ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 126

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. aastakäik
14. mai 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/757, 3. veebruar 2016, millega määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist tolliinfosüsteemi

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/758, 4. veebruar 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1315/2013 seoses III lisa kohandamisega ( 1)

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/759, 28. aprill 2016, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ ( 1)

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/760, 13. mai 2016, muna- ja kodulinnulihasektori erakorraliste toetusmeetmete kohta Itaalias

63

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/761, 13. mai 2016, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) nr 809/2014 seoses ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäevaga, ühtse taotluse või maksetaotluse muudatustest teatamise lõpptähtpäevaga ning toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste esitamise lõpptähtpäevaga aastaks 2016

67

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/762, 13. mai 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

69

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/763, 13. mai 2016, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht seoses otsuse eelnõuga, mis käsitleb muudetud riigihankelepingu XIX artikli lõike 8 kohaseid vahekohtumenetlusi

71

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/764, 12. mai 2016, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2016) 2731 all)

77

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/757,

3. veebruar 2016,

millega määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist tolliinfosüsteemi

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. märts 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks, (1) eelkõige selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tolliinfosüsteemi (TIS) eesmärk on toetada pädevaid asutusi tolli- või põllumajandusalaseid õigusakte rikkuva tegevuse tõkestamisel, uurimisel ja sellise tegevuse eest süüdistuse esitamisel. Et TIS vastaks pädevate asutuste vajadustele ka edaspidi, on vaja ajakohastada selliste põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingute loetelu, mis tuleb TISi sisestada.

(2)

Põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamise toimingutega seotud teabe TISi sisestamine peaks piirduma kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 1–24 kuuluvate toodetega.

(3)

Põllumajandusalaste õigusaktidega reguleeritavate toodete liikumise jälgimine ja tuvastamine on ülimalt tähtis, et tagada pädevate ametiasutuste suutlikkus kiiresti tervisealastele hädaolukordadele reageerida. Et tagada selliste kaupade liikumise jälgimine ja tuvastamine kõikides etappides tuleb esitada teave selliste kaupade impordi, ekspordi ja transiidi kohta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingud, mille puhul on vastavalt määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 23 lõikele 4 nõutav teabe sisestamine TISi, on sellised toimingud, mis seonduvad järgmisega:

a)

selliste toode importimine kolmandatest riikidest, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju;

b)

selliste toode eksportimine kolmandatesse riikidesse, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju;

c)

selliste toodete liikumine, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju, kui see toimub ühise või välistransiidimenetluse alusel, ning toimingud, mille korral selliseid tooteid liidust kolmandasse riiki reeksportimisel ajutiselt liidus ladustatakse;

d)

selliste toodete ELi-sisene liikumine, mille suhtes kohaldatakse piiranguid või keelde, mis põhinevad ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätetel ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirjadel, või mille eest saadakse ELi abi.

Artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 696/98 (2) tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 27. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 696/98, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (ELT L 96, 28.3.1998, lk 22).


14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/3


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/758,

4. veebruar 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1315/2013 seoses III lisa kohandamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL, (1) eriti selle artikli 49 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1315/2013 on ette nähtud võimalus kohandada teatavatesse naaberriikidesse laiendatud üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) näitlikke kaarte, tuginedes transporditaristuvõrke käsitlevatele kõrgetasemelistele kokkulepetele liidu ja asjaomaste naaberriikide vahel.

(2)

Viinis 27. augustil 2015 toimunud kuue Lääne-Balkani riigi tippkohtumisel kiideti heaks liidu ning Lääne-Balkani riikide Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Montenegro ja Serbia vahel sõlmitud kõrgetasemeline kokkulepe, milles käsitletakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kaartide tingimusliku laiendamisega seotud kohandusi ning määratakse kindlaks üldvõrgukaartidele märgitud põhivõrguühendused. Kokkulepe hõlmab raudteeliine ja maanteevõrku, samuti sadamaid ja lennujaamu. Näitlike üldvõrgukaartide kohandamine ja eelkõige näitliku põhivõrgu kindlaksmääramine peaks võimaldama liidul paremini suunata Lääne-Balkani riikidega tehtavat koostööd, sealhulgas rahalisi toetusi.

(3)

Liit ning Island ja Norra sõlmisid 30. oktoobril 2015 Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud ühiskomisjoni raames kõrgetasemelise kokkuleppe, milles käsitletakse kõnealustes riikides üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kaartide tingimusliku laiendamisega seotud kohandusi. Kohandused hõlmavad maanteede, sadamate ja lennujaamade võrgu kaartidel tehtud piiratud arvu muudatusi, mis aitavad veelgi täpsemalt kajastada näitliku TEN-T võrgu kooskõlla viimist TEN-T metoodikaga (2).

(4)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1315/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1315/2013 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 348, 20.12.2013, lk 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


LISA

Määruse (EL) nr 1315/2013 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 11.1 asendatakse järgmisega:

Image

2)

Punkt 11.2 asendatakse järgmisega:

Image

3)

Punkt 11.3 asendatakse järgmisega:

Image

4)

Punkt 11.4 asendatakse järgmisega:

Image

5)

Punkt 13.1 asendatakse järgmisega:

Image

6)

Punkt 13.2 asendatakse järgmisega:

Image

7)

Punkt 13.3 asendatakse järgmisega:

Image

8)

Punkt 13.4 asendatakse järgmisega:

Image

14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/759,

28. aprill 2016,

millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1 ja artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 854/2004 on nõutud, et loomseid saadusi imporditakse üksnes sellisest kolmandast riigist või kolmanda riigi osast, mis on esitatud kõnealuse määruse kohaselt koostatud loetelus.

(2)

Komisjoni otsusega 2003/812/EÜ (3) on koostatud loetelud nende kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida teatavaid inimtoiduks ettenähtud tooteid vastavalt nõukogu direktiivile 92/118/EMÜ (4). Kõnealused loetelud sisaldavad loetelu kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, millest on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud želatiini. Puudub aga loetelu, mis hõlmab inimtoiduks ettenähtud kollageeni või želatiini ja kollageeni tootmise tooraineid. Tuleks koostada vastavad loetelud.

(3)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 (5) peavad loomseid saadusi importivad toidukäitlejad tagama, et saadetisega kaasas olevad dokumendid vastavad määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 14 nõuetele. Määruses (EÜ) nr 2074/2005 (6) on sätestatud sertifikaatide näidised teatavate inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste impordi jaoks. Kõnealused sertifikaatide näidised sisaldavad aegunud viiteid varasematele õigusaktidele, mida on vaja ajakohastada.

(4)

Kolmandad riigid, kolmandate riikide osad ja territooriumid, mis on loetletud komisjoni otsuse 2006/766/EÜ (7) II lisas, komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 (8) I lisa 1. osas, komisjoni määruse (EÜ) nr 119/2009 (9) I lisa 1. osas või komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 (10) II lisa 1. osas, vastavad liidu nõuetele värske liha ja teatavate kalandustoodete impordi suhtes. Kõnealuseid loetelusid saaks kasutada ka želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatavate toorainete impordi jaoks. Siiski tuleks kohaldada vähem rangeid nõudeid, kui selliste toorainete suhtes on kohaldatud teatavaid töötlemisviise, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV ja XV jaos.

(5)

Töötlemata või töödeldud toorained želatiini ja kollageeni tootmiseks, mis on liitu toodud transiidiks kolmandasse riiki, on rahvatervise suhtes ebaolulise riskiga. Isegi juhul, kui sellised toorained on töödeldud, peaksid need vastama asjaomastele loomatervisenõuetele. Seega tuleks koostada loetelu kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest ning kehtestada sertifikaatide näidised želatiini ja kollageeni tootmise töötlemata ja töödeldud toorainete transiidi ja transiidile eelneva ladustamise jaoks.

(6)

Kaliningradi geograafilise asendi tõttu tuleks kehtestada loomatervise eritingimused želatiini ja kollageeni tootmise töötlemata ja töödeldud toorainete saadetiste transiidiks liidu kaudu Venemaale ja Venemaalt üksnes Läti, Leedu ja Poola kaudu toimuva transiidi puhul.

(7)

Selguse ja liidu õigusaktide lihtsustamise huvides ning ilma et see piiraks komisjoni otsuse 2003/863/EÜ (11) kohaldamist, tuleks käesoleva määruse lisas sätestada loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua konnakoibi, tigusid, želatiini, kollageeni, töötlemata ja töödeldud tooraineid želatiini ja kollageeni tootmiseks ning inimtoiduks ettenähtud mett, mesilaspiima ja muid mesindustooteid, ning sertifikaatide näidised kõnealuste saaduste jaoks. Järelikult tuleks vastavad olemasolevad sertifikaadid määruse (EÜ) nr 2074/2005 VI lisast välja jätta.

(8)

Teatavate loomsetest saadustest eritöötlusega saadud ülipuhaste toodete ohutuse tagamiseks lisati erinõuded määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisasse. Seepärast on asjakohane koostada loetelu kolmandatest riikidest, millest võib kõnealuseid tooteid importida, ning kehtestada sertifikaatide näidised kõnealuste toodete jaoks.

(9)

Kuna loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid lubavad importida tehistingimustes peetavate ulukloomade või -lindude lihast tooteid ning jäneslaste (küülikud ja jänesed) liha ja nende lihast tooteid, on sätestatud vastavalt komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (12) ja määruses (EÜ) nr 119/2009, muutub otsus 2003/812/EÜ ülearuseks ja tuleks tunnistada kehtetuks.

(10)

Tuleks kehtestada üleminekuperiood, et liikmesriigid ja toidukäitlejad saaksid teha vajalikud kohandused käesolevas määruses sätestatud uute nõuete täitmiseks.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

TEATAVATE LOOMSETE SAADUSTE IMPORT

Artikkel 1

Kolmandate riikide, kolmandate riikide osade ja territooriumide loetelud

Kolmandad riigid, kolmandate riikide osad ja territooriumid, millest liikmesriigid peavad lubama importida järgmisi inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, on sätestatud I lisa asjaomastes osades:

a)

konnakoivad, I osa;

b)

teod, II osa;

c)

želatiin ja kollageen, III osa;

d)

želatiini ja kollageeni tootmise toorained, IV osa;

e)

töödeldud toorained želatiini ja kollageeni tootmiseks, V osa;

f)

mesi, mesilaspiim ja muud mesindustooted, VI osa;

g)

järgmised eritöötlusega saadud ülipuhtad tooted, VII osa:

i)

kondroitiinsulfaat,

ii)

hüaluroonhape,

iii)

muud hüdrolüüsitud kõhre saadused,

iv)

kitosaan,

v)

glükoosamiin,

vi)

laap,

vii)

kalaliim,

viii)

aminohapped, mida on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (13) kohaselt lubatud kasutada toidu lisaainena.

Artikkel 2

Sertifikaatide näidised

1.   Artiklis 1 osutatud toodete liitu importimisel kasutatavate sertifikaatide näidised on esitatud II lisas järgmiselt:

a)

konnakoivad, I osa;

b)

teod, II osa;

c)

želatiin, III osa;

d)

kollageen, IV osa;

e)

želatiini ja kollageeni tootmise toorained, V osa;

f)

töödeldud toorained želatiini ja kollageeni tootmiseks, VI osa;

g)

mesi, mesilaspiim ja muud mesindustooted, VII osa;

h)

järgmised eritöötlusega saadud ülipuhtad tooted, VIII osa:

i)

kondroitiinsulfaat,

ii)

hüaluroonhape,

iii)

muud hüdrolüüsitud kõhre saadused,

iv)

kitosaan,

v)

glükoosamiin,

vi)

laap,

vii)

kalaliim,

viii)

aminohapped, mida määruse (EÜ) nr 1333/2008 kohaselt on lubatud kasutada toidu lisaainena.

Kõnealused sertifikaadid peavad olema täidetud vastavalt IV lisas esitatud selgitavatele märkustele ja asjaomase sertifikaadi märkustele.

2.   Kasutada võib elektroonilisi sertifikaate ja muid süsteeme, mille suhtes liit ja asjaomane kolmas riik on kokku leppinud.

2. PEATÜKK

TEATAVATE LOOMSETE SAADUSTE TRANSIIT

Artikkel 3

Kolmandate riikide, kolmandate riikide osade ja territooriumide loetelud

Kolmandad riigid, kolmandate riikide osad ja territooriumid, millest liikmesriigid peavad lubama inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmise töötlemata ja töödeldud toorainete transiiti liidu kaudu kolmandasse riiki kas kohe või pärast ladustamist liidus vastavalt nõukogu direktiivi 97/78/EÜ (14) artikli 12 lõikele 4 ja artiklile 13, on sätestatud vastavalt käesoleva määruse I lisa IV ja V osas.

Artikkel 4

Sertifikaadi näidis

1.   Artiklis 3 osutatud toorainete ja töödeldud toorainete transiidi jaoks läbi liidu kasutatava sertifikaadi näidis on sätestatud III lisas.

Kõnealune sertifikaat peab olema täidetud vastavalt IV lisas esitatud märkustele ja asjaomase sertifikaadi märkustele.

2.   Kasutada võib elektroonilisi sertifikaate ning muid liidu tasandil ühtlustatud süsteeme.

Artikkel 5

Läti, Leedu ja Poola kaudu toimuva transiidi suhtes kohaldatav erand

1.   Erandina artiklist 3 on Venemaalt või Venemaale, otse või muu kolmanda riigi kaudu suunatud käesoleva määruse artiklis 3 osutatud töötlemata või töödeldud tooraine saadetiste maantee- või raudteetransiit lubatud komisjoni otsuse 2009/821/EÜ (15) I lisa erimärkega 13 tähistatud Läti, Leedu ja Poola kindlaksmääratud piirikontrollipunktide vahel järgmistel tingimustel:

a)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on veterinaarjärelevalve ametnik pannud saadetisele seerianumbriga plommi;

b)

saadetisega kaasas olevate ja direktiivi 97/78/EÜ artiklis 7 osutatud dokumentide iga lehe on veterinaarjärelevalve ametnik tembeldanud liitu sisenemise piirikontrollipunktis templiga „Only for transit to Russia via the EU“ (ainult transiidiks ELi kaudu Venemaale);

c)

järgitud on direktiivi 97/78/EÜ artiklis 11 sätestatud menetlusnõudeid;

d)

liitu sisenemise piirikontrollipunktis on veterinaarjärelevalve ametnik ühises veterinaariaalases sisenemisdokumendis tõendanud, et saadetis on transiidiks vastuvõetav.

2.   Lõikes 1 osutatud saadetisi ei tohi liidu territooriumil maha laadida ega ladustada, nagu on osutatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 12 lõikes 4 ja artiklis 13.

3.   Pädev asutus peab regulaarselt kontrollima liidu territooriumilt väljaviidavate ja lõikes 1 osutatud saadetiste arvu ja toodete koguste vastavust liitu sisenevate saadetiste arvule ja toodete kogustele.

3. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 6

Muudatus

Määruse (EÜ) nr 2074/2005 VI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I jao I, II, III ja VI peatükk jäetakse välja;

2)

I, II, III ja VI liide jäetakse välja.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2003/812/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Üleminekusätted

Loomsete saaduste saadetisi, mille kohta on väljastatud sertifikaadid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2074/2005, võib jätkuvalt liitu tuua, tingimusel et sertifikaat on allkirjastatud enne 3. detsembrit 2016.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  Komisjoni 17. novembri 2003. aasta otsus 2003/812/EÜ, milles koostatakse loetelud nende kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida teatavaid nõukogu direktiivis 92/118/EMÜ käsitletud inimtoiduks ettenähtud tooteid (ELT L 305, 22.11.2003, lk 17).

(4)  Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(6)  Komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2074/2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 27).

(7)  Komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsus 2006/766/EÜ, millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53).

(8)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(9)  Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12).

(10)  Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1).

(11)  Komisjoni 2. detsembri 2003. aasta otsus 2003/863/EÜ terviseohutuse sertifikaatide kohta loomsete saaduste impordil Ameerika Ühendriikidest (ELT L 325, 12.12.2003, lk 46).

(12)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).

(14)  Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9).

(15)  Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsus 2009/821/EÜ, millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES (ELT L 296, 12.11.2009, lk 1).


I LISA

Artiklis 1 osutatud kolmandate riikide, kolmandate riikide osade ja territooriumide loetelud

I OSA

KONNAKOIVAD

Kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, välja arvatud need, mille kohta on kõnealuse lisa veerus „piirangud“ märgitud piirang, ning järgmised riigid või territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

MK (*1)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

II OSA

TEOD

Kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, välja arvatud need, mille kohta kõnealuse lisa veerus „piirangud“ on märgitud piirang, ning järgmised riigid/territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

MD

Moldaavia

MK (*2)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

SY

Süüria

III OSA

INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIIN JA KOLLAGEEN

A JAGU

Veistest, lammastest, kitsedest, sigadest või hobuslastest (põllumajandus- või metsloomad) saadud želatiin ja kollageen

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid ning järgmised riigid ja territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

KR

Korea Vabariik

MY

Malaisia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

B JAGU

Kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud želatiin ja kollageen

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud riigid ja territooriumid.

C JAGU

Kalandustoodetest saadud želatiin ja kollageen

Kõik kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, olenemata sellest, kas kõnealuse lisa veerus „piirangud“ on märgitud piirang.

D JAGU

Muudest kui A jaos osutatud jäneslastest ja looduses elavatest maismaaimetajatest saadud želatiin ja kollageen

Määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid.

IV OSA

INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI JA KOLLAGEENI TOOTMISE TOORAINED

A JAGU

Veistest, lammastest, kitsedest, sigadest või hobuslastest (põllumajandus- või metsloomad) saadud toorained

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas loetletud kolmandad riigid, territooriumid ja nende osad, millest on lubatud liitu tuua vastavate liikide kõnealuse kategooria värsket liha kõnealuse lisa nimetatud osas esitatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui selline toomine on piiratud veerus 5 esitatud lisatagatisega A või F.

B JAGU

Kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud toorained

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas loetletud kolmandad riigid, kolmandate riikide osad ja territooriumid, millest on lubatud importida vastavate liikide värsket kodulinnuliha kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

C JAGU

Kalandustoodetest saadud toorained

Kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, mille kohta kõnealuse lisa veerus „piirangud“ on märgitud piirang.

D JAGU

Muudest kui A jaos osutatud jäneslastest ja looduses elavatest maismaaimetajatest saadud toorained

Määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid, millest on lubatud importida vastavate liikide värsket liha kõnealuse lisa eespool nimetatud osas esitatud tingimustel.

V OSA

TÖÖDELDUD TOORAINED INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI JA KOLLAGEENI TOOTMISEKS

A JAGU

Veistest, lammastest, kitsedest, sigadest või hobuslastest (põllumajandus- või metsloomad) saadud töödeldud toorained

Määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid ning nende osad, ning järgmised riigid ja territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

KR

Korea Vabariik

MY

Malaisia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

B JAGU

Kodulindudest (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud) saadud töödeldud toorained

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud riigid ja territooriumid.

C JAGU

Kalandustoodetest saadud töödeldud toorained

Kõik kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, olenemata sellest, kas kõnealuse lisa veerus „piirangud“ on märgitud piirang.

D JAGU

Muudest kui A jaos osutatud jäneslastest ja looduses elavatest maismaaimetajatest saadud töödeldud toorained

Määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid.

E JAGU

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV jao I peatüki punkti 4 alapunkti b alapunktis iii ja XV jao I peatüki punkti 4 alapunkti b alapunktis iii osutatud töödeldud toorained

Käesoleva lisa IV osas osutatud kolmandad riigid, kolmandate riikide osad ja territooriumid.

VI OSA

INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD MESI, MESILASPIIM JA MUUD MESINDUSTOOTED

Kolmandad riigid ja territooriumid, mis komisjoni otsuse 2011/163/EL (1) lisas on loetletud veerus „riigid“ ja mille kohta kõnealuse lisa veerus „mesi“ on märgitud „X“.

VII OSA

INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ERITÖÖTLUSEGA SAADUD ÜLIPUHTAD TOOTED: KONDROITIINSULFAAT, HÜALUROONHAPE, MUUD HÜDROLÜÜSITUD KÕHRE SAADUSED, KITOSAAN, GLÜKOOSAMIIN, LAAP, KALALIIM JA AMINOHAPPED

a)

Kabiloomadest (sh hobuslastest) saadud toorainete puhul määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid ning järgmised riigid ja territooriumid:

RIIGI ISO KOOD

RIIK/TERRITOORIUM

KR

Korea Vabariik

MY

Malaisia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b)

Kalandustoodetest saadud toorainete puhul kõik kolmandad riigid ja territooriumid, mis otsuse 2006/766/EÜ II lisas on loetletud veerus „riigid“, olenemata sellest, kas kõnealuse lisa veerus „piirangud“ on märgitud piirang.

c)

Kodulindudest saadud toorainete puhul määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veerus 1 loetletud kolmandad riigid ja territooriumid.


(*1)  Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik; ajutine kood, mis ei piira mingil määral kõnealuse riigi lõplikku nimetamist, milles lepitakse kokku pärast seda, kui ÜROs sel teemal peetavad läbirääkimised on lõppenud.

(*2)  Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik; ajutine kood, mis ei piira mingil määral kõnealuse riigi lõplikku nimetamist, milles lepitakse kokku pärast seda, kui ÜROs sel teemal peetavad läbirääkimised on lõppenud.

(1)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


II LISA

Artiklis 2 osutatud sertifikaatide näidised

I OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD JAHUTATUD, KÜLMUTATUD VÕI VALMISTATUD KONNAKOIBADE IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: väljasaadetava partii andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimi Tunnustamise number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Laev

I.19. Kauba kood (HSi kood)

02.08.90

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sissepääsuks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Töötlemisviis

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis FRG Konnakoivad

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud konnakoivad on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et need:

— on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kus rakendatakse HACCP põhimõtetel põhinevat kava vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 5,

ning

— on pärit konnadelt, kes on veretustatud, valmistatud ja vajaduse korral jahutatud, külmutatud või töödeldud ja pakendatud konnad, ning konnakoibi on säilitatud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XI jao nõuetele.

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: üksnes vajaduse korral.

— Lahter I.28: töötlemisviis: värske, töödeldud.

II osa

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

II osa: sertifitseerimine

Ametlik inspektor

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

II OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD NING JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, KODADEST VABASTATUD, KEEDETUD, VALMISTATUD VÕI KONSERVITUD TIGUDE IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimetus Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sissepääsuks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liik (teaduslik nimetus)

Töötlemisviis

Üksuste loanumbrid

Pakendite arv

Netomass

Tootmisettevõte

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis SNS Teod

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud teod on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et need:

— on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kus rakendatakse HACCP põhimõtetel põhinevat kava vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 5,

ning

— on töödeldud ja vastavalt vajadusele kodadest vabastatud, kuumtöödeldud, valmistatud, konservitud, külmutatud, pakendatud ja neid on säilitatud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XI jaole.

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 03.07, 16.05.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

— Lahter I.28: töötlemisviis: värske, töödeldud.

II osa

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

II osa: sertifitseerimine

Ametlik inspektor

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

III OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimi Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sissepääsuks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Tootmise kuupäev

(päev/kuu/aasta)

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis GEL Inimtoiduks ettenähtud želatiin

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud želatiin on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et:

— see on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kus rakendatakse HACCP põhimõtetel põhinevat kava vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 5;

— see on toodetud toorainetest, mis vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV jao I ja II peatükis sätestatud nõuetele;

— see on toodetud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV jao III peatükis sätestatud tingimustele;

— see vastab määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XIV jao IV peatüki ning komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) kriteeriumidele,

ning kui tooraine on pärit mäletsejalistest, v.a mäletsejaliste toornahast ja nahast saadud tooraine želatiini jaoks,

(1) kas

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1) artikli 5 lõikele 2 on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— želatiin on pärit loomadest, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud ebaolulise BSE riskiga riigis ning need loomad on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— juhul kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid:

i) see on pärit loomadest, kes on sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus keeld sööta mäletsejalistele mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrneid, või

ii) veistest, lammastest ja kitsedest pärit loomsed saadused ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— želatiin on pärit loomadest, kes on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— ekspordiks ettenähtud želatiin on saadud loomadest, keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— želatiin ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

II osa: sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis GEL Inimtoiduks ettenähtud želatiin

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— želatiin on pärit loomadest, kes on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— želatiin on saadud loomadest, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on ebaolulise BSE riskiga riik või piirkond, ning juhul, kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid, on loomad sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrnete mäletsejalistele söötmise keeld, ning loomadelt, kes on sündinud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks, ning keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga või vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava vardakujulise instrumendiga;

— želatiin ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud määramata BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— želatiin on saadud loomadest, keda ei ole kunagi söödetud mäletsejalistest saadud liha-kondijahu ega kõrnetega, ning need loomad on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— želatiin on saadud loomadest, keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— želatiin ei ole saadud:

i) määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas sätestatud määratletud riskimaterjalist;

ii) luude eemaldamise käigus kahjustatud närvi- ja lümfikudedest;

iii) veiste, lammaste ja kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassist.]

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.19: kasutada vajalikku harmoneeritud süsteemi (HS) koodi rubriigist 35.03.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis GEL Inimtoiduks ettenähtud želatiin

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata.

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

Veterinaarjärelevalve ametnik Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

IV OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD KOLLAGEENI IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Telefon

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimetus Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sissepääsuks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Tootmise kuupäev

(päev/kuu/aasta)

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis COL Inimtoiduks ettenähtud kollageen

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud kollageen on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et:

— see on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kus rakendatakse HACCP põhimõtetel põhinevat kava vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 5;

— see on toodetud toorainetest, mis vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XV jao I ja II peatükis sätestatud nõuetele;

— see on toodetud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XV jao III peatükis sätestatud tingimustele;

— see vastab määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XV jao IV peatüki ning komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) kriteeriumidele,

ning kui tooraine on pärit mäletsejalistest, v.a mäletsejaliste toornahast ja nahast saadud tooraine kollageeni jaoks,

(1) kas

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1) artikli 5 lõikele 2 on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— kollageen on saadud loomadest, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud ebaolulise BSE riskiga riigis ning kes on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— juhul kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid:

i) see on pärit loomadest, kes on sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus keeld sööta mäletsejalistele mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrneid, või

ii) veistest, lammastest ja kitsedest saadud loomsed saadused ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— kollageen on saadud loomadest, kes on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— loomad, kellelt ekspordiks ettenähtud kollageen on saadud, ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— kollageen ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

II osa: sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis COL Inimtoiduks ettenähtud kollageen

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— kollageen on saadud loomadest, kes on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— kollageen on saadud loomadest, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on ebaolulise BSE riskiga riik või piirkond, ning juhul, kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid, on loomad sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrnete mäletsejalistele söötmise keeld, ning loomadest, kes on sündinud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks, ning keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava vardakujulise vahendiga;

— kollageen ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [see on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud määramata BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— kollageen on saadud loomadest, keda ei ole kunagi söödetud mäletsejalistelt saadud liha-kondijahu ega kõrnetega, ning need loomad on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— kollageen on saadud loomadest, keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— kollageen ei ole saadud:

i) määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas sätestatud määratletud riskimaterjalist;

ii) luude eemaldamise käigus kahjustatud närvi- ja lümfikudedest;

iii) veiste, lammaste ja kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassist.]

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.18: Seda sertifikaati võib kasutada ka kollageensoolte impordi jaoks.

— Lahter I.19: kasutada vajalikku harmoneeritud süsteemi (HS) koodi rubriigist 35.04 või 39.17.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis COL Inimtoiduks ettenähtud kollageen

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata.

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

Veterinaarjärelevalve ametnik

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

V OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI/KOLLAGEENI TOOTMISE TOORAINETE IMPORDI JAOKS (1)

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Pärit-oluriik

ISO kood

I.8. Pärit-olupiir-kond

Kood

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimetus Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaubale antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Inimtoiduks ettenähtud želatiini/kollageeni tootmine

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sissepääsuks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Kauba kirjeldus

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis RCG Toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini/ kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud toorained on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et:

— (1) [eespool kirjeldatud tarbeloomadest mäletsejaliste, sigade ja kodulindude kondid, toornahad ja nahad ning kirmed ja kõõlused on saadud loomadelt, kes on tapetud tapamajas ning kelle rümbad on tapaeelse ja -järgse kontrolli alusel tunnistatud inimtoiduks sobivaks,]

ja/või

— (1) [ulukmetsloomade eespool kirjeldatud toornahad, nahad ja kondid on saadud tapetud loomadelt, kelle rümbad on tapajärgse kontrolli alusel tunnistatud inimtoiduks sobivaks,]

ja/või

— (1) [eespool kirjeldatud kalanahad ja -luud on saadud inimtoiduks ettenähtud kalandustooteid tootvast eksportimisloaga ettevõttest,]

(1) ning

[kui need on pärit mäletsejalistest, v.a mäletsejaliste toornahad ja nahad,

(1) kas:

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1) artikli 5 lõikele 2 on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt toorained on saadud, on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud ebaolulise BSE ohuga riigis ning need loomad on läbinud tapaeelse ja -järgse kontrolli;

— juhul kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid:

i) loomad on sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus keeld sööta mäletsejalistele mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrneid, või

ii) veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi, ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või:

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt toorained on saadud, on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

II osa: sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis RCG Toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini/ kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

— ekspordiks ettenähtud toorained on saadud veistelt, lammastelt ja kitsedelt, keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt toorained on saadud, on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— ekspordiks ettenähtud toorained on saadud veistelt, lammastelt ja kitsedelt, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on ebaolulise BSE riskiga riik või piirkond, ning juhul, kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid, on loomad sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrnete mäletsejalistele söötmise keeld, ning loomadelt, kes on sündinud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks, ning keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava vardakujulise vahendiga;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi, ega ole saadud sellisest materjalist.]

(1) või

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud määramata BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veiseid, lambaid ja kitsi, kellelt toorained on saadud, ei ole kunagi söödetud mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ega kõrnetega, ning need loomad on läbinud tapaeelse ja tapajärgse kontrolli;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt toorained on saadud, ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt pärit toorained ei ole saadud:

i) määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas sätestatud määratletud riskimaterjalist;

ii) luude eemaldamise käigus kahjustatud närvi- ja lümfikudedest;

iii) veiste, lammaste ja kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassist.]]

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis RCG Toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini/ kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

(1) [II.2. Loomade terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan, et eespool kirjeldatud toorained:

II.2.1. sisaldavad loomseid saadusi, mis vastavad alljärgnevatele loomatervishoiunõuetele;

II.2.2. on saadud territooriumil (1) kas [: ] (1) või [ ] (2) (3) (4):

(1) kas [II.2.2.1 loomadelt, kes on pärit põllumajandusettevõtetest ja olnud sellel territooriumil sünnist saadik või vähemalt viimased kolm kuud enne tapmist, ning

(1) kas [i) on liikidelt, millele on osutatud komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määruses (EL) nr 206/2010 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded) (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1), mis vastavad kõigile kõnealuses määruses sätestatud asjaomastele loomatervishoiu impordinõuetele ning mis on inimtoiduks tapetud kuupäeval, kui vastavalt kõnealuse määruse II lisa 1. osa veerule 8 on lubatud riigist või selle territooriumilt Euroopa Liitu importida kõnealuste liikide loomade värsket liha;]

(1) või [ii) on liikidelt, millele on osutatud komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 119/2009 (milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12), mis vastavad kõigile kõnealuses määruses sätestatud asjaomastele impordi loomatervisenõuetele.]]

(1) või [II.2.2.1 kodulindudelt, kes on viibinud sellel territooriumil koorumisest saadik või kes on imporditud ööpäevaste tibudena või tapalindudena kolmandast riigist (kolmandatest riikidest), mis on kõnealuse kaubaga seoses loetletud komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruse (EÜ) nr 798/2008 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1) I lisa 1. osas, ning mis koosneb kõnealuses määruses osutatud liikidest, mis vastavad kõigile kõnealuses määruses sätestatud asjaomastele impordi loomatervisenõuetele, ning on saadud inimtoiduks ettenähtud kodulindudelt, kes on tapetud kuupäeval, kui vastavalt kõnealuse määruse I lisa 1. osa veerule 6B on riigist või selle territooriumilt lubatud Euroopa Liitu importida kõnealuste liikide liha.]

(1) või [II.2.2.1 loomadelt, kes on tapetud sellel territooriumil vabas looduses, (5) ning kes on kinni püütud ja tapetud piirkonnas,

i) mille ümber 25 km raadiuses ei ole esinenud ühegi alljärgneva haiguse (millele asjaomased loomad on vastuvõtlikud) juhtumit/puhangut: suu- ja sõrataud, veiste katk, Newcastle’i haigus või kõrge patogeensusega linnugripp eelneva 30 päeva jooksul; sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk eelneva 40 päeva jooksul, ning

ii) mis asub enam kui 20 km kaugusel sellise riigi või riigi osa territooriumi piirist, millest kõnealusel ajal ei ole lubatud neid tooraineid Euroopa Liitu eksportida, ning

iii) milles nad pärast tapmist transporditi 12 tunni jooksul jahutamiseks kas kõigepealt kogumiskeskusesse ja vahetult pärast seda ulukiliha töötlevasse ettevõttesse või kohe ulukiliha töötlevasse ettevõttesse;]

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis RCG Toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini/ kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.2.3. on saadud ettevõttest, mille ümbruskonnas 10 km raadiuses ei ole esinenud ühegi alljärgneva haiguse (millele asjaomased loomad on vastuvõtlikud) juhtumit/puhangut: suu- ja sõrataud, veiste katk, Newcastle’i haigus või kõrge patogeensusega linnugripp, sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk eelneva 30 päeva jooksul või, kui esineb neist ühe haigusega seotud juhtum, on toorainete ettevalmistamine ekspordiks Euroopa Liitu lubatud üksnes pärast seda, kui kogu liha on kõrvaldatud ja ettevõte on veterinaarjärelevalve ametniku järelevalve all täielikult puhastatud ja desinfitseeritud, ning

II.2.4. need on saadud ja valmistatud nii, et ei ole puutunud kokku muu eelnimetatud nõuetele mittevastava materjaliga, ning neid on käideldud viisil, mis hoiab ära saastumise haigustekitajatega, ning

II.2.5. need on transporditud puhastes ja pitseeritud konteinerites või veokites.]

Märkused

I osa

— Lahter I.8: märkida territooriumi kood vastavalt komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsusele 2006/766/EÜ (millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid) (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53) II lisale ja/või määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osale ja/või määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osale ja/või määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osale.

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress; vajaduse korral registreerimis- või loanumber.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

— Lahter I.28: kauba liik: toornahad, nahad, kondid, kirmed ja kõõlused;

üksuste loanumbrid: vajaduse korral registreerimis- või loanumber;

tootmisettevõte: sh tapamaja, kalatöötlemislaev, lihalõikusettevõte, ulukiliha käitlemise ettevõte või töötlemise ettevõte.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata. Selliste toodete puhul, mis on saadud kalandustoodetest, tuleb kogu II.2 jagu välja jätta.

(2) Eksportiva riigi või territooriumi või tsooni nimi ja ISO kood, mis on sätestatud:

— otsuse 2006/766/EÜ lisades;

— määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas;

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis RCG Toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini/ kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

— määruse (EÜ) nr 119/2009 II lisa 1. osas;

— määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas;

(3) Kui materjalide osad on saadud loomadelt, kes on pärit muu(de)st kolmanda(te)st riigist/riikidest, mis on loetletud määruse (EL) nr 206/2010 II lisas seoses kõnealuse kauba liitu importimisega, tuleb märkida nii asjaomas(t)e muu(de) riigi (riikide) või territooriumi(de) kood(id) kui ka selle kolmanda riigi kood, kus loomad tapeti (materjal ei saa olla pärit riigist või territooriumilt, millele on antud eespool nimetatud lisa veerus 5 esitatud lisatagatis A või F).

(4) Kui materjalid on saadud tapalindudelt, kes on pärit muu(de)st kolmanda(te)st riigist/riikidest, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas seoses kõnealuse kauba liitu importimisega, tuleb märkida nii asjaomas(t)e muu(de) riigi (riikide) või territooriumi(de) kood(id) kui ka selle kolmanda riigi kood, kus kodulinnud tapeti.

(5) Ainult selliste riikide puhul, millest on lubatud Euroopa Liitu importida inimtoiduks ettenähtud samade ulukiliikide liha.

— Allkirja ja templi värv peavad erinema teksti värvist.

NB! Märkus ELis saadetise eest vastutavale isikule: käesolev sertifikaat on koostatud üksnes veterinaariaalastel eesmärkidel ja see peab olema saadetisega kaasas kuni piirikontrollipunkti jõudmiseni. Saadetis tuleb transportida otse sihttootmisettevõttesse.

Veterinaarjärelevalve ametnik

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

VI OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI/KOLLAGEENI TOOTMISEKS TÖÖDELDUD TOORAINETE IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Pärit-oluriik

ISO kood

I.8. Pärit-olupiir-kond

Kood

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimetus Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Inimtoiduks ettenähtud želatiini/kollageeni tootmine

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sisseveoks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Kauba kirjeldus

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TCG Töödeldud toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, tõendan, et eespool kirjeldatud töödeldud toorained vastavad järgmistele nõuetele:

— need on saadud pädeva asutuse kontrollitavast ja pädeva asutuse poolt loetellu kantud üksustest

ning

— (1) [eespool kirjeldatud tarbeloomadest mäletsejaliste, sigade ja kodulindude kondid, toornahad ja nahad on saadud loomadelt, kes on tapetud tapamajas ning kelle rümbad on tapaeelse ja -järgse kontrolli alusel tunnistatud inimtoiduks sobivaks,]

(1) ja/või

— [ulukmetsloomade eespool kirjeldatud toornahad, nahad ja kondid on saadud tapetud loomadelt, kelle rümbad on tapajärgse kontrolli alusel tunnistatud inimtoiduks sobivaks,]

(1) ja/või

— [eespool kirjeldatud kalanahad ja -luud on saadud inimtoiduks ettenähtud kalandustooteid tootvast eksportimisloaga ettevõttest,]

ning

(1 )kas [need on želatiini või kollageeni tootmiseks kasutatavad kuivatatud kondid, mis on saadud veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja hobuslastelt (sh põllumajandusloomad ja metsloomad), kodulindudelt (sh silerinnalised linnud ja uluklinnud), kui need on saadud tapamajas tapetud tervetelt loomadelt, ning neid on töödeldud järgmiselt:

(1) kas [purustamine umbes 15 mm suurusteks tükkideks, rasvatustamine kuuma veega vähemalt 30 minuti vältel temperatuuril vähemalt 70 °C, vähemalt 15 minuti vältel temperatuuril vähemalt 80 °C või vähemalt 10 minuti vältel temperatuuril vähemalt 90 °C ning seejärel eraldamine ja järgnev pesemine ja kuivatamine vähemalt 20 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on vähemalt 350 °C, või 15 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on üle 700 °C.]

(1) või [päikese käes kuivatatud vähemalt 42 päeva vältel keskmisel temperatuuril vähemalt 20 °C.]

(1) või [töödeldud happega, mille puhul hoitakse kondi sisemuse pH-d enne kuivatamist vähemalt ühe tunni vältel väärtusel alla 6.]]

(1)või [need on tarbeloomadena peetavate mäletsejaliste toornahad ja nahad, seanahad, kodulinnunahad ja ulukmetsloomade nahad, mis on saadud tervetelt loomadelt, ja need on:

(1) kas [töödeldud leelisega, mis tagab nahasisese pH väärtuse üle 12, ning seejärel soolaga vähemalt seitsme päeva jooksul.]

(1) või [kuivatatud vähemalt 42 päeva vältel temperatuuril vähemalt 20 °C.]

(1) või [töödeldud happega, mis tagab nahasisese pH väärtuse alla 5 vähemalt ühe tunni vältel.]

(1) või [töödeldud leelisega, mis tagab nahasisese pH väärtuse üle 12 vähemalt kaheksa tunni vältel.]]

(1) või [need on käesoleva määruse I lisa IV osas osutatud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidelt pärit tarbeloomadena peetavate mäletsejaliste kondid, toornahad ja nahad, seanahad, kodulinnu- ja kalanahad ning ulukmetsloomade toornahad ja nahad, mis on läbinud mis tahes muu töötluse peale eespool loetletud töötluste, ning mis on pärit ettevõtetest, mis on registreeritud või tunnustatud määruse (EÜ) nr 852/2004 või määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaselt,

ning

(1)[kui need on pärit mäletsejalistest, v.a mäletsejaliste toornahad ja nahad,

II osa: sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TCG Töödeldud toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

(1) kas:

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega kehtestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1) artik-li 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellest töödeldud toorained on saadud, on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud ebaolulise BSE riskiga riigis ning need loomad on läbinud tapaeelse ja -järgse kontrolli;

— juhul kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid:

i) loomad on sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus keeld sööta mäletsejalistele mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrneid, või

ii) veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud töödeldud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega ole saadud sellisest materjalist ega sisalda veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi;]

(1) või:

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt töödeldud toorained on saadudud, on läbinud tapaeelse ja -järgse kontrolli;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt ekspordiks ettenähtud töödeldud toorained on saadud, ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud töödeldud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi;]

(1) või

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud ebaolulise BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt töödeldud toorained on saadud, on läbinud tapaeelse ja -järgse kontrolli;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud, ekspordiks ettenähtud töödeldud toorained on saadud loomadelt, kes on sündinud, pidevalt peetud ja tapetud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on ebaolulise BSE riskiga riik või piirkond, ning juhul, kui riigis või piirkonnas on esinenud algupäraseid BSE juhtumeid, on loomad sündinud pärast kuupäeva, mil jõustus keeld sööta mäletsejalistele mäletsejalistest pärit liha-kondijahu ja kõrneid, ning loomadelt, kes on sündinud riigis või piirkonnas, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud kontrollitud BSE riskiga riigiks või piirkonnaks, ning keda ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava vardakujulise vahendiga;

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TCG Töödeldud toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud töödeldud toorained ei sisalda määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas määratletud riskimaterjali ega veiste, lammaste või kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassi.]

(1) või

— [need on pärit riigist või piirkonnast, mis määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 lõike 2 kohaselt on liigitatud määramata BSE riskiga riigiks või piirkonnaks;

— veiseid, lambaid ja kitsi, kellelt töödeldud toorained on saadud, ei ole kunagi söödetud mäletsejalistelt pärit liha-kondijahu ega kõrnetega, ning need loomad on läbinud tapaeelse ja -järgse kontrolli;

— veised, lambad ja kitsed, kellelt töödeldud toorained on saadud, ei ole tuimastatud ega tapetud koljuõõnde süstitud gaasiga ega vigastades neid surmavalt pärast kesknärvisüsteemikudede tuimastamist koljuõõnde torgatava pika vardakujulise vahendiga;

— veistelt, lammastelt ja kitsedelt pärit töödeldud toorained ei ole saadud:

i) määruse (EÜ) nr 999/2001 V lisas sätestatud määratletud riskimaterjalist;

ii) luude eemaldamise käigus kahjustatud närvi- ja lümfikudedest;

iii) veiste, lammaste ja kitsede kontidelt mehaaniliselt eraldatud lihamassist.]]]

(1) [II.2. Loomade terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan, et eespool kirjeldatud töödeldud toorained:

II.2.1. sisaldavad loomseid kõrvalsaadusi, mis vastavad alljärgnevatele loomatervishoiunõuetele;

II.2.2. need on saadud territooriumi(de)lt: (1)[ ] (1) või [ ] (2) (3)

II.2.3. need on saadud ja valmistatud nii, et need ei ole puutunud kokku eelnimetatud nõuetele mittevastava materjaliga, ning neid on käideldud viisil, mis hoiab ära saastumise haigustekitajatega;

II.2.4. need on transporditud puhastes ja pitseeritud konteinerites või veokites.]

Märkused

I osa

— Lahter I.8: märkida territooriumi kood vastavalt komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsusele 2006/766/EÜ (millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid) (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53) II lisale või komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruse (EÜ) nr 798/2008 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1) I lisa 1. osale või komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 119/2009 (milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12) I lisa 1. osale või komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määruse (EL) nr 206/2010 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded) (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1) II lisa 1. osale.

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress ning loa number või vajaduse korral pädeva asutuse identifitseerimisnumber.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TCG Töödeldud toorained inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

— Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

— Lahter I.28: kauba liik: toornahad, nahad, kondid, kirmed ja kõõlused;

üksuste loanumbrid: pädeva asutuse loa number või vajaduse korral registreerimisnumber;

tootmisettevõte: sh tapamaja, kalatöötlemislaev, lihalõikusettevõte, ulukiliha käitlemise või töötlemise ettevõte;

loa number: vajaduse korral.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata. Selliste toodete puhul, mis on saadud kalandustoodetest, tuleb kogu II.2 jagu välja jätta.

(2) Eksportiva riigi või territooriumi või tsooni nimi ja ISO kood, mis on sätestatud:

— määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas;

— määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas;

— määruse (EÜ) nr 119/2009 II lisa 1. osas.

(3) Kui materjalide osad on saadud loomadelt, kes on pärit komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/759 (millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ) (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13) I lisas loetletud muu(de)st kolmanda(te)st riigist (riikidest), peab olema märgitud riigi (riikide) või territooriumi(de) kood(id).

— Allkirja ja templi värv peavad erinema teksti värvist.

NB! Märkus ELis saadetise eest vastutavale isikule: käesolev sertifikaat on koostatud üksnes veterinaariaalastel eesmärkidel ja see peab olema saadetisega kaasas kuni piirikontrollipunkti jõudmiseni. Saadetis tuleb transportida otse sihttootmisettevõttesse.

— Transportimise aja võib lisada töötlemise kestusele.

Veterinaarjärelevalve ametnik

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

VII OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD MEE, MESILASPIIMA JA MUUDE MESINDUSTOODETE IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimi Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sisseveoks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Töötlemisviis

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis HON Mesi, mesilaspiim ja muud mesindustooted

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud mesi, mesilaspiim ja muud mesindustooted on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et:

— need on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kus rakendatakse HACCP põhimõtetel põhinevat kava vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004;

— neid on käideldud ja, vastavalt vajadusele, on need valmistatud ja pakendatud ning neid on säilitatud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa nõuetele

ning

— et on täidetud elusloomi ja nendest saadud tooteid hõlmavad tagatised, mis on ette nähtud nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ (millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ) (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10) ja eelkõige selle artikli 29 kohaselt esitatud jääkainete kavades.

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress. Loa number tähendab registreerimisnumbrit.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.19: kasutada asjakohast harmoneeritud süsteemi (HS) koodi järgmistes rubriikides: 04.09, 04.10.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

— Lahter I.28: töötlemisviis: märkige „ultrahelitöötlus“, „homogeenimine“, „ultrafiltreerimine“, „pastöriseerimine“, „termiliselt töötlemata“.

Üksuste loanumbrid: loanumber või vajaduse korral pädeva asutuse identifitseerimisnumber

II osa

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

II osa: sertifitseerimine

Ametlik inspektor

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:

VIII OSA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ERITÖÖTLUSEGA SAADUD ÜLIPUHASTE TOODETE KONDROITIINSULFAADI, HÜALUROONHAPPE, MUUDE HÜDROLÜÜSITUD KÕHRE SAADUSTE, KITOSAANI, GLÜKOOSAMIINI, LAABI, KALALIIMI JA AMINOHAPETE IMPORDI JAOKS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6.

I.7. Päritoluriik

ISO kood

I.8.

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimi Loa number

Aadress

I.12.

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Toit

I.26.

I.27. Impordiks või ajutiseks sisseveoks ELi

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Tootmise kuupäev

(päev/kuu/aasta)

Üksuste loanumbrid

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis HRP Inimtoiduks ettenähtud eritöötlusega saadud ülipuhtad tooted kondroitiinsulfaat, hüaluroonhape, muud hüdrolüüsitud kõhre saadused, kitosaan, glükoosamiin, laap, kalaliim ja aminohapped

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Inimeste terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55) asjaomaste sätetega, ning tõendan, et eespool kirjeldatud ülipuhtad tooted on toodetud vastavalt nimetatud nõuetele, eelkõige, et:

— need on pärit ettevõttest (ettevõtetest), kes rakendab (rakendavad) HACCP põhimõtetel põhinevat programmi vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004;

— neid on käideldud ja, vastavalt vajadusele, on need valmistatud ja pakendatud ning neid on säilitatud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa nõuetele;

— need vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa XVI jaos sätestatud nõuetele

ning

— (1) [aminohapete puhul, et

i) nende tootmise lähtematerjalina ei ole kasutatud juukseid ning

ii) need vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16)]

Märkused

I osa

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.15: registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). See teave tuleb esitada mahalaadimisel ja pealelaadimisel eraldi.

— Lahter I.19: kasutada vajalikku harmoneeritud süsteemi (HS) koodi rubriigis 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 või 39.13.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteineri identifitseerimine/plomminumber: ainult vajaduse korral.

II osa

(1) Mittevajalik maha tõmmata.

— Templi ja allkirja värv peab olema sertifikaadi teistest elementidest erinev.

II osa: sertifitseerimine

Veterinaarjärelevalve ametnik Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:


(1)  Kui need ei ole hõlmatud VI osaga.


III LISA

SERTIFIKAADI NÄIDIS INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD ŽELATIINI/KOLLAGEENI TOOTMISE TÖÖTLEMATA VÕI TÖÖDELDUD TOORAINETE TRANSIIDIKS LÄBI LIIDU KAS KOHE VÕI PÄRAST LADUSTAMIST LIIDUS

Image

Tekst pildi

RIIK:

Veterinaarsertifikaat impordiks ELi

I osa: saadetise andmed

I.1. Kaubasaatja

Nimi

Aadress

Tel

I.2. Sertifikaadi viitenumber

I.2.a.

I.3. Pädev keskasutus

I.4. Pädev kohalik asutus

I.5. Kaubasaaja

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.6. ELis saadetise eest vastutav isik:

Nimi

Aadress

Sihtnumber

Tel

I.7. Pärit-oluriik

ISO kood

I.8. Pärit-olupiir-kond

Kood

I.9. Sihtriik

ISO kood

I.10.

I.11. Päritolukoht

Nimi

Aadress

I.12. Sihtkoht

Tolliladu Laevavarustaja

Nimetus Loa number

Aadress

Sihtnumber

I.13. Laadimiskoht

I.14. Väljumiskuupäev

I.15. Transpordivahend

Lennuk Laev Raudteevagun

Maanteesõiduk Muu

Identifitseerimine

Viited dokumentidele

I.16. ELi sisenemise piirikontrollipunkt

I.17.

I.18. Kauba kirjeldus

I.19. Kauba kood (HSi kood)

I.20. Kogus

I.21. Toote temperatuur

Välistemperatuur Jahutatud Külmutatud

I.22. Pakendite arv

I.23. Plommi/konteineri number

I.24. Pakendi liik

Image

Tekst pildi

I.25. Kaupadele antud kinnitus järgmisel eesmärgil:

Inimtoiduks ettenähtud želatiini/kollageeni tootmine

I.26. Transiidiks kolmandasse riiki ELi kaudu

Kolmas riik ISO kood

I.27.

I.28. Kaupade identifitseerimine

Liigid

(teaduslik nimetus)

Tootmisettevõte

Pakendite arv

Netomass

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TRANSIIT/LADUSTAMINE

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

II.1. Loomade terviseohutuse kinnitus

Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik, kinnitan, et I osas kirjeldatud toorained või töödeldud toorained:

II.1.1. on pärit riigist või piirkonnast, millest on lubatud liitu importida, nagu on sätestatud komisjoni 8. augusti 2008. aasta määruse (EÜ) nr 798/2008 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1) I lisa 1. osas või komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 119/2009 (milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded) (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12) või komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määruse (EL) nr 206/2010 (millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded) (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1) II lisa 1. osas, ning

II.1.2. vastavad asjaomastele loomatervishoiunõuetele, mis komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/759 (millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ) (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13) II lisa V osas või VI osas on esitatud sertifikaadi näidise loomade tervisohutuse kinnituses.

Märkused

Käesolev sertifikaat on kasutamiseks inimtoiduks ettenähtud želatiini/kollageeni tootmiseks vajalike töötlemata või töödeldud toorainete transiidi ja ladustamise jaoks vastavalt nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ (milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted) (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9) artikli 12 lõikele 4 või artiklile 13:

(1) koduveiste (sealhulgas liigid Bubalus ja Bison ja nende ristandid) kohta;

(2) kodulammaste (Ovis aries) või kodukitsede (Capra hircus) kohta;

(3) kodusigade (Sus scrofa) kohta;

(4) kodukabjaliste (Equus caballus, Equus asinus ja nende ristandid) kohta;

(5) seltsi Artiodactyla (välja arvatud veised (sealhulgas liigid Bison ja Bubalus ja nende ristandid), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ja Tayassuidae) ning sugukondadesse Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluvate tehistingimustes peetavate ulukite kohta;

(6) seltsi Artiodactyla (välja arvatud veised (sealhulgas liigid Bison ja Bubalus ja nende ristandid), Ovis aries, Capra hircus, Suidae ja Tayassuidae) ning sugukondadesse Rhinocerotidae ja Elephantidae kuuluvate ulukmetsloomade kohta;

(7) perekondadesse Suidae, Tayassuidae või Tapiridae kuuluvate tehistingimustes peetavate ulukite kohta;

(8) perekondadesse Suidae, Tayassuidae või Tapiridae kuuluvate ulukmetsloomade kohta;

(9) alamperekonda Hippotigris (sebra) kuuluvate looduses elavate kabjaliste kohta;

(10) looduses elavate jäneslaste (küülikud ja jänesed) kohta;

(11) looduses elavate maismaaimetajate (v.a kabiloomad ja jäneslased) kohta;

(12) tarbeloomadena peetavate küülikute kohta;

(13) kodulindude kohta;

(14) tarbeloomadena peetavate silerinnaliste lindude kohta;

(15) ulukmetsloomade kohta;

(16) kalade kohta.

II osa: sertifitseerimine

Image

Tekst pildi

RIIK

Näidis TRANSIIT/LADUSTAMINE

II. Tervishoiualane teave

II.a. Sertifikaadi viitenumber

II.b.

I osa

— Lahter I.8: märkida territooriumi kood vastavalt määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osale või määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa 1. osale või määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osale või komisjoni 6. novembri 2006. aasta otsuse 2006/766/EÜ (millega kehtestatakse loetelu kolmandate riikide ja territooriumide kohta, millest on lubatud importida kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid) (ELT L 320, 18.11.2006, lk 53) II lisale.

— Lahter I.11: päritolukoht: lähetava ettevõtte nimi ja aadress.

— Lahter I.12: märkida vabatsooni lao, vabalao, tollilao või laevavarustaja aadress (ja loanumber, kui see on teada).

— Lahter I.15: märkida registreerimisnumber (raudteevagunid või -konteinerid ja veokid), lennunumber (õhusõiduk) või nimi (laev). Mahalaadimise ja ümberlaadimise korral peab saatja teavitama ELi sisenemise piirikontrollipunkti.

— Lahter I.19: kasutada vajalikku harmoneeritud süsteemi (HS) koodi rubriikides 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Lahter I.20: esitada kogubrutokaal ja kogunetokaal.

— Lahter I.23: konteinerite või kastide puhul tuleb vajaduse korral märkida konteineri number ja plommi number.

— Lahter I.28: tootmisettevõte: märkida registreerimisnumber, loa number või vajaduse korral pädeva asutuse identifitseerimisnumber. Sellega on hõlmatud tapamaja, kalatöötlemislaev, lihalõikusettevõte, ulukiliha käitlemise või töötlemise ettevõte.

Veterinaarjärelevalve ametnik või ametlik inspektor

Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev: Allkiri:

Tempel:


IV LISA

SELGITAVAD MÄRKUSED SERTIFIKAATIDE TÄITMISEKS

(osutatud artikli 2 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1)

a)

Sertifikaadid väljastab eksportiv kolmas riik II ja III lisas kehtestatud näidiste alusel kooskõlas asjaomastele loomsetele saadustele vastava näidise ülesehitusega.

Veterinaarsertifikaadid sisaldavad näidisel olevas numbrilises järjekorras kinnitusi, mida nõutakse kõikide kolmandate riikide puhul, ja vajaduse korral lisatagatisi, mida nõutakse eksportiva kolmanda riigi või selle osa puhul.

Kui sihtliikmesriik kehtestab asjaomaste loomsete saaduste suhtes lisasertifitseerimisnõuded, siis lisatakse sertifikaadi originaalvormile ka kõnealuste lisasertifitseerimisnõuete täitmise kinnitused.

b)

Kui sertifikaadi näidises on nõutud, et teatavad väited tuleb mittevajalikena maha tõmmata, võib asjakohatud väited läbi kriipsutada ja sertifikaati väljastav ametnik peab neile lisama oma initsiaalid ja templi, või tuleb need sertifikaadilt täielikult välja jätta.

c)

Eraldi ja kordumatu sertifikaat tuleb anda I lisas loetletud või osutatud sama ekspordiriigi territooriumi(de)lt või tsooni(de)st eksporditavate loomsete saaduste kohta, mis saadetakse samasse sihtkohta ja mida transporditakse samas raudteevagunis, veokis, õhusõidukis või laevas.

d)

Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest paberilehest või kui on vaja rohkem tekstiruumi, siis peab sertifikaat olema sellisel kujul, et kõik vajalikud paberilehed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

e)

Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille piirikontrollipunkti kaudu saadetis ELi siseneb, ning vähemalt ühes sihtliikmesriigi ametlikus keeles. Nimetatud liikmesriigid võivad lubada sertifikaadi koostada mõne muu liikmesriigi ametlikus keeles, millele vajaduse korral lisatakse ametlik tõlge.

f)

Kui saadetise osade identifitseerimiseks (loend sertifikaadi näidises punktis I.28) lisatakse sertifikaadile paberist lisalehti, käsitatakse neid paberilehti samuti sertifikaadi originaali osadena ja igale leheküljele paneb sertifikaati väljastav ametnik oma allkirja ja templi.

g)

Kui sertifikaat, sealhulgas punktis f osutatud paberist lisalehti sisaldav sertifikaat, koosneb enam kui ühest leheküljest, on iga lehekülg selle alumisel serval nummerdatud (leheküljenumber / lehekülgede koguarv) ning selle ülemisel serval on pädeva asutuse määratud sertifikaadi viitenumber.

h)

Originaalsertifikaadi peab täitma ja sellele peab alla kirjutama veterinaarjärelevalve ametnik või kui sertifikaadi näidises on nii ette nähtud, siis mõni teine määratud ametlik inspektor. Eksportiva kolmanda riigi pädevad asutused tagavad, et järgitakse sertifitseerimiseeskirju, mis on võrdväärsed nõukogu direktiivis 96/93/EÜ (1) sätestatud eeskirjadega.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse ka templite suhtes, v.a reljeefpitserid ja vesimärgid.

i)

Sertifikaadi viitenumbri lahtritesse I.2 ja II.a märkimiseks väljastab pädev asutus.


(1)  Nõukogu 17. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/93/EÜ loomade ja loomsete saaduste sertifitseerimise kohta (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28).


14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/63


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/760,

13. mai 2016,

muna- ja kodulinnulihasektori erakorraliste toetusmeetmete kohta Itaalias

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 220 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

15. detsembril 2014 teatas Itaalia alatüüpi H5N8 kuuluvast kõrge patogeensusega linnugripist ja kinnitas selle esinemist. Kõnealust haiguspuhangut kinnitas isaseid broilerkalkuneid pidav äriettevõte, mis asub Itaalias Veneto piirkonnas, Rovigo provintsis, Porto Viro omavalitsusüksuses.

(2)

Itaalia võttis viivitamatult ja tulemuslikult kõik vajalikud loomatervise- ja veterinaarmeetmed kooskõlas nõukogu direktiiviga 2005/94/EÜ (2).

(3)

Eelkõige võtsid Itaalia ametiasutused kontrolli-, järelevalve- ja ennetusmeetmed ning kehtestasid kaitse- ja järelevalvetsoonid vastavalt komisjoni rakendusotsusele 2014/936/EL (3). Sel viisil toimides suutsid Itaalia ametiasutused ohu kiiresti kõrvaldada. Liidu ja liikmesriikide loomatervise- ja veterinaarmeetmeid kohaldati kuni 16. veebruarini 2015 kõigis ettevõtetes, välja arvatud isaseid broilerkalkuneid pidavas ettevõttes, kus meetmeid kohaldati kuni 25. veebruarini 2015.

(4)

23. juunil 2015 teatasid Itaalia ametiasutused komisjonile, et viiruse leviku ohjeldamiseks ja tõkestamiseks võetud vajalikud loomatervise- ja veterinaarmeetmed kahjustasid teatavaid ettevõtjaid ning et kõnealustel ettevõtjatel jäi saamata tulu, mis ei ole rahastamiskõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 (4) alusel.

(5)

23. juunil 2015 sai komisjon Itaalia ametiasutustelt ametliku taotluse teatavate määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 220 lõike 3 kohaste erakorraliste toetusmeetmete osaliseks rahastamiseks. Itaalia ametiasutused esitasid oma taotluse kohta selgitusi 11. ja 27. jaanuaril 2016.

(6)

Loomatervise- ja veterinaarmeetmete kohaldamise tõttu lükati edasi lindude paigutamine kaitse- ja järelevalvetsoonides asuvatesse ettevõtetesse, kus nuumatakse kohikukkesid, Golden-lihakanu, harilikke kanu ja kalkuneid, ning nendes tsoonides asuvas aretuskalkuneid pidavas ettevõttes ei olnud võimalik toota haudemune. Selle tagajärjel vähenes ajavahemikul, mil kohaldati loomatervise- ja veterinaarmeetmeid, nuumatud kohikukkedelt, Golden-lihakanadelt, harilikelt kanadelt ja kalkunitelt saadava liha tootmine ning aretuskalkunite haudemunade tootmine. Seetõttu on asjakohane kõnealune kahju hüvitada.

(7)

Kohaldatud loomatervise- ja veterinaarmeetmete tõttu tapeti viivitamatult kaitsetsoonis asuvatest ettevõtetest pärit kanad ja nende liha kas kuumtöödeldi vastavalt direktiivi 2005/94/EÜ artiklile 23 või külmutati, et lihtsustada külmutatud kodulinnuliha järkjärgulist müüki kaitsetsoonis. Seetõttu tuleks hüvitada värske linnuliha ja kuumtöödeldud või külmutatud kodulinnuliha väärtuse vahest tulenev kahju.

(8)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 220 lõikele 5 rahastab liit meetmeid osaliselt, hüvitades kuni 50 % Itaalia kantud erakorraliste toetusmeetmetega seotud kuludest. Komisjon peaks pärast Itaalialt saadud taotluse kontrollimist kehtestama maksimaalsed rahastamiskõlblikud kogused iga erakorralise turutoetusmeetme kohta.

(9)

Selleks et vältida ülemäärase hüvitamise ohtu, tuleks iga toote kohta määrata kindlaks osalise rahastamise kindel summa asjakohasel tasemel.

(10)

Meetmed hõlmavad liha saamiseks kasvatatud kanu (kohikuked, Golden-lihakanad ja harilikud kanad) ning (isaseid ja emaseid) kalkuneid, kalkunite haudemune ning kuumtöödeldud või külmutatud kanaliha.

(11)

Topeltrahastamise ohu vältimiseks ei tohiks kahju hüvitada riigiabi teel või kindlustuse kaudu ning käesoleva määruse kohast liidu osalist rahastamist tuleks piirata rahastamiskõlblike toodetega, mille puhul ei ole saadud liidu rahalist toetust määruse (EL) nr 652/2014 alusel.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud erakorraliste toetusmeetmete ulatus ja kestus peaks piirduma sellega, mis on asjaomase turu toetamiseks rangelt vajalik.

(13)

Kõnealuste erakorraliste toetusmeetmete eelarve mõistliku haldamise huvides on liidupoolse osalise rahastamise jaoks kõlblikud üksnes need maksed, mille Itaalia on abisaajatele teinud hiljemalt 30. septembriks 2016. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 (5) artikli 5 lõiget 2 ei tuleks kohaldada.

(14)

Väljamaksete rahastamiskõlblikkuse ja õigsuse tagamiseks peaksid Itaalia ametiasutused tegema eelkontrolli.

(15)

Selleks et liit saaks teha finantskontrolli, peaksid Itaalia ametiasutused edastama komisjonile väljamaksete kontrolli ja heakskiitmise tulemused.

(16)

Tagamaks, et Itaalia kõnealuseid meetmeid viivitamata rakendab, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liit rahastab toetusmeetmeid osaliselt, hüvitades kuni 50 % Itaalia kantud kuludest, et toetada haudemunade ja kodulinnuliha turgu, mis on oluliselt kahjustatud alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi puhangust, mille Itaalia tuvastas ja millest ta teatas 15. detsembril 2014 ning mille suhtes liidu ja riiklikud loomatervise- ja veterinaarmeetmed kehtisid kuni 16. veebruarini 2015 kõikides ettevõtetes, välja arvatud isaseid broilerkalkuneid pidavas ettevõttes, kus meetmeid kohaldati kuni 25. veebruarini 2015.

Kulud on liidupoolseks osaliseks rahastamiseks kõlblikud ainult juhul, kui Itaalia on need abisaajatele välja maksnud hiljemalt 30. septembriks 2016. Delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata.

Artikkel 2

Liidupoolse osalise rahastamise maksimumsummad on järgmised:

a)

järelevalvetsoonis asuvate aretuskalkunite haudemunade eest saamata jäänud tootmistulu eest on kindlasummaline hüvitis 0,42 eurot CN-koodi 0407 19 11 alla kuuluva kalkuni haudemuna kohta kuni 313 560 ühiku eest;

b)

kodulinnuliha eest saamata jäänud tootmistulu seoses viivitusega, mille põhjustasid loomatervise- ja veterinaarmeetmed, mida kohaldati kohikukkede, Golden-lihakanade ja harilike kanade ning isaste ja emaste broilerkalkunite suhtes ettevõtetes, mis asuvad kaitse- või järelevalvetsoonides, on kindlasummaline hüvitis

i)

0,022 eurot nädalas CN-koodi 0105 94 00 alla kuuluva kohikuke kohta kuni 262 400 linnu eest ja summas kuni 42 146,98 eurot;

ii)

0,0244 eurot nädalas CN-koodi 0105 94 00 alla kuuluva Golden-lihakana kohta kuni 7 500 linnu eest ja summas kuni 1 620,86 eurot;

iii)

0,0136 eurot nädalas CN-koodi 0105 94 00 alla kuuluva hariliku kana kohta kuni 1 271 908 linnu eest ja summas kuni 83 715,00 eurot;

iv)

0,0636 eurot nädalas CN-koodi 0105 99 30 alla kuuluva emase broilerkalkuni kohta kuni 35 040 linnu eest ja summas kuni 23 240,53 eurot;

v)

0,0722 eurot nädalas CN-koodi 0105 99 30 alla kuuluva isase broilerkalkuni kohta kuni 34 000 linnu eest ja summas kuni 15 387,43 eurot;

c)

kui kaitsetsoonis viivitamatult tapetud harilikelt kanadelt pärit liha väärtus on kuumtöötlemise tõttu võrreldes värske liha väärtusega langenud, on kindlasummaline hüvitis saadud kahju eest 0,3761 eurot eluslinnu kilogrammi kohta summas kuni 98 297,50 eurot;

d)

kui kaitsetsoonis viivitamatult tapetud harilikelt kanadelt pärit liha väärtus on külmutamise tõttu võrreldes värske liha väärtusega langenud, on kindlasummaline hüvitis saadud kahju eest 0,04 eurot eluslinnu kilogrammi kohta summas kuni 3 402,44 eurot.

Artikkel 3

Liidupoolne osaline rahastamine kooskõlas käesoleva määrusega on piiratud toodetega, mida ei ole riigiabi teel või kindlustuse kaudu hüvitatud ning mille jaoks ei ole saadud liidu rahalist toetust määruse (EL) nr 652/2014 alusel.

Artikkel 4

Enne väljamaksete tegemist teostab Itaalia põhjalikud haldus- ja füüsilised kontrollid, et tagada käesoleva määruse täitmine.

Itaalia ametiasutused kontrollivad eelkõige järgmist:

a)

abitaotluse esitanud abisaaja abikõlblikkus;

b)

kõigi abikõlblike ettevõtete puhul: aretuskalkunite haudemunade abikõlblikkus, kogus ja tegelikult saamata jäänud tootmistulu;

c)

kõigi abikõlblike ettevõtete puhul: kana- ja kalkuniliha abikõlblikkus, kogus ja tegelikult saamata jäänud tootmistulu seoses viivitusega, mis tekkis loomatervise- ja veterinaarmeetmete kohaldamise ajal kohikukkede, Golden-lihakanade, harilike kanade ja broilerkalkunite paigutamisel kaitse- ja järelevalvetsoonides asuvatesse ettevõtetesse;

d)

kõigi abikõlblike ettevõtete puhul: sellise kuumtöödeldud kanaliha abikõlblikkus, kogus ja väärtuse tegelik langus võrreldes värske lihaga, mis saadi kaitsetsoonis loomatervise- ja veterinaarmeetmete kohaldamise ajal viivitamatult tapetud tavalistelt kanadelt;

e)

kõigi abikõlblike ettevõtete puhul: sellise külmutatud kanaliha abikõlblikkus, kogus ja väärtuse tegelik langus võrreldes värske lihaga, mis saadi kaitsetsoonis loomatervise- ja veterinaarmeetmete kohaldamise ajal viivitamatult tapetud tavalistelt kanadelt;

f)

asjaolu, et ükski abikõlblik ettevõte ei ole saanud artiklis 2 osutatud kahju hüvitamiseks toetust mis tahes muudest allikatest.

Artikkel 5

Itaalia ametiasutused edastavad komisjonile väljamaksete kontrolli ja heakskiitmise tulemused.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.1.2006, lk 16).

(3)  Komisjoni 17. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/936/EL, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Itaalias (ELT L 365, 19.12.2014, lk 160).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).


14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/67


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/761,

13. mai 2016,

millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) nr 809/2014 seoses ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäevaga, ühtse taotluse või maksetaotluse muudatustest teatamise lõpptähtpäevaga ning toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste esitamise lõpptähtpäevaga aastaks 2016

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 78 esimese lõigu punkti b ja teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 809/2014 (2) on kehtestatud ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäev, ühtse taotluse või maksetaotluse muudatustest teatamise lõpptähtpäev ning toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste esitamise lõpptähtpäev.

(2)

Arvestades otsetoetuskavade ja maaelu arengu meetmete uue õigusraamistiku rakendamise esimesel aastal ilmnenud haldusprobleeme, mida esineb jätkuvalt mõnes liikmesriigis, ja uusi aspekte seoses taotlemisprotsessi ettevalmistusega 2016. taotlusaastaks, lükkus mõnes liikmesriigis edasi ühtse taotluse, toetuse- ja maksetaotluste ning toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste töötlemine. Need probleemid esinevad teatavates põllumajandussektorites valitseva üldise raske majandusolukorra taustal.

(3)

See olukord on mõjutanud toetusesaajate võimalust esitada ühtne taotlus, toetuse- või maksetaotlused ning toetusõigustetaotlused või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotlused rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõikega 1 ja artikli 22 lõikega 1 ettenähtud tähtaja jooksul.

(4)

Võttes arvesse kõnealust olukorda, on asjakohane teha rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõikest 1 ja artikli 22 lõikest 1 erand, mis võimaldab liikmesriikidel määrata 2016. aastaks kindlaks ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäeva ning toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste esitamise lõpptähtpäeva, mis on hilisem, kui on ette nähtud kõnealustes artiklites. Kuna rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 11 lõikes 4 ning artikli 15 lõigetes 2 ja 2a osutatud kuupäevad ja ajavahemikud on seotud nimetatud määruse artikli 13 lõikes 1 sätestatud lõpptähtpäevaga, tuleks teha samasugune erand ühtse taotluse või maksetaotluse muudatustest ja esialgsest kontrollist tulenenud muudatustest teatamiseks.

(5)

Kuna need erandid peaksid hõlmama ühtset taotlust, toetuse- ja maksetaotlusi, muudatuste tegemist ühtses taotluses või maksetaotluses ning toetusõigustetaotlusi 2016. taotlusaasta kohta, on asjakohane, et käesolevat määrust kohaldatakse 2016. aastaks esitatud taotluste ja maksetaotluste suhtes.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee ja maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõike 1 esimesest lõigust ei tohi liikmesriikide poolt 2016. aastaks kindlaksmääratavad ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäevad olla hilisemad kui 15. juuni.

Artikkel 2

Erandina rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõikest 2 ning juhul kui liikmesriigid kasutavad käesoleva määruse artiklites 1 ja 3 sätestatud erandit, tuleb rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohaselt tehtud muudatustest 2016. aasta ühtses taotluses või maksetaotluses teatada pädevale asutusele hiljemalt 15. juuniks.

Käesoleva määruse artiklis 1 ja käesoleva artikli esimeses lõigus sätestatud erandit kohaldatakse ka vastavalt 26, 35 ja 10 kalendripäeva pikkuste ajavahemike arvutamiseks pärast rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 11 lõikes 4 ja artikli 15 lõikes 2a osutatud ühtse taotluse, toetuse- või maksetaotluste esitamise lõpptähtpäeva ning ühtse taotluse või maksetaotluse muudatustest teatamise lõpptähtpäeva.

Artikkel 3

Erandina rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 22 lõikest 1 ei tohi liikmesriikide poolt 2016. aastaks kindlaksmääratav toetusõigustetaotluste või põhitoetuskava toetusõiguste väärtuse suurendamise taotluste esitamise lõpptähtpäev olla hilisem kui 15. juuni.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse 2016. aastaks esitatud taotluste ja maksetaotluste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).


14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/69


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/762,

13. mai 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

95,5

TR

75,0

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,6

ZZ

137,6

0805 10 20

EG

45,4

IL

88,6

MA

55,4

TR

31,5

ZA

78,5

ZZ

59,9

0805 50 10

ZA

168,2

ZZ

168,2

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,2

CL

123,9

CN

61,7

NZ

155,0

US

162,5

ZA

95,9

ZZ

115,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud päritolu“.


OTSUSED

14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/71


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/763,

13. mai 2016,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht seoses otsuse eelnõuga, mis käsitleb muudetud riigihankelepingu XIX artikli lõike 8 kohaseid vahekohtumenetlusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Muudetud riigihankelepingus, mis jõustus 6. aprillil 2014, on sätestatud uuendatud õigusraamistik, mida muudetud riigihankelepingu osalised peavad lepinguga hõlmatud hangete suhtes kohaldama. Muudetud riigihankeleping annab lepinguosalistele võimaluse kasutada vahekohtumenetlusi juhtudel, kui esitatakse vastuväiteid seoses soovitatud korrigeerimise, hankija ühest lisast teise kandmise, I liite lisadest hankija väljajätmise või muude muudatustega, aga vastuväidet ei ole suudetud lahendada konsultatsioonide käigus.

(2)

Muudetud riigihankelepingu XIX artikli lõike 8 kohaselt peab riigihankekomitee võtma vastu vahekohtumenetlused, et lihtsustada kõnealuste vastuväidete lahendamist.

(3)

Lepinguosalised on selliste vahekohtumenetluste sisu põhjalikult arutanud, kaaludes erinevaid variante, mida kohaldada, kui esitatakse vastuväiteid lepinguosalise hangete kaetuse kavandatava muutmise kohta. Muudetud riigihankelepingu osalised on suutnud leida selles küsimuses üksmeele.

(4)

Kokkulepitud vahekohtumenetlused on esitatud otsuse eelnõus, mis käsitleb muudetud riigihankelepingu XIX artikli lõike 8 kohaseid vahekohtumenetlusi.

(5)

Kõnealuses vahekohtumenetlusi käsitleva otsuse eelnõus on sätestatud tingimused, mida on vaja täita, et saaks kasutada vahekohtumenetlust, ning kehtestatud eeskirjad vahekohtunike nimetamiseks, kolmandate poolte osalemiseks vahekohtumenetluses, menetluste läbiviimiseks ja vahekohtunike otsusteks.

(6)

Eeldatakse, et vahekohtumenetlusi käsitleva otsuse eelnõu vastuvõtmine täiendab positiivsel viisil olemasolevat muudetud riigihankelepingu õigusraamistikku, sest selle eesmärk on lihtsustada selliste vastuväidete lahendamist, mis esitatakse seoses kavandatava korrigeerimise, hankija ühest lisast teise kandmise, I liite lisadest hankija väljajätmise või muude muudatustega.

(7)

Seepärast on asjakohane määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel riigihankekomitees seoses vahekohtumenetlusi käsitleva otsuse eelnõuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel riigihankekomitees võetav seisukoht toetab muudetud riigihankelepingu XIX artikli lõike 8 kohaseid vahekohtumenetlusi käsitleva otsuse eelnõu vastuvõtmist.

Vahekohtumenetlusi käsitleva otsuse eelnõu tekst lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 13. mai 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

E. M. J. PLOUMEN


MUUDETUD RIIGIHANKELEPINGU XIX ARTIKLI LÕIKE 8 KOHASEID VAHEKOHTUMENETLUSI KÄSITLEVA OTSUSE EELNÕU

Riigihankekomitee (edaspidi „komitee“),

märkides, et muudetud riigihankelepingu (edaspidi „leping“) artikli XIX lõikes 8 on nõutud, et komitee töötab välja vahekohtumenetlused lepingu XIX artikli lõike 2 kohaste vastuväidete lahendamise lihtsustamiseks, ning

kinnitades lepingu XIX artikli lõike 8 punktide b ja c olulisust kõnealuste vahekohtumenetluste jaoks ja toonitades lepinguosaliste kindlat tahet võtta vastu lepingu XIX artikli lõike 8 punktide b ja c kohased otsused,

võtab käesolevaga vastu järgmised vahekohtumenetlused lepingu XIX artikli lõike 2 kohaste vastuväidete lahendamise lihtsustamiseks:

Vahekohtumenetluse algatamine

1.

Kui muudatust tegev lepinguosaline ja vastuväidet esitav lepinguosaline ei suuda XIX artikli lõike 1 kohase muudatusettepaneku suhtes esitatud vastuväitele lahendust leida, võib muudatust tegev lepinguosaline või vastuväidet esitav lepinguosaline vastavalt lepingu XIX artikli lõikele 7 anda muudatusettepaneku vahekohtusse, nimetades oma taotluse põhjused ning teatades komiteele mitte varem kui 45 päeva pärast lepingu XIX artikli lõike 1 kohase muudatusettepaneku kohta teate edastamist.

2.

Kui vähemalt kaks lepinguosalist pöörduvad sama muudatusettepaneku pärast vahekohtusse enne vahekohtunike nimetamist, lepivad muudatust tegev lepinguosaline ja vastuväiteid esitavad lepinguosalised kokku ühesainsas vahekohtumenetluses, mille raames käsitletakse kõiki sama muudatusettepaneku kohta esitatud vastuväiteid. Kui sama muudatusettepaneku kohta esitatakse pärast vahekohtunike nimetamist veel taotlusi, lepivad muudatust tegev lepinguosaline ja vastuväiteid esitavad lepinguosalised võimaluse korral alati kokku ühesainsas vahekohtumenetluses.

Vahekohtunike nimetamine

3.

Vahekohtumenetluse viivad läbi vahekohtunikud. Kui vahekohtumenetluse pooled teisiti kokku ei lepi, peab vahekohtunikke olema kolm. Vahekohtunikud peavad vastama nõuetele, mis on vahekohtu liikmetele esitatud vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 9.

4.

Komitee sekretariaat teeb vahekohtumenetluse poole taotlusel ettepaneku vahekohtunike nimetamiseks. Ilma tungivate põhjusteta ei või vahekohtumenetluse pooled olla nimetamise vastu. Vahekohtumenetluse poolte riigikodanikke ja kolmandate poolte valitsusametnikke ei tohi vahekohtunikeks nimetada, kui vahekohtumenetluse pooled ei lepi kokku teisiti.

5.

Kui vahekohtumenetluse pooled ei jõua kokkuleppele selle üle, kes tuleks vahekohtunikeks nimetada, 20 päeva jooksul pärast muudatusettepaneku andmist vahekohtusse, nimetab peadirektor ühe poole taotlusel vahekohtunikud 10 päeva jooksul pärast vahekohtumenetluse poolte ja komitee esimehega konsulteerimist.

Kolmandate lepinguosaliste osalemine

6.

Iga lepinguosalist, kellel on suur huvi muudatusettepaneku andmiseks vahekohtusse ja kes on teatanud oma huvist komiteele (edaspidi „kolmas pool“) 10 päeva jooksul pärast muudatusettepaneku vahekohtusse andmist, kutsutakse üles koostama kirjalikku esildist, osalema koos vahekohtumenetluse pooltega olulistel istungitel, tegema suulisi avaldusi ning neile antakse õigus vastata vahekohtunike küsimustele.

Menetlused

7.

Vahekohtunikud kohaldavad menetluses lepingu asjakohaseid sätteid, ja kui komitee on võtnud vastu lepingu XIX artikli 8 punkti b kohase otsuse, juhinduvad vahekohtunikud sellest otsusest. Lisaks kohaldatakse järgmist töökorda.

a.

Komitee sekretariaat edastab vahekohtunikele viivitamata lepingu XIX artikli lõigete 1 ja 2 kohase teate ja vastuväite. Kümne päeva jooksul pärast vahekohtunike nimetamist ja pärast vahekohtumenetluse pooltega konsulteerimist võtavad vahekohtunikud vastu vahekohtumenetluse läbiviimise ajakava. Ajakava aluseks peaks olema käesoleva otsuse lisas esitatud ajakava.

b.

Vahekohtunikud korraldavad vahekohtumenetluse pooltega sisulise istungi, kui vahekohtumenetluse pooled ei lepi kokku, et see pole vajalik. Enne sisulist istungit edastavad vahekohtumenetluse pooled vahekohtunikele kirjalikud esildised, milles nad esitavad juhtumiga seotud asjaolud ja oma väited.

c.

Kui vahekohtumenetluse pool esitab vahekohtunikele konfidentsiaalsena tähistatud teavet, käsitlevad vahekohtunikud, teised vahekohtumenetluse pooled ja kolmandad pooled seda teavet konfidentsiaalsena. Vahekohtumenetluse poole taotluse korral kehtestavad vahekohtunikud lisamenetlused sellise teabe konfidentsiaalsuse säilitamiseks.

d.

Kui vahekohtumenetluse pool tähistab oma kirjalikus esildises teabe konfidentsiaalsena, esitab kõnealune pool teise poole või kolmanda poole taotluse korral oma esildises sisalduva teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mida on võimalik avalikustada.

e.

Sisulisel istungil paluvad vahekohtunikud vahekohtumenetlust taotlenud poolel tutvustada oma juhtumit suulise ettekandena. Seejärel palutakse poolel, kelle vastu vahekohtusse mindi, esitada suuliselt oma seisukoht.

f.

Vahekohtunike sisulised istungid on üldsusele avatud, välja arvatud juhul, kui vahekohtumenetluse pool taotleb, et istung kuulutatakse kinniseks, et kaitsta konfidentsiaalsena tähistatud teavet.

g.

Vahekohtunikud võivad igal ajal esitada vahekohtumenetluse pooltele ja kolmandatele pooltele küsimusi ning paluda neilt selgitusi istungi käigus või kirjalikult.

h.

Vahekohtumenetluse poolte kirjalikud esildised, kaasa arvatud vastused vahekohtunike esitatud küsimustele, tehakse kättesaadavaks teis(t)ele vahekohtumenetluse pool(t)ele, samuti kolmandatele pooltele. Vahekohtumenetluse pooled esitavad vahekohtunikega peetud istungil tehtud suulistest avaldustest kirjaliku versiooni vahekohtunikele, teis(t)ele vahekohtumenetluse pool(t)ele ja kolmandatele pooltele.

i.

Kolmandate poolte kirjalikud esildised ja suuliste avalduste kirjalikud versioonid tehakse vahekohtunikele, vahekohtumenetluse pooltele ja muudele kolmandatele pooltele kättesaadavaks ning neid käsitletakse vahekohtunike aruandes.

j.

Vahekohtunike arutelud on konfidentsiaalsed.

k.

Vahekohtunikud võivad nõutada teavet mis tahes asjakohasest allikast ja konsulteerida ekspertidega. Vahekohus esitab vahekohtumenetluse pooltele ja kolmandatele pooltele kogu ekspertidele antud või neilt saadud teabe. Vahekohtumenetluse pooltel on võimalus kommenteerida igasugust ekspertidelt saadud teavet.

l.

Vahekohtunikud määravad kindlaks kõik spetsiaalsed vahekohtu lisamenetlused vahekohtumenetluse pooltega konsulteerides.

m.

Kui punktist 7c ei tulene teisiti, ei takista miski kõnealustes menetlustes vahekohtumenetluse poolt või kolmandat poolt oma seisukohti üldsusele avaldamast.

8.

Vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe käitumiseeskirju kohaldatakse kõnealustes menetlustes kõikide vahekohtunikuna tegutsevate isikute suhtes ning, nagu sätestatud käitumiseeskirjades ja personalieeskirjade asjakohastes sätetes, nende sekretariaadi liikmete suhtes, keda on kutsutud vahekohtunikke abistama.

9.

Kui vahekohtumenetluse pooled jõuavad muudatusettepaneku kohta esitatud vastuväite osas vastastikku kokkulepitud lahenduseni, teatavad nad sellest viivitamata vahekohtunikele. Teate saamisel lõpetavad vahekohtunikud kõnealuste pooltega seotud menetluse. Vastastikku kokkulepitud lahenduse üksikasjad teatatakse komiteele ning iga lepinguosaline võib neid kommenteerida.

Vahekohtunike otsused

10.

Vahekohtunikud otsustavad vastavalt oma pädevusele järgmist:

a.

lepingu XIX artikli lõike 1 punkti a kohaselt hankija I liite lisadest väljajätmise korral seda, kas valitsuse kontroll või mõju selle hankija lepinguga hõlmatud hanke üle, keda kavatsetakse lisadest välja jätta, on tulemuslikult kõrvaldatud, või

b.

mis tahes muu XIX artikli lõike 1 punkti b kohase muudatusettepaneku korral seda, kas muudatusettepanekuga säilib õiguste ja kohustuste tasakaal ja lepingus sätestatud vastastikku kokkulepitud võrreldav hangete kaetus, ning otsustavad vajaduse korral kompenseeriva kohanduse määra.

11.

Vahekohtunikud väljastavad vahekohtumenetluse pooltele põhjendatud otsust sisaldava aruande 90 päeva jooksul või juhul, kui vahekohtunikud muudavad ajakava, mitte hiljem kui 120 päeva jooksul:

a.

pärast vahekohtunike nimetamist, kui vahekohus viiakse läbi punkti 1 kohaselt, või

b.

pärast taotluse esitamist, kui vahekohus viiakse läbi punkti 12 kohaselt.

Käesolevas punktis sätestatud ajavahemikku võib pikendada vahekohtumenetluse poolte vastastikuse kokkuleppega. Komitee sekretariaat edastab aruande lepinguosalistele viivitamata pärast tõlkimist.

12.

Kui vahekohtunikud teevad punkti 10.a alusel negatiivse otsuse ja kui nad ei ole punkti 10.b alusel määranud kindlaks kompenseerivat kohandust, võib iga vahekohtumenetluse pool pärast seda, kui vahekohtunike aruande edastamisest on möödunud vähemalt 30, kuid mitte rohkem kui 60 päeva, taotleda, et samad vahekohtunikud, kui nad on veel kättesaadavad, määraksid kindlaks kompenseeriva kohanduse nii, et hangete kaetus jääb võrreldavaks ja lepingukohaste õiguste ja kohustuste tasakaal säilib. Seejuures juhinduvad vahekohtunikud komitee lepingu XIX artikli 8 punkti c kohasest otsusest, kui see otsus on juba tehtud. Kui mõni algselt nimetatud vahekohtunik pole kättesaadav, nimetatakse kooskõlas punktidega 3–5 tema asendaja.

Otsuste täitmine

13.

Vahekohtumenetluse pooled aktsepteerivad vahekohtuniku otsust kui lõplikku.

14.

Lepingu artikli XIX lõike 7 punkti b alapunkti i kohaldamisel lõpetatakse vahekohtu menetlused järgmistel juhtudel:

a.

kui punkti 11 kohane aruanne, millest ei tulene õigust edasisteks menetlusteks punkti 12 kohaselt, edastatakse lepinguosalistele, või

b.

kui punktis 12 sätestatud ajavahemiku möödudes ei ole vahekohtumenetluse pooled neile kõnealuse punkti kohaselt antud õigust kasutanud.

LISA

VAHEKOHTUMENETLUSE SOOVITUSLIK AJAKAVA

Vahekohtunikud koostavad punkti 7.a alusel vastuvõetud ajakava järgmistel alustel.

a.

Vahekohtumenetluse poolte esildiste laekumine:

 

1.

Taotluse esitanud pool:

- - - - - - - - - - 2 nädalat

2.

Vastav pool:

- - - - - - - - - - 2 nädalat

b.

Kolmandate poolte esildiste laekumine:

- - - - - - - - - - 1 nädal

c.

Sisuline istung vahekohtunikega:

- - - - - - - - - - 1–2 nädalat

d.

Vastused vahekohtumenetluse pooltele ja kolmandatele pooltele esitatud küsimustele:

- - - - - - - - - - 1–2 nädalat

e.

Vahekohtunike otsust käsitleva aruande väljastamine ja edastamine:

- - - - - - - - - - 4 nädalat

Kooskõlas punkti 11 sätetega võivad vahekohtunikud eespool esitatud ajakava muuta ja kavandada vahekohtumenetluse pooltega lisaistungeid pärast nendega konsulteerimist.


14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/77


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/764,

12. mai 2016,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 2731 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/789 (2) vastuvõtmisest kuni 2016. aasta veebruarini on Itaalia komisjonile teatanud mitmest Xylella fastidiosa (Wells et al.) (edaspidi „määratletud organism“) puhangust Lecce provintsi ümbritseva piirkonna eri osades. Kõnealused puhangud on esinenud Taranto ja Brindisi provintsi mitmes eri omavalitsusüksuses. Lisaks kinnitas viimane komisjoni poolt 2015. aasta novembris tehtud audit, et rakendusotsusega (EL) 2015/789 ette nähtud uuringuid tehti Lecce provintsi ümbritsevas piirkonnas (Apuulia regioon, Itaalia) ainult väga piiratud ulatuses. Audit kinnitas ka, et praegune uuringute programm ei taga ikkagi määratletud organismi esinemise uute puhangute avastamist õigel ajal ega leviku tegeliku ulatuse täpset kindlaksmääramist piirkonnas.

(2)

Viimane audit kinnitas määratletud organismi kiire leviku riski asjaomase piirkonna ülejäänud osades. Sel põhjusel ja piirkonna suurust arvesse võttes on asjakohane laiendada nakatunud tsooni, kus võib kohaldada leviku piiramise meetmeid, väljapoole Lecce provintsi piire ning lubada määratletud taimi kõnealusest piirkonnast välja viia ainult väga rangetel tingimustel. Selline laiendamine peaks toimuma viivitamata, võttes arvesse, et määratletud organismi edasise leviku risk liidu ülejäänud territooriumil kasvab vektorputukate lennuaja algusega varakevadel. Nakatunud tsooni tuleks seepärast laiendada nii, et see hõlmaks Brindisi ja Taranto provintsi neid omavalitsusüksusi või teatavate omavalitsusüksuste osasid, kus määratletud organismi esinemise puhanguid on olnud või kus kõnealune organism tõenäoliselt on juba levinud ja kodunenud. Kõnealune nakatunud tsoon ei peaks siiski hõlmama piirkonda, mille Itaalia on määratletud organismist vabaks kinnitanud enne käesoleva otsuse vastuvõtmist.

(3)

Õiguskindluse huvides tuleks artikli 7 lõike 2 punkti c sõnastust muuta, selgitamaks, et kooskõlas kõnealuse artikliga võetavaid meetmeid kohaldatakse nakatunud tsoonis ja mitte väljaspool seda.

(4)

Selleks et kaitsta tulemuslikult liidu ülejäänud territooriumi määratletud organismi eest ning pidades silmas leviku tõkestamise ala laiendamist, tuleks kõnealusel leviku tõkestamise alal järelevalvetsooni asemel kehtestada uued uuringute nõuded. Neid nõudeid tuleks kohaldada 20 kilomeetri laiusel alal, mis ulatub puhvertsooni piirist kõnealusesse leviku tõkestamise alasse, ja ümbritsevas 10 kilomeetrises puhvertsoonis.

(5)

Alates rakendusotsuse (EL) 2015/789 vastuvõtmisest on kogemused näidanud, et on ebaproportsionaalne kohaldada samu nõudeid nakatunud tsoonide sees liikuvate määratletud taimede ja nakatunud tsoonidest puhvertsoonidesse viidavate määratletud taimede suhtes, sest määratletud organism on nakatunud tsoonides juba kodunenud.

(6)

Alates rakendusotsuse (EL) 2015/789 vastuvõtmisest on kogemused kinnitanud, et määratletud taimed, mida on kogu nende tootmise tsükli jooksul kasvatatud in vitro steriilses keskkonnas, ei kujuta endast määratletud organismi levimise riski, sest selline kasvatusviis välistab nakatumisriski, hoides ära kokkupuute määratletud organismi vektoritega. Seepärast on asjakohane võimaldada teatavatel tingimustel kõnealuste määratletud taimede liikumist liidus ja nende toomist liitu.

(7)

Alates rakendusotsuse (EL) 2015/789 vastuvõtmisest on ametlike kontrollidega seotud kogemused näidanud, et määratletud organismist vabadest piirkondadest pärit määratletud taimede suhtes tuleks liitu sissetoomisel tehtavate ametlike kontrollide korral kohaldada samu nõudeid kui määratletud taimede suhtes, mis on pärit kolmandatest riikidest, kus määratletud organismi ei esine.

(8)

I lisa tuleks muuta, nii et see hõlmaks kõiki liike, mida komisjon on alates oma rakendusotsuse (EL) 2015/2417 (3) vastuvõtmisest käsitanud määratletud liikidena.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2015/789 muudatused

Rakendusotsust (EL) 2015/789 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Määratletud organismi esinemise tõttu Lecce provintsis ja II lisas loetletud omavalitsusüksustes peab nakatunud tsoon hõlmama vähemalt kõnealust provintsi ja kõnealuseid omavalitsusüksusi või vajaduse korral nende omavalitsusüksuste katastriüksusi („Fogli“).“

2)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artiklist 6 võib asjaomase liikmesriigi vastutav ametiasutus otsustada kohaldada lõigetes 2–7 sätestatud leviku tõkestamise meetmeid üksnes artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud nakatunud tsoonis (edaspidi „leviku tõkestamise ala“)“;

b)

lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud nakatunud tsoonis olev koht, mis asub kuni 20 km kaugusel piirist, mis eraldab kõnealust nakatunud tsooni liidu ülejäänud territooriumist.“;

c)

lisatakse lõige 7:

„7.   Asjaomane liikmesriik jälgib määratletud organismi olemasolu iga-aastaste uuringute abil, mis tehakse aasta kestel sobivatel aegadel lõike 2 punktis c osutatud piirkondades, mis asuvad kuni 20 km kaugusel.

Need uuringud tehakse kooskõlas artikli 6 lõikega 7.“

3)

Artikkel 8 jäetakse välja.

4)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse määratletud taimede suhtes, mida ei ole kogu nende tootmistsükli jooksul kasvatatud in vitro.

Selliseid määratletud taimi, mis on kasvanud vähemalt osa oma elust artikli 4 kohaselt kehtestatud piiritletud alal, on keelatud vedada piiritletud alalt välja ja nakatunud tsoonidest vastavatesse puhvertsoonidesse.“

5)

Lisatakse artikkel 9a:

„Artikkel 9a

In vitro kasvatatud määratletud taimede liikumine liidus

1.   Määratletud taimi, mida on kogu nende tootmistsükli jooksul kasvatatud in vitro ja mis on kasvanud vähemalt osa oma elust artikli 4 kohaselt kehtestatud piiritletud alal, võib piiritletud aladelt välja ja nakatunud tsoonidest vastavatesse puhvertsoonidesse vedada ainult siis, kui on täidetud lõigetes 2–5 sätestatud tingimused.

2.   Lõikes 1 osutatud määratletud taimed on kasvatatud tootmiskohas, kus on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

see on registreeritud vastavalt direktiivile 92/90/EMÜ;

b)

vastutav ametiasutus on kinnitanud, et tootmiskoht on fütosanitaarmeetmete asjakohaste rahvusvaheliste standardite kohaselt vaba määratletud organismist ja tema vektoritest;

c)

see on füüsiliselt kaitstud määratletud organismi ja tema vektorite sissetoomise eest;

d)

sellele tehakse vähemalt kaks ametlikku kontrolli aastas asjakohaste ajavahemike järel;

e)

määratletud taimede kogu kasvuaja jooksul ei ole tootmiskohas leitud määratletud organismi ega selle vektorite esinemise nähte või on kahtlaste nähtude esinemise korral tehtud analüüsid, mis on kinnitanud, et määratletud organismi ei esine.

3.   Lõikes 1 osutatud määratletud taimed on kasvatatud läbipaistvas konteineris steriilsetes tingimustes ja vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a)

nad on kasvatatud seemnetest;

b)

neid on paljundatud steriilsetes tingimustes emataimedest, mis on kasvanud kogu oma elu määratletud organismist vabas liidu territooriumi piirkonnas ja mis on analüüside alusel tunnistatud määratletud organismist vabaks;

c)

neid on paljundatud steriilsetes tingimustes emataimedest, mis on kasvanud tootmiskohas, mis vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele, ja mis on analüüside alusel tunnistatud määratletud organismist vabaks.

4.   Lõikes 1 osutatud määratletud taimi veetakse läbipaistvas konteineris steriilsetes tingimustes, mis välistab määratletud organismiga selle vektorite kaudu nakatumise riski.

5.   Taimedega on kaasas direktiivi 92/105/EMÜ kohaselt koostatud ja välja antud taimepass.“

6)

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 3 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Kui määratletud taimed, v.a taimed, mida on kogu nende tootmise tsükli jooksul kasvatatud in vitro, on pärit piirkonnast, kus määratletud organismi teadaolevalt esineb, tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“ selle kohta, et:“;

b)

lisatakse lõige 3a:

„3a.   Kui määratletud taimed, mida on kogu nende tootmistsükli jooksul kasvatatud in vitro, on pärit piirkonnast, kus määratletud organismi teadaolevalt esineb, tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“ selle kohta, et:

a)

määratletud taimed on kasvatatud ühes või mitmes tootmiskohas, mis vastab/vastavad lõikes 4a sätestatud tingimustele;

b)

asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on komisjonile kirjalikult esitanud kõnealuste tootmiskohtade nimekirja, sealhulgas nende asukoha riigis;

c)

määratletud taimi on veetud läbipaistvates konteinerites steriilsetes tingimustes, mis välistab määratletud organismiga selle vektorite kaudu nakatumise riski;

d)

määratletud taimed vastavad ühele järgmistest tingimustest:

i)

nad on kasvatatud seemnetest;

ii)

neid on paljundatud steriilsetes tingimustes emataimedest, mis on kasvanud kogu oma elu määratletud organismist vabas piirkonnas ja mis on analüüside alusel tunnistatud määratletud organismist vabaks;

iii)

neid on paljundatud steriilsetes tingimustes emataimedest, mis on kasvanud tootmiskohas, mis vastab lõike 4 tingimustele, ja mis on analüüside alusel tunnistatud määratletud organismist vabaks.

Lisaks tuleb lõike 1 punktis a osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Päritolukoht“ märkida käesoleva lõike punktis a osutatud tootmiskoha identifitseerimisandmed.“;

c)

lisatakse lõige 4a:

„4a.   Lõike 3a punktis a osutatud tootmiskoht peab vastama kõigile järgmistele tingimustele:

a)

riigi taimekaitseorganisatsioon on selle vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele tunnistanud määratletud organismist ja selle vektoritest vabaks;

b)

see on füüsiliselt kaitstud määratletud organismi ja tema vektorite sissetoomise eest;

c)

sellele tehakse vähemalt kaks ametlikku kontrolli aastas asjakohaste ajavahemike järel;

d)

määratletud taimede kogu tootmise ajal ei ole tootmiskohas leitud määratletud organismi ega selle vektorite esinemise nähte või on kahtlaste nähtude esinemise korral tehtud analüüsid ja saadud kinnitus määratletud organismi puudumise kohta.“

7)

Artikli 18 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„2.   Määratletud taimede puhul, mis on pärit sellisest kolmandast riigist, kus määratletud organismi ei esine, või artikli 17 lõikes 2 osutatud piirkonnast, teostab vastutav ametiasutus järgmisi kontrolle:

a)

vaatlus ja

b)

määratletud organismi esinemise kahtluse korral määratletud taimede partiist proovide võtmine ja analüüsimine, et kinnitada määratletud organismi või selle esinemise nähtude puudumist.

3.   Sellisest piikonnast pärit määratletud taimede puhul, kus määratletud organismi teadaolevalt esineb, teostab vastutav ametiasutus järgmisi kontrolle:

a)

vaatlus ja

b)

määratletud taimede partiist proovide võtmine ja analüüsimine, et kinnitada määratletud organismi või selle esinemise nähtude puudumist.

4.   Lõike 2 punktis b ja lõike 3 punktis b osutatud proovide suurus peab olema selline, et 99 % usaldusväärsusega on võimalik kindlaks teha, et nakatunud taimede osakaal on 1 % või suurem, võttes arvesse standardit ISPM nr 31.

Esimest lõiku ei kohaldata määratletud taimede suhtes, mida on kogu nende tootmise tsükli jooksul kasvatatud in vitro ja mida on veetud läbipaistvas konteineris steriilsetes tingimustes.“

8)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

9)

Käesoleva otsuse II lisa tekst lisatakse II lisana.

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. mai 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 18. mai 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (ELT L 125, 21.5.2015, lk 36).

(3)  Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2417, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2015/789 Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (ELT L 333, 19.12.2015, lk 143).


I LISA

Rakendusotsuse (EL) 2015/789 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmised kirjed tähestikulises järjestuses:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Jäetakse välja järgmised kanded:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

Kirje „Cytisus racemosus Broom“ asendatakse järgmisega:

„Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)“.


II LISA

Rakendusotsusele (EL) 2015/789 lisatakse II lisa:

„II LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 2 OSUTATUD OMAVALITSUSÜKSUSTE LOETELU

1)

Brindisi provintsis asuvad omavalitsusüksused:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Ainult katastriüksused (Fogli) 11, 20–24, 32–43, 47–62, 66–135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Ainult katastriüksused (Fogli) 34–38, 48–52, 60–67, 74, 87–99, 111–118, 141–154, 175–222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Taranto provintsis asuvad omavalitsusüksused:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Ainult katastriüksused (Fogli) 5, 8, 11–14, 17–41, 43–47, 49–89

Leporano

Ainult katastriüksused (Fogli) 2–6, 9–16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Ainult katastriüksused (Fogli) 246–260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Ainult: (A jao katastriüksused (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250–252, 262, 275–278, 287–293, 312–318)

(B jao katastriüksused (Fogli) 1–27)

(C jao katastriüksused (Fogli) 1–11)

Torricella“.