ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 164

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
27. juuni 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/1133, 20. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/1134, 20. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/1135, 23. juuni 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1136, 14. juuni 2017, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Emmental de Savoie (KGT)]

52

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1137, 26. juuni 2017, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikuks 1. juulist 2017 kuni 30. juunini 2018 impordiõiguste taotlused määruse (EÜ) nr 431/2008 alusel avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames

54

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/1138, 19. juuni 2017, Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi esimesel istungil võetava seisukoha kohta seoses konventsiooni artikli 3 lõikes 12 osutatud sertifikaadi ning konventsiooni artikli 8 lõigetes 8 ja 9 osutatud suuniste nõutava sisu vastuvõtmisega

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1139, 23. juuni 2017, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4450 all)  ( 1 )

59

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2017/1140, 23. juuni 2017, isikuandmete kohta, mida võib vahetada varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) kaudu, mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 1082/2013/EL, et koordineerida kontaktide jälgimise meetmeid seoses tõsiste piiriüleste terviseohtudega (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4197 all)  ( 1 )

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

27.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1133,

20. juuni 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Et tagada teatavate liidus alatoodetud kaupade piisav ja katkestusteta tarnimine ning vältida teatavate põllumajandus- ja tööstustoodete turu võimalikke häireid, avati nõukogu määrusega (EL) nr 1388/2013 (1) nende toodete ühepoolsed tariifikvoodid. Kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud tooteid võib importida liitu vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga. Nimetatud põhjustel on vaja alates 1. juulist 2017 avada tollimaksu nullmääraga tariifikvoodid, seitsme uue toote asjakohasele kogusele.

(2)

Veel viie toote puhul oleks vaja tariifikvootide mahtu suurendada, kuna see on liidu ja ettevõtjate huvides.

(3)

Lisaks peaks ühe toote tariifikvootide mahu suurendamist kohaldama ainult 2017. aasta teisel poolel, sama toote praeguse tariifikvoodi lõppkuupäevaks tuleks aga määrata 31. detsember 2017.

(4)

Määrust (EL) nr 1388/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(5)

Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodete tariifikvootide osas tuleb hakata kohaldama alates 1. juulist 2017, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1388/2013 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

käesoleva määruse I lisas esitatud tariifikvoodiread, mis kannavad järjekorranumbreid 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 ja 09.2870, lisatakse määruse (EL) nr 1388/2013 lisa tabeli teises veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;

2)

tariifikvootide read, mis kannavad järjekorranumbreid 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 ja 09.2860, asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud ridadega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 20. juuni 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

H. DALLI


(1)  Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 7/2010 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 319).


I LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tollimaksumäär (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist

1.7–31.12

60 000 tonni

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehüüd (furfuraldehüüd)

1.7–31.12

5 000 tonni

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Segud, mis sisaldavad

60–90 massiprotsenti 2-kloropropeeni (CAS RN 557-98-2);

8–14 massiprotsenti (Z)-1-kloropropeeni (CAS RN 16136-84-8);

5–23 massiprotsenti 2-kloropropaani (CAS RN 75-29-6);

kuni 6 massiprotsenti 3-kloropropeeni (CAS RN 107-05-1), ja

kuni 1 massiprotsent etüülkloriidi (CAS RN 75-00-3)

1.7–31.12

3 000 tonni

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polükarbonaadi ja polü(metüülmetakrülaadi) polümeersegu, milles polükarbonaadi osakaal on vähemalt 98,5 massiprotsenti, graanulitena, valguse läbilaskvusega vähemalt 88,5 %, mis on (ISO 13468-2 kohaselt) mõõdetud lainepikkusel λ = 400 nm proovikehaga, mille seinapaksus on 4,0 mm

1.7–31.12

800 tonni

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Sünteeskiujäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), nailonist või muust polüamiidkiust (PA6 ja PA66)

1.7–31.12

5 000 tonni

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

E-klaaskiust riie:

massiga 20–209 g/m2,

silaaniga impregneeritud,

niiskusesisaldusega kuni 0,13 % massist ning

õõnsate kiudude sisaldusega kuni 3 õõnsat kiudu 100 000 kiu kohta,

kasutatakse eelvormtahvlite, -rullide või -laminaatide valmistamiseks, mida kasutatakse trükkplaatide tootmisel autotööstuse jaoks (2)

1.7–31.12

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Alumiiniumisulamist kompressoriratas:

läbimõõduga 20–130 mm ja

massiga 5–800 g,

kasutamiseks sisepõlemismootorite tootmisel (2)

1.7–31.12

2 950 000  tükki

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Kolvid vedrustussüsteemide jaoks, läbimõõduga kuni 55 mm, pulberterasest

1.7–31.12

1 000 000  tükki

0 %“


II LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tollimaksumäär (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-tris[(3-(dimetüülamino)propüül]heksahüdro-1,3,5-triasiin (CAS RN 15875-13-5)

1.1–31.12

600 tonni

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(atsetoatsetüülamino)bensimidasoloon (CAS RN 26576-46-5)

1.1–31.12

400 tonni

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Polükarbonaadi ja polü(metüülmetakrülaadi) polümeersegu, milles polükarbonaadi osakaal on vähemalt 98,5 massiprotsenti, graanulitena, valguse läbilaskvusega vähemalt 88,5 %, mis on (ISO 13468-2 kohaselt) mõõdetud lainepikkusel λ = 400 nm proovikehaga, mille seinapaksus on 4,0 mm

1.1–31.12.2017

400 tonni

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks (2)

1.1–31.12

1 500 000 tükki

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Süsinikkiududest ja kunstlikest vaikudest valmistatud jalgrattaraam, värvitud, lakitud ja/või poleeritud, kasutamiseks jalgrataste tootmisel (2)

1.1–31.12

350 000 tükki

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Jalgratta esikahvel, valmistatud süsinikkiududest ja kunstlikest vaikudest, värvitud, lakitud ja/või poleeritud, kasutamiseks jalgrataste tootmisel (2)

1.1–31.12

270 000 tükki

0 %“

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1134,

20. juuni 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegu toodetakse nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 (1) lisas loetlemata 69 põllumajandus- ja tööstustoodet liidus liiga vähe või ei toodeta neid üldse. Seepärast on liidu huvides täielikult peatada ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine nimetatud toodete suhtes.

(2)

Et võtta arvesse tehnilist tootearendust ja majandussuundumusi turul, on vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 lisas praegu loetletud 71 ühise tollitariifistiku ühepoolse tollimaksu kohaldamise peatamise tingimusi. Et tööstussektor saaks kehtivatest peatamistest täit kasu, muudeti teatavate toodete klassifikatsiooni. Lisaks tuleks ajakohastada määruse (EL) nr 1387/2013 lisa, et võtta arvesse vajadust tekste mõnel juhul ühtlustada või täpsustada. Muudetud tingimused on seotud tootekirjelduse, klassifikatsiooni või eesmärgipärase kasutuse nõude muutmisega. Peatamised, mille puhul on vaja teha muudatusi, tuleks jätta välja määruse (EL) nr 1387/2013 lisas esitatud peatamiste loetelust ja muudetud peatamised tuleks lisada kõnealusesse loetellu.

(3)

Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist kahe toote puhul, mis on praegu loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas.

(4)

Selguse huvides tuleks käesoleva määrusega muudetud kanded tähistada tärniga.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.

(6)

Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodetega seotud peatamiste osas tuleb hakata kohaldama alates 1. juulist 2017, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

käesoleva määruse I lisas loetletud toodete read lisatakse määruse (EL) nr 1387/2013 lisa tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;

2)

jäetakse välja selliste toodete read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 20. juuni 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

H. DALLI


(1)  Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Täiendav mõõtühik

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

*ex 2818 30 00

30

Alumiiniumhüdroksiidoksiid bömiidi või pseudobömiidi kujul (CAS RN 1318-23–6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Molübdeenhape (CAS RN 7782-91–4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Aluminofosfaat-18-tseoliidi (AEI) struktuuriga alumosilikaat (CAS RN 1318-02–1), kasutatakse katalüsaatorite valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metüülmetaansulfonaat (CAS RN 66–27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetüülokt-6-een-1-ool (CAS RN 106–22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetüülbut-3-üün-1-üül)oksü]metüül}benseen (CAS RN 1092536-54–3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksüetaan (CAS RN 104–66-5), pulbriline või vesilahus, mis sisaldab 30–60 massiprotsenti 1,2-difenoksüetaani

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseen (CAS RN 2781-00–2) või 1,4-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseeni ja 1,3-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseeni isomeeride segu (CAS RN 25155-25–3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undekanaal (CAS RN 112–44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Vesilahus, mis sisaldab 60–84 massiprotsenti tseesiumformiaati (CAS RN 3495-36–1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Allüülmetakrülaat (CAS RN 96–05-9) ja selle isomeerid puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti ning mis sisaldavad vähemalt:

0,01–0,02 % allüülalkoholi (CAS RN 107–18-6),

0,01–0,1 % metakrüülhapet (CAS RN 79–41-4) ja

0,5–1 % 4-metoksüfenooli (CAS RN 150–76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

Metüül-4′-(bromometüül)bifenüül-2-karboksülaat (CAS RN 114772-38–2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

(2,4-diklorofenüül)atsetüülkloriid (CAS RN 53056-20–5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetüülalumiinium (CAS RN 39148-24–8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Naatriumfosetüül (CAS RN 39148-16–8) vesilahusena, mille naatriumfosetüüli sisaldus massist on 35–45 %, kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenüül)amino)-3-(bensüüloksü)propaan-2-ool-4-metüülbenseensulfonaat (CAS RN 1294504-64–5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

Naatrium-4-(4-metüül-3-nitrobensoüülamino)benseensulfonaat (CAS RN 84029-45–8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

N-bensüüloksükarbonüül-L-tert-leutsiin-isopropüülamiini sool (CAS RN 1621085-33–3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-dikloro-3,6-dioksotsükloheksa-1,4-dieen-1,2-dikarbonitriil (CAS RN 84–58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Dietüülmetoksüboraan (CAS RN 7397-46–8), võib kombineeritud nomenklatuuri grupi 29 märkuse 1e kohaselt olla lahustatud tetrahüdrofuraanis

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-dikloro-1,6-didesoksü-β-D-fruktofuranosüül-4-kloro-4-desoksü-α-D-galaktopüranosiid (CAS RN 56038-13–2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-kloro-3-(4-etoksübensüül)fenüül)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hüdroksü-2,2-dimetüültetrahüdrofuro[2,3-d][1,3]dioksool-5-üül)metanoon (CAS RN 1103738-30–2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-bromo-3-((tetrahüdro-2H-püraan-2-üüloksü)metüül)fenoksü)bensonitriil (CAS RN 943311-78–2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometüül)fenüül]-1H-pürasool-3-karbonitriil (CAS RN 120068-79–3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-metüül-1-(naftaleen-2-üül)-1,2-dihüdro-3H-pürasool-3-oon (CAS RN 1192140-15–0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

2,2′-asobis[2-(2-imidasoliin-2-üül)propaan]-divesinikkloriid (CAS RN 27776-21–2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

2-aminopüridiin-4-ool-vesinikkloriid (CAS RN 1187932-09–7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-klorofenüül)-3-metoksüpüridiin-2-karbonitriil (CAS RN 1415226-39–9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

2-kloro-6-(3-fluoro-5-isobutoksüfenüül)nikotiinhape (CAS RN 1897387-01–7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopikoliid (ISO) (CAS RN 239110-15–7), kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dikvaatdibromiidi (ISO) (CAS RN 85–00-7) vesilahus herbitsiidide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-trimetüülpürrolidiinvesinikkloriid (CAS RN 1897428-40–8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-metüül-3-etüül-4-hüdroksüpürrolidiin-2-karboksülaat-4-metüülbenseensulfonaat (CAS RN 1799733-43–9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

Kaalium-(S)-5-(tert-butoksükarbonüül)-5-asaspiro[2.4]heptaan-6-karboksülaat (CUS 0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetüül-1,4,7-triasatsüklononaan (CAS RN 96556-05–7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-metoksü-5-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-2-nitro-bensonitriil (CAS RN 675126-26–8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Tidiasuroon (ISO) (CAS RN 51707-55–2), kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Tsütidiin-5′-(dinaatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06–8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-metoksü-3-(3-morfoliin-4-üülpropoksü)bensonitriil (CAS RN 675126-28–0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-aminopüridiin-2-sulfoonamiid (CAS RN 75903-58–1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Värvaine Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24–8) baasil valmistised, mis sisaldavad 60–75 massiprotsenti värvainet Reactive Black 5 ning veel vähemalt üht järgmistest ainetest:

värvaine Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67–5),

4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]aso]-1-naftaleensulfoonhappe dinaatriumsool (CAS RN 250688-43–8) või

3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]aso]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]asobensoehappe naatriumsool (CAS RN 906532-68–1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Värvaine C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63–7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 169 sisaldus on vähemalt 50 % massist

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Värvaine C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04–9) ja selle baasil valmistised, mis sisaldavad kõnealust värvainet vähemalt 50 massiprotsenti

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Trükivärv ühekordselt kasutatava kasseti jaoks, mis sisaldab massiprotsentides:

1–10 % amorfset ränidioksiidi või

vähemalt 3,8 % värvainet C.I. Solvent Black 7 orgaanilistes lahustites,

tähistuste kandmiseks integraallülitustele (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

15–60 % stüreeni-butadieeni kopolümeere või stüreeni-isopreeni kopolümeere ning

10–30 % pineeni polümeere või pentadieeni kopolümeere,

mis on lahustatud järgmises lahustis:

metüületüülketoon (CAS RN 78–93-3),

heptaan (CAS RN 142–82-5) ning

tolueen (CAS RN 108–88-3) või kerge alifaatne petrooleeter (CAS RN 64742-89–8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Dispergent ja oksüdeerumise inhibiitor, mis sisaldab:

o-aminopolüisobutüülenefenooli (CAS RN 78330-13–9),

üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massiprotsendi mineraalõlisid,

kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Lisaained, mis sisaldavad:

polüisobutüleensuktsiinimiidil põhinevat segu ja

üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massiprotsendi mineraalõlisid,

ning mille summaarne leelisarv on suurem kui 40, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Oksüdeerimise inhibiitor, mis sisaldab peamiselt 1-(tert-dodetsüültio)propaan-2-ooli (CAS RN 67124-09–8) isomeeride segu, kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Korrosioonitõrjeaine, mis sisaldab:

polüisobutenüülsuktsiinhapet ja

5–20 massiprotsenti mineraalõlisid,

kasutatakse kütuste lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Katalüsaator,

mis sisaldab molübdeenoksiidi ja muude metallioksiidide segu põhiaines ränidioksiidis,

mis on silindrikujuliste õõnsate torukestena, mille pikkus on 4–12 mm,

kasutatakse akrüülhappe valmistamisel (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

25–50 % dietüülkarbonaati (CAS RN 105–58-8)

25–50 % etüleenkarbonaati (CAS RN 96–49-1)

10–20 % liitiumheksafluorofofaati (CAS RN 21324-40–3)

5–10 % etüülmetüülkarbonaati (CAS RN 623–53-0)

1–2 % vinüleenkarbonaati (CAS RN 872–36-6)

1–2 % 4-fluoro-1,3-dioksolaan-2-ooni (CAS RN 114435-02–8)

kuni 1 % 1,5,2,4-dioksaditiaan-2,2,4,4-tetraoksiidi (CAS RN 99591-74–9)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-metoksü-3-(3-morfoliin-4-üülpropoksü)bensonitriil (CAS RN 675126-28–0) orgaanilises lahustis

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Tseesiumformiaadi ja kaaliumformiaadi vesilahus, mis sisaldab:

1–84 massiprotsenti tseesiumformiaati (CAS RN 3495-36–1),

1–76 massiprotsenti kaaliumformiaati (CAS RN 590–24-1) ja

võib sisaldada kuni 9 % lisaaineid

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

2-kloro-5-(klorometüül)-püridiini (CAS RN 70258-18–3) lahus orgaanilise lahustiga

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Valmistis, mis sisaldab:

80–92 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaati) (CAS RN 5945-33–5)

7–20 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaadi) oligomeere ja

kuni 1 massiprotsendi trifenüülfosfaati (CAS RN 115–86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

Naatriumvesinik-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22–5) mis sisaldab (massiprotsent):

kuni 20 % dinaatriumsulfaati ja

kuni 10 % naatriumkloriidi

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Pulber, mis sisaldab (massiprotsent):

28–51 % talki (CAS RN 14807-96–6)

30,5–48 % ränidioksiidi (kvarts) (CAS RN 14808-60–7)

17–26 % alumiiniumoksiidi (CAS RN 1344-28–1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Mittestöhhiomeetrilise koostisega segu:

kristalse struktuuriga,

sisaldab sulatatud magneesium-alumiiniumspinelli ning silikaadifaaside ja aluminaatide segusid, millest vähemalt 75 massiprotsenti koosneb 1–3 mm suuruste osakestega fraktsioonist ja kuni 25 massiprotsenti koosneb 0–1 mm suuruste osakestega fraktsioonist

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Segu, mille koostis on järgmine (massiprotsent):

64–74 % amorfset ränidioksiidi (CAS RN 7631-86–9)

25–35 % butanooni (CAS RN 78–93-3) ja

kuni 1 % 3-(2,3-epoksüpropoksü)propüültrimetoksüsilaani (CAS RN 2530-83–8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Suure voolavusega lineaarne väikese tihedusega polüetüleen-1-buteen/LLDPE (CAS RN 25087-34–7) pulbri kujul:

sulavoolavuskiirusega (MFR) vähemalt 16 g/10 min, kuid mitte üle 24 g/10 min (190 °C ja 2,16 kg juures),

tihedusega (ASTM D 1505) vähemalt 0,922 g/cm3, kuid mitte üle 0,926 g/cm3, ja

Vicat' pehmenemistemperatuuriga vähemalt 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Polüakrüülamiidpulber keskmise osakeste suurusega alla 2 mikroni ja sulamistemperatuuriga üle 260 °C, sisaldab (massiprotsent):

75–85 % polüakrüülamiidi ja

15–25 % polüetüleenglükooli

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

(Dimetoksümetüülsilüül)propüülmetakrülaadi, butüülakrülaadi, allüülmetakrülaadi, metüülmetakrülaadi ja tsüklosiloksaanide kopolümeer (CAS RN 143106-82–5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Dimetüülsiloksaan, hüdroksüül-lõpprühmaga polümeer viskoossusega 38–45 mPa · s (CAS RN 70131-67–8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

55–65 % vinüülrühmaga lõppevat polüdimetüülsiloksaani (CAS RN 68083-19–2),

30–40 % dimetüülvinüülitud ja trimetüülitud ränidioksiidi (CAS RN 68988-89–6) ning

1–5 % ränihapet, naatriumisoola, klorotrimetüülsilaani ja isopropüülalkoholi reaktsioonisaadusi (CAS RN 68988-56–7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Keemiliselt või ensümaatiliselt karboksüülimise ja/või ftaalhappe lisamise teel modifitseeritud valk (võib olla hüdrolüüsitud), mille massikeskmine molekulmass (Mw) on alla 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Tetrafluoroetüleenkile rullides:

paksusega 50 μm,

sulamistemperatuuriga 260 °C ja

suhtelise tihedusega 1,75 (ASTM D792),

kasutatakse pooljuhtseadiste valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Vahtpolüuretaani leht, paksusega 3 mm (± 15 %) ja suhtelise tihedusega vähemalt 0,09435, kuid mitte üle 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Polütetrafluoretüleenist (PTFE) poorne membraan, mis on lamineerimise teel ühendatud orienteerimata kiududest polüester-lausriidega ning millel on järgmised omadused:

üldpaksusega üle 0,05 mm, kuid mitte üle 0,20 mm,

vee sisenemisrõhk 5–200 kPa vastavalt standardile ISO 811 ja

õhuläbilaskvusega vähemalt 0,08 cm3/cm2/s vastavalt standardile ISO 5636-5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Fotomaskide või vahvlite mahuti:

koosneb antistaatilistest materjalidest või termoplastide segust, millel on erilised elektrostaatilist lahendust (ESD) ja degaseerumist takistavad omadused,

mittepoorsete, abrasiooni- või löögikindlate pindadega,

varustatud spetsiaalselt selleks ettenähtud lukustussüsteemiga, mis kaitseb fotomaski või vahvleid pinna- või kosmeetiliste kahjustuste eest, ning

tihendiga või ilma,

kasutatakse fotolitograafia tootmises fotomaskide või vahvlite hoidmiseks

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Mootorsõiduki välimise tahavaatepeegli plastikkate klambritega

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Akrülonitriilbutadieenstüreenist korpused, korpuseosad, silindrid, reguleerimiskettad, raamid, ümbrised ja muud osad, kasutatakse kaugjuhtimispultide tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikoonist lahtisidestusrõngas sisediameetriga 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), kasutatakse autode parkimisabi andursüsteemides

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Õhu sissevõtuvoolik mootori põlemiskambri varustamiseks õhuga, koosneb vähemalt järgmisest:

üks painduv kummivoolik,

üks plastvoolik ja

metallklemmid,

resonaatoriga või ilma,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Silikoonkattega kummist pamperriba pikkusega kuni 1 200  mm ja vähemalt viie plastklemmiga, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, koosnevad peamiselt plastil põhinevatest membraanidest, mis on seest tugevdatud ümber perforeeritud toru mähitud riide või lausriidega ning ümbritsetud silindrikujulise plastkestaga, mille seina paksus on kuni 4 mm, võivad olla paigutatud silindritesse seinapaksusega vähemalt 5 mm

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Polüuretaaniga immutatud mitmekihilised polüesterlaustekstiilist lihvimisklotsid

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Anduripeade puhastusmaterjal, mis koosneb alusele paigaldatud, abrasiivosakesi sisaldavast polümeermaatriksist, kasutatakse pooljuhtide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Peasilindri keps keermesliitega mõlemas otsas, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Grafiit-vask-laminaatfooliumirull:

laiusega 610–620 mm,

diameetriga 690–710 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Alumiiniumfoolium rullides:

puhtusastmega 99,99 massiprotsenti,

paksusega 0,021–0,2 mm,

laiusega 500 mm,

3–4 nm paksuse pindmise oksiidkihiga,

ja rohkem kui 95 % ulatuses kuubilise tekstuuriga

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Rullina esitatav laminaatmaterjali leht, mis kujutab endast alumiiniumile seotud liitiumi ja mangaani:

laiusega 595–605 mm ning

diameetriga 690–710 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude katoodide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Alumiiniumist mootorikandur järgmiste mõõtmetega:

kõrgus 10–200 mm

laius 10–200 mm

pikkus 10–200 mm

vähemalt kahe alumiiniumisulamist (ENAC-46100 või ENAC-42100; standard EN:1706) kinnitusavaga, mille:

sisemine poori suurus ei ületa 1 mm,

välimine poori suurus ei ületa 2 mm,

Rockwelli kõvadus vähemalt HRB 10

ja mida kasutatakse mootorsõidukite mootorite vedrustuse valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Titaani ja alumiiniumi sulamist vardad, latid ja traat, mis sisaldavad alumiiniumi 1–2 massiprotsenti, alamrubriikide 8708 92 või 8714 10 40 summutite ja väljalasketorude tootmiseks (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Titaani- ja alumiiniumisulam, mis sisaldab vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,49 mm, kuid mitte üle 3,1 mm, laiusega vähemalt 1 000  mm, kuid mitte üle 1 254  mm, alamrubriigi 8714 10 kaupade tootmiseks (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Titaanisulamist plaadid, lehed ja ribad

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Silikoonist või plastikust klahvistikud,

võivad sisaldada metallist, plastikust, klaaskiuga tugevdatud epoksiidvaigust või puidust osi,

võivad olla pealetrükiga või töödeldud pinnaga,

võivad sisaldada elektrit juhtivaid elemente,

klaviatuurile võib olla liimitud klahvistiku kile,

võivad olla kaitsekilega,

mis võib olla ühe- või mitmekihiline

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Väljundkollektor gaasiturbiini turbokompressori jaoks ette nähtud spiraalikujulise komponendiga:

mille kuumuskindlus ei ületa 1 050  °C ja

mille ava läbimõõt sobib vähemalt 30 mm, kuid mitte üle 110 mm suuruse turbiiniratta paigaldamiseks

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Silindripea plast- või alumiiniumkate, millel on:

nukkvõlli asendi andur,

metallklambrid mootorile paigaldamiseks ja

vähemalt kaks tihendit,

kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Turbokompressori gaasiturbiini spiraalikujuline komponent:

mille kuumuskindlus ei ületa 1 050  °C ja

mille ava läbimõõt sobib 30–110 mm suuruse turbiiniratta paigaldamiseks

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Ühesilindriline radiaalkolviga kõrgsurvepump bensiini otsesissepritseks:

töörõhuga 200–350 baari,

vedelikuvoolu regulaatoriga ja

kaitseklapiga,

kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Kütusevoolik sisepõlemis-kolbmootoritele, kütuse temperatuuri anduri, vähemalt kahe sisselaske- ja kolme väljalaskevoolikuga, kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Surve reguleerimisklapp mootorsõidukite kliimaseadmete kolbkompressoritesse paigaldamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Mehaaniline võlli kaelustihend mootorsõidukite kliimaseadmete valmistamiseks kasutatavatesse rotatsioonkompressoritesse paigaldamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Alalisvoolumootor:

pöörlemissagedusega kuni 7 000 p/min (koormuseta),

nimipingega 12 V (± 4 V),

maksimaalse võimsusega 13,78 W (voolutugevusel 3,09 A),

määratud temperatuurivahemikuga – 40 °C + 160 °C,

hammasühendusega,

mehaanilise lisaseadme liidesega,

kahe elektriühendusega,

suurima pöördemomendiga 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Alalisvoolumootor:

pöörlemissagedusega kuni 6 500 p/min (koormuseta),

nimipingega 12 V (± 4 V),

maksimaalse võimsusega alla 20 W,

määratud temperatuurivahemikuga – 40 °C + 160 °C

tiguülekandega,

mehaanilise lisaseadme liidesega,

kahe elektriühendusega,

suurima pöördemomendiga 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Elektriline turbolaadija ajam:

alalisvoolumootoriga,

sisseehitatud käigumehhanismiga,

(tõmbe)jõuga vähemalt 200 N 140 °C-ni kõrgendatud ümbritseval temperatuuril,

(tõmbe)jõuga vähemalt 250 N töökäigu igas asendis,

töökäiguga 15–25 mm,

pardadiagnostika liidesega või ilma

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Valgustusseadmete sektoris elektronlülitite, juhtseadmete ja LED-valgusallikate tootmiseks kasutatavad transformaatorid (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Muundur alalisvoolult alalisvoolule

korpuseta või

korpusega koos piikühendustega, kruviklemmidega, kaitsmata liinühendustega, ühendusdetailidega, mis võimaldavad ühendust trükkplaadile jootmise teel või kasutades mis tahes muud tehnoloogiat, või muude lisatöötlust vajavate kaabelühendustega

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Solenoidmähis järgmiste omadustega:

nimivõimsus 10–15 W,

isolatsioonitakistus vähemalt 100 megaoomi,

alalisvoolutakistus kuni 34,8 oomi (± 10 %) 20 °C juures,

nimivool kuni 1,22 A,

nimipinge kuni 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Neodüümi, raua ja boori sulamist püsimagnetid, mis on kas ümardatud või ümardamata nurkadega ristküliku kujulised ja ristküliku- või trapetsikujulise läbilõikega

pikkusega kuni 140 mm,

laiusega kuni 90 mm ja

paksusega kuni 55 mm,

või kumera ristküliku kujulised

pikkusega kuni 75 mm,

laiusega kuni 40 mm,

paksusega kuni 7 mm ja

kumerusraadiusega üle 86 mm, kuid mitte üle 241 mm,

või kettakujulised, diameetriga kuni 90 mm, kettal võib olla keskel auk

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Pärast magneetimist püsimagnetina kasutamiseks ettenähtud veerandtoru,

mis koosneb vähemalt neodüümist, rauast ja boorist,

laiusega 9,1–10,5 mm,

pikkusega 20–30,1 mm,

kasutatakse kütusepumpade rootorite valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Nikliga kaetud vaskfooliumi lõigatud leht:

laiusega 70 mm (± 5 mm),

paksusega 0,4 mm (± 0,2 mm),

pikkusega kuni 55 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Audiovõimendi:

väljundvõimsusega 50 W,

talitluspingega üle 9 V, kuid mitte üle 16 V,

elektrilise impedantsiga kuni 4 oomi,

tundlikkusega üle 80 dB,

metallkorpuses,

kasutatakse mootorsõidukite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Metallist hoidik, kinnitusdetail või sisemine tugevdusdetail, kasutatakse televiisorite, monitoride ja videomängijate valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Trükkplaat toitepinge ja juhtsignaalide jaotamiseks otse LCD-mooduli TFT klaasekraani juhtimisahelasse

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

LCD-moodulid:

ekraani diagonaaliga 14,5–25,5 cm,

LED-tagantvalgustusega,

EPROMi, mikrokontrolleri, ajastuskontrolleri, LIN-siini või APIX2 (Automative Pixel Link) draiveri mooduli ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga,

6–8 jalaga pistikuga toiteallika ja 2–4 jalaga pistikuga LVDS- või APIX2-liidese jaoks,

võivad olla korpuses,

alaliseks paigaldamiseks või monteerimiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

LCD-moodul:

ekraani diagonaaliga 14,5–38,5 cm,

puuteekraaniga või ilma,

LED-tagantvalgustusega,

EEPROMi, mikrokontrolleri, LVDS-vastuvõtja ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga,

pistikuga toiteallika ning CAN- ja LVDS-liidese jaoks,

värvi dünaamiliseks korrigeerimiseks vajalike elektrooniliste komponentidega või ilma,

korpuses, mehaaniliste, puutetundlike või kontaktivabade juhtimisfunktsioonidega või ilma, aktiivjahutussüsteemiga või ilma,

sobib paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

LCD-värvikuvari paneel rubriigi 8528 LCD-monitoride jaoks:

ekraani diagonaaliga 14,48–31,24 cm,

puuteekraaniga või ilma,

taustvalgustuse ja mikrokontrolleriga,

kontrolleri-ala võrgu (Controller Area Network, CAN) kontrolleriga, millel on üks või mitu madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (Low-voltage Differential Signaling, LVDS) liidest ja CAN/toite soklit või APIX- (Automotive Pixel Link) kontroller koos APIX-liidesega,

korpuses, mille tagaküljel võib olla jahutusradiaator,

ilma signaalitöötlusmoodulita,

haptilise või akustilise tagasisidestusega või ilma,

kasutatakse grupi 87 sõidukite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Pooljuhtkiibi korpus plastraami kujul, millel on väljaviiguraam kontaktplaatidega pingele kuni 1 000  V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Stantsitud metallraam, ühendustega

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Elastomeerne pistmik, mis koosneb ühest või mitmest juhtelemendist ja kummi- või ränialusest

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Rooli all asuva juhtmooduli hoob:

ühe või mitme ühe- või mitmeasendilise elektrilülitiga (surunupud või pöördlüliti vm),

võib olla varustatud trükkplaatide ja elektrijuhtmetega,

pingele 9–16 V,

kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Võtmevaba sõidukisse sisenemist ja sõiduki käivitust võimaldav, elektrilise lülitusseadmega, plastkorpuses juhtseade pingele 12 V, millel võivad olla:

antenn,

ühenduspesa,

metallhoidik,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Puutetundlik ekraanipaneel, mis sisaldab kahe klaas- või plastplaadi vahele asetatud elektrijuhtide ja ühendustega elektrit juhtivat võret

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Plastkarbi kujuline esikülje juhtpaneel valgusjuhtmete, pöördlülitite, survelülitite ja surunuppudega või muud tüüpi lülititega, ilma ühegi elektrikomponendita, kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite armatuurlaudades

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Elektrokroomne laminaatkile, mille koostis on järgmine:

kaks polüestrist väliskihti,

akrüülpolümeerist ja silikoonist vahekiht ning

kaks elektriühendusklemmi

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Kõrgsagedusvõimendi, mis koosneb ühest või mitmest integraallülitusest ja ühest või mitmest eraldi kondensaatorkiibist ning võib sisaldada ka sisseehitatud passiivelemente (nn IPD) metalläärikul, mis on korpuses

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

12 traadiga ühenduskaabel kahe pistikühendusega

pingega 5 V,

pikkusega kuni 300 mm,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Plastkate udulaternate ja kaitseraua vahelise tühimiku katmiseks, kroomliistuga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Mootorijõul töötav piduriplokk

nimipingega 13,5 V (± 0,5 V),

kuulkruvimehhanismiga pidurivedeliku surve juhtimiseks peasilindris,

kasutatakse elektriliste mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

BIR („Ball in Ramp“) või elektroonilise seisupiduri tüüpi või ainult hüdraulilise funktsiooniga ketaspiduri korpus, millel on funktsionaalsed ja monteerimisel kasutatavad avad ja juhtsooned ning mida kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Trumlitüüpi seisupidur:

mis on paigutatud tööpiduri pidurduskettasse,

läbimõõduga 170–195 mm,

kasutamiseks mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Asbesti mittesisaldavad orgaanilisest materjalist piduriklotsid, mille hõõrdematerjal on teraslindist alusplaadil ja mida kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Keragrafiitmalmist pidurisadulatugi, kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Hüdrodünaamiline automaatkäigukast

pöördemomendi hüdraulilise muunduriga,

ilma jaotuskasti ja kardaanvõllita,

esidiferentsiaaliga või ilma,

kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Auto veovõll, mille mõlemas otsas on püsikiirusliigendid, kasutatakse CN rubriigi 8703 kaupade valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Süsinikkiuga tugevdatud plastist ühes tükis ilma keskmise ühenduskohata ülekandevõll:

pikkus 1–2 m,

mass 6–9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Ühe sisendi ja kahe väljundiga käigukast (ülekanne) valualumiiniumkorpuses, mille üldmõõtmed on 273 mm (laius) × 131 mm (kõrgus) × 187 mm (pikkus) ja mis koosneb vähemalt järgmistest osadest:

kaks vastaskülgedel töötavat elektromagnetilist ühesuunalist sidurit,

sisendvõll välisläbimõõduga 24 mm (± 1 mm), mille otsas on 22 hambaga hammasvõll, ja

koaksiaalne väljundpuks siseläbimõõduga 22 mm (± 1 mm), mille otsas on 22 hambaga hammasvõll,

kasutatakse maastikusõidukite või bagide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Vedruamordi ülemine tugilaager, millel on:

metallhoidik kolme kinnituskruviga,

kummist vedrustus;

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Autošassii tagaosas kasutatav põikvarras, millel on kaitsev plastikkiht ja mille juurde kuuluvad kaks kummlaagriga varustatud metallkorpust; kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Autošassii tagaosas kasutatav põikvarras, millel on ümar kuulliiges ning mille juurde kuulub kaks kummlaagriga varustatud metallkorpust; kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Esitelje põikstabilisaator, mille mõlemas otsas on ümar kuulliiges, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Suruõhuga töötav ribiline alumiiniumjahuti, mida kasutatakse gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Õhu sisse- või väljalaskepaak, alumiiniumisulamist, valmistatud kooskõlas standardiga EN AC 42100; paagil on järgmised omadused:

isoleeriva ala tasapinnalisus kuni 0,1 mm,

lubatav osakeste hulk paagi kohta 0,3 mg,

pooridevaheline kaugus vähemalt 2 mm,

pooride suurus kuni 0,4 mm,

kuni kolm poori võivad olla suuremad kui 0,2 mm,

kasutatakse auto jahutussüsteemide soojusvahetites

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Homokineetiliste hingedega alumiiniumkorpuses hammaslatt-rooliseade, mida kasutatakse grupi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Eessõitja õhkpadi, millel on:

metallkorpus vähemalt kuue kinnitusklambriga,

sissepandud turvapadi,

kokkusurutud gaasiga täidetud balloon;

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Esiradiaatori raam, kummipolstriga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Kinnitusavadega rauast või terasest kandur, kinnitusmutritega või ilma, käigukasti ühendamiseks autokerega, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Esikahvlid, välja arvatud täielikult terasest valmistatud jäigad (teleskoopkonstruktsioonita) esikahvlid, kasutatakse jalgrataste valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Elektrooniline pooljuht-mikropeegel korpuses, mis sobib trükkplaatide täisautomaatseks kokkupanekuks; koosneb põhiliselt järgmiste elementide kombinatsioonist:

üks või mitu monoliitset rakendusspetsiifilist mikroskeemi (ASIC),

üks või mitu elektromehaanilist mikropeeglit (MEMS), mis on valmistatud pooljuhttehnoloogia abil ja mille mehaanilised koostisosad on paigutatud kolmemõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterjalile,

paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse

0 %

p/st

31.12.2019


II LISA

CN-kood

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1135,

23. juuni 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Dimetoaadi (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina) jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas.

(2)

22. aprillil 2016 teavitas Prantsusmaa komisjoni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (2) artikli 54 kohaselt võetud riiklikust erakorralisest meetmest, millega peatatakse värskete kirsside import Prantsusmaale teistest liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest, kus on lubatud kasutada kirsipuude töötlemiseks taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad toimeainet dimetoaati, samuti peatatakse nende kirsside turule laskmine Prantsusmaal. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 54 lõikele 2 lepiti 28. aprillil 2016 alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee koosolekul kokku läbi viia jääkide piirnormi eelisjärjekorras läbivaatamine, et kehtestada Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) läbi viidud teadusliku läbivaatamise alusel uued jääkide piirnormid. Seepärast palus komisjon kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 43 toiduohutusametil läbi viia kõnealune dimetoaadi ja ometoaadi jääkide kehtivate piirnormide eelisjärjekorras läbivaatamine. Toiduohutusamet esitas põhjendatud arvamuse 28. novembril 2016 (3).

(3)

Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jäägi määratlus „dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina“ eraldi jääkide määratlusteks „dimetoaat“ ja „ometoaat“ ning jõudis järeldusele, et melonite ja suhkrupeedi juurte puhul kehtivad jääkide piirnormid võivad tarbijakaitse seisukohast probleeme tekitada. Seega soovitas amet nende kaupade puhul kehtivaid jääkide piirnorme vähendada. Toiduohutusamet tegi järelduse, et salatsiguri puhul ei olnud teave jääkide piirnormide kohta kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Seepärast tuleks kõnealuse toote puhul jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir. Toiduohutusamet tegi järelduse, et Pekingi lehtnaeri puhul ei olnud teave jääkide piirnormide kohta seoses tarbijale ohutu hea põllumajandustavaga kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Seepärast tuleks kõnealuse toote puhul jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir. Toiduohutusamet tegi järelduse, et greipide, apelsinide, sidrunite, laimide, mandariinide, kirsside, lauaoliivide, söögipeedi, porgandi, juurselleri, mädarõika, pastinaagi, juurpeterselli, redise, aed-piimjuure, kaalika, naeri, küüslaugu, sibula, pesasibula, rohelise sibula, tomati, baklažaani, suureviljalise kõrvitsa, arbuusi, spargelkapsa, lillkapsa, rooskapsa, peakapsa, aedsalati, spargli, herneste, õli tootmiseks kasutatavate oliivide, odraterade, kaeraterade, rukkiterade, nisuterade, suhkrupeedi juurte ja juursiguri puhul ei olnud teave jääkide piirnormide kohta täielikult kättesaadav ja riskijuhtidel tuleb täiendavaid asjaolusid kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas jääkide piirnormid praegusel tasemel või toiduohutusameti poolt kindlaksmäärataval tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi; läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(4)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Laborid tegid järelduse, et teatavate kaupade puhul muudab tehnika areng vajalikuks konkreetsete määramispiiride kehtestamise.

(5)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja võttes arvesse probleemiga seotud asjaolusid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(6)

Jääkide uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi on arvesse võetud.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(8)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud. Kuna tarbijate jaoks ei saa kehtivate piirnormide puhul ohtu välistada, tuleks dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormide väärtust 0,01 mg/kg melonite puhul kohaldada kõikide nimetatud toodete suhtes alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

(9)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid valmistuda nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõigi toodete, välja arvatud melonite sees ja pinnal leiduvate toimeaine dimetoaadi jääkide suhtes jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, selliste toodete puhul, mis on toodetud enne 17. jaanuari 2018.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 17. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(3)  Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus dimetoaadi ja ometoaadi kehtivate piirnormide eelisjärjekorras läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 43“). EFSA Journal 2016; 14(11): 4647, 50 lk.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse dimetoaati käsitlev veerg järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Dimetoaat

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,01  (*1)

0110010

Greibid

(+)

0110020

Apelsinid

(+)

0110030

Sidrunid

(+)

0110040

Laimid

(+)

0110050

Mandariinid

(+)

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

0,01  (*1)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*1)

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

0,01  (*1)

0140020

Maguskirsid

0,02 (+)

0140030

Virsikud

0,01  (*1)

0140040

Ploomid

0,01  (*1)

0140990

Muud

0,01  (*1)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

0,01  (*1)

0161020

Viigimarjad

0,01  (*1)

0161030

Lauaoliivid

3 (+)

0161040

Kinkanid

0,01  (*1)

0161050

Tähtviljad

0,01  (*1)

0161060

Hurmaad

0,01  (*1)

0161070

Jambolanid

0,01  (*1)

0161990

Muud

0,01  (*1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01  (*1)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01  (*1)

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0211000

a)

Kartulid

0,01  (*1)

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

0,01  (*1) (+)

0213020

Porgand

0,03 (+)

0213030

Juurseller

0,03 (+)

0213040

Mädarõigas

0,03 (+)

0213050

Maapirn

0,01  (*1)

0213060

Pastinaak

0,03 (+)

0213070

Juurpetersell

0,03 (+)

0213080

Redis

0,03 (+)

0213090

Aed-piimjuur

0,03 (+)

0213100

Kaalikas

0,03 (+)

0213110

Naeris

0,03 (+)

0213990

Muud

0,01  (*1)

0220000

Sibulköögivili

 

0220010

Küüslauk

0,01  (*1) (+)

0220020

Sibul

0,01  (*1) (+)

0220030

Pesasibul

0,01  (*1) (+)

0220040

Roheline sibul ja talisibul

2 (+)

0220990

Muud

0,01  (*1)

0230000

Viliköögivili

0,01  (*1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

(+)

0231020

Harilik paprika

 

0231030

Baklažaan

(+)

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurk

 

0232020

Kornišon

 

0232030

Kabatšokk

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melon

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

(+)

0233030

Arbuus

(+)

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

0,02

0241010

Spargelkapsas

(+)

0241020

Lillkapsas

(+)

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

0,1 (+)

0242020

Peakapsas

0,01  (*1) (+)

0242990

Muud

0,01  (*1)

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01  (*1)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01  (*1)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*1)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

(+)

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

0,02 (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0270010

Spargel

(+)

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Harilik artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

(+)

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muud

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

Õliseemned

0,01  (*1)

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muud

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

3 (+)

0402020

Õlipalmi tuumad

0,01  (*1)

0402030

Õlipalmi viljad

0,01  (*1)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

0,01  (*1)

0402990

Muud

0,01  (*1)

0500000

TERAVILI

 

0500010

Oder

0,02  (*1) (+)

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*1)

0500030

Mais

0,01  (*1)

0500040

Harilik hirss

0,01  (*1)

0500050

Kaer

0,02  (*1) (+)

0500060

Riis

0,01  (*1)

0500070

Rukis

0,02 (+)

0500080

Harilik sorgo

0,01  (*1)

0500090

Nisu

0,05 (+)

0500990

Muud

0,01  (*1)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0610000

Teed

0,05 (*1)

0620000

Kohvioad

0,05 (*1)

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

 

0631010

Kummel

0,05  (*1)

0631020

Hapu hibisk

0,05  (*1)

0631030

Roos

0,1 (+)

0631040

Jasmiin

0,05  (*1)

0631050

Pärn

0,05  (*1)

0631990

Muud

0,05  (*1)

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

0,05  (*1)

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

0,05  (*1)

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

0,05 (*1)

0640000

Kakaooad

0,05 (*1)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05 (*1)

0700000

HUMAL

0,05 (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

5

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,5

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,1

0840020

Harilik ingver

0,1

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,1

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,1

0850000

Pungad

0,05 (*1)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,05 (*1)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

0900010

Suhkrupeedi juured

0,01  (*1) (+)

0900020

Harilik suhkruroog

0,01  (*1)

0900030

Juursigur

0,03 (+)

0900990

Muud

0,01  (*1)

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

 

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

 

1012020

Rasvkude

 

1012030

Maks

 

1012040

Neerud

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

 

1013020

Rasvkude

 

1013030

Maks

 

1013040

Neerud

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

 

1014020

Rasvkude

 

1014030

Maks

 

1014040

Neerud

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

 

1015020

Rasvkude

 

1015030

Maks

 

1015040

Neerud

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1015990

Muud

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

 

1017020

Rasvkude

 

1017030

Maks

 

1017040

Neerud

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1017990

Muud

 

1020000

Piim

 

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

 

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

 

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

 

1060000

Selgrootud maismaaloomad

 

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

 

2)

II lisasse lisatakse järgmine ometoaati käsitlev veerg:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Ometoaat

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0110000

Tsitrusviljad

0,01  (*2)

0110010

Greibid

(+)

0110020

Apelsinid

(+)

0110030

Sidrunid

(+)

0110040

Laimid

(+)

0110050

Mandariinid

(+)

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

0,01  (*2)

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

0,01  (*2)

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod/jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

0,01  (*2)

0140020

Maguskirsid

0,2 (+)

0140030

Virsikud

0,01  (*2)

0140040

Ploomid

0,01  (*2)

0140990

Muud

0,01  (*2)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01  (*2)

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

0,01  (*2)

0161020

Viigimarjad

0,01  (*2)

0161030

Lauaoliivid

1,5 (+)

0161040

Kinkanid

0,01  (*2)

0161050

Tähtviljad

0,01  (*2)

0161060

Hurmaad

0,01  (*2)

0161070

Jambolanid

0,01  (*2)

0161990

Muud

0,01  (*2)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01  (*2)

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01  (*2)

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0211000

a)

Kartulid

0,01  (*2)

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,01  (*2)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

0212020

Bataat

 

0212030

Jamss

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

0,01  (*2) (+)

0213020

Porgand

0,02 (+)

0213030

Juurseller

0,02 (+)

0213040

Mädarõigas

0,02 (+)

0213050

Maapirn

0,01  (*2)

0213060

Pastinaak

0,02 (+)

0213070

Juurpetersell

0,02 (+)

0213080

Redis

0,02 (+)

0213090

Aed-piimjuur

0,02 (+)

0213100

Kaalikas

0,02 (+)

0213110

Naeris

0,02 (+)

0213990

Muud

0,01  (*2)

0220000

Sibulköögivili

 

0220010

Küüslauk

0,01  (*2) (+)

0220020

Sibul

0,01  (*2) (+)

0220030

Pesasibul

0,01  (*2) (+)

0220040

Roheline sibul ja talisibul

0,2 (+)

0220990

Muud

0,01  (*2)

0230000

Viliköögivili

0,01  (*2)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat

(+)

0231020

Harilik paprika

 

0231030

Baklažaan

(+)

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurk

 

0232020

Kornišon

 

0232030

Kabatšokk

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melon

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

(+)

0233030

Arbuus

(+)

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*2)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas

(+)

0241020

Lillkapsas

(+)

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

(+)

0242020

Peakapsas

(+)

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  (*2)

0251010

Põldkännak

 

0251020

Aedsalat

(+)

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Harilik portulak

 

0252030

Lehtpeet

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  (*2)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  (*2)

0255000

e)

Salatsigur

0,01  (*2)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

0,02  (*2)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller

 

0256040

Petersell

 

0256050

Aedsalvei

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Aed-liivatee

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

 

0256090

Loorberilehed

 

0256100

Estragon

 

0256990

Muud

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*2)

0260010

Oad (kaunadega)

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*2)

0270010

Spargel

(+)

0270020

Kardi

 

0270030

Varsseller

 

0270040

Salat-apteegitill

 

0270050

Harilik artišokk

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*2)

0280010

Kultuurseened

 

0280020

Metsaseened

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*2)

0300000

KAUNVILI

0,01  (*2)

0300010

Oad

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned

(+)

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0300990

Muud

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0401000

Õliseemned

0,01  (*2)

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Unimagunaseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

 

0401060

Rapsiseemned

 

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0401130

Põldtudra seemned

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

0401990

Muud

 

0402000

Õlivili

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

1,5 (+)

0402020

Õlipalmi tuumad

0,01  (*2)

0402030

Õlipalmi viljad

0,01  (*2)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

0,01  (*2)

0402990

Muud

0,01  (*2)

0500000

TERAVILI

 

0500010

Oder

0,02  (*2) (+)

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  (*2)

0500030

Mais

0,01  (*2)

0500040

Harilik hirss

0,01  (*2)

0500050

Kaer

0,02  (*2) (+)

0500060

Riis

0,01  (*2)

0500070

Rukis

0,01  (*2) (+)

0500080

Harilik sorgo

0,01  (*2)

0500090

Nisu

0,01  (*2) (+)

0500990

Muud

0,01  (*2)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05  (*2)

0610000

Teed

 

0620000

Kohvioad

 

0630000

Taimeteed

 

0631000

a)

Õitest

 

0631010

Kummel

 

0631020

Hapu hibisk

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmiin

 

0631050

Pärn

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

 

0632010

Maasikas

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

0632030

Matepuu

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juurtest

 

0633010

Palderjan

 

0633020

Ženženn

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

0640000

Kakaooad

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

0700000

HUMAL

0,05  (*2)

0800000

MAITSEAINED

 

0810000

Seemned

0,05  (*2)

0810010

Aniis

 

0810020

Pärsia köömen

 

0810030

Seller

 

0810040

Koriander

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

0810060

Aedtill

 

0810070

Harilik apteegitill

 

0810080

Põld-lambalääts

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

Viljad

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Jaapani pipar

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

0820070

Vanill

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Muud

 

0830000

Puukoor

0,05  (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Muud

 

0840000

Juured ja risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (*2)

0840020

Harilik ingver

0,05  (*2)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  (*2)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,05  (*2)

0850000

Pungad

0,05  (*2)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

Seemnerüü

0,05  (*2)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

0900010

Suhkrupeedi juured

0,01  (*2) (+)

0900020

Harilik suhkruroog

0,01  (*2)

0900030

Juursigur

0,02 (+)

0900990

Muud

0,01  (*2)

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

Koed

 

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude

 

1011020

Rasvkude

 

1011030

Maks

 

1011040

Neerud

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Lihaskude

 

1012020

Rasvkude

 

1012030

Maks

 

1012040

Neerud

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Lihaskude

 

1013020

Rasvkude

 

1013030

Maks

 

1013040

Neerud

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Lihaskude

 

1014020

Rasvkude

 

1014030

Maks

 

1014040

Neerud

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobuslased

 

1015010

Lihaskude

 

1015020

Rasvkude

 

1015030

Maks

 

1015040

Neerud

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1015990

Muud

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

1016010

Lihaskude

 

1016020

Rasvkude

 

1016030

Maks

 

1016040

Neerud

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

1017010

Lihaskude

 

1017020

Rasvkude

 

1017030

Maks

 

1017040

Neerud

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

1017990

Muud

 

1020000

Piim

 

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

Linnumunad

 

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

 

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

 

1060000

Selgrootud maismaaloomad

 

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

 

3)

III lisa B osast jäetakse välja dimetoaati käsitlev veerg.


(*1)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(**)

Pestitsiidi ja koodi kombinatsioon, mille puhul kohaldatakse III lisa B osas kehtestatud jääkide piirnormi.

Dimetoaat

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0110010

Greibid

0110020

Apelsinid

0110030

Sidrunid

0110040

Laimid

0110050

Mandariinid

0140020

Maguskirsid

0161030

Lauaoliivid

0213010

Söögipeet

0213020

Porgand

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0213030

Juurseller

0213040

Mädarõigas

0213060

Pastinaak

0213070

Juurpetersell

0213080

Redis

0213090

Aed-piimjuur

0213100

Kaalikas

0213110

Naeris

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220010

Küüslauk

0220020

Sibul

0220030

Pesasibul

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220040

Roheline sibul ja talisibul

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0231010

Tomat

0231030

Baklažaan

0233020

Suureviljaline kõrvits

0233030

Arbuus

0241010

Spargelkapsas

0241020

Lillkapsas

0242010

Rooskapsas

0242020

Peakapsas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0251020

Aedsalat

0270010

Spargel

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0300030

Herned

0402010

Oliivid õli tootmiseks

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500010

Oder

0500050

Kaer

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500070

Rukis

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0500090

Nisu

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et seireandmed ei ole täies ulatuses kättesaadavad. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0631030

Roos

(+)

Maitseainete rühmas kohaldatakse mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0840040) suhtes sama jääkide piirnormi, mida kohaldatakse köögivilja kategooria juur- ja mugulköögivilja rühmas mädarõika (Armoracia rusticana) (kood 0213040) puhul, võttes määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 20 lõike 1 kohaselt arvesse töötlemisest (kuivatamine) tulenevaid muutusi jääkide sisalduses.

0840040

Mädarõigas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0900010

Suhkrupeedi juured

0900030

Juursigur“

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

Dimetoaat

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0110010

Greibid

0110020

Apelsinid

0110030

Sidrunid

0110040

Laimid

0110050

Mandariinid

0140020

Maguskirsid

0161030

Lauaoliivid

0213010

Söögipeet

0213020

Porgand

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0213030

Juurseller

0213040

Mädarõigas

0213060

Pastinaak

0213070

Juurpetersell

0213080

Redis

0213090

Aed-piimjuur

0213100

Kaalikas

0213110

Naeris

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220010

Küüslauk

0220020

Sibul

0220030

Pesasibul

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0220040

Roheline sibul ja talisibul

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0231010

Tomat

0231030

Baklažaan

0233020

Suureviljaline kõrvits

0233030

Arbuus

0241010

Spargelkapsas

0241020

Lillkapsas

0242010

Rooskapsas

0242020

Peakapsas

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave taime metaboliitide toksikoloogiliste andmete ja jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Komisjon võtab jääkide piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see esitatakse hiljemalt 27. juuniks 2019, või nimetatud kuupäevaks selle teabe esitamata jätmise korral selle puudumist.

0251020

Aedsalat