ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 153

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
16. juuni 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1005, 15. juuni 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses finantsinstrumentidega kauplemise peatamist ja lõpetamist käsitlevate teadete ja nende avaldamise vormi ja ajastusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1006, 15. juuni 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1206/2012 seoses nuumlindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina kasutatava Aspergillus oryzae (DSM 10287) abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistise tootmistüve muutmisega (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1007, 15. juuni 2017, milles käsitletakse loa andmist teatava letsitiinivalmistise kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1008, 15. juuni 2017, milles käsitletakse loa andmist Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (loa hoidja: JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2017/1009, 13. märts 2017, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse filterklaasides ja peegeldusstandardina kasutatavates klaasides leiduvat kaadmiumi ja pliid ( 1 )

21

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2017/1010, 13. märts 2017, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse külmutusagensit sisaldavate kompressorite laagriliudades ja -puksides kasutatavat pliid ( 1 )

23

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2017/1011, 15. märts 2017, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse optikaseadmetes kasutatavates läätsedes leiduvat pliid ( 1 )

25

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1012, 13. juuni 2017, millega pikendatakse Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhi volitusi (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1013, 30. märts 2017, millega koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 17 osutatud aruande standardvorm (teatavaks tehtud numbri C(2017) 1927 all)  ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1014, 15. juuni 2017, laste ohutuse tagamiseks välgumihklitele esitatavaid nõudeid käsitleva Euroopa standardi EN 13869:2016 ja imikukandekotte käsitleva Euroopa standardi EN 13209-2:2015 viidete avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1015, 15. juuni 2017, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta liikmesriikides 2014. aastal

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(*1)   Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1005,

15. juuni 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses finantsinstrumentidega kauplemise peatamist ja lõpetamist käsitlevate teadete ja nende avaldamise vormi ja ajastusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 3 ja artikli 52 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2014/65/EL kehtestatakse süsteem, mille abil õigeaegselt ja tõhusalt avaldada ja edastada teateid kauplemise peatamise, peatamise lõpetamise ja kauplemise lõpetamise kohta.

(2)

Eespool nimetatud teabe avaldamine kauplemiskoha korraldajate ja pädevate asutuste veebisaitidel tagab lihtsa juurdepääsu olulisi lisakulusid tekitamata. Seetõttu peaks veebilehel avaldamine olema teabe avaldamise ja samaaegse levitamise peamine vahend liidus. Tagamaks teabe kättesaadavaks tegemist üheaegselt kõigile, peaks selle avaldamine muude vahendite abil olema võimalik ainult samaaegselt veebisaidil avaldamisega või pärast seda.

(3)

Direktiivis 2014/65/EL sätestatud teabevahetuse ja koostöö toimimiseks vajaliku kiire ja täpse suhtluse tagamiseks tuleb teadete sisu ja avaldamise kohta kehtestada ühtsed vormid ja ajastus, mis võimaldab kogu asjakohase teabe edastada ja avaldada lihtsalt ja tõhusalt. Nende vormide ja ajastuse kasutamine ei tohiks piirata teiste vormide ja ajastuse kasutamist erakorralistes ja ettenägematutes tingimustes, mil käesoleva määrusega kehtestatud vormid ja ajastus ei oleks asjakohased, näiteks kui on tegemist terve turu sulgemisest tuleneva suure hulga kiireloomuliste teadetega.

(4)

Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja direktiivi 2014/65/EL sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast.

(5)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).

(6)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmiste teadete ja avaldamiste vorm ja ajastus:

a)

reguleeritud turu korraldaja või investeerimisühingu või mitmepoolse või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldaja teade oma otsusest finantsinstrumendi ning vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine peatada või lõpetada või peatamine lõpetada;

b)

punktis a viidatud otsuste edastamine asjaomasele pädevale asutusele;

c)

pädeva asutuse teade otsusest peatada või lõpetada finantsinstrumendi ja vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine või peatamine lõpetada;

d)

pädeva asutuse teade Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele otsusest peatada või lõpetada finantsinstrumendi ja vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine või peatamine lõpetada;

e)

teavitatud pädeva asutuse teade Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele oma otsusest punktis d viidatud otsuse täitmise kohta.

Artikkel 2

Mõiste „kauplemiskoha korraldaja“ määratlus

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „kauplemiskoha korraldaja“

a)

reguleeritud turu, mitmepoolse kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldaja;

b)

mitmepoolset kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldav investeerimisühing.

Artikkel 3

Kauplemiskoha korraldajate poolt avaldatavate ja edastatavate teadete vorm

1.   Kauplemiskoha korraldajad avaldavad artikli 1 punktis a viidatud otsused oma veebisaidil lisa tabelis 2 esitatud vormis.

2.   Kauplemiskoha korraldajad edastavad artikli 1 punktis a viidatud otsused asjaomasele pädevale asutusele selle poolt heaks kiidetud standardses masinloetavas vormis, kasutades lisa tabelis 2 osutatud vormi.

Artikkel 4

Kauplemiskoha korraldajate poolt avaldatavate ja edastatavate teadete ajastus

1.   Kauplemiskoha korraldajad avaldavad artikli 1 punktis a viidatud otsused viivitamata.

2.   Kauplemiskoha korraldajad ei avalda artikli 1 punktis a viidatud otsuseid muude vahendite kaudu enne nende avaldamist vastavalt artikli 3 punktile 1.

3.   Kauplemiskoha korraldajad edastavad artikli 1 punktis a viidatud otsuse asjaomasele pädevale asutusele samaaegselt selle avaldamisega või vahetult pärast seda.

Artikkel 5

Pädevate asutuste poolt avaldatavate ja edastatavate teadete vorm

1.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktis c viidatud otsused oma veebisaidil lisa tabelis 3 esitatud vormis.

2.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktides d ja e viidatud otsused standardses masinloetavas vormis, kasutades vastavalt lisa tabelites 3 ja 4 esitatud vorme.

Artikkel 6

Pädevate asutuste poolt avaldatavate ja edastatavate teadete ajastus

1.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktis c viidatud otsused viivitamata.

2.   Pädevad asutused edastavad artikli 1 punktis d viidatud otsuse asjaomasele pädevale asutusele samaaegselt selle avaldamisega või vahetult pärast seda.

3.   Teavitatud pädev asutus edastab artikli 1 punktis e viidatud otsuse ilma asjatu viivituseta pärast artikli 1 punktis d viidatud teate saamist.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Tabel 1

Kõigis tabelites kasutatavad sümbolid

SÜMBOL

ANDMELIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti väli.

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg järgnevas vormingus:

AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.Z.

„AAAA“ tähistab aastat;

„KK“ tähistab kuud;

„PP“ tähistab päeva;

„T“ tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T“

„tt“ tähistab tunde;

„mm“ tähistab minuteid;

„ss“ tähistab sekundeid;

Z tähistab UTC (koordineeritud maailmaeg) kellaaega.

Kuupäev ja kellaaeg esitatakse koordineeritud maailmaajas

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN-kood standardi ISO 6166 järgi

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood standardi ISO 10383 järgi


Tabel 2

Kauplemiskoha korraldaja poolt pädevale asutusele oma finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamist või lõpetamist ning finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamise lõpetamist käsitleva otsuse avaldamise ja edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida toimingu liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Meetme põhjendused

Andmeväljale tuleb märkida meetme põhjendused.

{ALPHANUM-350}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtivuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2017/569 (1).

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


Tabel 3

Pädevate asutuste poolt finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamist või lõpetamist ja finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamise lõpetamist käsitleva otsuse avaldamise ja edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida teadet avaldava/edastava pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida teadet avaldava/edastava pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Meede algatatud kauplemiskoha korraldaja poolt

Andmeväljale tuleb märkida:

„jah“, kui meetme on algatanud kauplemiskoha korraldaja; või

„ei“, kui meedet ei ole algatanud mitte kauplemiskoha korraldaja, vaid pädev asutus.

„Jah“– algatatud kauplemiskoha poolt

„Ei“– ei ole algatatud kauplemiskoha poolt

Teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida meetme liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Meetme põhjendused

Andmeväljale tuleb märkida meetme põhjendused.

{ALPHANUM-350}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtivuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2017/569.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


Tabel 4

Pädevate asutuste poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele oma peatamist, lõpetamist või peatamise lõpetamist käsitlevate otsuste edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida algsest meetmest teatanud pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida algsest meetmest teatanud pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Käimasoleva meetme algatanud pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida algset meedet kohaldava või mittekohaldava pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Käimasoleva meetme algatanud pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida algset meedet kohaldava või mittekohaldava pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Algse meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida algse meetme liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Järgitav otsus, kui see on asjakohane

Andmeväljale tuleb vajadusel märkida:

„jah“, kui meedet kohaldatakse; või

„ei“, kui meedet ei kohaldata.

„Jah“– meedet kohaldatakse

„Ei“– meedet ei kohaldata

Vajadusel kauplemise lõpetamise, peatamise või peatamise lõpetamise mittekohaldamise otsuse põhjused

Andmeväljale tuleb vajadusel märkida kauplemise lõpetamise, peatamise või peatamise lõpetamise mittekohaldamise otsuse põhjused.

{ALPHANUM-350}

Teatamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida käimasolevast meetmest teatamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida käimasoleva meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida käimasoleva meetme lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega käimasolev meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2017/569.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


(1)  Komisjoni 24. mai 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/569, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega finantsinstrumentidega kauplemise peatamise ja lõpetamise kohta (ELT L 87, 31.3.2017, lk 122).


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1006,

15. juuni 2017,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1206/2012 seoses nuumlindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina kasutatava Aspergillus oryzae (DSM 10287) abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistise tootmistüve muutmisega (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ kuuluvat Aspergillus oryzae (DSM 10287) abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistist on komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1206/2012 (2) lubatud kasutada kümne aasta jooksul nuumlindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina.

(2)

Kõnealuse loa hoidja on määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõike 3 alusel esitanud taotluse muuta kõnealuse valmistise loa tingimusi nii, et tootmistüve Aspergillus oryzae (DSM 10287) asemel oleks võimalik kasutada tootmistüve Aspergillus oryzae (DSM 26372). Taotlusele olid lisatud asjakohased täiendavad andmed. Komisjon edastas taotluse Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“).

(3)

Toiduohutusamet jõudis oma 14. juuli 2016. aasta arvamuses (3) järeldusele, et Aspergillus oryzae (DSM 26372) abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistis ei avalda kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet leidis ka, et kõnealuse söödalisandi kasutamine zootehnilise lisandina võib anda häid tulemusi nuumlindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade puhul. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Samuti kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 1206/2012 vastavalt muuta.

(6)

Kuna ohutusnõuded ei eelda loa tingimuste muudatuste viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 1206/2012 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Lisas nimetatud valmistist ja seda valmistist sisaldavat sööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. jaanuari 2018 kooskõlas enne 6. juulit 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 347, 15.12.2012, lk 12.

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8): 4564.


LISA

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid 12 % niiskusesisaldusega täissööda kg kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd.

Endo-1,4-β-ksülanaas

EC 3.2.1.8

Söödalisandi koostis

Aspergillus oryzae (DSM 26372) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega:

 

tahkel kujul: 1 000 FXU (1)/g

 

vedelal kujul: 650 FXU/ml

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus oryzae'st (DSM 26372) valmistatud endo-1,4-β-ksülanaas

Analüüsimeetod  (2)

Aspergillus oryzae'st (DSM 26372) valmistatud endo-1,4-β-ksülanaasi sisalduse määramiseks söödalisandis:

kolorimeetriline meetod, millega mõõdetakse värvunud ühendit, mis on saadud dinitrosalitsüülhappe (DNSA) ning ksülanaasi toimel arabinoksülaanile vabanenud ksülosüüli fragmentide abil.

Aspergillus oryzae'st (DSM 26372) valmistatud endo-1,4-β-ksülanaasi sisalduse määramiseks söödalisandis:

kolorimeetriline meetod, millega mõõdetakse vesilahustuva värvaine vabanemist ksülanaasi toimel värviga märgistatud kaera/speltanisu aso-ksülaanist.

Nuumlinnud

100FXU

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Soovituslik maksimumkogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

nuumlinnud: 200 FXU;

(võõrutatud) põrsad: 400 FXU;

nuumsead: 400 FXU;

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, milleks on respiraator ja nahakaitsevahendid.

4.

Kuni 35 kg kaaluvate (võõrutatud) põrsaste puhul

4. jaanuar 2023

Võõrutatud põrsad

200FXU

Nuumsead

200FXU


(1)  1 FXU on ensüümi kogus, mis pH väärtusel 6,0 ja temperatuuril 50 °C eraldab nisu aso-arabinoksülaanist 7,8 mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosiekvivalente) minutis.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1007,

15. juuni 2017,

milles käsitletakse loa andmist teatava letsitiinivalmistise kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Nimetatud määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba letsitiinide kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see söödalisand olemasoleva tootena seejärel söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 on esitatud taotlus teatava letsitiinivalmistise uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „emulgaatorid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 13. juuli 2016. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda kõnealune letsitiinivalmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis amet järeldusele, et kõnealust valmistist peetakse söödas emulgaatorina kasutamisel tõhusaks. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Letsitiinide hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust loa tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud söödalisandit, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „emulgaatorid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1.   Lisas kirjeldatud söödalisandit ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. jaanuari 2018 kooskõlas enne 6. juuli 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas kirjeldatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. juulit 2018 kooskõlas enne 6. juulit 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lisas kirjeldatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. juulit 2019 kooskõlas enne 6. juulit 2017 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4560.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Letsitiinisisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: emulgaatorid

1c322

Letsitiinid

Söödalisandi koostis

Letsitiinivalmistis, milles järgmiste ainete sisaldus on järgmine:

fosfolipiidid: ≥ 18 %,

lüsofosfolipiidid: ≥ 11 %,

muud fosfolipiidid: ≤ 6 %.

Niiskusesisaldus: ≤ 1 %

Toimeaine kirjeldus

Sojaoast eraldatud letsitiinid (CASi nr: 8002-43–5)

Analüüsimeetod  (1)

Söödalisandi iseloomustamine:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012 (2) ja vastavad katsemeetodid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisaainete eksperdikomisjoni (JECFA) monograafias „Letsitiin“ (3)  (4)

Kõik loomaliigid

Kasutamine täissöödas: 100–1 500  mg söödalisandit täissööda kilogrammi kohta

6. juuli 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(3)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafia nr 4 „Lecithin“ („Letsitiin“) (2007): http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/.

(4)  FAO JEFCA väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ 4. köide „Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonides osutatud ja nende puhul kasutatavad analüüsi- ja katsemeetodid ning laboratoorsed lahused“): http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1008,

15. juuni 2017,

milles käsitletakse loa andmist Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (loa hoidja: JHJ Ltd)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud loataotlus Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistise kasutamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Kõnealuses loataotluses käsitletakse Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistise kasutamist broilerkanade söödalisandina ja selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 12. juuli 2016. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning võib parandada broilerkanade zootehnilisi näitajaid. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistise hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4555.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniat moodustavate ühikute (CFU) arv 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Söödalisandi koostis

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p valmistis, milles piimhappebakterite üldsisaldus on vähemalt 1,2 × 109 CFU/g ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p sisaldus vähemalt 1 × 107 CFU/g

ning milles järgmiste organismide miinimumsisaldus on järgmine:

 

Lactococcus lactis PCM B/00039: ≥ 5 × 108 CFU/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p: ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080: ≥ 1 × 108 CFU/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081: ≥ 3 × 108 CFU/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p: ≥ 1 × 107 CFU/g

Toimeaine kirjeldus

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Lactococcus lactis PCM B/00039 ja Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p loendamine söödalisandis ja söödas:

süviskülvimeetod de Mani, Rogosa ja Sharpe'i (MRS) agariga (ISO 15214)

Perekonna Lactobacillus esindajate loendamine söödalisandis ja söödas:

süviskülvimeetod MRS-agariga (EN 15787)

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p loendamine söödalisandis ja söödas:

süviskülvimeetod klooramfenikooli, glükoosi ja pärmiekstrakti sisaldava (CGYE) agariga (EN 15789)

Perekonna Lactobacillus esindajate, Lactococcus lactis PCM B/00039 ja Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p määramine:

impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p määramine:

polümeraasi ahelreaktsioon (PCR)

Broilerkanad

5 × 108 (piimhappebakterid)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel.

2.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab mõnda järgmistest lubatud koktsidiostaatikumidest: narasiin/nikarbasiin, naatriumsalinomütsiin, diklasuriil, dekokinaat ja ammooniummaduramütsiin.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit ja nahakaitsevahendeid.

6. juuli 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DIREKTIIVID

16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/21


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2017/1009,

13. märts 2017,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse filterklaasides ja peegeldusstandardina kasutatavates klaasides leiduvat kaadmiumi ja pliid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid ja kaadmiumi turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Kaadmiumi ja/või pliid sisaldavat filterklaasi kasutatakse paljudel optilistel kasutusaladel mitmesugustes elektri- ja elektroonikaseadmetes. Nii kaadmiumi kui ka pliid kasutatakse nende ainulaadsete optiliste omaduste tõttu, mis võimaldab vaatenurgast olenemata nt täpselt eraldada teatavat ala nähtavas spektriosas.

(3)

Kuigi on olemas ka teistsuguseid lahendusi, ei võimalda need saavutada täpse lainepikkusega filtreerimist. Neil vähestel juhtudel, kui alternatiivsed lahendused tagavad ülesande piisaval tasemel täitmise, ei ole need piisavalt töökindlad, sest kasutatavad materjalid on liiga tundlikud keskkonnatingimuste suhtes.

(4)

Seega ei ole mitme kasutusotstarbe jaoks endiselt muid sobivaid lahendusi ja et uute lahenduste leidmine on keerukas ja aeganõudev, on viis aastat põhjendatud kestus kategooriate 1–7 ja 10 korral.

(5)

Teatavad kaadmiumi ja/või pliid sisaldavad optilised filterklaasid tuleks seetõttu erandina vabastada keelust 21. juulini 2021 kategooriate 1–7 ja 10 puhul. Pidades silmas selliste elektri- ja elektroonikaseadmete innovatsioonitsüklit, ei ole kõnealuse erandi kestusel tõenäoliselt innovatsioonile kahjulikku mõju.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 6. juuliks 2018 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 6. juulist 2018.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 13(b) asendatakse järgmisega:

„13(b)

Kaadmium ja plii filterklaasides ja peegeldusstandardina kasutatavates klaasides

Kohaldatakse kategooriate 8, 9 ja 11 suhtes; aegub:

kategooria 8 meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ja kategooria 11 puhul 21. juulil 2024;

kategooriate 8 ja 9 muude alamkategooriate puhul 21. juulil 2021;

13(b)-(I)

Plii metalliioonide toimel värvunud optilise filterklaasi liikides

Kohaldatakse kategooriate 1–7 ja 10 suhtes; kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2021 kategooriate 1–7 ja 10 puhul“

13(b)-(II)

Kaadmium kalkogeniidlisandiga optilises filterklaasis; välja arvatud taotlused, mis kuuluvad käesoleva lisa punkti 39 alla

13(b)-(III)

Kaadmium ja plii peegeldusstandardina kasutatavas klaasis


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/23


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2017/1010,

13. märts 2017,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse külmutusagensit sisaldavate kompressorite laagriliudades ja -puksides kasutatavat pliid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Pliid kasutatakse hermeetiliste kompressorite laagrites, et ära hoida külmutusagensi pihkumist. Plii vähendab laagris hõõrdumist ja toimib tahke määrdena ebapiisava määrimise korral.

(3)

Kuigi on olemas pliita laagreid, ei saa nendega asendada laagreid külmutusagensit sisaldavates kompressorites, mille esitatud sisendvõimsus on kuni 9 kW.

(4)

Seetõttu tuleks lubada erandina kuni 21. juulini 2019 pliid kasutada selliste spiraalkompressorite laagriliudades ja -puksides, mille esitatud sisendvõimsus on kuni 9 kW ja mida kasutatakse soojendamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja jahutamiseks. Pidades silmas soojendamise, ventileerimise, õhu konditsioneerimise ja jahutamise seadmete innovatsioonitsüklit, ei ole kõnealuse erandi kestusel tõenäoliselt innovatsioonile kahjulikku mõju.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 6. juuliks 2018 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 6. juulist 2018.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65 III lisa punkt 9b asendatakse järgmisega:

„9b

Plii laagriliudades ja -puksides külmutusagensit sisaldavates kompressorites, mida kasutatakse soojendamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja külmutamiseks

Kohaldatakse kategooriate 8, 9 ja 11 suhtes; kehtivusaeg lõpeb:

kategooria 8 meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024;

kategooriate 8 ja 9 muude alamkategooriate puhul 21. juulil 2021.

9b-(I)

Plii selliste spiraalkompressorite laagriliudades ja -puksides, mille esitatud sisendvõimsus on kuni 9 kW ja mida kasutatakse soojendamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja jahutamiseks

Kohaldatakse kategooria 1 suhtes; kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2019.“


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/25


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2017/1011,

15. märts 2017,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse optikaseadmetes kasutatavates läätsedes leiduvat pliid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Pliid sisaldavat klaasi kasutatakse selle harukordsete omaduste ja näitajate kogumi tõttu, mis hõlmab läbipaistvust, valguse hajumist, soojusjuhtivust, kaksikmurdumist ja teisi näitajaid.

(3)

Teistsuguse tehnilise lahendusega pliid mittesisaldavad optilised läätsed on olemas pliid mittesisaldavast klaasist, plastist ja muude seadiste kujul. Sellistel asendajatel aga puuduvad mõned omadused ja selline näitajate kogum, nagu see on pliid sisaldavatel läätsedel.

(4)

Sellistel kasutusaladel, kus asendajaid on lihtne leida, on asendajad juba kasutusele võetud. Ülejäänud kasutusalade jaoks teisi lahendusi ei ole. Seega ei ole asendamine kõikidel kasutusaladel üldiselt võimalik. Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis tuleks seetõttu erandina vabastada keelust 21. juulini 2021 kategooriate 1–7 ja 10 puhul. Pidades silmas selliste optiliste kasutusalade innovatsioonitsüklit, ei ole kõnealuse erandi kestusel tõenäoliselt innovatsioonile kahjulikku mõju.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 6. juuliks 2018 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 6. juulist 2018.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 13a asendatakse järgmisega:

„13a

Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis

Kohaldatakse kõikide kategooriate suhtes; kehtivusaeg lõpeb:

kategooria 8 meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024;

muude kategooriate ja alamkategooriate puhul 21. juulil 2021“


OTSUSED

16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/27


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2017/1012,

13. juuni 2017,

millega pikendatakse Kosovos (*1) läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhi volitusi (EULEX KOSOVO/1/2017)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2008. aasta ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos EULEX KOSOVO, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühismeetme 2008/124/ÜVJP artikli 12 lõikele 2 on poliitika- ja julgeolekukomitee kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga volitatud tegema asjakohaseid otsuseid Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas otsuse missiooni juhi ametisse nimetamise kohta.

(2)

Nõukogu võttis 14. juunil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/947, (2) millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP ja pikendatakse EULEX KOSOVO kehtivust 14. juunini 2018.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 20. juulil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1207, (3) millega nimetatakse Alexandra PAPADOPOULOU missiooni EULEX KOSOVO juhiks ajavahemikuks 1. septembrist 2016 kuni 14. juunini 2017.

(4)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 30. mail 2017 ettepaneku pikendada Alexandra PAPADOPOULOU volitusi missiooni EULEX KOSOVO juhina ajavahemikuks 15. juunist 2017 kuni 14. juunini 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Alexandra PAPADOPOULOU volitusi Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhina pikendatakse ajavahemikuks 15. juunist 2017 kuni 14. juunini 2018.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 13. juuni 2017

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

W. STEVENS


(*1)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(1)  ELT L 42, 16.2.2008, lk 92.

(2)  Nõukogu 14. juunil 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/947, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX Kosovo) (ELT L 157, 15.6.2016, lk 26).

(3)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 20. juulil 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1207, millega nimetatakse ametisse Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EULEX KOSOVO juht (EULEX KOSOVO/1/2016) (ELT L 198, 23.7.2016, lk 49).


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/28


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1013,

30. märts 2017,

millega koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 17 osutatud aruande standardvorm

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 1927 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määruse (EL) nr 165/2014 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) (2) artikli 42 lõike 1 alusel loodud maanteetranspordi komitee arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 17 lõikes 1 osutatud standardvormi tuleks kasutada vahendina, mille abil liikmesriigid edastavad komisjonile iga kahe aasta järel teabe, mida on vaja aruande koostamiseks kõnealuse määruse ja määruse (EL) nr 165/2014 rakendamise ja kõnealustes õigusaktides käsitletud valdkondade arengusuundade kohta.

(2)

Komisjoni otsusega 2009/810/EÜ (3) kehtestatud standardvorm tuleks kehtetuks tunnistada ning vastu tuleks võtta uus otsus, et võtta muu hulgas arvesse liidus toimunud muutusi, näiteks Horvaatia ühinemist ning sõidu- ja puhkeaegu käsitlevaid uusi eeskirju, mis on jõustunud pärast eespool nimetatud otsuse vastuvõtmist.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 561/2006 kehtestatud aruandlusnõuded ning kõnealuse määruse rakendamise miinimumtingimusi käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ (4) hõlmavad eelkõige teavet liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 13 lõike 1 alusel lubatud siseriiklike erandite ja sõidukite suhtes tehtud kontrollide täpsemate üksikasjade kohta.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/15/EÜ (5) täiendatakse määruse (EÜ) nr 561/2006 sätteid, mis käsitlevad sõiduaega, vaheaegu ja puhkeperioode.

(5)

Vastavalt direktiivi 2002/15/EÜ artikli 13 lõikele 1 peaksid liikmesriigid iga kahe aasta järel koostama aruande kõnealuse direktiivi rakendamise kohta. See kaheaastane ajavahemik langeb kokku määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 17 lõikes 1 sätestatud ajavahemikuga. Seepärast on halduslikel põhjustel ja kõnealust valdkonda käsitlevate liidu eeskirjade mõju tõhusa jälgimise huvides asjakohane sätestada sellise teabe lisamine standardvormi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 17 lõikes 1 osutatud standardvorm koostatakse käesoleva otsuse lisas esitatud näidise kohaselt.

Artikkel 2

1.   Otsus 2009/810/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. märts 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.

(2)  ELT L 60, 28.2.2014, lk 1.

(3)  Komisjoni 22. septembri 2008. aasta otsus 2009/810/EÜ, millega koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklis 17 osutatud aruande standardvorm (ELT L 289, 5.11.2009, lk 9).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15.märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11.märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35).


LISA

Aruande standardvorm määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise kohta liikmesriikides vastavalt määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 17 ja direktiivi 2002/15/EÜ artiklile 13

1.   LIIKMESRIIK

2.   VAATLUSPERIOOD

(Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikkel 17)

Alates (kuupäev):

Kuni (kuupäev):

3.   KONTROLLIDE MIINIMUMARVU ARVUTAMINE

(Direktiivi 2006/22/EÜ artikkel 2)

a)

Vaatlusperioodil töötatud päevade arv juhi kohta: …

b)

Määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite arv kokku: …

c)

Tööpäevade arv kokku [(a) * (b)]: …

d)

Kontrollide miinimumarv [3 % alates 2010. aasta jaanuarist]: …

4.   TEEÄÄRSED KONTROLLID

4.1.   Teeäärse kontrolliga hõlmatud juhtide arv registreerimisriigi ja peamise veo liigi järgi

Peamine veo liik

EL/EMP/Šveits

Kolmandad riigid

Kodanikud

Mittekodanikud

Reisijatevedu

 

 

 

Kaubavedu

 

 

 

Kokku

 

 

 

4.2.   Teeäärse kontrolli jaoks peatatud sõidukite arv tee liigi ja registreerimisriigi järgi

Tee liik

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Kiirtee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riigimaantee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrvaltee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee liik

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Muud

Kokku

Kiirtee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riigimaantee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrvaltee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.   Teeäärse kontrolli jaoks peatatud sõidukite arv sõidumeeriku liigi järgi

Sõidumeeriku liik

EL/EMP/Šveits

Kolmandad riigid

Kodanikud

Mittekodanikud

Analoogsõidumeerik

 

 

 

Digitaalne sõidumeerik

 

 

 

Arukas sõidumeerik (1)

 

 

 

Kokku

 

 

 

Kui riigi statistilised andmed seda võimaldavad, täitke palun allpool esitatud tabel, kasutades täpseid andmeid digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõidukite kohta.

a)

Digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõidukite arv

 

b)

Digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõidukite osakaal määruse kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite koguarvust

 

4.4.   Teeäärsete kontrollimistega hõlmatud tööpäevade arv peamise veo liigi ja registreerimisriigi järgi

Peamine veo liik

EL/EMP/Šveits

Kolmandad riigid

Kodanikud

Mittekodanikud

Reisijatevedu

 

 

 

Kaubavedu

 

 

 

Kokku

 

 

 

4.5.   Rikkumised – teeäärse kontrolli käigus avastatud rikkumiste arv ja liik

(R – määruse (EÜ) nr 561/2006 rikkumine, D – direktiivi 2006/22/EÜ rikkumine)

Artikkel

Rikkumise liik

Reisijatevedu

Kaubavedu

EL/EMP/Šveits

Kolmandad riigid

EL/EMP/Šveits

Kolmandad riigid

Kodanikud

Mittekodanikud

Kodanikud

Mittekodanikud

R 6

Sõiduaeg:

maksimaalne igapäevane sõiduaeg

maksimaalne iganädalane sõiduaeg

maksimaalne kahenädalane sõiduaeg

 

 

 

 

 

 

R 6

Muu töö ja/või kättesaadavuse kohta andmed puuduvad

 

 

 

 

 

 

R 7

Vaheajad sõidu ajal (vaheajata sõiduaeg rohkem kui 4,5 tundi või liiga lühike vaheaeg)

 

 

 

 

 

 

R 8

Puhkeaeg:

minimaalne ööpäevane

minimaalne iganädalane

 

 

 

 

 

 

R 10 & 26

Sõiduaja andmed:

andmed eelneva 28 päeva kohta

 

 

 

 

 

 

D IA lisa

Sõidumeerik:

ei ole töökorras

sõidumeeriku vale kasutus või manipuleerimine

 

 

 

 

 

 

5.   KONTROLLID ETTEVÕTJA VALDUSTES

5.1.   Ettevõtja valdustes kontrollitud juhtide ja tööpäevade arv

Veo liik

Kontrollitud juhtide arv

Kontrollitud tööpäevade arv

I.   Liigitus

Reisijatevedu

 

 

Kaubavedu

 

 

II.   Liigitus

Vedu rendi või tasu eest

 

 

Vedu omal kulul

 

 

5.2.   Rikkumised – ettevõtja valdustes avastatud rikkumiste arv ja liik

(R – määruse (EÜ) nr 561/2006 rikkumine, D – direktiivi 2006/22/EÜ rikkumine)

Artikkel

Rikkumise liik

Reisijatevedu

Kaubavedu

R 6

Sõiduaeg:

maksimaalne igapäevane sõiduaeg

maksimaalne iganädalane sõiduaeg

maksimaalne kahenädalane sõiduaeg

 

 

R 6

Muu töö ja/või kättesaadavuse kohta andmed puuduvad

 

 

R 7

Vaheajad sõidu ajal (vaheajata sõiduaeg rohkem kui 4,5 tundi või liiga lühike vaheaeg)

 

 

R 8

Puhkeaeg:

minimaalne ööpäevane

minimaalne iganädalane

 

 

R 10 & 26

Sõiduaja andmed:

andmete säilitamine 1 aasta jooksul

 

 

D IA lisa

Sõidumeerik:

ei ole töökorras

sõidumeeriku vale kasutus või manipuleerimine

 

 

5.3.   Ettevõtja valdustes kontrollitud ettevõtjate ja juhtide arv ettevõtja sõidukipargi suuruse järgi

Sõidukipargi suurus

Kontrollitud ettevõtjate arv

Kontrollitud juhtide arv

Avastatud rikkumiste arv

1

 

 

 

2–5

 

 

 

6–10

 

 

 

11–20

 

 

 

21–50

 

 

 

51–200

 

 

 

201–500

 

 

 

Üle 500

 

 

 

6.   RIIKIDE SUUTLIKKUS TAGADA NÕUETE TÄITMINE

a)

Teel ja ettevõtja valdustes toimuva kontrolliga seotud kontrolliametnike arv:

b)

Nende kontrolliametnike arv, keda on õpetatud analüüsima digitaalsete sõidumeerikute andmeid nii teel kui ka ettevõtja valdustes:

c)

Kontrolliametnikele antud selliste seadmete arv, millega nad saavad digitaalsetelt sõidumeerikutelt andmeid alla laadida, neid lugeda ja analüüsida teel või ettevõtja valdustes:

7.   RIIKLIKUD JA RAHVUSVAHELISED ALGATUSED

7.1.   Riiklikud algatused

a)

Õiguslikud (kaasa arvatud ajakohastatud andmed artikli 13 lõike 1 kohaste erandite kasutamise kohta)

b)

Haldusalased

c)

Muud

7.2.   Rahvusvahelised algatused

a)

Kooskõlastatud kontrollid: arv aastas, koostööd tegevad riigid

b)

Kogemuste, andmete, töötajate vahetamine: algatuste arv, inimesed, vahetuse objekt, koostööd tegevad riigid

8.   KARISTUSED

8.1.   Karistuste ulatus vaatlusaastal

8.2.   Muudatused

a)

Kõige hilisemate muudatuste kuupäev ja laad (vaatlusaasta alusel)

b)

Halduslikud või õiguslikud viited

9.   JÄRELDUSED JA MÄRKUSED, KAASA ARVATUD KÕNEALUSTE VALDKONDADE ARENGUSUUNAD

10.   ARUANNE TÖÖAJADIREKTIIVI 2002/15/EÜ RAKENDAMISE KOHTA

See osa peaks üldiselt sisaldama järgmist teavet:

kuidas aruanne on koostatud, milliste sidusrühmadega on konsulteeritud;

rakendamine (õiguslik olukord, kuidas ülevõtmine muutis eelmist õiguslikku olukorda seoses tööajaga, direktiivi kohaldamisel esinenud konkreetsed raskused, nende raskuste ületamiseks võetud meetmed, õigusaktide praktilise rakendamise hõlbustamiseks võetud täiendavad meetmed);

rakendamise järelevalve (asutused, kes vastutavad eeskirjadele vastavuse jälgimise eest, järelevalvega seotud meetodid, tekkinud probleemid ja kasutusele võetud lahendused);

juriidiline tõlgendamine (märkige, kas riigi tasandil on tehtud kohtuotsuseid direktiivi mõne olulise seiga tõlgendamise või kohaldamise kohta ning millised on olnud olulisemad juriidilised nüansid);

tulemuslikkuse hindamine (ülevõtmismeetmete tulemuslikkuse hindamisel kasutatud andmed, õigusaktide praktilise rakendamise positiivsed ja negatiivsed küljed);

väljavaated (valdkonna prioriteedid, pakkuge koos põhjendusega välja direktiivi võimalikke kohandusi või muudatusi, märkige ära kõik tehnilise arengu seisukohast vajalikud muudatused, pakkuge välja täiendavaid meetmeid ELi tasandil).

11.   ARUANDE KOOSTAMISE EEST VASTUTAV ISIK

Nimi: …

Ametikoht: …

Organisatsioon: …

Tegevuskoha aadress: …

Tel/faks: …

E-post: …

Kuupäev: …


(1)  Kohustuslik alates komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799 (ELT L 139, 26.5.2016, lk 1) IC lisa kohaldamise päevast


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/36


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1014,

15. juuni 2017,

laste ohutuse tagamiseks välgumihklitele esitatavaid nõudeid käsitleva Euroopa standardi EN 13869:2016 ja imikukandekotte käsitleva Euroopa standardi EN 13209-2:2015 viidete avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 1 kohaselt võivad tootjad turule lasta ainult ohutuid tooteid.

(2)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 2 teise lõigu kohaselt tuleb toode lugeda asjakohaste riiklike standarditega reguleeritavate ohtude ja ohukategooriate osas ohutuks, kui ta vastab vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, millega on üle võetud Euroopa standardid, mille viitenumbrid on komisjon avaldanud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4.

(3)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt töötavad Euroopa standardiorganisatsioonid Euroopa standardeid välja komisjoni antud volituste alusel.

(4)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaselt peab komisjon nende standardite viited avaldama.

(5)

23. aprillil 2008 võttis komisjon vastu otsuse 2008/357/EÜ (2) ja 7. juunil 2008 andis komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN) volituse M/427 seoses lastekindlatele tulemasinatele kehtestatud nõuetega.

(6)

Volituse M/427 alusel võttis Euroopa Standardikomitee vastu standardi EN 13869:2016 „Välgumihklid. Laste ohutust tagavad nõuded. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“. Standard EN 13869:2016 vastab volitusele M/427 ja direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

16. detsembril 1997 andis komisjon Euroopa Standardikomiteele ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) volituse M/264 lapsehooldustarvete ohutuse valdkonnas.

(8)

Volituse M/264 alusel võttis Euroopa Standardikomitee vastu standardi EN 13209-2:2015 „Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandekotid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid. 2. osa: pehmed kandekotid“. Standard EN 13209-2:2015 vastab volitusele M/264 ja direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatakse järgmiste standardite viited:

a)

EN 13869:2016 „Välgumihklid. Laste ohutust tagavad nõuded. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“;

b)

EN 13209-2:2015 „Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandekotid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid. 2. osa: pehmed kandekotid“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  Komisjoni 23. aprill 2008. aasta otsus 2008/357/EÜ laste ohutust tagavate konkreetsete nõuete kohta, millele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt peavad vastama Euroopa tulemasinate standardid (ELT L 120, 7.5.2008, lk 11).


16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/38


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1015,

15. juuni 2017,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta liikmesriikides 2014. aastal

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 406/2009/EÜ (2) on sätestatud igale liikmesriigile kasvuhoonegaaside heitkoguste aastased piirmäärad ajavahemikuks 2013–2020 ning mehhanism nendele piirmääradele vastavuse hindamiseks kord aastas. Liikmesriigile aastaks eraldatud heitkogused CO2-ekvivalenttonnides on esitatud komisjoni otsuses 2013/162/EL (3). Neid koguseid muudeti komisjoni rakendusotsusega 2013/634/EL (4).

(2)

Määruse (EL) nr 525/2013 artikliga 19 on ette nähtud kord liikmesriikide kasvuhoonegaaside inventuuriandmete ülevaatamiseks, et hinnata nende vastavust otsusele nr 406/2009/EÜ. Määruse (EL) nr 525/2013 artikli 19 lõikes 1 osutatud põhjalik ülevaatus tehti komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 749/2014 (5) III peatükis ja XVI lisas esitatud korra kohaselt 2014. aasta heiteandmete põhjal, mis esitati komisjonile 2016. aasta aprillis.

(3)

Liikmesriikidele 2014. aastaks otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heite üldkoguse määramisel peaks arvesse võtma tehnilisi parandusi ja põhjaliku ülevaatuse käigus arvutatud ajakohastatud prognoose, mis on esitatud rakendusmääruse (EL) nr 749/2014 artikli 35 lõike 2 alusel koostatud lõplikes ülevaatusaruannetes.

(4)

Käesolev otsus peaks jõustuma selle avaldamise päeval, et viia see kooskõlla määruse (EL) nr 525/2013 artikli 19 lõikega 7, mille kohaselt algab käesoleva otsuse avaldamise kuupäevaga nelja kuu pikkune ajavahemik, mille jooksul lubatakse liikmesriikidel kasutada otsuse nr 406/2009/EÜ kohaseid paindlikkusmehhanisme,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 2014. aastaks liikmesriikidele eraldatud üldkogused, mis põhinevad pärast määruse (EL) nr 525/2013 artikli 19 lõikes 1 osutatud põhjaliku ülevaatuse lõpuleviimist parandatud inventuuriandmetel, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 18.6.2013, lk 13.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136).

(3)  Komisjoni 26. märtsi 2013. aasta otsus 2013/162/EL, milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 90, 28.3.2013, lk 106).

(4)  Komisjoni 31. oktoobri 2013. aasta rakendusotsus 2013/634/EL liikmesriikide aastaste saastekvootide kohanduste kohta ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 292, 1.11.2013, lk 19).

(5)  Komisjoni 30. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 749/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013 kohaselt liikmesriikide esitatava teabe struktuuri, vormi, esitamise ja ülevaatamise kohta (ELT L 203, 11.7.2014, lk 23).


LISA

Liikmesriik

Otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkogused aastaks 2014

(süsinikdioksiidi ekvivalenttonnides)

Belgia

70 054 910

Bulgaaria

22 900 867

Tšehhi Vabariik

57 620 658

Taani

32 643 514

Saksamaa

436 790 185

Eesti

6 083 093

Iirimaa

41 663 021

Kreeka

44 409 918

Hispaania

199 755 020

Prantsusmaa

353 528 786

Horvaatia

14 663 196

Itaalia

265 275 604

Küpros

3 924 856

Läti

9 017 595

Leedu

12 922 268

Luksemburg

8 858 306

Ungari

38 423 028

Malta

1 291 392

Madalmaad

97 887 338

Austria

48 194 334

Poola

181 543 023

Portugal

38 836 638

Rumeenia

72 534 134

Sloveenia

10 472 374

Slovakkia

19 782 144

Soome

30 146 832

Rootsi

34 522 651

Ühendkuningriik

324 444 705