energia maksumus, klienditeenindus, müügijärgne juhtimine ja muud tarnekulud.

kord aastas

Võrguhind

väärtus

vaatluse staatus

Koguhinna komponent, mis hõlmab võrguhindu, ilma maksudeta.

Võrguhind sisaldab lõpptarbijate jaoks järgmisi kulusid: ülekande- ja jaotustariifid, ülekande- ja jaotuskaod, võrgukulud, müügijärgne teenindus, süsteemi teenindamise kulud ning arvestite rent ja mõõtmiskulud.

kord aastas

Käibemaks

väärtus

vaatluse staatus

Käibemaks nii, nagu see on määratletud direktiivis 2006/112/EÜ.

kord aastas

Taastuvenergiamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ning soojuse ja elektri koostootmine edendamisega.

kord aastas

Võimsusmaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud võimsustasude, energiajulgeoleku ja tootmise piisavusega; söetööstuse ümberkorraldamise maksud; elektrijaotuse maksud. luhtunud kulud ja lõivud, mis on seotud energeetikavaldkonna reguleerivate asutuste või turu- ja süsteemioperaatorite rahastamisega.

kord aastas

Keskkonnamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud õhukvaliteedi ja muude keskkonnaeesmärkidega; maksud CO2 ja muude kasvuhoonegaaside heite eest.

kord aastas

Tuumasektoriga seotud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud tuumasektoriga, sealhulgas tuumajaamade tegevuse lõpetamise kulud, tuumarajatiste inspekteerimine ja tuumarajatiste tasud.

kord aastas

Muud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Kõik muud maksud, lõivud ja tasud, mis ei ole hõlmatud eespool esitatud viie kategooriaga: kaugkütte toetamine; kohalikud või piirkondlikud maksud; hüvitised saartele; kontsessioonitasud, mis on seotud litsentside ja tasudega maa ja riigi- või eraomandi kasutamise eest torustike või teiste seadmete jaoks.

kord aastas

Kõigi komponentide ja kõigi allkomponentide vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse riigi omavääringus kilovatt-tunni (kWh) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 3. Võrgukulud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Ülekandekulud

protsent

vaatluse staatus

Ülekandekulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning ülekandekulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Jaotuskulud

protsent

vaatluse staatus

Jaotuskulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning jaotuskulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Kõigi ülekande- ja jaotuskulude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 4. Tarbimismahud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Tarbimismahud

protsent

vaatluse staatus

Elektri suhteline osakaal igas tarbimisvahemikus, lähtudes kogumahust, millele hinnad viitavad.

kord aastas

Kõigi tarbimismahtude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.


OTSUSED

22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/19


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2170,

15. november 2017,

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. mai 2005. aasta otsust 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) laiendatud teaduskomitee koostas eriistungil otsuse 2005/387/JSK kohaselt riskihindamisaruande uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) kohta ja esitas selle aruande seejärel 24. mail 2017 komisjonile ja nõukogule.

(2)

Furanüülfentanüül on sünteetiline opioid, mis sarnaneb oma struktuurilt fentanüüliga, mis on kontrollitav aine ja mida kasutatakse laialdaselt meditsiinis üldanesteesias nii operatsioonide käigus kui ka valuravis. Samuti on furanüülfentanüül struktuuriliselt sarnane atsetüülfentanüülile ja akrüloüülfentanüülile, mida käsitleti vastavalt EMCDDA ja Europoli ühisaruannetes 2015. aasta detsembris ja 2016. aasta novembris.

(3)

Furanüülfentanüül on liidus olnud kättesaadav alates vähemalt 2015. aasta juunist ning seda on avastatud 16 liikmesriigis. Enamasti on seda konfiskeeritud pulbrilisel kujul, kuid samuti vedeliku ja tablettidena. Avastatud kogused on suhteliselt väikesed. Samas tuleks nende koguste puhul arvestada aine toimega.

(4)

Viis liikmesriiki on registreerinud kokku 22 surmajuhtumit, mis olid seotud furanüülfentanüüliga. Vähemalt kümnel juhul oli surma otsene või tõenäoline põhjus furanüülfentanüül. Peale selle teatasid kolm liikmesriiki 11st furanüülfentanüüliga seotud ägedast mürgistusest, mis ei lõppenud surmaga.

(5)

Puuduvad andmed, et teha järeldusi organiseeritud kuritegevuse võimaliku seotuse kohta furanüülfentanüüli liidus tootmise, levitamise (salakaubaveo) ja tarnimisega. Kättesaadavad andmed osutavad, et furanüülfentanüüli toodetakse Hiinas asuvates keemiaettevõtetes.

(6)

Furanüülfentanüüli müüakse interneti teel nii jae- kui ka hulgikogustes teadusuuringutes kasutatava kemikaalina peamiselt pulbrina, aga ka kasutusvalmis ninaspreina. Konfiskeeritud kogustest saadud andmed näitavad, et furanüülfentanüüli võib olla müüdud ka ebaseaduslikul opioidide turul.

(7)

Furanüülfentanüülil puudub liidus tunnustatud meditsiiniline kasutus inimtervishoius või veterinaarias. Miski ei viita sellele, et furanüülfentanüüli kasutataks muudel eesmärkidel kui analüütilise võrdlusstandardina ja teadusuuringutes.

(8)

Riskihindamisaruanne näitab, et mitmete furanüülfentanüüliga seotud küsimustele, mis tekivad andmete puudumise tõttu üksikisiku ja rahvatervise- ning sotsiaalsete riskide kohta, on võimalik vastata täiendavate uuringute abil. Siiski on ainest tervisele ja ühiskonnale tuleneva ohu kohta kättesaadavad tõendid ja andmed piisavad, et nende alusel kehtestada furanüülfentanüüli suhtes kogu liidus kontrollimeetmed, arvestades ka aine sarnasust fentanüüliga.

(9)

Furanüülfentanüül ei ole loetletud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni ega ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni alusel kontrollitava ainena. Aine suhtes ei ole käimas hindamist ÜRO süsteemis.

(10)

Arvestades, et kümme liikmesriiki on riiklikes uimastikontrolli õigusaktides kehtestanud furanüülfentanüüli suhtes kontrolli ning kolm liikmesriiki on kehtestanud furanüülfentanüüli suhtes kontrolli muude õigusaktide alusel, aitaks selle aine kontrollimeetmete kehtestamine kogu liidus vältida takistuste tekkimist piiriüleses õiguskaitses ja õigusalases koostöös ning aitaks kaitsta liitu ohtude eest, mida selle aine kättesaadavus võib põhjustada.

(11)

Otsusega 2005/387/JSK antakse nõukogule rakendamisvolitused, et liidu tasemel kiiresti ja eksperditeadmistele tuginedes reageerida liikmesriikide poolt avastatud ja teada antud uute psühhoaktiivsete ainete esilekerkimisele, kehtestades liidus nimetatud ainete suhtes kontrollimeetmeid. Kuna on täidetud selliste rakendamisvolituste teostamiseks vajalikud tingimused ja kord, tuleks võtta vastu rakendusotsus, et kehtestada furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmed kogu liidus.

(12)

Otsus 2005/387/JSK on Taani jaoks siduv ning seepärast osaleb Taani käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(13)

Otsus 2005/387/JSK on Iirimaa jaoks siduv ning seepärast osaleb Iirimaa käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(14)

Otsus 2005/387/JSK ei ole Ühendkuningriigi jaoks siduv ning seepärast ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse (millega rakendatakse otsust 2005/387/JSK) vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kogu liidus kehtestatakse kontrollimeetmed uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastavalt oma riigisisesele õigusele hiljemalt 19. novembriks 2018 vajalikud meetmed, et kehtestada artiklis 1 osutatud uue psühhoaktiivse aine suhtes kontrollimeetmed ja kriminaalkaristused, mis on ette nähtud liikmesriikide õigusaktidega ja on kooskõlas kohustustega, mis tulenevad ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonist.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 15. november 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

J. AAB


(1)  ELT L 127, 20.5.2005, lk 32.

(2)  24. oktoobri 2017. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/21


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/2171,

20. november 2017,

mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2019. aasta ülemmäära, 2018. aasta osamaksu ja 2018. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2020. ja 2021. aasta osamaksu suuruse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous, (1) nagu seda on viimati muudetud („AKV-ELi partnerlusleping“),

võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa (2) (edaspidi „sisekokkulepe“), eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrust (EL) 2015/323, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust (3) (edaspidi „11. EAFi finantsmäärus“), eriti selle artikli 21 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt 11. EAFi finantsmääruse artikli 21 lõikes 2 sätestatud menetlusele esitas komisjon 15. oktoobriks 2017 ettepaneku, millega nähakse ette a) liikmesriikide aastase osamaksu ülemmäär Euroopa Arengufondi (edaspidi „EAF“) 2019. aastal, b) liikmesriikide 2018. aasta osamaksu suurus EAFi, c) 2018. aasta osamaksu esimese osa suurus ning d) hinnanguline mittesiduv prognoos 2020. ja 2021. aasta osamaksu suuruse kohta.

(2)

Euroopa Investeerimispank (EIP) edastas komisjonile 4. septembril 2017 oma hallatavate rahastamisvahendite kohta kulukohustuste ja maksete ajakohastatud prognoosi vastavalt 11. EAFi finantsmääruse artiklile 52.

(3)

EAFi finantsmääruse artikli 22 lõikes 1 on sätestatud, et osamaksunõuetega kustutatakse kõigepealt varasemate EAFide raames ette nähtud summad. Seetõttu tuleks esitada nõue tasuda 10. EAFi osamaks EIP-le ja 11. EAFi osamaks komisjonile.

(4)

Nõukogu otsusega (EL) 2016/2026 (4) on kehtestatud, et liikmesriikide EAFi makstava aastase osamaksu ülemmäär 2018. aastal on komisjoni puhul 4 550 000 000 eurot ja EIP puhul 250 000 000 eurot.

(5)

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2017/1206 (5) otsustati vähendada osamaksusid 200 000 000 euro võrra kaheksandast ja üheksandast EAFist vabanenud rahaliste vahendite arvelt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriikide EAFi osamaks 2019. aastal on 4 900 000 000 eurot. See jagatakse nii, et komisjoni osa on 4 600 000 000 eurot ja EIP osa on 300 000 000 eurot.

Artikkel 2

Liikmesriikide EAFi osamaks 2018. aastal on 4 800 000 000 eurot. See jagatakse nii, et komisjoni osa on 4 550 000 000 eurot ja EIP osa on 250 000 000 eurot.

Artikkel 3

EAFi osamaksude summad, mille liikmesriigid maksavad komisjonile ja EIP-le 2018. aasta osamaksu esimese osana, on esitatud käesoleva otsuse lisa tabelis.

Need osamaksude maksed võib ühendada osamaksude vähendamisega 200 000 000 euro võrra kaheksandast ja üheksandast EAFist vabanenud rahaliste vahendite arvelt vastavalt iga liikmesriigi edastatud kohandamiskavale.

Artikkel 4

Hinnanguline mittesiduv prognoos 2020. aasta osamaksu suuruse kohta on komisjoni puhul 4 600 000 000 eurot ja EIP puhul 300 000 000 eurot ning 2021. aasta osamaksu kohta komisjoni puhul 4 700 000 000 eurot ja EIP puhul 300 000 000 eurot.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 20. november 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.

(3)  ELT L 58, 3.3.2015, lk 17.

(4)  Nõukogu 15. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2026, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2018. aasta ülemmäära, 2017. aasta osamaksu, 2017. aasta osamaksu esimest osa ning indikatiivset ja mittesiduvat prognoosi aastase osamaksu kohta aastateks 2019–2020 (ELT L 313, 19.11.2016, lk 25).

(5)  Nõukogu 4. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1206, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamakseid, sealhulgas 2017. aasta osamakse teist osa (ELT L 173, 6.7.2017, lk 15).


LISA

LIIKMESRIIGID

Osa 10. EAFis (%)

Osa 11. EAFis (%)

2018. aasta osamaksu 1. osa (eurodes)

Kokku

Komisjon 11. EAF

EIP 10. EAF

BELGIA

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGAARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

TŠEHHI VABARIIK

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

TAANI

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

SAKSAMAA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

EESTI

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IIRIMAA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

KREEKA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

HISPAANIA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

PRANTSUSMAA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

HORVAATIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITAALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

KÜPROS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LÄTI

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LEEDU

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGARI

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

MADALMAAD

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POOLA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMEENIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVEENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVAKKIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

SOOME

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ROOTSI

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

ÜHENDKUNINGRIIK

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EL 28 KOKKU

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/24


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/2172,

20. november 2017,

millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses esimese konkursivooru väljamaksmata tulude kasutuselevõtuga

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7656 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eelkõige selle artikli 10a lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikega 8 on ette nähtud mehhanism, mille abil rahastatakse kaubanduslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine (edaspidi „süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektid“), ning uuenduslikke taastuvenergiatehnoloogia näidisprojekte (edaspidi „taastuvenergia näidisprojektid“), kasutades selleks 300 miljonit ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) saastekvooti, mis on uute osalejate jaoks reserveeritud, kuid eraldamata.

(2)

Komisjon sätestas oma otsuses 2010/670/EL (2) eeskirjad ja kriteeriumid selliste projektide valimiseks ja rakendamiseks ning aluspõhimõtted saastekvootide konverteerimiseks rahalisteks vahenditeks ja tulude haldamiseks.

(3)

2014. aasta keskpaigaks oli esimese ja teise konkursivooru tulemusena eraldatud vahendeid 39 taastuvenergia näidisprojekti ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojekti elluviimiseks 20 ELi liikmesriigis. Siiski selgus, et ebasoodsa majanduskeskkonna tõttu kogu maailmas ja ELis ei olnud esimese konkursivooru tulemusena rahastatud 20 projektist mõne puhul võimalik hankida piisavat omakapitali või kaasata täiendavaid rahastajaid. Seepärast oli otsuse 2010/670/EL artikli 9 kohane lõplik rahastamisotsus 2016. aasta 31. detsembriks tehtud 14 projekti puhul ning esimese konkursivoori tulemusena välja valitud projektidele eraldatud vahenditest on kasutamata vähemalt 436 miljonit eurot.

(4)

Eraldamata vahendeid tuleks kasutada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 8 kindlaks määratud projektide otserahastamiseks. Lisaks, pidades silmas eriti uuenduslike taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide ja süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide eriolukorda, tuleks osa vahenditest eraldada toetustena.

(5)

Et suurendada investeeringuid nendesse ELi energiasektori eriti uuenduslikesse projektidesse, mida komisjoni teatise „Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine“ (3) kohaselt peetakse prioriteediks, tuleks esimese konkursivooru väljamaksmata tulud viivitamata ja esmajärjekorras uuesti kasutusele võtta, kasutades selleks programmi „Horisont 2020“ (4) energia näidisprojektide InnovFini rahastut. Eraldatavate toetustega täiendataks praegust ja tulevast finantstuge, näiteks programmi „Horisont 2020“ alusel antavat toetust.

(6)

Transpordisektoris kõnealustesse uuenduslikesse projektidesse tehtavate investeeringute suurendamiseks tuleks vahendeid eraldada üksnes projektidele, millega edendatakse taastuvenergia uuenduslikku, korratavat ja vajalikus mastaabis rakendamiseks sobivat kasutamist Euroopa ühendamise rahastu (5) transpordisektori võlainstrumenti kasutades.

(7)

Asjakohasest finantsinstrumendist võib taotleda toetust esimese või teise konkursivooru tulemusena rahastamiseks välja valitud projektidele, mille puhul on tehtud lõplikud investeerimisotsused ja mida juba rakendatakse.

(8)

Et suurendada üldsuse teadlikkust asjakohastest finantsinstrumentidest, jätkavad komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp korrapäraselt teemakohaste tehniliste seminaride korraldamist liikmesriikide ning projektide rahastajate jaoks.

(9)

Komisjon teatab kliimamuutuste komiteele piisavalt aegsasti asjaomaste delegeerimislepingute sõlmimisest komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel, eelkõige seoses asjaomaste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, asjakohaste finantsinstrumentide rakendamise (eriti projekti tunnuste väljatöötamise), projektitaotluste hindamise ning uuesti kasutusele võetud tulude kasutamisega, ning võtab asjakohaselt arvesse liikmesriikide seisukohti.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/670/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 2 lisatakse lõige 4:

„4.   Kõiki esimese konkursivooru väljamaksmata tulusid saab kasutada esimeste omataoliste uuenduslike, korratavate ja vajalikus mastaabis demonstreerimiseks valmis süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide ning taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide toetamiseks; selleks kasutatakse Euroopa Investeerimispanga grupi hallatavaid asjakohaseid finantsinstrumente ning eelkõige InnovFini energia näidisprojektide rahastut ja Euroopa ühendamise rahastu transpordisektori võlainstrumenti.

Selliste tulude kasutamise suhtes ei kohaldata eelmist lõiget, artikleid 6 ja 8, artikli 11 lõikeid 1–5, artikli 11 lõike 6 esimest lõiku ning artiklit 13.

Komisjon teatab kliimamuutuste komiteele piisavalt aegsasti asjaomaste delegeerimislepingute sõlmimisest komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel, eelkõige seoses asjaomaste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, asjakohaste finantsinstrumentide rakendamise (eriti projekti tunnuste väljatöötamise), projektitaotluste hindamise ning uuesti kasutusele võetud tulude kasutamisega, ning võtab asjakohaselt arvesse liikmesriikide seisukohti.“

2)

Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõik:

„Komisjon esitab kliimamuutuste komiteele korrapäraselt aruandeid artikli 2 lõikes 4 osutatud tulude kasutamise kohta, sealhulgas eelteavet projektide kavandatava toetamise kohta ja vahendite selle osa kohta, mis eraldatakse toetustena ning projektide geograafilise jaotuse, mastaabi ja tehnoloogilise katvuse kohta, samuti järelteavet projektide elluviimise edenemise, CO2-heite vältimise, finantsvõimenduse, teadlikkuse suurendamise ja saadud kogemuste kohta, kui see on asjakohane.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus 2010/670/EL, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Nõukogu 3. detsembri 2013. aasta otsus 2013/743/EL, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/26


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2173,

20. november 2017,

millega muudetakse otsuse 2008/185/EÜ II lisa seoses kontrollikava heakskiitmisega Aujeszky haiguse likvideerimiseks Lombardia maakonnas Itaalias

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7587 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud liidus sigadega kauplemise eeskirjad. Kõnealuse direktiivi artiklis 9 on sätestatud, et liikmesriik, kellel on Aujeszky haiguse jaoks kohustuslik riiklik kontrolliprogramm, mida kohaldatakse kogu tema territooriumil või selle osas, võib esitada selle programmi komisjonile heakskiitmiseks. Samuti on sellega ette nähtud võimalikud sealiha liidusisese kaubanduse jaoks nõutavad lisatagatised.

(2)

Komisjoni otsuses 2008/185/EÜ (2) on sätestatud lisatagatised seoses sigade viimisega ühest liikmesriigist teise. Kõnealused tagatised on seotud sellega, milline staatus on liikmesriikidel seoses Aujeszky haigusega. Otsuse 2008/185/EÜ II lisas on loetletud liikmesriigid või piirkonnad, kus on rakendatud heakskiidetud riiklik kontrollikava Aujeszky haiguse likvideerimiseks.

(3)

Itaalia on esitanud komisjonile tugidokumendid Lombardia maakonnas Aujeszky haiguse likvideerimise kontrollikava heakskiitmiseks ja kõnealuse maakonna nõuetekohaseks kandmiseks otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu. Esitatud tugidokumentide hindamise põhjal tuleks Lombardia maakond kanda otsuse 2008/185/EÜ II lisa loetellu. Otsuse 2008/185/EÜ II lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2008/185/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/185/EÜ II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977.

(2)  Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsus 2008/185/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19).


LISA

II LISA

Liikmesriigid või piirkonnad, kus on rakendatud heakskiidetud riiklik kontrollikava Aujeszky haiguse likvideerimiseks

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

ES

Hispaania

Kõik piirkonnad

IT

Itaalia

Friuli-Venezia Giulia maakond

Veneto maakond

Lombardia maakond

LT

Leedu

Kõik piirkonnad

PL

Poola

Alam-Sileesia vojevoodkond (województwo dolnośląskie): kõik maakonnad (powiaty);

Kujawy-Pomorze vojevoodkond (województwo kujawsko-pomorskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lublini vojevoodkond (województwo lubelskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lubuszi vojevoodkond (województwo lubuskie): kõik maakonnad (powiaty);

Łódzi vojevoodkond (województwo łódzkie): kõik maakonnad (powiaty);

Väike-Poola vojevoodkond (województwo malopolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Masoovia vojevoodkond (województwo mazowieckie): kõik maakonnad (powiaty);

Opole vojevoodkond (województwo opolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Podkarpacie vojevoodkond (województwo podkarpackie): kõik maakonnad (powiaty);

Podlaasia vojevoodkonna järgmised haldusüksused: Grajewo, Kolno, ja Łomża maakond, Łomża linn, Wysokie Mazowieckie ja Zambrówi maakond;

Pomorze vojevoodkond (województwo pomorskie): kõik maakonnad (powiaty);

Sileesia vojevoodkond (województwo śląskie): kõik maakonnad (powiaty);

Święty Krzyżi vojevoodkond (województwo świętokrzyskie): kõik maakonnad (powiaty);

Warmia-Masuuria vojevoodkond (województwo warmińsko-mazurskie): kõik maakonnad (powiaty);

Suur-Poola vojevoodkond (województwo wielkopolskie): kõik maakonnad (powiaty);

Lääne-Pomorze vojevoodkond (województwo zachodniopomorskie): kõik maakonnad (powiaty).


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2174,

20. november 2017,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa mesilaste ja kimalastega kauplemiseks ette nähtud veterinaarsertifikaadi osas

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7588 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid ning nende impordiks ühendusse), (1) eriti selle artikli 22 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 2. osas on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidis liidusiseseks kauplemiseks elusmesilastega (Apis mellifera) ja -kimalastega (Bombus spp.). Kõnealuses sertifikaadis on esitatud muu hulgas ka väikese tarumardika (Aethina tumida) ja liigi Tropilaelaps lesta (Tropilaelaps spp.) esinemisega seotud loomatervishoiunõuded, mida kohaldatakse nii mesilaste kui ka kimalaste suhtes.

(2)

Kõnealuses veterinaarsertifikaadi näidises esitatud nõuete kohaselt on lubatud vaid mesilaste ja kimalaste liikumine piirkondadest, mille suhtes vähemalt 100 km raadiuses ei ole kehtestatud piiranguid seoses nimetatud haigusetekitajate esinemise kahtluse või kinnitatud esinemisega.

(3)

Itaalia pädevatelt asutustelt saadud teabe põhjal kogemustest, mis on saadud seoses väikese tarumardika esinemisega Itaalia meemesilasperedes sellest ajast alates, kui võeti vastu komisjoni rakendusotsus 2014/909/EL (2) väikese tarumardika leviku ärahoidmiseks Itaalia tabandunud piirkondadest, selgub, et need nõuded ei ole proportsionaalsed tabandunud mesindussektori haldamiseks esinemise avastamisele järgneva pikema perioodi jooksul.

(4)

Eelkõige ei võeta neis nõuetes arvesse seda, et võib olla piirkondi, mis on niisugustele esinemiskolletele küll lähemal kui 100 kilomeetrit, aga siiski väljaspool riiklike õigusaktidega nende ümber loodud kaitsetsoone, ega ole piiratud liidu kaitsemeetmetega ning mis kuuluvad ametlikult kavandatud ja rakendatud aktiivse seire alla kooskõlas Euroopa Liidu mesilaste tervise referentlabori koostatud suunistega mesilaste kahjuri väikese tarumardika seire kohta, (3) mis tagab kindluse, et väikest tarumardikat ei esine.

(5)

Lisaks tuleks nõudeid ajakohastada, võtmaks arvesse asjaolu, et visuaalne vaatlus ja saadetiste kohene ümbritsemine tiheda võrguga saadetise päritolukohas on mesilasemasid ja piiratud arvul saatemesilasi sisaldavate saadetiste puhul äärmiselt tõhus ja tehniliselt teostatav vahend väikese tarumardika levimisvõimaluse vähendamiseks. Seda kinnitab ka 15. detsembril 2015 vastu võetud Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus väikese tarumardika elujõulisuse, leviku ja kohandumise kohta (4).

(6)

Kuna kehtivad nõuded on tarbetult piiravad, on vaja liidusiseseks mesilaste ja kimalastega kauplemiseks ette nähtud veterinaarsertifikaadi näidist muuta, lisades sinna alternatiivse loomatervise nõude mesilasemade saadetiste kohta, millega tunnustatakse pädevate asutuste poolt väikese tarumardika esinemise puudumise kinnitamiseks tehtava aktiivse seire ja tugevdatud riskivähendusmeetmete kombineeritud väärtust liidusisese kaubanduse jaoks.

(7)

Kimalased ei ole liigi Tropilaelaps lestale vastuvõtlikud. Seda kinnitab 27. veebruaril 2013 vastu võetud Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus Aethina tumida ja Tropilaelaps spp. sisenemisriski kohta (5).

(8)

Enamikul juhtudel peetakse kimalasi keskkonnast eraldatud pesades, mille suhtes kohaldatakse kõrgeid bioohutusmeetmeid ja mida pädev asutus regulaarselt jälgib ja mille puhul kontrollitakse haiguste esinemist. Sellistes ettevõtetes, mida on tunnustanud asjaomaste riikide pädevad asutused ja mis on nende asutuste järelevalve all, väikest tarumardikat vastupidiselt välitingimustes elavatele peredele tõenäoliselt ei esine. Pädevatel asutustel on juba praegu võimalik anda kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 206/2010 (6) välja sertifikaat sellistest ettevõtetest saadetavate kimalaste impordiks.

(9)

Seetõttu on asjakohane muuta mesilaste ja kimalastega liidusiseseks kauplemiseks ette nähtud veterinaarsertifikaadi näidist, et lisada alternatiivne loomatervishoiu erinõue kimalaste suhtes, keda peetakse keskkonnast eraldatud pesades.

(10)

Valdav osa kimalaste saadetistest müüakse ja saadetakse üle piiri tolmeldamise eesmärgil ning seepärast ei tohiks sertifikaati välja anda tõuaretuse või rändpidamise jaoks, arvestades, et neid ei tohi kasutada aretustööks ega viia kunagi oma päritolukohta tagasi. Seepärast on asjakohane lisada sertifikaati teise võimalusena selliste loomade sertifitseerimine tootmise eesmärgil.

(11)

Mesilastega kauplemiseks on mitu võimalust, nt mesilasemad piiratud arvul saatemesilastega, terved pered, tuumikpered ja paketid. Selgus saadetiste laadi osas hõlbustaks pädevate asutuste poolt sihtkohas saadetiste ametliku kontrolli jaoks tehtavat riskianalüüsi. Seepärast tuleks sertifikaati lisada täiendavat üksikasjalikku teavet.

(12)

Seetõttu tuleks direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 2. osa vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 2. osa (veterinaarsertifikaat mesilaste ja kimalastega kauplemiseks) muudetakse järgmiselt.

1)

Lahtrisse I.25 lisatakse märkeruut koos järgmise tekstiga: „Tootmine (tolmeldamine)“.

2)

Lahtrisse I.31 lisatakse veerg pealkirjaga „Kauba kirjeldus“, mille all on eraldi ridadel järgmised valikvastused: „mesilasemad, mesilaste paketid, tuumikpered, pered“.

3)

Punkti II.1 alapunkti b lisatakse sõnade „ei esine“ järele:

„või

b)

saadetis koosneb üksnes mesilasemade puuridest, millest igaüks sisaldab ainult üht mesilasema koos kõige rohkem 20 saatemesilasega ja on pärit piirkonnast, millele ei ole vähemalt 100 km raadiuses kehtestatud piiranguid seoses liigi Tropilaelaps lesta (Tropilaelaps spp.) esinemise kahtluse või kinnitatud esinemisega, ning ettevõttest, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

asub vähemalt 30 km kaugusel väikese tarumardika kinnitatud esinemiskollet/-koldeid ümbritseva 20 kilomeetrise raadiusega kaitsetsooni piiridest, ning

asub väljaspool kaitsemeetmetega piiratud tsooni, mille liit on seoses väikese tarumardika esinemisega kehtestanud; ning

asub piirkonnas, kus pädev asutus teeb iga-aastast seiret väikese tarumardika avastamiseks, et tagada väikese tarumardika avastamine usaldatavustasemel vähemalt 95 %, kui vähemalt 2 % mesilatest on nakatunud; ning

pädev asutus kontrollib seda iga kuu ja kontrolli tulemused on negatiivsed, et tagada väikese tarumardika avastamine usaldatavustasemel vähemalt 95 %, kui vähemalt 2 % mesilatest on nakatunud; ning

seal on iga puur või terve saadetis vahetult pärast veterinaarsertifikaatide väljaandmiseks tehtud visuaalset vaatlust kaetud maksimaalselt 2 mm silmaga tiheda võrguga;

või

b)

kimalased on pärit keskkonnast eraldatud pesast, mida on tunnustanud pädevad asutused ja mis on nende asutuste järelevalve all ning mis on väikese tarumardika vaba.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  Komisjoni 12. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/909/EL, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väikese tarumardika esinemise kinnitatud juhtumitega Itaalias (ELT L 359, 16.12.2014, lk 161).

(3)  Viimati muudetud 1. aprillil 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015; 13(12): 4328.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(3): 3128.

(6)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).


22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/31


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2175,

21. november 2017,

millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7835 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/247 (3) võeti vastu pärast H5-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhanguid mitmes liikmesriigis (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) ning asjaomaste liikmesriikide pädeva asutuse poolt kaitse- ja järelevalvetsoonide kehtestamist vastavalt nõukogu direktiivi 2005/94/EÜ (4) artikli 16 lõikele 1.

(2)

Rakendusotsuses (EL) 2017/247 on sätestatud, et asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poolt kooskõlas direktiiviga 2005/94/EÜ kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonid peavad hõlmama vähemalt kõnealuse rakendusotsuse lisas kaitse- või järelevalvetsoonina loetletud piirkondi. Rakendusotsuses (EL) 2017/247 on samuti sätestatud, et direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõike 1 ja artikli 31 kohaselt tuleb kaitse- ja järelevalvetsoonides kohaldatavaid meetmeid jätkata vähemalt nende tsoonide kohta kõnealuse rakendusotsuse lisas kindlaksmääratud kuupäevani.

(3)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2017/247 vastuvõtmist on seda mitu korda muudetud, et võtta arvesse linnugripi epidemioloogilise olukorra muutumist liidus. Eelkõige muudeti rakendusotsust (EL) 2017/247 komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/696, (5) et kehtestada eeskirjad seoses ööpäevaseid tibusid sisaldavate saadetiste lähetamisega rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisas loetletud piirkondadest. Kõnealuses muudatuses võeti arvesse asjaolu, et võrreldes muude linnukasvatussaadustega on ööpäevaste tibude puhul kõrge patogeensusega linnugripi leviku risk väike.

(4)

Rakendusotsust (EL) 2017/247 muudeti seejärel komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/1841, (6) millega tõhustatakse kohaldatavaid tauditõrje meetmeid juhul, kui esineb suurem risk kõrge patogeensusega linnugripi levikuks. Sellest tulenevalt on rakendusotsusega (EL) 2017/247 nüüd ette nähtud pärast kõrge patogeensusega linnugripi puhangut või puhanguid kehtestada liidu tasandil asjaomastes liikmesriikides täiendavad piirangutsoonid, nagu on osutatud direktiivi 2005/94/EÜ artikli 16 lõikes 4, ning nendes tsoonides kohaldatavate piirangute kestus. Rakendusotsuses (EL) 2017/247 on nüüd sätestatud ka eeskirjad täiendavatest piirangutsoonidest teistesse liikmesriikidesse eluskodulindude, ööpäevaste tibude ja haudemunade lähetamiseks teatavatel tingimustel.

(5)

Rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa muudeti seejärel mitu korda peamiselt selleks, et võtta arvesse asjaomaste liikmesriikide poolt direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piiride muudatusi. Rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa muudeti viimati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/2000 (7) pärast seda, kui Itaalia teatas H5N8-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi uutest puhangutest linnukasvatusettevõtetes, mis asuvad kõnealuse liikmesriigi Lombardia maakonnas. Itaalia on komisjonile ühtlasi teatanud, et ta on pärast kõnealuseid taudipuhanguid võtnud direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt nõutavad meetmed, sh kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid nakkusega linnukasvatusettevõtete ümber.

(6)

Pärast rakendusotsusega (EL) 2017/2000 rakendusotsuses (EL) 2017/247 tehtud viimase muudatuse kuupäeva on Bulgaaria teatanud komisjonile H5N8-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi kahest hiljutisest puhangust linnukasvatusettevõtetes, mis asuvad selle liikmesriigi Sliveni ja Yamboli maakonnas. Bulgaaria on ühtlasi komisjonile teatanud, et ta on pärast kõnealuseid hiljutisi taudipuhanguid võtnud direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt nõutavad meetmed, sh kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid kõigi nakkusega linnukasvatusettevõtete ümber.

(7)

Lisaks sellele on Itaalia komisjonile teatanud H5N8-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi uutest puhangutest linnukasvatusettevõtetes, mis asuvad kõnealuse liikmesriigi Lombardia, Piemonte ja Lazio maakonnas. Itaalia on ühtlasi komisjonile teatanud, et ta on pärast kõnealuseid hiljutisi taudipuhanguid võtnud direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt nõutavad meetmed, sh kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid kõigi nakkusega linnukasvatusettevõtete ümber ning laiendanud kehtestatud täiendavaid piirangutsoone.

(8)

Komisjon on läbi vaadanud Bulgaarias ja Itaalias kõrge patogeensusega linnugripi hiljutiste puhangute järel kõnealuste liikmesriikide poolt direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt võetud meetmed ning on leidnud, et kõnealuse kahe liikmesriigi pädevate asutuste kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide piirid on piisaval kaugusel kõigist põllumajandusettevõtetest, kus on kinnitust leidnud H5N8-alatüübi viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi puhangu esinemine. Komisjon on ka läbi vaadanud Itaalias hiljutiste taudipuhangute järel pädeva asutuse poolt kõnealuses liikmesriigis kehtestatud täiendavate piirangutsoonide piirid ning on leidnud, et praegust epidemioloogilist olukorda Itaalias arvesse võttes on kõnealuste täiendavate piirangutsoonide laiendamisega hõlmatud alade ulatus piisav.

(9)

Liidusiseses kaubanduses tarbetute häirete tekkimise ja kolmandates riikides põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamise ärahoidmiseks on vaja koostöös Bulgaaria ja Itaaliaga kiiresti liidu tasandil kirjeldada direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt kõnealuses kahes liikmesriigis kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoone ning Itaalias kehtestatud laiendatud täiendavaid piirangutsoone seoses kõrge patogeensusega linnugripi hiljutiste puhangutega kõnealustes liikmesriikides. Seepärast tuleks rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisas Bulgaariat ja Itaaliat käsitlevaid kandeid ajakohastada, et võtta seoses kõnealuse haigusega arvesse ajakohastatud epidemioloogilist olukorda kõnealustes liikmesriikides. Eelkõige tuleks rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa loeteludesse lisada uued kanded kaitse- ja järelevalvetsoonide kohta Bulgaarias ja Itaalias ning laiendatud täiendavate piirangutsoonide kohta Itaalias, mille suhtes praegu kohaldatakse piiranguid vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ.

(10)

Seepärast tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa, et ajakohastada liidu tasandil piirkondadeks jaotamist ning selleks, et lisada Bulgaarias ja Itaalias pärast hiljutisi kõrge patogeensusega linnugripi puhanguid vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ kõnealustes liikmesriikides kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonid ning Itaalias kehtestatud laiendatud täiendavad piirangutsoonid, ning nendes tsoonides kohaldatavate piirangute kestus.

(11)

Rakendusotsust (EL) 2017/247 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  Komisjoni 9. veebruari 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/247, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 36, 11.2.2017, lk 62).

(4)  Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.1.2006, lk 16).

(5)  Komisjoni 11. aprilli 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/696, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/247, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 101, 13.4.2017, lk 80).

(6)  Komisjoni 10. oktoobri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1841, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/247, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 261, 11.10.2017, lk 26).

(7)  Komisjoni 6. novembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2000, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 289, 8.11.2017, lk 9).


LISA

Rakendusotsuse (EL) 2017/247 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osa muudetakse järgmiselt:

a)

Bulgaariat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik: Bulgaaria

Piirkond:

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017“

b)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik: Itaalia

Piirkond:

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikli 29 lõikega 1

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017“

2)

B osa muudetakse järgmiselt:

a)

Bulgaariat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik: Bulgaaria

Piirkond:

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

Alates 13.11.2017 kuni 21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

Alates 11.11.2017 kuni 20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

Alates 25.11.2017 kuni 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo.

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

Alates 30.11.2017 kuni 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017“

b)

Itaaliat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Liikmesriik: Itaalia

Piirkond:

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas direktiivi 2005/94/EÜ artikliga 31

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

Alates 8.11.2017 kuni 16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

Alates 8.11.2017 kuni 16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

Alates 9.11.2017 kuni 17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

Alates 10.11.2017 kuni 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

Alates 10.11.2017 kuni 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

Alates 16.11.2017 kuni 24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

Alates 13.11.2017 kuni 21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

Alates 16.11.2017 kuni 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

Alates 16.11.2017 kuni 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

Alates 19.11.2017 kuni 27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

Alates 29.11.2017 kuni 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

Alates 29.11.2017 kuni 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

Alates 29.11.2017 kuni 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

Alates 29.11.2017 kuni 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

Alates 27.11.2017 kuni 5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

Alates 28.11.2017 kuni 6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

Alates 29.11.2017 kuni 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

Alates 30.11.2017 kuni 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

Alates 30.11.2017 kuni 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

Alates 1.12.2017 kuni 9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

Alates 5.12.2017 kuni 13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

Alates 2.12.2017 kuni 10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

Alates 3.12.2017 kuni 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

Alates 27.11.2017 kuni 5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

Alates 3.12.2017 kuni 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

Alates 8.12.2017 kuni 16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

Alates 7.12.2017 kuni 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

Alates 6.12.2017 kuni 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

Alates 6.12.2017 kuni 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

Alates 7.12.2017 kuni 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017“

3)

C osas asendatakse Itaaliat käsitlev kanne järgmisega:

„Liikmesriik: Itaalia

Piirkond:

Meetme kohaldamise lõppkuupäev vastavalt artiklile 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)

Municipality of DOSOLO (MN)

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Municipality of GAZZUOLO (MN)

Municipality of GOITO (MN)

Municipality of GONZAGA (MN)

Municipality of GUIDIZZOLO (MN)