ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
13. jaanuar 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/24, 8. jaanuar 2016, millega kehtestatakse eritingimused Brasiiliast pärit maapähklite, Indiast pärit Capsicum annuum'i ja muskaatpähkli ning Indoneesiast pärit muskaatpähkli impordi suhtes ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 669/2009 ja (EL) nr 884/2014 ( 1 )

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/25, 12. jaanuar 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

13.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/24,

8. jaanuar 2016,

millega kehtestatakse eritingimused Brasiiliast pärit maapähklite, Indiast pärit Capsicum annuum'i ja muskaatpähkli ning Indoneesiast pärit muskaatpähkli impordi suhtes ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 669/2009 ja (EL) nr 884/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (2) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 669/2009 (3) on ette nähtud, et osutatud määruse I lisas loetletud mitteloomse sööda ja toidu suhtes rakendatakse kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist impordil. Brasiiliast pärit maapähklite ning Indiast pärit Capsicum annuum'i ja muskaatpähklite suhtes rakendatakse juba alates 2010. aasta jaanuarist sellist kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist aflatoksiinide tuvastamiseks. Indoneesiast pärit muskaatpähklite suhtes rakendatakse alates 2012. aasta juulist samuti kõrgendatud rangusastmega ametlikku kontrollimist.

(2)

Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 kohaselt kõnealuste kaupade suhtes tehtud ametliku kontrollimise tulemustest selgub, et ikka veel ületatakse väga sageli aflatoksiinide jääkide piirnorme. Kõnealused tulemused tõendavad, et eespool nimetatud toidu ja sööda import kujutab endast ohtu loomade ja inimeste tervisele. Pärast mitmeid aastaid liidu piiridel tehtud sagedasemat kontrolli täheldati, et olukord ei ole paranenud.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 884/2014 (4) on kehtestatud eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatava sööda ja toidu impordile seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga.

(4)

Selleks et kaitsta inimeste ja loomade tervist liidus, on vaja kehtestada täiendavad tagatised Brasiiliast, Indiast ja Indoneesiast pärit asjaomase toidu ja sööda kohta. Kõigi Brasiiliast pärit maapähklite, Indiast pärit Capsicum annuum'i ja muskaatpähkli ning Indoneesiast pärit muskaatpähkli saadetistega peab olema kaasas terviseohutuse sertifikaat, milles kinnitatakse, et neist toodetest on võetud proovid, mida on analüüsitud aflatoksiinide tuvastamiseks, ning et kõnealused tooted on tunnistatud liidu õigusaktidele vastavateks. Analüüside tulemused peaksid olema lisatud terviseohutuse sertifikaadile.

(5)

Lisaks eraisikule isiklikuks tarbimiseks ja kasutamiseks ettenähtud saadetiste puhul lubatavale erandile on asjakohane jätta välja teatava sööda ja toidu väga väiksed, nimelt kuni 20 kg saadetised, mida kasutatakse kaubamessidel või saadetakse kaubanäidistena. Selliste saadetiste puhul ei ole terviseohutuse sertifikaadile analüüside tulemuste lisamise nõue proportsionaalne kõnealustest saadetistest tingitud rahvatervisele avalduva väikese riskiga.

(6)

Türgi ja Iraani ametiasutused teatasid komisjonile, et muutunud on pädev asutus, kelle volitatud esindajal on terviseohutuse sertifikaadi allkirjastamise õigus. Brasiilia ametiasutuse pädevusse kuulub ka loomasööt. Seepärast tuleb teha vastavad muudatused.

(7)

Selleks et vähendada tarbetut halduskoormust, on asjakohane ette näha, et sellise saadetise puhul, mis koosneb mitmest väikesest pakist/ühikust, ei ole vaja, et saadetise identifitseerimisnumber on märgitud saadetise igale üksikpakile, vaid piisab kõnealuse numbri märkimisest pakendile, mis sisaldab väikeseid pakke/ühikuid.

(8)

Ilmnenud probleemide tõttu on asjakohane täpsustada, et kontrolli edukat läbimist käsitlevad kanded ühises sisenemisdokumendis tuleb lõpule viia enne seda, kui antakse luba saadetise edasitoimetamiseks impordiks määratud tollipunkti.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 ja rakendusmäärust (EL) nr 884/2014 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 669/2009 muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Rakendusmäärust (EL) nr 884/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõikesse 1 lisatakse punktid i, j ja k:

„i)

Brasiiliast pärit või sealt lähetatud kooritud ja koorimata maapähklid, maapähklivõi, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid (sööt ja toit);

j)

Indiast pärit või sealt lähetatud Capsicum sp. ja muskaatpähkel;

k)

Indoneesiast pärit või sealt lähetatud muskaatpähkel.”

2)

Artikli 1 lõikele 3 lisatakse järgmine lause:

„Käesolevat määrust ei kohaldata ka selliste sööda ja toidu saadetiste suhtes, mille brutomass ei ületa 20 kg.”

3)

Artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

Brasiiliast pärit sööda ja toidu puhul põllumajandus-, karjakasvatus- ja varustusministeerium (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA).”

4)

Artikli 5 lõike 2 punktid d ja e asendatakse järgmistega:

„d)

Iraanist pärit toidu puhul tervishoiu- ja meditsiinihariduse ministeerium (Ministry of Health and Medical Education);

e)

Türgist pärit toidu puhul Türgi Vabariigi toidu-, põllumajandus- ja loomakasvatusministeeriumi toidu ja kontrolli peadirektoraat (General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock of the Republic of Turkey);”

5)

Artikli 5 lõike 2 lisatakse punkt i:

„i)

Indoneesiast pärit toidu puhul põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture);”

6)

Artiklisse 6 lisatakse järgmine lause:

„Sellise saadetise puhul, mis koosneb mitmest väikesest pakist/ühikust, piisab saadetise identifitseerimisnumbri märkimisest pakendile, mis sisaldab väikeseid pakke/ühikuid.”

7)

Artikli 9 lõike 4 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Määratud sisenemiskoha pädev asutus annab loa saadetise toimetamiseks impordiks määratud tollipunkti pärast seda, kui lõikes 2 osutatud kontroll on edukalt läbitud ja asjakohased kanded ühise sisenemisdokumendi II osas (II.3, II.5, II.8 ja II.9) on tehtud.”

8)

Rakendusmääruse (EL) nr 884/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõike 1 punktides i, j ja k osutatud sööda ja toidu saadetisi, mis on lähetatud päritoluriigist enne käesoleva määruse jõustumist, võib ELi importida, ilma et neil oleks kaasas terviseohutuse sertifikaat ning proovivõtmise ja analüüside tulemused.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. jaanuar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 884/2014, 13. august 2014, millega kehtestatakse eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatava sööda ja toidu impordile seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1152/2009 (ELT L 242, 14.8.2014, lk 4).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisast jäetakse välja järgmised kanded:

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood

TARICi alamrubriik

Saadetise päritoluriik või riik, kust saadetis lähetatakse

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%) impordil

„—

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Capsicum annuum, terve

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, purustatud või jahvatatud

ex 0904 22 00

10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede terved, kuivatatud viljad, v.a paprikad (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

20”

(toit – kuivatatud vürtsid)

 


II LISA

Määruse (EL) nr 884/2014 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Viimane kanne „Arbuusi (Egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted” asendatakse järgmisega: „Arbuusi (Egusi, Citrullus spp.) seemned ja nendest saadud tooted”.

2)

Lisatakse järgmised kirjed:

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood

TARICi alamrubriik

Saadetise päritoluriik või riik, kust saadetis lähetatakse

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%) impordil

„—

Koorimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

10

Kooritud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Capsicum annuum, terve

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, purustatud või jahvatatud

ex 0904 22 00

10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede terved, kuivatatud viljad, v.a paprikad (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(toit – kuivatatud vürtsid)

 

 

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

20”

(toit – kuivatatud vürtsid)

 


13.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 8/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/25,

12. jaanuar 2016,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. jaanuar 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

EG

120,0

MA

72,0

TN

87,8

TR

105,5

ZZ

96,3

0707 00 05

MA

73,1

TR

154,2

ZZ

113,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

145,5

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

50,3

MA

65,7

TR

78,1

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

62,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

85,6

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

127,6

JM

147,1

TR

83,5

ZZ

119,4

0805 50 10

EG

98,7

MA

94,2

TR

92,9

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

156,8

CL

86,6

US

105,7

ZZ

116,4

0808 30 90

CN

80,0

TR

132,0

ZZ

106,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.