ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 165

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
28. juuni 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumist

1

 

*

Teatis Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partlerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodete kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1141, 27. juuni 2017, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artiklile 18 kehtestatakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1142, 27. juuni 2017, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisas olevat nimekirja sellise mitteloomse sööda ja toidu osas, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil ( 1 )

29

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2017/1143, 26. juuni 2017, millega nimetatakse ametisse Prantsuse Vabariigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

36

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1144, 26. juuni 2017, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4136 all)

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/1


Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumist

25. novembril 2016. aastal Brüsselis allkirjastatud Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (1) jõustub 30. juunil 2017.


(1)  ELT L 108, 26.4.2017, lk 3.


28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/1


Teatis Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partlerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodete kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) jõustumise kohta

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluv protokoll (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) (1) jõustub 1. juulil 2017.


(1)  ELT L 81, 28.3.2017, lk 3.


MÄÄRUSED

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1141,

27. juuni 2017,

millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artiklile 18 kehtestatakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Nõukogu kehtestas 2011. aasta aprillis pärast subsiidiumivastast uurimist (edaspidi „esialgne uurimine“) rakendusmäärusega (EL) nr 405/2011 (2) (edaspidi „lõplik määrus“) lõpliku tasakaalustava tollimaksu praegu CN-koodide 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89 alla kuuluvate teatavate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes.

(2)

Lõpliku määrusega kehtestati valimisse kaasatud eksportivate tootjate impordi suhtes 3,3–4,3 % tasakaalustav tollimaks, koostööd teinud valimisse kaasamata äriühingutele 4,0 % tollimaks ja kõigile muudele India äriühingutele 4,3 % tollimaks.

(3)

Nõukogu alandas 2013. aasta juulis pärast osalist vahepealset läbivaatamist (edaspidi „vahepealne läbivaatamine“) rakendusmäärusega (EL) nr 721/2013 (3) (edaspidi „muutmismäärus“) India eksportiva tootja Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra ja Mumbai, Maharashtra (edaspidi „Viraj“) suhtes kehtivat tollimaksu 4,3 %-lt 0 %-le ja kõigile muudele äriühingutele kehtivat tollimaksu 4,3 %-lt 4,0 %-le.

1.2.   Aegumise läbivaatamise taotlus

(4)

2015. aasta juunis avaldas komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide suhtes kehtivate tasakaalustusmeetmete eelseisva aegumise kohta (4).

(5)

28. jaanuaril 2016 esitas Euroopa Teraseühendus (edaspidi „Eurofer“), mis esindab rohkem kui 25 % kogu roostevabast terasest varraste ja lattide toodangust Euroopa Liidus (edaspidi „liit“), nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 (5) artikli 18 alusel läbivaatamistaotluse.

(6)

Euroferi taotlus põhines väitel, et meetmete aegumine põhjustaks tõenäoliselt subsideerimise jätkumise ning seeläbi liidu tootmisharule tekitatava kahju jätkumise või kordumise.

1.3.   Algatamine

(7)

Komisjon tegi kindlaks, et läbivaatamise algatamiseks oli piisavaid tõendeid, ja avaldas 27. aprillil 2016Euroopa Liidu Teatajas algatamisteate (6) (edaspidi „algatamisteade“).

1.4.   Huvitatud isikud

(8)

Algatamisteates kutsus komisjon kõiki huvitatud isikuid uurimises osalemiseks komisjoniga ühendust võtma.

(9)

Lisaks teavitas komisjon aegumise läbivaatamise algatamisest konkreetselt Euroferi; teadaolevaid liidu tootjaid ja nende ühendusi; teadaolevaid roostevabast terasest varraste ja lattide importijaid ja kasutajaid liidus; India valitsust ja India teadaolevaid eksportivaid tootjaid ning kutsus neid osalema.

(10)

Kõikidele huvitatud isikutele anti võimalus esitada uurimise algatamise kohta märkusi ning taotleda komisjonilt ja/või kaubandusmenetlustes ärakuulamise eest vastutavalt ametnikult enda ärakuulamist.

1.4.1.   Väljavõtteline uuring

(11)

Komisjon andis algatamisteates teada, et ta võib teha huvitatud isikute väljavõttelise uuringu kooskõlas alusmääruse artikliga 27.

1.4.1.1.   Liidu tootjate väljavõtteline uuring

(12)

Komisjon teatas algatamisteates, et on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi.

(13)

Kooskõlas alusmääruse artikli 27 lõikega 1 lähtus komisjon valimi moodustamisel suurimast tüüpilisest müügimahust, mida oli võimalik ettenähtud aja jooksul uurida, võttes arvesse ka geograafilist jaotust.

(14)

Esialgsesse valimisse kuulus kolm liidu tootjat, kelle müük moodustab koostööd teinud liidu tootjate müügist ligikaudu 50 %. Komisjon palus huvitatud isikutel esitada esialgse valimi kohta märkusi.

(15)

Komisjoni teavitati, et üks liidu tootja esitas kontserni liikmete vahelise müügi andmed liidu turul toimunud müügi andmetena ja seetõttu vahetati ta teise liidu tootja vastu välja. Lõplik valim hõlmas samuti koostööd teinud liidu tootjate kogumüügist ligikaudu 50 %.

1.4.1.2.   Importijate väljavõtteline uuring

(16)

Komisjon kutsus algatamisteates importijaid ja neid esindavaid ühendusi andma endast teada ja esitama konkreetset teavet, mille põhjal otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ja moodustada vajaduse korral valim. Endast andis teada kaks importijat.

1.4.1.3.   Eksportivate tootjate väljavõtteline uuring

(17)

Selleks et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valim, palus komisjon kõigil India eksportivatel tootjatel esitada algatamisteates nimetatud teave. Lisaks palus komisjon India ametiasutustel teha kindlaks muud eksportivad tootjad, kes võiksid olla uurimises osalemisest huvitatud, ja/või võtta nendega ühendust.

(18)

Algatamisteate I lisas valimi moodustamiseks nõutud teabe esitas neliteist eksportivat tootjat/eksportiva tootja rühma, kelle import moodustab Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liitu suunatud koguimpordist ligikaudu 46 %. Komisjon kaasas valimisse kolm eksportivat tootjat/eksportivate tootjate rühma suurima liitu suunatud ekspordi müügimahu põhjal (moodustades koostööd teinud äriühingute ekspordimahust 62 %), mida oli võimalik ettenähtud aja jooksul mõistlikult uurida.

(19)

Alusmääruse artikli 27 lõike 2 kohaselt konsulteeriti valimi moodustamisel kõigi teadaolevate asjaomaste eksportivate tootjate ning India ametiasutustega. Märkusi ei esitatud.

1.4.1.4.   Kasutajad

(20)

Komisjon kutsus algatamisteates kasutajaid ja neid esindavaid ühendusi ning tarbijaid esindavaid organisatsioone andma endast teada ja tegema koostööd. Ükski liidu kasutaja või neid esindav ühendus ei andnud endast teada.

1.4.2.   Küsimustikud ja kontrollkäigud

(21)

Komisjon saatis küsimustikud kõigile asjaga teadaolevalt seotud isikutele ja kõigile teistele äriühingutele, kes endast algatamisteates sätestatud tähtaegade jooksul teada andsid.

(22)

Nende hulka kuulusid India valitsus, kolm valimisse kaasatud India eksportivat tootjat, kolm valimisse kaasatud liidu tootjat, kaks põhjenduses 16 osutatud importijat, Eurofer ja teine liidu tootjate ühendus.

(23)

Küsimustiku vastused saadi kolmelt valimisse kaasatud liidu tootjalt, Euroferilt, India valitsuselt ja kolmelt valimisse kaasatud India eksportivalt tootjalt.

(24)

Komisjon kogus ja kontrollis kõiki andmeid, mida ta pidas vajalikuks, et teha kindlaks subsideerimise jätkumise või kordumise tõenäosus, kahju jätkumise või kordumise tõenäosus ja see, kas tasakaalustusmeetmete jätkumine ei oleks vastuolus liidu huvidega.

(25)

Alusmääruse artikli 26 kohased kontrollkäigud tehti India valitsuse valdustesse Delhis Indias ja Euroferi valdustesse Brüsselis Belgias ning järgmiste äriühingute valdustesse:

a)

liidu tootjad:

Ugitech SA, Ugine, Prantsusmaa,

Acerinox SA, Madrid, Hispaania,

A. I. Olarra SA, Bilbao, Hispaania;

b)

eksportivad tootjad Indias:

Chandan Steel Limited, Mumbai, India,

Isinox Steel Limited, Mumbai, India,

Venus Group:

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, India,

Precision Metals, Mumbai, India,

Sieves Manufactures Pvt. Ltd., Mumbai, India,

Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, India.

1.5.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood ja vaatlusalune periood

(26)

Subsideerimise ja kahju jätkumise või kordumise tõenäosust käsitlev uurimine hõlmas ajavahemikku 1. aprillist 2015 kuni 31. märtsini 2016 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood“).

(27)

Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohalt oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2012 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood“).

2.   LÄBIVAATAMISEGA HÕLMATUD TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

2.1.   Vaatlusalune toode

(28)

Vaatlusalune toode on sama, mis esialgses uurimises, st roostevabast terasest vardad ja latid, külmvormitud või -viimistletud, kuid edasi töötlemata, muud kui ümmarguse hulknurkse ristlõikega 80 mm või suurema läbimõõduga vardad ja latid (edaspidi „läbivaatamisega hõlmatud toode“), mis kuuluvad praegu CN-koodide 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89 alla ja mis on pärit Indiast (edaspidi „vaatlusalune toode“).

2.2.   Samasugune toode

(29)

Uurimine näitas, et järgmistel toodetel on samasugused põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused ning samasugused põhilised kasutusotstarbed:

vaatlusalune toode;

toode, mida toodab liidu tootmisharu ja mida ta müüb liidu turul.

(30)

Komisjon järeldas, et need tooted on samasugused tooted alusmääruse artikli 2 punkti c tähenduses.

3.   SUBSIDEERIMISE JÄTKUMISE TÕENÄOSUS

3.1.   Sissejuhatus

(31)

Alusmääruse artikli 18 lõike 1 kohaselt uuris komisjon, kas kehtivate meetmete aegumisega kaasneks tõenäoliselt subsideerimise jätkumine.

(32)

Läbivaatamistaotluses sisalduva teabe põhjal uuriti järgmisi kavasid, mis väidetavalt hõlmavad subsiidiumide andmist:

 

üleriigilised kavad:

a)

eellubade kava,

b)

tollimaksu tagastamise kava,

c)

imporditollimaksude hüvituskava,

d)

tollimaksuvaba impordi lubade kava,

e)

ekspordikrediidi vabastamine intressimaksudest,

f)

ekspordi krediteerimise kava,

g)

kapitalikaupade ekspordisoodustuste kava,

h)

India valitsuse laenutagatised ja otsene vahendite ülekandmine,

i)

Indiast kaupade eksportimise kava;

 

piirkondlikud kavad:

j)

ergutussüsteem,

k)

piirkondlikud toetused.

(33)

Punktides a, c, d, g ja i nimetatud kavad põhinevad 1992. aasta väliskaubanduse (arendamise ja reguleerimise) seadusel (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, nr 22), mis jõustus 7. augustil 1992 (edaspidi „väliskaubandusseadus“). Väliskaubandusseadus lubab India valitsusel välja anda teatisi ekspordi- ja impordipoliitika kohta. Need on kokku võetud väliskaubanduspoliitika dokumentides, mida kaubandusministeerium annab välja iga viie aasta tagant ja ajakohastab korrapäraselt. Käesoleva uurimise raames on läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jaoks olulised kaks väliskaubanduspoliitika dokumenti: väliskaubanduspoliitika kava 2009–2014 ja väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020. Viimati nimetatud dokument jõustus 2015. aasta aprillis. Peale selle on India valitsus sätestanud väliskaubanduspoliitika kava 2009–2014 ja väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 reguleeriva korra vastavate menetlusjuhendite I köites („Handbook of Procedures, Volume I“; edaspidi vastavalt „HOP 2009–2014 I köide“ ja „HOP 2015–2020 I köide“). Ka menetlusjuhendeid ajakohastatakse korrapäraselt.

(34)

Punktis b nimetatud kava põhineb 1962. aasta tolliseaduse jaol 75, 1944. aasta riikliku aktsiisiseaduse jaol 37, 1994. aasta rahandusseaduse jagudel 93A ja 94 ning 1995. aasta tollimaksu, riikliku aktsiisimaksu ja teenusmaksu tagastamise eeskirjadel. Tagastamismäärad avaldatakse korrapäraselt.

(35)

Punktis e nimetatud ekspordikrediidi intressimaksudest vabastamise kava põhineb 1974. aasta intressimaksude seadusel.

(36)

Punktis f nimetatud kava põhineb 1949. aasta panganduse reguleerimise seaduse jagudel 21 ja 35A, mille kohaselt on India Reservpangal volitused juhtida kommertspanku ekspordikrediidi valdkonnas.

(37)

Punktis h nimetatud India valitsuse laenutagatisi ja otsest vahendite ülekandmist reguleeritakse valitsuse tagatiste poliitikaga.

(38)

Punktis j nimetatud kava, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2013, põhineb Maharashtra osariigi valitsuse tööstuse, energeetika ja tööhõiveministeeriumi otsusel nr PSI–2013/(CR–54)/IND–8.

(39)

Punktis k nimetatud piirkondlikke toetuskavasid reguleerivad piirkondlikud valitsused.

3.2.   Eellubade kava

3.2.1.   Õiguslik alus

(40)

Kava üksikasjalik kirjeldus on esitatud väliskaubanduspoliitika kava 2009–2014 punktides 4.1.1–4.1.14 ja HOP 2009–2014 I köite punktides 4.1–4.30, samuti väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 punktides 4.03–4.24 ja HOP 2015–2020 I köite punktides 4.04–4.52.

3.2.2.   Kõlblikkuskriteeriumid

(41)

Eellubade kava koosneb kuuest allkavast, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud põhjenduses 42. Need allkavad erinevad muu hulgas abikõlblikkuse tingimuste poolest. Eellubade kavaga seotud soodustusi saavad taotleda tootjatega seotud tootvad eksportijad või vahendavad eksportijad tegeliku ekspordi eest ja iga-aastase vajaduse alusel. Lõppeksportijat varustavad tootvad eksportijad saavad eellubade kavaga seotud soodustusi taotleda vahetarnete alusel. Peatöövõtjad, kelle tarned kuuluvad ekspordiga samaväärsete toimingute kategooriatesse, mida on nimetatud väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 punktis 7.02 (näiteks tarned ekspordisuunitlusega üksusele), saavad taotleda eellubade allkava raames toetusi ekspordiga samaväärsete toimingute eest. Toetusi ekspordiga samaväärsete toimingute eest saavad taotleda ka tootvate eksportijate vahetarnijad eelnevate vabastusotsuste ja sisemaiste akreditiivide alusel.

3.2.3.   Rakendamine

(42)

Eellube väljastatakse järgmisel otstarbel:

a)

tegelik eksport: see on peamine allkava. See võimaldab konkreetse eksporditava lõpptoote valmistamiseks vajalikku sisendmaterjali tollimaksuvabalt importida. „Tegelik“ selles kontekstis tähendab, et eksporditav toode peab väljuma India territooriumilt. Imporditoetus ja ekspordikohustus, kaasa arvatud eksporditava toote liik, on loal kirjas;

b)

iga-aastane vajadus: see luba ei ole seotud konkreetse eksporditava tootega, vaid laiema tooterühmaga (nt kemikaalid ja nendega seotud tooted). Loa omanik võib – kuni teatud väärtusläveni, mis põhineb tema eelneval eksporditegevusel – importida tollimaksuvabalt ükskõik millist sisendmaterjali, mida kasutatakse sellesse rühma kuuluvate toodete valmistamiseks. Ta võib eksportida kõiki lõpptooteid, mis kuuluvad toodete rühma, mille tootmiseks ta sellist tollimaksuvabastusega sisendit kasutas;

c)

vahetarned: see allkava hõlmab juhtumeid, kui kaks tootjat kavatsevad toota üht eksporttoodet ja jagavad omavahel tootmisprotsessi. Tootev eksportija, kes valmistab vahetoote, võib sisendmaterjali tollivabalt importida ja võib taotleda sel eesmärgil vahetarnete eellubade kava kohaldamist. Lõppeksportija viib tootmise lõpule ja on kohustatud valmistoote eksportima;

d)

ekspordiga samaväärsed toimingud: see allkava võimaldab peatöövõtjal importida tollimaksuvabalt sisendeid, mis on vajalikud selliste kaupade tootmiseks, mida müüakse ekspordiga samaväärselt väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 punkti 7.02 alapunktides b–f, g, i ja j nimetatud klientide kategooriatele. India valitsuse väitel tähendavad ekspordiga samaväärsed toimingud tehinguid, mille puhul ei viida tarnitud tooteid riigist välja. Mitmeid tarnekategooriaid peetakse ekspordiga samaväärseks, eeldusel et kaubad toodetakse Indias, näiteks tarned ekspordisuunitlusega üksusele või äriühingule, mis asub erimajandustsoonis;

e)

eelnev vabastusotsus: eelloa omanikul, kes kavatseb hankida sisendeid otseimpordi asemel omamaiselt turult, on võimalus hankida neid eelnevate vabastusotsuste alusel. Sellisel juhul muudetakse eelload eelnevateks vabastusotsusteks, mis lähevad nendes nimetatud kaupade kohaletoimetamisel üle omamaisele tarnijale. Eelneva vabastusotsuse üleandmine annab omamaisele tarnijale õiguse saada toetust ekspordiga samaväärsete toimingute eest, nagu on sätestatud väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 punktis 7.03 (st eelload vahetarnete/ekspordiga samaväärsete toimingute jaoks, tollimaksutagastus ekspordiga samaväärsetelt toimingutelt ja aktsiisimaksu tagasimaksmine). Eelneva vabastusotsuse mehhanismi abil tagastatakse maksud ja tollimaksud lõppeksportija asemel tarnijale. Maksude ja tollimaksude tagasimaksmine on võimalik nii omamaistelt kui ka imporditud sisenditelt;

f)

sisemaised akreditiivid: see allkava hõlmab omamaiseid tarneid eelloa omanikule. Eelloa omanik saab teha pangale ettepaneku avada sisemaine akreditiiv omamaise tarnija jaoks. Pank kinnitab loa otseimpordiks üksnes selliste kaupade väärtuse ja koguse ulatuses, mis hangitakse importimise asemel riigisiseselt. Omamaisel tarnijal on õigus saada toetusi ekspordiga samaväärsete toimingute eest, nagu on sätestatud väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 punktis 7.03 (st eelload vahetarnete/ekspordiga samaväärsete toimingute jaoks, tollimaksutagastus ekspordiga samaväärsetelt toimingutelt ja aktsiisimaksu tagasimaksmine).

(43)

Komisjon leidis, et koostööd teinud eksportivad tootjad, kes kava kasutasid, said läbivaatamisega seotud uurimisperioodil soodustusi esimese allkava alusel (st eelload tegelikuks ekspordiks). Seepärast ei ole vaja kindlaks määrata teiste, kasutamata allkavade tasakaalustatavust.

(44)

India asutused nõuavad kontrollimise eesmärgil, et eelloa omanik peab „tõest ja nõuetekohast arvestust tollimaksuvabalt imporditud/kodumaalt hangitud kauba kulu ja kasutamise kohta“ kindlaksmääratud vormis (HOP 2015–2020 I köite peatükid 4.47, 4.51 ja 4H liide), st tegelikku tarbimisregistrit. Seda registrit kontrollib sõltumatu atesteeritud audiitor/kuluarvestuse ja majandustegevuse audiitor, kes annab välja tõendi, milles kinnitatakse, et ettenähtud registreid ja asjakohaseid dokumente on kontrollitud ning et 4H liites nõutud teave on igas suhtes tegelikkusele vastav ja õige.

(45)

Selle allkava puhul, mida asjaomased äriühingud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kasutasid (tegeliku ekspordi allkava), on India valitsus määranud kindlaks imporditoetuse ning ekspordikohustuse mahu ja väärtuse, mis on märgitud loale. Lisaks peavad valitsusametnikud dokumenteerima impordi ja ekspordi ajal vastavad tehingud loal. Eellubade kava raames lubatud impordi mahu määrab India valitsus kindlaks standardsete sisend- ja väljundnormide alusel; need normid on kehtestatud enamiku toodete, sh ka vaatlusaluse toote kohta.

(46)

Imporditud sisendid ei ole edasiantavad ja neid tuleb kasutada konkreetse eksporttoote tootmiseks. Ekspordikohustus tuleb täita ettenähtud tähtaja jooksul pärast loa väljastamist (18 kuud koos kahe võimaliku kuuekuulise pikendusega).

(47)

Komisjon tegi kindlaks, et imporditud sisendite ja eksporditud lõpptoodete vahel puudub tihe omavaheline seos. Abikõlblikku sisendmaterjali imporditakse ja kasutatakse ka muude toodete puhul peale vaatlusaluse toote. Lisaks saab eri toodete lube koondada. See tähendab, et ühe konkreetse toote eksportimine eellubade kava alusel võib anda õiguse importida eellubade kava alusel tollimaksuvabalt sisendit mõne muu toote jaoks.

(48)

Komisjoni korraldatud kontrollkäigu ajal kinnitas üks eksportiv tootja, et selge omavahelise seose puudumise tõttu kajastatakse sisendmaterjali tarbimist standardsete sisend- ja väljundnormide alusel. Teine kava kasutav eksportiv tootja märkis, et tal on jälgimissüsteem, mille abil saab kava alusel imporditud sisendmaterjale kuni lõpptooteni kindlaks teha. Äriühing ei suutnud aga esitada selle süsteemi kirjeldust oma sisedokumentides. Seda süsteemi ei ole mitte kunagi auditeeritud.

(49)

Üks eksportiv tootja ei suutnud näidata ühtegi 4H liidet oma eellubade kava kohta. Teine eksportiv tootja ei suutnud esitada asjakohast teavet ühe 4H liite vormi kohta, milles ei olnud näidatud ülemäärast tagastust. Kuid 4H liites esitatud atesteeritud audiitori kinnituse sõnastuse põhjal on selge, et atesteeritud audiitor uurib vaid seda, kas asjaomases 4H liites esitatud arvnäitajad on kooskõlas äriühingu dokumentidega, mida kinnitas ka India valitsus kontrollkäigu ajal. Peale selle kinnitas üks eksportiv tootja, et atesteeritud audiitor käsitleb seda, kas ekspordikohustus on kooskõlas imporditoetusega asjaomaste lubade standardsete sisend- ja väljundnormide kohaselt. Ta ei sea kahtluse alla ega uuri seda, kas tegelik tarbimine vastab asjaomastele standardsetele sisend- ja väljundnormidele. Seetõttu ei kontrolli atesteeritud audiitor, kas andmed kajastavad tollimaksuvabalt imporditud/omamaiselt turult hangitud kauba tarbimist ja kasutamist tõeselt ja asjakohaselt. Samuti tuleb märkida, et kontrollkäigu ajal ja ka pärast seda ei suutnud India valitsus esitada komisjonile koopiat ühtsest 4H liite vormist, mille valimisse kaasatud eksportivad tootjad talle esitanud olid. Kokkuvõtteks järeldas komisjon, et kumbki kava kasutav äriühing ei suutnud tõestada, et asjaomased väliskaubanduspoliitika kava nõuded olid täidetud.

3.2.4.   Järeldus eellubade kava kohta

(50)

Imporditollimaksudest vabastamine on subsiidium alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, mida annab India valitsus, kellel seetõttu vähenevad tulud, mille ta tasumisele kuuluvatest tollimaksudest muidu saaks, ning sellest saab kasu uurimisalune eksportija, sest tema likviidsus suureneb.

(51)

Peale selle sõltub eellubade kava raames toimuv tegelik eksport juriidiliselt eksporditegevusest ning seetõttu peetakse seda konkreetseks ja tasakaalustatavaks vastavalt alusmääruse artikli 4 lõike 4 esimese lõigu punktile a. Ilma ekspordikohustuseta äriühingud selle kava alusel soodustusi ei saa.

(52)

Käesoleval juhul kasutatud allkava ei saa pidada lubatavaks tollimaksu tagastamise süsteemiks ega asendamise puhul kasutatavaks tagastussüsteemiks alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses. See ei vasta alusmääruse I lisa punktis i, II lisas (tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) ja III lisas (asendamise puhul kasutatava tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) sätestatud eeskirjadele. India valitsus ei rakendanud tõhusalt kontrollisüsteemi või -menetlust, et kindlaks teha, kas ja millises koguses kasutati eksporditud toote valmistamisel sisendeid (alusmääruse II lisa punkt 4 ja asendamise puhul kasutatava tagastussüsteemi korral alusmääruse III lisa II jao punkt 2). Leitakse, et vaatlusaluse toote standardsed sisend- ja väljundnormid ei olnud piisavalt täpsed ning seega ei saa nad olla tegeliku tarbimise kontrolli süsteemiks, kuna nende standardsete normide ülesehitus ei võimalda India valitsusel piisava täpsusega kontrollida, milline kogus sisendeid on ära kasutatud eksporttoodangus. Samuti ei korraldanud India valitsus tegelikult kasutatud sisendeil põhinevat edasist uurimist, kuigi seda tuleks tõhusalt rakendatava kontrollisüsteemi puudumisel tavaliselt teha (alusmääruse II lisa punkt 5 ja III lisa II jao punkt 3).

(53)

Seepärast on kõnealune allkava tasakaalustatav.

3.2.5.   Subsiidiumisumma arvutamine

(54)

Lubatavate tollimaksu tagastussüsteemide ja asendamise puhul kasutatavate tagastussüsteemide puudumisel on tasakaalustatav tulu kogu sissenõudmata jäänud imporditollimaks, mida makstakse üldjuhul sisendmaterjalide importimisel. Sellega seoses tuleb märkida, et tollimaksude ülemäärase tagastamise tasakaalustamine ei ole ainus alusmääruses ette nähtud võimalus. Vastavalt alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktile ii ja I lisa punktile i võidakse tasakaalustada ainult ülemäärase tollimaksu tagastamine, kui alusmääruse II ja III lisa tingimused on täidetud. Need tingimused ei olnud aga käesoleval juhul täidetud. Seega, kui sobiva kontrollmenetluse rakendamist ei ole kinnitatud, pole ülaltoodud erand tagastussüsteemide suhtes kohaldatav ja kehtib tavaline maksmata tollimaksude summa (saamata jäänud tulu) tasakaalustamise reegel, mitte aga väidetava ülemäärase tagastamise reegel. Nagu on sätestatud alusmääruse II lisa II jaos ja III lisa II jaos, ei kuulu sellise ülemäärase tagastamise väljaarvutamine uurimise korraldaja ülesannete hulka. Vastavalt alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktile ii peab uurimise korraldaja üksnes leidma piisavalt tõendeid väidetava kontrollisüsteemi tõhususe ümberlükkamiseks.

(55)

Nagu selgitatud põhjenduses 47, on toetuse saamise õiguse (nt eksport loa alusel) ja kasu edasiandmise (nt sisendi tollimaksuvaba import) vahel üksnes nõrk seos. Need ei pea esinema konkreetses järjekorras ega ajaliselt lähestikku. Seega on võimalik, et kui toetuse saamise õigus tekib läbivaatamisega seotud uurimisperioodil, võidakse toetus saada nii enne kui ka pärast läbivaatamisega seotud uurimisperioodi. Lisaks võib lubade koondamise tulemusena konkreetse toote jaoks antav toetus edasi kanduda nõnda, et sellest saab kasu ka mõni teine toode.

(56)

Lõplikus määruses arvutati eellubade kavast tulenev subsiidiumisumma esialgse uurimisperioodi jooksul kava raames kogu roostevabast terasest varraste ja lattide jaoks imporditud materjalilt saamata jäänud imporditollimaksude põhjal. Subsiidiumisumma jagati seejärel vaatlusaluse toote ekspordikäibega esialgsel uurimisperioodil.

(57)

Eelubade kava kasutanud eksportivad tootjad nõustusid komisjoni põhjenduses 55 esitatud hinnanguga ja kinnitasid, et vaatlusaluse toote eksport andis neile läbivaatamisega seotud uurimisperioodil õiguse saada kasu, millest osa kandus või kandub edasi ka väljapoole läbivaatamisega seotud uurimisperioodi. Peale selle sedastas üks eksportiv tootja, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kasutatud sulatusprotsessi meetodi tõttu ei saa välistada, et eellubade kava lubade alusel roostevabast terasest varraste ja lattide jaoks imporditud sisendeid kasutati muudes toodetes ja et eellubade kava lubade alusel muude toodete jaoks imporditud sisendeid kasutati roostevabast terasest varrastes ja lattides. Seega ta nõustus, et kui käsitleda ainult läbivaatamisega seotud uurimisperioodil roostevabast terasest varraste ja lattide jaoks imporditud materjalilt saamata jäänud imporditollimakse, siis see ei kajastaks tegelikku kasu, mis saadi tänu kavale kõnealusel perioodil roostevabast terasest varraste ja lattide impordilt. Nõuetekohaste andmete puudumise tõttu ei saanud komisjon arvutada subsiidiumisummat läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul kava raames kogu roostevabast terasest varraste ja lattide jaoks imporditud materjalilt saamata jäänud imporditollimaksude põhjal nii, nagu esialgses uurimises.

(58)

Seda arvestades nõustusid mõlemad äriühingud, et subsiidiumisumma arvutatakse kõigi eksporditehingute põhjal, mis tehti läbivaatamisega seotud uurimisperioodil vaatlusaluse tootega seotud eellubade kava lubade alusel. Mõlemad äriühingud esitasid meetodi, mis sobis nende olukorraga (käesoleval juhul sõltus see vaatlusaluse toote valmistamise jaoks imporditud tooraine liikidest). Imporditud sisendite tollimaksult kokkuhoitud summat oli võimalik usaldusväärselt arvutada nii standardsete sisend- ja väljundnormide kui ka keskmise lisandväärtuse põhjal kõigi vaatlusaluse toote jaoks antud varasemate lubade alusel. Komisjon luges need meetodid sobivaks ja nõustus nende kasutamisega.

(59)

Alusmääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt jagati need subsiidiumisummad kogu läbivaatamisega seotud uurimisperioodi aegse vaatlusaluse toote ekspordikäibega (nimetaja), kuna subsiidium sõltub eksporditegevusest ja seda ei antud valmistatud, toodetud, eksporditud ega transporditud koguste alusel.

(60)

Seega tegi komisjon kindlaks, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli kõnealuse kavaga seoses kindlaks tehtud subsiidiumimäär äriühingu Chandan Steel Limited puhul 0,88 % ja äriühingu Isinox Steel Limited puhul 1,56 %.

3.3.   Tollimaksu tagastamise kava

3.3.1.   Õiguslik alus

(61)

Tollimaksu tagastamise kava üksikasjalik kirjeldus on esitatud 1995. aasta tollimaksu ja riikliku aktsiisimaksu tagastamise eeskirjades, mida on muudetud hilisemate teadaannetega.

3.3.2.   Kõlblikkuskriteeriumid

(62)

Selle kava tingimustele vastavad kõik tootvad eksportijad ja vahendavad eksportijad.

3.3.3.   Rakendamine

(63)

Kriteeriumidele vastav eksportija võib taotleda tagasi summa, mis arvutatakse protsendimäärana selle kava raames eksporditud toodete FOB-väärtusest (FOB: franko laeva pardal). India valitsus on kehtestanud tagastamismäärad mitmesugustele toodetele, kaasa arvatud vaatlusalune toode. Nende kindlaksmääramisel võetakse aluseks toote valmistusprotsessis kasutatud materjalide keskmine kogus või väärtus ja nende eest makstud tollimaksu keskmine summa. Tagastamismäärasid kohaldatakse sõltumata sellest, kas imporditollimaksud on tegelikult tasutud või mitte. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli tollimaksu tagastamise kava kohane määr kuni 22. novembrini 2015 1,9 %, seejärel kuni 10. veebruarini 2016 2 % ja ülemmäär 3,2 India ruupiat kilogrammi kohta ning edaspidi 2 % ja ülemmäär 4,3 India ruupiat kilogrammi kohta.

(64)

Selle kava raames kasu saamiseks peab äriühing tegelema ekspordiga. Samal hetkel, kui kaubasaadetise andmed sisestatakse tolli serverisse (ICEGATE), loetakse eksport toimuvaks tollimaksu tagastamise kava alusel ja selle kava alusel ette nähtud summa fikseeritakse pöördumatult. Kui äriühing on pärast kauba ärasaatmist esitanud üldise ekspordideklaratsiooni (Export General Manifest) ja tolliasutus ei ole deklaratsiooni võrdlemisel kauba saatearve andmetega vigu leidnud, on täidetud kõik tingimused, et lubada tagastatav summa otseülekandega eksportija pangakontole või käskveksliga välja maksta.

(65)

Eksportija peab eksporditehinguga seotud summa laekumise tõendamiseks esitama ka panga väljastatava eksporditehingu tegemise tõendi (Bank Realisation Certificate). Selle dokumendi võib esitada pärast tagastatava summa maksmist, kuid India valitsus nõuab väljamakstud summa tagasi, kui eksportija ei esita eksporditehingu tegemise tõendit ettenähtud tähtaja jooksul.

(66)

Tagastatud summat võib kasutada mis tahes otstarbel.

(67)

Vastavalt India raamatupidamisstandarditele võib tagastatud tollimaksusumma pärast ekspordikohustuse täitmist kanda tekkepõhise tuluna raamatupidamisaruannetesse.

(68)

Komisjon leidis, et koostööd teinud eksportivad tootjad sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tollimaksu tagastamise kava raames jätkuvalt kasu.

3.3.4.   Järeldus tollimaksu tagastamise kava kohta

(69)

Tollimaksu tagastamise kavaga pakutakse subsiidiume alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti i ja artikli 3 lõike 2 tähenduses. Tagastatud tollimaksusumma on India valitsuse antud rahaline toetus, sest India valitsus kannab vahendid otse üle. Nende vahendite kasutamise suhtes piiranguid ei ole. Peale selle toob tollimaksutagastus eksportijale kasu, sest see suurendab tema likviidsust.

(70)

Ekspordi korral tagastatava tollimaksu määra määrab India valitsus kindlaks iga toote jaoks eraldi. Kuigi subsiidiumi nimetatakse tollimaksu tagastamiseks, ei vasta kava lubatava tollimaksu tagastamise süsteemi ega asendamise puhul kasutatava tagastussüsteemi tunnustele alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses. Rahaline makse eksportijale ei ole seotud tooraine eest tegelikult makstud imporditollimaksudega ning tegu ei ole tollimaksukrediidiga tooraine varasema või tulevase impordi tollimaksude tasumiseks.

(71)

Kontrollkäigu ajal väitis India valitsus, et tagastamismäärade ja tooraine eest makstud tollimaksude vahel on piisav seos, sest India valitsus võtab tollimaksu tagastamise määra kindlaksmääramisel arvesse toote valmistamisel kasutatud sisendmaterjalide keskmist kogust või väärtust ja nende eest makstud tollimaksude keskmist summat.

(72)

Komisjoni hinnangul ei ole aga väidetav seos tagastamismäärade ja tooraine eest makstavate tollimaksude vahel piisav, et kava vastaks alusmääruse I lisas, II lisas (tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) ja III lisas (asendamise puhul kasutatava tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) sätestatud eeskirjadele. Eelkõige ei ole krediidisumma arvutatud tegelikult kasutatud sisendi alusel. Lisaks ei ole kehtestatud süsteemi ega menetlust, mille alusel kindlaks teha, milliseid sisendeid (sh nende kogused ja päritolu) eksporditud kaupade tootmise protsessis kasutatakse või kas on esinenud imporditollimaksude ülemäärast maksmist alusmääruse I lisa punkti i ning II ja III lisa tähenduses. Peale selle ei teinud India valitsus tegelike sisendite ja tehingute põhjal täiendavat kontrolli, et selgitada välja, kas tollimakse on tasutud ülemäära. Seetõttu lükati väide tagasi.

(73)

Seepärast tuleb makset, mis tehakse pärast eksportija eksporditehinguid India valitsuse otsese rahaülekandena, käsitada India valitsuse antava otsetoetusena, mis sõltub eksporditegevusest, ning seega peetakse seda konkreetseks ja tasakaalustatavaks vastavalt alusmääruse artikli 4 lõike 4 esimese lõigu punktile a.

3.3.5.   Subsiidiumisumma arvutamine

(74)

Alusmääruse artikli 3 lõike 2 ja artikli 5 kohaselt arvutati tasakaalustatavate subsiidiumide summa subsiidiumisaaja saadud kasuna, mille olemasolu tehti kindlaks läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul. Leiti, et kasu saadakse selle kava raames toimuva eksporditehingu ajal. Sel hetkel on India valitsus kohustatud tasuma tagastussumma, mis kujutab endast rahalist toetust alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses. Kui tolliasutus on väljastanud ekspordi saatearve, millel on muu hulgas märgitud asjaomase eksporditehingu puhul tagastatav summa, ei ole India valitsusel enam õigust otsustada, kas subsiidiumi anda või mitte. Eespool öeldut arvesse võttes ja vastupidist kinnitavate usaldusväärsete tõendite puudumise tõttu peetakse asjakohaseks lugeda tollimaksu tagastamise kava alusel saadud kasuks läbivaatamisega seotud uurimisperioodil selle kava raames tehtud eksporditehingute pealt teenitud tagasimaksete summa.

(75)

Alusmääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt jagati need subsiidiumisummad kogu läbivaatamisega seotud uurimisperioodi aegse vaatlusaluse toote ekspordikäibega (nimetaja), kuna subsiidium sõltub eksporditegevusest ja seda ei antud valmistatud, toodetud, eksporditud ega transporditud koguste alusel.

(76)

Seega tegi komisjon kindlaks, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli kõnealuse kavaga seoses kindlaks tehtud subsiidiumimäär äriühingu Chandan Steel Limited puhul 1,02 %, äriühingu Isinox Steel Limited puhul 0,66 % ja kontserni Venus Group puhul 1,82 %.

3.4.   Imporditollimaksude hüvituskava

(77)

Uurimine näitas, et see kava oli lõpetatud ja valimisse kaasatud eksportivad tootjad ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sellest kasu, mistõttu ei olnud selle tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.5.   Tollimaksuvaba impordi lubade kava

(78)

Uurimine näitas, et ükski valimisse kaasatud eksportiv tootja ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sellest kavast kasu, mistõttu ei olnud selle tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.6.   Ekspordikrediidi vabastamine intressimaksudest

(79)

Uurimine näitas, et see kava oli lõpetatud ja valimisse kaasatud eksportivad tootjad ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sellest kasu, mistõttu ei olnud selle tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.7.   Ekspordi krediteerimise kava

(80)

Uurimine näitas, et kõik valimisse kaasatud eksportivad tootjad kasutasid seda kava läbivaatamisega seotud uurimisperioodil. Kuid kuna leiti, et saadud soodustused olid tühised, ei olnud selle kava tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.8.   Kapitalikaupade ekspordisoodustuste kava

(81)

Uurimine näitas, et kõik valimisse kaasatud eksportivad tootjad kasutasid seda kava läbivaatamisega seotud uurimisperioodil. Kuid kuna leiti, et saadud soodustused olid tühised, ei olnud selle kava tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.9.   India valitsuse laenutagatised ja vahendite otsene ülekandmine

(82)

Uurimine näitas, et ükski valimisse kaasatud eksportiv tootja ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil India valitsuselt laenutagatisi ega vahendeid otse India valitsuselt nii, et nad oleksid neist kasu saanud, mistõttu ei olnud nende korralduste tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.10.   Indiast kaupade eksportimise kava

3.10.1.   Õiguslik alus

(83)

Indiast kaupade eksportimise kava üksikasjalik kirjeldus on esitatud väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 3. peatükis ja HOP 2015–2020 I köite 3. peatükis.

(84)

Indiast kaupade eksportimise kava on viie muu kava (sihtturgude kava, sihttoodete kava, turupõhine sihttoodete kava, põllumajandustaristute stiimulite kava ja VKGUY) järg.

3.10.2.   Kõlblikkuskriteeriumid

(85)

Selle kava tingimustele vastavad kõik tootvad eksportijad ja vahendavad eksportijad.

3.10.3.   Rakendamine

(86)

Kriteeriumidele vastav äriühing võib Indiast kaupade eksportimise kava alusel toetust saada, kui ta ekspordib konkreetseid tooteid konkreetsetesse riikidesse, mis on liigitatud rühma A (traditsioonilised turud, sh kõik ELi liikmesriigid), rühma B (kujunemisjärgus turud ja sihtturud) ning rühma C (muud turud). Igasse rühma kuuluvad riigid ja loetelu toodetest koos vastavate toetusmääradega on kindlaks määratud väliskaubanduspoliitika kava 2015–2020 3B liites vastavalt tabelites 1 ja 2. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpu poole turgude eristus kaotati ja kava said kasutada kõik.

(87)

Toetus väljendub tollimaksukrediidis, mis võrdub teatava protsendiga ekspordi FOB-väärtusest. Roostevabast terasest varraste ja lattide puhul tehti kindlaks, et see protsent oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodi alguses eksportimisel rühma B riikidesse 2 % ning eksportimisel rühmade A ja C riikidesse 0 %. Nagu märgitud põhjenduses 86, läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpus riikide rühmade eristamine kaotati ja kõigi riikide suhtes kohaldati 2 % määra. Selle kava raamidesse ei kuulu teatavat liiki eksport, näiteks imporditud või transiitkauba eksport, ekspordiga samaväärsed toimingud, teenuste eksport ja erimajandustsoonides tegutsevate või ekspordiga tegelevate üksuste ekspordikäive.

(88)

Indiast kaupade eksportimise kava kohane tollimaksukrediit on vabalt ülekantav ja kehtib 18 kuud alates väljastamise kuupäevast. Seda võib kasutada i) tollimaksude tasumiseks sisendite või kaupade, sealhulgas kapitalikaupade importimisel, ii) aktsiisimaksude tasumiseks sisendite või kaupade, sealhulgas kapitalikaupade omamaiste hangete korral ning iii) teenusemaksu tasumiseks teenuste hangete korral.

(89)

Taotlus selleks, et saada Indiast kaupade eksportimise kava kohast toetust, tuleb esitada veebipõhiselt väliskaubanduse peadirektoraadi veebisaidi kaudu. Veebipõhisele taotlusele tuleb lisada asjakohased dokumendid (saatearved, panga sertifikaat ja mahalaadimise tõend). India valitsuse asjakohane piirkondlik ametiasutus väljastab tollimaksukrediidi pärast dokumentide läbivaatamist. Kui eksportija esitab asjakohased dokumendid, ei ole piirkondlikul ametiasutusel enam tollimaksukrediidi andmise üle otsustusõigust.

(90)

Komisjon leidis, et koostööd teinud eksportivad tootjad said läbivaatamisega seotud uurimisperioodil Indiast kaupade eksportimise kava raames kasu.

3.10.4.   Järeldus Indiast kaupade eksportimise kava kohta

(91)

Indiast kaupade eksportimise kavaga pakutakse subsiidiume alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses. Indiast kaupade eksportimise kava raames antav tollimaksukrediit on India valitsuse antav rahaline toetus, kuna krediiti kasutatakse lõppkokkuvõttes imporditollimaksude korvamiseks ning seetõttu vähenevad tulud, mille India valitsus tasumisele kuuluvatest tollimaksudest muidu saaks. Pealegi toob Indiast kaupade eksportimise kava raames antav tollimaksukrediit eksportijale kasu, sest see suurendab tema likviidsust.

(92)

Lisaks sõltub Indiast kaupade eksportimise kava juriidiliselt eksporditegevusest ning seepärast peetakse seda konkreetseks ja tasakaalustatavaks vastavalt alusmääruse artikli 4 lõike 4 esimese lõigu punktile a.

(93)

Kõnealust kava ei saa pidada lubatavaks tollimaksu tagastamise süsteemiks ega asendamise puhul kasutatavaks tagastussüsteemiks alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii tähenduses. See ei vasta alusmääruse I lisa punktis i, II lisas (tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) ja III lisas (asendamise puhul kasutatava tagastussüsteemi määratlus ja eeskirjad) sätestatud rangetele eeskirjadele. Eksportija ei ole tegelikult kohustatud tollimaksuvabalt imporditud kaupa tootmisprotsessis tarbima ning krediidisumma arvutamise aluseks ei ole tegelikult tarbitud sisendid. Ei ole kehtestatud süsteemi ega menetlust, mille alusel kindlaks teha, milliseid sisendeid eksporditud kaupade tootmise protsessis kasutatakse või kas on esinenud imporditollimaksude ülemäärast maksmist alusmääruse I lisa punkti i ning II ja III lisa tähenduses. Eksportijal on õigus saada Indiast kaupade eksportimise kava alusel toetust sõltumata sellest, kas ta üldse impordib sisendeid. Toetuse saamiseks piisab, kui eksportija lihtsalt ekspordib kaupu, ilma et ta peaks tõendama sisendmaterjali importimist. Seega on Indiast kaupade eksportimise kava alusel õigus toetust saada isegi eksportijatel, kes hangivad kõik sisendid kodumaalt ega impordi sisendina kasutatavaid kaupu. Veelgi enam, eksportija võib kasutada Indiast kaupade eksportimise kava raames antavat tollimaksukrediiti kapitalikaupade importimiseks, kuigi kapitalikaupade suhtes ei kohaldata lubatavaid tollimaksu tagastamise süsteeme, nagu on sätestatud alusmääruse I lisa punktis i, kuna neid ei tarbita eksporditavate toodete tootmiseks. Peale selle ei teinud India valitsus tegelike sisendite ja tehingute põhjal täiendavat kontrolli, et selgitada välja, kas tollimakse on tasutud ülemäära.

3.10.5.   Subsiidiumisumma arvutamine

(94)

Alusmääruse artikli 3 lõike 2 ja artikli 5 kohaselt arvutati tasakaalustatavate subsiidiumide summa subsiidiumisaaja saadud kasuna, mille olemasolu tehti kindlaks läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul. Leiti, et kasu saadakse selle kava raames toimuva eksporditehingu ajal.

(95)

Alusmääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt jagati need subsiidiumisummad kogu läbivaatamisega seotud uurimisperioodi aegse vaatlusaluse toote ekspordikäibega (nimetaja), kuna subsiidium sõltub eksporditegevusest ja seda ei antud valmistatud, toodetud, eksporditud ega transporditud koguste alusel.

(96)

Seega tegi komisjon kindlaks, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli kõnealuse kavaga seoses kindlaks tehtud subsiidiumimäär äriühingu Chandan Steel Limited puhul 1,31 %, äriühingu Isinox Steel Limited puhul 1,33 % ja kontserni Venus Group puhul 1,00 %.

(97)

Pärast järelduste teatavakstegemist väitis üks isik, et tasakaalustada tuleks vaid kasu, mis on saadud liitu suunatud müügilt läbivaatamisega seotud uurimisperioodil. Kuid nagu märgitud põhjenduses 95, jagati alusmääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt need subsiidiumisummad kogu läbivaatamisega seotud uurimisperioodi aegse vaatlusaluse toote ekspordikäibega (nimetaja). Seejärel tasakaalustati toetussumma, mis saadi jagatuna liitu suunatud ekspordi käibega.

3.11.   Maharashtra osariigi ergutussüsteem

(98)

Uurimine näitas, et ükski valimisse kaasatud eksportiv tootja ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sellest kavast kasu, mistõttu ei olnud selle tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.12.   Piirkondlikud toetused

(99)

Uurimine näitas, et ükski valimisse kaasatud eksportiv tootja ei saanud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil nendest kavadest kasu, mistõttu ei olnud nende tasakaalustatavuse edasine hindamine käesoleva uurimise jaoks vajalik.

3.13.   Tasakaalustatavate subsiidiumide summa

(100)

Alusmääruse kohaselt kindlaks määratud tasakaalustatavate subsiidiumide summa selle väärtuse alusel on koostööd teinud eksportivate tootjate puhul järgmised:

Tabel 1

Tasakaalustatavad subsiidiumid

KAVA

ÄRIÜHINGUD

Eellubade kava (%)

Tollimaksu tagastamise kava (%)

Indiast kaupade eksportimise kava (%)

Kokku (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steels Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Venus Group

Puudub

1,82

1,00

2,82

Allikas: uurimine.

(101)

Subsiidiumide kogusumma ületab alusmääruse artikli 14 lõikes 5 nimetatud miinimumkünnist.

3.14.   Järeldused subsideerimise jätkumise tõenäosuse kohta

(102)

Alusmääruse artikli 18 lõike 2 kohaselt uuris komisjon, kas kehtivate meetmete aegumisega kaasneks tõenäoliselt subsideerimise jätkumine.

(103)

Nagu on märgitud põhjendustes 31–101, on kindlaks tehtud, et India eksportijad, kes eksportisid vaatlusalust toodet, said uurimisperioodil jätkuvalt India ametiasutustelt tasakaalustatavaid subsiidiume.

(104)

Subsiidiumikavade raames saadakse korduvat kasu ning ei ole ühtki märki sellest, et nende soodustuste andmisest lähitulevikus järk-järgult loobutaks. Subsideerimine tollimaksu tagastamise kava ja Indiast kaupade eksportimise kava alusel läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tegelikult suurenes. Tollimaksu tagastamise kava määr ja ülemmäär tõusid ning Indiast kaupade eksportimise kava, mida oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodi alguses võimalik kasutada eksportimisel konkreetse rühma riikidesse (mis ei hõlmanud liikmesriike), muutus perioodi lõpu poole kõigile kättesaadavaks. See muudatus suurendas liitu suunatud ekspordi atraktiivsust.

(105)

Ehkki liitu suunatud roostevabast terasest varraste ja lattide hinnad on kolmandate riikide turgude hindadega sarnased, on kõigil valimisse kaasatud eksportivatel tootjatel vaba tootmisvõimsust 14–66 %. Kõik koostööd teinud eksportivad tootjad (moodustades Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liidu impordist umbes 46 %) rakendavad tootmisvõimsust ligikaudu 42 % ulatuses. Ainuüksi nende tootjate vaba tootmisvõimsus on umbes 156 000 tonni, st 50 % liidu kogutarbimisest läbivaatamisega seotud uurimisperioodil. Arvestades, et see näitaja ei hõlma nende tootjate vaba tootmisvõimsust, kes moodustavad ülejäänud 54 % Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liidu koguimpordist, ega nende tootjate vaba tootmisvõimsust, kes liitu ei ekspordi, on see India kogu vaba tootmisvõimsuse kohta tagasihoidlik hinnang.

(106)

India 2017. aasta riikliku terasepoliitika eelnõu kohaselt oli India 2015. aastal maailmas ainus suurriik, kelle terasenõudlus suurenes jätkuvalt 5,3 %. Ehkki valimisse kaasatud eksportivate tootjate puhul moodustas tootmine omamaiseks tarbimiseks läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 1–17 % kogutoodangust, on koostööd teinud eksportivate tootjate vaba tootmisvõimsus ligikaudu 58 %. Isegi kui omamaise tarbimise kasv püsib 2015. aasta tasemel, kuluks palju aastaid, enne kui see aitaks vaba tootmisvõimsuse ära kasutada.

(107)

Liidu turg on olenemata meetmetest atraktiivne. Kõik valimisse kaasatud eksportivad tootjad on ekspordile orienteeritud ja ekspordivad kogu oma roostevabast terasest varraste ja lattide toodangust 83–99 %. Valimisse kaasatud eksportivatele tootjatele jäi liit hoolimata kehtestatud meetmetest oluliseks ekspordisihtkohaks ning moodustas läbivaatamisega seotud uurimisperioodil nende kogu roostevabast terasest varraste ja lattide ekspordist 35–53 %. Kui meetmed kehtetuks tunnistatakse, on tõenäoline, et liitu suunatud ekspordi maht, mis oli juba läbivaatamisega seotud uurimisperioodil märkimisväärne, suureneks. Nagu märgitud ka põhjenduses 183, näitab seda selgelt ühe eksportiva tootja näide, kelle tollimaks alandati 2013. aastal vahepealse läbivaatamise järel 0 %-le.

(108)

Eespool öeldut arvesse võttes jõudis komisjon järeldusele, et subsideerimise jätkumine on tõenäoline.

4.   KAHJU JÄTKUMISE VÕI KORDUMISE TÕENÄOSUS

4.1.   Liidu tootmisharu ja liidu toodangu määratlus

(109)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tootis samasugust toodet 25 tootjat. Nemad moodustavad liidu tootmisharu alusmääruse artikli 9 lõike 1 tähenduses.

4.2.   Sissejuhatavad märkused

(110)

Kahju hinnati tootmise, tootmisvõimsuse, tootmisvõimsuse rakendamise, müügi, turuosa, tööhõive, tootlikkuse ja kasvu suundumuste põhjal kogu liidu tootmisharu tasandil ning hindade, kasumlikkuse, rahavoogude, kapitali kaasamise võime ja investeeringute, varude, investeeringute tasuvuse ja palkade suundumuste põhjal valimisse kaasatud liidu tootjate tasandil.

(111)

Vaatlusalusel perioodil, välja arvatud 2013. aastal, olid turutingimused soodsad, sest roostevabast terasest varraste ja lattide tarbimine liidus suurenes. Nagu osutatud põhjenduses 3, langetati 2013. aasta vahepealse läbivaatamise tõttu äriühingu Viraj suhtes kohaldatav tollimaksumäär 0 %-le.

4.3.   Liidu tarbimine

(112)

Komisjon tegi kindlaks liidu tarbimise, liites

a)

kolme valimisse kaasatud liidu tootja kontrollitud müügi liidu turul;

b)

valimisse kaasamata koostööd teinud liidu tootjate müügi liidu turul, võttes aluseks läbivaatamistaotluses esitatud andmed ja kontrollides neid pärast Euroferilt saamist; ning

c)

impordi Eurostati andmete kohaselt.

(113)

Liidu roostevabast terasest varraste ja lattide tarbimine muutus järgmiselt.

Tabel 2

Liidu tarbimine (tonnides)

 

2012

2013

2014

2015

Uurimisperiood

Liidu kogutarbimine (tonnides)

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

Indeks (2012 = 100)

100

96

111

115

116

Allikas: Eurostat, Eurofer ja vastused küsimustikule.

(114)

Liidu tarbimine suurenes vaatlusalusel perioodil 16 %. Aastapõhise analüüsi kohaselt see vähenes esialgu 2012. ja 2013. aasta vahel 4 % ning suurenes seejärel järk-järgult 20 protsendipunkti ehk 55 000 tonni võrra ajavahemikus 2014. aastast kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpuni.

4.4.   Import Indiast

4.4.1.   Indiast pärit impordi maht ja turuosa

(115)

Komisjon tegi Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liidu impordi mahu kindlaks Eurostati andmete põhjal ja impordi turuosa nende impordimahtude võrdlemise põhjal liidu tarbimisega, mis on esitatud tabelis 2.

(116)

Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liitu suunatud import muutus järgmiselt.

Tabel 3

India impordi maht (tonnides) ja turuosa

 

2012

2013

2014

2015

Uurimisperiood

India impordi maht (tonnides)

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Indeks (2012 = 100)

100

100

157

164

164

India impordi turuosa (%)

10

10

14

14

14

Indeks (2012 = 100)

100

102

140

141

140

Allikas: Eurostat.

(117)

Indiast pärit liidu impordi maht suurenes vaatlusalusel perioodil oluliselt, st 64 % ehk peaaegu 18 000 tonni võrra. Aastapõhise analüüsi kohaselt maht vähenes veidi 2013. aastal, 2014. aastal suurenes see oluliselt, st 57 protsendipunkti võrra ning seejärel 2015. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodini veel 7 protsendipunkti võrra.

(118)

Alguses, ajavahemikus 2012–2013, oli Indiast pärit import stabiilne, kuid liidu tarbimine vähenes 3 %. 2013. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi vahel Indiast pärit import suurenes 64 %, samas kui liidu tarbimine suurenes 20 %. Kuna Indiast pärit import suurenes rohkem kui liidu tarbimine, kasvas selle impordi turuosa 10–14 %.

4.4.2.   India impordi hind

(119)

Komisjon kasutas India impordi hindade kohta Eurostati andmeid.

(120)

Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide liitu suunatud impordi keskmised hinnad muutusid järgmiselt.

Tabel 4

India impordi hinnad

 

2012

2013

2014

2015

Uurimisperiood

India impordi hinnad

(eurodes tonni kohta)

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

Indeks (2012 = 100)

100

89

84

89

86

Allikas: Eurostat.

(121)

Indiast pärit impordi hinnad langesid vaatlusalusel perioodil 14 %, kõige enam 2012. ja 2013. aasta vahel. 2013. aastal langesid need 11 % võrra ja 2014. aastal veel 5 protsendipunkti võrra, 2015. aastal tõusid need 5 protsendipunkti võrra ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodil langesid taas 3 protsendipunkti võrra.

(122)

Ehkki hindade alanemine oli kooskõlas tooraine hinnalangusega, märkis komisjon, et Indiast impordi keskmine ühikuhind oli kogu vaatlusalusel perioodil oluliselt madalam kui nii keskmine ühiku müügihind kui ka liidu tootmisharu tootmise keskmine ühikukulu, mis on märgitud tabelis 9, mistõttu avaldati liidu müügihindadele suurt survet.

4.4.3.   Hinna allalöömine

(123)

Et teha kindlaks hinna allalöömine läbivaatamisega seotud uurimisperioodil, võrdles komisjon

a)

valimisse kaasatud liidu tootjate tehasehindade tasemele kohandatud kaalutud keskmisi müügihindu tooteliigi kohta liidu turul sõltumatute klientide jaoks ning

b)

vastavaid kaalutud keskmisi hindu imporditud tooteliigi kohta, millega valimisse kaasatud India tootjate toodet müüdi esimesele sõltumatule tarbijale liidu turul ning mis tehti kindlaks CIF-hinna alusel ja mida kohandati asjakohaselt vastavalt impordijärgsetele kuludele.

(124)

Hindu võrreldi tooteliikide kaupa samal kaubandustasandil toimunud tehingutes, tehes vajaduse korral nõuetekohased kohandused ning arvates maha tagasimaksed ja hinnaalandused. Võrdluse tulemus on väljendatud protsendina valimisse kaasatud liidu tootjate käibest läbivaatamisega seotud uurimisperioodil.

(125)

Võrdlusest on näha, et koostööd teinud eksportivate tootjate kaalutud keskmine hinna allalöömise marginaal liidu turul oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 12 %.

4.5.   Import muudest riikidest

(126)

Komisjon tegi muudest riikidest kui Indiast pärit impordi mahu kindlaks Eurostati andmete põhjal ja impordi turuosa nende impordimahtude võrdlemise põhjal liidu tarbimisega, mis on esitatud tabelis 2.

(127)

Muudest riikidest liitu suunatud roostevabast terasest varraste ja lattide import muutus järgmiselt.

Tabel 5

Roostevabast terasest varraste ja lattide import muudest riikidest

 

2012

2013

2014

2015

Uurimisperiood

Muud riigid kokku

Impordi maht (tonnides)

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

Indeks (2012 = 100)

100

87

92

92

92

Turuosa (%)

8

7

7

7

6

Keskmine hind (eurodes tonni kohta)

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

Indeks (2012 = 100)

100

95

95

96

94

Šveits

Impordi maht (tonnides)

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

Indeks (2012 = 100)

100

102

110

104

107

Turuosa (%)

4

4

4

3

3

Keskmine hind (eurodes tonni kohta)

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

Indeks (2012 = 100)

100

93

92

91

89

Ukraina

Impordi maht (tonnides)

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

Indeks (2012 = 100)

100

78

68

88

84

Turuosa (%)

2

1

1

1

1

Keskmine hind (eurodes tonni kohta)

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

Indeks (2012 = 100)

100

89

88

82

76

Muud riigid

Impordi maht (tonnides)

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

Indeks (2012 = 100)

100

74

83

81

78

Turuosa (%)

3

2

2

2

2

Keskmine hind (eurodes tonni kohta)

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

Indeks (2012 = 100)

100

100

99

111

111

Allikas: Eurostat.

(128)

Muude kolmandate riikide kui India impordi maht vähenes 8 %, samas kui India impordi maht suurenes 64 %.

(129)

Muude kolmandate riikide kui India impordi turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil 8 %-lt 6 %-le, samas kui India impordi turuosa suurenes 10 %-lt 14 %-le.

(130)

India järel kahe kõige olulisema impordiriigi turuosa vaatlusalusel perioodil vähenes: Šveitsi turuosa vähenes 4 %-lt 3 %-le ja Ukraina turuosa 2 %-lt 1 %-le.

(131)

Olukorras, kus liidu tarbimine suurenes vaatlusalusel perioodil 16 % ja liidu tootmisharu turuosa vähenes 3 %, tähendab see, et India import võitis turuosa juurde lisaks liidu tootmisharule ka muude riikide impordist.

(132)

Muude kolmandate riikide keskmised impordihinnad alanesid palju aeglasemalt kui India impordi hind. Need langesid 6 %, samal ajal kui India impordi hind langes 14 %.

(133)

Šveitsi ja Ukraina impordi hinnad on kogu vaatlusalusel perioodil keskmiselt oluliselt kõrgemad kui India impordi hinnad. Need hinnad ei ole siiski tingimata otseselt võrreldavad, kuna keskmist hinda mõjutab eri toodete kombinatsioon.

(134)

Peale selle ei suurenenud eelkõige Šveitsist (+ 7 %) ja Ukrainast (– 16 %), aga ka kõigist muudest kolmandatest riikidest kokku (– 8 %) pärit impordi maht sugugi nii jõuliselt kui India impordi maht (+ 64 %).

(135)

Kui India import suurenes vaatlusalusel perioodil üle 17 000 tonni võrra, siis Ukraina impordi maht vähenes ligikaudu 700 tonni võrra ning Šveitsi import suurenes ligikaudu 700 tonni võrra ja kõigi muude kolmandate riikide import (sh Šveits ja Ukraina) ligikaudu 1 700 tonni võrra.

(136)

Arvestades eespool esitatut ning Šveitsi ja Ukraina palju väiksemat impordimahtu võrreldes India omaga, puuduvad märgid selle kohta, et neist kahest riigist pärit import põhjustaks liidu tootmisharule kahju.

(137)

Muude riikide kui India (sh Šveitsi ja Ukraina) impordi hind on keskmiselt kõrgem kui India impordi hind ja selle turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil 2 % võrra.

4.6.   Liidu tootmisharu majanduslik olukord

4.6.1.   Üldised märkused

(138)

Komisjon uuris alusmääruse artikli 8 lõike 4 kohaselt subsideeritud impordi mõju liidu tootmisharule ja hindas selleks kõiki vaatlusalusel perioodil liidu tootmisharu seisundit mõjutanud majanduslikke näitajaid.

(139)

Nagu on märgitud põhjenduses 12, kasutati liidu tootmisharule põhjustatud võimaliku kahju kindlaks tegemiseks väljavõttelist uuringut.

(140)

Kahju kindlaks tegemisel eristas komisjon makro- ja mikromajanduslikke kahjunäitajaid.

(141)

Komisjon võttis makromajanduslike näitajate hindamise aluseks läbivaatamistaotluses esitatud andmed, Euroferi esitatud andmed ja valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused. Andmed hõlmasid kõiki liidu tootjaid.

(142)

Mikromajanduslikke näitajaid hindas komisjon kontrollitud andmete alusel, mis esitati valimisse kaasatud liidu tootjate vastustes küsimustikule.

(143)

Mõlemad andmekogumid leiti olevat liidu tootmisharu majanduslikule olukorrale tüüpilised.

(144)

Makromajanduslikud näitajad on järgmised: toodang, tootmisvõimsus, tootmisvõimsuse rakendamise määr, müügimaht, turuosa, kasv, tööhõive, tootlikkus, tasakaalustatavate subsiidiumide summa suurus ja taastumine varasemast subsiidiumist.

(145)

Mikromajanduslikud näitajad on järgmised: keskmine ühikuhind, ühikukulu, tööjõukulud, laovarud, kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime.

4.6.2.   Makromajanduslikud näitajad

4.6.2.1.   Tootmine, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamise määr

(146)

Liidu tootmisharu kogutoodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamise määr muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 6

Liidu tootjate toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamise määr

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Tootmismaht (tonnides)

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

Indeks (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Tootmisvõimsus (tonnides)

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Indeks (2012 = 100)

100

99

103

104

104

Tootmisvõimsuse rakendamine (%)

60

57

64

66

66

Indeks (2012 = 100)

100

95

107

110

110

Allikas: Eurostat, Eurofer ja vastused küsimustikule.

(147)

Liidu tootmisharu toodangu maht kasvas vaatlusalusel perioodil 14 %. Aastapõhise analüüsi kohaselt vähenes see 2013. aastal 6 % võrra, kuid 2014. aastal suurenes järk-järgult 16 protsendipunkti võrra ja 2015. aastal veel 4 protsendipunkti võrra ning püsis läbivaatamisega seotud uurimisperioodil samal tasemel.

(148)

Liidu tootmisharu tootmisvõimsus suurenes vaatlusalusel perioodil 4 % võrra.

(149)

Tootmismahu suurenemise tõttu langes liidu tootmisharu tootmisvõimsuse rakendamise määr vaatlusalusel perioodil 10 % võrra.

4.6.2.2.   Müügimaht ja turuosa

(150)

Liidu tootmisharu müügimaht liidu turul ja turuosa muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 7

Liidu tootjate müügimaht ja turuosa

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Müügimaht liidu turul (tonnides)

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Indeks (2012 = 100)

100

96

108

111

113

Turuosa (%)

82

82

79

79

79

Indeks (2012 = 100)

100

99

96

96

96

Allikas: Eurostat, Eurofer ja vastused küsimustikule.

(151)

Liidu tootmisharu müügimaht liidu turul kasvas vaatlusalusel perioodil ligikaudu 13 % ehk üle 28 000 tonni, mis on väiksem kui turu 16 % suurune kasv, nagu on märgitud tabelis 2.

(152)

Aastapõhise analüüsi kohaselt vähenes maht esialgu 2012. ja 2013. aasta vahel 4 % võrra ning suurenes seejärel 2014. aastal 12 protsendipunkti võrra, 2015. aastal 3 protsendipunkti võrra ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodil veel 2 protsendipunkti võrra.

(153)

Liidu tootmisharu turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil 3 % võrra – 82 %-lt 2012. ja 2013. aastal 79 %-le 2014. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi vahel.

4.6.2.3.   Kasv

(154)

Liidu tarbimine suurenes vaatlusalusel perioodil 16 % ehk üle 44 000 tonni võrra. Liidu tootmisharu müügimaht suurenes 13 % ehk üle 23 000 tonni võrra, ent turuosa vähenes sellest hoolimata 4 protsendipunkti.

4.6.2.4.   Tööhõive ja tootlikkus

(155)

Liidu tootmisharu tööhõive ja tootlikkus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 8

Liidu tootjate tööhõive ja tootlikkus

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Töötajate arv

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Indeks (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Tootlikkus (tonni töötaja kohta)

133

125

146

151

152

Indeks (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Allikas: Eurostat, Eurofer ja vastused küsimustikule.

(156)

Tööhõive püsis liidu tootmisharus vaatlusalusel perioodil samal tasemel.

(157)

Kuna toodang suurenes vaatlusalusel perioodil 14 %, suurenes samal perioodil ka tootlikkus 14 %. Aastapõhise analüüsi kohaselt liidu tootjate tööhõive ja tootlikkus vähenesid esialgu 2012. ja 2013. aasta vahel 6 % võrra, seejärel aga suurenesid 2014. aastal 16 protsendipunkti võrra ja 2015. aastal 4 protsendipunkti võrra ning jäid läbivaatamisega seotud uurimisperioodil samale tasemele.

4.6.2.5.   Subsiidiumimarginaali suurus ja varasemast subsiidiumist taastumine

(158)

Komisjon tegi kindlaks, et Indiast pärit roostevabast terasest vardaid ja latte imporditi liidu turule jätkuvalt subsideeritud hinnaga. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil India puhul kindlaks tehtud subsiidiumimarginaal oli miinimumtasemest tunduvalt kõrgem, nagu on kirjeldatud põhjenduses 100.

(159)

See langes kokku India impordihinna alanemisega vaatlusalusel perioodil 14 % võrra. Selle tulemusena ei saanud liidu tootmisharu kehtestatud tasakaalustusmeetmetest täielikku kasu, sest tema turuosa vähenes 4 % võrra ja tema kasumlikkus vähenes peaaegu 5 protsendipunkti võrra.

4.6.3.   Mikromajanduslikud näitajad

4.6.3.1.   Hinnad ja neid mõjutavad tegurid

(160)

Valimisse kaasatud liidu tootjate keskmine müügihind liidus asuvatele sõltumatutele klientidele muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 9

Keskmised müügihinnad liidus ja ühikuhind

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Keskmine ühiku müügihind liidus (eurodes tonni kohta)

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

Indeks (2012 = 100)

100

89

88

84

78

Ühiku tootmiskulu (eurodes tonni kohta)

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

Indeks (2012 = 100)

100

92

89

85

82

Allikas: vastused küsimustikule.

(161)

Liidu tootmisharu keskmine ühiku müügihind liidus asuvatele sõltumatutele klientidele vähenes vaatlusalusel perioodil 22 % ja jõudis läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 2 482 euroni tonni kohta. Liidu tootmisharu pidi oma hindu vähendama, et arvesse võtta müügihindade üldist langust roostevabast terasest varraste ja lattide turul.

(162)

Liidu tootmisharu keskmised tootmiskulud kahanesid vaatlusalusel perioodil vähem – 18 %. Peamine ühiku tootmiskulude kahanemist mõjutanud tegur oli tooraine hindade langus, aga ka tootlikkuse suurenemine.

4.6.3.2.   Tööjõukulud

(163)

Valimisse kaasatud liidu tootjate keskmine tööjõukulu muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 10

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Keskmised tööjõukulud töötaja kohta (eurodes)

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

Indeks (2012 = 100)

100

103

106

107

103

Allikas: vastused küsimustikule.

(164)

Liidu tootmisharu keskmised tööjõukulud töötaja kohta suurenesid vaatlusalusel perioodil vaid 3 %.

4.6.3.3.   Varud

(165)

Valimisse kaasatud liidu tootjate laovarud muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 11

Varud

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Lõppvarud (tonnides)

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

Indeks (2012 = 100)

100

136

124

92

84

Lõppvarud protsendina toodangust

6 %

8 %

7 %

5 %

5 %

Indeks (2012 = 100)

100

134

114

85

77

Allikas: vastused küsimustikule.

(166)

Liidu tootmisharu lõppvarude tase langes vaatlusalusel perioodil 16 %. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil moodustasid laovarud liidu tootmisharu toodangust umbes 5 %.

4.6.3.4.   Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime

(167)

Et teha kindlaks liidu tootmisharu kasumlikkus, esitas komisjon liidu sõltumatutele klientidele müüdud samasuguse toote eest saadud maksueelse puhaskasumi protsendina selle müügi käibest.

(168)

Valimisse kaasatud liidu tootjate kasumlikkus, rahavoog, investeeringute maht ja investeeringutasuvus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 12

Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus

 

2012

2013

2014

2015

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

Müügi kasumlikkus ELis sõltumatutele klientidele (protsent müügikäibest)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Indeks (2012 = 100)

100

47

79

76

41

Rahavoog (miljonites eurodes)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Indeks (2012 = 100)

100

34

94

100

58

Investeeringud (miljonites eurodes)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Indeks (2012 = 100)

100

90

88

92

91

Investeeringutasuvus (%)

44

20

34

38

23

Indeks (2012 = 100)

100

46

78

86

53

Allikas: vastused küsimustikule.

(169)

Liidu tootmisharu kasumlikkus vähenes järk-järgult, kahanedes 2012. aasta 8,1 %-lt läbivaatamisega seotud uurimisperioodiks 3,3 %-le ehk 59 % võrra. Aastapõhise analüüsi kohaselt kasumlikkus vähenes esialgu järsult 2012. ja 2013. aasta vahel 53 % võrra; seejärel see suurenes 2014. aastal 32 protsendipunkti võrra, 2015. aastal vähenes 3 protsendipunkti võrra ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodil vähenes see järsult 35 protsendipunkti võrra.

(170)

Netorahavoog näitab liidu tootmisharu suutlikkust oma tegevust ise rahastada. Netorahavoog vähenes vaatlusalusel perioodil 42 %. Aastapõhise analüüsi kohaselt muutus see näitaja ebakorrapäraselt. 2012. ja 2013. aasta vahel vähenes see järsult 66 % võrra; seejärel suurenes see 2014. aastal 60 protsendipunkti võrra, 2015. aastal suurenes see veel 6 protsendipunkti võrra ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodil vähenes see järsult 42 protsendipunkti võrra.

(171)

Liidu tootmisharu rahavoo märkimisväärne vähenemine tuleneb peamiselt kasumlikkuse märkimisväärsest vähenemisest, nagu on selgitatud põhjenduses 169.

(172)

Vaatlusalusel perioodil vähenesid iga-aastased investeeringud liidu tootmisharu valmistatud samasugusesse tootesse 9 %, st 7,7 miljonilt eurolt 2012. aastal 7 miljonile eurole läbivaatamisega seotud uurimisperioodil.

(173)

Investeeringutasuvus on kasum väljendatuna protsendina investeeringute arvestuslikust netoväärtusest. Liidu tootmisharu samasuguse toote tootmise ja müügi investeeringutasuvus kahanes vaatlusalusel perioodil 47 % võrra.

4.6.4.   Järeldus liidu tootmisharu olukorra kohta

(174)

Uurimine näitas, et hoolimata kehtivatest meetmetest oli enamiku kahjunäitajate arengusuundumus negatiivne ning liidu tootmisharu majandus- ja finantsolukord halvenes vaatlusalusel perioodil.

(175)

Liidu tootmisharu turuosa vähenes 4 % ja ta teenis järjest vähem kasumit, mistõttu vähenesid rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus.

(176)

Negatiivsed muutused toimusid vaatlusalusel perioodil paralleelselt liidu tarbimise olulise kasvamisega 16 % võrra. Samal ajal suurenes India impordi maht ja liidu turuosa pidevalt.

(177)

India subsideeritud import lõi läbivaatamisega seotud uurimisperioodil liidu tootmisharu hinnad alla 12 % võrra, avaldades seeläbi hinnasurvet. Hinnasurve oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil suurem kui esialgse uurimise ajal, mil hinna allalöömise määr oli alla 2 %.

(178)

Liidu tootmisharu oli seetõttu sunnitud müügihindu alandama, et püüda piirata turuosa vähenemist. Seetõttu jäi liidu tootmisharu kasum, mis oli küll endiselt positiivne (3,3 %), läbivaatamisega seotud uurimisperioodil alla esialgse uurimise käigus kindlaks määratud 9,5 % sihtkasumi.

(179)

Nagu on märgitud põhjenduses 133, oli samal ajal muude riikide roostevabast terasest varraste ja lattide impordihinnad kõrgemad kui India impordi hinnad ja nende turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil 2 %.

(180)

Komisjon järeldas seetõttu, et liidu tootmisharu kannatas vaatlusalusel perioodil ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kahju.

4.7.   Kahju jätkumise tõenäosus

(181)

Et teha kindlaks kahju jätkumise tõenäosus India suhtes kehtestatud meetmete kehtetuks tunnistamise korral, analüüsis komisjon India tootmisvõimsust ja vaba tootmisvõimsust, eksporti Indiast muudesse kolmandatesse riikidesse ning liidu turu atraktiivsust.

(182)

Nagu selgitatud põhjenduses 105, oli India vaba tootmisvõimsus läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tagasihoidliku hinnangu kohaselt üle 156 000 tonni, mis moodustas juba 50 % liidu tarbimisest sellel perioodil.

(183)

Komisjon täheldas ka seda, et kui Viraj suhtes kohaldatavat tollimaksumäära alandati 2013. aastal põhjenduses 3 osutatud läbivaatamise tõttu 0 %-le, suurendas see tootja oluliselt oma turuosa liidu turul.

(184)

Viraj saavutas tõepoolest 2013. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi vahel liitu suunatud India impordist suurima osa. Viraj import peaaegu kolmekordistus sellel perioodil, kuna ta suurendas oma osa rohkem kui 60 % võrra.

(185)

Samal perioodil suurenes India impordi maht 64 % võrra ja selle turuosa liidu turul suurenes 40 % võrra. Enamik sellest kasvust tulenes Viraj impordi olulisest suurenemisest. See näitab liidu turu järjest suuremat atraktiivsust India tootjate jaoks. Samal perioodil vähenes liidu tootmisharu turuosa 3 protsendipunkti ja tema kasumlikkus peaaegu 5 protsendipunkti, mistõttu liidu tootmisharu olukord halvenes.

(186)

Teistesse riikidesse suunatud India ekspordi hinnatase oli võrreldav selle liitu suunatud hinnatasemega.

(187)

Põhjendustes 105, 182 ja 183 kirjeldatud liidu turu atraktiivsuse tõttu on tõenäoline, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral suunatakse vähemalt osa vabast tootmisvõimsusest ümber liidu turule. Lisaks on India tootjad tugeva ekspordisuunitlusega, nagu on kirjeldatud põhjenduses 107.

(188)

India import lõi liidu müügihinnad alla 12 %. See viitab sellele, milline võiks olla meetmete kehtetuks tunnistamise korral Indiast pärit impordi tõenäoline hinnatase. Selle põhjal on tõenäoline, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral suureneks tublisti hinnasurve liidu turul, mis halvendaks veelgi liidu tootmisharu majanduslikku olukorda.

(189)

Seega suurendaksid India eksportivad tootjad meetmete puudumise korral tänu subsideeritud hindadele, mis lööb liidu tootmisharu müügihinnad märkimisväärselt alla, tõenäoliselt oma esindatust liidu turul nii mahu kui ka turuosa poolest.

(190)

See suurendaks liidu turul hinnasurvet, mis mõjub kahjulikult liidu tootmisharu kasumlikkusele ja finantsolukorrale, halvendades veelgi liidu tootmisharu majanduslikku olukorda.

(191)

Komisjon jõudis seetõttu järeldusele, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral on kahju jätkumine väga tõenäoline.

5.   LIIDU HUVID

(192)

Kooskõlas alusmääruse artikliga 31 uuris komisjon, kas India suhtes kehtivate tasakaalustusmeetmete säilitamine võiks olla vastuolus liidu kui terviku huvidega.

(193)

Liidu huvide kindlaksmääramisel hindas komisjon kõigi asjaomaste huvitatud isikute, sealhulgas liidu tootmisharu, importijate ja kasutajate huve. Kooskõlas alusmääruse artikli 31 lõikega 2 anti kõikidele huvitatud isikutele võimalus oma seisukohad teatavaks teha.

(194)

Sellele tuginedes uuris komisjon, kas vaatamata subsideerimise jätkumise ja kahju jätkumise tõenäosuse kohta tehtud järeldustele leidub kaalukaid põhjusi, mis lubaksid järeldada, et olemasolevate meetmete säilitamine ei ole liidu huvides.

5.1.   Liidu tootmisharu huvid

(195)

Nagu selgitatud põhjenduses 153, ei hoidnud meetmed ära liidu tootmisharu turuosa 4 % vähenemist vaatlusalusel perioodil.

(196)

Samal ajal jõudis komisjon põhjenduses 188 järeldusele, et kui India suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetel lastakse aeguda, on tõenäoline, et liidu tootmisharu seisund halveneb.

(197)

Seega järeldas komisjon, et India suhtes kehtestatud meetmete kohaldamise jätkamine oleks liidu tootmisharule kasulik.

5.2.   Importijate huvid

(198)

Komisjon saatis küsimustikud kahele koostööd teinud importijale. Nagu märgitud põhjenduses 23, ei vastanud kumbki neist ega teinud käesolevas uurimises muul viisil koostööd. Mitte ükski teine importija ei andnud endast teada.

(199)

Seetõttu järeldas komisjon, et miski ei viita sellele, et meetmete säilitamine avaldaks importijatele kahjulikku mõju, mis oleks suurem kui meetmetest tekkiv kasu.

5.3.   Kasutajate huvid

(200)

Nagu osutatud põhjenduses 20, ei andnud pärast algatamist endast teada ega teinud käesolevas uurimises muul viisil koostööd mitte ükski liidu kasutaja.

(201)

Roostevabast terasest vardaid ja latte kasutatakse mitmesugustes rakendustes, sealhulgas autotööstuses, kodumasinates, meditsiini- ja laboriseadmetes jm.

(202)

Kuid nagu komisjon esialgses uurimises leidis, on kasutajad vaid vahendajad, kes toodavad ja tarnivad nimetatud rakenduste jaoks elemente.

(203)

Seetõttu saavad kasutajad tasakaalustavatest tollimaksudest tuleneva hinnatõusu suunata täielikult või peaaegu täielikult lõppkasutajale, sest selliste meetmete mõju viimastele on tühine.

(204)

Need järeldused leidsid käesolevas läbivaatamises kinnitust, sest uurimises ei kerkinud esile ühtegi asjaolu, mis lükkaks ümber selle esialgse järelduse kehtivate meetmete kehtestamise järgse perioodi suhtes.

(205)

Lisaks jätkasid liidu kasutajad hoolimata sellest, et meetmed on kehtinud alates 2011. aastast, toodete hankimist muu hulgas Indiast. Kasutajad ei esitanud mingit teavet, mis oleks osutanud muude hankeallikate leidmisel esinenud raskustele, ja sellist teavet ei avastatud ka uurimise käigus.

(206)

Selle põhjal ja kooskõlas esialgse uurimise käigus tehtud järeldustega järeldas komisjon, et meetmete kohaldamise jätkamine ei avalda kasutajatele märkimisväärset kahjulikku mõju.

5.4.   Järeldus liidu huvide kohta

(207)

Eespool öeldut silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et puuduvad liidu huvidega seotud veenvad põhjused, mis räägiksid Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes praegu kehtivate tasakaalustusmeetmete kehtivuse pikendamise vastu.

6.   TASAKAALUSTUSMEETMED

(208)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel kavatseti jätta kehtivad tasakaalustusmeetmed jõusse. Samuti anti neile aega esitada pärast kõnealust teatavakstegemist oma märkused ja taotleda ärakuulamist komisjonis ja/või kaubandusmenetlustes ärakuulamise eest vastutava ametniku juures. Ettepanekuid ja märkusi võeti nõuetekohaselt arvesse.

(209)

Eespool öeldu põhjal järeldatakse, et vastavalt alusmääruse artiklile 18 tuleks tasakaalustusmeetmed, mida kohaldatakse Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes ja mis on kehtestatud lõpliku määrusega, mida on muudetud muutmismäärusega, säilitada.

(210)

Käesolevas määruses sätestatud individuaalseid tasakaalustavaid tollimaksu määrasid kohaldatakse üksnes kõnealuste äriühingute ja seega nimetatud konkreetsete juriidiliste isikute toodetud vaatlusaluse toote impordi suhtes. Kui vaatlusalust toodet valmistab mõni muu äriühing, kelle nime ja aadressi ei ole käesoleva määruse regulatiivosas nimetatud, sealhulgas konkreetselt nimetatud äriühingutega seotud majandusüksused, ei tohiks sellise impordi suhtes nimetatud määrasid kohaldada ning selle suhtes kehtib kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär.

(211)

Taotlus kohaldada individuaalset tasakaalustava tollimaksu määra (nt pärast juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmis- või müügiüksuse asutamist) tuleb viivitamata saata komisjonile (7) koos kogu asjaomase teabega, eelkõige teabega mis tahes muudatuse kohta äriühingu tootmistegevuses, omamaises või eksportmüügis, mis on seotud näiteks kõnealuse nimevahetuse või kõnealuse muudatusega tootmis- või müügiüksustes. Vajaduse korral muudetakse määrust, ajakohastades nende äriühingute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksu määrasid.

(212)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 (8) artikli 15 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks selliste roostevabast terasest varraste ja lattide (külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, v.a ümmarguse ristlõikega, vähemalt 80 mm läbimõõduga) impordi suhtes, mis kuuluvad praegu CN-koodide 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89 alla ja mis on pärit Indiast.

2.   Lõpliku tasakaalustava tollimaksu määr, mida kohaldatakse lõikes 1 kirjeldatud ja allnimetatud äriühingute valmistatud toodete netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Äriühing

Tollimaks (%)

TARICi lisakood

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufactures India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra ja Mumbai, Maharashtra

0

B004

Lisas loetletud äriühingud

4,0

B005

Kõik muud äriühingud

4,0

B999

3.   Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(2)  Nõukogu 19. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 405/2011, millega kehtestatakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 108, 28.4.2011, lk 3).

(3)  Nõukogu 22. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 721/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 405/2011, millega kehtestatakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest varraste ja lattide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 202, 27.7.2013, lk 2).

(4)  ELT C 248, 29.7.2015, lk 4.

(5)  Nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 188. 18.7.2009, lk 93). See määrus on kodifitseeritud alusmäärusega.

(6)  ELT C 148, 27.4.2016, lk 8.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, BELGIUM.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 176, 30.6.2016, lk 21).


LISA

Koostööd teinud India eksportivad tootjad, kes ei kuulu valimisse

TARICi lisakood B005

Äriühingu nimi

Linn

Ambica Steel Ltd

New Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global Smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar


28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1142,

27. juuni 2017,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisas olevat nimekirja sellise mitteloomse sööda ja toidu osas, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (2) on sätestatud eeskirjad kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise kohta, mida tuleb teha selle määruse I lisas loetletud mitteloomse sööda ja toidu (edaspidi „nimekiri“) impordi korral määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas loetletud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et seda nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord poolaastas, võttes arvesse vähemalt kõnealuses artiklis osutatud teabeallikaid.

(3)

Viimasel ajal toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu teatatud ning toiduga seotud juhtumite sagedus ja olulisus, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadi poolt kolmandates riikides korraldatud auditite tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud poolaastaaruanded mitteloomse sööda ja toidu saadetiste kohta viitavad sellele, et nimekirja tuleks muuta.

(4)

Eelkõige osutavad asjakohased teabeallikad, et Türgist ja Iraanist pärit kuivatatud viinamarjade, Sri Lankalt pärit piparde (Capsicum spp.), Senegalist pärit maapähklite ja neist valmistatud toodete ning Nigeeriast ja Sudaanist pärit seesamiseemnete saadetiste puhul on tekkinud uued ohud, mistõttu tuleks nende toodete saadetiste suhtes kehtestada kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine. Seega tuleks nimekirja lisada kanded kõnealuste saadetiste kohta.

(5)

Samuti tuleks nimekirja muuta, et suurendada selliste toodete ametlike kontrollide sagedust, mille puhul jäetakse kättesaadava teabe kohaselt sagedamini täitmata asjakohased liidu õigusaktid ning mille tõttu on õigustatud ametlike kontrollide rangusastme kõrgendamine. Seepärast tuleks Türgist pärit kuivatatud aprikooside kohta nimekirja tehtud kannet vastavalt muuta.

(6)

Lisaks tuleks nimekirja muuta, et vähendada ametlike kontrollide sagedust nende toodete puhul, mille vastavus asjaomastele liidu õigusaktidega ettenähtud nõuetele on asjaomaste teabeallikate kohaselt üldiselt paranenud ning mille puhul ei ole praeguse rangusastmega kontrollimine enam asjakohane. Seepärast tuleks Keeniast pärit kaunadega herneste ja Hiinast pärit Brassica oleracea (Hiina spargelkapsas) kohta nimekirja tehtud kandeid vastavalt muuta.

(7)

Samuti tuleks nimekirjast kustutada need tooted, mis kättesaadava teabe kohaselt vastavad üldjoontes rahuldavalt liidu õigusaktidega ette nähtud asjaomastele ohutusnõuetele ja mille puhul puudub seega vajadus jätkata kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist. Seega tuleks Kambodžast pärit baklažaanide ja Indiast pärit ensüümide kohta tehtud kanded nimekirjast kustutada.

(8)

Järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).


LISA

I LISA

Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)

Ananassid

(toit – värske või jahutatud)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pestitsiidide jäägid (2)  (3)

20

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Boliivia (BO)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Spargeload

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Pestitsiidide jäägid (2)  (4)

50

Lehtseller (Apium graveolens)

(toit – värsked või jahutatud ürdid)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pestitsiidide jäägid (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(muu söödav kapsas perekonnast Brassica, Hiina spargelkapsas) (6)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0704 90 90

40

Hiina (CN)

Pestitsiidide jäägid (2)

20

Tee, lõhna- või maitseainetega või ilma

(toit)

0902

 

Hiina (CN)

Pestitsiidide jäägid (2)  (7)

10

Paprika (Capsicum annuum) Piprad (v.a paprika)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidide jäägid (2)  (8)

20

(Capsicum spp.) Spargeload

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

 

 

Maasikad

(toit – värske või jahutatud)

0810 10 00

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jäägid (2)  (9)

10

Paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jäägid (2)  (10)

10

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

 

 

Lauaviinamarjad

(toit – värske või jahutatud)

0806 10 10

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidide jäägid (2)  (3)

20

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Koorimata sarapuupähklid

0802 21 00

 

Gruusia (GE)

Aflatoksiinid

20

Kooritud sarapuupähklid

0802 22 00

(toit)

 

Palmiõli

(toit)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudaanvärvained (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Kuivatatud viinamarjad

(toit)

0806 20

 

Iraan (IR)

Ohratoksiin A

5

Herned (kaunadega) (poetamata)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0708 10 00

40

Keenia (KE)

Pestitsiidide jäägid (2)  (13)

5

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Seesamiseemned

(toit – värske või jahutatud)

1207 40 90

 

Nigeeria (NG)

Salmonella (12)

50

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Vaarikad

(toit – külmutatud)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Noroviirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Arbuusi (Egusi, Citrullus spp.) seemned ja nendest saadud tooted

(toit)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinid

50

Piprad (paprikad ja muud) (Capsicum spp.)

(toit – kuivatatud, röstitud, purustatud või jahvatatud)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinid

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Sudaan (SD)

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(sööt ja toit)

 

Seesamiseemned

(toit – värske või jahutatud)

1207 40 90

 

Sudaan (SD)

Salmonella (12)

50

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0709 60 99

20

Tai (TH)

Pestitsiidide jäägid (2)  (14)

10

Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Tai (TH)

Pestitsiidide jäägid (2)  (15)

20

Baklažaanid (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Kuivatatud viinamarjad

(toit)

0806 20

 

Türgi (TR)

Ohratoksiin A

5

Kuivatatud aprikoosid

0813 10 00

 

Türgi (TR)

Sulfitid (16)

20

Aprikoosid, muul viisil töödeldud või konserveeritud

2008 50 61

(toit)

 

Sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum)

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

0805 50 10

 

Türgi (TR)

Pestitsiidide jäägid (2)

20

Paprikad (Capsicum annuum)

(toit – värske, jahutatud või külmutatud)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Türgi (TR)

Pestitsiidide jäägid (2)  (17)

10

Viinamarjalehed

(toit)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Türgi (TR)

Pestitsiidide jäägid (2)  (18)

50

Granaatõunad

(toit – värske või jahutatud)

ex 0810 90 75

30

Türgi (TR)

Pestitsiidide jäägid (2)  (19)

20

Baklažaanid (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Pestitsiidide jäägid (2)

20

ex 0710 80 95

72

Etioopia baklažaan (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

 

Seesamiseemned

(toit – värske või jahutatud)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Koorimata pistaatsiapähklid

0802 51 00

 

Ameerika Ühendriigid (US)

Aflatoksiinid

10

Kooritud pistaatsiapähklid

0802 52 00

(toit)

 

Kuivatatud aprikoosid

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitid (16)

50

Aprikoosid, muul viisil töödeldud või konserveeritud

2008 50 61

(toit)

 

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jäägid (2)  (20)

50

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

Petersell

ex 0709 99 90

40

(toit – värsked või jahutatud ürdid)

 

 

Söödav muskushibisk

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jäägid (2)  (20)

50

Piprad (v.a paprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(toit – värske või jahutatud)

 

 

Pitaia (draakonivili)

(toit – värske või jahutatud)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pestitsiidide jäägid (2)  (20)

10


(1)  Kui mõne CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kõnealuse koodi all puudub konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex“.

(2)  Vähemalt nende pestitsiidide jäägid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta) (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1) artikli 29 lõike 2 kohaselt vastuvõetud kontrolliprogrammis ja mida saab analüüsida meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil (pestitsiide tuleb kontrollida ainult taimsetes toodetes või nende pinnal).

(3)  Etefooni jäägid.

(4)  Kloorbufaami jäägid.

(5)  Fentoaadi jäägid.

(6)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef var. italica Plenck, sort alboglabra. Tuntakse ka nimetuste „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“ all.

(7)  Trifluraliini jäägid.

(8)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, aldikarb (aldikarbi, selle sulfoksiidi ja sulfooni summa, väljendatud aldikarbina), amitraas (amitraas, sealhulgas 2,4-dimetüülaniliinijääki sisaldavad metaboliidid, väljendatud amitraasina), diafentiuroon, dikofool (p,p′- ja o,p′-isomeeri summa), ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam) ning metiokarb (metiokarbi ning metiokarbsulfoksiidi ja -sulfooni summa, väljendatud metiokarbina).

(9)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: heksaflumuroon, metiokarb (metiokarbi ning metiokarbsulfoksiidi ja -sulfooni summa, väljendatud metiokarbina), fentoaat ja metüültiofanaat.

(10)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: dikofool (p,p′- ja o,p′-isomeeri summa), dinotefuraan, folpeet, prokloraas (prokloraasi ja selle metaboliitide, mis sisaldavad 2,4,6-triklorofenooli summa, väljendatud prokloraasina), metüültiofanaat ja triforiin.

(11)  Käesolevas lisas märgib „sudaanisisaldus“ järgmiste keemiliste ainete sisaldust: i) sudaan I (CASi number 842-07-9); ii) sudaan II (CASi number 3118-97-6); iii) sudaan III (CASi number 85-86-9); iv) sarlakpunane või sudaan IV (CASi number 85-83-6).

(12)  Standardmeetod EN/ISO 6579-1 või meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel EN/ISO 16140 kõige viimase versiooni või muude sarnaste rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide kohaselt.

(13)  Atsefaadi ja diafentiurooni jäägid.

(14)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: formetanaat (formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat-vesinikkloriidina), protiofoss ja triforiin.

(15)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, dikrotofoss, protiofoss, kvinalfoss ja triforiin.

(16)  Standardmeetodid: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 või ISO 5522:1981.

(17)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: diafentiuroon, formetanaat (formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaat-vesinikkloriidina) ja metüültiofanaat.

(18)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam) ja metrafenoon.

(19)  Prokloraasi jäägid.

(20)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), fentoaat ja kvinalfoss.


OTSUSED

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/36


NÕUKOGU OTSUS (EL, Euratom) 2017/1143,

26. juuni 2017,

millega nimetatakse ametisse Prantsuse Vabariigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 302,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse Prantsusmaa valitsuse ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. septembril 2015 ja 1. oktoobril 2015 vastu otsused (EL, Euratom) 2015/1600 (1) ja (EL, Euratom) 2015/1790, (2) millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2015 kuni 20. septembrini 2020.

(2)

Seoses Michel DUBROMELI ametiaja lõppemisega on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees vabanenud liikmekoht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2020 Arnaud SCHWARTZ, Secrétaire national de France Nature environnement.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. juuni 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

J. MIZZI


(1)  Nõukogu 18. septembri 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/1600, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2015 kuni 20. septembrini 2020 (ELT L 248, 24.9.2015, lk 53).

(2)  Nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/1790, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2015 kuni 20. septembrini 2020 (ELT L 260, 7.10.2015, lk 23).


28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/37


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1144,

26. juuni 2017,

mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 4136 all)

(Ainult bulgaaria-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, rumeenia-, saksa-, slovaki- ja taanikeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artiklit 52,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (2) artikli 31 kohaselt ja alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 52 kohaselt peab komisjon tegema vajalikud kontrollid, teavitama liikmesriike kõnealuste kontrollide tulemustest, võtma arvesse liikmesriikide esitatud märkusi, algatama asjaomaste liikmesriikidega kokkuleppele jõudmiseks kahepoolsed läbirääkimised ning tegema oma seisukoha neile liikmesriikidele ametlikult teatavaks.

(2)

Liikmesriikidele on antud võimalus taotleda lepitusmenetluse algatamist. Teatavatel juhtudel on seda võimalust kasutatud ning komisjon on menetluste tulemuste kohta koostatud aruanded läbi vaadanud.

(3)

Määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt võib rahastada üksnes selliseid põllumajanduskulusid, mis on kantud kooskõlas liidu õigusega.

(4)

Tehtud kontrollide ning kahepoolsete läbirääkimiste ja lepitusmenetluste tulemuste põhjal on selgunud, et osa liikmesriikide deklareeritud kuludest ei vasta kõnealusele tingimusele ning seega ei saa neid summasid EAGFist ega EAFRDst rahastada.

(5)

Summad, mida ei kaeta EAGFist ega EAFRDst, tuleks teatavaks teha. Need summad ei ole seotud kuludega, mis on kantud rohkem kui 24 kuud enne komisjoni kirjalikku teadet liikmesriikidele kontrollitulemuste kohta.

(6)

Käesoleva otsusega liidupoolsest rahastamisest välja jäetud summade puhul tuleks arvesse võtta kõiki vähendamisi ja peatamisi vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 41, sest sellised vähendamised või peatamised on ajutised ega piira kõnealuse määruse artikli 51 või 52 kohaste otsuste tegemist.

(7)

Komisjon on saatnud liikmesriikidele käesoleva otsusega hõlmatud juhtumitega seoses kokkuvõtliku aruande hinnangust nende summade kohta, mida ei rahastata, kuna need ei vasta liidu õigusele (3).

(8)

Käesolev otsus ei mõjuta finantsotsuseid, mida komisjon võib teha, tuginedes kohtuotsustele kohtuasjades, mis olid 31. märtsi 2017. aasta seisuga Euroopa Kohtus arutusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahastamine ei kata lisas loetletud kulusid, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on kandnud ja deklareerinud EAGFi või EAFRD raames.

Artikkel 2

Otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Malta Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Slovaki Vabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 26. juuni 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.8.2005, lk 1).

(3)  Ares(2017) 2831484, 7. juuni 2017.


LISA

Eelarvepunkt: 05040501

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

EAFRD maaelu arengu täiendav otsetoetus (2007–2013)

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

RO kokku:

euro

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

LT

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2010

Finantsmõju, mis tulenes 9. oktoobri 2015. aasta rakendusotsusest C(2015)6810, millega vähendati vahemakseid, mis on seotud ajavahemikel 16. oktoobrist31. detsembrini 2014, 1.  jaanuarist31. märtsini 2015 ja 1. aprillist30. juunini 2015 tehtud kuludega.

ÜHEKORDNE

 

euro

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

LT kokku:

euro

708 136,83

0,00

708 136,83


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

euro

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Eelarvepunkt: 05070107

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

MT

Rikkumised

2016

Eeskirjade eiramise juhtumite eest nõutud summa tagasimakse

ÜHEKORDNE

 

euro

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

MT kokku

euro

201 499,67

0,00

201 499,67

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

PL

Puu- ja köögivili – Eeltunnustatud tootjarühmad

2012

Ajavahemiku 16.10.2011–13.2.2012 eest tehtud tagasimakse

KINDLAMÄÄRALINE

25,00 %

euro

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

PL kokku:

euro

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Muud otsetoetused – Energiakultuurid

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Muud otsetoetused

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Muud otsetoetused

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Muud otsetoetused – energiakultuurid

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

23,62

0,05

23,57

 

Muud otsetoetused

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Muud otsetoetused – Energiakultuurid

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-145/15 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

RO kokku:

euro

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

euro

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Eelarvepunkt: 6701

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

AT

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Kahe põhikontrolli puudumine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2015

Kahe põhikontrolli puudumine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

AT kokku:

euro

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

BG

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala, ulatuse ja kvaliteedi ning SMR (kohustuslikud majandamisnõuded) 7 ja 8 aruandluse ning hälvete kohaldamise puudused, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

3,00 %

euro

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala, ulatuse ja kvaliteedi ning SMR 7 ja 8 aruandluse ning hälvete kohaldamise puudused, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

6,00 %

euro

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala, ulatuse ja kvaliteedi ning SMR 7 ja 8 aruandluse ning hälvete kohaldamise puudused, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

6,00 %

euro

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Nõuetele vastavus

2013

SMR 7 ja 8 kohustusliku kontrollimäära saavutamise ebaõnnestumine, kontrollimäära suurendamise puudus, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

 

Nõuetele vastavus

2015

SMR 7 ja 8 kohustusliku kontrollimäära saavutamise ebaõnnestumine, kontrollimäära suurendamise puudus, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

BG kokku:

euro

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DE

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Taotlusaasta 2012 – Toetuskõlbmatud alad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 23 056,56

0,00

– 23 056,56

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013 – Toetuskõlbmatud alad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Taotlusaasta 2014 – Toetuskõlbmatud alad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Taotlusaasta 2014 – Tagasiulatuvad sissenõudmised

ÜHEKORDNE

 

euro

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Rikkumised

2011

Alusetult makstud summade sissenõudmata jätmisega seotud hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

 

Rikkumised

2013

Põhjendamatu otsus sissenõudmise kohaldamata jätmise kohta

ÜHEKORDNE

 

euro

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

 

Rikkumised

2011

Sissenõudmismenetluse põhjendamatu peatamine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

DE kokku:

euro

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DK

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Eelarveaasta 2015 – LPIS-süsteemi kvaliteet

ÜHEKORDNE

 

euro

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Eelarveaasta 2015 – Tagasiulatuvad sissenõudmised

ÜHEKORDNE

 

euro

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2016

Eelarveaasta 2016 – Kohapealsed kontrollid – toetuskõlblikkuse kontrollimine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2016

Eelarveaasta 2016 – Kohapealsed kontrollid – Ökoloogia sihtvaldkond

ÜHEKORDNE

 

euro

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2016

Eelarveaasta 2016 – LPIS-süsteemi kvaliteet

ÜHEKORDNE

 

euro

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2016

Eelarveaasta 2016 – Tagasiulatuvad sissenõudmised

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

DK kokku:

euro

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

ES

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013: Kohapealse kontrolli ebapiisav kvaliteet

ÜHEKORDNE

 

euro

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Taotlusaasta 2013: Kohapealse kontrolli ebapiisav kvaliteet

ÜHEKORDNE

 

euro

– 26,35

0,00

– 26,35

 

Nõuetele vastavus

2015

Loomade heaolu käsitleva valimi juhuslikult valitud osa puudused, taotlusaastad 2012–2014

ÜHEKORDNE

 

euro

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – I sammas – Taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – Vein – Taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 30,18

0,00

– 30,18

 

Nõuetele vastavus

2015

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – I sammas – Taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Vein – Taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Vein – Taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 448,95

0,00

– 448,95

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – I sammas – Taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Nõuetele vastavus

2014

SMR 2 ja 4 kontrollide kohaldamisala ning loomade heaolu tulemuslikkuse ja aruandluse puudused, taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

 

Nõuetele vastavus

2013

SMR 2 ja 4 kontrollide kohaldamisala ning loomade heaolu tulemuslikkuse ja aruandluse ning maatükkide kohapealsete kontrollide puudused, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Arvutatud finantsmõjuga põhikontrolli puudus – Kataloonia

ÜHEKORDNE

 

euro

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Arvutatud finantsmõjuga põhikontrolli puudus – Kataloonia

ÜHEKORDNE

 

euro

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Kindlamääralised toetused personalikuludeks

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Kindlamääralised toetused personalikuludeks

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Liiga vähe kohapealseid kontrolle taotlusaastal 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Liiga vähe püsikarjamaa kohapealseid kontrolle taotlusaastal 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaastal 2013 aastate 2010–2012 kohta tehtud tagasiulatuvuse analüüside puudumine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaastal 2013 aastate 2010–2012 kohta tehtud tagasiulatuvuse analüüside (püsikarjamaa osas) puudumine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaastal 2014 aastate 2011–2013 kohta tehtud tagasiulatuvuse analüüside puudumine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

 

Sertifitseerimine

2012

Üldise ülemmäära ületamine, eelarveaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Vein – Edendamine kolmandate riikide turgudel

2014

Kõiki toetuse- ja maksetaotlusi hõlmavate halduskontrollide, sh ristkontrollide tegemine (määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 59 ja määruse (EÜ) nr 555/2008 artikkel 77)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

 

Vein – Edendamine kolmandate riikide turgudel

2015

Kõiki toetuse- ja maksetaotlusi hõlmavate halduskontrollide, sh ristkontrollide tegemine (määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 59 ja määruse (EÜ) nr 555/2008 artikkel 77)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Põhjendamatult tunnustatud tootjaorganisatsioon – Kataloonia

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Põhjendamatult tunnustatud tootjaorganisatsioon – Kataloonia

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

 

Tehingute kontrollimine

2012

Kontrollisüsteemi puudused

KINDLAMÄÄRALINE

0,50 %

euro

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Tehingute kontrollimine

2013

Kontrollisüsteemi puudused

KINDLAMÄÄRALINE

0,50 %

euro

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Põhikontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Põhikontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Põhikontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Programmide heakskiidu puudus – Valencia

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Programmide heakskiidu puudus – Valencia

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Programmide heakskiidu puudus – Valencia

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

 

Tehingute kontrollimine

2011

Kontrollisüsteemi puudus

KINDLAMÄÄRALINE

0,50 %

euro

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

ES kokku:

euro

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FR

Piim – koolipiim

2013

Puudulikud halduskontrollid

KINDLAMÄÄRALINE

3,78 %

euro

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

 

Piim – Koolipiim

2014

Puudulikud halduskontrollid

KINDLAMÄÄRALINE

3,78 %

euro

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

 

Sertifitseerimine

2013

Hilinenud maksed

ÜHEKORDNE

 

euro

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

 

Sertifitseerimine

2012

Haldusalased puudused

ÜHEKORDNE

 

euro

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

 

Sertifitseerimine

2013

Haldusalased puudused 2013. eelarveaastal

ÜHEKORDNE

 

euro

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

 

Piim – Koolipiim

2014

Toetuse vähendamise kohaldamata jätmine taotluste hilinenud esitamise korral

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Piim – Koolipiim

2015

Toetuse vähendamise kohaldamata jätmine taotluste hilinenud esitamise korral

ÜHEKORDNE

 

euro

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

 

Eksporditoetused – Muu

2011

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

94,00 %

euro

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

 

Eksporditoetused – Muu

2012

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

94,00 %

euro

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

 

Eksporditoetused – Muu

2013

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

94,00 %

euro

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

 

Eksporditoetused – Muu

2011

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

83,33 %

euro

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

 

Eksporditoetused – Muu

2012

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

83,33 %

euro

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

 

Eksporditoetused – Muu

2013

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

83,33 %

euro

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

 

Eksporditoetused (2014+)

2014

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

83,33 %

euro

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

 

Eksporditoetused (2014+)

2014

Eksporditoetustega hõlmatud eksporditud kodulindude veatu ja standardse turustuskvaliteedi kontrolli tõsised vead

EKSTRAPOLEERITUD

94,00 %

euro

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

euro

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GR

Nõuetele vastavus

2014

Sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

 

Nõuetele vastavus

2015

Sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2014

ÜHEKORDNE

 

euro

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

 

Nõuetele vastavus

2013

Riskianalüüside, MRFPP nõuete ja SMR 1 puudus, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

 

Nõuetele vastavus

2014

Riskianalüüside, MRFPP nõuete ja SMR 1 puudus, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

5 986,07

0,00

5 986,07

 

 

 

 

 

GR kokku:

euro

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

IT

Rikkumised

2009

Juhtum 2008000093: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

 

Rikkumised

2009

Juhtum 3099: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

 

Rikkumised

2009

Juhtum 3133: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

 

Rikkumised

2010

Juhtum 3690: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

 

Rikkumised

2009

Juhtum 8002: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

 

Rikkumised

2012

Juhtumid 8194 ja 8558: liikmesriigi sissenõudmismenetlustega seotud hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

 

Rikkumised

2009

Juhtum 8522: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

 

Rikkumised

2012

Juhtum 8802: viivitused sissenõudmismenetlustel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

 

Rikkumised

2009

Juhtum 9117: viivitused sissenõudmismenetlustel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

 

Rikkumised

2012

Juhtum 9172: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

 

Rikkumised

2010

Juhtum 9298: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

 

Rikkumised

2012

Juhtum OLAF 2010/0942: liikmesriigi sissenõudmismenetlustega seotud hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

 

Rikkumised

2009

Juhtumid 11353, 11354, 11355, 14982: liikmesriigi sissenõudmismenetlustega seotud hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

 

Rikkumised

2012

Juhtumid 3108 ja 3109: viivitused sissenõudmismenetlustel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

 

Rikkumised

2012

Juhtumid 8155 ja 8187: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

 

Rikkumised

2012

Juhtumid 8316 ja 8859: liikmesriigi sissenõudmismenetluste viivitused ja hooletus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

 

Rikkumised

2012

Juhtumid 8433, 8434, 8435: viivitused sissenõudmismenetlustel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

 

Rikkumised

2012

Eelarveaastatel 2010–2013 korrigeeritud või lootusetuks tunnistatud juhtumid: üksiktoimikute haldamisel ilmnenud sissenõudmismenetlustega seotud hooletuste alusel tehtud korrektsioon

KINDLAMÄÄRALINE

100,00 %

euro

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

 

Sertifitseerimine

2011

B-raamatupidamisarvestuse korrektsioon – Kohtu määratud arestimised

ÜHEKORDNE

 

euro

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

 

Sertifitseerimine

2011

B-raamatupidamisarvestuse korrektsioon: hilinenud maksed

ÜHEKORDNE

 

euro

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

 

Rikkumised

2009

Käimasoleva kohtumenetlusega seotud juhtumi väär klassifitseerimine ning summa, mille puhul ei kohaldatud 50/50 põhimõtet

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

 

Sertifitseerimine

2007

ELi võlgadena kirjendatud riigivõlad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

 

Sertifitseerimine

2008

ELi võlgadena kirjendatud riigivõlad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

 

Sertifitseerimine

2009

ELi võlgadena kirjendatud riigivõlad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

 

Sertifitseerimine

2010

ELi võlgadena kirjendatud riigivõlad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

 

Sertifitseerimine

2011

ELi võlgadena kirjendatud riigivõlad

ÜHEKORDNE

 

euro

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

 

Nõuetele vastavus

2013

Loomavaldkonnaga seotud sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

 

Nõuetele vastavus

2015

Piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

 

Sertifitseerimine

2007

Hooletus sissenõudmiste ja muude võlgade haldamisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

 

Sertifitseerimine

2008

Hooletus sissenõudmiste ja muude võlgade haldamisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

 

Sertifitseerimine

2009

Hooletus sissenõudmiste ja muude võlgade haldamisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

 

Sertifitseerimine

2010

Hooletus sissenõudmiste ja muude võlgade haldamisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

 

Sertifitseerimine

2011

Hooletus sissenõudmiste ja muude võlgade haldamisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

 

Nõuetele vastavus

2014

Kontrolli puudumine ühe GAECi puhul ja osaline kontroll kahe SMRi puhul, loomi mittepidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

 

Rikkumised

2011

Juhtum OLAF 2007/0889: Liikmesriigi ametiasutuste hooletusest tingitud rikkumise tulemus

ÜHEKORDNE

 

euro

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

 

Nõuetele vastavus

2014

Kahe nõude osaline kontroll, kindlustusnõudeta sektoripõhise kontrolli kasutamine, loomi pidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

 

Nõuetele vastavus

2015

Kahe nõude osaline kontroll, kindlustusnõudeta sektoripõhise kontrolli kasutamine, loomi pidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

 

Nõuetele vastavus

2016

Kahe nõude osaline kontroll, kindlustusnõudeta sektoripõhise kontrolli kasutamine, loomi pidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2015

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

 

Nõuetele vastavus

2013

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Nõuetele vastavus

2014

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

 

Nõuetele vastavus

2015

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 186,77

0,00

– 186,77

 

Nõuetele vastavus

2014

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

 

Nõuetele vastavus

2015

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 10 760,16

0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

IT kokku:

euro

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

PT

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: alusetult makstud toetus tootjaorganisatsioonile „X“

ÜHEKORDNE

 

euro

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: alusetult makstud toetus tootjaorganisatsioonile „X“

ÜHEKORDNE

 

euro

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: kontrollisüsteemi puudused eelarveaastatel 2012 ja 2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: kontrollisüsteemi puudused eelarveaastatel 2012 ja 2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: kontrollisüsteemi puudused – Eelarveaastad 2014 ja 2015

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2015

Piirkondlike büroode tehtud tootjaorganisatsioonide kontrollimised tunnustamiskriteeriumide osas: kontrollisüsteemi puudused – Eelarveaastad 2014 ja 2015

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

 

Sertifitseerimine

2011

Maksetähtaegade eiramine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

0,00

 

Sertifitseerimine

2011

Ülemmäära ületamine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

 

Raamatupidamise kontrollimine ja heakskiitmine

2012

Ülemmäära ületamine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

 

Raamatupidamise kontrollimine ja heakskiitmine

2012

Ülemmäära ületamine – tuleb lisaks veel maha arvata

ÜHEKORDNE

 

euro

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

PT kokku:

euro

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

Rikkumised

2012

III A lisa substantiivsest kontrollimisest tingitud teadaolev viga

ÜHEKORDNE

 

euro

– 18 439,35

0,00

– 18 439,35

 

Puu- ja köögivili – Eeltunnustatud tootjarühmad

2013

Tootjarühm: tunnustuse ja tunnustuskavade säilitamine. Eelarveaastad 2013 ja 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

 

Puu- ja köögivili – Eeltunnustatud tootjarühmad

2014

Tootjarühm: tunnustuse ja tunnustuskavade säilitamine. Eelarveaastad 2013 ja 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

 

Puu- ja köögivili – Eeltunnustatud tootjarühmad

2015

Tootjarühm: tunnustuse ja tunnustuskavade säilitamine. Eelarveaastad 2013 ja 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Tootjaorganisatsioon: abitaotluste kontrollid – Kulude rahastamiskõlblikkus, eelarveaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Tootjaorganisatsioon – Abitaotluste kontrollid – Kulude rahastamiskõlblikkus, eelarveaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2015

Tootjaorganisatsioon – Abitaotluste kontrollid – Kulude rahastamiskõlblikkus, eelarveaasta 2015

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

RO kokku:

euro

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

euro

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Eelarvepunkt: 6711

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

AT

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) meetmed, mis kuuluvad IACSi

2015

Meede 214: asjakohase karistussüsteemi rakendamine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) meetmed, mis kuuluvad IACSi

2015

Meede 214 „Mahepõllumajandus“ – Asjakohane järelevalvemenetlus

EKSTRAPOLEERITUD

0,21 %

euro

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

AT kokku:

euro

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

BG

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

5 %lise kindla määraga korrektsioon kohapealsete kontrollide puuduste suhtes, riigihankemenetluste kontrollimine, kulude põhjendatus ja toetuskõlbmatud kulud

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

5 %lise kindla määraga korrektsioon kohapealsete kontrollide puuduste suhtes, riigihankemenetluste kontrollimine, kulude põhjendatus ja toetuskõlbmatud kulud

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

5 %lise kindla määraga korrektsioon kohapealsete kontrollide puuduste suhtes, riigihankemenetluste kontrollimine, kulude põhjendatus ja toetuskõlbmatud kulud

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

5 %lise kindla määraga korrektsioon kohapealsete kontrollide puuduste suhtes, riigihankemenetluste kontrollimine, kulude põhjendatus ja toetuskõlbmatud kulud

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Avalik-õiguslikud toetusesaajad

2014

5 %lise kindla määraga korrektsioon kohapealsete kontrollide puuduste suhtes, riigihankemenetluste kontrollimine, kulude põhjendatus ja toetuskõlbmatud kulud

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Riiklike ametiasutuste poolt eelnevalt korrigeeritud summade tühistamisest tingitud kohandus

ÜHEKORDNE

 

euro

259 643,71

0,00

259 643,71

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Riiklike ametiasutuste poolt eelnevalt korrigeeritud summade tühistamisest tingitud kohandus

ÜHEKORDNE

 

euro

107 839,98

0,00

107 839,98

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Riiklike ametiasutuste poolt eelnevalt korrigeeritud summade tühistamisest tingitud kohandus

ÜHEKORDNE

 

euro

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala, ulatuse ja kvaliteedi ning SMR 7 ja 8 aruandluse ning hälvete kohaldamise puudused, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

3,00 %

euro

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala, ulatuse ja kvaliteedi ning SMR 7 ja 8 aruandluse ning hälvete kohaldamise puudused, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

6,00 %

euro

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Ekstrapoleeritud 9 %lise korrektsiooni puudused, mis on seotud kulude põhjendatuse ja toetuskõlbmatute kuludega

EKSTRAPOLEERITUD

9,00 %

euro

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Ekstrapoleeritud 9 %lise korrektsiooni puudused, mis on seotud kulude põhjendatuse ja toetuskõlbmatute kuludega

EKSTRAPOLEERITUD

9,00 %

euro

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Ekstrapoleeritud 9 %lise korrektsiooni puudused, mis on seotud kulude põhjendatuse ja toetuskõlbmatute kuludega

EKSTRAPOLEERITUD

9,00 %

euro

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Ekstrapoleeritud 9 %lise korrektsiooni puudused, mis on seotud kulude põhjendatuse ja toetuskõlbmatute kuludega

EKSTRAPOLEERITUD

9,00 %

euro

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Nõuetele vastavus

2015

SMR 7 ja 8 kohustusliku kontrollimäära saavutamise ebaõnnestumine, kontrollimäära suurendamise puudus, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

BG kokku:

euro

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DE

EAFRD maaelu arengu investeering – Avalik-õiguslikud toetusesaajad

2014

Auditeeritud riigihankemenetluste finantsvead

ÜHEKORDNE

 

euro

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) investeering – Avalik-õiguslikud toetusesaajad

2015

Auditeeritud riigihankemenetluste finantsvead

ÜHEKORDNE

 

euro

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Sertifitseerimine

2015

Finantsvead IACSiga hõlmatud EAFRD üldkogumis

ÜHEKORDNE

 

euro

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

DE kokku:

euro

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

ES

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – II sammas – Taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

2,40

0,00

2,40

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – II sammas – Taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – II sammas – Taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

1,06

0,00

1,06

 

Nõuetele vastavus

2015

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – II sammas – Taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Nõuetele vastavus

2013

Kohapealsete kontrollide kohaldamisala ja kvaliteedi puudused – Kohapealsete kontrollide puudulik aruandlus – Kohapealsete kontrollide hilinenud teostamine – Puudulikud riskianalüüsid – II sammas – Taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Sertifitseerimine

2013

Oluline viga EAFRD raamatupidamisarvestuses

ÜHEKORDNE

 

euro

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

ES kokku:

euro

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FR

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Puudused kulude ja maksunõuete põhjendatuse kontrollimisel – Meetmed 121 ja 123

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Puudused kulude ja maksunõuete põhjendatuse kontrollimisel – Meetmed 121 ja 123

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2015

Puudused kulude ja maksunõuete põhjendatuse kontrollimisel – Meetmed 121 ja 123

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2016

Puudused kulude ja maksunõuete põhjendatuse kontrollimisel – Meetmed 121 ja 123

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2015

Puudused kulude põhjendatuse kontrollimisel: kordumisega korrektsioon meetmete 121C4 ja 123A puhul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2016

Puudused kulude põhjendatuse kontrollimisel: kordumisega korrektsioon meetmete 121C4 ja 123A puhul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Puudused kulude põhjendatuse kontrollimisel: kordumisega korrektsioon meetmete 121C4 ja 123A puhul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Puudused kulude põhjendatuse kontrollimisel: kordumisega korrektsioon meetmete 121C4 ja 123A puhul

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Avalik-õiguslikud toetusesaajad

2014

Abikõlbmatute kulude väljajätmine (M321)

ÜHEKORDNE

 

euro

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Sertifitseerimine

2012

Haldusalased puudused

ÜHEKORDNE

 

euro

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Sertifitseerimine

2013

Haldusalased puudused 2013. eelarveaastal

ÜHEKORDNE

 

euro

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

FR kokku:

euro

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GB

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2014

Meede 214 – Eelarveaasta 2014: loomkoormuse kontrollisüsteemi (haldus- ja kohapealne kontroll) puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) meetmed, mis kuuluvad IACSi

2015

Meede 214 – Eelarveaasta 2015: loomkoormuse kontrollisüsteemi (haldus- ja kohapealne kontroll) puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2014

Meede 221 – Eelarveaasta 2014: puudused abikõlblikkuse kriteeriumide kontrollimisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

EAFRD maaelu areng (2014–2020) metsandusvaldkonna meetmed

2015

Meede 221 – Eelarveaasta 2015: puudused abikõlblikkuse kriteeriumide kontrollimisel

ÜHEKORDNE

 

euro

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Maaelu areng – EAFRD – LEADER

2014

Üks puudulik põhikontroll ja üks puuduv lisakontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

Maaelu areng – EAFRD – LEADER

2015

Üks puudulik põhikontroll ja üks puuduv lisakontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

4 026,71

0,00

4 026,71

 

Maaelu areng – EAFRD – LEADER

2016

Üks puudulik põhikontroll ja üks puuduv lisakontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

GB kokku:

euro

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GR

Nõuetele vastavus

2013

Riskianalüüside, MRFPP nõuete ja SMR 1 puudus, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Nõuetele vastavus

2014

Riskianalüüside, MRFPP nõuete ja SMR 1 puudus, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

GR kokku:

euro

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

IT

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Põhikontrolli puudused: üldkuludega seotud „kulude põhjendatuse kontrollimine asjakohase hindamissüsteemi abil“

ÜHEKORDNE

 

euro

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Põhikontrolli puudused: üldkuludega seotud „kulude põhjendatuse kontrollimine asjakohase hindamissüsteemi abil“

ÜHEKORDNE

 

euro

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

EAFRD maaelu areng (2014–2020) – Riskijuhtimine

2015

Põhikontrolli puudused: üldkuludega seotud „kulude põhjendatuse kontrollimine asjakohase hindamissüsteemi abil“

ÜHEKORDNE

 

euro

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Nõuetele vastavus

2013

Loomavaldkonnaga seotud sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Nõuetele vastavus

2015

Piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Nõuetele vastavus

2014

Kontrolli puudumine ühe GAECi puhul ja osaline kontroll kahe SMRi puhul – Loomi mittepidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Nõuetele vastavus

2014

Kahe nõude osaline kontroll, kindlustusnõudeta sektoripõhise kontrolli kasutamine – Loomi pidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Nõuetele vastavus

2015

Kahe nõude osaline kontroll, kindlustusnõudeta sektoripõhise kontrolli kasutamine – Loomi pidavad põllumajandustootjad, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Nõuetele vastavus

2013

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Nõuetele vastavus

2014

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

euro

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Nõuetele vastavus

2015

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Nõuetele vastavus

2014

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

 

euro

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Nõuetele vastavus

2015

Väljaspool Natura 2000 ala SMR 1 ja 5 kontrollimata, SMR 7 ja 16 kontrollide puudus, piiratud juurdepääs veterinaarjärelevalve ametniku kontrolliaruannetele, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

EAFRD maaelu arengu (2014–2020) meetmed, mis kuuluvad IACSi

2015

Kaks põllumajanduskeskkonna alameedet (214):

ristkontrollide tulemuste asjakohatud järelmeetmed kõikidel asjakohastel juhtudel seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi andmetega

KINDLAMÄÄRALINE

3,00 %

euro

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

IT kokku:

euro

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

LT

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2013

Põhikontrollide puudused: 1) kohapealsete kontrollide kvaliteet; 2) kulude põhjendatuse hindamine kohaldamisetapis; 3) tegevuskulude rahastamiskõlblikkus (mitterahalised osalused)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2014

Põhikontrollide puudused: 1) kohapealsete kontrollide kvaliteet; 2) kulude põhjendatuse hindamine kohaldamisetapis; 3) tegevuskulude rahastamiskõlblikkus (mitterahalised osalused)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2015

Põhikontrollide puudused: 1) kohapealsete kontrollide kvaliteet; 2) kulude põhjendatuse hindamine kohaldamisetapis; 3) tegevuskulude rahastamiskõlblikkus (mitterahalised osalused)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

Maaelu areng – EAFRD – LEADER

2016

Põhikontrollide puudused: 1) kohapealsete kontrollide kvaliteet; 2) kulude põhjendatuse hindamine kohaldamisetapis; 3) tegevuskulude rahastamiskõlblikkus (mitterahalised osalused) Korrektsiooniperiood: 16.10.2015–31.12.2015.

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

LT kokku:

euro

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

LU

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine – Vastavuse kontroll

2010

Abikõlblikkuse kriteeriumide järgimata jätmine

ÜHEKORDNE

0,00 %

euro

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

LU kokku:

euro

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

MT

Sertifitseerimine

2015

EAGF raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine, – eelarveaasta 2015

ÜHEKORDNE

 

euro

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

MT kokku

euro

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

NL

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2014

Põhi- ja lisakontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2014

Põhi- ja lisakontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

7,00 %

euro

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2015

Põhi- ja lisakontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

7,00 %

euro

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

Maaelu areng – EAFRD – LEADER

2016

Põhi- ja lisakontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

7,00 %

euro

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

NL kokku:

euro

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2015

Tehistingimuste kontrollid

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Abisaaja toetuskõlblikkus – Oskuste tõendamine ja tehistingimuste kontrollid

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Abisaaja toetuskõlblikkus – Oskuste tõendamine ja tehistingimuste kontrollid

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

euro

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Kulude rahastamiskõlblikkus – Ülemmäärade / abi osakaalu järgimine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Kulude rahastamiskõlblikkus – Ülemmäärade / abi osakaalu järgimine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Kulude rahastamiskõlblikkus – Ülemmäärade / abi osakaalu järgimine

ÜHEKORDNE

 

euro

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2010

Kattuva summa kasutamine

ÜHEKORDNE

 

euro

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Kattuva summa kasutamine

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2011

Kattuva summa kasutamine

ÜHEKORDNE

 

euro

0,00

53 937,77

– 53 937,77

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, pindalapõhised meetmed)

2012

Kattuva summa kasutamine

ÜHEKORDNE

 

euro

0,00

15 400,00

– 15 400,00

 

Sertifitseerimine

2012

Kõige tõenäolisem viga IACSiga hõlmatud EAFRD andmekogumi puhul

ÜHEKORDNE

 

euro

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

 

Sertifitseerimine

2012

Kõige tõenäolisem viga IACSiga hõlmatud EAFRD andmekogumi puhul

ÜHEKORDNE

 

euro

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Hange – Kulude põhjendatuse kontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – Investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Hange – Kulude põhjendatuse kontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Hange – Kulude põhjendatuse kontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

euro

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

 

EAFRD maaelu arengu investeering – Eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Hange – Kulude põhjendatuse kontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

euro

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

 

 

 

 

 

RO kokku:

euro

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

SK

Sertifitseerimine

2015

Teadaolev viga IACSiga hõlmamata EAFRD andmekogumis

ÜHEKORDNE

 

euro

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

 

 

 

 

 

SK kokku:

euro

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

euro

– 98 799 942,40

– 7 632 357,66

– 91 167 584,74