ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 128I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
19. mai 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/849, 7. detsember 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas esitatud kaarte ja II lisas esitatud loetelu ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

19.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 128/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/849,

7. detsember 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas esitatud kaarte ja II lisas esitatud loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL, (1) eriti selle artikli 49 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1315/2013 on ette nähtud võimalus kohandada I ja II lisa seoses üldvõrgu taristu osadega, et arvesse võtta artiklites 14, 20, 24 ja 27 sätestatud mahumääradest tulenevaid võimalikke muutusi.

(2)

Võttes arvesse Eurostati või teatavatel juhtudel liikmesriikide statistikaametite avaldatud värskeimat statistikat, on vaja arvata üldvõrku logistikaplatvormid, kaubaterminalid, raudtee-/maanteeterminalid, siseveesadamad, meresadamad ja lennujaamad, mille viimase kahe aasta keskmine veomaht ületab asjaomase määra.

(3)

Samuti on vajalik kohandada maantee-, raudtee- ja siseveeteetaristu kaarte üksnes nii, et need kajastaksid võrgu valmimisel tehtud edusamme.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1315/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1315/2013 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga;

2)

II lisa 2. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 348, 20.12.2013, lk 1.


I LISA

ÜLDVÕRGU JA PÕHIVÕRGU KAARDID

Legend

Põhivõrk

Üldvõrk

 

Image

 

Siseveeteed / Valmis

Image

 

Siseveeteed / Uuendamist vajavad

Image

 

Siseveeteed / Kavas

Image

Image

Tavaraudtee / Valmis

Image

Image

Tavaraudtee / Uuendamist vajav

Image

Image

Tavaraudtee / Kavas

Image

Image

Kiirraudtee / Valmis

Image

Image

Rajamisel kiirraudtee

Image

Image

Kiirraudtee / Kavas

Image

Image

Teed / Valmis

Image

Image

Teed / Uuendamist vajavad

Image

Image

Teed / Kavas

Image

Image

Sadamad

Image

Image

RMT (raudtee-/maanteeterminalid)

Image

Image

Lennujaamad

Image

I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Punktid 0.1 ja 0.2 asendatakse järgmistega:

Image

Image

2)

Punktid 0.3 ja 0.4 asendatakse järgmistega:

Image

Image

3)

Punktid 1.1 ja 1.2 asendatakse järgmistega:

Image

Image

4)

Punktid 1.3 ja 1.4 asendatakse järgmistega:

Image

Image

5)

Punktid 2.1 ja 2.2 asendatakse järgmistega:

Image

Image

6)

Punktid 2.3 ja 2.4 asendatakse järgmistega:

Image

Image

7)

Punkt 3.1 asendatakse järgmisega:

Image

8)

Punkt 3.2 asendatakse järgmisega:

Image

9)

Punkt 3.3 asendatakse järgmisega:

Image

10)

Punkt 3.4 asendatakse järgmisega:

Image

11)

Punkt 4.1 asendatakse järgmisega:

Image

12)

Punkt 4.2 asendatakse järgmisega:

Image

13)

Punkt 4.3 asendatakse järgmisega:

Image

14)

Punkt 4.4 asendatakse järgmisega:

Image

15)

Punkt 5.1 asendatakse järgmisega:

Image

16)

Punkt 5.2 asendatakse järgmisega:

Image

17)

Punkt 5.3 asendatakse järgmisega:

Image

18)

Punkt 5.4 asendatakse järgmisega:

Image

19)

Punkt 6.1 asendatakse järgmisega:

Image

20)

Punkt 6.2 asendatakse järgmisega:

Image

21)

Punkt 6.3 asendatakse järgmisega:

Image

22)

Punkt 6.4 asendatakse järgmisega:

Image

23)

Punkt 7.1 asendatakse järgmisega:

Image

24)

Punkt 7.2 asendatakse järgmisega:

Image

25)

Punktid 7.3 ja 7.4 asendatakse järgmistega:

Image

Image

26)

Punkt 8.1 asendatakse järgmisega:

Image

27)

Punkt 8.2 asendatakse järgmisega:

Image

28)

Punkt 8.3 asendatakse järgmisega:

Image

29)

Punkt 8.4 asendatakse järgmisega:

Image

30)

Punkt 9.1 asendatakse järgmisega:

Image

31)

Punkt 9.2 asendatakse järgmisega:

Image

32)

Punkt 9.3 asendatakse järgmisega:

Image

33)

Punkt 9.4 asendatakse järgmisega:

Image

34)

Punkt 10.1 asendatakse järgmisega:

Image

35)

Punkt 10.2 asendatakse järgmisega:

Image

36)

Punkt 10.3 asendatakse järgmisega:

Image

37)

Punkt 10.4 asendatakse järgmisega:

Image


II LISA

Määruse (EL) nr 1315/2013 II lisa punktis 2 esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

1)

Taanit käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

ridade „Ebeltoft“ ja „Esbjerg“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Enstedværket

 

Üld

 

“;

b)

ridade „Fur“ ja „Gedser“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Fynshav Havn

 

Üld

 

“;

c)

ridade „Hirtshals“ ja „Høje-Taastrup“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Hou Havn

 

Üld

 

“;

d)

ridade „Spodsbjerg“ ja „Tårs (Nakskov)“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Statoil-Havnen

 

Üld

 

“;

2)

Saksamaad käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

ridade „Gernsheim“ ja „Großkrotzenburg“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Üld

“;

b)

rida „Honau“ asendatakse järgmisega:

„Hohenhameln

 

 

Üld

“;

c)

ridade „Krefeld-Uerdingen“ ja „Langeoog“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Lampertheim

 

 

Üld

“;

d)

rida „Mehrum“ jäetakse välja;

e)

ridade „Memmingen“ ja „Minden“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Meppen

 

 

Üld

“;

f)

ridade „Minden“ ja „München“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Mühlheim an der Ruhr

 

 

Üld

“;

g)

ridade „Münster“ ja „Norddeich“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Niedere Börde

 

 

Üld

“;

h)

ridade „Regensburg“ ja „Rheinberg“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Rheinau

 

 

Üld

“;

i)

ridade „Rheinberg“ ja „Rostock“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Rheinmünster

 

 

Üld

“;

j)

rida „Stollhofen“ jäetakse välja;

k)

rida „Vahldorf“ jäetakse välja;

3)

Hispaaniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

ridade „Castellón“ ja „Ceuta“ vahele lisatakse järgmised read:

„Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Üld

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Üld“;

b)

ridade „Linares“ ja „Madrid“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Los Cristianos

 

Üld

 

“;

c)

ridade „Sevilla“ ja „Tarragona“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Silla

 

 

 

Üld“;

d)

ridade „Valencia“ ja „Valladolid“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Üld“;

4)

Itaaliat käsitlevas osas asendatakse rida „Catania“ järgmisega:

„Catania

Üld (Fontanarossa, Comiso erakorraline lennurada)

Üld

 

Üld“;

5)

Madalmaid käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

ridade „Dordrecht“ ja „Eemshaven“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Drachten

 

 

Üld

“;

b)

ridade „Harlingen“ ja „Hengelo“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Heerenveen

 

 

Üld

“;

c)

ridade „Kampen“ ja „Lelystad“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Leeuwarden

 

 

Üld

“;

6)

Rumeeniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

a)

ridade „Baia Mare“ ja „Brăila“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Basarabi

 

 

Üld

“;

b)

ridade „Iași“ ja „Medgidia“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Mahmudia

 

 

Üld

“;

c)

ridade „Oradea“ ja „Sibiu“ vahele lisatakse järgmine rida:

„Ovidiu

 

 

Üld

“;

7)

Rootsit käsitlevas osas lisatakse ridade „Sveg“ ja „Trelleborg“ vahele järgmine rida:

„Södertälje

 

 

Üld

“;

8)

Ühendkuningriiki käsitlevas osas asendatakse rida „London“ järgmisega:

„London

Põhi (City)

Põhi (Gatwick)*

Põhi (Heathrow)*

Põhi (Luton)*

Põhi (Stansted)*

Üld (Southend)

Põhi (London, London Gateway, Tilbury)

 

“.