ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 242

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
9. september 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1611, 7. juuli 2016, millega vaadatakse läbi hüvitisskaala, mida kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate lähetamisel liikmesriikidesse

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, 8. september 2016, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks

4

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1613, 8. september 2016, millega nähakse ette erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele

10

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, 8. september 2016, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, 8. september 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1616, 8. september 2016, millega tehakse seoses piima ja piimatoodete sektori vabatahtlike tootmiskohustusega seotud toetusmeetmete võimaliku läbivaatamisega taotlusaastal 2017 erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 kohaldamise osas

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1617, 8. september 2016, millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2016 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/1618, 8. september 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa ( 1 )

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1619, 8. september 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas

28

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1620, 8. september 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

30

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2016/1621, 7. september 2016, millega võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 vastu suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5648 all)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1611,

7. juuli 2016,

millega vaadatakse läbi hüvitisskaala, mida kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate lähetamisel liikmesriikidesse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) personalieeskirjade artikli 112 lõiget 2 ja VII lisa artiklit 13,

olles konsulteerinud personalieeskirjade komiteega,

olles konsulteerinud institutsioonide ja muude Euroopa Liidu asutuste töötajate esindajatega

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõikega 3 esitas Eurostat aruande (2) hotelli-, restorani- ja toitlustusteenuste hindade muutumise kohta.

(2)

Aruandest selgub, et hotellide, restoranide ja toitlustusteenuste hindade muutumise tõttu tuleks päevaraha määrad ja majutuskulude ülemmäärad läbi vaadata.

(3)

Päevaraha määrade ja majutuskulude ülemmäärade läbivaatamisel tuleb analüüsida keerulisi majanduslikke ja/või sotsiaalseid olukordi, ja seadusandjal on sellisel juhul ulatuslik kaalutlusõigus.

(4)

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste viimase reformimise käigus rõhutati vajadust nõuda igalt avaliku halduse asutuselt ja igalt selle töötajalt erilisi jõupingutusi, et suurendada tõhusust ja kohaneda Euroopa muutuva majandusliku ja sotsiaalse olukorraga.

(5)

Kuna Horvaati ühines 1. juulil 2013 Euroopa Liiduga, tuleks sellesse riiki lähetusse saadetud ametnike ja muude teenistujate lähetuskulusid hüvitada vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõike 2 punktile a,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõike 2 punktis a toodud hüvitisskaala asendatakse järgmise tabeliga.

Sihtriik

Majutuskulude (hotell) ülemmäär

Päevaraha

Belgia

148

102

Bulgaaria

135

57

Tšehhi Vabariik

124

70

Taani

173

124

Saksamaa

128

97

Eesti

105

80

Iirimaa

159

108

Kreeka

112

82

Hispaania

128

88

Prantsusmaa

180

102

Horvaatia

110

75

Itaalia

148

98

Küpros

140

88

Läti

116

73

Leedu

117

69

Luksemburg

148

98

Ungari

120

64

Malta

138

88

Madalmaad

166

103

Austria

132

102

Poola

116

67

Portugal

101

83

Rumeenia

136

62

Sloveenia

117

84

Slovaki Vabariik

100

74

Soome

142

113

Rootsi

187

117

Ühendkuningriik

209

125

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1, viimati muudetud määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(2)  Komisjoni talituste töödokument: Eurostati aruanne lähetuskulude kohta 2015. aastal (päevaraha määrad ja majutuskulude ülemmäärad) – viitenumber Ares(2015)6009670-22/12/2015. Kättesaadav aadressil https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1612,

8. september 2016,

millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 106 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna piimaturul on pakkumine ja nõudlus kogu maailmas tasakaalust väljas, seisab sektor silmitsi turuhäiretega, mille puhul on oluline osa ka asjaolul, et Venemaa pikendas kuni 2017. aasta lõpuni liidust pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu.

(2)

2015. aastal ning 2016. aasta esimestel kuudel ülemaailmne nõudlus piima ja piimatoodete järgi küll pisut suurenes, kuid jäi siiski märkimisväärselt alla piima tootmise taseme kasvule.

(3)

Ülemaailmsed piimatarned suurenesid 2015. aastal koos Euroopa Liidu, USA ja Uus-Meremaal kombineeritud tootmiskasvuga kokku ligikaudu 4,5 miljonit tonni võrra, kuid liidu ja kahe kõnealuse kolmanda riigi kogueksport vähenes piimaekvivalendina väljendatult ligikaudu 200 000 tonni võrra.

(4)

2016. aasta esimese nelja kuu jooksul suurenes piimatootmine ELis, USAs ja Uus-Meremaal ligikaudu 3,6 miljonit tonni võrra, samas kui täiendav eksport moodustas alla 1 % sellest mahust.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (3) on tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 (4) on piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel lubatud sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta kuueks kuuks alates 13. aprillist 2016. Seda tähtaega on pikendatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1615 (5).

(6)

Turu sekkumismeetmed riikliku sekkumise ja eraladustamisena või ja lõssipulbri puhul on olnud katkestusteta kättesaadavad alates septembrist 2014.

(7)

Need abinõud on leevendanud kriisi mõju ja nendega on kehtestatud piimatoodete hindade jätkuva alanemise alammäär, kuid ülemaailmselt on olukord endiselt tasakaalust väljas.

(8)

Selleks et piima- ja piimatoodete sektor leiaks jätkuvalt raskes turuolukorras uuesti tasakaalu, arvestades samas, et kättesaadava turuanalüüsi alusel ei ole oodata tootmise märgatavat vähenemist 2017. aasta lõpuni, on asjakohane teha toetus kättesaadavaks nendele liidu piimatootjatele, kes on vabatahtlikult valmis oma piimatootmist vähendama.

(9)

Kuna liidu piimatoodangu puhul on tegemist peamiselt lehmapiimatarnetega ning otsemüük ja muude loomaliikide piim moodustab liidu piimatoodangust ainult väikese osa, tuleks toetus teha kättesaadavaks üksnes lehmapiimatarnete vähendamiseks.

(10)

Selleks et lehmapiimatarned tegelikult väheneksid, peaksid rahastamiskõlblikud taotlejad olema piiratud nende isikutega, kes tarnisid lehmapiima esmaostjatele juulis 2016, mis on kõige hiljutisem ajavahemik, mille kohta taotlejad saavad tarnete kohta tõendeid esitada.

(11)

Tõhususe eesmärgil antav liidu toetus ei peaks hõlmama lehmapiimatarnete vähendamist viiteperioodiga võrreldes üle 50 %.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud toetus on meede põllumajandusturgude toetamiseks määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 4 lõike 1 punkti a tähenduses.

(13)

Kõnealusele toetusele võib anda lisaks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavat muud toetust.

(14)

Kuna rahaline toetus on kehtestatud eurodes, tuleb meetme ühetaolise ja samaaegse kohaldamise tagamiseks määrata kindlaks liikmesriikidele määratud summa omavääringusse konverteerimise kuupäev. Seepärast on asjakohane määrata kindlaks vahetuskursi rakendusjuhu kuupäev vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 106. Et võtta arvesse kõnealuse artikli lõike 2 punktiga b kehtestatud põhimõtet ning kõnealuse artikli lõike 5 punktis c sätestatud kriteeriume, peaks rakendusjuhu kuupäev olema käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

(15)

Selleks et kava saaks rakendada tõhusalt ilma lehmapiimatarnete vähendamise kogumahtu ületamata, tuleks ette näha toetusetaotlustest ja maksetaotlustest teatamine.

(16)

Selleks et kava maksimaalselt rakendada, tuleks ette näha teatav hulk kohaldamisperioode, kuni kasutatavale eelarvele vastav lehmapiimatarnete vähendamise kogumaht on toetusetaotlustega ammendatud. Taotluste tõhusa käsitlemise tagamiseks on soovitatav esitada need elektrooniliselt.

(17)

Selleks et taotlused hõlmaksid lehmapiimatarnete mõistlikku vähendamist ja et vältida ebaproportsionaalset halduskoormust, tuleks määrata kindlaks lehmapiimatarnete vähendamise minimaalne kogus taotluse kohta.

(18)

Selleks et tagada taotluste samaväärne käsitlemine kogu liidus, tuleks kehtestada ümberarvestustegur liitrite ümberarvutamiseks kilogrammideks.

(19)

Liikmesriigid ei peaks kontrollima ainult toetusetaotluste vastuvõetavust, vaid ka nende usaldusväärsust. Näiteks ei saa pidada usaldusväärseks toetusetaotlust, mille puhul esmaostjatele tarnitava lehmapiima kogumaht on vähendamisperioodil suurem, kui kogu tarnitud kogus viiteperioodil.

(20)

Selleks et tagada, et toetusesaajad saaksid toetuse võimalikult kiiresti ja tootmise vähendamine võiks alata viivituseta, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidu toetus peab olema kättesaadav lehmapiimatarneid vähendavatele rahastamiskõlblikele taotlejatele kolme kuu jooksul (edaspidi „vähendamisperiood“), võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga (edaspidi „viiteperiood“) vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Liidu toetuse suuruseks määratakse 14 eurot 100 kg lehmapiima kohta ja see kehtib viiteperioodil tarnitud lehmapiima ja vähendamisperioodil tarnitud lehmapiima vahet väljendavale kogusele. Liidu toetus ei tohi olla suurem, kui lehmapiimatarnete vähendamise kogumaht, mis vastab 150 000 000 eurole.

Iga rahastamiskõlbliku taotleja kohta hõlmab liidu toetus sellist lehmapiimatarnete vähendamise kogust, mis ei ületa 50 % viiteperioodil esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogusest.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „rahastamiskõlblikud taotlejad“ piimatootjaid, kes tarnisid lehmapiima esmaostjatele juulis 2016.

3.   Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriigi rahastamiskõlblike taotlejate puhul on käesoleva määruse alusel makstavate summade konverteerimisel vahetuskursi rakendusjuhu kuupäevaks käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

4.   Käesoleva määrusega ette nähtud toetusele võib anda lisaks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavat muud toetust.

Artikkel 2

1.   Toetust antakse taotluse alusel.

Toetusetaotluse esemeks olev lehmapiimatarnete vähendamise minimaalne kogus on 1 500 kg.

Kui lehmapiimatarnete vähendamise kogus on väljendatud liitrites, korrutatakse see kilogrammides väljendamiseks koefitsiendiga 1,03.

2.   Rahastamiskõlblikud taotlejad peavad esitama oma toetusetaotluse liikmesriigis, kus nad on asutatud, ning kasutama selleks asjaomases liikmesriigis kehtestatud meetodit. Toetusetaotlused esitatakse nii, et need laekuksid liikmesriigile kolmandas lõikes kehtestatud kättesaamistähtaja jooksul.

Liikmesriik võib otsustada, et rahastamiskõlbliku taotleja nimel võib toetusetaotluse esitada ka tunnustatud tootjaorganisatsioon või ühistu. Sel juhul tagavad liikmesriigid, et toetus jõuab täies ulatuses selliste rahastamiskõlblike taotlejateni, kes on oma lehmapiimatarneid vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele tegelikult vähendanud.

Täielike taotluste vastuvõtmise tähtajad on järgmised:

a)

21. september 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) esimese vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad oktoober, november ja detsember 2016;

b)

12. oktoober 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) teise vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad november ja detsember 2016 ja jaanuar 2017;

c)

9. november 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kolmanda vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad detsember 2016 ning jaanuar ja veebruar 2017;

d)

7. detsember 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) neljanda vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad jaanuar, veebruar ja märts 2017.

Toetusetaotlejad ei tohi esitada käesoleva määruse alusel üle ühe toetusetaotluse. Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, ei võeta temalt vastu ühtki taotlust. Taotlejad, kes esitasid taotluse esimeseks vähendamisperioodiks, võivad siiski esitada taotluse ka neljandaks vähendamisperioodiks.

3.   Selleks et toetusetaotlus oleks vastuvõetav, peab see sisaldama järgmist:

a)

järgmine teave liikmesriigi poolt kättesaadavaks tehtud vormil:

i)

rahastamiskõlbliku taotleja nimi ja aadress;

ii)

esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogus viiteperioodil;

iii)

esmaostjatele tarnimiseks kavandatav lehmapiima üldkogus vähendamisperioodil;

iv)

lehmapiimatarne vähendamise kavandatav kogus, mille jaoks toetust taotletakse ja mis ei ole rohkem kui 50 % alapunktis ii osutatud kogusummast ja mitte vähem kui 1 500 kg;

b)

tõendavad dokumendid punkti a alapunktis ii osutatud lehmapiima üldkoguse kohta;

c)

dokumendid, mis tõendavad, et taotluse on esitanud piimatootja, kes tarnis esmaostjatele lehmapiima juulis 2016.

4.   Toetusetaotlused, mis hõlmavad lehmapiimatarnete vähendamist alla 1 500 kg, tuleb tagasi lükata.

Toetusetaotlused, mis hõlmavad lehmapiimatarnete vähendamist ulatuses üle 50 % üldkogusest, millele on osutatud lõike 3 punkti a alapunktis ii, loetakse esitatuks selliste lehmapiimatarnete vähendamise koguste kohta, mis vastavad 50 %-le kõnealuses punktis osutatud üldkogusest.

Artikkel 3

Pärast usaldusväärsuse ja vastuvõetavuse kontrollimist teatavad liikmesriigid komisjonile vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 (6) kõikidest vastuvõetavatest ja usaldusväärsetest toetusetaotlustest hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) kolmandal tööpäeval, mis järgneb taotluste laekumise tähtajale, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 2.

Artikkel 4

1.   Artiklis 3 osutatud teatamiskohustusest lähtuvalt teatab komisjon liikmesriikidele, mil määral lubatakse taotletud koguste ulatuses taotlusi rahuldada, võttes arvesse maksimaalset kogumahtu, millele on osutatud artikli 1 lõikes 1.

Liikmesriigid edastavad taotlejatele load vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 seitsme tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumise tähtaega, mis on esitatud artikli 2 lõikes 2.

Load antakse välja kõigi vastuvõetavate ja usaldusväärsete taotluste alusel, millest komisjonile on artikli 3 kohaselt teatatud.

2.   Kui artikli 3 kohaselt teatatud toetusetaotlustega hõlmatud heakskiidetud kogus ületab artikli 1 lõikes 1 osutatud kogumahtu, kehtestab komisjon rakendusakti abil, mis võetakse vastu ilma määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 229 osutatud menetlust kohaldamata, jaotuskoefitsiendi, mida liikmesriigid kohaldavad iga toetusetaotlusega hõlmatud koguse suhtes.

Kui jaotuskoefitsient on asjaomaseks vähendamisperioodiks kindlaks määratud, lükatakse toetusetaotlused, mis on esitatud järgmiseks vähendamisperioodiks, millele on osutatud artikli 2 lõikes 2, tagasi ja järgmisteks vähendamisperioodideks ei ole neid enam võimalik esitada.

Load antakse välja toetusetaotlustega hõlmatud kogustele, mis on korrutatud jaotuskoefitsiendiga.

Artikkel 5

1.   Toetust antakse maksetaotluse alusel.

2.   Maksetaotluse saavad esitada rahastamiskõlblikud taotlejad, kellele on eraldatud artiklis 4 osutatud load selles liikmesriigis, kus on taotleja asukoht, ning selleks tuleb kasutada asjaomases liikmesriigis kehtestatud meetodit. Maksetaotlused esitatakse sellisel viisil, et liikmesriik saaks need kätte 45 päeva jooksul pärast vähendamisperioodi lõppu.

Liikmesriik võib otsustada, et rahastamistaotleja nimel võib maksetaotluse esitada ka tunnustatud tootjaorganisatsioon või ühistu. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et makse jõuab täies ulatuses nende rahastamiskõlblike taotlejateni, kes on tegelikult vähendanud oma lehmapiimatarneid vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

3.   Selleks et maksetaotlus oleks vastuvõetav, peab see sisaldama järgmist:

a)

järgmine teave liikmesriigi poolt kättesaadavaks tehtud vormil:

i)

rahastamiskõlbliku taotleja nimi ja aadress;

ii)

esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogus vähendamisperioodil;

iii)

lehmapiimatarne vähendamise tegelik kogus, mille puhul toetuse maksmist taotletakse ja mis ei ole rohkem kui 50 % esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogusest viiteperioodil ja, kui see on kohaldatav, ei ole rohkem kui kogus, mis tuleneb artikli 4 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamisest;

b)

tõendavad dokumendid punkti a alapunktis ii osutatud üldkoguse kohta.

4.   Toetuse maksmine toimub pärast seda, kui liikmesriigid on määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 58 ja 59 kohaselt kontrollinud, et lehmapiimatarnete vähendamine, milleks liidu toetust maksti, on tegelikult toimunud vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Toetus makstakse välja hiljemalt 90. päeval pärast vähendamisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui haldusuurimine on pooleli.

5.   Toetuse summa katab tegelikud lõike 3 punkti a alapunktis iii osutatud lehmapiimatarnete vähendamise kulud iga rahastamiskõlbliku taotleja jaoks.

Kui tegelik lehmapiimatarnete vähendamine on suurem kui artikli 4 kohaldamisest tulenev kogus, vastab toetusesumma viimati nimetatud kogusele („lubatud kogus“). Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 80 % lubatud kogusest või rohkem, peab toetusesumma vastama tegelikule lehmapiimatarnete vähendamisele, millele on osutatud lõike 3 punkti a alapunktis iii, tingimusel et lubatud kogust ei ületata. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 50 % või rohkem, kuid mitte üle 80 % lubatud kogusest, korrutatakse toetuse summa koefitsiendiga 0,8. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 20 % või rohkem, kuid mitte üle 50 % lubatud kogusest, korrutatakse toetuse summa koefitsiendiga 0,5. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult vähem kui 20 % lubatud kogusest, siis toetust ei maksta.

6.   Liikmesriikide kulud seoses käesoleva määruse kohaste maksetega on liidu jaoks rahastamiskõlblikud üksnes siis, kui need on välja makstud hiljemalt 30. septembriks 2017.

Artikkel 6

Liikmesriigid teatavad 8. märtsiks, 5. aprilliks, 3. maiks ja 7. juuniks 2017 kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) komisjonile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 792/2009 kõik vastuvõetavad maksetaotlused, mis on saadud esimese, teise, kolmanda ja neljanda vähendamisperioodi kohta.

Artikkel 7

Liikmesriigid edastavad komisjonile 30. juuniks 2017 järgmise teabe:

a)

rahastamiskõlblike taotlejate arvu ja toetusetaotlustega hõlmatud lehmapiimatarnete vähendamise kogumahu ning neilt saadud maksetaotlused;

b)

liidu toetuse koondsumma, mis eeldatavasti välja makstakse.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 20).

(4)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 18).

(5)  Komisjoni 8. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17).

(6)  Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/10


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1613,

8. september 2016,

millega nähakse ette erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 106 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna piimaturul on pakkumine ja nõudlus kogu maailmas tasakaalust väljas, seisab sektor silmitsi turuhäiretega, mida mõjutab asjaolu, et Venemaa pikendas liidust pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu kuni 2017. aasta lõpuni.

(2)

Nõudlus piima ja piimatoodete järele suurenes mõnevõrra 2015. aastal ja 2016. aasta esimestel kuudel, kuid piimatootmine kasvas tunduvalt kiiremini.

(3)

Ülemaailmne piimatoodang kasvas kogu 2015. aasta vältel, kusjuures piimatootmine ELis, USAs ja Uus-Meremaal suurenes kokku ligikaudu 4,5 miljoni tonni võrra, samas kui liidu ja kahe kõnealuse kolmanda riigi kogueksport vähenes piimaekvivalendina väljendatult ligikaudu 200 000 tonni võrra.

(4)

2016. aasta esimese nelja kuu jooksul suurenes piimatootmine liidus, USAs ja Uus-Meremaal ligikaudu 3,6 miljoni tonni võrra, samas kui täiendav ekspordikasv kattis alla 1 % sellest mahust.

(5)

Selle tulemusena on toorpiima hinnad liidus veelgi langenud ja on tõenäoliselt ka edaspidi surve all, mis tähendab, et selliste hindade juures ei ole piimatootjate tegevus enam jätkusuutlik. Võrreldes mai keskmise hinnaga aastatel 2011–2015, oli 2016. aasta mai seisuga liidus keskmine piima tootjahind langenud 22 %.

(6)

Samas olid suurenenud liikmesriikidevahelised piimahindade erinevused. Kõnealune olukord mõjutab eriti väikepõllumajandustootjaid ja ohustab maapiirkondade sotsiaalset struktuuri.

(7)

Samuti mõjutab keeruline turuolukord muude loomakasvatussektorite, eelkõige sea-, veise-, vasika-, lamba- ja kitselihasektori põllumajandustootjaid. Sealiha puhul on keeruline turuolukord peamiselt seotud Venemaa kehtestatud sealiha impordikeeluga, mis on eelkõige seotud sigade Aafrika katku puhanguga teatavates liikmesriikides, samas kui veise- ja vasikalihatootjate jaoks on tegu piimaturu häirete kõrvalmõjuga.

(8)

Turu sekkumismeetmed, mis seisnevad või ja lõssipulbri puhul riiklikus sekkumises ja eraladustamises, on olnud pidevalt kättesaadavad alates septembrist 2014. Nende meetmete abil on leevendatud kriisi mõju ja kehtestatud piimatoodete hindade pideva alanemise alammäär, kuid ülemaailmselt on olukord endiselt tasakaalust väljas.

(9)

Kuna määruse (EL) nr 1308/2013 kohased tavapärased meetmed näivad olevat ebapiisavad, ning et olla valmis olukorraks, kus hinnad veelgi langevad ja turuhäired süvenevad, on oluline, et toetus tehakse kättesaadavaks liidu piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele, kelle kasumlikkust ja likviidsust on turuhäired tõsiselt mõjutanud. Liikmesriigid peaksid valima ühe või mitu asjaomast sektorit või sektori osa, kus toetada turuhäiretest enim kahju saavaid tootjaid ja põllumajandustootjaid.

(10)

Põllumajandustootjate vastupidavuse suurendamiseks tuleks kõnealust toetust pakkuda üksnes säästvamate põllumajandustootmise meetodite puhul. Erilist tähelepanu tuleks pöörata väikestele põllumajandusettevõtetele, kellel on maapiirkondade majanduses kandev roll.

(11)

Praeguse kriisi leevendamiseks on asjakohane anda liikmesriikidele ühekordset rahalist toetust, mis on mõeldud majanduslikku jätkusuutlikkust ja turu stabiliseerumist edendavate toimingutega tegelevate piimatootjate ja/või muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjate jaoks.

(12)

Igale liikmesriigile eraldatava rahalise toetuse puhul tuleks võtta arvesse sealsete sektorite põhilist eripära, sh tootmist, turuhindu ja väikepõllumajandustootjate osakaalu.

(13)

Liikmesriigid peaksid välja töötama meetmed, mis põhinevad ühel või mitmel alljärgneval majanduslikku jätkusuutlikkust ja turu stabiliseerumist edendaval tegevusel: tootmise külmutamine või vähendamine, väikesemahuline põllumajandustootmine, ekstensiivne tootmine, keskkonna- ja kliimasõbralik tootmine, põllumajandustootjate koostöö, kvaliteedi parandamine ja lisandväärtuse suurendamine ning usaldusväärseid juhtimismeetodeid käsitlev väljaõpe.

(14)

Võttes arvesse piimatootjate ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjate konkreetset olukorda, mis on liidu eri osades erinev, peaksid liikmesriigid valima kõige asjakohasemad meetmed, eelkõige turu stabiliseerimist ja majanduslikku jätkusuutlikkust silmas pidades, ning esitama konkreetsete võetavate meetmete kirjelduse.

(15)

Kuna igale liikmesriigile eraldatava summaga hüvitatakse ainult piiratud osa piimatootjate ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjate kantud tegelikust kahjust, tuleks liikmesriikidel lubada anda kõnealustele põllumajandustootjatele täiendavat toetust, lähtudes samadest objektiivsuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsimoonutusest hoidumise kriteeriumidest.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud toetust tuleks käsitada meetmena põllumajandusturgude toetuseks määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 4 lõike 1 punkti a tähenduses.

(17)

Selleks, et liikmesriigid saaksid raskustega toimetulekuks kasutada toetust vastavalt vajadusele, peaks neil olema lubatud kumuleerida kõnealune toetus muude Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavate toetustega.

(18)

Kuna kõnealune rahaline toetus kehtestatakse eurodes, tuleb meetme ühetaolise ja samaaegse kohaldamise tagamiseks määrata kindlaks summa omavääringusse konverteerimise kuupäev nende riikide jaoks, kus ei ole eurot kasutusele võetud. Seepärast on asjakohane määrata kindlaks vahetuskursi rakendusjuht vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 106. Et võtta arvesse kõnealuse artikli lõike 2 punkti b ja artikli lõike 5 punktis c sätestatud kriteeriume, peaks rakendusjuhu kuupäev olema käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

(19)

Eelarvelistel põhjustel peaks liit rahastama liikmesriikide kulutusi seoses piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele antavate rahaliste toetustega ainult juhul, kui sellised maksed on tehtud teatavaks tähtajaks.

(20)

Selleks et tagada liikmesriikidele kättesaadavate summade läbipaistev kasutamine, kontroll ja nõuetekohane haldamine, peaksid liikmesriigid komisjoni teavitama konkreetsetest meetmetest, mida kavatsetakse võtta, rakendatavatest objektiivsetest kriteeriumidest, muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjate (v.a piimatootjad) toetamise põhjustest, turumoonutuste ärahoidmiseks võetavatest meetmetest, meetmete kavandatavast mõjust ning eesmärkide saavutamise kontrollimise meetoditest.

(21)

Et anda piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele toetust võimalikult ruttu, peaks liikmesriikidel olema võimalus rakendada käesolevat määrust võimalikult kiiresti. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriikidele eraldatakse liidu toetust kogusummas 350 000 000 eurot, et liikmesriigid saaksid anda erakorralist kohandamistoetust piimatootjatele ja/või veise-, vasika-, sea- ning lamba- ja kitselihasektori põllumajandustootjatele („muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjad“).

Liikmesriigid kasutavad neile lisa kohaselt eraldatud summasid meetmete võtmiseks objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel, tingimusel et maksed ei moonuta konkurentsi.

Liikmesriikide võetud meetmetega toetatakse piimatootjaid ja/või muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjaid, kes tegelevad ühe või enama järgmise toiminguga, mille eesmärk on suurendada põllumajandusettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust ja edendada turu stabiilsust:

a)

tootmise vähendamine määral, mis ületab komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/1612 (3) sätestatud taseme, või tootmise suurendamisest loobumine;

b)

väikesemahuline põllumajandustootmine;

c)

ekstensiivsete tootmismeetodite kasutamine;

d)

keskkonna- ja kliimasõbralike tootmismeetodite kasutamine;

e)

koostööprojektide elluviimine;

f)

kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamisele suunatud kvaliteedikavade või -projektide elluviimine;

g)

rahastamisvahendite ja riskijuhtimisvahenditega seotud väljaõpe.

Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui piimatootjad ja muude loomakasvatussektorite põllumajandustootjad ei ole otsesed toetusesaajad, jõuab toetusest tulenev majanduslik kasu täies ulatuses nendeni.

Liikmesriikide kulud seoses käesoleva määruse kohaste maksetega on liidu toetuse tingimustele vastavad üksnes siis, kui maksed on tehtud hiljemalt 30. septembriks 2017.

2.   Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriigi puhul on lisas sätestatud summade konverteerimisel vahetuskursi rakendusjuhu kuupäevaks käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

3.   Käesoleva määruse kohaseid meetmeid võib kumuleerida Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatava muu toetusega.

Artikkel 2

Liikmesriigid võivad anda täiendavat toetust artikli 1 alusel võetud meetmetele summa ulatuses, mis ületab lisas esitatud vastavat summat kuni 100 % ulatuses, ning lähtudes samadest objektiivsuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsimoonutusest hoidumise tingimustest, mis on sätestatud artiklis 1.

Liikmesriigid maksavad täiendava toetuse välja hiljemalt 30. septembriks 2017.

Artikkel 3

Liikmesriigid teatavad komisjonile järgmisest:

a)

viivitamata ja hiljemalt 30. novembriks 2016:

i)

konkreetsete võetavate meetmete kirjeldus;

ii)

toetuse andmise otsuste tegemiseks kasutatavad objektiivsed kriteeriumid ja vajaduse korral toetuse andmise põhjendus, kui seda antakse muude loomakasvatussektorite kui piimasektori põllumajandustootjatele;

iii)

meetmete kavandatud mõju turu stabiliseerimist silmas pidades;

iv)

soovitud mõju saavutamise kontrollimiseks võetavad meetmed;

v)

konkurentsimoonutuste vältimiseks võetavad meetmed;

vi)

artikli 2 kohaselt antava täiendava toetuse tase;

b)

hiljemalt 15. oktoobriks 2017 makstud kogusummad meetme kaupa, toetusesaajate arv ja liik ning meetme tulemuslikkuse hinnang.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 8. septembri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 4).


LISA

Liikmesriik

eurot

Belgia

10 979 636

Bulgaaria

5 809 941

Tšehhi Vabariik

10 346 106

Taani

9 294 305

Saksamaa

57 955 101

Eesti

8 081 123

Iirimaa

11 086 327

Kreeka

1 683 910

Hispaania

14 665 678

Prantsusmaa

49 900 853

Horvaatia

1 517 133

Itaalia

20 942 300

Küpros

297 165

Läti

9 760 362

Leedu

13 298 661

Luksemburg

560 115

Ungari

9 543 566

Malta

100 092

Madalmaad

22 952 419

Austria

5 863 491

Poola

22 670 129

Portugal

3 988 059

Rumeenia

10 896 083

Sloveenia

1 145 506

Slovakkia

2 062 803

Soome

7 521 715

Rootsi

6 881 425

Ühendkuningriik

30 195 996


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/15


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1614,

8. september 2016,

millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

Piima- ja piimatoodete sektoris on pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse tulemusena tekkinud turuhäired.

(2)

Piimatootmise kasvu tõttu suurenes lõssipulbri tootmine liidus 18 % ajavahemikul 2016. aasta jaanuarist aprillini, samas kui eksport vähenes samal ajavahemikul 8 %. Eksporditav lõssipulber moodustab tavapäraselt 40–50 % liidus toodetud lõssipulbrist.

(3)

Sellest tulenevalt võib liidus täheldada survet lõssipulbri hinna langetamiseks.

(4)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik on 1. märtsist 30. septembrini. Kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/1549 (2) on lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2016. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

(5)

Selleks et oleks võimalik kõikvõimalikke turumeetmeid kiiresti kasutada ning et olla valmis olukorraks, kus lõssipulbri hinnad veelgi langevad ning turuhäired süvenevad, on oluline, et riiklik sekkumine jääb lõssipulbri puhul pidevalt kättesaadavaks kuni järgmise sekkumisperioodi alguseni 1. märtsil 2017.

(6)

Seepärast on asjakohane pikendada lõssipulbri sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2016. aastal kuni 31. detsembrini 2016 ning alustada sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2017. aastal 1. jaanuaril.

(7)

Sekkumiskokkuostu ajavahemiku pikendamine 30. septembrilt 201631. detsembrini 2016 langeb kokku komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 (3) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 (4) kohaldamise ajaga; kõnealuste määrustega asendatakse 1. oktoobrist 2016 komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008 (5) ja komisjoni määrus (EL) nr 1272/2009 (6). Järjepidevuse ja õiguskindluse huvides on asjakohane sätestada erand, mille kohaselt jätkatakse määruse (EÜ) nr 826/2008 kohaldamist komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 (7) alusel esitatud lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste suhtes ning määrust (EL) nr 1272/2009 kohaldatakse jätkuvalt käesoleva määruse alusel esitatud pakkumuste suhtes.

(8)

Selle tagamiseks, et käesoleva määrusega ette nähtud ajutistel meetmetel oleks vahetu mõju turule ja et aidata stabiliseerida hindu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erand määrusest (EL) nr 1308/2013

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d pikendatakse lõssipulbri suhtes kehtivat 2016. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2016.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d on lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2017. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

Artikkel 2

Erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklitest 10 ja 11 kohaldatakse määrust (EÜ) nr 826/2008 jätkuvalt rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 alusel enne 1. märtsi 2017 esitatud lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste suhtes.

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklitest 10 ja 11 kohaldatakse määrust (EL) nr 1272/2009 jätkuvalt käesoleva määruse artikli 1 esimese lõigu alusel enne 1. jaanuari 2017 esitatud lõssipulbri pakkumuste suhtes.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal (ELT L 242, 18.9.2015, lk 28).

(3)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15).

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).

(5)  Komisjoni 20. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).

(6)  Komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1).

(7)  Komisjoni 4. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1615,

8. september 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 222 lõike 3 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lisaks mitmele erakorralisele meetmele, millega on püütud lahendada keerulist turuolukorda piima- ja piimatoodete sektoris lähtuvalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 219, on komisjon lubanud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (2) tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 (3) piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta kuue kuu jooksul alates 13. aprillist 2016.

(2)

Kuna sektor vajab aega, et oma tegevust selle uue vahendi kasutamiseks korraldada, ei ole ühisest kokkuleppest või otsusest siiani teatatud; samal ajal seisab piimasektor endiselt silmitsi turu tõsise tasakaalustamatusega, kuna pakkumine ja nõudlus on kogu maailmas tasakaalust väljas, milles on oluline osa ka asjaolul, et Venemaa pikendas kuni 2017. aasta lõpuni liidust pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu.

(3)

Piima tootjahinnad langesid 2015. aastal 8 % ning 2016. aasta esimese viie kuu jooksul veel 15 %. Mais 2016 oli ELi keskmine piimahind viimase viie aasta maikuu keskmisest 22 % madalam. Samal ajal on lõhe liikmesriikide vahel veelgi suurenenud, kusjuures mõnes liikmesriigis on hinnad 30 % madalamad kui ELis keskmiselt. Olemasoleva turuanalüüsi alusel ei ole tootmise märgatavat vähenemist oodata enne 2017. aasta lõppu.

(4)

Selleks et piima- ja piimatoodete sektor leiaks jätkuvalt raskes turuolukorras uuesti tasakaalu ning et piimakvootide süsteemi lõppemise järgselt vajalikke muudatusi teha, on asjakohane lubada rakendusmäärusega (EL) 2016/559 ja delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 ette nähtud vabatahtlike kokkulepete sõlmimine ja otsuste tegemine veel kuueks kuuks. Kuna nii tingimused kui ka sisuline ja geograafiline kohaldamisala, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 222 lõikes 1, ning asjaomane teatamiskohustus on juba sätestatud rakendusmääruses (EL) 2016/559, on asjakohane kõnealust rakendusmäärust muuta.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/559 vastavalt muuta.

(6)

Arvestades turu tõsist tasakaalustamatust ning vajadust tagada järjepidevus ja õiguskindlus, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2016/559 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõike 3 punkti b alapunkti i ja artikli 209 lõiget 1 võivad piima- ja piimatoodete sektori tunnustatud tootjaorganisatsioonid, nende liidud ja tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid käesolevaga:

a)

kuue kuu jooksul alates 13. aprillist 2016 või 13. oktoobrist 2016 sõlmida toodetava piimakoguse kavandamise kohta vabatahtlikke kokkulepped ning võtta ühiseid otsuseid, mille kehtivusaeg lõpeb vastavalt 12. oktoobril 2016 või 12. aprillil 2017; või

b)

pikendada selliste sõlmitud lepingute või tehtud otsuste kehtivusaega ajavahemikuks alates 13. aprillist 2016 kuni 12. aprillini 2017.“

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Hiljemalt 25 päeva pärast artiklis 1 osutatud iga kuuekuulise perioodi lõppu teatavad asjaomased tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud ja tootmisharudevahelised organisatsioonid kokkulepete või otsustega hõlmatud tegeliku tootmismahu käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädevale asutusele.“

b)

Lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

hiljemalt 30 päeva pärast artiklis 1 osutatud iga kuuekuulise perioodi lõppu ülevaate kõnealuse perioodi jooksul rakendatud kokkulepetest ja otsustest.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 20).

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 18).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1616,

8. september 2016,

millega tehakse seoses piima ja piimatoodete sektori vabatahtlike tootmiskohustusega seotud toetusmeetmete võimaliku läbivaatamisega taotlusaastal 2017 erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 kohaldamise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, (1) eriti selle artikli 69 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 52 kohaselt võivad liikmesriigid teatavatel tingimustel anda põllumajandustootjatele tootmiskohustusega seotud toetust teatavates põllumajandussektorites või teatavat tüüpi põllumajandustegevuse puhul ning ulatuses, mis on vajalik, et luua soodustingimusi säilitamaks senist tootmistaset asjaomastes sektorites või piirkondades.

(2)

Kuna piima ja piimatoodete tootmistase on küllaltki kõrge ja selle tulemusena on liidu turu asjakohased hinnad alla löödud ning arvestades eelkõige ajutisi raskusi, millega piimasektor praegu silmitsi seisab, peaks liikmesriikidel olema võimalus otsustada, et nad vaatavad läbi piima- ja piimatoodete sektori vabatahtlikud tootmiskohustusega seotud toetusmeetmed 2017. taotlusaasta puhul, et jätkuvalt saaks maksta kõnealust vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud toetust sama arvu loomade eest, kelle puhul selline toetus 2016. aastal heaks kiideti. Kuigi võib näida, et sellise läbivaatamisega seatakse lühiajaliselt ohtu vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse üks eesmärke, st tootmise senisel tasemel säilitamine, võivad sellised meetmed pikemas perspektiivis aidata vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse eesmärke saavutada.

(3)

Võttes arvesse seda, kuivõrd tõsised on praegu toetusesaajate rahalised raskused, on asjakohane kasutada määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 69 lõiget 1, et näha ette erand kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki sätetest.

(4)

Selleks et komisjon saaks kontrollida eeskirjade nõuetekohast rakendamist ja eeskirjade läbivaatamise mõju, peaksid liikmesriigid komisjonile teatama oma otsusest 14 päeva jooksul pärast oma vastava otsuse tegemist.

(5)

Tagamaks, et piima- ja piimatoodete sektoris oleks võimalikult kiiresti võimalik käesoleva määrusega sätestatud erandeid rakendama hakata, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist ning liikmesriigid peaksid võtma oma otsuse vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Piima- ja piimatoodete sektori meetmete läbivaatamine

1.   Liikmesriigid võivad 2017. taotlusaasta puhul otsustada, et nad vaatavad läbi oma kõik määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 52 kohaselt vastu võetud meetmed, mis on suunatud piima- ja piimatoodete sektorile.

Kõnealune läbivaatamine seisneb järgmises:

a)

tagatakse, et 2017. taotlusaastal makstakse toetust põllumajandustootjatele, kellel on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 9 ja artikli 10 lõike 1 alusel õigus toetust saada, sama loomade arvu eest, mille eest põllumajandustootjal oli nende meetmete raames õigus toetust saada 2016. taotlusaastal, ning

b)

läbivaadatavate meetmete puhul ei kohaldata ühtegi muud kohaldatavat toetuskõlblikkuse tingimust.

Esimeses lõigus osutatud otsus asendab mis tahes otsuse vaadata läbi määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõike 6 kohased piima- ja piimatoodete sektoris pakutavad vabatahtlikud tootmiskohustusega seotud toetusmeetmed.

2.   Iga vabatahtliku tootmiskohustusega seotud läbivaadatud toetusmeetme puhul arvutavad liikmesriigid ühiku summa, mis vastab piima- ja piimatoodete sektori meetme puhul määratud rahastamissumma (mis teatati komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014 (2) I lisa punkti 3 alapunkti i alusel) ja kõnealuse vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetusmeetme puhul toetust saavate loomade koguarvu suhtega.

Loomade koguarv, millele on osutatud esimeses lõigus, vastab

a)

loomade koguarvule, mille eest 2016. taotlusaastal toetusmakse heaks kiideti, või

b)

loomade arvule, millele on osutatud 2017. aastal toetuskõlblike põllumajandustootjatega seoses punktis a.

3.   Põllumajandustootjale makstav iga-aastane toetus peab vastama ühiku summale, mis arvutati kooskõlas lõikega 2 ja mis korrutati nende loomade arvuga, mille eest asjaomasel põllumajandustootjal oli õigus saada toetust 2016. taotlusaastal.

Artikkel 2

Ajaline piirang

Artiklis 1 osutatud otsus tuleb teha 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Teatamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile artikli 1 kohasest otsusest 14 päeva jooksul pärast nimetatud otsuse tegemist.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.

(2)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.6.2014, lk 1).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1617,

8. september 2016,

millega tehakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust taotlusaasta 2016 kohta seoses otsetoetuste ettemaksete suurusega ning pindalapõhiste ja loomadega seotud maaelu arengu meetmetega ning kõnealuse määruse artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust seoses otsetoetustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 75 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandale lõigule võivad liikmesriigid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (2) alusel teha 16. oktoobrist kuni 30. novembrini ettemakseid otsetoetuste puhul kuni 50 % ulatuses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (3) alusel pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul kuni 75 % ulatuses.

(2)

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikes 2 sätestatakse, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud makseid, sealhulgas otsetoetuste ettemakseid, ei tehta enne, kui kõnealuse määruse artikli 74 kohaselt tehtavad haldus- ja kohapealsed kontrollid on lõpule viidud. Maaelu arenguga seotud pindalapõhiste ja loomadega seotud toetusmeetmete puhul lubatakse määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõikega 2 siiski teha ettemakseid pärast kõnealuse määruse artikli 59 lõike 1 kohaste halduskontrollide lõpuleviimist.

(3)

Raske majandusliku olukorra püsimine teatavates põllumajandussektorites ja eriti piimaturul tekitab toetusesaajatele jätkuvalt suuri rahalisi raskusi ja rahavooga seotud probleeme.

(4)

Lisaks sellele esineb teatavates liikmesriikides jätkuvalt haldusprobleeme, mis ilmnesid otsetoetuste kava ja maaelu arengu meetmete uue õigusraamistiku esimesel rakendamisaastal, ning nende probleemide tõttu on mõnes liikmesriigis hilinenud maksete tegemine toetusesaajatele taotlusaasta 2015 eest.

(5)

Arvestades nende seonduvate asjaolude erandlikku laadi ja rahalisi raskusi, mis toetusesaajatel nende tõttu on, tuleb nimetatud raskusi leevendada, kehtestades erandi määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust, et võimaldada liikmesriikidel teha toetusesaajatele taotlusaasta 2016 eest suuremaid ettemakseid.

(6)

Lisaks on taotlusaasta 2016 taotlusprotsessi ettevalmistamisega seotud uute nõuete tõttu lükkunud edasi ühtse taotluse, toetuse- ja maksetaotluste ning toetusõiguste taotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste töötlemine. Selle tagajärjel viiakse vajalikud kontrollid tõenäoliselt lõpule tavapärasest hiljem.

(7)

Seetõttu on vaja teha määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust erand, millega võimaldatakse teha otsetoetuste ettemaksed pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (4) artiklites 28 ja 29 täpsustatud halduskontrollide lõpuleviimist. On siiski äärmiselt tähtis, et selline erand ei takistaks usaldusväärset finantsjuhtimist ega piisava kinnituse saamise nõuet. Seepärast vastutavad sellist erandit kasutavad liikmesriigid kõikide vajalike meetmete võtmise eest, et vältida üleliigsete summade maksmist ning tagada alusetult makstud summade kiire ja tegelik sissenõudmine. Lisaks sellele peaks kõnealuse erandi kasutamine olema hõlmatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punktis b osutatud vahendite haldaja kinnitusega taotlusaasta 2017 kohta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusfondide komitee, otsetoetuste korralduskomitee ja maaelu arengu nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 1 kolmandast lõigust võivad liikmesriigid teha taotlusaastaga 2016 seoses ettemakseid määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste puhul kuni 70 % ulatuses ja määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 67 lõikes 2 osutatud maaelu arengu raames antava toetuse puhul kuni 85 % ulatuses.

Artikkel 2

Erandina määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 75 lõike 2 esimesest lõigust võivad liikmesriigid taotlusaastaga 2016 seoses teha määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud otsetoetuste ettemakseid pärast määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 74 osutatud halduskontrollide lõpuleviimist.

Artikkel 3

Liikmesriikide puhul, kes kohaldavad käesoleva määruse artiklit 2, peab määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõike 3 punkti b kohane vahendite haldaja kinnitus sisaldama 2017. eelarveaasta kohta kinnitust, et toetusesaajatele üleliigsete summade maksmist on välditud ning et alusetult makstud summad on kiiresti ja tegelikult sisse nõutud kogu vajaliku teabe kontrollimise põhjal.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487).

(4)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1618,

8. september 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2003/2003, väetiste kohta, (1) ja eelkõige selle artikli 31 lõikeid 1 ja 3 ning artikli 29 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

On esitatud määruse (EÜ) nr 2003/2003 artikli 31 lõike 2 kohased taotlused mitme väetise lisamiseks nimetatud määruse I lisasse.

(2)

[S,S]-etüleendiamiindimerevaikhape (edaspidi „[S,S]-EDDS“) on mikroelementide orgaaniline kelaadimoodustaja. [S,S]-EDDSiga kelaaditud rauda kasutatakse eelkõige dekoratiivkultuuridel ja dekoratiivmurul esineva rauapuuduse ja rauakloroosi korral. See laguneb kiiresti, mis minimeerib selle pealismullast põhjavette leostumise ohtu, ning on täielikult mineraliseerunud, mistõttu ta ei ole toksiline imetajatele ega veekeskkonnale.

(3)

Heptaglükoonhape (edaspidi „HGA“) on mikroelemente sisaldavates väetistes kasutatav orgaaniline kompleksimoodustaja. HGA on tõhus, bioloogiliselt lagunev, hea stabiilsusega üle laia pH-väärtuste skaala ja lahustub hästi vees. HGAd on Hispaanias lubatud juba aastaid kasutada ning sellega seoses ei ole teatatud kahjudest ei keskkonnale ega inimeste tervisele.

(4)

[S,S]-EDDSi ja HGA tootjad esitasid komisjonile Saksamaa ja Hispaania ametiasutuste kaudu taotluse lisada kõnealused ained kelaate või orgaanilisi komplekse moodustavate lubatud ainete loetellu määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisas, et teha [S,S]-EDDS ja HGA kättesaadavaks põllumajandustootjatele kogu liidus. [S,S]-EDDS ja HGA, nagu määratletud kõnealuse määruse I lisas, vastavad määruse (EÜ) nr 2003/2003 artikli 14 nõuetele. Seepärast tuleks need lisada kelaate või orgaanilisi komplekse moodustavate lubatud ainete loetellu nimetatud määruse I lisas.

(5)

Kuna on olemas analüüsimeetodid [S,S]-EDDSi ja HGA määramiseks, tuleks need meetodid nimetada määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisas, et hõlbustada kontrollimisi, mida liikmesriigid kõnealuse määruse artikli 29 kohaselt teevad. Alapealkirja „Meetodid 11“ kirjeldus peaks peegeldama asjaolu, et HGA on kompleksimoodustaja.

(6)

Reaktsioonisegu N-butüül-tiofosfortriamiidi ja N-propüül-tiofosfortriamiidi vahel lisati määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisasse komisjoni määrusega (EL) nr 1257/2014 (2). Hiljutised teadusuuringud on näidanud, et märkimisväärset vahet ammoniaagiheidete vähenemises kas reaktsioonisegu või lihtsalt kahe nimetatud aine segu kasutamise puhul ei ole. Seepärast tuleks kirjet muuta, et sellise segu tootjad saaksid valida ühe kahest tootmisviisist.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2003/2003 vastavalt muuta,

(8)

Et tagada praegu kinnitamisel oleva [S,S]-EDDSi analüüsi meetodi avaldamine Euroopa Standardikomitee poolt, tuleb ette näha mõistlik ajavahemik [S,S]-EDDSi lisamiseks määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisasse ja selle väetiseliigi jaoks kasutatava uue analüüsimeetodi lisamiseks määruse IV lisasse.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2003/2003 artikli 32 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrust (EÜ) nr 2003/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

2)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

I lisa punkti 1 ja II lisa punkti 2 kohaldatakse aga alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni 24. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1257/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa (ELT L 337, 25.11.2014, lk 53).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

E.3.1 osas olevasse tabelisse lisatakse:

„12

[S,S]-etüleendiamiindimerevaikhape

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91–7“

2)

E.3.2 osas olevasse tabelisse lisatakse:

„2

Heptaglükoonhape

HGA

C7H14O8

23351-51–1“

3)

Tabelis osas F.2 asendatakse kirje 3 järgmisega:

„3

N-butüül-tiofosfortriamiidi (NBPT) ja N-propüül-tiofosfortriamiidi (NPPT) segu (suhtes 3:1) (1)

Reaktsioonisegu:

EÜ nr 700–457-2

NBPT/NPPT segu:

 

NBPT: ELINCS nr 435–740-7

 

NPPT: CASi nr 916809-14–8

Minimaalselt: 0,02

Maksimaalselt: 0,3

 

 


(1)  NPPT sisalduse kõikumine: 20 %.“


II LISA

Määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

B osas asendatakse pealkirja „Meetodid 11“ alapealkiri „Kelaadimoodustajad“ alapealkirjaga „Kelaate ja komplekse moodustavad ained“.

2)

B ossa lisatakse Meetod 11.9:

„[S,S]-EDDSi määramine

EN 13368-3 3. osa: väetised – kelaadimoodustajate määramine väetistes kromatograafia meetodil: [S,S]-EDDS määramine ioonvahetuskromatograafia meetodil

Seda analüüsimeetodit on kontrollitud ringtestiga.“

3)

B ossa lisatakse Meetod 11.10:

„HGA määramine

EN 16847: väetised – komplekse moodustavate ainete määramine väetistes – heptaglükoonhappe määramine kromatograafia meetodil

Seda analüüsimeetodit on kontrollitud ringtestiga.“


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/28


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1619,

8. september 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 948/2014 lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimase päeva osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20 punkte c, f, l, m ja n ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (3) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 948/2014 (4) avati lõssipulbri eraladustamine, pidades silmas eriti keerulist turuolukorda, mis tuleneb Venemaa kehtestatud impordikeelust liidu piimatoodetele.

(2)

Kõnealust eraladustamiskava on pikendatud komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 1337/2014, (5) (EL) 2015/303, (6) (EL) 2015/1548 (7) ja (EL) 2016/224 (8). Seepärast saab toetusetaotlusi esitada kuni 30. septembrini 2016.

(3)

Venemaa pikendas 29. juunil 2016 EList pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu kuni 2017. aasta lõpuni.

(4)

Liidu suurenenud piimatoodangu tulemusel on lõssipulbritoodang suurenenud ajavahemikul jaanuarist aprillini 2016 18 %, kuid eksport on samal ajavahemikul vähenenud 8 %. Traditsiooniliselt moodustab lõssipulbri eksport umbes 40–50 % liidu lõssipulbri kogutoodangust.

(5)

Seetõttu on lõssipulbri hinnad liidus jätkuvalt surve all.

(6)

Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane tagada lõssipulbri eraladustamise toetuskavade katkestuseta kättesaadavus ja pikendada nende kehtivust kuni 2017. aasta sekkumisperioodi alguseni 1. märtsil 2017.

(7)

Selleks et taotluste esitamise võimalus toetuskava alusel ei katkeks, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 artiklis 5 asendatakse kuupäev „30. september 2016“ kuupäevaga „28. veebruar 2017“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(4)  Komisjoni 4. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).

(5)  Komisjoni 16. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1337/2014, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 360, 17.12.2014, lk 15).

(6)  Komisjoni 25. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/303, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 55, 26.2.2015, lk 4).

(7)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/1548, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 242, 18.9.2015, lk 26).

(8)  Komisjoni 17. veebruari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2016/224, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga (ELT L 41, 18.2.2016, lk 8).


9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1620,

8. september 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2) eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/32


KOMISJONI OTSUS (EL) 2016/1621,

7. september 2016,

millega võetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 vastu suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 5648 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 30 lõikega 3 on ette nähtud võimalus, et akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumil töötatakse välja suunised akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste pädevusvaldkonda käsitlevates küsimustes, et ühtlustada nende asutuste kohaldatavaid menetlusi, mis hõlmavad keskkonnatõendajate akrediteerimist või litsentsimist ja nende üle tehtavat järelevalvet.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1221/2009 artiklile 24 peavad eri liikmesriikides tegutsevad keskkonnatõendajad teatama oma toimingutest asjaomastele akrediteerimis- ja litsentsimisasutustele.

(3)

Kõnealuse teatamismenetluse praktika on näidanud, et akrediteerimis- ja litsentsimisasutused toimivad teatamiskohustused täitmata jätnud keskkonnatõendajate suhtes erinevalt. Seetõttu on vaja täiendavaid suuniseid, et tagada teatamismenetluste ühesugune kohaldamine selliste keskkonnatõendajate puhul, kes on akrediteeritud või litsentsitud ühes liikmesriigis ning teevad tõendamis- ja kinnitamistoiminguid teises liikmesriigis.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 49 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 võetakse vastu lisas esitatud suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. september 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 kohane suunisdokument akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste teavitamise kohta keskkonnatõendajate poolt, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis

SISSEJUHATUS

Käesoleva suunisdokumendiga ühtlustatakse teatamismenetlusi, mida kohaldatakse keskkonnatõendajate suhtes, kes tegutsevad muus kui neid akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis.

1.   Kohustused enne teatamist

1.1.   Akrediteerimis- või litsentsimisasutus teeb oma teatamismenetlused, mis on suunatud teises liikmesriigis akrediteeritud keskkonnatõendajatele, üldsusele kergesti kättesaadavaks. Üldsusele kättesaadavas teabes nende menetluste kohta täpsustatakse ka akrediteerimis- või litsentsimisasutusele teatamise ja järelevalve eest makstavad tasud (välja arvatud reisikulud).

1.2.   Akrediteeringu või litsentsi andnud akrediteerimis- või litsentsimisasutus nõuab akrediteeritud või litsentsitud keskkonnatõendajalt artikli 24 lõikes 1 määratletud teatamismenetluse järgimist, enne kui keskkonnatõendaja alustab tõendamis- või kinnitamistoiminguid muus liikmesriigis kui see, kus akrediteering või litsents anti. Akrediteerimis- või litsentsimisasutus kontrollib akrediteeritud või litsentsitud keskkonnatõendajate järelevalve raames ka seda, et täidetud on määruse (EÜ) nr 1221/2009 kohased teatamisnõuded, kui keskkonnatõendaja on tegutsenud mõnes teises liikmesriigis.

1.3.   Akrediteerimis- või litsentsimisasutus soovitab akrediteeritud või litsentsitud keskkonnatõendajatel teavitada oma klientidest organisatsioone, et nad peavad võimaldama järelevalvet kooskõlas määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 23 lõikega 6 ning et sellise järelevalve võimaldamisest keeldumine võib takistada organisatsioonide registreerimist.

2.   Teate sisu

2.1.   Määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 24 lõikes 1 sätestatud teatamisnõuded loetakse täidetuks, kui esitatud on kogu järgmine teave:

a)

akrediteeringu või litsentsi andmed, tõendid akrediteeringu või litsentsi kehtivuse kohta ning selle kohta, et see ei ole peatatud või tühistatud ja et see on vastavuses tõendamist või kinnitamist läbiva organisatsiooni konkreetse tegevusega;

b)

meeskonna koosseis ja pädevus, eelkõige selle liikmesriigi keskkonnaalaste õigusaktide nõuete tundmine ja ametliku riigikeele oskamine, kus tõendamine või kinnitamine peaks toimuma;

c)

vajaduse korral personalidokumendid, näiteks dokumendid, mis tõendavad asjakohast kvalifikatsiooni, koolitust ja kogemust konkreetses majandussektoris;

d)

tõendamise ja kinnitamise aeg ja koht, sealhulgas keskkonnatõendaja poolne organisatsiooni külastus ning kõik etapid enne ja pärast seda külastust, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1221/2009 artiklis 25;

e)

tõendamist või kinnitamist läbiva organisatsiooni aadress ja kontaktandmed, sealhulgas kõik tõendamise või kinnitamise alla kuuluvad tegevuskohad ja toimingud, ning töötajate arv.

Punktis c osutatud täiendavate andmete küsimine peab olema põhjendatud, võttes arvesse konkreetset olukorda, ja see ei tohi piirata keskkonnatõendaja õigust osutada teenuseid muus kui teda akrediteerinud või litsentsinud liikmesriigis.

2.2.   Kui teatamine vastab määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 24 lõikes 1 sätestatud teatamisnõuetele, teavitab akrediteerimis- või litsentsimisasutus keskkonnatõendajat sellest enne tõendamis- või kinnitamistoimingute algust, nagu on kirjeldatud määruse (EÜ) nr 1221/2009 artiklis 25. Võimaluse korral esitatakse see teave kaks nädalat enne tõendamis- või kinnitamistoimingute algust. Samal ajal teavitab akrediteerimis- või litsentsimisasutus keskkonnatõendajat enda kavandatava järelevalve ulatusest ja sisust ning sellega seotud kuludest.

2.3.   Kui akrediteerimis- või litsentsimisasutus saab teada, et tõendamis- või kinnitamistoiminguid kavatsetakse teha või on juba tehtud ilma asjaomase teatamiseta, tuletab akrediteerimis- või litsentsimisasutus keskkonnatõendajale meelde määruse (EÜ) nr 1221/2009 kohaseid nõudeid seoses teatamisega konkreetses riigis (vt punkt 2.1).

Kui määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 24 lõikes 1 nimetatud teavet ei esitata õigeaegselt või kui teatamine ei vasta kõnealuses artiklis sätestatud teatamisnõuetele, kohaldatakse käesoleva suunisdokumendi punkti 3.1.

2.4.   Kuna teatamise tulemused võivad mõjutada tõendamis- ja kinnitamisprotsessi, soovitab akrediteerimis- või litsentsimisasutus tõendajal edastada teatamise tulemused oma kliendile.

3.   Teatamismenetluse täitmata jätmise tagajärjed

3.1.   Kui teatamine ei vasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 artikli 24 lõikes 1 sätestatud teatamisnõuetele, järgib akrediteerimis- ja litsentsimisasutus punktides 3.1.1–3.1.4 sätestatud menetlust.

3.1.1.   Kui ei ole esitatud teavet, mis on seotud akrediteeringu või litsentsi andmetega, pädevusega, tõendamise ja kinnitamise aja ja kohaga, organisatsiooni aadressi ja kontaktandmetega, selle liikmesriigi keskkonnaalaste õigusaktide nõuete tundmise ja riigi ametliku keele oskamisega, kus tõendamine või kinnitamine peaks toimuma, või vajaduse korral meeskonna koosseisuga, või kui sellist teavet ei esitata õigeaegselt, teavitatakse keskkonnatõendajat võimalikult kiiresti puuduvast teabest ja sellest, et teatamistähtajast ei ole kinni peetud.

3.1.2.   Kui akrediteerimis- või litsentsimisasutus leiab, et puuduv teave ei takista nõuetekohast järelevalvet keskkonnatõendaja üle, loeb akrediteerimis- või litsentsimisasutus teatamist järelevalve teostamiseks piisavaks ja palub keskkonnatõendajal esitada puuduv teave hilisemas etapis. Keskkonnatõendajat teavitatakse kõnealusest otsusest õigeaegselt ja enne tõendamist või kinnitamist.

3.1.3.   Kui akrediteerimis- või litsentsimisasutus leiab, et ei ole esitatud teavet, mis on tõendamis- või kinnitamistoimingu tulemuslikuks järelevalveks hädavajalik (näiteks tõendamis- või kinnitamistoimingute aeg ja koht, organisatsiooni aadress ja kontaktandmed, keskkonnatõendaja akrediteeringu või litsentsi andmed, meeskonna koosseis või pädevus, eelkõige selle liikmesriigi õigusaktide nõuete tundmine ja riigi ametliku keele oskamine, kus tõendamine või kinnitamine peaks toimuma), teavitab akrediteerimis- või litsentsimisasutus keskkonnatõendajat, et ta peab teatamist ebapiisavaks, et piisav järelevalve ei ole seetõttu võimalik ja et kui tõendamine või kinnitamine toimub enne puuduva teabe esitamist, soovitab ta pädeval asutusel organisatsiooni mitte registreerida.

3.1.4.   Kui akrediteerimis- või litsentsimisasutus otsustab soovitada pädeval asutusel organisatsiooni mitte registreerida, teavitab ta sellest keskkonnatõendajat, akrediteeringu või litsentsi andnud akrediteerimis- või litsentsimisasutust, võimaluse korral organisatsiooni ja pädevat asutust.