ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 67

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
12. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/353, 10. märts 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/354, 11. märts 2016, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1

18

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/355, 11. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses inimtoiduks ette nähtud želatiini, kollageeni ja kõrgrafineeritud loomseid saadusi käsitlevate erinõuetega ( 1 )

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/356, 11. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/357, 15. jaanuar 2016, seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus ja mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted

31

 

*

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2016/358, 8. märts 2016, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusena kasutatava bensiini ja gaasiõli suhtes vähendatud maksumäärasid

35

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/359, 10. märts 2016, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

37

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/360, 11. märts 2016, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

53

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/361, 10. märts 2016, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1450 all)  ( 1 )

57

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/362, 11. märts 2016, millega kiidetakse heaks MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpiamahuti kui uuenduslik tehnoloogia sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2362 (milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattavaruosade impordi suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 88/97) parandus ( ELT L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Euroopa Liidu 2015. aasta eelarve paranduseelarve nr 8 lõpliku vastuvõtmise (EL, Euratom) 2016/70 parandus ( ELT L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/353,

10. märts 2016,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1), eriti selle artikli 14 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014. aastal vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Nõukogu vaatas läbi iga loetellu tehtud kande. Lisa tuleks muuta ja kolme surnud isikut käsitlevad kanded tuleks välja jätta.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmised isikud:

ISIKUD

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Kanded määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud järgmiste isikute ja üksuste kohta asendatakse alltoodud kannetega:

ISIKUTE LOETELU

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Sünniaeg: 26.11.1972

Sünnikoht: Beltsy (Bălţi), nüüdne Moldova Vabariik

Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul „Krimmi peaministriks”. Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema „valimise” põhiseaduse vastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud „referendumi” toetuseks ning oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. President Putin nimetas Aksyonovi 9. aprillil 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„juhi” kohusetäitjaks. 9. oktoobril 2014„valiti” ta ametlikult nn „Krimmi Vabariigi”„juhiks”. Aksyonov otsustas seejärel, et „juhi” ja „peaministri” bürood ühendatakse.

Venemaa Riiginõukogu liige.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Sünniaeg: 19.11.1956

Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia oblast, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või Bogomol, Moldova NSV

Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”.

Alates 17. märtsist 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„riiginõukogu”„esimees”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV)

Krimmi endise ministri asetäitjana etendas Temirgaliev olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi nn „Krimmi Vabariigi”„peaministri esimese asetäitja” ametikohalt.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva või Sevastopol

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul „Sevastopoli rahvalinnapeaks” ja võttis selle „mandaadi” vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Chaliy oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. Ta oli ajavahemikul 1.–14. aprill 2014 Sevastopoli „kuberneri” kohusetäitja ning Sevastopoli seadusandliku kogu endine „valitud” esimees.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Sünniaeg: 29.3.1965

„Peaminister” Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (SBU) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli, et takistada Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollida. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Sünniaeg: 29.9.1953 või 23.9.1953 või 28.9.1953

Sünnikoht: Simferopol

Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga Krimmi Autonoomse Vabariigi valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes esinemistes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi”.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordzhonikidze (Ordžonikidze), Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni liige.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Sünniaeg: 21.7.1952

Sünnikoht: Zhitnikovskoe, Kurgani oblast

Föderatsiooninõukogu parlamendiküsimuste komisjoni endine esimene aseesimees.

Panteleev toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Praegu Kurgani oblasti kuberneri esimene asetäitja ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse juurde lähetatud Kurgani oblasti valitsuse delegatsiooni juht.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV)

Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (neiupõlvenimega Дмитриева)

Sünniaeg: 9.12.1954

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast

Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

Alates 2015. aasta septembrist Föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Sünniaeg: 27.10.1965

Sünnikoht: Leningrad

Endine Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Praegu Venemaa valitsuse kantselei ülema asetäitja, vastutab nn „Krimmi Vabariigi” sotsiaal-majanduslikku arengut käsitleva valitsuskomisjoni töö korraldamise eest.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Donetsk

Osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib „vene turistide” tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas „Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks”. Oli 4. septembrini 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Sünniaeg: 9.5.1981 või 9.5.1982

Sünnikoht: Makiivka (Makijivka) (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik. Oli 4. septembrini 2015 nn „Donetski Rahvavabariigi”„rahvusnõukogu” nn aseesimees. Alates 4. septembrist 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Khartsyzsk (Hartsõzk), Donetski oblast

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse” üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (teise nimega Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Sünniaeg: 17.12.1970

Sünnikoht: Moskva

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Rahvaliikumise „Novorossija” juht. Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Sünniaeg: 19.12.1962

Sünnikoht: Zaporozhye (Zaporožje)

Föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo endine juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

Praegu Sevastopoli linnanõukogu saadiku Mikhail Chaluy assistent.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Sünniaeg: 2.5.1965

Sünnikoht: Sloviansk (Slovjansk) (Donetski oblast)

Slovjanski endine isehakanud „rahvalinnapea” (kuni 10. juunini 2014). Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad on seotud inimröövidega (nad võtsid kinni Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati. Nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Sünniaeg: 2.6.1970

Sünnikoht: Dnepropetrovsk

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik”, mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Nn „rahvavabariikide liidu parlamendi” („Novorossija parlament”) endine „spiiker”.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina” fašistide „vastu”). „Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Sünniaeg: 9.10.1975

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi info- ja massikommunikatsiooniminister”. „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatismimeelse propaganda eest.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Sünniaeg: 20.6.1956 või 6.10.1956

Sünnikoht: Djerzjinsk (Dzeržinsk), Donetski oblast

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Sünniaeg: 23.12.1960

Sünnikoht: Vyselki (Võsselki), Krasnodari oblast

Endine Krasnodari krai kuberner.

Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja andis talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele „juhtkonnale”.

Praegu Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister (alates 22. aprillist 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Sünniaeg: 5.7.1983 või 10.3.1983

Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni oblast)

Endise „välisministrina” vastutas ta nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks kasutatakse tema pangakontot ebaseaduslike separatistlike rühmade tegevuse rahastamiseks. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

Nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debalcevo (Debaltseve)

Seotud „Donbassi omakaitsega”. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Nn „Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „rahvasaadik” (liige).

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Sünniaeg: 21.6.1973

Sünnikoht: Rostovi oblast (Venemaa)

Asus Marat Bashirovi asemel „Luganski Rahvavabariigi” nn „peaministri” ametisse. Varem tegutses nn „kaguarmees”. Seetõttu on Tsypkalov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Võimalik sünnikuupäev: 27.12.1977

Nn „Donetski Rahvavabariigi” endine „riigi julgeoleku minister”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donbassi vabatahtlike liidu”„tegevdirektor”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva

Nn „Donetski Rahvavabariigi” esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Üks „Donbassi vabatahtlike liidu” juhte.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Sünniaeg: 23.5.1971

Sünnikoht: Dzhankoy (Džankoi)

Krimmi nn „esimene asepeaminister”. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid „omakaitsejõude” Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Sünniaeg: 7.1.1972

Sünnikoht: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovo)

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (teise nimega Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Sünniaeg: 29.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni” endise juhina vastutab ta nn valimiste korraldamiste eest 2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigis”. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoobris nimetati ta nn „Luganski Rahvavabariigi”„justiitsministriks”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk

„Luganski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogus „Luganski Majandusliidu” saadik. Kandideeris nn „valimistel”2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast on ta „Luganski Rahvavabariigi” nn „ametiühingute ühenduse” nn esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Sünniaeg: 3.2.1963

Sünnikoht: Moskva

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Sünniaeg: 29.8.1969

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serblane (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Sünniaeg: 30.4.1991 või 30.1.1991

Sünnikoht: St. Petersburg (Peterburi)

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (teise nimega Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (teise nimega Моторoла)

Sünniaeg: 2.2.1983

Sünnikoht: Ukhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Sünniaeg: 27.6.1966 või 21.6.1966

Sünnikoht: Donetsk

Nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitseministeeriumi nn „asekomandör”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Luhansk (Lugansk)

Endine seadusevastase nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”. Alates 2015. aasta oktoobrist nn „Luganski Rahvavabariigi”„keskvalimiskomisjoni” esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) teise nimega KUZOVLEV

 

Nn „Luganski rahvavabariigi” omakaitse nn ülemjuhataja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning riigi edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Sünniaeg: 20.11.1988

Sünnikoht: Krasnoarmëisk (Krasnoarmeisk)

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Sünniaeg: 5.1.1967

Nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „sissetulekute ja maksustamise minister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976

Endine nn „Luganski rahvavabariigi” nn „majandusarengu- ja kaubandusminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Sünniaeg: 8.5.1956

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Endine esimene asekaitseminister (kuni 17. novembrini 2015), kes osales selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV)

Lääne sõjaväeringkonna ülem alates 10. novembrist 2015. Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

ÜKSUSTE LOETELU

 

Nimi

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (varasema nimega PJSC Chernomorneftegaz)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Limited Liability Company „Port Feodosia” (varasema nimega Feodosia)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Feodosia varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. veebruaril 2015 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Asutaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Nn „Donbassi omakaitse” (People's Militia) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ida-Ukrainas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Selle endine juht Pavel Gubarev vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks”.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (varasema nimega riigiettevõte „Sevastopol commercial seaport” Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Sevastopol commercial seaport'” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” (varasema nimega riigiettevõte „Kerch commercial sea port” Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Krimmi kaubasadamad” kohta ('О Государственном предприятии „Крьмские морские порть”), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Kerch Commercial Sea Port” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suuruselt teine kaubasadam. 9. detsembril 2014 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Kerch seaport”„Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН”). Asutajad: Limited Liability Company „Vostok-Capital”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); osaühing „Vostok”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); osaühing „Altcom Invest-Stroi”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) ja osaühing „Altcom-Beton”, registreeritud Borispolis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (varasema nimega riigiettevõte Universal -Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Universal -Avia” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Asutaja: Krimmi Vabariigi transpordiministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda” Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Federal State Budgetary Enterprise "Production-Agrarian Union „Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega „Riiklik tootjate ühendus Massandra” Национальное производственно- аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riiklikule tootjate ühendusele „Massandra” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union 'Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (varasema nimega „Riikliku veiniinstituudi riigiettevõte Magarach” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riikliku veiniinstituudi riigiettevõttele „Magarach” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (varasema nimega riigiettevõte „Vahuveinitehas Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Vahuveinitehas Novy Svet” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult nn „Krimmi Vabariigi” omandusse. Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/18


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/354,

11. märts 2016,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis (1), eriti selle artikli 17 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 224/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee lisas 7. märtsil 2016 ühe isiku ja ühe üksuse selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 224/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A.G. KOENDERS


(1)  ELT L 70, 11.3.2014, lk 1.


LISA

A.   Isikud

„9.

Joseph KONY (teise nimega: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant)

Ametikoht: Issanda Vastupanuarmee juht

Sünniaeg: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18. september 1964; f) 1965; g) august 1961; h) juuli 1961; i) 1. jaanuar 1961; j) aprill 1963

Sünnikoht: a) Palaro küla, Palaro vald, Omoro maakond, Gulu piirkond, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda

Kodakondsus: Uganda pass

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave:

Kony on Issanda Vastupanuarmee (LRA) asutaja ja juht (CFe.002). Tema juhtimisel on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. LRA vastutab sadade isikute röövimise, põgenema sundimise, nende kallal seksuaalvägivalla toimepanemise ja tapmise eest kogu Kesk-Aafrikas Vabariigis ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Isa nimi Luizi Obol. Ema nimi Nora Obol.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Joseph Kony kanti 7. märtsil 2016 loetellu resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel.”

Lisateave:

Kony asutas Issanda Vastupanuarmee ning teda on kirjeldatud rühmituse asutaja, usujuhi, esimehe ja ülemjuhatajana. Ilmudes Põhja-Ugandasse 1980. aastatel, on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. Suureneva sõjalise surve all andis Kony LRAle 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast tagasi tõmbuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

LRA juhina määrab Kony kindlaks selle strateegia ja rakendab seda, sealhulgas annab pidevalt korraldusid tsiviilelanikkonda rünnata ja selle kallal vägivalda tarvitada. Alates 2013. aasta detsembrist on LRA Joseph Kony juhtimisel kogu Kesk-Aafrika Vabariigis sadu inimesi röövinud, põgenema sundinud, nende kallal seksuaalvägivalda kasutanud ja tapnud ning rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Olles oma tegevuses keskendunud Kesk-Aafrika Vabariigi idapoolsesse osasse ja teadaolevalt Kafia Kingi, Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiriäärsele territooriumile, mille lõplikku staatust ei ole veel kindlaks määratud, kuid mida viimane sõjaliselt kontrollib, ründab LRAe külasid toidu ja varustuse röövimise eesmärgil. Võitlejad korraldavad varitsusrünnakuid julgeolekuvägedele ja varastavad nende varustust, kui julgeolekuväed reageerivad ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

Kony suhtes on Rahvusvaheline Kriminaalkohus välja andnud vahistamismääruse. Rahvusvaheline Kriminaalkohus on esitanud talle 12 punktist koosneva süüdistuse inimsusevastastes kuritegudes, sealhulgas mõrv, orjastamine, seksuaalne orjastamine, vägistamine ning ebainimlikud teod, millega põhjustati tõsiseid kehavigastusi ja kannatusi, ning 21 punktist koosneva süüdistuse sõjakuritegudes, sealhulgas mõrv, tsiviilelanike julm kohtlemine, rünnaku tahtlik suunamine tsiviilelanikkonna vastu, röövimised, vägistamisele õhutamine ning alla 15aastaste laste sundvärbamine röövimise kaudu.

Kony on andnud mässulistele võitlejatele püsivaid korraldusi röövida Kesk-Aafrika Vabariigi idaosa käsitöönduslikelt kaevandajatelt teemante ja kulda. Väidetavalt transpordib Kony rühmitus osa mineraale seejärel Sudaani või kaupleb kohalike tsiviilelanike ja endise Séléka liikmetega.

Samuti on Kony andnud oma võitlejatele korralduse salaküttida elevante Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuvas Garamba Rahvuspargis, kust elevantide võhad väidetavalt viiakse läbi Kesk-Aafrika Vabariigi Sudaani, kus LRA kõrgemad ametnikud neid väidetavalt müüvad ning kauplevad Sudaani kaupmeeste ja kohalike ametnikega. Elevandiluuga kauplemine on Kony rühmituse jaoks oluline sissetulekuallikas. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.”

B.   Üksused

„2.

ISSANDA VASTUPANUARMEE (LORD'S RESISTANCE ARMY) (teise nimega a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) (teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave: kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel. On pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute (sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis sadade tsiviilisikute) inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Issanda Vastupanuarmee juht on Joseph Kony.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Issanda Vastupanuarmee kanti loetellu 7. märtsil 2016. aastal resolutsiooni 2262 (2014) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel.”

Lisateave:

LRA kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel ning on pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Suureneva sõjalise surve tulemusel andis LRA juht Joseph Kony 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast lahkuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

Alates 2013. aasta detsembrist on LRA kogu Kesk-Aafrika Vabariigis pannud toime sadade inimeste röövimist, põgenema sundimist, pannud nende kallal toime seksuaalvägivalda ja neid tapnud ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. LRA korraldab rüüsteretki küladesse, et röövida toitu ja varustust; selline tegevus toimub peamiselt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas ning teadete kohaselt Kafia Kingis, mis on Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud, kuid mis on Sudaani sõjalise kontrolli all. Võitlejad korraldavad varitsusi, et rünnata julgeolekujõudusid ja varastada nende varustust, kui nad reageerivad LRA rünnakutele, ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

LRA üksustes on sageli vangid, kes on seal sunnitud töötama pakikandjate, kokkade ja seksiorjadena. LRA paneb toime soolist vägivalda, sealhulgas naiste ja tüdrukute vägistamist.

LRA röövis 2013. aasta detsembris Haute-Kottos kümneid inimesi. LRA on Kesk-Aafrika Vabariigis alates 2014. aasta algusest röövinud sadu tsiviilisikuid.

LRA võitlejad ründasid 2014. aasta alguses mitmel korral Kesk-Aafrika Vabariigi Haut-Mbomou prefektuuris asuvat Obot.

LRA jätkas 2014. aasta maist juulini rünnakuid Obos ja teistes Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosa piirkondades, mis hõlmas juuni alguses ka ilmselt koordineeritud rünnakuid ja inimrööve Mbomou prefektuuris.

Alates vähemalt 2014. aastast on LRA tulude saamise eesmärgil osalenud elevantide salaküttimises ja salakaubanduses. Väidetavalt tegeleb LRA elevandiluu salakaubaveoga Kongo Demokraatliku Vabariigi põhjaosas asuvast Garamba rahvuspargist Darfuri, et vahetada see relvade ja varustuse vastu. Väidetavalt transpordib LRA salaküttimise teel saadud elevandikihvad Kesk-Aafrika Vabariigi kaudu Sudaanis asuvasse Darfuri, et need seal müüa. Lisaks on Kony väidetavasti 2014. aasta alguses andnud LRA võitlejatele käsu röövida teemante ja kulda kaevuritelt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas, et need Sudaani transportida. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

2015. aasta veebruari alguses panid raskerelvadega varustatud LRA võitlejad Haut-Mbomous asuvas Kpangbayangas toime tsiviilisikute inimröövi ja varastasid toitu.

LRA ründas 20. aprillil 2015 Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosas Ndambissouat ja röövis lapsi, mille tulemusel enamus külaelanikke põgenes. LRA ründas 2015. aasta juuli alguses mitmeid külasid Haute-Kotto prefektuuri lõunaosas; rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, majade põletamist ja inimrööve.

Alates 2016. aasta jaanuarist on LRAle omistatud rünnakud mitmekordistunud Mbomous, Haut-Mbomous ja Haute-Kottos, mõjutades eelkõige Haute-Kottos asuvaid kaevanduspiirkondi. Need rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, vara hävitamist ja inimrööve. Rünnakud on põhjustanud elanikkonna sundrände, mis hõlmab ligikaudu 700 inimest, kes otsivad varjupaika Brias.”


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/355,

11. märts 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses inimtoiduks ette nähtud želatiini, kollageeni ja kõrgrafineeritud loomseid saadusi käsitlevate erinõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (1), eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele. Nimetatud määrusega nähakse eelkõige ette, et toidukäitlejad peavad tagama inimtoiduks ette nähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatavat toorainet käsitlevate erinõuete järgimise.

(2)

On vaja tagada, et inimtoiduks ette nähtud želatiini ja kollageeni tootmiseks kasutatav tooraine pärineb allikatest, mis vastavad liidu õigusaktidega sätestatud nõuetele inimeste ja loomade tervishoiu kohta.

(3)

Liit sõltub suurel määral želatiini ja kollageeni tootmiseks vajaliku tooraine impordist. Sellist toorainet tootvad ettevõtted kasutavad eritöötlusi, et välistada kõnealuse toorainega seotud terviseriskid inimestele ja loomadele. Seepärast on asjakohane lubada sellist töötlemist enne tooraine turulelaskmist liidus.

(4)

On asjakohane kohandada kollageeni tootmise protsessi käsitlevaid nõudeid, et võimaldada teha praktilisi muudatusi juhtudel, mille puhul asjaomane muudatus ei too kaasa rahvatervise kaitse taseme muutumist.

(5)

Analüüsimeetodeid, millega kontrollitakse želatiinis ja kollageenis esinevate jääkide vastavust piirnormile, tuleks kohandada, et võtta kasutusele sobivaimad ja viimati valideeritud meetodid.

(6)

Selleks, et tagada teatavate kõrgrafineeritud toodete ohutus, ELi sätete jõustamine ning aus konkurents seoses liidust ja kolmandatest riikidest pärit toorainega, on asjakohane ühtlustada teatavate inimtoiduks ette nähtud kõrgrafineeritud loomsete saaduste tootmise tingimused ja sätestada vastavad erinõuded. Vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1079/2013 (2) lubatakse jätkuvalt importida muid loomseid saadusi, mille suhtes ei ole määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisas sätestatud erinõudeid.

(7)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa muudetakse järgmiselt.

1.

XIV jagu muudetakse järgmiselt.

a)

I peatüki punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

a)

Tooraine, mida ei ole säilitamiseks töödeldud ühelgi muul viisil peale jahutamise, külmutamise või kiirkülmutamise, peab olema pärit ettevõttest, mis on registreeritud või heaks kiidetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004 või käesolevale määrusele.

b)

Võib kasutada järgmisi töödeldud tooraineid:

i)

kondid, mis ei ole määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 3 lõike 1 punkti g kohane määratletud riskiteguriga materjal ning mis on pärit pädeva asutuse kontrollitavast ja pädeva asutuse loetellu kantud ettevõttest ja mille puhul on kasutatud ühte järgmistest töötlemisviisidest:

purustamine umbes 15 mm suurusteks tükkideks, rasvatustamine kuuma veega vähemalt 30 minuti vältel temperatuuril vähemalt 70 °C, vähemalt 15 minuti vältel temperatuuril vähemalt 80 °C või vähemalt 10 minuti vältel temperatuuril vähemalt 90 °C ning seejärel eraldamine ja järgnev pesemine ja kuivatamine vähemalt 20 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on vähemalt 350 °C, või 15 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on üle 700 °C;

päikese käes kuivatamine vähemalt 42 päeva vältel keskmisel temperatuuril vähemalt 20 °C;

happega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse kondi sisemuses enne kuivatamist vähemalt ühe tunni vältel väärtusel alla 6;

ii)

tehistingimustes peetud mäletsejate nahad, seanahad, kodulindude nahad ja looduslike ulukite nahad, mis on pärit pädeva asutuse kontrollitavast ja pädeva asutuse loetellu kantud ettevõttest ning mille puhul on kasutatud ühte järgmistest töötlemisviisidest:

leelisega töötlemine, et saavutada naha sisemuses pH väärtus üle 12, ning sellele järgnev vähemalt seitse päeva kestev soolamine;

kuivatamine vähemalt 42 päeva vältel temperatuuril vähemalt 20 °C;

happega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse naha sisemuses vähemalt ühe tunni vältel väärtusel alla 5;

leelisega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse vähemalt 8 tunni vältel pidevalt väärtusel üle 12;

iii)

kondid, mis ei ole määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 3 lõike 1 punkti g kohane määratletud riskiteguriga materjal, samuti tehistingimustes peetud mäletsejate nahad, seanahad, kodulindude nahad, kalanahad ja looduslike ulukite nahad, mille puhul on kasutatud muud töötlemisviisi kui alapunktides i ja ii sätestatud töötlemisviisid ning mis on pärit ettevõttest, mis on registreeritud või heaks kiidetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004 või käesolevale määrusele.

Alapunkti b alapunkti ii esimese kahe taande puhul võib töötlemisaeg hõlmata transportimise aega.

Alapunkti b alapunktides i ja ii osutatud töödeldavad toorained peavad olema pärit:

tapamajas tapetud tehistingimustes peetud mäletsejatelt, sigadelt või kodulindudelt, kes on tapaeelse ja -järgse kontrolli põhjal tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks, või

tapetud looduslikelt ulukitelt, kelle rümbad on tapajärgse kontrolli põhjal tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks.”

b)

II peatükki lisatakse punkt 3:

„3.

Kui inimtoiduks ette nähtud želatiini tootmiseks kasutatava tooraine puhul on nõutav veterinaarsertifikaat, tuleb asjaomane tooraine pärast direktiivis 97/78/EÜ sätestatud veterinaarkontrolli transportida otse sihtkoha ettevõttesse, piiramata seejuures kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 4 sätestatud tingimuste kohaldamist.

Võetakse kõik ettevaatusabinõud, mis muu hulgas hõlmavad loomsete kõrvalsaaduste, jäätmete, kasutamata materjali ja ülejääkide ohutut kõrvaldamist, et hoida ära haiguste loomadele levimise ohtu.”

c)

IV peatükk asendatakse järgmisega:

„IV PEATÜKK: NÕUDED VALMISTOODETELE

Toidukäitlejad peavad tagama, et želatiini puhul ei ületata järgmises tabelis sätestatud jääkide piirnorme.

Jääk

Piirnorm

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Euroopa farmakopöa, viimane väljaanne)

50 ppm

H2O2 (Euroopa farmakopöa, viimane väljaanne)

10 ppm”

2.

XV jagu muudetakse järgmiselt.

a)

Sissejuhatuse punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Kollageeni tootvad toidukäitlejad peavad tagama vastavuse käesoleva jao nõuetele. Ilma et see piiraks muude sätete kohaldamist, tuleb kollageenist saadavate toodete valmistamisel kasutada käesoleva jao nõuetele vastavat kollageeni.”

b)

I peatüki punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

a)

Tooraine, mida ei ole säilitamiseks töödeldud ühelgi muul viisil peale jahutamise, külmutamise või kiirkülmutamise, peab olema pärit ettevõttest, mis on registreeritud või heaks kiidetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004 või käesolevale määrusele.

b)

Võib kasutada järgmisi töödeldud tooraineid:

i)

kondid, mis ei ole määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 3 lõike 1 punkti g kohane määratletud riskiteguriga materjal ning mis on pärit pädeva asutuse kontrollitavast ja pädeva asutuse loetellu kantud ettevõttest ja mille puhul on kasutatud ühte järgmistest töötlemisviisidest:

purustamine umbes 15 mm suurusteks tükkideks, rasvatustamine kuuma veega vähemalt 30 minuti vältel temperatuuril vähemalt 70 °C, vähemalt 15 minuti vältel temperatuuril vähemalt 80 °C või vähemalt 10 minuti vältel temperatuuril vähemalt 90 °C ning seejärel eraldamine ja järgnev pesemine ja kuivatamine vähemalt 20 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on vähemalt 350 °C, või 15 minuti vältel kuuma õhu joas, mille temperatuur on üle 700 °C;

päikese käes kuivatamine vähemalt 42 päeva vältel keskmisel temperatuuril vähemalt 20 °C;

happega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse kondi sisemuses enne kuivatamist vähemalt ühe tunni vältel väärtusel alla 6;

ii)

tehistingimustes peetud mäletsejate nahad, seanahad, kodulindude nahad ja looduslike ulukite nahad, mis on pärit pädeva asutuse kontrollitavast ja pädeva asutuse loetellu kantud ettevõttest ning mille puhul on kasutatud ühte järgmistest töötlemisviisidest:

leelisega töötlemine, et saavutada naha sisemuses pH väärtus üle 12, ning sellele järgnev vähemalt seitse päeva kestev soolamine;

kuivatamine vähemalt 42 päeva vältel temperatuuril vähemalt 20 °C;

happega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse naha sisemuses vähemalt ühe tunni vältel väärtusel alla 5;

leelisega töötlemine, mille puhul pH-d hoitakse vähemalt 8 tunni vältel pidevalt väärtusel üle 12;

iii)

kondid, mis ei ole määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 3 lõike 1 punkti g kohane määratletud riskiteguriga materjal, samuti tehistingimustes peetud mäletsejate nahad, seanahad, kodulindude nahad, kalanahad ja looduslike ulukite nahad, mille puhul on kasutatud muud töötlemisviisi kui alapunktides i ja ii sätestatud töötlemisviisid ning mis on pärit ettevõttest, mis on registreeritud või heaks kiidetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004 või käesolevale määrusele.

Alapunkti b alapunkti ii esimese kahe taande puhul võib töötlemisaeg hõlmata transportimise aega.

Alapunktis b osutatud töödeldavad toorained peavad olema pärit:

tapamajas tapetud tehistingimustes peetud mäletsejatelt, sigadelt või kodulindudelt, kes on tapaeelse ja -järgse kontrolli põhjal tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks, või

tapetud looduslikelt ulukitelt, kelle rümbad on tapajärgse kontrolli põhjal tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks.”

c)

II peatükki lisatakse punkt 3:

„3.

Kui inimtoiduks ette nähtud kollageeni tootmiseks kasutatava tooraine puhul on nõutav veterinaarsertifikaat, tuleb asjaomane tooraine pärast direktiivis 97/78/EÜ sätestatud veterinaarkontrolli transportida otse sihtkoha ettevõttesse, piiramata seejuures kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 4 sätestatud tingimuste kohaldamist.

Võetakse kõik ettevaatusabinõud, mis muu hulgas hõlmavad loomsete kõrvalsaaduste, jäätmete, kasutamata materjali ja ülejääkide ohutut kõrvaldamist, et hoida ära haiguste loomadele levimise ohtu.”

d)

III peatüki punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Kollageeni tootmisel tuleb tagada, et:

a)

kogu mäletsejate kondimaterjal, mis on saadud loomadelt, kes on sündinud, kasvatatud või tapetud riigis või piirkonnas, mis on määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 5 alusel liigitatud kontrollitud või määratlemata BSE riskiga riigiks või piirkonnaks, töödeldakse meetodil, millega tagatakse, et kogu kondimaterjal on peeneks purustatud ja kuuma veega rasvatustatud ning seda on vähemalt kahe päeva vältel töödeldud lahjendatud soolhappega, mille minimaalne kontsentratsioon on 4 % ja pH < 1,5; sellisele töötlusele peab järgnema pH reguleerimine happe või leelisega ning:

i)

üks või mitu loputust ja vähemalt üks järgmistest töötlustest:

filtrimine,

jahvatamine,

ekstrusioon,

ii)

või mis tahes muu samaväärne heakskiidetud töötlus;

b)

muud kui alapunktis a osutatud toorainet tuleb töödelda viisil, mis hõlmab pesemist, pH reguleerimist happe või leelisega ning seejärel:

i)

ühte või mitut loputust ja vähemalt ühte järgmistest töötlustest:

filtrimine,

jahvatamine,

ekstrusioon,

ii)

või mis tahes muud samaväärset heakskiidetud töötlust.”

e)

IV peatükk asendatakse järgmisega:

„IV PEATÜKK: NÕUDED VALMISTOODETELE

Toidukäitlejad peavad tagama, et kollageeni puhul ei ületata järgmises tabelis sätestatud jääkide piirnorme.

Jääk

Piirnorm

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Euroopa farmakopöa, viimane väljaanne)

50 ppm

H2O2 (Euroopa farmakopöa, viimane väljaanne)

10 ppm”

3.

Lisatakse XVI jagu:

„XVI JAGU: KÕRGRAFINEERITUD KONDROITIINSULFAAT, HÜALUROONHAPE, MUUD HÜDROLÜÜSITUD KÕHRE SAADUSED, KITOSAAN, GLÜKOOSAMIIN, LAAP, KALALIIM JA AMINOHAPPED

1.

Toidukäitlejad, kes toodavad järgmisi kõrgrafineeritud loomset päritolu tooteid:

a)

kondroitiinsulfaat,

b)

hüaluroonhape,

c)

muud hüdrolüüsitud kõhre saadused,

d)

kitosaan,

e)

glükoosamiin,

f)

laap,

g)

kalaliim,

h)

aminohapped, mida on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (3) kohaselt lubatud kasutada toidu lisaainena,

peavad tagama, et kasutatava tooraine töötlemisega välistatakse täielikult terviseriskid loomadele ja inimestele.

2.

Punktis 1 osutatud kõrgrafineeritud toodete valmistamiseks kasutatav tooraine peab olema saadud:

a)

tapamajas tapetud loomadelt, kes on tapaeelse ja -järgse kontrolli põhjal tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks, või selliste loomade sulgedest või

b)

VIII jao kohastest kalandustoodetest.

Aminohapete tootmisel ei tohi kasutada lähtematerjalina juukseid.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).”"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 1079/2013, 31. oktoober 2013, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 kohaldamiseks (ELT L 292, 1.11.2013, lk 10).


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/356,

11. märts 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/31


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/357,

15. jaanuar 2016,

seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus ja mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsustas 1997. aasta detsembri Luxembourgi kohtumisel vaadelda osalemist Euroopa Liidu ametites kui ühinemiseelse strateegia kiirendamise viisi. Kõnealuse Euroopa Ülemkogu järeldustes märgiti, et „Euroopa Liidu ametid, milles taotlejariigid saavad osaleda, määratakse kindlaks igal üksikjuhtumil eraldi”.

(2)

Nõukogu määruses (EÜ) nr 168/2007 (1) on sätestatud, et kandidaatriikidel on võimalik osaleda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti („ameti”) töös määruse artiklite 4 ja 5 raames.

(3)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik jagab ameti eesmärke ja tunnustab määruses (EÜ) nr 168/2007 sätestatud ameti ülesannete ulatust ja kirjeldust.

(4)

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi lõppeesmärk on saada liidu liikmeks ja tema osalemine ameti töös aitab seda eesmärki saavutada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Seisukoht, mille Euroopa Liit võtab ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus ja mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda, põhineb käesolevale otsusele lisatud ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsuse eelnõul.

Brüssel, 15. jaanuar 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (ELT L 53, 22.2.2007, lk 1).


EELNÕU

ELI – ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr …/2016

…,

mis käsitleb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemist Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja osalemise korda vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud raamistikule, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted

ELi – ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut (1),

võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (2), eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsustas 1997. aasta detsembri Luxembourgi kohtumisel vaadelda osalemist ühenduse ametites kui ühinemiseelse strateegia kiirendamise viisi. Kõnealuse Euroopa Ülemkogu järeldustes märgitakse, et „ametid, milles taotlejariigid saavad osaleda, määratakse kindlaks igal üksikjuhtumil eraldi”.

(2)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik jagab Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti („amet”) eesmärke ja tunnustab määruses (EÜ) nr 168/2007 sätestatud ameti ülesannete ulatust ja kirjeldust.

(3)

On asjakohane lubada endisel Jugoslaavia Makedoonia Vabariigil osaleda ameti töös ning näha ette osalemise kord, sealhulgas ameti algatustest osavõtmist, osamaksu ja töötajaid käsitlevad sätted.

(4)

Samuti on asjakohane, et amet tegeleks endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 3 lõike 1 kohaselt põhiõiguste küsimustega ulatuses, mida on vaja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õiguse järkjärguliseks vastavusseviimiseks liidu õigusega.

(5)

Vastavalt nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 sätestatud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktile a võib ameti direktor lubada võtta tööle endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi täieõiguslikke kodanikke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik kui kandidaatriik osaleb vaatlejana määruse (EÜ) nr 168/2007 alusel asutatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös.

Artikkel 2

1.   Amet tegeleb endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 3 lõike 1 kohaselt põhiõiguste küsimustega ulatuses, mida on vaja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õiguse järkjärguliseks vastavusseviimiseks liidu õigusega.

2.   Sel eesmärgil võib amet täita endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklites 4 ja 5 sätestatud ülesandeid.

Artikkel 3

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik toetab kooskõlas käesoleva otsuse lisaga rahaliselt ameti tegevust, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklis 4.

Artikkel 4

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik nimetab ametisse vaatleja ja tema asendaja, kes vastavad määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele. Nad võivad haldusnõukogu töös osaleda liikmesriikide määratud liikmete ja asendusliikmetega võrdsel alusel, kuid ilma hääleõiguseta.

2.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik määrab riiklikuks kontaktametnikuks ühe valitsusametniku vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 8 lõikele 1.

3.   Nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest teatab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik Euroopa Komisjonile lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute nimed, kvalifikatsioonid ja kontaktandmed.

Artikkel 5

Ametile saadetud või ametist lähtuvat teavet võib avaldada ja see tehakse avalikkusele kättesaadavaks eeldusel, et konfidentsiaalset teavet kaitstakse endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis samal määral kui liidus.

Artikkel 6

Ametil on endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis samasugune õigusvõime kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õiguse kohaselt loodud juriidilistel isikutel.

Artikkel 7

Selleks et ametil ja selle töötajatel oleks võimalik oma ülesandeid täita, tagab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik neile privileegid ja immuniteedid, mis on identsed Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 7 (Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide kohta) artiklites 1–4, 5, 6, 10–13, 15, 17 ja 18 sätestatutega.

Artikkel 8

Pooled võtavad kõik üld- ja erimeetmed, mida on vaja nende käesolevast otsusest tulenevate kohustuste täitmiseks, ja teatavad neist stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogule.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.

…,

Stabiliseerimis- ja assotsiooninõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT L 84, 20.3.2004, lk 13.

(2)  ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

LISA

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI OSAMAKS EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE AMETIS

1.

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi poolt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti („amet”) töös osalemise eest Euroopa Liidu üldeelarvesse tasumisele kuuluv osamaks, mis on sätestatud punktis 2, katab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osalemise kõik kulud.

2.

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi poolt Euroopa Liidu üldeelarvesse tasumisele kuuluv osamaks on järgmine:

Aasta 1:

165 000 eurot

Aasta 2:

170 000 eurot

Aasta 3:

175 000 eurot

3.

Võimalik rahaline toetus liidu abiprogrammide raames lepitakse kokku eraldi vastavalt asjaomasele liidu programmile.

4.

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osamaksu hallatakse kooskõlas Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega (1).

5.

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esindajate ja ekspertide reisi- ja elamiskulud, mis on tehtud eesmärgiga võtta osa ameti tegevustest või ameti tööprogrammi rakendamisega seotud koosolekutest, hüvitab amet samadel alustel ja samas korras, mida praegu kohaldatakse liidu liikmesriikide suhtes.

6.

Komisjon esitab pärast käesoleva otsuse jõustumist ja iga järgmise aasta alguses endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile rahastamisnõude, mis vastab käesoleva otsuse kohaselt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osamaksule ameti eelarves. Oma osaluse esimesel kalendriaastal maksab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik osamaksu, mis on arvutatud proportsionaalselt alates tema osaluse alguskuupäevast kuni aasta lõpuni. Järgmistel aastatel on osamaks kooskõlas käesoleva otsusega.

7.

Osamaksu arvestatakse eurodes ja see makstakse panka Euroopa Komisjoni eurokontole.

8.

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik maksab oma osamaksu rahastamisnõude alusel hiljemalt 30 päeva jooksul alates rahastamisnõude saatmisest komisjoni poolt.

9.

Osamaksu tasumisega viivitamise korral peab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik maksma viivist maksetähtpäevaks laekumata summalt. Viivisemäär vastab määrale, mida Euroopa Keskpank rakendab maksetähtpäeval oma eurotehingutele ning mida on suurendatud 1,5 protsendipunkti võrra.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/35


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/358,

8. märts 2016,

millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusena kasutatava bensiini ja gaasiõli suhtes vähendatud maksumäärasid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (1), eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu rakendusotsusega 2013/193/EL (2) on Prantsuse Vabariigil (edaspidi „Prantsusmaa”) lubatud kolme aasta jooksul kohaldada mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini puhul vähendatud maksumäärasid seoses haldusreformiga, mis hõlmab teatavate keskvalitsuse volituste üleminekut kohalikule tasandile. Rakendusotsuse 2013/193/EL kehtivusaeg lõppes 31. detsembril 2015.

(2)

Prantsusmaa taotles 20. oktoobri 2015. aasta kirjaga luba võimaldada Prantsusmaa piirkondadel jätkuvalt kohaldada maksumäära vähendamist, mis ei ole suurem kui 17,7 eurot 1 000 liitri pliivaba bensiini kohta või 11,5 eurot 1 000 liitri gaasiõli kohta veel kaheks aastaks pärast 31. detsembrit 2015.

(3)

Rakendusotsuse 2013/193/EL vastuvõtmisel tugineti asjaolule, et Prantsusmaa taotletud meede vastab direktiivi 2003/96/EÜ artiklis 19 sätestatud nõuetele, mis lubavad teatavatel poliitilistel põhjustel kehtestada maksuvabastust ja -vähendust. Eelkõige leiti, et kõnealune meede ei takista siseturu nõuetekohast toimimist. Samuti jõuti seisukohale, et see on kooskõlas asjakohase liidu poliitikaga.

(4)

Kõnealune riiklik meede on osa poliitikast, mille eesmärk on suurendada haldussuutlikkust avalike teenuste kvaliteedi parandamise ja kulude vähendamise kaudu, samuti osa subsidiaarsuspoliitikast. Prantsusmaa kavatseb võimaldada seda meedet täiendava stiimulina piirkondadele, et parandada läbipaistvalt nende haldusjuhtimise kvaliteeti. Sellega seoses on rakendusotsusega 2013/193/EL ette nähtud, et maksumäära vähendamisel tuleb arvesse võtta objektiivseid sotsiaal-majanduslikke tingimusi piirkonnas, kus meedet kohaldatakse. Seetõttu on madalamat maksumäära kohaldanud mitu piirkonda, kus sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta on keskmisest madalam või kus on keskmisest kõrgem tööpuuduse määr. Üldiselt põhineb riiklik meede teatavatel poliitilistel kaalutlustel.

(5)

Kuna vähendatud aktsiisimäära rakendamiseks on kehtestatud ranged piirangud ning erandit ei kohaldata mootorikütusena kasutatava kaubandusliku kasutusega gaasiõli suhtes, siis on siseturul konkurentsi moonutamise risk väga väike.

(6)

Samuti ei ole täheldatud tõkkeid siseturu nõuetekohasele toimimisele seoses kõnealuste toodete ringlusega, kui tooteid maksustatakse aktsiisimaksuga.

(7)

Meede eelneb maksude suurendamisele. Seda silmas pidades ning loa andmise tingimusi ja saadud kogemusi arvesse võttes ei näi kõnealune riiklik meede praeguses etapis olevat vastuolus liidu energia- ja kliimamuutuste poliitikaga.

(8)

Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 lõikest 2 tuleneb, et kõik selle alusel antavad load peavad olema ajaliselt rangelt piiritletud. Prantsusmaa taotles, et talle antakse luba kaheks aastaks. Seepärast on asjakohane piirata käesoleva otsuse kohaldamisperioodi kahe aastaga.

(9)

Tuleks tagada, et Prantsusmaal oleks võimalik sujuvalt kohaldada käesolevas otsuses käsitletavat spetsiaalset vähendamist, kaldumata kõrvale rakendusotsuse 2013/193/EL alusel enne 1. jaanuari 2016 kehtinud korrast. Seega tuleks taotletud luba anda alates 1. jaanuarist 2016.

(10)

Käesolev otsus ei piira liidu riigiabi eeskirjade kohaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Prantsusmaal lubatakse kohaldada mootorikütusena kasutatava pliivaba bensiini ja gaasiõli puhul vähendatud maksumäärasid. Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 7 lõike 2 tähenduses kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli puhul kõnealust vähendamise võimalust ei kohaldata.

2.   Halduspiirkondadel võib lubada kohaldada erinevat maksumäära, eeldusel et täidetud on järgmised tingimused:

a)

maksumäära ei vähendata rohkem kui 17,7 eurot 1 000 liitri pliivaba bensiini kohta ja 11,5 eurot 1 000 liitri gaasiõli kohta;

b)

maksumäära ei vähendata rohkem, kui on mittekaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksumäärade vahe;

c)

maksumäära vähendamisel võetakse arvesse piirkonna objektiivseid sotsiaal-majanduslikke tingimusi;

d)

piirkondlike vähendatud maksumäärade kohaldamine ei anna piirkonnale konkurentsieeliseid liidusiseses kaubanduses.

3.   Vähendatud määrad peab vastama direktiiviga 2003/96/EÜ ette nähtud nõuetele ning eelkõige selle artiklis 7 sätestatud alammääradele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavaks tegemise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Selle kehtivusaeg lõppeb 31. detsembril 2017.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 8. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.

(2)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/193/EL, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusele erinevaid maksumäärasid (ELT L 113, 25.4.2013, lk 15).


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/37


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/359,

10. märts 2016,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

(2)

Nõukogu võttis 14. septembril 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1524 (2), millega pikendati meetmete kehtivust täiendavalt kuue kuu võrra.

(3)

Võttes arvesse Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse kahjustamise või ohustamise jätkumist, tuleks otsuse 2014/145/ ÜVJP kehtivust pikendada täiendavalt kuue kuu võrra.

(4)

Nõukogu vaatas läbi iga loetellu tehtud kande. Lisa tuleks muuta ja kolme surnud isikut käsitlevad kanded tuleks välja jätta.

(5)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/145/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. septembrini 2016.”;

2)

lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud tekstile.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).

(2)  Nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1524, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 239, 15.9.2015, lk 157).


LISA

I.

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmised isikud:

ISIKUD

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa kanded järgmiste isikute ja järgmiste üksuste kohta asendatakse alltoodud kannetega:

ISIKUTE LOETELU

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Sünniaeg: 26.11.1972

Sünnikoht: Beltsy (Bălţi), nüüdne Moldova Vabariik

Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul „Krimmi peaministriks”. Ukraina presidendi kohusetäitja Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema „valimise” põhiseaduse vastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud „referendumi” toetuseks ning oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. President Putin nimetas Aksyonovi 9. aprillil 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„juhi” kohusetäitjaks. 9. oktoobril 2014„valiti” ta ametlikult nn „Krimmi Vabariigi”„juhiks”. Aksyonov otsustas seejärel, et „juhi” ja „peaministri” bürood ühendatakse.

Venemaa Riiginõukogu liige.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Sünniaeg: 19.11.1956

Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia oblast, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või Bogomol, Moldova NSV

Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt. Konstantinov oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”.

Alates 17. märtsist 2014 nn „Krimmi Vabariigi”„riiginõukogu”„esimees”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV (Vene NFSV)

Krimmi endise ministri asetäitjana etendas Temirgaliev olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

Temirgaliev astus 11. juunil 2014 tagasi nn „Krimmi Vabariigi”„peaministri esimese asetäitja” ametikohalt.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva või Sevastopol

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul „Sevastopoli rahvalinnapeaks” ja võttis selle „mandaadi” vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Chaliy oli üks isikutest, kes 18. märtsil 2014 allkirjastas „lepingu Krimmi ühinemise kohta Venemaa Föderatsiooniga”. Ta oli ajavahemikul 1.–14. aprill 2014 Sevastopoli „kuberneri” kohusetäitja ning Sevastopoli seadusandliku kogu endine „valitud” esimees.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Sünniaeg: 29.3.1965

„Peaminister” Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (SBU) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli, et takistada Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollida. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Sünniaeg: 29.9.1953 või 23.9.1953 või 28.9.1953

Sünnikoht: Simferopol

Krimmi Ülemraada asespiikrina algatas Tsekov koos Sergey Aksyonoviga Krimmi Autonoomse Vabariigi valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes esinemistes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi”.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordzhonikidze (Ordžonikidze), Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni liige.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Sünniaeg: 21.7.1952

Sünnikoht: Zhitnikovskoe, Kurgani oblast

Föderatsiooninõukogu parlamendiküsimuste komisjoni endine esimene aseesimees.

Panteleev toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

Praegu Kurgani oblasti kuberneri esimene asetäitja ning Venemaa Föderatsiooni valitsuse juurde lähetatud Kurgani oblasti valitsuse delegatsiooni juht.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV)

Musta mere laevastiku ülem, admiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (neiupõlvenimega DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (neiupõlvenimega Дмитриева)

Sünniaeg: 9.12.1954

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast

Endine Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

Alates 2015. aasta septembrist Föderatsiooninõukogu liige Omski oblastist.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Sünniaeg: 27.10.1965

Sünnikoht: Leningrad

Endine Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

Praegu Venemaa valitsuse kantselei ülema asetäitja, vastutab nn „Krimmi Vabariigi” sotsiaal-majanduslikku arengut käsitleva valitsuskomisjoni töö korraldamise eest.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Donetsk

Osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib „vene turistide” tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas „Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks”. Oli 4. septembrini 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Sünniaeg: 9.5.1981 või 9.5.1982

Sünnikoht: Makiivka (Makijivka) (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik. Oli 4. septembrini 2015 nn „Donetski Rahvavabariigi”„rahvusnõukogu” nn aseesimees. Alates 4. septembrist 2015„Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „esimees”.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Sünniaeg: 1.5.1983

Sünnikoht: Khartsyzsk (Hartsõzk), Donetski oblast

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi omakaitse” üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (teise nimega Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Sünniaeg: 17.12.1970

Sünnikoht: Moskva

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Rahvaliikumise „Novorossija” juht. Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Sünniaeg: 19.12.1962

Sünnikoht: Zaporozhye (Zaporožje)

Föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo endine juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

Praegu Sevastopoli linnanõukogu saadiku Mikhail Chaluy assistent.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Sünniaeg: 2.5.1965

Sünnikoht: Sloviansk (Slovjansk) (Donetski oblast)

Slovjanski endine isehakanud „rahvalinnapea” (kuni 10. juunini 2014). Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad on seotud inimröövidega (nad võtsid kinni Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati. Nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Sünniaeg: 2.6.1970

Sünnikoht: Dnepropetrovsk

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik”, mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. Nn „rahvavabariikide liidu parlamendi” („Novorossija parlament”) endine „spiiker”.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina” fašistide „vastu”). „Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat; juhib „Donbassi vabatahtlike liitu”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Sünniaeg: 9.10.1975

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi info- ja massikommunikatsiooniminister”. „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatismimeelse propaganda eest.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Sünniaeg: 20.6.1956 või 6.10.1956

Sünnikoht: Djerzjinsk (Dzeržinsk), Donetski oblast

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Sünniaeg: 23.12.1960

Sünnikoht: Vyselki (Võsselki), Krasnodari oblast

Endine Krasnodari krai kuberner.

Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja andis talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhi kohusetäitja, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uuele „juhtkonnale”.

Praegu Venemaa Föderatsiooni põllumajandusminister (alates 22. aprillist 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Sünniaeg: 5.7.1983 või 10.3.1983

Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni oblast)

Endise „välisministrina” vastutas ta nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks kasutatakse tema pangakontot ebaseaduslike separatistlike rühmade tegevuse rahastamiseks. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

Nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „rahvusnõukogu” liige.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debalcevo (Debaltseve)

Seotud „Donbassi omakaitsega”. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Nn „Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn „rahvasaadik” (liige).

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Sünniaeg: 21.6.1973

Sünnikoht: Rostovi oblast (Venemaa)

Asus Marat Bashirovi asemel „Luganski Rahvavabariigi” nn „peaministri” ametisse. Varem tegutses nn „kaguarmees”. Seetõttu on Tsypkalov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Võimalik sünnikuupäev: 27.12 1977

Nn „Donetski Rahvavabariigi” endine „riigi julgeoleku minister”. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat. „Donbassi vabatahtlike liidu”„tegevdirektor”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva

Nn „Donetski Rahvavabariigi” esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

Üks „Donbassi vabatahtlike liidu” juhte.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Sünniaeg: 23.5.1971

Sünnikoht: Dzhankoy (Džankoi)

Krimmi nn „esimene asepeaminister”. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid „omakaitsejõude” Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Sünniaeg: 7.1.1972

Sünnikoht: Pavlov-on-the-Neva (Pavlovo)

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (teise nimega Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Sünniaeg: 29.9.1982

„Luganski keskvalimiskomisjoni” endise juhina vastutab ta nn valimiste korraldamiste eest 2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigis”. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. 2015. aasta oktoobris nimetati ta nn „Luganski Rahvavabariigi”„justiitsministriks”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (teise nimega Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk

„Luganski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogus „Luganski Majandusliidu” saadik. Kandideeris nn „valimistel”2. novembril 2014 nn „Luganski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende „valimistega” rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud. Alates 2014. aastast on ta „Luganski Rahvavabariigi” nn „ametiühingute ühenduse” nn esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Sünniaeg: 3.2.1963

Sünnikoht: Moskva

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Sünniaeg: 29.8.1969

Endine nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „kaitseminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, teise nimega Fritz, Serblane (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Sünniaeg: 30.4.1991 või 30.1.1991

Sünnikoht: St. Petersburg (Peterburi)

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (teise nimega Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (teise nimega Моторoла)

Sünniaeg: 2.2.1983

Sünnikoht: Ukhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Sünniaeg: 27.6.1966 või 21.6.1966

Sünnikoht: Donetsk

Nn „Donetski Rahvavabariigi” kaitseministeeriumi nn „asekomandör”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Luhansk (Lugansk)

Endine seadusevastase nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”. Alates 2015. aasta oktoobrist nn „Luganski Rahvavabariigi”„keskvalimiskomisjoni” esimees.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) teise nimega KUZOVLEV

 

Nn „Luganski rahvavabariigi” omakaitse nn ülemjuhataja.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning riigi edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Sünniaeg: 20.11.1988

Sünnikoht: Krasnoarmëisk (Krasnoarmeisk)

Endine nn „Donetski Rahvavabariigi” nn „justiitsminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Sünniaeg: 5.1.1967

Nn „Luganski Rahvavabariigi” nn „sissetulekute ja maksustamise minister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Sünniaeg: 10.12.1976

Endine nn „Luganski rahvavabariigi” nn „majandusarengu- ja kaubandusminister”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Sünniaeg: 8.5.1956

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Endine esimene asekaitseminister (kuni 17. novembrini 2015), kes osales selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV)

Lääne sõjaväeringkonna ülem alates 10. novembrist 2015. Endine põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

ÜKSUSTE LOETELU

 

Nimi

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (varasema nimega PJSC Chernomorneftegaz)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 29. novembril 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi kütuse- ja energeetikaministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Limited Liability Company „Port Feodosia” (varasema nimega Feodosia)

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Feodosia varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. veebruaril 2015 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Asutaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Nn „Donbassi omakaitse” (People's Militia) „Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ida-Ukrainas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Selle endine juht Pavel Gubarev vastutab piirkondliku valitsuse hoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud „rahvakuberneriks”.

25.7.2014

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (varasema nimega riigiettevõte „Sevastopol commercial seaport” Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Sevastopol commercial seaport'” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam. 6. juunil 2014 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Asutaja: Sevastopoli linnavalitsus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Limited Liability Company „Kerch seaport”/„Kamysh-Burun” (varasema nimega riigiettevõte „Kerch commercial sea port” Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 26. märtsil 2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Krimmi kaubasadamad” kohta ('О Государственном предприятии „Крьмские морские порть”), milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Kerch Commercial Sea Port” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. Kaubamahult on see Krimmi suuruselt teine kaubasadam. 9. detsembril 2014 registreeriti uuesti nimega Limited Liability Company „Kerch seaport”„Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН”). Asutajad: Limited Liability Company „Vostok-Capital”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); osaühing „Vostok”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); osaühing „Altcom Invest-Stroi”, registreeritud Donetskis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) ja osaühing „Altcom-Beton”, registreeritud Borispolis, Ukrainas (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (varasema nimega riigiettevõte Universal –Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 24. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigiettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Universal -Avia” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Asutaja: Krimmi Vabariigi transpordiministeerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega Resort „Nizhnyaya Oreanda” Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortide ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 9. oktoobril 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Federal State Budgetary Enterprise "Production-Agrarian Union „Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (varasema nimega „Riiklik tootjate ühendus Massandra” Национальное производственно- аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riiklikule tootjate ühendusele „Massandra” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 1. augustil 2014 registreeriti uuesti nimega Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union 'Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Asutaja: Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (varasema nimega „Riikliku veiniinstituudi riigiettevõte Magarach” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riikliku veiniinstituudi riigiettevõttele „Magarach” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 15. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine „Magarach”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (varasema nimega riigiettevõte „Vahuveinitehas Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”)

Üksuse omandiõigus anti üle Ukraina õiguse vastaselt. „Krimmi parlamendi presiidium” võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et „Krimmi Vabariik” võtab üle riigiettevõttele „Vahuveinitehas Novy Svet” kuuluva vara. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud. 4. jaanuaril 2015 registreeriti uuesti nimega State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine „Novy Svet”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ”). Asutaja: Krimmi Vabariigi põllumajandusministeerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult nn „Krimmi Vabariigi” omandusse. Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/53


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/360,

11. märts 2016,

millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1), eriti selle artiklit 2c,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. detsembril 2013 vastu otsuse 2013/798/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee lisas 7. märtsil 2016 ühe isiku ja ühe üksuse selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 11. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A.G. KOENDERS


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.


LISA

Otsuse 2013/798/ÜVJP lisasse lisatakse järgmised kanded.

A.   Isikud

„9.

Joseph KONY (teise nimega: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant)

Ametikoht: Issanda Vastupanuarmee juht

Sünniaeg: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18. september 1964; f) 1965; g) (august 1961); h) (juuli 1961); i) 1. jaanuar 1961; j) (aprill 1963)

Sünnikoht: a) Palaro küla, Palaro vald, Omoro maakond, Gulu piirkond, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda

Kodakondsus: Uganda pass

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) (teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest).

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave:

Kony on Issanda Vastupanuarmee (LRA) asutaja ja juht (CFe.002). Tema juhtimisel on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. LRA vastutab sadade isikute röövimise, põgenema sundimise, nende kallal seksuaalvägivalla toimepanemise ja tapmise eest kogu Kesk-Aafrikas Vabariigis ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Isa nimi Luizi Obol. Ema nimi Nora Obol.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Joseph Kony kanti 7. märtsil 2016 loetellu resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel”.

Lisateave:

Kony asutas Issanda Vastupanuarmee ning teda on kirjeldatud rühmituse asutaja, usujuhi, esimehe ja ülemjuhatajana. Ilmudes Põhja-Ugandasse 1980. aastatel, on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. Suureneva sõjalise surve all andis Kony LRAle 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast tagasi tõmbuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

LRA juhina määrab Kony kindlaks selle strateegia ja rakendab seda, sealhulgas annab pidevalt korraldusid tsiviilelanikkonda rünnata ja selle kallal vägivalda tarvitada. Alates 2013. aasta detsembrist on LRA Joseph Kony juhtimisel kogu Kesk-Aafrika Vabariigis sadu inimesi röövinud, põgenema sundinud, nende kallal seksuaalvägivalda kasutanud ja tapnud ning rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Olles oma tegevuses keskendunud Kesk-Aafrika Vabariigi idapoolsesse osasse ja teadaolevalt Kafia Kingi, Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiriäärsele territooriumile, mille lõplikku staatust ei ole veel kindlaks määratud, kuid mida viimane sõjaliselt kontrollib, ründab LRA külasid toidu ja varustuse röövimise eesmärgil. Võitlejad korraldavad varitsusrünnakuid julgeolekuvägedele ja varastavad nende varustust, kui julgeolekuväed reageerivad, ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

Kony suhtes on Rahvusvaheline Kriminaalkohus välja andnud vahistamismääruse. Rahvusvaheline Kriminaalkohus on esitanud talle 12 punktist koosneva süüdistuse inimsusevastastes kuritegudes, sealhulgas mõrv, orjastamine, seksuaalne orjastamine, vägistamine ning ebainimlikud teod, millega põhjustati tõsiseid kehavigastusi ja kannatusi, ning 21 punktist koosneva süüdistuse sõjakuritegudes, sealhulgas mõrv, tsiviilelanike julm kohtlemine, rünnaku tahtlik suunamine tsiviilelanikkonna vastu, röövimised, vägistamisele õhutamine ning alla 15aastaste laste sundvärbamine röövimise kaudu.

Kony on andnud mässulistele võitlejatele püsivaid korraldusi röövida Kesk-Aafrika Vabariigi idaosa käsitöönduslikelt kaevandajatelt teemante ja kulda. Väidetavalt transpordib Kony rühmitus osa mineraale seejärel Sudaani või kaupleb kohalike tsiviilelanike ja endise Séléka liikmetega.

Samuti on Kony andnud oma võitlejatele korralduse salaküttida elevante Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuvas Garamba Rahvuspargis, kust elevantide võhad väidetavalt viiakse läbi Kesk-Aafrika Vabariigi Sudaani, kus LRA kõrgemad ametnikud neid väidetavalt müüvad ning kauplevad Sudaani kaupmeeste ja kohalike ametnikega. Elevandiluuga kauplemine on Kony rühmituse jaoks oluline sissetulekuallikas. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.”

B.   Üksused

„2.

ISSANDA VASTUPANUARMEE (LORD'S RESISTANCE ARMY) (teise nimega a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A))

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) (teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.)

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave: kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel. On pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute (sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis sadade tsiviilisikute) inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Issanda Vastupanuarmee juht on Joseph Kony.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Issanda Vastupanuarmee kanti loetellu 7. märtsil 2016. aastal resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel”.

Lisateave:

LRA kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel ning on pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Suureneva sõjalise surve tulemusel andis LRA juht Joseph Kony 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast lahkuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

Alates 2013. aasta detsembrist on LRA kogu Kesk-Aafrika Vabariigis pannud toime sadade inimeste röövimist, põgenema sundimist, pannud nende kallal toime seksuaalvägivalda ja neid tapnud ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. LRA korraldab rüüsteretki küladesse, et röövida toitu ja varustust; selline tegevus toimub peamiselt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas ning teadete kohaselt Kafia Kingis, mis on Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud, kuid mis on Sudaani sõjalise kontrolli all. Võitlejad korraldavad varitsusi, et rünnata julgeolekujõudusid ja varastada nende varustust, kui nad reageerivad LRA rünnakutele, ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

LRA üksustes on sageli vangid, kes on seal sunnitud töötama pakikandjate, kokkade ja seksiorjadena. LRA paneb toime soolist vägivalda, sealhulgas naiste ja tüdrukute vägistamist.

LRA röövis 2013. aasta detsembris Haute-Kottos kümneid inimesi. LRA on Kesk-Aafrika Vabariigis alates 2014. aasta algusest röövinud sadu tsiviilisikuid.

LRA võitlejad ründasid 2014. aasta alguses mitmel korral Kesk-Aafrika Vabariigi Haut-Mbomou prefektuuris asuvat Obot.

LRA jätkas 2014. aasta maist juulini rünnakuid Obos ja teistes Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosa piirkondades, mis hõlmas juuni alguses ka ilmselt koordineeritud rünnakuid ja inimrööve Mbomou prefektuuris.

Alates vähemalt 2014. aastast on LRA tulude saamise eesmärgil osalenud elevantide salaküttimises ja salakaubanduses. Väidetavalt tegeleb LRA elevandiluu salakaubaveoga Kongo Demokraatliku Vabariigi põhjaosas asuvast Garamba rahvuspargist Darfuri, et vahetada see relvade ja varustuse vastu. Väidetavalt transpordib LRA salaküttimise teel saadud elevandikihvad Kesk-Aafrika Vabariigi kaudu Sudaanis asuvasse Darfuri, et need seal müüa. Lisaks on Kony väidetavasti 2014. aasta alguses andnud LRA võitlejatele käsu röövida teemante ja kulda kaevuritelt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas, et need Sudaani transportida. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

2015. aasta veebruari alguses panid raskerelvadega varustatud LRA võitlejad Haut-Mbomous asuvas Kpangbayangas toime tsiviilisikute inimröövi ja varastasid toitu.

LRA ründas 20. aprillil 2015 Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosas Ndambissouat ja röövis lapsi, mille tulemusel enamus külaelanikke põgenes. LRA ründas 2015. aasta juuli alguses mitmeid külasid Haute-Kotto prefektuuri lõunaosas; rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, majade põletamist ja inimrööve.

Alates 2016. aasta jaanuarist on LRAle omistatud rünnakud mitmekordistunud Mbomous, Haut-Mbomous ja Haute-Kottos, mõjutades eelkõige Haute-Kottos asuvaid kaevanduspiirkondi. Need rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, vara hävitamist ja inimrööve. Rünnakud on põhjustanud elanikkonna sundrände, mis hõlmab ligikaudu 700 inimest, kes otsivad varjupaika Brias.”


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/57


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/361,

10. märts 2016,

millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1450 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (1), eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (2), eriti selle artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ning artikli 19 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud nõuded, mida kohaldatakse muu hulgas hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise korral. Need nõuded peavad olema vähemalt samaväärsed liikmesriikidevahelise kauplemise puhul kohaldatavate nõuetega.

(2)

Direktiivis 2009/156/EÜ on kehtestatud hobuslaste liitu importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import liitu on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest, kus täidetakse teatavaid loomatervishoiunõudeid.

(3)

Komisjoni otsusega 2004/211/EÜ (3) on kehtestatud kolmandate riikide või, kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid peavad lubama hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad nõuded. See loetelu on esitatud otsuse 2004/211/EÜ I lisas.

(4)

Selleks et 29. aprillist kuni 1. maini 2016 võõrustada Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni (FEI) egiidi all ratsaspordi ülemaailmset tšempionaati, taotlesid Hiina pädevad ametiasutused Shanghai suurlinnapiirkonnas asuva hobuslaste haigustest vaba tsooni tunnustamist; kõnealusesse tsooni pääseb otse läheduses asuvalt rahvusvaheliselt lennuväljalt. Võttes arvesse EXPO 2010 maailmanäituse jaoks ehitatud parkla ajutist laadi, on asjakohane näha ette kõnealuse tsooni üksnes ajutine tunnustamine.

(5)

Hiina ametiasutuste esitatud tagatistest ja teabest lähtudes ning selleks, et piiratud ajavahemikul oleks võimalik registreeritud hobuseid pärast ajutist eksporti Hiina territooriumi teatavast osast taas sisse tuua kooskõlas komisjoni otsuses 93/195/EMÜ (4) sätestatud nõuetega, võttis komisjon vastu rakendusotsuse (EL) 2015/557 (5), millega kiideti Hiina piirkond CN-2 8.–10. maini 2015 toimuva ratsaspordi ülemaailmse tšempionaadi eesmärgil ajutiselt heaks.

(6)

Kuna 2016. aasta ratsaspordiüritus toimub samadel loomatervise- ja karantiinitingimustel, mida kohaldati 2015. aasta üritusel, on asjakohane otsuse 2004/211/EÜ I lisa tabeli 15. veerus piirkonna CN-2 kohta esitatud kuupäeva vastavalt muuta.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2004/211/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa tabeli 15. veerus Hiina piirkonnale CN-2 vastavas reas asendatakse sõnad „Kehtib 25. aprillist25. maini 2015” järgmiste sõnadega: „Kehtib 15. aprillist kuni 15. maini 2016”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(3)  Komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta otsus 2004/211/EÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni 2. veebruari 1993. aasta otsus 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1).

(5)  Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/557, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (ELT L 92, 8.4.2015, lk 107).


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/59


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/362,

11. märts 2016,

millega kiidetakse heaks MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpiamahuti kui uuenduslik tehnoloogia sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (1), eriti selle artikli 12 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarnija MAHLE Behr GmbH & Co. KG (edaspidi „taotleja”) esitas 29. aprillil 2015 taotluse entalpiamahuti kui uuendusliku tehnoloogilise lahenduse heakskiitmiseks. Taotluse täielikkust hinnati kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 725/2011 (2) artikliga 4. Komisjon leidis, et esialgses taotluses oli puudu teatav asjakohane teave, ning palus taotlejal selle teabe lisada. Taotleja esitas nõutud teabe 27. mail 2015. Taotlus leiti olevat täielik ning ajavahemik selle hindamiseks komisjonis algas järgmisel päeval pärast täieliku teabe ametlikku kättesaamist ehk 28. mail 2015.

(2)

Taotlust hinnati kooskõlas määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 12, rakendusmäärusega (EL) nr 725/2011 ja tehniliste suunistega, mille järgi koostatakse taotlused uuendusliku tehnoloogia heakskiitmiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 443/2009 (edaspidi „tehnilised suunised”, 2013. aasta veebruari versioon) (3).

(3)

Taotluses käsitletakse entalpiamahutit, mille abil vähendatakse sisepõlemismootori külmkäivituse tagajärjel tekkivat CO2-heidet ja kütusekulu tänu mootori kiiremale soojenemisele.

(4)

Komisjoni arvates selgub taotluses esitatud teabest, et määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 12 ning rakendusmääruse (EL) nr 725/2011 artiklites 2 ja 4 osutatud tingimused ja kriteeriumid on täidetud.

(5)

Taotleja on tõendanud, et vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 725/2011 artikli 2 lõike 2 punktile a ei moodusta entalpiamahutiga varustatud sõiduautod 3 % ega rohkem võrdlusaastal 2009 registreeritud uutest sõiduautodest.

(6)

Taotleja on kasutanud põhjalikku katset kooskõlas tehniliste suunistega ning määratlenud kontrollsõiduki kui sõiduki, millele on paigaldatud töölerakendamata entalpiamahuti.

(7)

Taotleja on esitanud CO2-heite vähenemise katse metoodika. Komisjon on seisukohal, et see katsemetoodika annab vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 725/2011 artiklile 6 kontrollitavaid, korratavaid ja võrreldavaid tulemusi ning võimaldab suure statistilise olulisusega realistlikult tõendada CO2-heite vähendamist kõnealuse uuendusliku tehnoloogia kasutamisega.

(8)

Seda silmas pidades on taotleja piisavalt tõendanud, et entalpiamahuti abil vähendatakse heidet vähemalt 1 g CO2/km.

(9)

Kuna entalpiamahuti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 (4) ja komisjoni määruse (EÜ) nr 692/2008 (5) kohaste CO2-heitega seotud tüübikinnituskatsete ajal töölerakendatud, on komisjon nõus, et kõnealuse tehnoloogia suhtes ei kohaldata standardset katsetsüklit.

(10)

Entalpiamahuti töölerakendamine ei sõltu sõidukijuhi valikust. Seepärast leiab komisjon, et kõnealuse uuendusliku tehnoloogia kasutamisega saadavat CO2-heite vähendamist tuleks pidada tootja saavutuseks.

(11)

Komisjon nendib, et kontrolliaruande on koostanud sõltumatu ja sertifitseeritud asutus nimega TÜV SÜD Auto Service GmbH ning aruanne toetab taotluses esitatud järeldusi.

(12)

Seda silmas pidades leiab komisjon, et kõnealuse uuendusliku tehnoloogia heakskiitmisele ei tohiks olla vastuväiteid.

(13)

Selleks et määrata kindlaks ökoinnovatsiooni üldkood, mida kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (6) I, VIII ja IX lisale vastavates asjakohastes tüübikinnitusdokumentides, tuleks kindlaks määrata individuaalne kood, mida kasutatakse käesoleva otsusega heaks kiidetud uuendusliku tehnoloogia tähistamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   MAHLE Behr GmbH & Co. KG taotluses kirjeldatud entalpiamahuti kiidetakse heaks kui uuenduslik tehnoloogia määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 tähenduses.

2.   Entalpiamahuti kasutamisest tulenev CO2-heite vähenemine määratakse kindlaks lisas esitatud metoodika abil.

3.   Tüübikinnitusdokumentidesse kantav individuaalne ökoinnovatsiooni kood, mida kasutatakse käesolevas otsuses heaks kiidetud uuendusliku tehnoloogia tähistamiseks, on „18”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. juuli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 725/2011, millega kehtestatakse sõiduautode vähese CO2-heitega uuenduslike tehnoloogiate heakskiitmise ja sertifitseerimise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 194, 26.7.2011, lk 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).


LISA

METOODIKA, MILLE ABIL TEHAKSE KINDLAKS, KUI PALJU VÄHENEB CO2-HEIDE TÄNU ENTALPIAMAHUTIGA TEHNILISELE LAHENDUSELE

1.   SISSEJUHATUS

Selleks et teha kindlaks, kui palju väheneb CO2-heide tänu entalpiamahutiga tehnilisele lahendusele (enthalpy storage tank ehk EST, edaspidi „EST-süsteem”), tuleb kindlaks määrata järgmine:

a)

katse, millega tehakse kindlaks kontrollsõiduki (sõiduk, millele on paigaldatud töölerakendamata entalpiamahuti) ja ökoinnovatiivse sõiduki jahtumiskõverad;

b)

katse, millega tehakse kindlaks CO2-heide mootori jahutusvedeliku eri käivitamistemperatuuridel;

c)

katse, millega tehakse kindlaks mootori teoreetiline temperatuur pärast EST-süsteemi töölerakendamist;

d)

katse, millega tehakse kindlaks kuumkäivituse kasu;

e)

valemid, millega arvutatakse CO2-heite vähenemine;

f)

valemid, millega arvutatakse statistiline viga ja tulemuste olulisus.

2.   TÄHISTUSED JA LÜHENDID

Ladina tähed

BTA

sõiduki CO2-heide tüübikinnituse tingimustes [g CO2/km]

Formula

CO2-heite vähenemine [g CO2/km]

CO2

süsinikdioksiid

CO2 (Tk)

sõiduki CO2-heite aritmeetiline keskmine, mõõdetud uute Euroopa sõidutsüklite tingimustes (New European Driving Cycles, NEDC) ümbritseva keskkonna temperatuuril 14 °C ja mootori jahutusvedeliku käivitustemperatuuridel Tk [g CO2/km]

deng

mootori jahutusvedeliku jahtumiskõvera soojusülekandetegur [1/h]

dEST

mootori jahutusvedeliku jahtumiskõvera soojusülekandetegur EST-süsteemi korral [1/h]

EST

entalpiamahuti

K

efektiivne soojusinertsisuhe [-]

m

mõõtmiste arv valimi kohta

NEDC

uus Euroopa sõidutsükkel (New European Driving Cycle)

Formula

normaliseeritud kütusekulupotentsiaal jahutusvedeliku käivitustemperatuuril valitud parkimisaegade ti puhul [-]

pt

parkimisaeg tundides [h]

Teng

jahutusvedeliku temperatuur parkimisajal [°C]

Tengmod

jahutusvedeliku teoreetiline temperatuur pärast EST-süsteemi töölerakendamist [°C]

TEST

EST-süsteemi jahutusvedeliku temperatuur parkimisajal [°C]

Tcold

külmkäivitustemperatuur [°C] (st 14 °C)

Thot

kuumkäivitustemperatuur [°C] (st jahutusvedeliku temperatuur NEDC-tsükli lõpus)

SOC

aku laetus

SVSpt

osa parkimisaegade jaotuses [%] vastavalt tabelile 6

WFti

parkimisaegade ti kaalud [%] vastavalt tabelile 3

Allindeksid

Indeks ti tähistab valitud parkimisaegu vastavalt tabelile 1.

Indeks j tähistab mõõtmisi valimis.

Indeks k tähistab mootori jahutusvedeliku käivitustemperatuure.

3.   JAHTUMISKÕVERATE JA -TEMPERATUURIDE LEIDMINE

Ökoinnovatiivse ja kontrollsõiduki mootori jahutusvedeliku jahtumiskõverad leitakse katsetega. Need kõverad kirjeldavad eri sõidukitüüpe, millel on ühesugune soojusmahutavus, mootorikomponentide paigutus mootoriruumis, mootori soojusisolatsioon ja EST-süsteem. Katsetamisel mõõdetakse mootori jahutusvedeliku ja EST-süsteemi jahutusvedeliku esindavaid temperatuure termoelemendi abil pidevalt 24 tunni jooksul ja ümbritseva õhu püsitemperatuuril vähemalt 14 °C. Mootorit soojendatakse piisava arvu järjestikuste NEDC-tsüklitega, et saavutada jahutusvedeliku kõrgeim temperatuur, ja lülitatakse seejärel välja. Pärast ettevalmistamist lülitatakse süüde välja ja võetakse süütevõti välja. Auto kapott suletakse täielikult. Kõik katseruumis olevad kunstlikud ventilatsioonisüsteemid lülitatakse välja.

Mõõtmisel saadud jahtumiskõveraid kirjeldatakse valemiga 1 (mootor) ja valemiga 2 (EST-süsteem).

Valem 1

Formula

Valem 2

Formula

Kõverate lähendamiseks kasutatakse vähimruutude meetodit. Arvesse ei võeta vähemalt esimese 30 minuti jooksul pärast mootori väljalülitamist mõõdetud temperatuuriandmeid, sest jahutusvedeliku temperatuuri muutumine kohe pärast jahutussüsteemi väljalülitamist ei ole tüüpiline.

Valemiga 1 tuleks arvutada mootori temperatuurid teatavate parkimisaegade korral (Formula) ja kanda tabelisse 1.

Tabel 1

Mootori temperatuur valitud parkimisaegade korral

Valitud parkimisaeg (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   JAHUTUSVEDELIKU ERI KÄIVITAMISTEMPERATUURIDEL TEKKIVA CO2-HEITE MÄÄRAMINE

Sõiduki CO2-heidet ja kütusekulu mõõdetakse vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 101 6. lisale („Süsinikdioksiidi heitmete ja kütusekulu mõõtmise meetod ainult sisepõlemismootoriga käitatavate sõidukite puhul”). Katse käiku tuleks muuta järgmiselt.

1.

Ümbritseva keskkonna temperatuur katseruumis peab olema alla 14 °C.

2.

Viis mootori jahutusvedeliku käivitustemperatuuri on Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

ja

Formula

.

Katsed võib teha ükskõik millises järjekorras. Katsete vahel võib teha ühe või kaks ettevalmistavat NEDC-katset. Tuleb tagada ja dokumenteerida (nt kontrollervõrgu (CAN) signaali abil), et käivitusaku laetus (state of charge, SOC) ei erineks ühegi katse lõpus rohkem kui 5 %.

Kogu katse käiku korratakse vähemalt kolm korda (st m ≥ 3). Valemiga 3 arvutatakse igal mootori jahutusvedeliku käivitustemperatuuril tekkiva CO2-heite aritmeetiline keskmine (Tk) ja see kantakse tabelisse 2.

Valem 3

Formula

kus: k = 1, 2 …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Tabel 2

CO2-heide mootori jahutusvedeliku eri käivitamistemperatuuridel

Mootori jahutusvedeliku käivitamistemperatuur Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   MOOTORI TEOREETILISE TEMPERATUURI LEIDMINE TÖÖLERAKENDATUD EST-SÜSTEEMI KORRAL

Punktis 4 kirjeldatud ja tabelis 2 esitatud katsetulemusi kasutades arvutatakse valemiga 4 normaliseeritud kütusekulupotentsiaal NP(Formula) tabelis 1 esitatud valitud parkimisaegade korral.

Valem 4

Formula

Seejärel arvutatakse valemiga 5 mootori jahutusvedeliku teoreetiline temperatuur töölerakendatud EST-süsteemi korral valitud parkimisaegade puhul Formula.

Valem 5

Formula

Valemiga 6 määratakse soojusinertsisuhe Kti valitud parkimisaegade korral.

Valem 6

Formula

Selle tulemusel saadava efektiivse soojusinertsisuhte K arvutamiseks kaalutakse kolm tulemust Kti sõiduki peatumiste osakaalu järgi vastavalt valemile 7.

Valem 7

Formula

kus:

WFti

parkimisaja ti kaalutegur [-] vastavalt tabelile 3

Tabel 3

Kaalukordaja teguri K arvutamiseks

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Valemiga 8 arvutatakse EST-süsteemi tühjakslaadimise järgne mootori teoreetiline temperatuur parkimisaja pt Formula tingimustes.

Valem 8

Formula

Arvutustulemused esitatakse tabelis 4.

Tabel 4

Mootori teoreetiline temperatuur töölerakendatud EST-süsteemi korral eri parkimisaegade puhul

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   KUUMKÄIVITUSE KASU KINDLAKSTEGEMINE

Kõnealuse tehnilise lahendusega sõiduki kuumkäivituse kasu (hot start benefit, HSB) määratakse katsetega ja valemit 9 kasutades. Selle suurusega väljendatakse külm- ja kuumkäivitusega NEDC-katse käigus tekkiva CO2-heite vahet.

Valem 9

Formula

7.   CO2-HEITE VÄHENEMISE LEIDMINE

Enne ametliku I tüübi katse tegemist vastavalt määrusele (EÜ) nr 692/2008 kontrollib tüübikinnitusasutus, et jahutusvedeliku temperatuur (sh entalpiamahutis) oleks ruumi temperatuur ± 2 K. Kui sellist temperatuuri ei saavutata, ei saa kasutada metoodikat, millega leitakse EST-süsteemist tulenev CO2-heite vähenemine.

Kontrollimiseks võib teha mõõtmise entalpiamahutis (st termopaariga) või lülitada EST-süsteem enne ettevalmistust välja, et mahutis ei hoitaks soojendatud jahutusvedelikku. Entalpiamahuti sisetemperatuur märgitakse katsearuandesse.

Valemiga 10 arvutatakse CO2-heite võimalik suhteline vähenemine Formula eri parkimisaegade korral.

Valem 10

Formula

Arvutustulemused esitatakse tabelis 5.

Tabel 5

CO2-heite võimalik suhteline vähenemine Formula eri parkimisaegade korral

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valemiga 11 arvutatakse CO2-heite vähenemine, mis on kaalutud parkimisaegadega (pt).

Valem 11

Formula

kus

SVSpt

osa parkimisaegade jaotuses [%] vastavalt tabelile 6

Tabel 6

Parkimisaegade jaotus (sõiduki peatumiste osa, SVS)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   STATISTILISE VEA ARVUTAMINE

Tuleb leida mõõtmisest tingitud statistilised vead katsetulemustes. Mootori jahutusvedeliku eri käivitamistemperatuuridel tehtud iga katse puhul arvutatakse aritmeetilise keskmise standardhälve vastavalt valemile 12.

Valem 12

Formula

kus: k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Valemiga 13 arvutatakse CO2-heite vähenemise standardhälve Formula.

Valem 13

Image

kus:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   STATISTILINE OLULISUS

EST-süsteemiga varustatud igat tüüpi, varianti ja versiooni sõiduki puhul tuleb tõendada, et valemiga 13 arvutatud CO2-heite vähenemise viga ei ole suurem kui CO2-heite koguvähenemise ja määruse (EL) nr 725/2011 artikli 9 lõikes 1 määratletud vähenemise miinimummäära vahe (vt valem 14).

Valem 14

Formula

kus

MT

:

vähenemise miinimummäär [gCO2/km] (st 1 g CO2/km)

Formula

:

CO2-heite parandustegur EST-süsteemi paigaldamisest tingitud suurema massi tõttu. Formula jaoks kasutatakse tabelis 7 esitatud andmeid.

Tabel 7

CO2-heite parandustegur lisamassi tõttu

Kütuseliik

CO2-heite parandustegur lisamassi tõttu (Formula)

[g CO2/km]

Bensiin

0,0277 · Δm

Diislikütus

0,0383 · Δm

Tabelis 7 tähistab Δm EST-süsteemi paigaldamisest tingitud lisamassi. See on jahutusvedelikuga täidetud EST-süsteemi mass.

10.   SÕIDUKITESSE PAIGALDATAV EST-SÜSTEEM

Tüübikinnitusasutus sertifitseerib CO2-heite vähenemise EST-süsteemi mõõtmiste alusel ja käesolevas lisas esitatud katsemetoodika abil. Kui CO2-heite vähenemine on väiksem kui artikli 9 lõikes 1 määratletud miinimummäär, kohaldatakse määruse (EL) nr 725/2011 artikli 11 lõike 2 teist lõiku.


Parandused

12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/69


Komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2362 (milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattavaruosade impordi suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 88/97) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 331, 17. detsember 2015 )

Leheküljel 36 artikli 5 tabeli 4 „Uurimisalused isikud” veeru „Jõustumise kuupäev” CICLI EUROPA s.r.l-i käsitleval real

asendatakse

„10.9.2014”

järgmisega:

„10.11.2014”.


12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/69


Euroopa Liidu 2015. aasta eelarve paranduseelarve nr 8 lõpliku vastuvõtmise (EL, Euratom) 2016/70 parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 18, 26. jaanuar 2016 )

Leheküljel 3 olev tabel asendatakse järgmisega:

„Rubriik

Eelarve 2015 (1)

Eelarve 2014 (2)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Turvalisus ja kodakondsus

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

ELi ülemaailmne roll

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Haldus

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Kompensatsioon

p.m.

28 600 000

Erivahendid

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Kogukulu  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2015. aasta eelarvele (ELT L 69, 13.3.2015) ning paranduseelarvetele nr 1/2014 kuni 8/2014.

(2)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2014. aasta eelarvele (ELT L 51, 20.2.2014) ning paranduseelarvetele nr 1/2014 kuni 7/2014.

(3)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus”.”