ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 60

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
5. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/311, 4. märts 2016, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/312, 4. märts 2016, millega parandatakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeaine tülvalosiiniga ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/313, 1. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/314, 4. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa ( 1 )

59

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/315, 4. märts 2016, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

62

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/316, 4. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

70

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2016/317, 3. märts 2016, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses seemnepakendite ametliku etiketiga ( 1 )

72

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/318, 4. märts 2016, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

76

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/319, 4. märts 2016, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

78

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/320, 3. märts 2016, millega muudetakse otsust 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1221 all)  ( 1 )

88

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/321, 3. märts 2016, millega kohandatakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kasvatamisloa geograafilist kohaldamisala (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1231 all)  ( 1 )

90

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. oktoobri 2015. aasta delegeeritud määruse (EL) 2015/2420 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus ( ELT L 340, 24.12.2015 )

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/311,

4. märts 2016,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 208/2014.

(2)

Nõukogu teostatud läbivaatamise tulemusena tuleks ühe isiku kohta tehtud kanne välja jätta ning kolme isiku kohta tehtud kandeid tuleks muuta.

(3)

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

S.A.M. DIJKSMA


(1)  ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud loetelust jäetakse välja järgmine kanne:

„14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova”

II.

Määruse (EL) nr 208/2014 I lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse alltoodud kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Sündinud 20. jaanuaril 1963 Kostjantõnivkas (Donetski oblast), endine siseminister

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused on algatanud kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamisega ning ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saada põhjendamatut kasu endale või kolmandale isikule, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi eelarvele või varale.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Sündinud 12. novembril 1976 Rîbnițas (Moldova), endine justiitsminister

Isik, kelle suhtes Ukraina asutused on algatanud kriminaalmenetluse seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamises ning seoses ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saada põhjendamatut kasu endale või kolmandale isikule, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi eelarvele või varale.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Sündinud 28. novembril 1963 Kiievis, endine haridus- ja teadusminister

Isik, kelle suhtes Ukraina ametivõimud on algatanud kriminaalmenetluse seoses osalemisega riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamises.

6.3.2014”


5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/312,

4. märts 2016,

millega parandatakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeaine tülvalosiiniga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koostoimes artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimikomitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonile on teatatud, et komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 (2) lisas, mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1492, (3) on toimeaine tülvalosiini puhul markerjääk tülvalosiin ekslikult märgitud seatõugude puhul kohaldatavaks markerjäägiks.

(2)

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tuleks parandada ja märkida, et seatõugude ning kodulindude naha, rasvkoe ja maksa puhul kohaldatav markerjääk on tülvalosiini ja 3-O-atsetüültülosiini summa ning et markerjääki tülvalosiini kohaldatakse üksnes kodulinnuliikide munade suhtes.

(3)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada tagasiulatuvalt alates rakendusmääruse (EL) 2015/1492 kohaldamise kuupäevast, sest seatõugude puhul kohaldatav markerjääk oli märgitud valesti ja tuleks seetõttu parandada. Seetõttu peaks käesolev otsus jõustuma viivitamata.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse toimeainet tülvalosiini käsitlev kanne järgmisega:

„Tülvalosiin

Tülvalosiini ja 3-O-atsetüültülosiini summa

Sead

50 μg/kg

Lihaskude

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid”

50 μg/kg

Nahk ja rasvkude

50 μg/kg

Maks

50 μg/kg

Neerud

Kodulinnud

50 μg/kg

Nahk ja rasvkude

50 μg/kg

Maks

Tülvalosiin

Kodulinnud

200 μg/kg

Munad

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 3. novembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  Komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.1.2010, lk 1).

(3)  Komisjoni 3. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1492, millega muudetakse määrust (EL) nr 37/2010 seoses toimeaine tülvalosiiniga (ELT L 231, 4.9.2015, lk 10).


5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/313,

1. märts 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 seoses likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 415 lõike 3 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (2) 7. peatükiga on kehtestatud likviidsust käsitlevate aruannete individuaalne ja konsolideeritud esitamine krediidiasutuste poolt. Selleks et suurendada likviidsusriski järelevalve tõhusust, on asjakohane nõuda likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamist, nagu osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 3 punktis b. See peaks andma parema ülevaate krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuspositsiooni kohta, mis vastab tema tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele.

(2)

Likviidsuse täiendavate seireparameetrite hulka peaksid kuuluma järgmised parameetrid: parameetrid, mis põhinevad rahastamise kontsentratsioonil vastaspoolte ja tooteliikide lõikes, sest need parameetrid võimaldavad kindlaks teha vastaspooled ja instrumendid, mis on sedavõrd olulised, et rahaliste vahendite väljavõtmine või turu likviidsuse langus võib kaasa tuua likviidsusprobleemid; parameetrid, mis põhinevad emitendi või vastaspoole tasakaalustamissuutlikkuse kontsentratsioonil, sest need parameetrid annavad teavet aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kontsentratsiooni kohta tema kümne suurima hoitava vara või talle võimaldatud likviidsusliini lõikes ja parameetrid, mis põhinevad erineva kestusega rahastamise hindadel ja rahastamise pikendamisel, sest selline teave muutub aja jooksul väärtuslikuks, kuna järelevalveasutused oleksid siis teadlikud rahastamise hinnavahedes, mahtudes ja kehtivusaegades toimunud muutustest.

(3)

Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandeid kasutaksid pädevad asutused osana nende järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessist, samuti kasutataks neid järelevalvekolleegiumides ja varajase hoiatamise vahendina igapäevase järelevalve jaoks.

(4)

Likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamine tuleks viia kooskõlla määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 6–10 ja artikli 415 lõike 3 punkti a kohase likviidsuskatte nõude rakendamise ja esitamise ulatusega.

(5)

Selleks et tagada proportsionaalsus, tuleks lubada andmed igakuise esitamise asemel esitada kvartaalselt, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kuulu sellisesse gruppi, kelle tütar- või emaettevõtjad asuvad muus kui tema pädeva asutuse jurisdiktsioonis ja kui krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansi kogumaht moodustab ainult väikese osa vastava liikmesriigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute üksikute bilansside kogusummast ning kui tema koguvarad ei ole märkimisväärsed.

(6)

Võttes arvesse, kui oluline on likviidsuse täiendavate seireparameetrite esitamine nõuetekohase järelevalve tegemiseks ja varajase hoiatamise vahendina igapäevase järelevalve jaoks, tuleks käesolevat määrust kohaldada viivitamatult. Selleks et muuta krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks käesoleva määruse esialgne rakendamine lihtsamaks, tuleks selle kohaldamise esimesel kuuel kuul esitada igas kuus esitatavad likviidsuse täiendavad seireparameetrid pärast aruandekuupäeva 15. kuupäeva asemel 30. kuupäeval.

(7)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitas komisjonile.

(8)

EBA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust pangandussektori sidusrühmade kogult, mis on asutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artiklile 37.

(9)

Vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud menetlusele on komisjon EBA esitatud regulatiivsete standardite eelnõu muudatustega heaks kiitnud ja muudatusi põhjendanud. EBA esitas ametliku arvamuse, milles nõustus kõnealuste muudatustega, v.a need, mis on seotud likviidsete varade ning raha prognoositava välja- ja sissevoolu (lõpptähtaegade jaotusel põhinev meetod) kohta aruannete esitamisega, ning esitas oma lähenemisviisi toetuseks mitu põhjendust.

(10)

Komisjon on hoolega hinnanud EBA esitatud põhjendusi lõpptähtaegade jaotust käsitlevate selliste aruandluseeskirjade vastuvõtmise eelistamiseks, mis põhinevad määruse (EL) nr 575/2013 ajutisel aruandluse lähenemisviisil. Seda lähenemisviisi tuleb siiski muuta, et see vastaks täielikult komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/61 (4) sätestatud lõplikule lähenemisviisile, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2015.

(11)

Komisjon täielikult mõistab lõpptähtaegade jaotusel põhineva meetodi tähtsust järelevalvevahendina. Samas on komisjon seisukohal, et praegu ei ole lõpptähtaegade jaotuse sellisest kohustuslikust esitamisest, mis toimub aruandluse vananenud lähenemisviisi alusel, saadav järelevalveline kasu proportsionaalne õiguskoormuse ja nõuete täitmisega kaasnevate kulude kahekordistumisega. EBA peaks võimalikult kiiresti püüdma lõpptähtaegade jaotuse käsitlust ajakohastada, et see oleks täielikult kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/61, ja esitama eelnõu komisjonile vastuvõtmiseks. Vahepeal ja kuni lõpptähtaegade jaotuse kohustusliku aruandluse vastuvõtmiseni võivad järelevalveasutused vajaduse korral ja kui see on põhjendatud, nõuda selliste lisaandmete esitamist, mis ei ole käesoleva rakendusmäärusega ette nähtud, sealhulgas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 412 lõike 5 alusel.

(12)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 680/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 1 lisatakse järgmine punkt g:

„g)

likviidsuse täiendavad seireparameetrid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 3 punktile b.”

2)

Lisatakse 7b peatükk:

„7b PEATÜKK

LIKVIIDSUSE TÄIENDAVAID SEIREPARAMEETREID KÄSITLEVATE ARUANNETE INDIVIDUAALSELT JA KONSOLIDEERITULT ESITAMISE VORMING JA SAGEDUS

Artikkel 16b

1.   Teabe esitamisel likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 3 punktile b individuaalselt või konsolideeritult esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud üks kord kuus järgmise teabe:

a)

XVIII lisas kindlaks määratud teave vastavalt XIX lisas sätestatud juhistele;

b)

XX lisas kindlaks määratud teave vastavalt XXI lisas sätestatud juhistele.

2.   Erandina lõikest 1 võib krediidiasutus või investeerimisühing esitada teabe likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta korra kvartalis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideerimisgruppi ei kuulu tütarettevõtjaid ega emaettevõtjaid, kes asuvad muus kui krediidiasutuse või investeerimisühingu pädeva asutuse jurisdiktsioonis;

b)

krediidiasutuse või investeerimisühingu individuaalse bilansimahu ja kõigi asjaomases liikmesriigis tegutsevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute individuaalsete bilansimahtude summa suhtarv jääb kahel järjestikusel aruandlusele eelneval aastal alla 1 %;

c)

krediidiasutuse või investeerimisühingu koguvarad, arvutatuna nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (5) kohaselt, on väiksemad kui 30 miljardit eurot.

Punkti b kohaldamisel põhinevad suhtarvu arvutamiseks kasutatavad bilansimahud aruandekuupäevale eelnevale aastale eelneva aasta lõpu auditeeritud arvandmetel.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuste kohaldamisel tuleb teave likviidsuse täiendavate seireparameetrite kohta esimest korda esitada 2016. aasta aprillis.

(5)  Nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta (EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1).”"

3)

Artiklisse 18 lisatakse järgmine kuues lõik:

„Erandina artikli 3 lõike 1 punktist a on alates 2016. aasta aprillist kuni 2016. aasta oktoobrini kaasa arvatud likviidsuse täiendavate seireparameetrite kuuaruannete esitamise tähtpäev 30. kuupäev pärast aruandekuupäeva.”

4)

XVIII–XXI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tekstile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(4)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).


LISA

XVIII LISA

TÄIENDAVAD LIKVIIDSUSE SEIREPARAMEETRID VASTAVALT MÄÄRUSE (EL) nr 575/2013 ARTIKLI 415 LÕIKE 3 PUNKTILE b

TÄIENDAVATE LIKVIIDSUSE SEIREPARAMEETRITE VORMID

Vormi number

Vormi kood

Vormi/vormide rühma nimi

TÄIENDAVATE SEIREVAHENDITE VORMID

67

C 67.00

RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON VASTASPOOLTE LÕIKES

68

C 68.00

RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON TOOTELIIKIDE LÕIKES

69

C 69.00

ERINEVA TÄHTAJAGA RAHASTAMISE HINNAD

70

C 70.00

RAHASTAMISE PIKENDAMINE


C 67.00 – RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON VASTASPOOLTE LÕIKES

z-telg

Kokku ja olulised valuutad

Rahastamise kontsentratsioon vastaspoolte lõikes

 

Vastaspoole nimi

LEI kood

Vastaspoole sektor

Vastaspoole residentsus

Tooteliik

Saadud summa

Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg

Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg

Rida

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

KÜMME OLULISIMAT VASTASPOOLT, KELLEST IGAÜKS ÜLETAB 1 % KOHUSTUSTE KOGUSUMMAST

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

KÕIK MUUD KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – RAHASTAMISE KONTSENTRATSIOON TOOTELIIKIDE LÕIKES

z-telg

Kokku ja olulised valuutad

Rahastamise kontsentratsioon tooteliikide lõikes

Rida

ID

Toote nimetus

Saadud kogusumma

Summa, mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga

Summa, mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga

Kaalutud keskmine esialgne tähtaeg

Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg

 

 

 

010

020

030

040

050

TOOTED, MIS ÜLETAVAD 1 % KOHUSTUSTE KOGUSUMMAST

010

1

JAERAHASTAMINE

 

 

 

 

 

020

1,1

Nõudmiseni hoiused

 

 

 

 

 

030

1,2

Tähtajalised hoiused, mille esialgne tähtaeg on alla 30 päeva

 

 

 

 

 

040

1,3

Tähtajalised hoiused, mille esialgne tähtaeg pikem kui 30 päeva

 

 

 

 

 

050

1.3.1

mille puhul leppetrahv hoiuse ennetähtaegse lõpetamise eest ületab oluliselt kaotatud intressi, mis kuuluks tasumisele järelejäänud tähtaja eest

 

 

 

 

 

060

1.3.2

mille puhul hoiuse ennetähtaegse lõpetamise eest puudub leppetrahv, mis ületab oluliselt kaotatud intressi, mis kuuluks tasumisele järelejäänud tähtaja eest

 

 

 

 

 

070

1,4

Säästukontod

 

 

 

 

 

080

1.4.1

mille puhul raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg on pikem kui 30 päeva

 

 

 

 

 

090

1.4.2

mille puhul puudub 30 päeva ületav raha väljavõtmisest etteteatamise tähtaeg

 

 

 

 

 

100

2

HULGIRAHASTAMINE

 

 

 

 

 

110

2,1

Tagamata hulgirahastamine

 

 

 

 

 

120

2.1.1

millest: finantssektorisse kuuluvad kliendid

 

 

 

 

 

130

2.1.2

millest: finantssektorisse mittekuuluvad kliendid;

 

 

 

 

 

140

2.1.3

millest: grupisisestelt üksustelt

 

 

 

 

 

150

2,2

Tagatud hulgirahastamine

 

 

 

 

 

160

2.2.1

millest: repolepingud

 

 

 

 

 

170

2.2.2

millest: pandikirjade emissioonid

 

 

 

 

 

180

2.2.3

millest: varaga tagatud väärtpaberite emissioonid

 

 

 

 

 

190

2.2.4

millest: grupisisestelt üksustelt

 

 

 

 

 


C 69.00 – ERINEVA TÄHTAJAGA RAHASTAMISE HINNAD

z-telg

Kokku ja olulised valuutad

Erineva tähtajaga rahastamise hinnad

 

Üleöö

1 nädal

1 kuu

3 kuud

6 kuud

1 aasta

2 aastat

5 aastat

10 aastat

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Intressivahe

Maht

Rida

ID

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

millest: Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

millest: Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

millest: Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

millest: kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata väärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

millest: pandikirjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

millest: varaga tagatud väärtpaberid, sealhulgas varaga tagatud kommertsväärtpaberid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 – RAHASTAMISE PIKENDAMINE

z-telg

Kokku ja olulised valuutad

Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

3

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

Üleöö

> 1 päev ≤ 7 päeva

> 7 päeva ≤ 14 päeva

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 14 päeva ≤ 1 kuu

> 1 kuu ≤ 3 kuud

> 3 kuud ≤ 6 kuud

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Rida

ID

Päev

Kirje

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rahastamise pikendamine

 

> 6 kuud

Netorahavood kokku

Keskmine tähtaeg (päevades)

Tähtaeguv

Pikendamine

Uued vahendid

Neto

Tähtaeguva rahastamise tähtaeg

Pikendatud rahastamise tähtaeg

Uute vahendite tähtaeg

Kogurahastamise profiil

Rida

ID

Päev

Kirje

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Rahastamine kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Jaehoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Tagamata hulgihoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Tagatud rahastamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Rahastamine kokku