ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
4. veebruar 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2017/192, 8. november 2016, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/193, 3. veebruar 2017, millega muudetakse kõrge patogeensusega linnugripi esinemise tõttu otsuse 2007/777/EÜ II lisa ja määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses Ukrainat käsitlevate kannetega loetelus, milles on esitatud need kolmandad riigid, millest võib liitu tuua teatavaid kaupu ( 1 )

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/194, 3. veebruar 2017, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/195, 3. veebruar 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses rakendusmääruse (EL) nr 686/2012 lisa B osas loetletud mitme toimeaine heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (AIR IV pikendamisprogramm) ( 1 )

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/196, 3. veebruar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/197, 2. veebruar 2017, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/1138 teatavate tähtaegade osas, mis on ette nähtud UN/CEFACTi standardite kasutamiseks kalandusteabe vahetamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2017) 457 all)

27

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/198, 2. veebruar 2017, Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2017) 460 all)

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/192,

8. november 2016,

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 217 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a ja artikli 218 lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut.

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2014/122/EL (2) kirjutati 4. märtsil 2016 alla ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, eeldusel et kõnealune protokoll sõlmitakse.

(2)

Protokoll tuleks sõlmida Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, (3) mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, kiidetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel esitama protokolli artiklis 6 sätestatud teate, et väljendada Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nõusolekut end protokolliga (4) siduda.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 8. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. KAŽIMÍR


(1)  Nõusolek anti 14. septembril 2016 (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata)

(2)  Nõukogu 11. veebruari 2014. aasta otsus 2014/122/EL ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta (ELT L 69, 8.3.2014, lk 2).

(3)  Protokolli tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 31, 4.2.2017, lk 3).

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/3


Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu

PROTOKOLL,

mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIT

ning

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

HORVAATIA VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK ning

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi „liikmesriigid“,

ühelt poolt

ning

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON,

edaspidi „Šveits“,

teiselt poolt,

edaspidi „lepinguosalised“,

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999 sõlmitud isikute vaba liikumise lepingut (edaspidi „leping“), mis jõustus 1. juunil 2002;

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999 sõlmitud isikute vaba liikumise lepingu 26. oktoobri 2004. aasta protokolli, mis käsitleb Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga (edaspidi „2004. aasta protokoll“), mis jõustus 1. aprillil 2006;

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva 21. juuni 1999. aasta lepingu 27. mai 2008. aasta protokolli, mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga (edaspidi „2008. aasta protokoll“), mis jõustus 1. juunil 2009;

VÕTTES ARVESSE Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga 1. juulil 2013;

NING ARVESTADES, et Horvaatia Vabariigist peaks saama kõnealuse lepingu osaline;

ON LEPPINUD KOKKU JÄRGMISTES SÄTETES:

Artikkel 1

1.   Horvaatia Vabariik saab lepingu osaliseks.

2.   Käesoleva protokolli jõustumisest alates on leping Horvaatiale siduv samadel tingimustel kui praegustele lepinguosalistele ning käesolevas protokollis sätestatud korras ja tingimustel.

Artikkel 2

Lepingu põhitekstis ja selle I lisas tehakse järgmised muudatused:

a)

Horvaatia lisatakse lepinguosaliste nimekirja koos Euroopa Liidu ja selle liikmesriikidega;

b)

lepingu artiklis 10 lisatakse lõigete 1b, 2b, 3b, 4c ja 5b järele lõiked 1c, 2c, 3c, 4d, 4e ja 5c:

„1c.   Kuni Horvaatia Vabariigi käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisele järgneva teise aasta lõpuni võib Šveits säilitada arvulised piirangud Šveitsis töötavate Horvaatia kodakondsusega töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kelle Šveitsis elamise luba kuulub ühte kahest kategooriast: elamisloa tähtaeg on rohkem kui neli kuud, kuid vähem kui üks aasta, või elamisloa tähtaeg on üks aasta või rohkem. Alla nelja kuu kestva elamise suhtes arvulisi piiranguid ei ole.

Enne eespool nimetatud üleminekuperioodi lõppu vaatab ühiskomitee Šveitsi aruande alusel läbi Horvaatia kodanike suhtes kehtestatud üleminekuperioodi toimimise. Pärast läbivaatamise lõpetamist ja hiljemalt eespool nimetatud perioodi lõppedes teatab Šveits ühiskomiteele, kas ta jätkab Šveitsis töötavate isikute suhtes arvuliste piirangute kohaldamist. Šveits võib jätkata selliste meetmete kohaldamist viie aasta jooksul pärast eespool nimetatud protokolli jõustumist. Kui kõnealust teatamist ei toimu, lõpeb üleminekuperiood esimeses lõigus nimetatud kaheaastase perioodi lõppedes.

Käesolevas lõikes sätestatud üleminekuperioodi lõpus kaotatakse kõik Horvaatia kodakondsusega isikute suhtes kehtestatud arvulised piirangud. Horvaatia võib kehtestada samasugused arvulised piirangud Šveitsi kodanike suhtes samadeks ajavahemikeks.“

„2c.   Kuni Horvaatia Vabariigi käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisele järgneva teise aasta lõpuni võivad Šveits ja Horvaatia jätkata nende territooriumil töötavate teise lepinguosalise töötajate suhtes tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemise ning teise lepinguosalise kodanike palga- ja töötingimuste kontrollimist. Samasugust kontrollimist võidakse jätkata ka lepingu artikli 5 lõikes 1 nimetatud ja järgmises neljas sektoris teenuseid osutavate isikute suhtes: aiandus; ehitus, sealhulgas seotud tööstusharud; turvateenused; puhastustegevus (NACE koodid (1) 01.41, 45.1 kuni 4; 74.60 ja 74.70). Lõigetes 1c, 2c, 3c ja 4d nimetatud üleminekuperioodide jooksul eelistab Šveits oma tööturule juurdepääsu võimaldamisel Horvaatia kodanikest töötajaid ELi ja EFTAsse mittekuuluvate riikide kodanikest töötajatele. Tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemist ei kontrollita lepinguosaliste vahelise teenuste osutamist käsitleva erikokkuleppega liberaliseeritud teenuste osutajate puhul (sealhulgas riigihangete teatavaid aspekte käsitleva kokkuleppe teenuste osutamist reguleerivad sätted). Sama ajavahemiku jooksul võib kutsekvalifikatsiooninõudeid säilitada alla neljakuuliste elamislubade väljaandmisel (2) ja isikute suhtes, kes osutavad teenuseid käesoleva lepingu artikli 5 lõike 1 kohaselt eespool nimetatud neljas sektoris.

Kuni Horvaatia Vabariigi käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisele järgneva kahe aasta jooksul vaatab ühiskomitee iga üleminekumeetmeid rakendava lepinguosalise koostatud aruande alusel läbi käesolevas lõikes nimetatud üleminekumeetmete toimimise. Pärast läbivaatamise lõpetamist ja hiljemalt kaks aastat pärast eespool nimetatud protokolli jõustumist võib käesolevas lõikes nimetatud üleminekumeetmeid rakendanud lepinguosaline, kes on teatanud ühiskomiteele oma kavatsusest jätkata kõnealuste üleminekumeetmete kohaldamist, neid rakendada veel kuni eespool nimetatud protokolli jõustumisele järgneva viienda aasta lõpuni. Kui kõnealust teatamist ei toimu, lõpeb üleminekuperiood esimeses lõigus nimetatud kaheaastase perioodi lõppedes.

Käesolevas lõikes sätestatud üleminekuperioodi lõpus kaotatakse kõik käesolevas lõikes nimetatud piirangud.“

„3c.   Horvaatia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisel ja kuni lõikes 1c nimetatud perioodi lõpuni reserveerib Šveits igal aastal (pro rata temporis) kolmandate riikide kodanikele ettenähtud üldkvoodi raames Šveitsis töötavatele palgatöötajatele ja Horvaatia kodanikest füüsilisest isikust ettevõtjatele alljärgneva ajakava kohaselt vähemalt järgmise arvu uusi elamislubasid (3):

Kuni asjaomase aasta lõpuni

Aastase või pikema tähtajaga elamislubade arv

Pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga elamislubade arv

Esimene aasta

54

543

Teine aasta

78

748

Kolmas aasta

103

953

Neljas aasta

133

1 158

Viies aasta

250

2 000

3d.   Kui Šveits ja/või Horvaatia kohaldavad oma territooriumil töötavate töötajate suhtes lõigetes 1c, 2c ja 3c kirjeldatud meetmeid ning tõsiste häirete või nende ohu korral nende tööturul edastavad nad enne lõikes 1c sätestatud tähtaja lõppu ühiskomiteele sellekohase teate.

Ühiskomitee otsustab kõnealuse teate alusel, kas teate edastanud riik võib jätkata üleminekumeetmete kohaldamist. Kui ühiskomitee annab heakskiidu, võib teate edastanud riik jätkata lõigetes 1c, 2c ja 3c nimetatud meetmete kohaldamist oma territooriumil töötavate isikute suhtes kuni nimetatud protokolli jõustumisele järgneva seitsmenda aasta lõpuni. Sel juhul on lõikes 1c nimetatud elamislubade arv aastas järgmine:

Kuni asjaomase aasta lõpuni

Aastase või pikema tähtajaga elamislubade arv

Pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga elamislubade arv

Kuues aasta

260

2 100

Seitsmes aasta

300

2 300 .“

„4d.   Lõigetes 1c ja 3d kirjeldatud ajavahemike lõppemisel ning kuni Horvaatia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisele järgneva kümnenda aasta lõpuni kohaldatakse järgmisi sätteid. Kui ühte lõikes 1c osutatud kategooriasse kuuluvatele Horvaatiast pärit töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele asjaomasel aastal väljaantud uute elamislubade arv ületab viiteaastale eelnenud kolme aasta keskmist rohkem kui 10 %, võib Šveits piirata kohaldamisaastal ühepoolselt üheks aastaks või kauemaks Horvaatiast pärit töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele väljaantavate uute elamislubade arvu kohaldamisaastale eelnenud kolme aasta keskmisega pluss 5 % ning pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga uute elamislubade arvu kohaldamisaastale eelnenud kolme aasta keskmisega pluss 10 %. Elamislubade arvu võib sama määraga piirata ka kohaldamisaastale järgneval aastal.

Erandina eelmisest lõigustkohaldatakse kuuenda ja seitsmenda viiteaasta lõpus järgmisi sätteid. Kui ühte lõikes 1c osutatud kategooriasse kuuluvatele Horvaatiast pärit töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele asjaomasel aastal väljaantud uute elamislubade arv ületab viiteaastale eelnenud aastal välja antud elamislubade arvu rohkem kui 10 %, võib Šveits piirata kohaldamisaastal ühepoolselt üheks aastaks või kauemaks Horvaatiast pärit töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele väljaantavate uute elamislubade arvu kohaldamisaastale eelnenud kolme aasta keskmisega pluss 5 % ning pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga uute elamislubade arvu kohaldamisaastale eelnenud kolme aasta keskmisega pluss 10 %. Elamislubade arvu võib sama määraga piirata ka kohaldamisaastale järgneval aastal.

4e.   Lõike 4d kohaldamiseks on selles kasutatud mõisted määratletud järgmiselt:

1)   „viiteaasta“– aasta, mille pikkust arvutatakse alates selle kuu esimesest kuupäevast, mil protokoll jõustub;

2)   „kohaldamisaasta“– viiteaastale järgnev aasta.“

„5c.   Lõigetes 1c, 2c, 3c ja 4d esitatud üleminekusätteid ja eelkõige lõike 2c sätteid, mis käsitlevad tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemist ning palga- ja töötingimuste kontrollimist, ei kohaldata nende töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kellel on õigus Horvaatia osalemist käsitleva lepingu protokolli jõustumise ajal tegelda majandustegevusega lepinguosaliste territooriumitel. Eelkõige on kõnealustel isikutel õigus geograafilisele ja tööalasele liikuvusele.

Vähem kui aasta kehtivate elamislubade omanikel on õigus oma elamisluba pikendada, arvuliste piirangute ammendumine seda ei mõjuta. Üheaastaste või kauem kehtivate elamislubade omanikel on automaatselt õigus oma elamislubasid pikendada. Seega on kõnealustele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele alates eespool nimetatud protokolli jõustumisest lepingu põhisätete ja eelkõige artikliga 7 ette nähtud samasugune vaba liikumise õigus kui alalistele elanikele.“

c)

Lepingu I lisa artikli 27 lõikes 2 asendatakse viide artikli 10 lõigetele 2, 2a, 2b, 4a, 4b ja 4c viitega artikli 10 lõigetele 2b, 2c, 4c ja 4d.“

Artikkel 3

Erandina lepingu I lisa artiklist 25 kohaldatakse käesoleva protokolli 1. lisas sätestatud üleminekuperioode.

Artikkel 4

Lepingu II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva protokolli 2. ja 3. lisale.

Artikkel 5

1.   Käesoleva protokolli 1., 2. ja 3. lisa on protokolli lahutamatud osad.

2.   Käesolev protokoll koos 2004. ja 2008. aasta protokolliga on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 6

1.   Käesoleva protokolli ratifitseerib või kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu liikmesriikide nimel ning Šveits oma menetluste kohaselt.

2.   Lepinguosalised teatavad teineteisele kõnealuste menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 7

Käesolev protokoll jõustub viimase ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.

Artikkel 8

Käesolev protokoll kehtib sama kaua ja samasuguses korras kui leping.

Artikkel 9

1.   Käesolev protokoll ja sellele lisatud deklaratsioonid koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

2.   Lepingu, sealhulgas selle kõikide lisade, protokollide ja lõppakti horvaadikeelsed versioonid on võrdselt autentsed. Lepingu artikli 14 alusel loodud ühiskomitee kiidab heaks lepingu horvaadikeelse autentse teksti.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 3037/90 Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta (EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1).

(2)  Töötajad võivad taotleda lühiajalist elamisluba lõikes 3c nimetatud kvootide alusel ka lühemaks ajaks kui neli kuud.

(3)  Need load antakse välja lisaks käesoleva lepingu artiklis 10 osutatud kvootidele, mis on ette nähtud nendele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellel on lepingu allakirjutamise ajal (21. juuni 1999) liikmesriikide kodakondsus või 2004. ja 2008. aasta protokolli alusel käesoleva lepingu osaliseks saanud liikmesriikide kodakondsus. Need load täiendavad lube, mis antakse välja vastavalt Šveitsi ja uute liikmesriikide vahelistele kahepoolsetele praktikantide vahetamise kokkulepetele.


1. LISA

ÜLEMINEKUMEETMED PÕLLUMAJANDUSMAA OSTMISEL

Horvaatia võib käesoleva protokolli jõustumise kuupäevale järgnevaks seitsmeks aastaks jätta jõusse käesolevale protokollile allakirjutamise ajal kehtinud õigusaktide sätted, millega Šveitsi kodanikel ja Šveitsi õigusaktide kohaselt asutatud juriidilistel isikutel piiratakse põllumajandusmaa omandamist. Ühelgi juhul ei või Šveitsi kodanikku kohelda põllumajandusmaa omandamise puhul vähem soodsalt kui käesolevale protokollile allakirjutamise kuupäeval või piiravamalt kui mis tahes muu lepinguosaliste või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliste hulka mittekuuluva riigi kodanikku.

Füüsilisest isikust ettevõtjatest talupidajate suhtes, kes on Šveitsi kodanikud ning kes soovivad alustada tegevust Horvaatias ja seal elada, ei kohaldata eelmise lõigu sätteid ega muid menetlusi kui need, mida kohaldatakse Horvaatia kodanike suhtes.

Kolmandal aastal pärast käesoleva protokolli jõustumist korraldatakse kõnealuste üleminekumeetmete üldine läbivaatamine. Ühiskomitee võib otsustada lühendada esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi või selle lõpetada.

Kui on piisavalt tõendusmaterjali, et üleminekuperioodi lõppedes on Horvaatia põllumajandusmaaturul tõsiseid häireid või nende oht, edastab Horvaatia enne esimeses lõigus täpsustatud seitsmeaastase üleminekuperioodi lõppu ühiskomiteele sellekohase teate. Sellisel juhul võib Horvaatia jätkata esimeses lõigus kirjeldatud meetmete kohaldamist kuni kümne aasta jooksul pärast protokolli jõustumist. See pikendamine võib piirduda valitud geograafiliste piirkondadega, mis on kõige enam mõjutatud.


2. LISA

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

A jao (Nimetatud õigusaktid) punkti 1 lisatakse järgmine õigusakt:

Nõukogu 13. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 517/2013 (ELT L 158, 10.6.2013, lk 1), millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega.

2.

II lisa protokolli töötuskindlustust käsitleva jao punktis 1 sätestatud korda kohaldatakse Horvaatia Vabariigi kodanikest töötajate suhtes kuni käesoleva protokolli jõustumisele järgneva seitsmenda aasta lõpuni.


3. LISA

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu III lisa muudetakse järgmiselt.

 

Punkti 1a lisatakse järgmised kaks taanet:

Horvaatia Vabariigi ühinemisakt (ELT L 112, 24.4.2012, lk 10), III lisa (Horvaatia Vabariigi ühinemisakti artiklis 15 osutatud nimekiri: institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohandused – ELT L 112, 24.4.2012, lk 41).

Direktiivi 2005/36/EÜ artikli 23 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Ilma et see piiraks artikli 43b kohaldamist, tunnustavad kõik liikmesriigid üldarsti, eriarsti, üldõe, hambaarsti, erihambaarsti, veterinaararsti, ämmaemanda, proviisori ja arhitekti kutsealal tegutsema hakkamiseks ja tegutsemiseks neid liikmesriikide kodanike kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente, mis on välja antud endises Jugoslaavias või mille omanikud on alustanud seal oma õpinguid

a)

Sloveenia puhul enne 25. juunit 1991 ning

b)

Horvaatia puhul enne 8. oktoobrit 1991,

kui eelpool nimetatud liikmesriikide ametiasutused kinnitavad, et need tõendavad dokumendid on nende territooriumil juriidiliselt samaväärsed nende endi poolt väljaantavate tõendavate dokumentidega (arhitektide puhul selliste kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega, mis on nende liikmesriikide jaoks täpsustatud VI lisa punktis 6), mis võimaldavad hakata tegutsema üldarsti, eriarsti, üldõe, hambaarsti, erihambaarsti, veterinaararsti, ämmaemanda ja artikli 45 lõikes 2 nimetatud tegevusalade puhul proviisori kutsealal ning artiklis 48 nimetatud tegevusalade puhul arhitekti kutsealal.

Selle kinnitusega peab olema kaasas samade ametiasutuste poolt väljaantud tunnistus, mis näitab, et kõnealused isikud on nende territooriumil nimetatud tegevusalal tegelikult ja seaduslikult tegutsenud vähemalt kolmel järjestikusel aastal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul.“

Direktiivi 2005/36/EÜ lisatakse artikkel 43b:

„Seoses ämmaemanda kutsekvalifikatsiooniga omandatud õigusi ei kohaldata järgmiste kvalifikatsioonide suhtes, mis omandati Horvaatias enne 1. juulit 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (günekoloogia ja sünnitusabi vanemõde), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (günekoloogia ja sünnitusabi õde), viša medicinska sestra primaljskog smjera (ämmaemanda diplomiga vanemõde), medicinska sestra primaljskog smjera (ämmaemanda diplomiga õde), ginekološko-opstetrička primalja (günekoloogia ja sünnitusabi ämmaemand) ning primalja (ämmaemand).“

Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368) lisa A osa.

 

Punkti 2a lisatakse järgmine taane:

Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368) lisa B osa punkt 1.

 

Punkti 3a lisatakse järgmine taane:

Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368) lisa B osa punkt 2.

 

Punkti 5a lisatakse järgmine taane:

Nõukogu direktiiv 2013/25/EL, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid direktiive asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 368) lisa C osa.


ŠVEITSI DEKLARATSIOON PÄRAST ALLAKIRJUTAMIST ÜHEPOOLSELT VÕETAVATE MEETMETE KOHTA

Šveits annab oma riigisiseste õigusaktide alusel Horvaatia Vabariigi kodanikele ajutiselt juurdepääsu oma tööturule enne käesoleva protokolli üleminekusätete jõustumist. Selleks kehtestab Šveits vastavalt lepingu artikli 10 lõikele 1 Horvaatia Vabariigi kodanike suhtes lühi- ja pikaajaliste töölubade kvoodid, mis kehtivad alates käesolevale protokollile allakirjutamiste kuupäevast. Kvoodid hõlmavad 50 pikaajalist ja 450 lühiajalist elamisluba aastas. Lisaks sellele antakse aastas välja 1 000 lühiajalist alla neljakuulist tööluba.


MÄÄRUSED

4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/193,

3. veebruar 2017,

millega muudetakse kõrge patogeensusega linnugripi esinemise tõttu otsuse 2007/777/EÜ II lisa ja määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa seoses Ukrainat käsitlevate kannetega loetelus, milles on esitatud need kolmandad riigid, millest võib liitu tuua teatavaid kaupu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat osa, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku ning artikli 8 punkti 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1, artikli 24 lõiget 2, artikli 25 lõiget 2 ja artikli 28 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (3) on sätestatud looma- ja inimtervishoiu nõuded teatavate lihatoodete saadetiste ning ühe kõnealuse määruse II lisa 4. osas esitatud töötlemisviisi läbinud töödeldud magude, põite ja soolte saadetiste liitu importimiseks, nende transiidiks läbi liidu ning nende ladustamiseks liidus.

(2)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest ja nende osadest, kust lubatakse liitu tuua lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi tingimusel, et kõnealuseid kaupu on töödeldud viisil, mis vastab kõnealuses loetelus osutatud töötlemisviisile. Kui kolmandates riikides on kõnealusesse loetellu kandmise eesmärgil loodud piirkonnad, on need esitatud kõnealuse lisa 1. osas.

(3)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 4. osas on sätestatud töötlemisviisid, millele on osutatud kõnealuse lisa 2. osas, ning igale töötlemisviisile on määratud kood. Selles osas on sätestatud muu kui eritöötlus (kood „A“) ning eritöötlemisviisid (koodid „B“–„F“), kusjuures loetelu alguses on esitatud töötlemisviis, mille puhul kaupa on kõige rohkem töödeldud, ning lõpus on esitatud töötlemisviis, mille puhul kaupa on kõige vähem töödeldud.

(4)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (4) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude ja linnukasvatussaaduste liitu importimise suhtes ja liidu kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal. Kõnealuses määruses on sätestatud, et kõnealuseid kaupu tohib liitu importida ja läbi liidu vedada ainult kõnealuse määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(5)

Määruses (EÜ) nr 798/2008 sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuetes võetakse arvesse seda, kas vajaduse korral kohaldatakse kõnealuste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade haigusstaatuse tõttu eritingimusi, sh erinevate kodulinnuhaiguste suhtes proovide võtmine ja analüüside tegemine, või mitte. Kõnealused eritingimused ja näidised veterinaarsertifikaatide kohta, mis peavad kõnealuste kaupadega liitu importimisel ja läbi liidu vedamisel kaasas olema, on esitatud kõnealuse määruse I lisa 2. osas. Määruses (EÜ) nr 798/2008 on sätestatud ka tingimused, mille täitmisel loetakse kolmas riik, territoorium, tsoon ja piirkond kõrge patogeensusega linnugripist vabaks.

(6)

Ukraina on otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas loetletud sellise kolmanda riigina, mille kogu territooriumilt on lubatud liitu tuua selliseid kodulindudest, tehistingimustes peetavatest uluklindudest, tehistingimustes peetavatest silerinnalistest lindudest ja looduslikest uluklindudest saadud lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, mis on läbinud muu kui eritöötluse „A“.

(7)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Ukraina loetletud kolmanda riigina, mille kogu territooriumilt on lubatud kodulinde ja linnukasvatussaadusi liitu importida või liidust läbi vedada.

(8)

30. novembril 2016 kinnitas Ukraina kõrge patogeensusega linnugripi alatüübi H5N8 esinemist oma territooriumil ja seega ei saa seda riiki enam kõnealusest haigusest vabaks pidada. Seepärast ei saa Ukraina veterinaarasutused enam väljastada veterinaarsertifikaate liitu eksportimiseks ette nähtud kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetistele.

(9)

Seejärel kinnitas Ukraina 4. jaanuaril 2017 kõrge patogeensusega linnugripi alatüübi H5N8 esinemist oma territooriumi kahe muu piirkonna põllumajandusettevõtetes. Ukraina veterinaarasutused kinnitasid, et nad on rakendanud kõnealuse taudi tõrjeks ja leviku piiramiseks hukkamispoliitikat.

(10)

Ukraina esitas oma territooriumi epidemioloogilise olukorra kohta teavet ja kirjeldas meetmeid, mida on võetud kõrge patogeensusega linnugripi edasise leviku ärahoidmiseks, ning komisjon on nüüdseks kõnealust teavet hinnanud. Kõnealuse hindamise alusel ja Ukraina esitatud tagatiste põhjal on asjakohane järeldada, et kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetiste liitu toomise piirangute kehtestamine üksnes piirkondadele, kus kõrge patogeensusega linnugrippi esineb ja mille suhtes Ukraina veterinaarasutused on praeguste haiguspuhangute tõttu kehtestanud piirangud, peaks olema piisav selleks, et hõlmata riske, mis on seotud kodulindude ja linnukasvatussaaduste liitu toomisega.

(11)

Et hoida ära kõrge patogeensusega linnugripi viiruse liitu toomine, tuleb sellest Ukraina piirkonnast, kus kõrge patogeensusega linnugrippi esineb ja mille suhtes Ukraina veterinaarasutused on praeguste haiguspuhangute tõttu kehtestanud piirangud, pärit kodulindudest, tehistingimustes peetavatest uluklindudest ja looduslikest uluklindudest saadud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte puhul kasutada vähemalt otsuse 2007/777/EÜ II lisa 4. osas sätestatud töötlemisviisi „D“.

(12)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 798/2008 ja otsust 2007/777/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 1. ja 2. osa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(4)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).


I LISA

1)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 1. osas lisatakse Venemaad ja Ameerika Ühendriike käsitlevate kannete vahele Ukrainat käsitlev uus kanne:

Riik

Territoorium

Piirkonna kirjeldus

ISO kood

Versioon

„Ukraina

UA

01/2016

Kogu riik

UA-1

01/2016

Kogu Ukraina riik, välja arvatud ala UA-2

UA-2

01/2016

Ukraina territooriumi osad, mida on kirjeldatud komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli 3. veerus UA-2 all, vastavalt kõnealuse tabeli veergudes 6A ja 6B osutatud kuupäevadele.“

2)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas asendatakse Ukrainat käsitlev kanne järgmisega:

ISO kood

Päritoluriik või selle osa

1.

Koduveised

2.

Tehistingimustes peetavad sõralised ulukid (v.a metssead)

Kodulambad ja -kitsed

1.

Kodusead

2.

Tehistingimustes peetavad sõralised ulukid (metssead)

Kodukabjalised

1.

Kodulinnud

2.

Tehistingimustes peetavad uluklinnud (v.a silerinnalised linnud)

Tehistingimustes peetavad silerinnalised linnud

Koduküülikud ja tehistingimustes peetavad jäneslased

Looduslikud sõralised ulukid (v.a metssead)

Metssead

Looduslikud kabjalised

Looduslikud jäneslased (küülikud ja jänesed)

Looduslikud uluklinnud

Looduslikud imetajad (v.a kabiloomad, kabjalised ja jäneslased)

„UA

Ukraina UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukraina UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukraina UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas asendatakse Ukrainat käsitlev kanne järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„UA –Ukraina

UA-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Kogu Ukraina riik, välja arvatud ala UA-2

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukraina piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersoni oblast (piirkond)

WGM

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016

 

 

 

 

UA-2.2

Odessa oblast (piirkond)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

UA-2.3

Tšernivtsi oblast (piirkond)

WGM

 

P2

4.1.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017“

 

 

 

 


4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/194,

3. veebruar 2017,

milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadile loa saamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 12. juuli 2016. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Kõnealust söödalisandit tuleks siiski käsitada võimaliku hingamisteid sensibiliseeriva ainena. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune preparaat võib hõlbustada silo tootmist materjalist, mida on lihtne, mõõdukalt raske või raske sileerida. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU / värske materjali kg

Tehnoloogilised lisandid: silokonservandid

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Söödalisandi koostis

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaat, mis sisaldab vähemalt 3 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta.

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787)

Määramine söödalisandis: impulssvälja geelelektroforees (PFGE)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.

24. veebruar 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/195,

3. veebruar 2017,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses rakendusmääruse (EL) nr 686/2012 lisa B osas loetletud mitme toimeaine heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (AIR IV pikendamisprogramm)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on esitatud toimeained, mida loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks. Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa B osas on esitatud toimeained, mis on määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetud.

(2)

Käesoleva määrusega hõlmatud toimeainete heakskiidu pikendamise taotlused esitati vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 844/2012 (3). Siiski võib kõnealuste ainete heakskiidu kehtivusaeg taotlejast mittesõltuvatel põhjustel aeguda, enne kui võetakse vastu otsus ainete heakskiidu pikendamise kohta. Seepärast on vaja pikendada kõnealuste ainete heakskiidu kehtivusaega kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 17.

(3)

Pidades silmas aega ja ressursse, mida on vaja suure arvu 2019.–2021. aastal lõppeva kehtivusajaga toimeainete heakskiidu pikendamise taotluste hindamiseks, loodi komisjoni rakendusmäärusega C(2016)6104 (4) tööprogramm, milles rühmitatakse samalaadsed toimeained ja seatakse prioriteedid selle põhjal, millised on nendega seotud ohud inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 18.

(4)

Otsuse C(2016)6104 kohaselt tuleks esmajärjekorras hinnata toimeaineid, mida võib pidada väikese riskiastmega toimeaineteks. Selliste toimeainete heakskiidu kehtivusaega tuleks seega pikendada nii lühikeseks ajavahemikuks kui võimalik. Võttes arvesse ülesannete ja töö jaotust raportööride ja kaasraportööridena tegutsevate liikmesriikide vahel ning hindamiseks ja otsuste tegemiseks vajalikke olemasolevaid ressursse, tuleks ühe aasta võrra pikendada järgmiste toimeainete heakskiidu kehtivusaega: alumiiniumammooniumsulfaat, alumiiniumsilikaat, verejahu, kaltsiumkarbonaat, süsinikdioksiid, teepuuekstrakt, rasva destilleerimisjäägid, rasvhapped C7 kuni C20, küüslauguekstrakt, giberelliinhape, giberelliin, hüdrolüüsitud valgud, raudsulfaat, kiiselguur (diatomiit), pipratolmu ekstraheerimisjääk (PDER), taimeõlid/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaat, kvartsliiv, kalaõli, lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/lambarasv, lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/toortallõli, lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/tallõli pigi, naatriumalumiiniumsilikaat, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonid ja karbamiid.

(5)

Toimeainete puhul, mis ei kuulu rakendusotsuses C(2016)6104 esitatud prioriteetsetesse kategooriatesse, tuleks heakskiidu kehtivusaega pikendada kahe või kolme aasta võrra, võttes arvesse kehtivaid aegumistähtaegu ja asjaolu, et rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 6 lõike 3 kohaselt tuleb toimeainete täiendavad toimikud esitada hiljemalt 30 kuud enne heakskiidu kehtivusaja lõppu, ja seda, et raportööride ja kaasraportööridena tegutsevate liikmesriikide vahel on vaja tagada ülesannete ja töö ühtlane jaotamine, ning hindamiseks ja otsuste tegemiseks vajalike ressursside olemasolu. Seega on asjakohane pikendada toimeainete bifentriini, tsümoksaniili ja metasakloori heakskiidu kehtivusaega kahe aasta võrra ning 2,5-diklorobensoehappe metüülestri, äädikhappe, aklonifeeni, alumiiniumfosfiidi, kaltsiumkarbiidi, kaltsiumfosfiidi, denatooniumbensoaadi, dodemorfi, etüleeni, imidaklopriidi, magneesiumfosfiidi, metamitrooni, taimeõlide/tsitronellaõli, taimeõlide/nelgiõli, taimeõlide/rohemündiõli, püretriinide ja sulkotriooni heakskiidu kehtivusaega kolme aasta võrra.

(6)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki nende juhtumite puhul, kui hiljemalt 30 kuud enne käesoleva määruse lisas sätestatud asjakohast kehtivusaja aegumist ei ole kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 844/2012 esitatud ettenähtud täiendavat toimikut, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või kõige varasemale sellele järgnevale kuupäevale.

(7)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki seoses juhtumitega, kus komisjon võtab vastu määruse, milles sätestatakse, et käesoleva määruse lisas viidatud toimeaine heakskiidu kehtivusaega ei pikendata, kuna heakskiitmise tingimused ei ole täidetud, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või kuupäevale, mil jõustub määrus, milles sätestatakse, et toimeaine kehtivusaega ei pikendata, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Olukorras, kus komisjon võtab vastu määruse, millega nähakse ette käesoleva määruse lisas osutatud toimeaine heakskiidu kehtivusaja pikendamine, püüab komisjon kehtestada varaseima võimaliku kohaldamiskuupäeva, mis on asjaolusid arvestades kohane.

(8)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(4)  Komisjoni 28. septembri 2016. aasta rakendusotsus, millega kehtestatakse tööprogramm 2019., 2020. või 2021. aastal lõppeva kehtivusajaga toimeainete heakskiidu pikendamise taotluste hindamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 (ELT C 357, 29.9.2016, lk 9).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

A)

A osa muudetakse järgmiselt:

1)

215. reas asendatakse aklonifeeni käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. juuli 2022“;

2)

216. reas asendatakse imidaklopriidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. juuli 2022“;

3)

217. reas asendatakse metasakloori käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. juuli 2021“;

4)

218. reas asendatakse äädikhapet käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

5)

219. reas asendatakse alumiiniumammooniumsulfaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

6)

220. reas asendatakse alumiiniumsilikaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

7)

222. reas asendatakse verejahu käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

8)

223. reas asendatakse kaltsiumkarbiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

9)

224. reas asendatakse kaltsiumkarbonaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

10)

225. reas asendatakse süsinikdioksiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

11)

226. reas asendatakse denatooniumbensoaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

12)

227. reas asendatakse etüleeni käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

13)

228. reas asendatakse teepuuekstrakti käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

14)

229. reas asendatakse rasva destilleerimisjääke käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

15)

230. reas asendatakse rashvappeid C7 kuni C20 käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

16)

231. reas asendatakse küüslauguekstrakti käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

17)

232. reas asendatakse giberelliinhapet käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

18)

233. reas asendatakse giberelliini käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

19)

234. reas asendatakse hüdrolüüsitud valke käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

20)

235. reas asendatakse raudsulfaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

21)

236. reas asendatakse kiiselguuri (diatomiiti) käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

22)

239. reas asendatakse pipratolmu ekstraheerimisjääke (PDER) käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

23)

240. reas asendatakse taimeõlisid/tsitronellaõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

24)

241. reas asendatakse taimeõlisid/nelgiõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

25)

242. reas asendatakse taimeõlisid/rapsiseemneõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

26)

243. reas asendatakse taimeõlisid/rohemündiõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

27)

244. reas asendatakse kaaliumvesinikkarbonaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

28)

246. reas asendatakse püretriine käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

29)

247. reas asendatakse kvartsliiva käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

30)

248. reas asendatakse kalaõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

31)

249. reas asendatakse lõhna abil toimivaid taimse või loomse päritoluga repellente/lambarasva käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

32)

250. reas asendatakse lõhna abil toimivaid taimse või loomse päritoluga repellente/toortallõli käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

33)

251. reas asendatakse lõhna abil toimivaid taimse või loomse päritoluga repellente/tallõli pigi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

34)

253. reas asendatakse naatriumalumiiniumsilikaati käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

35)

255. reas asendatakse liblikaliste hargnemata ahelaga feromoone käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

36)

257. reas asendatakse karbamiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2020“;

37)

260. reas asendatakse alumiiniumfosfiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

38)

261. reas asendatakse kaltsiumfosfiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

39)

262. reas asendatakse magneesiumfosfiidi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

40)

263. reas asendatakse tsümoksaniili käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

41)

264. reas asendatakse dodemorfi käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

42)

265. reas asendatakse 2,5-diklorobensoehappe metüülestrit käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

43)

266. reas asendatakse metamitrooni käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“;

44)

267. reas asendatakse sulkotriooni käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2022“.

B)

B osa 23. reas asendatakse bifentriini käsitleva kande kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. juuli 2021“.


4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/25


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/196,

3. veebruar 2017,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi

peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/197,

2. veebruar 2017,

millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/1138 teatavate tähtaegade osas, mis on ette nähtud UN/CEFACTi standardite kasutamiseks kalandusteabe vahetamiseks

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 457 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006, (1) eriti selle artikleid 111 ja 116,

võttes arvesse komisjoni 8. aprilli 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 146j,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lipuliikmesriigi süsteemid peavad võimaldama saata laevaseiresüsteemi andmeid ja vastata taotlustele, mis käsitlevad laevaseiresüsteemide andmeid, kasutades selleks ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT) standardit vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklile 146f.

(2)

Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 146d kohaselt tuleb kõik teated, sh laevaseiresüsteemide andmed, edastada kalandusandmete vahetamise elektroonilise võrgu („transpordikiht“) kaudu, mille komisjon on teinud liikmesriikidele kättesaadavaks.

(3)

Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/1138 (3) on kehtestatud tähtajad UN/CEFACTi standardite kasutamiseks kalandusteabe vahetamiseks.

(4)

Transpordikihi võrgu kasutuselevõtt viibis neli kuud ning liikmesriikidel on vaja piisavalt aega selle paigaldamiseks ja katsetamiseks.

(5)

Seega on asjakohane lükata rakendusotsusega (EL) 2016/1138 kehtestatud teatavaid tähtaegu selliste UN/CEFACTi standardite kasutamiseks edasi.

(6)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2016/1138 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Laevaseiresüsteemi andmete vahetamine

Rakendusotsuse (EL) 2016/1138 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

1.   Alates 1. veebruarist 2017 muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 146f osutatud laevaseiresüsteemi andmete esitamiseks kasutatavat vormi ja vastavaid rakendusdokumente vastavalt Euroopa Komisjoni kalanduse veebisaidi põhiandmeregistri lehel avaldatud vormile „UN/CEFACT P 1000-7: laevade asukoha määramise spetsifikatsioonid“.

2.   Alates 1. juulist 2018 peavad lipuliikmesriigi süsteemid võimaldama vastata taotlustele, mis käsitlevad laevaseiresüsteemide andmeid, vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 146f lõikele 3, kasutades käesoleva artikli lõike 1 kohaselt muudetud vormi.“

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. veebruar 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 112, 30.4.2011, lk 1.

(3)  Komisjoni 11. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1138, millega muudetakse UN/CEFACTi standardil põhinevaid vorme kalandusteabe vahetamiseks (ELT L 188, 13.7.2016, lk 26).


4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/198,

2. veebruar 2017,

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 460 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2012/756/EL (2) on sätestatud meetmed, et tõkestada Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (edaspidi „asjaomane organism“) liitu sissetoomist ja seal levimist, sest see on teatava kiivide haiguse (kiwi canker) põhjustaja. Nimetatud rakendusotsus kaotas kehtivuse 31. märtsil 2016.

(2)

Mitu liikmesriiki on nõudnud, et asjaomasest organismist tingitud jätkuva ohu tõttu taimetervisele jätkataks rakendusotsuses 2012/756/EL sätestatud meetmete võtmist. Seepärast tuleks samasugused meetmed, nagu on sätestatud kõnealuses rakendusotsuses, vastu võtta kolmandatest riikidest istutamiseks liitu sissetoodavate perekonna Actinidia Lindl. taimede suhtes (edaspidi „kõnealused taimed“), nagu ka nende taimede liidusisese edasitoimetamise suhtes.

(3)

Lisaks nähtub rakendusotsuse 2012/756/EL kohaldamisest saadud kogemusest, et kõigi kõnealuste taimede hävitamine või individuaalne testimine on visuaalse vaatlusega samaväärsed asjaomase organismi levikut konkreetsel alal tõkestavad asjakohased ennetusmeetmete alternatiivid ning et need meetmed on võrdväärselt tõhusa toimega asjaomase organismi tekitatud haiguspuhangu korral. Seepärast tuleks lubada nende meetmete võtmist nii liidust kui ka kolmandatest riikidest pärit kõnealuste taimede puhul. Lisaks nähtub kogemusest, et kahjurivaba koha või tootmisüksuse ümber on käesoleva otsuse eesmärkide saavutamiseks piisav 100 m laiune ala (500 m laiuse asemel), mis on väliskeskkonnast sedavõrd eraldatud ja kaitstud, et see välistab tõhusalt asjaomase organismi leviku.

(4)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(5)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada kuni 31. märtsini 2020, et jääks piisavalt aega olukorra arengu jälgimiseks.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kahjuliku organismi Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto keeld

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Gotod (edaspidi „asjaomane organism“) ei tohi liitu tuua ega seal levitada.

Artikkel 2

Perekonna Actinidia Lindl. liitu sissetoomine

Kolmandatest riikidest pärit perekonna Actinidia Lindl. tolmlemisvõimelist õietolmu ja istutamiseks ettenähtud elustaimi, v.a seemneid (edaspidi „kõnealused taimed“), võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui need vastavad I lisas esitatud erinõuetele.

Artikkel 3

Kõnealuste taimede edasitoimetamine liidu piires

Kõnealuseid taimi võib liidusiseselt edasi toimetada vaid siis, kui need vastavad II lisas esitatud erinõuetele.

Artikkel 4

Uuringud kõnealuse organismi esinemise kohta ja sellest teatamine

1.   Iga liikmesriik viib läbi iga-aastase ametliku uuringu asjaomase organismi esinemisest kõnealustel taimedel.

Iga liikmesriik teatab uuringu tulemustest komisjonile ja teistele liikmesriikidele uuringuaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

2.   Kui kutseline käitleja kahtlustab või saab teada, et asjaomast organismi leidub taimedes, taimsetes saadustes või muudes käitleja järelevalve all olevates objektides või piirkonnas, kus seda organismi ei ole varem esinenud, peab ta sellest viivitamata teatama vastutavale ametiasutusele, et see asutus saaks võtta asjakohaseid meetmeid. Vajaduse korral võtab ka kutseline käitleja viivitamata ettevaatusabinõusid asjaomase organismi püsimajäämise ja leviku vältimiseks.

Artikkel 5

Nõuete täitmine

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata meetmetest, mida nad on võtnud käesoleva otsuse täitmiseks.

Artikkel 6

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. märtsini 2020.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. veebruar 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. detsembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/756/EL Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta (ELT L 335, 7.12.2012, lk 49).


I LISA

Artiklis 2 osutatud erinõuded liitu sissetoomiseks

I JAGU

Fütosanitaarsertifikaat

1)

Kolmandatest riikidest pärit kõnealuste taimedega on direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimese lõigu kohaselt kaasas fütosanitaarsertifikaat (edaspidi „sertifikaat“), mis sisaldab lahtris „Täiendav deklaratsioon“ punktide 2 ja 3 kohast teavet.

2)

Sertifikaat peab sisaldama teavet, et on täidetud üks järgmistest punktidest.

a)

Kõnealuseid taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud riigis, kus asjaomast organismi teadaolevalt ei esine.

b)

Kõnealuseid taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud kahjurivabas piirkonnas, mille on asjaomase organismi suhtes kehtestanud päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon vastavalt FAO rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standardile (International Standard for Phytosanitary Measures, edaspidi „ISPM“) nr 4 (1).

c)

Kõnealused taimed on kasvatatud kahjurivabas kohas või kahjurivabas tootmisüksuses, mille on asjaomase organismi osas kehtestanud riigi taimekaitseorganisatsioon vastavalt standardile FAO ISPM nr 10 (2). Kõnealused taimed on kasvatatud rajatises, mille isolatsiooni- ja kaitsetase väliskeskkonna suhtes välistavad tõhusalt asjaomase organismi ligipääsu. Selles kohas või tootmisüksuses on kõnealuseid taimi viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne eksportimist nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral ametlikult kontrollitud ja asjaomast organismi ei ole avastatud.

Kõnealust kohta või tootmisüksust ümbritseb vähemalt 100-meetrise raadiusega ala, mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne eksportimist on nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral tehtud ametlik kontroll ning kõik nakkuse sümptomitega kõnealused taimed, mis kontrolli käigus leiti, on viivitamatult hävitatud;

ii)

kõik kõnealused taimed on viivitamatult hävitatud;

iii)

iga kõnealust taime on kõige asjakohasemal ajal kontrollitud ja kindlaks tehtud, et taim on asjaomasest organismist vaba.

d)

Kõnealused taimed on toodetud kahjurivabas tootmiskohas, mille on asjaomase organismi suhtes kehtestanud riiklik taimekaitseorganisatsioon vastavalt standardile FAO ISPM nr 10. Viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne eksportimist on kõnealuseid taimi selles kohas nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral ametlikult kontrollitud ja asjaomast organismi ei ole avastatud.

Kõnealust tootmispaika ümbritseb vähemalt 4 500-meetrise raadiusega ala, mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne eksporti on kogu kõnealusel alal nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral tehtud ametlik kontroll, võetud proovid ja neid uuritud. Ametlike kontrollide, proovivõtu ja uurimise käigus ei ole asjaomast organismi avastatud;

ii)

kõik kõnealused taimed 500 m raadiuses tootmiskohast on viivitamatult hävitatud;

iii)

iga kõnealust taime 500 m raadiuses tootmiskohast on kõige asjakohasemal ajal korrapäraselt kontrollitud ja kindlaks tehtud, et taim on asjaomasest organismist vaba.

Alapunktide ii ja iii korral on kõik kõnealused taimed, mis on tootmiskohast 500–4 500 m raadiuses, hävitatud või neid on uuritud sellise proovivõtukava alusel, millega on võimalik 99 % usaldusväärsusega kinnitada, et asjaomase organismi esinemise tase kõnealustel taimedel on alla 0,1 %.

3)

Kui esitatakse punkti 2 alapunktides c või d kirjeldatud andmed, peab sertifikaat lisaks sisaldama teavet, et täidetud on üks järgmistest punktidest:

a)

kõnealused taimed on saadud otse emataimedest, mis on kasvatatud vastavalt punkti 2 alapunkti a, b või c tingimustele;

b)

kõnealused taimed on saadud otse emataimedest, mida on enne individuaalselt uuritud ning uuring on kinnitanud asjaomase organismi puudumist;

c)

kõnealuseid taimi on uuritud vastavalt proovivõtukavale, mille põhjal saab 99 % tõenäosusega kindlaks teha, et asjaomase organismi esinemise tase kõnealustel taimedel on alla 0,1 %.

4)

Kui esitatakse punkti 2 alapunktis b kirjeldatud andmed, peab sertifikaadi pealkirja „Päritolukoht“ all täpsustama kahjurivaba piirkonna nime.

II JAGU

Järelevalve

Liitu toodud fütosanitaarsertifikaadiga ja I jao nõuetele vastavaid kõnealuseid taimi kontrollitakse rangelt ja vajadusel uuritakse asjaomase organismi esinemist liitu sisenemise kohas või sihtkohas, mis on määratud vastavalt komisjoni direktiivile 2004/103/EÜ (3).

Juhul kui kõnealused taimed tuuakse liitu muu kui taimede sihtkohaks oleva liikmesriigi kaudu, teavitab esimese liikmesriigi vastutav ametiasutus sellest sihtliikmesriigi vastutavat ametiasutust.


(1)  „Requirements for the establishment of pest free areas“ (Kahjurivabade piirkondade kehtestamise nõuded), ISPM nr 4 (1995), FAO 2016.

(2)  „Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites“ (Kahjurivabade kohtade ja tootmisüksuste kehtestamise nõuded), ISPM nr 10 (1999), Rooma, IPPC, FAO 2016.

(3)  Komisjoni 7. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16).


II LISA

Artiklis 3 osutatud nõuded liidu piires edasitoimetamiseks

1)

Liidust pärit kõnealuseid taimi võib liidu piires edasi toimetada üksnes juhul, kui nendega on kaasas vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (1) koostatud ja välja antud taimepass ning nad vastavad punktis 2 esitatud nõuetele.

2)

Kõnealused taimed peavad vastama vähemalt ühele järgmistest punktidest.

a)

Kõnealuseid taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud riigis, kus asjaomast organismi teadaolevalt ei esine.

b)

Kõnealuseid taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud kaitstud alal, mis on asjaomase organismi osas heaks kiidetud kooskõlas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 punkti 1 alapunktiga h.

c)

Kõnealuseid taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud kahjurivabas piirkonnas, mille on asjaomase organismi jaoks kehtestanud liikmesriigi vastutav ametiasutus vastavalt standardile FAO ISPM nr 4 (2).

d)

Kõnealused taimed on toodetud kahjurivabas kohas või kahjurivabas tootmisüksuses, mille kohta päritoluliikmesriigi vastutav ametiasutus on asjaomase organismi osas kinnitanud vastavust standardile FAO ISPM nr 10 (3). Kõnealused taimed on kasvatatud rajatises, mille isolatsiooni- ja kaitsetase väliskeskkonna suhtes välistavad tõhusalt asjaomase organismi ligipääsu. Viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist on kõnealuseid taimi kõnealuses kohas või üksuses nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral ametlikult kontrollitud, ilma et asjaomast organismi oleks avastatud.

Kõnealust kohta või tootmisüksust ümbritseb vähemalt 100-meetrise raadiusega ala, mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist on nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral tehtud ametlik kontroll ning kõik nakkuse sümptomitega taimed, mis kontrolli käigus leiti, on viivitamatult hävitatud;

ii)

kõik kõnealused taimed on viivitamatult hävitatud;

iii)

iga kõnealust taime on korrapäraselt kõige asjakohasemal ajal uuritud ja tuvastatud, et taim on asjaomasest organismist vaba.

e)

Kõnealused taimed on toodetud kahjurivabas tootmiskohas, mille on asjaomase organismi suhtes kehtestanud vastutav ametiasutus vastavalt standardile FAO ISPM nr 10. Kõnealuses kohas on kõnealustest taimedest viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral võetud proove ja taimi ametlikult kontrollitud, ilma et asjaomast organismi oleks avastatud.

Kõnealust tootmiskohta ümbritseb vähemalt 500-meetrise raadiusega ala (edaspidi „ümbritsev ala“), mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

viimase täieliku vegetatsioonitsükli ajal enne edasitoimetamist on kogu ümbritseval alal nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kahel korral tehtud ametlikud kontrollid, võetud proovid ja neid uuritud. Ametlike kontrollide, proovivõtu ja uurimise käigus ei ole asjaomast organismi avastatud;

ii)

kõik kõnealused taimed ümbritseva ala piires on viivitamatult hävitatud;

iii)

iga kõnealust taime on korrapäraselt kõige asjakohasemal ajal uuritud ja tuvastatud, et taim on asjaomasest organismist vaba.

Ümbritsevat ala piirab vähemalt 4 km raadiusega ala, mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

pärast viimase täieliku vegetatsioonitsükli jooksul enne taimede edasitoimetamist tehtud ametlikke kontrolle, proovide võtmist ja testimist, mis on tehtud kahel korral nakkuse sümptomite avastamiseks kõige sobivamal ajal kogu kõnealuses tsoonis. Kui kõnealustel taimedel tuvastati asjaomase organismi esinemine, võeti likvideerimismeetmeid. Need meetmed hõlmasid nakkuse sümptomitega taimede viivitamatut hävitamist;

ii)

kõikide kõnealuste taimede hävitamist ümbritseva ala piires;

iii)

ümbritseval alal kõnealuste taimede kontrollimist sellise proovivõtukava alusel, millega on võimalik 99 % usaldusväärsusega kinnitada, et asjaomase organismi esinemise tase kõnealustel taimedel on alla 0,1 %.

3)

Kui punkti 2 alapunkti d või e nõuded on täidetud, peavad kõnealused taimed lisaks vastama veel ühele järgmistest nõuetest:

a)

kõnealused taimed on saadud otse emataimedest, mis on kasvatatud vastavalt punkti 2 alapunktide a, b, c või d tingimustele;

b)

kõnealused taimed on saadud otse emataimedest, mis on enne läbinud individuaalse kontrolli, mis kinnitab asjaomase organismi puudumist;

c)

kõnealuseid taimi on uuritud vastavalt proovivõtukavale, mille põhjal saab 99 % tõenäosusega kindlaks teha, et asjaomase organismi esinemise tase kõnealustel taimedel on alla 0,1 %.

4)

Kolmandatest riikidest liitu sisse toodud kõnealuseid taimi võib vastavalt I lisale liidu piires edasi toimetada vaid juhul, kui nendega on kaasas punktis 1 osutatud taimepass.


(1)  Komisjoni 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22).

(2)  „Requirements for the establishment of pest free areas“ (Kahjurivabade piirkondade kehtestamise nõuded), ISPM nr 4 (1995), Rooma, IPPC, FAO 2016.

(3)  „Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites“ (Kahjurivabade tootmiskohtade ja -üksuste kehtestamise nõuded), ISPM nr 10 (1999), Rooma, IPPC, FAO 2016.