ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 46

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
23. veebruar 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/247, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248, 17. detsember 2015, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/249, 10. veebruar 2016, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Jambon de l'Ardèche (KGT)]

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/250, 22. veebruar 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

23.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/247,

17. detsember 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 64 lõike 6 alapunkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3) ning selles sätestati uued eeskirjad, mis käsitlevad koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava (edaspidi „kava”). Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada kava sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste aktidega tuleks asendada komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, (4) mis tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(2)

Kava eesmärk on suurendada lühi- ja pikaajaliselt puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada tervislikke toitumisharjumusi.

(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda riiklikul või piirkondlikul tasandil, eelnevalt välja töötama selle rakendamise strateegia ja nägema ette vajalikud kaasnevad meetmed. Kui liikmesriigid soovivad kava rakendada piirkondlikul tasandil, siis peaksid nad strateegia välja töötama iga piirkonna jaoks.

(4)

Nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013 (5) artikli 5 lõike 2 kohaselt kehtestab komisjon liidu toetuse soovitusliku jaotuse kavaga hõlmatud puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögiviljatoodete ning banaanitoodete pakkumiseks (edaspidi „tooted”). Selleks et olemasolevaid vahendeid võimalikult hästi ära kasutada, on asjakohane ette näha taotlemata liidu toetuse ümberjaotamine selliste osalevate liikmesriikide vahel, kes teatasid komisjonile oma soovist kasutada rohkem vahendeid, kui oli nende liidu toetuse soovituslik jaotus.

(5)

Toodete ostmisega seotud kulud ning ka teatavad kava rakendamisega otseselt seotud kulud peaksid olema kõlblikud ühenduse abi saamiseks, kui need on liikmesriigi strateegiaga ette nähtud. Kava tõhususe säilitamiseks peaksid kõnealused seotud kulud siiski moodustama abist üksnes väikese osa. Finantsjuhtimise ja kontrolli eesmärgil ei tohiks kõnealused kulud ületada teatavaid künniseid.

(6)

Nõuetekohase juhtimise, eelarve haldamise ja järelevalve huvides tuleks täpsustada toetuse andmise ning toetusetaotlejate valimise ja heakskiitmise tingimused.

(7)

Kava tõhususe hindamiseks ning vastastikuste eksperdihinnangute võimaldamiseks ja parimate tavade vahetamiseks peaksid liikmesriigid korrapäraselt kontrollima ja hindama kava rakendamist ning saatma komisjonile oma tulemused ja tähelepanekud.

(8)

Tuleks kindlaks määrata sanktsioonid, et takistada taotlejate petturlikku käitumist ja tõsist hooletust.

(9)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 10 kohaselt peab avalikkus olema piisavalt teadlik liidu rahalisest toetusest kõnealusele kavale. Seetõttu peaksid liikmesriigid saama kasutada plakatit, mida võib välja panna osalevates haridusasutustes. Kõnealune plakat tuleks kujundada kooskõlas teatavate miinimumnõuetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, millega täiendatakse määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete (edaspidi „tooted”) tarnimiseks ja jagamiseks lastele, ning teatavate sellega seotud kuludega koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava (edaspidi „kava”) raames, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 23.

Artikkel 2

Liikmesriigi strateegia

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2 osutatud strateegia koostamisel võivad liikmesriigid valida geograafilise ja haldustasandi, kus nad soovivad kava rakendada. Kui liikmesriigid soovivad kava rakendada piirkondlikul tasandil, siis peavad nad strateegia välja töötama iga piirkonna jaoks.

Liikmesriik, kes rakendab kava piirkondlikul tasandil, loob ühtse kontaktpunkti, et edastada komisjonile teavet ja teateid.

Strateegia võib hõlmata rohkem kui üht õppeaastat komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/248 (6) artikli 1 lõike 2 tähenduses.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2 osutatud kaasnevad meetmed peavad toetama toodete jagamist ja olema otseselt seotud kava eesmärkidega. Kõnealused meetmed võivad hõlmata ka lapsevanemaid ja õpetajaid.

3.   Liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda, peavad esitama komisjonile oma strateegia selle aasta 31. jaanuariks, mis eelneb strateegiaga hõlmatavale esimesele õppeaastale.

4.   Kui liikmesriik muudab oma strateegiat, siis teatab ta komisjonile oma muudetud strateegiast muudatusele järgneva aasta 31. jaanuariks.

Artikkel 3

Liidu abi ümberjaotamine

1.   Kui liikmesriik ei ole liidu toetust taotlenud rakendusmääruse (EL) 2016/248 artiklis 3 osutatud tähtaja jooksul või on taotlenud ainult osa oma toetuse soovituslikust jaotusest, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 ja kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2016/248 lisas, jaotatakse nende soovituslik jaotus või selle taotlemata osa nende liikmesriikide vahel, kes on komisjonile samaks tähtajaks teatanud oma soovist kasutada rohkem vahendeid, kui oli nende soovituslik jaotus.

2.   Ümberjaotamist piiratakse vastavalt liidu toetuse lõpliku jaotuse kasutamise tasemele asjaomases liikmesriigis selle õppeaasta jooksul, mis lõppes enne abitaotluse esitamist. Kõnealune kasutamise tase määratakse kindlaks kuludeklaratsioonis, mis saadetakse komisjonile hiljemalt järgmise õppeaasta 15. oktoobriks vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 (7) artiklile 10.

Ümberjaotamise piirmäärad on järgmised:

a)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on väiksem kui 50 % või sellega võrdne, siis täiendavaid vahendeid ei anta;

b)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on suurem kui 50 %, kuid mitte suurem kui 75 % või on sellega võrdne, siis on täiendavad vahendid maksimaalselt 50 % soovituslikust jaotusest;

c)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on suurem kui 75 %, siis täiendavate vahendite ülempiiri ei kehtestata.

Kõnealuseid piirmäärasid ei kohaldata esimesel kahel õppeaastal, mil liikmesriik kava rakendab.

Artikkel 4

Toetuskõlblikud kulud

1.   Järgmised kulud on kõlblikud liidu toetuse saamiseks:

a)

nende toodete maksumus, mida tarnitakse kava raames ja jagatakse lastele määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 22 osutatud haridusasutustes, sealhulgas toodete tarnimisel ja jagamisel kasutatava varustuse ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud, nagu on sätestatud liikmesriigi strateegias;

b)

järgmised seotud kulud, mis on otseselt seotud kava rakendamisega:

i)

kulud, mis on seotud liikmesriigi järelevalve- ja hindamiskohustusega, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 8;

ii)

kava reklaamimise kulud, mis on otseselt suunatud avalikkuse teavitamisele, sealhulgas:

käesoleva määruse artiklis 10 osutatud plakati kulud;

kulud teavituskampaaniatele raadio- ja teleringhäälingu, elektroonilise side, ajalehtede ja sarnaste teabevahendite kaudu;

kulud seoses infotundide, konverentside, seminaride ja õpikodadega, mis on suunatud laiema avalikkuse teavitamisele kavast, ning sarnaste ürituste kulud;

kulud seoses teavitamis- ja müügiedendusmaterjalidega, nagu kirjad, infolehed, brošüürid, meened ja muu sarnane;

iii)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud kaasnevate meetmete kulud, sealhulgas:

kulud, mis on seotud degusteerimistundide korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja teostamisega, põllumajandusettevõtete külastusega ja muu samalaadse tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

selliste meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning toodete turustamise, jagamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega.

2.   Kui toodete veo- ja jaotamiskulude kohta esitatakse eraldi arve, siis on sellised kulud liidu toetuse saamiseks kõlblikud ainult juhul, kui need ei ületa 3 % toodete kuludest.

Kui tooteid jagatakse haridusasutusele tasuta, siis on toodete veo- ja jaotamiskulud liidu toetuse saamiseks kõlblikud arvete alusel, mille ülempiir tuleb sätestada liikmesriigi strateegias.

3.   Reklaami ja kaasnevate meetmete kulusid ei tohi rahastada muudest liidu abikavadest.

4.   Käibemaks ja personalikulud ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks, kui neid personalikulusid rahastatakse liikmesriigi avaliku sektori vahenditest.

5.   Kõlblike reklaamikulude kogusumma ei tohi ületada 5 % määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 osutatud iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Ostmise, üürimise, rentimise ja liisimisega ning järelevalve ja hindamisega seotud kõlblike kulude kogusumma ei tohi ületada 10 % iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Kaasnevate meetmete kõlblike kulude kogusumma ei tohi ületada 15 % iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Artikkel 5

Toetuse andmise ja toetusetaotlejate valimise üldtingimused

1.   Kava raames liikmesriigile antav toetus jaotatakse toetusesaajatele, kes on esitanud pädevale asutusele taotluse, mis on seotud ühe või mitme järgmise valdkonnaga:

a)

toodete tarnimine ja/või jagamine lastele kavaga hõlmatud haridusasutustes;

b)

järelevalve- ja hindamismeetmed;

c)

reklaam;

d)

kaasnevad meetmed.

Toetustaotluse esitavad ainult kandidaadid, kes on heaks kiidetud vastavalt artiklile 6.

2.   Liikmesriigid valivad toetuse taotlejad järgmiste asutuste hulgast:

a)

haridusasutused;

b)

haridusametid;

c)

toodete tarnijad ja/või jaotajad;

d)

ühe või enama haridusasutuse või haridusameti nimel tegutsevad organisatsioonid, mis on sel eesmärgil asutatud;

e)

mis tahes muu avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, mis tegeleb lõikes 1 osutatud tegevuste haldamise ja pakkumisega.

Artikkel 6

Toetusetaotlejate heakskiitmise tingimused

1.   Toetusetaotlejad peab heaks kiitma selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub haridusasutus, kuhu tooteid tarnitakse ja/või kus neid jaotatakse. Heakskiit antakse tingimusel, et taotleja võtab kirjalikult kohustuse:

a)

tagada, et kava raames liidu poolt rahastatavad tooted tehakse tarbimiseks lastele kättesaadavaks haridusasutustes, mille kohta abi taotleti;

b)

kasutada toetust järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks või kaasnevateks meetmeteks kooskõlas kava eesmärkidega;

c)

hüvitada asjaomaste koguste eest alusetult makstud toetus, kui leitakse, et tooteid ei ole jagatud lastele või tooted ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks;

d)

hüvitada kaasnevate meetmete jaoks alusetult makstud toetus, kui leitakse, et need ei ole läbi viidud nõuetekohaselt;

e)

anda taotluse korral pädeva asutuse käsutusse täiendavad dokumendid;

f)

nõustuda pädeva asutuse poolt vajalikuks peetava mis tahes kontrolliga, eelkõige arvepidamise ja füüsilise kontrolliga.

2.   Seoses toetustaotlustega, mis on seotud toodete tarnimise ja jagamisega, võtavad toetusetaotlejad täiendava kirjaliku kohustuse pidada arvestust haridusasutuste või vajaduse korral haridusametite nimede ja aadresside ning kõnealustele asutustele või ametitele müüdud või tarnitud toodete ja koguste kohta.

3.   Toetustaotluste puhul, mis on seotud järelevalve, hindamise ja reklaamiga, kohaldatakse ainult lõike 1 punkte b ja e.

4.   Kaasnevate meetmetega seotud taotluste puhul kohaldatakse ainult lõike 1 punkte b, d, e ja f. Lisaks sellele võib pädev asutus täpsustada mis tahes kirjalikud kohustused, mida taotleja peab võtma, eelkõige seoses järgmisega:

a)

kaasnevad meetmed koolides, kes ei ole toetusetaotlejad;

b)

kaasnevad meetmed, mis hõlmavad toodete jagamist.

Artikkel 7

Heakskiidu kehtivuse peatamine ja selle tühistamine

Kui heakskiidetud toetusetaotleja ei täida käesolevas määruses sätestatud kohustusi, peatab pädev asutus taotleja heakskiidu üheks kuni kaheteistkümneks kuuks või tühistab selle, sõltuvalt rikkumise tõsidusest ja vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

Selliseid meetmeid ei võeta juhtudel, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 2 alapunktides a–d, või kui rikkumine oli kergem.

Taotleja sooviavalduse korral ning kui tühistamise põhjused on kõrvaldatud, võib pädev asutus taotleja heakskiidu taastada pärast vähemalt 12kuulist perioodi, mida arvestatakse alates kuupäevast, mil tühistamise põhjused on kõrvaldatud.

Artikkel 8

Järelevalve ja hindamine

1.   Liikmesriigid näevad ette piisavad struktuurid ja vormid, et tagada kava rakendamise iga-aastane järelevalve.

2.   Liikmesriigid hindavad kava rakendamist, et teha kindlaks selle tõhusus eesmärkide saavutamisel.

3.   Kui liikmesriik ei esita rakendusmääruse (EL) 2016/248 artikli 6 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul komisjonile hindamisaruannet, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud hindamise tulemusi, vähendatakse järgmist lõplikku jaotust järgnevalt:

a)

5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b)

10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse lõplikku jaotust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Artikkel 9

Sanktsioonid

Alusetult tehtud maksete, mis ei ole tingitud ilmsetest vigadest, ning pettuse või tõsise hooletuse korral, mille eest taotleja on vastutav, peab taotleja lisaks alusetult makstud summade tagasimaksmisele maksma summa, mis on võrdne algselt makstud summa ja selle summa vahega, millele taotlejal on õigus.

Artikkel 10

Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava plakat

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 10 kohaldamisel võivad liikmesriigid kasutada käesoleva määruse lisas sätestatud miinimumnõuetele vastavat plakatit, mis asub osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas ja loetavas kohas.

Artikkel 11

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 288/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 2016/2017. õppeaastal ja sellele järgnevatel õppeaastatel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, 7. aprill 2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 8.4.2009, lk 38).

(5)  Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, 16. detsember 2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).

(6)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248, 17. detsember 2015, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning millega määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 8).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, 6. august 2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.8.2014, lk 59).


LISA

Artiklis 10 osutatud plakati miinimumnõuded

Plakati suurus: A3 või suurem

Tähed: 1 cm või suuremad

Pealkiri: Euroopa Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava

Sisu: vähemalt järgmises sõnastuses:

„Meie [täpsustage haridusasutuse tüüp (nt lasteaed/eelkool/kool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavas.”

Plakatil peab olema liidu embleem.


23.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/248,

17. detsember 2015,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 25,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkte a–d ja artikli 64 lõike 7 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (3) eriti selle artikli 5 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (4) ning selles on sätestatud uued eeskirjad seoses koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavaga (edaspidi „kava”). Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada kava sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste õigusaktidega tuleks asendada komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, (5) mis on kehtetuks tunnistatud delegeeritud määrusega (EL) 2016/247 (6).

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 2 kohaselt peavad kavas osaleda soovivad liikmesriigid eelnevalt välja töötama selle rakendamise strateegia. Selleks et saaks hinnata kava rakendamist, tuleks kindlaks määrata strateegia elemendid.

(3)

Tõrgeteta asjaajamise ja eelarvehalduse huvides peaksid kava rakendavad liikmesriigid taotlema liidu toetust igal aastal ja tuleks kindlaks määrata taotluses sisalduvad andmed.

(4)

Lisaks toetusetaotluste sisule ja selle esitamise sagedusele tuleks kindlaks määrata taotluste esitamise eeskirjad. Samuti on vaja täpsustada, milline tõendusmaterjal tuleb toetusetaotlusele lisada. Veel tuleks ette näha pädeva asutuse kohaldatavad karistused, kui toetusetaotlus esitatakse pärast tähtaega.

(5)

Täiendavalt tuleks selgitada toetuse maksmise tingimusi, võttes arvesse toodete tarnimiseks ja jagamiseks antavat toetust ning järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks ja kaasnevateks meetmeteks antavat toetust. Tuleks kindlaks määrata selliste tõendavate dokumentide sisu, mis tuleb toetuse saamiseks lisada igale toetusetaotlusele.

(6)

Kava tõhususe hindamiseks peaksid liikmesriigid kontrollima ja hindama kava rakendamist ning saatma komisjonile oma tulemused ja tähelepanekud. Selguse huvides on asjakohane määrata kindlaks komisjonile hindamisaruandest ja järelevalve tulemustest teatamise tähtaeg. Komisjon peaks need dokumendid avaldama.

(7)

Liidu finantshuvide kaitsmiseks tuleks võtta asjakohaseid kontrollmeetmeid, et võidelda eeskirjade eiramise ja pettuste vastu. Kõnealused kontrollmeetmed peaksid hõlmama täielikku halduskontrolli, millele lisanduvad kohapealsed kontrollid. Tuleks kindlaks määrata selliste kontrollmeetmete ulatus, sisu, ajakava ja aruandlus, et tagada võrdne ja ühtne lähenemisviis liikmesriikide vahel, võttes arvesse kava erisugust rakendamist liikmesriikides.

(8)

Alusetult makstud summad tuleks tagasi nõuda vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 809/2014 (7).

(9)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 10 kohaselt peab üldsus olema piisavalt teadlik liidu rahalisest toetusest kõnealusele kavale. Lisaks delegeeritud määruses (EL) 2016/247 plakatit käsitlevatele sätetele on asjakohane kehtestada kava avalikustamise ja liidu embleemi kasutamise eeskirjad. Samuti on asjakohane lubada ajutiselt kasutada praegusi plakateid ja muid reklaamivahendeid teatava aja jooksul.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala ja mõiste

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse määruste (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 1370/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete (edaspidi „tooted”) tarnimiseks ja jagamiseks lastele, ning teatavate sellega seotud kuludega koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava (edaspidi „kava”) raames, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 23.

2.   Kava kohaldamisel tähendab mõiste „õppeaasta” ajavahemikku 1. augustist kuni järgmise aasta 31. juulini.

Artikkel 2

Liikmesriigi strateegia

1.   Liikmesriigi strateegia, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artiklis 2, peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

a)

geograafiline ja haldustasand, kus kava rakendatakse;

b)

strateegia kestus;

c)

toodete tarbimisega seotud teave, kui see on olemas;

d)

tegevuseesmärgid kava raames ja saavutatavad eesmärgid;

e)

kui olemasolevat riiklikku koolikava laiendatakse või tõhustakse liidu rahaliste vahendite kasutamise toel, siis kava lisandväärtuse tagamiseks ettenähtud kord;

f)

hinnanguline eelarve või protsentuaalne osa eelarvest kava peamiste elementide jaoks;

g)

sihtrühmad;

h)

kava raames tarnitavate toodete loetelu;

i)

kaasnevate meetmete eesmärgid ja sisu;

j)

kirjeldus asjaomaste sidusrühmade kaasamise viisidest;

k)

teave toodete jagamise korra ja tarnijate valikumenetluste kohta;

l)

liidu toetuse avalikustamise kord, sealhulgas juhud, kui strateegiaga on lubatud tavapärase koolitoidu söömine üheaegselt kava kohaselt rahastatud toodete tarbimisega;

m)

delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 8 kohaselt kava seire ja hindamise ning käesoleva määruse artiklite 7 ja 8 kohaselt kava kontrollimise struktuurid ja vormid.

2.   Komisjon avaldab liikmesriikide strateegiad.

Artikkel 3

Liikmesriikide esitatud toetusetaotlused

Liikmesriigid esitavad toetusetaotlused järgmise õppeaasta kohta iga aasta 31. jaanuariks. Toetusetaotlused sisaldavad järgmist teavet:

a)

lisas sätestatud toetuse soovituslik jaotus;

b)

taotletav kogusumma, kui ei soovita kasutada soovitusliku jaotuse kogusummat;

c)

soov kasutada soovituslikust jaotusest suuremat summat ja taotletavat maksimaalset lisasummat, kui täiendavad vahendid on olemas;

d)

taotletav kogusumma.

Käesolevas artiklis osutatud summad väljendatakse eurodes.

Artikkel 4

Toetuse taotlejate esitatud toetusetaotlused

1.   Liikmesriigid määravad kindlaks toetusetaotluste vormi, sisu ja esitamise sageduse vastavalt oma strateegiale ja lõigetes 2–7 sätestatud eeskirjadele.

2.   Toetusetaotlused seoses toodete tarnimise ja jagamisega peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:

a)

jagatavate toodete kogused;

b)

selliste haridusasutuste või -ametite nimi ja aadress või identifitseerimisnumber, kellele kõnealused kogused jagati;

c)

laste arv, kes käivad korrapäraselt vastavas haridusasutuses, millel toetusetaotlusega hõlmatud ajavahemikul on õigus saada kavaga hõlmatud tooteid.

3.   Toodete tarnimise ja jagamisega seotud toetusetaotlused hõlmavad kuni viie kuu pikkusi ajavahemikke.

4.   Toetusetaotlused tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast taotluses esitatud ajavahemiku lõppu.

5.   Artikli 6 lõike 2 kohase hindamisaruandega seotud toetusetaotlused esitatakse ühe kuu jooksul alates kõnealuse aruande esitamise kuupäevast, nagu on osutatud kõnealuses lõikes.

6.   Kui lõigetes 4 ja 5 osutatud tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a)

5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b)

10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva;

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

7.   Toetusetaotluses esitatud summasid tõendavates dokumentides tuleb esitada toodete hind, tarnitud materjal või osutatud teenused koos maksetõendi või samaväärse dokumendiga. Liikmesriigid täpsustavad dokumendid, mis lisatakse toetusetaotlustele.

Järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks ja kaasnevateks meetmeteks antava toetuse taotluste puhul tuleb tõendavates dokumentides esitada rahaliste vahendite jaotus tegevuste kaupa ja üksikasjad nendega seotud kulude kohta.

Artikkel 5

Toetuse maksmine

1.   Toetust seoses toodete tarnimise ja jagamisega makstakse üksnes:

a)

kviitungi esitamisel tegelikult tarnitud ja jagatud koguste kohta või

b)

pädeva asutuse poolt enne toetuse lõplikku maksmist tehtud kontrollimise aruande põhjal, kui aruandes on kirjas, et maksetingimused on täidetud või

c)

kui liikmesriik lubab, alternatiivse tõendusmaterjali esitamise korral selle kohta, et kava kohaselt tarnitavate ja jagatavate koguste eest on makstud.

2.   Järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks ja kaasnevateks meetmeteks antavat toetust makstakse, kui asjaomased materjalid on kätte saadud või asjaomased teenused osutatud ning kui liikmesriikide pädevate asutuste nõutud vastavad tõendavad dokumendid on esitatud.

3.   Pädev asutus maksab toetust kolme kuu jooksul pärast toetusetaotluse esitamise tähtaega.

Artikkel 6

Järelevalve ja hindamine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 8 lõikes 1 osutatud järelevalvet teostatakse haldus- ja kontrollikohustustest tulenevate andmete (sh need, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklites 4 ja 5) põhjal.

Liikmesriigid teatavad komisjonile järelevalve tulemused 30. novembriks pärast asjaomase õppeaasta lõppu.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 8 lõikega 2 ette nähtud hindamise tulemusi sisaldava hindamisaruande eelmist viit õppeaastat hõlmava rakendusperioodi kohta kõnealuse perioodile järgneva aasta 1. märtsiks.

Esimene hindamisaruanne esitatakse hiljemalt 1. märtsiks 2017.

3.   Komisjon avaldab liikmesriikide järelevalve- ja hindamisaruannete tulemused.

Artikkel 7

Halduskontrollid

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse järgimine. Kõnealused meetmed hõlmavad kõigi toetusetaotluste halduskontrolli.

2.   Halduskontrollid toodete tarnimise ja jagamisega seotud toetuse suhtes hõlmavad liikmesriikide poolt määratletud, toodete tarnimist tõendavate dokumentide kontrollimist.

Halduskontrollid seoses järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks ja kaasnevateks meetmeteks antava toetusega hõlmavad materjalide tarnimise ja teenuste osutamise ning taotletud kulude õigsuse kontrollimist.

3.   Toodete tarnimiseks ja jagamiseks ning kaasnevateks meetmeteks antava toetuse korral lisanduvad halduskontrollidele kohapealsed kontrollid vastavalt artiklile 8.

Artikkel 8

Kohapealsed kontrollid

1.   Toodete tarnimise ja jagamisega seotud toetuse suhtes tehakse kohapealsed kontrollid ja selle raames kontrollitakse eelkõige järgmist:

a)

delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 6 lõikes 2 osutatud arvepidamine, sh sellised finantsdokumendid nagu ostu- ja müügiarved, saatelehed ning pangaväljavõtted;

b)

toodete kasutamine vastavalt käesolevale määrusele.

2.   Kohapealsed kontrollid tehakse iga õppeaasta kohta. Need hõlmavad eelneva 12 kuu jooksul toimunud tegevusi.

Kohapealsed kontrollid võivad toimuda kaasnevate meetmete rakendamise ajal.

3.   Kohapealsete kontrollide koguarv peab hõlmama vähemalt 5 % riigis väljamakstud toetusest ja vähemalt 5 % kõigist toetusetaotlejaist, kes tegelevad toodete tarnimise ja jagamisega ning rakendavad kaasnevaid meetmeid.

Kui liikmesriigis on toetuse taotlejate arv väiksem kui sada, tehakse kohapealsed kontrollid vähemalt viie taotleja tööruumides.

Kui liikmesriigis on toetuse taotlejate arv väiksem kui viis, tehakse kohapealsed kontrollid kõigi taotlejate tööruumides.

Kui taotleja, kes ei ole haridusasutus, taotleb toodete tarnimise ja jagamisega seotud toetust, lisanduvad kõnealuse taotleja tööruumides tehtavatele kohapealsetele kontrollidele vähemalt kahe haridusasutuse tööruumides tehtavad või taotleja nimekirjas vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 6 lõikele 2 esitatud haridusasutustest vähemalt 1 % kohapealsed kontrollid, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Kui taotleja taotleb toetust seoses kaasnevate meetmetega, võib taotleja tööruumides tehtavad kohapealsed kontrollid riskianalüüsi põhjal asendada selliste kohtade kontrollimisega kohapeal, kus kaasnevad meetmed on võetud. Liikmesriigid määravad selliste kohapealsete kontrollide arvu kindlaks riskianalüüsi põhjal.

4.   Riskianalüüsi põhjal valib pädev asutus need taotlejad, keda kontrollitakse kohapeal.

Sel eesmärgil võtab pädev asutus arvesse eelkõige järgmist:

a)

eri geograafilised piirkonnad;

b)

vigade kordumine ja möödunud aastatel tehtud kontrollide tulemused;

c)

asjaomase toetuse suurus;

d)

taotlejate kategooriad;

e)

kaasnevate meetmete liigid, kui on.

5.   Rangelt piiratud minimaalne etteteatamine on lubatud, kui see ei kahjusta kontrollimise tulemust.

6.   Pädev kontrolliasutus koostab kontrolliaruande iga kohapealse kontrolli kohta. Aruandes kirjeldatakse täpselt iga kontrollitud punkti.

Kontrolliaruanne koosneb järgmistest osadest:

a)

üldosa, mis sisaldab järgmist teavet, kui see on asjakohane:

i)

kava suhtes kohaldatav strateegia, hõlmatud ajavahemik, kontrollitud toetusetaotlused, toodete kogused, osalevad haridusasutused, hinnang selliste laste arvu kohta, kelle puhul on toetust makstud, ja asjaomane rahasumma;

ii)

kohalviibivad vastutavad isikud;

b)

osa, milles eraldi kirjeldatakse tehtud kontrolle ning mis sisaldab eelkõige järgmist teavet:

i)

kontrollitud dokumendid;

ii)

tehtud kontrollide laad ja ulatus;

iii)

märkused ja tulemused.

7.   Liikmesriigid teatavad komisjonile teostatud kohapealsed kontrollid ja nendega seotud tulemused hiljemalt 30. novembriks pärast õppeaasta lõppu.

Artikkel 9

Alusetult makstud summade tagasinõudmine

Alusetult makstud summade tagasinõudmise suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 7 mutatis mutandis.

Artikkel 10

Kavale antava liidu toetuse avalikustamine

1.   Kui liikmesriigid otsustavad delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artiklis 10 osutatud plakati kasutamata jätta, peavad nad oma strateegias selgitama, kuidas nad teavitavad üldsust liidu rahalisest toetusest nende koolikavale.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud teavitamise ja avalikustamise vahendid peavad võimaluse korral olema varustatud Euroopa Liidu lipuga ja sisaldama märget „koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava” või selle akronüümi ja märget liidu rahalise toetuse kohta.

3.   Delegeeritud määruse (EL) 2016/247 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis iii osutatud kaasnevate meetmete raames kasutatavad vahendid ja õppematerjalid peavad võimaluse korral olema varustatud Euroopa Liidu lipuga ja sisaldama märget „koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava” või selle akronüümi ja märget liidu rahalise toetuse kohta.

4.   Viited liidu rahalisele toetusele peavad olema vähemalt sama selgelt nähtavad kui viited liikmesriigi koolikava toetavate muude eraõiguslike või avalik-õiguslike isikute antud toetustele.

5.   Liikmesriigid võivad jätkata enne 26. veebruari 2016 trükitud plakatite ja muude reklaamivahendite kasutamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 288/2009.

Artikkel 11

Teatamine

Liikmesriigid peavad käesoleva määruse kohased teated komisjonile koostama vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 (8).

Artikkel 12

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 2016/2017. õppeaastal ja sellele järgnevatel õppeaastatel antava toetuse suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(5)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, 7. aprill 2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 8.4.2009, lk 38).

(6)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/247, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, 17. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69).

(8)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 792/2009, 31. august 2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).


LISA

Liidu toetussummade soovituslik jaotus liikmesriikide kaupa

Liikmesriik

Kaasrahastamise määr (%)

6–10aastaste laste absoluutarv

eurodes

Austria

75

406 322

2 239 273

Belgia

75

611 450

3 369 750

Bulgaaria

90

316 744

2 094 722

Horvaatia

90

205 774

1 360 845

Küpros

75

44 823

290 000

Tšehhi Vabariik

88

480 495

3 124 660

Taani

75

328 182

1 808 638

Eesti

90

66 436

439 361

Soome

75

290 308

1 599 911

Prantsusmaa

76

4 051 279

22 500 145

Saksamaa

75

3 575 991

19 707 575

Kreeka

81

529 648

3 143 600

Ungari

86

482 160

3 031 022

Iirimaa

75

319 126

1 758 729

Itaalia

80

2 853 098

16 719 794

Läti

90

95 861

633 957

Leedu

90

136 285

901 293

Luksemburg

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Madalmaad

75

986 118

5 434 576

Poola

88

1 802 733

11 645 350

Portugal

85

527 379

3 284 967

Rumeenia

89

1 054 185

6 869 985

Slovakkia

89

262 703

1 709 502

Sloveenia

83

91 095

554 291

Hispaania

75

2 337 457

12 939 604

Rootsi

75

518 322

2 856 514

Ühendkuningriik

76

3 494 635

19 401 935

EL 28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/249,

10. veebruar 2016,

millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Jambon de l'Ardèche (KGT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 1 esimesele lõigule vaatas komisjon läbi Prantsusmaa taotluse saada heakskiit komisjoni määrusega (EL) nr 1023/2010 (2) registreeritud kaitstud geograafilise tähise „Jambon de l'Ardèche” spetsifikaadi muudatusele.

(2)

Kuna asjaomane muudatus ei ole väike määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas  (3).

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleb spetsifikaadi muudatus heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Jambon de l'Ardèche” (KGT) spetsifikaadi muudatus kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. veebruar 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1023/2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Jambon de l'Ardèche” (KGT)] (ELT L 296, 13.11.2010, lk 5).

(3)  ELT C 330, 7.10.2015, lk 3.


23.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/250,

22. veebruar 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.