ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 230

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
6. september 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1522, 2. juuni 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1523, 25. august 2017, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Limone Costa d'Amalfi (KGT)]

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1524, 5. september 2017, millega lõplike meetmete kohaldamise ajaks tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitleva dumpingu- ja subsiidiumivastase menetlusega

11

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/1525, 4. september 2017, millega muudetakse otsust 2014/256/EL, et pikendada järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri C(2017) 5948 all)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

6.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1522,

2. juuni 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009, (1) eriti selle artikli 11 lõike 1 punkte a, c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiivis 96/8/EÜ (2) on sätestatud ühtlustatud eeskirjad toiduainete kohta, mis on ette nähtud kehakaalu alandamiseks vähendatud energiasisaldusega dieetide korral ja mille kohaldamisala hõlmab määruses (EL) nr 609/2013 määratletud tooteid, mis on kogu päevatoidu asendajatena ette nähtud kehakaalu alandamiseks.

(2)

Määrusega (EL) nr 609/2013 tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/8/EÜ ning kehtestatakse koostise ja teabe üldnõuded eri liiki toidu suhtes, mis on määratletud kui kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja. Selleks et komisjon saaks täita oma kohustust võtta vastu päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete koostise ja teabe nõuded, on asjakohane lähtuda direktiivi 96/8/EÜ sätetest, kuna nende sätetega on rahuldaval viisil tagatud kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajatena turustatavate toodete vaba liikumine ja samal ajal tagatud ka rahvatervise kaitse kõrge tase.

(3)

Kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja on kompleksne toode, mis on spetsiaalselt ette nähtud ülekaalulistele või rasvunud täiskasvanutele, kes kavatsevad kehakaalu vähendada. Üldtunnustatud teadusandmete kohaselt peavad päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted rahuldama ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute päevast toitainete vajadust vähendatud energiasisaldusega dieetide piires.

(4)

Selleks et tagada päevase toidu asendaja ohutus ja sobivus kehakaalu alandamiseks, tuleks sätestada nende üksikasjalikud koostisnõuded, sealhulgas energia- ning makro- ja mikrotoitainete sisalduse nõuded. Need nõuded peaksid põhinema Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) (3) kõnealuses küsimuses esitatud uusimatel teaduslikel soovitustel.

(5)

Selleks et tagada innovatsioon ja tootearendus, peaks olema võimalik lisada päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele vabatahtlikult koostisosi (eelkõige kiudaineid), mis ei ole hõlmatud käesoleva määruse erinõuetega. Kõik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete tootmisel kasutatavad koostisained peaksid sobima toiduks ülekaalulistele või rasvunud tervetele täiskasvanutele ning nende sobivus peab vajaduse korral olema tõendatud asjakohaste uuringutega. Toidukäitlejate kohustus on kõnealust sobivust tõendada ja riiklike pädevate asutuste kohustus on ükshaaval kontrollida, kas sobivus on tõendatud.

(6)

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 nõuetele (4). Selleks et võtta arvesse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete eriomadusi, tuleks kõnealuseid üldeeskirju täiendada ja sätestada erandid, kui see on asjakohane.

(7)

On oluline, et päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitataks toitumisalane teave, millega tagataks selle nõuetekohane kasutamine nii seda toitu tarbivate ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute kui ka tervishoiutöötajate poolt, kes annavad teatavatel juhtudel nõu selle asjakohasuse kohta. Seega peaks toitumisalane teave täielikuma teabe andmiseks sisaldama rohkem andmeid, kui on nõutud määrusega (EL) nr 1169/2011. Lisaks peaks toitumisalase teabe esitamise kohustus olema kohustuslik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, sõltumata pakendi või mahuti suurusest, seega ei tohiks kohaldada määruse (EL) nr 1169/2011 V lisa punktis 18 sätestatud erandit.

(8)

Selleks et anda asjakohast teavet ja lihtsustada toodete võrdlemist, tuleks päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalane teave väljendada nii portsjoni ja/või tarbimisühiku kui ka kogu päevaratsiooni kohta. Lisaks peaks selline teave kirjeldama toodet, mis on kasutusvalmis pärast selle töötlemist vastavalt tootja juhistele.

(9)

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikes 2 on esitatud loetelu mõningatest toitainetest, mille sisalduse võib vabatahtlikult esitada toidu kohta esitatavas toitumisalases teabes. Määruse (EL) nr 609/2013 lisas on loetletud mitu ainet, mida võib lisada päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele, mis ei ole hõlmatud määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikega 2. Õiguskindluse tagamiseks tuleks selgelt sätestada, et päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes võib esitada andmeid selliste ainete sisalduse kohta. Peale selle võiks üksikasjalikum teave süsivesiku- ja rasvasisalduse kohta teatavatel juhtudel olla kasulik tarbijatele ja tervishoiutöötajale. Seepärast tuleks toidukäitlejatel lubada vabatahtlikult sellist teavet esitada.

(10)

Ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute toitumisvajadused võib erineda üldelanikkonna toitumisvajadusest. Lisaks on kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja selline toit, millega asendatakse kogu päevaratsioon. Nimetatud põhjustel oleks tarbijatele eksitav, kui päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes väljendataks energiasisaldus ja toitainete kogus protsendina päevastest võrdluskogustest, nagu see on sätestatud määruses (EL) nr 1169/2011 üldelanikkonna puhul, ning seda ei tohiks seepärast lubada.

(11)

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul võib märge „väga väikse“ või „väikse“ kalorisisalduse kohta anda tarbijatele kasulikku teavet. Seetõttu on asjakohane sätestada selliste vabatahtlike avalduste tegemise eeskirjad.

(12)

Toitumis- ja tervisealased väited on müügiedendusvahendid, mida toidukäitlejad kasutavad vabatahtlikult kaubanduslikus teabevahetuses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetega (5). Arvestades päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete erilist tähtsust neid tarbivate inimeste toitumisele, ei tohiks lubada nende kohta toitumis- ja tervisealaste väidete esitamist. Võttes siiski arvesse, et teave päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kiudainesisaldusest võib olla tarbijatele kasulik, tuleks sätestada, et toitumisalaseid väiteid kiudainete lisamise kohta on lubatud esitada teatavatel tingimustel.

(13)

Direktiiv 96/8/EÜ kohaselt tuleb päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele lisada kiudaineid. Teaduslike tõendite puudumise tõttu ei olnud toiduohutusametil oma hiljutises arvamuses sellega seoses võimalik määrata kiudainete minimaalset sisaldust. Seepärast on asjakohane, et päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele lisataks vähemalt direktiivi 96/8/EÜ alusel nõutav kiudainete kogus.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (6) artikli 17 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama toidualased õigusnormid ning jälgima ja kontrollima, et toidu- ja söödakäitlejad täidaksid õigusnormide nõudeid kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Seoses sellega ning et lihtsustada kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate tõhusat ametlikku kontrollimist, peaksid kõnealust toitu turule laskvad toidukäitlejad esitama riiklikele pädevatele asutustele kasutatava märgistuse näidise ja kogu asjakohase teabe, mida peetakse vajalikuks käesoleva määruse nõuete järgimise tõendamiseks, kui liikmesriigis ei kohaldata teistsugust tõhusat seiresüsteemi.

(15)

Et toidukäitlejatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega, mis võib hõlmata asjaomaste toodete tootmisprotsessi kohandamist uute tehniliste nõuetele vastavaks, tuleks käesolevat määrust kohaldada viie aasta möödumisel selle jõustumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate suhtes järgmised konkreetsed nõuded:

a)

koostisnõuded;

b)

märgistamis-, esitlemis- ja reklaaminõuded;

c)

toote turulelaskmisest teavitamise nõuded.

Artikkel 2

Turulelaskmine

1.   Toote nimetus, mille all määruse (EL) nr 609/2013 artikli 2 lõike 2 punktiga h hõlmatud toitu müüakse, on „kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja“.

2.   Päevatoitu asendavaid kehakaalu alandavaid tooteid võib turule lasta üksnes juhul, kui need vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 3

Koostisnõuded

1.   Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad vastama I lisas koostise kohta sätestatud nõuetele, võttes arvesse II lisas esitatud spetsifikatsioone.

2.   I lisas kehtestatud koostisnõudeid kohaldatakse kasutusvalmis toidu suhtes, mida turustatakse sellisena või mis tuleb tootja juhendi kohaselt valmistada.

3.   Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted võivad sisaldada muid koostisosi kui I lisas loetletud aineid üksnes juhul, kui nende sobivus on tõendatud üldiselt tunnustatud teaduslike andmete alusel.

Artikkel 4

Toiduteabe erinõuded

1.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 9 lõikes 1 loetletud kohustuslikele andmetele esitatakse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta järgmised kohustuslikud andmed:

a)

märge selle kohta, et toode on ette nähtud üksnes tervetele ülekaalulistele või rasvunud täiskasvanutele, kes kavatsevad kehakaalu vähendada;

b)

märge selle kohta, et toodet ei tohiks kasutata rasedate või imetavate naiste, noorukite või mingi haiguseisundiga inimeste puhul ilma tervishoiutöötajaga konsulteerimata;

c)

märge piisava päevase vedelikukoguse tarbimise tähtsusest;

d)

märge selle kohta, et toode tagab kasutusjuhendi kohase kasutamise korral kõikide asendamatute toitainete piisava päevakoguse;

e)

märge selle kohta, et toodet ei tohiks ülekaalulised või rasvunud terved täiskasvanud ilma tervishoiutöötajaga konsulteerimata tarbida rohkem kui kaheksa nädalat korraga või korduva kasutuse korral sellest lühemate ajavahemike jooksul;

f)

asjakohase valmistamise juhend ning märge selle juhendi järgimise olulisuse kohta;

g)

märge, et tootel võib olla lahtistav toime, kui sellest saab tootja juhendi kohaselt tarvitatuna päevase annuse kohta üle 20 g polüoole;

h)

kui tootele ei ole lisatud kiudaineid, märge selle kohta, et tuleb konsulteerida tervishoiutöötajaga toote kiudainetega täiendamise võimaluse osas.

2.   Pakendil või selle külge kinnitatud märgisel esitatakse lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed sellisel viisil, mis vastab määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 13 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

3.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete märgistus, esitlus ja reklaam ei tohi viidata nende kasutamisest tulenevale kehakaalu vähenemise kiirusele või suurusele.

Artikkel 5

Toitumisalase teabe erinõuded

1.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikes 1 osutatud teabele sisaldab päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatav kohustuslik toitumisalane teave iga käesoleva määruse I lisas nimetatud mineraalaine ja vitamiini kogust tootes.

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul sisaldab kohustuslik toitumisalane teave neis sisalduva koliini kogust ja kiudainete kogust, kui neid on lisatud.

2.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõike 2 punktides a–e osutatud teabele võib päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatavat kohustuslikku toitumisalast teavet täiendada järgmise teabega:

a)

süsivesikute ja rasva koostisosade kogused;

b)

määruse (EL) nr 609/2013 lisas loetletud iga aine kogus, kui selle esitamine ei ole hõlmatud käesoleva artikli lõikega 1;

c)

tootele artikli 3 lõike 3 alusel tootele lisatud iga aine kogus.

3.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikest 3 ei korrata päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta kohustuslikus toitumisalases teabes sisalduvat teavet toote märgistusel.

4.   Olenemata pakendi või mahuti suurima külje mõõtmetest on toitumisalase teabe esitamine on kõikide päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul kohustuslik.

5.   Kõik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes esitatud toitained peavad vastama määruse (EL) nr 1169/2011 artiklite 31–35 nõuetele.

6.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 31 lõikest 3, artikli 32 lõikest 2 ja artikli 33 lõikest 1 väljendatakse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldus ja toitainete kogus tootja juhendi kohaselt valmistatud kasutusvalmis toidu puhul nii päevaratsiooni kui ka portsjoni ja/või tarbimisühiku kohta. Vajaduse korral võib lisaks anda teavet müügivalmis toidu 100 g või 100 ml kohta.

7.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 32 lõigetest 3 ja 4 ei väljendata päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldust ja toitainete kogust protsendina kõnealuse määruse XIII lisas sätestatud võrdluskogustest.

8.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatavad andmed, mida ei ole loetletud määruse (EL) nr 1169/2011 XV lisas, märgitakse pärast kõnealuse lisa kõige asjakohasemat kannet, mille alla need kuuluvad või mille osa need on.

Määruse (EL) nr 1169/2011 XV lisas loetlemata andmed, mis ei kuulu ühegi kõnealuse lisa kande alla ega ole osa ühestki selle lisa kandest, märgitakse toitumisalases teabes pärast kõnealuse lisa kohast viimast kannet.

Naatriumikogus tuleb märkida koos muude mineraalainetega ning seda võib korrata soolasisalduse kõrval järgmiselt: „Soola: X g (millest naatriumi: Y mg)“.

9.   Märget „väga väikese kalorsusega dieettoit“ võib kasutada päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, tingimusel et toote energiasisaldus on väiksem kui 3 360 kJ/päev (800 kcal päevas).

10.   Märget „väikese kalorsusega dieettoit“ võib kasutada päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, tingimusel et toote energiasisaldus on 3 360 kJ/päev (800 kcal päevas) ja 5 040 kJ/päev (1 200 kcal päevas).

Artikkel 6

Toitumis- ja tervisealased väited

1.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta ei esitata toitumis- ega tervisealaseid väiteid.

2.   Erandina lõikest 1 võib päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul kasutada toitumisalast väidet „lisatud kiudained“, tingimusel et toodete kiudainesisaldus ei ole alla 10 g.

Artikkel 7

Teavitamine

Toidukäitleja teatab päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toote turulelaskmisel selle märgistusel esitatud teabe kõigi nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus asjaomast toodet turustatakse, saates neile toote märgistuse näidise, ning kogu muu teabe, mida pädev asutus võib põhjendatult taotleda, et kontrollida käesoleva määruse nõuete järgimist, välja arvatud juhul, kui liikmesriik vabastab toidukäitleja kõnealusest kohustusest sellise riikliku korra raames, millega tagatakse asjaomase toote tõhus ametlik seire.

Artikkel 8

Direktiiv 96/8/EÜ

Muude õigusaktide viiteid direktiivile 96/8/EÜ tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 26. september 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 35.

(2)  Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta (EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22).

(3)  EFSA NDA Panel (EFSA dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjon), 2015. „Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control“ (Teaduslik arvamus kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise kohta), EFSA Journal 2015;13(1): 3957 ja EFSA NDA Panel (EFSA dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjon), 2016. „Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline“ (Teaduslik arvamus koliini toitumisalaste võrdlusväärtuste kohta), EFSA Journal 2016; 14(8): 4484.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


I LISA

Artikli 3 kohased koostisnõuded

1.   ENERGIA

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldus ei tohi päevaratsiooni kohta olla alla 2 510 kJ (600 kcal) ega ületada 5 020 kJ (1 200 kcal).

2.   VALK

2.1.   Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva valgu kogus ei tohi päevaratsiooni kohta olla alla 75 g ega ületada 105 g.

2.2.   Punkti 2.1 tähenduses käsitatakse mõistet „valk“ vastavalt II lisale valguna, mille puhul asendamatute aminohapete sisalduse ja nende tegeliku vajaduse alusel tehtud valgu kvaliteedi hindamise tulemus (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) on etalonvalguga võrreldes 1,0.

2.3.   Aminohapete lisamine päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele on lubatud üksnes valkude toiteväärtuse parandamiseks ning ainult selleks vajalikes kogustes.

3.   KOLIIN

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva koliini kogus ei tohi olla alla 400 mg päevaratsiooni kohta.

4.   LIPIIDID

4.1.   Linoolhape

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva linoolhappe kogus ei tohi olla alla 11 g päevaratsiooni kohta.

4.2.   ALFA-linoleenhape

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva alfa-linoleenhappe koguse ei tohi olla alla 1,4 g päevaratsiooni kohta.

5.   SÜSIVESIKUD

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduvate süsivesikute kogus ei tohi olla alla 30 g päevaratsiooni kohta.

6.   VITAMIINID JA MINERAALAINED

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad tagama vähemalt päevaratsiooniks ettenähtud ning tabelis 1 esitatud kogused.

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted ei tohi päevaratsiooni kohta sisaldada üle 250 mg magneesiumi.

Tabel 1

Vitamiin A

(μg RE (1))

700

Vitamiin D

(μg)

10

Vitamiin E (2)

(mg)

10

Vitamiin C

(mg)

110

Vitamiin K

(μg)

70

Tiamiin

(mg)

0,8

Riboflaviin

(mg)

1,6

Niatsiin

(mg-NE (3))

17

Vitamiin B6

(mg)

1,6

Foolhape

(μg-DFE (4))

330

Vitamiin B12

(μg)

3

Biotiin

(μg)

40

Pantoteenhape

(mg)

5

Kaltsium

(mg)

950

Fosfor

(mg)

730

Kaalium

(g)

3,1

Raud

(mg)

9

Tsink

(mg)

9,4

Vask

(mg)

1,1

Jood

(μg)

150

Molübdeen

(μg)

65

Seleen

(μg)

70

Naatrium

(mg)

575

Magneesium

(mg)

150

Mangaan

(mg)

3

Kloriid

(mg)

830


(1)  Retinooli ekvivalendid

(2)  RRR-α-tokoferooli vitamiin E aktiivsus

(3)  Niatsiini ekvivalendid

(4)  Toidust saadava folaadi ekvivalent (DFE): 1 μg DFE = 1 μg toidust saadavat folaati = 0,6 μg päevatoitu asendavast kehakaalu alandamise tootest saadavat foolhapet.


II LISA

Aminohapete sisalduse nõuded  (1)

 

g/100 g valku

Tsüstiin + metioniin

2,2

Histidiin

1,5

Isoleutsiin

3,0

Leutsiin

5,9

Lüsiin

4,5

Fenüülalaniin + türosiin

3,8

Treoniin

2,3

Trüptofaan

0,6

Valiin

3,9


(1)  World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations/United Nations University, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. WHO Technical Report Series, nr 935, 284 pp.


6.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1523,

25. august 2017,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Limone Costa d'Amalfi (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Itaalia taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 1356/2001 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Limone Costa d'Amalfi“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Limone Costa d'Amalfi“ (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. august 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Christos STYLIANIDES


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. juuli 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1356/2001, millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 2400/96 (teatavate nimede kandmise kohta kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registrisse, mis on ette nähtud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kaitse kohta) lisa (EÜT L 182, 5.7.2001, lk 25).

(3)  ELT C 137, 29.4.2017, lk 4.


6.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1524,

5. september 2017,

millega lõplike meetmete kohaldamise ajaks tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitleva dumpingu- ja subsiidiumivastase menetlusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut (edaspidi „ELi toimimise leping“),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2) (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, (3) ning eelkõige selle artiklit 3,

võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/367, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, (4) ning eelkõige selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks, (5) ning eelkõige selle artiklit 2,

võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/366, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise uurimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 19 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud, (6) ning eelkõige selle artiklit 2,

pärast liikmesriikide teavitamist

ning arvestades järgmist:

A.   HINNAKOHUSTUS JA MUUD KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EL) nr 513/2013 (7) kehtestas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) ajutise dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite (edaspidi „moodulid“) ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) Euroopa Liitu (edaspidi „liit“) suunatud impordi suhtes.

(2)

Eksportivate tootjate rühm volitas Hiina masinate ja elektroonikatoodete impordi ja ekspordi kaubanduskoda (edaspidi „CCCME“) pakkuma komisjonile eksportivate tootjate nimel hinnakohustust, mida kaubanduskoda ka tegi. Hinnakohustuse tingimustest selgub, et see seisneb iga eksportiva tootja jaoks eraldi hinnakohustuses, mida koordineerib praktilistel põhjustel CCCME.

(3)

Otsusega 2013/423/EL (8) kiitis komisjon selle hinnakohustuse heaks ajutise dumpinguvastase tollimaksu osas. Määrusega (EL) nr 748/2013 (9) muutis komisjon määrust (EL) nr 513/2013, et teha hinnakohustuse heakskiitmisest tulenevad vajalikud tehnilised muudatused seoses ajutise dumpinguvastase tollimaksuga.

(4)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu HRVst pärinevate või sealt saadetud moodulite ja elementide (edaspidi „vaatlusalused tooted“) liitu suunatud impordi suhtes. Rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestas nõukogu ka lõpliku tasakaalustava tollimaksu vaatlusaluste toodete liitu suunatud impordi suhtes.

(5)

Pärast seda, kui eksportivate tootjate rühm (edaspidi „eksportivad tootjad“) ning CCCME olid esitanud teatise hinnakohustuse muudetud versiooni kohta, kinnitas komisjon rakendusotsusega 2013/707/EL, (10) et muudetud hinnakohustus (edaspidi „hinnakohustus“) on lõplike meetmete kohaldamise ajaks heaks kiidetud. Kõnealuse otsuse lisas on loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustus heaks kiideti, sealhulgas:

a)

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, TARICi lisakood B799 (edaspidi „AE Solar“);

b)

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, TARICi lisakood B890 (edaspidi „Wuxi Saijing“).

(6)

Rakendusotsusega 2014/657/EL (11) kiitis komisjon heaks eksportivate tootjate ja CCCME ettepaneku selgituste kohta seoses hinnakohustuste rakendamisega HRVst pärit või sealt saadetud vaatlusaluste toodete, nimelt eksportivad tootjate toodetud moodulite ja elementide suhtes, mis kuuluvad CN-koodide ex 8541 40 90 alla (TARICi koodid 8541409021, 8541409029, 8541409031 ja 8541409039) (edaspidi „hõlmatud toode“). Põhjenduses 4 osutatud dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse ning hinnakohustust nimetatakse edaspidi koos „meetmeteks“.

(7)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/866 (12) tühistas komisjon kolme eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(8)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/1403 (13) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(9)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/2018 (14) tühistas komisjon kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(10)

Komisjon algatas Euroopa Liidu Teatajas5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega (15) dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(11)

Komisjon algatas Euroopa Liidu Teatajas5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega (16) tasakaalustavate meetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(12)

Samuti algatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega (17) dumpinguvastaste meetmete ja tasakaalustavate meetmete osalise vahepealse läbivaatamise.

(13)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/115 (18) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(14)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/185 (19) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist saadetud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte.

(15)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/184 (20) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist saadetud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte.

(16)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1045 (21) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(17)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1382 (22) tühistas komisjon veel viie eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(18)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1402 (23) tühistas komisjon veel kolme eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(19)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1998 (24) tühistas komisjon veel viie eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(20)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/2146 (25) tühistas komisjon veel kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(21)

Pärast põhjendustes 10–12 osutatud aegumise läbivaatamist ja osalist vahepealset läbivaatamist jättis komisjon meetmed jõusse rakendusmäärustega (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367.

(22)

Samuti algatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas3. märtsil 2017 avaldatud algatamisteatega (26) meetmete vormi käsitleva osalise vahepealse läbivaatamise.

(23)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/454 (27) tühistas komisjon nelja eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(24)

Rakendusotsusega (EL) 2017/615 (28) kiitis komisjon heaks eksportivate tootjate rühma ja CCCME ettepaneku hinnakohustuste rakendamise kohta.

(25)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/941 (29) tühistas komisjon kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(26)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/1408 (30) tühistas komisjon veel kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

(27)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/1497 (31) tühistas komisjon ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu.

B.   HINNAKOHUSTUSE TINGIMUSED

(28)

Eksportivad tootjad nõustusid muu hulgas mitte müüma hõlmatud toodet esimesele sõltumatule liidu kliendile hinnakohustuses kehtestatud teatavast minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga, võttes arvesse hinnakohustuses kehtestatud ELi suunduva vastava impordi aastast kogutaset (edaspidi „aastane impordikogus“). Minimaalne impordihind määratakse kindlaks raha ekvivalendi alusel. Kui maksetingimused sellest erinevad, tehakse minimaalse impordihinna järgimise võrdlusel mahaarvamine arve väärtusest.

(29)

Eksportivad tootjad nõustusid müüma hõlmatud toodet ainult otsemüügi teel. Hinnakohustuse puhul on otsemüük määratletud müügina kas esimesele sõltumatule kliendile liidus või hinnakohustuses loetletud seotud isikule liidus.

(30)

Hinnakohustuses on loetletud see, mida peetakse hinnakohustuse rikkumiseks, kuigi see loetelu ei ole täielik. Loetelu kohaselt kohustuvad eksportivad tootjad mitte sõlmima klientidega kompenseerivaid kokkuleppeid ning mitte osalema kaubandussüsteemis, millega kaasneb kõrvalehoidmise oht. Kõnealune loetelu hõlmab ka liitu suunatud kaudset müüki hinnakohustuses mitteloetletud äriühingutelt. Lisaks sellele loetakse rikkumiseks eksitava kirjelduse esitamine moodulite omaduste kohta.

(31)

Hinnakohustusega kohustatakse eksportivaid tootjaid esitama komisjonile kord kvartalis üksikasjalikku teavet kogu nende liitu suunatud eksportmüügi ja liidus toimuva edasimüügi kohta („kvartaliaruanded“). Sellistes kvartaliaruannetes esitatud andmed peavad olema täielikud ja õiged ning teatatud tehingud peavad täielikult vastama hinnakohustuse tingimustele. Aruande esitamine liidus toimuva edasimüügi kohta kujutab endast konkreetset kohustust juhul, kui hinnakohustusega hõlmatud toode müüakse esimesele sõltumatule kliendile seotud importija kaudu. Üksnes need aruanded võimaldavad komisjonil kontrollida, kas hind, millega seotud importija toote esimesele sõltumatule kliendile edasi müüb, on kooskõlas minimaalse impordihinnaga.

(32)

Eksportiv tootja vastutab hinnakohustuses loetletud või loetlemata seotud isikute mis tahes rikkumiste eest.

(33)

Eksportiv tootja on võtnud ka kohustuse konsulteerida komisjoniga kõigi tehniliste või muud laadi raskuste või küsimuste puhul, mis võivad tekkida hinnakohustuse täitmise ajal.

C.   JÄRELEVALVE EKSPORTIVATE TOOTJATE ÜLE

(34)

Hinnakohustuse täitmise kontrollimise käigus kontrollis komisjon AE Solari ja Wuxi Saijingi esitatud teavet, mis on hinnakohustuse täitmise seisukohast asjakohane. Samuti hindas komisjon äriühingu AE Solar struktuuri kohta üldkasutatavat teavet.

(35)

Dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõike 9 ja artikli 14 lõike 7 kohaselt ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõike 9 ja artikli 24 lõike 7 kohaselt palus komisjon abi ja sai tõendusmaterjali ühe liikmesriigi tolliasutuselt.

(36)

Põhjendustes 37–42 käsitletakse äriühingute AE Solari ja Wuxi Saijingi kohta kindlakstehtud probleeme, mille tõttu peab komisjon kõnealusele kahele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu tühistama.

D.   HINNAKOHUSTUSE HEAKSKIIDU TÜHISTAMISE PÕHJUSED

a)   AE Solar

(37)

AE Solar teatas oma kvartaliaruannetes mitmest hõlmatud toote müügitehingust liidus asuvale väidetavalt sõltumatule importijale ja esitas kinnitusarved. Komisjonile kättesaadava teabe põhjal oli eespool nimetatud tehingutesse kaasatud importija seotud äriühinguga AE Solar. Liidus asuva väidetavalt sõltumatu importija nimi on peaaegu samasugune AE Solari nimega ning neil on samasugune veebiaadressi struktuur ja ühesugune logo. Lisaks viitab väidetavalt sõltumatu importija veebileht tema tootmiskohale Aasias. AE Solari müügijuhi veebikontakt viib automaatselt liidus asuva väidetavalt sõltumatu importija veebisaidile, millest võib oletada, et see osapool on seotud ettevõtjaga AE Solar komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (32) (liidu tolliseadustiku rakendusakt) artikli 127 lõike 1 punkti a tähenduses. Lisaks kasutas AE Solar oma kvartaliaruannetes ülalnimetatud väidetavalt sõltumatule importijale antud kliendinumbrit müügi esitamisel teisele liidus asuvale kliendile, mille tõttu on kahtluse all aruannete õigsus, millele osutatakse põhjenduses 30. Lisaks nähtub avalikult kättesaadavast teabest, et viimati nimetatud klient liidus on samuti AE Solariga seotud osapool. Kõnealuse liidus asuva kliendi müügikontakti nimi on identne AE Solari müügijuhiga, seega on see klient seotud AE Solariga liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 127 lõike 1 punkti a tähenduses. Kuna ükski kõnealustest importijatest ei ole hinnakohustuses loetletud seotud isikuna, rikkus äriühing AE Solar põhjendustes 28–30 kirjeldatud hinnakohustuse tingimusi.

(38)

Komisjonile ei ole teatatud ühestki seotud importijate sooritatud edasimüügist. Seega on AE Solar rikkunud ka põhjendustes 31 ja 32 kirjeldatud hinnakohustuse tingimusi.

b)   Wuxi Saijing

(39)

Tolliasutuselt saadud tõendusmaterjalist ilmneb, et Wuxi Saijing on loonud ühe sõltumatu importijaga kaubandussüsteemi, et pärast hinnakohustuse jõustumist müüa päikesemooduleid minimaalsest impordihinnast odavamalt. Wuxi Saijing väljastas sellele kliendile kinnitusarveid, mis olid kooskõlas minimaalse impordihinnaga, ning mille järgi klient maksis selliste tehingute eest alguses Wuxi Saijingile nimiväärtuse.

(40)

Wuxi Saijing ja tema sõltumatu klient, kelle osutatakse põhjenduses 39, pidasid aga veel teist müügiarvestust, millega jälgiti nimiväärtusega kinnitusarvete ja tegeliku müügihinna vahet, mille järgi oli müügihind süsteemselt minimaalsest impordihinnast madalam. Wuxi Saijing hüvitas oma sõltumatule kliendile nimiväärtuse ja tegeliku müügihinna vahe eraisikute arvete alusel tehtud maksetega. Selline süsteem kujutab endast põhjendustes 28 ja 30 osutatud hinnakohustuse tingimuste rikkumist.

(41)

Wuxi Saijing on rikkunud ka põhjenduses 31 kirjeldatud aruandluskohustust, kuna ta ei ole teatanud oma sõltumatule kliendile tehtud eelistest, mida eespool on kirjeldatud.

(42)

Tolliasutuselt saadud tõenditest ilmneb, et Wuxi Saijing väljastas mitu kinnitusarvet moodulite kohta, millele on lisatud võimsust optimeerivad muundajad. Selliseid tooteid klassifitseeritakse CN-koodi ex 8501 31 00 alla, ning need ei ole hinnakohustusega hõlmatud. Wuxi Saijing deklareeris neid tooteid päikesepaneelidena, mis kuuluvad CN-koodi ex 8541 40 90 alla, ja ta oli saanud nende toodete jaoks ekspordikohustuse tõendid. Selline toimimine kujutab endast samuti põhjenduses 30 kirjeldatud kohustuse rikkumist, sest toote omadusi on kirjeldatud eksitavalt.

E.   KINNITUSARVETE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

(43)

AE Solari tehtud kaudsed müügitehingud on seotud järgmiste kinnitusarvetega:

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

AE-20150703-AE

20.7.2015

AE-20151026-AE

14.11.2015

PRAF02316001-1

31.3.2016

AE-20160513-AE

1.6.2016

AE-20160530-AE

15.6.2016

PRAF02316001-2

22.4.2016

AE2017051002

15.5.2017

(44)

Wuxi Saijingi müügitehingutega põhjenduses 39 osutatud sõltumatule kliendile on seotud järgmised kinnitusarved:

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

PI-EC130821KR

21.8.2013

PI-EC130924KR

24.9.2013

PI-EC130909KR-1

9.9.2013

PI-EC130909KR-2

9.9.2013

PI-EC130930KR

24.10.2013

PI-EC131008KR

4.11.2013

PI-EC140222KR

4.3.2014

PI-EC140114KR

22.1.2014

PI-EC140207KR

4.3.2014

PI-EC140513KR

18.6.2014

PI-EC140416KR

24.4.2014

PI-EC140919KR

23.9.2014

PI-EC140623KR

8.7.2014

PI-EC140821KR

8.9.2014

PI-EC140714KR

23.7.2014

PI-EC140804KR

25.8.2014

PI-EC140919KR-M

30.10.2014

PI-EC140925KR

11.10.2014

PI-EC150319KR-1

24.3.2015

PI-EC150113KR-55

30.1.2015

PI-EC150326KR

26.3.2015

PI-EC150319KR-2R

24.3.2015

PI-EC150109KR

16.1.2015

PI-EC150113KR-57

16.3.2015

PI-EC150429KR-1

2.6.2015

PI-EC150429KR-2

2.6.2015

PI-EC150113KR-57R

26.5.2015

PI-EC150617KR

7.8.2015

PI-EC15813KR

6.9.2015

PI-EC150907KR

11.11.2015

PI-EC15831KR

12.10.2015

PI-EC151013KR

11.11.2015

PI-EC150906KR

1.11.2015

PI-EC150918KR

11.11.2015

PI-EC150930KR

1.11.2015

PI-EC151025KR

23.12.2015

PI-EC160113KR

28.1.2016

PI-EC151224KR4

18.1.2016

PI-EC160111KR

16.2.2016

PI-EC160112KR

16.2.2016

PI-EC151224KR3

18.1.2016

PI-EC151224KR2

13.1.2016

PI-EC160115KR

28.1.2016

PI-EC160114KR

16.2.2016

PI-EC160202KR

28.3.2016

PI-EC151224KR1

13.1.2016

PI-EC160316KR-R

12.4.2016

PI-EC160320KR

27.4.2016

PI-EC160317KR-R

14.4.2016

PI-EC160401KR2

12.5.2016

PI-EC160408KR-R

4.5.2016

PI-EC160318KR-R

22.4.2016

PI-EC160401KR1

12.5.2016

PI-EC160407KR-R

4.5.2016

PI-EC160409KR

31.5.2016

PI-EC160410KR

7.6.2016

PI-EC160319KR

25.4.2016

PI-EC160428KR-1

18.7.2016

(45)

Seetõttu tunnistatakse kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punktiga b ning rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punktiga b kõnealused arved kehtetuks. Kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiidu tühistamise jõustumisel tuleks riiklikel tolliasutustel nõuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (33) artikli 105 lõigete 3–6 alusel sisse vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tekkinud tollivõlg. Sellest teavitatakse tollimaksude sissenõudmise eest vastutavaid riiklikke tolliasutusi.

(46)

Sellega seoses tuletab komisjon meelde, et vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 1 punktile b, mida tõlgendatakse koos selle III lisa punktiga 7, vastavalt rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 1 punktile b, mida tõlgendatakse koos selle III lisa punktiga 7, ning vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 1 punktile b, mida tõlgendatakse koos selle 2. lisa punktiga 7, ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punktile b, mida tõlgendatakse koos selle 2. lisa punktiga 7, on import tollimaksuvaba üksnes siis, kui arvele on märgitud hõlmatud toote hind ja võimalikud mahahindlused. Kui need tingimused ei ole täidetud, kuuluvad tollimaksud maksmisele isegi siis, kui komisjon ei ole kauba faktuurarvet kehtetuks tunnistanud.

F.   KOGU HINNAKOHUSTUSE TÄIDETAVUSE HINDAMINE

(47)

Hinnakohustuses on sätestatud, et ühe eksportiva tootja toime pandud rikkumine ei tähenda automaatselt kõigi eksportivate tootjate hinnakohustusele antud heakskiidu tühistamist. Sellisel juhul peaks komisjon hindama vaadeldava rikkumise mõju hinnakohustuse täidetavusele, võttes arvesse selle mõju kõigile eksportivatele tootjatele ja CCCME-le.

(48)

Komisjon hindas vastavalt äriühingute AE Solar ja Wuxi Saijing rikkumiste mõju hinnakohustuse täidetavusele, võttes arvesse selle mõju kõigile eksportivatele tootjatele ja CCCME-le.

(49)

Nende rikkumiste eest vastutavad ainuisikuliselt kõnealused eksportivad tootjad; järelevalve ei ole avastanud süsteemseid rikkumisi, mida oleks toime pannud suurem hulk eksportivaid tootjaid või CCCME.

(50)

Seepärast leidis komisjon, et see ei mõjuta hinnakohustuse üldist toimimist ning ei ole põhjust tühistada kõigi eksportivate tootjate ja CCCME hinnakohustuse heakskiitu.

G.   KIRJALIKUD ESILDISED JA ÄRAKUULAMINE

(51)

Huvitatud isikutele anti võimalus saada ära kuulatud ja esitada oma märkused vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9. Mõlemad eksportivad tootjad ja kaks importijat esitasid märkusi.

(52)

AE Solari puhul kinnitas väidetavalt sõltumatu liidus asuv importija seost äriühingute vahel, kuid ta väitis, et ei olnud kunagi müünud mooduleid või elemente minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga esimesele sõltumatule kliendile liidus. Komisjon on arvamusel, et äriühingute vaheline seos on iseenesest hinnakohustuse rikkumine ning, et kõnealusele importijale esitatud kaudse müügiga seotud arved ei olnud koostatud ega neid ei olnud aruandes esitatud kooskõlas hinnakohustusega. Seega lükkab komisjon kõnealuse argumendi tagasi. Lisaks märgib komisjon, et AE Solari esitatud arved ei tõenda, et eespool nimetatud tehingute puhul järgiti minimaalset hinnakohustust, kuna edasimüügi arvetel kajastuvad nii päikesepaneelid kui ka muud tooted.

(53)

Wuxi Saijing väitis, et ta ei ole liidus asuvale sõltumatule importijale hüvitist maksnud ja esitas selle kohta audiitori koostatud vastava üldise avalduse. Komisjon ei saa seda üldist avaldust vastu võtta, kuna see ei tõenda hüvitise mittemaksmist sõltumatule importijale, eelkõige ei võimalda avaldus tagasi lükata komisjoni poolt Wuxi Saijingile avaldatud väiteid ja tõendeid hüvitise kohta. Seega lükkab komisjon kõnealuse väite tagasi.

(54)

Nii Wuxi Saijing kui ka liidus asuv sõltumatu importija väitsid, et põhjenduses 42 osutatud tooted tuleks klassifitseerida CN-koodi ex 8541 40 90 alla, ning nad viitasid mitmele tehnilisele kirjeldusele. Komisjon lükkab selle väite tagasi, kuna tooted on klassifitseeritud importija deklaratsiooni kohaselt ning nende klassifitseerimine on riiklike tolliasutuste vastusalas ja nemad on klassifitseerinud toote CN-koodi ex 8501 31 00 alla. Kõigi eriarvamuste puhul toote klassifitseerimise osas tuleks seega pöörduda otse riiklike tolliasutuste poole.

(55)

Wuxi Saijingi sõltumatu klient taotles juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele, mis oli avaldatud Wuxi Saijingile. Komisjon lükkab selle avalikustamise taotluse tagasi, kuna kõnealune sõltumatu importija ei ole seotud hinnakohustusega ning hinnakohustus sisaldab konfidentsiaalset äriteavet Wuxi Saijingi kohta.

H.   HINNAKOHUSTUSE HEAKSKIIDU TÜHISTAMINE JA LÕPLIKE TOLLIMAKSUDE KEHTESTAMINE

(56)

Seega jõudis komisjon kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikega 9, subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikega 9 ja hinnakohustuse tingimustega järeldusele, et äriühingute AE Solar ja Wuxi Saijing hinnakohustuse heakskiit tuleks tühistada.

(57)

Vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9 kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikliga 1 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ning rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikliga 1 kehtestatud ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikliga 1 kehtivana säilitatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu HRVst pärineva või sealt saadetud ning AE Solari või Wuxi Saijingi toodetud vaatlusaluse toote impordi suhtes automaatselt alates käesoleva määruse jõustumise päevast.

(58)

Komisjon juhib tähelepanu sellele, et kui liikmesriikide tolliasutustel on tõendeid selle kohta, et kinnitusarvel esitatud hind ei vasta tegelikult makstud hinnale, siis peaksid nad uurima, kas on rikutud nõuet kinnitusarvetel kõigi mahahindluste hõlmamise või minimaalse impordihinna järgimise kohta. Kui liikmesriikide tolliasutused leiavad, et selline rikkumine on toimunud või minimaalset impordihinda ei ole järgitud, peaksid nad seetõttu nõudma sisse asjaomased tollimaksud. Selleks et lihtsustada ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 3 kohaselt liikmesriikide tolliasutuste tööd, peaks komisjon sellises olukorras jagama üksnes riiklike menetluste raames hinnakohustusega seotud konfidentsiaalset teksti ja muud konfidentsiaalset teavet.

(59)

Teavitamise eesmärgil on käesoleva määruse II lisas esitatud tabelis loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustusele rakendusotsusega 2013/707/EL antud heakskiit ei muutu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tühistatakse järgmiste äriühingute hinnakohustuse heakskiit:

Äriühingu nimi

TARICi lisakood

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Artikkel 2

1.   Käesoleva määruse I lisas loetletud kinnitusarved tunnistatakse kehtetuks.

2.   Nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti b ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti b alusel vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tasumisele kuuluvad dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud.

Artikkel 3

1.   Kui liikmesriikide tolliasutustel on tõendeid selle kohta, et hind, mille on kinnitusarvel vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 1 punktile b, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 1 punktile b, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 1 punktile b ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 1 punktile b esitanud üks äriühingutest, kelle hinnakohustus on heaks kiidetud rakendusotsusega 2013/707/EL, ei vasta tegelikult makstud hinnale ning seega võib äriühing olla rikkunud hinnakohustust, võivad tolliasutused vajaduse korral taotleda, et komisjon avalikustaks neile riiklike menetluste korraldamiseks hinnakohustuse koopia ning muu teabe, et kontrollida kinnitusarve väljastamise kuupäeval kohaldatavat minimaalset impordihinda.

2.   Kui kontrollimise tulemusena selgub, et makstud hind on minimaalsest impordihinnast madalam, nõutakse sisse tollimaksud, mis tulenevad määruse (EL) 2016/1036 artikli 8 lõikest 9 ja määruse (EL) 2016/1037 artikli 13 lõikest 9.

Kui kontrolli tulemusena selgub, et faktuurarve ei hõlma hinnaalandusi ja mahahindlusi, siis nõutakse sisse tollimaksud, mis tulenevad rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punktist a, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punktist a, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punktist a ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punktist a.

3.   Lõike 1 kohast teavet võib kasutada üksnes rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti a, rakendusmääruse (EL) 2017/367 artikli 2 lõike 2 punkti a, rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti a ja rakendusmääruse (EL) 2017/366 artikli 2 lõike 2 punkti a kohaselt tekkinud tollivõla sissenõudmise eesmärgil. Seda silmas pidades võivad liikmesriikide tolliasutused anda isikule, kellel on tekkinud nimetatud tollivõlad, teavet nende tollimaksude kohta üksnes tema kaitseõiguste tagamiseks. Sellist teavet ei tohi mingil juhul avaldada kolmandatele isikutele.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. september 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 1.

(4)  ELT L 56, 3.3.2017, lk 131.

(5)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.

(6)  ELT L 56, 3.3.2017, lk 1.

(7)  ELT L 152, 5.6.2013, lk 5.

(8)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 26.

(9)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 1.

(10)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 214.

(11)  ELT L 270, 11.9.2014, lk 6.

(12)  ELT L 139, 5.6.2015, lk 30.

(13)  ELT L 218, 19.8.2015, lk 1.

(14)  ELT L 295, 12.11.2015, lk 23.

(15)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 8.

(16)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 20.

(17)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 33.

(18)  ELT L 23, 29.1.2016, lk 47.

(19)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 76.

(20)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 56.

(21)  ELT L 170, 29.6.2016, lk 5.

(22)  ELT L 222, 17.8.2016, lk 10.

(23)  ELT L 228, 23.8.2016, lk 16.

(24)  ELT L 308, 16.11.2016, lk 8.

(25)  ELT L 333, 8.12.2016, lk 4.

(26)  ELT C 67, 3.3.2017, lk 16.

(27)  ELT L 71, 16.3.2017, lk 5.

(28)  ELT L 86, 31.3.2017, lk 14.

(29)  ELT L 142, 2.6.2017, lk 43.

(30)  ELT L 201, 2.8.2017, lk 3.

(31)  ELT L 218, 24.8.2017, lk 10.

(32)  ELT L 343, 29.12.2015, lk 558.

(33)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.


I LISA

Nimekiri äriühingu Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd hinnakohustuse alusel väljastatud arvetest, mis on tunnistatud kehtetuks

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

AE-20150703-AE

20.7.2015

AE-20151026-AE

14.11.2015

PRAF02316001-1

31.3.2016

AE-20160513-AE

1.6.2016

AE-20160530-AE

15.6.2016

PRAF02316001-2

22.4.2016

AE2017051002

15.5.2017

Nimekiri äriühingu Wuxi Saijing Solar Co. Ltd hinnakohustuse alusel väljastatud arvetest, mis on tunnistatud kehtetuks:

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number

Kuupäev

PI-EC130821KR

21.8.2013

PI-EC130924KR

24.9.2013

PI-EC130909KR-1

9.9.2013

PI-EC130909KR-2

9.9.2013

PI-EC130930KR

24.10.2013

PI-EC131008KR

4.11.2013

PI-EC140222KR

4.3.2014

PI-EC140114KR

22.1.2014

PI-EC140207KR

4.3.2014

PI-EC140513KR

18.6.2014

PI-EC140416KR

24.4.2014

PI-EC140919KR

23.9.2014

PI-EC140623KR

8.7.2014

PI-EC140821KR

8.9.2014

PI-EC140714KR

23.7.2014

PI-EC140804KR

25.8.2014

PI-EC140919KR-M

30.10.2014

PI-EC140925KR

11.10.2014

PI-EC150319KR-1

24.3.2015

PI-EC150113KR-55

30.1.2015

PI-EC150326KR

26.3.2015

PI-EC150319KR-2R

24.3.2015

PI-EC150109KR

16.1.2015

PI-EC150113KR-57

16.3.2015

PI-EC150429KR-1

2.6.2015

PI-EC150429KR-2

2.6.2015

PI-EC150113KR-57R

26.5.2015

PI-EC150617KR

7.8.2015

PI-EC15813KR

6.9.2015

PI-EC150907KR

11.11.2015

PI-EC15831KR

12.10.2015

PI-EC151013KR

11.11.2015

PI-EC150906KR

1.11.2015

PI-EC150918KR

11.11.2015

PI-EC150930KR

1.11.2015

PI-EC151025KR

23.12.2015

PI-EC160113KR

28.1.2016

PI-EC151224KR4

18.1.2016

PI-EC160111KR

16.2.2016

PI-EC160112KR

16.2.2016

PI-EC151224KR3

18.1.2016

PI-EC151224KR2

13.1.2016

PI-EC160115KR

28.1.2016

PI-EC160114KR

16.2.2016

PI-EC160202KR

28.3.2016

PI-EC151224KR1

13.1.2016

PI-EC160316KR-R

12.4.2016

PI-EC160320KR

27.4.2016

PI-EC160317KR-R

14.4.2016

PI-EC160401KR2

12.5.2016

PI-EC160408KR-R

4.5.2016

PI-EC160318KR-R

22.4.2016

PI-EC160401KR1

12.5.2016

PI-EC160407KR-R

4.5.2016

PI-EC160409KR

31.5.2016

PI-EC160410KR

7.6.2016

PI-EC160319KR

25.4.2016

PI-EC160428KR-1

18.7.2016


II LISA

Äriühingute loetelu

Äriühingu nimi

TARICi lisakood

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


OTSUSED

6.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/28


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/1525,

4. september 2017,

millega muudetakse otsust 2014/256/EL, et pikendada järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 5948 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2014/256/EL (2) kehtivusaeg lõpeb 2. mail 2017.

(2)

Praegu kehtivad ökoloogilised kriteeriumid ning otsusega 2014/256/EL kehtestatud hindamis- ja kontrollinõuded on hinnatud asjakohaseks ja sobivaks. Seepärast tuleks otsust 2014/256/EL vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/256/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „järeltöödeldud paberist tooted“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 31. detsembrini 2020.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. september 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. mai 2014. aasta otsus 2014/256/EL, millega kehtestatakse järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 135, 8.5.2014, lk 24).