ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 75

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
22. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/414, 10. märts 2016, millega volitatakse Euroopa Liidu huvides Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta ning Maltat nimetatud konventsiooniga ühinema

1

 

 

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsioon

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/415, 21. märts 2016, millega tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/577/EÜ, millega kiidetakse heaks kohustus, mis pakuti seoses Venemaalt pärit ammooniumnitraadi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega

10

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/416, 21. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

14

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/417, 17. märts 2016, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1509 all)

16

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/418, 18. märts 2016, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1583 all)  ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/419, 18. märts 2016, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1588 all)  ( 1 )

60

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/420, 18. märts 2016, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1592 all)  ( 1 )

63

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/421, 18. märts 2016, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkonnas Šveitsis 2015. ja 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1594 all)  ( 1 )

66

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/422, 18. märts 2016, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/423, 18. märts 2016, millega lubatakse teatavatel laboritel Egiptuses, Araabia Ühendemiraatides ja Ameerika Ühendriikides teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1609 all)  ( 1 )

70

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 28. jaanuari 2016. aasta määruse (EL) 2016/113 (ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta Hiina Rahvavabariigist pärit kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvarraste impordi suhtes) parandus ( ELT L 23, 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/414,

10. märts 2016,

millega volitatakse Euroopa Liidu huvides Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta ning Maltat nimetatud konventsiooniga ühinema

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta („konventsioon”) lihtsustab kohtu- ja kohtuväliste dokumentide osalisriikide vahel edastamise meetodeid. See hõlbustab kohtutevahelist koostööd piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes.

(2)

Paljud riigid, sealhulgas kõik liikmesriigid, välja arvatud Austria Vabariik ja Malta, on konventsiooni osalised. Austria Vabariik ja Malta on väljendanud huvi saada konventsiooni osalisteks. See on liidu huvides, et kõik liikmesriigid oleksid konventsiooni osalised. Lisaks edendab liit oma välispoliitika raames tsiviilõiguse valdkonnas kolmandate riikide konventsiooniga ühinemist ja selle ratifitseerimist.

(3)

Liidul on konventsiooni puhul välispädevus niivõrd, kuivõrd konventsiooni sätted mõjutavad eeskirju, mis on sätestatud liidu õigusaktide teatavates sätetes, või kuivõrd uute liikmesriikide ühinemine konventsiooniga muudab liidu õigusaktide teatavate sätete (näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 (2) artikli 28 lõike 4) kohaldamisala.

(4)

Konventsiooniga ei saa ühineda sellised piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid nagu liit. Seepärast ei saa liit konventsiooniga ühineda.

(5)

Seetõttu peaks nõukogu liidu huvides volitama Austria Vabariiki konventsiooni allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat konventsiooniga ühinema. Liikmesriigid säilitavad oma pädevuse konventsiooni nendes valdkondades, mis ei mõjuta liidu eeskirju ega muuda nende kohaldamisala, kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõikega 2.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 (3) on Ühendkuningriigile ja Iirimaale siduv ning seetõttu osalevad nad käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning kohaldamisel.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga volitab nõukogu liidu huvides Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta ning Maltat nimetatud konventsiooniga ühinema.

Konventsiooni tekst on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

1.   Austria Vabariik võtab vajalikud meetmed, et anda konventsiooni ratifitseerimiskiri mõistliku aja jooksul ning hiljemalt 31. detsembriks 2017 hoiule Madalmaade Kuningriigi Välisministeeriumile.

2.   Austria Vabariik teatab nõukogule ja komisjonile oma ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäeva.

Artikkel 3

1.   Pärast käesoleva otsuse jõustumist teatab Malta Madalmaade Kunigriigi Välisministeeriumile kuupäeva, millal konventsioon muutub Malta suhtes kohaldatavaks.

2.   Malta teatab samuti nõukogule ja komisjonile lõikes 1 osutatud kuupäeva.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Maltale ja Austria Vabariigile.

Brüssel, 10. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79).


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/3


TÕLGE

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise

KONVENTSIOON

(sõlmitud 15. novembril 1965)

KÄESOLEVALE KONVENTSIOONILE ALLAKIRJUTANUD RIIGID,

SOOVIDES tagada välisriigis asuvale adressaadile kohtu- ja kohtuväliste dokumentide õigeaegse kättetoimetamise ja

SOOVIDES sel eesmärgil parandada vastastikuse õigusabi korraldust, lihtsustades ja kiirendades menetlust,

ON OTSUSTANUD sõlmida konventsiooni ja on kokku leppinud järgnevas.

Artikkel 1

Konventsiooni kohaldatakse kõigil juhtudel nii tsiviil- kui kaubandusasjades, kui on vaja edastada kohtu- ja kohtuvälised dokumendid välisriigis kätte toimetamiseks.

Konventsiooni ei kohaldata, kui ei ole teada selle isiku aadress, kellele dokument tuleb kätte toimetada.

I PEATÜKK

KOHTUDOKUMENDID

Artikkel 2

Osalisriik määrab keskasutuse, kes võtab vastu muudest osalisriikidest pärit edastamistaotlusi ja menetleb neid artiklite 3–6 kohaselt.

Riik moodustab keskasutuse oma seaduste järgi.

Artikkel 3

Dokumentide päritoluriigi seaduste alusel pädev kohtuasutus või -ametnik edastab konventsioonile lisatud vormi näidisele vastava taotluse adressaatriigi keskasutusele. Dokumentide legaliseerimist või muid formaalsusi ei nõuta.

Kättetoimetatav dokument või selle ärakiri lisatakse taotlusele. Taotlus ja dokument esitatakse kahes eksemplaris.

Artikkel 4

Kui keskasutus leiab, et taotlus ei vasta konventsiooni sätetele, teavitab ta kohe taotluse esitajat ja täpsustab oma vastuväited taotlusele.

Artikkel 5

Adressaatriigi keskasutus toimetab dokumendi ise kätte või korraldab selle kättetoimetamise asjakohase asutuse poolt kas:

a)

adressaatriigi seadustega tema territooriumil olevatele isikutele dokumentide kättetoimetamiseks ettenähtud korras või

b)

taotluse esitaja nõutud erikorras, kui selline kord ei ole vastuolus adressaatriigi seadustega.

Käesoleva artikli esimese lõigu alapunkti b kohaselt võib dokumendi adressaadile kätte toimetada ka mitteametlikus korras, kui adressaat dokumendi vabatahtlikult vastu võtab.

Kui dokument tuleb kätte toimetada esimese lõigu järgi, võib keskasutus nõuda, et dokument oleks koostatud adressaatriigi riigikeeles või sellesse tõlgitud.

Koos dokumendiga toimetatakse kätte taotluse osa, mis sisaldab kättetoimetatava dokumendi kokkuvõtet konventsioonile lisatud vormil.

Artikkel 6

Adressaatriigi keskasutus või selleks otstarbeks määratud asutus koostab konventsioonile lisatud näidise järgi teatise.

Teatises kinnitatakse, et dokument on kätte toimetatud, ja sinna märgitakse kättetoimetamise viis, koht, kuupäev ja isik, kellele dokument on üle antud. Kui dokumenti ei ole kätte toimetatud, märgitakse teatises kättetoimetamist takistanud põhjused.

Taotluse esitaja võib nõuda, et teatisel, mida ei ole koostanud keskasutus või kohus, oleks nende asutuste kaasallkirjad.

Teatis edastatakse otse taotluse esitajale.

Artikkel 7

Konventsioonile lisatud näidise tüüpsõnastus peab olema prantsus- või ingliskeelne. See võib olla ka dokumendi päritoluriigi riigikeeles.

Lüngad tuleb täita adressaatriigi keeles või prantsuse või inglise keeles.

Artikkel 8

Osalisriigil on õigus kohtudokumente sundi rakendamata kätte toimetada välisriikides olevatele isikutele oma diplomaatiliste esinduste või konsulaarametnike kaudu.

Iga riik võib deklareerida, et on oma territooriumil sellise kättetoimetamise vastu juhul, kui dokumenti ei toimetata kätte dokumendi päritoluriigi kodanikule.

Artikkel 9

Osalisriigil on õigus kasutada muu osalisriigi asutusele kättetoimetatavate dokumentide edastamiseks ka konsulaarkanaleid.

Osalisriigil on õigus kasutada erandlikel asjaoludel samaks otstarbeks diplomaatilisi kanaleid.

Artikkel 10

Kui adressaatriik ei esita vastuväidet, lubab konventsioon:

a)

saata kohtudokumente postiga otse välisriigis asuvatele isikutele;

b)

dokumendi päritoluriigi kohtuametnikel, ametiisikutel või muudel pädevatel isikutel kohtudokumente kätte toimetada otse adressaatriigi kohtuametnike, ametiisikute või muude pädevate isikute kaudu;

c)

kohtumenetlusest huvitatud isikul kohtudokumente kätte toimetada otse adressaatriigi kohtuametnike, ametiisikute või muude pädevate isikute kaudu.

Artikkel 11

Osalisriigid võivad kokku leppida, et nad lubavad kasutada kohtudokumentide kättetoimetamiseks eelmistes artiklites sätestatust erinevaid edastuskanaleid, eriti lubada asjaomastel asutustel otse suhelda.

Artikkel 12

Osalisriikide kohtudokumentide kättetoimetamine ei anna alust maksta makse või hüvitada kulusid adressaatriigi osutatud teenete eest.

Taotluse esitaja kannab või hüvitab kulud, mis on seotud:

a)

kohtuametniku või muu adressaatliikmesriigi seaduste kohaselt pädeva ametniku osalemisega dokumentide kättetoimetamisel;

b)

kättetoimetamise erikorra kasutamisega.

Artikkel 13

Kui kättetoimetamistaotlus vastab konventsiooni nõuetele, võib adressaatriik keelduda taotluse täitmisest ainult siis, kui ta peab seda oma suveräänsust või julgeolekut kahjustavaks.

Adressaatriik ei või täitmisest keelduda ainuüksi põhjusel, et siseriiklike seaduste järgi on tal ainupädevus selles asjas või siseriiklik seadus ei luba sellist menetlust, millel taotlus põhineb.

Keeldumise korral teatab keskasutus viivitamata taotluse esitajale ja riigile keeldumise põhjustest.

Artikkel 14

Kohtudokumentide edastamisel tekkida võivad raskused lahendatakse diplomaatilisel teel.

Artikkel 15

Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli edastada kättetoimetamiseks välisriigis konventsiooni kohaselt ja kostja ei ole ilmunud kohtusse, siis kohtuotsust ei tehta, kuni ei ole selge, et

a)

dokument on toimetatud kätte korras, mis on adressaatliikmesriigi seadustega ette nähtud dokumentide kättetoimetamiseks siseriikliku kohtuasja puhul tema territooriumil asuvatele isikutele, või

b)

dokument on tegelikult toimetatud kostjale või tema elukohta muul käesolevas konventsioonis ettenähtud viisil,

ning et kummalgi juhul on dokument kätte toimetatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale võimalus kaitseks valmistuda.

Osalisriigil on õigus deklareerida, et olenemata käesoleva artikli esimesest lõigust võib kohtunik teha kohtuotsuse, isegi kui ei ole saadud teatist kättetoimetamise või üleandmise kohta ja kui on täidetud järgmised nõuded:

a)

dokument on edastatud käesoleva konventsiooniga ettenähtud viisil;

b)

dokumendi edastamisest on möödunud vähemalt kuus kuud ning asja arutav kohtunik loeb selle piisavaks;

c)

ei ole saadud teatist, olenemata asjaolust, et on tehtud kõik mõistlikud pingutused, et seda adressaatriigi pädevate asutuste kaudu saada.

Olenemata eelmisest lõigust võib kohtunik vajaduse korral kohaldada ajutisi või kaitsemeetmeid.

Artikkel 16

Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli kättetoimetamiseks edastada välisriigile käesoleva konventsiooni alusel ning ilmumata jätnud kostja vastu on tehtud tagaseljaotsus, on kohtunikul õigus ennistada otsuse edasikaebamise tähtaeg, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata, ning

b)

kostja vastuväited ei ole selgelt alusetud.

Tähtaja ennistamise avalduse võib esitada üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud.

Iga osalisriik võib deklareerida, et esitatud avaldust ei võeta pärast deklaratsioonis kindlaks määratud ajavahemiku möödumist vastu. See ajavahemik peab olema igal juhul vähemalt üks aasta pärast kohtuotsuse tegemist.

Käesolevat artiklit ei kohaldata isiku õigus- või teovõimet käsitlevate kohtuotsuste suhtes.

II PEATÜKK

KOHTUVÄLISED DOKUMENDID

Artikkel 17

Osalisriigi asutustelt või kohtuametnikelt pärinevad kohtuvälised dokumendid võib muus osalisriigis kättetoimetamiseks edastada konventsiooni kohaselt ja selles osutatud viisil.

III PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 18

Osalisriik võib lisaks keskasutusele määrata ka muid asutusi ja määrata kindlaks nende pädevuse.

Taotluse esitajal on õigus saata taotlus otse keskasutusele.

Liitriikidel on õigus määrata mitu keskasutust.

Artikkel 19

Kui osalisriigi seadused lubavad välisriigist tulevate dokumentide kättetoimetamiseks oma territooriumil eelmistes artiklites sätestatust erinevaid edastusviise, ei mõjuta konventsioon selliste sätete kohaldamist.

Artikkel 20

Konventsioon ei takista osalisriikide vahelistes lepingutes loobumist

a)

artikli 3 teise lõigu järgi edastatavate dokumentide ärakirjade nõudmisest;

b)

artikli 5 kolmanda lõigu ja artikli 7 keelenõuetest;

c)

artikli 5 neljanda lõigu sätetest;

d)

artikli 12 teise lõigu sätetest.

Artikkel 21

Osalisriik võib ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmisel või hiljem teavitada Madalmaade välisministeeriumi:

a)

asutuste määramisest artiklite 2 ja 18 kohaselt;

b)

teatise vormistamiseks pädeva asutuse määramisest artikli 6 järgi;

c)

konsuli kaudu edastatavate dokumentide vastuvõtmiseks pädeva asutuse määramisest artikli 9 kohaselt.

Samuti teatab osalisriik vajaduse korral ministeeriumile

a)

vastuseisust artiklites 8 ja 10 sätestatud edastusviiside kasutamisele;

b)

artikli 15 teise lõigu ja artikli 16 kolmanda lõigu kohastest deklaratsioonidest;

c)

kõigist ülalnimetatud määramiste, vastuväidete ja deklaratsioonide muudatustest.

Artikkel 22

Kui osalisriigid osalevad ühes või mõlemas 17. juulil 1905 või 1. märtsil 1954 Haagis alla kirjutatud tsiviilkohtumenetluse konventsioonis, asendab käesolev konventsioon nende vahel varem sõlmitud konventsioonide artikleid 1–7.

Artikkel 23

Käesolev konventsioon ei mõjuta 17. juulil 1905 Haagis alla kirjutatud tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 23 ega 1. märtsil 1954 Haagis alla kirjutatud tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 24 kohaldamist.

Neid artikleid kohaldatakse ainult nimetatud konventsioonides ette nähtud edastusviisidega identsete edastusviiside kasutamisel.

Artikkel 24

1905. ja 1954. aasta konventsiooni osaliste vahelisi lisakokkuleppeid kohaldatakse ka käesoleva konventsiooni suhtes, kui osalised ei ole teisiti kokku leppinud.

Artikkel 25

Ilma et see piiraks artiklite 22 ja 24 kohaldamist, ei mõjuta käesolev konventsioon muude sama valdkonda reguleerivate konventsioonide kohaldamist, milles osalisriigid osalevad või hakkavad osalema.

Artikkel 26

Konventsioon on avatud allakirjutamiseks riikidele, kes olid esindatud Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi 10. istungjärgul.

Konventsioon ratifitseeritakse ja ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Madalmaade välisministeeriumile.

Artikkel 27

Konventsioon jõustub 60. päeval pärast kolmanda artikli 26 teises lõigus nimetatud ratifitseerimiskirja hoiuleandmist.

Iga konventsiooni allakirjutanud riigi suhtes, kes ratifitseerib selle hiljem, jõustub konventsioon 60. päeval pärast ratifitseerimiskirja hoiuleandmist.

Artikkel 28

Riigid, kes ei olnud esindatud Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi 10. istungjärgul, võivad konventsiooniga ühineda, kui see on jõustunud artikli 27 esimese lõigu järgi. Ühinemiskiri antakse hoiule Madalmaade välisministeeriumile.

Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon, kui konventsiooni enne sellist ühinemiskirja hoiuleandmist ratifitseerinud riigid ei ole kuue kuu jooksul pärast Madalmaade välisministeeriumi ühinemisteadet teatanud vastuväidetest ühinemisele Madalmaade välisministeeriumile.

Vastuväidete puudumisel jõustub konventsioon ühineva riigi suhtes eelmises lõigus viimasena nimetatud ajavahemikule järgneva kuu esimesel päeval.

Artikkel 29

Konventsioonile alla kirjutades, seda ratifitseerides või sellega ühinedes võib riik deklareerida, et konventsiooni kohaldatakse kõikide nende territooriumide suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab, või neist ühe või mitme territooriumi suhtes. Deklaratsioon jõustub kuupäeval, mil konventsioon jõustub asjaomase riigi suhtes.

Hilisematest reguleerimisala laiendamistest teatatakse Madalmaade välisministeeriumile.

Territooriumi suhtes, millele laiendati konventsiooni reguleerimisala, jõustub konventsioon 60. päeval pärast eelmises lõigus nimetatud teate saabumist Madalmaade välisministeeriumi.

Artikkel 30

Konventsioon kehtib viis aastat pärast selle jõustumist artikli 27 esimese lõigu kohaselt ka nende riikide suhtes, kes on konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud hiljem.

Kui konventsiooni ei ole denonsseeritud, pikeneb konventsioon automaatselt viie aasta kaupa.

Denonsseerimisest teatatakse Madalmaade välisministeeriumile vähemalt kuus kuud enne viieaastase perioodi lõppu.

Denonsseerimist võib piirata mingi kindla territooriumiga, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

Denonsseerimine kehtib vaid denonsseerimisest teatanud riigi suhtes. Teiste osalisriikide suhtes jääb konventsioon kehtima.

Artikkel 31

Madalmaade välisministeerium teatab artiklis 26 nimetatud riikidele ja artikli 28 kohaselt konventsiooniga ühinenud riikidele:

a)

artiklis 26 nimetatud allakirjutamisest ja ratifitseerimisest;

b)

konventsiooni artikli 27 esimese lõigu kohase jõustumise kuupäevast;

c)

artiklis 28 nimetatud ühinemistest ja nende jõustumise kuupäevast;

d)

artiklis 29 nimetatud reguleerimisala laienemistest ja nende jõustumise kuupäevast;

e)

artiklis 21 nimetatud määramistest, vastuväidetest ja deklaratsioonidest;

f)

artikli 30 kolmandas lõigus nimetatud denonsseerimistest.

Selle kinnituseks on täievolilised isikud konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud 15. novembril 1965. aastal Haagis inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Madalmaade valitsuse arhiivi ja mille tõestatud ärakiri saadetakse diplomaatiliste kanalite kaudu igale riigile, kes oli esindatud Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi 10. istungjärgul.

 


MÄÄRUSED

22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/415,

21. märts 2016,

millega tühistatakse kahe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/577/EÜ, millega kiidetakse heaks kohustus, mis pakuti seoses Venemaalt pärit ammooniumnitraadi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus”), eriti selle artiklit 8,

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

A.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2022/95 (2) kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes. Pärast meetmete aegumisega seotud läbivaatamist ja vahepealset läbivaatamist kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 658/2002 (3) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes. Pärast veel üht meetmete aegumisega seotud läbivaatamist ja vahepealset läbivaatamist kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 661/2008 (4) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes. Pärast veel üht meetmete aegumisega seotud läbivaatamist kehtestas komisjon rakendusmäärusega (EL) nr 999/2014 (5) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes.

(2)

Otsusega 2008/577/EÜ (6) (edaspidi „otsus”) kiitis komisjon heaks hinnakohustuse (edaspidi „kohustus”), mida pakkusid muu hulgas Venemaa tootjad JSC Acron ja JSC Dorogobuzh, kes on äriühingu Acron Holding (edaspidi koos „Acron”) liikmed, seoses kõnealuste äriühingute toodetud ammooniumnitraadi impordiga, mida müüakse esimesele sõltumatule kliendile liidus.

(3)

Sama otsusega kiitis komisjon heaks ka Ukrainas asuva Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy kohustuse. Ukrainast pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatud meetmed aegusid 17. juunil 2012 (7) ning seega aegus samal kuupäeval ka sellega seotud kohustus.

(4)

Sama otsusega kiitis komisjon heaks ka kontserni EuroChem pakutud kohustuse. Otsusega 2012/629/EL (8) tühistas komisjon EuroChem Groupi pakkumisele antud heakskiidu, kuna kohustuse täitmine oli teostamatu.

(5)

Acroni pakutud heakskiidetud kohustus põhineb kolmel elemendil, nimelt 1) miinimumhindade indekseerimisel vastavalt rahvusvahelistele avalikele noteeringutele, 2) koguselisel ülempiiril ja 3) kohustumisel mitte müüa kohustusega hõlmatud tooteid samadele klientidele Euroopa Liidus, kellele nad müüvad muid tooteid, välja arvatud teatavad muud tooted, mille suhtes Acron kohustus järgima teatavat hinnarežiimi.

(6)

Nagu on osutatud otsuse 2008/577/EÜ põhjenduses 14, oli kohustuse heakskiitmise ajal Acroni müügistruktuur selline, et komisjon pidas kohustusest kõrvalehoidmise riski ebatõenäoliseks.

B.   MUUTUNUD ASJAOLUD

Acroni ärisuhted

(7)

Mais 2012 teatas Acron komisjonile oma kavatsusest omandada osalus liidu keemiaettevõttes. 2012. aasta augustis teatas Acron komisjonile muudatusest äriühingu struktuuris, nimelt sellest, et ta oli omandanud kõnealuses liidu keemiaettevõttes vähemusosaluse, osutades, et see äriühingu struktuurimuutus ei mõjutanud kohustuse rakendamist. Pärast Acroni esitatud tõendite hindamist ei leidnud komisjon esialgu, et see muudatus Acroni äriühingu struktuuris mõjutaks kõnealust kohustust. Siiski selgub praegu komisjonile kättesaadavate tõendite põhjal, et oma struktuurimuudatust käsitlevas algses teates komisjonile ei ole Acron esitanud piisavat teavet. Eelkõige ei olnud komisjonile teatatud, et see liidu tootja toodab ja müüb lisaks keemiatoodetele ka väetisi, sealhulgas ammooniumnitraati. Lisaks selgus praegu komisjoni käsutuses oleva teabe põhjal, et Acroni osalus on pärast seda, kui sellest teatati 2012. aasta augustis komisjonile, veelgi suurenenud.

Esialgne hinnang

(8)

Komisjon analüüsis kättesaadavate tõendite mõju ja leidis, et on olemas suur ristkompenseerimisrisk. Kui liidus asuv väetisetootmis- ja -müügiettevõte, mille osakuid Acron soetas, müüb mõnda oma toodet samadele klientidele kui Acron, on selliste tehingute hindu võimalik määrata nii, et see kompenseerib kohustuse alla kuuluva minimaalse impordihinna. Niisugust kompenseerimist ei oleks aga võimalik tuvastada tegevuse jälgimise teel, sest enamiku toodete puhul, mida toodab väetisetootmis- ja -müügiettevõte, mille osakuid Acron endale soetas, ei ole hinnastruktuuri võimalik näha mitte ühestki avalikult kättesaadavast allikast. Seega ei saa hinnata, kas klientide makstud hinnad vastavad toodete väärtusele või kas nendes on võetud arvesse võimalikke allahindlusi, millega tahetakse kompenseerida kohustuse alla kuuluvaid tehinguid, milles tuleb arvestada minimaalset impordihinda. Seega muutuks kohustuse täitmise jälgimine ebaotstarbekaks ja teostamatuks.

(9)

Komisjon teavitas sellest Acronit ning teatas, et arvestades põhjendustes 7 ja 8 kirjeldatud asjaolusid, leiab ta, et kohustus tuleks tühistada. Acronile anti võimalus esitada märkusi.

C.   KIRJALIKUD VÄITED JA ÄRAKUULAMINE

(10)

Acron esitas kirjalikud väited ja talle anti võimalus esitada selgitused. Vastusena järelduste teatavakstegemise dokumendile kordas Acron väiteid, mille ta oli juba esitanud, kui talle esimest korda teatati, et kohustus on vastuolus tema osalusega liidu väetisetootmisettevõttes. Neid väiteid on käsitletud järelduste teatavakstegemise dokumendis ja samuti käsitletakse neid käesolevas määruses.

(11)

Mitu isikut on saatnud komisjonile kirjalikud väited, mis toetavad Acroni seisukohta (aga nemad ei olnud komisjoni järelduste teatavakstegemise dokumendi ega märkuste esitamise üleskutse adressaadid). Kõnealused isikud väitsid, et nad ei ole seotud Acronit puudutava ristkompenseerimisega. Sellised avaldused iseenesest ei kõrvalda ristkompenseerimise ohtu. Igatahes ei kiida komisjon tavaliselt hinnakohustust heaks, kui ristkompenseerimise oht on suur, olenemata sellest, kas ristkompenseerimine tegelikult on toimunud või mitte.

(12)

Acroni väitel on ta tegutsenud heauskselt, kui ta teatas komisjonile seotud isiku määratluse kohaselt ja vastavalt hinnakohustuse punktile 5.14 teatavatest muudatustest oma äriühingu struktuuris.

(13)

Lisaks väitis Acron, et teda tuleks pidada liidu äriühingu finantsinvestoriks ning et tema osalusega on Acronile otsuste tegemises antud vaid piiratud põhikirjajärgsed õigused, mistõttu ei anna see liidu konkurentsiõiguse mõistes Acronile mõjuvõimu liidu äriühingu üle.

(14)

Acron rõhutas, et liidu õigus ja liikmesriikide konkurentsiõigus ei võimalda vahetada tundlikku äriteavet ega kooskõlastada müüki oma konkurentidega liidus või mujal, mis ristkompenseerimise korral oleks vältimatu.

(15)

Komisjon leiab, et Acroni väited tuleks tagasi lükata järgmistel põhjustel.

(16)

Esiteks sisaldab Acroni pakutud hinnakohustus seotud isiku määratlust. Hinnakohustuse punkti 1 kohaselt on teises äriühingus 5 % või suurema osaluse omamine piisav, et käsitada äriühingut seotud isikuna; seda künnist tuleb arvestada kohustuse jälgitavuse ja teostatavuse hindamisel.

(17)

Lisaks osutab komisjon veel kord põhjenduses 8 nimetatud ristkompenseerimise probleemidele. Pealegi ei saa välistada, et mõnda hinnanoteeringut (mis on aluseks kohustuse hindade indekseerimise mehhanismile) võib mõjutada liidus asuva seotud tootja müük.

(18)

Acron ise on möönnud, et osalus liidu tootjas loob eelduse ristkompenseerimise ohuks, ehkki pidades seda ümberlükatavaks. Konkurentsiõigusel – olgu siis liikmesriigi või liidu omal – põhinevad kaalutlused, et selline käitumine ei ole teoreetiliselt Acroni huvides, ei oma kohustuse jälgitavuse ja teostatavuse hindamise seisukohast tähtsust. Sellised kaalutlused tõepoolest iseenesest ei vähenda ristkompenseerimise ohtu.

(19)

Acroni väitel ei ole ristkompenseerimine ei tema enda ega seotud liidu tootja majanduslikes huvides. See väide ei vähenda iseenesest ristkompenseerimise ohtu, kuna kaubandusliku huvi mõistet ei saa abstraktselt hinnata. Pealegi ei saa komisjoni hinnangu kohaselt ristkompenseerimise stiimuleid välistada, sest nii seotud liidu tootja kui ka Acron müüvad liidus peale ammooniumnitraadi ka muid tooteid – võimalik, et samadele klientidele. Oleks ebaotstarbekaks, kui mitte võimatu, liidus sellist müüki jälgida. Sellega seoses tuleb tähelepanu juhtida Acroni ja seotud liidu tootja kontsernide keerukale struktuurile. Seega on samadele klientidele suunatud ammooniumnitraadi või muude toodete müügi puhul olemas suur ristkompenseerimise oht.

(20)

Teiseks ei saa liidus asuva tootja suhtes rakendada järelevalvet, sest ta ei saa olla hinnakohustuse osaline, kuna alusmääruse artikli 8 kohaselt saavad ainult eksportijad hinnakohustusi pakkuda.

(21)

Kolmandaks: isegi kui liidu tootja saaks olla hinnakohustuse osaline, mida ta aga ei saa, ei oleks sellise hinnakohustuse järelevalve teostatav, nagu märgitud põhjendustes 8 ja 19.

(22)

Seepärast järeldatakse kättesaadavate tõendite põhjal, et pärast Acroni äriühingu struktuuri muutumist valitseb suur ristkompenseerimisoht ja et Acronilt saadud heakskiidetud kohustus muutub teostamatuks ning heakskiit tuleks seega tühistada.

(23)

Lõpetuseks soovitas Acron kohustuse raames täiendava järelevalvemehhanismi rakendamist. Konkreetselt tegi Acron ettepaneku esitada komisjonile regulaarselt auditeeritud aruanded kahe kontserni vaheliste rahavoogude kohta. Kuid see uus mehhanism teeks kohustuse järelevalve veelgi keerulisemaks ja koormavamaks ega vähendaks ristkompenseerimise osas kindlakstehtud riske ja probleeme.

(24)

Ükski Acroni esitatud väide ei ole seda laadi, mis muudaks komisjoni hinnangut, et kohustuse järelevalve on muutunud võimatuks.

D.   OTSUSE 2008/577/EÜ KEHTETUKS TUNNISTAMINE

(25)

Seepärast on komisjon vastavalt alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja kohustuse asjakohastele klauslitele, millega komisjonile antakse luba kohustuse heakskiit ühepoolselt tühistada, teinud järelduse, et Acroni pakutud kohustuse heakskiit tuleks tühistada ja otsus 2008/577/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada. Seega peaks Acroni (Tarici lisakood A532) toodetud vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtima komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 999/2014 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga tühistatakse seoses äriühingutega JSC Acron (Veliki Novgorod, Venemaa) ja JSC Dorogobuzh (Dorogobuž, Venemaa), kes on valdusettevõtja Acron liikmed, hinnakohustuse heakskiit, mis käsitleb kõnealuste äriühingute toodetud ammooniumnitraadi importi, mida müüakse esimesele sõltumatule kliendile liidus (Tarici lisakood A532).

Artikkel 2

Otsus 2008/577/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  EÜT L 198, 23.8.1995, lk 1.

(3)  EÜT L 102, 18.4.2002, lk 1.

(4)  ELT L 185, 12.7.2008, lk 1.

(5)  ELT L 280, 24.9.2014, lk 19.

(6)  ELT L 185, 12.7.2008, lk 43.

(7)  ELT C 171, 16.6.2012, lk 25.

(8)  ELT L 277, 11.10.2012, lk 8.


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/416,

21. märts 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. märts 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/16


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/417,

17. märts 2016,

mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1509 all)

(Ainult hispaania-, hollandi-, inglise-, itaalia-, kreeka-, leedu-, poola-, portugali-, prantsuse-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, soome- ja taanikeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artiklit 52,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 (2) artiklis 31 ja pärast 1. jaanuari 2015 määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 52 sätestatu kohaselt peab komisjon tegema vajalikud kontrollid, teavitama liikmesriike nende kontrollide tulemustest, võtma arvesse liikmesriikide esitatud märkuseid, algatama asjaomaste liikmesriikidega kokkuleppele jõudmiseks kahepoolsed läbirääkimised ning tegema oma seisukoha neile liikmesriikidele ametlikult teatavaks.

(2)

Liikmesriikidele on antud võimalus taotleda lepitusmenetluse algatamist. Teatavatel juhtudel on seda võimalust kasutatud ning komisjon on menetluste tulemuste kohta koostatud aruanded läbi vaadanud.

(3)

Määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt võib rahastada üksnes selliseid põllumajanduskulusid, mis on kantud kooskõlas liidu õigusega.

(4)

Tehtud kontrollide, kahepoolsete läbirääkimiste ja lepitusmenetluste tulemuste põhjal on selgunud, et osa liikmesriikide deklareeritud kuludest ei vasta kõnealusele tingimusele ning seega ei saa neid summasid EAGFist ega EAFRDst rahastada.

(5)

Summad, mida ei kaeta EAGFist ega EAFRDst, tuleks teatavaks teha. Need summad ei ole seotud kuludega, mis on kantud rohkem kui 24 kuud enne komisjoni kirjalikku teadet liikmesriikidele kontrollitulemuste kohta.

(6)

Komisjon on saatnud liikmesriikidele käesoleva otsusega hõlmatud juhtumitega seoses kokkuvõtliku aruande hinnangust nende summade kohta, mida ei rahastata, kuna need ei vasta liidu õigusele.

(7)

Käesolev otsus ei mõjuta finantsotsuseid, mida komisjon võib teha tuginedes kohtuotsustele kohtuasjades, mis olid 31. detsembri 2015. aasta seisuga Euroopa Kohtus arutlusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu rahastamine ei kata lisas loetletud kulusid, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on kandnud ja deklareerinud EAGFi või EAFRD raames.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Leedu Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Soome Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 17. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.8.2005, lk 1).


LISA

Eelarvepunkt: 05070107

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DE

Tärklis

2003

Tagasimakse kohtuasjas T-557/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Tärklis

2004

Tagasimakse kohtuasjas T-557/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Tärklis

2005

Tagasimakse kohtuasjas T-557/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

DE kokku:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GR

Nõuetele vastavus

2009

Tagasimakse kohtuasjas T-107/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Nõuetele vastavus

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-107/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 – v.a lambad ja veised

2007

Tagasimakse kohtuasjas T-241/13 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 – v.a lambad ja veised

2008

Tagasimakse kohtuasjas T-241/13 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 69 – v.a lambad ja veised

2009

Tagasimakse kohtuasjas T-241/13 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

GR kokku:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

NL

Eeskirjade eiramine

2007

Tagasimakse kohtuasjas T-126/14 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

NL kokku:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Eelarvepunkt: 05040501

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FI

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2009

Tagasimakse kohtuasjas T-124/14 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-124/14 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Tagasimakse kohtuasjas T-124/14 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Tagasimakse kohtuasjas T-124/14 tehtud otsuse põhjal

ÜHEKORDNE

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

FI kokku:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Nõuetele vastavus

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-107/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013,)

2009

Tagasimakse kohtuasjas T-346/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013,)

2010

Tagasimakse kohtuasjas T-346/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

GR kokku:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Eelarvepunkt: 6701

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

BE

Eeskirjade eiramine

2012

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Eeskirjade eiramine

2006

Intresside märkimata jätmine (2006)

ÜHEKORDNE

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Eeskirjade eiramine

2007

Intresside märkimata jätmine (2007)

ÜHEKORDNE

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

BE kokku:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DK

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Tunnustamine ja rakenduskavad. Turustatud toodangu väärtuse ja tootjaorganisatsiooni põhitegevuse kontrollimine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Tunnustamine ja rakenduskavad Turustatud toodangu väärtuse ja tootjaorganisatsiooni põhitegevuse kontrollimine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Tunnustamine ja rakenduskavad. Turustatud toodangu väärtuse ja tootjaorganisatsiooni põhitegevuse kontrollimine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Tunnustamine ja rakenduskavad. Turustatud toodangu väärtuse ja tootjaorganisatsiooni põhitegevuse kontrollimine

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Tootjaorganisatsiooni tunnustamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

DK kokku:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DE

Sertifitseerimine

2010

Finantsvead, mis on eelmistest aastatest parandamata jäänud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Sertifitseerimine

2011

Finantsvead, mis on eelmistest aastatest parandamata jäänud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Sertifitseerimine

2012

Finantsvead, mis on eelmistest aastatest parandamata jäänud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

DE kokku:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

ES

Eeskirjade eiramine

2007

Uue PACA kohaldamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Eeskirjade eiramine

2008

Uue PACA kohaldamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Eeskirjade eiramine

2009

Uue PACA kohaldamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Eeskirjade eiramine

2010

Uue PACA kohaldamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Sertifitseerimine

2011

Eelarveaastaga 2009 seoses tehtud korrektsioonid

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Eeskirjade eiramine

2007

Viivitused tagasinõudmisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Eeskirjade eiramine

2008

Viivitused tagasinõudmisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Eeskirjade eiramine

2009

Viivitused tagasinõudmisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Eeskirjade eiramine

2010

Viivitused tagasinõudmisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Eeskirjade eiramine

2007

Intresside arvutamine eelarveaastate 2006 ja 2007 kohta

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Kohapealsete kontrollide puudused

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Veinisektor – ümberkorraldamine

2009

Põhikontrollide puudused: kindlamääraliste summade ülemäärane hüvitamine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Veinisektor – ümberkorraldamine

2010

Põhikontrollide puudused: kindlamääraliste summade ülemäärane hüvitamine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Veinisektor – ümberkorraldamine

2011

Põhikontrollide puudused: kindlamääraliste summade ülemäärane hüvitamine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Veinisektor – ümberkorraldamine

2012

Põhikontrollide puudused: kindlamääraliste summade ülemäärane hüvitamine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Veinisektor – ümberkorraldamine

2013

Põhikontrollide puudused: kindlamääraliste summade ülemäärane hüvitamine

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

ES kokku:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FI

Sertifitseerimine

2011

Korrektsioonid seoses tagasinõudemenetluste alustamata jätmisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Sertifitseerimine

2012

Korrektsioonid seoses tagasinõudemenetluste alustamata jätmisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Sertifitseerimine

2013

Korrektsioonid seoses tagasinõudemenetluste alustamata jätmisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

FI kokku:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FR

Eeskirjade eiramine

2009

Toetusesaaja pankroti tõttu tagasinõudmisele mittekuuluvaks tunnistatud summa. Makseasutus ei osalenud pankrotimenetluses, sest vastus jäi hiljaks.

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Eeskirjade eiramine

2009

III lisa tabelis esitamata võlad, mida liikmesriigi otsuse alusel ei ole sisse nõutud või mille puhul liikmesriigid on tagasinõudemenetlusega hiljaks jäänud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Eeskirjade eiramine

2010

Viivitused järelmeetmete võtmisel võimalike võlgade puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Eeskirjade eiramine

2010

EAFRD sanktsioonid III lisa tabelis kas valesti arvutatud või esitamata jäetud

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Eeskirjade eiramine

2010

Finantskorrektsioonid seoses EAGFi eeskirjade eiramisega: tagasinõudemenetlused korralikult põhjendamata ja võlad märkimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Eeskirjade eiramine

2009

FR19: juhtum, kus summade tagasinõudmata jätmine tuleneb liikmesriigi hooletusest (juhtum nr FR/1998/054); FR20: juhtum, mille puhul 50/50 põhimõtet ei kohaldatud, sest III lisa tabelis oli esitatud vale PACA (juhtum nr SHSP1999900001)

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Eeskirjade eiramine

2009

III lisa tabelis olid intressid märkimata, seega välditi 50/50 põhimõtte kohaldamist

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Nõuetele vastavus

2011

Sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2010

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Nõuetele vastavus

2012

Sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2011

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Nõuetele vastavus

2013

Sanktsioonisüsteemi leebus, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Eeskirjade eiramine

2010

Liikmesriikide ametiasutuste tegevusest tulenev hooletus tagasinõudemenetlustega seoses: makseasutus ei osalenud võlgniku pankrotimenetluses

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Eeskirjade eiramine

2009

Sissenõutud summadelt intresside arvutamata jätmine (kondiitrivõi)

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Eeskirjade eiramine

2010

Intresside arvutamata jätmine kondiitrivõimeetme puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Nõuetele vastavus

2011

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Nõuetele vastavus

2010

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Nõuetele vastavus

2011

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Nõuetele vastavus

2011

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Eeskirjade eiramine

2009

Tagasinõudemenetlused tühistati ametliku põhjusega olukorras, kus hooletus tulenes liikmesriigi tegevusest

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

FR kokku:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GB

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) puudused ja tagasinõudemenetluste puudumine, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) puudused ja tagasinõudemenetluste puudumine, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) puudused ja tagasinõudemenetluste puudumine, taotlusaasta 2013

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2015

Põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) puudused ja tagasinõudemenetluste puudumine, taotlusaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

GB kokku:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GR

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Tulemuste ekstrapoleerimata jätmine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Eeskirjade eiramine

2013

Viivitused tagasinõudemenetlustes ja hooletus võlgadega tegelemisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Ilmsete vigade ebakorrektne kõrvaldamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Ebakorrektne sanktsioonide kasutamine hilinenud taotluste korral

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Puu- ja köögivili – Erakorralised toetusmeetmed

2011

Saagi koristamata jätmise tegevused pärast määruse (EL) nr 585/2011 jõustumist – kohapealse kontrolli ulatus

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Toetuskõlbliku püsikarjamaa määratlemise puudused

KINDLAMÄÄRALINE

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Toetuskõlbliku püsikarjamaa määratlemise puudused, ilmsed vead ja kohapealse kontrollimise kaugseire puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Toetuskõlbliku püsikarjamaa määratlemise puudused; ilmsed vead; kohapealse kontrollimise kaugseire puudused

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Kohapealse kontrollimise kaugseire puudused

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Puu- ja köögivili – Erakorralised toetusmeetmed

2011

Turult kõrvaldamised pärast määruse (EL) nr 585/2011 jõustumist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Puu- ja köögivili – Erakorralised toetusmeetmed

2011

Turult kõrvaldamised enne määruse (EL) nr 585/2011 jõustumist

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

GR kokku:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

IT

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Nõuetele vastavus

2009

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Piim – kvoodid

2012

Piimamaksu korrektsioon

ÜHEKORDNE

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Eeskirjade eiramine

2011

III lisa tabelis esitatud ebakorrektsed andmed ja hooletus tagasinõudemenetluses

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finantskontroll – hilinenud maksed ja maksetähtpäevad

2012

Hilinenud makse

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Eeskirjade eiramine

2013

Hooletus tagasinõudemenetluses

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Nõuetele vastavus

2009

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Nõuetele vastavus

2009

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Nõuetele vastavus

2010

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Nõuetele vastavus

2010

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Nõuetele vastavus

2009

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Nõuetele vastavus

2010

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Nõuetele vastavus

2009

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Nõuetele vastavus

2010

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Nõuetele vastavus

2011

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

IT kokku:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

NL

Sertifitseerimine

2013

Finantskorrektsioon

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2010

Puudulik tunnustuse kontroll, eelarveaastad 2010–2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Puudulik tunnustuse kontroll, eelarveaastad 2010–2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Puudulik tunnustuse kontroll, eelarveaastad 2010–2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2013

Puudulik tunnustuse kontroll, eelarveaastad 2010–2013

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad, sh kehtetuks tunnistatud kavad

2014

Puudulik tunnustuse kontroll, eelarveaasta 2014

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

NL kokku:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

PT

Sertifitseerimine

2009

Summad on võlgnike registrisse kantud, kuid tagasi nõudmata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Sertifitseerimine

2012

Teadaolev viga EAGF – IACS (ühtne haldus- ja kontrollisüsteem)

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Sertifitseerimine

2012

Kõige tõenäolisem viga – EAGF IACSiga hõlmamata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklid 68–72

2011

Kohapealsete kontrollide tegemata jätmine

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklid 68–72

2012

Kohapealsete kontrollide tegemata jätmine

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Muud otsetoetused – määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklid 68–72

2013

Kohapealsete kontrollide tegemata jätmine

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

PT kokku:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

Puu- ja köögivili – Erakorralised toetusmeetmed

2011

Saagi koristamata jätmine (EHEC)

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Eeskirjade eiramine

2013

Tagasinõudemenetlust ei algatatud PACA esitamisele järgneva aasta jooksul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Eeskirjade eiramine

2014

Tagasinõudemenetlust ei algatatud PACA esitamisele järgneva aasta jooksul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2011

Puudused tootjaorganisatsiooni tunnustamises

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Puu- ja köögivili – Rakenduskavad

2012

Puudused tootjaorganisatsiooni tunnustamises

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

RO kokku:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

SE

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2012

Taotlusaasta 2011: põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) ajakohastamise puudused pärast kohapealset kontrolli, tagasiulatuva tagasinõudemenetluse puudumine, ristkontrollid, nõuetele mittevastavad pabertaotlused

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2013

Taotlusaasta 2012: põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) ajakohastamise puudused pärast kohapealset kontrolli, tagasiulatuva tagasinõudemenetluse puudumine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013: tagasiulatuva tagasinõudemenetluse puudumine

HINNANGULINE SUMMA

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013: kaugseire riskianalüüsi puudused ning riskianalüüsi hindamise ja ajakohastamise puudumine

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

SE kokku:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Eelarvepunkt: 6711

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

AT

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2012

Kohapealsete kontrollide ulatus

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2013

Kohapealsete kontrollide ulatus

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

AT kokku:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

DE

Sertifitseerimine

2011

Finantsvead IACSiga hõlmamata EAFRD andmekogumis

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Teadaolev viga meetme 323-C haldamisel

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Sertifitseerimine

2013

Teadaolev viga, mis tuleneb ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS) andmekogumi põhjalikust kontrollimisest

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Sertifitseerimine

2013

Kõige tõenäolisem viga, mis tuleneb ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS) andmekogumi põhjalikust kontrollimisest

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2013

IT vahendite ostmiseks ei kasutatud hankemenetlust

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Sertifitseerimine

2009

Eelmiste aastate finantsvead, mis on siiani korrigeerimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Sertifitseerimine

2010

Eelmiste aastate finantsvead, mis on siiani korrigeerimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Sertifitseerimine

2011

Eelmiste aastate finantsvead, mis on siiani korrigeerimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Sertifitseerimine

2012

Eelmiste aastate finantsvead, mis on siiani korrigeerimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Riigihankemenetlused nõuetekohaselt hindamata ja kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Riigihankemenetlused nõuetekohaselt hindamata ja kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2014

Riigihankemenetlused nõuetekohaselt hindamata ja kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Sertifitseerimine

2012

Kontrolle käsitleva statistika läbivaatamine

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

DE kokku:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

ES

Sertifitseerimine

2011

Teadaoleva vea korrektsioon – IACSiga hõlmatud EAFRD puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Sertifitseerimine

2011

Teadaoleva vea korrektsioon – IACSiga hõlmamata EAFRD puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Sertifitseerimine

2011

Kõige tõenäolisema vea korrektsioon – IACSiga hõlmatud EAFRD puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2014

Põllumajanduse keskkonnameetme alla kuuluva mahepõllunduse osameetme maksed

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2014

Maksed toetusesaajatele toimusid enne kohapealse kontrolli lõpule viimist (põllumajanduse keskkonnameede)

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

ES kokku:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FI

Sertifitseerimine

2011

Korrektsioonid seoses tagasinõudemenetluste alustamata jätmisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

FI kokku:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

FR

Sertifitseerimine

2010

Viie üheaastase rohumaa lisatoetuse asemel maksti lisatoetust kuus aastat

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Sertifitseerimine

2010

Kõige tõenäolisema vea korrektsioon – IACSiga hõlmamata EAFRD puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2010

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2010

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2011

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2011

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2012

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2012

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2013

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2013

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid kontrollimata

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Sertifitseerimine

2010

Teadaolev viga IACSiga hõlmamata EAFRD andmekogumis: avaliku sektori asutuste rahastamisel arvestati ELi vahendite kaudu kaasrahastatavate kulude hulka käibemaks

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Nõuetele vastavus

2010

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Nõuetele vastavus

2011

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Nõuetele vastavus

2011

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2011

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Nõuetele vastavus

2012

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Nõuetele vastavus

2013

GAEC standardi märkimata jätmine, nõuetele mittevastav kohapealne kontroll SMR 1 ning SMR 2 ja SMR 5 puhul, taotlusaasta 2012

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2010

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2010

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2011

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2011

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2012

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2012

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2013

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2013

Kulude põhjendatus kontrollimata

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

FR kokku:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GB

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2012

Meede 413: ühekordne korrektsioon seoses kulude põhjendatuse kontrollimata jätmise ja ühe projekti puhul kolme pakkumise esitamata jätmisega

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2012

Meede 411/413: mitme põhikontrolli puhul tuvastatud puudused (projekti valik, toetusesaaja usaldusväärsuse kontroll ja topeltrahastamise vältimise kontroll, kohapealne kontroll)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2013

Meede 411/413: mitme põhikontrolli puhul tuvastatud puudused (projekti valik, toetusesaaja usaldusväärsuse kontroll ja topeltrahastamise vältimise kontroll, kohapealne kontroll)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

EAFRD maaelu arengu 4. telg LEADER (2007–2013)

2014

Meede 411/413: mitme põhikontrolli puhul tuvastatud puudused (projekti valik, toetusesaaja usaldusväärsuse kontroll ja topeltrahastamise vältimise kontroll, kohapealne kontroll)

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2012

Meede 214: loomade asustustiheduse haldusalase ristkontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2013

Meede 214: loomade asustustiheduse haldusalase ristkontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2014

Meede 214: loomade asustustiheduse haldusalase ristkontrolli puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2012

Meede 216: topeltrahastamise kontrollimise, käibemaksu registreerimise, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2013

Meede 216: topeltrahastamise kontrollimise, käibemaksu registreerimise, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2014

Meede 216: topeltrahastamise kontrollimise, käibemaksu registreerimise, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2012

Meede 227: taotleja usaldusväärsuse, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste tõendamise ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2013

Meede 227: taotleja usaldusväärsuse, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste tõendamise ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (2007–2013, muud kui pindalapõhised meetmed)

2014

Meede 227: taotleja usaldusväärsuse, kohapealsete kontrollkäikude, kulude põhjendatuse, investeeringute tulemuste tõendamise ja kohapealsete kontrollide ulatuse puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

GB kokku:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

GR

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2010

Valikukriteeriumide ebakorrektne kohaldamise

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Valikukriteeriumide ebakorrektne kohaldamise

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Valikukriteeriumide ebakorrektne kohaldamise

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Valikukriteeriumide ebakorrektne kohaldamise

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Sanktsioonipoliitika on ebaefektiivne, ebaproportsionaalne ning tal puudub hoiatav mõju

ÜHEKORDNE

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Sanktsioonipoliitika on ebaefektiivne, ebaproportsionaalne ning tal puudub hoiatav mõju

ÜHEKORDNE

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Sanktsioonipoliitika on ebaefektiivne, ebaproportsionaalne ning tal puudub hoiatav mõju

ÜHEKORDNE

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

GR kokku:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

IT

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Nõuetele vastavus

2009

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Nõuetele vastavus

2010

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Nõuetele vastavus

2011

Lubatud hälvete kohaldamine; puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Nõuetele vastavus

2009

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Nõuetele vastavus

2010

Varasemad korrektsioonid, taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Nõuetele vastavus

2009

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Nõuetele vastavus

2010

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise ja veterinaarjärelevalve aruandluses; põllumajandustootjad, kes peavad loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Nõuetele vastavus

2009

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2008

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Nõuetele vastavus

2010

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2009

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Nõuetele vastavus

2011

Puudused toetuskõlblikkuse kontrollimise aruandluses; põllumajandustootjad, kes ei pea loomi; taotlusaasta 2010

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2011

Meede 211: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2012

Meede 211: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2013

Meede 211: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2014

Meede 211: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2011

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2012

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2013

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2014

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

IT kokku:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

LT

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2009

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

EAFRD maaelu arengu 2. telg (pindalapõhised meetmed, 2007–2013)

2010

Meede 214: kohapealsete kontrollide puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

LT kokku:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

PL

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2010

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2010

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2011

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2011

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2012

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2012

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2013

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2013

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava alusel tehtavate maksete puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2011

Elatuspõllumajanduskava puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2011

Elatuspõllumajanduskava puudused

ÜHEKORDNE

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2012

Elatuspõllumajanduskava puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2012

Elatuspõllumajanduskava puudused

ÜHEKORDNE

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2013

Elatuspõllumajanduskava puudused

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

EAFRD maaelu arengu 1. telg – kindla toetusmääraga meetmed

2013

Elatuspõllumajanduskava puudused

ÜHEKORDNE

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2011

Kulude põhjendatuse kontrollimise puudused; VKE määratlemise kriteeriumi ja kohapealse kontrollimise puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2012

Kulude põhjendatuse kontrollimise puudused; VKE määratlemise kriteeriumi ja kohapealse kontrollimise puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2013

Kulude põhjendatuse kontrollimise puudused; VKE määratlemise kriteeriumi ja kohapealse kontrollimise puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

EAFRD maaelu arengu investeering – eraõiguslikud toetusesaajad

2014

Kulude põhjendatuse kontrollimise puudused; VKE määratlemise kriteeriumi ja kohapealse kontrollimise puudused

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

PL kokku:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

PT

Sertifitseerimine

2009

Teadaolev viga IACSiga hõlmatud EAFRD andmekogumis

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Sertifitseerimine

2009

Teadaolev viga IACSiga hõlmamata EAFRD andmekogumis

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

PT kokku:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Liikmesriik

Meede

Eelarveaasta

Põhjus

Liik

Parandusprotsent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

RO

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2010

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2011

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2011

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2012

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2012

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

EAFRD maaelu arengu 1. ja 3. telg – investeerimisega seotud meetmed (2007–2013)

2013

Riigihankemenetluse ebapiisav kontroll

KINDLAMÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2010

Tööde valmimise lõpptähtaja ületamisel ei kohaldatud sanktsioone

EKSTRAPOLEERITUD

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2011

Tööde valmimise lõpptähtaja ületamisel ei kohaldatud sanktsioone

EKSTRAPOLEERITUD

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2012

Tööde valmimise lõpptähtaja ületamisel ei kohaldatud sanktsioone

EKSTRAPOLEERITUD

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

EAFRD maaelu arengu investeering – avalik-õiguslikud toetusesaajad

2013

Tööde valmimise lõpptähtaja ületamisel ei kohaldatud sanktsioone

EKSTRAPOLEERITUD

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Sertifitseerimine

2011

Tagasinõude menetluste hilinenud algatamine EAFRD puhul

ÜHEKORDNE

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

RO kokku:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/57


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/418,

18. märts 2016,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1583 all)

(Ainult bulgaaria-, eesti-, hispaania-, horvaadi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, portugali-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem, (2) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/132/EL (5) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid teiseks võrdlusperioodiks, s.o aastateks 2015–2019 (kaasa arvatud), sealhulgas marsruudi aeronavigatsiooniteenuste kulutõhususe eesmärk, väljendatuna nende teenuste eest makstavas keskmises ühikuhinnas.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktidele b ja c peab komisjon hindama tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile 1. juuniks 2015, järgides kõnealuse määruse artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid. Selle hindamise käigus kontrollitakse, kas 2016. aasta ühikumäärad on vastavuses rakendusmäärustega (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013.

(4)

Komisjon hindas ühikumäärasid koostöös Eurocontroli tulemuslikkuse hindamise üksuse ja marsruudi navigatsioonitasude keskasutusega, kasutades liikmesriikide poolt 1. juuniks 2015 esitatud andmeid ja lisateavet ning liikmesriikide järelevalveasutuste aruandeid kulujagamissüsteemist välja jäetud kulude hindamise kohta. Komisjon võttis hindamisel arvesse nii neid selgitusi ja parandusi, mis tehti enne 24. ja 25. juunil 2015 toimunud konsulteerimiskoosolekut, kus rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 9 lõike 1 kohaldamise raames käsitleti marsruudil osutatavate teenuste eest 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, kui ka ühikuhindade parandusi, mis liikmesriigid tegid hiljem komisjoniga suhtlemise käigus.

(5)

Selle hinnangu põhjal leidis komisjon vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile d, et Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugali, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Ühendkuningriigi poolt tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärad on kooskõlas rakendusmäärustega (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013.

(6)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile d tuleks asjaomaseid liikmesriike komisjoni seisukohast teavitada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, on kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Austria Vabariigile, Bulgaaria Vabariigile, Eesti Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Horvaatia Vabariigile, Iirimaale, Itaalia Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Küprose Vabariigile, Leedu Vabariigile, Läti Vabariigile, Malta Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rootsi Kuningriigile, Rumeeniale, Slovakkia Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Soome Vabariigile, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile, Taani Kuningriigile, Tšehhi Vabariigile ning Ungarile.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 31.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/132/EL, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad lennuliikluse juhtimisvõrgu tulemuseesmärgid ja häiretasemed teiseks võrdlusperioodiks (aastateks 2015–2019) (ELT L 71, 12.3.2014, lk 20).


LISA

 

Tasude sissenõudmise piirkond

2016. aastaks esitatud marsruudi ühikumäär omavääringus (*) (liikmesriigi ISO-kood)

1

Austria

73,63

2

Bulgaaria

44,16

3

Horvaatia

359,09

4

Küpros

33,57

5

Tšehhi Vabariik

1 160,75

6

Taani

460,05

7

Eesti

30,69

8

Soome

56,23

9

Kreeka

36,02

10

Ungari

10 872,57

11

Itaalia

80,08

12

Iirimaa

29,67

13

Läti

27,31

14

Leedu

44,90

15

Malta

25,79

16

Poola

145,47

17

Portugal

39,90

18

Rumeenia

162,62

19

Slovakkia

52,54

20

Sloveenia

65,38

21

Hispaania (Kanaari saared)

58,36

22

Hispaania mandriosa

71,69

23

Rootsi

579,36

24

Ühendkuningriik

72,89


(*)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 18 lõikes 1 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/60


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/419,

18. märts 2016,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1588 all)

(Ainult hollandi-, prantsus- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem, (2) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmäärusega (EL) nr 391/2013 on kehtestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/132/EL (5) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid teiseks võrdlusperioodiks, s.o aastateks 2015–2019 (kaasa arvatud), sealhulgas marsruudi aeronavigatsiooniteenuste kulutõhususe eesmärk, väljendatuna nende teenuste eest makstavas keskmises ühikuhinnas.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktidele b ja c peab komisjon hindama tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile 1. juuniks 2014, järgides kõnealuse määruse artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid. Hindamise käigus kontrollitakse, kas kõnealused ühikumäärad on vastavuses rakendusmäärustega (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013.

(4)

Komisjon hindas ühikumäärasid koostöös Eurocontroli tulemuslikkuse hindamise üksusega ja marsruudi navigatsioonitasude keskasutusega, kasutades liikmesriikide poolt 1. juuniks 2015 esitatud andmeid ja lisateavet ning liikmesriikide järelevalveasutuste aruandeid selliste kulude hindamise kohta, mille suhtes vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 14 lõike 2 punktile f ei kohaldata kulude jagamise mehhanismi. Komisjon võttis hindamisel arvesse nii neid selgitusi ja parandusi, mis tehti enne 25. ja 26. juunil 2015 toimunud konsulteerimiskoosolekut, kus rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 9 lõike 1 kohaldamise raames käsitleti marsruudil osutatavate teenuste eest 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, kui ka ühikuhindade parandusi, mis liikmesriigid tegid hiljem komisjoniga suhtlemise käigus.

(5)

Komisjon leidis kõnealuse hindamise põhjal, võttes arvesse komisjoni rakendusotsust (EL) 2015/670 (6) ja komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/420, (7) et vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e ei vasta Belgia, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa poolt tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärad rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 nõuetele.

(6)

Rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 artikli 11 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriikide järelevalveasutused peavad koostama tulemuslikkuse kavad, mis sisaldavad eesmärke, mis on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega. Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 11 lõikele 2 ja IV lisale arvutatakse ühikumäärad, st marsruudi kindlaksmääratud ühikuhind, asjaomase liikmesriigi tulemuslikkuskavas sisalduvate marsruudi kindlaksmääratud kulude ning teenuseühikute prognoositava koguarvu alusel. Belgia, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa ühikumäärasid saab käsitada rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetele vastavana vaid siis, kui kõnealuste liikmesriikide tulemuseesmärgid, mille alusel need ühikumäärad arvutatakse, on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega.

(7)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e tuleks asjaomaseid liikmesriike komisjoni seisukohast teavitada.

(8)

Kooskõlas määruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktiga e esitavad liikmesriigid komisjonile ühe kuu jooksul läbivaadatud ühikumäärad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, ei vasta rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Prantsuse Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile ja Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 31.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/132/EL, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad lennuliikluse juhtimisvõrgu tulemuseesmärgid ja häiretasemed teiseks võrdlusperioodiks (aastateks 2015–2019) (ELT L 71, 12.3.2014, lk 20).

(6)  Komisjoni 27. aprilli 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/670, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (ELT L 110, 29.4.2015, lk 25).

(7)  Komisjoni 18. märtsi 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/420, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 63).


LISA

Tasude sissenõudmise piirkondades 2016. aastaks esitatud marsruudi ühikumäärad, mis ei vasta nõuetele

 

Tasude sissenõudmise piirkond

2016. aastaks esitatud marsruudi ühikumäär omavääringus (*) (liikmesriigi ISO-kood)

1

Belgia-Luxembourg

65,41

2

Prantsusmaa

67,54

3

Saksamaa

82,59

4

Madalmaad

67,00


(*)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 18 lõikes 1 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/63


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/420,

18. märts 2016,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1592 all)

(Ainult hollandi-, prantsus- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem, (2) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/132/EL (5) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid teiseks võrdlusperioodiks, s.o aastateks 2015–2019 (kaasa arvatud), sealhulgas marsruudi aeronavigatsiooniteenuste kulutõhususe eesmärk, väljendatuna nende teenuste eest makstavas keskmises ühikuhinnas.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile c ja lõikele 2 peab komisjon hindama tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile pärast tulemuseesmärkide läbivaatamist, tulenevalt komisjoni rakendusotsusest (EL) 2015/347 (6). Hindamise käigus kontrollitakse, kas kõnealused ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

(4)

Komisjon hindas ühikumäärasid koostöös tulemuslikkuse hindamise asutusega, kes vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 artiklile 3 peab abistama komisjoni tulemuslikkuse kava rakendamisel, ja Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasude keskasutusega, kasutades liikmesriikide poolt 1. juuniks 2015 esitatud andmeid ja lisateavet ning läbivaadatud tulemuslikkuse kavades esitatud asjakohast teavet. Hindamisel võeti arvesse ka ühikuhindade parandusi, mis liikmesriigid tegid komisjoni, tulemuslikkuse hindamise asutuse ja asjaomaste liikmesriikide vahelise hilisema suhtlemise käigus. Lisaks on 2015. aasta ühikumäärade hindamisel tuginetud tulemuslikkuse hindamise asutuse poolt teise võrdlusperioodi tulemuslikkuse kavade kohta esitatud aruandele, mis esitati komisjonile 15. oktoobril 2015.

(5)

Selle hinnangu põhjal leidis komisjon vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e, et Belgia, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa poolt tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärad ei vasta rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 nõuetele.

(6)

Rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 artikli 11 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriikide järelevalveasutused peavad koostama tulemuslikkuse kavad, mis sisaldavad eesmärke, mis on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega. Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 11 lõikele 2 ja IV lisale arvutatakse ühikumäärad, st marsruudi kindlaksmääratud ühikuhind, asjaomase liikmesriigi tulemuslikkuskava kohaste marsruudi kindlaksmääratud kulude ning teenuseühikute prognoositava koguarvu alusel. Belgia, Luksemburgi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa ühikumäärasid ei saa käsitada rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetele vastavana enne, kui kõnealuste liikmesriikide tulemuseesmärgid, mille alusel need ühikumäärad arvutatakse, on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega.

(7)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e tuleks asjaomaseid liikmesriike komisjoni seisukohast teavitada.

(8)

Seoses sellega, et teise võrdlusperioodi läbivaadatud tulemuslikkuskavad võeti vastu alles teisele võrdlusperioodile eelneva aasta 1. novembril või pärast seda, juhitakse tähelepanu asjaolule, et vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõikele 2 peavad liikmesriigid tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärad lõpliku vastuvõetud tulemuslikkuskava alusel vajaduse korral ümber arvutama ja võtma 2016. aasta ühikumäärade arvutamisel arvesse käesoleva otsusega kehtestatud ühikumäärade ajutisest kohaldamisest tulenevaid mis tahes erinevusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, ei ole kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Prantsuse Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile ja Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 31.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/132/EL, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad lennuliikluse juhtimisvõrgu tulemuseesmärgid ja häiretasemed teiseks võrdlusperioodiks (aastateks 2015–2019) (ELT L 71, 12.3.2014, lk 20).

(6)  Komisjoni 2. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/347, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 kohaselt esitatud riiklikes või funktsionaalse õhuruumiosa kavades sisalduvaid eesmärke, mis ei ole kooskõlas kogu Euroopa Liidule teiseks võrdlusperioodiks seatud tulemuseesmärkidega, ja esitatakse soovitused kõnealuste eesmärkide läbivaatamiseks (ELT L 60, 4.3.2015, lk 48).


LISA

Tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks esitatud marsruudi ühikumäärad, mis ei vasta nõuetele

 

Tasude sissenõudmise piirkond

2015. aastaks esitatud marsruudi ühikumäär omavääringus (*) (liikmesriigi ISO-kood)

1

Belgia-Luxembourg

68,76

2

Prantsusmaa

69,34

3

Saksamaa

88,22

4

Madalmaad

66,57


(*)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 18 lõikes 1 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/66


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/421,

18. märts 2016,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkonnas Šveitsis 2015. ja 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärade mittevastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1594 all)

(Ainult itaalia-, prantsus- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist õhutranspordialast kokkulepet (edaspidi „kokkulepe”) (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (2) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem, (3) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (4) artikliga 11 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (5).

(2)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/132/EL (6) on kindlaks määratud kogu Euroopa Liitu hõlmavad tulemuseesmärgid teiseks võrdlusperioodiks, s.o aastateks 2015–2019 (kaasa arvatud), sealhulgas marsruudi aeronavigatsiooniteenuste kulutõhususe eesmärk, väljendatuna nende teenuste eest makstavas keskmises ühikuhinnas.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile c ja lõikele 2 peab komisjon hindama tasude sissenõudmise piirkondades 2015. ja 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile pärast tulemuseesmärkide läbivaatamist tulenevalt komisjoni rakendusotsusest (EL) 2015/347 (7). Hindamise käigus kontrollitakse, kas kõnealused ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

(4)

Komisjon hindas ühikumäärasid koostöös tulemuslikkuse hindamise asutusega, kes vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 artiklile 3 peab abistama komisjoni tulemuslikkuse kava rakendamisel, ja Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasude keskasutusega, kasutades Šveitsi poolt 1. juuniks 2015 esitatud andmeid ja lisateavet ning läbivaadatud tulemuslikkuskavades esitatud asjakohast teavet. 2015. ja 2016. aasta ühikumäärade hindamisel on tuginetud aruandele, mille tulemuslikkuse hindamise asutus esitas komisjonile 15. oktoobril 2015 teise võrdlusperioodi tulemuslikkuskavade kohta.

(5)

Selle hinnangu põhjal leidis komisjon vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e, et Šveitsis tasude sissenõudmise piirkondades 2015. ja 2016. aastaks kehtestatud ühikumäärad ei vasta rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 nõuetele.

(6)

Rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 artikli 11 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriikide järelevalveasutused peavad koostama tulemuslikkuse kavad, mis sisaldavad eesmärke, mis on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega. Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 11 lõikele 2 ja IV lisale arvutatakse ühikumäärad, st marsruudi kindlaksmääratud ühikuhind, asjaomase liikmesriigi tulemuslikkuskava kohaste marsruudi kindlaksmääratud kulude ning teenuseühikute prognoositava koguarvu alusel. Šveitsi ühikumäärasid ei saa käsitada rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetele vastavana enne, kui kõnealuste liikmesriikide tulemuseesmärgid, mille alusel need ühikumäärad arvutatakse, on kooskõlas kogu liitu hõlmavate tulemuseesmärkidega.

(7)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile e tuleks asjaomaseid liikmesriike komisjoni seisukohast teavitada.

(8)

Seoses sellega, et teise võrdlusperioodi läbivaadatud tulemuslikkuskavad võeti vastu alles teisele võrdlusperioodile eelneva aasta 1. novembril või pärast seda, juhitakse tähelepanu asjaolule, et vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõikele 2 peavad liikmesriigid tasude sissenõudmise piirkondades kehtestatud ühikumäärad lõpliku vastuvõetud tulemuslikkuskava alusel vajaduse korral ümber arvutama ja võtma järgmise aasta ühikumäärade arvutamisel arvesse käesoleva otsusega kehtestatud ühikumäärade ajutisest kohaldamisest tulenevaid mis tahes erinevusi.

(9)

Vastavalt artikli 17 lõike 1 viimasele lõigule kehtestatakse ühikumäärad asjaomase riigi omavääringus. Seepärast on käesolevas otsuses sisalduvad ühikumäärad esitatud Šveitsi frankides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Šveitsis tasude sissenõudmise piirkonnas 2015. aastaks kehtestatud ühikumäär (118,97) ja 2016. aastaks kehtestatud ühikumäär (113,69) ei ole kooskõlas rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Šveitsi Konföderatsioonile.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 73.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(3)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 31.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(5)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(6)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/132/EL, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad lennuliikluse juhtimisvõrgu tulemuseesmärgid ja häiretasemed teiseks võrdlusperioodiks (aastateks 2015–2019) (ELT L 71, 12.3.2014, lk 20).

(7)  Komisjoni 2. märtsi 2015. aasta rakendusotsus, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 kohaselt esitatud riiklikes või funktsionaalse õhuruumiosa kavades sisalduvaid eesmärke, mis ei ole kooskõlas kogu Euroopa Liidule teiseks võrdlusperioodiks seatud tulemuseesmärkidega, ja esitatakse soovitused kõnealuste eesmärkide läbivaatamiseks (EL) 2015/347 (ELT L 60, 4.3.2015, lk 48).


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/68


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/422,

18. märts 2016,

milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1595)

(Ainult itaalia-, saksa- ja slovakikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 391/2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem, (2) eriti selle artikli 17 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 391/2013 on sätestatud ühine aeronavigatsioonitasude süsteem. Ühine tasusüsteem on tulemuslikkuse kava eesmärkide saavutamise lahutamatu osa, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (3) artikliga 11 ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 (4).

(2)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/132/EL (5) on kindlaks määratud kogu liitu hõlmavad tulemuseesmärgid teiseks võrdlusperioodiks, s.o aastateks 2015–2019 (kaasa arvatud), sealhulgas marsruudi aeronavigatsiooniteenuste kulutõhususe eesmärk, väljendatuna nende teenuste eest makstavas keskmises ühikuhinnas.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktidele b ja c peab komisjon hindama tasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärasid, mille liikmesriigid esitasid komisjonile pärast tulemuseesmärkide läbivaatamist, lähtudes komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2015/348 (6). Hindamise käigus kontrollitakse, kas need ühikumäärad on vastavuses rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetega.

(4)

Komisjon hindas ühikumäärasid koostöös Eurocontroli tulemuslikkuse hindamise üksusega ja marsruudi navigatsioonitasude keskasutusega, kasutades liikmesriikide poolt 1. juuniks 2015 esitatud andmeid ja lisateavet ning läbivaadatud tulemuslikkuskavades esitatud asjakohast teavet. Hindamisel võeti arvesse ka muudatusi, mis liikmesriigid komisjoniga suhtlemise käigus hiljem tegid. Peale selle on 2015. aasta ühikumäärade hindamisel arvesse võetud tulemuslikkuse hindamise asutuse poolt teise võrdlusperioodi läbivaadatud tulemuslikkuskavade kohta esitatud aruannet, mis esitati komisjonile 15. oktoobril 2015.

(5)

Selle hindamise põhjal leidis komisjon vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile d, et Austria, Itaalia ja Slovaki Vabariigi poolt marsruudi navigatsioonitasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärad on kooskõlas rakendusmäärustega (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013.

(6)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõike 1 punktile d tuleks asjaomaseid liikmesriike komisjoni seisukohast teavitada.

(7)

Seoses sellega, et asjaomased 2015. aasta ühikumäärad põhinevad tulemuslikkuse kavadel, mis esitati pärast teisele võrdlusperioodile eelneva aasta 1. novembrit, juhitakse tähelepanu asjaolule, et vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 17 lõikele 2 tuleb 2015. aastal ajutise esialgse ühikumäära kohaldamisest tulenev tuluerinevus üle kanda 2016. aasta ühikumäära arvutamisse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Marsruudi navigatsioonitasude sissenõudmise piirkondades 2015. aastaks kehtestatud ühikumäärad, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas, vastavad rakendusmääruste (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 sätetele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile, Austria Vabariigile ja Slovaki Vabariigile.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 31.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/132/EL, milles määratakse kindlaks kogu Euroopa Liitu hõlmavad lennuliikluse juhtimisvõrgu tulemuseesmärgid ja häiretasemed teiseks võrdlusperioodiks (aastateks 2015–2019) (ELT L 71, 12.3.2014, lk 20).

(6)  Komisjoni 2. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/348, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 kohaselt esitatud riiklikes või funktsionaalse õhuruumiosa kavades sisalduvate teatavate eesmärkide kooskõla kogu Euroopa Liidule teiseks võrdlusperioodiks seatud tulemuseesmärkidega (ELT L 60, 4.3.2015, lk 55).


LISA

 

Tasude sissenõudmise piirkond

2015. aastaks esitatud marsruudi navigatsioonitasude ühikumäär omavääringus (*) (liikmesriigi ISO-kood)

1

Austria

73,34

2

Itaalia

80,49

3

Slovaki Vabariik

54,99


(*)  Need ühikumäärad ei hõlma rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artikli 18 lõikes 1 osutatud halduslikku ühikumäära, mida kohaldatakse Eurocontroli marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppe osalisriikide suhtes.


22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/70


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/423,

18. märts 2016,

millega lubatakse teatavatel laboritel Egiptuses, Araabia Ühendemiraatides ja Ameerika Ühendriikides teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1609 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsust 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2000/258/EÜ on Prantsusmaal Nancys asuv amet Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (edaspidi „AFSSA”) määratud marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutavaks eriinstituudiks. AFSSA on nüüdseks liidetud ametiga Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) Prantsusmaal.

(2)

Otsuses 2000/258/EÜ on muu hulgas sätestatud, et ANSES peab hindama kolmandate riikide laboreid, kes on esitanud taotluse teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks.

(3)

Egiptuse pädev asutus on esitanud taotluse Gizas asuva Animal Health Research Institute'i (loomatervise uurimisinstituut) heakskiitmiseks ning ANSES on andnud positiivse hinnangu ja esitanud 29. septembril 2015 selle labori kohta komisjonile positiivse aruande.

(4)

Araabia Ühendemiraatide pädev asutus on esitanud taotluse Dubais asuva Central Veterinary Research Laboratory (veterinaaruurimise kesklabor) heakskiitmiseks ning ANSES on andnud positiivse hinnangu ja esitanud 29. septembril 2015 selle labori kohta komisjonile positiivse aruande.

(5)

Ameerika Ühendriikide pädev asutus on esitanud taotluse Cummingis asuva Atlanta Health Associates Rabies Laboratory (Atlanta tervishoiupartnerite marutaudilabor), Auburnis asuva the Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine'i (Auburni Ülikooli veterinaarmeditsiini kolledži viroloogialabor) ning Atlantas asuva the Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Preventioni (haiguste tõrje ja ennetamise keskuste marutaudilabor) (edaspidi „USA laborid”) heakskiitmiseks ning ANSES on andnud positiivse hinnangu ja esitanud 29. septembril 2015 USA laborite kohta komisjonile positiivse aruande.

(6)

Seega tuleks järgmistele laboritele – Gizas asuv Animal Health Research Institute, Dubais asuv Central Veterinary Research Laboratory ja USA laborid – anda luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 lõikele 2 antakse järgmistele laboritele luba teha seroloogilisi uuringuid marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egiptus

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

Araabia Ühendemiraadid

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Ameerika Ühendriigid

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Ameerika Ühendriigid

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Ameerika Ühendriigid

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse 15. aprillist 2016.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.


Parandused

22.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/72


Komisjoni 28. jaanuari 2016. aasta määruse (EL) 2016/113 (ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta Hiina Rahvavabariigist pärit kõrge väsimustugevusega terasest betooni sarrusvarraste impordi suhtes) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 23, 29. jaanuar 2016 )

Leheküljel 16 pealkirjas

asendatakse

„Komisjoni määrus (EL) 2016/113”

järgmisega:

„Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/113”.