ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 254

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
20. september 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1676, 7. september 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (KGT)]

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1677, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1678, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merluusi püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1679, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIII, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1680, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1681, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse megrimite püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1682, 14. september 2016, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merikuratlaste püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1683, 19. september 2016, millega muudetakse 253. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1684, 19. september 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1685, 16. september 2016, millega lubatakse lasta turule tooteid, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, samuti geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm Bt11, MIR162, MIR604 või GA21 transformatsioonidest, ja neist GMOdest koosnevaid või valmistatud tooteid ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/892/EL, 2011/893/EL ja 2011/894/EL (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5746 all)  ( 1 )

22

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 15. septembri 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/1661 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 249, 16.9.2016 )

29

 

*

Nõukogu 15. septembri 2016. aasta otsuse (ÜVJP) 2016/1671 (millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus ( ELT L 249, 16.9.2016 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1675,

14. juuli 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, (1) ja eelkõige selle artikli 9 lõiget 2

ning arvestades järgmist:

(1)

Suurema õiguskindluse andmiseks ettevõtjatele ja üldisemalt sidusrühmadele nende suhetes kolmandate riikidega peab liit tagama tõhusad kaitsemehhanismid kogu siseturul. Finantsturgude terviklust ja siseturu kui terviku nõuetekohast toimimist ohustavad tugevasti need riigid, kelle riiklikes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikes on strateegilised puudused. Puudulike õigus- ja institutsiooniliste raamistikega riigid, kus kohaldatakse rahavoogude kontrollimiseks madalatasemelisi norme, kujutavad liidu finantssüsteemile märkimisväärset ohtu.

(2)

Kõik liidu kohustatud isikud direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses peaksid rakendama oma suhetes suure riskiga kolmandate riikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega tugevdatud hoolsusmeetmeid, tagades sellega turuosalistele kogu liidus samaväärsed nõudmised.

(3)

Direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9 on sätestatud kriteeriumid, millel komisjoni hindamine peab põhinema ja mis võimaldavad komisjonil neid arvesse võttes teha kindlaks suure riskiga kolmandad riigid.

(4)

Suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemise aluseks peab olema selge ja objektiivne hindamine, mis keskendub sellele, kas riik täidab direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõudeid asjaomase riigi õiguslikule ja institutsioonilisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikule, tema pädevate ametiasutuste volitustele ja menetlustele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tõhususele kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise ohu kõrvaldamisel.

(5)

Kõik puudused, millel põhineb komisjoni otsus lisada riik suure riskiga kolmandate riikide loetelu, peaksid olema kindla, kontrollitava ja ajakohase teabe alusel dokumenteeritud.

(6)

On oluline, et komisjon võtaks täiel määral arvesse tööd, mis on rahvusvahelisel tasandil suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks juba ära tehtud, eelkõige rahapesuvastase töökonna (edaspidi „FATF“) poolt. Üleilmse finantssüsteemi tervikluse tagamiseks on äärmiselt oluline, et liidu tasandil sätestatud kolmandate riikide loetelu ühtlustataks vajadust mööda rahvusvaheliselt kokkulepitud loeteludega. Edendades globaalset lähenemisviisi rahvusvahelisel tasandil, aitab liit tugevdada üleilmset finantsilist terviklust ja paremini kaitsta rahvusvahelist finantssüsteemi suure riskiga riikide eest. Selline globaalne lähenemisviis aitab saavutada samaväärseid tingimusi kohustatud isikutele ja vältida kahjustavat mõju rahvusvahelisele finantssüsteemile.

(7)

Kooskõlas direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud kriteeriumidega võttis komisjon arvesse kõiki kättesaadavaid ekspertide hinnanguid tegurite kohta, mis muudavad riigi või kohtualluvuse eriti tundlikuks rahapesule, terrorismi rahastamisele ja muule ebaseaduslikule finantstegevusele. Eelkõige võttis komisjon asjakohasel viisil arvesse FATFi uusimat avalikku avaldust, FATFi dokumente (rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste eeskirjade üleilmse täitmise tõhustamine: pidev töö), FATFi rahvusvahelise koostöö järelevalve aruandeid ning FATFi ja FATFi laadsete piirkondlike organite läbiviidud vastastikuste hindamiste aruannet seoses üksikutest kolmandatest riikidest lähtuva ohuga, vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikele 4.

(8)

Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosalistega, ELi ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, ollakse seisukohal, et iga rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile on ohuks ka ELi finantssüsteemile.

(9)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et Afganistan, Bosnia ja Hertsegoviina, Guyana, Iraak, Laose RDV, Süüria, Uganda, Vanuatu ja Jeemen tuleks lugeda sellisteks kolmandateks riikideks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. Need riigid on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse tegeleda tuvastatud puudustega ja on töötanud koos FATFiga välja tegevuskava, mis võimaldaks täita direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõuded.

(10)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et ka Iraan tuleks lugeda selliseks kolmandaks riigiks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. See FATFi avalikus avalduses nimetatud riik on võtnud kõrgetasemelise poliitilise kohustuse tegeleda tuvastatud puudustega ja otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamisel, mis võimaldaks täita direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõuded.

(11)

Komisjoni analüüsi käigus tehti värskeima asjaomase teabe alusel kindlaks, et ka Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV) tuleks lugeda selliseks kolmandaks riigiks, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile. Sellest FATFi avalikus avalduses nimetatud riigist lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest ta on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta.

(12)

On oluline, et komisjon saadaks neile kolmandatele riikidele, kelle puhul on tehtud kindlaks suur risk, üleskutse teha igakülgset koostööd komisjoni ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et leppida kokku meetmed nende riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks ning neid tulemuslikult rakendada.

(13)

Äärmiselt oluline on, et komisjon seiraks pidevalt arenguid kolmandate riikide õigus- ja institutsiooniliste raamistike, pädevate ametiasutuste volituste ja menetluste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tõhususe hindamisel, et ajakohastada nende suure riskiga kolmandate riikide loetelu, kus esineb strateegilisi puudusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nende kolmandate riikide loetelu, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile („suure riskiga kolmandad riigid“), on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 14. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.


LISA

Suure riskiga kolmandad riigid

I.   Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja töötanud koos FATFiga välja tegevuskava.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Afganistan

2

Bosnia ja Hertsegoviina

3

Guyana

4

Iraak

5

Laose RDV

6

Süüria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jeemen

II.   Suure riskiga kolmandad riigid, kes on esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse kõrvaldada tuvastatud puudused ja on otsustanud paluda tehnilist abi FATFi tegevuskava rakendamiseks, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Iraan

III.   Suure riskiga kolmandad riigid, kellest lähtub pidev ja märkimisväärne rahapesu ja terrorismi rahastamise oht, sest nad on jätnud tuvastatud puudused korduvalt tähelepanuta, ning kes on märgitud FATFi avalikus avalduses.

Nr.

Suure riskiga kolmas riik

1

Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1676,

7. september 2016,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Saucisson sec d'Auvergne“ / „Saucisse sèche d'Auvergne“ (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus „Saucisson sec d'Auvergne“ / „Saucisse sèche d'Auvergne“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Saucisson sec d'Auvergne“ / „Saucisse sèche d'Auvergne“ (KGT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.2 „lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 160, 4.5.2016, lk 14.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1677,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

25/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

NEP/8ABDE.

Liik

Norra salehomaar (Nephrops Norvegicus)

Piirkond

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1678,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merluusi püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

26/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

HKE/8ABDE.

Liik

Euroopa merluus (Merluccius merluccius)

Piirkond

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1679,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse atlandi merilesta püük VIII, IX ja X püügipiirkonnas ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

27/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

PLE/8/3411

Liik

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

Piirkond

VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAFi 34.1.1 liidu veed

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1680,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja VIIIb püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

28/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

SOL/8AB.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

VIIIa ja VIIIb

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1681,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse megrimite püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

29/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

LEZ/*8ABDE

Liik

Megrimid (Lepidorhombus spp.)

Piirkond

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1682,

14. september 2016,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merikuratlaste püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2016/72 (2) on kehtestatud kvoodid 2016. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2016. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2016. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

merendus- ja kalandusasjade peadirektor

João AGUIAR MACHADO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/72, millega määratakse 2016. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 (ELT L 22, 28.1.2016, lk 1).


LISA

Nr

30/TQ72

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

ANF/*8ABDE

Liik

Merikuratlased (Lophiidae)

Piirkond

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kuupäev

20.8.2016


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1683,

19. september 2016,

millega muudetakse 253. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

14. septembril 2016 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta kahte kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse tegevdirektor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ all muudetakse järgmisi kandeid:

a)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Zoubair). Sünniaeg: 9.3.1986. Sünnikoht: Ariana, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: W342058 (Tuneesia pass, välja antud 14.3.2011, aegub 13.3.2016). Riiklik isikukood: 08705184 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 24.2.2011). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 171 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.4.2015.“ asendatakse järgmisega:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Zoubair). Sünniaeg: 9.3.1986. Sünnikoht: Ariana, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: W342058 (Tuneesia pass, välja antud 14.3.2011, aegub 13.3.2016). Riiklik isikukood: 08705184 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 24.2.2011). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 171 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Teadaolevalt tapeti õhurünnaku käigus Mosulis, Iraagis 2015. aasta juunis. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 10.4.2015.“

b)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Omar Al Tounisi). Sünniaeg: 3.5.1982. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: Z050399 (Tuneesia pass, välja antud 9.12.2003, aegus 8.12.2008). Riiklik isikukood: 04711809 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 13.11.2003). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 172 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.4.2015.“ asendatakse järgmisega:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (teise nimega Abou Omar Al Tounisi). Sünniaeg: 3.5.1982. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: Z050399 (Tuneesia pass, välja antud 9.12.2003, aegus 8.12.2008). Riiklik isikukood: 04711809 (Tuneesia riikliku isikutunnistuse number, välja antud 13.11.2003). Aadress: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Süüria Araabia Vabariik (asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); c) Iraak (võimalik alternatiivne asukoht 2015. aasta märtsi seisuga); d) Liibüa (varasem asukoht). Muu teave: a) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; kasv: 172 cm; b) Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; c) isa nimi Taher Ouni Harzi, ema nimi Borkana Bedairia. Teadaolevalt tapeti Süürias 2015. aasta juunis. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 10.4.2015.“


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1684,

19. september 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1685,

16. september 2016,

millega lubatakse lasta turule tooteid, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, samuti geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm Bt11, MIR162, MIR604 või GA21 transformatsioonidest, ja neist GMOdest koosnevaid või valmistatud tooteid ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/892/EL, 2011/893/EL ja 2011/894/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 5746 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3, artikli 9 lõiget 2, artikli 19 lõiget 3 ja artikli 21 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

9. veebruaril 2009 esitas äriühing Syngenta France SAS Saksamaa pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks (edaspidi „taotlus“).

(2)

Taotlus hõlmab ka geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 turule laskmist seda sisaldavates või sellest koosnevates toodetes, mida kasutatakse sarnaselt muu maisiga muuks kui söödaks või toiduks, kuid ei kasutata viljelemiseks.

(3)

Taotlus sisaldab vastavalt määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 5 lõikele 5 ja artikli 17 lõikele 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ (2) III ja IV lisas nõutud andmeid ja teavet ning kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud põhimõtete kohaselt tehtud riskihindamisega seotud teavet ja järeldusi. Taotlus sisaldab ka direktiivi 2001/18/EÜ VII lisa kohast keskkonnamõjude seirekava.

(4)

5. juulil 2013 laiendas äriühing Syngenta taotluse kohaldamisala kõigile alakombinatsioonidele, kus ühekordsel geeni transformatsioonil moodustub mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („alakombinatsioonid“), sealhulgas maisi kombinatsioonidele Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 ja Bt11 × MIR604 × GA21, mida on juba lubatud vastavalt komisjoni otsustega 2010/426/EL, (3) 2011/892/EL, (4) 2011/893/EL (5) ja 2011/894/EL (6). Äriühing Syngenta palus, et komisjon tunnistaks pärast maisile Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja selle alakombinatsioonidele loa andmist need neli otsust kehtetuks.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitas 7. detsembril 2015 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 heakskiitva arvamuse (7). Toiduohutusamet järeldas, et geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, mida on taotluses kirjeldatud, on sama ohutu ja toiteväärtuslik kui tavaline mais, ning et mis tahes alakombinatsiooni puhul ohutusega seonduvaid probleeme ei teki.

(6)

Nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõikega 4 ja artikli 18 lõikega 4, võttis toiduohutusamet oma arvamuse esitamisel arvesse kõiki liikmesriikide konkreetseid küsimusi ja kaalutlusi, mis olid tõstatatud riiklike pädevate asutustega konsulteerimise käigus.

(7)

Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et taotleja esitatud keskkonnamõjude seirekava, mis koosnes üldisest järelevalvekavast, on kooskõlas toodete kavandatud eesmärgiga.

(8)

Oma arvamuses soovitab toiduohutusamet koguda asjakohast teavet uute ekspresseeritud valkude avaldumise tasemete kohta olukordades, kus alakombinatsioonide Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 ja/või MIR162 × GA21 loomiseks kasutati selleks sobivaid aretusviise ja kus neid GMOsid turustati. Kooskõlas selle soovitusega tuleks sel eesmärgil kehtestada eritingimused.

(9)

Neid kaalutlusi arvesse võttes tuleks anda luba geneetiliselt muundatud maisiliine Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 ja MIR604 × GA21 sisaldavate, neist koosnevate või neist valmistatud toodete jaoks.

(10)

Otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL, millega lubatakse turule lasta maisiliine Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 ja Bt11 × GA21 × MIR604, tuleks kehtetuks tunnistada.

(11)

Igale geneetiliselt muundatud organismile (edaspidi „GMO“) tuleks määrata kordumatu tunnus vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 65/2004 (8).

(12)

Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisaldava, sealhulgas selle ühekordsete transformatsioonide kõiki võimalikke kombinatsioone sisaldava ja sellistest GMOdest koosneva või valmistatud toidu, toidu koostisosade ega sööda puhul vaja kehtestada määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 sätestatud märgistusnõuetele lisaks märgistuse erinõudeid. Et tagada toodete kasutamine käesoleva otsuse kohase loa piires, tuleks maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või selle alakombinatsioone sisaldavate või sellest koosnevate toodete (välja arvatud toiduained) märgistusele siiski lisada selge märge, et kõnealuseid tooteid ei tohi kasutada viljelemiseks.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1830/2003 (9) artikli 4 lõikes 6 on sätestatud GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete märgistamise nõuded. Kõnealuse määruse artikli 4 lõigetes 1–5 on sätestatud jälgitavusnõuded GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete kohta ning artiklis 5 GMOdest toodetud toidu ja sööda kohta.

(14)

Loa hoidja peaks esitama komisjonile aastaaruandeid keskkonnamõjude seirekavas sätestatud meetmete rakendamise ja tulemuste kohta. Tulemused tuleks esitada komisjoni otsusega 2009/770/EÜ (10) ettenähtud korras. Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole vaja rakendada määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 5 punkti e ja artikli 18 lõike 5 punkti e kohaseid eritingimusi konkreetsete ökosüsteemide, keskkonna ja/või geograafiliste piirkondade kaitsmiseks.

(15)

Loa hoidja peaks komisjonile esitama aastaaruanded ka loa puhul kehtivate eritingimuste rakendamiseks võetud meetmete tulemuste kohta.

(16)

Kogu asjakohane teave toodete lubade kohta tuleb kanda ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse, nagu on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1829/2003.

(17)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1946/2003 (11) artikli 9 lõikega 1 ja artikli 15 lõike 2 punktiga c tuleb käesolevast otsusest bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu teatada bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osalistele.

(18)

Toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning eesistuja esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee ei ole oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Geneetiliselt muundatud organism ja kordumatu tunnus

1.   Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 65/2004 on määratud järgmised geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kordumatud tunnused:

a)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 jaoks;

b)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 jaoks;

c)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21 jaoks;

d)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21 jaoks;

e)

kordumatu tunnus SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21 jaoks;

f)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 jaoks;

g)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 jaoks;

h)

kordumatu tunnus SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) Bt11 × GA21 jaoks;

i)

kordumatu tunnus SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 jaoks;

j)

kordumatu tunnus SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MIR162 × GA21 jaoks;

k)

kordumatu tunnus SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MIR604 × GA21 jaoks.

2.   Geneetiliselt muundatud maisid, millele on osutatud lõikes 1, on määratletud käesoleva otsuse lisa punktis b.

Artikkel 2

Loa andmine

Vastavalt käesolevas otsuses kirjeldatud tingimustele on määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõike 2 ja artikli 16 lõike 2 tähenduses lubatud järgmised tooted:

a)

artiklis 1 sätestatud kordumatute tunnustega tähistatud GMOsid sisaldavad, nendest koosnevad või nendest valmistatud toit ja toidu koostisained;

b)

artiklis 1 sätestatud kordumatute tunnustega tähistatud GMOsid sisaldavad, nendest koosnevad või nendest valmistatud sööt;

c)

artiklis 1 sätestatud GMOd toodetes, mis sisaldavad neid GMOsid või koosnevad neist ja mida kasutatakse muul otstarbel kui punktides a ja b nimetatud kasutusviisid, välja arvatud viljelemine.

Artikkel 3

Märgistus

1.   Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ning määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistusnõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „mais“.

2.   Artiklis 1 sätestatud kordumatute tunnustega tähistatud GMOsid sisaldavate või neist koosnevate toodete, välja arvatud artikli 2 punktis a nimetatud tooted, märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks“.

Artikkel 4

Keskkonnamõju seire

1.   Loa hoidja tagab lisa punktis h sätestatud keskkonnamõjude seirekava koostamise ja rakendamise.

2.   Loa hoidja esitab komisjonile 2009/770/EÜ kohased aastaaruanded seirekavas sätestatud meetmete rakendamise ja tulemuste kohta.

Artikkel 5

Turule laskmisel kehtivad eritingimused

1.   Loa hoidja tagab, et lisa punktis g osutatud eritingimused on rakendatud.

2.   Loa hoidja esitab kogu loa kehtivuse aja jooksul komisjonile igal aastal aruande käesoleva loa eritingimuste rakendamiseks võetud meetmete tulemuste kohta.

Artikkel 6

Ühenduse register

Käesoleva otsuse lisas esitatud teave kantakse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 28 sätestatud ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse.

Artikkel 7

Loa hoidja

Loa hoidja on Syngenta France SAS, kes esindab äriühingut Syngenta Crop Protection AG (Šveits).

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 2010/426/EL, 2011/892/EL, 2011/893/EL ja 2011/894/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Kehtivus

Käesolevat otsust kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle teatavaks tegemise kuupäevast.

Artikkel 10

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Syngenta France SAS (12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Prantsusmaa).

Brüssel, 16. september 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/426/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 199, 31.7.2010, lk 36).

(4)  Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/892/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 55).

(5)  Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/893/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 59).

(6)  Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/894/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 64).

(7)  EFSA GMO Panel (toiduohutusameti geneetiliselt muundatud organismide komisjon), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (Teaduslik arvamus, mis esitati äriühingu Syngenta esitatud taotluse (EFSA-GMO-DE-2009-66) kohta lasta turule herbitsiiditolerantset ja putukate suhtes resistentset maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja selle alakombinatsioone (päritolust olenemata) toiduks ja söödaks kasutamiseks, importimiseks ja töötlemiseks määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel). EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks (ELT L 10, 16.1.2004, lk 5).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(10)  Komisjoni 13. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/770/EÜ, millega kehtestatakse standardne aruandevorm toodetena või toodete koostises turule lastavate geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise seiretulemuste esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (ELT L 275, 21.10.2009, lk 9).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1946/2003 geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta (ELT L 287, 5.11.2003, lk 1).


LISA

a)

Taotleja ja loa hoidja

Nimi

:

Syngenta France SAS

Aadress

:

12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Prantsusmaa

Esindades äriühingut Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH 4058 Basel, Šveits.

b)

Toodete nimetus ja kirjeldus

1)

geneetiliselt muundatud maisid (Zea mays L.), neid sisaldav, nendest koosnev või valmistatud toit ja toidu koostisained, nagu on sätestatud punktis e;

2)

geneetiliselt muundatud maisid (Zea mays L.), neid sisaldav, nendest koosnev või valmistatud sööt, nagu on sätestatud punktis e;

3)

punktis e sätestatud geneetiliselt muundatud maisid (Zea mays L.), neid sisaldavad või nendest koosnevad tooted, mille otstarve on muu kui lõigetes 1 ja 2 nimetatu, välja arvatud nende viljelemine.

Maisis SYN-BTØ11-1 tekib valk Cry1Ab, mis kaitseb maisi teatavate liblikaliste kahjurite eest, ja valk PAT, mis annab maisile tolerantsuse glufosinaatammooniumherbitsiidide suhtes.

Maisis SYN-IR162-4 tekib valk Vip3Aa20, mis kaitseb maisi teatavate liblikaliste kahjurite eest, ja valk PMI, mida kasutati valitava markerina.

Maisis SYN-IR6Ø4-5 tekib valk Cry3 A, mis kaitseb maisi teatavate mardikaliste kahjurite eest, ja valk PMI, mida kasutati valitava markerina.

Maisis MON-ØØØ21-9 tekib valk mEPSPS, mis tagab tolerantsuse glüfosaatherbitsiidide suhtes.

c)

Märgistus

1)

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ning määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistusnõuete kohaldamisel tuleb organismi nimetuseks märkida „mais“.

2)

punktis e nimetatud maise sisaldavate või nendest koosnevate toodete, välja arvatud artikli 2 punktis a nimetatud tooted, märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks“.

d)

Määramismeetod

1)

Maiside SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 ja MON-ØØØ21-9 sisalduse määramine polümeraasi ahelreaktsioonil põhineval muundorganismispetsiifilisel meetodil; tuvastamismeetodid on valideeritud üheainsa lisatud tunnuse suhtes ja kontrollitud genoomse DNAga, mis on eraldatud maisi SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 seemnetest.

2)

Meetodi on valideerinud määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel asutatud ELi referentlabor ja see on avaldatud veebilehel http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3)

Etalonaine: ERM®-BF412 (maisiliini SYN-BTØ11-1 jaoks) ja ERM®-BF423 (maisiliini SYN-IR6Ø4-5 jaoks) on kättesaadavad Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Etalonainete ja Mõõtmiste Instituut (IRMM) veebilehelt https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, ning AOCS 1208-A ja AOCS 0407-A (maisiliini SYN-IR162-4 jaoks), AOCS 0407-A ja AOCS 0407-B (maisiliini MON-ØØØ21-9 jaoks), mis on kättesaadavad American Oil Chemists Society veebilehelt http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Kordumatu tunnus

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli II lisa alusel nõutav teave

[Bioohutuse teabevõrgustik, kande identifikaator: pärast teatavakstegemist avaldatakse teave geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registris].

g)

Toodete turulelaskmise, kasutamise või käitlemise tingimused või piirangud

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 5 punktiga e ja artikli 18 lõike 5 punktiga e kehtestatud eritingimused:

1)

Loa hoidja teavitab komisjoni, kui sihipärast aretusviisi kasutades loodi alakombinatsioonid SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 ja/või SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 ja neid turustati.

2)

Kui seda tehakse, peab loa hoidja hankima teavet uute ekspresseeritud valkude avaldumise tasandite kohta.

h)

Keskkonnamõjude seirekava

Direktiivi 2001/18/EÜ VII lisa kohane keskkonnamõjude seirekava.

[Link: pärast teatavakstegemist avaldatakse seirekava geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registris].

i)

Turustamisjärgse järelevalve nõuded toidu kasutamisel inimtoiduna

Ei ole nõutud.

Märkus: aja jooksul võib tekkida vajadus muuta linke asjaomastele dokumentidele. Kõnealused muudatused tehakse üldsusele teatavaks geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registri ajakohastamisel.


Parandused

20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/29


Nõukogu 15. septembri 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/1661 (millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 249, 16. september 2016 )

Leheküljel 1 artiklis 2

asendatakse

„Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.“

järgmisega:

„Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.“


20.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/29


Nõukogu 15. septembri 2016. aasta otsuse (ÜVJP) 2016/1671 (millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 249, 16. september 2016 )

Leheküljel 39 artiklis 2

asendatakse

„Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.“

järgmisega:

„Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.“