ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 321

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
5. detsember 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2252, 30. september 2015, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/288 seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuse taotluste vastuvõetamatuse ajavahemikuga

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2253, 2. detsember 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2254, 2. detsember 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2255, 2. detsember 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2256, 4. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1983/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2257, 4. detsember 2015, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTT)]

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2258, 4. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 seoses selliste üksiksaadetiste impordi ja transiidiga, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud ( 1 )

23

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2259, 4. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

56

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2260, 3. detsember 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/630/EÜ Bangladeshist imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomade suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8472 all)  ( 1 )

58

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Gruusia assotsieerimisnõukogu otsus nr 1/2014, 17. november 2014, millega võetakse vastu assotsieerimisnõukogu ning assotsieerimiskomitee ja allkomiteede kodukorrad [2015/2261]

60

 

*

ELi-Gruusia assotsieerimisnõukogu otsus nr 2/2014, 17. november 2014, kahe allkomitee moodustamise kohta [2015/2262]

70

 

*

ELi-Gruusia assotsieerimisnõukogu otsus nr 3/2014, 17. november 2014, teatavate assotsieerimisnõukogu volituste assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisule delegeerimise kohta [2015/2263]

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/1


Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu (allkirjastatud Brüsselis 21. märtsil 2014 ja 27. juunil 2014) järgmisi osasid kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2016 lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitlevate nõukogu otsuste (1) (millest viimast on muudetud) (2) artikli 4 kohaselt selles ulatuses, milles need käsitlevad üksnes liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi:

IV jaotis

(välja arvatud artikkel 158, niivõrd kui see käsitleb kriminaalvastutust intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral, ning välja arvatud artiklid 285 ja 286, niivõrd kui neid artikleid kohaldatakse haldusmenetluses, läbivaatamisel ja edasikaebamisel liikmesriigi tasandil).

Artikli 279 ajutine kohaldamine ei mõjuta liikmesriikide suveräänseid õigusi nende süsivesinikuvarude üle vastavalt rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas nende õigusi ja kohustusi ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni osalistena.

Artikli 280 lõike 3 liidupoolne ajutine kohaldamine ei mõjuta olemasolevat pädevuse jaotust liidu ja selle liikmesriikide vahel seoses lubade andmisega süsivesinike geoloogiliseks luureks, uurimiseks ja tootmiseks;

VII jaotis

(välja arvatud artikli 479 lõige 1), niivõrd kui kõnealuse jaotise sätted on piiratud eesmärgiga tagada lepingu ajutine kohaldamine;

I–XXV lisa, samuti I ja II protokoll.


(1)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 1, ELT L 278, 20.9.2014, lk 1.

(2)  ELT L 289, 3.10.2014, lk 1.


MÄÄRUSED

5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/2252,

30. september 2015,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/288 seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuse taotluste vastuvõetamatuse ajavahemikuga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärgid ja kaitsta liidu ja tema maksumaksjate finantshuve, peaksid käitajad, kes teatava ajavahemiku jooksul enne toetusetaotluse esitamist on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 tähenduses toime pannud raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse, jääma Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) antavast finantsabist ilma.

(2)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõigete 1 ja 3 kohaselt on teatavad käitajate poolt EMKFi toetuse saamiseks esitatud taotlused kindla ajavahemiku jooksul vastuvõetamatud. Sellised taotlused on vastuvõetamatud muu hulgas siis, kui vesiviljeluse säästvaks arenguks taotletakse kõnealuse määruse V jaotise II peatüki kohast toetust ja pädev asutus on kindlaks teinud, et asjaomane käitaja on toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/99/EÜ (2) artiklites 3 ja 4 sätestatud keskkonnaalase õigusrikkumise. Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 4 punktidele a ja b määrab komisjon delegeeritud aktiga kindlaks taotluste vastuvõetamatuse ajavahemiku ning selle algus- ja lõppkuupäevad.

(3)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/288 (3) on kindlaks määratud ajavahemik, mille jooksul on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a ja b ja lõikes 3 osutatud ühe või enama rikkumise toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud; samuti on selles kindlaks määratud kõnealuse ajavahemiku asjaomased algus- ja lõppkuupäevad.

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktile d on vaja kõnealuse määruse V jaotise II peatüki kohase toetuse taotluste puhul kehtestada ka eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks ja kõnealuse ajavahemiku algus- ja lõppkuupäevade kindlaksmääramiseks. Selliste taotluste vastuvõetamatus peaks aitama suurendada kehtivate keskkonnakaitsealaste õigusaktide täitmist.

(4)

Direktiiviga 2008/99/EÜ on kehtestatud kriminaalõigusega seonduvad meetmed keskkonna tõhusamaks kaitsmiseks. Kõnealuse direktiivi artiklis 3 on loetletud kriminaalkorras karistatavad teod, kui need on kõnealuse direktiivi tähenduses õigusvastased ja pannakse toime tahtlikult või vähemalt raske hooletuse tagajärjel. Kõnealuse direktiivi artikli 4 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et lõikes 3 osutatud tahtlikule teole kihutamine, kallutamine ja kaasaaitamine on kriminaalkorras karistatav.

(5)

Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks sellisteks juhtudeks, kui käitaja on rikkumise toime pannud raske hooletuse tagajärjel või teinud seda tahtlikult, kehtestada eri pikkusega vastuvõetamatuse ajavahemikud. Samal põhjusel on vaja ka kehtestada eeskirjad, milles võetakse vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid.

(6)

Proportsionaalsuse eesmärgil tuleks enam kui ühe aasta pikkuse ajavahemiku jooksul toime pandud rikkumiste korral kehtestada pikema kestusega vastuvõetamatuse ajavahemikud.

(7)

Kui pädev asutus on kindlaks teinud, et asjaomane käitaja on toime pannud direktiivi 2008/99/EÜ artiklites 3 ja 4 sätestatud õigusrikkumise, on kõnealuse käitaja poolt määruse (EL) nr 508/2014 V jaotise II peatüki kohase EMKFi toetuse saamiseks esitatud taotlused vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktile d vastuvõetamatud vähemalt ühe aasta jooksul. Kuna määrust (EL) nr 508/2014 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, võetakse vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse üksnes pärast 1. jaanuari 2013 toimepandud õigusrikkumisi.

(8)

Kui käitaja taotlus on direktiivi 2008/99/EÜ artiklites 3 ja 4 sätestatud keskkonnaalase õigusrikkumise tõttu vastuvõetamatu, tuleks kõik kõnealuse käitaja poolt määruse (EL) nr 508/2014 V jaotise II peatüki kohaselt esitatud taotlused tõhusa keskkonnakaitse huvides tunnistada vastuvõetamatuks. Proportsionaalsuse tagamiseks on asjakohane kehtestada eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku läbivaatamiseks, kui käitaja on kõnealusel ajavahemikul pannud toime veel uusi õigusrikkumisi. Samal põhjusel on ka asjakohane, et korduv rikkumine toob kaasa pikemad vastuvõetamatuse ajavahemikud.

(9)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2015/288 vastavalt muuta.

(10)

Selleks et oleks võimalik viivitamata kohaldada käesolevas määruses sätestatud meetmeid ning võttes arvesse tähtsust tagada kõigi liikmesriikide käitajate kohtlemine ühtselt ja võrdselt alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist ja seda tuleks kohaldada alates EMKFi toetuse rahastamiskõlblikkusperioodi esimesest päevast, s.o alates 1. jaanuarist 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2015/288 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetuse taotluste suhtes ja selles määratakse kindlaks ajavahemik, mille jooksul on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a, b ja d või kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 3 osutatud mis tahes rikkumise toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud (edaspidi „vastuvõetamatuse ajavahemik”).”

2)

Lisatakse artikkel 4a:

„Artikli 4a

Keskkonnaalase õigusrikkumise toime pannud käitajate esitatud toetusetaotlused

1.   Kui pädev asutus on esimeses ametlikus otsuses kindlaks teinud, et käitaja on toime pannud Euroopa Parlamendi ja nõukogu (4) direktiivi 2008/99/EÜ artiklis 3 sätestatud mõne õigusrikkumise, on kõnealuse käitaja poolt määruse (EL) nr 508/2014 V jaotise II peatüki kohase EMKFi toetuse saamiseks esitatud taotlused vastuvõetamatud:

a)

12 kuud, kui õigusrikkumine pandi toime raske hooletuse tõttu või

b)

24 kuud, kui õigusrikkumine pandi toime tahtlikult.

2.   Kui pädev asutus on esimeses ametlikus otsuses kindlaks teinud, et käitaja on toime pannud mõne direktiivi 2008/99/EÜ artiklis 4 sätestatud õigusrikkumise, on kõnealuse käitaja poolt määruse (EL) nr 508/2014 V jaotise II peatüki kohase EMKFi toetuse saamiseks esitatud taotlused vastuvõetamatud 24-kuulise ajavahemiku jooksul.

3.   Vastuvõetamatuse ajavahemikku pikendatakse kuue kuu võrra, kui lõikes 1 või 2 osutatud otsuses on pädev asutus:

a)

sõnaselgelt osutanud raskendavate asjaolude olemasolule või

b)

märkinud, et käitaja on õigusrikkumise toime pannud enam kui ühe aasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

4.   Tingimusel et vastuvõetamatuse ajavahemik kokku kestab vähemalt 12 kuud, vähendatakse seda ajavahemikku kuue kuu võrra, kui pädev asutus on oma lõike 1 või 2 kohases otsuses sõnaselgelt viidanud kergendavate asjaolude esinemisele.

5.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku alguskuupäev on kuupäev, mil pädev ametiasutus teeb otsuse selle kohta, et direktiivi 2008/99/EÜ artiklites 3 ja 4 sätestatud õigusrikkumistest on toime pandud üks või mitu rikkumist.

6.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks võetakse arvesse üksnes selliseid otsuseid, milles viidatakse alates 1. jaanuarist 2013 toime pandud õigusrikkumistele ja mille kohta on alates kõnealusest kuupäevast tehtud eelmise lõike kohane otsus.

7.   Kui käitaja taotlus on lõigete 1 ja 2 kohaselt vastuvõetamatu, käsitatakse käitaja kõiki määruse (EL) nr 508/2014 V jaotise II peatüki kohaseid taotlusi vastuvõetamatuna.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/99/EÜ, 19. november 2008, keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 6.12.2008, lk 28).”"

3)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt.

a)

Lisatakse punktid d ja e:

„d)

pikendatakse järgneva ajavahemiku võrra direktiivi 2008/99/EÜ artiklis 3 sätestatud iga uue rikkumise eest, mille käitaja on toime pannud vastuvõetamatuse ajavahemikul:

i)

12 kuud, juhul kui uus rikkumine on toime pandud raske hooletuse tagajärjel;

ii)

24 kuud, juhul kui uus rikkumine on toime pandud tahtlikult;

e)

pikendatakse 24 kuu võrra direktiivi 2008/99/EÜ artiklis 4 sätestatud iga uue rikkumise eest, mille käitaja on toime pannud vastuvõetamatuse ajavahemikul”.

b)

Lisatakse järgmine lõige:

„Kui esimese lõigu punktis d või e osutatud uus rikkumine on sama liiki kui vastuvõetamatuse ajavahemiku kehtestamise või kõnealuse ajavahemiku läbivaatamise tinginud keskkonnaalane õigusrikkumine, pikendatakse vastuvõetamatuse ajavahemikku punktides d ja e osutatud kõnealuse rikkumise tõttu veel kuue kuu võrra.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/99/EÜ, 19. november 2008, keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 6.12.2008, lk 28).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/288, 17. detsember 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad (ELT L 51, 24.2.2015, lk 1.)


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2253,

2. detsember 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Toode (nn „tuuletõmbetõkesti” või „uksealune tihend”), mis koosneb alumiiniumalusest mõõtmetega umbes 100 × 3 cm ning selle külge kinnitatud plastharjastest pikkusega umbes 2 cm ja ristlõike läbimõõduga üle 1 mm. Aluse üks külg on kaetud isekleepuva kilega.

Alus kinnitatakse ukse alaserva külge liimikilega. Harjased tihendavad pragu ukse alumise osa ja põranda vahel, takistades õhuvoolu, mustuse jne sissepääsu.

 (1) Vt pilti.

3926 90 97

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3b ja 6 ning CN-koodide 3926, 3926 90 ja 3926 90 97 sõnastusega.

Toote objektiivseid omadusi arvestades on see ette nähtud ukse ja põranda vahelise prao sulgemiseks, et takistada õhuvoolu, mustuse jne sissepääsu. See ei ole ette nähtud kasutamiseks puhastusharjana. Seetõttu ei või toodet klassifitseerida harjana rubriiki 9603.

Toode on eri komponentidest, nagu alumiiniumalus, plastharjased ja liimikile, koosnev kombineeritud toode. Harjased annavad tootele selle põhiomadused oma funktsiooni tõttu toote kasutamisel. Seetõttu ei või toodet klassifitseerida muu alumiiniumtootena rubriiki 7616.

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 3926 90 97 alla kui muu plastist toode.

Image

(1)  Pilt on üksnes illustreeriv.


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2254,

2. detsember 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Kõvakaaneline köidetud toode (fotoraamat), mis on valmistatud paberist, mille mõõtmed on ligikaudu 21 cm × 31 cm ja kus esitatakse värvitrükis isiklikke fotosid koos viitava tekstiga vastaval fotol näidatud tegevuse, sündmuse, isikute jne kohta.

4911 91 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 4911 ja 4911 91 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida rubriigi 4901 raamatuks, sest toode ei ole ette nähtud lugemiseks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 4901, esimene lõik).

Toode on mõeldud isiklike fotode eraviisiliseks esitlemiseks.

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 4911 91 00 alla kui fotod.


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2255,

2. detsember 2015,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EMÜ) nr 2913/92 (2) artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Lapiku silindri kujuline toode (nn „minivibromootor”, coin vibration motor) läbimõõduga 9 mm ja paksusega 4 mm, sisseehitatud alalisvoolumootoriga pingele 4 V ja võimsusega 1 W.

Toode on kavandatud kasutamiseks tahvelarvutites, mobiiltelefonides jne, et luua vibratsiooniefekt. Efekt tuleneb mootori võllile kinnitatud asümmeetrilise massi pöörlemisest.

Paigaldamiseks on toote ühel küljel isekleepuv lint.

Vt pilti (1).

8479 89 97

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8479, 8479 89 ja 8479 89 97 sõnastusega.

Kuna toote otstarve on tekitada vibratsioon, ei või seda klassifitseerida rubriiki 8501 kuuluvaks elektrimootoriks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8501, II rühm, punkti 8 alapunkt b).

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 8479 89 97 alla, kui muu mujal nimetamata eriotstarbeline seade ning mehhanism.

Image

(1)  Pilt on üksnes illustratsiooniks.


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/2256,

4. detsember 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1983/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1177/2003 kehtestati ühine raamistik tulu ja elutingimusi käsitleva Euroopa statistika süstemaatiliseks koostamiseks.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1983/2003 (2) kinnitati esmaste sihtmuutujate loetelu, nende muutujate koodid ja andmete edastamisel kasutatav tehniline vorming EU-SILC põhitoimingute jaoks.

(3)

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu otsustas oma 7.–8. juuni 2010. aasta koosolekul, et liidu põhieesmärgi vahehindamise käigus 2015. aastal tuleks läbi vaadata ka näitajad, võttes arvesse majanduse arengut ja mõõtmisvahendite paranemist.

(4)

Seda arvesse võttes lisati komisjoni määrustesse (EL) nr 112/2013 (3) ja (EL) nr 67/2014 (4) uued muutujad, millega mõõdetakse leibkondade ja üksikisikute (täiskasvanute) materiaalset puudust 2014. ja 2015. aastal kogutavate teiseste sihtmuutujate loetelus.

(5)

Lisaks sellele tuleks esmaste sihtmuutujate loetelu kohandada tulevaste andmekogumiste tarbeks. See hõlmab vananenud muutujate väljajätmist määruse (EÜ) nr 1983/2003 lisast ning uute lisamist sinna. Need muutujad on valitud materiaalse puuduse usaldusväärseks mõõtmiseks pärast kahte põhjalikku statistilist analüüsi, milles tugineti 2009. ja 2013. aastal kogutud EU-SILC andmetele.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1983/2003 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1983/2003 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1983/2003, 7. november 2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga (ELT L 298, 17.11.2003, lk 34).

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 112/2013, 7. veebruar 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2014. aasta loetelu osas (ELT L 37, 8.2.2013, lk 2).

(4)  Komisjoni määrus (EL) nr 67/2014, 27. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) sotsiaalset ja kultuurilist osalemist ning materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2015. aasta loetelu osas (ELT L 23, 28.1.2014, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1983/2003 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Jagu „Leibkonnaandmed – Sotsiaalne tõrjutus – Leibkonna mitterahalised puudusenäitajad, kaasa arvatud ebapiisav tulu, võla määr ja esmatarbekaupade märgatav puudus” muudetakse järgmiselt:

a)

järgmised muutujad jäetakse välja:

Komponent

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

„X,L

HS070

 

Kas Teil on telefon (sealhulgas mobiiltelefon)?

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

HS070_F

– 1

Andmed puuduvad

1

Muutuja väli täidetakse

X,L

HS080

 

Kas Teil on värviteleviisor?

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

HS080_F

– 1

Andmed puuduvad

1

Muutuja väli täidetakse”

ning

„X,L

HS100

 

Kas Teil on pesumasin?

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

HS100_F

– 1

Andmed puuduvad

1

Muutuja väli täidetakse”

b)

muutujate HS150 ja HS150_F järele lisatakse järgmised muutujad:

Komponent

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

„X,L

HD080

 

Kulunud mööbli väljavahetamine

1

Jah

2

Ei – leibkond ei saa seda endale lubada

3

Ei – muud põhjused

 

HD080_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad”

2.

Jagude „Isikuandmed – Lähteandmed – Rahvastikuandmed (16+)” ja „Isikuandmed – Haridus – Haridus, kaasa arvatud kõrgeim ISCED tase” vahele lisatakse järgmine uus jagu „Isikuandmed – Sotsiaalne tõrjutus – Isikliku mitterahalise puuduse näitajad”:

Komponent

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

Isikuandmed

Sotsiaalne tõrjutus

„ISIKLIKU MITTERAHALISE PUUDUSE NÄITAJAD

X,L

PD020

 

Kulunud rõivaste asendamine mõne uue (kasutamata) rõivaesemega

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD020_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja

X,L

PD030

 

Kaks paari sobiva suurusega jalatseid (sh üks paar, mis sobib igasuguste ilmastikutingimuste puhul)

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD030_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja

X,L

PD050

 

Kohtumised sõprade/perega (sugulastega) vähemalt kord kuus, et koos süüa-juua

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD050_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja

X,L

PD060

 

Regulaarne osalemine vabaajategevuses

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD060_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja

X,L

PD070

 

Kulutan igal nädalal väikese rahasumma iseenda peale

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD070_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja

X,L

PD080

 

Isiklik kodune internetiühendus

1

Jah

2

Ei – majanduslikud põhjused

3

Ei – muud põhjused

 

PD080_F

1

Muutuja väli on täidetud

– 1

Andmed puuduvad

– 3

Mitte valitud andmeesitaja”


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2257,

4. detsember 2015,

millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile b avaldati Euroopa Liidu Teatajas Bulgaaria esitatud taotlus registreerida nimetus „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) (2).

(2)

Komisjon sai 11. juunil 2014 Kayseri kaubanduskojalt (Türgi) vastulause. Sellele vastulausele järgnes 14. augustil 2014 e-postiga põhjendatud vastuväide. Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 lõike 2 kohaselt peab vastulausele järgnema kahe kuu jooksul põhjendatud vastuväide. Kõnealune põhjendatud vastuväide jõudis kohale sellest kahekuulisest tähtajast hiljem. Seetõttu loeb komisjon Kayseri kaubanduskoja (Türgi) vastuväite vastuvõetamatuks.

(3)

12. juunil 2014 saatis Kreeka vastulause koos põhjendatud vastuväitega. Vastuväide põhines määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 21 lõike 1 punktil b. Väideti, et kuna osa Traakia piirkonnast kuulub Kreeka alla, piiraks nimetuse „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) registreerimine Kreeka tootjate õigust kasutada kohanime „Θράκη” (Traakia). Tähis „Traakia” esineb mitme lihatoote nimetuses.

(4)

Komisjon uuris Kreeka vastuväidet ja tunnistas selle määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 21 lõike 1 punkti b tähenduses vastuvõetavaks. Seepärast kutsus ta 10. oktoobri 2014. aasta kirjas huvitatud isikuid üles pidama asjakohaseid konsultatsioone, et jõuda omavahel kokkuleppele vastavalt nende riigis kehtivatele menetlustele.

(5)

Bulgaaria ja Kreeka jõudsid sellisele kokkuleppele ning teatasid sellest komisjonile 5. mail 2015.

(6)

Bulgaaria ja Kreeka vahelist kokkulepet võib võtta arvesse sedavõrd, kuivõrd see vastab määrusele (EL) nr 1151/2012 ja muudele ELi õigusnormidele.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 18 lõikega 3 leppisid Bulgaaria ja Kreeka kokku, et sarnase nimetusega toodete eristamiseks ja tarbijate eksitamise vältimiseks toote lähtekoha osas lisatakse nimetuse „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) juurde väide „valmistatud traditsiooniliselt Bulgaarias”.

(8)

Samuti nõustusid kõnealused osalised käesolevas määruses selle täpsustamisega, et kohanimi „Traakia” ei ole ette nähtud üksnes nimetuses „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) kasutamiseks.

(9)

Eespool toodut arvestades leiab komisjon, et nimetuse „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) juurde tuleks lisada väide „valmistatud traditsiooniliselt Bulgaarias”.

(10)

Lisaks tuleks täpsustada, et ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 24 lõike 2 kohaldamist, ei takista nimetuse „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) koos väitega „valmistatud traditsiooniliselt Bulgaarias” registreerimine tootjaid kasutamast liidu territooriumil toodete märgistamisel ja esitlemisel kohanime „Traakia”, sh selle tõlkeid, kooskõlas ELi õigusnormidega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1169/2011, (3) milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetus „Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya) (GTT) registreeritakse.

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (4) XI lisas esitatud klassi 1.2 „Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)” kuuluva tootena.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud nimetuse juurde lisatakse väide „valmistatud traditsiooniliselt Bulgaarias”. Tootespetsifikaadi kokkuvõte on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

Kohanime „Traakia”, sh selle tõlkeid, võib ka edaspidi kasutada liidu territooriumil toodete märgistamiseks või esitlemiseks, tingimusel et järgitakse liidu õiguskorras kohaldatavaid põhimõtteid ja eeskirju.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 75, 14.3.2014, lk 16.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


LISA

GARANTEERITUD TRADITSIOONILISE TOOTE (GTT) REGISTREERIMISE TAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 509/2006 (1)

„КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ” (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)

EÜ nr: BG-TSG-0007-01018 – 23.7.2012

1.   Taotlejate rühma nimi ja aadress

Rühma või organisatsiooni nimi (vajaduse korral): Sdruzhenie Traditsionni surovo-susheni mesni produkti (traditsiooniliste kuivatatud toorlihatoodete tootjate assotsiatsioon (STSSMP))

Aadress: bul. Shipchenski prohod, bl. 240, vh A, ap 6, et. 3, Sofia 1111

Telefon: +359 29712671

Faks: +359 29733069

E-posti aadress: office@amb-bg.com

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Bulgaaria

3.   Spetsifikaat

3.1.   Registreeritav(ad) nimetus(ed) (komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007  (2) artikkel 2)

„Кайсерован врат Тракия” (Kayserovan vrat Trakiya)

Nimetuse juurde lisatakse väide „valmistatud traditsiooniliselt Bulgaarias”.

3.2.   Kas nimetus

on iseenesest eripärane

väljendab põllumajandustoote või toidu eripära

Nimetus „Kayserovan vrat Trakiya” võeti esmakordselt kasutusele 1980. aastal toote tootmise jaoks vajalikus standardimisdokumendis, uurijate Dzhevizovi ja Kiseva koostatud ühtses standardis 18-71996-80. Toode sai kiiresti tuntuks ning eespool esitatud nimetuse all on seda Bulgaarias traditsiooniliselt toodetud nüüd rohkem kui 30 aastat. Nimetus on iseenesest eripärane ka seepärast, et sisaldab punktis 3.6 kirjeldatud toote põhikoostisaineid.

3.3.   Kas taotletakse nimetuse reserveerimist määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõike 2 alusel

registreerimine nimetuse reserveerimisega

registreerimine ilma nimetuse reserveerimiseta

3.4.   Toote liik

Klass 1.2. Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne).

3.5.   Punktis 3.1 esitatud nimetusega tähistatava põllumajandustoote või toidu kirjeldus (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 1)

Toode „Kayserovan vrat Trakiya” on toorsuitsutatud tükeldamata lihast hõrgutis. Seda valmistatakse värskest kondita seakaelakarbonaadist. Suitsutamise käigus pressitakse seda korduvalt ja kaetakse nn keisri seguga (kayserova smes), mis koosneb looduslikest maitsetaimedest ja valgest veinist. Toode sobib otsetarbimiseks kõikides tarbijarühmades.

Füüsikalised omadused – kuju ja mõõtmed

3–4 cm paksusega piklik lame silinder.

Keemilised omadused

veesisaldus: mitte üle 40,0 % kogumassist;

keedusoolasisaldus: mitte üle 5,0 % kogumassist;

nitritid (jääk lõpptootes): mitte üle 50 mg/kg;

pH mitte alla 5,4.

Organoleptilised omadused

 

Välimus ja värvus:

pruunikaspunase nn keisri seguga kaetud pealispind on hästi kuivatatud ja selgelt moodustunud koorikuga.

 

Läbilõige:

lihaskude on erepunane, lõheroosat värvi pekiosa paksus on kuni 1 cm.

 

Konsistents: tihke ja elastne.

 

Maitse ja lõhn: iseloomulik, meeldiv, kergelt soolane, tänu kasutatud maitseainetele iseloomuliku lõhnaga ning võõra maitse ja lõhnata.

Toodet „Kayserovan vrat Trakiya” võib turustada tervena, tükkideks lõigatuna või viilutatult, vaakum- või tsellofaanpakendites või säilitusgaasikeskkonda pakendatult.

3.6.   Punktis 3.1 esitatud nimetusega tähistatava põllumajandustoote või toidu tootmismeetodi kirjeldus (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 2)

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” tootmiseks on vaja järgmisi koostis- ja lisaaineid.

 

Liha: 100 kg seakaelakarbonaadi.

 

Soolasegu 100 kg seakaelakarbonaadi kohta: 3,35 kg keedusoola; 40 g antioksüdandina kasutatavat askorbiinhapet (E300); 100 g kaaliumnitraati (E252) või 85 g naatriumnitraati (E251); 500 g rafineeritud kristallsuhkrut.

 

Nn keisri segu 100 kg seakaelakarbonaadi kohta:

4,0 kg harilikku paprikat (punapipar);

3,0 kg põld-lambaläätsi;

2,0 kg küüslauku;

12,0 l valget veini;

 

sidumisnöör/kanepikedrus.

Tootmismeetod

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” valmistamiseks kasutatakse värsket, täielikult laagerdunud seakaelakarbonaadi, mille pH on 5,6–6,2. Kondid eemaldatakse lihast ettevaatlikult, nii et lihasgrupid jäävad terveks. Eesmine lõikejoon kulgeb kuklaluu ja esimese kaelalüli vahel ning tagumine joon hõlmab viienda ja kuuenda selgroolüli vahel ning viiendast roidest allpool asuvat roietevahelist ala. Alumine horisontaalne piirjoon läbib esimest viit roiet. Konditustatud liha puhastatakse verest ning vormitakse ja trimmitakse. Viimistletud seakaelakarbonaadid pannakse soolamiseks sobivasse puhtasse mahutisse. Keedusoola, askorbiinhappe, kaaliuminitraadi või naatriuminitraadi ja rafineeritud kristallsuhkru segu hõõrutakse lihatükkidele käsitsi või mehaaniliselt. Temperatuuriga 0–4 °C külmhoidlas asetatakse soolatud kaelakarbonaadid laagerdumiseks tihedalt plastik- või roostevabast terasest mahutitesse. Kolme-nelja päeva pärast paigutatakse lihatükid ümber (ülemiste ja alumiste tükkide kohad vahetatakse) ning need jäetakse samadel tingimustel veel vähemalt kümneks päevaks seisma, kuni tükid on täielikult ja ühtlaselt sooldunud. Iga soolatud kaelakarbonaadi külge tehakse sidumisnöörist silmus ja tükid riputatakse roostevabast terasest vorstikärude puidust ja/või metallist raamidele. Lihatükid ei tohi üksteisega kokku puutuda. Kuni 12 °C õhutemperatuuri juures jäetakse karbonaadid käruraamide külge 24 tunniks nõrguma. Seejärel pannakse lihatükid loomuliku õhuvahetusega või kliimaseadmega kuivatuskambritesse, milles saab reguleerida temperatuuri ja niiskust. Kuivatatakse õhutemperatuuri 12–17 °С ja suhtelise õhuniiskuse 70–85 % juures. Kuivatamise ja laagerdumise jooksul pressitakse lihatükke mitu korda. Pressimine kestab 12–24 tundi. Algne pressimine toimub siis, kui toote „Kayserovan vrat Trakiya” tükid on katsudes mõõdukalt kuivad ja on tunda kerget koorikut. Enne pressimist sorditakse tükid paksuse järgi. Kuivatamine kestab seni, kuni liha on omandanud tihke elastsuse ja veesisaldus ei ületa enam 40 % kogumassist. Pärast lõplikku pressimist kaetakse tükid ühtlaselt 2–3 mm paksuse nn keisri seguga, mis vastavalt retseptile koosneb maitseainetest, veest ja valgest veinist. Seejärel riputatakse lihatükid kuivama seniks, kuni kattesegu on täielikult kuivanud ja koorik moodustunud. Põld-lambaläätsed jahvatatakse eelnevalt hoolikalt ja pannakse 24 tunniks leigesse vette ligunema.

3.7.   Põllumajandustoote või toidu eripära (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 3)

—   Toote maitse ja lõhnaomadused

Hoolikalt välja valitud ja sorditud värske seakaelakarbonaad ja nn keisri segu annavad tootele „Kayserovan vrat Trakiya” unikaalse maitse ja lõhna.

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” tootmisel ei kasutata starterkultuure ega happesuse regulaatoreid, tänu millele see toode erineb uuendusliku tehnoloogia abil valmistatud toodetest.

—   Tükkide iseloomulik lame kuju

Toote iseloomulik kuju saadakse kuivatamisprotsessi jooksul korduva pressimisega.

3.8.   Põllumajandustoote või toidu traditsioonilisus (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikli 3 lõige 4)

Toode „Kayserovan vrat Trakiya” kuulub toorsuitsutatud ja pressitud tükeldamata sealihast hõrgutiste tooterühma. See on üks paljudest lihatoodetest, mida Bulgaarias on toodetud aastakümnete jooksul. Kõnealuse toote valmistamise traditsioon on Bulgaarias kestnud rohkem kui 30 aastat.

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” tootmistehnoloogia ajaloolised andmed ja retsept sisalduvad tootmisnõudeid käsitlevas standardimisdokumendis ON 18-71996-80 – vinnutatud/kuivatatud liha „Plovdiv”, vinnutatud/kuivatatud liha „Rodopa”, toode „Kayserovan svinski vrat Trakiya”, riiklik agrotööstuse liit (NAPS), Sofia, 1980. Vinnutatud/kuivatatud lihatoodete „Plovdiv”, „Rodopa” ja „Kayserovan svinski vrat Trakiya” tootmistehnoloogia on sätestatud 20. oktoobri 1980. aasta tehnilises juhises nr 326, riiklik agrotööstuse liit (NAPS), Sofia, 1980, mille on Plovdivi linnas koostanud uurijad Dzhevizov ja Kiseva.

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” traditsioonilise tootmismeetodi kohaselt tuleb kuivatamisprotsessi jooksul hoida teatavaid näitajaid (temperatuur ja niiskus) teataval tasemel. Lisaks sellele kasutatakse erandina Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (3) artikli 10 lõikest 4 puidust pealispinnaga presse. Sellega saavutatakse soodsad tingimused soovitud mikrofloora tekkimiseks loomulikul laagerdumisel kuivatamisprotsessi käigus. Pressimisega antakse tootele iseloomulik lame kuju ning selle käigus kujuneb toote iseloomulik traditsiooniline maitse, mis on püsinud tänase päevani muutumatuna.

3.9.   Eripära kontrollimise miinimumnõuded ja kord (määruse (EÜ) nr 1216/2007 artikkel 4)

Toote „Kayserovan vrat Trakiya” tootmisprotsessi ajal ja järel kontrollitakse:

kasutatud liha ja muude koostisainete vastavust spetsifikaadi punkti 3.6 nõuetele;

retseptis kindlaks määratud liha, muude koostisainete ja soolamissegu suhte järgimist sel ajal, kui soolamissegu doseeritakse ja segatakse lihaga, ning retseptis täpsustatud koostis- ja lisaainete kogustest kinnipidamist;

vormitud lihatükkide soolamisel tootmistehnoloogia nõuetekohast rakendamist vastavalt punktile 3.6;

toote nõrgumise ja kuivatamise jooksul temperatuuri ja niiskust käsitlevate nõuete täitmist, sealhulgas ka toote visuaalse kontrollimise teel;

retseptile vastava liha, muude koostisainete ja nn keisri segu suhte järgimist sel ajal, kui kõnealust segu doseeritakse ja segatakse liha koostisainetega, ning retseptis täpsustatud koostis- ja lisaainete kogustest kinnipidamist;

nn keisri segu jaoks kasutatud valge veini selgust ja kõlblikkuskuupäeva ning veinikoguse vastavust punkti 3.6 kohasele retseptile;

toote visuaalse kontrollimise teel korralikku välimust ja värvust, et teha kindlaks, mil määral on nn keisri segu moodustanud kooriku toote pealispinnale;

organoleptiliste analüüsidega lõpptoote lõikepinna nõuetele vastavat konsistentsi, lõhna ja maitset;

tunnustatud laborimeetmetega lõpptoote vastavust spetsifikaadi punkti 3.5 füüsikalis-keemilistele näitajatele.

Eespool nimetatud näitajaid kontrollitakse kord aastas. Kui mõnes tootmisetapis avastatakse rikkumine, suurendatakse kontrollimise sagedust ja kontrollitakse iga kuue kuu järel.

4.   Tootetõendust kontrollivad ametiasutused või sertifitseerimisasutused

4.1.   Nimi ja aadress

Nimi: Q Certificazioni S.r.l.

Aadress: Villa Parigini, loc. Basciano, 53035 Monteriggioni (SI), Itaalia;

Bulgaaria 4000 Plovdiv No 42a, Ulitsa Leonardo da Vinci

Telefon/faks: +359 32649228

Mobiiltelefon: +359 897901680

E-posti aadress: office@qci.bg

☐ Riigiasutus

☒ Eraettevõte

4.2.   Ametiasutuse või sertifitseerimisasutuse konkreetsed ülesanded

Punktis 4.1 osutatud kontrollimisasutus kontrollib toote vastavust kõigile spetsifikaadis sätestatud kriteeriumidele.


(1)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 509/2006, 20. märts 2006, põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (ELT L 93, 31.3.2006, lk 1). Asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2007, 18. oktoober 2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 275, 19.10.2007, lk 3).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2258,

4. detsember 2015,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 seoses selliste üksiksaadetiste impordi ja transiidiga, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 1, artikli 24 lõiget 2, artiklit 25, artikli 26 lõiget 2 ja artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (2) on sätestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude, haudemunade, ühepäevaste tibude ja määratletud patogeenivabade munade (edaspidi „kaubad”) impordiks liitu ja transiitveoks läbi liidu. Kõnealuse määruse kohaselt võib tooteid liitu importida ja läbi liidu vedada üksnes nimetatud määruse I lisa 1. osas esitatud tabelis loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Kõnealuse määruse artikli 5 lõigetes 1 ja 3 on sätestatud kaupade importimiseks ja veoks ettenähud looma- ja inimtervishoiu nõuded, mida artikli 5 lõike 2 kohaselt ei kohaldata selliste saadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud.

(3)

Kõnealuse määruse artikli 5 lõike 3 punktis d on osutatud piirangutele, mille komisjon on heaks kiitnud seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 (3) kohase salmonella kontrolli programmiga teatavate kaupade importimisel kolmandatest riikidest. Salmonella tõrje staatus ja sellega seonduvad piirangud on esitatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabeli veerus 9.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 1 lõikes 3 on sätestatud, et kõnealust määrust ei kohaldata eraotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud kodulindude esmatootmise suhtes, või sel juhul, kui käitleja tarnib väikestes kogustes esmatooteid otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes pakuvad esmatooteid lõpptarbijale.

(5)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 artikli 14 lõikes 1 on sätestatud teatavate kaupade impordi eritingimused seoses impordijärgsete nõuetega, nagu on täpsustatud nimetatud määruse VIII ja IX lisas. Vastavalt määruse 798/2008 artikli 14 lõikele 2 ei kohaldata kõnealuseid tingimusi selliste saadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud.

(6)

Selleks et tagada liidu õigusaktide ühetaoline kohaldamine selliste üksiksaadetiste impordi suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad ja ühepäevased tibud, on vaja muuta määruse (EÜ) nr 798/2008 artikleid 5 ja 14, et määrata kindlaks, millised tingimused peavad olema täidetud selliste saadetiste puhul.

(7)

Artikli 5 muudatusettepanekus tuleks ette näha, et artiklites 6 ja 7 sätestatud laboratoorse kontrolli ja haigusest teatamise nõuded, mida kohaldatakse muude kodulindude kui silerinnaliste lindude, nende haudemunade ja ühepäevaste tibude impordi suhtes, peaksid olema täidetud ka selliste üksiksaadetiste liitu importimisel ja läbi liidu vedamisel, milles on kõnealuste kaupade vähem kui 20 ühikut, kuna nende meetmetega vähendatakse oluliselt haiguse levimise ohtu nende kaupade kaudu.

(8)

Artiklit 5 tuleks samuti muuta osutamaks, et salmonella tõrje programmi ning sellega seotud impordi- ja transiidipiirangute heakskiitmise tingimusi ei kohaldata eraotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud kodulindude esmatootmise suhtes, või sel juhul, kui käitleja tarnib väikestes kogustes esmatooteid otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes pakuvad esmatooteid lõpptarbijale. Määruse (EÜ) nr 798/2008 III lisas sätestatud laboritest tuleks siiski teha enne selliste saadetiste lähetamist.

(9)

Seoses kolmandate riikide salmonella tõrje staatusega tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa veergu 9 lisada joonealune märkus 6, millest nähtub, et salmonella tõrje programmide järgimist ei nõuta eespool nimetatud tingimustel.

(10)

Võttes arvesse teaduse arengut laboratoorsete meetodite alal ning tingituna uutest õigusnormidest, tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 III lisa I jao punktis 7 sätestatud „Inimese terviseohutuse seisukohast olulise salmonella” proovivõtmise ja katsetamise nõudeid ajakohastada ja viidata komisjoni määruse (EL) nr 200/2010 (4) lisa punktis 2.2 sätestatud proovivõtuprotokollile.

(11)

Sugu- ja produktiivlindude (BPP), ühepäevaste tibude (DOC) ja haudemunade (HEP) impordil ja transiidil kasutatavates veterinaarsertifikaatides ei nähta ette selliste erinõuete sertifitseerimist, mida tuleb täita partiide puhul, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud. Seepärast on asjakohane kehtestada veterinaarsertifikaadi näidis „LT 20”, mis sisaldab selliste saadetiste suhtes kohaldatavaid looma- ja inimtervishoiu nõudeid.

(12)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tuleks muuta, et veerus 4 märkida, millistest kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest või piirkondadest imporditud üksiksaadetised, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad ja ühepäevased tibud, võivad olla lubatud vastavalt nõuetele, mis on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidises „LT 20”.

(13)

Lisaks tuleks ajakohastada aegunud viited liidu õigusaktidele määruse (EÜ) nr 798/2008 III, VIII ja IX lisas.

(14)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 798/2008 vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 798/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Impordi ja transiitveo tingimused

1.   Liitu imporditavad ja liitu transiidina läbivad kaubad peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

artiklites 6 ja 7 ning III peatükis sätestatud tingimused;

b)

lisatagatised, nagu on määratletud I lisa 1. osas esitatud tabeli veerus 5;

c)

veerus 6 esitatud eritingimused, ning vajaduse korral I lisa 1. osas esitatud tabeli veerus 6 A kehtestatud lõppkuupäevad ja veerus 6B esitatud alguskuupäevad;

d)

Salmonella tõrje programmi heakskiitmise ja sellega seonduvate piirangute tingimused, mida kohaldatakse üksnes juhul, kui need on märgitud I lisa 1. osas esitatud tabeli vastavas veerus;

e)

loomatervishoiualased lisatagatised, kui seda nõuab sihtliikmesriik ja neile viidatakse sertifikaadis.

2.   Selliste üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud, ei kohaldata lõikes 1 sätestatud järgmisi tingimusi:

a)

punkt b;

b)

punkt d, kui kodulindude esmatootmine on ette nähtud eraotstarbeliseks kasutamiseks või sel juhul, kui käitleja tarnib otse väikestes kogustes esmatooteid, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 1 lõikes 3.”

2)

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Kodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude impordi eritingimused

1.   Lisaks II ja III peatükis sätestatud tingimustele kohaldatakse järgmisi eritingimusi järgmiste kaupade impordi suhtes:

a)

muude lindude kui silerinnaliste kodulindude sugu- ja produktiivlindude, nende haudemunade ja ühepäevaste tibude suhtes kohaldatakse VIII lisas esitatud nõudeid;

b)

aretuseks või tootmiseks ette nähtud silerinnaliste lindude, nende haudemunade ja ühepäevaste tibude suhtes kohaldatakse IX lisas esitatud nõudeid.

2.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud eritingimusi ei kohaldata üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad ja ühepäevased tibud. Kõnealuste saadetiste suhtes kohaldatakse siiski VIII lisa II jaos sätestatud impordijärgselt kohaldatavaid nõudeid.”

3)

I, III, VIII ja IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 798/2008, 8. august 2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003, 17. november 2003, salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 325, 12.12.2003, lk 1).

(4)  Komisjoni määrus (EL) nr 200/2010, 10. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades (ELT L 61, 11.3.2010, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I, III, VIII ja IX lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osa asendatakse järgmisega:

„1. OSA

Kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albaania

AL-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austraalia

AU-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brasiilia

BR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Järgmised osariigid:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Järgmised osariigid:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Liiduringkond ja järgmised osariigid:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Valgevene

BY-0

Kogu riik

EP ja E (mõlemad ainult transiidiks läbi Leedu)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Kogu Kanada riik, välja arvatud ala CA-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Kanada ala, mis vastab koodile

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

„Esmane kontrollitsoon”

ning mis on piiritletud järgmiselt:

läänes – Vaikne ookean;

lõunas – Ameerika Ühendriikide riigipiir;

põhjas – kiirtee nr 16;

idas – Briti Columbia provintsi ja Alberta provintsi vaheline piir.

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S1, ST1

CA-2.2

Ontario provintsi ala, mis on piiritletud järgmiselt:

alates punktist, kus maakonna tee nr 119 lõikub maakonna teega nr 64 ja 25. liiniga;

edasi mööda 25. liini põhja suunas kuni ristumiseni teega nr 68, sealt edasi ida poole mööda teed nr 68 kuni see ristub uuesti 25. liiniga ning edasi mööda 25. liini põhja suunas kuni teeni nr 74;

25. liinilt edasi mööda teed nr 74 ida suunas kuni 31. liinini;

teelt nr 74 edasi mööda 31. liini põhja suunas kuni teeni nr 78;

31. liinilt edasi mööda teed nr 78 edasi ida suunas kuni 33. liinini;

teelt nr 78 edasi mööda 33. liini põhja suunas kuni teeni nr 84;

33. liinilt edasi mööda teed nr 84 ida suunas kuni kiirteeni nr 59;

teelt nr 84 edasi mööda kiirteed nr 59 lõuna suunas kuni teeni nr 78;

kiirteelt nr 59 edasi mööda teed nr 78 ida suunas kuni 13. liinini;

teelt nr 78 edasi mööda 13. liini lõuna suunas kuni Oxford Road 17ni;

13. liinilt edasi mööda Oxford Road 17 ida suunas kuni Oxford Road 4ni;

Oxford Road 17-lt edasi mööda Oxford Road 4 lõuna suunas kuni maakonna teeni nr 15;

Oxford Road 4-lt edasi mööda maakonna teed nr 15 ida suunas, üle kiirtee nr 401 kuni Middletown Line'ini;

maakonna teelt nr 15 edasi mööda Middletown Line'i lõuna suunas, üle kiirtee nr 403 kuni Old Stage Road'ini;

Middletown Line'ilt edasi mööda Old Stage Road'i lääne suunas kuni maakonna teeni nr 59;

Old Stage Road'ilt edasi mööda maakonna teed nr 59 lõuna suunas kuni Curries Road'ini;

maakonna teelt nr 59 edasi mööda Curries Road'i lääne suunas kuni Cedar Line'ini;

Curries Road'ilt edasi mööda Cedar Line'i lõuna suunas kuni Rivers Road'ini;

Cedar Line'ilt edasi mööda Rivers Road'i edela suunas kuni Foldens Line'ini;

Rivers Road'ilt edasi mööda Foldens Line'i loode suunas kuni Sweaburg Road'ini;

Foldens Line'ilt edasi mööda Sweaburg Road'i edela suunas kuni Harris Street'ini;

Sweaburg Road'ilt edasi mööda Harris Street'i loode suunas kuni kiirteeni nr 401;

Harris Street'ilt edasi mööda kiirteed nr 401 lääne suunas kuni Ingersoll Street'ini (maakonna tee nr 10);

kiirteelt nr 401 mööda Ingersoll Street'i (maakonna tee nr 10) edasi põhja suunas kuni maakonna teeni nr 119;

Ingersoll Street'ilt (maakonna tee nr 10) edasi mööda maakonna teed nr 119 kuni alguspunktini, kus maakonna tee nr 119 kohtub 25. liiniga.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

A

 

S1, ST1

CA-2.3

Ontario provintsi ala, mis on piiritletud järgmiselt:

alates punktist, kus Township Road 4 lõikub kiirteega nr 401, lääne suunas kuni Blandford Road'ini;

Township Road 4-lt edasi mööda Blandford Road'i põhja suunas kuni Oxford-Waterloo Road'ini;

Oxford-Waterloo Road'ilt edasi mööda Oxford-Waterloo Road'i ida suunas kuni Walker Road'ini;

Oxford-Waterloo Road'ilt edasi mööda Walker Road'i põhja suunas kuni Bridge Street'ini;

Walker Road'ilt edasi mööda Bridge Street'i ida suunas kuni Puddicombe Road'ini;

Bridge Street'ilt edasi mööda Puddicomb Road'i põhja suunas kuni Bethel Road'ini;

Puddicomb Road'ilt edasi mööda Bethel Road'i ida suunas kuni Queen Street'ini;

Bethel Road'ilt edasi mööda Queen Street'i lõuna suunas kuni Bridge Street'ini;

Queen Street'ilt edasi mööda Bridge Street'i ida suunas kuni Trussler Road'ini;

Bridge Street'ilt edasi mööda Trussler Road'i lõuna suunas kuni Oxford Road 8-ni;

Trussler Road'ilt edasi mööda Oxford Road 8 ida suunas kuni Northumberland Street'ini;

Oxford Road 8-t edasi mööda Northumberland Street'i, mis jätkub nimega Swan Street/Ayr Road, lõuna suunas kuni Brant Waterloo Road'ini;

Swan Street/Ayr Road' ilt edasi mööda Brant-Waterloo Road'i lääne suunas kuni Trussler Road'ini;

Brant-Waterloo Road'ilt edasi mööda Trussler Road'i lõuna suunas kuni Township Road 5ni;

Trussler Road'ilt edasi mööda Township Road 5 lääne suunas kuni Blenheim Road'ini;

Township Road 5-lt edasi mööda Blenheim Road'i lõuna suunas kuni Township Road 3ni;

Blenheim Road'ilt edasi mööda Township Road 3 lääne suunas kuni Oxford Road 22ni;

Township Road 3-lt edasi mööda Oxford Road 22 põhja suunas kuni Township Road 4ni;

Oxford Road 22-lt edasi mööda Township Road 4 lääne suunas kuni kiirteeni nr 401.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S1, ST1

CH – Šveits

CH-0

Kogu riik

 (3)

 

 

 

 

A

 

( (3)

CL – Tšiili

CL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Hiina

CN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandongi provints

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Gröönimaa

GL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hongkongi erihalduspiirkonna kogu territoorium

EP

 

 

 

 

 

 

 

IL – Iisrael (5)

IL-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT 20

X

N

 

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

X

N

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

 

 

 

 

 

S4

EP

 

 

 

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korea Vabariik

KR-0

Kogu riik

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD – Moldova

MD-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaisia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Lääne-Malaisia

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

MK – endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik (4)

MK-0 (4)

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mehhiko

MX-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17.5.2013

 

 

 

 

NA – Namiibia

NA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Uus-Kaledoonia

NC-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Uus-Meremaa

NZ-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre ja Miquelon

PM-0

Kogu territoorium

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia

RS-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Venemaa

RU-0

Kogu riik

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

Kogu riik

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tai

TH-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN – Tuneesia

TN-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, LT 20, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Türgi

TR-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

UA – Ukraina

UA-0

Kogu riik

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

US – Ameerika Ühendriigid

US-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Ameerika Ühendriikide piirkond, välja arvatud US-2 territoorium

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Ameerika Ühendriikide piirkond, mille moodustavad järgmised alad:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Washingtoni osariik

 

Bentoni maakond

 

Franklini maakond

WGM

VIII

P2

19.12.2014

7.4.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Washingtoni osariik

Clallami maakond

WGM

VIII

P2

19.12.2014

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Washingtoni osariik

Okanogani maakond (1):

a)

põhjas: teede US 97 WA 20 ja S. Janis Road ristmikust pöörata paremale: S. Janis Road. Siis pöörata vasakule: McLaughlin Canyon Road; seejärel paremale: Hardy Road; ja vasakule: Chewilken Valley Road.

b)

Idas: teelt Chewilken Valley Road pöörata paremale: JH Green Road; seejärel vasakule: Hosheit Road; seejärel vasakule: Tedrow Trail Road; seejärel vasakule: Brown Pass Road; kuni Colville Tribe'i piirini. Mööda Colville Tribe'i piiri läände ja siis lõunasse, kuni see ristub teega US 97 WA 20.

c)

Lõunas: US 97 WA 20; seejärel vasakule: Cherokee Road; seejärel paremale: Robinson Canyon Road. Pöörata vasakule: Bide A Wee Road; seejärel vasakule: Duck Lake Road; seejärel paremale: Soren Peterson Road; seejärel vasakule: Johnson Creek Road; ja seejärel paremale: George Road. Pöörata vasakule: Wetherstone Road; seejärel paremale: Eplay Road.

d)

Läänes: Conconully Road/6th Avenue N.; seejärel vasakule: Green Lake Road; seejärel paremale Salmon Creek Road; seejärel paremale: Happy Hill Road; seejärel vasakule: Conconully Road (muutub Main Street'iks). Pöörata paremale: Broadway; seejärel vasakule: C Street; seejärel paremale: Lake Street E; seejärel paremale: Sinlahekin Road; seejärel paremale: S. Fish Lake Road; seejärel paremale: Fish Lake Road. Pöörata vasakule: N. Pine Creek Road; seejärel paremale: Henry Road (muutub teeks N. Pine Creek Road); seejärel paremale: Indian Springs Road; seejärel paremale: Hwy 7, mis jõuab välja teele US 97 WA 20.

WGM

VIII

P2

29.1.2015

16.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.4

Washingtoni osariik

Okanogani maakond (2):

a)

põhjas: alates kohast, kus US Hwy 95 ristub Kanada piiriga, jätkata mööda Kanada piiri itta, seejärel pöörata paremale: 9 Mile Road (County Hwy 4777).

b)

Idas: teelt 9 Mile Road pöörata paremale: Old Hwy 4777, mis pöörab lõunasse teele Molson Road. Pöörata paremale: Chesaw Road; seejärel vasakule: Forest Service 3525; seejärel vasakule: Forest Development Road 350, mis pöörab teele Forest Development Road 3625. Forest Service 3525; seejärel paremale: Rone Road; seejärel paremale: Box Spring Road; seejärel vasakule: Mosquito Creek Road ja seejärel paremale: Swanson Mill Road.

c)

Lõunas: alates teest Swanson Mill Road pöörata vasakule: O'Neil Road; seejärel ühinege lõunasse suunduva teega 97N. Pöörata teele Ellis Forde Bridge Road; seejärel vasakule: Janis Oroville (SR 7); seejärel paremale: Loomis Oroville Road; seejärel paremale: Wannact Lake Road; seejärel vasakule: Ellemeham Moutain Road; seejärel vasakule: Earth Dam Road; seejärel vasakule ühele nimeta teele; seejärel paremale ühele nimeta teele; seejärel paremale veel ühele nimeta teele, seejärel vasakule ühele nimeta teele ja seejärel vasakule veel ühele nimeta teele.

d)

Läänes: nimeta teelt pöörata paremale: Loomis Oroville Road; seejärel vasakule: Smilkameen Road; kuni Kanada piirini.

WGM

VIII

P2

3.2.2015

6.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.5

Oregoni osariik

Douglase maakond

WGM

VIII

P2

19.12.2014

23.3.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.6

Oregoni osariik

Deschutesi maakond

WGM

VIII

P2

14.2.2015

19.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.7

Oregoni osariik

Malheuri maakond

WGM

VIII

P2

20.1.2015

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

Idaho osariik

 

Canyoni maakond

 

Payette'i maakond

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.8

California osariik

Stanislause maakond / Tuolumne maakond:

10-kilomeetrise raadiusega tsoon, mis algab ringja kontrollitsooni piirilt punktist N ja kulgeb päripäeva:

a)

põhjas: kiirtee State Hwy108 ja tee Williams Road ristmikult 2,5 miili itta.

b)

Kirdes: teede Rock River Dr. ja Tulloch Road ristmikult 1,4 miili kagusse.

c)

Idas: teede Milpitas Road ja Las Cruces Road ristmikult 2,0 miili loodesse.

d)

Kagus: tee Rushing Road põhjapoolsest otsast 1,58 miili itta.

e)

Lõunas: kiirtee State Highway132 ja tee Crabtree Road ristmikust 0,70 miili lõunasse.

f)

Edelas: teede Hazel Dean Road ja Loneoak Road ristmikult 0,8 miili kagusse.

g)

Läänes: teede Warnerville Road ja Tim Bell Road ristmikust 2,5 miili edelasse.

h)

Loodes: teede CA-120 ja Tim Bell Road ristmikust 1,0 miili kagusse.

WGM

VIII

P2

23.1.2015

5.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.9

California osariik

Kingsi maakond

10-kilomeetrise raadiusega tsoon, mis algab ringja kontrollitsooni piirilt punktist N ja kulgeb päripäeva:

a)

põhjas: Kansas Avenue'st 0,58 miili põhja.

b)

Kirdes: teest CA-43 0,83 miili itta.

c)

Idas: 5th Avenue'st 0,04 miili itta.

d)

Kagus: Paris Avenue ja 7th Avenue ristmikust 0,1 miili itta.

e)

Lõunas: Redding Avenue'st 1,23 miili põhja.

f)

Edelas: Paris Avenue ja 15th Avenue ristmikust 0,6 miili läände.

g)

Läänes: 19th Avenue'st 1,21 miili itta.

h)

Loodes: Laurel Avenue ja 16th Avenue ristmikust 0,3 miili põhja.

WGM

VIII

P2

12.2.2015

26.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.10

Minnesota osariik

WGM

VIII

P2

5.3.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.1

Missouri osariik

 

Bartoni maakond

 

Jasperi maakond

WGM

VIII

P2

8.3.2015

18.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.11.2

Missouri osariik

 

Moniteau maakond

 

Morgani maakond

WGM

VIII

P2

10.3.2015

11.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.3

Missouri osariik

Lewise maakond

WGM

VIII

P2

5.5.2015

20.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.13

Arkansase osariik

 

Boone'i maakond

 

Marioni maakond

WGM

VIII

P2

11.3.2015

13.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.14

Kansase osariik

 

Leavenworthi maakond

 

Wyandotte'i maakond

WGM

VIII

P2

13.3.2015

12.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.15

Kansase osariik

 

Cherokee maakond

 

Crawfordi maakond

WGM

VIII

P2

9.3.2015

18.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.16

Montana osariik

 

Ferguse maakond

 

Judith Basini maakond

WGM

VIII

P2

2.4.2015

2.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.17

Põhja-Dakota osariik:

 

Dickey maakond

 

La Moure'i maakond

WGM

VIII

P2

11.4.2015

27.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

 

 

S3, ST1

US-2.18

Lõuna-Dakota osariik

 

Beadle'i maakond

 

Bon Homme'i maakond

 

Brookingsi maakond

 

Browni maakond

 

Hutchinsoni maakond

 

Kingsbury maakond

 

Lake'i maakond

 

McCooki maakond

 

McPhersoni maakond

 

Minnehaha maakond

 

Moody maakond

 

Robertsi maakond

 

Spinki maakond

 

Yanktoni maakond

WGM

VIII

P2

1.4.2015

10.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.19.1

Wisconsini osariik

Barroni maakond

WGM

VIII

P2

16.4.2015

18.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.2

Wisconsini osariik

Jeffersoni maakond

WGM

VIII

P2

11.4.2015

17.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.3

Wisconsini osariik

Chippewa maakond

WGM

VIII

P2

23.4.2015

29.7.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.4

Wisconsini osariik

Juneau maakond

WGM

VIII

P2

17.4.2015

6.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.1

Iowa osariik:

 

Buena Vista maakond

 

Calhouni maakond

 

Cherokee maakond

 

Clay maakond

 

Dickinsoni maakond

 

Emmeti maakond

 

Hamiltoni maakond

 

Hardini maakond

 

Humboldti maakond

 

Ida maakond

 

Kossuthi maakond

 

Lyoni maakond

 

O'Brieni maakond

 

Osceola maakond

 

Palo Alto maakond

 

Plymouthi maakond

 

Pocahontase maakond

 

Saci maakond

 

Sioux' maakond

 

Websteri maakond

 

Woodbury maakond

 

Wrighti County

WGM

VIII

P2

14.4.2015

11.11.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.2

Iowa osariik:

 

Adairi maakond

 

Guthrie maakond

 

Madisoni maakond

WGM

VIII

P2

4.5.2015

9.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.21

Indiana osariik

Whitley maakond

WGM

VIII

P2

10.5.2015

8.8.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.22

Nebraska osariik

 

Dakota maakond

 

Dixoni maakond

 

Thurstoni maakond

 

Wayne'i maakond

WGM

VIII

P2

11.5.2015

21.10.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT 20

 

A

 

S3, ST1

UY – Uruguay

UY-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Lõuna-Aafrika

ZA-0

Kogu riik

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H

9.4.2011

25.8.2015

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Kogu riik

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

b)

2. OSA muudetakse järgmiselt:

i)

jaotisse, milles on loetletud veterinaarsertifikaatide näidised, lisatakse pärast kannet „SRA” järgmine kanne: veterinaarsertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud silerinnaliste lindude jaoks ja enne kannet „POU”: veterinaarsertifikaadi näidis kodulindude liha jaoks:

„„LT 20”: veterinaarsertifikaadi näidis selliste üksiksaadetiste jaoks, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud”;

ii)

rea „veterinaarsertifikaadi näidis tapmiseks ettenähtud silerinnaliste lindude jaoks („SRA”)” järele ja rea „veterinaarsertifikaadi näidis kodulinnuliha jaoks („POU”)” ette lisatakse järgmine veterinaarsertifikaadi näidis selliste üksiksaadetiste jaoks, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud („LT 20”):

Veterinaarsertifikaadi näidis selliste üksiksaadetiste jaoks, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud (LT 20)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2)

III lisa I jagu muudetakse järgmiselt:

a)

2. punkti kolmandas taandes asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

b)

3. punkti esimeses taandes asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

c)

4. punkti esimeses taandes asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

d)

5. punkti esimeses taandes asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

e)

6. punktis asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

f)

7. punkt asendatakse järgmisega:

„7.   Inimese terviseohutuse seisukohast oluline salmonella

Proove võetakse vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 200/2010 lisa punktis 2.2 sätestatud proovivõtuprotokollile.

Kasutada tuleb Madalmaades Bilthovenis asuva ELi tugilabori (EURL) soovitatud salmonelloosi määramise meetodit või sellega võrdväärset meetodit. Nimetatud meetodit kirjeldatakse standardi ISO 6579 (2002) D lisa praeguses versioonis: „Salmonella spp. tuvastamine loomade väljaheites ja esmatootmistasandi proovides”. Selle määramismeetodi puhul kasutatakse ainsa selektiivsöötmena pooltahket söödet (modifitseeritud pooltahke Rappaport-Vassiladise sööde, MSRV).

Serotüüp määratakse Kauffmann-White'i skeemi või samaväärse meetodi põhjal.”

3)

VIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I jao 1. punktis asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”;

b)

II jao 2. punktis asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”.

4)

IX lisa IV jao punktis c asendatakse viide direktiivile „90/539/EMÜ” viitega direktiivile „2009/158/EÜ”.


(1)  Enne nimetatud kuupäeva toodetud kaupade, sealhulgas avamerel veetavate kaupade import liitu on lubatud 90 päeva jooksul alates nimetatud kuupäevast.

(2)  Liitu võib importida vaid kaupu, mis on toodetud pärast nimetatud kuupäeva.

(3)  Vastavalt Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele (EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132).

(4)  endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasemel toimuvate läbirääkimiste lõppemist.

(5)  Siin tähenduses Iisraeli Riik, v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist.

(6)  2. osas loetletud Salmonella tõrje programmidega seotud piiranguid ei kohaldata selliste üksiksaadetiste suhtes, milles on vähem kui 20 kodulindu, v.a silerinnalised kodulinnud, nende haudemunad või ühepäevased tibud, ja mis on ette nähtud eraotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud kodulindude esmatootmiseks või kui käitleja tarnib väikestes kogustes esmatooteid otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes pakuvad esmatooteid lõpptarbijale, ning mis on sertifitseeritud vastavalt veterinaarsertifikaadi näidisele LT 20.”;


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/56


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2259,

4. detsember 2015,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (2), eriti selle artikli 136 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(eurot 100 kg kohta)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

78,9

TR

83,5

ZZ

81,2

0707 00 05

MA

95,7

TR

152,2

ZZ

124,0

0709 93 10

MA

71,3

TR

159,2

ZZ

115,3

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

70,1

ZZ

64,2

0805 20 10

MA

72,9

ZZ

72,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

89,7

ZA

96,8

ZZ

93,3

0805 50 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0808 10 80

AU

155,4

CA

159,0

CL

92,5

NZ

213,1

US

116,7

ZA

123,2

ZZ

143,3

0808 30 90

CN

80,5

TR

154,7

ZZ

117,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


OTSUSED

5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/58


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/2260,

3. detsember 2015,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/630/EÜ Bangladeshist imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomade suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 8472 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsus 2008/630/EÜ (2) võeti vastu pärast seda, kui Bangladeshist liitu imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomades (edaspidi „tooted”) tuvastati veterinaarravimite jääke ja keelatud aineid.

(2)

Otsuses 2008/630/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid lubavad tooteid liitu importida tingimusel, et nendega on kaasas päritolukohas tehtud analüüsi (edaspidi „analüüs”) tulemused, tagamaks, et need tooted ei kujuta endast ohtu inimeste tervisele.

(3)

Komisjon audit (3) (edaspidi „audit”) korraldati Bangladeshis 20.–30. aprillini 2015. aastal, et hinnata elusloomades ja loomsetes toodetes esinevate jääkide ja saasteainete kontrollimist, sealhulgas veterinaarravimite kontrollimist. Auditi aruandes järeldati, et vesiviljeluses kehtiv jääkide kontrollimise süsteem tagab vastavuse liidu õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4)

Nõuetele mittevastavate saadetiste arv on märkimisväärselt vähenenud.

(5)

Võttes aluseks auditi tulemused ja nõuetele mittevastavate saadetiste väga väikese arvu, näib tarbetu nõuda analüüside kohaldamist Bangladeshist liitu imporditud toodete saadetiste suhtes. Seetõttu tuleb otsus 2008/630/EÜ tunnistada kehtetuks.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2008/630/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. detsember 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni otsus 2008/630/EÜ, 24. juuli 2008, Bangladeshist imporditud ja inimtoiduks ette nähtud koorikloomade suhtes kohaldatavate erakorraliste meetmete kohta (ELT L 205, 1.8.2008, lk 49).

(3)  Elusloomades ja loomsetes toodetes esinevate jääkide ja saasteainete kontrollimise, sealhulgas veterinaarravimite kontrollimiste hindamiseks Bangladeshis 20.–30. aprillini 2015. aastal korraldatud auditi lõpparuanne – DG (SANTE) 2015-7517 – MR.

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3501


RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/60


ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU OTSUS nr 1/2014,

17. november 2014,

millega võetakse vastu assotsieerimisnõukogu ning assotsieerimiskomitee ja allkomiteede kodukorrad [2015/2261]

ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eriti selle artiklit 404,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 431 kohaselt on lepingu teatavaid osi kohaldatud ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(2)

Lepingu artikli 405 lõike 2 kohaselt kehtestab assotsieerimisnõukogu oma kodukorra.

(3)

Lepingu artikli 407 lõike 1 kohaselt abistab assotsieerimisnõukogu tema ülesannete täitmisel assotsieerimiskomitee ja lepingu artikli 408 lõike 1 kohaselt määrab assotsieerimisnõukogu oma kodukorras kindlaks assotsieerimiskomitee toimimise ja ülesanded,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Võetakse vastu assotsieerimisnõukogu ning assotsieerimiskomitee ja allkomiteede kodukorrad, mis on esitatud vastavalt I ja II lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Assotsieerimisnõukogu nimel

esimees

F. MOGEHRINI


(1)  ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.


I LISA

ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU KODUKORD

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) artikli 404 lõike 1 alusel moodustatud assotsieerimisnõukogu täidab lepingu artiklites 404 ja 406 sätestatud ülesandeid.

2.   Lepingu artikli 405 lõike 1 kohaselt kuuluvad assotsieerimisnõukogusse ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni liikmed ning teiselt poolt Gruusia valitsuse liikmed. Assotsieerimisnõukogu koosseisu määramisel võetakse arvesse asjaomasel koosolekul arutlusele tulevaid konkreetseid küsimusi. Assotsieerimisnõukogu koosolekud toimuvad ministrite tasandil.

3.   Lepingu artikli 406 lõike 1 kohaselt on assotsieerimisnõukogul lepingu eesmärkide saavutamiseks õigus teha otsuseid, mis on lepinguosalistele siduvad. Assotsieerimisnõukogu võtab oma otsuste rakendamiseks asjakohaseid meetmeid, sealhulgas volitades vajaduse korral lepinguga asutatud organeid enda nimel tegutsema. Assotsieerimisnõukogu võib anda ka soovitusi. Assotsieerimisnõukogu võtab oma otsused ja soovitused vastu lepinguosaliste kokkuleppel, pärast nende vastuvõtmiseks vajalike sisemenetluste lõpuleviimist. Assotsieerimisnõukogu võib oma volitused delegeerida assotsieerimiskomiteele.

4.   Kodukorras nimetatud lepinguosalised on määratletud lepingu artiklis 428.

Artikkel 2

Esimees

Assotsieerimisnõukogu esimeheks on 12 kuu kaupa vaheldumisi lepinguosalised. Esimene periood algab esimese assotsieerimisnõukogu koosoleku toimumise kuupäeval ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

Artikkel 3

Koosolekud

1.   Assotsieerimisnõukogu koguneb vähemalt kord aastas ning vajaduse korral lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel. Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, toimuvad assotsieerimisnõukogu koosolekud Euroopa Liidu Nõukogu istungite tavapärases toimumispaigas.

2.   Assotsieerimisnõukogu kõik koosolekud peetakse lepinguosaliste vahel kokkulepitud kuupäeval.

3.   Assotsieerimisnõukogu koosolekuid kutsuvad ühiselt kokku assotsieerimisnõukogu sekretärid kokkuleppel assotsieerimisnõukogu esimehega hiljemalt 30 kalendripäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

Artikkel 4

Esindamine

1.   Kui assotsieerimisnõukogu liige ei saa ise koosolekul osaleda, võib ta kasutada esindajat. Kui liige soovib, et keegi teda esindaks, teatab ta kirjalikult assotsieerimisnõukogu esimehele oma esindaja nime enne koosolekut, millel teda esindatakse.

2.   Assotsieerimisnõukogu liikme esindajal on kõik kõnealuse liikme õigused.

Artikkel 5

Delegatsioonid

1.   Assotsieerimisnõukogu liikmetel võib kaasas olla ametnikke. Enne iga koosolekut teatatakse assotsieerimisnõukogu esimehele assotsieerimisnõukogu sekretariaadi kaudu iga lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

2.   Assotsieerimisnõukogu võib lepinguosaliste nõusolekul kutsuda oma koosolekutele lepinguosaliste teiste organite esindajaid või konkreetse valdkonna sõltumatuid eksperte vaatlejatena või esitama teavet konkreetse teema kohta. Lepinguosalised lepivad kokku tingimustes, mille alusel kõnealused vaatlejad võivad koosolekutel osaleda.

Artikkel 6

Sekretariaat

Üks Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi ametnik ja üks Gruusia valitsuse ametnik tegutsevad ühiselt assotsieerimisnõukogu sekretäridena.

Artikkel 7

Kirjavahetus

1.   Assotsieerimisnõukogule adresseeritud kirjavahetus suunatakse kas liidu poolsele sekretärile või Gruusia poolsele sekretärile, kes omakorda teavitab teist sekretäri.

2.   Assotsieerimisnõukogu sekretärid tagavad, et kirjavahetus edastatakse assotsieerimisnõukogu esimehele ja asjakohasel juhul ka assotsieerimisnõukogu liikmetele.

3.   Sellisel viisil edastatavad kirjad saadetakse asjakohasel juhul Euroopa Komisjoni peasekretariaadile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide alalistele esindustele Euroopa Liidu juures, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile ja Gruusia esindusele Euroopa Liidu juures.

4.   Sekretärid saadavad esimehe teatised adressaatidele esimehe nimel. Asjakohasel juhul edastatakse kõnealused teatised assotsieerimisnõukogu liikmetele vastavalt lõikele 3.

Artikkel 8

Konfidentsiaalsus

Kui lepinguosalised ei ole teisiti otsustanud, ei ole assotsieerimisnõukogu koosolekud avalikud. Kui lepinguosaline esitab assotsieerimisnõukogule konfidentsiaalsena tähistatud teavet, käsitleb teine lepinguosaline seda teavet konfidentsiaalsena.

Artikkel 9

Koosolekute päevakorrad

1.   Assotsieerimisnõukogu esimees koostab assotsieerimisnõukogu iga koosoleku kohta esialgse päevakorra. Assotsieerimisnõukogu sekretärid saadavad selle artiklis 7 osutatud adressaatidele hiljemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille päevakorda lisamise taotluse on esimees saanud hiljemalt 21 kalendripäeva enne koosoleku algust. Esialgsesse päevakorda ei panda kirja selliseid punkte, mille kohta ei ole sekretariaadile enne päevakorra väljasaatmise kuupäeva edastatud asjakohaseid kaasdokumente.

2.   Assotsieerimisnõukogu võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses. Lepinguosaliste kokkuleppel võib päevakorda lisada punkte, mis esialgses päevakorras ei sisaldunud.

3.   Pärast lepinguosalistega konsulteerimist võib esimees lõikes 1 sätestatud tähtaegu lühendada, et võtta arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.

Artikkel 10

Koosoleku protokoll

1.   Assotsieerimisnõukogu sekretärid koostavad ühiselt iga koosoleku protokolli kavandi.

2.   Üldreeglina osutatakse protokollis iga päevakorrapunkti kohta järgmist:

a)

assotsieerimisnõukogule esitatud dokumendid;

b)

avaldused, mille assotsieerimisnõukogu liige on palunud protokolli kanda, ja

c)

lepinguosaliste kokkulepitud küsimused, näiteks vastuvõetud otsused, kokkulepitud avaldused ja järeldused.

3.   Protokolli kavand esitatakse assotsieerimisnõukogule heakskiitmiseks. Assotsieerimisnõukogu kiidab kõnealuse protokolli kavandi heaks oma järgmisel koosolekul. Kõnealuse protokolli kavandi võib heaks kiita ka kirjalikult.

Artikkel 11

Otsused ja soovitused

1.   Assotsieerimisnõukogu võtab vastu otsuseid ja annab soovitusi lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel ning pärast asjaomaste sisemenetluste lõpuleviimist.

2.   Lepinguosaliste kokkuleppel võib assotsieerimisnõukogu võtta vastu otsuseid ja anda soovitusi ka kirjaliku menetluse teel. Sel eesmärgil edastab assotsieerimisnõukogu esimees ettepaneku teksti artikli 7 kohaselt liikmetele ning neile antakse tähtajaks vähemalt 21 kalendripäeva, mille jooksul nad peavad tegema teatavaks mis tahes reservatsioonid või muudatusettepanekud, mida nad soovivad teha. Pärast lepinguosalistega konsulteerimist võib esimees nimetatud tähtaegu lühendada, et võtta arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.

3.   Assotsieerimisnõukogu aktide (lepingu artikli 406 lõike 1 tähenduses) pealkirjaks on vastavalt kas „otsus” või „soovitus”, millele järgnevad seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja teema kirjeldus. Kõnealustele assotsieerimisnõukogu otsustele ja soovitustele kirjutab alla esimees ja assotsieerimisnõukogu sekretärid kinnitavad need. Kõnealused otsused ja soovitused saadetakse edasi kõigile käesoleva kodukorra artiklis 7 osutatud adressaatidele. Iga lepinguosaline võib otsustada, kas avaldada assotsieerimisnõukogu otsuseid ja soovitusi oma vastavas ametlikus väljaandes.

4.   Assotsieerimisnõukogu otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 12

Keeled

1.   Assotsieerimisnõukogu ametlikud keeled on lepinguosaliste ametlikud keeled.

2.   Kui ei otsustata teisiti, tugineb assotsieerimisnõukogu oma aruteludes kõnealustes keeltes koostatud dokumentidele.

Artikkel 13

Kulud

1.   Iga lepinguosaline kannab ise kulud, mis talle tekivad assotsieerimisnõukogu koosolekutel osalemise tõttu seoses personali-, reisi- ja elamiskuludega ning seoses posti- ja telekommunikatsioonikuludega.

2.   Koosolekute suulise tõlke, dokumentide tõlkimise ja paljundamise kulud kannab liit. Juhul kui Gruusia taotleb suulist või kirjalikku tõlget artiklis 12 sätestamata keeltest või keeltesse, kannab sellega seonduvad kulud Gruusia.

3.   Muud koosoleku praktilise korraldusega seotud kulud kannab koosolekut võõrustav lepinguosaline.

Artikkel 14

Assotsieerimiskomitee

1.   Kooskõlas lepingu artikli 407 lõikega 1 abistab assotsieerimisnõukogu tema ülesannete täitmisel assotsieerimiskomitee. Assotsieerimiskomiteesse kuuluvad lepinguosaliste esindajad on tavaliselt kõrgemad ametnikud.

2.   Assotsieerimiskomitee valmistab ette assotsieerimisnõukogu koosolekuid ja arutelusid, asjakohasel juhul rakendab assotsieerimisnõukogu otsuseid ning tagab üldiselt assotsiatsioonisuhte raames toimuva koostöö järjepidevuse ja lepingu nõuetekohase toimimise. Assotsieerimiskomitee käsitleb kõiki assotsieerimisnõukogu poolt talle suunatud küsimusi ning mis tahes teisi küsimusi, mis võivad tekkida lepingu rakendamise käigus. Assotsieerimiskomitee esitab ettepanekud või otsuste või soovituste eelnõud assotsieerimisnõukogule heakskiitmiseks. Vastavalt lepingu artikli 408 lõikele 2 võib assotsieerimisnõukogu delegeerida assotsieerimiskomiteed võtma vastu otsuseid.

3.   Assotsieerimiskomitee võtab vastu otsuseid ja annab soovitusi, kui teda on selleks lepingu alusel volitatud.

4.   Kui lepingus osutatakse konsulteerimise kohustusele või võimalusele või kui lepinguosalised otsustavad vastastikusel kokkuleppel üksteisega konsulteerida, võivad asjaomased konsultatsioonid toimuda assotsieerimiskomitees, välja arvatud juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti. Konsultatsioonid võivad lepinguosaliste kokkuleppel jätkuda assotsieerimisnõukogus.

Artikkel 15

Kodukorra muutmine

Käesolevat kodukorda võib muuta kooskõlas artikliga 11.


II LISA

ASSOTSIEERIMISKOMITEE JA ALLKOMITEEDE KODUKORD

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu (edaspidi „leping”) artikli 407 lõike 1 alusel moodustatud assotsieerimiskomitee abistab assotsieerimisnõukogu tema ülesannete täitmisel ning täidab lepingus sätestatud ning talle assotsieerimisnõukogu poolt määratud ülesandeid. Assotsieerimisnõukogu määratleb lepingu artikli 408 lõike 1 kohaselt oma kodukorras assotsieerimiskomitee ülesanded ja toimimise.

2.   Assotsieerimiskomitee valmistab ette assotsieerimisnõukogu koosolekuid ja arutelusid, rakendab asjakohasel juhul assotsieerimisnõukogu otsuseid ning tagab üldiselt assotsieerimissuhte raames toimuva koostöö järjepidevuse ja lepingu nõuetekohase toimimise. Assotsieerimiskomitee käsitleb kõiki assotsieerimisnõukogu poolt talle suunatud küsimusi ning mis tahes teisi küsimusi, mis võivad tekkida lepingu igapäevase rakendamise käigus. Assotsieerimiskomitee esitab assotsieerimisnõukogule vastuvõtmiseks ettepanekuid või otsuste või soovituste eelnõusid.

3.   Vastavalt lepingu artikli 407 lõikele 2 moodustatakse assotsieerimiskomitee lepinguosaliste esindajatest tavaliselt kõrgemate ametnike tasandil, kes vastutavad konkreetsete küsimuste eest, mida asjaomasel koosolekul käsitletakse.

4.   Lepingu artikli 408 lõikes 4 on sätestatud, et kui assotsieerimiskomitee täidab lepingu artikli 408 lõikes 4 sätestatud kaubanduskoosseisus („assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseis”) talle lepingu IV jaotise alusel määratud ülesandeid, koosneb see Euroopa Komisjoni ja Gruusia kõrgetest ametnikest, kes vastutavad kaubanduse ja kaubandusega seotud küsimuste eest. Euroopa Komisjoni või Gruusia esindaja, kes vastutab kaubanduse ja kaubandusega seotud küsimuste eest, täidab kooskõlas käesoleva kodukorra artikliga 2 assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu esimehe ülesandeid. Koosolekutel osaleb ka Euroopa välisteenistuse esindaja.

5.   Vastavalt lepingu artikli 408 lõikele 3 on assotsieerimiskomiteel õigus võtta vastu otsuseid lepingus ettenähtud juhtudel ja valdkondades, milles assotsieerimisnõukogu on talle volitused delegeerinud. Kõnealused otsused on lepinguosaliste suhtes siduvad ning nad võtavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid. Assotsieerimiskomitee võtab oma otsused vastu lepinguosaliste kokkuleppel pärast asjaomaste sisemenetluste lõpuleviimist.

6.   Käesolevas kodukorras nimetatud lepinguosalised määratletakse vastavalt lepingu artiklile 428.

Artikkel 2

Esimees

Assotsieerimiskomitee esimeheks on 12 kuu kaupa vaheldumisi lepinguosalised. Esimene periood algab esimese assotsieerimisnõukogu koosoleku toimumise kuupäeval ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

Artikkel 3

Koosolekud

1.   Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb assotsieerimiskomitee kokku korrapäraselt, vähemalt kord aastas. Lepinguosaliste kokkuleppel võidakse kokku kutsuda assotsieerimiskomitee erikoosolekuid, kui üks lepinguosaline seda taotleb.

2.   Assotsieerimiskomitee kõik koosolekud kutsub kokku selle esimees lepinguosaliste kokkulepitud kohas ja kuupäeval. Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, saadab assotsieerimiskomitee sekretariaat koosolekukutse hiljemalt 28 kalendripäeva enne koosoleku algust.

3.   Assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseis tuleb kokku vähemalt kord aastas ning kui see vajalikuks osutub. Kõik koosolekud kutsub kokku assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu esimees lepinguosaliste kokkulepitud kohas, kuupäeval ja vahenditega. Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, saadab assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu sekretariaat koosolekukutse hiljemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku algust.

4.   Võimaluse korral kutsutakse assotsieerimiskomitee korraline koosolek kokku aegsasti enne assotsieerimisnõukogu korralist koosolekut.

5.   Erandjuhul, ja kui lepinguosalised sellega nõustuvad, võib assotsieerimiskomitee koosolekuid pidada tehnoloogiliste vahendite abil, näiteks videokonverentsina.

Artikkel 4

Delegatsioonid

Enne iga koosolekut teavitatakse lepinguosalisi assotsieerimiskomitee sekretariaadi vahendusel kummagi koosolekul osaleva delegatsiooni kavandatavast koosseisust.

Artikkel 5

Sekretariaat

1.   Assotsieerimiskomitee sekretäridena tegutsevad ühiselt üks liidu ja üks Gruusia ametnik, kes täidavad sekretäri ülesandeid ühiselt vastastikuse usalduse ja koostöö vaimus, kui käesolevas kodukorras ei ole sätestatud teisiti.

2.   Üks Euroopa Komisjoni ametnik ja üks Gruusia ametnik, kes vastutavad kaubanduse ja kaubandusega seotud küsimuste eest, tegutsevad ühiselt assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu sekretäridena.

Artikkel 6

Kirjavahetus

1.   Assotsieerimiskomiteele adresseeritud kirjavahetus suunatakse ühe lepinguosalise poolsele assotsieerimiskomitee sekretärile, kes omakorda teavitab teist sekretäri.

2.   Assotsieerimiskomitee sekretariaat tagab, et assotsieerimiskomiteele adresseeritud kirjavahetus edastatakse assotsieerimiskomitee esimehele ja saadetakse asjakohasel juhul edasi nagu artiklis 7 osutatud dokumendid.

3.   Sekretärid saadavad esimehe kirjavahetuse lepinguosalistele esimehe nimel. Asjakohasel juhul saadetakse kõnealune kirjavahetus assotsieerimiskomitee liikmetele edasi vastavalt artiklile 7.

Artikkel 7

Dokumendid

1.   Dokumente saadavad edasi assotsieerimiskomitee sekretärid.

2.   Lepinguosaline edastab oma dokumendid oma sekretärile. Sekretär edastab kõnealused dokumendid teise lepinguosalise sekretärile.

3.   Liidu poolne sekretär saadab dokumendid edasi liidu asjakohastele esindajatele ning edastab koopia sellisest kirjavahetusest süstemaatiliselt Gruusia poolsele sekretärile.

4.   Gruusia poolne sekretär saadab dokumendid edasi Gruusia asjakohastele esindajatele ning edastab koopia sellisest kirjavahetusest süstemaatiliselt liidu poolsele sekretärile.

Artikkel 8

Konfidentsiaalsus

Kui lepinguosalised ei ole teisiti otsustanud, ei ole assotsieerimiskomitee koosolekud avalikud. Kui lepinguosaline esitab assotsieerimiskomiteele konfidentsiaalsena tähistatud teavet, käsitleb teine lepinguosaline seda teavet konfidentsiaalsena.

Artikkel 9

Koosolekute päevakorrad

1.   Assotsieerimiskomitee sekretariaat koostab vastavalt artiklile 10 lepinguosaliste ettepanekute põhjal assotsieerimiskomitee iga koosoleku kohta esialgse päevakorra ning operatiivjärelduste kavandi. Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille kohta assotsieerimiskomitee sekretariaat on vähemalt 21 kalendripäeva enne koosoleku kuupäeva saanud koos asjaomaste dokumentidega taotluse need päevakorda võtta.

2.   Esialgne päevakord koos asjaomaste dokumentidega saadetakse edasi vastavalt artiklile 7 vähemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku algust.

3.   Assotsieerimiskomitee võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses. Lepinguosaliste kokkuleppel võib päevakorda lisada punkte, mis esialgses päevakorras ei sisaldunud.

4.   Assotsieerimiskomitee koosoleku esimees võib teise lepinguosalise nõusolekul kutsuda assotsieerimiskomitee koosolekutele vastavalt vajadusele lepinguosaliste teiste organite esindajaid või konkreetse valdkonna sõltumatuid eksperte esitama teavet konkreetse teema kohta. Lepinguosalised tagavad, et kõnealused vaatlejad või eksperdid järgivad konfidentsiaalsusega seotud nõudeid.

5.   Pärast lepinguosalistega konsulteerimist võib assotsieerimiskomitee koosoleku esimees lühendada lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu, et võtta arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid.

Artikkel 10

Protokollid ja operatiivjäreldused

1.   Assotsieerimiskomitee sekretärid koostavad ühiselt assotsieerimiskomitee iga koosoleku protokolli kavandi.

2.   Üldreeglina osutatakse protokollis iga päevakorrapunkti kohta järgmist:

a)

koosolekul osalejate nimekiri, osalejaid saatvate ametnike nimekiri ja koosolekul osalevate vaatlejate või ekspertide nimekiri;

b)

assotsieerimiskomiteele esitatud dokumendid;

c)

avaldused, mille assotsieerimiskomitee on palunud protokolli kanda, ja

d)

koosolekul tehtud operatiivjäreldused vastavalt lõikele 4.

3.   Koosoleku protokolli kavand esitatakse assotsieerimiskomiteele heakskiitmiseks. Assotsieerimiskomitee kiidab kõnealuse protokolli kavandi heaks oma järgmisel koosolekul. Kõnealuse protokolli kavandi võib heaks kiita ka kirjalikult. Assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu protokolli kavand kiidetakse heaks 28 kalendripäeva jooksul pärast iga koosolekut. Kõigile artiklis 7 osutatud adressaatidele edastatakse protokolli koopia.

4.   Assotsieerimiskomitee esimehe ülesandeid täitva lepinguosalise sekretariaat koostab iga koosoleku operatiivjärelduste kavandi, mis saadetakse lepinguosalistele edasi koos päevakorraga tavaliselt hiljemalt 15 kalendripäeva enne koosoleku algust. Kui lepinguosalised ei ole teisiti kokku leppinud, ajakohastatakse kõnealust kavandit koosoleku edenedes nii, et koosoleku lõppedes võtab assotsieerimiskomitee vastu operatiivjäreldused, milles kajastuvad lepinguosaliste poolt kokku lepitud järelmeetmed. Pärast operatiivjäreldustes kokkuleppimist lisatakse need protokollile ning nende rakendamine vaadatakse läbi assotsieerimiskomitee järgmistel koosolekutel. Selleks võtab assotsieerimiskomitee vastu vormi, mis võimaldab siduda iga tegevuspunkti konkreetse tähtajaga.

Artikkel 11

Otsused ja soovitused

1.   Konkreetsetel juhtudel, kui lepinguga antakse assotsieerimiskomiteele volitused võtta vastu otsuseid või kui sellised volitused on talle andnud assotsieerimisnõukogu, võtab otsuseid vastu assotsieerimiskomitee. Assotsieerimiskomitee annab ka soovitusi. Otsused ja soovitused võetakse vastu lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel ning pärast asjaomaste sisemenetluste lõpuleviimist. Kõigile otsustele ja soovitustele kirjutab alla assotsieerimiskomitee esimees ja assotsieerimiskomitee sekretärid kinnitavad need.

2.   Lepinguosaliste kokkuleppel võib assotsieerimiskomitee võtta vastu otsuseid ja anda soovitusi kirjaliku menetluse teel. Kirjalik menetlus koosneb ametlikust teadete vahetusest sekretäride vahel, kes tegutsevad kokkuleppel lepinguosalistega. Sel eesmärgil edastatakse ettepaneku tekst artikli 7 kohaselt ning tähtajaks antakse vähemalt 21 kalendripäeva, mille jooksul tuleb teha teatavaks mis tahes reservatsioonid või muudatusettepanekud. Pärast lepinguosalistega konsulteerimist võib esimees käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu lühendada, et võtta arvesse konkreetse juhtumi asjaolusid. Pärast seda, kui tekstis on kokku lepitud, allkirjastab esimees otsuse või soovituse ning sekretärid kinnitavad selle.

3.   Assotsieerimiskomitee aktide pealkirjaks on vastavalt kas „otsus” või „soovitus”. Otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval, kui selles ei ole sätestatud teisiti.

4.   Otsused ja soovitused saadetakse edasi lepinguosalistele.

5.   Iga lepinguosaline võib otsustada, kas avaldada assotsieerimiskomitee otsuseid ja soovitusi oma vastavas ametlikus väljaandes.

Artikkel 12

Aruanded

Assotsieerimiskomitee annab igal assotsieerimisnõukogu korralisel koosolekul assotsieerimisnõukogule aru enda ja oma allkomiteede, töörühmade ja muude organite tegevusest.

Artikkel 13

Keeled

1.   Assotsieerimiskomitee ametlikud keeled on lepinguosaliste ametlikud keeled.

2.   Assotsieerimiskomitee töökeelteks on inglise ja gruusia keel. Kui ei otsustata teisiti, tugineb assotsieerimiskomitee oma aruteludes nimetatud keeltes koostatud dokumentidele.

Artikkel 14

Kulud

1.   Iga lepinguosaline kannab ise kulud, mis talle tekivad assotsieerimiskomitee koosolekutel osalemise tõttu seoses personali-, reisi- ja elamiskuludega ning seoses posti- ja telekommunikatsioonikuludega.

2.   Koosolekute korraldamisest ja dokumentide paljundamisest tulenevad kulud kannab koosolekut võõrustav lepinguosaline.

3.   Kulud, mis on seotud koosolekute suulise ning dokumentide kirjaliku tõlkega inglise ja gruusia keelde või keelest, nagu on osutatud artikli 13 lõikes 1, kannab koosolekut võõrustav lepinguosaline.

Suulise ja kirjaliku tõlke kulud muudesse keeltesse või muudest keeltest kannab otseselt seda nõudev lepinguosaline.

4.   Juhul, kui dokumendid tuleb tõlkida mõnda liidu ametlikku keelde, kannab kulud liit.

Artikkel 15

Kodukorra muutmine

Käesolevat kodukorda võib muuta assotsieerimisnõukogu otsusega vastavalt lepingu artikli 408 lõikele 1.

Artikkel 16

Allkomiteed, erikomiteed või eriorganid

1.   Vastavalt lepingu artikli 409 lõigetele 1 ja 3 võib assotsieerimiskomitee otsustada luua lepingu rakendamiseks vajalikes konkreetsetes valdkondades lepingus ettenähtust erinevaid allkomiteesid, mis aitaksid assotsieerimiskomiteel täita tema ülesandeid. Assotsieerimiskomitee võib otsustada saata sellised allkomiteed laiali ning kehtestada nende kodukorrad või neid muuta. Kui ei otsustata teisiti, töötavad sellised allkomiteed assotsieerimiskomitee alluvuses ning annavad talle aru pärast iga oma koosolekut.

2.   Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti või assotsieerimisnõukogus ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse käesolevat kodukorda mutatis mutandis lõikes 1 osutatud allkomiteede suhtes.

3.   Allkomiteede koosolekuid võib pidada paindlikult vastavalt vajadusele, kas Brüsselis, Gruusias või näiteks videokonverentsi vahendusel. Allkomiteed toimivad platvormina konkreetsetes valdkondades ühtlustamisel tehtud edusammude jälgimiseks, sellest protsessist tekkivate teatavate küsimuste ja probleemide arutamiseks ning soovituste ja operatiivjärelduste sõnastamiseks.

4.   Assotsieerimiskomitee sekretariaadile saadetakse koopia kogu asjaomasest kirjavahetusest, dokumentidest ja teatistest, mis on seotud allkomitee, erikomitee või -organi tegevusega.

5.   Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti või lepinguosaliste vahel ei ole assotsieerimisnõukogus teisiti kokku lepitud, on allkomiteel, erikomiteel või -organil üksnes õigus anda assotsieerimiskomiteele soovitusi.

Artikkel 17

Kui ei ole teisiti kokku lepitud, kohaldatakse käesolevat kodukorda assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisu suhtes mutatis mutandis.


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/70


ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU OTSUS nr 2/2014,

17. november 2014,

kahe allkomitee moodustamise kohta [2015/2262]

ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eriti selle artiklit 409,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 431 kohaselt on lepingu teatavaid osi kohaldatud ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(2)

Lepingu artikli 409 lõike 2 kohaselt võib assotsieerimisnõukogu otsustada luua konkreetse valdkonna erikomitee või -organi, kes aitab assotsieerimisnõukogu tema ülesannete täitmisel, kui see on vajalik lepingu rakendamiseks.

(3)

Selleks et võimaldada ekspertide tasandi arutelusid lepingu ajutiselt kohaldatavate sätete kohaldamisalasse kuuluvates põhivaldkondades, tuleks moodustada kaks allkomiteed.

(4)

Lepinguosaliste kokkuleppel peaks olema võimalik muuta nii allkomiteede loetelu kui ka iga allkomitee pädevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Moodustatakse lisas loetletud allkomiteed.

Artikkel 2

Lisas loetletud allkomiteede kodukorda reguleeritakse ELi-Gruusia assotsieerimisnõukogu otsusega nr 1/2014 vastu võetud assotsieerimiskomitee ja allkomiteede kodukorra artikliga 16.

Artikkel 3

Lepinguosaliste kokkuleppel võib muuta nii lisas loetletud allkomiteede loetelu kui ka iga lisas loetletud allkomitee pädevust.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Assotsieerimisnõukogu nimel

esimees

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.


LISA

ALLKOMITEEDE LOETELU

1)

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse allkomitee

2)

Majanduse ja muu valdkondliku koostöö allkomitee


5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/72


ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU OTSUS nr 3/2014,

17. november 2014,

teatavate assotsieerimisnõukogu volituste assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisule delegeerimise kohta [2015/2263]

ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eriti selle artikli 406 lõiget 3 ja artikli 408 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 431 kohaselt on lepingu teatavaid osi kohaldatud ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(2)

Lepingu artikli 404 lõike 1 kohaselt vastutab assotsieerimisnõukogu lepingu kohaldamise ja rakendamise jälgimise ning kontrollimise eest.

(3)

Lepingu artikli 408 lõike 2 kohaselt võib assotsieerimisnõukogu delegeerida assotsieerimiskomiteele kõiki oma volitusi, sealhulgas siduvate otsuste vastuvõtmise õigust.

(4)

Lepingu artikli 408 lõike 4 kohaselt kohtub assotsieerimiskomitee kõigi lepingu IV jaotisega („Kaubandus ja kaubandusküsimused”) seonduvate küsimuste käsitlemiseks erikoosseisus.

(5)

Lepingu põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda käsitleva osa sujuva ja õigeaegse rakendamise tagamiseks peaks assotsieerimisnõukogu delegeerima lepingu artikli 408 lõikes 4 sätestatud assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisule õiguse ajakohastada või muuta lepingu lisasid, mis on seotud lepingu IV jaotise („Kaubandus ja kaubandusküsimused”) 1., 3., 5., 6. ja 8. peatükiga, ulatuses, mil kõnealustes peatükkides puuduvad erisätted nimetatud lisade ajakohastamise või muutmise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Assotsieerimisnõukogu delegeerib lepingu artikli 408 lõikes 4 sätestatud assotsieerimiskomitee kaubanduskoosseisule õiguse ajakohastada või muuta lepingu lisasid, mis on seotud lepingu IV jaotise („Kaubandus ja kaubandusküsimused”) 1., 3., 5., 6. (lepingu XV-C lisa) ja 8. peatükiga, ulatuses, mil kõnealustes peatükkides puuduvad erisätted nimetatud lisade ajakohastamise või muutmise kohta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Assotsieerimisnõukogu nimel

esimees

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.