ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
20. detsember 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35)

1

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2016/36)

26

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34)

37

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

OTSUSED

20.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/1


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/2247,

3. november 2016,

Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 26.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsust EKP/2010/21 (1) on mitu korda oluliselt muudetud. Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleb see otsus selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Suunis EKP/2010/20, (2) millele otsus EKP/2010/21 osutab, on uuesti sõnastatud ja kehtetuks tunnistatud Euroopa Keskpanga suunisega (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) (3),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

1.   Suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 1 määratletud mõistetel on sama tähendus käesolevas otsuses.

2.   Muid käesolevas otsuses kasutatud tehnilisi mõisteid kasutatakse suunise 2016/2249 (EKP/2016/34) II lisas sätestatud tähenduses.

Artikkel 2

Kohaldamisala

Käesolevas otsuses sätestatud eeskirju kohaldatakse Euroopa Keskpanga (EKP) aastaaruannete suhtes, mis hõlmavad bilanssi, EKP bilansivälise raamatupidamisarvestuse kirjeid, kasumiaruannet ja EKP raamatupidamise aastaaruande lisasid.

Artikkel 3

Kvalitatiivsed omadused

Käesolevas otsuses kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 3 määratletud kvalitatiivseid omadusi.

Artikkel 4

Raamatupidamise aluspõhimõtted

Käesolevas otsuses kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 4 määratletud raamatupidamise aluspõhimõtteid.

Erandina suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikli 4 punkti 3 esimesest lausest võetakse bilansipäevajärgseid sündmusi arvesse ainult kuni kuupäevani, mil EKP juhatus kiidab heaks EKP aastaaruande esitamise EKP nõukogule heakskiitmiseks.

Artikkel 5

Tekkepõhine ja kassa-/arvelduspõhine arvestus

Käesolevas otsuses kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklis 5 sätestatud eeskirju.

Artikkel 6

Varade ja kohustuste kajastamine

Finants- või muu vara/kohustus kajastatakse EKP bilansis ainult kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 6.

II PEATÜKK

BILANSI KOOSTAMISE JA BILANSILISE VÄÄRTUSE HINDAMISE EESKIRJAD

Artikkel 7

Bilansi koosseis

Bilansi koosseisu aluseks on I lisas toodud bilansiskeem.

Artikkel 8

Eraldised valuutakursi, intressimäära, krediidi- ja kullahinna riski katmiseks

Euroopa Keskpanga (EKP) tegevuse olemust arvestades võib EKP nõukogu kehtestada EKP bilansis eraldise valuutakursi, intressimäära ja kulla hinna riski ning krediidiriski katmiseks. Nõukogu võtab vastu otsuse eraldise suuruse ja kasutamise osas EKP riskipositsiooni põhjendatud prognoosi alusel.

Artikkel 9

Bilansilise väärtuse hindamise eeskirjad

1.   Bilansilise väärtuse hindamiseks kasutatakse jooksvaid turukursse ja turuhindu, kui I lisas ei ole sätestatud teisiti.

2.   Kulla, välisvaluutainstrumentide, väärtpaberite (v.a need, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks), mittekaubeldavate väärtpaberite ja rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite, mida kajastatakse raamatupidamises amortisatsioonikulude põhjal) ning finantsinstrumentide ümberhindamine nii bilansis kui ka bilansiväliselt toimub aastalõpu ümberhindluspäeval ning turu keskmise kursi ja hinna alusel.

3.   Kulla puhul ei eristata hinna ja valuuta ümberhindluse erinevusi, vaid arvestatakse ühte kulla ümberhindluse erinevust kindlaksmääratud kullaühiku eurohinna alusel, mis on tuletatud euro ja USA dollari vahetuskursist kvartali ümberhindluspäeval. Valuutavahetuse, sealhulgas bilansiliste ja bilansiväliste tehingute, puhul toimub ümberhindamine valuutapõhiselt. Käesolevas artiklis käsitletakse SDR positsioone, sealhulgas SDR korvi aluseks olevaid erinevaid sihtotstarbelisi välisvaluutapositsioone, ühe positsioonina. Väärtpaberite puhul toimub ümberhindamine koodipõhiselt, st sama ISIN-koodi/liigi alusel; kaasnevaid valikuvõimalusi ei käsitleta hindamise eesmärgil eraldi. Rahapoliitika eesmärgil hoitavaid või kirjete „Muud finantsvarad“ või „Mitmesugused muud varad“ all kajastatavaid väärtpabereid käsitletakse eraldi positsioonidena.

4.   Rahapoliitika eesmärgid hoitavaid turukõlblikke väärtpabereid käsitletakse eraldi positsioonidena ja neid hinnatakse turuhinna või amortiseeritud kulu alusel, kohaldades väärtuse langust, sõltuvalt rahapoliitika eesmärgist.

5.   Väärtpaberid, mis on liigitatud tähtaja lõpuni hoitavateks, loetakse eraldi positsioonideks ja neid hinnatakse amortiseeritud kulu alusel, kohaldades väärtuse langust. Sama käsitlust kohaldatakse mittekaubeldavate väärtpaberite puhul. Väärtpaberid, mis on liigitatud tähtaja lõpuni hoitavateks ja turukõlbmatuteks, võib müüa enne nende tähtaja lõppu järgmistel juhtudel:

a)

kui müüdavat kogust ei peeta oluliseks võrreldes tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberite portfelli kogumahuga;

b)

kui need väärtpaberid müüakse tähtaja lõpule eelneva kuu jooksul;

c)

erandlikus olukorras, näiteks emitendi krediidivõime olulise halvenemise korral.

Artikkel 10

Pöördtehingud

Pöördtehingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 10.

Artikkel 11

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turukõlblike pöördtehingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 11.

Artikkel 12

Väärtpaberite intressiriski maandamine tuletisinstrumentide abil

Intressiriski maandamise raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 12.

Artikkel 13

Sünteetilised instrumendid

Sünteetiliste instrumentide raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 13.

III PEATÜKK

KASUMI KAJASTAMINE

Artikkel 14

Kasumi kajastamine

1.   Kasumi kajastamise suhtes kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikli 15 lõikeid 1, 2, 3, 5 ja 7.

2.   Ümberhindluse erikontodel olevaid hoiuseid, mis on laekunud keskpangalt liikmesriigi, mille suhtes kehtestatud erand on tühistatud, vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artiklile 48.2 kasutatakse realiseerimata kahjumi katmiseks, kui see ületab vastaval ümberhindluse tavakontol kajastatud varasemat ümberhindluskasumit vastavalt suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikli 15 lõike 1 punktile c enne kõnealuse kahjumi katmist EKPSi põhikirja artikli 33.2 alusel. Kulla, valuutade ja väärtpaberite ümberhindluse erikontode positsioone vähendatakse vastavate varade positsioonide vähendamise korral proportsionaalselt.

Artikkel 15

Tehingukulud

Käesoleva otsuse suhtes kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklit 16.

IV PEATÜKK

BILANSIVÄLISTE INSTRUMENTIDE RAAMATUPIDAMISEESKIRJAD

Artikkel 16

Üldeeskirjad

Käesoleva otsuse suhtes kohaldatakse suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artiklit 17.

Artikkel 17

Välisvaluuta tähtpäevatehingud

Välisvaluuta tähtpäevatehingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 18.

Artikkel 18

Valuutavahetustehingud

Valuutavahetustehingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 19.

Artikkel 19

Futuurid

Futuuride raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 20.

Artikkel 20

Intressimäära vahetustehingud

Intressimäära vahetustehingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249(EKP/2016/34) artikliga 21.

Aasta lõpul kasumiaruandes kajastatud realiseerimata kahjum amortiseeritakse järgnevatel aastatel lineaarmeetodil. Intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute puhul algab amortiseerimine tehingu väärtuspäevast.

Artikkel 21

Intressimäära tähtpäevalepingud

Intressimäära tähtpäevalepingute raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 22.

Artikkel 22

Tähtpäevatehingud väärtpaberitega

Väärtpaberitega tehtavate tähtpäevatehingute raamatupidamine toimub vastavalt suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikli 23 lõike 1 meetodile A.

Artikkel 23

Optsioonid

Futuuride raamatupidamine toimub kooskõlas suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) artikliga 24.

V PEATÜKK

AVALDATUD AASTABILANSS JA KASUMIARUANNE

Artikkel 24

Vormid

1.   EKP avaldatud aastabilansi skeem järgib II lisas toodud vormi.

2.   EKP avaldatud kasumiaruande skeem vastab III lisale.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 25

Eeskirjade täiendamine, kohaldamine ja tõlgendamine

1.   Käesoleva otsuse tõlgendamisel võetakse arvesse ettevalmistustööd, liidu õigusaktidega ühtlustatud raamatupidamispõhimõtteid ja üldtunnustatud rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid.

2.   Kui mõnda konkreetset raamatupidamiskäsitlust ei ole käesolevas otsuses sätestatud ja puudub nõukogu vastupidine otsus, järgib EKP hindamispõhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu poolt kasutusele võetud rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele, mis on asjakohased EKP tegevuse ja raamatupidamise suhtes.

Artikkel 26

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2010/21 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tuleb käsitleda viidetena käesolevale otsusele ja lähtuda tuleb vastavustabelist V lisas.

Artikkel 27

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2016.

Frankfurt Maini ääres, 3. november 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  11. novembri 2010. aasta otsus EKP/2010/21 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 1).

(2)  11. novembri 2010. aasta suunis EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (ELT L 35, 9.2.2011, lk 31).

(3)  Euroopa Keskpanga 3. novembri 2016. aasta suunis (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 37).


I LISA

BILANSI KOOSTAMISE JA BILANSILISE VÄÄRTUSE HINDAMISE EESKIRJAD

VARAD

 

Bilansikirje

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

1

Kuld ja nõuded kullas

Füüsiline kuld (st kangid, mündid, tahvlid, tükid) hoiul või „teel“. Mittefüüsiline kuld, näiteks kulla jooksevkontode (kollektiivkontode) jääk, tähtajalised hoiused ja nõuded kulla saamiseks, mis tulenevad järgmistest tehingutest: a) kullasisalduse muutmine ja b) kulla vahetustehingud asukoha või puhtuse alusel, kui väljaandmise ja vastuvõtmise vahele jääb üle ühe tööpäeva

Turuväärtus

2

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

Välisvaluutas vääringustatud nõuded väljaspool euroala asuvate tehingupoolte vastu, sealhulgas rahvusvahelised ja riigiülesed asutused ning keskpangad väljaspool euroala

 

2.1

Laekumised Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (International Monetary Fund, IMF)

a)

Arveldusõigused reservkvoodi piires (neto)

Riigi kvoot miinus IMFi valduses olevad saldod eurodes. IMFi konto nr 2 (eurokonto halduskulude jaoks) võib kaasata selles positsioonis või kirje „Eurodes vääringustatud võlad euroalavälistele residentidele“ all

a)

Arveldusõigused reservkvoodi piires (neto)

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

b)

Laenueriõigused (SDRid)

SDR positsioonid (bruto)

b)

SDRid

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

c)

Muud nõuded

Üldised laenuvõtmise kokkulepped, erilaenukokkulepete kohased laenud, hoiused IMFi hallatud usaldusfondides

c)

Muud nõuded

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

2.2

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

a)

Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud

a)

Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

b)

Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroalaväliste residentide poolt emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad kapitaliväärtpaberid

b)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iv)

Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

c)

Välislaenud (hoiused) euroalavälistele residentidele, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

c)

Välislaenud

Hoiused nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

d)

Muud välisvarad

Euroalavälised pangatähed ja mündid

d)

Muud välisvarad

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

3

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

a)

Investeeringud väärtpaberitesse euroalal, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroala residentide emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad kapitaliväärtpaberid

a)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iv)

Kaubeldavad aktsiainstrumendid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

b)

Muud nõuded euroala residentide vastu, v.a need, mis on kirjendatud vara kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Laenud, hoiused, pöördrepotehingud, mitmesugune laenuandmine

b)

Muud nõuded

Hoiused ja muu laenuandmine nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

4

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

 

 

4.1

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

a)

Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud, mis on seotud eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamisega

a)

Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus

b)

Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroalaväliste residentide emiteeritud kapitaliväärtpaberid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturuväärtpaberid

b)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iv)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

c)

Laenud euroalavälistele residentidele, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

c)

Laenud väljaspool euroala

Hoiused nimiväärtuses

d)

Euroalaväliste üksuste emiteeritud väärtpaberid, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ ja varade kirje 7.1 „Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid“ all

Riigiüleste või rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Euroopa Investeerimispanga, emiteeritud väärtpaberid, olenemata emitentide geograafilisest asukohast, mis ei ole ostetud rahapoliitika eesmärgil

d)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

4.2

Vahetuskursimehhanismi (ERM II) laenuvõimalusest tulenevad nõuded

Laenuandmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus

5

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

Kirjed 5.1 kuni 5.5: tehingud kooskõlas vastavate rahapoliitika instrumentidega, mida on kirjeldatud Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1)

 

5.1

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed iganädalased likviidsust lisavad ja üldjuhul ühenädalase tähtajaga pöördtehingud

Nimiväärtus või repokulu

5.2

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed igakuised likviidsust lisavad pöördtehingud, mille tähtaeg ei ole pikem põhiliste refinantseerimistehingute tähtajast

Nimiväärtus või repokulu

5.3

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Pöördtehingud, mida tehakse tasandamise vajaduse korral

Nimiväärtus või repokulu

5.4

Struktuursed pöördtehingud

Pöördtehingud, mis korrigeerivad eurosüsteemi struktuurset positsiooni finantssektori suhtes

Nimiväärtus või repokulu

5.5

Laenamise püsivõimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleöö likviidsuslaenud kõlbliku tagatisvara vastu (püsivõimalus)

Nimiväärtus või repokulu

5.6

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

Krediidiasutustele antav täiendav laen, mis tuleneb alusvarade väärtuse tõusust seoses nendele krediidiasutustele antud muu laenuga

Nimiväärtus või kulu

6

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud seoses väärtpaberiportfellide haldusega varade kirjel 7 „Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid“, sealhulgas tehingud, mis tulenevad euroala varasemate valuutareservide ümberkujundamisest ja muudest nõuetest. Korrespondentkontod välismaistes euroala krediidiasutustes. Muud nõuded ja tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega.

Nimiväärtus või kulu

7

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

 

 

7.1

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid (k. a riigiüleste või rahvusvaheliste organisatsioonide või mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud väärtpaberid, olenemata nende geograafilisest asukohast). Peenhäälestuseks ostetud Euroopa Keskpanga (EKP) võlakirjad

a)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid

Kajastatakse rahapoliitika kaalutlusi arvestades:

i)

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust (kulud, kui väärtuse langus kaetakse kohustuste kirjel 13 b) „Eraldised“ kajastatud eraldistega)

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

b)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

7.2

Muud väärtpaberid

Väärtpaberid, v.a varade kirje 7.1 „Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid“ ning varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all, eurodes vääringustatud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid vahetus valduses, sh valitsussektori väärtpaberid majandus- ja rahaliidu (EMU) eelsest ajast. Omakapitaliinstrumendid

a)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

b)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

c)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

d)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

8

Eurodes nõuded valitsemissektori vastu

EMU-eelsed nõuded valitsemissektori vastu (Turukõlbmatud väärtpaberid, laenud)

Hoiused/laenud nimiväärtuses, Turukõlbmatud väärtpaberid soetusmaksumuses

9

Eurosüsteemisisesed nõuded

 

 

9.1

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded

Eurosüsteemisisesed nõuded riikide keskpankade (RKPd) vastu, mis tulenevad EKP võlakirjade emissioonist

Kulu

9.2

Nõuded seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis

EKP pangatähtede emissiooniga seotud nõuded vastavalt otsusele EKP/2010/29 (2)

Nimiväärtus

9.3

Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)

Järgmiste allkirjete netoseisud:

 

a)

netonõuded, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma. Vt ka kohustuste kirjet 10.2 „Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)“

a)

Nimiväärtus

b)

Muud eurodes vääringustatud võimalikud eurosüsteemisisesed nõuded, sealhulgas EKP tulu vahepealne jaotamine RKPdele

b)

Nimiväärtus

10

Lõpetamata arveldused

Arvelduskontode saldod (nõuded), sh kogumisel olevad tšekid

Nimiväärtus

11

Muud varad

 

 

11.1

Euroala mündid

Euro mündid

Nimiväärtus

11.2

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Maa ja ehitised, mööbel ja sisseseade (sealhulgas arvutiseadmed), tarkvara

Kulud miinus amortisatsioon

Amortisatsioon on amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku tööea jooksul. Kasulik tööiga on periood, mille jooksul eeldatakse, et üksusel on põhivara kasutamise võimalus. Üksikute põhivara liikide kasuliku tööea kestuse võib süstemaatiliselt läbi vaadata, kui ootused erinevad varasematest hinnangutest. Oluline põhivara võib koosneda osadest, millel on erinevad kasulikud tööead. Selliste osade kasulikku tööiga tuleb hinnata eraldi.

Immateriaalse vara kulud hõlmavad immateriaalse vara soetushinda. Hinnata tuleb muid otseseid ja kaudseid kulusid.

Kulude kapitaliseerimine: piiritletud (ilma käibemaksuta alla 10 000 EUR: ei kapitaliseerita)

11.3

Muu finantsvara

Kapitaliosalused ja investeeringud tütarettevõtetesse; strateegilistel/poliitilistel kaalutlustel hoitavad aktsiad

Sihtotstarbelise portfellina hoitavad väärtpaberid, sh aktsiad, ja muud finantsinstrumendid ja positsioonid (näiteks tähtajalised hoiused ja arvelduskontod)

Pöördrepotehingud krediidiasutustega seoses väärtpaberiportfellide haldusega selle kirje all

a)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

b)

Kapitaliosalused ja mittelikviidsed aktsiaosalused ning mis tahes muud püsiinvesteeringuna hoitavad kapitaliväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

c)

Investeeringud tütarettevõtjatesse või olulised osalused

Puhasväärtus

d)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Üle-/alakurss amortiseeritakse.

e)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mida hoitakse tähtaja lõpuni või püsiinvesteeringuna

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

f)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

g)

Saldod pankades ja laenud

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud välisvaluuta turuhinna alusel, kui saldod või hoiused on vääringustatud välisvaluutas

11.4

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute (v.a juhul, kui kohaldatakse päevast kõikumismarginaali), väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

11.5

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

Aruandeperioodile omistatav tulu, mis ei laeku aruandeperioodil. Ettemakstud kulud ja makstud kogunenud intress, s.o väärtpaberiga ostetud kogunenud intress

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

11.6

Mitmesugused muud varad

a)

Ettemaksed, laenud, muud vähemtähtsad kirjed. Usalduslaenud

a)

Nimiväärtus või kulu

b)

Klientide kullahoiustega seotud investeeringud

b)

Turuväärtus

c)

Pensioni netovara

c)

Artikli 25 lõike 2 kohaselt

d)

Eurosüsteemi tehingupoolte kohustuste mittetäitmisest tulenevad tasumata nõuded Eurosüsteemi krediiditehingute kontekstis

d)

Nimiväärtus/realiseerimisväärtus (enne/pärast kahjumi arveldamist)

e)

Kolmandate isikutega seotud varad või nõuded, mis on tagatisena omandatud ja/või saadud kohustusi mittetäitvate Eurosüsteemi tehingupoolte antud tagatise realiseerimise raames

e)

Kulu (konverteeritud saamise aja valuuta turukursiga, kui finantsvarad on vääringustatud välisvaluutas)

12

Aruandeaasta kahjum

 

Nimiväärtus

KOHUSTUSED

 

Bilansikirje

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

1

Ringluses olevad pangatähed

EKP emiteeritud euro pangatähed vastavalt otsusele EKP/2010/29

Nimiväärtus

2

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Kirjed 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: eurodes hoiused, nagu on kirjeldatud suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60)

 

2.1

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

Vastavalt EKPSi põhikirjale kohustusliku reservi nõudega hõlmatud finantseerimisasutuste nimekirja kuuluvate krediidiasutuste eurokontod. Käesolev kirje sisaldab peamiselt kontosid, mida kasutatakse kohustusliku reservi hoidmiseks

Nimiväärtus

2.2

Hoiustamise püsivoimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleööhoiused (püsivõimalus)

Nimiväärtus

2.3

Tähtajalised hoiused

Peenhäälestustehing seoses vahendite koondamisega likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus

2.4

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Rahapoliitikaga seotud tehingud likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus või repokulu

2.5

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Krediidiasutuste hoiused, mis tulenevad varade väärtuse langemisest seoses kõnealustele krediidiasutustele antud laenudega

Nimiväärtus

3

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 7„Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid“. Muud tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega. Ei sisalda krediidiasutuste arvelduskontosid

Nimiväärtus või repokulu

4

EKP emiteeritud võlakirjad

Võlasertifikaadid suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) kohaselt. Nullväärtpaber, mis on emiteeritud likviidsuse vähendamise eesmärgil

Kulu

Alakurss amortiseeritakse.

5

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

 

 

5.1

Valitsemissektor

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmisel väljamakstavad hoiused

Nimiväärtus

5.2

Muud kohustused

Personali, firmade ja klientide, sealhulgas kohustuslikust reservist vabastatud finantsasutuste jooksvad arved – vt kohustuste kirje 2.1 jne., arvelduskontod; samuti tähtajalised hoiused, nõudmiseni hoiused

Nimiväärtus

6

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

Teiste pankade, keskpankade, rahvusvaheliste/riigiüleste asutuste (sealhulgas Euroopa Ühenduste Komisjoni) arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmisel väljamakstavad hoiused (sealhulgas maksmise kontod ja reservi juhtimise kontod): teiste hoiustajate arveldusarved. Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamiseks. Nende liikmesriikide, mille vääringuks ei ole euro, keskpankade TARGET2 kontode saldod

Nimiväärtus või repokulu

7

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

Arvelduskontod. Repotehingute, tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavate investeerimistehingute, kohustused

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud aastalõpu valuuta turukursi alusel

8

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

 

 

8.1

Hoiused, saldod ja muud kohustused

Arvelduskontod. Repotehingute, tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavate investeerimistehingute, kohustused

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud aastalõpu valuuta turukursi alusel

8.2

ERM II laenudest tulenevad kohustused

Laenuvõtmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud aastalõpu valuuta turukursi alusel

9

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

Eriarveldusühikutes vääringustatud kirje, mis näitab vastavale riigile/RKPle algselt eraldatud SDRide summat

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud aastalõpu valuuta turukursi alusel

10

Eurosüsteemisisesed kohustused

 

 

10.1

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed kohustused

EKP bilansikirje, vääringustatud eurodes

Nimiväärtus

10.2

Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)

Järgmiste allkirjete netoseisud:

 

a)

netokohustused, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma. Vt ka varade kirjet 9.3 „Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)“

a)

Nimiväärtus

b)

muud tekkida võivad eurodes vääringustatud eurosüsteemisisesed kohustused, sealhulgas EKP emissioonitulu vahepealne jaotamine RKPdele

b)

Nimiväärtus

11

Lõpetamata arveldused

Arvelduskontode saldod (kohustused), sealhulgas žiiroülekanded teel

Nimiväärtus

12

Muud kohustused

 

 

12.1

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute (v.a juhul, kui kohaldatakse päevast kõikumismarginaali), väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

12.2

Viitvõlad ja ettemakstud tulud

Tulevasel perioodil tasumisele kuuluv kulu, mis on seotud aruandeperioodiga. Aruandeperioodil laekunud, kuid tulevase perioodiga seotud tulu

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

12.3

Mitmesugused muud varad

a)

Maksude vahekontod. Välisvaluuta krediidi- või tagatiskontod. Repotehingud krediidiasutustega seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 11.3 „Muud finantsvarad“. Muud kohustuslikud hoiused peale reservihoiuste. Muud vähemtähtsad kirjed. Usalduskohustused.

a)

Nimiväärtus või (tagasiostu) maksumus

b)

Klientide kullahoiused

b)

Turuväärtus

c)

Pensionikohustuste netoväärtus

c)

Artikli 25 lõike 2 kohaselt

13

Eraldised

a)

Valuutakursi, intressimäära ja kulla hinna riski ning krediidiriski ja muude kulude, nt oodatud tulevaste kulude ja sissemaksete, katteks vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud

a)

Maksumus/nimiväärtus

b)

Rahapoliitika operatsioonidest tulenevate vastaspoolte riski või krediidiriski katteks

b)

Nimiväärtus (vastavalt EKP nõukogu aastalõpu hinnangule)

14

Ümberhindluskontod

a)

Kulla, eurodes vääringustatud igat liiki väärtpaberite, välisvaluutas vääringustatud igat liiki väärtpaberite ja optsioonide hinnakõikumistega seotud ümberhindluskontod, intressiriski tuletisinstrumentidega seotud turu väärtuse hindamisest tulenevad erinevused; valuutakursi kõikumisega seotud ümberhindluskontod iga valuuta netopositsiooni osas, sealhulgas valuuta vahetus-/tähtpäevatehingud ja SDRid.

Ümberhindluse erikontod, mis tulenevad sissemaksetest vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud. Vt artikli 14 lõige 2

a)

Ümberhindlusvahe keskmise maksumuse ja turuväärtuse vahel, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

b)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamised seoses töösuhte lõpetamise hüvitistega, mis on järgmiste allkirjete netopositsioon:

i)

kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtuse aktuaarsed kasumid ja kahjumid

ii)

tulu plaani varadest, välja arvatud kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) netointressis sisalduvad summad

iii)

vara ülemmäära mõju muutus, välja arvatud kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) netointressis sisalduvad summad

b)

Artikli 25 lõike 2 kohaselt

15

Kapital ja reservid

 

 

15.1

Kapital

Sissemakstud kapital

Nimiväärtus

15.2

Reservid

Kohustuslik reserv vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 33 ja sissemaksed vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 seoses nende liikmesriikide keskpankadega, kelle suhtes kehtestatud erandid on tühistatud

Nimiväärtus

16

Aruandeaasta kasum

 

Nimiväärtus


(1)  Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(2)  13. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 26).


II LISA

EKP aastabilanss

 (miljonit eurot)

Varad (2)

Aruandeaasta

Eelmine aasta

Kohustused

Aruandeaasta

Eelmine aasta

1.   Kuld ja nõuded kullas

2.   Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

2.1.

Nõuded IMFi vastu

2.2.

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

3.   Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

4.   Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

4.1.

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

4.2.

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

5.   Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

5.1.

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

5.2.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

5.3.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

5.4.

Struktuursed pöördtehingud

5.5.

Laenamise püsivõimalus

5.6.

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

6.   Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

7.   Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

7.1.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

7.2.

Muud väärtpaberid

8.   Eurodes nõuded valitsemissektori vastu

9.   Eurosüsteemisisesed nõuded

9.1.

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded

9.2.

Nõuded seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis

9.3.

Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)

10.   Lõpetamata arveldused

11.   Muud varad

11.1.

Euroala mündid

11.2.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

11.3.

Muu finantsvara

11.4.

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

11.5.

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

11.6.

Mitmesugused muud varad

12.   Aruandeaasta kahjum

 

 

1.   Ringluses olevad pangatähed

2.   Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

2.1.

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

2.2.

Hoiustamise püsivoimalus

2.3.

Tähtajalised hoiused

2.4.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

2.5.

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

3.   Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

4.   EKP emiteeritud võlakirjad

5.   Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

5.1.

Valitsemissektor

5.2.

Muud kohustused

6.   Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

7.   Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

8.   Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

8.1.

Hoiused, saldod ja muud kohustused

8.2.

ERM II laenudest tulenevad kohustused

9.   Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

10.   Eurosüsteemisisesed kohustused

10.1.

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed kohustused

10.2.

Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)

11.   Lõpetamata arveldused

12.   Muud kohustused

12.1.

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

12.2.

Viitvõlad ja ettemakstud tulud

12.3.

Mitmesugused muud varad

13.   Eraldised

14.   Ümberhindluskontod

15.   Kapital ja reservid

15.1.

Kapital

15.2.

Reservid

16.   Aruandeaasta kasum

 

 

Varad kokku

 

 

Kohustused kokku

 

 


(1)  EKP võib avaldada ka täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad.

(2)  Varade tabel võib asuda ka kohustuste tabelist eespool.


III LISA

EKP AVALDATUD KASUMIARUANNE

(miljonit eurot)

31. detsembril … lõppenud aasta kasumiaruanne

Aruandlus aasta

Eelmine aasta

1.1.1.

Intressitulu välisvaluutareservilt

 

 

1.1.2.

Intressitulu euro pangatähtede jaotusest eurosüsteemis

 

 

1.1.3.

Muu intressitulu

 

 

1.1.

Intressitulu

 

 

1.2.1.

Tasu RKPdele ülekantud välisvaluutareservide eest

 

 

1.2.2.

Muu intressikulu

 

 

1.2.

Intressikulu

 

 

1.

Puhas intressitulu

 

 

2.1.

Realiseeritud kasum/kahjum finantstehingutest

 

 

2.2.

Finantsvarade ja -positsioonide vähendamine

 

 

2.3.

Kanded eraldistest/eraldistesse valuutakursi, intressimäära ja kulla hinna riski ning krediidiriski katmiseks

 

 

2.

Finantstehingute puhastulem, osalised mahakandmised ja riskieraldised

 

 

3.1.

Tulu tasudelt ja eraldistelt

 

 

3.2.

Kulu seoses tasude ja eraldistega

 

 

3.

Puhastulu/kulu tasudelt ja eraldistelt (2)

 

 

4.

Tulu aktsiatelt ja osalustest

 

 

5.

Muu tulu

 

 

Puhastulu kokku

 

 

6.

Personalikulu (3)

 

 

7.

Halduskulu (3)

 

 

8.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum

 

 

9.

Pangatähtede tootmise teenused (4)

 

 

10.

Muud kulud

 

 

 

 

 

Aruandeaasta (kahjum)/kasum

 

 


(1)  EKP võib avaldada ka täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad.

(2)  Tulude ja kulude jaotuse võib esitada ka aastaaruande selgitavates märkustes.

(3)  Sealhulgas halduseks tehtud eraldised.

(4)  Seda kirjet kasutatakse juhul, kui pangatähtede valmistamise teenus ostetakse sisse (keskpankadele pangatähti valmistavate väliste äriühingute teenuste maksumus). Soovitav on kajastada kulud seoses euro pangatähtede käibelelaskmisega kasumiaruandes, kui nende eest esitatakse arve või nad realiseeruvad muul viisil, vt ka suunis (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34).


IV LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS KOOS MUUDATUSTEGA

Otsus EKP/2010/21

ELT L 35, 9.2.2011, lk 1.

Otsus EKP/2012/30

ELT L 356, 22.12.2012, lk 93.

Otsus EKP/2013/52

ELT L 33, 4.2.2014, lk 7.

Otsus EKP/2014/55

ELT L 68, 13.3.2015, lk 53.

Otsus EKP/2015/26

ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.


V LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus EKP/2010/21

Käesolev otsus

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 21

Artikkel 22

Artikkel 22

Artikkel 23

Artikkel 23

Artikkel 24

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikkel 26

Artikkel 27


20.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/2248,

3. november 2016,

eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2016/36)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsust EKP/2010/23 (1) on mitu korda oluliselt muudetud (2). Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi EKPSi põhikiri) artikli 32.1 kohaselt on emissioonitulu rahapoliitika funktsiooni täitmisel riikide keskpankadele (RKPd) kogunev tulu. EKPSi põhikirja artikli 32.2 kohaselt on iga RKP emissioonitulu võrdne tema aastatuluga, mis moodustub tema varadest, mis vastavad ringluses olevale sularahale, ja kohustustest krediidiasutuste ees seoses nende hoiustega. RKPd peavad need varad märgistama kooskõlas EKP nõukogu antavate suunistega. RKPd peaksid rahapoliitilise funktsiooni täitmisest tuleneva vara märgistama varana, mis vastab ringluses olevale sularahale ja krediidiasutuste hoiustest tulenevatele kohustustele. EKPSi põhikirja artikli 32.4 kohaselt vähendatakse iga RKP emissioonitulu summat summa võrra, mis on võrdne intressiga, mis on kogunenud, mida makstakse või mis saadakse seoses kohustuste baasi kuuluvate kohustustega.

(3)

EKPSi põhikirja artikli 32.5 kohaselt jaotatakse RKP emissioonitulu summa nende vahel proportsionaalselt nende EKP kapitali sissemakstud osadega.

(4)

EKPSi põhikirja artiklite 32.6 ja 32.7 kohaselt on EKP nõukogul pädevus anda suunised emissioonitulu jaotamisest tuleneva seisu arvelduseks, mida teeb EKP, ja võtma kõik muud EKPSi põhikirja artikli 32 rakendamiseks vajalikud meetmed.

(5)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 974/98 (3) artikli 10 kohaselt lasevad EKP ja RKPd käibele euros vääringustatud pangatähed. Nimetatud määruse artiklis 15 on sätestatud, et riigi rahaühikus vääringustatud pangatähed jäävad oma kehtivusterritooriumi piires seaduslikuks maksevahendiks mitte kauem kui kuueks kuuks alates vastavast sularahavahetuse päevast. Seega tuleks sularahavahetuse aastat pidada eriliseks aastaks, sest ringluses olevad riigi rahaühikus vääringustatud pangatähed võivad endiselt moodustada märkimisväärse osa ringluses olevatest pangatähtedest.

(6)

Suunise EKP/2006/9 (4) artikli 15 lõike 1 kohaselt debiteeritakse nõuetele vastavad tehingupooltele eeljaotatud euro pangatähed nende tehingupoolte RKP juures peetaval kontol nimiväärtusega kooskõlas järgmise lineaardebiteerimise mudeliga: eeljaotatud pangatähtede kogusumma debiteeritakse kolmes osas, sularahavahetuse päevale järgneva esimese, neljanda ja viienda eurosüsteemi põhilise refinantseerimistehingu arveldamise päeval. Sularahavahetuse aasta emissioonitulu arvutamisel tuleb seda lineaarset debiteerimisvalemit arvesse võtta.

(7)

Käesolev otsus on seotud otsusega EKP/2010/29, (5) mis sätestab, et euro pangatähti emiteerivad EKP ja RKPd. Otsuses EKP/2010/29 on kehtestatud ringluses olevate euro pangatähtede jaotus RKPde vahel proportsionaalselt nende EKP kapitali makstud osadega. Sama otsusega eraldatakse EKP-le 8 % ringluses olevate euro pangatähtede koguväärtusest. Euro pangatähtede jaotusest eurosüsteemi liikmete vahel tulenevad eurosüsteemisisesed saldod. Selliste eurosüsteemisiseste ringluses olevate euro pangatähtede saldode tasustamine mõjutab iga eurosüsteemi RKP tulusid ja seepärast tuleks selle suhtes kohaldada käesolevat otsust. Tulud, mida EKP saab RKPde eurosüsteemisiseste nõuete tasustamiselt, mis on seotud EKP osaga ringluses olevatest euro pangatähtedest, tuleks põhimõtteliselt jaotada RKPdele kooskõlas otsusega EKP/2014/57 (6) proportsionaalselt nende osaga kapitali märkimise aluses tulu tekkimise majandusaastal.

(8)

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste nõuete ja kohustuste netojäägi intresside tasumisel tuleks rakendada objektiivset kriteeriumi, mis määraks raha hinna. Sellega seoses peetakse asjakohaseks põhiliste refinantseerimistehingute intressimäära, mida eurosüsteem kasutab põhiliste refinantseerimistehingute pakkumistes.

(9)

EKPSi põhikirja artikli 32.2 kohase RKPde emissioonitulu arvutamisel tuleks kohustuste baasi hulka arvata ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed netokohustused, sest need on samaväärsed ringluses olevate pangatähtedega. Ringluses olevate euro pangatähtede eurosüsteemisiseste saldode intressi arvelduse tulemuseks on seega eurosüsteemi emissioonitulu suurema osa jaotamine RKPde vahel proportsionaalselt nende poolt EKP kapitali makstud osadega. Neid eurosüsteemisiseseid saldosid tuleks korrigeerida, et võimaldada RKPde bilansside ja kasumiaruannete järkjärgulist kohandamist. Korrigeerimise aluseks peaks olema iga RKP ringluses olevate pangatähtede väärtus euro pangatähtede kasutuselevõtule eelnenud ajavahemiku jooksul. Kõnealuseid korrigeerimisi tuleks teha igal aastal kindla valemi kohaselt kuni viis aastat.

(10)

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimine on välja arvutatud nii, et see kompenseeriks võimalikud olulised muudatused RKPde tuludes, mis võivad tuleneda euro pangatähtede kasutuselevõtust ja sellele järgnevast emissioonitulu jaotamisest.

(11)

EKPSi põhikirja artiklis 32 sätestatud üldreegleid kohaldatakse ka tulule, mis tekib ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmisest.

(12)

EKPSi põhikirja artikli 32.5 kohaselt jaotatakse RKPde kogu emissioonitulu RKPde vahel vastavalt nende osale EKP sissemakstud kapitalis. Vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 32.7 on EKP nõukogu pädevuses võtta vastu meetmeid, mis on vajalikud artikli 32 rakendamiseks. See hõlmab ka pädevuse võtta ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede kustutamisest tuleneva tulu jaotuse otsuse tegemisel arvesse muid tegureid. Seega on võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt nõutav, et arvesse võetaks ajavahemikku, mille jooksul ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed emiteeriti. Selle konkreetse tulu jaotuse alus peab seetõttu arvestama nii vastavat osa EKP kapitalis kui ka emissiooni kestust.

(13)

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamist tuleb reguleerida iseseisvate otsustega otsuse EKP/2003/4 (7) artikli 5 alusel.

(14)

Tulu tekitavana viitemäära alusel tehtud oste tuleks käsitleda otsuse EKP/2009/16, (8) otsuse EKP/2011/17 (9) ja Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) (10) alusel, mis käsitlevad võlainstrumentide oste, mille on emiteerinud regionaalsed keskvalitsused, kohalikud omavalitsused ja tunnustatud asutused, ja asendusinstrumentide oste, mille on emiteerinud avaliku sektori mittefinantsettevõtted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „RKP“ (NCB)– keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

b)   „krediidiasutus“ (credit institution)– a) krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (11) artikli 4 lõike 1 tähenduses, mille suhtes teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muu krediidiasutus aluslepingu artikli 123 lõike 2 mõistes, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel.

c)   „kohustuste baas“ (liability base)– kohustuste summa iga riigi keskpanga bilansis käesoleva otsuse I lisa kohaselt;

d)   „sularahavahetuse päev“ (cash changeover date)– päev, mil euro pangatähed ja mündid saavad eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi seaduslikuks maksevahendiks;

e)   „sularahavahetuse aasta“ (cash changeover year)– ajavahemik, mis kestab 12 kuud ja algab sularahavahetuse päeval;

f)   „ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod“ (intra-Eurosystem balances on euro banknotes in circulation)– nõuded ja kohustused RKP ja EKP vahel ning RKP ja teise RKP vahel, mis tulenevad otsuse EKP/2010/29 artikli 4 kohaldamisest;

g)   „kapitali märkimise alus“ (subscribed capital key)– RKPde protsendina väljendatud osalused EKP kapitali märkimises, mis kehtivad vastaval majandusaastal ja mis saadakse, rakendades RKPde osakaalusid kapitali märkimise aluses EKPSi põhikirja artikli 29.1 tähenduses;

h)   „ringlusest kõrvaldatud pangatähed“ (withdrawn euro banknotes)– mis tahes euro pangatähtede liik või seeria, mis on kõrvaldatud ringlusest otsuse EKP/2003/4 artikli 5 alusel tehtud EKP nõukogu otsuse alusel.

i)   „emissiooni ajavahemik“ (issue phase)– euro pangatähtede liigi või seeriaga seotud ajavahemik, mis algab päeval, kui selle liigi või seeria euro pangatähtede esmaemissioon kirjendatakse kohustuste baasis, ja lõpeb päeval, kui selle liigi või seeria pangatähtede viimane emissioon kirjendatakse kohustuste baasis;

j)   „viitemäär“ (reference rate)– viimane intressi piirmäär, mida eurosüsteem kasutab põhiliste refinantseerimistehingute pakkumistes Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (12) artikli 6 kohaselt. Kui ühel ja samal päeval toimub mitme põhilise refinantseerimistehingu arveldus, kasutatakse samal ajal teostatud tehingute intressi piirmäärade aritmeetilist keskmist;

k)   „märgistatavad varad“ (earmarkable assets)– kohustuste baasile vastav varade summa iga riigi keskpanga bilansis käesoleva otsuse II lisa kohaselt;

l)   „vaatlusperiood“ (reference period)– ajavahemik, mis kestab 24 kuud ja algab 30 kuud enne sularahavahetuse päeva;

m)   „päevakurss“ (daily foreign exchange reference rate)– igapäevane valuutavahetuse viitekurss, mis põhineb päevakooskõlastustel Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankade ja muude keskpankade vahel ning toimub tavaliselt kell 14.15 Kesk-Euroopa aja järgi (13);

n)   „mahakandmine“ (write off)– ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede kustutamine bilansikirjest „ringluses olevad pangatähed“;

o)   „emissiooni jaotuse alus“ (issue key)– kapitali märkimise keskmine alus ajavahemikul, mil emiteeriti ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede liigid või seeriad;

p)   „ühtlustatud bilanss“ (harmonised balance sheet, HBS)– bilanss, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) (14) VIII lisas.

Artikkel 2

Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod

1.   Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod arvutatakse kuude kaupa ning need kirjendatakse EKP ja RKPde raamatupidamisarvestuses kuu esimesel pangapäeval eelmise kuu viimase pangapäeva väärtuses.

Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, kirjendatakse esimeses lõikes osutatud ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisisesed saldod EKP ja RKPde raamatupidamises sularahavahetuse päeva väärtuses.

Eurosüsteemisisesed ringluses olevate euro pangatähtede saldod tuleb perioodil alates esimese aasta, millest alates viieaastast korrektsiooni EKPSi põhikirja artikli 29.3 kohaselt kohaldatakse, 1. jaanuarist kuni 31. jaanuarini arvutada kapitali märkimise korrigeeritud alusel, mida kohaldatakse eelmise aasta 31. detsembril ringluses olevatele euro pangatähtedele.

2.   Ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseste saldode, sealhulgas käesoleva otsuse artikli 4 rakendamisest tulenevate saldode intressid makstakse viitemäära alusel.

3.   Lõikes 2 osutatud intressimaksed teostatakse TARGET2-maksetena kord kvartalis.

Artikkel 3

Emissioonitulu arvutamise meetod

1.   Iga RKP emissioonitulu määratakse, mõõtes tegelikku tulu, mis tuleneb raamatupidamises kirjendatud märgistatavatest varadest. Sellest erandina:

a)

kulda ei loeta tuluallikaks;

b)

tuluallikaks loetakse viitemäära alusel järgmist:

i)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid otsuse EKP/2009/16 alusel;

ii)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid otsuse EKP/2011/17 alusel;

iii)

rahapoliitika eesmärgil hoitavad võlainstrumendid, mille on emiteerinud regionaalsed keskvalitsused, kohalikud omavalitsused ja tunnustatud asutused, ja asendusinstrumendid, mille on emiteerinud avaliku sektori mittefinantsettevõtted otsuse (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) alusel.

2.   Kui RKP märgistatavate varade väärtus on suurem või väiksem kui tema kohustuste baasi väärtus, tasaarvestatakse see vahe, kohaldades vahe väärtuse suhtes viitemäära.

Artikkel 4

Eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimine

1.   Emissioonitulu arvutamisel korrigeeritakse iga RKP euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseseid saldosid hüvitussumma võrra, mis määratakse kindlaks järgmise valemi kohaselt:

 

C = (K – A) × S,

kus:

C

on hüvitussumma,

K

on iga RKP jaoks eurosumma, mis saadakse, kohaldades kapitali märkimise alust vaatlusperioodil ringluses olnud pangatähtede keskmise väärtuse suhtes, kusjuures pangatähtede summa eurole ülemineva liikmesriigi vääringus esitatakse eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt,

A

on vaatlusperioodil ringluses olnud iga RKP pangatähtede keskmine väärtus eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt,

S

on iga majandusaasta puhul alates sularahavahetuse päevast järgmine koefitsient:

Majandusaasta

Koefitsient

Sularahavahetuse aasta

1

Sularahavahetuse aasta pluss üks aasta

0,8606735

Sularahavahetuse aasta pluss kaks aastat

0,7013472

Sularahavahetuse aasta pluss kolm aastat

0,5334835

Sularahavahetuse aasta pluss neli aastat

0,3598237

Sularahavahetuse aasta pluss viis aastat

0,1817225

2.   RKPde hüvitussummade summa on 0.

3.   Hüvitussummad arvutatakse iga kord, kui liikmesriik võtab kasutusele euro või kui EKP kapitali märkimise alus muutub.

4.   RKP ühinemisel eurosüsteemiga jagatakse selle RKP hüvitussumma teiste RKPde vahel vastavalt RKPde osale kapitali märkimise aluses, kasutades vastupidist märki (+/–) ja see täiendab hüvitussummasid, mis kehtivad teiste RKPde vahel.

5.   Hüvitussummad ja neid tasakaalustavad raamatupidamiskirjed kirjendatakse iga RKP raamatupidamises eraldi eurosüsteemisisestel kontodel, kusjuures väärtuspäevaks on sularahavahetuse päev ning sama kuupäev on väärtuspäev igal korrigeerimisperioodile järgneval aastal. Hüvitussummasid tasakaalustavaid raamatupidamiskirjeid ei tasustata.

6.   Kui pangatähtede ringluses esinevad käesoleva otsuse III lisas osutatud asjaolud, korrigeeritakse iga RKP ringluses olevate euro pangatähtedega seotud eurosüsteemisiseseid saldosid vastavalt selle lisa ja mitte lõike 1 sätetele.

7.   Käesolevas artiklis sätestatud eurosüsteemisiseste saldode korrigeerimist ei kohaldata alates vastavale sularahavahetuse aastale järgneva kuuenda aasta esimesest päevast.

Artikkel 5

Emissioonitulu arvutamine ja jaotamine

1.   Iga RKP emissioonitulu arvutab EKP iga päev. Arvutuste aluseks on raamatupidamisandmed, mille RKPd EKP-le esitavad. EKP teatab kumuleerunud summad RKPdele kord kvartalis.

2.   Iga RKP emissioonitulu summat korrigeeritakse summa ulatuses, mis on võrdne intressidega, mis on kogunenud, mida makstakse või mis saadakse seoses kohustuste baasi kuuluvate kohustustega ja kooskõlas kõigi EKPSi põhikirja artikli 32.4 teise lõigu põhjal tehtud EKP nõukogu otsustega.

3.   Iga RKP emissioonitulu summa jaotamine proportsionaalselt kapitali märkimise alusega toimub iga majandusaasta lõpus.

Artikkel 6

Euro pangatähtede mahakandmisest tuleneva tulu arvestus ja jaotus

1.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed kuuluvad kohustuste baasi, kuni nad vahetatakse välja või kantakse maha, olenevalt kumb sündmus toimub esimesena.

2.   EKP nõukogu võib teha otsuse ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmise kohta ning sel juhul määratleb ta mahakirjutamise kuupäeva ja eraldiste kogusumma, mis on vajalik nende ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede jaoks, mis kuuluvad vahetamisele.

3.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede mahakandmine toimub järgmiselt:

a)

mahakandmise päeval vähendatakse EKP ja RKPde bilansikirjet „ringluses olevad pangatähed“ summa võrra, mis vastab kõrvaldamisele kuuluvatele ringluses olevatele pangatähtedele. Selleks korrigeeritakse ringluses olnud ja sealt kõrvaldatud euro pangatähtede summad proportsionaalsete summade suhtes, mis on kooskõlas emissiooni jaotuse alusega, ja vahed tasaarvestatakse EKP ja RKPde vahel;

b)

ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede korrigeeritud summa kantakse maha bilansikirjel „Ringluses olevad pangatähed“ ja kirjendatakse RKP kasumi ja kahjumi kontodel;

c)

iga RKP peab moodustama eraldise ringlusest kõrvaldatud euro pangatähtede jaoks, mis kuuluvad vahetamisele. Eraldise suurus peab vastama asjaomase RKP osale kogueraldises, mis arvutatakse emissiooni jaotuse alust kasutades.

4.   Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed, mis vahetatakse pärast mahakandmise kuupäeva, tuleb kirjendada selle RKP raamatupidamises, kes on need vastu võtnud. Ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed jaotatakse RKPde vahel vähemalt kord aastas emissiooni jaotuse aluse põhjal ja nad tasaarvestavad omavahel vahed. Juhul kui tulu ületab eraldist, tasaarvestab iga RKP proportsionaalse summa oma eraldisega ja kirjendab vastava kulu oma kasumi ja kahjumi kontol.

5.   EKP nõukogu vaatab kogueraldise läbi kord aastas.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2010/23 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 31. detsembril 2016.

Frankfurt Maini ääres, 3. november 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  25. novembri 2010. aasta otsus EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 17).

(2)  Vt IV lisa.

(3)  Nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1).

(4)  14. juuli 2006. aasta suunis EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (ELT L 207, 28.7.2006, lk 39).

(5)  13. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 26).

(6)  15. detsembri 2014. aasta otsus EKP/2014/57 Euroopa Keskpanga tulu vahepealse jaotamise kohta (ELT L 53, 25.2.2015, lk 24).

(7)  20. märtsi 2003. aasta otsus EKP/2003/4 euro pangatähtede nominaalväärtuste, omaduste, reprodutseerimise, vahetuse ja käibelt kõrvaldamise kohta (ELT L 78, 25.3.2003, lk 16).

(8)  2. juuli 2009. aasta otsus EKP/2009/16 tagatud võlakirjade ostukava rakendamise kohta (ELT L 175, 4.7.2009, lk 18).

(9)  3. novembri 2011. aasta otsus EKP/2011/17 teise tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta (ELT L 297, 16.11.2011, lk 70).

(10)  4. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10) (ELT L 121, 14.5.2015, lk 20).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(12)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(13)  Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.

(14)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 37).


I LISA

KOHUSTUSTE BAASI KOOSSEIS

A.

Kohustuste baasi kuuluvad ainult järgmised.

1.

Ringluses olevad pangatähed

Käesoleva lisa eesmärgil kohaldatakse sularahavahetuse aastal iga eurosüsteemiga liituva RKP ringluses oleva sularaha osas järgmist:

a)

see hõlmab RKP poolt riigi vääringuühikus emiteeritud pangatähed ja

b)

seda vähendatakse eelnevalt jaotatud euro pangatähtedega seotud tasustamata laenusummade võrra, mida pole veel debiteeritud (ühtlustatud bilansi vara kirje 6. osa).

Pärast asjaomast sularahavahetuse aastat tähendab kõikide RKPde ringluses olev sularaha euros vääringustatud pangatähti ning välja jäetakse mis tahes muud pangatähed.

Juhul kui TARGET2 on sularahavahetuse päeval suletud, moodustavad RKP kohustused, mis tulenevad suunise EKP/2006/9 alusel eeljaotatud euro pangatähtedest, mis on läinud ringlusse enne sularahavahetuse päeva, kohustuste baasi osa (osana korrespondentkontost ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.4 all), kuni kohustus muutub TARGET2 tehingutest tulenevalt eurosüsteemisiseste kohustuste osaks.

2.

Rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud kohustused euroala krediidiasutuste ees, sealhulgas:

a)

jooksevkontod, k.a kohustusliku reservi nõue EKPSi põhikirja artikli 19.1 alusel (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.1);

b)

eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse alusel hoiustatud summad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.2);

c)

tähtajalised hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.3);

d)

peenhäälestuse pöördtehingutest tulenevad kohustused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.4);

e)

lisatagatise nõuetega seotud hoiused (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 2.5).

3.

Hoiuste kohustused lepingurikkumisega seotud eurosüsteemi tehingupoolte ees, mis on ümberliigitatud ühtlustatud bilansi kohustuste kirjest 2.1.

4.

RKPde eurosüsteemisisesed kohustused, mis tulenevad EKP võlasertifikaatide emiteerimisest suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 13 kohaselt (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.2).

5.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4 kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.3 osa).

6.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 10.4 osa).

7.

Kogunenud intress, mille iga RKP kirjendab iga kvartali lõpus seoses üheaastase või sellest pikema tähtajaga rahapoliitika kohustustega (ühtlustatud bilansi kohustuste kirje 12.2 osa).

8.

Kohustused EKP ees, mis tagavad EKP ja eurosüsteemivälise keskpanga vahelise vahetuslepinguga seotud nõuet, mis on eurosüsteemile netotuluallikaks (osa bilansivälistest kohustustest).

B.

Iga RKP kohustuste baasi summa arvutatakse ühtlustatud raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt, mis on sätestatud suunises (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34).


II LISA

MÄRGISTATAVAD VARAD

A.

Märgistatavate varade hulka kuuluvad ainult järgmised.

1.

Rahapoliitika toimingutega seotud eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele (ühtlustatud bilansi varade kirje 5).

2.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid (ühtlustatud bilansi varade kirje 7.1).

3.

Eurosüsteemisisesed nõuded, mis on samaväärsed välisvaluutareservi, v.a kuld, ülekandmisega EKP-le EKPSi põhikirja artikli 30 kohaselt (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.2 osa).

4.

Eurosüsteemisisesed netokohustused seoses ringluses olevate pangatähtedega, k.a käesoleva otsuse artikli 4 kohaldamisest tulenevad (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.4 osa).

5.

Eurosüsteemisisesed netonõuded seoses viitemääraga tasustatud TARGET2 tehingutega (ühtlustatud bilansi varade kirje 9.5 osa).

6.

Kuld, k.a nõuded seoses EKP-le ülekantud kullaga, summas, mis võimaldab igal RKP-l märgistada oma kulla osa, mis vastab tema osa märgitud kapitali aluses suhtele kõikide RKPde poolt märgistatavas kogukullas (ühtlustatud bilansi varade kirje 1 ja varade kirje 9.2 osa).

Käesoleva otsuse eesmärgil hinnatakse kulda eurodes kullahinna alusel puhta untsi kohta 31. detsembril 2002.

7.

Nõuded, mis on seotud euro pangatähtedega, mis on eeljaotatud kooskõlas suunisega EKP/2006/9 ja mis on läinud ringlusse enne sularahavahetuse kuupäeva (osana ühtlustatud bilansi varade kirjest 4.1 kuni sularahavahetuse kuupäevani ja pärast seda osana ühtlustatud bilansi korrespondentkonto vara kirjest 9.5), kui nõue muutub TARGET2 tehingutest tulenevalt eurosüsteemisiseste nõuete osaks.

8.

Eurosüsteemi krediiditehingute ja/või seonduvate finantsvaradega või nõuetega kolmandate isikute ees seotud täitmata nõuded, mis tulenevad eurosüsteemi tehingupoolte lepingurikkumistest, mis omandatakse tagatisena ja/või saadakse seoses lepingut rikkunud eurosüsteemi tehingupoole poolt antud tagatise realiseerimisel eurosüsteemi krediiditehingute kontekstis, mis liigitatakse ümber ühtlustatud bilansi varade kirjest 5 (ühtlustatud bilansi varade kirje 11.6 osa).

9.

Kogunenud intress, mille iga RKP kirjendab kvartali lõpus seoses üheaastase või sellest pikema tähtajaga rahapoliitika kohustustega (ühtlustatud bilansi varade kirje 11.5 osa).

10.

Nõuded euroala vastaspoolte vastu, mis on seotud EKP ja eurosüsteemivälise keskpanga vahelise vahetuslepinguga, mis on eurosüsteemile netotuluallikaks (ühtlustatud bilansi varade kirje 3.1 osa).

B.

Iga RKP märgistatava vara väärtus arvutatakse kooskõlas suunises (EL) 2016/2249 (EKP/2016/34) sätestatud ühtlustatud raamatupidamispõhimõtete ja -reeglite kohaselt.


III LISA

A.   Esimene erakorraline korrigeerimine

Kui sularahavahetuse aastal ringluses olevate pangatähtede keskmine koguväärtus on väiksem kui vaatlusperioodil ringluses olevate pangatähtede keskmine koguväärtus eurodes (sealhulgas euro kasutuselevõtnud liikmesriikide vääringus pangatähed, mida väljendatakse eurodes vaatlusperioodi päevakursside kohaselt), vähendatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt kohaldatavat koefitsienti S tagasiulatuvalt vastavalt ringluses olevate pangatähtede keskmise koguväärtuse vähenemisele.

Vähendamise tulemusel saadav koefitsient ei või jääda alla 0,8606735. Käesoleva erandi kohaldamisel lisatakse veerand sularahavahetuse aastal kohaldatavast RKP hüvitussumma (C) vähendamise summast iga RKP hüvitussummale, mida kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt teisest kuni viienda aastani, mis järgnevad sularahavahetuse aastale.

B.   Teine erakorraline korrigeerimine

Juhul kui RKPd, mille artikli 4 lõikes 1 osutatud hüvitussumma on positiivne ja ringluses olevate euro pangatähtede eurosüsteemisisese saldo netotulemina tuleb maksta tasu, mille tõttu nende aastalõpu tulude ja kulude konto kirje „ühendatud emissioonitulu netotulem“ näitab netokulu, vähendatakse sularahavahetuse aastal vastavalt artikli 4 lõikele 1 kohaldatavat koefitsienti S, kuni see tagajärg on kõrvaldatud.

Vähendamise tulemusel saadav koefitsient ei või jääda alla 0,8606735. Käesoleva erandi kohaldamisel lisatakse veerand sularahavahetuse aastal kohaldatavast RKP hüvitussumma (C) vähendamise summast iga RKP hüvitussummale, mida kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kohaselt teisest kuni viienda aastani, mis järgnevad sularahavahetuse aastale.


IV LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS KOOS MUUDATUSTEGA

Otsus EKP/2010/23

ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.

Otsus EKP/2011/18

ELT L 319, 2.12.2011, lk 116.

Otsus EKP/2014/24

ELT L 117, 7.6.2014, lk 168.

Otsus EKP/2014/56

ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.

Otsus EKP/2015/37

ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.


SUUNISED

20.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/37


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/2249,

3. november 2016,

raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2016/34)

(uuesti sõnastatud)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 26.4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) üldnõukogu kaasabi kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 46.2 teise ja kolmanda taandega

ning arvestades järgmist:

(1)

Suunist EKP/2010/20 (1) on mitu korda oluliselt muudetud. Kuna teha tuleb täiendavaid muudatusi, tuleb see suunis selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKPS) kehtib aruandekohustus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikli 15 alusel.

(3)

Vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 26.3 koostab EKP juhatus analüüsi ja töösujuvuse eesmärgil EKPSi konsolideeritud bilansi.

(4)

Vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 26.4 kehtestab EKP nõukogu artikli 26 kohaldamiseks reeglid, mis on vajalikud riikide keskpankade (RKPd) tegevuse raamatupidamise ja aruandluse standardimiseks.

(5)

RKPde poolt igal aastal avaldatavates finantsaruannetes tuleks harmoneerida teabe avalikustamine ringluses olevate euro pangatähtede, euro pangatähtede eurosüsteemis jaotamisest tulenevate eurosüsteemisiseste nõuete/kohustuste tasustamise ja emissioonitulu kohta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

1.   Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „RKP“ (NCB)– keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

b)   „eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgid“ (Eurosystem accounting and financial reporting purposes)– eesmärgid, mille tarbeks EKP koostab I lisas loetletud raamatupidamisaruandeid kooskõlas EKPSi põhikirja artiklitega 15 ja 26;

c)   „aruande esitaja“ (reporting entity)– EKP või RKP;

d)   „kvartaalne ümberhindluspäev“ (quarterly revaluation date)– kvartali viimane kalendripäev;

e)   „sularahavahetuse aasta“ (cash changeover year)– 12 kuud alates päevast, mil euro pangatähed ja mündid saavad liikmesriigis, mille rahaühik on euro, seaduslikuks maksevahendiks;

f)   „pangatähtede jaotamise alus“ (banknote allocation key)– protsentuaalsed väärtused, mis tulenevad EKP osa arvessevõtmisest euro pangatähtede koguemissioonis, mille suhtes kohaldatakse RKP osa kapitali märkimise aluses vastavalt otsusele EKP/2010/29 (2);

g)   „konsolideerimine“ (consolidation)– raamatupidamismenetlus, millega agregeeritakse mitme iseseisva juriidilise isiku finantsnäitajad ühe majandusüksusena;

h)   „krediidiasutus“ (credit institution)– a) krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (3) artikli 4 lõike 1 tähenduses, mille suhtes teostab järelevalvet pädev ametiasutus, või b) muu krediidiasutus aluslepingu artikli 123 lõike 2 mõistes, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel.

2.   Muud käesolevas suunises kasutatud tehnilised mõisted on määratletud II lisas.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Käesolevat suunist kohaldatakse EKP ja RKPde suhtes eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse eesmärgil.

2.   Käesolevat suunist kohaldatakse EKPSi põhikirjaga kehtestatud eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse korra ulatuses. Seega ei kohaldata seda RKPde riigisisestele aruannetele ega finantsaruannetele. Et saavutada kooskõla ja võrreldavus eurosüsteemi ja riikide normide vahel, soovitatakse RKPdel järgida oma riigisiseses aruandluses ja finantsaruannetes võimalikult suurel määral käesolevas suunises sätestatud eeskirju.

Artikkel 3

Kvalitatiivsed omadused

Kehtivad järgmised kvalitatiivsed omadused:

1)

tegelik majanduslik olukord ja läbipaistvus: raamatupidamismeetodid ja finantsaruandlus kajastavad tegelikku majanduslikku olukorda, on läbipaistvad ja juhinduvad sellistest kvaliteedipõhimõtetest nagu arusaadavus, asjakohasus, usaldusväärsus ja võrreldavus. Tehingute arvestusel ja esitamisel on lisaks õiguslikule vormile aluseks ka nende olemus ja tegelik majanduslik sisu;

2)

usaldatavus: varade ja kohustuste väärtuse hindamist ja tuluarvestust tehakse usaldatavuse põhimõttest lähtudes. Käesoleva suunise mõistes tähendab see, et realiseerimata kasumit ei kajastata kasumiaruandes tuluna, vaid see kantakse otse ümberhindluskontole, ja et realiseerimata kahjum kajastatakse aasta lõpul kasumiaruandes, kui see ületab eelmist ümberhindluskasumit, mis on kajastatud vastaval ümberhindluskontol. Usaldatavuse põhimõttega ei ole kooskõlas varjatud reservid ja kirjete tahtlik vääritimärkimine bilansis ja kasumiaruandes;

3)

olulisus: kõrvalekalded raamatupidamiseeskirjadest, sealhulgas nendest, mis mõjutavad RKPde ja EKP kasumi ja kahjumi arvestust, on lubatud ainult siis, kui on võimalik põhjendatult otsustada, et need on aruande esitaja finantsaruannete üldises kontekstis ja esitusviisis ebaolulised;

4)

järjepidevus ja võrreldavus: bilansilise väärtuse hindamisel ja tulude kajastamisel kohaldatakse EKPSis kriteeriume järjepidevalt ühetaolise ja pideva lähenemisviisiga, et tagada raamatupidamisaruannetes esitatud andmete võrreldavus.

Artikkel 4

Raamatupidamise aluspõhimõtted

Raamatupidamises kohaldatakse järgmisi aluspõhimõtteid:

1)

jätkuvuse põhimõte: aruanded koostatakse tegevuse jätkuvuse põhimõttel;

2)

tekkepõhisuse arvestuspõhimõte: tulud ja kulud kajastatakse arvestusperioodil, kui nad teenitakse või tekivad, mitte perioodil, kui nad laekuvad või makstakse;

3)

bilansipäevajärgsed sündmused: varasid ja kohustusi korrigeeritakse sündmuste osas, mis toimuvad aastabilansi kuupäeva ja raamatupidamisaruannete asjaomaste asutuste poolt heakskiitmise kuupäeva vahelisel ajal, kui need mõjutavad varade ja kohustuste tingimusi bilansipäeval. Kui pärast bilansipäeva toimuvad sündmused, mis ei mõjuta varade ja kohustuste olemust bilansipäeval, kuid mille mitteavaldamine mõjutaks raamatupidamisaruannete kasutajate võimet teha õigeid hinnanguid ja otsuseid, ei korrigeerita varasid ja kohustusi, kuid need sündmused avalikustatakse.

Artikkel 5

Tekkepõhine ja kassa-/arvelduspõhine arvestus

1.   Välisvaluutatehingute, välisvaluutas vääringustatud finantsinstrumentide ja nendega seotud viitsummade kirjendamisel tuleb kasutada tekkepõhist arvestust. Tekkepõhise arvestuse kohaldamisel kasutatakse kahte erinevat meetodit:

a)

„tavaline meetod“ on määratletud III ja IV peatükis ning III lisas ja

b)

„alternatiivne meetod“ on määratletud III lisas.

2.   Välisvaluutas väärtpaberitehingute, sealhulgas kapitaliväärtpaberite kajastamiseks võib jätkuvalt kasutada kassa-/arvelduspõhist arvestust. Seonduv laekunud intress, sealhulgas üle- või alakurss, kirjendatakse kord päevas, võttes arvesse hetketehingu arvelduskuupäeva.

3.   RKPd võivad kasutada kas tekkepõhist või kassa-/arvelduspõhist arvestust, et kirjendada mis tahes konkreetseid eurodes vääringustatud tehinguid, finantsinstrumente ja seonduvaid viitlaekumisi.

4.   Välja arvatud kvartali- ja aastalõpu korrigeerimised ning kirjete „Muud varad“ ja „Muud kohustused“ all näidatavad andmed, peavad eurosüsteemi finantsaruandluse eesmärgil igapäevase finantsaruandluse osana esitatavad arvud kajastama ainult sularaha voogu bilansikirjetes. Iga kvartali ja aasta lõpus võetakse väärtpaberite bilansilises väärtuses arvesse amortisatsioon.

Artikkel 6

Varade ja kohustuste kajastamine

Rahaline või muu vara/kohustus kajastatakse aruande esitaja bilansis üksnes juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1)

on tõenäoline, et vara või kohustuse kandega seotud tulevane majanduslik kasu liigub aruande esitajale või sealt välja;

2)

kõik vara või kohustusega seotud riskid ja kasu on suures osas tulnud üle aruande esitajale;

3)

vara maksumust või väärtust aruande esitaja jaoks või kohustuse suurust saab usaldusväärselt mõõta.

II PEATÜKK

BILANSI KOOSTAMISE JA BILANSILISE VÄÄRTUSE HINDAMISE EESKIRJAD

Artikkel 7

Bilansi koosseis

Eurosüsteemi finantsaruandluse raames on EKP ja RKPde bilansi koosseisu aluseks IV lisas toodud bilansiskeem.

Artikkel 8

Eraldised valuutakursi, intressimäära, krediidi- ja kullahinna riski katmiseks

RKPde tegevuse olemust arvestades võivad RKPd luua eraldise valuutakursi, intressimäära, krediidi- ja kullahinna riski katmiseks. RKP otsustab eraldise suuruse ja kasutamise RKP riskipositsiooni põhjendatud prognoosi alusel.

Artikkel 9

Bilansilise väärtuse hindamise eeskirjad

1.   Bilansilise väärtuse hindamiseks kasutatakse jooksvaid turukursse ja turuhindu, kui IV lisas ei ole sätestatud teisiti.

2.   Kulla, välisvaluutainstrumentide, väärtpaberite (v.a need, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks, mittekaubeldavad väärtpaberid ja rahapoliitika eesmärgil hoitavad, raamatupidamises amortisatsioonikulude põhjal kajastatavad väärtpaberid) ning finantsinstrumentide ümberhindamine nii bilansis kui ka bilansiväliselt toimub kvartali ümberhindluspäeval ning turu keskmise kursi ja hinna alusel. See ei välista aruande esitaja portfellide sagedasemat ümberhindamist sisevajaduse korral; tingimuseks on bilansikirjete aruandlus ainult kvartali jooksul kehtinud tehinguväärtuse kohaselt.

3.   Kulla puhul ei eristata hinna ja valuuta ümberhindluse erinevusi, vaid arvestatakse ühte kulla ümberhindluse erinevust kindlaksmääratud kullaühiku eurohinna alusel, mis on tuletatud euro ja USA dollari vahetuskursist kvartali ümberhindluspäeval. Valuutavahetuse, sealhulgas bilansiliste ja bilansiväliste tehingute puhul toimub ümberhindamine valuutapõhiselt. Käesolevas artiklis käsitletakse SDR positsioone, sealhulgas SDR korvi aluseks olevaid erinevaid sihtotstarbelisi välisvaluutapositsioone, ühe positsioonina. Väärtpaberite puhul toimub ümberhindamine koodipõhiselt, st sama ISIN-koodi/liigi alusel; eritingimusi ei käsitleta hindamise eesmärgil eraldi. Rahapoliitika eesmärgil hoitavaid või kirjete „Muud finantsvarad“ või „Mitmesugused muud varad“ all kajastatavaid väärtpabereid käsitletakse eraldi positsioonidena.

4.   Ümberhindluskanded storneeritakse järgmise kvartali lõpus, välja arvatud aasta lõpus kasumiaruandesse kantud realiseerimata kahjum; kvartali jooksul toimunud tehingud kajastatakse tehinguhindade ja -kurssidega.

5.   Rahapoliitika eesmärgil hoitavaid turukõlblikke väärtpabereid käsitletakse eraldi positsioonidena ja neid hinnatakse turuhinna või amortiseeritud kulu (kohaldades väärtuse langust) alusel, sõltuvalt rahapoliitika eesmärgist.

6.   Väärtpaberid, mis on liigitatud tähtaja lõpuni hoitavateks, loetakse eraldi positsioonideks ja neid hinnatakse amortiseeritud kulu (kohaldades väärtuse langust) alusel. Sama käsitlust kohaldatakse mittekaubeldavate väärtpaberite puhul. Väärtpaberid, mis on liigitatud tähtaja lõpuni hoitavateks, võib müüa enne nende tähtaja lõppu järgmistel juhtudel:

a)

kui müüdavat kogust ei peeta oluliseks võrreldes tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberite portfelli kogumahuga;

b)

kui need väärtpaberid müüakse tähtaja lõpule eelneva kuu jooksul;

c)

erandlikus olukorras, näiteks emitendi krediidivõime olulise halvenemise korral.

Artikkel 10

Pöördtehingud

1.   Repolepingu alusel tehtud pöördtehing kajastatakse tagatud sissetuleva hoiusena bilansi kohustuste poolel, kusjuures tagatist kajastav kirje jääb bilansi varade poolele. Müüdud väärtpabereid, mis kuuluvad tagasiostmisele repolepingute alusel, käsitleb aruandeüksus, kes peab need tagasi ostma, nagu oleksid kõnealused varad endiselt osa portfellist, millest need müüdi.

2.   Pöördrepolepingu alusel tehtud pöördtehing kajastatakse bilansi varade poolel laenusumma ulatuses tagatud väljamineva laenuna. Pöördrepolepingute alusel soetatud väärtpaberite väärtust ei hinnata ümber ning neist tulenevat kasumit või kahjumit ei kajastata kasumiaruandes rahalisi vahendeid välja laenanud aruandeüksuse poolt.

3.   Väärtpaberilaenu tehingute korral jäävad väärtpaberid üleandja bilanssi. Kui väärtpaberite laenutehingu tagatiseks on sularaha, kasutatakse repotehingute puhul ette nähtud raamatupidamist. Kui väärtpaberite laenutehingu tagatiseks on väärtpaberid, kajastatakse need bilansis, kui:

a)

arveldusprotsessi osana toimub sularahatehing ja

b)

sularaha jääb kas laenuandja või -saaja kontole.

Kui väärtpaberid on vahepeal ära müüdud, näitab vastuvõtja väärtpaberite tagasikandmise kohustust.

4.   Tagatisega kullatehinguid käsitletakse repolepingutena. Kõnealuste tagatud tehingutega seotud kullavooge ei kajastata raamatupidamisaruannetes ning tehingu hetke- ja tähtpäevahinna vahet käsitletakse tekkepõhiselt.

5.   Automatiseeritud väärtpaberilaenuprogrammi raames tehtud pöördtehingud (sh väärtpaberite laenutehingud) tuleb kajastada bilansis vähemalt aruandeperioodi lõpus, kui sularahatagatis on kantud asjaomase RKP või EKP kontole ja sularaha on endiselt investeerimata.

Artikkel 11

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse turukõlblike kapitaliväärtpaberite (aktsiad või aktsiafondid) suhtes, olenemata sellest, kas tehinguid teeb vahetult aruandeüksus või tema esindaja, v.a pensionifondide tehingud, tehingud kapitaliosaluste, investeeringutega tütarettevõtjatesse või oluliste osalustega.

2.   Välisvaluutas vääringustatud kapitaliväärtpaberid, mis esitatakse „Muu vara“ all, ei ole üldise valuutapositsiooni osa, vaid moodustavad eraldi valuutapositsiooni osa. Seonduvat valuutavahetuskasumit ja -kahjumit võib arvutada keskmise puhasmaksumuse meetodil või keskmise maksumuse meetodil.

3.   Aktsiaportfellid hinnatakse ümber kooskõlas artikli 9 lõikega 3. Ümberhindamine toimub kirjepõhiselt. Aktsiafondide puhul tehakse ümberhindamine netopõhiselt, mitte aktsiate kaupa. Erinevaid aktsiaid või erinevaid aktsiafonde omavahel ei tasaarveldata.

4.   Tehingud kajastatakse bilansis tehinguhinnaga.

5.   Maakleritasu võib kajastada vara maksumuse hulka kuuluva tehingukuluna või kuluna kasumiaruandes.

6.   Dividendinõude summa kajastatakse aktsia maksumuse all. Pärast nimekirja sulgemist käsitletakse dividendinõude summat eraldi kirjena kuni dividendi väljamakseni.

7.   Dividenditulu perioodi lõpu seisu ei esitata, kuna see kajastub juba kapitaliväärtpaberite turuhinnas, v.a aktsia noteerimise puhul pärast dividendimakset.

8.   Märkimisõigusi käsitletakse emiteerimisel eraldi varana. Soetusmaksumuse arvutamise aluseks on olemasoleva aktsiainstrumendi keskmine hind, soetatavate optsioonide tehinguhind ning olemasolevate ja uute kapitaliväärtpaberite vaheline proportsioon. Samas võib märkimisõiguse hinna aluseks olla ka märkimisõiguse väärtus turul, olemasoleva aktsiainstrumendi keskmine hind ja aktsiainstrumendi turuhind enne märkimisõiguste emissiooni.

Artikkel 12

Väärtpaberite intressiriski maandamine tuletisinstrumentide abil

1.   Väärtpaberite intressiriski maandamine tuletisinstrumentide abil tähendab tuletisinstrumendi kujundamist selliselt, et selle õiglase väärtuse muutus tasaarvestaks maandatud riskiga väärtpaberi intressimäära muutmisest tuleneva õiglase väärtuse muutuse.

2.   Maandatud riskiga ja riski maandavaid instrumente tuleb käsitleda kooskõlas käesolevas suunises sätestatud üldreeglite, hindamisreeglite, tuluarvestuse ja instrumentide suhtes kohaldatavate üksiknõuetega.

3.   Erandina artikli 3 lõikest 2, artikli 9 lõikest 4, artikli 15 lõigetest 1 ja 2, artikli 16 lõike 1 punktist b ning lõike 2 punktist d ja artikli 17 lõikest 2 võib maandatud riskiga väärtpaberi ja riski maandava instrumendi hindamisel kohaldada järgmist asenduskäsitlust.

a)

Iga kvartali lõpus hinnatakse väärtpaber ja tuletisinstrument ümber ning kajastatakse bilansis turuväärtusega. Maandatud riskiga ja riski maandavatest instrumentidest tuleneva realiseerimata kasumi või kahjumi netosumma suhtes kohaldatakse järgmist asümmeetrilist hindamist:

i)

realiseerimata netokahjum kantakse aasta lõpus kasumi ja kahjumi kontole ning soovitav on see maandatud riskiga instrumendi järelejäänud kehtivusaja jooksul amortiseerida ning

ii)

realiseerimata netokasum kantakse ümberhindluskontole ja storneeritakse järgmisel ümberhindluse kuupäeval.

b)

Omandatud väärtpaberi riskimaandus: kui maandatud riskiga väärtpaberi hind erineb väärtpaberi turuhinnast riski maandamise alguses, kohaldatakse järgmist käsitlust:

i)

väärtpaberi realiseerimata kasum sel kuupäeval kantakse ümberhindluskontole, samal ajal kui realiseerimata kahjum kantakse kasumi ja kahjumi kontole, ja

ii)

punkti a sätteid kohaldatakse turuväärtuse muutuste suhtes, mis leiavad aset pärast riski maandamise algust.

c)

Amortiseerimata üle- ja alakursside vahe, nagu see on riski maandamise päeval, on soovitav amortiseerida maandatud riskiga instrumendi järelejäänud kehtivusaja jooksul.

4.   Kui riski maandamise arvestus lõpetatakse, hinnatakse aruandeüksuse raamatupidamisse jäänud väärtpaberit ja tuletisinstrumenti eraldi instrumentidena alates päevast, mil arvestus lõpetati kooskõlas käesolevas suunises sätestatud üldreeglitega.

5.   Lõikes 3 osutatud asenduskäsitlust võib kohaldada ainult juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

riski maandamise alguses on olemas formaalsed dokumendid, mis käsitlevad riski maandamise suhet, riski haldamise eesmärki ja riski maandamise strateegiat. Dokumendid peavad sisaldama järgmist: i) riski maandamise instrumendina kasutatud tuletisinstrumendi kindlaksmääramine; ii) seotud maandatud riskiga väärtpaberi kindlaksmääramine; iii) hinnang tuletisinstrumendi väärtpaberi intressiriskist tuleneva õiglase väärtuse muutumise tasaarvestamise tulemuslikkusele;

b)

riski maandamist peetakse väga tulemuslikuks ja selle tulemuslikkust saab usaldusväärselt mõõta. Hinnata tuleb nii oodatavat kui ka tegelikku tulemuslikkust. Soovitav on:

i)

mõõta oodatavat tulemuslikkust, võrreldes maandatud riskiga elemendi õiglase väärtuse seniseid muutusi riski maandava instrumendi väärtuse seniste muutustega või tõendades suure statistilise seose olemasolu maandatud riskiga elemendi õiglase väärtuse ning riski maandava instrumendi õiglase väärtuse vahel, ja

ii)

tõendada tegelikku tulemuslikkust, kui maandatud riskiga elemendi tegeliku kasumi/kahjumi ja riski maandava instrumendi tegeliku kahjumi/kasumi vaheline suhe jääb 80 % ja 125 % vahele.

6.   Väärtpaberite grupi riskimaanduse suhtes kohaldatakse järgmist: sarnase intressimääraga väärtpaberid võib agregeerida ja nende riski ühiselt maandada üksnes juhul, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

väärtpaberitel on sarnane ajaline kehtivus;

b)

väärtpaberite kogum vastab oodatava ja tegeliku tõhususe testile;

c)

õiglase väärtuse muutust, mis tuleneb kogumi iga väärtpaberi maandatud riskist, on ligikaudu proportsionaalne väärtpaberite kogumi maandatud riskist tuleneva õiglase väärtuse üldise muutusega.

Artikkel 13

Sünteetilised instrumendid

1.   Kõik instrumendid, mis koos moodustavad sünteetilise instrumendi, tuleb eristada ja neid tuleb käsitleda teistest instrumentidest eraldi kooskõlas käesolevas suunises sätestatud üldreeglite, hindamisreeglite, tuluarvestuse ja instrumentide suhtes kohaldatavate erinõuetega.

2.   Erandina artikli 3 punktist b, artikli 9 lõikest 4, artikli 15 lõikest 1 ja artikli 17 lõikest 2 võib sünteetiliste instrumentide hindamise suhtes kohaldada järgmist asenduskäsitlust:

a)

selliste instrumentide realiseerimata kasumi ja kahjumi, mis liidetult moodustavad sünteetilise instrumendi, võib aasta lõpus tasaarveldada. Sel juhul kirjendatakse realiseerimata netokasum ümberhindluskontol. Realiseerimata kahjum kantakse kasumi ja kahjumi kontole, kui see ületab eelmist ümberhindluskasumit, mis on kajastatud vastaval ümberhindluskontol;

b)

väärtpaberid, mis on sünteetilise instrumendi osa, ei kuulu nende väärtpaberite koguomandisse, vaid neid hoitakse eraldi;

c)

realiseerimata kahjum või kasum, mis on aasta lõpus kantud kasumi ja kahjumi kontole, amortiseeritakse järgmistel aastatel eraldi.

3.   Juhul kui ühe liidetud instrumendi tähtaeg lõpeb, see müüakse, lõpeb või pööratakse täitmisele, peab aruandeüksus lõikes 2 osutatud asenduskäsitluse lõpetama ja kogu eelmistel aastatel kasumi ja kahjumi kontole krediteeritud tulu amortiseerimata ümberhindluskasumist tuleb viivitamata storneerida.

4.   Lõikes 2 osutatud asenduskäsitlust võib kohaldada ainult juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

üksikinstrumentide juhtimine ja nende tasuvuse hindamine toimub liidetult, järgides riskijuhtimis- või investeerimisstrateegiat;

b)

esmasel käsitlemisel struktureeritakse ja määratletakse üksikinstrumendid sünteetilise instrumendina;

c)

asenduskäsitluse kasutamine kõrvaldab või vähendab oluliselt hindamise mittevastavust (valuation mismatch), mis tuleneb käesolevas suunises sätestatud üldreeglite kohaldamisest üksikinstrumentidele;

d)

dokumentatsiooni olemasolu võimaldab punktides a, b ja c sätestatud tingimuste täitmist kontrollida.

Artikkel 14

Pangatähed

1.   EKPSi põhikirja artikli 49 rakendamiseks ei kirjendata RKP valduses olevaid teiste eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide pangatähti ringluses olevate pangatähtedena, vaid eurosüsteemisiseste saldodena. Teiste eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide pangatähtede käsitlemise kord on järgmine:

a)

RKP, kes võtab vastu teise RKP poolt emiteeritud euroala riigi vääringus pangatähti, teatab iga päev pangatähed emiteerinud RKP-le vahetamiseks esitatud pangatähtede väärtuse, välja arvatud juhul, kui vastava päeva käive on väike. Pangatähed emiteerinud RKP algatab TARGET2 kaudu piiriülese makse pangatähed vastu võtnud RKP-le, ja

b)

pangatähed emiteerinud RKP raamatupidamises korrigeeritakse eespool osutatud teate saamisel „ringluses olevate pangatähtede“ andmeid.

2.   „Ringluses olevad pangatähed“ RKPde bilanssides koosneb kolmest komponendist:

a)

ringluses olevate euro pangatähtede korrigeerimata väärtus, sealhulgas euroala riigi vääringus pangatähtede väärtus eurole ülemineva RKP puhul sularahavahetuse aastal, mis arvutatakse vastavalt ühele kahest järgmisest meetodist:

 

meetod A: B = P – D – N – S

 

meetod B: B = I – R – N

kus:

B

on „Ringluses olevate pangatähtede“ korrigeerimata väärtus;

P

on toodetud, trükikojast või teistelt RKPdelt saadud pangatähtede väärtus;

D

on hävitatud pangatähtede väärtus;

N

on RKP poolt emiteeritud riigi pangatähtede väärtus, mis on teiste RKPde valduses (millest on teatatud, kuid mida ei ole veel päritoluriiki tagasi saadetud);

I

on ringlusse lastud pangatähtede väärtus;

R

on vastuvõetud pangatähtede väärtus;

S

on pangatähtede väärtus varudes/varahoidlas;

b)

miinus väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede (ECI) programmiga seotud tasustamata nõuete summa ECI panga vastu, juhul kui antakse üle ECI programmiga seotud pangatähtede omand;

c)

pluss või miinus pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisest tulenevate korrigeerimiste summa.

III PEATÜKK

KASUMI KAJASTAMINE

Artikkel 15

Kasumi kajastamine

1.   Kasumi kajastamise suhtes kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

realiseeritud kasum ja realiseeritud kahjum kajastatakse kasumiaruandes;

b)

realiseerimata kasumit ei kajastata kasumina, vaid kirjendatakse vahetult ümberhindluskontol;

c)

aasta lõpul realiseerimata kahjum kajastatakse kasumiaruandes, kui see ületab eelmist ümberhindluskasumit, mis on kajastatud vastaval ümberhindluskontol;

d)

kasumiaruandes kajastatud realiseerimata kahjumit ei kanta järgmistel aastatel tagasi uue realiseerimata kasumi arvel;

e)

ühe väärtpaberi, valuuta või kulla positsioonide realiseerimata kahjumit ei tasaarveldata muude väärtpaberite või valuutade või kulla realiseerimata kasumiga;

f)

aasta lõpul väärtuse langusest tulenev kahjum kajastatakse kasumiaruandes ning seda ei kanta järgmistel aastatel tagasi, välja arvatud juhul, kui väärtuse langus kahaneb ning selle kahanemise saab seostada tuvastatava sündmusega, mis toimus pärast väärtuse languse esmast kirjendamist.

2.   Üle- või alakurss, mis tuleneb emiteeritud ja ostetud väärtpaberitest, arvutatakse ja esitatakse intressitulu osana ning amortiseeritakse väärtpaberite järelejäänud lepinguaja jooksul lineaarmeetodil või sisemise tasuvusläve meetodil (internal rate of return, IRR). Sisemise tasuvusläve meetod on kohustuslik nullkupongiga väärtpaberite puhul, mille järelejäänud tähtaeg on soetamise hetkel üle ühe aasta.

3.   Finantsvarade ja kohustuste välisvaluutas vääringustatud viitlaekumisi ja -võlgu, nt intressivõlgu ja amortiseeritud üle-/alakursse, arvutatakse ja kirjendatakse raamatupidamises iga päev vastavalt viimaste suhtes kehtivatele kurssidele. Finantsvarade ja kohustuste eurodes vääringustatud viitsummasid arvutatakse ja kirjendatakse raamatupidamises vähemalt kord kvartalis. Muud viitsummad arvutatakse ja kajastatakse raamatupidamises vähemalt kord aastas.

4.   Sõltumata viitsummade arvutamise sagedusest, kuid arvestades artikli 5 lõikes 4 viidatud eranditega, esitavad aruandeüksused andmeid kvartali jooksul kehtinud tehinguväärtuse kohaselt.

5.   Välisvaluutades vääringustatud viitsummad arvutatakse ümber kande tegemise päeva vahetuskursiga ning võetakse arvesse valuutapositsioonis.

6.   Üldiselt võib viitsummade arvutamiseks aasta jooksul kasutada kohalikku tava, nt võib neid arvutada kvartali viimase pangapäevani või viimase kalendripäevani. Samas on aasta lõpul kohustuslikuks viitekuupäevaks 31. detsember.

7.   Valuuta väljavool, mis toob kaasa selle valuuta positsiooni muutuse, võib põhjustada realiseeritud valuutakasumi või -kahjumi.

Artikkel 16

Tehingukulud

1.   Tehingukulude suhtes kohaldatakse järgmisi üldeeskirju:

a)

kulla, välisvaluutainstrumentide ja väärtpaberite puhul kasutatakse müüdud instrumentide soetusmaksumuse arvutamiseks iga päev keskmise kulu meetodit, arvestades vahetuskursi- ja/või hinnakõikumiste mõju;

b)

vara/kohustuse keskmist soetusmaksumust/kurssi vähendatakse/suurendatakse realiseerimata kahjumi võrra, mis on aasta lõpus kasumiaruandesse kantud;

c)

kupongväärtpaberite soetamise korral käsitletakse ostetud kupongitulu nõuet eraldi. Välisvaluutas vääringustatud väärtpaberid on kõnealuse valuuta positsiooni osa, kuid ei mõjuta väärtpaberi või asjaomase valuuta keskmist kulu.

2.   Väärtpaberite suhtes kohaldatakse järgmisi erieeskirju:

a)

tehingud kajastatakse tehinguhinnaga ja esitatakse raamatupidamisaruannetes puhashinnas;

b)

depoo- ja haldustasusid, arvelduskonto tasusid ja muid kaudseid kulusid ei loeta tehingukuludeks ning need kantakse kasumiaruandesse. Neid ei käsitleta konkreetse vara keskmise kulu osana;

c)

tulu kajastatakse brutosummas, kusjuures kinnipeetavaid ja muid makse, mis kuuluvad tagastamisele, arvestatakse eraldi;

d)

väärtpaberi keskmise soetusmaksumuse arvutamiseks: i) liidetakse kõik päeva jooksul toimunud ostutehingud soetusmaksumuses eelmise päeva seisule, et arvutada välja uus kaalutud keskmine kulu enne sama päeva müügitehingute arvesse võtmist, või ii) kajastatakse väärtpaberite üksikud ostu- ja müügitehingud jooksvalt tehingute toimumise järjekorras, et arvutada välja korrigeeritud keskmine kulu.

3.   Kulla ja välisvaluuta suhtes kohaldatakse järgmisi erieeskirju:

a)

välisvaluutatehingud, millega ei kaasne vastava valuutapositsiooni muutust, arvutatakse ümber eurodesse lepingu- või arvelduspäeva vahetuskursiga ning need ei mõjuta kõnealuse valuutapositsiooni soetusmaksumust;

b)

välisvaluutatehingud, millega kaasneb vastava valuutapositsiooni muutus, arvutatakse ümber eurodesse lepingupäeva vahetuskursiga;

c)

välisvaluutas või kullas vääringustatud väärtpaberite pöördtehingute põhisummade arveldamine ei ole aluseks muudatuste tegemisele vastavas valuuta- või kullapositsioonis;

d)

tegelikud sularahalaekumised ja -maksed arvutatakse ümber arvelduse toimumise päeva vahetuskursiga;

e)

kui tegemist on pika positsiooniga, lisatakse päeva jooksul toimunud valuutade ja kulla netosissevoog päeva keskmise maksumuse või kullahinna alusel eelmise päeva seisule iga valuuta ja kulla kohta, saades uue kaalutud keskmise kulu. Netoväljavoo puhul on realiseeritud kasumi või kahjumi arvutamise aluseks vastava valuuta- või kullapositsiooni keskmine hind eelmisel päeval, nii et keskmine kulu püsib muutumatuna. Keskmise kursi / kulla hinna erinevused päeva jooksul toimunud sisse- ja väljavoo vahel annavad samuti tulemuseks realiseeritud kasumi või kahjumi. Kui valuuta- või kullapositsioon on negatiivne, kohaldatakse eespool kirjeldatud lähenemist vastupidiselt. Seega mõjutab netoväljavoog kohustuse positsiooni keskmist kulu, samal ajal kui netosissevoog vähendab positsiooni suurust vastavalt kehtivale kaalutud keskmisele valuutakursile / kulla hinnale, mille tulemuseks on realiseeritud kasum või kahjum;

f)

valuutatehingute kulud ja muud üldkulud kantakse kasumi ja kahjumi kontole.

IV PEATÜKK

BILANSIVÄLISTE INSTRUMENTIDE RAAMATUPIDAMISEESKIRJAD

Artikkel 17

Üldeeskirjad

1.   Välisvaluuta tähtpäevatehingud, vääringute vahetustehingute tähtpäevaosad ja muud valuutainstrumendid, mis hõlmavad ühe vääringu vahetamist teise vastu tulevasel kuupäeval, arvatakse keskmise kulu ning kursivahedest tuleneva kasumi ja kahjumi arvutamisel välisvaluuta netopositsioonide hulka.

2.   Intressimäära vahetustehingute, futuuride, tähtpäevatehingute, muude intressitoodete ja optsioonide, v.a väärtpaberitega seotud eritingimused, arvestamine ja ümberhindamine toimub ükshaaval. Neid instrumente käsitletakse bilansikirjetest eraldi.

3.   Bilansivälistest instrumentidest tulenevat kasumit ja kahjumit kajastatakse ja käsitletakse bilansiinstrumentidega sarnasel viisil.

Artikkel 18

Välisvaluuta tähtpäevatehingud

1.   Tähtpäeva ostu- ja müügitehinguid kajastatakse bilansivälistel kontodel tehingupäevast arvelduspäevani tähtpäevatehingu hetkekursiga. Müügitehingu realiseeritud kasumit ja kahjumit arvutatakse valuutapositsiooni keskmise maksumuse alusel tehingupäeval vastavalt ostu ja müügi igapäevase tasaarveldamise meetodile.

2.   Hetkekursi ja tähtpäevakursi vahet käsitletakse tekkepõhiselt intressikohustuse või -nõudena.

3.   Arvelduspäeval bilansivälised kontod storneeritakse.

4.   Tähtpäevatehingute tehingupäeva hetkekurss mõjutab valuutapositsiooni.

5.   Tähtpäevapositsioonide väärtust hinnatakse koos sama valuuta hetkepositsiooniga, tasaarvestades võimalikud erinevused, mis võivad ilmneda ühe valuutapositsiooni piires. Netokahjumi saldo debiteeritakse tulude ja kulude kontole, kui see ületab ümberhindluskontol kajastatud eelmise ümberhindluskasumi. Puhaskasumi saldo krediteeritakse ümberhindluskontole.

Artikkel 19

Valuutavahetustehingud

1.   Ostu ja müügi tähtpäeva- ja hetketehingud kajastatakse bilansikontodel vastaval arvelduspäeval.

2.   Ostu ja müügi tähtpäeva- ja hetketehingud kajastatakse bilansivälistel kontodel kauplemispäevast arvelduspäevani tehingu hetkekursiga.

3.   Müügitehingud kajastatakse tehingu hetkekursiga. Seega ei teki kasumit ega kahjumit.

4.   Hetke- ja tähtpäevakursi vahet käsitletakse nii ostu kui ka müügi puhul tekkepõhiselt intressikohustuse või -nõudena.

5.   Arvelduspäeval bilansivälised kontod storneeritakse.

6.   Välisvaluutapositsioon muutub ainult seoses välisvaluutas vääringustatud viitsummadega.

7.   Tähtpäevapositsiooni väärtust hinnatakse koos hetkepositsiooniga.

Artikkel 20

Futuurid

1.   Futuurid kajastatakse tehingupäeval bilansivälistel kontodel.

2.   Esialgne marginaal kajastatakse sularahas deponeerimisel eraldi varana. Kui deponeeritakse väärtpaberina, jääb see bilansis muutumatuks.

3.   Kõikumise marginaalide igapäevased muutused kantakse tulude ja kulude kontole ning need mõjutavad valuutapositsiooni. Sama menetlust kohaldatakse ka avatud positsiooni sulgemispäeval, sõltumata sellest, kas üleandmine toimub või mitte. Kui üleandmine toimub, tehakse ostu- või müügikanne turuhinnaga.

4.   Teenustasud kantakse tulude ja kulude kontole.

Artikkel 21

Intressimäära vahetustehingud

1.   Intressimäära vahetustehingud kajastatakse tehingupäeval bilansivälistel kontodel.

2.   Nii laekunud kui ka väljamakstud jooksvad intressimaksed kajastatakse tekkepõhiselt. Ühe intressivahetustehingu maksed võib arveldada netos, kuid arvestatud intressitulu ja -kulu aruandlus toimub brutosummas.

3.   Teenustasud kantakse tulude ja kulude kontole.

4.   Intressimäära vahetustehingud, mida ei arveldata keskse vastaspoole kaudu, hinnatakse ümber ükshaaval ja vajaduse korral arvutatakse valuuta hetkekursiga ümber eurodesse. Soovitav on kasumiaruandes aasta lõpus kajastud realiseerimata kahjum amortiseerida järgnevate aastate jooksul; intressimäära vahetuse tähtpäevatehingute puhul peaks amortiseerimine algama tehingu väärtuspäevast ja olema lineaarne. Realiseerimata ümberhindluskasum krediteeritakse ümberhindluskontole.

5.   Intressimäära vahetustehingute puhul, mida arveldatakse keskse vastaspoole kaudu, kehtib järgmine:

a)

esialgne marginaal kajastatakse sularahas deponeerimisel eraldi varana. Kui deponeeritakse väärtpaberina, jääb see bilansis muutumatuks;

b)

kõikumise marginaalide igapäevased muutused kantakse tulude ja kulude kontole ning need mõjutavad valuutapositsiooni;

c)

intressi kogunemise osa eraldatakse realiseerunud osast ja kajastatakse brutosummana kasumiaruandes.

Artikkel 22

Intressimäära tähtpäevalepingud

1.   Intressimäära tähtpäevalepingud kajastatakse tehingupäeval bilansivälistel kontodel.

2.   Hüvitus, mida üks pool peab arvelduspäeval teisele maksma, kantakse arvelduspäeval tulude ja kulude kontole. Makseid ei kajastata tekkepõhiselt.

3.   Kui intressimäära tähtpäevalepingud on välisvaluutas, mõjutavad hüvitusmaksed valuutapositsiooni. Hüvitusmaksed arvutatakse arvelduspäeva hetkekursiga ümber eurodesse.

4.   Kõik intressimäära tähtpäevalepingud hinnatakse ümber ükshaaval ja vajaduse korral arvutatakse valuuta hetkekursiga ümber eurodesse. Aasta lõpus kasumiaruandesse kantud realiseerimata kahjumit ei tasaarveldata järgnevate aastate realiseerimata kasumiga, välja arvatud juhul, kui instrument on suletud või lõpetatud. Realiseerimata ümberhindluskasum krediteeritakse ümberhindluskontole.

5.   Teenustasud kantakse tulude ja kulude kontole.

Artikkel 23

Tähtpäevatehingud väärtpaberitega

Tähtpäevatehinguid väärtpaberitega kajastatakse vastavalt ühele kahest alltoodud meetodist.

1.

Meetod A:

a)

tähtpäevatehingud väärtpaberitega kajastatakse bilansivälistel kontodel kauplemispäevast arvelduspäevani tähtpäevatehingu tähtpäevahinnaga;

b)

kaubeldud väärtpaberite positsiooni keskmine maksumus ei muutu arveldamiseni; müügi tähtpäevatehingute kasum ja kahjum arvutatakse arvelduspäeval;

c)

arvelduspäeval bilansivälised kontod storneeritakse ja ümberhindluskonto saldo, kui on, krediteeritakse tulude ja kulude kontole. Ostetud väärtpaber kajastatakse tähtpäeval hetkehinna alusel (tegelik turuhind), kusjuures erinevus algsest tähtpäevahinnast kajastatakse realiseeritud kasumi või kahjumina;

d)

välisvaluutas vääringustatud väärtpaberite puhul ei muutu valuuta netopositsiooni keskmine maksumus, kui aruandeüksusel juba on kõnealuse valuuta positsioon. Kui tähtpäevatehinguga ostetud võlakiri on vääringus, mille positsiooni aruandeüksusel ei ole, ja ta peab seda vääringut ostma, kohaldatakse artikli 16 lõike 3 punktis e sätestatud valuutaostueeskirju;

e)

tähtpäevapositsioone hinnatakse ükshaaval vastavalt tehingu järelejäänud kestusele turu tähtpäevakursi alusel. Ümberhindluskahjum debiteeritakse aasta lõpus kasumiaruandesse ning ümberhindluskasum krediteeritakse ümberhindluskontole. Aasta lõpus kasumiaruandes kajastatud realiseerimata kahjumit ei tasaarveldata järgnevate aastate realiseerimata kasumiga, välja arvatud juhul, kui instrument on suletud või lõpetatud.

2.

Meetod B:

a)

tähtpäevatehingud väärtpaberitega kajastatakse bilansivälistel kontodel kauplemispäevast arvelduspäevani tähtpäevatehingu tähtpäevahinnaga. Arvelduspäeval bilansivälised kontod storneeritakse;

b)

kvartali lõpus hinnatakse väärtpaber ümber netopositsiooni alusel, mis tuleneb bilansist ja bilansivälistel kontodel kajastatud sama väärtpaberi müügist. Ümberhindlussumma on võrdne erinevusega kõnealuse netopositsiooni ümberhindamisel saadud hinna ja sama positsiooni keskmise bilansilise maksumuse vahel. Kvartali lõpus kohaldatakse tähtpäevaostude suhtes artiklis 9 kirjeldatud ümberhindlusprotsessi. Ümberhindlustulem on võrdne spothinna ja ostukohustuste keskmise maksumuse vahega;

c)

tähtpäevamüügi tulem kajastatakse aruandeaastal, mille jooksul kohustus võeti. See tulemus on võrdne algse tähtpäevahinna ja bilansipositsiooni keskmise maksumuse või bilansiväliste ostukohustuste keskmise kulu vahega, kui bilansipositsioon on müügihetkel ebapiisav.

Artikkel 24

Optsioonid

1.   Optsioone kajastatakse bilansivälistel kontodel tehingupäevast kasutamis- või aegumispäevani alusinstrumendi tehinguhinnaga.

2.   Välisvaluutas vääringustatud optsiooniõiguse tasu arvutatakse ümber eurodesse lepingu- või arvelduspäeva vahetuskursiga. Makstud tasu kajastatakse eraldi varana, saadud tasu kajastatakse eraldi kohustusena.

3.   Optsiooni kasutamise korral kajastatakse selle alusinstrument bilansis optsiooni tehinguhinnaga pluss/miinus optsiooniõiguse tasu. Optsiooniõiguse tasu korrigeeritakse vastavalt aasta lõpul kasumiaruandesse kantud realiseerimata kahjumile.

4.   Kui optsiooni ei kasutata, kantakse optsiooniõiguse tasu, mida on korrigeeritud vastavalt eelmise aastalõpu realiseerimata kahjumile, optsiooni tähtpäeva vahetuskursi alusel tulude ja kulude kontole.

5.   Valuutapositsiooni mõjutavad futuurilaadsete optsioonide igapäevaste kõikumiste marginaal, optsiooniõiguse tasu võimalik vähendamine aasta lõpul, alusinstrumendiga kauplemine optsiooniõiguse kasutamise päeval või optsiooniõiguse tasu optsioonitähtaja lõppemisel. Kõikumise marginaalide igapäevased muutused kantakse tulude ja kulude kontole.

6.   Iga optsioonileping hinnatakse ümber eraldi, v.a väärtpaberite eritingimused. Kasumiaruandes kajastatud realiseerimata kahjumit ei tasaarveldata järgmiste aastate realiseerimata kasumiga. Realiseerimata ümberhindluskasum krediteeritakse ümberhindluskontole. Mis tahes optsiooni realiseerimata kahjumit ei tasaarveldata mis tahes teise optsiooni realiseerimata kasumiga.

7.   Lõike 6 kohaldamisel on turuväärtuseks noteeritud hind, kui see noteeritakse börsil, väärtpaberivahendaja, maakleri või muu samalaadse üksuse poolt. Kui noteeritud hind ei ole kättesaadav, määratakse turuväärtus hindamismeetodi abil. Sellist hindamismeetodit tuleb kasutada järjepidevalt ning peab olema võimalik tõendada, et meetod võimaldab leida usaldusväärse hinna, mis oleks saadud reaalse turutehingu puhul.

8.   Teenustasud kantakse tulude ja kulude kontole.

V PEATÜKK

ARUANDLUSKOHUSTUS

Artikkel 25

Aruandluse vorm

1.   RKPd esitavad aruandeid eurosüsteemi finantsaruandluse eesmärgil EKP-le vastavalt käesolevale suunisele.

2.   Eurosüsteemi aruandluse vormid peavad hõlmama kõiki IV lisas nimetatud kirjeid. IV lisas on kirjeldatud ka erinevate bilansiskeemide puhul nõutavate kirjete sisu.

3.   Erinevate avaldatud raamatupidamisaruannete vorm peab vastama järgmistele lisadele:

a)

V lisa: eurosüsteemi avaldatud konsolideeritud nädalaaruanne pärast kvartali lõppu;

b)

VI lisa: eurosüsteemi avaldatud konsolideeritud nädalaaruanne kvartali jooksul;

c)

VII lisa: eurosüsteemi konsolideeritud aastabilanss.

VI PEATÜKK

AVALDATUD AASTABILANSID JA KASUMIARUANDED

Artikkel 26

Avaldatud bilansid ja kasumiaruanded

RKPdel soovitatakse kohandada oma avaldatud aastabilansid ja kasumiaruanded vastavalt VIII ja IX lisale.

VII PEATÜKK

KONSOLIDEERIMISEESKIRJAD

Artikkel 27

Üldised konsolideerimisreeglid

1.   Eurosüsteemi konsolideeritud bilansid hõlmavad EKP ja RKPde bilansside kõiki kirjeid.

2.   Konsolideerimisel koostatakse aruanded ühtsetel alustel. Kõik eurosüsteemi raamatupidamisaruanded koostatakse sarnastel põhimõtetel, kohaldades samu konsolideerimisvõtteid ja -menetlusi.

3.   Eurosüsteemi konsolideeritud bilansid koostab EKP. Nimetatud bilansid lähtuvad järgmisest: vajadus ühtsete raamatupidamispõhimõtete ja -võtete järele; samaaegsete aruandeperioodide vajadus eurosüsteemis; eurosüsteemisisestest tehingutest ja positsioonidest tulenevate konsolideerimise korrigeerimiste vajadus; muudatuste arvestamine eurosüsteemi koosseisus.

4.   Mis tahes iseseisvad bilansikirjed, välja arvatud RKPde ja EKP eurosüsteemisisesed saldod, agregeeritakse konsolideerimisel.

5.   RKPde ja EKP saldod kolmandate isikutega kajastatakse konsolideerimisel brutosummadena.

6.   Eurosüsteemisisesed saldod esitatakse EKP ja RKPde bilanssides kooskõlas IV lisaga.

VIII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 28

Eeskirjade täiendamine, kohaldamine ja tõlgendamine

1.   EKPSi raamatupidamise ja emissioonitulu komitee (Accounting and Monetary Income Committee, AMICO) annab juhatuse kaudu nõukogule aru EKPSi raamatupidamis- ja aruandluseeskirjade täiendamise, kohaldamise ja täitmise osas.

2.   Käesoleva suunise tõlgendamisel võetakse arvesse ettevalmistustööd, liidu õigusaktidega ühtlustatud raamatupidamispõhimõtteid ja üldtunnustatud rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid.

Artikkel 29

Üleminekueeskirjad

1.   RKPd hindavad kogu oma vara ja kõik kohustused ümber selle kuupäeva seisuga, mil neist saavad eurosüsteemi liikmed. Realiseerimata kasum, mis tekkis sellel päeval või enne seda, tuleb eraldada realiseerimata ümberhindluskasumist, mis võib olla tekkinud pärast seda päeva, ja jääb RKP-le. RKPde poolt kohaldatavad turuhinnad ja kursid eurosüsteemiga liitumisel koostatud algbilansis tuleb lugeda RKPde varade ja kohustuste keskmiseks maksumuseks.

2.   On soovitatav, et enne RKP liitumist eurosüsteemiga või liitumispäeval tekkinud realiseerimata kasumit ei loeta üleminekuajal jaotatavaks ning et seda tuleks käsitleda realiseeritavana või jaotatavana üksnes seoses selliste tehingutega, mis toimuvad pärast eurosüsteemiga liitumist.

3.   Välisvaluuta- ja kullatehingute ning hinnavahe kasum ja kahjum, mis tekkis RKP vara üleminekust EKP-le, loetakse realiseerituks.

4.   Käesolev artikkel ei piira EKPSi põhikirja artikli 30 alusel tehtud otsuse kehtivust.

Artikkel 30

Kehtetuks tunnistamine

1.   Suunis EKP/2010/20 tunnistatakse kehtetuks alates 31. detsembrist 2016.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud suunisele tuleb käsitada viidetena käesolevale suunisele ja lähtuda tuleb vastavustabelist XI lisas.

Artikkel 31

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev suunis jõustub kuupäeval, mil sellest teatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

2.   Keskpangad liikmesriikides, mille rahaühik on euro, peavad käesolevat suunist järgima alates 31. detsembrist 2016.

Artikkel 32

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 3. november 2016

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  11. novembri 2010. aasta suunis EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (ELT L 35, 9.2.2011, lk 31).

(2)  13. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta (ELT L 35, 9.2.2011, lk 26).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).


I LISA

EUROSÜSTEEMI RAAMATUPIDAMISARUANDED

Aruande liik

Sisemine/avaldatud

Juriidilise kohustuse alus

Aruande eesmärk

1

Eurosüsteemi päevaaruanne

Sisemine

Puudub

Peamiselt likviidsuse juhtimise eesmärgil (EKPSi põhikirja artikli 12.1 rakendamiseks) Osa päevaaruande andmetest kasutatakse valuutakasumi arvutamiseks

2

Disagregeeritud nädalaaruanne

Sisemine

Puudub

Eurosüsteemi konsolideeritud nädalaaruande koostamise alus

3

Eurosüsteemi konsolideeritud nädalaaruanne

Avaldatud

EKPSi põhikirja artikkel 15.2

Rahandus- ja majandusanalüüsi konsolideeritud aruanne. Eurosüsteemi konsolideeritud nädalaaruanne tuletatakse aruandepäeva päevaaruandest

4

Eurosüsteemi disagregeeritud kuuaruanne

Avaldatud

Puudub

Eurosüsteemi demokraatliku vastutuse ja läbipaistvuse suurendamine, võimaldades lihtsat juurdepääsu individuaalsete eurosüsteemi keskpankade varade ja kohustuste teabele. Harmoneeritud teabe andmine EKP ühtse rahapoliitika detsentraliseeritud rakendamise kohta ja eurosüsteemi keskpankade rahapoliitika välise finantstegevuse kohta.

5

Eurosüsteemi kuu ja kvartali finantsteave

Avaldatud ja sisemine (1)

Määrused statistiliste andmete esitamise kohta, millele vastavalt RAd andmeid esitavad

Statistiline analüüs

6

Eurosüsteemi konsolideeritud aastabilanss

Avaldatud

EKPSi põhikirja artikkel 26.3

Analüüsi ja tegevuse eesmärgil konsolideeritud aastabilanss


(1)  Kuuandmed sisalduvad avaldatud statistika koondandmetes, mida nõutakse Euroopa Liidu rahaloomeasutustelt (RA). Lisaks sellele peavad nii RAd kui ka keskpangad esitama kvartaliandmed, mis on detailsemad kui kuuandmed.


II LISA

SÕNASTIK

—    Alakurss (Discount) : väärtpaberi nominaalväärtuse ja hinna vahe, kui hind on nominaalväärtusest madalam.

—    Amortisatsioon (Amortisation) : ülekursi/alakursi kontode või vara väärtuse süstemaatiline vähendamine ajaperioodi jooksul.

—    Arveldus (Settlement) : toiming, millega lõpevad kohustused seoses rahaliste vahendite või varade ülekandmisega kahe või enama poole vahel. Eurosüsteemisiseste tehingute mõistes tähistab mõiste „arveldus“ eurosüsteemisisestest tehingutest tulenevate netosaldode lõppemist, millega kaasneb varade ülekandmine.

—    Arvelduspäev (Settlement date) : väärtuse lõpliku ja pöördumatu üleandmise kajastamise kuupäev asjaomase arveldusasutuse raamatupidamises. Arvelduse ajastus võib olla vahetu (reaalajaline), toimuda samal päeval (päevalõpu-) või kokkulepitud kuupäeval pärast tehingu tegemise kuupäeva.

—    Automatiseeritud väärtpaberilaenude programm (Automated security lending programme, ASLP) : spetsialiseerunud asutuse, näiteks programmis osalejate vahel väärtpaberite laenamist korraldava panga poolt pakutav programm repo-, kombineeritud repo- ja pöördrepo- või väärtpaberite laenutehingute teostamiseks. Enda nimel tehtud tehingu rakendusprogrammi puhul loetakse programmi pakkuv spetsialiseerunud asutus lõplikuks osapooleks; agendipõhise programmi puhul tegutseb spetsialiseerunud asutus agendina ja lõplik tehingupool on asutus, kellega reaalselt väärtpaberite laenutehing toimub.

—    Emissioonitulu (Monetary income) : tulu, mis koguneb RKPdele EKPSi rahapoliitika funktsiooni teostamise tulemusel. Emissioonitulu kogutakse ja jagatakse RKPde vahel iga majandusaasta lõpus.

—    Erakorraline likviidsusabi (Emergency liquidity assistance, ELA) : abi, mis antakse maksejõulisele finantseerimisasutusele või maksejõuliste finantseerimisasutuste grupile, kellel esinevad ajutised likviidsusraskused. Erakorralist likviidsusabi annab RKP EKP nõukogu heakskiidul.

—    Eraldised (Provisions) : summad, mis on eraldatud enne kasumi või kahjumi väljaarvestamist mis tahes teadaoleva või oodatava kohustuse või riski katmiseks, mille maksumust ei saa täpselt kindlaks määrata (vt „Reservid“). Eraldisi tulevaste kohustuste ja kulude tarbeks ei või kasutada varade väärtuse korrigeerimiseks.

—    Finantskohustused (Financial liability) : mis tahes õiguslik kohustus anda teisele ettevõttele üle sularaha või mõni muu finantsinstrument või vahetada teise ettevõttega finantsinstrumente, mis eelduste kohaselt on ebasoodne.

—    Finantsvara (Financial asset) : mis tahes vara, mis on: a) sularaha; b) lepinguline õigus saada muult ettevõtjalt sularaha või muud finantsinstrumenti; c) lepinguline õigus vahetada finantsinstrumente muu ettevõtjaga tingimustel, mis eeldavad soodsat tehingut, või d) muu ettevõtja aktsiainstrument.

—    Futuuri leping (Future contract) : börsil kaubeldav tähtpäevaleping. Selles lepingus lepitakse lepingukuupäeval kokku alusvara ost või müük lepingus osutatud kuupäeval määratletud hinnaga tulevikus. Tegelikku üleandmist tavaliselt ei toimu, kuna leping teostatakse enne kokkulepitud tähtpäeva.

—    Futuurilaadne optsioon (Future-style option) : noteeritud optsioonid, mille puhul kõikumise marginaal makstakse või saadakse kord päevas.

—    Hetkekurss (Spot rate) : kurss, millega tehing arveldatakse hetketehingu arvelduspäeval. Välisvaluuta tähtpäevatehingute hetkekurss on kurss, mille suhtes kohaldatakse tähtpäevatehingu punkte, et tuletada tähtpäevakurssi.

—    Hetketehingu arvelduspäev (Spot settlement date) : päev, mil finantsinstrumendi hetketehing arveldatakse vastavalt selle finantsinstrumendi suhtes kehtivatele turutavadele.

—    Hinnavahe (Premium) : väärtpaberi nominaalväärtuse ja hinna vahe, kui hind on nominaalväärtusest madalam.

—    Intressimäära tähtpäevaleping (Forward rate agreement) : leping, milles kaks poolt lepivad kokku intressimääras, mis tuleb maksta tulevasel kuupäeval tähtajalisele hoiusele. Arvelduspäeval peab üks tehingupool hüvitama teisele lepingulise intressimäära ja turuhinna vahe.

—    Intressimäära vahetustehing (Interest rate swap) : leping, mille kohaselt vahetatakse tehingupoolega perioodiliste intressimaksete laekumisi esindavaid rahavooge kas ühes valuutas või mitme valuuta tehingu puhul kahes valuutas.

—    Kapitali märkimise alus (capital key) : iga riigi keskpanga (RKP) protsentuaalne osalus Euroopa Keskpangas.

—    Kapitaliväärtpaberid (Equity instruments) : dividenditootlusega väärtpaberid (st äriühingute aktsiad) ja väärtpaberid, mis tõendavad investeeringut aktsiafondi.

—    Kassa-/arvelduspõhine arvestus (Cash/settlement approach) : raamatupidamispõhimõte, mille kohaselt raamatupidamissündmused kajastatakse arvelduspäeval.

—    Kauplemispäev (või tehingupäev) (Trade date, transaction date) : tehingu tegemise kuupäev.

—    Keskmine kulu (Average cost) : kaalutud keskmise meetod, millega iga ostu maksumus lisatakse senisele bilansilisele väärtusele, saades sularaha-, kulla-, võla- või aktsiaseisu uus kaalutud keskmine kulu.

—    Keskne vastaspool (Central clearing counterparty) : ühel või mitmel finantsturul kaubeldavate lepingute vastaspoolte vahel õiguslikult asuv üksus, kes on iga müüja jaoks ostja ja iga ostja jaoks müüja.

—    Kohustus (Liability) : ettevõtja minevikus toimunud sündmustest tulenev praegusel hetkel kehtiv võlg, mille täitmisest võib eeldada majanduslikult kasulike ressursside väljavoolu ettevõtjast.

—    Kompensatsiooni summa (Compensatory amount) : emissioonitulu arvutuses tehtav korrigeerimine kooskõlas Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 2016/2248 (EKP/2016/36) (1).

—    Lineaarmeetod (Straight-line method) : kulum või amortisatsioon kindlal ajavahemikul määratakse kindlaks, jagades vara maksumuse, millest on maha arvatud selle hinnanguline jääkväärtus, vara hinnangulise kasuliku tööeaga põhimõttel pro rata temporis.

—    Lõpptähtajani hoitavad investeeringud (Held-to-maturity securities) : määratud või määratletavate maksete ja määratud tähtajaga väärtpaberid, mida aruande esitaja kavatseb hoida tähtaja lõpuni.

—    Maandamine (Hedging) : menetlus finants- või uu vara või kohustuste riskide vastastikuseks tasaarvestuseks, et vähendada hindade, intressimäärade või valuutakursside ebasoodsate liikumiste üldist tagajärge.

—    Müügi ja tagasiostu pöördleping (pöördrepo) (Reverse repurchase agreement (reverse repo)) : leping, mille alusel sularaha valdaja nõustub ostma vara ja samal ajal nõustub vara nõudmisel, pärast kindlaksmääratud tähtaega või teatava ettenägematu asjaolu korral kokkulepitud hinnaga tagasi müüma. Mõnikord lepitakse repotehingus kokku kolmanda isiku kaudu (kolmepoolne repotehing).

—    Nullkupongiga väärtpaber (Discount security) : vara, millelt ei maksta kupongiintressi ja millelt saadakse tulu kapitali väärtuse kasvu kaudu, kuna vara emiteeritakse või ostetakse alakursiga.

—    Optsioon (Option) : leping, mis annab isikule õiguse, kuid ei loo kohustust müüa või osta kindlaksmääratud hulk antud aktsiaid, kaupa, valuutat, indeksit või võlga kindlaksmääratud hinnaga kindlaksmääratud perioodi jooksul või optsiooni tähtpäeval.

—    Optsiooni tehinguhind (Strike price) : optsioonilepingus kindlaks määratud hind lepingu täitmiseks.

—    Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (Longer term refinancing operations) : regulaarsed avaturutehingud, mida eurosüsteem teostab likviidsust lisavate pöördtehingutena, mille tähtaeg finantssektorile on pikem põhiliste refinantseerimisoperatsioonide tähtajast.

—    Puhashind (Clean price) : tehinguhind, mis ei sisalda allahinnatud/arvestatud intressi, kuid sisaldab tehingukulusid, mis moodustavad osa hinnast.

—    Põhilised refinantseerimisoperatsioonid (Main refinancing operations, MRO) : regulaarsed avaturutehingud, mida eurosüsteem teostab pöördtehingutena. Põhilisi refinantseerimisoperatsioone teostatakse iga nädal toimuvate standardpakkumiste kaudu ja nende tähtaeg on reeglina üks nädal.

—    Repoleping (Repurchase agreement, repo) : leping, mille eesmärgiks on raha laenamine, mille puhul vara (tavaliselt kindla sissetulekuga väärtpaber) müüakse ostjale, ilma et müüja säilitaks omandi; samas saab müüja samal ajal õiguse ja kohustuse see vara tagasi osta kindlaksmääratud hinnaga tulevasel kuupäeval või nõudmisel.

—    Pöördtehing (Reverse transaction) : aruandeüksuse tehing vara ostmiseks (pöördrepotehing) või müümiseks (repotehing) tagasiostulepingu alusel või krediiditehingud tagatise vastu.

—    Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (International securities identification number, ISIN) : number, mille on välja andnud asjaomane pädev asutus.

—    Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (International Financial Reporting Standards) : Euroopa Liidu poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid, rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ja seonduvad tõlgendused, mille annab näiteks alaline tõlgenduskomitee ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee.

—    Realiseerimata kasum/kahjum (Unrealised gains/losses) : kasum/kahjum, mis tuleneb varade ümberhindamisest, võrreldes nende korrigeeritud soetusmaksumusega.

—    Realiseeritud kasum/kahjum (Realised gains/losses) : kasum/kahjum, mis tuleneb bilansikirje müügihinna ja selle korrigeeritud kulu vahelisest erinevusest.

—    Reservid (Reserves) : jaotatavast kasumist kõrvale pandud summa, mis ei ole mõeldud bilansipäeval teada oleva kindla kohustuse, potentsiaalse kulu või vara väärtuse oodatava vähenemise katmiseks.

—    Sihtotstarbeline portfell (Earmarked portfolio) : märgistatud investeeringud bilansi varade poolel tasakaalustava fondina, mis koosneb väärtpaberitest, kapitaliväärtpaberitest, tähtajalistest ja jooksvatest hoiustest, kapitaliosalustest ja/või investeeringutest tütarettevõtjatesse. Sellele vastab tuvastatav kirje bilansi kohustuste poolel, olenemata õiguslikest või muudest kitsendustest.

—    Sisemine tasuvuslävi (Internal rate of return) : hinnaaland, mille juures väärtpaberi arvestuslik väärtus on võrdne tulevase rahavoo hetkeväärtusega.

—    Sünteetiline instrument (Synthetic instrument) : finantsinstrument, mis tekib kahe või enama instrumendi liitmisel eesmärgiga jäljendada muu instrumendi sularaha vooge ja hindamismeetodeid. Tavaliselt toimub see finantsvahendaja kaudu.

—    Tagatise omandamine (Appropriation) : toiming, millega võetakse aruandeüksuse poolt tagatiseks saadud väärtpaberite, laenude või mis tahes vara omandiõigus alusnõude täitmise pööramise vahendina.

—    TARGET2 (TARGET2) : üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem vastavalt määratlusele suunises EKP/2012/27 (2).

—    Tehinguhind (Transaction price) : poolte vahel lepingu sõlmimisel kokkulepitud hind.

—    Tehingukulud (Transaction costs) : kulud, mille seotust konkreetse tehinguga on võimalik tuvastada.

—    Tekkepõhine arvestus (Economic approach) : raamatupidamispõhimõte, mille kohaselt kajastatakse tehingud tehingupäeval.

—    Turu keskmine hind (Mid-market price) : väärtpaberi pakkumishinna ja pakutud hinna vaheline keskpunkt, mida kasutatakse kvartaalses ümberhindlusmenetluses ning mille aluseks on normaalse suurusega tehingute noteeringud tunnustatud turutegijate või tunnustatud kauplemisbörside poolt.

—    Turu keskmine kurss (Mid-market rates) : euro viitekursid, mis põhinevad üldiselt regulaarsel kooskõlastusel Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) keskpankade ja muude keskpankade vahel, mis toimub tavaliselt 14.15 Kesk-Euroopa aja järgi, ning mida kasutatakse kvartaalses ümberhindlusmenetluses.

—    Turuhind (Market price) : kulla, välisvaluuta või väärtpaberiinstrumendi noteeritud hind, mis tavaliselt ei hõlma arvestatud ega allahinnatud intressi, ametlikul börsil, näiteks väärtpaberibörsil, või mitteametlikul turul, näiteks vabavahetusturul.

—    Tähtpäev (Maturity date) : nominaal-/põhisumma täies ulatuses valdajale tasumise tähtaja kuupäev.

—    Tähtpäevatehingud väärtpaberitega (Forward transactions in securities) : börsivälised lepingud, milles lepitakse kokku intressi tootva instrumendi, tavaliselt võlakirja või veksli teatud hinnaga ostus või müügis tulevasel kuupäeval.

—    Vahetuskursimehhanism ERM II (Exchange rate mechanism II) : toimingud, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu (EMU) kolmandas etapis.

—    Vahetuskurss (Exchange rate) : ühe valuuta väärtus teiseks valuutaks konverteerimisel.

—    Välisvaluuta tähtpäevatehing (Foreign exchange forward) : leping, mis sätestab kuupäeva konkreetse välisvaluuta summa suunatud ostuks või müügiks muu valuuta, tavaliselt sisevääringu, vastu, mille puhul tehingu hind kuulub üleandmisele konkreetsel tulevasel kuupäeval vähemalt kaks pangapäeva pärast lepingukuupäeva. See tähtpäevakurss koosneb kehtivast hetkekursist pluss/miinus kokkulepitud üle-/alakurss.

—    Vara (Asset) : aruandeüksuse käsutatav varasematest sündmustest tulenev ressurss, millest oodatakse aruandeüksusele tulevikus majanduslikku kasu.

—    Välisvaluuta vahetustehing (Foreign exchange swap) : samaaegne ühe valuuta ost või müük hetketehinguna teise valuuta eest (short leg) ja selle valuuta samas summas müük või ost tähtpäevatehinguna teise valuuta eest (long leg).

—    Välisvaluutapositsioon (Foreign currency holding) : vastava valuuta netopositsioon. Käesoleva mõiste tähenduses käsitletakse laenueriõigusi (SDR) eraldi valuutana; tehingud, mis toovad kaasa SDR netopositsioonide muutuse, on kas SDR-ides nomineeritud tehingud või tehingud välisvaluutas, mida kajastatakse SDR korvi koosseisus (vastavalt asjaomase korvi kujundusele ja osakaaludele).

—    Väljaspool euroala hoitavate euro pangatähtede (ECI) programm (Extended Custodial Inventory programme) : programm, millega asutatakse väljaspool euroala olev kommertspanga depoo, milles säilitatakse eurosüsteemi nimel euro pangatähti nende väljastamise ja vastuvõtmise eesmärgil.

—    Väärtuse langus (Impairment) : realiseerimisväärtuse vähenemine alla bilansilise jääkväärtuse.

—    Üldtunnustatud arvestuspõhimõtted (Generally accepted accounting principles, GAAP) : ühine arvestuspõhimõtete, -standardite ja -menetluste kogum, mida üksused kasutavad finantsaruannete koostamisel. GAAP põhimõtted tekivad raamatupidamisteabe kajastamise ja aruandluse ametlike standardite (poliitikakujundajate nõukogude poolt sätestatud) ja üldiselt kasutatud tava koostoimes.

—    Ümberhindluskontod (Revaluation accounts) : bilansikontod vara või kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse ja perioodi lõpu turuhinnaga ümberhindamise vahelise väärtuse erinevuse kajastamiseks, kui viimane on varade puhul esimesest kõrgem ja kui viimane on kohustuste puhul esimesest madalam. Need hõlmavad erinevusi hinnanoteeringutes ja/või turul kujunevates vahetuskurssides.


(1)  Euroopa Keskpanga 3. novembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/2248 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2016/36) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 26).

(2)  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).


III LISA

TEKKEPÕHISE ARVESTUSE KIRJELDUS

(sealhulgas artiklis 5 nimetatud „tavaline meetod“ ja „alternatiivne meetod“)

1.   Arvestus tehingupäeval

1.1.

Arvestus tehingupäeval võib toimuda „tavalisel meetodil“ või „alternatiivsel meetodil“.

1.2.

Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatakse „tavalisele meetodile“.

1.2.1.

Tehingud kajastatakse bilansivälistel kontodel kauplemispäeval.

Bilansivälised raamatupidamiskanded storneeritakse arvelduspäeval ja tehingud kajastatakse bilansikontodel.

1.2.2.

Välisvaluutapositsioonid võivad muutuda kauplemispäeval.

Seetõttu arvutatakse netomüügist tulenev realiseeritud kasum ja kahjum samuti tehingupäeval. Välisvaluuta ostu netosumma mõjutab valuutapositsiooni keskmist maksumust tehingupäeval.

1.3.

Artikli 5 lõike 1 punktis b osutatakse „alternatiivsele meetodile“.

1.3.1.

Vastupidi „tavalisele meetodile“ ei toimu hilisemal kuupäeval arveldamisele kuuluvate lepinguliste tehingute igapäevast bilansivälist kirjendamist. Arvelduskuupäeval kajastatakse realiseeritud kasum bilansis ja teostatakse uue keskmise kulu arvestus (1).

1.3.2.

Tehingute puhul, mis on kokku lepitud üheks aastaks, kuid mille tähtaeg lõpeb järgneval aastal, toimub kasumi kajastamine vastavalt „tavalisele meetodile“. See tähendab, et realiseeritud müügilaekumised mõjutavad kokkulepitud tehingu aasta kasumiaruannet ja ost muudab hoiuse keskmist kurssi kokkulepitud tehingu aastal.

1.4.

Järgmine tabel kirjeldab eraldiseisvate välisvaluutainstrumentide ja väärtpaberite tarvis välja töötatud kahe meetodi põhilisi tunnuseid.

ARVESTUS TEHINGUPÄEVAL

„Tavaline meetod“

„Alternatiivne meetod“

Välisvaluuta hetketehingud – käsitlemine aasta jooksul

Välisvaluuta ost kirjendatakse bilansiväliselt kauplemispäeval ja see mõjutab välisvaluutapositsiooni keskmist maksumust alates sellest päevast.

Müügist tulenev kasum ja kahjum loetakse realiseerituks tehingu- või kauplemispäeval. Arvelduspäeval bilansivälised kirjed storneeritakse ja tehakse bilansikanded.

Välisvaluuta ost kirjendatakse bilansiväliselt arvelduspäeval ja see mõjutab välisvaluutapositsiooni keskmist maksumust alates sellest päevast.

Müügist tulenev kasum ja kahjum loetakse realiseerituks arvelduspäeval. Tehingupäeval bilansis raamatupidamiskandeid ei tehta.

Välisvaluuta tähtpäevatehingud – käsitlemine aasta jooksul

Käsitletakse samamoodi nagu hetketehinguid eespool, kirjendatakse tehingu hetkekursiga.

Välisvaluuta müük kirjendatakse bilansiväliselt hetketehingu arvelduspäeval ja see mõjutab välisvaluutapositsiooni keskmist maksumust alates sellest päevast tehingu hetkekursiga.

Välisvaluuta müük kirjendatakse bilansiväliselt hetketehingu arvelduspäeval. Kasum ja kahjum loetakse realiseerituks hetketehingu arvelduspäeval.

Arvelduspäeval bilansivälised kirjed storneeritakse ja tehakse bilansikanded.

Perioodilõpu käsitluse kohta vt allpool.

Välisvaluuta hetke- ja tähtpäevatehingud, mis on alustatud aastal 1 ning tehingute arvelduspäev on aastal 2

Erikorda ei ole vaja, kuna tehingud kirjendatakse tehingupäeval ning kasum ja kahjum loetakse realiseerituks samal päeval.

Käsitletakse samamoodi nagu „tavaline meetod“ ette näeb (*1)

Välisvaluuta müük kirjendatakse bilansiväliselt aastal 1, et tuua välja välisvaluuta realiseeritud kasum/kahjum kokkulepitud tehingu majandusaasta kohta.

Välisvaluuta ost kirjendatakse bilansiväliselt aastal 1 ja mõjutab välisvaluutapositsiooni keskmist maksumust alates sellest kuupäevast.

Valuutapositsiooni ümberhindlusel aasta lõpul tuleb arvesse võtta netoostu/-müügi hetketehinguid, mille arvelduspäev on järgmisel majandusaastal.

Väärtpaberitehingud – käsitlemine aasta jooksul

Ost ja müük kajastatakse bilansiväliselt tehingupäeval. Kasum ja kahjum kajastatakse samuti sellel päeval. Arvelduspäeval bilansivälised kirjed storneeritakse ja tehakse bilansikanded (st sama mis välisvaluuta hetketehingute puhul).

Kõik tehingud kirjendatakse arvelduspäeval; samas vt allpool käsitlus perioodi lõpul. Seega kajastatakse mõju keskmisele hinnale ostu korral ja kasumile/kahjumile müügi korral arvelduspäeval.

Väärtpaberitehingud, mis on alustatud aastal 1 ning tehingute arvelduspäev on aastal 2

Eraldi käsitlemist vaja ei ole, kuna tehingud ja nende tagajärjed on juba kauplemispäeval kirjendatud.

Realiseeritud kasum ja kahjum kajastatakse aastal 1 perioodi lõpul, st sama käsitlus, mis välisvaluuta hetketehingutel, ning aastalõpu ümberhindlusmenetlus hõlmab oste (*1).

2.   Kogunenud intressi, sealhulgas üle- või alakursi igapäevane kirjendamine

2.1.

Välisvaluutas vääringustatud finantsinstrumentide kogunenud intressi ja üle- või alakurssi arvutatakse ja kirjendatakse iga päev, tegelikust rahavoost sõltumatult. See tähendab, et kõnealuse kogunenud intressi kirjendamine mõjutab välisvaluutapositsiooni, vastupidi sellele, kui intress üksnes laekub või tasutakse (2).

2.2.

Arvestatud kupongiintress ja üle-/alakursi amortisatsioon arvutatakse ja kirjendatakse alates väärtpaberi ostu arvelduspäevast kuni müügi arvelduspäevani või kuni lepingujärgse tähtpäevani.

2.3.

Allpool toodud tabel kirjeldab viitsummade, st maksmisele kuuluvate intresside ja amortiseeritud üle-/alakursi igapäevase kirjendamise mõju välisvaluutapositsioonile:

Kogunenud intresside igapäevane kirjendamine tekkepõhise arvestuse osana

Välisvaluutas instrumentide kogunenud intress arvutatakse ja kirjendatakse iga päev kirje tegemise päeva kursiga.

Mõju välisvaluuta positsioonile

Kogunenud summad mõjutavad välisvaluutapositsiooni kirjendamise ajal ja neid hiljem ei storneerita. Viitsummad on realiseeritud, kui toimub tegelik sularaha laekumine või maksmine. Arvelduspäeval puudub seega mõju välisvaluutapositsioonile, sest kogunenud summa on juba arvestatud positsioonis, mida hinnatakse ümber perioodilisel ümberhindamisel.


(1)  Välisvaluuta tähtpäevatehingute puhul muudetakse valuutapositsiooni hetketehingu arvelduskuupäeval (st tavaliselt kauplemispäev pluss kaks päeva).

(*1)  Võib kohaldada olulisuspõhimõtet, kui tehing ei avalda olulist mõju välisvaluutapositsioonile ja/või kasumiaruandele.

(2)  Viitsummade arvestamiseks on kaks erinevat meetodit. Esimene meetod on „kalendripäeva meetod“, mille puhul kajastatakse viitsummad igal kalendripäeval, olenemata sellest, kas tegu on nädalavahetuse, riigipüha või pangapäevaga. Teine meetod on „pangapäeva meetod“, mille puhul kogunenud summad kajastatakse üksnes pangapäevadel. Meetodi valiku osas ei ole eelistusi. Kui aasta viimane päev ei ole pangapäev, tuleb see kummagi põhimõtte rakendamisel kogunenud summade arvutamisse kaasata.


IV LISA

BILANSI KOOSTAMISE JA BILANSILISE VÄÄRTUSE HINDAMISE EESKIRJAD  (1)

VARAD

Bilansikirje (2)

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

Reguleerimisala (3)

1

1

Kuld ja nõuded kullas

Füüsiline kuld (st kangid, mündid, tahvlid, tükid) hoiul või „teel“. Mittefüüsiline kuld, näiteks kulla jooksevkontode (kollektiivkontode) jääk, tähtajalised hoiused ja nõuded kulla saamiseks, mis tulenevad järgmistest tehingutest: a) kullasisalduse muutmine ja b) kulla vahetustehingud asukoha või puhtuse alusel, kui väljaandmise ja vastuvõtmise vahele jääb üle ühe tööpäeva

Turuväärtus

Kohustuslik

2

2

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

Välisvaluutas vääringustatud nõuded väljaspool euroala asuvate tehingupoolte vastu, sealhulgas rahvusvahelised ja riigiülesed asutused ning keskpangad väljaspool euroala

 

 

2.1

2.1

Laekumised Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (International Monetary Fund, IMF)

a)

Arveldusõigused reservkvoodi piires (neto)

Riigi kvoot miinus IMFi valduses olevad saldod eurodes. IMFi konto nr 2 (eurokonto halduskulude jaoks) võib kaasata selles positsioonis või kirje „Eurodes vääringustatud võlad euroalavälistele residentidele“ all

a)

Arveldusõigused reservkvoodi piires (neto)

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

b)

Laenueriõigused (SDRid)

SDR positsioonid (bruto)

b)

SDRid

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

c)

Muud nõuded

Üldised laenuvõtmise kokkulepped, erilaenukokkulepete kohased laenud, hoiused IMFi hallatud usaldusfondides

c)

Muud nõuded

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

2.2

2.2

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

a)

Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud

a)

Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

b)

Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroalaväliste residentide poolt emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad kapitaliväärtpaberid

b)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Kohustuslik

c)

Välislaenud (hoiused) väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muu finantsvara“ all

c)

Välislaenud

Hoiused nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

Kohustuslik

d)

Muud välisvarad

Euroalavälised pangatähed ja mündid

d)

Muud välisvarad

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

3

3

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

a)

Investeeringud väärtpaberitesse euroalal, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroala residentide emiteeritud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid, välisvaluutareservina hoitavad kapitaliväärtpaberid

a)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kulud, mille puhul võetakse arvesse väärtuse langust ja valuutavahetuse turukurssi

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind ja valuutavahetuse turukurss

Kohustuslik

b)

Muud nõuded euroala residentide vastu, v.a need, mis on kirjendatud vara kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Laenud, hoiused, pöördrepotehingud, mitmesugune laenuandmine

b)

Muud nõuded

Hoiused ja muu laenuandmine nimiväärtuses, mis on ümber arvestatud valuutavahetuse turukursi alusel

Kohustuslik

4

4

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

 

 

 

4.1

4.1

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

a)

Saldod pankades väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud seoses eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamisega

a)

Saldod pankades väljaspool euroala

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

Investeeringud väärtpaberitesse väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all

Euroalaväliste residentide emiteeritud kapitaliväärtpaberid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturuväärtpaberid

b)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iv)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

Kohustuslik

c)

Laenud väljaspool euroala, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muu finantsvara“ all

c)

Laenud väljaspool euroala

Hoiused nimiväärtuses

Kohustuslik

d)

Euroalaväliste üksuste emiteeritud väärtpaberid, v.a need, mis on kirjendatud varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ ja varade kirje 7.1 „Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid“ all

Riigiüleste või rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Euroopa Investeerimispanga emiteeritud väärtpaberid (olenemata emitentide geograafilisest asukohast), mis ei ole ostetud rahapoliitika eesmärgil

d)

i)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

ii)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

iii)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

4.2

4.2

Vahetuskursimehhanismi (ERM II) laenuvõimalusest tulenevad nõuded

Laenuandmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus

Kohustuslik

5

5

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

Kirjed 5.1 kuni 5.5: tehingud kooskõlas vastavate rahapoliitika instrumentidega, mida on kirjeldatud Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed iganädalased likviidsust lisavad ja üldjuhul ühenädalase tähtajaga pöördtehingud

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.2

5.2

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

Regulaarsed igakuised likviidsust lisavad pöördtehingud, mille tähtaeg ei ole pikem põhiliste refinantseerimistehingute tähtajast

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.3

5.3

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Pöördtehingud, mida tehakse tasandamise vajaduse korral

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.4

5.4

Struktuursed pöördtehingud

Pöördtehingud, mis korrigeerivad eurosüsteemi struktuurset positsiooni finantssektori suhtes

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.5

5.5

Laenamise püsivõimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleöö likviidsuslaenud kõlbliku tagatisvara vastu (püsivõimalus)

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

5.6

5.6

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

Krediidiasutustele antav täiendav laen, mis tuleneb alusvarade väärtuse tõusust seoses nendele krediidiasutustele antud muu laenuga

Nimiväärtus või kulu

Kohustuslik

6

6

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudelaenud, pöördrepotehingud seoses väärtpaberiportfellide haldusega varade kirjel 7 „Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid“, sealhulgas tehingud, mis tulenevad euroala varasemate valuutareservide ümberkujundamisest ja muudest nõuetest. Korrespondentkontod välismaistes euroala krediidiasutustes. Muud nõuded ja tehingud, mis ei ole seotud erakorralise likviidsusabi eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega. Nõuded, mis tulenevad riigi keskpanga (RKP) algatatud rahapoliitika operatsioonidest enne eurosüsteemiga ühinemist

Nimiväärtus või kulu

Kohustuslik

7

7

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

 

 

 

7.1

7.1

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid (k.a riigiüleste või rahvusvaheliste organisatsioonide või mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud väärtpaberid, olenemata nende geograafilisest asukohast). Peenhäälestuseks ostetud Euroopa Keskpanga (EKP) võlakirjad

a)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid

Kajastatakse rahapoliitika kaalutlusi arvestades:

i)

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

ii)

Kulud, arvesse võetakse väärtuse langust (kulud, kui väärtuse langus kaetakse kohustuste kirje 13 alajaotisega b „Eraldised“)

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

b)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

7.2

7.2

Muud väärtpaberid

Väärtpaberid, v.a varade kirje 7.1 „Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid“ ning varade kirje 11.3 „Muud finantsvarad“ all, eurodes vääringustatud vekslid ja võlakirjad, nullkupongiga võlakirjad, rahaturu väärtpaberid vahetus valduses, sh valitsussektori väärtpaberid majandus- ja rahaliidu (EMU) eelsest ajast. Omakapitaliinstrumendid

a)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

b)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mis liigitatakse tähtaja lõpuni hoitavateks

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

c)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Kohustuslik

d)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

Kohustuslik

8

8

Eurodes nõuded valitsemissektori vastu

EMU-eelsed nõuded valitsemissektori vastu (turukõlbmatud väärtpaberid, laenud)

Hoiused/laenud nimiväärtuses, turukõlbmatud väärtpaberid soetusmaksumuses

Kohustuslik

9

Eurosüsteemisisesed nõuded+)

 

 

 

9.1

Kapitaliosalus EKPs+)

Ainult RKP bilansikirje

Iga RKP osa EKP kapitalis vastavalt asutamislepingule ja tema osale kapitali märkimise aluses EKPSi põhikirja artikli 48.2 kohaselt

Kulu

Kohustuslik

9.2

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed nõuded+)

Ainult RKP bilansikirje

Eurodes vääringustatud nõuded EKP vastu seoses välisvaluutareservide algse ja täiendava üleandmisega EKPSi põhikirja artikli 30 alusel

Nimiväärtus

Kohustuslik

9.3

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded+)

Ainult RKP bilansikirje

Eurosüsteemisisesed nõuded RKPde vastu, mis tulenevad EKP võlakirjade emissioonist

Kulu

Kohustuslik

9.4

Netonõuded seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis+)  (*1)

RKPdele: pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud netonõue, st sealhulgas EKP pangatähtede emissiooniga seotud eurosüsteemisisesed saldod, kompensatsioonisumma ja seda tasakaalustav raamatupidamiskanne vastavalt otsusele (EL) 2016/2248 (EKP/2016/36 (5)

EKP-le: EKP pangatähtede emissiooniga seotud nõuded vastavalt otsusele EKP/2010/29

Nimiväärtus

Kohustuslik

9.5

Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)+)

Järgmiste allkirjete netoseisud:

 

 

a)

netonõuded, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma – vt ka kohustuste kirjet 10.4 „Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)“

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

kogutava ja ümberjaotatava emissioonitulu vahest tulenev nõue. See on asjakohane ainult seoses ajavahemikuga alates emissioonitulu kirjendamisest aastalõpu menetluste käigus kuni arvelduseni iga aasta jaanuari viimasel tööpäeval

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

c)

muud eurodes vääringustatud võimalikud eurosüsteemisisesed nõuded, sealhulgas EKP tulu vahepealne jaotamine (*1)

c)

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

10

Lõpetamata arveldused

Arvelduskontode saldod (nõuded), sh kogumisel olevad tšekid

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

11

Muud varad

 

 

 

9

11.1

Euroala mündid

Euromündid, kui RKP ei ole seaduslik emitent

Nimiväärtus

Kohustuslik

9

11.2

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Maa ja ehitised, mööbel ja sisseseade (sealhulgas arvutiseadmed), tarkvara

Kulud miinus amortisatsioon

Amortisatsiooninormid:

arvutid ja seonduv riist-/tarkvara ja mootorsõidukid: 4 aastat

hoone sisseseade, mööbel ja seadmestik: 10 aastat

hoone ja kapitaliseeritud remondikulud: 25 aastat

Kulude kapitaliseerimine: piiritletud (ilma käibemaksuta alla 10 000 euro: ei kapitaliseerita)

Soovitav

9

11.3

Muu finantsvara

Kapitaliosalused ja investeeringud tütarettevõtjatesse; strateegilistel/poliitilistel kaalutlustel hoitavad aktsiad

Sihtotstarbelise portfellina hoitavad väärtpaberid, sh aktsiad, ja muud finantsinstrumendid ja positsioonid (näiteks tähtajalised hoiused ja arvelduskontod)

Pöördrepotehingud krediidiasutustega seoses väärtpaberiportfellide haldusega selle kirje all

a)

Turukõlblikud kapitaliväärtpaberid

Turuhind

Soovitav

b)

Kapitaliosalused ja mittelikviidsed aktsiaosalused ning mis tahes muud püsiinvesteeringuna hoitavad kapitaliväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Soovitav

c)

Investeeringud tütarettevõtjatesse või olulised osalused

Puhasväärtus

Soovitav

d)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, v.a tähtaja lõpuni hoitavad

Turuhind

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovitav

e)

Turukõlblikud võlaväärtpaberid, mida hoitakse tähtaja lõpuni või püsiinvesteeringuna

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovitav

f)

Turukõlbmatud võlaväärtpaberid

Kuludes võetakse arvesse väärtuse langust

Mis tahes üle- või alakurss amortiseeritakse

Soovitav

g)

Saldod pankades ja laenud

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud välisvaluuta turuhinna alusel, kui saldod või hoiused on vääringustatud välisvaluutas

Soovitav

9

11.4

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute (v.a juhul, kui kohaldatakse päevast kõikumismarginaali), väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

Kohustuslik

9

11.5

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud

Aruandeperioodile omistatav tulu, mis ei laeku aruandeperioodil. Ettemakstud kulud ja makstud kogunenud intress, s.o väärtpaberiga ostetud kogunenud intress

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

9

11.6

Mitmesugused muud varad

a)

Ettemaksed, laenud, muud vähem tähtsad kirjed. Usalduslaenud. Mündid euroala riikide vääringutes. Jooksvad kulud (akumuleeritud netokahjum), eelnenud aasta kahjum enne katmist.

a)

Nimiväärtus või kulu

Soovitav

b)

Ümberhindluse vahekontod (ainult bilansikirje aasta jooksul: realiseerimata kahjum ümberhindluspäevadel aasta jooksul, mis ei ole kaetud asjaomaste ümberhindluskontodega passivakirjel „Ümberhindluskontod“).

b)

Ümberhindlusvahe keskmise maksumuse ja turuväärtuse vahel, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel;

Kohustuslik

c)

Klientide kullahoiustega seotud investeeringud

c)

Turuväärtus

Kohustuslik

d)

Pensioni netovara

d)

Artikli 28 lõike 2 kohaselt

Soovitav

e)

Eurosüsteemi tehingupoolte kohustuste mittetäitmisest tulenevad tasumata nõuded eurosüsteemi krediiditehingute kontekstis.

e)

Nimiväärtus/realiseerimisväärtus (enne/pärast kahjumi arveldamist)

Kohustuslik

f)

Kolmandate isikutega seotud varad või nõuded, mis on tagatisena omandatud ja/või saadud kohustusi mittetäitvate eurosüsteemi tehingupoolte antud tagatise realiseerimise raames

f)

Kulu (konverteeritud saamise aja valuuta turukursiga, kui finantsvarad on vääringustatud välisvaluutas)

Kohustuslik

12

Aruandeaasta kahjum

 

Nimiväärtus

Kohustuslik


KOHUSTUSED

Bilansikirje (6)

Bilansikirjete sisu liigitus

Hindamispõhimõte

Reguleerimisala (7)

1

1

Ringluses olevad pangatähed  (*2)

a)

Euro pangatähed pluss/miinus pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud kohandamiste summa vastavalt otsusele (EL) 2016/2248 (EKP/2016/36) ja otsusele EKP/2010/29

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

Euroala siseriiklikus vääringus vääringustatud pangatähed sularahavahetuse aastal

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

2

2

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Kirjed 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: eurodes hoiused, nagu on kirjeldatud suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

Vastavalt EKPSi põhikirjale kohustusliku reservi nõudega hõlmatud finantseerimisasutuste nimekirja kuuluvate krediidiasutuste eurokontod. Käesolev kirje sisaldab peamiselt kontosid, mida kasutatakse kohustusliku reservi hoidmiseks

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.2

2.2

Hoiustamise püsivõimalus

Kindlaksmääratud intressiga üleööhoiused (püsivõimalus)

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.3

2.3

Tähtajalised hoiused

Peenhäälestustehing seoses vahendite koondamisega likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus

Kohustuslik

2.4

2.4

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

Rahapoliitikaga seotud tehingud likviidsuse vähendamiseks

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

2.5

2.5

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Krediidiasutuste hoiused, mis tulenevad varade väärtuse vähenemisest seoses kõnealustele krediidiasutustele antud laenudega

Nimiväärtus

Kohustuslik

3

3

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 7 „Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid“. Muud tehingud, mis ei ole seotud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidega. Ei sisalda krediidiasutuste arvelduskontosid. Kohustused/hoiused, mis tulenevad RKP algatatud rahapoliitika operatsioonidest enne eurosüsteemiga ühinemist

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

4

4

Emiteeritud võlasertifikaadid

Ainult EKP bilansikirje – RKPde puhul ülemineku bilansikirje.

Võlasertifikaadid suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) kohaselt. Nullväärtpaber, mis on emiteeritud likviidsuse vähendamise eesmärgil

Kulu

Alakurss amortiseeritakse.

Kohustuslik

5

5

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

 

 

 

5.1

5.1

Valitsemissektor

Arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmisel väljamakstavad hoiused

Nimiväärtus

Kohustuslik

5.2

5.2

Muud kohustused

Personali, firmade ja klientide, sealhulgas kohustuslikust reservist vabastatud finantsasutuste jooksvad arved – vt kohustuste kirje 2.1 jne, arvelduskontod; samuti tähtajalised hoiused, nõudmiseni hoiused

Nimiväärtus

Kohustuslik

6

6

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

Teiste pankade, keskpankade, rahvusvaheliste/riigiüleste asutuste (sealhulgas Euroopa Komisjoni) arvelduskontod, tähtajalised hoiused, nõudmisel väljamakstavad hoiused (sealhulgas maksmise kontod ja reservi juhtimise kontod), teiste hoiustajate arveldusarved. Repotehingud seoses samaaegsete pöördrepotehingutega eurodes vääringustatud väärtpaberite haldamiseks.

Nende liikmesriikide, mille vääringuks ei ole euro, keskpankade TARGET2-kontode saldod

Nimiväärtus või repokulu

Kohustuslik

7

7

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

Arvelduskontod, repotehingute kohustused; tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavad investeerimistehingud

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

8

8

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

 

 

 

8.1

8.1

Hoiused, saldod ja muud kohustused

Arvelduskontod. Repotehingute, tavaliselt välisvaluuta varasid või kulda kasutavate investeerimistehingute kohustused

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

8.2

8.2

ERM II laenudest tulenevad kohustused

Laenuvõtmine vastavalt ERM II tingimustele

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

9

9

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

Eriarveldusühikutes vääringustatud kirje, mis näitab vastavale riigile/RKP-le algselt eraldatud SDRide summat

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud turukursi alusel

Kohustuslik

10

Eurosüsteemisisesed kohustused+)

 

 

 

10.1

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed kohustused+)

Ainult EKP bilansikirje (eurodes vääringustatud)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10.2

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded+)

Ainult RKP bilansikirje

Eurosüsteemisisene kohustus, mis tuleneb EKP võlasertifikaatide emissioonist

Kulu

Kohustuslik

10.3

Netokohustused seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis +) (*2)

Ainult RKP bilansikirje

RKPdele: pangatähtede jaotamise aluse kohaldamisega seotud netokohustus, st sealhulgas EKP pangatähtede emissiooniga seotud eurosüsteemisisesed saldod, kompensatsioonisumma ja seda tasakaalustav raamatupidamiskanne vastavalt otsusele (EL) 2016/2248 (EKP/2016/36)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10.4

Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto)+)

Järgmiste allkirjete netoseisud:

 

 

a)

netokohustused, mis tulenevad TARGET2-kontode ja RKPde korrespondentkontode saldodest, st nõuete ja kohustuste netosumma – vt ka varade kirjet 9.5 „Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto)“

a)

Nimiväärtus

Kohustuslik

b)

ühendatava ja ümberjaotatava emissioonitulu vahest tulenev kohustus. Asjakohane üksnes ajavahemikul alates emissioonitulu kirjendamisest aastalõpu menetluste käigus kuni selle arveldamiseni iga aasta jaanuari viimasel tööpäeval

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

c)

muud eurodes vääringustatud võimalikud eurosüsteemisisesed kohustused, sealhulgas EKP tulu vahepealne jaotamine (*2)

c)

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

11

Lõpetamata arveldused

Arvelduskontode saldod (kohustused), sealhulgas žiiroülekanded teel

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

12

Muud kohustused

 

 

 

10

12.1

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

Välisvaluuta tähtpäevatehingute, valuutavahetustehingute, intressimäära vahetustehingute, intressimäära tähtpäevatehingute (v.a juhul, kui kohaldatakse päevast kõikumismarginaali), väärtpaberite tähtpäevatehingute, välisvaluuta hetketehingute hindamise tulemused tehingupäevast arvelduspäevani

Tähtpäevatehingu ja hetketehingu vaheline netopositsioon välisvaluuta turukursiga

Kohustuslik

10

12.2

Viitvõlad ja ettemakstud tulud

Tulevasel perioodil tasumisele kuuluv kulu, mis on seotud aruandeperioodiga. Aruandeperioodil laekunud, kuid tulevase perioodiga seotud tulu

Nimiväärtus, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

10

12.3

Mitmesugused muud varad

a)

Maksude vahekontod. Välisvaluuta krediidi- või tagatiskontod. Repotehingud krediidiasutustega seoses samaaegsete pöördrepotehingutega väärtpaberiportfellide haldamiseks varade kirjel 11.3 „Muud finantsvarad“. Muud kohustuslikud hoiused peale reservihoiuste. Muud vähem tähtsad kirjed. Jooksvad laekumised (jaotamata netokasum), eelnenud aasta kasum enne jaotamist. Usalduskohustused. Ringluses olevad mündid, juhul kui RKP on seaduslik emitent. Ringluses olevad pangatähed, mis on vääringustatud euroala riigi rahaühikutes, mis ei ole enam seaduslikud maksevahendid, kuid on endiselt ringluses pärast sularahavahetuse aastat, kui need ei kajastu kohustuste kirjel „Eraldised“.

a)

Nimiväärtus või (tagasiostu) maksumus

Soovitav

b)

Klientide kullahoiused

b)

Turuväärtus

Kohustuslik

c)

Pensionikohustuste netoväärtus

c)

Artikli 28 lõike 2 kohaselt

Soovitav

10

13

Eraldised

a)

Pensionide, valuutakursi, intressimäära, krediidi- ja kullahinna riski ja ning muude kulude katteks, nt oodatud tulevased kulutused, eraldised euroala riigi rahaühikute katteks, mis ei ole enam seaduslikud maksevahendid, kuid on endiselt ringluses pärast sularahavahetuse aastat, kui kõnealused pangatähed ei kajastu kohustuste kirjel 12.3 „Muud kohustused / mitmesugused muud kohustused“.

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs“+).

a)

Maksumus/nimiväärtus

Soovitav

b)

Rahapoliitika operatsioonidest tulenevate vastaspoolte riski või krediidiriski katteks

b)

Nimiväärtus

Kohustuslik

11

14

Ümberhindluskontod

Kulla, eurodes vääringustatud igat liiki väärtpaberite, välisvaluutas vääringustatud igat liiki väärtpaberite ja optsioonide hinnakõikumistega seotud ümberhindluskontod, intressiriski tuletisinstrumentidega seotud turu väärtuse hindamisest tulenevad erinevused; valuutakursi kõikumisega seotud ümberhindluskontod iga valuuta netopositsiooni osas, sealhulgas valuuta vahetus-/tähtpäevatehingud ja SDRid.

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs“+).

Ümberhindlusvahe keskmise maksumuse ja turuväärtuse vahel, mis on ümber arvestatud valuuta turukursi alusel

Kohustuslik

12

15

Kapital ja reservid

 

 

 

12

15.1

Kapital

Sissemakstud kapital – EKP kapital konsolideeritakse RKPde kapitaliosadega

Nimiväärtus

Kohustuslik

12

15.2

Reservid

Kohustuslikud reservid ja muud reservid. Jaotamata kasum

RKPde sissemaksed Euroopa Keskpanka vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 48.2 konsolideeritakse vastavate summadega, mis on avaldatud varade kirjel 9.1 „Kapitaliosalus EKPs“+).

Nimiväärtus

Kohustuslik

10

16

Aruandeaasta kasum

 

Nimiväärtus

Kohustuslik


(*1)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed.

(1)  RKPde poolt avaldatavates aastaaruannetes tuleks ühtlustada teabe avalikustamine ringluses olevate euro pangatähtede, euro pangatähtede eurosüsteemis jaotamisest tulenevate eurosüsteemisiseste nõuete/kohustuste hüvitamise ja emissioonitulu kohta. Ühtlustamisele kuuluvad kirjed on IV, VIII ja IX lisas tähistatud tärniga.

(2)  Esimese veeru numeratsioon tugineb V, VI ja VII lisas toodud bilansiskeemidele (eurosüsteemi raamatupidamise nädalaaruanded ja konsolideeritud aastabilanss). Teise veeru numeratsioon tugineb VIII lisas toodud bilansiskeemile (keskpanga aastabilanss). Tähisega „+)“ märgitud kirjed konsolideeritakse eurosüsteemi nädalaaruannetes.

(3)  Käesolevas lisas toodud bilansi koostamise ja hindamise põhimõtteid käsitatakse kohustuslikuna EKP aruannete suhtes ja kõigi RKPde aruannetes sisalduvate oluliste varade ja kohustuste suhtes eurosüsteemis, st olulisena eurosüsteemi tegevuse seisukohast.

(4)  Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(5)  Otsus (EL) 2016/2248 (EKP/2016/36).

(*2)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed. Vt põhjendus 5.

(6)  Esimese veeru numeratsioon tugineb V, VI ja VII lisas toodud bilansiskeemidele (eurosüsteemi raamatupidamise nädalaaruanded ja konsolideeritud aastabilanss). Teise veeru numeratsioon tugineb VIII lisas toodud bilansiskeemile (keskpanga aastabilanss). Tähisega „+)“ märgitud kirjed konsolideeritakse eurosüsteemi nädalaaruannetes.

(7)  Käesolevas lisas toodud bilansi koostamise ja hindamise põhimõtteid käsitatakse kohustuslikuna EKP aruannete suhtes ja kõigi RKPde aruannetes sisalduvate oluliste varade ja kohustuste suhtes eurosüsteemis, st olulisena eurosüsteemi tegevuse seisukohast.


V LISA

Eurosüsteemi konsolideeritud nädalaaruanne: pärast kvartali lõppu avaldamiseks kasutatav skeem

(miljonites eurodes)

Varad (1)

Bilanss seisuga …

Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mille põhjuseks on

Kohustused

Bilanss seisuga …

Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mille põhjuseks on

tehingud

kvartalilõpu korrigeerimine

tehingud

kvartalilõpu korrigeerimine

1.

Kuld ja nõuded kullas

2.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

2.1.

Nõuded IMFi vastu

2.2.

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

3.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

4.

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

4.1.

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

4.2.

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

5.

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

5.1.

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

5.2.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

5.3.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

5.4.

Struktuursed pöördtehingud

5.5.

Laenamise püsivõimalus

5.6.

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

6.

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

7.

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

7.1.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

7.2.

Muud väärtpaberid

8.

Eurodes nõuded valitsussektori vastu

9.

Muud varad

 

 

 

1.

Ringluses olevad pangatähed

2.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

2.1.

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

2.2.

Hoiustamise püsivõimalus

2.3.

Tähtajalised hoiused

2.4.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

2.5.

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

3.

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

4.

Emiteeritud võlasertifkaadid

5.

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

5.1.

Valitsemissektor

5.2.

Muud kohustused

6.

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

7.

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

8.

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

8.1.

Hoiused, saldod ja muud kohustused

8.2.

ERM II laenudest tulenevad kohustused

9.

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

10.

Muud kohustused

11.

Ümberhindluskontod

12.

Kapital ja reservid

 

 

 

Varad kokku

 

 

 

Kohustused kokku

 

 

 

Summad/vahesummad võivad ümardamise tõttu erineda.


(1)  Varade tabel võib asuda ka kohustuste tabelist eespool.


VI LISA

Eurosüsteemi iganädalane konsolideeritud finantsaruanne: kvartali jooksul avaldamiseks kasutatav skeem

(miljonites eurodes)

Varad (1)

Bilanss seisuga …

Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mille põhjuseks on tehingud

Kohustused

Bilanss seisuga …

Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mille põhjuseks on tehingud

1.

Kuld ja nõuded kullas

2.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

2.1.

Nõuded IMFi vastu

2.2.

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

3.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

4.

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

4.1.

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

4.2.

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

5.

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

5.1.

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

5.2.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

5.3.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

5.4.

Struktuursed pöördtehingud

5.5.

Laenamise püsivõimalus

5.6.

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

6.

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

7.

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

7.1.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

7.2.

Muud väärtpaberid

8.

Eurodes nõuded valitsussektori vastu

9.

Muud varad

 

 

1.

Ringluses olevad pangatähed

2.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

2.1.

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

2.2.

Hoiustamise püsivõimalus

2.3.

Tähtajalised hoiused

2.4.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

2.5.

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

3.

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

4.

Emiteeritud võlasertifkaadid

5.

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

5.1.

Valitsemissektor

5.2.

Muud kohustused

6.

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

7.

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

8.

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

8.1.

Hoiused, saldod ja muud kohustused

8.2.

ERM II laenudest tulenevad kohustused

9.

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

10.

Muud kohustused

11.

Ümberhindluskontod

12.

Kapital ja reservid

 

 

Varad kokku

 

 

Kohustused kokku

 

 

Summad/vahesummad võivad ümardamise tõttu erineda.


(1)  Varade tabel võib asuda ka kohustuste tabelist eespool.


VII LISA

Eurosüsteemi konsolideeritud aastabilanss

(miljonites eurodes)

Varad (1)

Aruandeaasta

Eelmine aasta

Kohustused

Aruandeaasta

Eelmine aasta

1.

Kuld ja nõuded kullas

2.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

2.1.

Nõuded IMFi vastu

2.2.

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

3.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

4.

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

4.1.

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

4.2.

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

5.

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

5.1.

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

5.2.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

5.3.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

5.4.

Struktuursed pöördtehingud

5.5.

Laenamise püsivõimalus

5.6.

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

6.

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

7.

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

7.1.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

7.2.

Muud väärtpaberid

8.

Eurodes nõuded valitsussektori vastu

9.

Muud varad

 

 

1.

Ringluses olevad pangatähed

2.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

2.1.

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

2.2.

Hoiustamise püsivõimalus

2.3.

Tähtajalised hoiused

2.4.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

2.5.

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

3.

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

4.

Emiteeritud võlasertifkaadid

5.

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

5.1.

Valitsemissektor

5.2.

Muud kohustused

6.

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

7.

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

8.

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

8.1.

Hoiused, saldod ja muud kohustused

8.2.

ERM II laenudest tulenevad kohustused

9.

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

10.

Muud kohustused

11.

Ümberhindluskontod

12.

Kapital ja reservid

 

 

Varad kokku

 

 

Kohustused kokku

 

 

Summad/vahesummad võivad ümardamise tõttu erineda.


(1)  Varade tabel võib asuda ka kohustuste tabelist eespool.


VIII LISA

Keskpanga aastabilanss  (1)

(miljonites eurodes)

Varad (3)

Aruandeaasta

Eelmine aasta

Kohustused

Aruandeaasta

Eelmine aasta

1.

Kuld ja nõuded kullas

2.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

2.1.

Nõuded IMFi vastu

2.2.

Saldod pankades ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

3.

Välisvaluutas vääringustatud nõuded euroala residentide vastu

4.

Eurodes vääringustatud nõuded euroalaväliste residentide vastu

4.1.

Pankade saldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

4.2.

ERM II laenuvõimalusest tulenevad nõuded

5.

Eurodes vääringustatud laenud euroala krediidiasutustele seoses rahapoliitika operatsioonidega

5.1.

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid

5.2.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid

5.3.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

5.4.

Struktuursed pöördtehingud

5.5.

Laenamise püsivõimalus

5.6.

Lisatagatise nõuetega seotud laenud

6.

Muud eurodes vääringustatud nõuded euroala krediidiasutuste vastu

7.

Euroala residentide eurodes vääringustatud väärtpaberid

7.1.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavad väärtpaberid

7.2.

Muud väärtpaberid

8.

Eurodes nõuded valitsussektori vastu

9.

Eurosüsteemisisesed nõuded

9.1.

Kapitaliosalus EKPs

9.2.

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed nõuded

9.3.

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded

9.4.

Netonõuded seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis (*1)

9.5.

Muud eurosüsteemisisesed nõuded (neto) (*1)

10.

Lõpetamata arveldused

11.

Muud varad

11.1.

Euroala mündid

11.2.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

11.3.

Muu finantsvara

11.4.

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

11.5.

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud (*1)

11.6.

Mitmesugused muud varad

12.

Aruandeaasta kahjum

 

 

1.

Ringluses olevad pangatähed (*1)

2.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

2.1.

Arvelduskontod (kohustusliku reservi katmiseks)

2.2.

Hoiustamise püsivõimalus

2.3.

Tähtajalised hoiused

2.4.

Peenhäälestus-pöördoperatsioonid

2.5.

Lisatagatise nõuetega seotud hoiused

3.

Muud eurodes vääringustatud võlad euroala krediidiasutustele

4.

Emiteeritud võlasertifkaadid

5.

Eurodes vääringustatud võlad muudele euroala residentidele

5.1.

Valitsemissektor

5.2.

Muud kohustused

6.

Eurodes vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

7.

Välisvaluutas vääringustatud võlad euroala residentidele

8.

Välisvaluutas vääringustatud kohustused euroalaväliste residentide ees

8.1.

Hoiused, saldod ja muud kohustused

8.2.

ERM II laenudest tulenevad kohustused

9.

Rahvusvahelise Valuutafondi laenueriõiguste vastaskirje

10.

Eurosüsteemisisesed kohustused

10.1.

Välisvaluutareservide üleandmisega samaväärsed kohustused

10.2.

EKP võlasertifikaatide emissiooniga seotud nõuded

10.3.

Netokohustused seoses euro pangatähtede jaotamisega eurosüsteemis (*1)

10.4.

Muud eurosüsteemisisesed kohustused (neto) (*1)

11.

Lõpetamata arveldused

12.

Muud kohustused

12.1.

Bilansiväliste instrumentide ümberhindluse erinevused

12.2.

Viitvõlad ja ettemakstud tulud (*1)

12.3.

Mitmesugused muud varad

13.

Eraldised

14.

Ümberhindluskontod

15.

Kapital ja reservid

15.1.

Kapital

15.2.

Reservid

16.

Aruandeaasta kasum

 

 

Varad kokku

 

 

Kohustused kokku

 

 

Summad/vahesummad võivad ümardamise tõttu erineda.


(*1)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed. Vt põhjendus 5.

(1)  RKPde poolt avaldatavates aastaaruannetes tuleks ühtlustada teabe avalikustamine ringluses olevate euro pangatähtede, euro pangatähtede eurosüsteemis jaotamisest tulenevate eurosüsteemisiseste nõuete/kohustuste hüvitamise ja emissioonitulu kohta. Ühtlustamisele kuuluvad kirjed on IV, VIII ja IX lisas tähistatud tärniga.

(2)  Keskpangad võivad selle asemel avaldada täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad.

(3)  Varade tabel võib asuda ka kohustuste tabelist eespool.


IX LISA

KESKPANGA AVALDATUD KASUMIARUANNE  (1)  (2)

(miljonites eurodes)

31. detsembril … lõppenud aasta kasumiaruanne

Aruandlusaasta

Eelmine aasta

1.1.

Intressitulu  (*1)

 

 

1.2.

Intressikulu  (*1)

 

 

1.

Puhas intressitulu

 

 

2.1.

Realiseeritud kasum/kahjum finantstehingutest

 

 

2.2.

Finantsvarade ja -positsioonide vähendamine

 

 

2.3.

Kanded eraldistest/eraldistesse valuutakursi, intressimäära ja kulla hinna riski ning krediidiriski katmiseks

 

 

2.

Finantstehingute puhastulem, osalised mahakandmised ja riskieraldised

 

 

3.1.

Tulu tasudelt ja eraldistelt

 

 

3.2.

Kulu seoses tasude ja eraldistega

 

 

3.

Puhastulu/-kulu tasudelt ja eraldistelt

 

 

4.

Tulu aktsiatelt ja osalustest (*1)

 

 

5.

Ühendatud emissioonitulu netotulem (*1)

 

 

6.

Muu tulu

 

 

Puhastulu kokku

 

 

7.

Personalikulu (4)

 

 

8.

Halduskulu (4)

 

 

9.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum

 

 

10.

Pangatähtede tootmise teenused (5)

 

 

11.

Muud kulud

 

 

12.

Tulumaks ja muud valitsuse kehtestatud maksud tulult

 

 

Aruandeaasta (kahjum)/kasum

 

 


(*1)  Ühtlustamisele kuuluvad kirjed. Vt põhjendus 5.

(1)  EKP kasumiaruanne on veidi erinevas vormis. Vt 3. novembri 2016. aasta otsuse (EL) 2016/2247 (Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35)) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1) III lisa.

(2)  RKPde poolt avaldatavates aastaaruannetes tuleks ühtlustada teabe avalikustamine ringluses olevate euro pangatähtede, euro pangatähtede eurosüsteemis jaotamisest tulenevate eurosüsteemisiseste nõuete/kohustuste hüvitamise ja emissioonitulu kohta. Ühtlustamisele kuuluvad kirjed on IV, VIII ja IX lisas tähistatud tärniga.

(3)  Keskpangad võivad selle asemel avaldada täpsed summad eurodes või muul viisil ümardatud summad.

(4)  Sealhulgas arvestatud reservid.

(5)  Seda kirjet kasutatakse juhul, kui pangatähtede valmistamise teenus ostetakse sisse (keskpankadele pangatähti valmistavate väliste äriühingute teenuste maksumus). Soovitav on kanda nii riigi pangatähtede kui ka euro pangatähtede käibelelaskmise kulu kuludesse siis, kui selle eest esitatakse arve või see kulu on muul viisil tekkinud.


X LISA

Kehtetuks tunnistatud suunis koos muudatustega

Suunis EKP/2010/20

ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.

Suunis EKP/2011/27

ELT L 19, 24.1.2012, lk 37.

Suunis EKP/2012/29

ELT L 356, 22.12.2012, lk 94.

Suunis EKP/2014/54

ELT L 68, 13.3.2015, lk 69.

Suunis EKP/2015/24

ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.


XI LISA

VASTAVUSTABEL

Suunis EKP/2010/20

Käesolev suunis

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikkel 14

Artikkel 13

Artikkel 15

Artikkel 14

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikkel 17

Artikkel 19

Artikkel 18

Artikkel 20

Artikkel 19

Artikkel 21

Artikkel 20

Artikkel 22

Artikkel 21

Artikkel 23

Artikkel 22

Artikkel 24

Artikkel 23

Artikkel 25

Artikkel 24

Artikkel 26

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 26

Artikkel 28

Artikkel 27

Artikkel 29

Artikkel 28

Artikkel 30

Artikkel 29

Artikkel 31

Artikkel 30

Artikkel 32