ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
13. detsember 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/2234, 21. november 2016, Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu, mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides, liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/2235, 12. detsember 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2236, 12. detsember 2016, millega täpsustatakse töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva 2018. aasta lisaküsimustiku tehnilised tunnused ( 1 )

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2237, 12. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2238, 12. detsember 2016, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

15

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2239, 12. detsember 2016, millega muudetakse otsust 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta ning pikendatakse selle kehtivust

16

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2240, 12. detsember 2016, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2241, 9. detsember 2016, millega nähakse ette liigi Beta vulgaris L. teatavate sortide sellise seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 2002/54/EÜ nõuetele (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8105 all)  ( 1 )

20

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2242, 9. detsember 2016, millega nähakse ette liigi Hordeum vulgare L. sordi 'Scrabble' sellise seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8106 all)  ( 1 )

22

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 16. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 519/2014 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2006 seoses suurtest partiidest, vürtsidest ja toidulisanditest proovide võtmise meetoditega, tulemuslikkuse kriteeriumidega toksiinide T-2 ja HT-2 ja tsitriniini osas ja sõelanalüüsimeetoditega) parandus ( ELT L 147, 17.5.2014 )

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/2234,

21. november 2016,

Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu, mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides, liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 172 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

25. septembril 2014 volitas nõukogu komisjoni pidama liidu nimel läbirääkimisi Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusametiga rahvusvahelise lepingu üle, milles sätestatakse satelliidipõhiste tugisüsteemide (SBAS) teenuste osutamine Aafrikas Euroopa satelliitnavigatsiooniprogrammi EGNOS alusel.

(2)

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 12. mail 2016. aastal Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vaheline koostööleping, mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud ASECNA pädevuspiirkonda kuuluvate teenuste osutamist tsiviillennunduse huvides.

(3)

Leping tuleks allkirjastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu, mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud ASECNA pädevuspiirkonda kuuluvate teenuste osutamist tsiviillennunduse huvides, liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. PLAVČAN


MÄÄRUSED

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2235,

12. detsember 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses bisfenool A-ga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Prantsusmaa esitas 6. mail 2014 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet“) vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4 toimiku (edaspidi „XV lisa toimik“) (2), et algatada kõnealuse määruse artiklites 69–73 sätestatud piirangute kehtestamise menetlus. XV lisa toimikus osutati riskile termopaberist tšekkide käitlemisel bisfenool A-ga (edaspidi „BPA“) kokku puutuvate töötajate (eelkõige kassiiride) ja tarbijate jaoks ning esitati ettepanek piirata sellise termopaberi turule viimist, mille BPA kontsentratsioon on 0,02 massiprotsenti või suurem. Täpsemalt kuulusid riskirühma BPAga seda sisaldava termopaberi käitlemisel kokku puutuvate rasedate töötajate ja tarbijate sündimata lapsed.

(2)

Termopaber koosneb aluspaberist ja vähemalt ühest kattekihist, mis võib sisaldada BPAd. Paberit kattev kiht muudab kuumuse mõjul värvi ja paberile tekib trükk.

(3)

Prantsusmaa hindas BPA ohtu aine mõju alusel erinevatele inimtervise näitajatele (aju ja käitumine, rinnanäärmed, ainevahetus, ülekaalulisus ja naiste reproduktiivsüsteem). Kõigi näitajate hulgast kõige olulisemaks peeti mõju rinnanäärmetele. Seda kasutati tuletatud mittetoimiva taseme (edaspidi „DNEL“) arvutamiseks.

(4)

Seni, kuni amet oma arvamust kujundas, avaldas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA“) uue teadusliku arvamuse BPA kohta (3). Teadusliku arvamuse ühtsuse tagamiseks ja et võtta selle aluseks kõige uuem ja ajakohasem teaduskirjandus, arutas ameti riskihindamise komitee (edaspidi „RAC“) BPA hindamist EFSAga. RACi arvamuses esitatud ohuhinnang on kooskõlas EFSA kasutatud lähenemisviisiga.

(5)

RAC leidis, et tähtsamad uuringud, mille Prantsusmaa DNELi arvutamiseks valinud oli, ei võimalda kvantifitseerida doosi-toime suhet ja et neis on küsitavusi. Seega valis RAC suukaudse DNELi arvutamiseks mõju neerudele ja kuna olemasolevate andmete kohaselt ei ole mõju neerudele BPA kõige kriitilisem, rakendas täiendavat 6-kordset hindamistegurit, et võtta ohu üldhinnangus arvesse ka mõju ajule ja käitumisele, rinnanäärmetele, ainevahetusele, ülekaalulisusele ja naiste reproduktiivsüsteemile, samuti immuunsüsteemile. Kuna piirangute kehtestamist käsitlev ettepanek seondub termopaberi käitlemisest tuleneva nahakaudse kokkupuutega, arvutati tööliste ja üldelanikkonna kohta lisaks DNEL kokkupuute puhul naha kaudu. Kokkupuute osas täiendas RAC oma hinnangut ja lisas sellele uued bioseire andmed kassiiride kokkupuute kohta BPAga. Nimetatud metoodikat kasutades jõudis RAC järeldusele, et oht tarbijatele on piisavalt ohjatud, ent kinnitas ohu olemasolu töötajatele.

(6)

5. juunil 2015 võttis RAC oma arvamuse vastu ja järeldas, et soovitatud piirang on kindlakstehtud ohu kõrvaldamiseks kõige asjakohasem liidu tasandi meede, kuna see on ohu vähendamiseks kõige tõhusam.

(7)

Kuna RAC järeldas, et olemasolevad andmed ei võimalda BPA tervisemõju doosi-toime suhet kvantifitseerida, ei olnud ameti sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteel (edaspidi „SEAC“) võimalik kasutada Prantsusmaa esitatud toimiku kasuprognoose ja seega viis ta läbi tasuvusanalüüsi, järeldades selle põhjal, et üldises plaanis on soovitatud piirangu hinnangulised kulud suuremad kui selle võimalik kasu tervisele. Samas märkis SEAC ära, et piirangu kulu on väga väike osa liidu asjaomaste sektorite üldistest personalikuludest või tegevuse koguülejäägist ja et juhul, kui see kantakse tarbekaupade hinnatõusu kaudu üle tarbijatele, tähendaks see väga väikest hinnatõusu. Lisaks märkis SEAC, et piirangu tulemuseks võib olla mõju võrdsem jaotumine, kuna kahjulik mõju tervisele on potentsiaalselt ohustatud kassiiride klassi jaoks ebaproportsionaalselt suur, samas majanduslik mõju jaguneks võrdselt kogu liidu elanikkonna vahel.

(8)

4. detsembril 2015 võttis SEAC oma arvamuse vastu ja leidis, et soovitatud piirangu sotsiaal-majanduslik kasu ei ole võrreldes selle sotsiaal-majandusliku kuluga tõenäoliselt proportsionaalne, ent juhtis tähelepanu jaotumist ja taskukohasust käsitlevatele kaalutlustele, mis võivad piirangu kasuks rääkida. Lisaks kinnitas SEAC, et liidu tasandi meede on õigustatud, ja nentis lõpuks, et soovitatud piirang on asjakohane meede töötajate tervise kaitsmiseks.

(9)

Samuti järeldasid RAC ja SEAC, et soovitatud piirang on rakendatav, õiguslikult jõustatav, hallatav ja kontrollitav.

(10)

Piirangu väljatöötamise käigus peeti nõu ameti jõustamisalase teabe vahetamise foorumiga ja selle soovitused võeti arvesse.

(11)

29. jaanuaril 2016 esitas amet RACi ja SEACi arvamused (4) komisjonile. Nende arvamuste alusel järeldas komisjon, et olemas on lubamatu terviseoht töötajatele, kes käitlevad termopaberit, mille BPA kontsentratsioon on 0,02 massiprotsenti või suurem. Võttes arvesse SEACi kaalutlused taskukohasuse ja jaotumise suhtes, leiab komisjon, et soovitatud piirangud ohjaksid kindlakstehtud ohtu, koormamata seejuures märkimisväärselt tööstust, tarneahelat või tarbijaid. Seega jõudis komisjon järeldusele, et Prantsusmaa soovitatud piirang on asjakohane liidu tasandil meede selleks, et kaitsta kindlakstehtud ohu eest nende töötajate tervist, kes käitlevad BPA sisaldusega termopaberit. Turuleviimise reguleerimise kaudu annaks soovitatud piirang ka ulatuslikuma kaitse tarbijatele.

(12)

Kuna praegusel ajal on olemas katsemeetodid BPA kontsentratsiooni mõõtmiseks termopaberis, on piirang täidetav. Nagu kinnitas ka SEAC, tuleks piirangu kohaldamist edasi lükata, et tööstus jõuaks esitatavad nõuded täita. 36 kuu pikkune periood tundub selleks mõistlik ja piisav.

(13)

RAC märkis oma arvamuses, et Prantsusmaa arvamuse kohaselt kõige tõenäolisem asendusaine bisfenool S (edaspidi „BPS“) omab potentsiaalselt BPAga sarnast toksikoloogilist profiili ja sellel võib olla sarnane kahjulik mõju tervisele. Niisiis tuleb erilist tähelepanu pöörata võimalikule tendentsile, et BPA lihtsalt asendatakse BPSiga, ja seda vältida. Sel eesmärgil peaks amet jälgima BPSi kasutamist termopaberis. Amet peaks edastama kogu täiendava teabe komisjonile, kes hindaks, kas on vaja määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohast BPSi kasutamise piiramise ettepanekut, arvestades sellega, et vastupidiselt BPAle pole termopaberis kasutatava BPSiga seonduv terviserisk praegu veel piisavalt tõendatud.

(14)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisale lisatakse järgmine kanne:

„66.

bisfenool A

CAS nr 80–05-7

EÜ nr 201–245-8

Ei tohi pärast 2. jaanuari 2020 turule viia termopaberit, mis sisaldab ainet 0,02 massiprotsenti või enam.“


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2236,

12. detsember 2016,

millega täpsustatakse töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva 2018. aasta lisaküsimustiku tehnilised tunnused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

EL on võtnud endale pikaajalise kohustuse edendada töö- ja eraelu tasakaalu. Selle valdkonna miinimumstandardid on kehtestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivis (2) ja vanemapuhkuse direktiivis (3). Lisaks on EL seadnud prioriteediks parandada lastehoiuteenuste osutamist kooskõlas Barcelona eesmärkidega, aga ka andnud 2016. aasta Euroopa poolaasta raames välja riigipõhised soovitused töö- ja eraelu tasakaalu kohta.

(2)

Komisjon esitab oma 2016. aasta tööprogrammis (4) kava töötada välja algatus lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu probleemide lahendamiseks.

(3)

Seepärast tuleb töö- ja eraelu tasakaalu probleeme ja kõnealuses valdkonnas tehtavaid edusamme jälgida, kuid samuti tuleb tõhustada andmete kogumist.

(4)

Komisjoni määrusega (EL) nr 318/2013 (5) võeti vastu töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlev lisaküsimustik.

(5)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1397/2014 (6) täpsustatakse ja kirjeldatakse eriteabe valdkondi („ala-lisaküsimustikud“), mis peavad sisalduma töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevates 2018. aasta lisaküsimustikes.

(6)

Komisjon peaks täpsustama töö ja pereelu kokkusobitamist käsitleva lisaküsimustiku andmete edastamise tehnilised tunnused, filtrid, koodid ja tähtpäeva.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevate 2018. aasta lisaküsimustike tehnilised tunnused, kasutatavad filtrid ja koodid ning komisjonile andmete saatmise tähtpäev on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1).

(3)  Nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (ELT L 68, 18.3.2010, lk 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Komisjoni 8. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 99, 9.4.2013, lk 11).

(6)  Komisjoni 22. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1397/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (ELT L 370, 30.12.2014, lk 42).


LISA

Käesolevas lisas kehtestatakse tehnilised tunnused, filtrid ja koodid, mida tuleb kasutada töö ja pereelu kokkusobitamist käsitlevas lisaküsimustikus 2018. aastal. Selles määratakse ka komisjonile andmete esitamise tähtpäev.

Komisjonile tulemuste edastamise tähtpäev:31. märts 2019.

Andmete saatmiseks kasutatavad filtrid ja koodid: nagu on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 377/2008 (1) III lisas.

Veerud, mis on reserveeritud valikulistele kaaluteguritele, mida kasutatakse alavalimi või vastamiskao juhtudel: veerud 223–226 sisaldavad täisarve ja veerud 227–228 sisaldavad komakohtadega arve.

1)   Alaküsimustik 1: hooldamiskohustus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

CARERES

 

Hooldamiskohustuse olemasolu

VANUS = 18–64

211

 

Enda või partneri laste (< 15 aastat) või piiratud teovõimega sugulaste (15-aastased ja vanemad) eest regulaarne hoolitsemine

 

 

1

Hooldamiskohustus puudub

 

 

2

Leibkonda kuuluvate ainult enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

3

Leibkonnast välja jäävate ainult enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

4

Leibkonda kuuluvate ja leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste eest hoolitsemine

 

 

5

Ainult piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

6

Leibkonda kuuluvate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

7

Leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

8

Leibkonda kuuluvate ja leibkonnast välja jäävate enda või partneri laste ja piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemine

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Lastehoiuteenuste kasutamine

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Professionaalse lastehoiuteenuse kasutamine mõne lapse või kõigi laste puhul

 

 

1

Ei

 

 

2

Jah, mõne lapse puhul

 

 

3

Jah, kõigi laste puhul

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Tegurid, miks lastehoiuteenust ei kasutata

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Peamine põhjus, miks enda või partneri laste puhul (rohkem) lastehoiuteenuseid ei kasutata

 

 

01

Teenus puudub / ei ole kättesaadav

 

 

02

Kulud

 

 

03

Teenuse kvaliteet/liik

 

 

04

Muu teenusega seotud takistus

 

 

05

Lastehoid on korraldatud üksi/partneriga

 

 

06

Lastehoiu korraldamisse on kaasatud mitteametlikku täiendavat abi

 

 

07

Kasutatud professionaalsed teenused (mõne lapse, aga mitte kõigi laste puhul) on piisavad

 

 

08

Lapsed hoolitsevad enda eest ise

 

 

09

Muud isiklikud põhjused

 

 

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Laste eest hoolitsemise kohustuse mõju tööhõivele

CARERES = 2–4,6–8 ja WSTATOR = 1,2

215

 

Peamine viis, kuidas töötavad isikud kohandasid oma tööd, et hõlbustada laste eest hoolitsemist

 

 

1

Mis tahes muudatused sissetuleku suurendamiseks

 

 

2

Vähem töötunde

 

 

3

Vähem nõudlike tööülesannete täitmine

 

 

4

Töökoha või tööandja vahetamine, et tööd ja pereelu paremini kokku sobitada

 

 

5

Praegu vanemapuhkusel

 

 

6

Muud

 

 

7

Mõju puudub

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

2)   Alaküsimustik 2: töökorralduse paindlikkus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

POSSTEND

 

Tööaja paindlikkus hooldamiskohustuse täitmiseks

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

216

 

Võimalus põhitöökohal tööpäeva algust/lõppu varieerida, et hõlbustada hooldamiskohustuse täitmist

 

 

1

Üldiselt võimalik

 

 

2

Harva võimalik

 

 

3

Ei ole võimalik

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Paindlikkus võtta hooldamiskohustuse täitmiseks vaba päev

STAPRO = 3 ja CARERES = 2–8

217

 

Võimalus võtta põhitöökohal vabu päevi hooldamiskohustuse täitmiseks

 

 

1

Üldiselt võimalik

 

 

2

Harva võimalik

 

 

3

Ei ole võimalik

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Peamine töö ja pereelu kokkusobitamist takistav tegur tööl

WSTATOR = 1,2 ja CARERES = 2–8

218

 

Põhitöökohale omane näitaja, mille tõttu on töö ja pereelu kokkusobitamine väga raske

 

 

1

Ei ole takistusi

 

 

2

Pikk tööaeg

 

 

3

Ettearvamatu või raske töögraafik

 

 

4

Tööle- ja kojujõudmiseks kuluv pikk aeg

 

 

5

Paljunõudev või kurnav töö

 

 

6

Tööandjate ja kolleegide ebapiisav tugi

 

 

7

Muud takistused

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

3)   Alaküsimustik 3: karjäärikatkestused ja vanemapuhkus

Nimi/veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

STOPWORK

 

Karjäärikatkestus laste eest hoolitsemise eesmärgil

VANUS = 18–64

219

 

Võtnud töölt vähemalt üheks kuuks vabaks, et hoolitseda enda või partneri laste eest

 

 

1

Jah

 

 

2

Ei ole kunagi töötanud, sest hoolitsen laste eest

 

 

3

Ei (kuid töötasin/töötan ja mul on lapsed)

 

 

4

Ei ole kunagi töötanud muudel põhjustel

 

 

5

Ei ole kunagi lapsi olnud

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Karjäärikatkestuste kogupikkus laste eest hoolitsemise eesmärgil

STOPWORK = 1

220

 

Kõik vähemalt ühe kuu pikkused töökatkestused kokku

 

 

1

Kuni 6 kuud

 

 

2

Üle 6 kuu kuni 1 aasta

 

 

3

1 kuni 2 aastat

 

 

4

2 kuni 3 aastat

 

 

5

3 kuni 5 aastat

 

 

6

Üle 5 aasta

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Vanemapuhkuse kasutamine

STOPWORK = 1

221

 

Vanemapuhkuse ja/või rasedus- ja sünnituspuhkuse / isapuhkuse kasutamine töökatkestuse osana, et hoolitseda laste eest

 

 

1

Kasutanud vaid vanemapuhkust

 

 

2

Kasutanud perepuhkuste kombinatsiooni

 

 

3

Kasutanud vaid rasedus- ja sünnituspuhkust / isapuhkust

 

 

4

Ei ole perepuhkust kasutanud

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Karjäärikatkestus piiratud teovõimega sugulaste eest hoolitsemiseks

VANUS = 18–64 ja (EXISTPR = 1 või WSTATOR = 1,2)

222

 

Võtnud töölt vähemalt üheks kuuks vabaks või vähendanud tööaega, et hoolitseda piiratud teovõimega sugulaste eest (15-aastased või vanemad)

 

 

1

Töökatkestus

 

 

2

Ainult vähendanud tööaega

 

 

3

Ei ole tööd katkestanud ega tööaega vähendanud

 

 

4

Ei ole kunagi hoolitsenud piiratud teovõimega sugulaste eest

 

 

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

 

 

Tühi

Vastus puudub / ei tea

 


(1)  Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 377/2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes (ELT L 114, 26.4.2008, lk 57).


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2237,

12. detsember 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi

peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

106,0

TN

123,9

TR

109,6

ZZ

113,2

0707 00 05

MA

77,0

TR

166,4

ZZ

121,7

0709 93 10

MA

144,0

TR

161,6

ZZ

152,8

0805 10 20

TR

66,3

ZA

27,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

68,8

ZZ

68,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,8

JM

112,0

TR

81,5

ZZ

102,1

0805 50 10

TR

86,1

ZZ

86,1

0808 10 80

US

97,3

ZA

36,6

ZZ

67,0

0808 30 90

CN

89,2

ZZ

89,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/15


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/2238,

12. detsember 2016,

millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. augustil 2010 vastu otsuse 2010/452/ÜVJP, (1) millega pikendati nõukogu ühismeetmega 2008/736/ÜVJP (2) moodustatud Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Gruusias („EUMM Georgia“ või „missioon“). Otsus 2010/452/ÜVJP kaotab kehtivuse 14. detsembril 2016.

(2)

Vastavalt 2016. aasta strateegilisele läbivaatamisele tuleks missiooni EUMM Georgia pikendada veel kahe aasta võrra.

(3)

Otsust 2010/452/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

(4)

Missioon viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/452/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

Artikli 14 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 15. detsembrist 2016 kuni 14. detsembrini 2017 on 18 000 000 eurot.“

2)

Artikli 18 teine lõik asendatakse järgmisega:

„See kehtib kuni 14. detsembrini 2018.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 15. detsembrist 2016.

Brüssel, 12. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 12. augusti 2010. aasta otsus 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia) (ELT L 213, 13.8.2010, lk 43.)

(2)  Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühismeede 2008/736/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias, EUMM Georgia (ELT L 248, 17.9.2008, lk 26.)


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/16


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/2239,

12. detsember 2016,

millega muudetakse otsust 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta ning pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. veebruaril 2010 vastu otsuse 2010/96/ÜVJP (1) Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava ELi sõjalise missiooni kohta.

(2)

Nõukogu 16. märtsi 2015. aasta otsusega (ÜVJP) 2015/441 (2) muudeti otsust 2010/96/ÜVJP ning pikendati ELi sõjalise missiooni kestust kuni 31. detsembrini 2016.

(3)

2016. aasta strateegilise läbivaatamise kohaselt tuleks ELi sõjalise missiooni volitusi pikendada kuni 31. detsembrini 2018.

(4)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises. Taani ei osale käesoleva otsuse rakendamises ning seega ei osale ta käesoleva missiooni rahastamises.

(5)

Otsust 2010/96/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/96/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:

„6.   ELi sõjalise missiooni ühiste kulude lähtesumma ajavahemikul 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2018 on 22 948 000 eurot. Otsuse (ÜVJP) 2015/528 (*1) artikli 25 lõikes 1 osutatud lähtesumma protsent on 0 %.

(*1)  Nõukogu 27. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/528, millega luuakse mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks (Athena) ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/871/ÜVJP (ELT L 84, 28.3.2015, lk 39).“"

2)

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   ELi sõjalise missiooni volitused lõpevad 31. detsembril 2018.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsus 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta (ELT L 44, 19.2.2010, lk 16).

(2)  Nõukogu 16. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/441, millega muudetakse otsust 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta ning pikendatakse selle kehtivust (ELT L 72, 17.3.2015, lk 37).


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/18


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/2240,

12. detsember 2016,

millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. juulil 2012 vastu otsuse 2012/389/ÜVJP, (1) mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR).

(2)

Nõukogu võttis 22. juulil 2014 vastu otsuse 2014/485/ÜVJP, (2) millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP ja pikendatakse missiooni EUCAP NESTOR kehtivust 12. detsembrini 2016.

(3)

Somaalias ja Aafrika Sarve piirkonnas läbiviidava ÜJKP tegevuse tervikliku ja põhjaliku strateegilise läbivaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et EUCAP NESTOR peaks oma tegevuses keskenduma Somaaliale, mistõttu tuleks selle nimi muuta EUCAP Somaliaks ning selle volitusi tuleks kohandada ja pikendada kuni 2018. aasta detsembrini.

(4)

Otsus 2012/389/ÜVJP, sealhulgas vajaduse korral missiooni ülesanded ja eesmärgid, tuleks 2017. aastal läbi vaadata.

(5)

Kuni 12. detsembrini 2016 ette nähtud lähtesumma on piisav kulutuste katmiseks kuni 28. veebruarini 2017, mil üksikasjalik teave uue lähenemisviisiga seotud rahaliste vajaduste kohta peaks olema kättesaadav uue lähtesumma kehtestamiseks järgmiseks ajavahemikuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

„Artikkel 1

Otsust 2012/389/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirjas ja läbivalt kogu tekstis asendatakse nimi „EUCAP NESTOR“ nimega „EUCAP Somalia“.“

2)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Missioon

Liit loob võimete tugevdamise missiooni Somaalias (EUCAP Somalia).“

3)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

EUCAP Somalia abistab Somaaliat tema merendusjulgeoleku võime tugevdamisel, et võimaldada tal tõhusamalt tagada mereõiguse täitmist.“

4)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Eesmärgid ja ülesanded

1.   Artiklis 2 sätestatud missiooni ülesande täitmiseks teeb EUCAP Somalia järgmist:

a)

tugevdab Somaalia merendusalast tsiviilõiguskaitsevõimet, et teostada tulemuslikku merendusalast juhtimist oma rannikuala, sisevete, territoriaalmere ja majandusvööndi üle;

b)

eelkõige tugevdab Somaalia võimet teha kalapüügi järelevalvet ja võtta täitemeetmeid, tagada otsingu- ja päästetööd merel, võidelda smugeldamise ja piraatluse vastu ning teha politseitööd rannikualal maismaal ja merel;

c)

püüdleb nende eesmärkide poole, toetades Somaalia ametiasutusi vajalike õigusnormide väljatöötamisel ja õigusasutuste loomisel ning pakkudes Somaalia merendusalastele tsiviilõiguskaitseasutustele vajalikku mentorlust, nõu, koolitust ja vahendeid.

2.   Nimetatud eesmärkide saavutamiseks tegutseb EUCAP Somalia vastavalt nõukogu poolt heaks kiidetud operatsiooni planeerimisdokumentides sätestatud operatsioonijuhistele ja ülesannetele.

3.   EUCAP Somalia ei täida täidesaatvaid ülesandeid.“

5)

Artikli 13 lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„EUCAP Somalia tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 16. detsembrist 2015 kuni 28. veebruarini 2017 on 12 000 000 eurot.“

6)

Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2018.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. detsember 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 16. juuli 2012. aasta otsus 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR) (ELT L 187, 17.7.2012, lk 40).

(2)  Nõukogu 22. juuli 2014. aasta otsus 2014/485/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR) (ELT L 217, 23.7.2014, lk 39).


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/20


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2241,

9. detsember 2016,

millega nähakse ette liigi Beta vulgaris L. teatavate sortide sellise seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 2002/54/EÜ nõuetele

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 8105 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 24 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Taanis on Beta vulgaris L. teatavate sortide sellise eliitseemne kättesaadav kogus, mis vastab direktiivi 2002/54/EÜ I lisa B osa punkti 3 alapunktis b sätestatud tingimustele üheseemnelise viljaga seemne inertse materjali maksimummassi osas, saagikoristuse ajal valitsenud kuivuse tõttu ebapiisav ega vasta seetõttu kõnealuse liikmesriigi vajadustele.

(2)

Kõnealuse seemne nõudlust ei ole võimalik katta teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest imporditava seemnega, mis vastab kõigile direktiivis 2002/54/EÜ sätestatud nõuetele.

(3)

Järelikult tuleks Taanile anda luba turustada kõnealuste sortide seemet, mis vastab vähem rangetele nõuetele.

(4)

Lisaks tuleb ka teistele liikmesriikidele, kellel on võimalik Taanile kõnealuste sortide seemet tarnida, anda luba turustada sellist seemet olenemata sellest, kas kõnealune seeme koristati liikmesriigis või nõukogu otsusega 2003/17/EÜ (2) hõlmatud kolmandas riigis, et tagada siseturu toimimine ja vältida turuhäireid.

(5)

Kuna käesoleva otsusega kehtestatakse erand liidu standardeeskirjadest, on asjakohane piirata vähem rangetele nõuetele vastava seemne kogust sellise miinimumiga, mis on vajalik Taani vajaduste täitmiseks. Selle tagamiseks, et käesoleva otsuse kohaselt turule lastava seemne lubatud üldkogus ei ületaks selle otsusega hõlmatud maksimumkogust, on asjakohane, et Taani tegutseb kooskõlastava liikmesriigina, kuna ta esitas taotluse käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ning kuna selle sordi turustamine puudutab teda kõige rohkem.

(6)

Liidu standardeeskirjadest tehtava erandiga nähakse ette, et vähem rangetele nõuetele vastava seemne turustamist tuleks lubada ajutiselt kuni 31. detsembrini 2017, sest see aeg on vajalik seemne tootmiseks ja asjaomaste sortide olukorra hindamiseks.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidus lubatakse kuni 31. detsembrini 2017 turustada kategooriasse „eliitseeme“ kuuluva hariliku peedi (Beta vulgaris L.) sortide „Enermax“, „Feldherr“ ja „Creta“ seemet, mis ei vasta direktiivi 2002/54/EÜ I lisa B osa punkti 3 alapunkti b taandes dd sätestatud tingimustele inertse materjali osas, ning mille üldkogus ei ületa 61 kg, tingimusel et inertse materjali massiprotsent ei ole suurem kui 2,2.

Artikkel 2

Iga tarnija, kes soovib artiklis 1 osutatud seemet turule lasta, esitab loa saamiseks taotluse sellele liikmesriigile, kus ta tegutseb. Taotluses märgitakse seemnekogus, mida tarnija soovib turule lasta.

Asjaomane liikmesriik lubab tarnijal lasta kõnealune seeme turule, välja arvatud juhul, kui:

a)

on piisavalt tõendeid kahelda, kas tarnija suudab turule lasta seemnekoguse, mille jaoks ta on luba taotlenud või

b)

loa andmise tulemusena ületataks artiklis 1 osutatud seemne maksimaalset üldkogust.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse kohaldamisel osutavad liikmesriigid üksteisele haldusalast abi.

Taani tegutseb kooskõlastava liikmesriigina ning tagab, et käesoleva otsuse kohaselt liidus liikmesriikide poolt tarnitava seemne lubatud üldkogus ei ületa artiklis 1 osutatud seemne maksimaalset üldkogust.

Artiklis 2 nimetatud taotluse saanud liikmesriik annab kooskõlastavale liikmesriigile viivitamata teada taotletava koguse. Kooskõlastav liikmesriik teavitab kogusest teatanud liikmesriiki viivitamata võimalikust maksimaalsest üldkoguse ületamisest taotluse rahuldamise korral.

Artikkel 4

Liikmesriigid teatavad kohe komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogused, millele nad on käesoleva otsuse alusel andnud turustamisloa.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12.

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10).


13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2242,

9. detsember 2016,

millega nähakse ette liigi Hordeum vulgare L. sordi 'Scrabble' sellise seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 8106 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hispaanias on Hordeum vulgare L. teise põlvkonna sellise sertifitseeritud seemne kättesaadav kogus, mis vastab direktiivi 66/402/EMÜ II lisa punkti 1 alapunktis A sätestatud tingimustele seemnete minimaalse sordipuhtuse osas, eelmise aasta tootmisprotsessi ajal valitsenud probleemide tõttu ebapiisav ega vasta seetõttu kõnealuse liikmesriigi vajadustele.

(2)

Kõnealuse seemne nõudlust ei ole võimalik katta teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest imporditava seemnega, mis vastab kõigile direktiivis 66/402/EMÜ sätestatud nõuetele.

(3)

Järelikult tuleks Hispaaniale anda luba turustada kõnealuse sordi seemet, mis vastab vähem rangetele nõuetele.

(4)

Lisaks tuleb ka teistele liikmesriikidele, kellel on võimalik Hispaaniale kõnealuse sordi seemet tarnida, anda luba turustada sellist seemet olenemata sellest, kas kõnealune seeme koristati liikmesriigis või nõukogu otsusega 2003/17/EÜ (2) hõlmatud kolmandas riigis, et tagada siseturu toimimine ja vältida turuhäireid.

(5)

Kuna käesoleva otsusega kehtestatakse erand liidu standardeeskirjadest, on asjakohane piirata vähem rangetele nõuetele vastava seemne kogust sellise miinimumiga, mis on vajalik Hispaania vajaduste täitmiseks. Selle tagamiseks, et käesoleva otsuse kohaselt lubatud turule lastava seemne üldkogus ei ületaks selle otsusega hõlmatud maksimumkogust, on asjakohane, et Hispaania tegutseb kooskõlastava liikmesriigina, kuna ta esitas taotluse käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ning kuna teda puudutab selle sordi turustamine kõige rohkem.

(6)

Liidu standardeeskirjadest tehtava erandiga nähakse ette, et vähem rangetele nõuetele vastava seemne turustamist tuleks lubada ajutiselt kuni 31. detsembrini 2018, sest see aeg on vajalik seemne tootmiseks ja asjaomase sordi olukorra hindamiseks.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidus lubatakse kuni 31. detsembrini 2018 turustada kategooriasse „teise põlvkonna sertifitseeritud seeme“ kuuluva hariliku odra Hordeum vulgare L. sordi 'Scrabble' seemet, mis ei vasta direktiivi 66/402/EMÜ II lisa punkti 1 alapunktis A sätestatud nõuetele sordipuhtuse osas ning mille kogus ei ületa 6 000 tonni, tingimusel et minimaalne sordipuhtus ei ole alla 97 %.

Artikkel 2

Iga tarnija, kes soovib artiklis 1 osutatud seemet turule lasta, esitab loa saamiseks taotluse sellele liikmesriigile, kus ta tegutseb. Taotluses märgitakse seemnekogus, mida tarnija soovib turule lasta.

Asjaomane liikmesriik lubab tarnijal lasta seeme turule, välja arvatud juhul, kui:

a)

on piisavalt tõendeid kahelda, kas tarnija suudab turule lasta seemnekoguse, mille jaoks ta on luba taotlenud, või

b)

loa andmise tulemusena ületataks artiklis 1 osutatud seemne maksimumkogust.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse kohaldamisel osutavad liikmesriigid üksteisele haldusalast abi.

Hispaania tegutseb kooskõlastava liikmesriigina ning tagab, et käesoleva otsuse kohaselt liidus liikmesriikide turustatava seemne üldkogus ei ületa artiklis 1 osutatud seemne maksimumkogust.

Artiklis 2 nimetatud taotluse saanud liikmesriik annab kooskõlastavale liikmesriigile viivitamata teada taotletava koguse. Kooskõlastav liikmesriik teavitab kogusest teatanud liikmesriiki viivitamata võimalikust maksimumkoguse ületamisest taotluse rahuldamise korral.

Artikkel 4

Liikmesriigid teatavad kohe komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogused, millele nad on käesoleva otsuse alusel andnud turustamisloa.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66.

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10).


Parandused

13.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/24


Komisjoni 16. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 519/2014 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2006 seoses suurtest partiidest, vürtsidest ja toidulisanditest proovide võtmise meetoditega, tulemuslikkuse kriteeriumidega toksiinide T-2 ja HT-2 ja tsitriniini osas ja sõelanalüüsimeetoditega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 147, 17. mai 2014 )

Leheküljel 34 II lisa (millega asendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 401/2006 II lisa) punkti 4.3.1.1 alapunktis a „Aflatoksiinide määramise tulemuslikkuse kriteeriumid“ asendatakse tabel järgmisega:

„Kriteerium

Sisalduse vahemik

Soovitatav väärtus

Maksimaalne lubatud väärtus

Pimekatsed

Kogu vahemik

Tähtsusetu

 

 

 

 

Saagis aflatoksiin M1 puhul

0,01–0,05 μg/kg

60–120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70–110 %

 

 

 

 

 

Saagis aflatoksiinide B1, B2, G1, G2 puhul

< 1,0 μg/kg

50–120 %

 

 

1–10 μg/kg

70–110 %

 

 

> 10 μg/kg

80–110 %

 

 

 

 

 

Reprodutseeritavus (RSDR)

Kogu vahemik

Arvutatakse Horwitzi valemi järgi (*) (**)

2 × Horwitzi valemiga arvutatud väärtus (*) (**)

Korratavuse RSDr võib arvutada järgmiselt: 0,66 × reprodutseeritavus RSDR vastaval sisaldusel.“