ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 181

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
6. juuli 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1066, 17. juuni 2016, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses teabe esitamise korra, standardvormide ja vormidega eesmärgiga koostada kriisilahenduskavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/59/EL ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

6.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 181/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1066,

17. juuni 2016,

millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses teabe esitamise korra, standardvormide ja vormidega eesmärgiga koostada kriisilahenduskavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/59/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012, (1) ning eelkõige selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kriisilahendusasutustele on antud ülesanne koostada krediidiasutustele ja investeerimisühingutele (edaspidi „institutsioonid“) suunatud kriisilahenduse kavad vastavalt direktiivis 2014/59/EL kehtestatud nõuetele ja korrale ning selleks on neile antud volitused nõuda institutsioonidelt vajalikku teavet. Pöörates eelkõige tähelepanu rühma kriisilahenduskavadele, tuleb liidu emaettevõtjast institutsioonil esitada asjaomane teave konsolideerimisgrupi tasandi kriisilahendusasutusele, mis peab seejärel edastama selle direktiivi 2014/59/EL artikli 13 lõike 1 teises lõigus loetletud asutustele vastavalt selles kehtestatud korrale.

(2)

Institutsioonidelt vajaliku teabe nõudmise kord ja minimaalne vormide komplekt peab olema kehtestatud viisil, mis võimaldab kriisilahendusasutustel koguda järjepidevalt teavet kogu liidus ning hõlbustada teabevahetust asjaomaste ametiasutuste hulgas.

(3)

Vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 11 lõike 1 punktile a on institutsioonidel kohustus teha kriisilahendusasutustega kriisilahenduse kavade koostamisel vajalikul määral koostööd. Siiski tuleb töökord kavandada selliselt, et vähendada teabele esitatavaid dubleeritud nõudeid. Sellega seoses kehtestatakse direktiivis 2014/59/EL pädevate asutuste kohustus teha koostööd kriisilahendusasutustega. See koostöö tähendab, et pädev asutus ja kriisilahendusasutus selgitavad ühiselt välja, kas mõned või kõik vajalikud andmed on pädevale asutusele juba kättesaadavad tänu sellele, et ta täidab järelevalvega seotud ülesandeid. Kui need andmed on kättesaadavad, on asjakohane, et pädev asutus need edastab.

(4)

Pidades silmas kriisilahenduskavade üldist sisu, on asjakohane, et minimaalne vormide komplekt hõlmab institutsiooniga põhiteavet, mis esitatakse kriisilahendusasutusele.

(5)

Käesolev määrus põhineb rakenduslikel tehnilistel standarditel, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitas komisjonile.

(6)

EBA on läbi viinud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite kohta, analüüsinud sellest tulenevaid võimalikke kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kriisilahenduskavade koostamiseks esitatav teave

Kriisilahenduskavade, sealhulgas konsolideerimisgrupi kriisilahenduskavad vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 13, koostamiseks ja rakendamiseks vajaliku teabe esitamine institutsiooni poolt kriisilahendusasutusele vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 11 toimub käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud korda järgides ja, kui see on kohaldatav, käesoleva määruse artiklis 3 osutatud vorme kasutades.

Artikkel 2

Menetlus

1.   Selleks et kontrollida vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 11 lõikele 2, kas kriisilahenduskava koostamise eesmärgil kriisilahendusasutuse poolt institutsioonilt nõutav vajalik teave on pädevale asutusele osaliselt või täielikult juba kättesaadav, nõuab kriisilahendusasutus sellist teavet esmalt asjaomase institutsiooni pädevalt asutuselt.

2.   Juhul kui nõutud teave on osaliselt või täielikult pädevale asutusele juba kättesaadav, esitab nimetatud asutus sellise teabe kriisilahendusasutusele õigel ajal.

3.   Juhul kui teave ei ole pädevale asutusele juba kättesaadav või kui vorming, millega pädev asutus on teabe esitanud, ei ole kriisilahendusasutusele piisav, võttes arvesse eelkõige konsolideerimisgrupi kriisilahenduskavade koostamise korda, nõuab kriisilahendusasutus institutsioonilt otseselt vajaliku teabe esitamist.

4.   Juhul kui lõike 3 kohane kriisilahendusasutuse nõutud teave on hõlmatud ühe artiklis 3 kehtestatud kategooriaga, esitab institutsioon selle teabe kriisilahendusasutusele sobiva I–XII lisas sisalduva vormi alusel, järgides XIII lisas kehtestatud juhiseid.

5.   Juhul kui kriisilahendusasutuse nõutud teave ei ole hõlmatud ühe artiklis 3 kehtestatud kategooriaga, esitatakse teave vastavalt kriisilahendusasutuse nõutud vormingule.

6.   Kriisilahendusasutuse esitatud teabenõudes institutsioonile, nagu on osutatud lõikes 3, tehakse järgmist:

a)

täpsustatakse, võttes sealjuures arvesse nõutud teabe hulka ja keerukust, sobiv ajaraamistik, mille jooksul peab institutsioon esitama teabe kriisilahendusasutusele;

b)

juhul kui nõutud teave on hõlmatud ühe artiklis 3 kehtestatud kategooriaga, täpsustatakse sobiv I–XII lisas sisalduv vorm, mida kasutatakse selleks, et esitada teave kriisilahendusasutusele;

c)

juhul kui nõutud teavet ei ole hõlmatud ühe artiklis 3 kehtestatud kategooriaga või I–XII lisas sisalduva vormiga, täpsustatakse vormingut, mida kasutatakse selleks, et esitada teave kriisilahendusasutusele;

d)

määratletakse, kas I–XII lisas sisalduv asjaomane vorm tuleb täita individuaalsel või konsolideerimisgrupi tasandil ning kas selle reguleerimisala on kohalik, üleliiduline või ülemaailmne vastavalt XIII lisas esitatud juhistele;

e)

esitatakse vajalikud kontaktandmed, kuhu teave tuleb kriisilahendusasutuses esitada.

Artikkel 3

Vormidesse sisestatud minimaalne teabehulk

Minimaalne vormide komplekt teabe esitamiseks direktiivi 2014/59/EL artikli 11 alusel hõlmab järgmisi kategooriaid:

1)

organisatsiooniline struktuur, nagu on määratletud I lisas;

2)

juhtimine ja haldamine, nagu on määratletud II lisas;

3)

kriitilised funktsioonid ja põhiäriliinid, nagu on määratletud III lisas;

4)

kriitilised vastaspooled, nagu on määratletud IV lisa 1. jaotises „Vara“, 2. jaotises „Kohustused“ ja 3. jaotises „Oluline riskide maandamine“;

5)

kohustuste struktuur, nagu on määratletud V lisas;

6)

panditud tagatis, nagu on määratletud VI lisas;

7)

bilansivälised kirjed, nagu on määratletud VII lisas;

8)

makse-, kliiring- ja arveldussüsteemid, nagu on määratletud VIII lisas;

9)

infosüsteemid, nagu on määratletud IX lisas 1. jaotises „Üldine teave“ ja 2. jaotises „Kaardistamine“;

10)

vastastikune seotus, nagu on määratletud X lisas;

11)

ametiasutused, nagu on määratletud XI lisas;

12)

kriisilahenduse õiguslik mõju, nagu on määratletud XII lisas.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 190.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


I LISA

Organisatsiooniline struktuur

Juriidiline isik

Otsene valdaja

Kapital

Hääleõigus

Konsolideeriv üksus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

Valdusettevõtja X

110

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Pank A (emaettevõtja)

111

Valdusettevõtja X

110

100  %

100  %

Pank A

111

Pank B (tütarettevõtja)

112

Pank A

111

80  %

60  %

Pank A

111

Pank U

156

Pank B

112

100  %

100  %

Pank A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

Juhtimine ja haldamine

Juriidiline isik

Asukoht

Asutamise jurisdiktsioon

Tegevusluba väljaandev asutus

Tegevusloa liik

Juhtkonna liige, kes vastutab teabe esitamise eest kriisilahenduskava jaoks

Võtmejuht

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Nimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Nimi

Funktsioon

Osakond

Telefoninumbrid

E-posti aadressid

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Pank A

111

London

Ühendkuningriik

Inglise Pank

Hoiustamistegevus

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Pank B

112

Paris

Prantsusmaa

ACP

Hoiustamistegevus, varahaldus

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III LISA

Kriitilised funktsioonid ja põhiäriliinid

Kriitilised funktsioonid

Põhiäriliinid

Juriidiline isik

Asukoht

Kontorite/filiaalide arv asukohas

Materiaalne vara

Material liabilities

Teabe edastamise eest vastutav vanemametnik

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Liik

Summa

Vääring

Liik

Summa

Vääring

Nimi

Funktsioon

Osakond

Telefoninumbrid

E-posti aadressid

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Hoiustamistegevus

Jaepangandus

Pank A

111

Ühendkuningriik

87

 

 

 

hoiused

5,000

Inglise nael (GBP)

 

 

 

 

 

 

Jaepangandus

Pank A

111

Iirimaa

4

 

 

 

hoiused

200

euro

 

 

 

 

 

 

Jaepangandus

Pank B

112

Prantsusmaa

112

 

 

 

hoiused

5,000

euro

 

 

 

 

 

 

IT keskus internetipanganduse jaoks

Üksus C

113

Hispaania

1

 

 

 

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

 

 

 

 

 

Varahaldus

 

Pank A

111

Ühendkuningriik

10

valitsetavad varad

1,000

Inglise nael (GBP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pank D

114

Slovakkia

1

valitsetavad varad

100

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV LISA

1. JAOTIS

Kriitilised vastaspooled (vara)

Juriidiline isik

Kriitiline vastaspool

Vääring

Esmane riskipositsioon

Krediidiriski maandamine

Väärtuse korrigeerimised ja eraldised

Riskile avatud netopositsioon

Mõju CET1 suhtarvu suhtes

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Pank A

111

Ühendkuningriigi valitsus

789

Inglise nael (GBP)

200,000

0

0

200,000

200 baaspunkti

Pank B

112

Pank W

444

euro

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 baaspunkti

Pank A

111

Äriühing U

650

euro

500,000

0

400,000

100,000

100 baaspunkti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JAOTIS

Kriitilised vastaspooled (kohustused)

Juriidiline isik

Kriitiline vastaspool

Rahastamine

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Liik

Summa

Vääring

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JAOTIS

Kriitilised vastaspooled (oluline riskide maandamine)

Juriidiline isik

Kriitiline vastaspool

Oluline riskide maandamine (bilansiline)

Oluline riskide maandamine (bilansiväline)

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Liik

Summa

Vääring

Riskide maandamise eesmärk

Liik

Summa

Vääring

Riskide maandamise eesmärk

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V LISA

Kohustuste struktuur

010

Juriidilise isiku nimi

Pank A

020

Juriidiline tunnus

111

030

Kohustusi reguleerivad seadused

EMP

 

040

Kuupäev

12/31/2013


 

Vastaspooled

Õiguslikult allutatud laen, mis kvalifitseeruvad kui täiendavad esimese taseme omavahendid

Õiguslikult allutatud laen, mis kvalifitseeruvad kui täiendavad teise taseme omavahendid

Õiguslikult allutatud laen

Tagatiseta kõrgema nõudeõiguse järguga võlad

Hoiused

Tagatisega laen

Pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 44 lõikega 2 välja arvatud muud kohustused

Tuletisinstrumendid

KOKKU

< 1 kuu

< 1 aasta

> 1 aasta

< 1 kuu

< 1 aasta

> 1 aasta

< 1 kuu

< 1 aasta

> 1 aasta

Kokku

millest kõlblikke hoiuseid

millest tagatud hoiuseid

Riskipositsioon pärast usaldatavusnõuete tasaarvestust

Riskipositsioon pärast riskimarginaali ja tagatise mahaarvamist

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Füüsilised isikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Suured mittefinantsettevõtjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Institutsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kindlustusseltsid ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Muud finantsasutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Konsolideerimisgrupi-sisene tehing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Valitsus, keskpangad ja riigiülesed asutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Muud/tuvastamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

millest kõlblikke kohustusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Kõlblikud kohustused kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI LISA

Panditud tagatis

Juriidiline isik

Tagatise väljastaja

Tagatise liik

Tunnuskood

Tagatise valdaja

Summa

Vääring

Kohtualluvus

Osapool

Summa

Vääring

Kohtualluvus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Pank A

111

USA valitsus

278

USA valitsuse võlakirjad

 

Pank L

487

1 000

USD

USA

Pank B

345

10 000

USD

USA

Pank A

111

Pank A

997

Hüpoteeklaenud

 

Inglise Pank

997

1 000

Inglise nael (GBP)

Ühendkuningriik

Pank C

587

8 000

Inglise nael (GBP)

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VII LISA

Bilansivälised kirjed

Juriidiline isik

Bilansiväline kirje

Vastaspool

Summa

Vääring

Kriitiline tegevus

Põhiäriliinid

Lisateave

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Kokku

millest hõlmatud

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Pank A

111

krediidiliin

Pank C

113

10 000 000

10 000 000

Inglise nael (GBP)

 

 

leping lõpeb 2015. aasta lõpus

Pank A

111

krediidiliin

Pank D

114

–5,000,000

0

euro

 

 

leping lõpeb 2015. aasta lõpus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII LISA

Makse-, kliiring- ja arveldussüsteemid

Juriidiline isik

Süsteem

Esindav institutsioon

Kriitilise funktsiooni kaardistamine

Põhiäriliini kaardistamine

Liikmesusega seotud nõuded

Kriisilahendusmenetluse mõju liikmesusele või esindava institutsiooniga sõlmitud lepingule

Asendatavus

Lisateave

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Süsteemi liik

Määramine

Osalemise viis

Tunnuskood

Üksuse nimi

Tunnuskood

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Pank A

111

Hoiulevõtja

Clearstream

kaudne

 

Pank W

 

 

Väärtpaberitega kauplemine

 

Liikmesus tühistatud

Euroclear

 

Pank B

112

Maksmine

EESMÄRK

otsene

 

 

 

Maksmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IX LISA

1. JAOTIS

Infosüsteemid (üldine teave)

Süsteem

Konsolideerimisgrupi üksuse lepingupool

Lepingu liik

Vastaspool

Vastutav isik

Kriisilahendusmenetluse mõju infosüsteemidele juurdepääsu järjepidevusele

Tuvastamine

Liik

Kirjeldus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Nimi

Telefoninumber

E-posti aadress

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Süsteem A

internetipangandus

 

Pank A

111

Tegevusluba

Üksus A

 

 

 

 

 

Süsteem B

krediidi kinnitamine

 

Pank A

111

Tegevusluba

Üksus B

 

 

 

 

 

 

krediidi kinnitamine

 

Pank B

112

Tegevusluba

Üksus B

 

 

 

 

 

Süsteem C

muud

 

Pank C

113

Jagatud teenus

Üksus C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JAOTIS

Infosüsteemid (kaardistamine)

Süsteem

Kasutaja

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Kriitiline funktsioon

Põhitegevuse rida

010

020

030

040

050

Süsteem A

Pank A

111

Hoiustamistegevus

Hoiustamistegevus

Süsteem A

Pank B

112

Hoiustamistegevus

Hoiustamistegevus

Süsteem B

Pank A

111

Krediit

Jaemüük

Süsteem B

Pank C

113

Krediit

Äripangandus

Süsteem C

Pank A

111

Kõik

Kõik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X LISA

Vastastikune seotus

Juriidiline isik A

Juriidiline isik B

 

 

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi2

Juriidiline tunnus2

Vastastikuse seotuse liik

Kirjeldus

010

020

030

040

050

060

Pank A

101

Pank B

102

Töötajad

Juriidiline personal (40 töötajat)

Pank A

101

Pank C

103

Töötajad

Juriidiline personal (40 töötajat)

Pank B

102

Pank C

103

Süsteemid

Kõiki panga C kasutatavaid süsteeme ja IT taristuid kasutab ka pank B

Pank A

101

Pank C

103

Rahastamiskord

Panka C rahastatakse panga A kaudu

Pank A

101

Üksus D

104

Töötajad

Juriidiline personal (40 töötajat)

Pank A

101

Pank B

102

Rahastamiskord

Panka B rahastatakse panga A kaudu

Pank C

103

Üksus D

104

Töövahendid

Panga C ja üksuse D peakontorid asuvad samas hoones

Pank A

101

Pank B

102

Likviidsuskokkulepped

Pank A kohustub vajadusel lisama pangale B likviidsust

Üksus D

104

Pank A

101

Töötajad

Kõik panga A IT töötajad on pärit üksusest D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XI LISA

Ametiasutused

Juriidiline isik

Järelevalveasutus(ed)

Kriisilahendusasutus

Hoiuste tagamise asutus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Ametiasutuse nimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Ametiasutuse nimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Ametiasutuse nimi

Telefoninumber

E-posti aadress

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Pank A

111

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutus

 

 

Inglise Pank

 

 

Finantsteenuste hüvitiste skeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XII LISA

Kriisilahenduse õiguslik mõju

Juriidiline isik

Kolmas isik

Lepingu liik

Kriisilahenduse vahendit mõjutav lõpetamine

Märkused

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

Üksuse nimi

Juriidiline tunnus

010

020

030

040

050

060

070

Pank B

112

Euronext NV

 

Liikmesus

Y

Varahaldustoimingute müük võib olla keeruline kriisilahenduse korral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XIII LISA

Juhised I–XII lisas olevate vormide täitmiseks

Üldjuhised

1.   STRUKTUUR JA PÕHIMÕTE

1.1.   Struktuur

Raamistik koosneb 12 vormide kogumist, mis sisaldavad kokku 15 vormi järgmise jaotuse alusel:

1.

Organisatsiooniline struktuur

2.

Juhtimine ja haldamine

3.

III lisa – Kriitilised funktsioonid ja põhiäriliinid

4.

Kriitilised vastaspooled (3 vormi)

5.

Kohustuste struktuur

6.

Panditud tagatis

7.

Bilansivälised kirjed

8.

Makse-, kliiring- ja arveldussüsteemid

9.

Teabesüsteemid (2 vormi)

10.

Vastastikune seotus

11.

Ametiasutused

12.

Kriisilahenduse õiguslik mõju

1.2.   Arvestusstandard

Institutsioonid esitavad finantsteabe aruandluse eesmärgil bilansilised väärtused vastavalt oma raamatupidamistavadele. Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes ei pea finantsteavet esitama, kohaldavad oma vastavat raamatupidamistava.

Käesoleva lisa kohaldamisel osutavad lühendid „IAS“ ja „IFRS“ määruse (EÜ) nr 1606/2002 artiklis 2 määratletud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele.

Vormides esitatud summad peavad olema bruto bilansilises väärtuses, kui juhistes ei ole sätestatud teisiti.

1.3.   Nummerdamise põhimõtted

Vormi veergude, ridade ja lahtrite tähistamiseks on käesolevas juhendis kasutatud järgmist üldist märget: {Vorm; Rida; Veerg}.

1.4.   Kohaldamise tasand

Rakendamise taseme määratlevad kriisilahendusasutused institutsioonidele edastatava nõude otsesel või kaudsel sõnastamisel.

Vormide täitmise juhised

2.   I LISA – ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(1) krediidiasutuse või investeerimisühingu organisatsioonilise struktuuri üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas kõigi juriidiliste isikute loetelu

(2) iga juriidilise isiku hääleõiguslike ja mittehääleõiguslike õiguste otseste valdajate andmed ning osakaal

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Otsene valdaja

030

Üksuse nimi

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku otsest osalust omava ja kontrolliva üksuse nimi.

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 030 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

050

Kapital (%)

Veerus 030 loetletud juriidilise isiku kapitali protsendimäär veerus 010 loetletud juriidilises isikus.

060

Hääleõigus (%)

Veerus 030 loetletud juriidilise isiku hääletusõiguse protsendimäär veerus 010 loetletud juriidilises isikus.

070–080

Konsolideeriv üksus

070

Üksuse nimi

Veerus 010 loetletud üksust vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 kõrgeimal tasemel konsolideeriva üksuse nimi.

080

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 070 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

3.   II LISA – JUHTIMINE JA HALDAMINE

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmine direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirje:

(3) iga juriidilise isiku asukoht, asutamise jurisdiktsioon, tegevusloa jurisdiktsioon ning tippjuhtkonna liikmed;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030

Asukoht

Linn, kus veerus 010 loetletud üksus on seaduslikult registreeritud.

040

Asutamise jurisdiktsioon

Jurisdiktsioon, kuhu veerus 010 loetletud üksus kuulub; määratletakse vastavalt standardile ISO 3166.

050

Tegevusluba väljaandev asutus

Veerus 010 loetletud institutsioonile pangandus- või investeerimisühingu tegevusluba väljastava ametiasutuse nimi.

060

Tegevusloa liik

070–090

Juhtkonna liige, kes vastutab kriisilahenduskava koostamise jaoks vajaliku teabe esitamise eest kriisilahendusasutustele

070

Nimi

Eesnimi, perekonnanimi

080

Telefoninumber

090

E-posti aadress

100–140

Võtmejuht

Üksuse vanemametnik, kes vastutab selle üksuse kriisilahenduskava eest

100

Nimi

Eesnimi, perekonnanimi

110

Funktsioon

120

Osakond

130

Telefoninumbrid

Osakonna telefoninumber ning veerus 100 nimetatud isiku personaalne telefoninumber.

140

E-posti aadressid

Osakonna postkast ning veerus 100 nimetatud isiku personaalne e-posti aadress.

4.   III LISA – KRIITILISED FUNKTSIOONID JA PÕHIÄRILIINID

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(4) krediidiasutuse või investeerimisühingu kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide kaardistus, sealhulgas nende funktsioonide ja äriliinidega seotud olulise vara ja kohustuste ülevaade, viitega igale juriidilisele isikule;

(17) krediidiasutuse või investeerimisühingu kriisilahenduse kava koostamiseks vajaliku teabe esitamise eest vastutav juhtorgani liige ning – juhul kui need on erinevad inimesed –, erinevate juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide puhul vastutavad isikud

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010

Kriitilised funktsioonid

Osutab kriitilistele funktsioonidele direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkti 35 ja artikli 2 lõike 2 tähenduses.

020

Põhiäriliinid

Osutab põhiäriliinidele direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkti 36 ja artikli 2 lõike 2 tähenduses.

030–040

Juriidiline isik

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050

Asukoht

Riik, kus äriliinid tegutsevad.

060

Kontorite/filiaalide arv asukohas

070–090

Materiaalne vara

070

Liik

080

Summa

Miljonit

090

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

100–120

Materiaalsed kohustused

100

Liik

110

Summa

Miljonit

120

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

130–170

Teabe edastamise eest vastutav vanemametnik

130

Nimi

Eesnimi, perekonnanimi

140

Funktsioon

150

Osakond

160

Telefoninumbrid

Osakonna telefoninumber ning veerus 130 nimetatud isiku personaalne telefoninumber.

170

E-posti aadressid

Osakonna postkast ning veerus 130 nimetatud isiku personaalne e-posti aadress.

5.   IV LISA, 1. JAOTIS – KRIITILISED VASTASPOOLED (VARA)

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmine direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirje:

(10) krediidiasutuse või investeerimisühingu suuremate või kõige olulisemate vastaspoolte loetelu ning analüüs, millist mõju mõne suurema vastaspoole maksejõuetus avaldab krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsseisundile;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Kriitiline vastaspool

Kriitilisuse määratlevad asjaomased ametiasutused. Vastaspooled kantakse asjaomaste omavahel seotud klientide rühma ning juhul kui klient ei kuulu omavahel seotud klientide rühma, tehakse seda individuaalsel tasandil. Kriisilahendamisasutused võivad nõuda teavet omavahel seotud klientide rühma kohta individuaalsel tasandil. „Omavahel seotud klientide rühm“ on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 39. Käesolevas vormis esitatud teave peab täiendama riskide kontsentreerumises juba eelnevalt esitatud teavet.

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

060

Esmane riskipositsioon

Osutab esmasele riskipositsioonile määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 24, 389, 390 ja 392 tähenduses ning peab järgima FINREP-is esitatud lähenemisviisi.

070

Krediidiriski maandamine

Osutab krediidiriski maandamisele määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 399 ja 401–403 tähenduses. Käesoleva aruandluse jaoks kasutatakse artikli 4 punktis 57 määratletud ja III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis tunnustatud krediidiriski maandamise meetodit vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 401–403.

080

Väärtuse korrigeerimised ja eraldised

Osutab väärtuse korrigeerimistele ja eraldistele määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 34, 24, 110 ja 111 tähenduses.

090

Riskile avatud netopositsioon

090 = 060 – 070 – 080

100

Mõju CET1 suhtarvu suhtes

Veerus 030 loetletud vastaspoole maksejõuetuse mõju veerus 010 loetletud juriidilise isiku esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu suhtes. Soovituslik CET1 suhtarvule avalduva mõju arvutamise valem on:

CET1 – ((CET1 – oodatav kahjum)/(RWA – oodatav kahjum)) = mõju CET1 suhtes.

Juhul kui kriisilahendusasutused määratlevad, et keerukam valem on asjakohasem, võivad nad taotleda teistsugust valemit.

6.   IV LISA, 2. JAOTIS – KRIITILISED VASTASPOOLED (KOHUSTUSED)

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmine direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirje:

(10) krediidiasutuse või investeerimisühingu suuremate või kõige olulisemate vastaspoolte loetelu ning analüüs, millist mõju mõne suurema vastaspoole maksejõuetus avaldab krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsseisundile;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Kriitiline vastaspool

Kriitilisuse määratlevad asjaomased ametiasutused. Käesolevas vormis esitatud teave peab täiendama riskide kontsentreerumises juba eelnevalt esitatud teavet.

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050–070

Rahastamine

050

Liik

060

Summa

Väljendatakse kohustuse vääringus

070

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

7.   IV LISA, 3. JAOTIS – KRIITILISED VASTASPOOLED (OLULINE RISKIDE MAANDAMINE)

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmine direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirje:

(9) olulised krediidiasutuse või investeerimisühinguga seotud riskimaandustehingud, sealhulgas nende jaotus juriidiliste isikute lõikes;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Kriitiline vastaspool

Vastaspooled kantakse asjaomaste omavahel seotud klientide rühma ning juhul kui klient ei kuulu omavahel seotud klientide rühma, tehakse seda individuaalsel tasandil. Kriisilahendamisasutused võivad nõuda teavet omavahel seotud klientide rühma kohta individuaalsel tasandil. „Omavahel seotud klientide rühm“ on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõikes 39.

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050–080

Oluline riskide maandamine (bilansiline)

050

Liik

Esitatud oluline riskide maandamine ei tohi piirduda arvestamise riskide maandamisega.

060

Summa

070

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

080

Riskide maandamise eesmärk

Riskid, mida kavandatakse maandada.

090–120

Oluline riskide maandamine (bilansiväline)

090

Liik

Esitatud oluline riskide maandamine ei tohi piirduda arvestamise riskide maandamisega.

100

Summa

110

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

120

Riskide maandamise eesmärk

Riskid, mida kavandatakse maandada.

8.   V LISA – KOHUSTUSTE STRUKTUUR

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(5) krediidiasutuse või investeerimisühingu ja kõigi selle juriidiliste isikute kohustuste komponentide ülevaade, tuues eraldi välja vähemalt lühiajalised ja pikaajalised võlgnevused ja nende summad ning tagatud, tagamata ja allutatud kohustused;

(6) üksikasjad nende krediidiasutuse või investeerimisühingu kohustuste kohta, mis on kõlblikud kohustused;

Konkreetsete ridade täitmise juhised:

Read

Viited õigussätetele ja juhised

010

Juriidilise isiku nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030

Kohustusi reguleerivad seadused

EMP või kolmas riik. Kriisilahendusasutused võivad kehtestada piirmäära, mille ületamisel nõuaksid nad jaotamist erinevatesse kolmandatesse riikidesse.

040

Kuupäev

050

Füüsilised isikud

055

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

060

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

065

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

070

Suured mittefinantsettevõtjad

075

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

080

Institutsioonid

Nagu on määratletud direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõikes 23.

085

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

Institutsioonide õigusliku alluvusega laenud (veerg 050) ja tagatiseta kõrgema nõudeõiguse järguga võlad (080), mille vähem kui 7-päevast esialgset tähtaega ei tohi hõlmata reas 085 esitatud summaga „millest kõlblikke kohustusi“, sest vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 44 lõikele 2 arvatakse sellised kohustused kohustuste ja nõudeõiguste teisendamisega välja.

090

Kindlustusseltsid ja pensionifondid

Kindlustusseltsid, edasikindlustusandjate ettevõtjad ning pensionifondid

095

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

100

Muud finantsasutused

105

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

110

Konsolideerimisgrupi-sisene tehing

Riskipositsioonid samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste suhtes. Sellised riskipositsioonid loetletakse selles reas seepärast, et vältida topeltarvestamist (nt samasse konsolideerimisgruppi kuuluva panga suhtes kehtivad riskipositsioonid tuleb määratleda reas 110 ja mitte reas 080 krediidiasutuste kohta).

115

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

120

Valitsus, keskpangad ja riigiülesed asutused

125

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

130

Muud/tuvastamata

Juhul kui pandi valdaja tunnust ei ole võimalik tuvastada, tuleb esitada üksnes summad.

135

Millest kõlblikke kohustusi

Kohustuste hulk, mis on kõlblikud kohustused vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

150

Kokku

160

Kõlblikud kohustused kokku

Kõlblike kohustuse summa vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktile 71.

Juhised konkreetsete veergude kohta

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010

Õiguslikult allutatud laen, mis kvalifitseeruvad kui täiendavad esimese taseme omavahendid

020–040

Õiguslikult allutatud laen, mis kvalifitseeruvad kui täiendavad teise taseme omavahendid

020

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks kuu

030

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

040

Pikem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

050–070

Õigusliku alluvussuhtega võlg

050

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks kuu

Allutatud laen, mis ei kvalifitseeru esimese ega teise taseme omavahendite hulka.

060

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

Allutatud laen, mis ei kvalifitseeru esimese ega teise taseme omavahendite hulka.

070

Pikem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

Allutatud laen, mis ei kvalifitseeru esimese ega teise taseme omavahendite hulka.

080–100

Tagatiseta kõrgema nõudeõiguse järguga võlad

Hõlmab hoiusertifikaate ja kommertsväärtpabereid

080

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks kuu

090

Lühem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

100

Pikem järelejäänud tähtaeg kui üks aasta

110–130

Hoiused

110

Kokku

120

Millest kõlblikke hoiuseid

130

Millest tagatud hoiuseid

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise reguleerimisalast artikli 44 lõike 2 punktiga a välja arvatud.

140

Tagatisega laen

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise reguleerimisalast artikli 44 lõike 2 punktiga b välja arvatud.

150

Pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 44 lõikega 2 välja arvatud muud kohustused

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise reguleerimisalast artikli 44 lõike 2 punktidega a–d ning artikli 44 lõike 2 punktidega f–g välja arvatud.

160–170

Tuletisinstrumendid

Üksnes bilansikirjed. Bilansivälised kirjed tuleb esitada VII lisas.

160

Riskipositsioon pärast usaldatavusnõuete tasaarvestust

170

Riskipositsioon pärast riskimarginaali ja tagatise mahaarvamist

180

Kokku

Veergude 010–110, 140–160 summa.

9.   VI LISA – PANDITUD TAGATIS

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(7) nende protsesside kirjeldus, mida on vaja selleks, et määrata kindlaks, kellele krediidiasutus või investeerimisühing on pantinud tagatise, tagatist valdava isiku nimi ning jurisdiktsioon, kus tagatis asub;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Tagatise väljastaja

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050

Tagatise liik

Hõlmab kõiki pantimise liike, mille korral on olemas bilansiväline kohustus või puudub kohutus (nt tagatise vahetustehing, tagatisfondid).

060

Tunnuskood

ISIN kood. Juhul kui ISIN kood ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

070–080

Tagatise valdaja

070

Üksuse nimi

080

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

090

Summa

100

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217

110

Kohtualluvus

Tagatise valdaja suhtes kohaldatav kohtualluvus, nagu on määratletud veerus 070 (nt Saksa õigus).

120–130

Vastaspool

120

Nimi

130

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

140

Summa

150

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217.

160

Kohtualluvus

Pandilepingu suhtes kohaldatav kohtualluvus.

10.   VII LISA – BILANSIVÄLISED KIRJED

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(8) krediidiasutuse või investeerimisühingu ja selle juriidiliste isikute bilansiväliste riskipositsioonide kirjeldus, sealhulgas krediidiasutuse või investeerimisühingu kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide kaardistus;

(21) teave vara koormatise, likviidse vara, bilansiväliste tegevuste, riskimaandusstrateegiate ja kirjendamistavade kohta.

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030

Bilansiväline kirje

Tuvastatakse järgmise kolme kategooria alusel: garantiid, krediidiliinid, muud. Käesolev vorm ei tohi sisaldada bilansikirjeid.

040–050

Vastaspool

040

Üksuse nimi

050

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

060–070

Summa

060

Kokku

Nimiväärtus.

070

millest hõlmatud

Täidetakse üksnes krediidiliinide kohta.

080

Vääring

Tuvastamine vastavalt standardile ISO 4217.

090

Kriitiline tegevus

100

Põhiäriliinid

110

Lisateave

11.   VIII LISA, 1. JAOTIS – MAKSE-, KLIIRING- JA ARVELDUSSÜSTEEMID

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(11) kõik kauplemissüsteemid, mille kaudu krediidiasutus või investeerimisühing sooritab arvuliselt või tehingute väärtuselt olulisel hulgal tehinguid, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

(12) kõik makse-, kliiring- ja arveldussüsteemid, milles krediidiasutus või investeerimisühing on otseselt või kaudselt liikmeks, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–060

Süsteem

030

Süsteemi liik

Liigitage süsteemid kasutades järgmisi valikuid: Maksmine, arveldamine, väärtpaberikliiring, tuletisinstrumentide kliiring, hoiulevõtja, keskne vastaspool ja muu. Juhul kui kohaldatakse rohkem kui ühte valiku, määratlege kõik liigid.

040

Määramine

050

Osalemise viis

Otsene või kaudne.

060

Tunnuskood

BIC-kood. Juhul kui BIC-kood ei ole kättesaadav, esitatakse tuvastamise muu vorm, nt institutsiooni kood või kontonumber. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

070–080

Esindav institutsioon

Täidetakse üksnes siis, kui juurdepääs on kaudne.

070

Üksuse nimi

080

Tunnuskood

090

Kriitilise funktsiooni kaardistamine

100

Põhiäriliini kaardistamine

110

Liikmesusega seotud nõuded

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave, mida on vaja selleks, et mõista institutsiooni liikmesuse tühistamise riski.

120

Kriisilahendusmenetluse mõju liikmesusele või esindava institutsiooniga sõlmitud lepingule

130

Asendatavus

Võimaliku muu maksesüsteemiosutaja nimi, mis võib asendada veerus 040 loetletud maksesüsteemiosutajat.

140

Lisateave

12.   IX LISA, 1. VORM – INFOSÜSTEEMID (ÜLDINE TEAVE)

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(13) krediidiasutuses või investeerimisühingus kasutatavate põhiliste juhtimisinfosüsteemide loetelu ja üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas riskijuhtimise, raamatupidamise ning finants- ja regulatiivaruandluse infosüsteemid, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

(14) punktis 13 nimetatud infosüsteemide, nendega seotud teenustaseme kokkulepete ning tarkvara ja süsteemide või litsentside omanike loetelu, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Süsteem

010

Tuvastamine

020

Liik

Valitakse riskijuhtimise, raamatupidamise, finantsaruandluse, regulatiivse aruandluse ja muu hulgast.

030

Kirjeldus

040–050

Konsolideerimisgrupi üksuse lepingupool

040

Üksuse nimi

050

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

060

Lepingu liik

Tegevusluba, jagatud teenus või muu

070–080

Vastaspool

070

Üksuse nimi

080

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

090–110

Vastutav isik

090

Nimi

100

Telefoninumber

110

E-posti aadress

120

Kriisilahendusmenetluse mõju infosüsteemidele juurdepääsu järjepidevusele

13.   IX LISA, 2. VORM – INFOSÜSTEEMID (KAARDISTAMINE)

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(13) krediidiasutuses või investeerimisühingus kasutatavate põhiliste juhtimisinfosüsteemide loetelu ja üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas riskijuhtimise, raamatupidamise ning finants- ja regulatiivaruandluse infosüsteemid, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

(14) punktis 13 nimetatud infosüsteemide, nendega seotud teenustaseme kokkulepete ning tarkvara ja süsteemide või litsentside omanike loetelu, sealhulgas nende jaotus krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010

Süsteem

020–050

Kasutaja

020

Üksuse nimi

030

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

040

Kriitilised funktsioonid

Osutab kriitilistele funktsioonidele direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkti 35 ja artikli 2 lõike 2 tähenduses.

050

Põhiäriliinid

Osutab põhiäriliinidele direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkti 36 ja artikli 2 lõike 2 tähenduses.

14.   X LISA – VASTASTIKUNE SEOTUS

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(15) juriidiliste isikute loetelu ja kaardistus ning erinevate juriidiliste isikute vaheliste vastastikuste seoste ja vastastikuse sõltuvuse kirjeldus, sealhulgas:

ühised või ühiselt kasutatavad töötajad, töövahendid ja süsteemid;

kapitali-, rahastamis- või likviidsuskokkulepped;

olemasolevad või tingimuslikud krediidiriskipositsioonid;

ristgarantii lepingud, risttagatiskokkulepped, samaaegse makseviivituse tingimused ning sidusüksuste vahelise tasaarvestuse kokkulepped (netting);

riskide ülekandmised ja kompensatsioonitehingud; teenustaseme kokkulepped

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik A

010

Üksuse nimi

Peab erinema veerus 030 esitatud nimest.

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Peab erinema veerus 040 loetletud tunnustest.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–040

Juriidiline isik B

030

Üksuse nimi

Peab erinema veerus 010 esitatud nimest.

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Peab erinema veerus 020 loetletud tunnustest.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

050

Vastastikuse seotuse liik

Valitakse järgmiste kategooriate vahel:

Töötajad

Töövahendid

Süsteem

Kapitalikokkulepped

Rahastamiskord

Likviidsuskokkulepped

Krediidiriskipositsioon

Risttagatise kokkulepe

Risttagatiskokkulepe

Samaaegse makseviivituse säte

Sidusüksuste vahelise tasaarvestuse kokkulepped

Riskide ülekandmised

Kompensatsioonitehingud

Teenustaseme kokkulepe

Muud

060

Kirjeldus

Täitmiseks kohustuslik juhul, kui veerud 010–050 on täidetud.

15.   XI LISA – AMETIASUTUSED

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(16) iga juriidilise isiku pädev asutus ja kriisilahendusasutus;

(18) ülevaade krediidiasutuses või investeerimisühingus kehtivatest reeglitest, millega tagatakse, et kriisilahendusasutusel on kriisilahenduse korral olemas kogu vajalik teave, mida on tarvis kriisilahenduse vahendite ja õiguste rakendamiseks, nagu kriisilahendusasutus on kindlaks teinud;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

Juhul kui juriidilise isiku tunnus ei ole kättesaadav asjaomase üksuse kohta, esitatakse tuvastamise muu vorm. Üksnes siis, kui puudub tuvastamise muu vorm, on lubatud väita „ei ole kättesaadav“.

030–050

Järelevalveasutus(ed)

030

Ametiasutuse nimi

040

Telefoninumber

050

E-posti aadress

060–080

Kriisilahendusasutus

060

Ametiasutuse nimi

070

Telefoninumber

080

E-posti aadress

090–110

Hoiuste tagamise asutus

090

Ametiasutuse nimi

100

Telefoninumbrid

110

E-posti aadress

16.   XII LISA – KRIISILAHENDUSE ÕIGUSLIK MÕJU

Käesolevas vormis on hõlmatud järgmised direktiivi 2014/59/EL lisa B jaos loetletud kirjed:

(19) kõik krediidiasutuse või investeerimisühingu ja selle juriidiliste isikute poolt kolmandate isikutega sõlmitud lepingud, mis võidakse lõpetada, kui ametiasutused võtavad vastu otsuse rakendada kriisilahenduse vahendit, ning analüüs, kas lepingu lõpetamise tagajärjed võivad mõjutada kriisilahenduse vahendi rakendamist;

Juhised konkreetsete veergude kohta:

Veerud

Viited õigussätetele ja juhised

010–020

Juriidiline isik

010

Üksuse nimi

020

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

030–040

Kolmas isik

030

Üksuse nimi

040

Juriidilise isiku tunnus

Veerus 010 määratletud juriidilise isiku 20-kohaline tähtnumbriline kood. Juriidilise isiku tunnus tuvastab üheselt iga juriidilise isiku või struktuuri, mis on osaline mis tahes jurisdiktsiooni alusel sooritatavas finantstehingus.

050

Lepingu liik

060

Kriisilahenduse vahendit mõjutav lõpetamine

Y („jah“) või N („ei“).

070

Märkused