ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 87

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
2. aprill 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/479, 1. aprill 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookides ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/480, 1. aprill 2016, millega kehtestatakse autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite omavahelist ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/481, 1. aprill 2016, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/482, 1. aprill 2016, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/483, 1. aprill 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

OTSUSED

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2016/484, 23. märts 2016, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

31

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2016/485, 23. märts 2016, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

33

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega) parandus ( ELT L 343, 29.12.2015 )

35

 

*

Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) parandus ( ELT L 343, 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/479,

1. aprill 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Kõnealust loetelu võidakse komisjoni algatusel või esitatud taotluse alusel ajakohastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (2) artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

25. märtsil 2013 esitati taotlus lubada kasutada stevioolglükosiide (E 960) magusainena teatavates vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookides, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa toidugruppi 14.1.5.2 „Muud”. Seejärel tehti taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 kättesaadavaks liikmesriikidele.

(4)

Stevioolglükosiidid on energiasisalduseta magusamaitselised toidu komponendid ja neid saab kasutada suure energiasisaldusega suhkrute asendamiseks teatavates jookides nende energiasisalduse vähendamiseks. Stevioolglükosiidid annavad seega neile jookidele magususe ilma lõpptootele täiendavate kalorite lisamiseta, mis võimaldab tarbijatele pakkuda vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita tooteid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikliga 7.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelu ajakohastamiseks küsima Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) arvamust.

(6)

2010. aastal võttis toiduohutusamet vastu teadusliku arvamuse (3) stevioolglükosiidide ohutuse kohta nende kavandatud kasutuse puhul toidu lisaainena (E 960) ja kehtestas lubatud päevadoosi 4 mg kehamassi kilogrammi kohta päevas, väljendatuna stevioolekvivalentides. Võttes arvesse kavandatavat stevioolglükosiidide toidu lisaainena kasutamise laiendamist, vaatas toiduohutusamet läbi stevioolglükosiidide kokkupuute hindamise ja avaldas oma arvamused 2. mail 2014 (4) ja 30. juunil 2015 (5). Toiduohutusamet tegi kavandatava kasutuse laiendamise kohta järelduse, et hinnangute kohaselt jääb kokkupuude kõigi vanuserühmade puhul alla lubatud päevadoosi, välja arvatud väikelaste puhul kõige kõrgema hinnangulise kokkupuutetaseme (95. protsentiil) juures ühes riigis. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tehtud kokkupuutehinnangud näitasid, et kavandatav kasutuse laiendamine ei mõjutanud kokkupuute 95. protsentiili 2–6-aastaste väikelaste puhul Madalmaades ning et selle rühma puhul olid peamised kokkupuuteallikad mittealkohoolsed joogid ja maitsestatud hapendatud piimatooted.

(7)

Arvestades, et toidugruppi 14.1.5.2 kuuluvad tooted, mis ei ole ette nähtud tarbimiseks väikelastele (12–35 kuu vanused), ei ole stevioolglükosiidide (E 960) kavandatud kasutusviisid ja -määrad magusainena ohtlikud.

(8)

Seepärast on asjakohane lubada stevioolglükosiidide (E 960) kasutamine magusainena, mida lisatakse järgmistele vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita jookidele, mis kuuluvad toidugruppi 14.1.5.2 „Muud”: kohv, tee ning taime- ja puuviljatõmmised (maksimaalselt 30 mg/l), maitsestatud lahustuva kohvi ja lahustuva cappuccino tooted (maksimaalselt 30 mg/l) ning linnasepõhised ja šokolaadi- või cappuccino-maitselised joogid (maksimaalselt 20 mg/l).

(9)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1331/2008, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osa muudetakse järgmiselt.

1)

Toidugrupis 14.1.5.2 „Muud” lisatakse kande E 491–495 „Sorbitaanestrid” järele järgmised kanded E 960 kohta:

 

„E 960

Stevioolglükosiidid

30

(60) (93)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita kohv, tee ning taimetõmmised

 

E 960

Stevioolglükosiidid

30

(60) (93)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita maitsestatud lahustuva kohvi ja lahustuva cappuccino tooted

 

E 960

Stevioolglükosiidid

20

(60) (93)

Ainult vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita linnasepõhised ja šokolaadi- või cappuccino-maitselised joogid”

2)

Toidugruppi 14.1.5.2 „Muud” lisatakse järgmised joonealused märkused:

„(60)

Väljendatud stevioolekvivalentidena.

(93)

Piirnormi kohaldatakse joomisvalmis toodete (nt purgijook) ja nende segude suhtes ning kontsentraatide suhtes pärast nende tarbimisvalmiks ettevalmistamist.”


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/480,

1. aprill 2016,

millega kehtestatakse autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite omavahelist ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1213/2010

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (1), eelkõige selle artikli 16 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõikega 1 on kehtestatud liikmesriikidele kohustus pidada riiklikku elektroonilist registrit nende autoveo-ettevõtjate kohta, kellele pädev asutus on andnud loa tegutseda autoveo-ettevõtja tegevusalal. Juurdepääs riiklike elektrooniliste registrite asjakohastele andmetele tuleks anda muude liikmesriikide kõikidele pädevatele asutustele. Määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõigetega 5 ja 6 on ette nähtud, et riiklikud elektroonilised registrid peavad olema omavahel ühendatud 31. detsembriks 2012 ning et komisjonil on volitus võtta vastu kõnealust registrite ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad. Selle volituse alusel võttis komisjon vastu määruse (EL) nr 1213/2010, (2) et hõlbustada riiklike elektrooniliste registrite ühendamist teatevahetussüsteemiga ERRU (European Register of Road Transport Undertakings, Euroopa autoveo-ettevõtjate register). Teatevahetussüsteem alustas tegevust 31. detsembril 2012.

(2)

ERRU viimase kolme tegevusaasta jooksul on komisjon koos liikmesriikide ekspertidega kindlaks teinud teatavad ERRU praktilise kasutamisega seotud aspektid, mis ei ole täielikus kooskõlas liikmesriikides kehtestatud haldusmenetlustega.

(3)

Seega on vaja ERRU igapäevase toimimisega seoses kindlaks tehtud puudujäägid kõrvaldada, et viia süsteem kooskõlla selliste asjaomaste määrustega nagu määrus (EÜ) nr 1071/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1072/2009 (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 (4) ning tagada, et pädevad asutused kogu ELis kasutavad ERRU-t ühtmoodi. Lisaks sellele on vaja kehtivaid eeskirju kohandada teaduse ja tehnika arenguga.

(4)

Seoses liidu eeskirjade raskete rikkumiste liigitusega sätestatakse komisjoni määruses (EL) 2016/403 (5) uus loetelu liidu eeskirjade raskete rikkumiste kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks määruse (EÜ) nr 1071/2009 IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia autoveo-ettevõtja või veokorraldaja hea maine kaotamiseni. Seepärast peab ERRU võimaldama edastada teavet uue rikkumiste loetelu kohta.

(5)

Isikuandmete kaitse sätteid, mis on kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (6), kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohase isikuandmete töötlemise suhtes. Eelkõige peavad liikmesriigid rakendama vajalikke turvameetmeid, et vältida isikuandmete väärkasutust.

(6)

Kui see on asjakohane, kohaldatakse isikuandmete kaitse sätteid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (7), määruse (EÜ) nr 1071/2009 kohase isikuandmete töötlemise suhtes.

(7)

Kuna riiklike elektrooniliste registrite omavahelise ühendamise ühiseeskirjades tuleb teha märkimisväärne hulk muudatusi, on vaja asendada määrus (EL) nr 1213/2010 uue õigusaktiga. Seepärast tuleks tunnistada kehtetuks määrus (EL) nr 1213/2010.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 (8) artikli 42 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse nõuded, mis käsitlevad liikmesriikide autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite ühendamist teatevahetussüsteemiga ERRU, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõikes 5.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 2 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

a)   „ERRU (European Register of Road Transport Undertakings, Euroopa autoveo-ettevõtjate register)”– omavahel ühendatud riiklike elektrooniliste registrite süsteem, mis on loodud vastavalt määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõikele 5;

b)   „asünkroonne liides”– toiming, millega päringu vastusteade saadetakse uude HTTP-ühendusse;

c)   „üldotsing”– liikmesriigist tulnud päring, mis saadetakse kõikidele teistele liikmesriikidele;

d)   „kesksüsteem”– teabesüsteem, mis võimaldab edastada ERRU teateid liikmesriikide vahel;

e)   „kutseoskuse tunnistus”– ametialase pädevuse tunnistus, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 8 lõikes 8;

f)   „rikkumise toimepaneku liikmesriik”– liikmesriik, kus veoettevõtja on toime pannud rikkumise;

g)   „ettevõtja asutamise liikmesriik”– liikmesriik, kus ettevõtja on asutatud;

h)   „riiklik süsteem”– iga liikmesriigi oma teabesüsteem, mis on loodud selleks, et ERRU teateid saata ja töödelda ning neile vastata;

i)   „sünkroonne liides”– toiming, millega päringu vastusteade saadetakse samasse HTTP-ühendusse, millega saabus päring;

j)   „päringut esitav liikmesriik”– liikmesriik, kes saadab päringu või teate, mis edastatakse vastajaliikmesriikidele;

k)   „vastajaliikmesriik”– liikmesriik, kellele suunatakse ERRU päring või teade.

Artikkel 3

ERRU kasutamise kohustus

Liikmesriigid ühendavad ERRU-ga riiklikud elektroonilised registrid, millele osutatakse määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16, vastavalt käesolevas määruses sätestatud menetlusele ja tehnilistele nõuetele.

Artikkel 4

Tehnilised kirjeldused

ERRU vastab käesoleva määruse I–VII lisas sätestatud tehnilistele kirjeldustele.

Artikkel 5

ERRU kasutamine

1.   ERRU kaudu teavet vahetades järgivad pädevad asutused käesoleva määruse VIII lisas sätestatud menetlust.

2.   Liikmesriigid annavad teedel korraldatava kontrolli eest vastutavatele kontrolliasutustele juurdepääsu ERRU funktsioonile, millega kontrollitakse ühenduse tegevusloa olemasolu.

3.   Kui teedel korraldatava kontrolliga on seotud mitu riiklikku kontrolliasutust, otsustab liikmesriik, millisele neist antakse lõikes 2 osutatud juurdepääs.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 1213/2010 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 30. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 51.

(2)  Komisjoni 16. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1213/2010, millega kehtestatakse autoveo-ettevõtjate riiklike elektrooniliste registrite omavahelist ühendamist käsitlevad ühiseeskirjad (ELT L 335, 18.12.2010, lk 21).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88).

(5)  Komisjoni 18. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/403, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste liigitusega ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (ELT L 74, 19.3.2016, lk 8).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).


I LISA

ERRU ÜLDKIRJELDUS

1.   EHITUS

ERRU koosneb järgmistest osadest.

1.1.

Kesksüsteem, mis suudab päringu vastu võtta selle esitanud liikmesriigilt, päringu heaks kiita ja seda töödelda, edastades päringu vastajaliikmesriikidele. Kesksüsteem ootab, kuni saab vastuse igalt vastajaliikmesriigilt, koondab kõik vastused ja edastab koondvastuse päringu esitanud liikmesriigile.

1.2.

Iga liikmesriigi riiklik süsteem koos liidesega, mis suudab saata kesksüsteemile päringuid ja võtta vastu saabunud vastuseid. Riiklikud süsteemid võivad kesksüsteemile teadete saatmiseks ja nende vastuvõtmiseks kasutada oma või kommertstarkvara.

1.3.

Alternatiivina punktis 1.1 sätestatule võivad liikmesriigid otsustada kasutada omavaheliseks teatevahetuseks ühilduvat kommertsvõrgustikku. Sel juhul peab iga pädev asutus esitama kesksüsteemile statistika selles võrgus vahetatud teadete kohta.

2.   HALDAMINE

2.1.   Kesksüsteemi haldab komisjon, kes vastutab selle tehnilise käitamise ja hooldamise eest.

2.2.   Kesksüsteem ei säilita andmeid kauem kui kuus kuud, välja arvatud VII lisas sätestatud logi- ja statistikaandmed.

2.3.   Kesksüsteem ei tohi anda juurdepääsu isikuandmetele, välja arvatud selleks volitatud töötajatele, kui see on vajalik hoolduse tegemiseks ja rikete parandamiseks.

2.4.   Liikmesriikide ülesanded on:

2.4.1.

riiklike süsteemide, sealhulgas kesksüsteemiga suhtlevate liideste loomine ja haldamine;

2.4.2.

riiklike süsteemide, sealhulgas nii oma kui ka kommertskasutuses oleva riist- ja tarkvara paigaldamine ja hooldamine;

2.4.3.

riikliku süsteemi ja kesksüsteemi nõuetekohase koostalitluse tagamine, sealhulgas kesksüsteemist tulnud veateadete haldamine;

2.4.4.

teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamine kõikide vajalike meetmete abil;

2.4.5.

riiklike süsteemide käitamine vastavalt VI lisas sätestatud teenusetasemetele.

2.5.   Veebiportaal MOVEHUB

Komisjon loob kaitstud juurdepääsuga veebirakenduse (edaspidi „veebiportaal MOVEHUB”), mis pakub vähemalt järgmisi teenuseid:

a)

liikmesriikide kättesaadavuse statistika;

b)

kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide hoolduse teated;

c)

koondaruanded;

d)

kontaktide haldamine;

e)

XSD-andmetüübid.

2.6.   Kontaktide haldamine

Kontaktide haldamise funktsioon annab igale liikmesriigile võime hallata kontaktandmeid, sealhulgas liikmesriigi poliitika-, äri-, töö- ja tehnikavaldkonna kasutajate kontaktandmeid, ning asjaomaste kontaktandmete korrashoiu eest vastutab selle liikmesriigi pädev asutus. Muude liikmesriikide kontaktandmeid saab vaadata, kuid mitte muuta.


II LISA

ERRU FUNKTSIOONID

1.

ERRU kaudu pakutakse järgmisi funktsioone.

1.1.

Hea maine kontrollimine (CGR): võimaldab päringut esitaval liikmesriigil taotleda ühelt vastajaliikmesriigilt või kõigilt vastajaliikmesriikidelt teavet, et teha kindlaks, kas veokorraldaja on sobilik ja kas tal on veoettevõtjana tegutsemise luba.

1.2.

Rikkumisest teavitamine (INF): võimaldab rikkumise toimepaneku liikmesriigil teavitada ettevõtja asutamise liikmesriiki, et veoettevõtja on toime pannud tõsise rikkumise, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 punktis b. Samuti võimaldab see rikkumise toimepaneku liikmesriigil nõuda, et veoettevõtja suhtes kohaldataks karistust ettevõtja asutamise liikmesriigis.

1.3.

Ühenduse tegevusloa kontrollimine (CCL): võimaldab päringut esitaval liikmesriigil esitada vastajaliikmesriigile (st ettevõtja asutamise liikmesriigile) päringu, et teha kindlaks, kas veoettevõtjal on kehtiv ühenduse tegevusluba.

2.

Edaspidi lisatakse muid ERRU tõhusaks toimimiseks sobivaks peetavaid teatetüüpe, näiteks veateated.


III LISA

ERRU TEADETE SEADED

1.   ÜLDISED TEHNILISED NÕUDED

1.1.   Kesksüsteemil on teadete vahetamiseks nii sünkroonsed kui ka asünkroonsed liidesed. Liikmesriigid võivad valida oma rakendustes liidese jaoks kõige sobivama tehnilise lahenduse.

1.2.   Kõik kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide vahel edastatavad teated peavad olema kodeeritud teisendusvorminguga UTF-8.

1.3.   Liikmesriigid tagavad, et nende riiklikud süsteemid suudavad vastu võtta ja töödelda kreeka või kirillitsa tähemärke sisaldavaid teateid.

2.   MÄRGISTUSKEELES XML KOOSTATUD TEADETE ÜLESEHITUS JA ANDMETÜÜBI MÄÄRATLUS (XSD)

2.1.   XML-tüüpi teadete struktuur järgib XSD-andmetüüpe, mis on installitud kesksüsteemi.

2.2.   Kesksüsteem ja riiklikud süsteemid peavad suutma edastada ja vastu võtta teateid, mis ühilduvad XSD-andmetüüpidega.

2.3.   Liikmesriikide süsteemid peavad suutma saata, vastu võtta ja töödelda kõiki teateid, millel on II lisas sätestatud funktsioonid.

2.4.   XML-tüüpi teated peavad vastama vähemalt käesoleva lisa liites sätestatud miinimumnõuetele.

Liide

XML-tüüpi teadete miinimumnõuded

Ühine päis

Kohustuslik

Versioon

Märgistuskeele XML ametlik versioon on määratud kindlaks teate XSDs määratletud nimeruumiga ning iga XML-tüüpi teate päise elemendi versiooni atribuudiga. Versiooni number („n.m”) määratakse kindlaks fikseeritud väärtusega iga XML-i andmetüübi määratlusfaili (XSD) väljastamisel.

Jah

Katse tunnuskood

Valikuline tunnuskood katsetamiseks. Katse korraldaja sisestab tunnuskoodi ja kõik töövoos osalejad edastavad ja tagastavad sama tunnuskoodi. Töös sellele tähelepanu ei pöörata ning seda ei kasutata, kui see ka edastatakse.

Ei

Tehniline tunnus

UUID (üldine ainulaadne identifikaator) – igale teatele antav ainulaadne tunnus. Saatja tekitab tunnuse UUID ja sisestab selle tunnuse. Neid andmeid ei kasutata äriotstarbel.

Jah

Töövoo tunnus

Töövoo tunnus on UUID ja selle peab moodustama päringut esitav liikmesriik. Seejärel kasutatakse seda tunnust kõikides teadetes töövoo vastavuse näitamiseks.

Jah

Millal saadetud

Teate saatmise kuupäev ja kellaaeg (UTC).

Jah

Aegumisaeg

See on valikuline kuupäeva ja kellaaja (UTC vormingus) atribuut. Selle väärtuse annab üksnes kesksüsteem edastatud päringutele. See annab vastajaliikmesriigile teada, millal päring aegub. Seda väärtust ei nõua MS2TCN_<x>_Req ega ükski vastusteade. Selle kasutamine on vabatahtlik, seega saab sama päise määratlust kasutada kõikide teatetüüpide puhul, sõltumata sellest, kas aegumisaja väärtuse atribuuti nõutakse või mitte.

Ei

Kellelt

Teate saatnud liikmesriigi ISO 3166-1 Alpha 2 kood või „EL”.

Jah

Kellele

Teate saaja liikmesriigi ISO 3166-1 Alpha 2 kood või „EL”.

Jah

Hea maine kontrollimine

Hea maine kontrollimise päring

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber iga päringu identifitseerimiseks.

Jah

Päringut esitav pädev asutus

Pädev asutus, kes esitab otsingupäringu.

Jah

Veokorraldaja andmed

Jah, kui puuduvad kutseoskuse tunnistuse andmed

Perekonnanimi

Veokorraldaja perekonnanimi (perekonnanimed), nagu on märgitud kutseoskuse tunnistusele.

Jah

Eesnimi

Veokorraldaja täielik eesnimi, nagu on märgitud kutseoskuse tunnistusele.

Jah

Sünnikuupäev

Veokorraldaja sünnikuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Jah

Sünnikoht

Veokorraldaja sünnikoht.

Ei

Kutseoskuse tunnistuse andmed

Jah, kui puuduvad veokorraldaja andmed

Kutseoskuse tunnistuse number

Kutseoskuse tunnistuse number.

Jah

Kutseoskuse tunnistuse väljaandmise kuupäev

Kutseoskuse tunnistuse väljaandmise kuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Jah

Kutseoskuse tunnistuse väljaandnud riik

Kutseoskuse tunnistuse väljaandnud riigi tunnus ISO 3166-1 Alpha 2 vormingus.

Jah


Hea maine kontrollimise vastus

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber, mis vastab päringu ärijuhtumi tunnusele.

Jah

Päringut esitav pädev asutus

Pädev asutus, kes esitab otsingupäringu.

Jah

Vastust esitav pädev asutus

Pädev asutus, kes vastab otsingupäringule.

Jah

Staatuse kood

Otsingu staatuse kood (nt leitud, ei leitud, viga jne).

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei

Leitud veokorraldaja andmed

Jah, kui staatuse kood leitakse

Perekonnanimi

Veokorraldaja perekonnanimi (perekonnanimed), nagu on kantud registrisse.

Jah

Eesnimi

Veokorraldaja eesnimi, nagu on kantud registrisse.

Jah

Sünnikuupäev

Veokorraldaja sünnikuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp), nagu on kantud registrisse.

Jah

Sünnikoht

Veokorraldaja sünnikoht, nagu on kantud registrisse.

Jah

Kutseoskuse tunnistuse number

Kutseoskuse tunnistuse number, nagu on kantud registrisse.

Jah

Kutseoskuse tunnistuse väljaandmise kuupäev

Kutseoskuse tunnistuse väljaandmise kuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp), nagu on kantud registrisse.

Jah

Kutseoskuse tunnistuse väljaandnud riik

Kutseoskuse tunnistuse väljaandnud riigi tunnus ISO 3166-1 Alpha 2 vormingus, nagu on kantud registrisse.

Jah

Hallatavaid ettevõtjaid kokku

Veokorraldajaga seotud veoettevõtjate arv.

Jah

Hallatavaid sõidukeid kokku

Veokorraldajaga seotud sõidukite arv.

Jah

Kõlblikkus

Hinnang, mis on kas „sobiv” või „sobimatu”.

Jah

Sobimatuse lõppkuupäev

Veokorraldaja sobimatuse lõppkuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp). Kohaldatakse kõlblikkusastme „sobimatu” puhul.

Ei

Otsingumeetod

Veokorraldaja leidmiseks kasutatud meetod: NYSIIS, kutseoskuse tunnistus või oma mehhanism.

Jah

Veoettevõtja (iga leitud veokorraldaja kohta)

Jah, kui hallatavate ettevõtjate arv > 0

Veoettevõtja nimi

Veoettevõtja nimi (nimi ja õiguslik vorm), nagu on kantud registrisse.

Jah

Veoettevõtja aadress

Veoettevõtja aadress (aadress, sihtnumber, linn, riik), nagu on kantud registrisse.

Jah

Ühenduse tegevusloa number

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa seerianumber, nagu on kantud registrisse.

Jah

Ühenduse tegevusloa staatus

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa staatus, nagu on kantud registrisse.

Jah

Hallatavad sõidukid

Hallatavate sõidukite arv, nagu on kantud registrisse.

Jah

Rikkumisteade

Rikkumisteate päring

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber iga päringu identifitseerimiseks.

Jah

Teavitav ametiasutus

Pädev asutus, kes esitab rikkumisteate.

Jah

Veoettevõtja

Jah

Veoettevõtja nimi

Selle veoettevõtja nimi, kelle vastast rikkumist registrisse kantakse.

Jah

Ühenduse tegevusloa number

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia seerianumber.

Jah

Sõiduki registreerimisnumber

Rikkumise toimepaneku sõiduki registreerimisnumber.

Jah

Sõiduki registreerimiskoha riik

Riik, kus sõiduk on registreeritud.

Jah

Raske rikkumine

Jah

Rikkumise kuupäev

Rikkumise kuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Jah

Liik

Rikkumise liik:

MSI – kõige raskem rikkumine

VSI – väga raske rikkumine

SI – raske rikkumine

Jah

Rikkumise liik

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1071/2009 IV lisas ja määruse (EL) 2016/403 I lisas esitatud liigitusele.

Jah

Kontrolli kuupäev

Selle kontrolli kuupäev, mille käigus rikkumine kindlaks tehti, ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Jah

Määratud karistus (iga raske rikkumise eest)

Jah

Määratud karistuse tunnus

Iga määratud karistuse seerianumber.

Jah

Lõpliku otsuse kuupäev

Määratud karistust käsitleva lõpliku otsuse kuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Jah

Määratud karistuse liik

Märgitakse üks järgmistest:

101 – „Hoiatus”

201 – „Kabotaažveo ajutine keelamine”

202 – „Trahv”

203 – „Keeld”

204 – „Sõiduki kasutamise takistamine”

102 – „Muu”

Jah

Alguskuupäev

Määratud karistuse alguskuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Ei

Lõppkuupäev

Määratud karistuse lõppkuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Ei

On täide viidud

Jah/Ei

Jah

Taotletud karistus (iga raske rikkumise eest)

Ei

Taotletud karistuse tunnus

Iga taotletud karistuse seerianumber.

Jah

Taotletud karistuse liik

Märgitakse üks järgmistest:

101 – „Hoiatus”

301 – „Ühenduse tegevusloa kõigi või osade tõestatud koopiate ajutine kehtetuks tunnistamine”

302 – „Ühenduse tegevusloa kõigi või osade tõestatud koopiate alaline kehtetuks tunnistamine”

303 – „Ühenduse tegevusloa ajutine kehtetuks tunnistamine”

304 – „Ühenduse tegevusloa alaline kehtetuks tunnistamine”

305 – „Juhitunnistuste väljaandmise peatamine”

306 – „Juhitunnistuste kehtetuks tunnistamine”

307 – „Juhitunnistuste väljaandmise seadmine sõltuvusse täiendavatest tingimustest väärkasutuse vältimiseks”

Jah

Kestus

Taotletud karistuse kestus (kalendripäevad).

Ei


Rikkumisteate vastus

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber, mis vastab päringu ärijuhtumi tunnusele.

Jah

Esitav asutus

Pädev asutus, kes esitas algse rikkumisteate.

Jah

Lube väljastav asutus

Pädev asutus, kes vastab rikkumisteatele.

Jah

Staatuse kood

Rikkumisteate vastuse staatuse kood (nt leitud, ei leitud, viga jne).

Jah

Staatuse teade

Staatust selgitav kirjeldus (vajaduse korral).

Ei

Veoettevõtja

Jah

Veoettevõtja nimi

Veoettevõtja nimi, nagu on kantud registrisse.

Jah

Määratud karistus

Ei

Määratud karistuse tunnus

Iga määratud karistuse seerianumber (esitatud taotletud karistuse tunnuses või rikkumisteates).

Jah

Karistuse määranud asutus

Karistuse määranud asutuse nimi.

Jah

On määratud

Jah/Ei

Jah

Määratud karistuse liik

Märgitakse üks järgmistest:

101 – „Hoiatus”

301 – „Ühenduse tegevusloa kõigi või osade tõestatud koopiate ajutine kehtetuks tunnistamine”

302 – „Ühenduse tegevusloa kõigi või osade tõestatud koopiate alaline kehtetuks tunnistamine”

303 – „Ühenduse tegevusloa ajutine kehtetuks tunnistamine”

304 – „Ühenduse tegevusloa alaline kehtetuks tunnistamine”

305 – „Juhitunnistuste väljaandmise peatamine”

306 – „Juhitunnistuste kehtetuks tunnistamine”

307 – „Juhitunnistuste väljaandmise seadmine sõltuvusse täiendavatest tingimustest väärkasutuse vältimiseks”

102 – „Muu”

Jah

Alguskuupäev

Määratud karistuse alguskuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Ei

Lõppkuupäev

Määratud karistuse lõppkuupäev ISO 8601 vormingus (aaaa-kk-pp).

Ei

Põhjus

Karistuse määramata jätmise põhjus.

Ei


Rikkumisteate kinnitus

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber, mis vastab teate või vastuse ärijuhtumi tunnusele.

Jah

Staatuse kood

Kinnituse staatuse kood.

Jah

Staatuse teade

Staatuse teate sõne.

Ei

Esitav asutus

IN_Ack puhul: õigusaktis nimetatakse seda välja „sihtliikmesriigi pädeva asutuse identifikaatoriks”.

IR_Ack puhul: õigusaktis nimetatakse seda välja „kinnitussõnumi saatnud pädeva asutuse identifikaatoriks”.

Jah

Lube väljastav asutus

IN_Ack puhul: õigusaktis nimetatakse seda välja „kinnitussõnumi saatnud pädeva asutuse identifikaatoriks”.

IR_Ack puhul: õigusaktis nimetatakse seda välja „sihtliikmesriigi pädeva asutuse identifikaatoriks”.

Jah

Kinnituse liik

Kinnituse liigi kindlaksmääramine.

Võimalikud väärtused:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Jah

Ühenduse tegevusloa kontrollimine

Ühenduse tegevusloa kontrollimise päring

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber iga päringu identifitseerimiseks.

Jah

Esitav asutus

Asutus, kes esitab otsingupäringu.

Ei

Veoettevõtja

Jah

Veoettevõtja nimi

Selle veoettevõtja nimi, kelle kohta taotletakse ühenduse tegevusloa andmeid.

Jah

Ühenduse tegevusloa number

Veoettevõtja selle ühenduse tegevusloa tõestatud koopia seerianumber, mille kohta taotletakse andmeid.

Jah

Sõiduki registreerimisnumber

Selle sõiduki registreerimisnumber, millega seoses on välja antud ühenduse tegevusloa tõestatud koopia.

Ei


Ühenduse tegevusloa kontrollimise vastus

Kohustuslik

Ärijuhtumi tunnus

Järjekorranumber või viitenumber iga päringu identifitseerimiseks.

Jah

Esitav asutus

Asutus, kes esitas otsingupäringu.

Ei

Veoettevõtja

Jah

Veoettevõtja nimi

Veoettevõtja nimi (nimi ja õiguslik vorm), nagu on kantud registrisse.

Jah

Veoettevõtja aadress

Veoettevõtja aadress (aadress, sihtnumber, linn, riik), nagu on kantud registrisse.

Jah

Ühenduse tegevusloa andmed

Jah

Loa number

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa seerianumber, nagu on kantud registrisse.

Jah

Loa staatus

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa staatus, nagu on kantud registrisse:

„aktiivne”

„peatatud”

„tühistatud”

„aegunud”

„kadunud/varastatud”

„kehtetu”

„tagastatud”

Jah

Loa liik

Ühenduse tegevusloa liik, nagu on kantud registrisse. Märgitakse üks järgmistest:

„ühenduse reisijateveo tegevusluba”

„riiklik reisijateveo tegevusluba”

„ühenduse kaubaveo tegevusluba”

„riiklik kaubaveo tegevusluba”

Jah

Kehtivuse alguskuupäev

Ühenduse tegevusloa kehtivuse alguskuupäev.

Jah

Kehtivuse lõppkuupäev

Ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppkuupäev.

Jah

Tühistamiskuupäev

Ühenduse tegevusloa tühistamiskuupäev.

Ei

Peatamiskuupäev

Ühenduse tegevusloa peatamiskuupäev.

Ei

Peatamise kehtivuse lõppkuupäev

Ühenduse tegevusloa peatamise kehtivuse lõppkuupäev.

Ei

Hallatavad sõidukid

Hallatavate sõidukite arv, nagu on kantud registrisse.

Jah

Tõestatud koopia andmed

Jah

Loa number

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia seerianumber, nagu on kantud registrisse (tegevusloa number, mis esitati päringus).

Jah

Loa staatus

Veoettevõtja ühenduse tegevusloa tõestatud koopia staatus, nagu on kantud registrisse:

„aktiivne”

„peatatud”

„tühistatud”

„aegunud”

„kadunud/varastatud”

„kehtetu”

„tagastatud”

Jah

Loa liik

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia liik, nagu on kantud registrisse: Märgitakse üks järgmistest:

„ühenduse reisijateveo tegevusluba”

„riiklik reisijateveo tegevusluba”

„ühenduse kaubaveo tegevusluba”

„riiklik kaubaveo tegevusluba”

Jah

Kehtivuse alguskuupäev

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse alguskuupäev.

Jah

Kehtivuse lõppkuupäev

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia kehtivuse lõppkuupäev.

Jah

Tühistamiskuupäev

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia tühistamiskuupäev.

Ei

Peatamiskuupäev

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia peatamiskuupäev.

Ei

Peatamise kehtivuse lõppkuupäev

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia peatamise kehtivuse lõppkuupäev.

Ei


IV LISA

TRANSLITEREERIMINE JA NYSIISI TEENUSED

1.   Kesksüsteem kasutab NYSIISi algoritmi kõikide riiklikus registris leiduvate veokorraldajate nimede kodeerimiseks.

2.   Liikmesriigid peaksid hea maine kontrollimise funktsiooniga registrist veokorraldajat otsides kasutama alati esmase otsingumehhanismina NYSIISi võtit.

3.   Lisaks sellele võivad liikmesriigid täiendavate tulemuste saamiseks kasutada oma algoritmi.

4.   Otsingu tulemused viitavad andmete leidmiseks kasutatud otsingumehhanismile, mis on kas NYSIIS, kutseoskuse tunnistus või oma mehhanism.


V LISA

TURVANÕUDED

1.   Teadete vahetamiseks riiklike süsteemide ja kesksüsteemi vahel kasutatakse alati edastusprotokolli HTTPS.

2.   Riiklike süsteemide ja kesksüsteemi vahelise teateedastuse turvalisuse tagamiseks kasutavad riiklikud süsteemid komisjonilt saadud avaliku võtme taristu sertifikaate.

3.   Riiklikud süsteemid peavad rakendama sertifikaate, milles kasutatakse vähemalt räsialgoritmi SHA-2 (SHA-256) ja 2 048-bitist avalikku võtit.


VI LISA

TEENINDUSTASEMED

1.   Riiklikud süsteemid peavad vastama vähemalt järgmisele teenindustasemele.

1.1.

Nad peavad olema kättesaadavad 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

1.2.

Nende kättesaadavust jälgitakse pulsiteadetega, mida saadab kesksüsteem.

1.3.

Nende kättesaadavustase peab olema 98 % vastavalt järgmisele tabelile (arvud on ümardatud sobiva ühikuni):

Kättesaadavusele

vastab mittekättesaadavus järgmise aja vältel

Iga päev

Iga kuu

Iga aasta

98 %

0,5 tundi

15 tundi

7,5 päeva

Liikmesriike kutsutakse üles täitma igapäevase kättesaadavuse nõuet, kuid on selge, et teatavad vajalikud toimingud, nagu süsteemi hooldus, nõuavad rohkem aega kui 30 minutit. Igakuise ja -aastase kättesaadavuse nõue on kohustuslik.

1.4.

Nad peavad igas kalendrikuus vastama vähemalt 98 % neile edastatud päringutele.

1.5.

Vastavalt VIII lisale peab hea maine kontrollimise vastuste, rikkumisteate kinnituste ja ühenduse tegevusloa kontrollimise vastuste saatmine vastama järgmistele tingimustele.

1.5.1.

Nad peavad vastama päringule 10 sekundi jooksul.

1.5.2.

Üldine päringuviivitus (aeg, mille jooksul päringu esitaja võib oodata vastust) ei tohi ületada 20 sekundit.

1.5.3.

Nad peavad suutma teenindada 6 teadet sekundis.

1.6.

Riiklikud süsteemid ei saada ERRU kesksüsteemi üle 2 päringu sekundis.

1.7.

Iga riiklik süsteem peab suutma toime tulla kesksüsteemi või teiste riiklike süsteemide tehniliste probleemidega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

kaob ühendus kesksüsteemiga;

b)

päringule ei tule vastust;

c)

vastused päringule saabuvad pärast päringuviivituse möödumist;

d)

soovimatute teadete vastuvõtmine;

e)

kehtetute teadete vastuvõtmine.

2.   Kesksüsteem peab:

2.1.

tagama 98 % kättesaadavuse;

2.2.

teatama riiklikele süsteemidele vigade ilmnemisest kas vastusteatega või selleks otstarbeks loodud veateatega. Riiklikud süsteemid peavad veateated vastu võtma ja käivitama töövoo, mis suudaks võtta vajalikke meetmeid teatatud vea parandamiseks.

3.   Hooldus

Liikmesriigid teavitavad veebirakenduse kaudu korrapäraselt muid liikmesriike ja komisjoni igast hooldusest vähemalt üks nädal enne hooldust, kui see on tehniliselt võimalik.


VII LISA

LOGI JA STATISTIKA

1.   Käesolevas lisas on esitatud üksikasjad logide ja statistika kohta, mis on koostatud kesksüsteemi tasandil, mitte liikmesriikides.

2.   Eraelu puutumatuse kaitse tagamiseks on statistilised andmed anonüümsed. Konkreetse veokorraldaja, veoettevõtja ja kutseoskuse tunnistuse tuvastamise andmed on kättesaadavad statistika tegemiseks.

3.   Logiandmete abil peab saama jälgida kõiki kontrollimis- ja korrigeerimistoiminguid ning koostada statistikat kõnealuste toimingute kohta.

4.   Isikuandmeid ei tohi logides säilitada kauem kui kuus kuud. Statistilist teavet säilitatakse tähtajatult.

5.   Aruandluse jaoks kasutatavad statistilised andmed hõlmavad järgmist:

a)

päringu esitanud liikmesriik;

b)

vastajaliikmesriik;

c)

teatetüüp;

d)

vastuse staatuse kood;

e)

teate kuupäev ja kellaaeg;

f)

vastamisaeg.


VIII LISA

ERRU KASUTAMINE

1.   VEOKORRALDAJA HEA MAINE KONTROLLIMINE

Kui määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 11 lõike 4 kohaselt kontrollitakse ERRU kaudu, kas veokorraldaja ei ole kuulutatud ühes liikmesriigis sobimatuks juhtima ettevõtja veotegevust, teevad liikmesriigid hea maine kontrollimise üldotsingu, saates hea maine kontrollimise päringu. Vastajaliikmesriigid vastavad päringule hea maine kontrollimise vastuse saatmisega.

2.   RIKKUMISI KÄSITLEVA TEABE VAHETAMINE

2.1.   Kui teavet vahetatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 13 lõikele 1 või määruse (EÜ) nr 1073/2009 artikli 23 lõikele 1, teavitab rikkumise toimepaneku liikmesriik ettevõtja asutamise liikmesriiki juhtudest, kus veoettevõtja on toime pannud rikkumise(d), lähtudes määruse (EÜ) nr 1071/2009 artiklis 16 sätestatud raamistikust. Teatamine toimub rikkumisteate päringu saatmise kaudu.

2.2.   Rikkumisteate päring saadetakse võimalikult kiiresti ning hiljemalt kuue nädala jooksul pärast juhtumit käsitleva lõpliku otsuse tegemist. Päringus esitatakse üksikasjad rikkumiste kohta ning määratud ja taotletud karistuste staatus, kui see on asjakohane, ettevõtja asutamise liikmesriigis.

2.3.   Ettevõtja asutamise liikmesriik vastab rikkumisteate päringule, saates rikkumisteate vastuse võimalikult kiiresti ja hiljemalt kuue nädala jooksul pärast juhtumit käsitleva lõpliku otsuse tegemist ning esitades teavet selle kohta, kas ja millised rikkumise toimepaneku liikmesriigi taotletud karistused on määratud. Kui kõnealuseid karistusi ei määrata, tuleb rikkumisteate vastuses märkida kohaldamatajätmise põhjused.

2.4.   Kõigil juhtudel tuleb rikkumisteate vastuse saamist kinnitada rikkumisteate kinnitusega.

3.   ÜHENDUSE TEGEVUSLOA KONTROLLIMINE

3.1.   Kui kontrollitakse määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklis 4 ja määruse (EÜ) nr 1073/2009 artiklis 4 osutatud ühenduse tegevusloa olemasolu, võib liikmesriik taotleda ettevõtja asutamise liikmesriigile saadetud ühenduse tegevusloa kontrollimise päringuga määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõike 2 punktis d nimetatud ühenduse tegevusluba käsitlevaid andmeid.

3.2.   Ettevõtja asutamise liikmesriik vastab ühenduse tegevusloa kontrollimise vastuse saatmisega.


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/481,

1. aprill 2016,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artikleid 247–249,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013 (2) on kehtestatud liidu tolliseadustik, mida hakatakse kohaldama alates 1. maist 2016. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 asemel hakatakse alates 1. maist 2016 kohaldama kõnealust määrust. Selle määrusega on komisjonile antud volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et lisada liidu tolliseadustikule teatavaid mitteolemuslikke osi ja võtta vastu rakendusakte liidu tolliseadustiku rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks.

(2)

Komisjon kasutas talle delegeeritud õigusi delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (3) vastuvõtmisega. Oma rakendusvolitusi teostas komisjon rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (4) vastuvõtmisega. Mõlemat määrust hakatakse kohaldama alates 1. maist 2016.

(3)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, (5) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, muutub alates delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 kohaldamise kuupäevast ülearuseks ning tuleks seepärast alates sellest kuupäevast kehtetuks tunnistada.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 2454/93 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(5)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/482,

1. aprill 2016,

millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (2), eriti selle artikli 3 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määrust (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (3), eriti selle artiklit 14 ja artikli 16 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1549 (4) kohaselt kestab lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik kuni 30. septembrini 2016.

(2)

Liikmesriikide poolt 1. aprillil 2016 vastavalt määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 13 lõigetele 1 ja 3 esitatud teadete põhjal tundub, et kindlaksmääratud hinnaga sekkumiseks alates 1. jaanuarist 2016 pakutud lõssipulbri kogus ületab määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 109 000 tonni suuruse piirkoguse. Seega tuleks kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri sekkumiskokkuost peatada kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni, määrata kindlaks jaotuskoefitsient liikmesriikide sekkumisasutustelt 31. märtsil 2016 saadud kogustele ning lükata liikmesriikide sekkumisasutustelt 1. aprillil 2016 ja pärast seda saadud pakkumused tagasi.

(3)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 28 lõikega 2 tuleb sekkumiseks pakutud lõssipulber pakkida 25-kilogrammise netomassiga kottidesse. Seepärast tuleks pakutav lõssipulbri kogus, mille suhtes rakendatakse jaotuskoefitsienti, ümardada lähima 25 kg kordseni.

(4)

Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 2 kohaselt tuleks maksimaalse kokkuostuhinna kindlaksmääramiseks avada lõssipulbri pakkumismenetlus.

(5)

Määruse (EL) nr 1272/2009 II jaotise I peatüki III jaos on kehtestatud eeskirjad, mida komisjon peab järgima, kui avab pakkumismenetlusega määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 osutatud toodete sekkumiskokkuostu.

(6)

Määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 16 lõike 3 punkti b kohaselt tuleks pakkumuste esitamise tähtajad kindlaks määrata.

(7)

Vastavalt määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõikele 1 tuleks kehtestada ajavahemik, mille jooksul peavad sekkumisametid komisjonile teatama kõigist vastuvõetavatest pakkumustest.

(8)

Haldustõhususe huvides peaksid liikmesriigid komisjoni teavitamiseks kasutama komisjoni määruse (EÜ) nr 792/2009 (5) kohaseid teabesüsteeme.

(9)

Kuna sekkumisasutused peavad kiiresti pärast käesoleva määruse avaldamist pakkujaid kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu peatamisest ja jaotuskoefitsiendist teavitama, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu peatamine

1.   Kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri sekkumiskokkuost on peatatud kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni.

Võetakse vastu sekkumiseks pakutava lõssipulbri lõplik kogus, mis saadi erinevatelt pakkujatelt liikmesriigi sekkumisasutuste kaudu 31. märtsil 2016 ning mida on eelnevalt korrutatud jaotuskoefitsiendiga 60,09 % ja ümardatud lähima 25 kg kordseni.

2.   Liikmesriikide sekkumisasutustelt 1. aprillil 2016 ja pärast seda kuni 30. septembrini 2016 saadud kindlaksmääratud hinnaga pakkumused lükatakse tagasi.

Artikkel 2

Pakkumismenetluse avamine

Pakkumismenetluse teel toimuv lõssipulbri sekkumiskokkuost, mis ületab määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud piiri, on määruse (EL) nr 1272/2009 II jaotise I peatüki III jao ja käesoleva määruse tingimuste kohaselt avatud kuni 30. septembrini 2016.

Artikkel 3

Pakkumuste esitamine

1.   Esimesse pakkumisvooru pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. aprill 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgnevates pakkumisvoorudes on pakkumuste esitamise lõpptähtaeg kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumused esitatakse liikmesriikide poolt heaks kiidetud sekkumisametitele (6).

Artikkel 4

Komisjonile esitatavad teated

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 792/2009 esitatakse määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõike 1 kohane teade hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) pakkumuse esitamise lõpptähtajaks, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 3.

Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõikest 3, kui liikmesriik ei teata komisjonile vastuvõetavatest pakkumusest esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul, käsitatakse seda komisjonile tühiteate esitamisena.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 349, 29.12.2009, lk 1.

(4)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal (ELT L 242, 18.9.2015, lk 28).

(5)  Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).

(6)  Sekkumisametite aadressid on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebilehel (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/483,

1. aprill 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. aprill 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/31


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS (EL, Euratom) 2016/484,

23. märts 2016,

millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 254 ja 255,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Kohtu põhikirja käsitleva protokolli nr 3 (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2015/2422) (1) artikli 48 kohaselt koosneb Üldkohus alates 2015. aasta 25. detsembrist 40 kohtunikust. Nimetatud määruse artikli 2 punktis a on 12 täiendava kohtuniku ametiaja kestus määratud kindlaks nii, et ametiaja lõpp langeks kokku Üldkohtus 1. septembril 2016 ja 1. septembril 2019 toimuvate osaliste väljavahetamistega.

(2)

Üldkohtu täiendavate kohtunike ametikohtadele esitati järgmised kandidaadid: Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOS, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN ja Virgilijus VALANČIUS.

(3)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 255 loodud komitee on esitanud arvamuse Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍNI, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOSE, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAKI, Dean SPIELMANNI ja Virgilijus VALANČIUSE sobivuse kohta Üldkohtu kohtuniku ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldkohtu kohtunikeks nimetatakse käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast kuni 31. augustini 2016 järgmised isikud:

Zoltán CSEHI,

Constantinos ILIOPOULOS,

Anna MARCOULLI,

Nina PÓŁTORAK,

Dean SPIELMANN.

Artikkel 2

Üldkohtu kohtunikeks nimetatakse käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast kuni 31. augustini 2019 järgmised isikud:

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

Virgilijus VALANČIUS.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. märts 2016

Eesistuja

P. DE GOOIJER


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) 2015/2422, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (ELT L 341, 24.12.2015, lk 14).


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/33


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS (EL, Euratom) 2016/485,

23. märts 2016,

millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 254 ja 255,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Üldkohtu 14 kohtuniku ametiaeg lõpeb 31. augustil 2016. Uued kohtunikud tuleks nimetada ametisse ajavahemikuks 1. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2022.

(2)

On tehtud ettepanek pikendada Sten FRIMODT NIELSENI, Dimitrios GRATSIASE, Marc JAEGERI, Viktor KREUSCHITZI, Savvas S. PAPASAVVASE ja Marc VAN DER WOUDE ametiaega.

(3)

Lisaks esitati Üldkohtu kohtunike ametikohtadele järgmised kandidaadid: Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK ja Paul NIHOUL.

(4)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 255 loodud komitee on esitanud arvamuse Sten FRIMODT NIELSENI, Dimitrios GRATSIASE, Marc JAEGERI, Krystyna KOWALIK-BAŃCZYKI, Viktor KREUSCHITZI, Paul NIHOULI, Savvas S. PAPASAVVASE ja Marc VAN DER WOUDE sobivuse kohta Üldkohtu kohtuniku ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldkohtu kohtunikeks nimetatakse ajavahemikuks 1. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2022 järgmised isikud:

Sten FRIMODT NIELSEN,

Dimitrios GRATSIAS,

Marc JAEGER,

Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

Viktor KREUSCHITZ,

Paul NIHOUL,

Savvas S. PAPASAVVAS,

Marc VAN DER WOUDE.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. märts 2016

Eesistuja

P. DE GOOIJER


Parandused

2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/35


Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 343, 29. detsember 2015 )

1.

Leheküljel 109 jäetakse sisukorrast välja pealkiri „LISA 22-13. Arvedeklaratsioon”.

2.

Leheküljel 225 B lisa II jaotises pealkirja „7. rühm – teave transpordi kohta (liigid, vahendid ja varustus)” all punktis 7/18 pealkirja „Andmenõuete tabeli veerud D1–D3:” all

asendatakse

„Teave esitatakse juhul, kui volitatud kaubasaatja esitab deklaratsiooni, mille jaoks antud volitus näeb ette tollitõkendite kasutamise, või juhul, kui transiidiprotseduuri pidajale antakse luba kasutada erilisi tollitõkendeid.”

järgmisega:

„Teave esitatakse juhul, kui volitatud kaubasaatja esitab deklaratsiooni, mille jaoks antud volitus näeb ette tõkendite kasutamise, või juhul, kui transiidiprotseduuri pidajale antakse luba kasutada erilisi tõkendeid.”

3.

Leheküljel 514 jäetakse välja lisa 22-13.

4.

Leheküljel 540 lisas 71-02

asendatakse

„2204 29 (v.a kaitstud päritolunimetusega (KPN) ja kaitstud geograafilise tähisega (KGT) kvaliteetveinid) 2204 30”

järgmisega:

„2204 29 (v.a kaitstud päritolunimetusega (KPN) ja kaitstud geograafilise tähisega (KGT) kvaliteetveinid) 2204 30”.


2.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/35


Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 343, 29. detsember 2015 )

Artikli 2 lõige 3 leheküljel 565 asendatakse järgmisega:

„3.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ei kohaldata kuni STI-süsteemi ja süsteemi „Järelevalve 2” ajakohastamise esimese etapi kasutuselevõtu kuupäevani A lisa koode ja vorminguid ning kasutatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 (1) lisades 2–5 sätestatud koode ja vorminguid.

Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ei kohaldata kuni volitatud ettevõtja süsteemi ajakohastamise kuupäevani A lisa koode ja vorminguid ning kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/341 lisades 6–7 sätestatud koode ja vorminguid.

Erandina käesoleva artikli lõikest 2 on B lisas sätestatud vormingud ja koodid kuni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 1. lisas sätestatud asjakohaste IT-süsteemide kasutuselevõtu või ajakohastamise kuupäevadeni liikmesriikide jaoks vabatahtlikud.

Kuni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 1. lisas sätestatud asjakohaste IT-süsteemide kasutuselevõtu või ajakohastamise kuupäevadeni kasutatakse deklaratsioonide, teatiste ja tollistaatust tõendavate dokumentide korral nõutavaid vorminguid ja koode delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisas sätestatud andmenõuete kohaselt.

Kuni komisjoni rakendusotsuse 2014/255/EL (2) lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohase automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu ja liikmesriikide impordisüsteemide ajakohastamise vastavate kuupäevadeni tagavad liikmesriigid, et kauba esitamise teadete koodid ja vormingud võimaldavad esitada kaupa tollile vastavalt tolliseadustiku artiklile 139.”

Leheküljel 565 asendatakse joonealune märkus 1 järgmisega:

„(1)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (ELT L 69, 15.3.2016, lk 1).”