ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 224

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
31. august 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/1509, 30. august 2017, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1510, 30. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa liiteid seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega ( 1 )

110

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1511, 30. august 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1-metüültsüklopropeeni, beeta-tsüflutriini, klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dimeteenamiid-p, flufenatseedi, flurtamooni, forkloorfenurooni, fostiasaadi, indoksakarbi, iprodiooni, MCPA, MCPB, siltiofaami, metüültiofanaadi ja tribenurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

115

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1512, 30. august 2017, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

118

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 115/17/COL, 12. juuli 2017, milles käsitletakse Norra poolt 2017. aastaks kehtestatud ühikumäära vastavust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa punktis 66wm osutatud õigusakti artiklile 17 (komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem) [2017/1513]

122

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

31.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1509,

30. august 2017,

mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. oktoobril 2006 vastu resolutsiooni 1718 (2006), milles mõisteti hukka Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) poolt 9. oktoobril 2006 läbiviidud tuumakatsetus ja leiti, et on olemas selge oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning kohustati kõiki ÜRO liikmesriike kohaldama KRDV suhtes teatavaid piiravaid meetmeid. ÜRO Julgeolekunõukogu edasiste resolutsioonidega 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ja 2371 (2017) laiendati neid meetmeid veelgi.

(2)

Kooskõlas kõnealuste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega on otsuses (ÜVJP) 2016/849 sätestatud eelkõige niisuguste teatavate kaupade, teenuste ja tehnoloogia impordi- ja ekspordipiirangud, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele („WMD programmid“), samuti luksuskaupade embargo ning ka WMD programmidega seotud isikute, üksuste ja asutuste vara külmutamine. Täiendavad meetmed hõlmavad transpordisektoris lasti kontrollimist ning KRDV laevade ja õhusõidukitega seotud keelde, finantssektoris teatavate finantsteenuste osutamise keeldu ning privileegide ja diplomaatia valdkonnas immuniteetide kuritarvitamise vältimist.

(3)

Lisaks on nõukogu vastu võtnud mitu täiendavat ELi piiravat meedet, mis täiendavad ja tõhustavad ÜRO kehtestatud piiravaid meetmeid. Sel eesmärgil pikendas nõukogu relvaembargot ning impordi- ja ekspordipiiranguid, täiendas nende isikute ja üksuste loetelu, kelle varad külmutatakse, ning kehtestas rahaülekannete ja investeeringute tegemise keelu.

(4)

Kõnealuste piiravate meetmete rakendamiseks on vaja vastu võtta liidu tasandi määrus aluslepingu artikli 215 tähenduses, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007 (2) on mitu korda muudetud. Võttes arvesse tehtud muudatuste ulatust, on asjakohane koondada kõik meetmed uude määrusesse, millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EÜ) nr 329/2007.

(6)

Komisjonile tuleks anda õigus avaldada kaupade ja tehnoloogia nimekiri, mille võtab vastu ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punktile 12 (sanktsioonide komitee), või ÜRO Julgeolekukomitee ning vastavalt vajadusele lisada nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (3) I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist võetud nomenklatuuri koodid.

(7)

Samuti tuleks anda komisjonile õigus vajaduse korral muuta luksuskaupade nimekirja seoses määratluste või suunistega, mille sanktsioonide komitee võib kehtestada, et kiirendada luksuskaupu käsitlevate piirangute rakendamist, võttes arvesse teiste jurisdiktsioonide luksuskaupade nimekirju.

(8)

Pidades silmas konkreetset ohtu, mida KRDV kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning et tagada kooskõla otsuse (ÜVJP) 2016/849 I, II, III, IV ja V lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse XIII, XIV, XV, XVI ja XVII lisas esitatud loetelusid.

(9)

Komisjonile tuleks anda õigus muuta teenuste loetelu, võttes arvesse liikmesriikide esitatavat teavet või ÜRO statistikakomisjoni võimalikke määratlusi või suuniseid või lisada sellesse ÜRO statistikakomisjoni avaldatavast kaupade ja teenuste ühtsest tooteklassifikaatorist võetud viitenumbreid.

(10)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2270 (2016) tuletatakse meelde, et rahapesuvastane töökond on kutsunud riike üles kohaldama tugevdatud hoolsuskohustust ja tõhusaid vastumeetmeid, et kaitsta oma jurisdiktsioone KRDV ebaseadusliku finantstegevuse eest, ning kutsutakse liikmesriike üles kohaldama rahapesuvastase töökonna soovitust nr 7, selle selgitavat märkust ja seotud suuniseid, et tõhusalt rakendada massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraseid finantssanktsioone.

(11)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida tunnustatakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nimelt õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(12)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus võimalikult suure õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimed ning muud nende kohta käivad asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Mõisted

Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse

a)

liidu territooriumil;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil ja väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   finantseerimis- või krediidiasutuse „filiaal“– tegevuskoht, mis on finantseerimis- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse vahetult kõiki või teatavaid finantseerimis- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

2)   „vahendusteenused“

a)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

b)

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

3)   „nõue“– kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

a)

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

b)

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

c)

lepingu või tehinguga seotud hüvitamise nõue;

d)

vastunõue;

e)

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

4)   „pädevad asutused“– pädevad asutused, mis on kindlaks määratud I lisas loetletud veebisaitidel;

5)   „leping või tehing“– mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel. Selles kontekstis hõlmab mõiste „leping“ igasuguseid võlakirju ning tagatisi ja vastutagatisi, eriti finantstagatisi ja -hüvitisi ja krediiti, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning igasugust kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

6)   „krediidiasutus“– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (6) artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutus, sealhulgas selle filiaalid, mis on määratletud kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punktis 17, mis asub liidus, olenemata sellest, kas selle peakontor asub liidus või kolmandas riigis;

7)   „diplomaatilised ja konsulaaresindused ja nende liikmed“– samas tähenduses, mis on sätestatud 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis ja 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsioonis. Samuti hõlmab see KRDV esindusi liikmesriikides asuvates rahvusvahelistes organisatsioonides ja nende KRDV liikmeid;

8)   „majandusressursid“– igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, nii tegelik kui ka potentsiaalne vara, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste saamiseks, sealhulgas laevad, näiteks merelaevad;

9)   „finantseerimisasutus“

a)

ettevõtja, kes ei ole krediidiasutus ja kes teostab üht või mitut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (7) I lisa punktides 2–12 või punktides 14 ja 15 osutatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

b)

kindlustusandja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (8) artikli 13 punkti 1 tähenduses, kui ta pakub kõnealuse direktiiviga hõlmatud elukindlustust;

c)

investeerimisühing, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (9) artikli 4 lõike 1 punktis 1;

d)

investeerimisfond, kes turustab oma osakuid või aktsiaid;

e)

kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ (10) artikli 2 punktis 5 määratletud tähenduses elukindlustuse ja muude investeerimisega seotud teenuste puhul, välja arvatud kõnealuse artikli punktis 7 määratletud seotud kindlustusvahendaja;

f)

alapunktides a–e osutatud selliste finantseerimisasutuste liidus asuvad filiaalid, mille peakontor asub liikmesriigis või kolmandas riigis;

10)   „majandusressursside külmutamine“– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

11)   „rahaliste vahendite külmutamine“– toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite siirdamine, ülekandmine, muutmine ja kasutamine, nendele juurdepääs ning nendega tehingud, mis võiksid kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli valitsemist;

12)   „rahalised vahendid“– finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

a)

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

b)

hoiused finantseerimisasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

c)

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

d)

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

e)

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

f)

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

g)

rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

13)   „kindlustus“– kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

14)   „investeerimisteenused“– järgmised teenused ja tegevused:

a)

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

b)

korralduse täitmine klientide nimel;

c)

kauplemine oma arvel;

d)

portfelli valitsemine;

e)

investeerimisnõustamine;

f)

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või finantsinstrumentide pakkumise korraldamine siduva kohustuse alusel;

g)

finantsinstrumentide pakkumise korraldamine siduva kohustuseta;

h)

kõik reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamisega seotud teenused;

15)   „makse saaja“– füüsiline või juriidiline isik, kes on maksetehinguga ülekantava raha ettenähtud saaja;

16)   „maksja“– isik, kes on maksekonto omanik ja kes annab loa asjaomaselt maksekontolt rahaülekande tegemiseks, või kui maksekontot ei ole, kes annab maksekäsundi;

17)   „makseteenuse pakkuja“– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ (11) artikli 1 lõikes 1 osutatud kategooriatesse kuuluvad makseteenuse pakkujad ning füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab direktiivi 2007/64/EÜ artikli 26 kohast erandit, ja juriidiline isik, kes kasutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (12) artikli 9 kohast erandit, kes osutavad rahaülekandeteenuseid;

18)   „edasikindlustus“– tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloydina tuntud kindlustuskoondise puhul tegevus, mis seisneb Lloydi liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloydina tuntud kindlustuskoondis;

19)   „seotud teenused“– põhitegevusena transporditavate kaupade tootmisega tegelevate üksuste poolt tasu eest või lepingu alusel osutatavad teenused ning teenused, mis on tavapäraselt selliste kaupade tootmisega seotud;

20)   „laevaomanik“– merelaeva registreeritud omanik või muu isik, nagu laevapereta prahtija, kes vastutab laeva käitamise eest;

21)   „tehniline abi“– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, valmistamise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edasiandmise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

22)   „liidu territoorium“– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

23)   „rahaülekanne“

a)

iga tehing, mis tehakse maksja nimel vähemalt osaliselt elektrooniliselt makseteenuse pakkuja kaudu, eesmärgiga teha raha makse saajale makseteenuse pakkuja kaudu kättesaadavaks, sõltumata sellest, kas maksja ja makse saaja on üks ja sama isik või kas maksja ja makse saaja makseteenuse pakkujad on identsed, sealhulgas järgmised tehingud:

i)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 260/2012 (13) artikli 2 punktis 1 määratletud kreeditkorraldus;

ii)

määruse (EL) nr 260/2012 artikli 2 punktis 2 määratletud otsekorraldus;

iii)

direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punktis 13 osutatud riigisisene või piiriülene rahasiire;

iv)

maksekaardi, e-raha instrumendi või mobiiltelefoni või muu digitaalse või infotehnoloogial põhineva samalaadsete omadustega ette või tagantjärele makstava seadme abil tehtud rahaülekande korraldus, ning

b)

tehing, mis on tehtud mitteelektrooniliste vahenditega, nagu sularahas, tšekkide või maksekorralduse abil, et saaja saaks juurdepääsu rahalistele vahenditele, sõltumata sellest, kas maksja ja makse saaja on üks ja sama isik;

24)   „KRDV mehitatud laev“

a)

laev, kelle meeskonda kontrollib

i)

KRDV kodanikust füüsiline isik või

ii)

KRDV õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidiline isik, üksus või asutus;

b)

laev, millel on täielikult KRDV kodanikest koosnev meeskond.

II PEATÜKK

Ekspordi- ja impordipiirangud

Artikkel 3

1.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärinevaid II lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, sealhulgas tarkvara, füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele KRDVs või kasutamiseks KRDVs;

b)

otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida KRDVsse III lisas loetletud lennukikütuseid või transportida lennukikütust KRDVsse liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel või liikmesriikide õhusõidukite pardal olenemata sellest, kas see kütus on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte;

c)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, II lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte;

d)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, IV lisas loetletud kulda, titaanimaaki, vanaadiumimaaki ja haruldasi muldmetalle, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte;

e)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, V lisas loetletud kivisütt, rauda ja rauamaaki, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte;

f)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, VI lisas loetletud naftasaadusi, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte, ning

g)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, VII lisas loetletud vaske, niklit, hõbedat ja tsinki, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte.

2.   II lisa I osa hõlmab kõiki tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, sealhulgas tarkvara, mis on nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (14) kohaselt määratletud kahesuguse kasutusega kaupade või tehnoloogiana.

II lisa II osa sisaldab muid tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata KRDV tuumarelvaalastele, ballistiliste rakettide alastele või muude massihävitusrelvade alastele programmidele.

II lisa III osa hõlmab teatavaid ballistiliste rakettide sektoris olulisi komponente.

II lisa IV osa hõlmab massihävitusrelvadega seotud tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, mis on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) punktis 25.

II lisa V osa hõlmab massihävitusrelvadega seotud tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, mis on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktis 4.

III lisa hõlmab lõike 1 punktis b osutatud lennukikütust.

IV lisa hõlmab lõike 1 punktis d osutatud kulda, titaanimaaki, vanaadiumimaaki ja haruldasi muldmetalle.

V lisa hõlmab lõike 1 punktis e osutatud kivisütt, rauda ja rauamaaki.

VI lisa hõlmab lõike 1 punktis f osutatud naftasaadusi.

VII lisa hõlmab lõike 1 punktis g osutatud vaske, niklit, hõbedat ja tsinki.

3.   Lõike 1 punktis b osutatud keeldu ei kohaldata lennukikütuse müügi ja tarnimise suhtes reisilennukitele väljaspool KRDVd, kui kõnealune müük ja tarnimine hõlmavad vaid KRDVsse lendamiseks ja lähtelennujaama tagasipöördumiseks vajalikku kütusekulu.

Artikkel 4

1.   Erandina artikli 3 lõike 1 punktist b võivad liikmesriikide pädevad asutused anda lennukikütuse müügi, tarnimise või üleandmise loa tingimusel, et liikmesriik on saanud sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku selliste toodete KRDV-le erandlikuks üleandmiseks kindlaks tehtud oluliste humanitaarvajaduste rahuldamiseks, ja eeldusel, et toodete kohaletoimetamise ja kasutamise tõhusaks jälgimiseks on sisse seatud kindel kord.

2.   Erandina artikli 3 lõike 1 punktist e võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa:

a)

osta, importida või üle anda kivisütt, tingimusel et liikmesriikide pädevad asutused on usaldusväärse teabe alusel kindlaks teinud, et saadetis on pärit väljastpoolt KRDVd ja et selle vedu toimus KRDV kaudu vaid ekspordi eesmärgil Najini (Rason) sadama kaudu, et asjaomane liikmesriik on sellistest tehingutest sanktsioonide komiteed eelnevalt teavitanud ning et need tehingud ei ole seotud tulu teenimisega KRDV tuumarelvaalaste, ballistiliste rakettide alaste või muude massihävitusrelvade alaste programmide jaoks ja muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) või käesoleva määrusega keelatud tegevusega;

b)

teha raua ja rauamaagiga tehinguid, mille eesmärk on üksnes elatise teenimine ning mis ei ole seotud tulu teenimisega KRDV tuumarelvaalaste, ballistiliste rakettide alaste või muude massihävitusrelvade alaste programmide jaoks või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) või käesoleva määrusega keelatud tegevusega, ning

c)

teha kivisöega tehinguid, mille eesmärk on üksnes elatise teenimine, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

i)

tehingud ei ole seotud tulu teenimisega KRDV tuumarelva- või ballistiliste rakettide alaste programmide jaoks või muu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) keelatud tegevusega;

ii)

tehingutes ei osale isikud ega üksused, kes on seotud KRDV tuumarelva- või ballistiliste rakettide alaste programmidega või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) keelatud muu tegevusega, sealhulgas XIII lisas loetletud isikud, üksused ja asutused, või isikud või üksused, kes tegutsevad nende nimel või juhtimisel, või otseselt või kaudselt neile kuuluvad või nende poolt kontrollitavad üksused, või isikud või üksused, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hoiduda, ning

iii)

sanktsioonide komitee ei ole andnud liikmesriikidele teada, et on jõutud iga-aastase summaarse piirmäärani.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.   Keelatud on otse või kaudselt KRDV-le müüa, tarnida, üle anda või KRDVsse eksportida mis tahes tooteid, välja arvatud toitu ja ravimeid, kui eksportija teab või kui tal on põhjendatud alus arvata, et

a)

asjaomased tooted on otseselt või kaudselt ette nähtud KRDV relvajõududele, või

b)

asjaomaste toodete eksport võib toetada või suurendada mõne muu riigi kui KRDV relvajõudude operatsioonivõimet.

2.   Keelatud on KRDVst osta, importida või transportida lõikes 1 osutatud tooteid, kui importija või vedaja teab või tal on põhjendatud alus arvata, et esineb lõike 1 punktis a või b sätestatud alus.

Artikkel 6

1.   Erandina lõikest 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa toodet KRDV-le müüa, tarnida, üle anda või eksportida või toodet KRDVst osta, importida või transportida, kui

a)

asjaomane toode ei ole seotud sõjaliste kaupade tootmise, väljatöötamise, hooldamise või kasutamisega ega sõjalise personali arendamise või haldamisega ning pädev asutus on kindlaks teinud, et asjaomane toode ei aita otseselt kaasa KRDV relvajõudude operatsioonivõime arendamisele või ekspordile, mille abil toetatakse või suurendatakse mõne muu kolmanda riigi kui KRDV relvajõudude operatsioonivõimet;

b)

sanktsioonide komitee on otsustanud igal üksikjuhul eraldi, et konkreetne tarnimine, müük või üleandmine ei ole vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016) eesmärkidega, või

c)

kui liikmesriigi pädev asutus on veendunud, et tegevus toimub eranditult humanitaar- või elatise teenimise eesmärgil ning KRDV isikud, üksused ega asutused ei kasuta seda tulu teenimise eesmärgil ja see ei ole seotud ühegi tegevusega, mis on keelatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) või 2321 (2016), tingimusel et liikmesriik teavitab sanktsioonide komiteed eelnevalt sellisest hinnangust ja teatab sanktsioonide komiteele meetmed, mis on võetud eesmärgiga takistada toote kasutamist keelatud eesmärgil.

2.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile oma kavatsusest anda käesoleva artikli kohane luba vähemalt üks nädal enne loa andmist.

Artikkel 7

1.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt tehnilist abi ja osutada vahendusteenuseid, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas või II lisas loetletud kaupadega varustamise ning nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega, KRDVs asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või kasutamiseks KRDVs;

b)

otse või kaudselt rahastada või anda rahalist abi, mis on seotud ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust ning kindlustust ja edasikindlustust selliste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks KRDVs asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või kasutamiseks KRDVs;

c)

saada otse või kaudselt tehnilist abi, mis on seotud Euroopa Liidu sõjalise varustuse ühises nimekirjas või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või II lisas loetletud kaupadega varustamise ning nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega, KRDVs asuvatelt füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, või kasutamiseks KRDVs;

d)

saada otse või kaudselt rahastamist või rahalist abi, mis on seotud ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust kõnealuste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks, KRDVs asuvatelt füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, või kasutamiseks KRDVs.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldusid ei kohaldata sõidukite suhtes, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes liidu ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks KRDVs.

Artikkel 8

1.   Erandina artikli 3 lõikest 1 ja artikli 7 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punktides a ja b osutatud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas tarkvaraga seotud tehinguteks või artikli 7 lõikes 1 osutatud abi või vahendusteenuste osutamiseks, tingimusel et kaubad ja tehnoloogia, abi või vahendusteenused on seotud toidu, põllumajanduse, meditsiiniliste või muude humanitaareesmärkidega.

2.   Erandina artikli 3 lõike 1 punktist a ja artikli 7 lõike 1 punktidest a ja b võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa neis sätetes osutatud tehingute tegemiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, eeldusel et ÜRO inimõiguste nõukogu on taotluse heaks kiitnud.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest eriloa taotlustest, mille ta on lõike 3 alusel ÜRO Julgeolekunõukogule esitanud.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 9

1.   Lisaks kohustusele anda pädevatele tolliasutustele saabumis- ja väljumiseelset teavet, mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 952/2013, (15) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (16) ja komisjoni rakendusmääruse (EMÜ) nr 2015/2447 (17) asjaomaste sätetega, mis käsitlevad sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone, deklareerib lõikes 2 osutatud teavet väljastav isik, kas kaup kuulub sõjaliste kaupade ühisesse ELi nimekirja või käesoleva määruse kohaldamisalasse, ning kui kauba ekspordiks on vajalik luba, märgib väljastatud ekspordiloa üksikasjad.

2.   Nõutavad lisaandmed esitatakse elektroonilises tollideklaratsioonis, või sellise deklaratsiooni puudumisel mis tahes sobivas elektroonilises või kirjalikus vormis.

Artikkel 10

1.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida VIII lisas loetletud luksuskaupu KRDVsse;

b)

otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, VIII lisas loetletud luksuskaupu, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte.

2.   Lõike 1 punktis b osutatud keeldu ei kohaldata reisijate pagasis sisalduvate isiklike asjade või oma tarbeks mõeldud mittekaubanduslikku laadi kaupade suhtes.

3.   Lõikes 1 osutatud keelde ei kohaldata kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes liikmesriikide KRDVs asuvate diplomaatiliste või konsulaaresinduste või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide ametlikel eesmärkidel või nende töötajate isiklikuks vajaduseks.

4.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa VIII lisa punktis 17 osutatud kaupadega seotud tehinguks, kui kõnealused kaubad on seotud humanitaareesmärkidega.

Artikkel 11

Keelatud on:

a)

otse või kaudselt müüa, tarnida, anda üle või eksportida IX lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärit kulda, väärismetalle ja teemante KRDV valitsusele või selle jaoks ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkonnale, KRDV Keskpangale ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele või nende jaoks;

b)

otse või kaudselt osta, importida või transportida IX lisas loetletud, KRDVst või väljastpoolt KRDVd pärit kulda, väärismetalle ja teemante KRDV valitsuselt ning selle avalik-õiguslikelt asutustelt, ettevõtetelt ja ametkonnalt, KRDV Keskpangalt ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatelt isikutelt, üksustelt või asutustelt või nende omandis või kontrolli all olevatelt üksustelt või asutustelt;

c)

pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, mis on seotud punktides a ja b nimetatud kaupadega, KRDV valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele, KRDV Keskpangale ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele.

Artikkel 12

Keelatud on uute trükitud või vermitud või veel ringlusse laskmata KRDV vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt KRDV Keskpanka või KRDV Keskpanga jaoks.

Artikkel 13

Keelatud on otse või kaudselt importida, osta või üle anda KRDVst hangitud, X lisas loetletud kujusid, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDVst või mitte.

Artikkel 14

Erandina artiklis 13 kehtestatud keelust võivad liikmesriikide pädevad asutused anda asjaomase impordi-, ostu- või üleandmis-loa, kui asjaomane liikmesriik on saanud selleks sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku.

Artikkel 15

Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida KRDVsse XI lisas loetletud helikoptereid ja laevu.

Artikkel 16

Erandina artiklis 15 kehtestatud keelust võivad liikmesriikide pädevad asutused anda asjaomase müügi-, tarne-, üleandmis- või ekspordiloa, kui liikmesriik on saanud selleks sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku.

III PEATÜKK

Teatava majandustegevuse piiramine

Artikkel 17

1.   Liidu territooriumil on keelatud võtta vastu või kiita heaks investeeringuid mis tahes majandustegevusse, kui investeeringu tegijaks on:

a)

KRDV valitsusega seotud füüsilised või juriidilised isikud, valitsuse üksused või asutused;

b)

Korea Töölispartei;

c)

KRDV kodanikud;

d)

KRDV õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilised isikud, üksused või asutused;

e)

juriidilised või füüsilised isikud, üksused või asutused, kui nad tegutsevad punktides a–d osutatud isikute, üksuste või asutuste nimel või juhtimisel, ning

f)

punktides a–d osutatud juriidiliste või füüsiliste isikute, üksuste või asutuste omandis või kontrolli all olevad juriidilised või füüsilised isikud, üksused või asutused.

2.   Keelatud on:

a)

asutada ühisettevõtteid või omandiõigust omandada või osalust suurendada, sealhulgas täielik omandamine ning aktsiate ja muude kasumijaotusega väärtpaberite omandamine lõikes 1 osutatud füüsilise või juriidilise isikuga, üksusega või asutusega, mis osaleb KRDV tuumarelvade, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alases tegevuses või programmis või tegutseb kaevandamise, rafineerimise, keemiatööstuse, metallurgia ja metallitöötlemise ning lennukitööstuse ja tavarelvastusega seotud sektorites, või sellises isikus, üksuses või asutuses omandiõigust omandada või osalust suurendada;

b)

võimaldada lõike 1 punktides d–f osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt rahastamist või rahalist abi või võimaldada seda tõendatult selliste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste rahastamise otstarbel;

c)

pakkuda punktides a ja b osutatud tegevusega otseselt või kaudselt seotud investeerimisteenuseid, ning

d)

osaleda otse või kaudselt ühisettevõtetes või muudes ärikokkulepetes XIII lisas loetletud üksustega, samuti nende nimel või juhtimisel tegutsevate füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

Artikkel 18

1.   Keelatud on:

a)

pakkuda otse või kaudselt mis tahes KRDVs asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või KRDVs kasutamiseks XII lisa A osas loetletud kaevandamise või tootmisega seotud teenuseid keemiatööstus-, kaevandamis- ja rafineerimissektoris, ning

b)

pakkuda otse või kaudselt mis tahes KRDVs asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või KRDVs kasutamiseks arvutiteenuseid ja nendega seotud teenuseid, mis on loetletud XII lisa B osas.

2.   Lõike 1 punktis b sätestatud keeldu ei kohaldata arvutiteenuste ja nendega seotud teenuste suhtes, kui need teenused on ette nähtud kasutamiseks üksnes ametlikel eesmärkidel mõnes diplomaatilises või konsulaaresinduses või rahvusvahelises organisatsioonis, millele on antud KRDVs puutumatus kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

3.   Lõike 1 punktis b sätestatud keeldu ei kohaldata arvutiteenuste ja nendega seotud teenuste suhtes, mida osutavad avalik-õiguslikud asutused või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes saavad liidult või liikmesriikidelt avaliku sektori rahalisi vahendeid, et osutada neid teenuseid tsiviilelanike vajaduste rahuldamisega otseselt seotud arengueesmärkidel või tuumarelvade kaotamise edendamiseks.

Artikkel 19

1.   Erandina artikli 18 lõike 1 punktist a võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada kaevandamisega seotud teenuste ning keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tootmisega seotud teenuste osutamist, kui selliseid teenuseid kavatsetakse kasutada üksnes arengueesmärkidel, mis on otseselt seotud tsiviilelanike vajaduste rahuldamisega, või tuumarelvade kaotamise edendamiseks.

2.   Artikli 18 lõike 3 kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel ja erandina artikli 18 lõike 1 punktist b võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada arvutiteenuste ja nendega seotud teenuste osutamist juhul, kui need on ette nähtud kasutamiseks üksnes tsiviilelanike vajaduste rahuldamisega otseselt seotud arengueesmärkidel või tuumarelvade kaotamise edendamiseks.

Artikkel 20

1.   Keelatud on:

a)

KRDV valitsusega seotud isikutele, üksustele või asutustele otse või kaudselt rentida või muul viisil kättesaadavaks teha kinnisvara muul eesmärgil kui diplomaatiline või konsulaartegevus vastavalt 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile ja 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsioonile;

b)

otse või kaudselt rentida kinnisvara KRDV valitsusega seotud isikutelt, üksustelt või asutustelt, ning

c)

osaleda tegevuses, mis on seotud KRDV valitsusega seotud isikute, üksuste või asutuste omatava, renditava või muu õiguse alusel kasutatava kinnisvara kasutamisega, välja arvatud selliste kaupade tarnimiseks ja teenuste osutamiseks,

i)

mis on hädavajalikud diplomaatiliste või konsulaaresinduste toimimiseks vastavalt 1961. aasta ja 1963. aasta Viini konventsioonile, ning

ii)

mida ei saa kasutada otseselt või kaudselt KRDV valitsusele tulu või kasumi teenimise eesmärgil.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „kinnisvara“ väljaspool KRDV territooriumi asuvaid maad, hooneid ja nende osi.

IV PEATÜKK

Piirangud rahaliste vahendite ülekandmisele ja finantsteenustele

Artikkel 21

1.   Keelatud on rahaliste vahendite ülekandmine KRDVst ja KRDVsse.

2.   Krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud osaleda ja jätkata osalemist tehingutes

a)

KRDVs asuvate krediidi- ja finantseerimisasutustega;

b)

KRDVs asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kes kuuluvad artikli 1 kohaldamisalasse;

c)

KRDVs asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, kes ei kuulu artikli 1 kohaldamisalasse;

d)

krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole KRDVs, mis kuuluvad artikli 1 kohaldamisalasse ning mis on KRDVs asuvate isikute, üksuste või asutuste kontrolli all;

e)

krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole KRDVs ning mis ei kuulu artikli 1 kohaldamisalasse, kuid mis on KRDVs asuvate isikute, üksuste või asutuste kontrolli all.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata rahaliste vahendite ülekandmiste ja tehingute suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes liikmesriikide KRDVs asuvate diplomaatiliste või konsulaaresinduste või rahvusvahelise organisatsiooni, millele on antud KRDVs puutumatus kooskõlas rahvusvahelise õigusega, ametlikel eesmärkidel.

4.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata järgmiste tehingute suhtes tingimusel, et need hõlmavad rahaülekannet summas 15 000 eurot või vähem või samaväärses summas muus vääringus:

a)

toidu, tervishoiu või meditsiiniseadmetega seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavad tehingud;

b)

isiklike rahasaadetistega seotud tehingud;

c)

käesoleva määrusega ette nähtud erandite kohaldamisega seotud tehingud;

d)

konkreetse kaubanduslepingu kohased tehingud, mis ei ole käesoleva määrusega keelatud;

e)

tehingud, mis on vajalikud üksnes arengueesmärkidel liidu või selle liikmesriikide rahastatavate projektide rakendamiseks ja otseselt tsiviilelanikkonna vajadusteks või tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmiseks, ning

f)

diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu rahvusvahelise organisatsiooniga seotud tehingud, kui sellised tehingud on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Artikkel 22

1.   Erandina artikli 21 lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest võib liikmesriigi pädev asutus anda loa sellisteks artikli 21 lõike 4 punktides a–f nimetatud tehinguteks, mille väärtus on üle 15 000 euro või samaväärne summa muus vääringus.

2.   Lõikes 1 osutatud loa taotlemise nõuet kohaldatakse nii ühekordse ülekande kui ka mitme sellise ülekande puhul, mis näivad olevat omavahel seotud. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse selliste ülekannetena, mis näivad olevat omavahel seotud, järgmist:

a)

ühelt ja samalt krediidi- või finantseerimisasutuselt või ühele ja samale krediidi- või finantseerimisasutusele, mis kuuluvad artikli 21 lõike 2 kohaldamisalasse, või ühelt ja samalt KRDV isikult, üksuselt või asutuselt või ühele ja samale KRDV isikule, üksusele või asutusele tehtud mitmed järjestikused ülekanded, mille aluseks on ühekordne kohustus rahalisi vahendeid üle kanda, kui ülekanded jäävad eraldi võttes alla 15 000 euro, kuid koos nõuavad loa taotlemist, ning

b)

ülekanded, millega on seotud erinevad makseteenuse pakkujad või füüsilised või juriidilised isikud ja mille aluseks on ühekordne kohustus rahalisi vahendeid üle kanda.

3.   Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõike 1 alusel antud lubadest.

4.   Erandina artikli 21 lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada tehingud, mis käsitlevad makseid, et rahuldada nõudeid KRDV, selle kodanike või KRDV õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vastu, ning samalaadsed tehingud, mis ei aita kaasa käesoleva määrusega keelatud tegevusele, otsustades selle üle igal üksikjuhul eraldi ja kui asjaomane liikmesriik on teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt 10 päeva enne loa andmist sellisest kavatsusest teatanud.

Artikkel 23

1.   Krediidi- ja finantseerimisasutused oma tegevuses artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- ja finantseerimisasutustega:

a)

kohaldavad kliendi suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (18) artiklite 13 ja 14 kohaselt kehtestatud hoolsusmeetmeid;

b)

tagavad kooskõla direktiivi (EL) 2015/849 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2015/847 (19) kohaselt kehtestatud rahapesuvastaste ja terrorismi rahastamise vastaste meetmetega;

c)

nõuavad raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe ja makse saajaga seotud teabe esitamist vastavalt määrusele (EL) 2015/847 ning keelduvad tehingut töötlemast, kui nimetatud teave puudub või ei ole täielik;

d)

peavad tehingute kohta arvestust vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 40 punktile b;

e)

kui on põhjendatud alus kahtlustada, et rahalised vahendid võivad aidata kaasa KRDV tuuma-, muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele või tegevusele (massihävitusrelvade leviku rahastamine), teatavad sellest viivitamata direktiiviga (EL) 2015/849 kindlaks määratud asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroole või muule asjaomase liikmesriigi kindlaksmääratud pädevale asutusele, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 7 lõike 1 või artikli 33 kohaldamist;

f)

teatavad viivitamata kahtlastest tehingutest, sealhulgas tehingukatsetest;

g)

jätavad tegemata sellised tehingud, mille puhul on alust kahtlustada, et need võivad olla seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, kuni nad on viinud lõpule punktis e nimetatud vajalikud meetmed ning täitnud kõik asjaomaselt rahapesu andmebüroolt või pädevalt asutuselt saadud korraldused.

2.   Lõike 1 kohaldamisel esitatakse rahapesu andmebüroole või muule pädevale asutusele, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid käsitlevaid teateid, aruandeid seoses võimaliku massihävitusrelvade levitamise rahastamisega. Kõnealusel asutusel peab olema otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mida ta vajab oma ametiülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kahtlaseid tehinguid käsitlevate teadete analüüsimiseks.

Artikkel 24

Krediidi- ja finantseerimisasutustel on keelatud:

a)

avada pangakontot artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

b)

luua korrespondentpangasuhet artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega;

c)

avada KRDVs esindusi või asutada seal uus filiaal või tütarettevõtja, ning

d)

asutada ühisettevõtet artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega ning omandada sellises asutuses omandiõigust.

Artikkel 25

1.   Erandina artikli 24 punktides b ja d sätestatud keeldudest võivad liikmesriikide pädevad asutused anda sellisteks tehinguteks loa, kui sanktsioonide komitee on need eelnevalt heaks kiitnud.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kohe kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 26

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) nõuetele peavad krediidi- ja finantseerimisasutused hiljemalt 31. maiks 2016:

a)

sulgema kõik kontod artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

b)

lõpetama korrespondentpangasuhted artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega;

c)

sulgema KRDVs esindused, filiaalid ja tütarettevõtjad;

d)

lõpetama ühisettevõtted artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega, ning

e)

loobuma igasugusest omandiõigusest artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses.

Artikkel 27

1.   Erandina artikli 26 punktidest a ja c võivad liikmesriikide pädevad asutused anda teatavatele esindustele või tütarettevõtjatele tegevuse jätkamise loa või kontode kasutamise jätkamise loa, kui sanktsioonide komitee on igal üksikjuhul eraldi kindlaks määranud, et kõnealused esindused, tütarettevõtjad või pangakontod on vajalikud humanitaartegevuseks või diplomaatiliste esinduste tegevuseks KRDVs või ÜRO või selle spetsialiseeritud asutuste või seotud organisatsioonide tegevuseks või mis tahes muul eesmärgil, mis on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) või 2371 (2017) eesmärkidega.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kohe kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 28

1.   Krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud avada kontot KRDV diplomaatiliste või konsulaaresinduste ja nende KRDV liikmete jaoks.

2.   Krediidi- ja finantseerimisasutused peavad hiljemalt 11. aprilliks 2017 sulgema kõik KRDV diplomaatiliste või konsulaaresinduste ja nende KRDV liikmete poolt vallatavad või kontrollitavad kontod.

Artikkel 29

1.   Erandina artikli 28 lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus anda KRDV diplomaatilise või konsulaaresinduse või selle liikme taotluse alusel loa avada üks konto esinduse ja liikme kohta, tingimusel et esindus asub selles liikmesriigis või et esinduse liige on sellesse liikmesriiki akrediteeritud.

2.   Erandina artikli 28 lõikest 2 võib liikmesriigi pädev asutus anda KRDV esinduse või liikme taotluse alusel loa jätta konto avatuks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud järgmise:

i)

diplomaatiline või konsulaaresindus asub selles liikmesriigis või esinduse liige on sellesse liikmesriiki akrediteeritud, ning

ii)

esindusel või liikmel ei ole selles liikmesriigis ühtegi teist kontot.

Kui esindusel või selle KRDV liikmel on asjaomases liikmesriigis enam kui üks konto, võib esindus või selle liige ise osutada, milline konto alles jäetakse.

3.   Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõigi oma liikmesriiki akrediteeritud diplomaatiliste ja konsulaaresinduste KRDV liikmete nimed ja tuvastamisandmed hiljemalt 13. märtsiks 2017 ning edasised ajakohastamised hiljemalt ühe nädala jooksul, võttes arvesse 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni ja 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni kohaldatavaid norme.

4.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad teatada oma liikmesriigi krediidi- ja finantseerimisasutustele asjaomasesse liikmesriiki või muusse liikmesriiki akrediteeritud diplomaatilise või konsulaaresinduse KRDV liikmete andmed.

5.   Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 30

Keelatud on:

a)

lubada artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel avada esindus või asutada filiaal või tütarettevõtja liidus;

b)

sõlmida artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse jaoks või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja asutamiseks liidus;

c)

lubada artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel alustada ja jätkata tegutsemist krediidiasutusena või muud tegevust, mille puhul nõutakse eelnevat luba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 19. veebruari 2013;

d)

omandada artikli 1 reguleerimisalasse kuuluvat krediidi- või finantseerimisasutust või suurendada selles osalust või omandada muud liiki omandiõigust artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse poolt, ning

e)

hallata artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse esindust, filiaali või tütarettevõtjat või hõlbustada sellise krediidi- või finantseerimisasutuse esinduse, filiaali või tütarettevõtja tegevust.

Artikkel 31

Keelatud on:

a)

otse või kaudselt müüa pärast 19. veebruari 2013 emiteeritud riigi- või riigi tagatisega võlakirju järgmistele isikutele või üksustele ning osta neid järgmistelt isikutelt või üksustelt:

i)

KRDV või selle valitsus ning selle avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja ametkonnad;

ii)

KRDV Keskpank;

iii)

artikli 21 lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutus;

iv)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

v)

juriidiline isik, üksus või asutus, kes on alapunktis i, ii või iii osutatud isiku, üksuse või asutuse omandis või kontrolli all;

b)

osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 19. veebruari 2013 emiteeritud riigi või riigi tagatisega võlakirjadega;

c)

abistada punktis a osutatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida riigi või riigi tagatisega võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 32

Keelatud on rahastada kaubavahetust KRDVga või anda selleks rahalist abi, sealhulgas anda sellises kaubavahetuses osalevatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ekspordikrediiti, tagatisi või kindlustuskaitset.

Artikkel 33

1.   Erandina artiklist 32 võivad liikmesriikide päevad asutused anda loa KRDVga kaubavahetuse rahaliseks toetamiseks, kui liikmesriik on saanud selleks sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

V PEATÜKK

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine

Artikkel 34

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad XIII, XV, XVI ja XVII lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all.

2.   Arestitakse kõik XIV lisas loetletud laevad.

3.   Rahalisi vahendeid ja majandusressursse ei tehta otse ega kaudselt kättesaadavaks XIII, XV, XVI ja XVII lisas loetletud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ning asutustele või nende kasuks.

4.   XIII lisa hõlmab sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 8 alapunktile d ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2094 (2013) punktile 8 kindlaksmääratud isikute, üksuste ja asutuste nimesid.

XIV lisa sisaldab sanktsioonide komitee poolt vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktile 12 loetellu kantud laevu.

XV lisa sisaldab XIII lisas loetlemata isikuid, üksusi ja asutusi, kelle puhul nõukogu on vastavalt otsuse (ÜVJP) 2016/849 artikli 27 lõike 1 punktile b või mis tahes hilisemale samaväärsele sättele kindlaks teinud, et nad

a)

vastutavad, sealhulgas toetuse andmise või edendamise kaudu, KRDV tuumarelvaalaste, ballistiliste rakettide alaste või muude massihävitusrelvade alaste programmide eest, või on nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud, üksused või asutused, või nende omandis või kontrolli all olevad isikud, üksused või asutused, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrollitavad üksused;

b)

osutavad KRDV tuumarelvaalastele, ballistiliste rakettide alastele või muude massihävitusrelvade alastele programmidele kaasa aidata võivaid finantsteenuseid või teevad selliseid finants- või muu vara või vahendite ülekandeid liidu territooriumile, läbi liidu territooriumi või liidu territooriumilt, või kaasavad sellisesse tegevusse liikmesriikide kodanikke, nende õiguse alusel asutatud üksuseid või liidu territooriumil asuvaid isikuid või finantseerimisasutusi, või on nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud, üksused või asutused või nende omandis või kontrolli all olevad isikud, üksused või asutused, või

c)

on seotud (muu hulgas finantsteenuste osutamise kaudu) relvade ja nendega seotud igat tüüpi materjalide või selliste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja sellise tehnoloogia tarnimisega KRDV-le või KRDV-lt, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelvaalastele, ballistiliste rakettide alastele või muude massihävitusrelvade alastele programmidele.

5.   XVI lisa sisaldab XIII, XIV või XV lisas loetlemata isikuid, üksusi ja asutusi, kes töötavad XIII, XIV või XV lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel, samuti isikuid, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hoiduda või rikuvad käesoleva määruse sätteid.

6.   XVIII lisas loetletakse KRDV valitsuse või Korea Tööpartei üksused või asutused, nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud, üksused või asutused või neile kuuluvad või nende poolt kontrollitavad üksused või asutused, kes on seotud KRDV tuumarelva- või ballistiliste rakettide alaste programmide elluviimisega või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) või 2371 (2017) keelatud muu tegevusega ja kes ei ole hõlmatud XIII, XIV, XV või XVI lisaga.

7.   XV, XVI ja XVII lisa vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu järel uuesti läbi.

8.   XIII, XIV, XV, XVI ja XVII lisa sisaldavad asjaomaste isikute, üksuste, asutuste ja laevade loetellu kandmise põhjuseid.

9.   XIII, XIV, XV, XVI ja XVII lisa sisaldavad ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste, asutuste ja laevade tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on olemas. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

10.   Lõigetes 1 ja 3 sätestatud keelde, kuivõrd need osutavad XVII lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele, ei kohaldata, kui rahalised vahendid ja majandusressursid on vajalikud KRDV esinduste tegevuseks ÜRO, selle spetsialiseeritud asutuste ja seotud organisatsioonide juures või KRDV muude diplomaatiliste ja konsulaaresinduste tegevuseks, või kui liikmesriigi pädev asutus on saanud sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku selle kohta, et rahalised vahendid, finantsvarad ja majandusressursid on vajalikud humanitaarabi kohaletoimetamiseks, tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmiseks või muul eesmärgil, mis on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) eesmärkidega.

11.   Lõige 3 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui kolmandad isikud kannavad loetellu kantud isiku, üksuse või asutuse kontole üle rahalisi vahendeid, tingimusel et ka kõik sellistele kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teavitab sellistest tehingutest viivitamata pädevaid asutusi.

12.   Tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas lõikega 1, ei kohaldata lõiget 3 külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud, ning

b)

maksed, mis kuuluvad tasumisele tulenevalt lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne isiku, üksuse või asutuse loetellu kandmise kuupäeva.

Artikkel 35

1.   Erandina artiklist 34 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

on kindlaks tehtud, et asjaomased majandusressursid on vajalikud XIII, XV, XVI või XVII lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks ja makseteks, mis on ette nähtud üksnes

i)

õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nende teenustega seoses kantud kulude hüvitamiseks, või

ii)

tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest, ning

b)

kui luba on seotud XIII lisas loetletud isiku, üksuse ja asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 34 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või muude majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või muud majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katmiseks järgmistel tingimusel,

a)

kui luba on seotud XIII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud;

b)

kui luba on seotud XV, XVI või XVII lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kohe kõikidest lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 36

1.   Erandina artiklist 34 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on teinud rahaliste vahendite või majandusressursside kohta enne artiklis 34 osutatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandmise kuupäeva otsuse või kasutanud nende suhtes enne nimetatud kuupäeva kinnipidamisõigust;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tunnustatud või sellise kinnipidamisõigusega tagatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kõnealusest otsusest või kinnipidamisõigusest ei saa kasu XIII, XV, XVI ega XVII lisas loetletud isikud, üksused ja asutused;

d)

otsuse või kinnipidamisõiguse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga;

e)

asjaomane liikmesriik on otsuse või kinnipidamisõiguse kasutamise XIII lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste puhul sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

2.   Erandina artiklist 34 ja tingimusel, et XV, XVI või XVII lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis talle on tekkinud enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus loetellu kanti, võib liikmesriigi pädev asutus anda tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et

a)

leping ei seondu ühegi käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punktis a, artikli 3 lõikes 3 või artiklis 7 osutatud toote, tegevuse, teenuse või tehinguga, ning

b)

XV, XVI või XVII lisas loetletud isik, üksus või asutus ei ole otsene ega kaudne makse saaja.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab vähemalt 10 päeva enne lõike 2 kohase loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni sellest, et ta on eelnenu kindlaks teinud, ning loa andmise kavatsusest.

Artikkel 37

Artikli 34 lõigetes 1 ja 3 esitatud keelud ei kehti selliste rahaliste vahendite ja majandusressursside suhtes, mis kuuluvad või on tehtud kättesaadavaks Foreign Trade Bankile või Korean National Insurance Company'le (KNIC), kui sellised rahalised vahendid ja majandusressursid on ette nähtud ainult KRDVs asuva diplomaatilise või konsulaaresinduse ametlikel eesmärkidel või ÜRO läbiviidava või ÜROga kooskõlastatava humanitaarabiga seotud tegevuse eesmärkidel.

VI PEATÜKK

Transpordipiirangud

Artikkel 38

1.   Liidus asuv või liitu läbiv veos, sh käsipagas ja registreeritud pagas, mis võib asuda muu hulgas lennujaamades, sadamates ja määruse (EL) nr 952/2013 artiklites 243–249 osutatud vabatsoonides, peab läbima kontrolli, tagamaks, et see ei sisalda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) või 2371 (2017) või käesoleva määrusega keelatud tooteid, kui

a)

veos pärineb KRDVst;

b)

veos suundub KRDVsse;

c)

veos on lähetatud KRDVst või selle kodanike või nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute või üksuste või nendele kuuluvate või nende poolt kontrollitavate üksuste vahendusel või nende abiga;

d)

veos on lähetatud XIII lisas loetletud isikute, asutuste või üksuste vahendusel või nende abiga;

e)

veost transporditakse KRDV lipu all sõitvate laevadega või KRDVs registreeritud õhusõidukiga või riikkondsuseta laeva või õhusõidukiga.

2.   Kui veos, mis asub liidus või läbib liitu, muu hulgas lennujaamade, sadamate ja vabatsoonide kaudu, ei jää lõike 1 kohaldamisalasse, peab see läbima kontrolli, kui on põhjendatud alus arvata, et see võib sisaldada tooteid, mille müük, tarnimine, üleandmine või eksport on käesoleva määruse kohaselt keelatud järgmistel juhtudel:

a)

veos pärineb KRDVst;

b)

veos suundub KRDVsse, või

c)

veos on lähetatud KRDVst või selle kodanike või nende nimel tegutsevate isikute vahendusel ja nende abiga.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei mõjuta diplomaatilise ja konsulaarposti puutumatust ja kaitset, mis on ette nähtud 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooniga ja 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooniga.

4.   Keelatud on osutada KRDV laevadele punkerdamis-, varustamis- või muid teenuseid juhul, kui teenuse osutajad on saanud teavet, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt artikli 9 lõikes 1 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevat teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et kõnealused laevad veavad tooteid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva määruse kohaselt keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel.

Artikkel 39

1.   Keelatud on võimaldada juurdepääsu liidu territooriumil asuvatele sadamatele laeval,

a)

mis kuulub KRDV-le või mida KRDV käitab ja mehitab;

b)

mille lipuriik on KRDV;

c)

kui on põhjendatud alus arvata, et see on otseselt või kaudselt XIII, XV, XVI või XVII lisas loetletud isikute või üksuste omandis või kontrolli all;

d)

kui on põhjendatud alus arvata, et see võib sisaldada tooteid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva määruse kohaselt keelatud;

e)

mis on keeldunud kontrollist pärast seda, kui laeva lipuriik või laeva registreerimisriik on andnud loa sellise kontrolli tegemiseks;

f)

mis on riikkondsuseta ja on keeldunud artikli 38 lõike 1 kohasest kontrollist, või

g)

mis on loetletud XIV lisas.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata

a)

hädaolukorras;

b)

laeva naasmisel oma lähtesadamasse;

c)

lõike 1 punktide a–e kohaldamisalasse kuuluva laeva puhul juhul, kui laev saabub sadamasse kontrolliks.

Artikkel 40

1.   Erandina artikli 39 lõikes 1 sätestatud keelust punktide a–e kohaldamisalasse kuuluva laeva puhul võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada laeval sadamasse siseneda, kui

a)

sanktsioonide komitee on eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik humanitaareesmärkidel või muul ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2270 (2016) kooskõlas oleval eesmärgil, või

b)

liikmesriik on eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik humanitaareesmärkidel või muul käesoleva määrusega kooskõlas oleval eesmärgil.

2.   Erandina artikli 39 lõike 1 punktis f sätestatud keelust võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada laeval sadamasse siseneda, kui sanktsioonide komitee on nii ette näinud.

Artikkel 41

1.   KRDV vedajate käitatavatel või KRDVst pärit õhusõidukil on keelatud liidu territooriumilt õhku tõusta, seal maanduda või sellest üle lennata.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata

a)

kui õhusõiduk maandub kontrolliks,

b)

hädamaandumise korral.

Artikkel 42

Erandina lõikes 41 sätestatud keelust võivad liikmesriigi pädevad asutused anda õhusõidukile loa liidu territooriumilt õhku tõusta, seal maanduda või sellest üle lennata, kui asjaomased pädevad asutused on eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik humanitaareesmärkidel või muul käesoleva määrusega kooskõlas oleval eesmärgil.

Artikkel 43

Keelatud on:

a)

liisida või rentida laevu või õhusõidukeid või osutada mehitamisteenuseid KRDV-le, XIII, XV, XVI või XVII lisas loetletud isikutele ja üksustele, muudele isikutele ja üksustele, kes on rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) või 2371 (2017) sätteid, või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele või üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele;

b)

hankida KRDVst laeva või õhusõiduki mehitamise teenuseid;

c)

omada, liisida, käitada või kindlustada KRDV lipu all sõitvaid laevu või osutada neile klassifitseerimise teenuseid või seonduvaid teenuseid;

d)

kanda registrisse või hoida seal laeva, mis kuulub KRDV-le või KRDV kodanikele või mida nad kontrollivad või käitavad või mille mõni muu riik on registrist kustutanud kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktiga 24, või

e)

osutada kindlustus- või edasikindlustusteenuseid KRDV omandis olevatele, kontrollitavatele või käitatavatele laevadele.

Artikkel 44

1.   Erandina artikli 43 punktis a sätestatud keelust võivad liikmesriikide päevad asutused anda loa liisida, rentida või osutada mehitamiseteenuseid, kui liikmesriik on saanud selleks sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku.

2.   Erandina artikli 43 punktides b ja c sätestatud keeldudest võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa omada, liisida või käitada KRDV lipu all sõitvat laeva või osutada laevade klassifitseerimise teenuseid või seonduvaid teenuseid KRDV lipu all sõitvatele laevadele või kanda registrisse või hoida seal laeva, mis kuulub KRDV-le või KRDV kodanikele ning mida need kontrollivad või käitavad, kui liikmesriik on saanud selleks sanktsioonide komiteelt igal üksikjuhul eraldi eelneva nõusoleku.

3.   Erandina artikli 43 punktis e sätestatud keelust võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamiseks, kui sanktsioonide komitee on määranud igal üksikjuhul eraldi eelnevalt kindlaks, et laev tegutseb eranditult elatise teenimise eesmärgil ja KRDV isikud või üksused ei kasuta seda tulu teenimise eesmärgil, või humanitaareesmärkidel.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1, 2 ja 3 alusel antud lubadest.

VII PEATÜKK

Üld- ja lõppsätted

Artikkel 45

Erandina ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2356 (2016) või 2371 (2017) sätestatud keeldudest võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada tegevusi, kui sanktsioonide komitee on teinud igal üksikjuhul eraldi kindlaks, et need on vajalikud KRDV tsiviilisikutele KRDVs humanitaar- ja hädaabi andvate rahvusvaheliste organisatsioonide ja vabaühenduste töö hõlbustamiseks kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktiga 46.

Artikkel 46

Komisjonil on õigus:

a)

muuta I lisa liikmesriikidelt saadud teabe alusel;

b)

muuta II lisa II, III, IV ja V osa ning VI, VII, IX, X ja XI lisa sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu tehtud otsuste alusel ja ajakohastada nomenklatuuri koode, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuris;

c)

muuta VIII lisa, et täpsustada või kohandada selles esitatud kaupade loetelu vastavalt sanktsioonide komitee määratlustele või suunistele või ajakohastada nomenklatuuri koode, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuris;

d)

muuta III, IV ja V lisa sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu otsuste alusel või otsuses (ÜVJP) 2016/849 nimetatud lisade kohta tehtud otsuste alusel;

e)

muuta XII lisa, et täpsustada või kohandada selles esitatud teenuste loetelu, et võtta arvesse liikmesriikide esitatud teavet või ÜRO statistikakomisjoni võimalikke määratlusi või suuniseid või lisada sellesse ÜRO statistikakomisjoni avaldatavast kaupade ja teenuste ühtsest tooteklassifikaatorist võetud viitenumbreid.

Artikkel 47

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab loetellu füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse, lisab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse XIII ja XIV lisasse.

2.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 34 lõikes 1, 2 või 3 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt XV, XVI ja XVII lisa.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5.   Kui ÜRO otsustab mõne füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse tuvastamisandmeid, muudab nõukogu vastavalt XIII ja XIV lisa.

Artikkel 48

Komisjon ja liikmesriigid teavitavad üksteist viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe selle rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 49

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja annavad nende kohta teavet I lisas loetletud veebisaitidel või nende veebisaitide kaudu.

2.   Liikmesriigid teatavad oma pädevatest asutustest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Artikkel 50

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teave vastavalt artiklile 34 külmutatud arvete ja rahasummade kohta, nende elu- või asukoha liikmesriigi pädevatele asutustele ja edastama sellise teabe viivitamata otse või asjaomaste liikmesriikide kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd kõnealuste pädevate asutustega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.   Otse komisjonile esitatud lisateave edastatakse kohe asjaomasele liikmesriigile.

3.   Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 51

Komisjon töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmise eesmärgil vastavalt käesolevale määrusele ning vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 52

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 53

1.   Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on saada pikendust või mis tahes vormis tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

a)

XIII, XV, XVI või XVII lisas loetletud isik, üksus või asutus või XIV lisas loetletud laevaomanik;

b)

muu KRDV isik, üksus või asutus, sealhulgas KRDV valitsus, avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja ametkonnad;

c)

isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Lepingu täitmist või tehingu tegemist loetakse käesoleva määrusega kehtestatud meetmetest mõjutatuks, kui nõue või selle sisu tuleneb otseselt või kaudselt kõnealustest meetmetest.

3.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

4.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 54

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest ja nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, kui see on tingitud heast usust, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele ning asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevusega eiratakse käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 55

1.   Liikmesriigid kehtestavad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest normidest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 56

Määrus (EÜ) nr 329/2007 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kõnealusele kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 57

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. august 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  ELT L 141, 28.5.2016, lk 79.

(2)  Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 88, 29.3.2007, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta (EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

(14)  Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269 10.10.2013 lk 1).

(16)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(17)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

(19)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).


I LISA

Veebilehed, mis annavad teavet artiklites 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 ja 50 osutatud pädevate asutuste kohta, ning aadress, kuhu saata Euroopa Komisjonile adresseeritud teatised

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


II LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis a ja artiklis 7 osutatud kaubad ja tehnoloogia

I OSA

Kõik määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kaubad ja tehnoloogia.

II OSA

Muud tooted, materjalid ja seadmed, mis võivad kaasa aidata KRDV tuumarelvaalastele, ballistiliste rakettide alastele või muude massihävitusrelvade alastele programmidele.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kauba kirjeldus“ kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas“ olev viitenumber tähendab, et veerus „Kauba kirjeldus“ kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega kauba parameetritele.

Ülakomade vahel (’…’) esitatud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

Jutumärkides („…“) esitatud terminite määratlused on antud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

Käesolevas lisas sisalduvaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (sealhulgas rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

Märkus: Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

Käesolevas lisas täpsustatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos C osaga)

Sellise „tehnoloogia“ müük, tarnimine või eksport, mis on „vajalik“ selliste kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, mille müük, tarnimine või eksport on A osaga (Kaubad) keelatud, on B osa sätete kohaselt keelatud.

„Tehnoloogia“, mis on „vajalik“ keelustatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia“ suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud.

„Tehno“-siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava“ teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute“ või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

A.   KAUBAD

TUUMAMATERJALID, RAJATISED JA SEADMED

II.A0.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid:

a.

puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid;

b.

õõskatoodiga uraanlambid.

 

II.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

 

II.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

 

II.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500–650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm.

 

II.A0.005

Muud kui punktis 0A001 nimetatud tuumareaktori vanni osad ja katsetamise seadmed:

a.

tihendid;

b.

sisemised osad;

c.

sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed.

0A001

II.A0.006

Muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

NB! Isikliku varustuse kohta vt punkti I.A1.004 allpool.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Muud kui punktis 0B001.c.6, 2A226 või 2B350 nimetatud alumiiniumisulamist või 304, 304L või 316L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Muud kui punktis 6A005.e nimetatud laserpeeglid, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10-6 K-1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid või safiir).

Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt astronoomiliste rakenduste jaoks kavandatud optilisi süsteeme, välja arvatud ränidioksiidi sisaldavad peeglid.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Muud kui punktis 6A005.e.2 nimetatud laserläätsed, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10-6 K-1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud.

2B350

II.A0.011

Muud kui punktis 0B002.f.2 või 2B231 nimetatud vaakumpumbad:

a.

turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on 400 l/s või enam;

b.

roots-tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus ületab 200 m3/h;

c.

lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid).

0B006

II.A0.013

Muu kui punktis 0C001 nimetatud ’looduslik uraan’, ’vaesestatud uraan’ või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eelnevalt nimetatud ainet.

0C001

II.A0.014

Detonatsioonkambrid, mille plahvatusenergia summutusvõime on üle 2,5 kg TNT-ekvivalendi.

 

ERIMATERJALID JA NENDEGA SEOTUD SEADMED

II.A1.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A1.001

Bis(2-etüülheksüül)fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) CAS number: [CAS 298-07-7] mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %.

 

II.A1.002

Fluorgaas CAS: [7782-41-4], mille puhtus on vähemalt 95 %.

 

II.A1.003

Rõngakujulised tihendid ja mansetid, mille sisediameeter on kuni 400 mm ning mis on valmistatud järgmisest materjalist:

a.

vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.

fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.

fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.

polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.

fluoroetüleen (nt Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polütetrafluoroetüleen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Muu kui punktis 1A004.c nimetatud tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid.

1A004.c.

II.A1.005

Muud kui punktis 1B225 nimetatud elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis.

1B225

II.A1.006

Muud kui punktis 1A225 või 1B231 nimetatud katalüsaatorid, mis sisaldavad plaatina, pallaadiumi või roodiumi, mida saab kasutada vesiniku isotoopidevahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi saamiseks raskest veest või raske vee tootmiseks.

1A225

1B231

II.A1.007

Muu kui punktis 1C002.b.4 või 1C202.a nimetatud alumiinium ja tema sulamid, töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest:

a.

on ’võimelised’ tagama tõmbetugevuse 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) või

b.

tõmbetugevus on 415 MPa või rohkem temperatuuril 25 °C (298 K).

on ’võimelised’ tähistab antud juhul sulameid enne või pärast termotöötlust.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Muud kui punktis 1C003.a. nimetatud magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille ’suhteline algne magnetiline läbitavus’ on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm.

’Suhtelise algse magnetilise läbitavuse’ mõõtmine peab olema teostatud täielikult lõõmutatud materjalidega.

1C003.a.

II.A1.009

Muud kui punktis 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a või 1C210.b nimetatud ’kiud- või niitmaterjalid’ või prepregmaterjalid:

a.

aramiid-’kiud või -niitmaterjalid’, millel on üks järgmistest omadustest:

1.A

’erimoodul’ on üle 10 × 106 m või

2.A

’eritõmbetugevus’ on üle 17 × 104 m;

b.

klaas-’kiud või -niitmaterjalid’, millel on üks järgmistest omadustest:

1.A

’erimoodul’ on üle 3,18 × 106 m või

2.A

’eritõmbetugevus’ on üle 76,2 × 103 m;

c.

temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad ’lõngad’, ’eelkedrused’, ’köisikud’ või ’lindid’, mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest klaas- ’kiud- või niitmaterjalidest’ kui punktis I.A1.010.a. nimetatud;

d.

süsinik-’kiud- või -niitmaterjalid’;

e.

süsinik-’kiud- või -niitmaterjalidest’ valmistatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad ’lõngad’, ’eelkedrused’, ’köisikud’ ja ’lindid’;

f.

polüakrüülnitriilist valmistatud pidevad ’lõngad’, ’eelkedrused’, ’köisikud’ ja ’lindid’;

g.

para-aramiid-’kiud- või niitmaterjalid’ (Kevlar® ja muu Kevlari®laadsed kiud).

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või ’süsinikkiu eelvormid’:

a.

mis on valmistatud eespool punktis II.A1.009 nimetatud ’kiud- või niitmaterjalidest’;

b.

epoksüvaik-’põhimassiga’ eelimpregneeritud süsinik-’kiud- või -niitmaterjalid’ (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktis 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c.

punktis 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c nimetatud prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160 °C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist.

1C010

1C210

II.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja ’rakettide’ düüside valmistamiseks.

1C107

II.A1.012

Ei kasutata.

 

II.A1.013

Tantaal, tantaalkarbiid, volfram, volframkarbiid ja nende sulamid, muud kui punktis 1C226 nimetatud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50 mm – 300 mm ning

b.

massiga üle 5 kg.

1C226

II.A1.014

Metalse koobalti, neodüümi või samaariumi pulber või nende sulamid või segud, milles on vähemalt 20 massiprotsenti koobaltit, neodüümi või samaariumi ja osakeste suurus alla 200 μm.

’Puhas pulber’ tähendab asjaomase elemendi kõrge puhtusega pulbrit.

 

II.A1.015

Puhas tributüülfosfaat (TBP) [CAS nr 126-73-8] või segu, milles on üle 5 massiprotsendi TBP-d.

 

II.A1.016

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud vanandatud martensiitteras.

1.

Martensiitteras tähistab antud juhul martentsiitterast enne või pärast termotöötlust.

2.

Vanandatud martensiitterased on rauasulamid, mida reeglina iseloomustab kõrge nikli- ja väga madal süsinikusisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine sulami tugevdamise ja vanandamise eesmärgil.

1C116

1C216

II.A1.017

Järgmised metallid, metallipulbrid ja materjalid:

a.

muud kui punktis 1C117 nimetatud volfram ja volframisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 μm (mikromeetrit) ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

b.

muud kui punktis 1C117 nimetatud molübdeen ja molübdeenisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 μm ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti molübdeeni;

c.

muud kui punktis 1C226 nimetatud volframmaterjalid tahkel kujul, mille materjali koostis on järgmine:

1.

volfram ja sulamid, mis sisaldavad vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

2.

vasega infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit, või

3.

hõbedaga infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit.

1C117

1C226

II.A1.018

Muud kui punktis 1C003 nimetatud pehmed magnetsulamid, mille keemiline koostis on järgmine:

a.

rauasisaldus 30 % ja 60 % vahel ning

b.

koobaltisisaldus 40 % ja 60 % vahel.

1C003

II.A1.019

Ei kasutata.

 

II.A1.020

Muu kui punktis 0C004 või 1C107.a nimetatud grafiit, mis on kavandatud või ette nähtud kasutamiseks elektroerosioonpinkides.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Legeerteraslehed ja -plaadid, millel on järgmised omadused:

a.

legeerteras, mis on ’võimeline’ tagama tõmbetugevuse 1 200 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K) või

b.

nitreeritud roostevaba dupleksteras.

Märkus: on ’võimeline’ tähistab antud juhul sulameid enne ja pärast termotöötlust.

Tehniline märkus: ’nitreeritud roostevabal dupleksterasel’ on kahefaasiline mikrostruktuur, mille moodustavad ferriit- ja austeniitterase terad ja neile mikrostruktuuri stabiliseerimiseks lisatud lämmastik.

1C116

1C216

II.A1.022

Süsinik-süsinik-komposiitmaterjal.

1A002.b.1

II.A1.023

Töötlemata või pooltöödeldud niklisulamid, milles on vähemalt 60 massiprotsenti niklit.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titaanisulamlehed ja -plaadid, mis on ’võimelised’ tagama tõmbetugevuse 900 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K).

Märkus: on ’võimelised’ tähistab antud juhul sulameid enne ja pärast termotöötlust.

1C002.b.3

II.A1.025

Muud kui punktides 1C002 ja 1C202 nimetatud titaanisulamid.

1C002

1C202

II.A1.026

Muud kui punktides 1C011, 1C111 ja 1C234 nimetatud tsirkoonium ja tsirkooniumisulamid.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Muud kui punkti 1C239 sõjaliste kaupade nimekirjas nimetatud lõhkematerjalid või materjalid ja segud, mis sisaldavad üle 2 % massist selliseid lõhkematerjale, mille kristalliline tihedus on üle 1,5 g/cm3 ja mille detonatsioonikiirus on üle 5 000 m/s.

1C239

MATERJALIDE TÖÖTLEMINE

II.A2.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A2.001

Muud kui punktis 2B116 nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja osad:

a.

vibratsioonikatsetuste süsteemid, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldavad digitaalkontrollerit ning on võimelised väristama süsteemi kiirendusega 0,1 g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1 Hz – 2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual“;

b.

digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste tarkvaraga, mille „reaalajalise kontrolli ribalaius“ on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemidele;

„Reaalajalise kontrolli ribalaiust“ määratletakse kui maksimaalset sagedust, millel kontroller on suuteline teostama diskreetimise, andmetöötluse ja kontrollsignaali edastamise terviklikke tsükleid.

c.

väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual“, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d.

katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual“, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides.

„tühi aluslaud“ tähistab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

II.A2.002

Muud kui punktis 2B001 või 2B201 nimetatud tööpingid ja nende kombinatsioonid metallide, keraamika ja „komposiitide“ töötlemiseks (või lõikamiseks), mis vastavalt tootja tehnilisele spetsifikatsioonile võivad olla varustatud elektroonsete „arvjuhtimise“ seadmetega, mille positsioneerimistäpsus on võrdne või väiksem (parem) kui 30 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikele standarditele.

2B001

2B201

II.A2.002a

Spetsiaalselt kavandatud komponendid ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktis 2B001, 2B201 või punktis I.A2.002.

 

II.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a.

balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2.

on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3.

on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või rohkemal tasandil ning

4.

on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g × mm kilogrammi rootori massi kohta;

b.

„indikaatorite pead“, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks eespool punktis a nimetatud masinatel.

„Indikaatorite pead“ on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

II.A2.004

Muud kui punktis 2B225 nimetatud kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

võime läbida 0,3 m paksust või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine) või

b.

võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine).

Kaugjuhitavad manipulaatorid võimaldavad üle kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale käele ning lõppklambrile. Manipulaatorid võivad olla ülem-alluv-tüüpi või juhitavad juhtkangi või klaviatuuri abil.

2B225

II.A2.005

Kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud või temperatuuril üle 400 °C töötavad oksüdatsiooniahjud.

Käesolev punkt ei hõlma spetsiaalselt klaasi, keraamiliste lauanõude või konstruktsioonikeraamika tootmiseks kavandatud rullkonveieriga või vagonettidega tunnelahje, lintkonveieriga tunnelahje, tõukurtüüpi ahje või süstikahje.

2B226

2B227

II.A2.006

Ei kasutata.

 

II.A2.007

„Rõhuandurid“, punktis 2B230 määratlemata, mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0 kuni 200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

„UF6 korrosioonile vastupidavatest materjalidest“ valmistatud või nendega kaitstud rõhutundlikud elemendid; ning

b.

millel on üks järgmistest omadustest:

1.

täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning „täpsus“ on ± 1 % täisskaala ulatusest või

2.

täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning „täpsus“ on parem kui 2 kPa.

Punkti 2B230 tähenduses sisaldab „täpsus“ mittelineaarsust, hüstereesi ning ümbritseva keskkonna temperatuuril korratavust.

2B230

II.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid) ja selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.

fluoropolümeerid;

c.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.

grafiit või „süsinikgrafiit“;

e.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

f.

tantaal või tantaalisulamid;

g.

titaan või titaanisulamid;

h.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid või

i.

roostevaba teras.

„Süsinikgrafiit“ on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 massiprotsenti või rohkem.

2B350.e.

II.A2.009

Tööstusseadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B350.d nimetatud:

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.

fluoropolümeerid;

c.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.

grafiit või „süsinikgrafiit“;

e.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

f.

tantaal või tantaalisulamid;

g.

titaan või titaanisulamid;

h.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

i.

ränikarbiid;

j.

titaankarbiid või

k.

roostevaba teras.

Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust.

2B350.d.

II.A2.010

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.

keraamika;

c.

ferrosiliitsium;

d.

fluoropolümeerid;

e.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

f.

grafiit või „süsinikgrafiit“;

g.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

h.

tantaal või tantaalisulamid;

i.

titaan või titaanisulamid;

j.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

k.

nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid;

l.

roostevaba teras;

m.

alumiiniumisulamid või

n.

kumm.

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust. Termin „kumm“ tähendab erinevaid looduslikke ning sünteetilisi kumme.

2B350.i.

II.A2.011

Muud kui punktis 2B352.c nimetatud „tsentrifugaalseparaatorid“, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

a.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.

fluoropolümeerid;

c.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

e.

tantaal või tantaalisulamid;

f.

titaan või titaanisulamid või

g.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid.

„Tsentrifugaalseparaatorid“ sisaldavad ka dekanteerimisseadmeid.

2B352.c.

II.A2.012

Metallfiltrid, muud kui punktis 2B352.d nimetatud, mis on paagutatud niklist või niklisulamist, milles on niklit 40 massiprotsenti või rohkem.

2B352.d.

II.A2.013

Muud kui punktis 2B009, 2B109 või 2B209 nimetatud trugimis- ja tõukamispingid ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid.

Käesoleva punkti tähenduses käsitatakse pinke, milles trugimis- ja tõukamisfunktsioonid on kombineeritud, tõukamispinkidena.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Muud kui punktides 2B350 või 2B352 nimetatud seadmed ja reaktiivid:

a.

fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimalik kasutada patogeensete „mikroorganismide“ või viiruste kultiveerimiseks või toksiinide valmistamiseks, üldmahuga 10 liitrit või enam;

b.

punktis a nimetatud fermentaatorite segistid.

Fermentaatorid sisaldavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusüsteeme.

c.

järgmised laboriseadmed:

1.

polümeraasi ahelreaktsiooniks (PCR) kasutatavad seadmed;

2.

geeni sekveneerimiseks kasutatavad seadmed;

3.

geenisüntesaatorid;

4.

elektroporatsiooniseadmed;

5.

spetsiifilised reaktiivid, mis on seotud punkti I.A2.014.c punktides 1–4 nimetatud seadmetega;

d.

filtrid, mikrofiltrid, nanofiltrid või ultrafiltrid, mida saab kasutada tööstus- või laboribioloogias, v.a. filtrid, mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks meditsiinis või puhta vee tootmiseks ning mida kasutatakse ELi või ÜRO poolt ametlikult toetatud projektide raames;

e.

ultratsentrifuugid, rootorid ja ultratsentrifuugi adapterid;

f.

vaakumsublimatsioonkuivatamise seadmed.

2B350

2B352

II.A2.015

Muud kui punktis 2B005, 2B105 või 3B001.d nimetatud seadmed metallkihtide sadestamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid ja lisaseadmed:

a.

keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) tootmisseadmed;

b.

füüsikalise aurustamise-sadestamise (PVD) tootmisseadmed;

c.

induktiivse või takistuskütte abil toimuva sadestamise tootmisseadmed.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Avatud mahutid või konteinerid, segistitega või ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on üle 0,5 m3 (500 l) ning kui nimetatud seadmete tööpinnad, mis puutuvad otseselt kokku töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud järgmistest materjalidest:

a.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.

fluoropolümeerid;

c.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

e.

tantaal või tantaalisulamid;

f.

titaan või titaanisulamid;

g.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

h.

nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid;

i.

roostevaba teras;

j.

puit või

k.

kumm.

Termin „kumm“ tähendab erinevaid looduslikke ning sünteetilisi kumme.

2B350

ELEKTROONIKA

II.A3.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.j.5 või 3A227 nimetatud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5 kW või rohkem ning

b.

voolu ja pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Massispektromeetrid, muud kui punktis 0B002.g või 3A233 nimetatud, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200-st, ning nende iooniallikad:

a.

induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b.

huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c.

termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d.

elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud ’UF6 korrosioonile vastupidavate materjalidega’;

e.

molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurini 193 K (– 80 °C) või madalamale, või

2.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud UF6 kindlate materjalidega;

f.

massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Sagedusmuundurid või generaatorid, muud kui punktis 0B001.b.13 või 3A225 nimetatud, millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid ja tarkvara:

a.

mitmefaasiline väljund, võimaliku väljundvõimsusega 40 W või rohkem;

b.

sagedusvahemik 600 – 2 000 Hz ja

c.

sageduse stabiilsus parem (väiksem) kui 0,1 %.

1.

Sagedusmuundureid tuntakse ka konverterite, inverterite, generaatorite, elektroonilise katsevarustuse, vahelduvvoolu toiteallika, muutuva kiirusega mootorite ajamite või muutuva sagedusega ajamitena.

2.

Käesolevas punktis nimetatud ülesandeid võivad täita teatavad seadmed, mida turustatakse elektroonilise katsevarustuse, vahelduvvoolu toiteallika, muutuva kiirusega mootorite ajamite või muutuva sagedusega ajamitena.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektromeetrid ja difraktomeetrid, mis on kavandatud metallide või sulamite koostiselementide või nende sisalduse määramiseks ilma materjali keemilise lagundamiseta.

 

ANDURID JA LASERID

II.A6.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad.

 

II.A6.002

Optilised seadmed ning komponendid, muud kui punktis 6A002 või 6A004.b nimetatud:

infrapuna optika lainepikkuse vahemikus 9–17 μm ja selle komponendid, sealhulgas kaadmiumtelluuri (CdTe) komponendid.

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid, muud kui punktis 6A004.a, 6A005.e või 6A005.f nimetatud, kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid, sealhulgas juhtsüsteemid, lainefrondi detektorid ja ’deformeeritavad peeglid’, sealhulgas bimorfsed peeglid.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Muud kui punktis 0B001.g.5, 6A005.a.6 ja/või 6A205.a nimetatud argoonioon’laserid“, mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Muud kui punktis 0B001.g.5, 0B001.h.6 või 6A005.b nimetatud pooljuht-’laserid’ ja nende komponendid:

a.

üksikud pooljuht-’laserid’ väljundvõimsusega üle 200 mW ja mille kogus ületab sadat ühikut;

b.

pooljuht-’laserite’ maatriksid väljundvõimsusega üle 20 W.

1.

Pooljuht-’lasereid’ nimetatakse sageli ’laser’-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma ’laser-’dioode lainepikkuse vahemikus 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Muud kui punktis 0B001.h.6. või 6A005.b. nimetatud timmitavad pooljuht-’laserid’ ja timmitavate pooljuht-’laserite’ massiivid lainepikkuse vahemikus 9 μm – 17 μm, ning pooljuhtlaserite liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht-’laserite’ massiivi.

Pooljuht-’lasereid’ nimetatakse sageli ’laser-’dioodideks.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Muud kui punktis 0B001.g.5., 0B001.h.6. või 6A005.c.1. nimetatud timmitavad tahkis- ’laserid’ ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

a.

titaan-safiirlaserid;

b.

aleksandriitlaserid.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Muud kui punktis 6A005.c.2.b. nimetatud neodüümlisandiga ’laserid’ (v.a neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1,0 μm, kuid mitte üle 1,1 μm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a.

kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b.

kordumissagedusseadmed;

c.

Pockelsi rakud.

6A203.b.4.

II.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) (5 × 106 rad (räni)) ilma nende töövõimet halvendamata.

Termin Gy (räni) tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis selle ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c.

II.A6.011

Muud kui punktis 0B001.g.5, 6A005 ja/või 6A205.c nimetatud timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

a.

töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

b.

keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

c.

kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ning

d.

impulsi kestus on lühem kui 100 ns.

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Muud kui punktis 0B001.h.6, 6A005.d või 6A205.d nimetatud süsinikdioksiidiimpulss ’laserid’, millel on kõik järgmised omadused:

a.

töötavad lainepikkustel 9–11 μm;

b.

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

c.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W, ning

d.

impulsi kestus on lühem kui 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Muud kui punktides 6A005 ja 6A205 nimetatud laserid.

6A005

6A205

NAVIGATSIOONI- JA LENNUELEKTROONIKA

II.A7.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A7.001

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

a.

Järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks ’tsiviilõhusõidukitel’ ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1.

inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud ’õhusõidukite’, maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või ’kosmosesõidukite’ asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

a.

Navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis (tõenäolise vea ring (CEP)) või vähem (parem), või

b.

ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral;

2.

hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või ’andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga’ (’DBRN’) ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või ’DBRN’ kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit ’tõenäolise vea ringis’ (CEP);

3.

inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

a.

Ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures või

b.

mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või suuremat löögikoormust 1 msec või pikema aja jooksul.

b.

Spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mis on konstrueeritud nii, et nende asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus oleks 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

c.

Inertsiaalsed või muud seadmed, mis kasutavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

Punktides a.1 ja a.2 esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgmiselt esitatud keskkonnatingimustest:

1.

sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele:

a.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15 – 1 000  Hz ning

b.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000  – 2 000 Hz;

2.

keerlemis- ja lengerduskiirus on 2,62 rad/s (150 °/s) või

3.

vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed eespool osutatud punktidega 1 või 2.

1.

Punkt a.2 viitab süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust.

2.

’Tõenäolise vea ring’ (CEP) – ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

7A001

7A003

7A101

7A103

KOSMOSESÕIDUKID JA TÕUKEJÕUD

II.A9.

Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.A9.001

Püropoldid.

 

II.A9.002

Sisepõlemismootorid (st sisepõlemis-kolbmootor ja -rootormootor), mis on ette nähtud või kohandatud ’õhusõidukite’ või ’õhust kergemate õhusõidukite’ liikumapanemiseks, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

 

II.A9.003

Haagised, muud kui punktis 9A115 nimetatud, millel on rohkem kui üks mootoriga telg ja kandevõime üle 5 tonni.

Selle punkti alla kuuluvad platvormhaagised, poolhaagised ning muud haagised.

9A115

B.   TARKVARA

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.B.001

Eespool A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tarkvara.

 

C.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kauba kirjeldus, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

II.C.001

Eespool A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

 

III OSA

Teatavad ballistiliste rakettide sektoris olulised komponendid.

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

7601

Survetöötlemata alumiinium

7602

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid

7603

Alumiiniumipulbrid ja -helbed

7604

Alumiiniumist varbmaterjal ja profiilid

7605

Alumiiniumtraat

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm

7608

Alumiiniumtorud

7609

Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

7614

Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, elektriisolatsioonita

IV OSA

Massihävitusrelvadega seotud tooted, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2270 (2016) punktis 25.

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

a)   Tuumarelvade ja/või rakettide tarbeks kasutatavad tooted

1)   Rõngasmagnetid

Püsimagnetid, millel on mõlemad järgmised omadused:

i.

rõngakujuline magnet, mille välis- ja siseläbimõõdu suhe on väiksem kui 1,6:1 või sellega võrdne, ning

ii.

valmistatud järgmistest materjalidest: alumiiniumi, nikli ja koobalti sulam, ferriit, samaariumi ja koobalti sulam või neodüümi, raua ja boori sulam.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Martensiitvanandatav teras

Martensiitvanandatav teras, millel on mõlemad järgmised omadused:

i.

’võimeline’ tagama tõmbetugevust 1 500 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C);

ii.

toru või kangi kujul välisläbimõõduga 75 mm või rohkem.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnetilised sulamid lehtede või õhukeste ribadena, millel on mõlemad järgmised omadused:

a)

paksus 0,05 mm või vähem; või kõrgus on 25 mm või vähem, ja

b)

valmistatud järgmistest magnetilistest sulamitest: raua, kroomi ja koobalti sulam, raua, koobalti ja vanaadiumi sulam, raua, kroomi, koobalti ja vanaadiumi sulam või raua ja kroomi sulam.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Sagedusmuundurid (tuntakse ka konverterite või inverteritena)

Sagedusmuundurid, muud kui II. lisa punktis 0B001.b.13. või 3A225 nimetatud, millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara:

i.

mitmefaasiline sagedusväljund;

ii.

võimalik väljundvõimsus 40 W või rohkem ning

iii.

töötavad kõigil (ühel või mitmel) sagedusvahemiku 600 kuni 2 000 Hz sagedustel.

Tehniline märkus:

1)

Sagedusmuundureid tuntakse ka konverterite või inverteritena.

2)

Käesolevas punktis nimetatud ülesandeid võivad täita teatavad seadmed, mis on määratletud ja mida turustatakse elektroonilise katsevarustuse, vahelduvvoolu toiteallika, muutuva kiirusega mootorite ajamite või muutuva sagedusega ajamitena.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Ülitugev alumiiniumisulam

Alumiiniumisulam, millel on mõlemad järgmised omadused:

i.

„võimeline“ tagama tõmbetugevuse 415 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C), ja

ii.

toru või kangi kujul välisläbimõõduga 75 mm või rohkem.

Tehniline märkus:

Sõna „võimeline“ hõlmab alumiiniumisulamit enne või pärast termotöötlust.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Kiud- või niitmaterjalid

Järgmised „kiud- või niitmaterjalid“ ja prepregmaterjalid:

i.

süsinik-, aramiid- või klaas- „kiud- või -niitmaterjalid“, millel on mõlemad järgmised omadused:

1)

„erimoodul“ üle 3,18 × 106 m ning

2)

„eritõmbetugevus“ üle 76,2 × 103 m;

ii.

prepregmaterjalid: temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad“, „eelkedrused“, „köisikud“ või „lindid“, mille laius ei ületa 30 mm ja mis on valmistatud punktis a osutatud süsinik-, aramiid- või klaas- „kiud- või niitmaterjalidest“.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Elementaarkiu poolimispingid ja nendega seotud seadmed

Järgmised elementaarkiu poolimispingid ja nendega seotud seadmed:

i.

elementaarkiu poolimispingid, millel on kõik järgmised omadused:

1)

nende liikumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja mähkimiseks on koordineeritud ja programmeeritud kahe või enama telje suhtes;

2)

need on spetsiaalselt ette nähtud komposiitstruktuuride või -laminaatide tootmiseks „kiud- või niitmaterjalidest“ ning

3)

need võimaldavad 75 mm või suurema diameetriga silindriliste torude mähkimist;

ii.

eespool punktis a nimetatud elementaarkiu poolimispinkide koordineerimise ja programmeerimise juhtseadmed;

iii.

eespool punktis a nimetatud elementaarkiu poolimispinkide täpsustornid.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Tõukamispingid

Nagu määratletud dokumendis INFCIRC/254/Rev.9/Part2 ja S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Laserkeevitusseadmed

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4- ja 5-teljelised raaljuhtimisega tööpingid

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plasmalõikusseadmed

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metallhüdriidid, nagu tsirkooniumhüdriid

ex 2850 00 20

b)   Keemiliste/bioloogiliste relvade valmistamiseks kasutatavad tooted

1)

Täiendavad kemikaalid, mis sobivad kemoründemürkide valmistamiseks.

Toote kirjeldus

 

CN-kood

naatrium (7440-23-5)

 

2805 11 00

vääveltrioksiid (7446-11-9)

ex

2811 29 10

alumiiniumkloriid (7446-70-0)

 

2827 32 00

kaaliumbromiid (7758-02-3)

 

2827 51 00

naatriumbromiid (7647-15-6)

 

2827 51 00

diklorometaan (75-09-2)

 

2903 12 00

isopropüülbromiid (75-26-3)

ex

2903 39 19

isopropüüleeter (108-20-3)

ex

2909 19 90

monoisopropüülamiin (75-31-0)

ex

2921 19 99

trimetüülamiin (75-50-3)

ex

2921 11 00

tributüülamiin (102-82-9)

ex

2921 19 99

trietüülamiin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetüülaniliin (121-69-7)

ex

2921 42 00

püridiin (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reaktsioonianumad, reaktorid, segistid, soojusvahetid, kondensaatorid, pumbad, ventiilid, kogumismahutid, konteinerid, vastuvõtuanumad ja destillatsiooni- või absorptsioonikolonnid, mis vastavad dokumentides S/2006/853 ja S/2006/853/corr.1 ette nähtud jõudlusparameetritele.

Ühetihendilised pumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või nende pumpade jaoks valmistatud jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a)

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

b)

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

c)

fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsendi fluori);

d)

klaas või klaasvooderdus (sh klaasistatud või emaileeritud katted);

e)

grafiit või süsinikgrafiit;

f)

tantaal või tantaalisulamid;

g)

titaan või titaanisulamid;

h)

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

i)

keraamika;

j)

ferrosiliitsium (suure ränisisaldusega rauasulamid) või

k)

nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Hariliku või turbulentse õhuvooluga varustatud puhtaõhuruumid ja kompaktsed HEPA õhufiltrid, mida võib kasutada ohutustasemele P3 või P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) vastavates isolaatorites.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

V OSA

Massihävitusrelvadega seotud tooted, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2321 (2016) punktis 4.

SELGITAV MÄRKUS

Veerus „Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas või kõnealuse määruse II lisa II osas (kaubad ja tehnoloogia)“ olev viitenumber tähendab, et veerus „Kauba kirjeldus“ kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kaupade ja tehnoloogia parameetritele.

Tuumarelvade ja/või rakettide tarbeks kasutatavad tooted

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas või käesoleva määruse II lisa II osas

Isotsüanaadid (tolueendiisotsüanaat, TDI), MDI (metüleenbis(fenüülisotsüanaat)), IPDI (isoforoondiisotsüanaat) HNMDI või HDI (heksametüleendiisotsüanaat) ja DDI (dimerüüldiisotsüanaat) ning nende tootmise seadmed.

 

Ammooniumnitraat, keemiliselt puhas või faasis stabiliseeritud versioon (PSAN).

 

Mittepurustava kontrolli kambrid, mille kriitiline sisemõõde on 1 m või suurem.

 

Vedel- või hübriidkütusega raketimootorite turbopumbad.

9A006

Polümeersed ained (hüdroksüüllõpprühmadega polüeeter (HTPE), hüdroksüüllõpprühmadega kaprolaktooneeter (HTCE), polüpropüleenglükool (PPG), polüdietüleenglükooladipaat (PGA) ja polüetüleenglükool (PEG)).

 

Vastumeetmete alamsüsteemid ja sissetungiabistajad (nt summutusseadmed, peegelaganad, peibutusseadmed), mille eesmärk on takistada või segada raketitõrjet või sellest mööda hiilida.

 

Mangaansulamist kõvajoodisjootmise lehed.

 

Vedelikstantsimise masinad.

 

Kuumtöötlusahjud – temperatuuriga > 850 °C ja ühe mõõtmega > 1 m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Juhtmeteta elektroerosioonpingid (EDM).

2B001.d

Otshõõrdkeevitusseadmed.

 

Modelleerimis- ja projekteerimistarkvara rakettide või mehitamata õhusõidukite aerodünaamilise ja termodünaamilise analüüsi modelleerimiseks.

 

Kiired pildistuskaamerad, välja arvatud need, mida kasutatakse meditsiinilise pildinduse süsteemides.

6A003.a.2

Kuue või enama teljega veoki šassiid.

9A115 ja II.A9.003

Keemiliste/bioloogiliste relvade valmistamiseks kasutatavad tooted

Toote kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas või käesoleva määruse II lisa II osas

1.

Vähemalt 2,5 m laiune põrandale kinnitatud tõmbekapp (sisenemisvõimalusega).

2B352

2.

Bioloogiliste materjalide puhul kasutatavad perioodtoimega tsentrifuugid, mille rootori võimsus on 4 l või rohkem.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentaatorid, mille maht on 10–20 l (,01–,02 kuupmeetrit) ja mida kasutatakse bioloogiliste materjalide puhul.

2B352 ja II.A2.014.a.


(1)  Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistäpsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi pädevate asutustega.


III LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud lennukikütus

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

Kood

Kauba kirjeldus

Alates 2710 12 31 kuni 2710 12 59

Lennukibensiin

2710 12 70

Bensiini tüüpi reaktiivkütus

2710 19 21

Lennukipetrool

2710 19 25

Petrooleumi tüüpi raketikütus


IV LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud kuld, titaanimaak, vanaadiumimaak ja haruldased muldmetallid

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

Kood

Kauba kirjeldus

ex ex 2530 90 00

Haruldaste muldmetallide maagid

ex ex 26 12

Monatsiit ja muud maagid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt uraani ja tooriumi eraldamiseks

ex ex 2614 00 00

Titaanimaak

ex ex 2615 90 00

Vanaadiumimaak

2616 90 00 10

Kullamaagid ja -kontsentraadid


V LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud kivisüsi, raud ja rauamaak

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

Kood

Kauba kirjeldus

ex ex 26 01

Rauamaak

2701

Kivisüsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused

2702

Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.a gagaat

2703

Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata

2704 00 10

Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi

7201

Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena

7202

Ferrosulamid

7203

Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, kuulikestena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul

7204 10 00

Malmijäätmed ja -jäägid

ex ex 7204 30 00

Tinutatud malmi või terase jäätmed ja jäägid

ex ex 7204 41

Muud jäätmed ja jäägid: treimis-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saepuru, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte

ex ex 7204 49

Muud jäätmed ja jäägid: muud

ex ex 7204 50 00

Muud jäätmed ja jäägid: praagitud valuplokid ümbersulatamiseks

ex ex 7205 10 00

Graanulid

ex ex 7205 29 00

Pulbrid, v.a legeeritud terasest

ex ex 7206 10 00

Valuplokid

ex ex 7206 90 00

Muud

ex ex 72 07

Pooltooted rauast või legeerimata terasest

ex ex 72 08

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata

ex ex 72 09

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata

ex ex 72 10

Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud

ex ex 72 11

Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata

ex ex 72 12

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud

ex ex 72 14

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata

ex ex 72 15

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest

ex ex 72 16

Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest

ex ex 72 17

Traat rauast või legeerimata terasest


VI LISA

Artikli 3 lõike 1punktis f osutatud naftasaadused

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

 

2707

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi

 

2709

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

 

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidestt saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed

 

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

 

2712 10

Vaseliin

 

2712 20

Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist

Ex

2712 90

Muud

 

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

Ex

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid

Ex

2715

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)

 

 

naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad valmistised

 

3403 11

– –

vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide töötlemiseks

 

3403 19

– –

muud

 

 

muud

Ex

3403 91

– –

vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide töötlemiseks

Ex

3403 99

– –

muud

 

 

– – – – –

mujal nimetamata keemiatooted ja valmistised, mis koosnevad peamiselt orgaanilistest ühenditest

Ex

3824 99 92

– – – – – –

vedelal kujul 20 °C juures

Ex

3824 99 93

– – – – – –

muud

Ex

3824 99 96

– – – – –

muud

 

3826 00 10

rasvhappe monoalküülestrid, mille estrite sisaldus on vähemalt 96,5 % mahust (FAMAE)

 

3826 00 90

muud


VII LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis g osutatud vask, nikkel, hõbe ja tsink

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

Vask

 

2603

Vasemaagid ja -kontsentraadid

 

74

Vask ja vasktooted

 

8536 90 95 30

Neetkontaktid

vasest,

kaetud hõbeda ja nikli sulamiga (AgNi10) või hõbedaga, sisaldavad kokku 11,2 (± 1,0) massiprotsenti tinaoksiidi ja indiumoksiidi,

kattekihi paksusega 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Vaskosad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535 , 8536 või 8537 seadmetes

 

8544 11

Vasest mähistraat

 

 

muud vaskelektrijuhtmed pingele kuni 1 000  V:

ex

8544 42

– –

pistikühendusega

ex

8544 49

– –

muud

 

 

muud isoleeritud elektrijuhtmed pingele üle 1 000 V:

 

8544 60 10

– –

vasest

Nikkel

 

2604

Niklimaagid ja -kontsentraadid

 

 

Ferrosulamid:

 

7202 60

ferronikkel

 

 

Roostevabast terasest traat:

 

7223 00 11

– –

niklisisaldusega vähemalt 28 %, kuid mitte üle 31 % massist, ning kroomisisaldusega vähemalt 20 %, kuid mitte üle 22 % massist

 

75

Nikkel ja nikkeltooted

 

8105 90 00 10

Koobaltisulamist vardad ja traadid, mis sisaldavad massiprotsentides:

35 % (± 2 %) koobaltit,

25 % (± 1 %) niklit,

19 % (± 1 %) kroomi ja

7 % (± 2 %) rauda,

mis vastavad materjalide spetsifikatsioonidele AMS 5842, mida kasutatakse kosmosetööstuses

Hõbe

 

2616 10

Hõbedamaagid ja -kontsentraadid

Tsink

 

2608

Tsingimaagid ja -kontsentraadid

 

79

Tsink ja tsinktooted


VIII LISA

Artiklis 10 osutatud luksuskaubad

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

1)   Tõupuhtad hobused

 

0101 21 00

Tõupuhtad aretusloomad

ex

0101 29 90

Muud

2)   Kaaviar ja kaaviariasendajad

 

1604 31 00

Kaaviar

 

1604 32 00

Kaaviariasendajad

3)   Trühvlid ja nendest valmistatud tooted

 

0709 59 50

Trühvlid

ex

0710 80 69

Muud

ex

0711 59 00

Muud

ex

0712 39 00

Muud

ex

2001 90 97

Muud

 

2003 90 10

Trühvlid

ex

2103 90 90

Muud

ex

2104 10 00

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks

ex

2104 20 00

Homogeenitud toidusegud

ex

2106 00 00

Mujal nimetamata toiduvalmistised

4)   Kvaliteetveinid (sealhulgas vahuveinid), kanged alkohoolsed joogid ja muud alkohoolsed joogid

 

2204 10 11

Šampanja (Champagne)

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Muud

ex

2204 10 94

Kaitstud geograafilise tähisega (KGT) vein

ex

2204 10 96

Muud sordiveinid

ex

2204 10 98

Muud

ex

2204 21 00

Nõudes mahuga kuni 2 liitrit

ex

2204 29 00

Muud

ex

2205 00 00

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

ex

2206 00 00

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata

ex

2207 10 00

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

ex

2208 00 00

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

5)   Kvaliteetsed sigarid ja sigarillod

ex

2402 10 00

Tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

ex

2402 90 00

Muud

6)   Luksuslikud lõhnaõlid, lõhnaveed ja kosmeetika, sealhulgas ilu- ja jumestustooted

ex

3303 00 00

Lõhnaõlid ja lõhnaveed

ex

3304 00 00

Kosmeetika- ja jumestustooted, nahahoolduspreparaadid (v.a ravimid), sh preparaadid päikesekaitseks ja pruunistamiseks; preparaadid maniküüriks ja pediküüriks

ex

3305 00 00

Juuksehooldusvahendid

ex

3307 00 00

Habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid, ihudesodorandid, vannipreparaadid, depilaatorid jm mujal nimetamata parfümeeria-, kosmeetika- ning hügieenivahendid; valmis desodoraatorid kasutamiseks ruumides, lõhnastamata või lõhnastatud, desinfitseeriva toimega või ilma desinfitseeriva toimeta

ex

6704 00 00

Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest:

7)   Kvaliteetsed nahk- ja sadulsepatooted, reisitarbed, käekotid ning sarnased tooted

ex

4201 00 00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms)

ex

4202 00 00

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad, prillitoosid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms tooted; reisikotid, termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, tualett-tarvete kotid, seljakotid, käekotid, kandekotid, rahakotid, rahataskud, kaarditaskud, portsigarid, tubakakotid, tööriistakotid, spordikotid, pudelite kandekastid, ehtekarbid, puudritoosid, lauahõbedakarbid jms tooted nahast või komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist, täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga

ex

4205 00 90

Muud

ex

9605 00 00

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid

8)   Kvaliteetsed rõivad, rõivamanused ja kingad (olenemata materjalist)

ex

4203 00 00

Nahast või komposiitnahast rõivad ja rõivamanused

ex

4303 00 00

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted

ex

6101 00 00

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6103 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud

ex

6102 00 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a rubriigis 6104 nimetatud), silmkoelised või heegeldatud

ex

6103 00 00

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, (v.a supelpüksid), silmkoelised või heegeldatud

ex

6104 00 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad), silmkoelised või heegeldatud

ex

6105 00 00

Meeste ja poiste päevasärgid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6106 00 00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6107 00 00

Meeste ja poiste aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6108 00 00

Naiste ja tüdrukute kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6109 00 00

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, silmkoelised või heegeldatud

ex

6110 00 00

Kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

ex

6111 00 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, silmkoelised või heegeldatud

ex

6112 11 00

Puuvillased

ex

6112 12 00

Sünteeskiududest

ex

6112 19 00

Muust tekstiilmaterjalist

 

6112 20 00

Suusakostüümid

 

6112 31 00

Sünteeskiududest

 

6112 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

 

6112 41 00

Sünteeskiududest

 

6112 49 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6113 00 10

Rubriiki 5906 kuuluvast silmkoelisest või heegeldatud kangast

ex

6113 00 90

Muud

ex

6114 00 00

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivad

ex

6115 00 00

Sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted, sh tugisukad (näiteks veenilaiendite ravisukad) ja kamassid (jalatsipealsed), silmkoelised või heegeldatud

ex

6116 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud

ex

6117 00 00

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena; rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

ex

6201 00 00

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, v.a rubriiki 6203 kuuluvad rõivad

ex

6202 00 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid (sh suusajakid), tuulejoped ja tuulepluusid jms, v.a rubriiki 6204 kuuluvad rõivad

ex

6203 00 00

Meeste ja poiste ülikonnad, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad)

ex

6204 00 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid (v.a supelrõivad)

ex

6205 00 00

Meeste ja poiste päevasärgid

ex

6206 00 00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid

ex

6207 00 00

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted

ex

6208 00 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted

ex

6209 00 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused

ex

6210 10 00

Rubriigis 5602 või 5603 nimetatud riidest

 

6210 20 00

Muud alamrubriikides 6201 11 – 6201 19 kirjeldatud laadi rõivad

 

6210 30 00

Muud alamrubriikides 6202 11 – 6202 19 kirjeldatud laadi rõivad

ex

6210 40 00

Muud meeste- ja poisterõivad:

ex

6210 50 00

Muud naiste- ja tüdrukuterõivad

 

6211 11 00

Meestele ja poistele

 

6211 12 00

Naistele ja tüdrukutele

 

6211 20 00

Suusakostüümid

ex

6211 32 00

Puuvillased

ex

6211 33 00

Keemilistest kiududest

ex

6211 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6211 42 00

Puuvillased

ex

6211 43 00

Keemilistest kiududest

ex

6211 49 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

6212 00 00

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad, kaasa arvatud silmkoelised ja heegeldatud

ex

6213 00 00

Taskurätikud

ex

6214 00 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms

ex

6215 00 00

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed

ex

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

ex

6217 00 00

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriigis 6212 nimetatud toodete osad

ex

6401 00 00

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitusega jalatsid

ex

6402 20 00

Jalatsid rihmadest või ribadest pealsetega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitusega

ex

6402 91 00

Pahkluud katva säärisega

ex

6402 99 00

Muud

ex

6403 19 00

Muud

ex

6403 20 00

Jalatsid nahast välistaldadega ja nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber suure varba

ex

6403 40 00

Muud tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid

ex

6403 51 00

Pahkluud katvad

ex

6403 59 00

Muud

ex

6403 91 00

Pahkluud katvad

ex

6403 99 00

Muud

ex

6404 19 10

Tuhvlid jm toajalatsid

ex

6404 20 00

Nahast või komposiitnahast välistaldadega jalatsid

ex

6405 00 00

Muud jalatsid

ex

6504 00 00

Kübarad jm peakatted, punutud või valmistatud mis tahes materjalist ribade ühendamise teel, voodri või kaunistustega või ilma

ex

6505 00 10

Karusnahavildist või villa- ja karusnahavildist, valmistatud rubriigi 6501 00 00 kübaratoorikutest, kübaraviltidest või lamedatest viltketastest

ex

6505 00 30

Nokkmütsid

ex

6505 00 90

Muud

ex

6506 99 00

Muust materjalist

ex

6601 91 00

Teleskoopvarrega

ex

6601 99 00

Muud

ex

6602 00 00

Jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad jms

ex

9619 00 81

Imikumähkmed ja mähkme siselapid

9)   Vaibad ja vaipkatted, käsitsi valmistatud või mitte, väärtusega üle 473 euro (1)

ex

5701 00 00

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte

ex

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad

ex

5702 20 00

Kookoskiust põrandakatted

ex

5702 31 80

Muud

ex

5702 32 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 39 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

5702 41 90

Muud

ex

5702 42 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 50 00

Muud, v.a karusvaibad, pooltoodetena

ex

5702 91 00

Lamba- või muude loomade villast

ex

5702 92 00

Keemilistest tekstiilmaterjalidest

ex

5702 99 00

Muust tekstiilmaterjalist

ex

5703 00 00

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted, valmistoodetena või mitte

ex

5704 00 00

Vildist vaibad ja muud viltpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeetooted, valmistoodetena või mitte

ex

5705 00 00

Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või mitte

ex

5805 00 00

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavaibad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

10)   Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid ning pärli-, juveel-, kullasepa- ja hõbesepatooted

 

7101 00 00

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks

 

7102 00 00

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata

 

7103 00 00

Vääriskivid (v.a teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.a teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud

 

7104 20 00

Muud, töötlemata, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud

 

7104 90 00

Muud

 

7105 00 00

Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest

 

7106 00 00

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

 

7107 00 00

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

 

7108 00 00

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

 

7109 00 00

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

 

7110 11 00

Survetöötlemata või pulbrina

 

7110 19 00

Muud

 

7110 21 00

Survetöötlemata või pulbrina

 

7110 29 00

Muud

 

7110 31 00

Survetöötlemata või pulbrina

 

7110 39 00

Muud

 

7110 41 00

Survetöötlemata või pulbrina

 

7110 49 00

Muud

 

7111 00 00

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

 

7113 00 00

Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

 

7114 00 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

 

7115 00 00

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

 

7116 00 00

Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)

11)   Mündid ja pangatähed, mis ei ole ametlikud maksevahendid

ex

4907 00 30

Pangatähed

 

7118 10 00

Ametlikku kurssi mitteomavad mündid (v.a kuldmündid)

ex

7118 90 00

Muud

12)   Väärismetallist või väärismetalliga pinnatud või plakeeritud noad, kahvlid ja lusikad

 

7114 00 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

 

7115 00 00

Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist

ex

8214 00 00

Muud lõikeriistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)

ex

8215 00 00

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

ex

9307 00 00

Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms külmrelvad, nende osad ja tuped

13)   Portselanist, fajansist, kivist ja savist lauanõud väärtusega üle 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed

ex

6912 00 23

Kivitooted

ex

6912 00 25

Fajansist või peenest tellisesavist

ex

6912 00 83

Kivitooted

ex

6912 00 85

Fajansist või peenest tellisesavist

ex

6914 10 00

Portselanist

ex

6914 90 00

Muud

14)   Pliikristallist esemed

ex

7009 91 00

Raamimata

ex

7009 92 00

Raamitud

ex

7010 00 00

Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade transpordiks või pakendamiseks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid

 

7013 22 00

Pliikristallist

 

7013 33 00

Pliikristallist

 

7013 41 00

Pliikristallist

 

7013 91 00

Pliikristallist

ex

7018 10 00

Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed

ex

7018 90 00

Muud

ex

7020 00 80

Muud

ex

9405 10 50

Klaasist

ex

9405 20 50

Klaasist

ex

9405 50 00

Mitteelektrilised lambid ja valgustid

ex

9405 91 00

Klaasist

15)   Kõrgetasemeline olmeelektroonika

ex

8414 51 00

Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori võimsus ei ületa 125 W

ex

8414 59 00

Muud

ex

8414 60 00

Varikatted, mille maksimaalne horisontaalmõõde ei ületa 120 cm

ex

8415 10 00

Seintele ja akendele kinnitatavad, kompaktsed või mitmeosalised (split)

ex

8418 10 00

Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega

ex

8418 21 00

Kompressoriga

ex

8418 29 00

Muud

ex

8418 30 00

Kastikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 800 l

ex

8418 40 00

Kapikujulised sügavkülmikud mahuga kuni 900 l

ex

8419 81 00

Kuumade jookide valmistamiseks, toidu keetmiseks ja kuumutamiseks

ex

8422 11 00

Olmemasinad

ex

8423 10 00

Kaalud inimeste kaalumiseks, k.a imikukaalud; majapidamiskaalud

ex

8443 12 00

Büroo ofsettrükimasinad, lehtedele, mille ühe külje pikkus kokkuvoltimata on kuni 22 cm ja teise külje pikkus kuni 36 cm

ex

8443 31 00

Kahte või enamat printimise, kopeerimise, paljundamise või faksimise funktsiooni täitvad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

ex

8443 32 00

Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

ex

8443 39 00

Muud

ex

8450 11 00

Täisautomaatsed

ex

8450 12 00

Muud, sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga

ex

8450 19 00

Muud

ex

8451 21 00

Mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu

ex

8452 10 00

Olme-õmblusmasinad

ex

8470 10 00

Elektroonilised arvutid, mis võivad töötada ilma välise elektritoite allikata ja taskumõõtu andmete, salvestuseta, taasesitus- ja kuvamisseadmed, millel on arvutusfunktsioon

ex

8470 21 00

Trükiseadmega

ex

8470 29 00

Muud

ex

8470 30 00

Muud kalkulaatorid

ex

8471 00 00

Arvutid, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks

ex

8472 90 40

Mälu- ning reproduktsiooniseadmetega varustatud kirjutusmasinad

ex

8472 90 90

Muud

ex

8479 60 00

Aurustusega õhujahutid

ex

8508 11 00

Võimsusega kuni 1 500  W ning kuni 20 l tolmukoti või muu mahutiga

ex

8508 19 00

Muud

ex

8508 60 00

Muud tolmuimejad

ex

8509 40 00

Toiduainete jahvatusseadmed ja mikserid; puuviljade ja juurviljade mahlapressid

ex

8509 80 00

Muud seadmed

ex

8516 31 00

Juuksekuivatid (föönid)

ex

8516 50 00

Mikrolaineahjud

ex

8516 60 10

Elektripliidid (millel on vähemalt üks keeduplaat ja praeahi)

ex

8516 71 00

Kohvi- ja teekannud ja -keetjad

ex

8516 72 00

Leivaröstrid

ex

8516 79 00

Muud

ex

8517 11 00

Traadita tavatelefonid

ex

8517 12 00

Mobiilside- või muu juhtmeta võrgu (raadiovõrgu) telefonid

ex

8517 18 00

Muud

ex

8517 61 00

Tugijaamad

ex

8517 62 00

Seadmed kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks või regenereerimiseks, sh kommutatsiooni- ja marsruutimisseadmed

ex

8517 69 00

Muud

ex

8526 91 00

Raadionavigatsiooni abiaparatuur

ex

8529 10 31

Satelliittranslatsiooni vastuvõtuks

ex

8529 10 39

Muud

ex

8529 10 65

Raadio- ja televisioonivastuvõtjate toaantennid ja sisseehitatud antennid

ex

8529 10 69

Muud

ex

8531 10 00

Valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms

ex

8543 70 10

Elektrilised tõlkimismasinad ja sõnastikustruktuuriga masinad

ex

8543 70 30

Antennivõimendid

ex

8543 70 50

Solaariumid, päevituslambid jms päevitusseadmed

ex

8543 70 90

Muud

 

9504 50 00

Videomängukonsoolid ja -masinad, v.a alamrubriiki 9504 30 kuuluvad tooted

 

9504 90 80

Muud

16)   Heli ja pildi salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud kõrgetasemelised elektrilised/elektroonilised või optilised seadmed

ex

8519 00 00

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed

ex

8521 00 00

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit

ex

8525 80 30

Digitaalkaamerad

ex

8525 80 91

Võimelised salvestama üksnes telekaamerast tulevat heli ja pilti

ex

8525 80 99

Muud

ex

8527 00 00

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta

ex

8528 71 00

Ei sisalda kuvarit ega ekraani

ex

8528 72 00

Muud, värvipildiga

ex

9006 00 00

Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja plahvatusimpulsslambid (v.a rubriigi 8539 gaaslahenduslambid)

ex

9007 00 00

Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma nendeta

17)   Luksussõidukid inimveoks maismaal, õhus või meritsi, sealhulgas köisteed, isteliftid, suusatõstukid, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid, ning nende manused ja varuosad

ex

4011 10 00

Sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

ex

4011 20 00

Bussidele või veoautodele

ex

4011 30 00

Lennunduses kasutamiseks

ex

4011 40 00

Mootorratastele

ex

4011 90 00

Muud

ex

7009 10 00

Sõidukite tahavaatepeeglid

ex

8407 00 00

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

ex

8408 00 00

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid)

ex

8409 00 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites

ex

8411 00 00

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid

 

8428 60 00

Köisteed, isteliftid, suusatõstukid, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid

ex

8431 39 00

Köisteede, isteliftide, suusatõstukite, köisraudteede (funikulööride) veomehhanismide osad ja tarvikud

ex

8483 00 00

Ülekandevõllid (k.a nukk- ja väntvõllid) ning vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rull-käigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.a liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.a universaalsed)

ex

8511 00 00

Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed

ex

8512 20 00

Muud valgustusseadmed ja visuaalsignalisatsiooniseadmed

ex

8512 30 10

Kasutamiseks mootorsõidukites

ex

8512 30 90

Muud

ex

8512 40 00

Klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad seadmed

ex

8544 30 00

Juhtmekomplektid süüteküünaldele jm liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid

ex

8603 00 00

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid,v.a rubriigi 8604 vagunid

ex

8605 00 00

Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud)

ex

8607 00 00

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad

ex

8702 00 00

Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht

ex

8703 00 00

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriigis 8702 nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod, k.a mootorsaanid väärtusega üle 1 782  euro (3)

ex

8706 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

ex

8707 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)

ex

8708 00 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud

ex

8711 00 00

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

ex

8712 00 00

Jalgrattad jm rattad (k.a velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita

ex

8714 00 00

Osad ja tarvikud rubriikide 8711 –8713 sõidukitele

ex

8716 10 00

Furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks

ex

8716 40 00

Muud haagised ja poolhaagised

ex

8716 90 00

Osad

ex

8801 00 00

Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid

ex

8802 11 00

Tühimassiga kuni 2 000  kg

ex

8802 12 00

Tühimassiga üle 2 000  kg

ex

8802 20 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000  kg

ex

8802 30 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000  kg, kuid mitte üle 15 000  kg

ex

8802 40 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000  kg

ex

8803 10 00

Propellerid ja tiivikud ning nende osad

ex

8803 20 00

Telikud ja nende osad

ex

8803 30 00

Muud lennukite ning helikopterite osad

ex

8803 90 10

Tuulelohedele

ex

8803 90 90

Muud

ex

8805 10 00

Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed ning nende osad

ex

8901 10 00

Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad

ex

8901 90 00

Muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad

ex

8903 00 00

Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud

18)   Luksuskellad ja nende osad

 

9101 00 00

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad, taskukellad jms kellad, k.a stopperid

ex

9102 00 00

Käekellad, taskukellad jms kellad, k.a stopperid, v.a rubriiki 9101 kuuluvad

ex

9103 00 00

Käekellamehhanismiga kellad, v.a rubriigi 9104 kellad

ex

9104 00 00

Armatuurlaua kellad jms kellad mootorsõidukite, õhusõidukite, kosmosesõidukite ja laevade jaoks

ex

9105 00 00

Muud kellad

ex

9108 00 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid

ex

9109 00 00

Muud komplektsed ja kokkupandud kellamehhanismid

ex

9110 00 00

Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid

ex

9111 00 00

Käe-, tasku- vms kellade korpused ja nende osad

ex

9112 00 00

Kellakorpused jms käesolevasse gruppi kuuluvate toodete korpused ja nende osad

ex

9113 00 00

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad

ex

9114 00 00

Muud kellade osad

19)   Kvaliteetsed muusikariistad

ex

9201 00 00

Klaverid, sh automaatklaverid; klavessiinid jt klahvkeelpillid

ex

9202 00 00

Muud keelpillid (näiteks kitarrid, viiulid, harfid)

ex

9205 00 00

Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid, torupillid), v.a laadaorelid ja leierkastid

ex

9206 00 00

Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud, kastanjetid, marakad)

ex

9207 00 00

Muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (näiteks orelid, kitarrid, akordionid)

20)   Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

 

9700 00 00

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

21)   Suusa-, golfi-, sukeldumis- ja veespordivarustus ning -tarbed

ex

4015 19 00

Muud

ex

4015 90 00

Muud

ex

6210 40 00

Muud meeste- ja poisterõivad

ex

6210 50 00

Muud naiste- ja tüdrukuterõivad

 

6211 11 00

Meestele ja poistele

 

6211 12 00

Naistele ja tüdrukutele

 

6211 20 00

Suusakostüümid

ex

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

 

6402 12 00

Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

ex

6402 19 00

Muud

 

6403 12 00

Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

 

6403 19 00

Muud

 

6404 11 00

Spordijalatsid; tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

 

6404 19 90

Muud

ex

9004 90 00

Muud

ex

9020 00 00

Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid)

 

9506 11 00

Suusad

 

9506 12 00

Suusasidemed

 

9506 19 00

Muud

 

9506 21 00

Purjelauad

 

9506 29 00

Muud

 

9506 31 00

Golfikepid, komplektis

 

9506 32 00

Golfipallid

 

9506 39 00

Muud

 

9506 40 00

Lauatennisetarbed ja -varustus

 

9506 51 00

Tennisereketid, keelestatud või keelestamata

 

9506 59 00

Muud

 

9506 61 00

Tennisepallid

 

9506 69 10

Kriketi- ja polopallid

 

9506 69 90

Muud

 

9506 70

Uisud ja rulluisud, k.a külgekinnitatud uiskudega uisusaapad

 

9506 91

Üldkehaliste harjutuste, võimlemis- ning kergejõustikutarbed ja -inventar

 

9506 99 10

Kriketi- ja poloinventar, v.a pallid

 

9506 99 90

Muud

 

9507 00 00

Õngeridvad, -konksud jm varustus õngepüügiks; kahvad, liblikavõrgud jms võrgud; peibutuslinnud (mulaažid) (v.a rubriikides 9208 ja 9705 nimetatud) jms jahitarbed

22)   Piljardi-, automaatseadmetega keegli-, kasiinomängude ja müntide või pangatähtedega käivituvate mängude tarbed ja varustus

 

9504 20 00

Igasugune piljardivarustus

 

9504 30 00

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatavad muud mängud, v.a keegliradade automaatseadmed

 

9504 40 00

Mängukaardid

 

9504 50 00

Videomängukonsoolid ja -masinad, v.a alamrubriiki 9504 30 kuuluvad tooted

 

9504 90 80

Muud


(1)  30. novembri 2016. aasta seisuga ligikaudu 500 USA dollarit (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2321 (2016)).

(2)  30. novembri 2016. aasta seisuga ligikaudu 100 USA dollarit (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2321 (2016)).

(3)  2. märtsi 2016. aasta seisuga ligikaudu 2 000 USA dollarit (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2270 (2016)).


IX LISA

Artiklis 11 osutatud kulla, väärismetallide ja teemantide loetelu

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

HS-kood

Kauba kirjeldus

7102

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

ex ex 7112

Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks


X LISA

Artiklis 13 osutatud kujud

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

ex

4420 10

Puidust kujud ja -kujukesed

 

 

kivist kujud ja -kujukesed

ex

6802 91

– –

marmor, travertiin ja alabaster

ex

6802 92

– –

muu lubjakivi

ex

6802 93

– –

raniit

ex

6802 99

– –

muu kivi

ex

6809 90

Kipsist ja kipsisegust kujud ja kujukesed

ex

6810 99

Tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata) kujud ja kujukesed

ex

6913

Keraamilised kujud ja kujukesed

 

 

Hõbe- ja kullassepatooted

 

 

väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte

ex

7114 11

– –

kujukesed hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte

ex

7114 19

– –

kujukesed muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte

ex

7114 20

väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist kujud ja kujukesed

 

 

mitteväärismetallist kujud ja -kujukesed

ex

8306 21

– –

väärismetalliga pinnatud kujud ja kujukesed

ex

8306 29

– –

muud kujud ja kujukesed

ex

9505

Pühade-, karnevali- jm lõbustuskujud ja -kujukesed

ex

9602

Töödeldud taimsest või mineraalsest nikerdusmaterjalist kujukesed

ex

9703

Mis tahes materjalist originaalkujud


XI LISA

Artiklis 15 osutatud helikopterid ja laevad

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud ja selle I lisas esitatud koondnomenklatuurist, mis kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning mutatis mutandis vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

Helikopterid

8802 11

Tühimassiga kuni 2 000  kg

8802 12

Tühimassiga üle 2 000  kg

Laevad

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks

8902

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad ja muud alused kalatoodete töötlemiseks või konserveerimiseks

8903

Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud

8904

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8906

Muud laevad, k.a sõjalaevad ja päästepaadid (v.a sõudepaadid)

8907 10

Täispuhutavad parved


XII LISA

Artiklis 18 osutatud teenuste loetelu

MÄRKUSED

1.

Ühtse tooteklassifikaatori koodid (CPC koodid) on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers, Series M, No 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2.

Keeld puudutab üksnes allpool kirjeldatud CPC koodide osasid.

A osa:

Kaevandamise ja tootmisega seotud teenused keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris

Teenuse kirjeldus

CPC kood

Läbindamine, katendi eemaldamine ja muud mineraalsete maavarade ja maardlatega seotud ettevalmistustööd, välja arvatud nafta ja gaasi tootmise puhul.

CPC 5115

Geoloogilised, geofüüsilised, geokeemilised ja muud teaduslikud nõustamisteenused, mis on seotud mineraalsete maavarade, nafta ja gaasi ning põhjavee asukohaga ning mille abil uuritakse pinnase omadusi ning kivimeid ja struktuure. Siia kuuluvad teenused maapõueuuringute tulemuste analüüsimiseks, pinnaseproovide ja puurisüdamike uurimiseks ning maardla rajamise ja kaevandamise alase abi ja nõustamise osutamiseks.

CPC 86751

Maapõue kivimite omaduste kohta teabe kogumine erinevate meetodite abil, mis hõlmavad seismograafilisi, gravimeetrilisi, magnetomeetrilisi ja teisi maapõueuuringute meetodeid.

CPC 86752

Eri meetodite abil maapinna kuju, asukoha ja/või piiride kohta kaartide koostamise eesmärgil teabe kogumise teenused, mis hõlmavad geodeetilisi, fotogramm-meetrilisi ja hüdrograafilisi uuringuid.

CPC 86753

Nafta- ja gaasiväljadel osutatavaid teenuseid, mida osutatakse tasu eest või lepingu alusel: puurimine ja korduspuurimine; sissepuurimine („spudding in“); puurtornide ehitamine, remont ja demonteerimine; nafta- ja gaasi puuraugu tsementimine; puurtornid ja puurtornide sulgemine ja tegevuse lõpetamine.

CPC 8830

Koksi tootmine – koksiahjude käitamine peamiselt koksi või poolkoksi tootmiseks kivisöest ja ligniidist, retordisöest ning jääksaadustest nagu kivisöetõrvast või pigist;

koksi aglomeratsioon;

rafineeritud naftatoodete toomine – vedelate või gaasiliste kütuste (nt etaani, butaani või propaani), kütteõli, määrdeõli või määrdeainete tootmine või muude toodete tootmine toornaftast või bituminoossetest mineraalidest või nende fraktsioonimisproduktidest;

selliste toodete tootmine või ekstraheerimine nagu vaseliin, parafiin, muud naftavahad ja sellised jääksaadused nagu naftakoks, naftabituumen jne;

tuumkütuse tootmine – uraanimetalli ekstraheerimine uraniniidist või muudest uraanimaakidest;

looduslikust uraanist või selle ühenditest sulamite, pihustoodete või segude tootmine;

rikastatud uraani ja selle ühendite tootmine, plutooniumi ja selle ühendite tootmine või nende ühendite sulamite, pihustoodete või segude tootmine;

vähendatud U 235 sisaldusega uraani ja selle ühendite tootmine, tooriumi ja selle ühendite tootmine või nende ühendite sulamite, pihustoodete või segude tootmine;

muude radioaktiivsete elementide, isotoopide või ühendite tootmine ja

kiiritamata kütteelementide tootmine kasutamiseks tuumareaktorites.

CPC 8845

Põhikemikaalide tootmine, välja arvatud väetised ja lämmastikuühendid;

väetiste ja lämmastikühendite tootmine;

plasti tootmine algkujul ja sünteeskautšuki tootmine;

taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine;

värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine;

taimsete preparaatide tootmine;

seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite, parfümeeria- ja tualetitarvete tootmine ning

keemiliste kiudude tootmine.

CPC 8846

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel metalli tootmine.

CPC 8851

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel metallitoodete, välja arvatud masinate ja seadmete, tootmine.

CPC 8852

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel masinate ja seadmete tootmine.

CPC 8853

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel kontori-, raamatupidamis- ja arvutusmasinate tootmine.

CPC 8854

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel elektrimasinate ja -seadmete tootmine.

CPC 8855

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine.

CPC 8858

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel muude transpordiseadmete tootmine.

CPC 8859

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel metallitoodete, välja arvatud masinate ja seadmete, remonditeenuste osutamine.

CPC 8861

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel masinate ja seadmete remonditeenuste osutamine.

CPC 8862

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel kontori-, raamatupidamis- ja arvutusmasinate remonditeenuste osutamine.

CPC 8863

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel elektrimasinate ja -seadmete remonditeenuste osutamine.

CPC 8864

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste remonditeenuste osutamine.

CPC 8867

Keemiatööstus-, kaevandus- ja rafineerimissektoris tasu eest või lepingu alusel muude transpordiseadmete remonditeenuste osutamine.

CPC 8868

B osa:

Arvutiteenused ja nendega seotud teenused (CPC: 84)

Teenuse kirjeldus

CPC kood

Arvuti riistvara paigaldamisega seotud nõustamisteenused;

tarkvararakendusteenused;

andmetöötlusteenused;

andmebaasiteenused;

majandusvajaduste test sõltumatute spetsialistide puhul – kontoriseadmete, sealhulgas arvutite hooldus- ja remonditeenused;

andmete ettevalmistamise teenused;

koolitusteenused klientide personalile.

CPC 84


XIII LISA

Artikli 34 lõigetes 1 ja 3 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

a)   Füüsilised isikud

 

Nimi

Teised nimed

Tuvastamisandmed

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Põhjendused

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Sünniaeg: 13.10.1944

16.7.2009

Namchongang Trading Corporationi direktor. Teostab järelevalvet uraani rikastamise programmi jaoks vajalike kaupade impordi üle.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Sünniaeg: 1938

16.7.2009

Alates 2014. aasta aprillist aatomienergiatööstuse minister. Endine KRDV tuumaprogrammi peamise juhtivasutuse – aatomienergia üldbüroo (GBAE) – direktor. Aitas kaasa tuumavaldkonna tegevustele, sealhulgas GBAE-poolsele Yongbyoni tuumauuringute keskuse ja Namchongang Trading Corporation juhtimisele.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Aatomienergia üldbüroo (GBAE) direktor. Osaleb KRDV tuumaprogrammis. Osales GBAE sisese teaduslike suuniste büroo juhina teaduskomitees tuumauuringute ühisinstituudis.

4.

Ri Hong-sop

 

Sünniaeg: 1940

16.7.2009

Endine direktor (Yongbyoni tuumauuringute keskus), juhtis kolme tähtsamat rajatist, mis aitavad toota tuumarelvades kasutatavat plutooniumi: tuumkütuse tootmise rajatis, tuumareaktor ja ümbertöötamistehas.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Korea Ryongaksan General Trading Corporationi direktor; osaleb KRDV ballistiliste rakettide programmis

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Sünniaeg: 18.6.1964

Sünnikoht: Kaesong, KRDV

Passinumber: 381420754

Passi väljaandmise kuupäev: 7.12.2011

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 7.12.2016

22.1.2013

Korea Kosmosetehnoloogia Komitee vanemametnik ning satelliidijuhtimiskeskuse juhataja.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Sünniaeg: 19.2.1968

Sünniaeg: 1965 või 1966

22.1.2013

Sohae satelliitide väljasaatmisjaama peadirektor ning selle raketijaama juhataja, kust 13. aprillil ja 12. detsembril 2012 saadeti välja ballistiline rakett.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Sünniaeg: 4.6.1954

Passinumber: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su on kommertspanga Tanchon Commercial Bank (TCB) ametnik. Sellel ametikohal olles on ta aidanud TCB-l teha tehinguid. Sanktsioonide komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine KRDV finantsüksus, mis vastutab tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügi eest.

9.

Kim Kwang-il

 

Sünniaeg: 1.9.1969

Passinumber: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il on kommertspanga Tanchon Commercial Bank (TCB) ametnik. Sellel ametikohal olles on ta aidanud TCB-l ja Korea Mining Development Trading Corporationil (KOMID) teha tehinguid. Sanktsioonide komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine KRDV finantsüksus, mis vastutab tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügi eest. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) peamine esindaja. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) peamise esindaja asetäitja. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l on TCB ametnik. Sellel ametikohal olles on ta aidanud TCB-l teha tehinguid. Sanktsioonide komitee kandis Tanchoni loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine finantsüksus, mis tegeleb KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügiga.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Sünniaeg: 12.10.1954

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Choe Chun-sik oli Teise Loodusteaduste Akadeemia direktor ning juhtis KRDV suure lennuulatusega rakettide programmi.

14.

Choe Song Il

 

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 472320665

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 26.9.2017

Passinumber: 563120356

2.3.2016

Tanchon Commercial Banki esindaja. Töötas Tanchon Commercial Banki esindajana Vietnamis.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Sünniaeg: 27.5.1961

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Hyon Kwang II on National Aerospace Development Administrationi teadusarengu osakonna direktor.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Sünniaeg: 15.4.1957, 22.2.1958

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 836110034 (diplomaatiline pass)

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 1.1.2020

2.3.2016

Tanchon Commercial Banki esindaja Süürias.

17.

Jang Yong Son

 

Sünniaeg: 20.2.1957

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) esindaja. Töötas Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) esindajana Iraanis.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk: JonYong Sang

Sünniaeg: 18.10.1976, 25.8.1976

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 4721202031

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 21.2.2017

Passinumber: 836110035 (diplomaatiline pass)

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 1.1.2020

2.3.2016

Tanchon Commercial Banki esindaja Süürias.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: PS472330208

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil on korraldanud tuumaenergia valdkonna hankeid Namchongangi (teise nimega Namhung) esindajana.

20.

Kang Ryong

 

Sünniaeg: 21.8.1969

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) esindaja Süürias.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Sünniaeg: 7.11.1966

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 199421147

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 29.12.2014

Passinumber: 381110042

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 25.1.2016

Passinumber: 563210184

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 18.6.2018

2.3.2016

Tanchon Commercial Banki esindaja. Töötas Tanchon Commercial Banki esindajana Vietnamis.

22.

Kim Kyu

 

Sünniaeg: 30.7.1968

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) välissuhete ametnik.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Sünniaeg: 1964

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Kim Tong My'ong on Tanchon Commercial Banki president ning on töötanud Tanchon Commercial Bankis erinevatel töökohtadel alates 2002. aastast. Ta osales ka Amroggangi juhtimises.

24.

Kim Yong Chol

 

Sünniaeg: 18.2.1962

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) esindaja. Töötas Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) esindajana Iraanis.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Sünniaeg: 25.5.1972

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563120630

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 20.3.2018

2.3.2016

Tanchon Commercial Banki esindaja.

26.

Ri Man Gon

 

Sünniaeg: 29.10.1945

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: P0381230469

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon on laskemoonatööstuse minister.

27.

Ryu Jin

 

Sünniaeg: 7.8.1965

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563410081

2.3.2016

KOMIDi esindaja Süürias.

28.

Yu Chol U

 

Kodakondsus: KRDV

2.3.2016

Yu Chol U on National Aerospace Development Administration'i direktor.

29.

Pak Chun Il

 

Sünniaeg: 28.7.1954

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il oli KRDV suursaadik Egiptuses; toetab KOMIDi, mis on loetellu kantud üksus (nimega Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Sünniaeg: 26.3.1968

Sünniaeg: 15.10.1970

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 381420565

Passinumber: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol on KOMIDi ametnik, kes on loetellu kantud üksuse KOMID huvides korraldanud äritegevust Sudaanis.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Sünniaeg: 20.5.1980

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Son Jong Hyok on KOMIDi ametnik, kes on loetellu kantud üksuse KOMID huvides korraldanud äritegevust Sudaanis.

32.

Kim Se Gon

 

Sünniaeg: 13.11.1969

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon tegutseb loetellu kantud üksuse Aatomienergiatööstuse ministeeriumi nimel.

33.

Ri Won Ho

 

Sünniaeg: 17.7.1964

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho on KRDV riikliku julgeoleku ministeeriumi Süürias asuv ametnik, kes toetab loetellu kantud üksust KOMID.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Sünniaeg: 30.9.1973

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Jo Yong Chol on KRDV riikliku julgeoleku ministeeriumi Süürias asuv ametnik, kes toetab loetellu kantud üksust KOMID.

35.

Kim Chol Sam

 

Sünniaeg: 11.3.1971

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Kim Chol Sam on loetellu kantud üksuse Daedong Credit Banki (DCB) esindaja, kes on hallanud tehinguid DCB Finance Limited nimel. Kahtlustatakse, et DCB esindajana välismaal on ta osalenud sadadesse tuhandetesse dollaritesse ulatuvates tehingutes ja tõenäoliselt hallanud sadu miljoneid dollareid KRDV kontodel, mis võivad olla seotud tuuma- ja raketiprogrammidega.

36.

Kim Sok Chol

 

Sünniaeg: 8.5.1955

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol oli KRDV suursaadik Myanmaril. Tegutseb üksuste loetellu kantud KOMIDi huvides. KOMID maksis talle abi eest. Ta on korraldanud KOMIDi nimel kohtumisi, sealhulgas KOMIDi ja Myanmari kaitsejõududega seotud isikute vahel rahaliste küsimuste arutamiseks.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Sünniaeg: 10.1.1964

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Chang Chang Ha on loetellu kantud Teise Loodusteaduste Akadeemia president.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Sünniaeg: 4.4.1960

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Cho Chun Ryong on loetellu kantud üksuse – Second Economic Committee (teine majanduskomitee, SEC) – esimees.

39.

Son Mun San

 

Sünniaeg: 23.1.1951

Kodakondsus: KRDV

30.11.2016

Son Mun San on loetellu kantud üksuse – Aatomienergia Üldbüroo (GBAE) välissuhete büroo – peadirektor

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Sünniaeg: 10.5.1945

Sünnikoht: Musan, Põhja-Hamgyongi provints, KRDV

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 736410010

2.6.2017

Reconnaissance General Bureau' (luure üldbüroo) viienda büroo direktor. Arvatakse, et Cho vastutab spionaažioperatsioonide korraldamise eest välismaal ja välismaise luureteabe kogumise eest KRDV-le.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Sünniaeg: 28.9.1937

Kodakondsus: KRDV

2.6.2017

Korraldus- ja nõustamisosakonna asedirektor; selle osakonna ülesandeks on suunata Korea Töölispartei ja KRDV relvajõudude kõige tähtsamate ametikohtade täitmist.

42.

Choe Hwi

 

Sünniaeg: 1954 või 1955

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Aadress: KRDV

2.6.2017

Korea Töölispartei propaganda- ja agitatsiooniosakonna esimene asedirektor; see osakond kontrollib kogu KRDV meediat ning valitsus kasutab seda rahva kontrolli all hoidmiseks.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Sünniaeg: 24.10.1957

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Aadress: KRDV

2.6.2017

Korea Töölispartei korraldus-ja juhtimisosakonna asedirektor. Korraldus- ja juhtimisosakond korraldab Korea Töölispartei ja KRDV võtmetöötajate ametisse määramist.

44.

Kim Chol Nam

 

Sünniaeg: 19.2.1970

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563120238

Aadress: KRDV

2.6.2017

Korea Kumsan Trading Corporationi president; see ettevõte hangib varustust asutusele General Bureau of Atomic Energy (aatomienergia üldbüroo) ja seda kasutatakse KRDV sularahakanalina.

45.

Kim Kyong Ok

 

Sünniaeg: 1937 või 1938

Kodakondsus: KRDV

Aadress: P'yongyang, KRDV

2.6.2017

Korraldus- ja nõustamisosakonna asedirektor; selle osakonna ülesandeks on suunata Korea Töölispartei ja KRDV relvajõudude kõige tähtsamate ametikohtade täitmist.

46.

Kim Tong-Ho

 

Sünniaeg: 18.8.1969

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 745310111

Aadress: Vietnam

2.6.2017

Tanchon Commercial Banki esindaja Vietnamis; see pank on relva- ja raketimüügi puhul KRDV peamine finantsüksus.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Sünniaeg: 10.8.1948

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Aadress: KRDV

2.6.2017

Korea Töölispartei korraldus- ja nõustamisosakonna liige; selle osakonna ülesandeks on suunata Korea Töölispartei ja KRDV relvajõudude kõige tähtsamate ametikohtade täitmist.

48.

Paek Se Bong

 

Sünniaeg: 21.3.1938

Kodakondsus: KRDV

2.6.2017

Paek Se Bong on Second Economic Committee' (teine majanduskomitee) endine esimees, National Defense Commissioni (riikliku kaitsekomisjoni) endine liige ning Munitions Industry Departmenti (laskemoonatööstuse osakond) endine asedirektor.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 290410121

Aadress: KRDV

2.6.2017

Second Economic Committee' (teine majanduskomitee) aseesimees; see komitee vastutab KRDV ballistiliste rakettide tootmise järelevalve eest ning juhib Korea Mining Development Corporationi (KOMID) tegevust, mis on KRDV peamine relvadega kaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Sünniaeg: 9.3.1944

Kodakondsus: KRDV

2.6.2017

Pak To Chun on laskemoonatööstuse osakonna endine sekretär ning töötab praegu nõuandjana tuuma- ja raketiprogrammidega seotud küsimuste alal. Ta on riigiasjade komisjoni endine liige ning on Korea Töölispartei poliitbüroo liige.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Sünniaeg: 1934

Kodakondsus: KRDV

2.6.2017

Korea Töölispartei propaganda- ja agitatsiooniosakonna asedirektor; see osakond kontrollib kogu KRDV meediat ning valitsus kasutab seda rahva kontrolli all hoidmiseks.

52.

Ri Su Yong

 

Sünniaeg: 25.6.1968

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 654310175

Aadress: Kuuba

2.6.2017

Korea Ryonbong General Corporation ametnik; see ettevõte tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Selle hanked toetavad ilmselt samuti KRDV keemiarelvade programmi.

53.

Ri Yong Mu

 

Sünniaeg: 25.1.1925

Kodakondsus: KRDV

2.6.2017

Ri Yong Mu on riigiasjade komisjoni aseesimees; nimetatud komisjon juhib ja suunab kõiki KRDV sõjanduse, kaitse ja julgeolekuga seotud tegevusi, sealhulgas soetamisi ja hankeid.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 65441078

5.8.2017

Ilsim International Banki esindaja. Ilsim International Bank on seotud KRDV sõjaväega ja lähedalt seotud Korea Kwangson Banking Corporationiga. Ilsim International Bank on püüdnud kõrvale hiilida ÜRO kehtestatud sanktsioonidest.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Sünniaeg: 8.11.1969

Sugu: mees

Sünnikoht: P'yongyang

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 745420176

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 19.10.2020

5.8.2017

Foreign Trade Banki peaesindaja.

56.

Jang Song Chol

 

Sünniaeg: 12.3.1967

Kodakondsus: KRDV

5.8.2017

Korea Mining Development Corporationi (KOMID) esindaja välismaal.

57.

Jang Sung Nam

 

Sünniaeg: 14.7.1970

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563120368; välja antud: 22.3.2013

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 22.3.2018

Aadress: KRDV

5.8.2017

Tangun Trading Corporation välismaa-filiaali juht. Tangun Trading Corporation vastutab peamiselt kaupade ja tehnoloogia hankimise eest KRDV kaitsealaste teadusuuringute ja arenguprogrammide toetamiseks.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Sünniaeg: 25.9.1984

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 654320502

Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev: 16.9.2019

5.8.2017

Korea Kwangson Banking Corporationi esindaja asetäitja. Korea Kwangson Banking Corporation osutab finantsteenuseid Tanchon Commercial Banki ja Korea Kyoksin Tradingu heaks, mis on Korea Ryonbong General Corporationi allüksus.

59.

Kang Chol Su

 

Sünniaeg: 13.2.1969

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 472234895

5.8.2017

Korea Ryonbong General Corporation ametnik. Korea Ryonbong General Corporation tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab KRDV sõjalise otstarbega kaupade müüki välismaal. Selle hanked toetavad tõenäoliselt ka KRDV keemiarelvade programmi.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Sünniaeg: 25.3.1957

Kodakondsus: KRDV

5.8.2017

Korea United Development Banki esindaja.

61.

Kim Nam Ung

 

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 654110043

5.8.2017

Ilsim International Banki esindaja. Ilsim International Bank on seotud KRDV sõjaväega ja lähedalt seotud Korea Kwangson Banking Corporationiga. Ilsim International Bank on püüdnud kõrvale hiilida ÜRO kehtestatud sanktsioonidest.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Sugu: mees

Kodakondsus: KRDV

Passinumber: 563120235

5.8.2017

Korea Ryonbong General Corporation ametnik; see ettevõte tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Selle hanked toetavad tõenäoliselt ka KRDV keemiarelvade programmi.

b)   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Teised nimed

Asukoht

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

Muu teave

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID“

Central District, P'yongyang, KRDV

24.4.2009

Peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, P'yongyang, KRDV Rakwon-dong,

Pothonggang District, P'yongyang, KRDV

24.4.2009

Kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, P'yongyang, KRDV

24.4.2009

KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügi rahastaja.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

P'yongyang, KRDV

Sengujadong 11-2/(või Kwangbok-dong), Mangyongdae District, P'yongyang, KRDV

Telefon: +850-2-18111, 18222 (sisenr 8573) Faks: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang on KRDV ettevõte, mis allub GBAE-le. Namchongang osales Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumarajatises tuvastatud Jaapani päritolu vaakumpumpade hankimisel ning tuumavaldkonnaga seotud hanketegevuses, mida on seostatud ühe Saksa isikuga. Ettevõte on 1990. aastate lõpust osalenud ka spetsiaalselt uraani rikastamise programmi jaoks sobilike alumiiniumtorude ja muude seadmete ostmisel. Ettevõtte esindaja on endine diplomaat, kes oli KRDV esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri poolt läbiviidud Yongbyoni tuumarajatiste kontrollimises 2007. aastal. Namchongangi tegevus massihävitusrelvade levikul on äärmiselt murettekitav, võttes arvesse KRDV samalaadset tegevust minevikus.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iraan.

16.7.2009

Tanchon Commercial Banki ja KOMIDi omandis või kontrolli all või tegutseb või näib tegutsevat nende heaks või nende nimel. Hong Kong Electronics on Tanchon Commercial Banki ja KOMIDi (sanktsioonide komitee kandis mõlemad loetellu 2009. aasta aprillis) nimel 2007. aastast alates üle kandnud miljoneid dollareid massihävitusrelvade levikuga seotud raha. Hong Kong Electronics on korraldanud KOMIDi nimel raha liikumist Iraanist KRDVsse.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, P'yongyang, KRDV

16.7.2009

P'yongyangis asuv KRDV ettevõte, mis allub Korea Ryonbong General Corporationile (sanktsioonide komitee kandis loetellu 2009. aasta aprillis) ning osaleb massihävitusrelvade väljatöötamisel.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, P'yongyang, KRDV

16.7.2009

GBAE vastutab KRDV tuumaprogrammi eest, mis hõlmab Yongbyoni tuumauuringute keskust ja selle plutooniumi tootmise uurimisreaktorit (5 MWe, 25 MWt) ning selle kütuse tootmise ja ümbertöötlemise rajatisi.

GBAE on korraldanud tuumavaldkonnaga seotud kohtumisi ja arutelusid Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga. GBAE on KRDV peamine valitsusasutus, mis juhib tuumaprogramme, juhtides muu hulgas Yongbyoni tuumauuringute keskuse tööd.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

P'yongyang, KRDV

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation allub KRDV Teisele Loodusteaduste Akadeemiale ning vastutab peamiselt kaupade ja tehnoloogia hankimise eest KRDV kaitsealaste teadusuuringute ja arenguprogrammide toetamiseks, mis hõlmavad muu hulgas massihävitusrelvi ning kandesüsteemide programme ja hanget, sealhulgas materjale, mis on teatavate mitmepoolsete kontrollirežiimide alusel kontrollitavad või keelatud.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

P'yongyang, KRDV

22.1.2013

Korean Committee for Space Technology (KCST) koordineeris satelliidijuhtimiskeskuse ja Sohae satelliidijaama kaudu KRDV rakettide väljalaskmist 13. aprillil ja 12. detsembril 2012.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, P'yongyang, KRDV

22.1.2013

KRDV finantsasutus Bank of East Land vahendab relvatootja ja -eksportija, Green Pine Associated Corporationi (Green Pine) relvadega seotud tehinguid ja toetab teda muul moel. Bank of East Land on teinud Green Pine'iga aktiivset koostööd, et kanda raha üle sanktsioonidest mööda hiilides. Bank of East Land aitas 2007. ja 2008. aastal teha tehinguid, milles osalesid Green Pine ja Iraani finantsasutused, muu hulgas Bank Melli ja Bank Sepah. Julgeolekunõukogu kandis Bank Sepah'i loetellu resolutsiooniga 1747 (2007) Iraani ballistiliste rakettide programmi toetamise eest. Green Pine'i kandis sanktsioonide komitee loetellu 2012. aasta aprillis.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kasutab seda nime varjunimena hangete korraldamiseks. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

P'yongyang, KRDV

22.1.2013

Tosong Technology Trading Corporation emaettevõte on Korea Mining Development Corporation (KOMID). Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; ja Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, P'yongyang, KRDV; Mangungdae-gu, P'yongyang, KRDV; Mangyongdae District, P'yongyang, KRDV

E-posti aadressid: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; ja millim@silibank.com

Telefon: 8502-18111; 8502-18111-8642; ja 8502-18111--3818642

Faks: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporationi emaettevõte on Korea Ryonbong General Corporation. Korea Ryonbong General Corporationi kandis sanktsioonide komitee loetellu 2009. aasta aprillis ning see on kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Hiina.

22.1.2013

Leader International (Hongkongi äriühingu registreerimisnumber 1177053) aitab vedada kaupu Korea Mining Development Trading Corporationi (KOMID) nimel. Komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, P'yongyang, KRDV;

Nungrado, P'yongyang, KRDV

Rakrang No. 1, Rakrang District, P'yongyang, KRDV; Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, P'yongyang, KRDV

Telefon: +850-2-18111 (sisenr 8327).

Faks: +850-2-3814685 ja +850-2-3813372

E-posti aadressid:

pac@silibank.com ja kndic@co.chesin.com.

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation (Green Pine) on üle võtnud paljud Korea Mining Development Tradingu tegevused.

Corporationi (KOMID) tegevused. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija.

Ka on Green Pine'i arvel ligikaudu pool relvade ja nendega seotud materjalide ekspordist KRDVst.

Green Pine'ile on määratud sanktsioonid relvade ja nendega seotud materjalide ekspordi eest KRDVst. Green Pine on spetsialiseerunud sõjaliste meresõiduvahendite ja relvastuse, näiteks allveelaevade, sõjalaevade ja raketisüsteemide tootmisele ning on eksportinud torpeedosid ja andnud tehnilist abi Iraani kaitsetööstuse ettevõtetele.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, P'yongyang, KRDV

2.5.2012

2006. aastal asutatud Amroggang on Tanchon Commercial Bankiga seotud äriühing, mida juhivad Tanchoni ametnikud. Tanchon osaleb KOMIDi ballistiliste rakettide müügi rahastamises ja on olnud kaasatud ka ballistiliste rakettide müüki Iraani kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Sanktsioonide komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine finantsüksus, mis tegeleb KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügiga. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija. Julgeolekunõukogu tunnistas SHIGi oma resolutsioonis 1737 (2006) Iraani ballistiliste rakettide tuumaprogrammi kaasatud üksuseks.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

P'yongyang, KRDV

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company on ettevõte, mida KOMID kasutab kauplemiseks. Ettevõtet kahtlustatakse ka rakettidega seotud kaupade tarnimises Iraani kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group. Heungjin on olnud seotud KOMIDiga, täpsemalt KOMIDi hankeüksusega. Heungjini kasutati raketikomponendina kasutatava kõrgetasemelise digitaalkontrolleri hankeks. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja seadmete eksportija. Julgeolekunõukogu tunnistas SHIG oma resolutsioonis 1737 (2006) Iraani ballistiliste rakettide tuumaprogrammi kaasatud üksuseks.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

P'yongyang, KRDV

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences (Teine Loodusteaduste Akadeemia) on üleriigiline organisatsioon, mis tegeleb KRDV moodsate relvasüsteemide, sealhulgas rakettide ja tõenäoliselt tuumarelvade alase teadus- ja arendustööga. Second Academy of Natural Sciences kasutab allorganisatsioone, sealhulgas Tangun Trading Corporationit, et hankida välismaalt tehnoloogiat, varustust ja teavet, mida kasutada KRDV raketi- ja tõenäoliselt ka tuumarelvaprogrammides. Sanktsioonide komitee kandis Tangun Trading Corporationi loetellu 2009. aasta juulis ning see vastutab peamiselt kaupade ja tehnoloogia hankimise eest KRDV kaitsealaste teadusuuringute ja arenguprogrammide toetamiseks, mis hõlmavad muu hulgas massihävitusrelvi ning kandesüsteemide programme ja hanget, sealhulgas materjale, mis on teatavate mitmepoolsete kontrollirežiimide alusel kontrollitavad või keelatud.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, P'yongyang, KRDV

7.3.2013

Korea Complex Equipment Import Corporationi emaettevõte on Korea Ryonbong General Corporation. Korea Ryonbong General Corporationi kandis sanktsioonide komitee loetellu 2009. aasta aprillis ning see on kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO Box 120, P'yongyang, KRDV;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, P'yongyang, KRDV

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO nr: 1790183) on laeva Chong Chon Gang käitaja. Tal oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt KRDVsse juulis 2013. Nii toetas Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele.

Ocean Maritime Management Company, Limited käitab/haldab järgmiste IMO numbritega laevu:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Hoe Ryong 9041552

 

 

2.3.2016

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2.3.2016