ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 308

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
16. november 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/1995, 11. november 2016, Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) Euroopa Liidu nimel alla kirjutamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/1996, 15. november 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1997, 15. november 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 seoses maaelu arengu programmide muutmisega ja kolmandate riikide kodanike integreerimise toetusmeetmete kontrollimisega, ning parandatakse seda määrust

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1998, 15. november 2016, millega tühistatakse viie eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL (millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks)

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1999, 15. november 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/2000, 15. november 2016, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

20

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2001, 15. november 2016, mis käsitleb liidu panust Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kontrollitava väherikastatud uraani panga asutamisse ja turvalisse haldamisse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

22

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2002, 8. november 2016, millega muudetakse seoses teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjadega nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisa, komisjoni otsuse 2010/470/EL III lisa ja komisjoni otsuse 2010/472/EL II lisa, milles käsitletakse liidusisest lammaste ja kitsedega ning nende spermaga kauplemist ja nende liitu importimist (teatavaks tehtud numbri C(2016) 7026 all)  ( 1 )

29

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2016/2003, 14. november 2016, millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi (teatavaks tehtud numbri C(2016) 7218 all)  ( 1 )

59

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2004, 14. november 2016, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust 2013/780/EL, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh. (teatavaks tehtud numbri C(2016) 7181 all)

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/1995,

11. november 2016,

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) Euroopa Liidu nimel alla kirjutamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

15. juulil 2013 andis nõukogu komisjonile loa alustada Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus läbirääkimisi teatavate Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) teiste liikmetega 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 alusel.

(2)

Komisjon pidas läbirääkimisi vastavalt nõukogus vastu võetud läbirääkimissuunistele.

(3)

Kõnealused läbirääkimised on lõpule viidud ja 12. juulil 2016 parafeerisid Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariik kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus („leping“).

(4)

Lepingule tuleks alla kirjutada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) liidu nimel alla kirjutamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (1).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isikud, kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

P. ŽIGA


(1)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


MÄÄRUSED

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/3


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1996,

15. november 2016,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.

(2)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa B jaos esitatud selliste üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks välja jätta kaks üksust.

(3)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa B jaos esitatud loetelust jäetakse välja järgmised üksused ja nendega seotud kanded:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1997,

15. november 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 seoses maaelu arengu programmide muutmisega ja kolmandate riikide kodanike integreerimise toetusmeetmete kontrollimisega, ning parandatakse seda määrust

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, (1) eriti selle artiklit 12, artikli 66 lõiget 5, artiklit 67 ning artikli 75 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 (2) artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, kui palju maaelu arengu programmide muudatusi võivad liikmesriigid komisjonile esitada. Kogemus on näidanud, et programmimuudatuste maksimumarvu tuleks suurendada, et võimaldada liikmesriikidel esitada programmiperioodi jooksul piiratud arv täiendavaid muudatusettepanekuid. Täpsustada tuleks juhtumeid, mil programmimuudatuste maksimumarvu ei kohaldada, samuti tuleks hõlmata muudatused, mis seonduvad teatavate erakorraliste meetmete vastuvõtmisega või looduslikust eripärast tingitud oluliste piirangutega alade uue piiritlemisega, millele on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõike 5 punktis b.

(2)

Maaelu arengu programmide edukus ei sõltu mitte üksnes heast valitsemistavast ja programmide täielikust rakendamisest, vaid ka valmisolekust kohaneda uute probleemide ja muutuvate asjaoludega, näiteks rändekriisiga. Selleks et tagada kõigi olemasolevate sekkumismehhanismide ladus koordineerimine, tuleks liidu tasandil kontrollida EAFRD toetust meetmetele, mis on suunatud kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 2. osa punktist 1 on ekslikult välja jäänud Leaderi logo. Viga tuleks parandada. IV lisa punktis 1 tuleks parandada viidet vähem soodsatele piirkondadele. See tuleks asendada viitega looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 11 punkti a alapunktis i osutatud liiki programmimuudatusi võib taotleda mitte rohkem kui kolm korda programmiperioodi jooksul.

Kõigi eri liiki muudatuste kohta võib:

a)

kalendriaasta ja programmi kohta esitada vaid ühe ühistaotluse, välja arvatud 2023. aastal, mil võib esitada rohkem kui ühe muutmistaotluse, mis on seotud üksnes rahastamiskava kohandamisega, sealhulgas indikaatorkavast tulenevate muudatustega;

b)

programmiperioodi jooksul esitada iga programmi kohta kolm täiendavat muutmistaotlust.

Esimeses ja teises lõigus osutatud muutmistaotluste maksimaalset arvu ei kohaldata:

a)

kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid, mis on tingitud loodusõnnetustest, katastroofidest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest, mille esinemist on liikmesriigi pädev asutus ametlikult kinnitanud, või märkimisväärsetest ja ootamatutest muutustest liikmesriigi või piirkonna sotsiaalmajanduslikus olukorras, mille hulka kuuluvad rändest või pagulaste vastuvõtmisest tulenevad märkimisväärsed ja ootamatud demograafilised muutused;

b)

kui muutmisvajadus tuleneb liidu õigusraamistiku muutmisest;

c)

kui muutmisvajadus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkusanalüüsist;

d)

kui on tegemist määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 8 lõike 1 punkti h alapunkti i kohase igaks aastaks kavandatud EAFRD osaluse muudatusega, mis on seotud summade iga-aastase jaotusega liikmesriikide kaupa, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 58 lõikes 7; kavandatud muudatused võivad hõlmata vastavaid muudatusi meetmete kirjelduses;

e)

määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 37 osutatud rahastamisvahendi kehtestamisega seotud muudatuste korral või

f)

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõike 5 punktis b osutatud uue piiritlusega seotud muudatuste korral.“

2)

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Välja arvatud kiireloomuliste meetmete korral, mis on tingitud loodusõnnetustest, katastroofidest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest, mille esinemist on liikmesriigi pädev asutus ametlikult kinnitanud, või märkimisväärsetest ja ootamatutest muutustest liikmesriigi või piirkonna sotsiaal-majanduslikes tingimustes, mille hulka kuuluvad rändest või pagulaste vastuvõtmisest tulenevad märkimisväärsed ja ootamatud demograafilised muutused, võib õigusraamistiku muudatusi või määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkusanalüüsist tulenevaid muudatusi ning lõikes 2 osutatud riiklike raamistike muutmise taotlusi esitada üksnes üks kord kalendriaasta jooksul enne 1. aprilli. Erandina artikli 4 lõike 2 teisest lõigust võib programmides teha sellisest analüüsist tulenevaid muudatusi lisaks kõnealuse lõigu kohaselt esitatavatele muudatustaotlustele.“

3)

Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Selliste tegevusliikide kohta, mille võimalik panus määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 5 esimese lõigu punkti 2 alapunktis a, artikli 5 esimese lõigu punkti 5 alapunktides a–d ja artikli 5 esimese lõigu punkti 6 alapunktis a osutatud sihtvaldkondadesse on kindlaks määratud, või selliste tegevusliikide kohta, mille võimalik panus kolmandate riikide kodanike integreerimisse on kindlaks määratud, tehakse määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 70 osutatud tegevusliikide elektroonilisse registrisse märge, mille abil on võimalik kindlaks teha toimingud, mis aitavad kaasa ühe või mitme kõnealuse sihtvaldkonna eesmärgi või eesmärkide saavutamisele.“

4)

III, IV ja VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.

(2)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III, IV ja VII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa 2. osa punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

LEADERi raames rahastatavate tegevuste ja meetmete puhul LEADERi logo:

Image

“;

2)

IV lisa punktis 1 asendatakse taustnäitaja C32 järgmisega:

„C32.

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad“;

3)

VII lisa punkti 1 alapunktis b asendatakse kanne „Tabel C“ järgmisega:

„—

Tabel C: asjaomaste tulemuste ja meetmete jaotus valdkonna, soo ja/või vanuse kaupa ning kolmandate riikide kodanike integreerimisse panustavate tegevuste kaupa“.


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1998,

15. november 2016,

millega tühistatakse viie eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL (millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2) (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 13,

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

A.   HINNAKOHUSTUS JA MUUD KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EL) nr 513/2013 (3) kehtestas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) ajutise dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärit või sealtkaudu liitu saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite (edaspidi „moodulid“) ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) Euroopa Liitu (edaspidi „liit“) suunatud impordi suhtes.

(2)

Hiina eksportivate tootjate rühm tegi Hiina masinate ja elektroonikatoodete impordi ja ekspordi kaubanduskojale (edaspidi „CCCME“) ülesandeks, et kaubanduskoda teeks kõnealuste eksportivate tootjate nimel komisjonile teatavaks hinnakohustuse, mida kaubanduskoda ka tegi. Hinnakohustuse tingimustest selgub, et see koosneb mitmest, iga eksportiva tootja jaoks eraldi kehtestatud hinnakohustusest, mida praktilistel põhjustel koordineerib CCCME.

(3)

Otsusega 2013/423/EL (4) kiitis komisjon selle hinnakohustuse seoses ajutise dumpinguvastase tollimaksuga heaks. Määrusega (EL) nr 748/2013 (5) muutis komisjon määrust (EL) nr 513/2013, et teha hinnakohustuse heakskiitmisest tulenevad vajalikud tehnilised muudatused seoses ajutise dumpinguvastase tollimaksuga.

(4)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 (6) kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu HRVst pärit või sealtkaudu liitu saadetud asjaomaste moodulite ja elementide liitu suunatud impordi suhtes (edaspidi „vaatlusalused tooted“). Rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 (7) kehtestas nõukogu ka lõpliku tasakaalustava tollimaksu vaatlusaluste toodete liitu suunatud impordi suhtes.

(5)

Pärast seda, kui eksportivate tootjate rühm (edaspidi „eksportivad tootjad“) ning CCCME esitasid teatise hinnakohustuse muudetud versiooni kohta, kinnitas komisjon rakendusotsusega 2013/707/EL (8), et muudetud hinnakohustus (edaspidi „hinnakohustus“) on lõplike meetmete kohaldamise ajaks heaks kiidetud. Kõnealuse otsuse lisas on loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustus vastu võeti, sealhulgas:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd ja Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ning nendega seotud äriühingud liidus, ühine TARICi lisakood: B796 („Wuxi Suntech“);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ja ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD ning nendega seotud äriühingud liidus, ühine TARICi lisakood: B845 („Jinko Solar“);

c)

Risen Energy Co., Ltd ja temaga seotud äriühing liidus, ühine TARICi lisakood: B868 („Risen Energy“);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd ja Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd ja nendega seotud äriühing liidus, ühine TARICi lisakood: B794 („JA Solar)“ ning

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd ja Phono Solar Technology Co. Ltd ning nendega seotud äriühingud liidus, ühine TARICi lisakood: B866 („Sumec“).

(6)

Rakendusotsusega 2014/657/EL (9) kiitis komisjon heaks eksportivate tootjate ja CCCME ettepaneku selgituste kohta seoses hinnakohustuste rakendamisega HRVst pärit või sealtkaudu liitu saadetud vaatlusaluste toodete, nimelt moodulite ja elementide suhtes, mis kuuluvad CN-koodide ex 8541 40 90 alla (TARICi koodid 8541409021, 8541409029, 8541409031 ja 8541409039) ning mille on tootnud eksportivad tootjad (edaspidi „hõlmatud toode“). Põhjenduses 4 osutatud dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse ning hinnakohustust nimetatakse koos „meetmeteks“.

(7)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/866 (10) tühistas komisjon kolme eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(8)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/1403 (11) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(9)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/2018 (12) tühistas komisjon kahe eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(10)

5. detsembril 2015 algatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas avaldatud algatamisteatega (13) dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(11)

5. detsembril 2015 algatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas avaldatud algatamisteatega (14) tasakaalustavate meetmete aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(12)

Samuti algatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega (15) dumpinguvastaste meetmete ja tasakaalustavate meetmete osalise vahepealse läbivaatamise.

(13)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/115 (16) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(14)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/185 (17) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärit või sealtkaudu liitu saadetud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist saadetud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärit toodetena või mitte.

(15)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/184 (18) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärit või sealtkaudu liitu saadetud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist saadetud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärit toodetena või mitte.

(16)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1045 (19) tühistas komisjon veel ühe eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(17)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1382 (20) tühistas komisjon veel viie eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

(18)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/1402 (21) tühistas komisjon veel kolme eksportiva tootja hinnakohustusele antud heakskiidu.

B.   HINNAKOHUSTUSE TINGIMUSED JA VABATAHTLIKUD TÜHISTAMISED

(19)

Hinnakohustuse puhul võib eksportiv tootja vabatahtlikult tühistada oma hinnakohustuse mis tahes hetkel selle kohaldamise ajal.

(20)

Wuxi Suntech teatas 2016. aasta augustis komisjonile, et soovib oma hinnakohustusest loobuda.

(21)

Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar ja Sumec teatasid 2016. aasta septembris komisjonile, et ka nemad soovivad oma hinnakohustusest loobuda.

C.   HINNAKOHUSTUSE HEAKSKIIDU TÜHISTAMINE JA LÕPLIKE TOLLIMAKSUDE KEHTESTAMINE

(22)

Seega on komisjon kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikega 9, subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikega 9 ja hinnakohustuse tingimustega jõudnud järeldusele, et äriühingute Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar ja Sumec hinnakohustustele antud heakskiidud tuleb tühistada.

(23)

Vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9 kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise päevast automaatselt rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikliga 1 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikliga 1 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu HRVst pärit või sealtkaudu liitu saadetud sellise vaatlusaluse toote impordi suhtes, mille tootjad on Wuxi Suntech (TARICi lisakood: B796), Jinko Solar (TARICi lisakood: B845), Risen Energy (TARICi lisakood: B868), JA Solar (TARICi lisakood: B794) ja Sumec (TARICi lisakood: B866).

(24)

Teavitamise eesmärgil on käesoleva määruse lisas esitatud tabelis loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustusele rakendusotsusega 2013/707/EL antud heakskiit ei muutu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga tühistatakse heakskiit, mis on antud järgmiste ettevõtjate hinnakohustustele:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd ja Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ning nendega seotud äriühingud liidus, ühine TARICi lisakood: B796 („Wuxi Suntech“);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ja ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD ning nendega seotud äriühingud HRVs ja liidus, ühine TARICi lisakood: B845 („Jinko Solar“);

c)

Risen Energy Co., Ltd ja temaga seotud äriühing liidus, ühine TARICi lisakood: B868 („Risen Energy“);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd ja Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, ning nendega seotud äriühing liidus, ühine TARICi lisakood: B794 („JA Solar)“ ning

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd ja Phono Solar Technology Co. Ltd ning nendega seotud äriühingud liidus, ühine TARICi lisakood: B866 („Sumec“).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT L 152, 5.6.2013, lk 5.

(4)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 26.

(5)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 1.

(6)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 1.

(7)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.

(8)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 214.

(9)  ELT L 270, 11.9.2014, lk 6.

(10)  ELT L 139, 5.6.2015, lk 30.

(11)  ELT L 218, 19.8.2015, lk 1.

(12)  ELT L 295, 12.11.2015, lk 23.

(13)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 8.

(14)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 20.

(15)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 33.

(16)  ELT L 23, 29.1.2016, lk 47.

(17)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 76.

(18)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 56.

(19)  ELT L 170, 29.6.2016, lk 5.

(20)  ELT L 222, 17.8.2016, lk 10.

(21)  ELT L 228, 23.8.2016, lk 16.


LISA

Äriühingute loetelu

Äriühingu nimi

TARICi lisakood

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co., Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co., Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co., Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co., Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co., Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co., Ltd

Hareon Solar Technology Co., Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co., Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd

B847

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co., Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd

B864

Perlight Solar Co., Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co., Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co., Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co., Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation (riiklikult juhitav)

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co., Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co., Ltd

B922


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1999,

15. november 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/20


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/2000,

15. november 2016,

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B jaos esitatud selliste üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks välja jätta kaks üksust.

(3)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.


LISA

I.

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B jaos esitatud loetelust jäetakse välja järgmised üksused ja nendega seotud kanded:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/22


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/2001,

15. november 2016,

mis käsitleb liidu panust Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kontrollitava väherikastatud uraani panga asutamisse ja turvalisse haldamisse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2003 vastu massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia (edaspidi „strateegia“), mille III peatükis on loetelu massihävitusrelvade leviku tõkestamise meetmetest, mida tuleb võtta liidus ja kolmandates riikides.

(2)

Liit viib strateegiat aktiivselt ellu ja rakendab selle III peatükis loetletud meetmeid, eelkõige eraldades rahalisi vahendeid konkreetsete projektide toetamiseks, mida juhivad mitmepoolsed institutsioonid, näiteks Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (edaspidi „IAEA“ või „agentuur“).

(3)

Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu IV artiklis sätestatakse kõigi lepinguosaliste vääramatu õigus arendada tuumaenergia rahuotstarbelist uurimist, tootmist ja kasutamist, mis toimub diskrimineerimiseta ja vastavalt nimetatud lepingu I ja II artiklile. Selles sätestatakse samuti, et kõik nimetatud lepingu osalised teevad „üksi või koos teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd rahuotstarbelistel eesmärkidel tuumaenergia kasutamise edasiarendamisel, eelkõige tuumarelvavabadest riikidest lepinguosaliste territooriumil, võttes nõuetekohaselt arvesse maailma arenevate piirkondade vajadusi“.

(4)

Tuumkütusetsükli suhtes võetavad mitmepoolsed lähenemisviisid võivad anda riikidele, kes on otsustanud valida võimaluse kasutada tuumaenergiat rahuotstarbelistel eesmärkidel, alternatiivi riigis tuumkütusetsükli väljaarendamisele, vältides tuumarelva leviku riske.

(5)

Vastavalt IAEA põhikirja III artiklile on IAEA volitatud tegema kõiki toiminguid, sealhulgas hankima tuumkütust, sellega seotud teenuseid ja varustust ning rajama rajatisi ja tehaseid, et soodustada tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist.

(6)

2006. aasta septembris pakkus Ameerika Ühendriikide (USA) sõltumatu valitsusväline organisatsioon „Tuumaohuga võitlemise algatus“ IAEAle 50 000 000 USA dollarit toetust, et aidata luua väherikastatud uraani varud, mille omanik ja haldaja on IAEA, tingimusel et IAEA peaks suutma koguda täiendavalt 100 000 000 USA dollarit, sealhulgas toetused teistelt IAEA liikmesriikidelt ja abiandjatelt, ning asutab tuumkütuse reservi.

(7)

Nõukogu võttis 8. detsembril 2008. aastal vastu järeldused, millega toetatakse IAEA kontrolli all oleva tuumkütusepanga asutamist ja turvalist haldamist. Nõukogu teatas samuti, et liit kavatseb toetada seda projekti kuni 25 000 000 euroga, kui IAEA juhatajate nõukogu on kindlaks määranud ja heaks kiitnud pangaga seotud tingimused ja üksikasjalikud sätted. Komisjon on juba andnud 20 000 000 eurot väherikastatud uraani hankimiseks.

(8)

IAEA juhatajate nõukogu võttis 3. detsembril 2010 vastu resolutsiooni GOV/2010/70, millega kiidetakse heaks IAEA väherikastatud uraani panga asutamine ja kinnitatakse, et nimetatud panga tegevust rahastatakse ainult eelarvevälistest maksetest.

(9)

Resolutsiooni GOV/2010/67 punkt 15 (Tarnimiskindlus): liikmesriikidele väherikastatud uraani tarniva IAEA väherikastatud uraani panga asutamisega nähakse ette, et „IAEA väherikastatud uraani pangas oleva väherikastatud uraani omanik on agentuur ning väherikastatud uraan on agentuuri kontrolli all ja õiguslikult tema omandis. Agentuur vastutab tema valduses olevate materjalide ladustamise ja kaitse eest, tagades asukohariigi lepingu alusel, et väherikastatud uraani kaitstakse looduslike või muude ohtude, loata kõrvaldamise või ümbersuunamise, kahjustamise või hävitamise, sealhulgas sabotaaži ja jõuga hõivamise eest. Lisaks tagab agentuur asukohariigi lepingu alusel, et IAEA väherikastatud uraani pangas oleva väherikastatud uraani suhtes rakendatakse IAEA kaitsemeetmeid, samuti asukohariigi või -riikide turvastandardeid ja -meetmeid ning füüsilise kaitse meetmeid“. Resolutsiooni GOV/2010/67 punktis 16 on lisaks sätestatud, et „agentuur sõlmib juhatajate nõukogu heakskiidul kõigi asukohariikidega kehtiva IAEA peakorterilepingu sarnase asukohariigi lepingu, millega nähakse ette ladustamisrajatise ohutus ja julgeolek ning asjakohane vastutus, ning antakse agentuurile privileegid ja immuniteedid, mis on vajalikud IAEA väherikastatud uraani panga sõltumatuks tegevuseks, sealhulgas õigus vedada väherikastatud uraani IAEA väherikastatud uraani panka ja sellest välja, mille määrab kindlaks agentuur kooskõlas põhikirja ja asukohariigi või -riikide lepinguga. Vajaduse korral sõlmitakse asukohariigi naaberriikidega lisaks garanteeritud transiidi lepingud“.

(10)

IAEA väherikastatud uraani pank on ladu, milles on kuni 60 30B-tüüpi silindrit, mis sisaldavad standardset kaubanduslikku väherikastatud uraanheksafluoriidi. IAEA väherikastatud uraani pank asub IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatises, mida käitab Ulba metallurgiatehas ja reguleerib Kasahstani Vabariigi tuuma- ja energiajärelevalve ja -kontrolli komitee.

(11)

Sõlmitud on õiguslik alusraamistik IAEA ja asukohariigi Kasahstan vahel. IAEA juhatajate nõukogu heaks kiidetud transiidileping Venemaa Föderatsiooniga (GOV/2015/36) on allkirjastatud. Uue IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise projekteerimine on lõpule viidud ja IAEA on jõudnud järeldusele, et see vastab IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavatele sätetele. Uue IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise üksikasjalikud kuluprognoosid on koostatud ja sõltumatult valideeritud. Viimistletud on IAEA ja ladustamisrajatise käitaja vaheline partnerlusleping, milles on sätestatud IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise ehitamisel tehtava koostöö tingimused. IAEA kavandab praegu tegevusi väherikastatud uraani hankimise ettevalmistamiseks.

(12)

Vastavalt projektile ja rahastamiskavale, mida kirjeldatakse IAEA peadirektori ajakohastatud aruandes (GOV/INF/2016/8) „Tarnimiskindlus: liikmesriikidele väherikastatud uraani tarniva IAEA väherikastatud uraani panga asutamine“, on väherikastatud uraani käsitleva projekti kogusumma eeldatavalt 118 863 000 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia mõne osa viivitamatuks ja praktiliseks rakendamiseks aitab liit kaasa Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (edaspidi „IAEA“ või „agentuur“) kontrollitava väherikastatud uraani panga asutamisele ja turvalisele haldamisele, et vähendada tundlike tuumkütusetsükli tehnoloogiate leviku tõttu suurenevaid tuumarelva leviku riske. Liit võtab meetmeid IAEA väherikastatud uraani panga toetamiseks väherikastatud uraani varu kujul järgmistel eesmärkidel:

a)

võimaldada riikidel kasutada tuumarelva leviku tõkestamise lepingu IV artikli kohaseid õigusi, vältides tuumarelva leviku riske, ning

b)

olla nn viimase võimaluse mehhanism kommertsturu toetamiseks ilma turgu moonutamata, juhul kui IAEA liikmesriigi varustamine väherikastatud uraaniga on katkenud ja seda ei saa taastada kommertsvahenditega ning kui see IAEA liikmesriik vastab kõlblikkuskriteeriumitele.

2.   Et saavutada lõikes 1 osutatud eesmärgid, aitab liit kaasa IAEA kontrollitava väherikastatud uraani panga asutamisele ja turvalisele haldamisele, rahastades julgeolekualast tegevust, sealhulgas väherikastatud uraani panga füüsilist kaitset, vedu, turvamist, ning toetust selle turvalisele haldamisele. Projekti elluviimisest saavad kasu kõik riigid, kes on otsustanud valida tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise.

Projekti üksikasjalik kirjeldus on esitatud lisas.

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse rakendamise eest vastutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“).

2.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud projekti rakendab tehniliselt IAEA. IAEA täidab oma ülesandeid kõrge esindaja kontrolli all. Sel eesmärgil sõlmib kõrge esindaja IAEAga vajalikud kokkulepped.

Artikkel 3

1.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud tegevuste elluviimise lähtesumma on 4 362 200 eurot.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt liidu eelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele.

3.   Komisjon teeb järelevalvet lõikes 1 osutatud kulutuste nõuetekohase haldamise üle. Sel eesmärgil sõlmib komisjon IAEAga rahastamislepingu. Rahastamislepingus sätestatakse, et IAEA tagab liidu abi nähtavuse, mis vastab selle suurusele.

4.   Komisjon püüab sõlmida lõikes 3 osutatud rahastamislepingu niipea kui võimalik pärast käesoleva otsuse jõustumist. Komisjon teavitab nõukogu kõigist raskustest selles protsessis ning teatab rahastamislepingu sõlmimise kuupäeva.

Artikkel 4

1.   Kõrge esindaja esitab nõukogule IAEA poolt korrapäraselt koostatavatele aruannetele tuginedes aruande käesoleva otsuse rakendamise kohta. Nimetatud IAEA aruanded on nõukogu poolt tehtava hindamise aluseks.

2.   Komisjon esitab teavet artikli 1 lõikes 2 osutatud projekti rakendamise finantsaspektide kohta.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Otsus kaotab kehtivuse 60 kuu möödumisel artikli 3 lõikes 3 osutatud rahastamislepingu sõlmimisest. Otsus kaotab kehtivuse kuus kuud pärast jõustumist, kui selleks ajaks ei ole rahastamislepingut sõlmitud.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


LISA

Liidu panus Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kontrollitava väherikastatud uraani panga asutamisse ja turvalisse haldamisse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

I.   SISSEJUHATUS

Taust

2010. aasta detsembris sai IAEA peadirektor juhatajate nõukogult volituse alustada väherikastatud uraani panga asutamist ning ta esitas üksikasjaliku kava selle asutamiseks ja turvaliseks haldamiseks.

20. detsembril 2011 kinnitas IAEA Kasahstani alalisele esindusele IAEA juures, et Kasahstani pakkumuses antud teabe põhjal ja tuginedes dokumendis GOV/INF/2011/7 esitatud nõuetele on Ulba metallurgiatehas sobiv asukoht IAEA väherikastatud uraani panga jaoks.

IAEA tegi aastatel 2011–2016 mitu missiooni Kasahstani, et hinnata Ulba metallurgiatehast ja riigi reguleerivat raamistikku, tagamaks et väherikastatud uraani pank suudab täita IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavaid sätteid. Hindamised toimusid rajatise ohutuse, seismilise ohutuse, hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorras reageerimise, vedude ohutuse ja julgeoleku ning füüsilise kaitse valdkonnas.

IAEA ja Kasahstani vaheline asukohariigi leping allkirjastati 27. augustil 2015. Nimetatud lepingus sätestatakse, et Kasahstan on IAEA väherikastatud uraani panga asukohariik, ja esitatakse Kasahstani õigusraamistik, tagamaks et IAEA väherikastatud uraani panka hallatakse ja reguleeritakse kooskõlas Kasahstani õigusaktidega ning vastavalt IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavatele sätetele.

IAEA ja Ulba metallurgiatehase vahel allkirjastati 27. augustil 2015 rajatise käitaja leping. Nimetatud lepingus sätestatakse, et Ulba metallurgiatehas on rajatis, kus hakkab asuma IAEA väherikastatud uraani pank, ja esitatakse Ulba metallurgiatehase õigusraamistik IAEA väherikastatud uraani panga käitamiseks ja haldamiseks kooskõlas Ulba metallurgiatehase litsentsi ja riigi reguleeriva raamistikuga ning IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavate sätetega.

Lisaks allkirjastasid IAEA ja Kasahstani Energeetikaministeerium tehnilise lepingu konkreetsete meetmete kohta, mida rakendatakse IAEA väherikastatud uraani panga asutamiseks Kasahstanis (edaspidi „tehniline leping“). Tehniline leping tagab, et mõlemad pooled annavad vajalikud vahendid kummagi poole nende meetmete rakendamiseks, mis on vajalikud IAEA väherikastatud uraani panga õigeaegseks asutamiseks, sealhulgas meetmed IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavate sätete järgimiseks. Tehnilise lepingu alusel asutasid pooled ühise koordineerimiskomitee, et hõlbustada tehnilise lepingu täitmist, ning kiitsid heaks erimeetmete kava, et tagada IAEA väherikastatud uraani panga asutamine ja käitamine kooskõlas IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavate sätetega. Tehnilises lepingus nõutakse, et tegevused tuleb lõpule viia kahe aasta jooksul pärast õiguslike kokkulepete allkirjastamist ehk 2017. aasta septembriks.

2015. aasta novembris alustas Ulba metallurgiatehas IAEA väherikastatud uraani panga paigutamiseks ette nähtud uue IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise projekteerimist. IAEA missioon külastas Ulba metallurgiatehast projekteerimisprotsessi läbivaatamiseks 29. veebruarist4. märtsini 2016. IAEA missioon kontrollis, kas projekteerimisel oli nõuetekohaselt arvesse võetud IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavaid sätteid. IAEA missiooni poolne läbivaatus keskendus projekti viiele tehnilisele valdkonnale: ehitise konstruktsioon, ohutusanalüüs, kiirguskaitse, hädaolukorraks valmisolek ja hädaolukorras reageerimine ning tuumajulgeolek. Kavandatava projekti läbivaatamise ja asjaomaste täiendavate dokumentide alusel tehti üldine järeldus, et projektis nähakse ette piisavad meetmed tuumaohutus- ja -julgeolekujuhiste täitmise tagamiseks.

Pärast projekteerimise lõpuleviimist ja selle läbivaatamist IAEA poolt allkirjastati 2016. aasta mais IAEA ja Ulba metallurgiatehase vaheline partnerlusleping. Selles lepingus sätestatakse IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise asutamise tehnilised ja finantstingimused. See on oluline verstapost IAEA väherikastatud uraani panga asutamisel.

Juhatajate nõukogu 2016. aasta mai aruandes GOV/INF/2016/8 toodi välja saavutatud märkimisväärsed edusammud. Selles esitati ka esimene üksikasjalik lähteprojekt ja rahastamiskava.

Juhatajate nõukogu dokumendis GOV/2010/67 anti IAEA peadirektorile volitus asutada IAEA väherikastatud uraani pank ja nõuti, et IAEA väherikastatud uraani panga asutamise ja käitamisega seotud kulusid (sealhulgas personalikulud) rahastataks ainult eelarvevälistest vabatahtlikest maksetest, mõjutamata IAEA tavaeelarvet. Sellel eesmärgil makstakse IAEA väherikastatud uraani panga projektist tagasi IAEA erinevatele osakondadele tehnilise sisendi ja toetuse eest, mis anti projekti ekspertidele ja spetsialistidele teenustaseme kokkulepete kaudu. Kõnealused kokkulepped, milles määratakse kindlaks teenused, mida osakonnad projektile osutavad, et projekt (sealhulgas erimeetmete kava) ellu viia, ning iga osakonna poolt antud toetuse kulud, viimistleti ja lepiti kokku 2016. aasta märtsis.

Alates 1. aprillist 2016 on mitu liikmesriiki, komisjon, tuumaohuga võitlemise algatus ja maailma tuumkütuse transpordi instituut (WNTI) lubanud rahalisi vahendeid kokku umbes 124 900 000 USA dollarit ja 25 000 000 eurot, ning agentuur oli selleks kuupäevaks saanud 124 900 000 USA dollarit ja 20 000 000 eurot. Rahalise panuse on andnud tuumaohuga võitlemise algatus (50 000 000 USA dollarit), USA (50 000 000 USA dollarit), Araabia Ühendemiraadid (10 000 000 USA dollarit), Norra (5 000 000 USA dollarit), Kuveit (10 000 000 USA dollarit), WNTI (10 000 eurot) ja Kasahstan (400 000 USA dollarit). Komisjoni antud 20 000 000 eurot on ette nähtud väherikastatud uraani ostmiseks IAEA väherikastatud uraani pangale ja kuni 5 000 000 eurot on lubatud julgeolekuga seotud uuenduste jaoks. Julgeolekuga seotud uuenduste jaoks mõeldud rahastamist (kuni 5 000 000 eurot) käsitletakse käesolevas lisas.

IAEA väherikastatud uraani panga järgmised põhietapid on:

a)

IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatise asutamise, sealhulgas ehituse lõpuleviimine; kinnitus, et ehitis ja seadmed on kooskõlas projekti eesmärkide ning kohaldatavate ohutus- ja julgeolekusätetega;

b)

Ulba metallurgiatehasega silindrite haldamise programmis kokku leppimine, et tagada silindrite pikaajaline ohutus ja julgeolek ning veovalmidus;

c)

rajatise kasutusele võtmine;

d)

IAEA väherikastatud uraani hankimine ja vedu ladustamisrajatisse ning

e)

tegevuse alustamine.

Projekti eesmärgid

Toetada IAEA väherikastatud uraani panga asutamist ja turvalist haldamist, eelkõige tagades veo ja ladustamise kestel julgeoleku ja ohutuse kõrge taseme kooskõlas IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhistega.

Kasu

Saavutatakse järgmine kasu:

a)

parandatakse turvaliselt ja ohutult tuumkütuse tarnimiskindlust ning

b)

aidatakse IAEAl tagada väherikastatud uraani veo julgeolek ja ohutus alates hankimisest kuni tarnimiseni, ning ka ladustamisel väherikastatud uraani pangas.

II.   TEGEVUSE KIRJELDUS

Väherikastatud uraani pank

IAEA väherikastatud uraani pangas ladustatakse füüsiliselt umbes 90 tonni väherikastatud uraani, mis on kogus, mida on vaja kaasaegse kergvee tuumareaktori esmaseks laadimiseks (võrdväärne umbes kolme reaktorisüdamiku ümberlaadimisega) elektrienergia tootmiseks, koos seotud seadmete ja teenustega. Varud kuuluvad IAEAle. Väherikastatud uraani väljastamisel saajariigile järgib IAEA väherikastatud uraani pank teatavaid mittediskrimineerivaid kriteeriumeid. Kõnealused kriteeriumid on täielikus vastavuses IAEA põhikirjaga ning juhatajate nõukogu on need heaks kiitnud. Väherikastatud uraani kasutav tuumarajatis peab olema sõlminud IAEAga kaitsemeetmete lepingu ning ta peab seda lepingut täielikult täitma.

Liidu toetus

Liit toetab IAEA väherikastatud uraani panka täiendavalt erinevate rahastamisvahendite kaudu. Stabiliseerimisvahendist eraldati juba 2011. aastal 20 000 000 eurot rahalist toetust väherikastatud uraani hankimiseks.

Käesolev otsus aitab kaasa IAEA väherikastatud uraani panga ohutule ja turvalisele käitamisele ja haldamisele. IAEA poolt kavandatud asjaomased meetmed, millesse käesoleva otsuse abil rahaliselt panustatakse, võivad hõlmata järgmist.

1)   Toetada 90 tonni väherikastatud uraani ohutu ja turvalise ladustamise korraldamist

Käesolev punkt katab projektikava rakendamise kulud, sealhulgas erimeetmete kava aastaks 2017 ja järelmeetmed aastal 2018. Erimeetmete kava, milles leppisid kokku IAEA, Ulba metallurgiatehas ja Kasahstani tuuma- ja energiajärelevalve ja -kontrolli komitee, kujutab endast loetelu meetmetest, mida peetakse vajalikuks rajatiste, seadmete, menetluste ja toimingute ajakohastamiseks, tagamaks, et IAEA väherikastatud uraani pank asutatakse, seal ladustatakse, seda käitatakse ja kaitstakse kooskõlas IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste asjakohaste sätetega. Kõnealused meetmed arendati välja mitmete aastatel 2012–2016 läbi viidud hindamiste alusel. IAEA missioon 2016. aasta jaanuaris tegi samuti kindlaks mõned täiendavad välised seadmed, mida on vaja selleks, et käitada ladustamisrajatist kooskõlas IAEA hädaolukorraks valmisoleku ja reageerimise standarditega.

Meetmed hõlmavad ohutute ja turvaliste toimingute väljakujundamist, hädaolukorraks valmisoleku ja reageerimise ning kiirguskaitse varustuse hankimist ning sellega seotud väljaõppe korraldamist; töötubade korraldamist IAEA väherikastatud uraani panga jaoks asjakohastes julgeolekuküsimustes (nt tuumaohutuskultuur); hädaolukorra õppuste vaatlemist rajatises ning järelhindamismenetlusi, et enne kasutuselevõttu valideerida ajakohastamiste vastavus asjakohastele IAEA ohutusstandarditele ja julgeolekujuhistele.

Väherikastatud uraan paigutatakse IAEA väherikastatud uraani ladustamisrajatisse alles siis, kui IAEA on kindel, et IAEA väherikastatud uraani pank on asutatud ning vastab IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste kohaldatavatele sätetele. Seetõttu korraldab IAEA kinnitava missiooni, mis on kavandatud 2017. aasta suveks, kinnitamaks, et lõpetatud hoone ja selle põhiseadmed vastavad projekti eesmärkidele ning et on loodud kogu vajalik taristu, mis on vajalik selleks, et täita kohaldatavaid ohutus- ja julgeolekusätteid.

Eelarve hõlmab kaheaastase ajavahemiku jooksul projektikava ja erimeetmete kava kavandamise, elluviimise, toetamise ja aruandluse kulusid, sealhulgas kulusid IAEA personalikulude katmiseks, et teha kindlaks kooskõlas IAEA väherikastatud uraani panga volitustega, et tavaeelarve vahendeid ei kasutata.

2)   90 tonni väherikastatud uraani ohutu veo tagamine

Eeldatavasti veetakse 90 tonni väherikastatud uraani müüja või müüjate rajatisest Ulba metallurgiatehasesse Oskemenis, Kasahstanis, kus on tulevane IAEA väherikastatud uraani panga asukoht. Väherikastatud uraani vedu läbi erinevate jurisdiktsioonide peab vastama kõikidele nõuetele seoses dokumentide, kindlustuse, transiidiloa ja märgistamisega, sealhulgas riikide füüsilise kaitsega seotud nõuetele, mis sisalduvad asjaomastes IAEA egiidi all välja töötatud konventsioonides ja soovitustes, ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni turvanõuetele. Väherikastatud uraani veoga seotud kulutused sõltuvad väherikastatud uraani müüja geograafilisest asukohast ning mere- ja maismaatranspordi vahemaadest müüja ja Kasahstanis asuva Ulba metallurgiatehase vahel, ning lõplikuks kohaletoimetamiseks vajalike vahesadamate ja piiriületuste arvust. Käesoleva punkti alla kuulub tehniliste spetsifikatsioonide välja töötamine IAEA ametnike ja väliste ekspertide koostöös; veo kavandamine ja järelevalve; kindlustus; mereveolaeva prahtimine suurema turvalisuse huvides; konsulteerimine transporditrassi julgeolekuriski hindamise ja kavandamise teemal; samuti turvamine mereveo ajal, vahesadamates ja transiidikohtades.

3)   90 tonni väherikastatud uraani pikaajalise ladustamise tagamine

Väherikastatud uraan paigutatakse selleks ette nähtud ladustamisrajatisse Oskemenis, Kasahstanis asuva Ulba metallurgiatehase territooriumil. IAEA väherikastatud uraani ladustatakse 30B-tüüpi silindrites. Rajatise käitaja vastutab IAEA nimel väherikastatud uraani ladustamise ja kaitsmise eest kooskõlas IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhistega. See hõlmab 30B-tüüpi silindrite ostmist, mis võimaldavad väherikastatud uraani ohutut ja turvalist füüsilist ladustamist. Ohutusuuringud näitavad, et need sulustusanumad võimaldavad kindlat, ohutut ladustamist kuni 50 aastaks. Lisaks ohutusele aitab silindrite seinte paksus ja nende üldine ehitus kaitsta füüsiliselt sabotaaži ja varguste eest.

Peamine meede väherikastatud uraani pikaajalise ladustamise tagamiseks on silindrite haldamise programmi rakendamine, mis hõlmab ladustatavate 30B-tüüpi silindrite korrapärast kontrolli ja taassertifitseerimist, et need vastaksid standardile ISO 7195 ning et kindlustataks valmidus veoks liikmesriikidesse. See nõuab silindrite taassertifitseerimise teenuse sisseostmist volitatud inspektoritelt, samuti Ulba metallurgiatehase töötajate teenuseid, et toetada testimise läbiviimist.

Lisaks teeb IAEA IAEA väherikastatud uraani pikaajalise ladustamise jooksul korrapäraseid ja vajaduspõhiseid kontrolle, mis hõlmavad Ulba metallurgiatehase aastaaruannete vastuvõtmist, läbivaatamist ja kontrolli. See hõlmab iga-aastaseid kohtumisi Ulba metallurgiatehasega, et vaadata läbi IAEA väherikastatud uraani pangaga seotud ohutus- ja julgeolekumeetmed, ja muid missioone Ulba metallurgiatehasesse, tagamaks, et IAEA väherikastatud uraani panga puhul kohaldatakse jätkuvalt IAEA ohutusstandardite ja julgeolekujuhiste asjakohaseid sätteid.

Käesolev punkt katab viie aasta pikkust ajavahemikku.

III.   KESTUS

Projekti rakendamisperioodi hinnanguline pikkus on 60 kuud, mis algab artiklis 3 osutatud rahastamislepingu allkirjastamisest.

IV.   KASUSAAJAD

Käesoleva otsuse kohasest projektist saavad kasu kõik IAEA väherikastatud uraani panga teenuste kõlblikkusnõuetele vastavad riigid, kes täidavad IAEA juhatajate nõukogu poolt kehtestatud tingimusi väherikastatud uraani pangale juurdepääsu saamiseks.

V.   RAKENDUSÜKSUS

Projekti tehnilise rakendamise eest, nagu on kirjeldatud eespool, vastutab IAEA kõrge esindaja kontrolli all. Projekti viivad ellu otseselt IAEA töötajad, muude riiklike tuumaasutuste eksperdid ja töövõtjad. Kui tegemist on töövõtjatega, siis hangib IAEA käesoleva otsuse raames kaubad, tööd või teenused viisil, mis on üksikasjalikult välja toodud komisjoni poolt IAEAga sõlmitavas rahastamislepingus.

VI.   ARUANDLUS

Rakendusüksus koostab:

a)

korrapärased aruanded projekti elluviimise kohta;

b)

lõpparuande hiljemalt kaks kuud pärast projekti elluviimise lõppemist.

Aruanded saadetakse kõrgele esindajale.


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2002,

8. november 2016,

millega muudetakse seoses teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjadega nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisa, komisjoni otsuse 2010/470/EL III lisa ja komisjoni otsuse 2010/472/EL II lisa, milles käsitletakse liidusisest lammaste ja kitsedega ning nende spermaga kauplemist ja nende liitu importimist

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 7026 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 11 lõike 2 neljandat taanet, artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat fraasi ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/68/EMÜ on sätestatud liidusisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Sellega on muu hulgas ette nähtud, et lammastel ja kitsedel peavad sihtkohta vedamisel olema kaasas veterinaarsertifikaadid, mis vastavad E lisas sätestatud I, II või III näidisele.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 (3) on sätestatud veiste, lammaste ja kitsede transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. Nimetatud määruse VII lisas on sätestatud TSEde kontrollimise ja likvideerimise meetmed. Nimetatud määruse VIII lisa A peatükis on muu hulgas sätestatud tingimused liidusiseseks elusloomadega kauplemiseks.

(3)

Komisjoni määrusega (EL) 2016/1396 (4) muudeti hiljuti määrust (EÜ) nr 999/2001. Nende muudatustega nähakse muu hulgas ette erand, mis tehakse ainult direktiivi 92/65/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud heakskiidetud asutuste, instituutide või keskuste vahel liikuvatele lammastele ja kitsedele määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punkti 4.1 tingimustest, mille eesmärk on vältida klassikalise skreipi levimist põllumajandusettevõtetes peetavate põllumajandusloomade hulgas.

(4)

Määrusega (EL) 2016/1396 on kehtestatud ka eritingimused, mis võimaldavad liidusisest kauplemist selliste haruldastesse tõugudesse kuuluvate lammaste ja kitsedega, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktis 4.1 sätestatud tingimustele. Kõnealused eritingimused kehtestati selleks, et võimaldada selliste loomade korrapärast vahetamist liikmesriikide vahel, et vältida sugulasaretust ja säilitada geneetiline mitmekesisus haruldaste tõugude populatsioonides.

(5)

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud II ja III näidisele vastavaid veterinaarsertifikaate tuleks seega muuta, et arvesse võtta määrusega (EL) 2016/1396 muudetud määruses (EÜ) nr 999/2001 haruldastesse tõugudesse kuuluvate või heakskiidetud asutuste, instituutide või keskuste vahel liikuvate lammaste ja kitsede liidusisese kaubanduse suhtes sätestatud nõudeid.

(6)

Lisaks teavitas mõni liikmesriik komisjoni probleemidest, mis on seotud täiendava haldustööga, mida on põhjustanud kohustus esitada direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud I, II ja III näidisele vastavate veterinaarsertifikaatide punktis I.31 selliseid andmeid nagu saadetise moodustavate loomade tõug ja kogus. Veterinaarjärelevalve ametnike halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane jätta kõnealuste veterinaarsertifikaadi näidiste punktist I.31 välja tõugu käsitlev teave, sest see ei ole saadetise loomade tervisestaatuse seisukohast oluline, ning nende loomade kogust käsitlev teave, sest see on juba esitatud punktis I.20, ning punktis I.31 tuleb esitada iga üksiku looma ametlik identifitseerimisnumber.

(7)

Lisaks tuleks selleks, et kindlaks määrata täpsemalt tingimused, mille kohaselt üksikuid loomi direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud II ja III näidisele vastavate veterinaarsertifikaatide punktides II.5 ja II.6 identifitseeritakse, lisada nendesse punktidesse viide nõukogu määrusele (EÜ) nr 21/2004 (5).

(8)

Seega tuleks direktiivi 91/68/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud tingimused, mida kohaldatakse muu hulgas liidusisesel lamba- ja kitsespermaga kauplemisel ja selle liitu importimisel.

(10)

Komisjoni otsuse 2010/470/EL (6) III lisas on sätestatud veterinaarsertifikaatide näidised lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusiseseks kaubanduseks. Kõnealuse lisa A osas on esitatud veterinaarsertifikaadi näidis sperma jaoks, mis on kogutud pärast 31. augustit 2010 ning lähetatud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

(11)

Komisjoni otsuse 2010/472/EL (7) II lisas on muu hulgas sätestatud veterinaarsertifikaatide näidised lammaste ja kitsede sperma saadetiste importimiseks liitu. Kõnealuse lisa 2. osa A jaos on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidis sperma jaoks, mis on saadetud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

(12)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktis 4.2 on sätestatud skreipiga seotud tingimused, mida tuleb täita liidusisesel lammaste ja kitsede spermaga kauplemisel. Määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatükis on sätestatud skreipiga seotud tingimused, mida tuleb täita lammaste ja kitsede ning nende sperma importimisel.

(13)

Lisaks määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktides 1.2 ja 1.3 väikese või kontrollitud klassikalise skreipi riskiga ettevõtte suhtes kehtestatud tingimustele on määrusega (EL) 2016/1396 kehtestatud eritingimused seemendusjaamadele, arvestades, et skreipi levimise risk isaste lammaste ja kitsede kaudu, keda peetakse seemendusjaamades, mis on tunnustatud ja mida kontrollitakse vastavalt direktiivi 92/65/EMÜ D lisas sätestatud tingimustele, on piiratud. Viide kõnealustele tingimustele lisatakse samuti nii määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII kui ka IX lisas sätestatud lammaste ja kitsede spermaga kauplemise tingimuste juurde.

(14)

Lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaadi näidist, mis on esitatud otsuse 2010/470/EL III lisa A osas, ning lammaste ja kitsede sperma saadetiste liitu importimise veterinaarsertifikaadi näidist, mis on sätestatud otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jaos, tuleks seega muuta, et võtta arvesse seemendusjaamade suhtes kehtivaid nõudeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 999/2001, mida on muudetud määrusega (EL) 2016/1396.

(15)

Lisaks sellele on määrusega (EL) 2016/1396 muudetud määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatükis sätestatud, et liha-kondijahu tuleks mõista sellisena, nagu see on määratletud Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu eeskirjas, (8) mitte sellisena, nagu see on määratletud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (9) I lisa punktis 27.

(16)

Seepärast tuleks otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jaos sätestatud lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaadi näidise punkti II.4.10.4 muuta vastavalt määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatüki muudetud sätetele.

(17)

Seepärast tuleks otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL vastavalt muuta.

(18)

Määrusega (EL) 2016/1396 on ette nähtud, et määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisasse tehtud muudatusi, mis on seotud teatavate kaupade impordiga, tuleb kohaldada alates 1. juulist 2017. Lisaks tuleks selleks, et vältida häireid lammaste ja kitsede sperma saadetiste importimisel liitu, lubada kasutada üleminekuperioodi jooksul sertifikaate, mis on väljastatud otsuse 2010/472/EL kohaselt ja enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi, kui need vastavad teatavatele tingimustele.

(19)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2010/470/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Otsuse 2010/472/EL II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Käesoleva otsuse artiklit 3 kohaldatakse alates 1. juulist 2017.

31. detsembrini 2017 kestva üleminekuperioodi jooksul lubatakse liitu importida lammaste ja kitsede sperma saadetisi, millega on kaasas otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jao näidisele vastav ja enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi väljastatud veterinaarsertifikaat, eeldusel et sertifikaat on väljastatud hiljemalt 30. novembril 2017.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1396, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) teatavaid lisasid (ELT L 225, 19.8.2016, lk 76).

(5)  Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

(6)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/470/EL, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (ELT L 228, 31.8.2010, lk 15).

(7)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).


I LISA

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisa asendatakse järgmisega:

„E LISA

I NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

II NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

III NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

II LISA

Otsuse 2010/470/EL III lisa A osa asendatakse järgmisega:

„A osa

Veterinaarsertifikaadi näidis IIIA liidusiseseks kaubanduseks lammaste ja kitsede sperma saadetiste puhul, mis on kogutud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja lähetatud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

III LISA

Otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jagu asendatakse järgmisega:

„A jagu

Näidis 1. Veterinaarsertifikaat sperma puhul, mis on saadetud heakskiidetud seemendusjaamast, kust sperma pärineb

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/59


KOMISJONI OTSUS (EL) 2016/2003,

14. november 2016,

millega muudetakse otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusperioodi

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 7218 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/300/EÜ (2) kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2016.

(2)

Komisjoni otsuse 2011/263/EL (3) kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2016.

(3)

Komisjoni otsuse 2011/264/EL (4) kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2016.

(4)

Komisjoni otsuse 2011/382/EL (5) kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2016.

(5)

Komisjoni otsuse 2011/383/EL (6) kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2016.

(6)

Komisjoni otsuse 2012/720/EL (7) kehtivusaeg lõpeb 14. novembril 2016.

(7)

Komisjoni otsuse 2012/721/EL (8) kehtivusaeg lõpeb 14. novembril 2016.

(8)

Otsustega 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL kehtestatud praegu kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete asjakohasust ja sobivust on hinnatud. Kuna praegu kehtivate, eespool loetletud otsustega kehtestatud ökoloogiliste kriteeriumide ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuete uus läbivaatamine ei ole veel lõppenud, on asjakohane pikendada kõnealuste ökoloogiliste kriteeriumide ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2017. Seepärast tuleks otsuseid 2009/300/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/300/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühmale „telerid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 2

Otsuse 2011/263/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „nõudepesumasinas kasutatavad detergendid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 3

Otsuse 2011/264/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „pesumasinas kasutatavad detergendid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 4

Otsuse 2011/382/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühma „käsinõudepesuvahendid“ ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 5

Otsuse 2011/383/EL artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „universaalpuhastusvahendid ja sanitaarpuhastusvahendid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 6

Otsuse 2012/720/EL artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „tööstuslike ja asutustes kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahendid“ ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 7

Otsuse 2012/721/EL artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „tööstuslikud ja asutustes kasutatavad pesuvahendid“ ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2017.“

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. november 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. märtsi 2009. aasta otsus 2009/300/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid teleritele (ELT L 82, 28.3.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/263/EL, millega kehtestatakse nõudepesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 111, 30.4.2011, lk 22).

(4)  Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/264/EL, millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 111, 30.4.2011, lk 34).

(5)  Komisjoni 24. juuni 2011. aasta otsus 2011/382/EL, millega kehtestatakse käsinõudepesuvahenditele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 169, 29.6.2011, lk 40).

(6)  Komisjoni 28. juuni 2011. aasta otsus 2011/383/EL, millega kehtestatakse universaalpuhastusvahenditele ja sanitaarpuhastusvahenditele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 169, 29.6.2011, lk 52).

(7)  Komisjoni 14. novembri 2012. aasta otsus 2012/720/EL, millega kehtestatakse tööstuslike ja asutustes kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahenditele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 326, 24.11.2012, lk 25).

(8)  Komisjoni 14. novembri 2012. aasta otsus 2012/721/EL, millega kehtestatakse tööstuslikele ja asutustes kasutatavatele pesupesemisvahenditele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 326, 24.11.2012, lk 38).


16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/62


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2004,

14. november 2016,

millega muudetakse komisjoni rakendusotsust 2013/780/EL, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh.

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 7181 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 1 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2000/29/EÜ on sätestatud kaitsemeetmed taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide kolmandatest riikidest liitu sissetoomise vastu. Komisjoni rakendusotsuse 2013/780/EL (2) artiklis 1 on sätestatud erand direktiiviga 2000/29/EÜ ette nähtud kaitsemeetmetest ning liikmesriigid võivad lubada kuni 30. novembrini 2016 tuua oma territooriumile Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjali liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh. ilma saadetisele lisatud fütosanitaarsertifikaadita, tingimusel et selline puit vastab kõnealuse rakendusotsuse lisas sätestatud nõuetele.

(2)

Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/893 (3) on sätestatud nõuded, mis kehtivad kolmandatest riikidest pärit, liigilt Platanus L. ja perekonnalt Acer spp. saadud kooreta saematerjali liitu toomise suhtes. Neid nõudeid peetakse vajalikuks selleks, et tagada liidu territooriumi fütosanitaarkaitse Anoplophora glabripennis'e (Motschulsky) eest ja ühtki erandit neist ei tohiks lugeda õigustatuks. Eespool nimetatud liikidelt saadud kooreta saematerjali suhtes ei tohiks seepärast enam kohaldada rakendusotsusega 2013/780/EL ette nähtud erandit.

(3)

Liikmesriikidelt korrapäraselt komisjonile edastatava teabe põhjal võib järeldada, et rakendusotsuse 2013/780/EL lisas sätestatud eritingimuste kohaldamisest piisab, et hoida ära kahjulike organismide toomine liitu. Liikmesriigid peaksid jätkama nende tingimuste kohaldamist Ameerika Ühendriikidest pärit, liigilt Quercus L. saadud kooreta saematerjali suhtes. Ameerika Ühendriikide esitatud tehnilise teabe hindamine näitab, et rakendusotsuse 2013/780/EL artikli 2 lõikes 3 osutatud sertifitseerimiskava Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program toimib tulemuslikult.

(4)

Seepärast tuleks Ameerika Ühendriikidest pärit, liigilt Quercus L. saadud kooreta saematerjali suhtes tehtud erandi tähtaega pikendada 31. detsembrini 2026, et vältida tarbetuid häireid kõnealuse puiduga kauplemisel.

(5)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2013/780/EL vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2013/780/EL muutmine

Rakendusotsust 2013/780/EL muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Erandina direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii on liikmesriikidel lubatud oma territooriumile tuua Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjali liigilt Quercus L., mis on hõlmatud ühe CN-koodiga ja kõnealuse direktiivi V lisa B osa I jao punktis 6 esitatud kirjeldusega, kui saadetisega ei ole kaasas fütosanitaarsertifikaati, tingimusel et selline puit vastab käesoleva otsuse lisas sätestatud nõuetele.“;

2)

artiklis 3 asendatakse kuupäev „30. novembril 2016“ kuupäevaga „31. detsembril 2026“.

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. november 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/780/EL, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh. (ELT L 346, 20.12.2013, lk 61).

(3)  Komisjoni 9. juuni 2015. aasta rakendusotsus 2015/893/EÜ Anoplophora glabripennis'e (Motschulsky) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta (ELT L 146, 11.6.2015, lk 16).