ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 300

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
8. november 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/1946, 15. märts 2016, Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

1

 

 

Gruusia ja Euroopa Liidu vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1947, 25. oktoober 2016, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Tome des Bauges (KPN)]

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1948, 7. november 2016, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra seoses 2016. kalendriaastaga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1153

10

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1949, 7. november 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1950, 4. november 2016, milles käsitletakse teatavate biotsiidsete toimeainete heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

14

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr 2/2016, 12. september 2016, mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted [2016/1951]

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/1946,

15. märts 2016,

Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 37, ning Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 218 lõiget 5 ja artikli 218 lõike 6 esimest lõiku,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsustas oma 20. jaanuari 2014. aasta istungil anda Euroopa Liidu lepingu artikli 37 alusel ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 3 kehtestatud menetluse kohaselt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale (kõrge esindaja) volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu sõlmimiseks.

(2)

Pärast volituste saamist pidas kõrge esindaja Gruusiaga läbirääkimisi salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu üle.

(3)

Nimetatud leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule alla kirjutama, et see liidu suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A. G. KOENDERS


8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/3


TÕLGE

Gruusia ja Euroopa Liidu vaheline salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlev

LEPING

Gruusia

ning

Euroopa Liit, edaspidi „EL“,

edaspidi „lepinguosalised“,

ARVESTADES, et lepinguosaliste eesmärk on igal viisil tugevdada oma julgeolekut;

ARVESTADES, et lepinguosalised on ühel nõul, et julgeolekuga seotud ühist huvi pakkuvates küsimustes tuleks arendada nendevahelisi konsultatsioone ja koostööd;

ARVESTADES, et seejuures on lepinguosalistel pidev vajadus vahetada salastatud teavet;

TÕDEDES, et põhjalik ja tõhus koostöö ja konsulteerimine võivad nõuda juurdepääsu lepinguosaliste salastatud teabele ja sellega seonduvatele materjalidele ning nende vahetamist;

OLLES TEADLIKUD, et selline juurdepääs salastatud teabele ja seonduvatele materjalidele ning nende vahetamine nõuab asjakohaseid julgeolekumeetmeid,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1.   Lepinguosaliste julgeoleku igakülgseks tugevdamiseks kohaldatakse Gruusia ja Euroopa Liidu vahelist salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitlevat lepingut (edaspidi „leping“) igas vormis salastatud teabe või materjalide suhtes, mida lepinguosaliste vahel edastatakse või vahetatakse.

2.   Kumbki lepinguosaline kaitseb teiselt lepinguosaliselt saadud salastatud teavet hävimise ja loata avaldamise eest käesolevas lepingus sätestatud tingimustel ja kooskõlas kummagi lepinguosalise vastavate õigus- ja haldusnormidega.

Artikkel 2

Käesolevas lepingus tähendab mõiste „salastatud teave“:

i)

ELi puhul mis tahes teavet või materjali,

ii)

Gruusia puhul mis tahes teavet või materjali, sealhulgas riiklikud saladused,

mis tahes vormis, ning:

a)

mille suhtes üks lepinguosalistest on otsustanud, et seda tuleb kaitsta, sest selle hävimine või loata avaldamine võib eri määral kahjustada Gruusia, ELi või ühe või mitme ELi liikmesriigi huve, ja

b)

mis kannab vastavat salastatuse kategooria märget, nagu on sätestatud artiklis 7.

Artikkel 3

1.   Käesolevat lepingut kohaldatakse järgmiste ELi institutsioonide ja üksuste suhtes:Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi „nõukogu“), nõukogu peasekretariaat, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon.

2.   Need ELi institutsioonid ja asutused võivad jagada käesoleva lepingu alusel saadud salastatud teavet teiste ELi institutsioonide ja asutustega, tingimusel et teavet esitav lepinguosaline on selleks andnud eelneva kirjaliku nõusoleku ja kohaldatakse sobivaid kaitsemeetmeid tagamaks, et teavet saav üksus kaitseb teavet nõuetele vastavalt.

Artikkel 4

Mõlemad lepinguosalised tagavad, et nad kohaldavad sobivat julgeolekusüsteemi ja sobivaid julgeolekumeetmeid, mis põhinevad nende vastavates õigus- ja haldusnormides sätestatud julgeolekupõhimõtetel ja miinimumstandarditel ning mis kajastuvad artikli 12 kohaselt kehtestatavas julgeolekukorras, tagamaks et salastatud teabe suhtes, millele kohaldatakse kõnealust lepingut, kohaldatakse võrdväärse tasemega kaitset.

Artikkel 5

Lepinguosaline:

a)

kaitseb teise lepinguosalise poolt käesoleva lepingu kohaselt edastatud või temaga vahetatud salastatud teavet sellisel tasemel, mis on vähemalt samaväärne edastava lepinguosalise kaitse tasemega;

b)

tagab, et käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabel säilib edastava lepinguosalise poolt sellele antud salastusmärge ning et salastatuse taset ei alandata ning salastatust ei kustutata ilma edastava lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta. Vastuvõttev lepinguosaline kaitseb seda salastatud teavet kooskõlas oma julgeolekueeskirjade nende sätetega, mis käsitlevad teavet, mille salastatuse kategooria on võrdväärne, nagu on ette nähtud artiklis 7;

c)

kasutab sellist salastatud teavet üksnes eesmärgil, mille on määranud teabe koostaja ja milleks kõnealust teavet edastati või vahetati;

d)

ei avalikusta sellist salastatud teavet kolmandatele isikutele ilma edastava lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;

e)

ei võimalda üksikisikutele juurdepääsu salastatud teabele, välja arvatud juhul, kui neil on teadmisvajadus ning neile on vastuvõtva lepinguosalise õigus- ja haldusnormide kohaselt antud sobiv juurdepääsuluba;

f)

tagab, et rajatiste suhtes, kus edastatud salastatud teavet käideldakse ja hoitakse, on läbi viidud sobiv turvasertifitseerimine, ja

g)

tagab, et kõiki salastatud teabele juurdepääsu omavaid isikuid on teavitatud nende kohustusest kaitsta seda vastavalt kehtivatele õigus- ja haldusnormidele.

Artikkel 6

1.   Salastatud teavet avalikustatakse või levitatakse kooskõlas koostaja nõusoleku põhimõttega.

2.   Salastatud teabe avalikustamiseks muule vastuvõtjale kui lepinguosaline teeb otsuse salastatud teabe avalikustamise või levitamise kohta vastuvõttev lepinguosaline pärast edastava lepinguosalise kirjaliku nõusoleku saamist ning kooskõlas koostaja nõusoleku põhimõttega.

3.   Üldine avaldamine on võimalik ainult siis, kui lepinguosalised lepivad teatavate teabekategooriate suhtes kokku menetlused, mis on nende erinõuete seisukohast asjakohased.

4.   Käesolevat lepingut ei käsitata alusena salastatud teabe kohustuslikule avaldamisele lepinguosaliste vahel.

5.   Salastatud teavet, mille suhtes käesolevat lepingut kohaldatakse, võib edastada töövõtjale või võimalikule töövõtjale ainult edastava lepinguosalise eelneval kirjalikul nõusolekul. Enne teabe avaldamist tagab vastuvõttev lepinguosaline, et nimetatud töövõtja või võimalik töövõtja ning töövõtja rajatis on võimelised kaitsma teavet ning neil on nõuetekohane juurdepääsuluba.

Artikkel 7

Lepinguosaliste teineteisele edastatava või omavahel vahetatava salastatud teabe võrdväärse tasemega kaitse kindlaksmääramiseks on vastavad salastatuse tasemed järgmised:

EL

Gruusia

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Artikkel 8

1.   Lepinguosalised tagavad, et kõik isikud, kes vajavad oma ametiülesannete täitmiseks juurdepääsu või kelle ametiülesanded või funktsioonid võivad võimaldada neile juurdepääsu käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabele, mille salastatuse tase on Image(CONFIDENTIAL) või CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL või kõrgem, on enne, kui neile antakse sellisele teabele juurdepääsu luba, läbinud nõuetekohase julgeolekukontrolli ning lisaks sellele on täidetud artikli 5 punktis e sätestatud teadmisvajaduse nõue.

2.   Julgeolekukontroll peab olema selline, et on võimalik kindlaks teha, kas isikule võib tema lojaalsust ja usaldusväärsust arvesse võttes võimaldada juurdepääsu sellisele salastatud teabele.

Artikkel 9

Lepinguosalised annavad vastastikust abi käesoleva lepinguga hõlmatud salastatud teabe julgeoleku küsimustes ja ühist huvi pakkuvatel julgeolekuteemadel. Artiklis 12 osutatud asutused viivad läbi vastastikuseid julgeolekualaseid konsultatsioone ja hindamiskülastusi, et hinnata oma vastutusalas olevate nimetatud artikli kohaselt kehtestatavate julgeolekukordade tõhusust.

Artikkel 10

1.   Käesoleva lepingu kohaldamisel saadetakse:

a)

ELi puhul kogu post nõukogu registri juhataja (Chief Registry Officer) kaudu, kes saadab selle edasi liikmesriikidele ja artiklis 3 osutatud institutsioonidele või üksustele, kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti;

b)

Gruusia puhul kogu post salastatud Gruusia riikliku julgeolekuteenistuse keskregistrisse Euroopa Liidu juures asuva Gruusia esinduse kaudu.

2.   Erandkorras võib ühe lepinguosalise saadetud posti (millele on juurdepääs üksnes selle lepinguosalise teatavatel pädevatel ametnikel, organitel või teenistustel) funktsionaalsetel põhjustel adresseerida ja teha kättesaadavaks üksnes teise lepinguosalise teatavatele pädevatele ametnikele, organitele või teenistustele, kes on konkreetselt määratud vastuvõtjaks, võttes arvesse nende pädevust ning kooskõlas teadmisvajaduse põhimõttega. ELi puhul edastatakse selline post asjakohasel juhul kas nõukogu registri juhataja, Euroopa välisteenistuse registri juhataja või Euroopa Komisjoni registri juhataja kaudu. Gruusia puhul edastatakse selline post Euroopa Liidu juures asuva Gruusia esinduse vahendusel Gruusia riikliku julgeolekuteenistuse kaudu.

Artikkel 11

Käesoleva lepingu rakendamise üle teostavad järelevalvet Gruusia riiklik julgeolekuteenistus, nõukogu peasekretär, julgeolekuküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni liige ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Artikkel 12

1.   Järgnevalt loetletud pädevate asutuste vahel, kes tegutsevad oma kõrgemalseisvate üksuste alluvuses ja nimel, kehtestatakse käesoleva lepingu rakendamiseks julgeolekukord, eesmärgiga sätestada käesoleva lepingu alusel salastatud teabe vastastikuse kaitse standardid:

ühelt poolt Gruusia riiklik julgeolekuteenistus;

ja teiselt poolt

i)

nõukogu peasekretariaadi julgeolekubüroo;

ii)

direktoraat HR.DS – Euroopa Komisjoni turvalisusküsimuste direktoraat ja

iii)

Euroopa välisteenistuse turvalisusküsimuste direktoraat.

2.   Enne kui lepinguosalised edastavad või vahetavad käesoleva lepingu alusel salastatud teavet peavad lõikes 1 osutatud julgeolekuküsimuste eest vastutavad pädevad asutused kinnitama, et vastuvõttev lepinguosaline on võimeline kaitsma teavet viisil, mis on kooskõlas nimetatud lõike kohaselt kehtestatava julgeolekukorraga.

Artikkel 13

1.   Ühe lepinguosalise artiklis 12 osutatud pädev asutus teavitab teise lepinguosalise pädevat asutust viivitamata selle lepinguosalise edastatud salastatud teabe loata avaldamise või hävimise tõendatud või kahtlustatavatest juhtumitest. Pädev asutus, keda taotluse korral abistab teine lepinguosaline, viib läbi uurimise ja annab tulemustest teisele lepinguosalisele aru.

2.   Artiklis 12 osutatud asutused kehtestavad selliste juhtumite puhul järgitava korra.

Artikkel 14

Mõlemad lepinguosalised kannavad oma käesoleva lepingu rakendamisega seotud kulud.

Artikkel 15

Käesoleva lepinguga ei muudeta lepinguosaliste vahelisi olemasolevaid lepinguid või kokkuleppeid ega Gruusia ja ELi liikmesriikide vahelisi lepinguid. Käesolev leping ei välista lepinguosalistel käesoleva lepingu kohase salastatud teabe edastamist või vahetamist käsitlevate muude lepingute sõlmimist, tingimusel et need ei ole vastuolus käesolevast lepingust tulenevate kohustustega.

Artikkel 16

Käesoleva lepingu tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse lepinguosaliste vaheliste läbirääkimistega. Läbirääkimiste ajal jätkavad mõlemad lepinguosalised käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

Artikkel 17

1.   Käesolev leping jõustub esimese kuu esimesel päeval pärast seda, kui diplomaatiliste kanalite kaudu saadi viimane kirjalik teade selle kohta, et lepinguosalised on viinud lõpule käesoleva lepingu jõustumiseks vajalikud sisemenetlused.

2.   Lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist oma õigus- ja haldusnormide muudatustest, mis võivad mõjutada käesolevas lepingus osutatud salastatud teabe kaitset.

3.   Lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist diplomaatiliste kanalite kaudu kõigist muudatustest pädevate asutuste ja/või ametnike osas, millele on osutatud artiklites 10, 11 ja 12.

4.   Käesolevas lepingus võib teha muudatusi ja sellesse võib teha täiendusi lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel ning need vormistatakse eraldi dokumentidena. Selliselt tehtud muudatused ja täiendused on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks ning jõustuvad kooskõlas lõikega 1.

Artikkel 18

Lepinguosalised vaatavad lepingu korrapäraselt läbi. Lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, saates teisele lepinguosalisele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teate käesoleva lepingu lõpetamise kohta. Sel juhul lõpeb lepingu kehtivus kuue kuu möödumisel selle kirjaliku teate kättesaamisest. Lepingu lõpetamine ei mõjuta käesoleva lepingu alusel juba võetud kohustusi. Eelkõige jätkatakse kogu käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabe kaitsmist kooskõlas käesoleva lepingu sätetega.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud Brüsselis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kahekümne kolmandal juunil kahes eksemplaris, kumbki inglise keeles.

Euroopa Liidu nimel

Gruusia nimel


MÄÄRUSED

8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1947,

25. oktoober 2016,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Tome des Bauges (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EÜ) nr 503/2007 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Tome des Bauges“ spetsifikaadi muudatusele.

(2)

10. aprilli 2015. aasta kirjas teatasid Prantsuse ametiasutused komisjonile, et kahele ettevõtjale, kes tegutsevad määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 tingimustele vastaval territooriumil, määrati kõnealuse artikli lõike 4 kohane üleminekuperiood, mis lõpeb 31. detsembril 2019. Riikliku vastuväite esitamise menetluse raames esitasid kõnealused ettevõtjad, kes olid toodet „Tome des Bauges“ pidevalt ja õiguspäraselt turustanud vähemalt viie aasta jooksul enne taotluse esitamist, vastuväite seoses Abondance'i ja Tarentaise'i tõugu piimalehmade minimaalse osakaaluga, märkides, et nad vajavad oma karjade koosseisu muutmiseks lisaaega. Asjaomased ettevõtjad on järgmised: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, Prantsusmaa; EARL Champtallon, Le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Prantsusmaa (3).

(3)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (4).

(4)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleb spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Tome des Bauges“ (KPN) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Artiklist 1 tuleneva kaitse rakendamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 tingimustele vastavate ettevõtjate suhtes Prantsusmaa poolt kõnealuse artikli lõike 4 alusel kehtestatud üleminekuperioodi.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. oktoober 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 503/2007, millega registreeritakse teatavad nimetused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris (Pohořelický kapr (KPN) – Žatecký chmel (KPN) – Pomme du Limousin (KPN) – Tome des Bauges (KPN)) (ELT L 119, 9.5.2007, lk 5).

(3)  26. märtsi 2015. aasta dekreetseadus nr 2015-347, Prantsuse Vabariigi Teataja, 28. märts 2015.

(4)  ELT C 433, 23.12.2015, lk 4.


8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1948,

7. november 2016,

millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra seoses 2016. kalendriaastaga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1153

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

22. märtsil 2016 võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2016. kalendriaastaks (2). Euroopa Parlament ja nõukogu ei olnud 30. juuniks 2016 kõnealust kohandamise määra kindlaks määranud. Seetõttu kehtestas komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 3 kohandamise määra oma rakendusmäärusega (EL) 2016/1153 (3).

(2)

Otsetoetusi ja turuga seotud kulusid käsitlevad ajakohastatud prognoosid, mis lisati 2017. aasta eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekusse nr 1, osutavad, et finantsdistsipliini kohandamise määra, mida võeti arvesse 2017. aasta eelarveprojekti puhul, on vaja muuta. Kõnealuse kirjaliku muutmisettepaneku koostamisel võeti arvesse finantsdistsipliini 450,5 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 25. Selleks et võtta arvesse uut teavet, peaks komisjon muutma rakendusmääruses (EL) 2016/1153 sätestatud kohandamise määra.

(3)

Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N + 1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Sellegipoolest võivad liikmesriigid maksta põllumajandustootjatele toetust teatava tähtaja jooksul ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha järgneval eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamise määra kohaldada selliste maksete suhtes, mille kohta esitati toetustaotlused muudel kalendriaastatel kui finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaasta. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamise määra kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on toetustaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehakse.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (4) artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamise määra tuleb kohaldada üksnes 2 000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamise määra Horvaatia suhtes alles alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamise määra kohaldada nimetatud liikmesriigi põllumajandustootjate suhtes.

(5)

Selle tagamiseks, et muudetud kohandamise määra kohaldatakse alates kuupäevast, mil põllumajandustootjatele hakatakse maksma otsetoetusi vastavalt määrusele (EL) nr 1306/2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. detsembrist 2016.

(6)

Uut muudetud kohandamise määra tuleks võtta arvesse 2016. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel põllumajandustootjale tehtavate kõigi maksete arvutamisel. Selguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) 2016/1153 seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklites 25 ja 26 sätestatud kohandamise määra kehtestamiseks ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1 kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud toetuskavade raames makstavate selliste 2 000 eurot ületavate otsetoetuste vähendamise korral, mida makstakse põllumajandustootjatele 2016. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel, kohandamise määra 1,353905 %.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Horvaatias.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2016/1153 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1153, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2016. kalendriaastaks (ELT L 190, 15.7.2016, lk 76).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).


8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1949,

7. november 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/14


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1950,

4. november 2016,

milles käsitletakse teatavate biotsiidsete toimeainete heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (2) II lisa 2. osas on loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid, mida 4. augustil 2014 ei toetatud ja millest ühe või mitme puhul võib iga isik vastavalt kõnealuse määruse artikli 14 lõikele 3 ilmutada 12 kuu jooksul pärast kõnealuse määruse jõustumise kuupäeva huvi osaleja ülesannete ülevõtmiseks.

(2)

Mõne toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni puhul ei ole huvi ilmutatud või, kui huvi ilmutati, lükati teatis tagasi delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 17 lõike 4 või 5 alusel.

(3)

Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 20 ei tohi kõnealuseid toimeaine ja tooteliigi kombinatsioone heaks kiita biotsiidides kasutamiseks.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas osutatud toimeaineid ei kiideta heaks lisas osutatud tooteliikides kasutamiseks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).


LISA

Heakskiitmata toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid:

allpool esitatud tabelis loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid, sealhulgas nanomaterjali kujul;

kõik delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisa 1. osa tabelis loetletud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud kõnealuses tabelis loetletud nanomaterjalid, ja

kõik 4. augustiks 2014 heaks kiidetud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid mis tahes nanomaterjali kujul, välja arvatud sõnaselgelt heaks kiidetud nanomaterjalid.

Kande number delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisas

Aine nimetus

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

Tooteliik/-liigid

1021

1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin (uuesti määratletud vastavalt kandele 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Tsetalkooniumkloriid (vt kanne 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Bensüüldimetüül(oktadetsüül)ammooniumkloriid (vt kanne 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Bensododetsiiniumkloriid (vt kanne 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Müristalkooniumkloriid (vt kanne 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Didetsüüldimetüülammooniumbromiid (vt kanne 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Dimetüüldioktüülammooniumkloriid (vt kanne 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Bensüüldodetsüüldimetüülammooniumbromiid (vt kanne 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Ränidioksiid – amorfne

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Vasksulfaat

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Detsüüldimetüüloktüülammooniumkloriid (vt kanne 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Bensüüldimetüüloleüülammooniumkloriid (vt kanne 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat (permetriin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Kvaternaarsete kookosalküülbensüüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Kvaternaarsete dikookosalküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Kvaternaarsete bis(hüdrogeenitud tahkerasvalküül)dimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Kvaternaarsete bensüül-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Kvaternaarsete di-C6–12-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Kvaternaarsete bensüül-C8–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Kvaternaarsete bensüül-C10–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

C10–16-alküüldimetüülamiinide N-oksiidid

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Kvaternaarsete di-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (vt kanne 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)heksahüdraat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Neemipuuekstrakt, välja arvatud Azadirachta indica seemnetest veega ekstraheeritud ja orgaaniliste lahustite abil täiendavalt töödeldud ekstrakt ning välja arvatud Azadirachta indica seemnetest ülekriitilise süsinikdioksiidiga ekstraheeritud külmpressitud õli

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Kvaternaarsete bensüül-C8–18-alküüldimetüülammooniumiühendite bromiidid (vt kanne 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülimidasolidiin- 2,4-dioon (uuesti määratletud vastavalt kandele 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4- triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool (tebukonasool)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Dimetüüladipaadi, dimetüülglutaraadi ja dimetüülsuktsinaadi vesinikperoksiidiga reageerimise saadused (perestaan)

HU

432-790-1

Ei kohaldata

2

923

Alküülbensüüldimetüülammooniumkloriid/bensalkooniumkloriid (vt kanne 948)

IT

Segu

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Kvaternaarsete dialküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül“ tähistab küllastunud või küllastumata C6–18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid (DDAC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Kvaternaarsete alküültrimetüülammooniumiühendite (milles „alküül“ tähistab küllastunud või küllastumata C8–18-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või metüülsulfaadid (TMAC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

8

948

Kvaternaarsete bensüülalküüldimetüülammooniumiühendite (milles „alküül“ tähistab küllastunud või küllastumata C8–22-alküül-, tahkerasvalküül-, kookosalküül- või sojaalküülrühma) kloriidid, bromiidid või hüdroksiidid (BKC)

IT

EINECSis loetletud ainete segu

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoksübensüül-(1R)-cis,trans-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-fenotriin)

IE

Ei kohaldata

188023-86-1

18

1001

Kvaternaarsete bensüül-C12–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 671 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Kvaternaarsete bensüül-C12–18-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 667 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Kvaternaarsete C12–14-alküül[(etüülfenüül)metüül]dimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 725 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Kvaternaarsete bensüül-C12–14-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 724 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Hõbe-tsink-alumiinium-boorfosfaatklaas/hõbeda- ja tsingisisaldusega klaasioksiid

SE

Ei kohaldata

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Kvaternaarsete di-C8–10-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 673 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Kvaternaarsete kookosalküültrimetüülammooniumiühendite kloriidid (välja arvatud kandes 635 nimetatud aine)

IT

Ei kohaldata

Ei kohaldata

8

1012

Alumiiniumnaatriumsilikaadi-hõbeda-tsingi kompleks/hõbetsinktseoliit

SE

Ei kohaldata

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allüüloksü-2,4-diklorofenüületüül)imidasool (tehniline imasaliil)

DE

Taimekaitsevahend

73790-28-0

3


RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

8.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/19


ELi – ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 2/2016,

12. september 2016,

mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted [2016/1951]

ELi – ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut (1),

võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, (2) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsustas 1997. aasta detsembri Luxembourgi kohtumisel vaadelda osalemist ühenduse ametites kui ühinemiseelse strateegia kiirendamise viisi. Kõnealuse Euroopa Ülemkogu järeldustes märgitakse, et „ametid, milles taotlejariigid saavad osaleda, määratakse kindlaks igal üksikjuhtumil eraldi“.

(2)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik jagab Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti („amet“) eesmärke ja tunnustab määruses (EÜ) nr 168/2007 sätestatud ameti ülesannete ulatust ja kirjeldust.

(3)

On asjakohane lubada endisel Jugoslaavia Makedoonia vabariigil osaleda ameti töös ning näha ette osalemise kord, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted.

(4)

Samuti on asjakohane, et amet tegeleks endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 3 lõike 1 kohaselt põhiõiguste küsimustega ulatuses, mida on vaja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi õiguse järkjärguliseks vastavusse viimiseks liidu õigusega.

(5)

Vastavalt nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (3) sätestatud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktile a võib ameti direktor lubada võtta tööle endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi täieõiguslikke kodanikke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik kui kandidaatriik osaleb vaatlejana määruse (EÜ) nr 168/2007 alusel asutatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös.

Artikkel 2

1.   Amet tegeleb endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 3 lõike 1 kohaselt põhiõiguste küsimustega ulatuses, mida on vaja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi õiguse järkjärguliseks vastavusse viimiseks liidu õigusega.

2.   Sel eesmärgil võib amet täita endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud ülesandeid.

Artikkel 3

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik toetab kooskõlas käesoleva otsuse lisaga rahaliselt ameti tegevust, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklis 4.

Artikkel 4

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik nimetab ametisse vaatleja ja tema asendaja, kes vastavad määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele. Nad võivad haldusnõukogu töös osaleda liikmesriikide määratud liikmete ja asendusliikmetega võrdsel alusel, kuid ilma hääleõiguseta.

2.   Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik määrab riiklikuks kontaktametnikuks ühe valitsusametniku vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 8 lõikele 1.

3.   Nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest teatab endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik Euroopa Komisjonile lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute nimed, kvalifikatsioonid ja kontaktandmed.

Artikkel 5

Ametile saadetud või ametist lähtuvat teavet võib avaldada ja see tehakse avalikkusele kättesaadavaks eeldusel, et konfidentsiaalset teavet kaitstakse endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis samal määral kui liidus.

Artikkel 6

Ametil on endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis samasugune õigusvõime kui endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi õiguse kohaselt loodud juriidilistel isikutel.

Artikkel 7

Selleks et ametil ja selle töötajatel oleks võimalik oma ülesandeid täita, tagab endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik neile privileegid ja immuniteedid, mis on identsed Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 7 (Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide kohta) artiklites 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 ja 18 sätestatutega.

Artikkel 8

Pooled võtavad kõik üld- ja erimeetmed, mida on vaja nende käesolevast otsusest tulenevate kohustuste täitmiseks, ja teatavad neist stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.

Brüssel, 12. september 2016

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT L 84, 20.3.2004, lk 13.

(2)  ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(3)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).


 

Image Image Image

LISA

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI OSAMAKS EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE AMETIS

1.

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi poolt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti („amet“) töös osalemise eest Euroopa Liidu üldeelarvesse tasumisele kuuluv osamaks, mis on sätestatud punktis 2, katab endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osalemise kõik kulud.

2.

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi poolt Euroopa Liidu üldeelarvesse tasumisele kuuluv osamaks on järgmine:

Aasta 1:

165 000  eurot

Aasta 2:

170 000  eurot

Aasta 3:

175 000  eurot

3.

Võimalik rahaline toetus liidu abiprogrammide raames lepitakse kokku eraldi vastavalt asjaomasele liidu programmile.

4.

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osamaksu hallatakse kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega (1).

5.

Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi esindajate ja ekspertide reisi- ja elamiskulud, mis on tehtud eesmärgiga võtta osa ameti tegevustest või ameti tööprogrammi rakendamisega seotud koosolekutest, hüvitab amet samadel alustel ja samas korras, mida praegu kohaldatakse liidu liikmesriikide suhtes.

6.

Komisjon esitab pärast käesoleva otsuse jõustumist ja iga järgmise aasta alguses endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile rahastamisnõude, mis vastab käesoleva otsuse kohaselt endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi osamaksule ameti eelarves. Oma osaluse esimesel kalendriaastal maksab endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik osamaksu, mis on arvutatud proportsionaalselt alates tema osaluse alguskuupäevast kuni aasta lõpuni. Järgmistel aastatel on osamaks kooskõlas käesoleva otsusega.

7.

Osamaksu arvestatakse eurodes ja see makstakse panka Euroopa Komisjoni eurokontole.

8.

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik maksab oma osamaksu rahastamisnõude alusel hiljemalt 30 päeva jooksul alates rahastamisnõude saatmisest komisjoni poolt.

9.

Osamaksu tasumisega viivitamise korral peab endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik maksma viivist maksetähtpäevaks laekumata summalt. Viivisemäär vastab määrale, mida Euroopa Keskpank rakendab maksetähtpäeval oma eurotehingutele ning mida on suurendatud 1,5 protsendipunkti võrra.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).